Thiết kế Chung cư Chí Linh – Vũng Tàu

Kiến trúc chương 1: Tổng quan về công trình 11 1.1 mục đích xây dựng công trình 11 1.2 vị trí xây dựng công trình 11 1.3 điều kiện tự nhiên 11 1.4 qui mô công trình 12 chương 2: Các giải pháp kiến trúc 12 2.1 giải pháp giao thông nội bộ 12 2.2 giải pháp về sự thông thoáng 13 chương 3: Giải pháp kỹ thuật 13 3.1 hệ thống điện 13 3.2 hệ thống nước 13 3.3 hệ thống phòng cháy chữa cháy 13 3.4 hệ thống vệ sinh 13 3.5 các hệ thống kỹ thuật khác 13 chương 4: Hạ tầng kỹ thuật 13 chương 5: Các giải pháp kết cấu 14 5.1 các qui phạm và tiêu chuẩn để làm cơ sở cho việc thiết kế 14 5.2 giải pháp kết cấu cho công trình 14 chương 6: Các số liệu thiết kế 15 6.1 cường độ tính toán của vật liệu 15 6.2 cốt thép 16 6.3 tải trọng ngang 17 chương 7: Các cơ sở tính toán cho công trình 17 7.1 tính toán trên máy tính: Sử dụng chương trình etab 9.0.4 17 7.2 nhập dữ liệu vào máy 18 7.3 quan niệm tính tóan và phương pháp phần tử hữu hạn của chương trình tính toán kết cấu etabs 20 7.4 kết quả tính toán từ phần mềm 23 phần 2 : Kết cấu chương 8: Tổng quan về thiết kế kết cấu nhà cao tầng 26 8.1 lựa chọn vật liệu 26 8.2 hình dạng công trình 26 8.3 cấu tạo các bộ phận liên kết 27 8.4 tính toán kết cấu nhà cao tầng 27 chương 9: Tải trọng đứng 29 9.1 tải sàn 29 9.2 hoạt tải 34 9.3 trọng lượng bản thân sàn, dầm, cột, vách 34 9.4 các bước nhập khối lượng lên dầm sàn 34 chương 10: đặc trưng động học công trình 36 10.1 cơ sở lý thuyết 36 10.2 tính toán các dạng dao động riêng 37 10.3 bảng khối lượng và tâm khối lượng từng tầng 38 chương 11: Xác định tải gió tác dụng lên công trình 40 11.1 tải trọng gió 40 11.1.1 thành phần tĩnh 40 11.1.2 thành phần động 41 11.1.3 xác định chuyển vị tỉ đối của 3 dạng dao động đầu tiên 42 11.1.4 xác định khối lượng tập trung phần công trình thứ j: Mi 45 11.1.5 xác định hệ số 45 11.1.6 xác định hệ số 46 11.1.7 thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên công trình 49 11.1.8 kết quả tải gió tác động lên công trình theo từng phương 50 11.2 cách nhập tải gió vào mô hình công trình 51 11.3 kiểm tra chuyển vị đỉnh 52 chương 12: Chuyên đề kết cấu  giải nhì sinh viên nghiên cứu khoa học 2007  dự thi giải thưởng khoa học sinh viên euréka lần 9 – 2007 ứng dụng phần mềm tính kết cấu để thiết kế kháng chấn cho công trình theo tiêu chuẩn việt nam 53 12.1 tổng quan 53 12.2 tính toán tác động của động đất theo một số phương pháp 59 12.2.1 phương pháp phân tích tĩnh lực ngang tương đương. 