Thiết kế đồ gá cho chi tiết càng gạt c1

Tên đề tài: Thiết kế đồ gá cho chi tiết càng gạt c1 (đính kèm file Cad) Càng gạt là chi tiết thường gặp trong các máy công cụ nói riêng và máy cơ khí nói chung. chúng thường la chi tiêt co nhiệm vụ là biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến hoặc là dùng trong các cơ cấu diều khiển vị trý của các chi tiết làm việc

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1801 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế đồ gá cho chi tiết càng gạt c1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu: §å g¸ lµ chi tiÕt tèi quan träng trong qu¸ tr×nh gia c«ng, nhÊt lµ trong nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i nh­ hiÖn nay. Víi nhiÒu trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, s¶n xuÊt ra mét l­îng hµng hãa lín chóng ta kh«ng nh÷ng thÊy mµ cßn thÊy ®­îc chóng lµ rÊt cÇn thiÕt khi gia c«ng c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ. Chóng kh«ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm mµ cßn gi¶m nhÑ c«ng viÖc cho nguêi c«ng nh©n. V× thÕ khi thiÕt kÕ ®å g¸ cho chi tiÕt cµng gat C1 nµy em ®· cè g¾ng t×m hiÓu vµ xin ý kiÕn cña c¸c thÇy ®Ò cã thÓ thiÕt kÕ ra 1 ®å g¸ t­¬ng ®èi hoµn thiÖn c¶ vÒ tÝnh n¨ng còng nh­ vÒ thÇm mü. Nh­ng trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, do em míi b¾t ®Çu trong c«ng viÖc thiÕt kÕ nªn cßn vông vÒ vµ yÕu kÐm, v× thÕ cho nªn kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng nh­îc ®iÓm vµ nh÷ng sai xãt. Qua qu¸ tr×nh lµm bµi tËp lín em ®· vì ra ®­îc rÊt nhiÒu ®iÒu, Nhê sù chØ b¶o cña thÇy, em ®· hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô cña m×nh. Xin thÇy tha lçi v× sù kh«ng ®óng hÑn cña em trong qu¸ tr×nh lµm bµi tËp lín, còng nh­ v¾ng mÆt trong mét sè bµi gi¶ng trªn líp cña thÇy. Em høa sÏ cè g¾ng häc t©p, häc hái ®Ó trë nªn ngµy cµng hoµn thiÖn, kh«ng phô nh÷ng t©m huyÕt cña thÇy ®èi víi em. Em thµnh thùc c¶m ¬n thÇy rÊt nhiÒu. Sinh viªnthùc hiÖn: NguyÔn duy Trinh Néi Dung ThiÕt KÕ: Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viªc: Cµng g¹t lµ chi tiÕt th­êng gÆp trong c¸c m¸y c«ng cô nãi riªng vµ m¸y c¬ khÝ nãi chung. Chóng th­êng la chi tiªt co nhiÖm vô lµ biÕn chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn hoÆc lµ dïng trong c¸c c¬ cÊu diÒu khiÓn vÞ trý cña c¸c chi tiÕt lµm viÖc. Do tÝnh chÊt th«ng dông cña chi tiÕt nµy nªn tÝnh chÊt lµm viÖc cña nã còng cã nh÷ng vÊn ®Ò riªng khi gia c«ng nã. Chi tiÕt cµng ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu kh¸ kh¾t khe nh­ sù chÝnh x¸c cña c¸c bÒ mÆt còng nh­ lµ vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a chóng. Tuy vËy còng cã nh÷ng bÒ mÆt gia c«ng mµ kh«ng yªu cÇu cao vÒ ®é chÝnh x¸c cung nh­ la vÞ trÝ t­¬ng quan cña chóng víi c¸c bÒ mÆt kh¸c cô thÓ nh­ lµ gia c«ng r·nh then. MÆt kh¸c chi tiÕt cµng th­êng lµ chi tiÕt ®­îc chÕ t¹o hµng lo¹t nªn viªc thiÕt kÕ chi tiÕt ®¶m b¶o co tÝnh c«ng nghÖ tèt vµ thiÕt kÕ ®å g¸ chuyªn dïng lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng trong viÖc n©ng cao n¨ng suÊt còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm chÕ t¹o ra. C¸c yªu cÇu kü thuËt trªn b¶n vÏ bao gåm : Yªu cÇu gia c«ng ®¹t ®é bãng c¸c bÒ mÆt ®· ®Ò ra. Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c vÒ ®é song song gi÷a c¸c ®­êng t©m c¸c lç. Yªu cÇu vÒ ®é vu«ng gãc gi÷a c¸c mÆt ®Çu vµ c¸c ®­êng t©m lç. … Ph©n tÝch yªu cÇu cña nguyªn c«ng ®­îc giao nhiÖm vô thiÕt kÕ vµ mèi t­¬ng quan gi÷a c¸c nguyªn c«ng trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: Trong tiÕn tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt cµng g¹t C1 ,Nguyªn c«ng gia c«ng r·nh then 4 lµ nguyªn c«ng ¸p chãt do ®ã qu¸ tr×nh chän chuÈn dÞnh vÞ sÏ dÔ dµng h¬n nhiÒu so víi c¸c nguyªn c«ng kh¸c trong tiÕn tr×nh c«ng nghÖ. Chän vµ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè c«ng nghÖ khi gia c«ng: A.Chän m¸y: §Ó gia c«ng r·nh then co kÝch th­íc 4 ta chän m¸y xäc : m¸y 7A412. Lý do chän m¸y xäc 7A412: +R·nh then trªn b¹c nªn vµ cã kÝch th­íc nhá. +KÝch th­íc chi tiÕt phï hîp khi gia c«ng trªn m¸y xäc 7A412. B. Dông cô: VËt liÖu lµm chi tiÕt la GX 15-32 ta chän vËt liÖu lµm dao lµ thÐp giã P18. ChiÒu réng l­ìi cÊt b=4 mm. C. Chän chÕ ®é c¾t: ChiÒu s©u c¾t t: Do khi tÝnh ta tÝnh t­¬ng tù nh­ lµ chÕ ®é tiÖn r·nh khi ®ã chiÒu s©u c¾t t kh«ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh gia c«ng. T=b=4 mm. Khi gia c«ng dao ch¹y lªn xuèng theo hµnh tr×nh vµ mçi lÇn nh­ thÕ ta c¾t ®­îc mét líp cã chiÒu dµy S. L­îng ch¹y dao S: Tra b¶ng 5-83 trang 81 S¸ch sæ tay c«ng nghÖ tËp 2. Víi chiÒu réng r·nh b<=5 mm vµ chiÒu cao r·nh h<=100 mm ta tra d­îc s=0,18~0,22 nªn chän s= 0,2 mm/Htk. TÝnh vËn tèc c¾t: TÝnh vËn tèc c¾t theo c«ng thøc gÇn ®óng cña tiÖn r·nh: VËn tèc c¾t khi xäc lµ: Vx=k.V K=0,6 lµ hÖ sè hiÖu chØnh khi xäc. Nªn: Vx=0,6.13,7=8,23 m/p. 4. Ph©n tÝch s¬ ®å ®Þnh vÞ: Qua ph©n tÝch ë phÇn 1 vµ 2 vµ tr×nh tù cña c¸c nguyªn c«ng gia c«ng chi tiÕt trªn ta chän c¸c mÆt chuÈn ®Ó gia c«ng r·nh 4 bao gåm: -Chän mÆt ®µu A lµm mÆt chuÈn ®Þnh vÞ 3 bËc tù do. -MÆt trô Æ42 lµm mÆt chu©n ®Þnh vÞ b»ng chèt trô ng¾n ®Þnh vÞ 2 bËc tù do. -§inh vÞ b»ng chèt tr¸m 1 bËc tù do vµo lç Æ16. Nh­ vËy chi tiÕt ®· ®­îc ®Þnh vi c¶ 6 bËc tù do. 5. X¸c ®Þnh lùc kÑp vµ thiÕt kÕ c¬ cÊu kÑp: TÝnh lùc c¾t: ChÕ ®å c¾t : TÝnh gÇn ®óng lùc c¾t theo ph­¬ng ph¸p tiÖn r·nh vµ cã l­ìi c¾t phô j=0. S¬ ®å tÝnh: ChÕ ®å c¾t : TÝnh gÇn ®óng lùc c¾t theo ph­¬ng ph¸p tiÖn r·nh vµ cã l­ìi c¾t phô