Thiết kế công tác tơ một chiều

Hiện nay với sự phát triển không ngừng của các ngành công nghiệp nông nghiệp nên việc sử dụng sản phẩm khoa học, kỹ thuật là rất quan trọng . Chính nhờ sự ứng dụng đó mà thúc đẩy nền kinh tế cho mỗi quốc gia và trên toàn thế giới, đồng thời chúng cũng góp phần không nhỏ vào việc tăng năng suất lao động, phục vụ đời sống sinh hoạt hành ngày của con người, không nhưng thế chúng còn thay thế và làm việc ở những môi trường không có lợi cho con người và việc làm với tính chính xác cao. Với việc ưu điểm như vậy nên việc sử dụng khí cụ điện trong các nghành tăng lên không ngừng. Mặt khác, các khí cụ điện ngày càng được cải tiến và hoàn thiện, đồng thời việc nhiên cứu, chế tạo ra những khí cụ điện là rất cần thiết cho mỗi sinh viên. Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm hướng dẫn của thầy cô giáo em đã phần nào hiểu được tầm quan trọng của môn học này .Với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Tiến Tôn em đã hoàn thành đồ án môn học này đúng thời gian quy định và làm đúng nội dung yêu cầu . em xin chân thành cảm ơn . Thiết kế công tắc tơ một chiều một pha kiểu điện từ có các thông số. Tiếp điểm chính : I¬đm = 80A; Uđn = 250v Số lượng : 1 thường mở . 0 thường đóng Tiếp điểm phụ : Iđm = 5A ; Uđn = 250V Số lượng : 0 thường mở . 0 thường đóng Nam châm điện : Uđm = 220V Tần số thao tác : 500 lần đóng ngắt / giờ Tuổi thọ : cơ : 105, điện : 0,5.105 lần đóng ngắt Làm việc liên tục : cách điện cấp B

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế công tác tơ một chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu HiÖn nay víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp n«ng nghiÖp nªn viÖc sö dông s¶n phÈm khoa häc, kü thuËt lµ rÊt quan träng . ChÝnh nhê sù øng dông ®ã mµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ cho mçi quèc gia vµ trªn toµn thÕ giíi, ®ång thêi chóng còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, phôc vô ®êi sèng sinh ho¹t hµnh ngµy cña con ng­êi, kh«ng nh­ng thÕ chóng cßn thay thÕ vµ lµm viÖc ë nh÷ng m«i tr­êng kh«ng cã lîi cho con ng­êi vµ viÖc lµm víi tÝnh chÝnh x¸c cao. Víi viÖc ­u ®iÓm nh­ vËy nªn viÖc sö dông khÝ cô ®iÖn trong c¸c nghµnh t¨ng lªn kh«ng ngõng. MÆt kh¸c, c¸c khÝ cô ®iÖn ngµy cµng ®­îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn, ®ång thêi viÖc nhiªn cøu, chÕ t¹o ra nh÷ng khÝ cô ®iÖn lµ rÊt cÇn thiÕt cho mçi sinh viªn. Trong thêi gian võa qua, ®­îc sù quan t©m h­íng dÉn cña thÇy c« gi¸o em ®· phÇn nµo hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña m«n häc nµy .Víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn TiÕn T«n em ®· hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc nµy ®óng thêi gian quy ®Þnh vµ lµm ®óng néi dung yªu cÇu . em xin ch©n thµnh c¶m ¬n . PhÇn I : s¬ l­îc vÒ c«ng t¾c t¬ mét chiÒu I . kh¸i qu¸t vµ c«ng dông : C«ng t¾c t¬ mét chiÒu lµ mét lo¹i khÝ cô ®iÖn dïng ®Ó ®ãng ng¾t tõ xa hoÆc b»ng nót Ên c¸c m¹ch ®iÖn lùc cã phô t¶i. C«ng t¾c t¬ ®iÖn mét chiÒu dïng ®Ó ®æi nèi c¸c m¹ch ®iÖn mét chiÒu, nam ch©m ®iÖn cña nã lµ nam ch©m ®iÖn mét chiÒu. C«ng t¾c t¬ mét chiÒu cã c¸c bé phËn chÝnh nh­ sau : - M¹ch vßng dÉn ®iÖn ( gåm ®Çu nèi, thanh dÉn, tiÕp ®iÓm ....) - HÖ thèng dËp hå quang. - C¸c c¬ cÊu trung gian - Nam ch©m ®iÖn - C¸c chi tiÕt vµ c¸c côm c¸ch ®iÖn - C¸c chi tiÕt kÕt cÊu , vá .... II . yªu cÇu chung ®èi víi c«ng t¾c t¬ ®iÖn mét chiÒu. II. 1. yªu cÇu vÒ kü thuËt. §¶m b¶o ®é bÒn nhiÖt cña c¸c chi tiÕt, bé phËn khi lµm viÖc ë chÕ ®é sö dông cè vµ ®Þnh møc. §¶m b¶o ®é bÒn cu¶ c¸c chi tiÕt bé phËn c¸ch vµ kho¶ng c¸ch ®iÖn khi lµm viÖc víi ®iÖn ¸p cùc ®¹i, kÐo dµi vµ trong ®iÒu kiÖn cña m«i tr­êng xung quanh ( nh­ m­a , bôi ....) còng nh­ khi cã ®iÖn ¸p néi bé hoÆc qu¸ ®iÖn do khÝ quyÓn g©y ra. §é bÒn c¬ tÝnh chÞu mßn cña c¸c bé phËn khÝ cô ®iÖn trong thêi gian giíi h¹n sè lÇn thao t¸c thiÕt kÕ, thêi h¹n lµm viÖc ë chÕ ®é ®Þnh møc vµ chÕ ®é sù cè. §¶m b¶o kh¶ n¨ng ®ãng ng¾t ë chÕ ®é ®Þnh møc vµ chÕ ®é sö cè, ®é bÒn th«ng ®iÖn cña c¸c chi tiÕt, bé phËn. Cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, khèi l­îng vµ kÝch th­íc bÐ. II. 2 . Yªu cÇu vÒ vËn hµnh. Cã ®é tin cËy cao, tuæi thä lín, thêi gian sö dông l©u dµi .§¬n gi¶n trong chÕ t¸c, dÔ thao t¸c thay thÕ vµ söa ch÷a phÝ tæn cho vËn hµnh, tiªu tèn n¨ng l­îng Ýt II. 3 Yªu cÇu vÒ kinh tÕ, x· héi Gi¸ thµnh h¹ t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng thuËn tiÖn cho ng­êi vËn hµnh, ®¶m b¶o an toµn trong l¾p r¸p vµ söa ch÷a, cã h×nh d¸ng vµ kÕt cÊu phï hîp, vèn ®Çu t­ cho chÕ t¹o vµ l¾p r¸p Ýt. III. Nguyªn lý ho¹t ®éng vµ kÕt cÊu chung cña c«ng t¾c t¬ mét chiÒu C¬ cÊu ®iÖn tõ gåm hai bé phËn : cuén d©y vµ m¹ch tõ, lµm viÖc theo nguyªn lý ®iÖn tõ gåm m¹ch tõ dïng ®Ó dÉn tõ nã lµ thÐp ®óc h×nh ch÷ U mét phÇn ®­îc g¾n chÆt víi ®Õ phÇn cßn l¹i ®­îc nèi víi hÖ thèng qua hÖ thèng thanh dÉn . Cuén d©y hót cã ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng rÊt bÐ. Dßng ®iÖn trong cuén d©y kh«ng phô thuéc vµo khe hë kh«ng khÝ gi÷a n¾p vµ lâi. Khi ta ®Æt ®iÖn ¸p vµo hai ®Çu cuén d©y nam ch©m ®iÖn sÏ cã dßng ®iÖn ch¹y trong cuén d©y, cuén d©y sinh ra tõ th«ng khÐp m¹ch qua lâi thÐp cã dßng ®IÖn vµ khe hë kh«ng khÝ t¹o lùc hót ®iÖn tõ kÐo n¾p ( phÇn øng ) vÒ phÝa lâi. Khi c¾t ®iÖn ¸p ( dßng ®iÖn ) trong cuén d©y th× lùc hót ®iÖn tõ kh«ng cßn n÷a vµ n¾p bÞ nh¶ ra. PhÇn II : yªu cÇu thiÕt kÕ vµ lùa chän ph­¬ng ¸n kÕt cÊu. I. yªu cÇu thiÕt kÕ ThiÕt kÕ c«ng t¾c t¬ mét chiÒu mét pha kiÓu ®iÖn tõ cã c¸c th«ng sè. TiÕp ®iÓm chÝnh : I®m = 80A; U®n = 250v Sè l­îng : 1 th­êng më . 