59 12.2.2 phương pháp phổ phản ứng 65 12.2.3 phương pháp phân tích động lực học kết cấu theo lịch sử – thời gian 81 12.2.4 xem kết quả tính toán 89 12.3 kết luận. 92 12.4 ví dụ tính toán 93 chương 13: Thiết kế kháng chấn cho công trình 94 13.1 phương pháp phân tích tĩnh tải ngang tương theo tcxdvn 375:2006 94 13.2 phương pháp phân tích theo phổ phản ứng 100 13.2.1 tính toán theo công thức của tcxdvn 375:2006 100 13.2.2 phân tích phổ phản ứng bằng phần mềm etbs 9.04 109 13.2.3 sử dụng phần mềm etabs tính toán với các giá trị ag khác nhau 111 13.3 phương pháp phân tích theo lịch sử – thời gian 124 chương 14: Nội lực tính toán 14.1 so sánh tác động do gió và động đất 125 14.2 sơ đồ tính 126 14.3 các trường hơå ïp tải 127 14.4 cấu trúc tohợp: 128 14.5 nội lực 133 chương 15: Tính kết cấu sàn 134 15.1 tải trọng tác dụng 134 15.2 tính toán bản sàn tầng điển hình 134 15.3 tính toán và bố trí cốt thép cho bản sàn 138 15.4 kiểm tra độ võng bản sàn 141 chương 16: Thiết kế hệ khung trục c 143 16.1 thiết kế dầm 143 16.1.1 nội lực và tổ hợp nội lực 143 16.1.2 quy trình tính toán cấu kiện chịu uốn tiết diện chữ nhật (cốt đơn) 143 16.1.3 kết quả tính toán và bố trí thép 143 16.2 thiết kế cột 166 16.2.1 nội lực và tổ hợp nội lực 166 16.2.2 quá trình tính toán cột nén lệch tâm theo 2 phương 166 16.2.3 tính toán cốt đai cột xem phần tính toán cốt đai cho dầm. 168 16.2.4 kiểm tra khả năng chịu lực của cột 168 chương 17: Tính toán lõi thang v1 182 17.1 lý thuyết tính nội lực của vách 182 17.1.1 hệ tọa độ địa phương của phần tử tấm vỏ 182 17.1.2 nội lực của phần tử tấm vỏ 182 17.1.3 tổng hợp nội lực 182 17.2 lý thuyết tính cốt thép dọc cho vách thẳng đứng 187 17.3 lý thuyết tính cốt thép dọc cho vách nằm ngang vị trí trên lỗ cửa 189 17.4 tính thép vách 189 17.5 bố trí cốt thép 212 chương 18: Kết cấu cầu thang 214 18.1 tính toán cầu thang ct1 214 18.2 tính toán cầu thang ct2 (trong lõi thang máy) 227 chương 19: Kết cấu hồ nước mái 235 19.1 tính dung tích bể 235 19.2 tính nắp bể 236 19.3 tính bản đáy bể 239 19.4 tính thành bể 241 19.5 tính toán khung bể nước 244 19.6 kiểm tra độ võng và nứt các dầm và bản hồ : 254 chương 20: Thiết kế móng 259 20.1 bảng chỉ tiêu cơ lý của đất 259 20.2 khái quát về phương án móng 260 20.3 phương án i - thiết kế móng cọc khoan nhồi 260 20.3.1 lý thuyết tính toán 260 20.3.2 thiết kế móng cọc khoan nhồi dưới cột c2 (móng m1) 265 20.3.2.1 nội lực truyền xuống móng 265 20.3.2.2 chọn vật liệu, kích thước cọc và chiều sâu chôn móng 266 20.3.2.3 xác định sức chịu tải của cọc 266 20.3.2.4 xác định số cọc và bố trí cọc 269 20.3.2.5 tính toán cọc chịu tác dụng đồng thời của lực thẳng đứng, lực ngang và momen 270 20.3.2.6 tính lún cho móng 279 20.3.2.7 tính toán và cấu tạo đài cọc 283 20.4 phương án 2 - thiết kế móng cọc bê tông ly tâm ứng suất trước 287 20.4.1 giới thiệu sơ lược về cọc bêtông ly tâm ứng suất trước 287 20.4.2 nội lực truyền xuống móng 288 20.4.3 cấu tạo cọc 298 20.4.4 tính toán sức chịu tải của cọc 290 20.4.5 kiểm tra cẩu cọc 297 20.4.6 sức chịu tải của cọc theo vật lý đất nền: 298 20.4.7 sức chịu tải của cọc theo cường độ đất nền 299 20.4.8 xác định số lượng cọc 301 20.4.9 tính toán cọc chịu tác dụng đồng thời của lực thẳng đứng, lực ngang và momen 302 20.4.10 tính lún cho móng 306 20.4.11 tính