j=0. Tra b¶ng 21,22 trong s¸ch C¸c chÕ ®é c¾t kimlo¹i, ta ®­îc c¸c hÖ sè nh­ sau: vµ vµ VËy c¸c gi¸ trÞ lùc c¾t lµ: Do cã 2 l­ìi c¾t ngang nªn c¸c lùc Px triÖt tiªu, chØ cã Py g©y t¸c dông tr­ît lùc lµm tr­ît lµ: Py=67,7 kG Lùc kÑp chñ yÕu lµ gi÷ cho chi tiÕt kh«ng bÞ tr­ît. Lùc kÑp chi tiÕt ®­îc gi¶m nhÑ do lùc c¾t cïng chiÒu víi lùc kÑp .Lùc kÑp chi tiÕt cÇn thiÕt lµ W. W Trªn ®©y ta chän hÖ sè ma s¸t kms=0,15 gi÷a vË liÖu lµ thÐp –Gang x¸m 5-32. HÖ sè an toµn lµ k= k0 k1 k2 k3 k4 k5 k6=2,7 trong ®ã : k0=1,5: hÖ sè an toµn cho tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp. K1=1 lµ hÖ sè tÝnh ®Õn lùc c¾t thay ®æi khi ®é bãng thay ®æi K2=1 lµ hÖ sè tÝnh ®ªn dao mßn. K3=1,2 hÖ sè tÝnh ®Õn lùc c¾t thay ®æi khi gia c«ng gi¸n ®o¹n. K4=1 khi kÑp b»ng c¬ khÝ. k5=1 hÖ sè tÝnh ®Õn møc ®é thuËn lîi cña ®å g¸. k6=1 hÖ sè tÝnh ®Õn m« men lµm quay chi tiÕt, tr­êng hîp ®Þnh vÞ trªn c¸c phiÕn tú k6 =1,5. Chän c¬ cÊu kÑp : Tra s¸ch sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y t©p 2 chän c¬ cÊu kÑp chÆt kiÓu thanh tr­ît(b¶ng 8-30 trang 434). Khi thiÕt kÕ tuú thuéc vµo th©n ®å g¸ ta chän c¸c kho¶ng c¸ch l1 vµ l2 vµ c¸c ®­êng kÝnh bul«ng còng nh­ lµ bÒ réng cña ®ßn kÑp phô thuéc vµo mÆt ®­îc kÑp. §­êng kÝnh bul«ng theo c«ng thøc tÝnh d S¸ch chi tiÕt m¸y T1: Trong ®ã: Víi: h=0,95 : hÖ sè gi¶m lùc kÑp do ma s¸t. chän l2/l1=1,5. Chän ®­êng kÝnh bul«ng lµ : d=16 mm. ThiÕt kÕ c¸c kÝch th­íc cña ®å g¸: Chän c¸c chi tiÕt dÞnh vÞ: PhiÕn dÉn: PhiÕn dÉn ta dïng kh«ng thu«c ph¹ vi tiªu chuÈn nªn ta thiÕt kÕ phiÕn dÉn lµ mét tÊm cã kÝch th­íc nh­ trªn b¶n vÏ l¾p. C¸c phiÕn tú ®­îc cè ®Þnh trªn th©n ®å g¸ b»ng c¸c vÝt Chèt trô ng¾n: Chèt trô ng¾n ®­êng kÝnh tiÕp xóc lµ Æ42 tra b¶ng 8-9 trang 45 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ta d­îc c¸c kÝch th­íc cña chi tiÕt nh­ h×nh vÏ. Chèt tr¸m: Chèt tr¸m ®Þnh vÞ d­êng kÝnh Æ16 tra b¶ng ta còng ®­îc nh÷ng kÝch th­íc cña nã nh­ h×nh trªn d. C¸c kÝch th­íc cña th©n ®å g¸: KÝch th­íc cña ®å g¸ tuú thuéc vµo kÝch th­íc cña chi tiÕt gia c«ng vµ c¬ cÊu kÑp ®· chän. Khi thiÕt kÕ c¸c c¬ cÊu cña ®å g¸ ta chon c¸c kÝch th­íc c¬ b¶n nh­ sau: KÝch th­íc chiÒu dµi lín nhÊt: L=407 (mm) ChiÒu réng lín nhÊt cña ®å g¸ R=270(mm) ChiÒu cao cña th©n ®å g¸ H1=35(mm) ChiÒu cao tæng thÓ cña ®å g¸: H=120(mm) e. Chän kiÓu l¾p ghÐp cho c¸c mèi l¾p: Mèi l¾p chèt trô ng¾n víi lç trªn th©n ®å g¸:Æ32 Mèi l¾p gi÷a chèt tr¸m víi lç trªn th©n ®å g¸:Æ12 Mèi l¾p gi÷a chãt trô ng¾n víi lç cña chi tiÕt: Æ42 Mèi l¾p gi÷a chèt tr¸m víi lç trªn chi tiÕt: Æ16 6. TÝnh sai sè chÕ t¹o cña ®å g¸: Sai sè chÕ t¹o cña ®å g¸ ¶nh h­ëng ®Õn chi tiÕt gia c«ng cô thÓ lµ ®é chÝnh x¸c vµ sai sè vÒ vi trÝ t­¬ng quan gi÷a c¸c bÒ mÆt. Trong nguyªn c«ng xäc r·nh 4 ta kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn kÝch thøo chiÒu cao cña r·nh mµ chØ quan t©m dÕn kÝch th­íc chi Òu réng cña no. thÓ hiÖn ngay trªn b¶n vÏ b»ng kÝch th­íc cô thÓ lµ: R·nh 4+0,15. Sai sè chÕ t¹o cho phÐp cña ®å g¸ chi tiÕt d­îc Ýnh theo c«ng thøc sau: [ect] Trong ®ã: eg® = ec+ek+ect®g+e®c+em ec: Sai sè do chuÈn. Sai sè do chuÈn g©y ra bëi chuÈn ®Þnh vÞ kh«ng trïng víi gèc kÝch th­íc. KÝch th­íc cÇn ®¹t lµ kÝch th­¬c cã ph­¬ng vu«ng gãc víi trôc ®è xøng cña chi tiÕt do ®ã sai sè chuÈn g©y ra chñ yÕu ®èi víi ®é kh«ng ®èi xøng cña ®­êng nèi t©m hai lç Æ16 vµ Æ42. Sai sè nµy cã nguyªn nh©n la bëi gãc quay t­¬ng ®èi cña 2 lç so víi trôc ®èi xøng, cßn sai sè kÝch th­íc chiÒu dµi lµ do dông cô quyÕt ®Þnh. Þ ec=DÆ42+Dchètttrông¾n + DÆ16+Dchèttr¸m DÆ42= 0,05 mm. DÆ16=0,036 mm. Dchættông¾n =0,025 mm. Dch«ttram=0,018 mm. Þ ec=0,129 mm. ek: sai sè do kÑp chÆt. Trong kÕt cÊu cña ®å g¸ ta chän ®ßn kÑp cã dÇu kÑp d¹ng nöa trô. Do ®ã ta tÝnh t­¬ng dèi b»ng c«ng thøc tÝnh ®é biÕn d¹ng cña ph«i: ek = edc: sai sè do ®iÒu chØnh. Sai sè do diÒu chØnh hoµn toµn do thao t¸c cña ng­êi c«ng nh©n. ë ®©y ng­êi c«ng nh©n kh«ng ph¶i ®iÒu chØnh ®å g¸ v× ®©y lµ då g¸ chÕ t¹o hµng lo¹t, chØ cÇn ®Æt chi tiÕt vµo vµ th¸o chi tiÕt ra. Do ®ã kh«ng cã sai sè ®iÒu chØnh ®å g¸. edc =0 mm. em: sai sè do mßn. Sai sè do mßn chi tiÕt cã nguyªn nh©n tõ ciÖc chÕ t¹o hµng lo¹t chi tiªt, viÖc g¸ ®Æt nhiÒu g©y nªn mßn bÒ mÆt tiÕp xóc cña nã. Trong thùc tÕ sai sè mßn tÝnh theo c«ng thøc sau: em =b. Trong dã: + b : hÖ sè phô thuéc vµo kÕt cÊu ®Þnh vÞ chi tiÕt. Khi ®Þnh vÞ b»ng chèt ®Þnh vÞ ta lÊy b=0,1. +N :sè l­îng chi tiÕt gia c«ng. Lêy N=1000 chi tiÕt. Þem=0,003mm. VËy: egd=0,129+0,003+0,003+0 =0,135mm. Nªn ta cã: [ect] = 7. C¸c yªu cÇu kü thuËt cña ®å g¸: §é song song mÆt ®¸y cña ®å g¸ vµ phiÕn tú kh«ng lín h¬n 0,039 mm §é vu«ng gãc gi÷a x¸c d­êng t©m chi so víi bÒ mÆt lç trªn th©n ®å g¸ kh«ng lín h¬n 0,039 mm. c. §é nh¸m c¸c bÒ mÆt gia c«ng cña c¸c phiÕn tú vµ bÌ mÆt trªn d­íi cña th©n ®å g¸ : Ra2,5 8. NhËn xÐt c¸c ­u khuyÕt ®iÓm cña ®å g¸ thiÕt kÕ: ¦u ®iÓm: + §å g¸ gon nhÑ dÔ thao t¸c. + §é chÝnh x¸c vµ n¨ng su©t gia c«ng cao. + Cã thÓ dÔ dµng øng dông cho tù ®«ng ho¸ ®å g¸. .. Nh­îc ®iÓm: + §å g¸ ch­a ®­îc hoµn thiÖn v× c¸c kÝch th­íc cña ®å g¸ chän theo c¶m tÝnh vÒ sù phï hîp khi gia c«ng chi tiÕt. + C¸c kÕt cÊu thiÕt kÕ cßn ch­a tèt. HÕt. Tµi liªu: Sæ tay c«ng nghÖ chÕ tËo m¸y T1,T2,T3. Sæ tay c¸c chÕ ®é c¾t. Bé m«n Dao c¾t. H­íng dÉn thiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM. ThÇy §Þch. S¸ch Dung sai vµ bµi tËp dung sai. ThÇy Ninh §øc Tèn. Atlat ®å g¸.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDABTL_CK0181Công nghệ gia công chi tiết càng gạt C1.doc
  • dwgBan ve Do Ga.dwg