0 th­êng ®ãng TiÕp ®iÓm phô : I®m = 5A ; U®n = 250V Sè l­îng : 0 th­êng më . 0 th­êng ®ãng Nam ch©m ®iÖn : U®m = 220V TÇn sè thao t¸c : 500 lÇn ®ãng ng¾t / giê Tuæi thä : c¬ : 105, ®iÖn : 0,5.105 lÇn ®ãng ng¾t Lµm viÖc liªn tôc : c¸ch ®iÖn cÊp B II lùa chän ph­¬ng ¸n kÕt cÊu. Chän lo¹i c«ng t¾c t¬ mét chiÒu cã tiÕp ®iÓm ngãn ®Ó tiÕp ®iÓm ®ì bÞ mßn, gi¶m ®iÖn trë tiÕp xóc, tiÕp ®iÓm cã tiÕp xóc ®­êng bÞ ®ãng, ng¾t tiÕp ®iÓm ®éng cã thÓ lµm tr­ît trªn bÒ mÆt cña tiÕp ®iÓm tÜnh ®Ó c¹o ®i líp mµng máng « xÝt xem dÉn ®iÖn b¸m, trªn ®ã dÞch chuyÓn ®iÓm ch¸y hå quang ra xa bÒ mÆt c«ng t¸c cu¶ tiÕp ®iÓm. Buång dËp hå quang kiÓu khe hÑp kÕt hîp cuén d©y thæi tõ. Buång dËp hå quang ®­îc lµm b»ng ami¨ng gåm hai nöa cã mét chç låi chç lâm ghÐp l¹i t¹o thµnh mét hép cã ®­êng khe quanh co bÒ réng , khe nhá h¬n ®­êng kÝnh hå quang nªn gäi lµ khe hÑp. Sù kÕt hîp buång dËp hå quang khe hÑp víi cuén d©y thæi tõ . Cuén d©y thæi tõ cã t¸c dông t¹o ra tõ tr­êng H t¸c dông lªn dßng ®iÖn hå quang, sinh ra lùc ®iÖn ®éng F kÐo dµi hå quang, ®Èy hå quang vµo ®­êng khe quang co cña buång dËp hå quang, hå quang võa tiÕp gi¸p s¸t vµo thµnh buång dËp hå quang, võa bÞ kÐo dµi trong ®­êng khe quanh co, nªn dÔ bÞ dËp t¾t. Th­êng cuén d©y thæi tõ ®­îc m¾c nèi tiÕp víi tiÕp ®iÓm c¾t do ®ã dßng ®iÖn cµng lín th× lùc ®iÖn ®éng cµng lín . NÕu dßng ®iÖn ®æi chiÒu th× tõ tr­êng còng ®æi chiÒu, lùc ®iÖn ®éng kh«ng bÞ ®æi chiÒu dßng ®iÖn nhá nhÊt cã thÓ dËp t¾t hå quang mét c¸ch ch¾c ch¾n b»ng 1/4 dßng ®Þnh møc cña cuén d©y thæi tõ. Nam ch©n ®iÖn kiÓu hót chËp cña cuén d©y cã c«ng suÊt 20 – 25 W Cã kh¶ n¨ng lµm viÖc chuÈn x¸c trong ph¹m vi ®iÖn ¸p dao ®éng tõ 85% - 105% U®m Thêi gian t¸c ®éng cu¶ c«ng t¾c t¬ kho¶ng 0,08 – 0,1s Thêi gian nh¶ 0,03-00,04s ®iÖn ¸p nh¶ 0,05-0,1U®m s¬ ®å ®éng PhÇn III: TÝnh to¸n m¹ch vßng dÉn ®iÖn I. kh¸i niÖm vÒ m¹ch vßng ®Én ®iÖn M¹ch vßng ®Én ®iÖn cu¶ khÝ cô ®iÖn do c¸c bé phËn kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng, kÕt cÊu vµ kÝch th­íc hîp hµnh. M¹ch vßng dÉn ®iÖn gåm thanh dÉn, dÇu nèi, hÖ thèng tiÕp ®iÓm ( gi¸ ®ì tiÕp ®iÓm, tiÕp ®iÓm ®éng, tiÕp ®iÓm tÜnh ) II. yªu cÇu ®èi v¬Ý m¹ch vßng dÉn ®iÖn . Cã ®iÖn trë suÊt nhá, dÉn ®iÖn tèt BÒn víi m«i tr­êng Cã ®é cøng vøng tèt Tæn hao ®ång nhá Cã thÓ lµm viÖc ®­îc trong mét kho¶ng thêi gian nh¾n khi cã sù cè Cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o l¾p r¸p III 1 . Yªu cÇu ®èi víi thanh dÉn. Cã ®é bÒn c¬ khÝ cao Cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc ¨n mßn ho¸ häc, Ýt bÞ «xi ho¸ Cã ®é mµi mßn nhá khi bÞ va ®Ëp KÕt cÊu ®¬n gi¶n, gi¸ thµnh rÎ III. 2 . Chän vËt liÖu §Ó tho¶ m·n yªu cÇu ®èi víi thanh dÉn . Chän vËt liÖu thanh dÉn ®ång CA§INI kÐo nguéi cã: TØ träng : 8,9 g/m3 NhiÖt ®é nãng ch¶y : 10830C §iÖn trë suÊt ë 200C : 2,3. 10-3 §é dÉn nhiÖt : 0,39 Ws/cm0C §é cøng Briven : 95 - 110kg/mm HÖ sè nhiÖt ®iÖn trë : 0,0043 1/ 0C = 4. 10-3 III. 3 H×nh d¹ng thanh dÉn Thanh dÉn h×nh ch÷ nhËt A: chiÒu réng thanh dÉn B: chiÒu dµy thanh dÉn S: tiÕt diÖn thanh dÉn III. 4 TÝnh to¸n thanh dÉn ë chÕ ®é dµi h¹n BÒ dµy thanh dÉn ®­îc x¸c ®Þnh: Trong ®ã : I : dßng ®iÖn lµm viÖc ( A ) P0 : ®iÖn trë suÊt cu¶ vËt liªô ë nhiÖt ®é æn ®Þnh ( ) Kf : HÖ sè tæn hao phô ®Æc tr­ng cho tæn hao bëi hiÓu øng bÒ mÆt vµ hiÖu øng gÇn. §èi víi dßng ®IÖn mét chiÒu Kf = 1. N : tØ lÖ gi÷a chiÒu réng vµ chiÒu dµy thanh dÉn . Chän n = 6 KT : HÖ sè t¶n nhiÖt ra khèng chÕ . Chän KT = 5 ( W/ m2 0C) [ b¶ng 6 - 5 TKKCDDHA ) ®é t¨ng nhiÖt æn ®Þnh = 650C [ B¶ng 6 – 1 TKKC§HA ] * BÒ réng thanh dÉn ®­îc x¸c ®Þnh a = n . b ( mm ) * §iÖn trë suÊt cu¶ vËt liÖu ë nhiÖt ®é æn ®Þnh ( 0 = 105 0C ) Trong ®ã : : ®iÖn trë suÊt cu¶ vËt liÖu ë nhiÖt ®é 0 = 200C vµ p0=20 = 1,8 . 10-8 [B¶ng 2 - 13 TKKC§HA ] hÖ sè nhiÖt ®iÖn trë cu¶ ®ång = 0,0043 «® ( 0C ) nhiÖt ®é æn ®Þnh «® = 105 0C [ b¶ng 6 – 1 TKKC§HA ] * kÝch th­íc thanh dÉn lµm viÖc víi I ®m = 80A ( mm) a = n .b = 6 . 1 = 6 mm §Ó phï hîp chän: a = 8 mm b = 1mm vËy ta cã tØ lÖ : n = III. 5 kiÓm tra thanh dÉn Qu¸ tr×nh kiÓm tra nh»m x¸c ®Þnh xem víi tiÕt ®iÖn tÝnh to¸n vµ lùa chän cã ®¶m b¶o ®­îc ®é t¨ng nhiÖt, nhiÖt ®é æn ®Þnh cho phÐp khi thanh dÉn lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n hay kh«ng .§ång thêi kiÓm tra kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña thanh dÉn ë chÕ ®é kh«ng æn ®Þnh nhiÖt ( chÕ ®é ng¾n h¹n hay chÕ ®é ng¾n m¹ch ) mµ t¹i ®ã thanh dÉn kh«ng bÞ biÕn d¹ng hay tÝnh chÊt cña vËt liÖu lµm thanh dÉn vÉn ë ®iÒu kiÖn cho phÐp KiÓm tra khi lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n KiÓm tra ®é t¨ng nhiÖt ®é : Trong ®ã : J : mËt ®é dßng ®iÖn cña thanh dÉn: lÊy j = 0,31 S : ®iÖn tÝch thanh dÉn S = a.b + 8 . 