Thiết kế cầu trục hai dầm kiểu hộp để nâng vật có tải trọng 3 tấn

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Thiết kế cầu trục đảm bảo yêu cầu về các thông số hoạt động và đặc tính kỹ thuật cho trước: - Kích thước nhỏ gọn phù hợp với không gian làm việc chật hẹp trong xưởng cơ khí. - Đảm bảo tính bền , an toàn kinh tế ,dễ dàng vận hành ,bảo trì - Tăng năng suất giảm nhẹ sức lao động của công nhân trong việc vận chuyển phôi. - Đăc tính kỹ thuật Tính toán cơ cấu di chuyển cầu: Các số liệu: Tải trọng : Q = 12,5(t) = 125000 ( N) Chiều cao nâng: H = 8 (m) Tầm rộng : l = 20 ( m) Vận tốc nâng VD = 12 (m/ph) Vận tốc di chuyển xe lăn : Vxl = 30 (m/ph) Vận tốc di chuyển cầu trục : Vc = 100 (m/ph) Chế độ làm việc : CĐ = 25% trung bình Ta chọn và sử dụng sơ đồ cơ cấu di chuyển cầu với trục truyền động quay nhanh, là sơ đồ sử dụng rộng rãi hiện nay. Trục động cơ nối trực tiếp với trục truyền động , qua hộp giảm tốc và khớp răng truyền chuyển động đến các bánh xe , bánh xe được kẹp chặt trên trục . Với sơ đồ này , trục truyền động sẽ có kích thước và trọng lượng nhỏ, hộp giảm tốc ở hai bên gần bánh xe vì vậy giảm được trọng lượng cầu và cơ cấu. Tuy nhiên có nhược điểm là giá thành cao ( vì có 2 hộp giảm tốc ) , trục truyền động quay nhanh đòi hỏi phải lắp ráp chính xác

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1830 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cầu trục hai dầm kiểu hộp để nâng vật có tải trọng 3 tấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI NOÙI ÑAÀU Ñoà aùn moân hoïc kyõ thuaät naâng chuyeån laø böôùc keát thuùc moân hoïc kyõ thuaät naâng chuyeån, laø phaàn kieán thöùc quan troïng ñoái vôùi sinh vieân khoa cô khí noùi chung vaø sinh vieân ngaønh cô giôùi hoaù xí nghieäp noùi rieâng, ñoù laø kieán thöùc toång hôïp cuûa caùc moân hoïc : cô sô thieát keá maùy, veõ kyõ thuaät, cô hoïc maùy, söùc beàn vaät lieäu,… Ñeà taøi cuûa ñoà aùn naøy laø thieát keá caàu truïc hai daàm kieåu hoäp ñeå naâng vaät coù taûi troïng 3 taán, duøng ñeå naâng chuyeån caùc vaät, caùc chi tieát, phoâi lieäu … trong nhaø xöôûng . Qua ñoà aùn giuùp sinh vieân naém vöõng nhöõng vaán ñeà cô baûn trong thieát keá maùy, tính toaùn thieát keá chi tieát maùy theo chæ tieâu chuû yeáu laø khaû naêng laøm vieäc, thieát keá chi tieát maùy voû khung, choïn caáp chính xaùc ,laép gheùp vaø phöông phaùp trình baøy baûn veõ, veà dung sai laép gheùp vaø caùc soá lieäu tra cöùu . Do kieán thöùc veà thieát keá maùy coøn haïn cheá vaø laàn ñaàu tieân thöïc hieän moät ñoà aùn neân noäi dung vaø trình baøy coøn haïn cheá khoâng traùnh khoûi thieáu soùt . Chuùng em raát chaân thaønh caûm ôn söï giuùp ñôõ cuûa caùc thaày coâ trong boâ trong boä moân, söï nhieät tình giuùp ñôõ, chæ daãn, giaûiù thích cuûa Thaày Nguyeãn