Thiết kế đồ gá chuyên dùng để gia công chi tiết trên máy vạn năng thông thường

Mục lục: Trang Lời nói đầu 1. 1.Phân tích chức năng làm việc của chi tiết trong thiết bị 2. 2.Phân tích tính công nghệ 2. 3.Xác định dạng sản xuất 2. 4.Chọn phương pháp chế tạo phôi 3. 5.Lập thứ tự nguyên công 5. 5.1. Nguyên công 1: Phay mặt phẳng đáy. 5. 5.2. Nguyên công 2: Gia công lỗ xỏ bu lông 17 mm. 5. 5.3. nguyên công 3: : Phay mặt đầu 2 lỗ xỏ bu lông. 6. 5.4. Nguyên công 4: Phay mặt đầu lỗ 100 mm. 7. 5.5. Nguyên công 5 : Tiện lỗ. 8. 5.6. Nguyên công 6: gia công 4 lô bắt bu lông ở mặt đầu lỗ 100 9. 5.7. Nguyên công 7: khoan lỗ tra dầu M8. 10. 5.8. Nguyên công 8: Ta rô gia công ren các lỗ bắt bu lông và tra dầu 11. 5.9. Nguyên công 9: Kiểm tra độ không song song giữa lỗ và mặt đầu 11. 6.Tính lượng dư cho một bề mặt và tra lượng dư cho các bề mặt còn lại. 11. 6.1. Tính lượng dư cho bề mặt lỗ 100 ở nguyên công tiện lỗ. 12. 7. Tính và tra chế độ cắt cho các bề mặt gia công. 14. 7.1. Tính chế độ cắt cho nguyên công tiện lỗ 100. 14. 7.2. Tra chế độ cắt cho tiện lỗ 56 và tiện rãnh. 16. 7.3 Tra chế độ cắt cho nguyên công phay mặt phẳng đáy. 19. 7.4. Tra chế độ cắt cho nguyên công gia công lỗ xỏ bu lông. 20. 7.5 Tra chế độ cắt cho nguyên công phay mặt đầu lỗ xỏ bu lông. 22. 7.6. Tra chế độ cắt cho nguyên công phay mặt đầu lỗ 100. 23. 7.7. Tra chế độ cắt cho nguyên công khoan 4 lỗ bắt bu lông M6. 24. 8.Tính thời gian cơ bản để gia công chi tiết. 26. 8.1.Thời gian nguyên công phay mặt phẳng đáy. 26. 8.2.Thời gian nguyên công gia công lỗ xỏ bu lông. 26. 8.3.Thời gian nguyên công phay mặt đầu lỗ xỏ bu lông. 27. 8.4.Thời gian nguyên công phay mặt đầu lỗ 100. 28. 8.5.Thời gian nguyên công gia cong lỗ 100 và các lỗ khác. 29. 8.6.Thời gian nguyên công gia công 4 lỗ bắt vít. 29. 8.7.Thời gian nguyên công gia công lỗ cấp dầu bôi trơn. 30. 9.Tính đồ gá gia công nguyên công tiện lỗ 100. 30. Tính sai số cho phép của đồ gá. 32.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 3213 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế đồ gá chuyên dùng để gia công chi tiết trên máy vạn năng thông thường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu. BÊt cø mét m¸y nµo hay mét c¬ cÊu m¸y nµo ®ã ®Òu ®­îc cÊu thµnh tõ nh÷ng chi tiÕt m¸y l¾p ghÐp l¹i víi nhau t¹o thµnh. Do ®ã viÖc chÕ t¹o mét m¸y, c¬ cÊu m¸y chÝnh lµ viÖc chÕ t¹o c¸c chi tiÕt m¸y riªng rÏ råi l¾p ghÐp chóng l¹i víi nhau theo mét s¬ ®å nµo ®ã. Muèn chÕ t¹o ®­îc mét chi tiÕt m¸y nµo ®ã th× tr­íc tiªn ta ph¶i thiÕt lËp ®­îc mét qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chóng. ViÖc thiÕt kÕ qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng mét chi tiÕt nµo ®ã bao gåm nh÷ng c«ng viÖc: chän m¸y gia c«ng, dao c¾t, tÝnh l­îng d­ gia c«ng, chÕ ®é c¾t, mÆt ®Þnh vÞ, kÑp chÆt, x¸c ®Þnh lùc kÑp chÆt. Trang bÞ c«ng nghÖ ®Ó gia c«ng chi tiÕt tuú thuéc theo d¹ng s¶n xuÊt: ®¬n chiÕc, hµng lo¹t, hµng khèi. §èi víi ®å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y th× d¹ng s¶n xuÊt chñ yÕu lµ s¶n xuÊt lo¹t lín, nh­ vËy trang bÞ kÜ thuËt lµ m¸y v¹n n¨ng kÕt hîp víi ®å g¸ chuyªn dïng. Nh­ vËy trong ®å ¸n m«n häc nµy nhiÖm vô chñ yÕu lµ thiÕt kÕ ®å g¸ chuyªn dïng ®Ó gia c«ng chi tiÕt trªn m¸y v¹n n¨ng th«ng th­êng. Néi dung ®å ¸n gåm. 1. Ph©n tÝch nguyªn lý lµm viÖc cña chi tiÕt trong thiÕt bÞ. 2. X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt. 3. Ph©n tÝch c«ng nghÖ trong kÕt cÊu. 4. Chän ph«i vµ ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. 5.LËp thø tù gia c«ng cho c¸c nguyªn c«ng. VÏ s¬ ®å g¸ ®Æt , kÝ hiÖu ®iÞnh vÞ vµ kÑp chÆt, chän m¸y, chän dao, kÝ hiÖu chiÒu chuyÓn ®éng cña dao vµ cu¶ chi tiÕt. 6. TÝnh lîng d gia c«ng cho mét bÒ mÆt (do gi¸o viªn híng dÉn chØ ®Þnh) c¸c bÒ mÆt cßn l¹i tra theo b¶ng. 7. TÝnh chÕ ®é c¾t cho mét nguyªn c«ng(do gi¸o viªn chØ ®Þnh ), c¸c nguyªn c«ng kh¸c tra theo b¶ng trong sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. 8. TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cho tÊt c¶ c¸c nguyªn c«ng. 9. TÝnh vµ thiÕt kÕ mét ®å g¸. Em xin ch©n tµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NuyÔn ChÝ C­êng ®· h­íng dÉn tËn t×nh ®Ó ®å ¸n nµy ®­îc hoµn thµnh. 1.Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt trong thiÕt bÞ. Chi tiÕt cÇn gia c«ng lµgèi ®ì. Trªn gèi ®ì th­êng gia c«ng lç ®Ó l¾p ghÐp víi trôc hoÆc lµ lç l¾p æ l¨n, víi tr­êng hîp nµy gèi ®ì trªn ®ã gia c«ng lç ®Ó l¾p æ l¨n. Gèi ®ì ®­îc l¾p lªn mét chi tiÕt kh¸c th«ng qua mÆt ph¼ng ®¸y vµ 2 lç xá bu l«ng. L¾p ghÐp gi÷a lç vµ æ l¨n lµ l¾p ghÐp theo hÖ trôc v× æ l¨n ®· ®­îc chÕ t¹o s½n. Do ®ã lç ®­îc chÕ tao theo vßng ngoµi cña æ ®¹t cÊp chÝnh x¸c kÝch th­íc H7, cÊp ®é nh¸m lµ cÊp 8. Tõ chøc n¨ng lµm viÖc ta cã thÓ ®­a ra mét sè yªu cÇu kÜ thuËt ®èi víi chi tiÕt nh­ sau. §é chÝnh x¸c kÝch th­íc lç Æ100 : Æ100+0.035 §é vu«ng gãc gi÷a mÆt ®Çu vµ lç Æ100 kh«ng v­ît qu¸ 0.02 trªn toµn bé mÆt ph¼ng. §é song gi÷a lç Æ100 vµ mÆt ph¼ng ®¸y kh«ng v­ît qu¸ 0.02 trªn toµn vbé mÆt ph¼ng. §é nh¸m bÒ mÆt lç Æ100 ®¹t Ra = 0.63. 2. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ cña chi tiÕt. Chi tiÕt cÇn gia c«ng lµ chi tiÕt d¹ng hép, do ®ã chuÈn tinh chÝnh lµ mét mÆt ph¼ng vµ 2 lç vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®ã. Víi chi tiÕt cña ta th× ta nhËn thÊy tÝnh c«ng nghÖ phï hîp. Do chi tiÕt ph¶i l¾p ghÐp víi chi tiÕt kh¸c vµ ®­îc cè ®Þnh th«ng qua 2 lç xá bu l«ng, do vËy ta chän chuÈn tinh thèng nhÊt lµ mÆt ph¼ng ®¸y vµ 2 lç xá bu l«ng. Tõ tÝnh c«ng nghÖ ta cã thÓ ®­a ra mét sè yªu cÇu kÜ thuËt nh­ sau ®èi víi chi tiÕt. §é chÝnh x¸c kÝch th­íc lç xá bu l«ng ®¹t cÊp 7 : Æ17+0.018. §é nh¸m bÒ mÆt lç ®¹t cÊp 8 : Ra = 0.63. §é kh«ng vu«ng gãc gi­a 2 lç xá bu l«ng vµ mÆt ®¸y kh«ng v­ît qu¸ 0.02 trªn toµn bé mÆt ph¼ng. §é kh«ng ph¼ng cña mÆt ®¸y kh«ng v­ît qu¸ 0,1 trªn toµn bé mÆt ph¼ng. §é nh¸m mÆt ®¸y ®¹t Rz = 10. §é kh«ng vu«ng gãc gi÷a lç xá bu l«ng vµ mÆt ®¸y kh«ng v­ît qu¸ 0.02 trªn toµn bé mÆt ph¼ng. 3. X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt. S¶n l­îng hµng n¨m : N = 2000 chiÕc/n¨m. Khèi l­îng chi tiÕt : G = V*g. Trong ®ã : V lµ thÓ tÝch phÇn kim lo¹i cña chi tiÕt. g lµ khèi l­îng riªng cña chi tiÕt. Ta cã thÓ tÝch V: V = V1 + V2 + V3 +2*V4 (mm3). . . . . V =V1 + V2 +V3 + 2*V4 = 937335 (mm3) = 0.94 (dm3). VËt liÖu gang x¸m GX 15—32 cã g = 0.74 kg/dm3. Khèi l­îng chi tiÕt lµ: G = V*g = 0.94 * 0.74 = 7 (kg). Tra b¶ng 2_ ThiÕt kÕ ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ta ®­îc d¹ng s¶n xuÊt lµ lo¹t lín. Do vËy ta chän trang bÞ c«ng nghÖ ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm nµy lµ m¸y v¹n n¨ng vµ ®å g¸ chuyªn dïng. 4. Chän ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. Ta cã: - VËt liÖu chi tiÕt lµ gang x¸m GX15 – 32 . - S¶n l­îng hµng n¨m N = 2000 (chiÕc / n¨m). Do vËy ta chän ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i lµ ph­¬ng ph¸p ®óc. Víi s¶n l­îng 2000 chiÕc /n¨m vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña ViÖt Nam ta chän ph­¬ng ph¸p ®óc trong khu«n c¸t vµ mÉu b»ng gç. VËt ®óc ®¹t ®é chÝnh x¸c cÊp II. Theo nguyªn t¾c chän mÆt ph©n khu«n ®èi víi s¶n phÈm ®óc vµ kÕt cÊu cô thÓ trong chi tiÕt cña ta, th× chän mÆt ph©n khu«n lµ mÆt ph¼ng chøa 2 ®­êng t©m cña 2 lç xá bu l«ng. Tra b¶ng 3_103 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y