toán và cấu tạo đài cọc 309 20.5 so sánh lựa chọn 2 phương án móng 311 chương 21: Kiểm tra ổn định tổâng thể công trình 312 21.1 kiểm tra chuyển vị đỉnh 312 21.2 kiểm tra lật 312 21.3 kiểm tra trượt 314 phần 3 : Thi công chương 1: Khái quát công trình 317 1.1 nhiệm vụ, yêu cầu thiết kế 317 1.2 đặc điểm về kiến trúc, điều kiện thi công, quy mô công trình 317 chương 2: Công tác chuẩn bị 321 2.1 chuẩn bị mặt bằng thi công 321 chương 3: Thiết kế biện pháp thi công phần ngầm 322 3.1 về mặt kiến trúc 322 3.2 về mặt kết cấu 322 3.3 phương án thi công phần ngầm 323 chương 4: Chuyên đề thi công 324 cọc bêtông ly tâm ứng suất trước: Chế tạo – thi công – xử lý sự cố 4.1 giới thiệu sơ lược về cọc bêtông ly tâm ứng suất trước 324 4.2 giới thiệu sơ lược về công nghệ chế tạo cọc bêtông ly tâm ứng suất trước của công ty phan vũ và sài gòn pile 325 4.3 giới thiệu sơ lược về máy ép ôm 341 4.4 cơ sở và dữ liệu triển khai thi công 350 4.4.1 đặc điểm thiết kế móng 350 4.4.2 đặc điểm địa chất 351 4.4.3 chọn máy thi công 351 4.4.4 thi công ép cọc 354 4.4.5 các biện pháp xử lí sự cố 357 4.4.6 tổ chức thực hiện 370 chương 5: Thi công ép cừ thép 351 5.1 lựa chọn phương án 351 5.2 tính toán tường cừ thép larsen 372 chương 6: đào đất và thi công đất 379 6.1 quy trình thi công 379 6.2 tính toán khối lượng đào 379 6.3 chọn máy đào đất 379 6.4 chọn ô tô vận chuyển đất 380 6.5 tổ chức mặt bằng vận chuyển đất 382 chương 7: Thiết kế biện pháp thi công móng 383 7.1 thi công cọc ép bêtông ly tâm ứng suất trước 383 7.2 thi công đài cọc 384 7.3 thi công nền tầng hầm 391 chương 8: An toàn lao động 395 8.1 kỹ thuật an toàn lao động khi thi công đào đất an toàn khi sử dụng dụng cụ, vật liệu 395 8.2 an toàn khi vận chuyển các loại máy 396 8.3 an toàn khi vận chuyển bê tông 397 8.4 an toàn khi đổ đầm bê tông 398 8.5 an toàn khi dưỡng hộ bê tông 398 8.6 an toàn trong công tác ván khuôn 398 8.7 an toàn trong công tác cốt thép 399 tài liệu tham khảo 400

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế Chung cư Chí Linh – Vũng Tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÅNG QUAN VEÀ THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU NHAØ CAO TAÀNG LÖÏA CHOÏN VAÄT LIEÄU Vaät lieäu xaây döïng caàn coù cöôøng ñoä cao, troïng löôïng nhoû, khaû naêng choáng chaùy toát Nhaø cao taàng thöôøng coù taûi troïng raát lôùn. Neáu söû duïng caùc loaïi vaät lieäu treân taïo ñieàu kieän giaûm ñöôïc ñaùng keå taûi troïng cho coâng trình, keå caû taûi troïng ñöùng cuõng nhö taûi troïng ngang do löïc quaùn tính. Vaät lieäu coù tính bieán daïng cao: Khaû naêng bieán daïng deûo cao coù theå boå sung cho tính naêng chòu löïc thaáp. Vaät lieäu coù tính thoaùi bieán thaáp: Coù taùc duïng toát khi chòu taùc duïng cuûa taûi troïng laëp laïi( ñoäng ñaát, gioù baõo). Vaät lieäu coù tính lieàn khoái cao: Coù taùc duïng trong tröôøng hôïp taûi troïng coù tính chaát