Hoàng Sôn. Sinh vieân thöïc hieän: Döông Ñaêng Loäc Thònh NHIEÄM VUÏ THIEÁT KEÁ Thieát keá caàu truïc ñaûm baûo yeâu caàu veà caùc thoâng soá hoaït ñoäng vaø ñaëc tính kyõ thuaät cho tröôùc: - Kích thöôùc nhoû goïn phuø hôïp vôùi khoâng gian laøm vieäc chaät heïp trong xöôûng cô khí. - Ñaûm baûo tính beàn , an toaøn kinh teá ,deã daøng vaän haønh ,baûo trì - Taêng naêng suaát giaûm nheï söùc lao ñoäng cuûa coâng nhaân trong vieäc vaän chuyeån phoâi. - Ñaêc tính kyõ thuaät Tính toaùn cô caáu di chuyeån caàu: Caùc soá lieäu: Taûi troïng : Q = 12,5(t) = 125000 ( N) Chieàu cao naâng: H = 8 (m) Taàm roäng : l = 20 ( m) Vaän toác naâng VD = 12 (m/ph) Vaän toác di chuyeån xe laên : Vxl = 30 (m/ph) Vaän toác di chuyeån caàu truïc : Vc = 100 (m/ph) Cheá ñoä laøm vieäc : CÑ = 25% trung bình Ta choïn vaø söû duïng sô ñoà cô caáu di chuyeån caàu vôùi truïc truyeàn ñoäng quay nhanh, laø sô ñoà söû duïng roäng raõi hieän nay. Truïc ñoäng cô noái tröïc tieáp vôùi truïc truyeàn ñoäng , qua hoäp giaûm toác vaø khôùp raêng truyeàn chuyeån ñoäng ñeán caùc baùnh xe , baùnh xe ñöôïc keïp chaët treân truïc . Vôùi sô ñoà naøy , truïc truyeàn ñoäng seõ coù kích thöôùc vaø troïng löôïng nhoû, hoäp giaûm toác ôû hai beân gaàn baùnh xe vì vaäy giaûm ñöôïc troïng löôïng caàu vaø cô caáu. Tuy nhieân coù nhöôïc ñieåm laø giaù thaønh cao ( vì coù 2 hoäp giaûm toác ) , truïc truyeàn ñoäng quay nhanh ñoøi hoûi phaûi laép raùp chính xaùc. Chöông I GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ MAÙY XAÂY DÖÏNG ÑÒNH NGHÓA , PHAÂN LOAÏI VAØ YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI MAÙY XAÂY DÖÏNG Ñònh nghóa veà maùy xaây döïng : - Maùy xaây döïng laø danh töø chung chæ caùc loaïi maùy vaø thieát bò phuïc vuï cho coâng taùc xaây döïng cô baûn , coâng nghieäp , caûng , thuyû lôïi , giao thoâng vaän taûi v.v.. Do vaäy chuûng loaïi raát nhieàu . Phaân loaïi maùy : - Ñeå thuaän tieän cho nghieân cöùu vaø thieát keá cheá taïo ngöôøi ta phaân loaïi maùy xaây döïng theo tính chaát coâng vieäc hay coâng duïng nhö sau : - Maùy phaùt löïc : Duøng ñeå cung caáp ñoäng löïc cho caùc maùy khaùc laøm vieäc , thöôøng laø nhöõng toå maùy ñieâzen phaùt ñieän , toå maùy neùn khí v.v.. - Maùy vaän chuyeån : Söû duïng ñeå vaän chuyeån haøng hoaù , vaät lieäu . Noù ñöôïc phaân ra laøm nhieàu loaïi khaùc nhau nhö maùy vaän chuyeån ngang , maùy vaän chuyeån ñöùng , maùy vaän chuyeån lieân tuïc , maùy xeáp dôõ … - Maùy laøm ñaát : Goàm caùc maùy phuïc vuï caùc khaâu thi coâng ñaát nhö maùy ñaøo ñaát , chuyeån ñaát , xuùc ñaát … - Maùy gia coâng ñaù : Phuïc vuï cho nghieàn saøng röûa ñaù - Maùy laøm beâtoâng : Duøng trong vieäc troän , ñoå vaø ñaàm beâtoâng - Maùy ñoùng coïc vaø nhoå coïc - Maùy gia coâng goã : Phuïc vuï vieäc cöa , xeû , baøo goã - Maùy