1 + 8 ( mm2 ) * kiÓm tra nhiÖt ®é æn ®Þnh Trong ®ã : mt : nhiÖt ®é m«i tr­êng ( lÊy ) * KiÓm tra thanh dÉn ë chÕ ®é ng¾n h¹n : ChÕ ®é ng¾n h¹n lµ chÕ ®é mµ thanh dÉn lµm viÖc trong thêi gian ng¾n. Khi ®é chªnh nhiÖt ®é ch­a ®¹t tíi trÞ sè æn ®Þnh th× ®· nghØ ( tøc lµ ch­a lîi dông hÕt kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt cña vËt liÖu ) . Do ®ã ta cã thÓ n©ng phô t¶i lªn ®Ó khÝ cô ®iÖn øng víi thêi gian lµm viÖc mµ t¹i ®ã khÝ cô ®iÖn vïa ®¹t tíi ®é t¨ng nhiÖt cho phÐp. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm . KiÓm tra thanh dÉn cã chiÒu dµi 1 cm , thêi gian lµm viÖc ng¾n h¹n tnh = 3 sec, nhiÖt ®é lµ 1050C * §iÖn trë cña 1cm thanh dÉn ë nhiÖt ®é 1050C lµ : = R0 = 20 : ®iÖn trë cña ®ång ë nhiÖt ®é 0 = 200C * Tæn hao c«ng suÊt cho phÐp ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n. Pdh = I2dh. R0 = 105 = 802 . 6,83. 10-5 = 0,437( W/ cm ) * h»ng sè ph¸t nãng ®­îc x¸c ®Þnh : T= C : nhiÖt dung riªng cña ®ång C = 0,39 J/g0 C St : diÖn tÝch bÒ mÆt lµm nguén cña thanh dÉn dµi 1cm : St = D. L D : Chu vi thanh dÉn . D = 2 ( a + b ) L : ChiÒu dµi thanh dÉn . L = 1cm M : Khèi l­îng thanh dÉn dµi 1cm : ( g ) St = D. L + 2 ( a + b ) . l = 2 ( 0,8 + 0,1 ) . 1 = 1,8 ( cm 2) M = TØ träng cña ®ång * H»ng sè thêi gian ph¸t sãng ( S ) * §é t¨ng nhiÖt ë chÕ ®é ng¾n h¹n : Trong ®ã : T«® : ®é t¨ng nhiÖt æn ®Þnh khi c«ng suÊt ë chÕ ®é ng¾n h¹n tÝnh to¸n ë tnh = 3sec; * HÖ sè qu¸ t¶i c«ng suÊt ë chÕ ®é ng¾n h¹n: * HÖ sè qu¸ t¶i dßng ®iÖn ë chÕ ®é ng¾n h¹n : KI = * C«ng suÊt cho phÐp ë chÕ ®é ng¾n h¹n: Pnh = Kp . Pdh = 61.0,437 = 26,7 ( W/ cm ) * Dßng ®iÖn ë chÕ ®é ng¾n h¹n : Inh = Kt . Pdh = 80. 7 = 560 ( A ) * MËt ®é dßng ®iÖn ë chÕ ®é lµm viÖc ng¾n h¹n : Jnh = *KiÓm tra thêi gian lµm viÖc liªn tôc cho phÐp ë chÕ ®é ng¾n h¹n *KiÓm nghiÖm thanh dÉn ë chÕ ®é ng¾n m¹ch . §é bÒn nhiÖt cña khÝ cô ®iÖn lµ tÝnh chÊt chÞu ®­îc sù t¸c ®ông nhiÖt cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch trong thêi gian ng¾n m¹ch nã ®­îc®Æc tr­ng b»ng dßng bÒn nhiÖt lµ dßng ®iÖn bÒn nhiÖt ë ®ã thanh dÉn ch­a bÞ biÕn d¹ng. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®¸nh gi¸ ta xÐt giíi h¹n cho phÐp cña dßng ®iÖn vµ mËt ®é dßng ®iÖn bÒn nhiÖt cña thanh dÉn ë c¸c thêi gian ng¾n m¹ch. Tnm = 1 sec: 3 sec: 5 sec . Giíi h¹n cho phÐp cña dßng ®iÖn vµ mËt ®é dßng ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. Ibn = Inm = S. Jnm Jbnh1 = Tnm = tbn : thêi gian ng¾n m¹ch ( sec ) Ad : Abn = Anm : gi¸ trÞ øng víi giíi h¹n d­íi vµ trªn lµ 0d : 0 nm Theo ( H6 – 6 TKKC§HA ) ta cã : Ad = 1,4 . 104 Abn = 3,75 . 104 A2 s / mm4 S : tiÕt ®iÖn vËt dÉn ( mm2 ) Theo ®iÒu kiÖn 0od = 65 + 40 = 105 0C NhiÖt ®é cho phÐp ®èi víi ®ång 0bn = 3000 C MËt ®é dßng ®iÖn khi tnm = 1 sec Jbnh1 = MËt ®é dßng ®iÖn khi tnm = 3 sec Jbnh1 = MËt ®é dßng ®iÖn khi tnm = 4 sec Jbnh1 = S III. 6. §¸nh gi¸ vµ kÕt luËn ë chÕ ®é dµi h¹n ®é t¨ng nhiÖt ®é cho phÐp tod = 65 0C , nhiÖt ®é æn ®Þnh cho phÐp 0od = 1050 C( b¶ng TKKC§HA ) ë chÕ ®é ng¾n h¹n , mËt ®é dßng ®iÖn cho phÐp ë thêi gian ng¾n h¹n tnh = 5 sec lµ 54 ( A/mm2 ) ë chÕ ®é ng¾n m¹ch, mËt ®é dßng bÒn nhiÖt cho phÐp ®èi víi thanh b»ng ®ång ë thêi gian ng¾n m¹ch 1 sec, 3sec, 4sec, lµ 162 A/mm2, 94 A/mm2 , 82A/mm2 KÕt luËn : Víi thanh dÉn cã kÝch th­íc a = 12mm, b = 2mm lµm viÖc víi dßng ®iÖn Idm = 80A. Cã ®é t¨ng nhiÖt ®é, nhiÖt ®é lµm viÖc vµ mËt ®é dßng ®iÖn dµi h¹n tÝnh to¸n . Hoµn toµn cã kh¶ n¨ng lµm viÖc tèt ë c¸c chÕ ®é dßng ®iÖn dµi h¹n vµ chÕ ®é ng¾n h¹n . Riªng ë chÕ ®é ng¾n m¹ch thanh dÉn , thanh dÉn cã kÝch th­íc nãi trªn chØ cho phÐp lµm viÖc tèi ®a ë thêi gian ng¾n m¹ch lµ 4 sec bëi khi lµm viÖc v¬i thêi gian ng¾n m¹ch tnm > 4 sec mËt ®é dßng ®iÖn bÒn nhiÖt lín h¬n mËt ®é dßng bÒn nhiÖt cho phÐp, kh«ng ®¶m b¶o an toµn. IV. §Çu nèi IV . 1. Kh¸i niÖm vµ nhiÖt vô: §Çu nèi tiÕp xóc lµ phÇn tö rÊt quan träng cña khÝ cô ®iÖn, nÕu kh«ng chó ý dÏ bÞ h­ háng nÆng trong vËn hµnh, ®Çu nèi gåm c¸c ®Çu cùc ®Ó nèi víi d©y dÉn bªn ngoµi vµ nèi c¸c bé phËn bªn trong m¹ch vßng dÉn ®iÖn. §Çu nèi lµm nhiÖm vô liªn kÕt m¹ch ngoµi víi m¹ch vßng dÉn ®iÖn, ®ång thêi lµm nhiÖm vô liªn kÕt c¸c chi tiÕt cña m¹ch vßng dÉn ®iÖn. IV. 2. Yªu cÇu : NhiÖt ®é c¸c mèi nèi ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n víi dßng ®iÖn ®Þnh møc kh«ng ®­îc t¨ng qu¸ gi¸ trÞ sè cho phÐp, do ®ã mèi nèi ph¶i cã kÝch th­íc vµ lùuc Ðp tiÕp xóc Ftx ®ñ ®Ó ®iÖn trë tiÕp xóc Rtx kh«ng lín, tæn hao c«ng suÊt bÐ. - Mèi nèi tiÕp xóc cÇn cã ®ñ ®é bÒn c¬ vµ ®é bÒn nhiÖt khi cã dßng ng¾n m¹ch ch¹y qua. - Lùc Ðp ®iÖn trë tiÕp xóc, n¨ng l­îng tæn hao vµ nhiÖt ®é ph¶i æn ®Þnh khi khÝ cô ®iÖn vÇn hµnh liªn tôc. IV. 3. Chän d¹ng kÕt cÊu Qua ph©n tÝch c¸c ­u nh­îc ®iÓm c¸c d¹ng kÕt cÊu mèi nèi. Chän d¹ng kÕt cÊu mèi nèi th¸o rêi ®­îc b»ng bu l«ng kh«ng dÉn ®iÖn, ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp CT3 cã m¹ thiÕc. D¹ng kÕt cÊu nµy phï hîp víi h×nh d¸ng vËt liÖu thanh dÉn vµ c¸c yªu cÇu kÕt cÊu nµy phï hîp víi h×nh d¸ng vËt liÖu thanh dÉn vµ c¸c yªu cÇu kÕt cÊu kh¸c. IV. 4 §­êng kÝnh bu l«ng, sè l­îng bu l«ng : Theo sè liÖu thùc nghiÖm ( B¶ng 2-9, 2-10 TKKC§HA ) ®èi víi dßng ®iÖn I®m = 80 A/ Chän bu l«ng cã ®­êng kÝnh ren d = 6mm C¸c th«ng sè : kÝ hiÖu : M6 TiÕt diÖn tÝnh to¸n : 16,7 mm2 Lùc tÝnh to¸n : 2,3 KN Lùc Ðp cÇn lªn chçn tiÕp xóc ®Ó ®¹t ®iÖn trë tÝp xóc vµ ®iÖn sap tiÕp xóc cho phÐp lµ : Ftx = ftx . Stx = 100. 