laëp laïi khoâng bò taùch rôøi caùc boä phaän coâng trình. Vaät lieäu coù giaù thaønh hôïp lyù Trong ñieàu kieän taïi Vieät Nam hay caùc nöôùc thì vaät lieäu BTCT hoaëc theùp laø caùc loaïi vaät lieäu ñang ñöôïc caùc nhaø thieát keá söû duïng phoå bieán trong caùc keát caáu nhaø cao taàng. HÌNH DAÏNG COÂNG TRÌNH THEO PHÖÔNG NGANG Nhaø cao taàng caàn coù maët baèng ñôn giaûn, toát nhaát laø löïa choïn caùc hình coù tính chaát ñoái xöùng cao. Trong caùc tröôøng hôïp ngöôïc laïi coâng trình caàn ñöôïc phaân ra caùc phaàn khaùc nhau ñeå moãi phaàn ñeàu coù hình daïng ñôn giaûn. Caùc boä phaän keát caáu chòu löïu chính cuûa nhaø cao taàng nhö vaùch, loõi, khung caàn phaûi ñöôïc boá trí ñoái xöùng. Trong tröôøng hôïp caùc keát caáu naøy khoâng theå boá trí ñoái xöùng thì caàn phaûi coù caùc bieän phaùp ñaëc bieät choáng xoaén cho coâng trình theo phöông ñöùng. Heä thoáng keát caáu caàn ñöôïc boá trí laøm sao ñeå trong moãi tröôøng hôïp taûi troïng sô ñoà laøm vieäc cuûa caùc boä phaän keát caáu roõ raøng maïch laïc vaø truyeàn taûi moät caùch mau choùng nhaát tôùi moùng coâng trình. Traùnh duøng caùc sô ñoà keát caáu coù caùc caùnh moûng vaø keát caáu daïng congson theo phöông ngang vì caùc loaïi keát caáu naøy raát deã bò phaù hoaïi döôùi taùc duïng cuûa ñoäng ñaát vaø gioù baõo. THEO PHÖÔNG ÑÖÙNG Ñoä cöùng cuûa keát caáu theo phöông thaúng ñöùng caàn phaûi ñöôïc thieát keá ñeàu hoaëc thay ñoåi ñeàu giaûm daàn leân phía treân. Caàn traùnh söï thay ñoåi ñoät ngoät ñoä cöùng cuûa heä keát caáu ( nhö laøm vieäc thoâng taàng, giaûm coät hoaëc thieát keá daïng coät haãng chaân cuõng nhö thieát keá daïng saøn daät caáp). Trong caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät noùi treân ngöôøi thieát keá caàn phaûi coù caùc bieän phaùp tích cöïc laøm cöùng thaân heä keát caáu ñeå traùnh söï phaù hoaïi ôû caùc vuøng xung yeáu. CAÁU TAÏO CAÙC BOÄ PHAÄN LIEÂN KEÁT Keát caáu nhaø cao taàng caàn phaûi coù baäc sieâu tónh cao ñeå trong tröôøng hôïp bò hö haïi do caùc taùc ñoäng ñaëc bieät noù khoâng bò bieán thaønh caùc heä bieán hình. Caùc boä phaän keát caáu ñöôïc caáu taïo laøm sao ñeå khi bò phaù hoaïi do caùc tröôøng hôïp taûi troïng thì caùc keát caáu naèm ngang saøn, daàm bò phaù hoaïi tröôùc so vôùi caùc keát caáu thaúng ñöùng: coät, vaùch cöùng. TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU NHAØ CAO TAÀNG SÔ ÑOÀ TÍNH Trong giai ñoaïn hieän nay, nhôø söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa maùy tính ñieän töû, ñaõ coù nhöõng thay ñoåi quan troïng trong caùch nhìn nhaän phöông phaùp tính toaùn coâng trình. Khuynh höôùng ñaëc thuø hoaù vaø ñôn giaûn hoaù caùc tröôøng hôïp rieâng leû ñöôïc thay theá baèng khuynh höôùng toång quaùt hoaù. Ñoàng thôøi khoái löôïng tính toaùn soá hoïc khoâng coøn laø moät trôû ngaïi nöõa. Caùc phöông phaùp môùi coù theå duøng caùc sô ñoà tính saùt vôùi thöïc