gia coâng saét theùp : Phuïc vuï cho vieäc caét , uoán , haøn theùp vaø coát theùp - Maùy bôm nöôùc : Phuïc vuï cho vieäc caáp thoaùt nöôùc - Caùc maùy chuyeân duøng - Ngoaøi ra tuyø theo yeâu caàu nghieân cöùu , thieát keá vaø söû duïng ngöôøi ta coøn phaân loaïi theo nguoàn ñoäng löïc ( maùy chaïy baèng ñoäng cô ñoát trong , baèng ñieän , khí neùn … ) , theo caùch di ñoäng ( baùnh hôi , baùnh xích , baùnh saét … ) , theo phöông phaùp ñieàu khieån ( cô khí , thuyû löïc , khí neùn … ) Yeâu caàu chung ñoái vôùi maùy xaây döïng : - Veà keát caáu : ñôn giaûn , goïn nheï , coâng suaát thích hôïp . Caùc chi tieát maùy ñôn giaûn ñuû ñoä beàn , deã cheá taïo . - Veà söû duïng vaø baûo quaûn : caàn coù tính cô ñoäng , ñieàu khieån , thaùo laép , baûo quaûn , vaän chuyeån khoâng quaù phöùc taïp , söû duïng thuaän tieän an toaøn , phuø hôïp vôùi khí haäu GIÔÙI THIEÄU VEÀ CAÀU TRUÏC : 1) Khaùi nieäm : - Caàu truïc laø loaïi maùy naâng ñöôïc söû duïng chuû yeáu ñeå naâng vaø di chuyeån caùc vaät naëng , xeáp dôõ haøng hoaù … Trong coâng nghieäp noù ñöôïc söû duïng ôû caùc nhaø xöôûng laép raùp cheá taïo , trong caùc loø luyeän kim . 2) Phaân loaïi : - Caàu truïc ñöôïc phaân laøm hai loaïi chính : caàu truïc moät daàm vaø caàu truïc hai daàm + Caàu truïc moät daàm bao goàm coù kieåu treo vaø kieåu töïa + Caàu truïc hai daàm cuõng coù hai kieåu : kieàu töïa vaø kieåu treo 3) Caáu taïo chung cuûa caàu truïc - Caàu truïc coù nhieàu daïng khaùc nhau nhöng nhìn chung coù caùc boä phaän sau : - Ñoäng cô : Trong maùy truïc söû duïng 3 loaïi ñoäng cô nhö ñoäng cô ñoát trong , ñoäng cô khí neùn , ñoäng cô ñieän . Ñoäng cô ñoát trong thích hôïp vôùi nhöõng maùy di ñoäng nhieàu , hoaït ñoäng ñoäc laäp , khoâng theo quyõ ñaïo nhaát ñònh vaø xa nguoàn ñieän . Ñoäng cô khí neùn thöôøng ñöôïc söû duïng trong nhöõng maùy coá ñònh hay maùy coâng cuï nhö maùy ñoùng coïc , maùy khoan , maùy phun voâi … Ñoäng cô ñieän laø loaïi ñoäng cô ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát trong caàu truïc vì phuø hôïp vôùi tính chaát laøm vieäc cuûa caàu truïc ( coá ñònh , di chuyeån ngaén theo quyõ ñaïo nhaát ñònh ) vaø coù coâng suaát cao , goïn nheï , chòu taûi toát , thay ñoåi toác ñoä vaø chieàu quay nhanh , deã töï ñoäng hoaù … - Heä thoáng truyeàn ñoäng : Coù raát nhieàu kieåu truyeàn ñoäng nhö truyeàn ñoäng daàu eùp khí neùn , truyeàn ñoäng ñieän , truyeàn ñoäng hoãn hôp , truyeàn ñoäng cô khí . Tuy nhieân trong caàu truïc duøng phoå bieán laø truyeàn ñoäng cô khí vì deã cheá taïo , an toaøn . - Cô caáu coâng taùc - Cô caáu quay - Cô caáu di chuyeån : Thöôøng söû duïng di chuyeån baèng baùnh xe vaø ray - Heä thoáng ñieàu khieån : Söû duïng ñeå taét môû hoaït ñoäng cuûa caùc cô caáu . - Khung beä - Caùc thieát bò phuï - Ñeå deã daøng trong thieát keá ngöôøi ta chia caàu truïc ra laøm ba cô caáu chính : cô caáu naâng vaät , cô caáu di chuyeån xe con , cô caáu di chuyeån caàu . I, YEÂU CAÀU ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT VAØ CHOÏN PHÖÔNG AÙN NHIEÄM VUÏ VAØ YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ 1) Nhieäm vuï : Thieát keá caàu truïc hai daàm kieåu hoäp . 