2,58 = 258 ( kg ) = 2,58 ( kN ) Trong ®ã : Ftx ( KG / cm2 ) : lùc Ðp riªng trªn mèi nèi. Chän ftx = 100 KG/ 2 Stx ( cm2 ) ®iÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc J ( A/ mm2 ) : mËt ®é dßng ®iÖn chç tiÕp xuc víi I®m< 200A chän j = 0,31 ( A/ mm2 ) = 31 ( A/ cm2 ) - sè l­îng bu l«ng : 1 bu l«ng IV. 5 . H×nh d¹ng kÝch th­íc phÇn ®Çu nèi . §­êng kÝnh trong cña ®Çu nèi : d = 8 ( mm ) Chän d©y dÉn mÒm : ®©y dÉn mÒm gåm nhiÒu sîi ®ång nhá ®­êng kÝnh 0,31 mm ghÐp l¹i víi nhau . §èi víi dßng I®m = 80 A chän tiÕt diÖn d©y dÉn mÒm S = 25 mm ( b¶ng 2 – 3 TKKC§HA ) §Çu nèi ®iÖn ra ngoµi chän trô ®ång dÉn cã ren cã ®­êng kÝnh ren d = 8 mm V. TiÕp ®iÓm V. 1. Kh¸i niÖm vµ c¸c yªu cÇu chung vÒ tiÕp ®iÓm TiÕp ®iÓm dïng ®Ó dÉn dßng, ®ång thêi thùc hiÖn chøc n¨ng ®ãng ng¾t cña c¸c khÝ cô ®iÖn ®ßng ng¾t. Yªu cÇu : Khi khÝ cô ®iÖn lµm viÖc ë chÕ ®é ®Þnh møc nhiÖt ®é bÒ mÆt n¬i tiÕp xóc ph¶i bÐ h¬n nhiÖt ®é cho phÐp . NhiÖt ®é cña vïng tiÕp xóc ph¶i bÐ h¬n nhiÖt ®é biÕn ®æi tinh thÓ cña vËt liÖu tiÕp ®iÓm . Víi dßng ®iÖn lín cho phÐp ( dßng khëi ®éng , dßng ng¾n m¹ch ) tiÕp ®iÓm ph¶i chÞu ®­îc ®é bÒn nhiÖt ®é vµ ®é bÒn nhiÖt ®éng . Khi lµm viÖc víi dßng ®iÖn ®Þnh møc vµ khi ®ãng ng¾t dßng ®IÖn trong giíi h¹n cho phÐp, tiÕp ®iÓm ph¶i cã ®é mßn ®iÖn vµ c¬ lµ nhá nhÊt cu¶ tiÕp ®iÓm, ®é rung cu¶ tiÕp ®iÓm kh«ng ®­îc lín h¬n trÞ sè cho phÐp. V. 2. Chän d¹ng kÕt cÊu hÖ thèng tiÕp ®IÓm TiÕp ®iÓm h×nh ngãn lµm b»ng CU – Cd. Lo¹i nµy cã ­u ®iÓm lµ tiÕp ®iÓm xóc ®Çu kh«ng trïng víi ®iÓm tiÕp xóc cuèi cã t¸c dông cä s¸t lµm s¹ch bÒ mÆt , t¨ng ®é tiÕp xóc, mÆt kh¸c ®iÓm dÉn ®iÖn kh¸c víi ®iÓm chÞu hå quang nªn lµm t¨ng ®é bÒn cu¶ tiÕp ®iÓm. H×nh d¹ng tiÕp ®iÓm. V. 3. Chän ®é më cña tiÕp ®iÓm §é më m cña tiÕp ®iÓm lµ kho¶ng c¸ch gi÷a tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh ë vÞ trÝ cu¶ c«ng t¾c t¬ . C«ng t¾c t¬ mét chiÒu, dßng ®iÖn I®m = 80 A chän ®é m = 10 mm V. 4. Chän ®é lón §é lón l cña tiÕp ®iÓm lµ qu·ng ®­êng ®i thªm ®­îc cña tiÕp ®iÓm ®éng nÕu kh«ng cã tiÕp ®iÓm tÜnh chÆn l¹i. §é lón ®­îc chän theo dßng ®iÖn ®Þng møc ®i qua tiÕp ®iÓm cã c«ng thøc sau : I = A + B . I®m A = 1,5 ( mm ) ; B = 0,02 ( mm/ A ) I = 1,5 + 0,02 . 80 = 3,1 ( mm ) Chän = 4 ( mm) vµ m = 8 mm * kho¶ng l¨n : t¹o sù l¨n cña tiÕp ®iÓm ®éng trªn tiÕp ®iÓm tÜnh, ®iÓm lµm viÖc cña tiÕp ®Óm sÏ kh«ng trïng víi tiÕp ®iÓm ch¸y cña hå quang. Chän kho¶ng l¨n x = 6( mm ) * kho¶ng tr­ît : ®Ó tÈy s¹ch bôi bÈn gå gÒ do hå quang hoÆc líp « xÝt t¹o nªn chä kho¶ng tr­ît y = 0,5 ( mm) V. 5 Chän vËt liÖu kÝch th­íc tiÕp ®iÓm Chän vËt liÖu * vËt liÖu dïng ®Ó lµm tiÕp ®iÓm cÇn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau : - §iÖn trë suÊt vµ ®iÖn trë tiÕp xóc bÐ - DÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt tèt , nhiÖt ®é nãng ch¶y cao - Ýt bÞ « xi ho¸ - khã hµn dÝnh - §é cøng cao , Ýt bÞ ¨n mßn c¬ - §Æc tÝnh c«ng nghÖ tèt , gi¸ thµnh h¹. * Qua kh¶o ta chän vËt liÖu lµ Cu-Cd kÐo nguéi cã c¸c th«ng sè sau: -TØ träng : 8,9 ( g/m3 ) - §iÖn trë suÊt ë nhiÖt ®é 200C : 2,3 . 10-8 - §é dÉn nhiÖt : 3,9 ( W/cm0C ) - §é cøng Brien : 95 – 110 ( kg / mm ) - NhiÖt ®é nãng ch¶y : 1038 ( 0C ) - HÖ sè nhiÖt ®iÖn trë : 0,0043 ( 1/0C ) - TØ träng nhiÖt : 0,39 ( Ws/ cm0C) kÝch th­íc tiÕp ®iÓm §Ó phï hîp víi kÝch th­íc thanh dÉn , I®m . KÕt cÊu tiÕp ®iÓm kiÓu ngãn , tÇn sè ®ãng ng¾t 500lÇn/giê KÝch th­íc tiÕp ®iÓm ®­îc tÝnh to¸n nh­ sau : Tr­íc hÕt ta quy ®æi tõ tiÕp ®iÓm h×nh trô sang tiÕp ®iÓm kiÓu ngãn Dùa vµo b¶ng 2 – 15 TKKC§HA víi I®m = 80A t­¬ng øng cã tiÕp ®iÓm h×nh trô víi ®­êng kÝnh d = 20mm. Víi tiÕp ®iÓm kiÓu ngãn chän bÒ réng tiÕp ®iÓm b»ng bÒ räng thanh daaxn Ta cã : a : BÒ réng cña tiÕp ®iÓm ; Chän a = 8 ( mm ) c : C¸t tuyÕn cña cung trßn ( mm ) * Chän chiÒu cao tiÕp ®iÓm h = 4 ( mm ) * tæng chiÒu dµi cña tiÕp ®iÓm chän l* = 41 ( mm ) V. 6. lùc Ðp, nhiÖt ®é, ®iÖn trë tiÕp xóc vµ ®iÖn ¸p r¬i trªn tiÕp ®iÓm ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n Lùc Ðp tiÕp ®iÓm Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o soa cho tiÕp ®iÓm lµm viÖc b×nh th­êng ë chÕ ®é dµi h¹n , mµ trong chÕ ®é ng¾n h¹n , dßng ®iÖn lín nh­ më m¸y, qu¸ t¶i, ng¨n m¹ch….. Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o cho tiÕp ®iÓm bÞ ®Èy ra do lùc ®iÖn ®éng vµ kh«ng bÞ hµn dÝnh do hå quang khi tiÕp ®iÓm bÞ ®Èy vµ rung Lùc Ðp tiÕp ®iÓm lªn mét chç ng¾t ( tiÕp ®iÓm kiÓu ngãn ) ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : * lùc Ðp tiÕp ®iÓm ®Çu Theo b¶ng quan hÖ gi÷a lùc Ðp tiÕp ®iÓm F vµ dßng ®iÖn I®m ta cã : TiÕp ®iÓm chÝnh : Víi I®m = 80 A chän F1 = f. I®m mµ f = 15 F1 = 15 . 80 = 1200 Lùc Ðp tiÕp ®iÓm cuèi: Ftdcc = n . F1 = 1 . 1200 = 1200 trong ®ã n lµ sè tiÕp ®iÓm më Ftdcd = 0,6. Ftdcc = 0,6. 