teá hôn, coù theå xeùt tôùi söï laøm vieäc phöùc taïp cuûa keát caáu vôùi caùc moái quan heä phuï thuoäc khaùc nhau trong khoâng gian. Vieäc tính toaùn keát caáu nhaø cao taàng neân aùp duïng nhöõng coâng ngheä môùi ñeå coù theå söû duïng moâ hình khoâng gian nhaèm taêng möùc ñoä chính xaùc vaø phaûn aùnh söï laøm vieäc cuûa coâng trình saùt vôùi thöïc teá hôn. TAÛI TROÏNG Keát caáu nhaø cao taàng ñöôïc tính toaùn vôùi caùc loaïi taûi troïng chính sau ñaây: Taûi troïng thaúng ñöùng ( thöôøng xuyeân vaø taïm thôøi taùc duïng leân saøn). Taûi troïng gioù ( gioù tónh vaø neáu coù caû gioù ñoäng). Taûi troïng ñoäng cuûa ñoäng ñaát( cho caùc coâng trình xaây döïng trong vuøng coù ñoäng ñaát). Ngoaøi ra khi coù yeâu caàu keát caáu nhaø cao taàng cuõng caàn phaûi ñöôïc tính toaùn kieåm tra vôùi caùc tröôøng hôïp taûi troïng sau: Do aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi nhieät ñoä. Do aûnh höôûng cuûa töø bieán. Do sinh ra trong quaù trình thi coâng. Do aùp löïc cuûa nöôùc ngaàm vaø ñaát. Khaû naêng chòu löïc cuûa keát caáu caàn ñöôïc kieåm tra theo töøng toå hôïp taûi troïng, ñöôïc quy ñònh theo caùc tieâu chuaån hieän haønh. TÍNH TOAÙN HEÄ KEÁT CAÁU Heä keát caáu nhaø cao taàng caàn thieát ñöôïc tính toaùn caû veà tónh löïc, oån ñònh vaø ñoäng löïc. Caùc boä phaän keát caáu ñöôïc tính toaùn theo traïng thaùi giôùi haïn thöù nhaát (TTGH 1). Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät do yeâu caàu söû duïng thì môùi theo traïng thaùi giôùi haïn thöù hai ( TTGH 2). Khaùc vôùi nhaø thaáp taàng trong thieát keá nhaø cao taàng thì vieäc kieåm tra oån ñònh toång theå coâng trình ñoùng vai troø heát söùc quan troïng. Caùc ñieàu kieän caàn kieåm tra goàm: Kieåm tra oån ñònh toång theå Kieåm tra ñoä cöùng toång theå TAÛI TROÏNG ÑÖÙNG TAÛI SAØN Troïng löôïng baûn thaân saøn Ñeå phuïc vuï cho vieäc tính tay noäi löïc cuûa saøn. Troïng löôïng baûn thaân saøn ñöôïc tính toaùn bao goàm caû troïng löôïng baûn thaân cuûa beâtoâng vaø caùc lôùp caáu taïo saøn Chieàu daøy saøn choïn döïa treân caùc yeâu caàu: Veà maët truyeàn löïc: ñaûm baûo cho giaû thieát saøn tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng cuûa noù (ñeå truyeàn taûi ngang, chuyeån vò…) Yeâu caàu caáu taïo: Trong tính toaùn khoâng xeùt vieäc saøn bò giaûm yeáu do caùc loã khoan treo moùc caùc thieát bò kyõ thuaät (oáng ñieän, nöôùc, thoâng gioù,…). Yeâu caàu coâng naêng: Coâng trình seõ ñöôïc söû duïng laøm cao oác vaên phoøng neân caùc heä töôøng ngaên (khoâng coù heä ñaø ñôõ rieâng) coù theå thay ñoåi vò trí maø khoâng laøm taêng ñaùng keå noäi löïc vaø ñoä voõng cuûa saøn. Ngoaøi ra coøn xeùt ñeán yeâu caàu choáng chaùy khi söû duïng. Do ñoù trong caùc coâng trình nhaø cao taàng, chieàu daøy baûn saøn coù theå taêng ñeán 50% so vôùi caùc coâng trình khaùc maø saøn chæ chòu taûi ñöùng. Ta choïn baûn saøn Beâtoâng coát theùp daøy 10cm.