2) Yeâu caàu : - Kích thöôùc nhoû goïn phuø hôïp vôùi khoâng gian laøm vieäc chaät heïp trong xöoûng cô khí. - Ñaûm baûo tính beàn ,an toaøn kinh teá ,deã daøng vaän haønh ,baûo trì - Taêng naêng suaát giaûm nheï söùc lao ñoäng cuûa coâng nhaân trong vieäc vaän chuyeån phoâi. CHOÏN PHÖÔNG AÙN : 1. Truïc truyeàn toác ñoä chaäm: Do phaûi truyeàn momen xoaén lôùn neân truïc truyeàn ,khôùp noái,vaø oå bi coù kích thöôùt raát lôùn ,ñaëc bieät khi truïc truyeàn coù taûi troïng naâng vaø khaåu ñoä lôùn. 2. Truïc truyeàn toác ñoä trung bình: Momen xoaén treân truïc truyeàn nhoû hôn so vôùi truïc truyeàn chaäm vaø kích thöôùt cuûa noù cuõng nhoû hôn, thuaän tieän trong laép raùp vaø thieát keá. 3. Truïc truyeàn toác ñoä nhanh: Do quay nhanh,neân momen xoaén nhoû.keát caáu nhoû goïn.Tuy nhieân do quay nhanh neân yeâu caàu laép raùp vaø cheá taïo chính xaùcneáu khoâng seõ xaûy ra leäch truïc. 4.Daãn ñoâng rieâng: Cô caáu di chuyeån daãn ñoäng rieâng goàm 2 cô caáu nhö nhau daãn ñoäâng cho caùc baùnh chuû ñoäng moãi beân ray rieâng bieät.Coâng suaát moãi ñoäng cô thöôøng laáy baèng 60% toång coâng suaát yeâu caàu.Phöông aùn naøy tuy coù söï xoâ leäch daàm caàu khi di chuyeån do löïc caûn ôû 2 beân ray khoâng ñeàu song raát goïn nheï,deã laéùp ñaët,söû duïng va øbaûodöôõng.Söû duïng trong nhöõng daàm truïc coù khaåu ñoä lôùn treân 15m,caàn löu yù theâm khaû naêng ñoàng toác.Ñieàu naøy deã daøng khaéc phuïc baèng baùnh xe coân. Baùnh xe vaø Ray: Choïn loaïi baùnh xe hình truï KY700 coù 2 thaønh beân vôùi caùc kích thöôùc theo OïCT 3569-74, ñöôøng kính baùnh xe ñöôïc tra trong baûng 9-4 trang 192 trong saùch tính toaùn maùy truïc Töø Q = 125000( N ) Dbx = 700 ( mm) vaø ñöôøng kính ngoãng truïc laép oå d = 105(mm) maët khaùc döïa vaøo hình 8-9 trang 141 trong saùch tính toaùn maùy truïc töø taûi troïng Q = 12,5 (t) ta coù troïng löôïng xe laên keå caû boä phaän mang vaät Gx = 136780 ( N) choïn chieàu roäng vaønh baùnh xe baèng 110 (mm) theo ñöôøng kính Dbx = 700 ( mm), choïn ray caàu truïc KP 80 ñeå laøm ray cho caàu laên. Vì troïng löôïng cuûa caàu gheùp coù troïng taûi Q = 12,5 (t) neân cheá ñoä laøm vieäc trung bình coù theå xaùc ñònh theo ñoà thò hình 8-7 trang 140 trong saùch tính toaùn maùy truïc . Maët khaùc , do cheá ñoä laøm vieäc nheï , troïng löôïng cho trong ñoà thò giaûm 10% troïng löôïng phaân boá ñeàu theo chieàu daøi cuûa daøn ñöùng chính vaø phuï ñöôïc xaùc