1200 = 720 * §iÖn trë tiÕp xóc cña tiÕp ®iÓm . §iÖn trë tiÕp xóc cña tiÕp ®iÓm khi ch­a ph¸t nãng ( = 200C) HÖ sè phô thuéc ®iÖn trë suÊt vµ øng suÊtcña vËt liÖu ®ång thêi phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt tiÕp xóc. §èi víi tiÕp xóc ®­êng ( §ång - §ång ) chän Ktx = 0,2. 10-3 ( ) m : hÖ sè d¹ng bÒ mÆt tiÕp xóc ®èi víi tiÕp xóc ®­êng m = 0,7 VËy ta cã : §iÖn trë cña tiÕp ®iÓm khi lµm viÖc ë chÕ ®é ph¸t nãng cho phÐp = 2,7 . 10-3 . §iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn trë tiÕp xóc cña tiÕp ®iÓm: Utx = I®m . Rtx0=105 C Utx = 80. 3,39. 10-5 = 2,7 . 10-3 = 27 ( mV ) NhiÖt ®é cña tiÕp ®iÓm . : NhiÖt ®é ph¸t nãng cña thanh dÉn : NhiÖt ®é tiÕp ®iÓm ( 0C) : NhiÖt ®é mÆt tiÕp xóc ( 0C) : NhiÖt ®é vïng tiÕp xóc ( 0C) * nhiÖt ®é bÒ mÆt tiÕp xóc : HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu tiÕp ®iÓm ( W/ cm0C) P : Chu vi mÆt tiÕp xóc gi÷a tiÕp ®iÓm vµ thanh dÉn ( cm ) S : DiÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a tiÕp ®iÓm vµ thanh dÉn ( cm2) Kt : HÖ sè t¶n nhiÖt cña bÒ mÆt tiÕp ®iÓm . Chän Kt = 5 ( W/m20C ) Chu vi tiÕp ®iÓm : - Chu vi mÆt tiÕp xóc gi÷a tiÕp ®iÓm vµ thanh dÉn P = 2 ( a + m ) = 2 ( 8 + 22 ) = 60 ( cm ) - DiÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a tiÕp ®iÓm vµ thanh dÉn S = a . m = 0,8 . 2,2 = 1,76 - NhiÖt ®é vïng tiÕp xóc: Trong ®ã : : ®iÖn trë suÊt cña vËt liÖu lµm tiÕp ®iÓm ë 105 0C = 2,3 . 10-8. [ 1 + 0,0043 . ( 105 –20 ) ] = 3,14 . 10-8 = 3,14 . 10-8() = 3, 14. 10-6 ( ) * NhiÖt ®é tiÕp ®iÓm . ( 0C ) V . 7. Dßng ®iÖn hµn dÝnh Theo c«ng thøc thùc nghiÖm trÞ sè dßng ®iÖn hµn dÝnh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Idh = Kdh. Khd : HÖ sè hµn dÝnh cña tiÕp ®iÓm trong kháang thêi gian cña xung dßng ®iÖn tõ 0,05–5 sec víi tiÕp ®iÓm kiÓu ngãn tù ®Þnh vÞ Khd = 5500/kg0,5 ( b¶ng 2 – 19 TKKC§HA ) V. 8. Sù rung cña tiÕp ®iÓm Khi tiÕp ®iÓm ®ãng, thêi ®iÓm b¾t ®Çu tiÕp xóc cã xung lùc va ®Ëp c¬ khÝ gi÷a tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh x¶y ra hiÖn t­îng rung cña tiÕp ®iÓm. TiÕp ®iÓm ®éng bÞ bËt trë l¹i víi mét biªn ®é nµo ®ã råi l¹i tiÕp tôc va ®Ëp qu¸ tr×nh tiÕp xóc råi l¹i t¸ch rêi tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh x¶y ra sau mét thêi gian råi chuyÓn sang tr¹ng th¸i tiÕp xóc æn ®Þnh, sù rung kÕt thóc. Qu¸ tr×nh rung ®­îc ®¸nh gi¸ lµ trÞ sè biªn dé rung Xm cña kho¶ng ®Èy lín nhÊt ®Çu tiªn vµ thêi gin rung tm t­¬ng øng vãi Xm §èi víi CTT tæng thêi gian rung cho phÐp lµ t= 1 – 5 ( ms ) V. 9. Sù ¨n mßn tiÕp ®iÓm Sù ¨n mßn tiÕp ®iÓm x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®ãng vµ qu¸ tr×nh ng¾t m¹ch ®iÖn . Sù ¨n mßn tiÕp ®iÓm thÓ hiÖn qua viÖc gi¶m ®é lón , gi¶m kÝch th­íc cña tiÕp ®iÓm còng nh­ gi¶m khèi l­îng hoÆc thÓ tÝch cña kim lo¹i tiÕp ®iÓm. Nguyªn nh©n g©y ra ¨n mßn cña tiÕp ®iÓm lµ ¨n mßn vÒ hãa häc, ¨n mßn vÒ c¬ , ¨n mßn vÒ ®iÖn . Nh­ng chñ yÕu tiÕp ®iÓm bÞ ¨n mßn lµ do ¨n mßn vÒ ®iÖn . Khèi l­îng mßn trung b×nh cña tiÕp ®iÓm cho mét lÇn ®ãng ng¾t: G® + gng = 10-9. ( K®. I2d + Kng. Ing2 ) . Kk® I® : dßng ®iÖn khi ®ãng ng¾t tiÕp ®iÓm . Chän I® = I®m = 80A Ing : dßng ®iÖn khi ng¾t tiÕp ®iÓm .Chän Ing = 10.I®m= 10.80 = 800(A) K®, Kng :( g/A2) hÖ sè mßn khi ®ãng vµ ng¾t chän Kd =Kng= 0,01(g/A2 ) ( b¶ng 2 – 21 TKKC§HA ) Kk® : hÖ sè kh«ng ®ång ®Òu ®¸nh gi¸ ®é mßn kh«ng ®Òu cña c¸c tiÕp ®iÓm. Chän Kk® = 2 VËy gd + gng = 10-9. ( 0,01 . 802 + 0,01 . 802 ) . 2 = 1,29 . 10-4 Khèi l­îng mßn vÒ c¬ sau 105 lÇn ®ãng ng¾t: ( g® + gng ). 105= 1,29 . 10-4. 105 = 129 ( g ) khèi l­îng mßn vÒ c¬ ®iÖn sau 0,5.105 lÇn ®ãng ng¾t : ( g® + gng).0,5. 105 =1,29. 10-4 . 0,5. 105 = 645 ( g ) V . 10. kÕt luËn vµ ®¸nh gi¸ lùa chän Víi kÝch th­íc, kÕt cÊu cña tiÕp ®iÓm kiÓu ngãn mét chçn ng¾t cã c¸c th«ng sè sau: VËt liÖu lµm tiÕp ®iÓm : Cu – Cd kÐo nguéi ChiÒu cao tiÕp ®iÓm 4 ( mn ) BÒ réng cña tiÕp ®iÓm 8 ( mn ) Tæng chiÒu dµi tiÕp ®iÓm 41 ( mn ) Lùc : Ftddc = 8 ( N ) Ftdd = 9 ( N ) So s¸nh víi c¸c trÞ sè cho phÐp : §iÖn ¸p r¬i trªn tiÕp ®iÓm : Utdd = 2 - 30mV nhiÖt ®é hãa mÒm cho phÐp ®èi víi ®ång = 190 0C ( b¶ng 2 - 18 TKKC§HA ) NhiÖt ®é lµm viÖc cho phÐp cña tiÕp ®iÓm = 105 0C Víi kÝch th­íc kÕt cÊu nh­ trªn tiÕp ®iÓm hoµn toµn cã kh¶ n¨ng lµm viÖc tèt. PhÇn IV: Chän hép dËp hå quang I . Kh¸i niÖm vÒ hå quang ®iÖn §èi víi c¸c KC§, cÇu dao , CTT… Khi ®ãng, c¾t m¹ch ®iÖn, hå quang ph¸t sinh trªn tiÕp ®iÓm. NÕu hå quang ch¸y l©u, khÝ cô ®iÖn vµ hÖ thèng ®iÖn sÏ bÞ h­ háng . Hå quang ®iÖn lµ hiÖn t­îng phãng ®iÖn trong khÝ h¬i. Hå quang cã mËt ®é dßng ®iÖn lín tõ ( 104 - 105) A/ cm2, nhiÖt ®é cao vµ ®iÖn ¸p r¬i trªn catèt tõ ( 10 – 20 ) V . Mét trong nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña hå quang lµ sù ph©n bè ®iÖn ¸p hå quang vµ c­êng ®é ®iÖn tr­êng E trªn däc hå quang. C­êng ®é ®iÖn tr­êng E0 ë catèt rÊt l­íi tõ 105 – 106 V/cm trong khi ë th©n hå quang c­êng ®é ®iÖn tr­êng Eth = 10 – 15V/cm. Ngoµi ra nhiÖt ®é vµ mËt ®é hå quang kh«ng ®Òu theo tiÕt ®iÖn ngang cét hå quang. ë t©m hå , nhiÖt ®é vµ mËt ®é dßng ®iÖn ®¹t cùc ®¹i vµ cµng ra xa cµng gi¶m dÇn. II. §Æc ®iÓm hå quang ®iÖn mét chiÒu ®Æc tÝnh Uhq c¾t ®Æc tÝnh t¶i t¹i hai ®iÓm A, B ®iÓm A hå quang ch¸y kh«ng æn ®Þnh . Cßn ë ®iÓm B hå quang ch¸y æn ®Þnh . III. §iÒu kiÖn ®Ó dËp t¾t hå quang ®iÖn mét chiÒu Hå quang ®iÖn mét chiÒu sÏ t¾t , nÕu lo¹i bá ®­îc ®iÓm hå quang ch¸y æn ®Þnh ( ®iÓm B ) nghÜa lµ ®Æc tuyÕn V – A tÜnh cña thiÕt bÞ dËp hå quang Uhq = f ( Ihq) khi Ihq = const cÇn ph¶i n»m cao h¬n ®Æc tÝnh t¶i, muèi thÕ ph¶i t¨ng chiÒu dµi hå quang ®Ó dËp t¾t hå quang. IV. yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng dËp hå - §¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng ®ãng vµ kh¶ n¨ng ng¾t , nghÜa lµ ®¶m b¶o gi¸ trÞ dßng ®iÖn ®ãng I® = 6. I®m= 6.80 = 480A vµ dßng ®iÖn ng¾t Ing = I®m = 80A - Thêi gian hå quang ch¸y nhá ®Ó gi¶m ¨n mßn tiÕp ®iÓm vµ thiÕt bÞ dËp hå quang. - Qu¸ ®iÖn ¸p thÊp - kÝch th­íc hÖ thèng dËp hå quang nhá , vïng khÝ ion hãa nhá , nÕu kh«ng nã cã thÓ t¹o ra chäc thñng c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c phÇn cña thiÕt bÞ vµ cßn toµn bé KC§ - cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ ¸nh s¸ng vµ ©m thanh V. Chän vËt liÖu vµ kÕt cÊu buång dËp. VËt lÖu lµm buång dËp hå ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc nhiÖt ®é cao, cã tÝnh c¸ch ®iÖn cao vµ cã kh¶ n¨ng chèng Èm. - §Ó dËp t¾t hå quang mét c¸ch nhanh chãng th× mÆt trong cña buång dËp ph¶i cã ®é nh¸m bÒ mÆt nhá nhÊt nghÜa lµ bªn trong buång dËp ph¶i nh½n . KÕt cÊu vµ kiÓu buång dËp. Qua ph©n tÝch c¸c d¹ng kÕt cÊu vµ kiÓu buång dËp chän kiÓu buång dËp hå quang lµ kiÓu khe hÑp kÕt kÕt hîp cuén d©y thæi tõ . Buång dËp hå quang ®­îc lµm b»ng vËt liÖu chÞu nhiÖt, c¸ch ®iÖn nh­ ami¨ng. Cuén thæi tõ lµ cuén d©y ®ång cã lâi thÐp m¹ch tõ hë , cuén d©y ®­îc m¾c nèi tiÕp víi tiÕp ®iÓm chÝnh cña khÝ cô ®iÖn . Dßng ®iÖn ch¹y trong cuén d©y t¹o ra mét tõ tr­êng , t¸c dông cña tõ tr­êng lªn dßng ®iÖn hå quang sinh ra lùc ®iÖn ®éng. D­íi t¸c ®éng cña lùc ®iÖn ®éng , lùc tõ tr­êng cña cuén d©y thæi tõ, lùc do chªnh lÖch ¸p suÊt . Hå quang bÞ ®Èy vµo khe hÑp cña buång dËp, tiÕp xóc víi v¸ch buång dËp, v¸ch thu nhiÖt cña hå quang lµm viÖc hå quang gi¶m nhanh dÉn ®Õn hå quang bÞ dËp t¾t. Víi kÕt cÊu vµ kiÓu buång dËp nh­ trªn phï hîp víi CTT cã chÕ ®é lµm viÖc nhÑ víi tÇn sè ®ãng ng¾t lµ 500 lÇn ®èng ng¾t / giêi . I®m = 80A, tiÕp ®iÓm kiÓu ngãn mét chç ng¾t. PhÇn V: TÝnh to¸n lß xo vµ ®ùng ®Æc tÝnh c¬ I . Kh¸i niÖm chung Lß xo lµ mét bé phËn cña CTT cã nhiÖm vô t¹o lùc Ðp lªn tiÕp ®iÓm ( lß xo tiÕp ®iÓm ) t¹o lùc ng¾t c¬ cÊu trong qu¸ tr×nh ng¾t cña c¬ cÊu ( lß xo nh¶ ) Yªu cÇu ®èi víi lß xo tiÕp ®iÓm vµ lß xo nh¶ : - Cã ®é ®µn håi phï hîp - Cã ®Æc tÝnh c¬ æn ®Þnh theo th­êi gian - Cã kh¶ n¨ng bÒn vÒ c¬. - Kh«ng bÞ ¨n mßn b¬i hãa chÊt vµ m«i tr­êng . II . Chän kiÓu vµ vËt liÖu lß xo. II 1 . KiÓu lß xo: Qua ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i lß xo. Chän kiÓu lß xo tÝnh h×nh trô chÞu nÐn kh«ng dÉn ®iÖn . Víi lo¹i lß xo nµy phï hîp víi kÕt cÊu ®· chän, cã ­u ®iÓm lµ Ýt bÞ ¨n mßn. BÒn vÒ c¬, lµm viÖc tin cËy kh«ng bÞ ph¸t nãng vµ giµ hãa. II. 2. Chän vËt liÖu lµm lß xo . Dùa vµo c«ng dông CTT ®­îc thiÕt kÕ, dïng ®Ó ®ãng ng¾t m¹ch ®iÖn cã tÇn sè ®ãng ng¾t lµ 500 lÇn / giê . Cã tuæi thä vÒ c¬ vµ ®iÖn lµ 105 vµ 0,5 . 105 lÇn ®ãng ng¾t. Chän vËt liÖu lµm lß xo lµ thÐp Cacbon ROCT 9389-60 ®é bÒn võa ®èi víi lß xo tiÕp ®iÓm vµ cã ®é bÒn th­êng ®èi víi lß xo nh¶ cã c¸c th«ng sè sau : Lo¹i Lß xo Lß xo tiÕp ®iÓm Lß xo nh¶ Giíi h¹n mái cho phÐp khi xo¾n M« ®un ®µn håi E = 200. 103 N/mm2 E = 200. 103 N/mm2 M« ®un chèng tr­ît G = 80. 103 N/mm2 G = 80. 103 N/mm2 §iÖn trë suÊt Trªn trôc hoµnh ®Æt hµnh tr×nh lµm viÖc cña phÇn øng NC§, b»ng khe hë kh«ng khÝ lµm viÖc cña m¹ch tõ Träng l­îng phÇn ®éng gåm träng l­îng n¾p NC§, träng l­îng thanh dÉn vµ tiÕp ®iÓm . Träng l­îng phÇn ®éng quy ®æi vÒ tiÕp ®iÓm ®Æt cña lùc ®iÖn tõ lÊy G’ = 210 g = 2,1 N. §Æc tÝnh lß xo nh¶ ë träng th¸i më lùc lß xo nh¶ quy ®æi vÒ ®iÓm ®Æt cña lùc ®iÖn tõ nh­ sau : F’lxnhd = G’ + F’cò chÆt ( N ) Trong ®ã : F’cò chÆt : lùc Ðp lªn c÷ chÆt ë tr¹ng th¸i më quay ®æi vÒ ®iÓm ®Æt cña lùc ®iÖn tõ . F’cò chÆt : 0,07 . I®m ( N ) Lùc lß xo tiÕp ®iÓm Lùc Ðp cuèi cña lß xo tiÕp ®iÓm ®­îc lÊy b»ng lùc Ðp cuèi cña tiÕp ®iÓm ( ë tr¹ng th¸i ®ãng ). F’lx®c = Ft®c Lùc Ðp ®Çu cña lß xo tiÕp ®iÓm ®­îc l¸y b»ng 0,6 . Flx®c Flxdbd = 0,6 . Flx®c H : §Æc tÝnh lß xo xo¾n h×nh trô lµm viÖc chÞu nÐn X: hµnh tr×nh cña c¬ cÊu lß xo, tÝnh tõ vÞ trÝ t¹i ®ã lß xo sinh lùc lín nhÊt F® : §é vâng ban ®Çu cña lß xo Flv : ®é vâng lµm viÖc cña lß xo F®, I® : Lùc nÐn ban ®Çu vµ chiÒu dµi ban ®Çu cña lß xo Flv, Ilv : Lùc nÐn lµm viÖc vµ chiÒu dµi lµm viÖc cña lß xo Lt® : ChiÒu dµi tù do cña lß xo §Æt tÝnh ph¶n lùc tæng ( ®Æc tÝnh c¬ ) Lµ tæng ®¹i sè c¸c ®Æc tÝnh cña c¸c lùc ®· ®­îc quy ®æi vÒ ®iÓm ®Æt cña lùc ®iÖn tõ. Dùng giíi h¹n kh¶ dÜ cña ®Æc tuyÕn ph¶n lùc tæng cã tÝnh ®Õn sù sai lÖch d­¬ng ( dung sai ) do cã sai sè trong chÕ t¹o lß xo vµ c¸c chi tiÐt kh¸c cña CTT, Khi cã lùc ®­îc nh©n thªm víi hÖ sè dung sai vÒ lùc, ®èi víi CTT chän Kds = 1,4 VËy : Fco t¬i h¹n = Kds . Ftæng TÝnh to¸n lß xo * tÝnh to¸n lß xo tiÕp ®iÓm Lùc Ðp cuèi cña lß xo tiÕp ®iÓm Flx®c = Ftddc = 8 ( N ) Lùc Ðp cña lß xo tiÕp ®iÓm : Flxl®® = 0,6 . 