(g=2500 kg/m3). Soá lieäu taûi troïng ñöùng vaø caàu taïo saøn tính theo baûng sau : CAÁU TAÏO SAØN Ñoái vôí saøn thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôí nöôùc (saøn veä sinh, maùi…) thì caáu taïo saøn coøn coù theâm lôùp choáng thaám. Caáu taïo saøn phoøng nguû Caáu taïo saøn saûnh, phoøng hoäi hoïp Caáu taïo saøn ñaäu xe Caáu taïo saøn veä sinh Caáu taïo saøn taàng thöôïng Caáu taïo saøn taàng maùi Taûi hoaøn thieän Do nhaäp moâ hình baèng phaàn meàm ETABS, phaàn taûi troïng baûn thaân cuûa beâtoâng do ETABS töï tính neân khi nhaäp taûi ta phaûi tröø ñi phaàn khoái löôïng lôùp beâtoâng, ta chæ caàn tính taûi hoaøn thieän vaø taûi töôøng treân saøn. Ñeå thuaän tieän cho vieäc tính toaùn, xem lôùp hoaøn thieän caùc saøn gioáng nhau vaø ñöôïc tính toaùn rieâng taûi töôøng XAÂY Taûi troïng thöôøng xuyeân töôøng xaây treân saøn: Ñeå ñôn giaûn ta qui taûi troïng töôøng thaønh taûi phaân boá ñeàu leân saøn Toång hôïp tónh taûi taùc duïng leân saøn Tænh taûi phaân boá ñeàu treân saøn caên hoä : 143+452=595 (kG/m2) Laáy 600 kG/m2 Tænh taûi phaân boá ñeàu treân saân thöôïng: 143 (kG/m2) Tænh taûi phaân boá ñeàu treân saøn veä sinh: taát caû caùc saøn veä sinh ñeàu coù töôøng xaây neân ta coäng theâm vôùi phaàn taûi töôøng vaøo Taûi töôøng vaø hoaøn thieän phaân boá treân saøn taàng haàm 100 kg/m2 vì saøn taàng haàm ñeå xe khoâng coù taûi töôøng Hoaït taûi Saøn taàng haàm laáy hoaït taûi 600kG/m2. Saøn taàng thöôïng laáy hoaït taûi 50 kG/m2 Troïng löôïng baûn thaân saøn, daàm, coät, vaùch Taûi troïng naøy do phaàn meàm ETABS töï tính CAÙC BÖÔÙC NHAÄP KHOÁI LÖÔÏNG LEÂN DAÀM SAØN ÑÒNH NGHÓA VAÄT LIEÄU Khoái löôïng rieâng beâ toâng (Mass per unit Volume): g/g=2.5/9.81=0.255(Ts2/m2) Troïng löôïng rieâng beâ toâng (Weight per unit Volume) : g=2.5(T/m3) Moâ ñun ñaøn hoài beâ toâng (Modunlus of Elasticity) : E=2.9x105(T/m2) Heä soá Poisson’s Ratio : n=0.2 NHAÄP KHOÁI LÖÔÏNG CHO CAÙC SAØN Nhaäp taûi troïng cho caùc saøn taàng vôùi soá lieäu nhö ñaõ tính toaùn. Gaùn saøn cöùng theo Shell Diaphragms Khai baùo nguoàn laáây khoái löôïng töø taûi troïng (caùch thöù 2 trong baûng khai baùo nguoàn laáy khoái löôïng) Chuù yù: khi chia saøn aûo raát deã bò thieáu khoái löôïng vì taûi troïng ñöôïc chia cho caùc nuùt aûo trong khi khoái löôïng chæ ñöôïc tính töø caùc nuùt thaät. Vaán ñeà naøy ñöôïc phaân tích roõ trong phaàn chuyeân ñeà ñoäng ñaát.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc5_N_ TAI TRONG DUNG(25-35).doc
 • pdf19_N_ thicong(316-399).pdf
 • doc1_BIA PHU LUC.doc
 • doc2_GVHD.doc
 • doc3_MUC LUC TM.doc
 • doc3_N_MUC LUC.doc
 • doc4_N_ MO DAU(10-24).doc
 • doc6_N_ DAC TRUG DOG HOC(36-39).doc
 • doc7_N_ GIO(40-52).doc
 • doc8_N_CHUYEN DE DONG DAT(53-93).doc
 • doc9_N_ LUC DONG DAT(94-124).doc
 • docCopy of 3_MUC LUC TM.doc
 • rarIN1 BAI NAM.part1.rar
 • rarIN1 BAI NAM.part2.rar
 • docloi cam on.doc