ñònh qch = (0,55 0,7)q Choïn qch = 0,55q = 0,55.3500 = 1925 ( N ) ( choïn q = 3,5 (t) =3500 ) Vôùi daøn phuï : qph = ( 0,45 0,3 )q choïn qph = 0,45q = 0,45.3077 = 1385 (N) ( choïn q = 3,077(t) = 3077(N)) qc = 2( qch + qph ) = 2( 3500 + 1385 ) = 9770 (N) Qc = qc .L = 9770.14 = 136780 (N) vôùi L = 14(m) theo giaû thieát Do ñoù troïng löôïng caàu keå caû cô caáu di chuyeån caàu Gc = 136780 (N) Baùnh xe ñöôïc boá trí vôùi khoaûng caùch baùnh (nhòp caàu ) L = 14000 (mm) vaø khoaûng caùch truïc B = 3000 (mm) Taûi troïng lôùn nhaát taùc duïng leân baùnh xe khi xe laên coù vaät naâng lôùn nhaát taïi moät ñaàu beân traùi caàu caàu. Pmax = + Taûi troïng nhoû nhaát taùc duïng leân baùnh xe A ( vaø D ) khi xe laên khoâng coù vaät naâng taïi ñaàu beân phaûi caàu : Taûi troïng töông ñöông leân baùnh xe : Do : ( theo baûng 3-13 saùch tính toaùn maùy truïc ) choïn kbx = 1,2 ( do cheá ñoä laøm vieäc trung bình ) tra trong baûng 3-12 trong saùch tính toaùn maùy truïc Maët khaùc : do giöõa baùnh xe vaø ray tieáp xuùc ñieåm neân ta coù : : baùn kính lôùn nhaát ñöôïc xaùc ñònh trong maët phaúng tieáp xuùc nhieàu nhaát m : heä soá phuï thuoäc tæ soá baùn kính töông ñöông nhoû treân baùn kính töông ñöông vôùi Do baùnh xe baèng theùp : P : taûi troïng taùc duïng leân baùnh xe Choïn m = 0,49 Tra baûng 2-19 baûng modul ñaøn hoài töông ñöông E vaø öùng suaát daäp cho pheùp Vaäy ta choïn vaät lieäu laøm baùnh xe laø theùp 55-Л ñöôïc ñuùc laøm toát coù ñoä raén HB = 300 400 Ñoäng cô ñieän : Löïc caûn chuyeån ñoäng do ma saùt = 0,9 theo baûng 3-7 trang 65 trong saùch tính toaùn maùy truïc = 0,02 theo baûng 3-8 trang 65 trong saùch tính toaùn maùy truïc = 1793(N) Löïc caûn do ñoä doán ñöôøng ray: Do ñöôøng ñaët treân caùc daàm saét vôùi neàn beâ toâng coát saét neân = 0,001 (theo baûng 3-9 trang 66 trong saùch tính toaùn maùy truïc ) Toång löïc caûn tónh chuyeån ñoäng : Wt = kt.W1 + W2 Maø (theo baûng 3-6 trang 64 trong saùch tính toaùn maùy truïc) Vaäy Wt = 2,4.1793 +322 = 4625 (N) Coâng suaát tónh yeâu caàu ñoái vôùi ñoäng cô ñieän : choïn = 0,85 theo baûng 1-9 trang 15 Do cô caáu di chuyeån daãn ñoäng rieâng goàm 2 cô caáu nhö nhau , daãn ñoäng baùnh chuû ôû moãi beân ray rieâng bieät . Coâng suaát moãi ñoäng cô thöôøng laáy 60% Coâng suaát thöïc laøm vieäc cuaû ñoäng cô : Nlv =9,069.60% = 5,4414( kw) Phöông aùn naøy tuy coù söï xoâ leäch daàm caàu khi di chuyeån do löïc caûn ôû 2 beân ray khoâng ñeàu . Nhöng goïn nheï , deã laép raùp , deã söû duïng vaø baûo döôøng Vôùi cheá ñoä laøm vieäc cuûa cô caáu laø trung bình , choïn ñoäng cô MT112-6 coù caùc ñaëc ñieåm : Coâng suaát danh nghóa : Nñc = 6,5 kw vì CÑ = 15% Soá voøng quay danh nghóa : nñc = 895 v/ph Heä soá quaù taûi : Vôùi Mmax = 14(Nm) ( theo baûng MT112-6) Vaäy heä soá quaù taûi : Moâmen voâ laêng : ( Gi.Di2)roâto = 0,27.10 = 2,7(Nm2 ) ( tra baûng MT112-6) Khoái löôïng : mñc = 88 (kg) Tyû soá truyeàn chung : Soá voøng quay yeâu caàu cuûa baùnh xe : Tyû soá truyeàn chung caàn coù ñoái vôùi boä truyeàn : Kieåm tra ñoäng cô ñieän veà momen môû maùy Gia toác lôùn nhaát cho pheùp ñeå ñaûm baûo an toaøn baùm ( theo saùch tính toaùn maùy truïc trang 68) choïn kb = 1,2 Theo coâng thöùc 3-51 ta coù : choïn heä soá baùm ñoái vôùi baùnh xe laên laøm vieäc trong nhaø laø =0,2 Toång aùp löïc leân baùnh daãn khi khoâng coù vaät: thôøi gian môû maùy töông öùng vôùi gia toác cho pheùp : maø =0,6(m/s2) Momen môû maùy toái ña cho pheùp ñeå khoâng xaûy ra tröôït trôn, theo coâng thöùc 3-54 trong saùch tính toaùn maùy truïc : Vì (Gi.D2i)khôùp tra trong baûng Atlas , ta choïn khôùp ñaøn hoài vôùi D = 200mm, khôùp töø ñöôøng kính 32, ta theâm baïc loùt vaø tieän ñeå thaønh ñöôøng kính 35 Momen môû maùy trung bình cuûa ñoäng cô ñieän Vaäy ñoäng cô coù theå môû maùy so vôùi trò soá cho pheùp khoâng vöôït quaù giaù trò cho pheùp Mom Phanh : Gia toác haõm döøng khi khoâng coù vaät naâng , theo baûng 3-10 trong saùch tính toaùn maùy truïc Do baùnh xe laên laøm vieäc trong nhaø neân ta choïn joph = 0,75 (m/s2) Vôùi phanh ñaët ôû truïc thöù nhaát , momen phanh theo coâng thöùc (3-58) Maø Choïn phanh maù TKT-200 coù Mph = 160(Nm) theo tính toaùn (choïn phanh theo tieâu chuaån BHИИTTTMAШ) Kieåm tra heä soá an toaøn baùm khi khoâng coù vaät theo coâng thöùc (3-49a) Thôøi gian phanh khi coù vaät : =3,608(s) Gia toác haõm khi coù vaät : Gia toác naøy naèm trong khoaûng phaïm vi cho pheùp vaø thöôøng duøng ñoái vôùi caùc maùy truïc thoâng thöôøng Boä truyeàn : Theo sô ñoà cô caáu di chuyeån caàu ta duøng hoäp giaûm toác baùnh raêng truï ñaët ñöùng . Hoäp giaûm toác phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau : Vôùi CÑ = 15% soá voøng quay truïc vaøo 895 (v/ph) ,truyeàn ñöôïc coâng suaát Nmax= 3,8 (kw) Tæ soá truyeàn : i=19,68 Vaäy coâng suaát phaûi truyeàn lôùn nhaát khi xe laên coù vaät naâng boá trí ôû ñaàu caàu neân ta coù : Do ñoù ta choïn hoäp giaûm toác U2-250 vôùi phöông aùn thöïc hieän cuûa hoäp giaûm toác vôùi tæ soá truyeàn i=19.88 vaø soá voøng quay truïc vaøo 1000v/ph vôùi cheá ñoä laøm vieäc CÑ = 15%, coâng suaát truyeàn lôùn nhaát Nmax= 3,8(kw) Vaäy hoäp giaûm toác ñaûm baûo theo yeâu caàu truyeàn taûi cuõng nhö yeâu caàu veà ñoäng hoïc : Vaäy ta coù theå choïn boä truyeàn U2-250 vôùi phöông aùn thöïc hieän cuûa hoäp giaûm toác laø phöông aùn vôùi soá voøng n = 750v/ph vaø coù coâng suaát NB =15 (kw), tæ soá truyeàn itt=19,88 CAÙC BOÄ PHAÄN KHAÙC CUÛA CÔ CAÁU DI CHUYEÅN CAÀU : 1)Truïc baùnh daãn : Baùnh xe laép cöùng treân truïc baèng then , truïc ñaët treân oå laên trong caùc hoäp truïc . Trong