8 = 4,8 ( N ) Kháang lón cña lß xo: Flv = f ® + f’lv Trong ®ã : F® : §é lón ban ®Çu cña lß xo Flv’ : §é lón thªm cña lß xo Flv : §é lón cña lß xo khi lµm viÖc * §é lón cã thÓ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : Trong ®ã : F: lùc nÐn h­íng trôc ( N ) F: kho¶ng lón cña lß xo ( mm ) D : §­êng kÝnh d©y quÊn lß xo ( mm ) D : §­êng kÝnh trung b×nh cña lß xo ( mm ) W : Sè vßng lµm viÖc cña lß xo. Tõ ®ã ta cã : MÆt kh¸c : flv = f’® + f’lv VËt ta cã : l : §é lón cña lß xo l = f’lv = 3,5 ( mm ) flv = f® + flv = 5,25 + 3,5 = 8,75 ( mm ) * ChØ sè cña lß xo : * §­êng kÝnh trung b×nh cña d©y quÊn lß xo. * §­êng kÝnh trung b×nh cña lß xo D = C. d = 10 . 0,65 = 6,5 ( mm ) Chän : d = 1 ( mm ) ; D = 10 ( mm ) * Sè vßng cña lß xo ( vßng ) V× lß xo tiÕp ®iÓm chÞu nÐn, cã c¸c vßng chèng nghiªng ë hai ®Çu lß xo nªn sè vßng toµn phÇn cña lß xo lµ : W + 1,5 = 8,13 + 0,8 = 8,9 ( vßng ) * B­íc lß xo chÞu nÐn . tn = * chiÒu dµi tù do cña lß xo ln = W. tn + 1,5 . d = 8,13. 1,69 + 1,5. 1 = 15,24 ( mm ) * øng suÊt xo¾n thùc tÕ víi lùc ®· cho * Lß xo nh¶ - Lùc Ðp nªn c÷ chÆn nh¶ quy ®æi vÒ ®iÓm ®Æt cña lùc ®iÖn tõ lµ : F’c÷ chÆt = 0,07 ( N/A ) . Idm ( A ) = 0,07. 80 = 5,6 ( N ) - Lùc lß xo nh¶ ban ®Çu (tr¹ng th¸i míi ) quy ®æi vÒ ®iÓm ®Æt cña lùc ®iÖn tõ lµ : F’lxnhd = F’c÷ chÆt + G‘ = 5,6 + 2,1 = 7,7 ( N ) Flxnhd = - Lùc lß xo nh¶ cuèi ( tr¹ng th¸i ®ãng ) ®­îc tÝnh nh­ sau : Flxnhc = 1,2 . 26,95 = 32,34 ( N ) - Khe hë kh«ng khÝ gi÷a n¾p NC§ vµ lâi trô m¹ch tõ khi phÇn øng hë . ( mm) Trong ®ã : OB = 35 ( mm ) OK = 35 + 11 + 22 + 10 + 16 + 4 + 10 = 108 ( mm ) - Gãc nghiªng d­îc tÝnh nh­ sau : sin - Kháang lón thªm cña lß xo nh¶ khi lµm viÖc F’lv = OA . sin= 10 . 0,13 = 1,3 ( mm ) - Kháang lón ban ®Çu cña lß xo nh¶ fd = flv = fd + f’lv = 5 + 1,3 = 6,3 ( mm ) Chän: C = - §­êng kÝnh d©y quÊn lß xo nh¶ d = 1,6 . - §­êng kÝnh trung b×nh cña lß xo nh¶ D = C . d = 7 . 1,25 = 8,76 ( mm) - Chän chuÈn : d = 1,6 ( mm ) ; D = 10 ( mm ) - Sè vßng lß xo nh¶ W= ( vßng ) - lß xo nh¶ lµ lß xo chÞu nÐn lªn sè vßng toµn phÇn lµ : W + 1,5 = 9 + 1,5 = 10,5 ( vßng ) - B­íc lß xo chÞu nÐn tn = d + ( mm ) - ChiÒu dµi tù do cña lß xo : In = W. tn + 1,5 . d = 9 . 2,2 + 1,5 . 1,6= 22 ( mm ) - øng suÊt xo¾n thùc tÕ víi lùc ®· cho : - C¸c gi¸ trÞ lùc lß xo tiÕp ®iÓm vµ lß xo nh¶ quy ®æi vÒ ®iÓm ®Æt cña lùc ®iÖn tõ : F’lxnhd = 9,1 ( N ) = 0,91 ( KG ) F’lxnh = F’lxnh = F’lxnh = - Khe hë gi÷a n¾p vµ lâi trô h×nh trßn cña m¹ch tõ khi tiÕp ®iÓm ®éng ®i hÕt ®é më m = 10 mm lµ : H×nh vÏ ®Æc tÝnh c¬. PhÇn VI : TÝnh to¸n nam ch©m ®iÖn I . Kh¸i niÖm vÒ nam ch©m ®iÖn Nam ch©m ®iÖn lµ mét bé phËn rÊt quan träng cña KC§, ®Æc biÖt lµ trong CTT kiÓu ®iÖn tõ , ®­îc dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn n¨ng sang c¬ n¨ng trong KC§ NC§ ®­îc dïng réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. Trong c«ng nghiÖp nã ®­îc dïng ë cÇn trôc ®Ó n©ng hµng hãa, trong truyÒn ®éng ®iÖn , nè ®­îc dïng ë c¸c bé ly hîp , c¸c van ®iÖn tõ … Trong sinh ho¹t hµng ngµy , c¬ cÊu ®iÖn tõ ®­îc øng dông réng r·i nh­ chu«ng ®iÖn … C¬ cÊu ®iÖn tõ gåm hai bé phËn chÝnh : Cuén d©y ( phÇn ®iÖn ) , m¹ch tõ ( phÇn tõ ) II. C¸c sè liÖu ban ®Çu ThiÕt kÕ nam ch©m ®iÖn mét chiÒu cã c¸c th«ng sè sau vµ yªu cÇu sau: NC§ cã kh¶ n¨ng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng Èm , nhiÖt ®é trung b×nh cña m«i tr­êng lµ 40 0C Tuæi thä c¬ : 105, ®iÖn : 0,5 . 105 lÇn ®ãng ng¾t Lµm viÖc ë chÕ ®é dµi h¹n , víi ®iÖn ¸p U®m = 120V, tÇn sè thao t¸c lµ 300 lÇn ®ãng ng¾t /giê. Yªu cÇu NC§ ph¶i cã kÝch th­íc m¹ch tõ nhá gän III. Chän d¹ng kÕt cÊu . Trªn c¬ së thùc nghiÖm chän NC§ hót chËp kiÓu ch÷ U IV. Chän vËt liÖu lµm m¹ch tõ VËt liÖu ThÐp thoØ kü thuÊt ®iÖn kÐo nãng M· hiÖu A vµ Lùc tõ ph¶n kh¸ng HC 0,6 ( A / cm ) Tõ c¶m d­ Bd : 1,1 ( T) Tõ c¶m b·o hßa Bb 2,14 (T ) §é tõ thÈm cùc ®¹i 4 §iÖn trë suÊt 12. 10-8() khèi l­îng riªng 7,85 ( g/cm3) thµnh phÇn Cabon 0,35% V. Chän tõ c¶m §Ó ®¶m b¶o khi phÇn øng hót, trÞ sè tõ c¶m cùc ®¹i Bm· = 1 (T ). §ång thêi ®¶m b¶o ®é nh¹y khi lµm viÖc vµ sö dông tèi ­u vËt liÖu. Ta chän tõ c¶m ë lâi vµ tõ c¶m ë khe hë kh«ng khÝ khi phÇn øng hë lµ : Blnh = B= 0,4 ( T ) TiÕt kiÖm cÇn thiÕt cña lâi : S1 = Trong ®ã : F®ltt : lùc hót ®iÖn tõ ë ®iÓm tíi h¹n tÝnh to¸n cã tÝnh ®Õn dung ¸i vÒ lùc ( ®iÓm H – ®Æc tuyÕn ph¶n lùc c¬ ) Fdltt = F’c÷ chÆt . Kds. 1,15 = 5,6. 1,4 . 1.15 = 9,01( N ) §­êng kÝnh lâi: §­êng kÝnh mò lâi: dml = 1,5.d1 = 1,5 . 29 = 44 ( mm) TiÕt diÖn cÇn thiÕt cña mò lâi : Søc tõ ®éng cña cuén d©y NC§ t¸c ®éng : Chän : ( IW) td = 1,2- 1,6 . ( IW)lÊy = 1,5 ( vßng ) Trong ®ã : ( IW ): Søc tõ ®éng ë khe hë kh«ng khÝ khi phÇn øng hë : HÖ sè tõ thÈm = 4.. 