quaù trình laøm vieäc truïc quay chòu uoán vaø chòu xoaén . ÖÙng suaát uoán seõ thay ñoåi theo chu kyø ñoái xöùng , öùng suaát xoaén ,do tính chaát laøm vieäc hai chieàu cuûa cô caáu di chuyeån xem nhö thay ñoåi theo chu kyø ñoái xöùng . Taûi troïng lôùn nhaát taùc duïng leân baùnh xe D ñöôøng kính baùnh chuû ñoäng coù trò soá Pmax = 102863 N . Taûi troïng tính coù keå ñeán aûnh höôûng taûi troïng ñoäng . Pt = Pmax.Kñ = 102863.1,2 = 50760 N Kñ = 1,2 1,5 heä soá taûi troïng ñoäng Momen uoán lôùn nhaát taïi tieát dieän giöõa baùnh xe : Momen lôùn nhaát truyeàn töø truïc ra cuûa hoäp giaûm toác sang baùnh daãn seõ xuaát hieän khi ñoäng cô ñieän phaùt ra momen lôùn nhaát trong thôøi kyø môûù maùy . Heä soá quaù taûi lôùn nhaát khi môû maùy ñaõ qui ñònh momen môû maùy lôùn nhaát treân truïc D seõ laø : Mmax = 1,8.MD = 1,8.36,9 = 66,42 Nm Vôùi Mdn = 36,9 momen danh nghóa cuûa ñoäng cô Momen ñeå thaéng caùc löïc caûn tónh chuyeån ñoäng : Momen dö ñeå thaéng löïc quaùn tính cuûa heä : Md = Mmax – Mt = 66,42 – 42,2 = 24,22 Nm Momen ñeå thaéng quaùn tính khoái löôïng caùc boä phaän chuyeån ñoäng thaúng : M’d = (GiDi2)td = 0,1.(G0 + Q ).V2C/n2ñc = toång momen voâ laêng cuûa heä thoáng thu veà truïc ñoäng Toång momen voâ laêng caùc chi tieát maùy quay thu veà truïc ñoäng cô : Toång momen lôùn nhaát treân truïc I seõ truyeàn ñeán caùc baùnh daãn M = Mt + M’d = 42,2 + 23,8 = 66Nm Momen tính toaùn keå ñeán aûnh höôûng taûi troïng ñoäng M’ = M1.Kñ = 66.1,2 = 79,2 Momen xoaén lôùn nhaát treân caùc truïc baùnh xe daãn : Mbd = M’.i.= 79,2.19,88.0,85 = 1338 Nm Sau đây là một số hình tham khảo: TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1) Huyønh Vaên Hoaøng – Ñaøo Troïng Thöôøng . Tính toaùn maùy truïc . Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät . Ñaøo Troïng Thöôøng . Maùy naâng chuyeån , taäp I, II, III .Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät . 2) Nguyeãn Höõu Loäc .Baøi taäp chi tieát maùy .Nhaø xuaát baûn ñaïi hoïc quoác gia TP Hoà Chí Minh –2003. 3) Nguyeãn Höõu Loäc-cô sôû thieát keá maùy- Nhaø xuaát baûn ñaïi hoïc quoác gia TP Hoà Chí Minh 4) . Ñaøo Troïng Thöôøng . Maùy naâng chuyeån , taäp I, II, III .Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät . 5) Tröông Quoác Thaønh . Maùy vaø thieát bò naâng 6) Trònh Chaát –Leâ Vaên Uyeån . Tính toaùn thieát keá heä daãn ñoäng cô khí ,taäp I,II. Nhaø xuaát baûn giaùo duïc . 7) Huyønh Vaên Hoaøng ( chuû bieân ) . Kyõ thuaät naâng chuyeån .Nhaø xuaát baûn ñaïi hoïc quoác gia TP Hoà Chí Minh 8) Soå tay 9) Alexanderot . Material Handing Equipment 10) Alat

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh doan nang chuyen.doc
  • docbai tap word.doc
  • dwgdoanthinh3.dwg
  • bmpdoanthinh4.bmp
  • dwgdoanthinh4.dwg
  • bmpdoanthinh5.bmp