107 ( H/m ) : Khe hë gi÷a n¾p vµ lâi tõ khi phÇn øng hë = 4,4 ( mm ) VI. TÝnh to¸n kÝch th­íc cuén d©y ChiÒu cao cña cuén d©y * ChiÒu réng cña cuén d©y: b = Trong ®ã : : §iÖn trë suÊt cña ®ång Khd : HÖ sè h×nh d¸ng lµ tØ sè gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu réng cña cuén d©y. Chän Khd = 4 Knd : HÖ sè nhÐt ®Çy cña d©y dÉn . Chän Kt = 0,3 Kt : hÖ sè táa nhiÖt cña cuén d©y . Chän Kt = 5 : §é chªnh nhiÖt cña cuén d©y . = 650C §­êng kÝnh cña d©y dÉn : Dtb: §­êng kÝnh trung b×nh cña cuén d©y. Dtb = d1 + b = 9,5 + 8 = 17,5 U®m : §iÖn ¸p ®Þnh møc cña cuén d©y NC§. U®m = 220V Sè vßng d©y cña cuén d©y : W = ( vßng ) J: mËt ®é dßng ®iÖn cña d©y dÉn . Chän j = 0,31 ( A/mm2) VII. KÝch th­íc m¹ch tõ Chän : ; ; ; ; §­êng kÝnh ngoµi c¶u cuén d©y : Dng = d1 + 2. + 2.b = 9,5 + 2.1 + 2.13 = 37,5 ( mm) ChiÒu réng thªn m¹ch tõ : B = Dng + 2. =37,5 + 2.3 = 43,5 ( mm) BÒ dÇy cña th©n m¹ch tõ : A = ( mm) Chän A = 6 ( mm ) * BÒ dÇy cña n¾p NC§: ( mm) Chän C = 2,5 ( mm) TÝnh to¸n kiÓm ngiÖm : * §iÖn trë cña d©y dÉn : ( ) * Søc tõ ®éng cña cuén d©y NC§ t¸c ®éng ; ( IW)td =. W = ( vßng ) TÝnh toµn th«ng sè m¹ch tõ : Bá qua tõ trë s¾t tõ RFE coi >>, bá qua tõ dÉn khe hë kh«ng khÝ phô S¬ ®å thay thÕ : Sö dông ph­¬ng ph¸p m¹ch tõ ®¼ng trÞ TÝnh to¸n tõ dÉn khe hë kh«ng khÝ gi÷a n¾p vµ lâi m¹ch tõ : Theo c«ng thøc kinh nhiÖm ta cã : Trong ®ã : Sl : tiÕt ®iÖn lâi ( cm2) : hÖ sè tõ thÈm cña kh«ng khÝ .Chän = 1,25.10-8 ( H/cm) k: hÖ sè ®iÒu chØnh K = 2,75 . : gãc nghiªng gi÷a n¾p vµ lâi m¹ch tõ ( radian) Khe hë kh«ng khÝ ( mm) = arctg() HÖ sè ®iÒu chØnh K 0,5 0,015 0,96 4 0,14 1,58 0,25. 0,03 1,16 0,5. 0,06 1,36 0,75. 0,09 1,51 0,125 1,64 ( H ) ( H ) ( H ) ( H ) ( H ) ( H ) * DÉn suÊt tõ rß : ( H/ cm ) a: kho¶ng c¸ch tÝnh tõ t©m lâi trô cña m¹ch tõ ®Ôn mÆt ®èi diÖn cña th©n m¹ch tõ r = 29 ( mm) r: b¸n kÝnh cña lâi trô trßn cña m¹ch tõ r = 7,5 ( mm) TÝnh tõ dÉn rß : ( H ) lr : ChiÒu dµi lâi trô trßn cña m¹ch tõ lr = h + 2.= 5,2 + 2 . 0.2 = 5,6 Khe hë( mm) 0,5 4 8 12 ( H ) . 10-8 36,46 7,5 5,4 6,5 ( H ) . 10-8 10,84 10,84 10,84 10,84 ( H ) . 10-8 47,3 18,34 16,24 17,34 IW ( A/vßng ) 2031 2031 2031 2031 ( Wb ) . 10-4 96,1 37,2 32,98 35,22 1,29 2,4 3 2,7 1 1 1,16 1,38 ( Wb) . 10-4 74,5 15,5 9,5 9,45 F®t ( KG) 0,065 0,013 0,0083 0,0084 §Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña c«ng t¾c t¬ ta sö dông líp chèng dÝnh dµy 0,2mm trong ®ã : G: tõ dÉn tæng cña khe hë kh«ng khÝ : IW : søc tõ ®éng cña cuén d©y NC§ . IW = const = 2031 v× NC§ lµ NC§ mét chiÒu . : tõ th«ng ë ®¸y m¹ch tõ cña NC§. :hÖ sè tõ rß. : hÖ sè tõ t¶n = K khi ke hë nhá coi : Tõ th«ng chÝnh cña khe hë( cßn gäi lµ tõ th«ng lµm viÖc ) * TÝnh to¸n lùc hót ®iÖn tõ 108 ( KG ) Trong ®ã : F: hÖ sè ®iÒu chØnh . Chän f = 4 Sml : tiÕt ®iÖn lâi ( cm 2) §Æc tÝnh c¬ vµ lùc hót ®iÖn tõ: PhÇn VII:TÝnh to¸n nhiÖt,hÖ sè nh¶ träng l­îng nam ch©m ®iÖn vµ c«ng t¾c t¬ I . TÝnh to¸n nhiÖt cña NC§ §é tin cËy khi vËn hµnh cña khÝ cô ®iÖn phô thuéc nhiÒu vµo viÖc gi¶i quyÕt ph¸t nãng cña chóng, do ®ã viÖc tÝnh to¸n nhiÖt lµ rÊt cÇn thiÕt . Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh cña CTT nhiÖt ®é mµ CTT ph¸t ra chñ yÕu lµ do qu¶ tr×nh tæn hao ®ång cña cuén d©y,do hå quang khi ®ãng ng¾t tiÕp ®iÓm … * TÝnh to¸n ®é chªnh nhiÖt ®é cña cuén d©y ë chÕ x¸c lËp khi nhiÖt ®é moi tr­êng . TÝnh hÖ s« nh¶ : Knh = 0,5 4 8 12 Fc¬ ( KG ) 6,29 6,19 4,29 1,106 F®t = Fh ( KG ) 0,065 0,013 0,0084 0,0083 Knh 9,84 21,8 7,14 3,65 Träng l­îng cña NC§ vµ cña CTT: Träng l­îng cña CTT bao gåm khèi l­îng cña m¹ch tõ, khèi l­îng cña cuén d©y vµ c¸c khèi l­îng kh¸c nh­ vá …. Nh­ng chñ yÕu lµ khèi l­îng cuén d©y vµ khèi l­îng m¹ch tõ G = GFC + Gcu + Gk Khèi l­îng m¹ch tõ : GFe = .( Vn¾p + Vth©n vµ ®¸y + Vlâi trô + Vmò lâi ) = 7,85. ( 21,56 + 17,64 + 5,7 + 0,7 ) = 357,96 ( g ) Khèi l­îng cuén d©y ®ång : Gcu = .Vcuén d©y = 8,9. 69 = 614 ( g ) KiÓm nghiÖm khèi l­îng phÇn ®éng. VtiÕp ®iÓm = 4,1 . 1,5 . 0,4 = 2,46 ( cm 2 ) Vthanh dÉn = 4,8 . 1,5 . 0,3 = 2,16 ( cm2 ) GphÇn ®éng = Vn¾p +( VtiÕp ®iÓm + Vthanh dÉn ) = 7,85 . 21,56 + 8,9 + ( 2,46 + 2,16 ) = 210 ( g ) C¸c khèi l­îng kh¸c : Do kÕt cÊu cô thÓ cña NC§ quyÕt ®Þnh . Mét c¸ch gÇn ®óng , ta cã thÓ lÊy Gk = 1,2 .( GFe + Gcu ) =1,2.(357,96 + 614,1) = 1166,5(g) = 1,166 ( kg ) VËy tæng khèi l­îng c«ng t¾c t¬ lµ : G = 357,96 + 614,1 + 1166,5 = 2138,5 ( g ) = 2,14 ( kg ) PhÇn VIII : thiÕt kÕ kÕt cÊu Sè liÖu tæng hîp cña c«ng t¾c t¬ I. Thanh dÉn BÒ dÇy thanh dÉn : 3mm BÒ réng thanh dÉn : 15 mm II. §Çu nèi Bu l«ng M6 chÕ t¹o tõ thÐp CT3 ®­êng kÝnh ren d = 6mm TiÕp ®iÓm kiÓu ngãn mét chç ng¾t ChiÒu cao tiÕp ®iÓm : 4mm ChiÒu réng tiÕp ®iÓm: 15mm Buång dËp hå quang kiÓu khe hÑp kÕt hîp cuén d©y thæi tõ III. lß xo KiÓu lß xo xo¾n h×nh trô chÞu nÐn Th«ng sè lß xo Lß xo tiÕp ®iÓm Lß xo nh¶ ®­êng kÝnh d©y quÊn cña lß xo( mm) 1 1,6 ®­êng kÝnh trung b×nh ( mm) 10 10 Sè vßng lß xo 6 8 B­íc lß xo ( mm) 2,4 2,4 ChiÒu dµi tù do ( mm) 16 22 IV. Nam ch©m ®iÖn VI. 1. M¹ch tõ VËt liÖu ThÐp kü thuËt ®iÖn kÐo nãng A vµ ®­êng kÝnh lâi ( mm) 15 ®­êng kÝnh mò lâi ( mm) 18 ChiÒu dÇy n¾p ( phÇn øng ) mm 5 Chiªï dÇy th©n m¹ch tõ ( mm) 6 BÒ réng th©n m¹ch tõ ( mm) 49 VI. 2 cuén d©y D©y dÉn B»ng ®ång tiÕt diÖn trßn Sè vßng d©y 24955 §­êng trung b×nh cña cuén d©y )mm) 28 ( kh«ng cã c¸ch ®iÖn ) TiÕt diÖn d©y ( mm2) 0,02 ( kh«ng cã c¸ch ®iÖn )

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCong tac to 1 chieu.doc
Luận văn liên quan