TËp 1, ta ®­îc l­îng d­ gia c«ng cho tõng bÒ mÆt. KÝch th­íc lín nhÊt cña chi tiÕt lµ 248 mm, khi ®ã. KÝch th­íc lín nhÊt(mm) VÞ trÝ bÒ mÆt . KÝch th­íc danh nghÜa (mm) £ 50 >50 tíi 120 >120 tíi 260 > 120 tíi 260 Trªn 4.0 4.5 5.0 D­íi, c¹nh 3.0 3.5 4.0 Tõ ®©y ta cã ®­îc b¶n vÏ lång ph«i cña chi tiÕt. T a cã b¶n vÏ ®óc chi tiÕt trong lßng khu«n nh­ h×nh vÏ d­íi ®©y. 5. LËp thø tù nguyªn c«ng. 5.1. Nguyªn c«ng 1: Phay mÆt ph¼ng ®¸y. Chän m¸y : M¸y phay ®øng kÝ hiÖu 6H12. §Æc tÝnh kÜ thuËt cña m¸y nh­ sau. - Kho¶ng c¸ch tõ mÆt ®Çu trôc chÝnh tíi bµn m¸y lµ : a = 30 ¸ 400. - Lùc c¾t lín nhÊt cña c¬ cÊu ch¹y dao däc lµ 1500 (kg). - Lùc c¾t lín nhÊt cña c¬ cÊu ch¹y dao ngang lµ 1200 (kg). - Lùc c¾t lín nhÊt cña c¬ cÊu ch¹y dao ®øng lµ 500 (kg). - C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh lµ N = 7 kw. - Sè cÊp tèc ®é lµ Z = 18. - D¶i tèc ®é cña trôc chÝnh lµ n = 30 ¸ 1500 (vßng/ phót). - §­êng kÝnh trôc g¸ dao 32mm. - §é c«n trôc chÝnh N03. Chän dao: Dao phay mÆt ®Çu r¨ng ch¾p m¶nh hîp kim cøng cã. D = 100 mm. B = 50 mm. d(H7) = 32 mm. Z = 8 r¨ng. S¬ ®å g¸ ®Æt chi tiÕt nh­ h×nh vÏ. 5.2. Nguyªn c«ng 2: Gia c«ng lç xá bu l«ng Æ17 mm. Chän m¸y : M¸y khoan cÇn kÝ hiÖu 2M53. §Æc tÝnh cña m¸y: - §­êng kÝnh lín nhÊt cã thÓ khoan lç ®Æc Dmax= 35 mm. - Sè cÊp tèc ®é Z = 12. - D¶i tèc ®é n = 40 ¸ 2500 vßng/ phót. - C«ng suÊt ®éng c¬ N = 2.8 kw. - Kho¶ng c¸ch A = 325 ¸ 1250 mm. - Kho¶ng c¸ch C = 400 ¸ 1400 mm. Chän dao: Nguyªn c«ng gåm 4 b­íc : Khoan, khoÐt, dao th«, dao tinh nªn chän. - Mòi khoan ruét gµ cã D = 15.25 mm. - Mòi khoÐt b¸n tinh cã D = 16.82 mm. - Dao doa th« cã D = 16.94 mm. - Dao doa tinh cã D = 17mm. S¬ ®å g¸ ®Æt. 5.3. nguyªn c«ng 3: : Phay mÆt ®Çu 2 lç xá bu l«ng. Chän m¸y : M¸y phay ®øng kÝ hiÖu 6H12. §Æc tÝnh kÜ thuËt cña m¸y nh­ sau. - Kho¶ng c¸ch tõ mÆt ®Çu trôc chÝnh tíi bµn m¸y lµ:a = 30 ¸ 400. - Lùc c¾t lín nhÊt cña c¬ cÊu ch¹y dao däc lµ 1500 (kg). - Lùc c¾t lín nhÊt cña c¬ cÊu ch¹y dao ngang lµ 1200 (kg). - Lùc c¾t lín nhÊt cña c¬ cÊu ch¹y dao ®øng lµ 500 (kg). - C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh lµ N = 7 kw. - Sè cÊp tèc ®é lµ Z = 18. - D¶i tèc ®é cña trôc chÝnh lµ n = 30 ¸ 1500 (vßng/ phót). - §­êng kÝnh trôc g¸ dao 32mm. - §é c«n trôc chÝnh N03. Chän dao : Dao phay mÆt ®Çu c¸n l¾p r¨ng nhá. D = 50 mm. d1 = 32mm. d = 22mm. d3 = 24mm. L = 25 mm. Z = 14 r¨ng. r = 1. l = 15mm. N03. S¬ ®å g¸ ®Æt nh­ sau. 5.4. Nguyªn c«ng 4: Phay mÆt ®Çu lç Æ100 mm. Chän m¸y : M¸y phay n»m ngang kÝ hiÖu 6H82. §Æc ®iÓm kÜ thuËt cña m¸y. - Kho¶ng c¸ch tõ t©m trôc chÝnh tíi bµn m¸y lµ: a = 30 ¸ 350 mm. - C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh lµ: N = 7 kw. - Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh: Z = 18. - D¶i tèc ®é trôc chÝnh : n = 30 ¸ 1500 vßng/ phót. - Lùc kÐo lín nhÊt cña c¬ cÊu ch¹y dao: + Däc lµ 1500 (Kg). + Ngang 1200(Kg). + §øng 500 (Kg). - §­êng kÝnh lç trôc chÝnh : 29mm. - §é c«n trôc chÝnh: N03. - §­êng kÝnh trôc g¸ dao: 32 ; 50 mm. Chän dao: Dao phay mÆt ®Çu r¨ng ch¾p m¶nh hîp kim cøng cã. D = 100 mm. B = 50 mm. d(H7) = 32 mm. Z = 8 r¨ng. S¬ ®å g¸ ®Æt chi tiÕt nh­ h×nh vÏ. 5.5. Nguyªn c«ng 5 : TiÖn lç. Nguyªn c«ng nµy gåm : TiÖn lç Æ56, r·nh h×nh thang, r·nh tho¸t dao, tiªn lç Æ100. Chän m¸y: M¸y 1A64. §Æc tÝnh kÜ thuËt cña m¸y. - §­êng kÝnh ph«i lín nhÊt cã thÓ tiÖn ®­îc: Dmax = 800 mm. - Sè cÊp tèc ®é: Z = 24. - D¶i tèc ®é: n = 71 ¸ 750 vßng/phót. - L­îng chþ dao: Sd = 0.2 ¸ 3.05 vßng/phót. Sn = 0.07 ¸ 1.04 vßng/phót. - C«ng suÊt m¸y: N = 17 kw. Chän dao: Dao tiÖn lç g¾n m¶nh HKC kÝ hiÖu 2152 019. B = 25 H = 25 l = 125 d = 25 m = 12.5 H1 = 21 H = 16.5 k = 12 a1 = 12.5 b1 = 7.9. S¬ ®å g¸ ®Æt. 5.6. Nguyªn c«ng 6: gia c«ng 4 l« b¾t bu l«ng ë mÆt ®Çu lç Æ100. Chän m¸y : Gia c«ng trªn m¸y khoan ®øng kÝ hiÖu 2H125. §Æc tÝnh cña m¸y: - §­êng kÝnh lín nhÊt cã thÓ khoan lç ®Æc Dmax= 25 mm. - Sè cÊp tèc ®é Z = 12. - D¶i tèc ®é n = 45 ¸ 2000 vßng/ phót. - C«ng suÊt ®éng c¬ N = 2.8 kw. - Sè cÊp b­íc tiÕn dao 9. - Ph¹m vi b­íc tiÕn 0.1 ¸ 1.6. - Lùc tiÕn dao (kg) : 900. - m« men xo¾n Kg.cm; 2500. - DÞch chuyÓn lín nhÊt cña trôc chÝnh : 170 mm. - §é c«n trôc chÝnh : C«n mãc sè 3. - kÝch th­íc bÒ mÆt lµm viÖc cña bµn m¸y: 400 x 450. - Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ trôc chÝnh tíi bµn: 700 mm. Chän dao: CÇn khoan lç gia c«ng ren ®Ó b¾t bu l«ng M6 ta chän mòi khoan ruét gµ cã D = 5.5mm. S¬ ®å g¸ ®Æt. 5.7. Nguyªn c«ng 7: khoan lç tra dÇu M8. Chän m¸y : Gia c«ng trªn m¸y khoan ®øng kÝ hiÖu 2H125. §Æc tÝnh cña m¸y: - §­êng kÝnh lín nhÊt cã thÓ khoan lç ®Æc Dmax= 25 mm. - Sè cÊp tèc ®é Z = 12. - D¶i tèc ®é n = 45 ¸ 2000 vßng/ phót. - C«ng suÊt ®éng c¬ N = 2.8 kw. - Sè cÊp b­íc tiÕn dao 9. - Ph¹m vi b­íc tiÕn 0.1 ¸ 1.6. - Lùc tiÕn dao (kg) : 900. - m« men xo¾n Kg.cm; 2500. - DÞch chuyÓn lín nhÊt cña trôc chÝnh : 170 mm. - §é c«n trôc chÝnh : C«n mãc sè 3. - kÝch th­íc bÒ mÆt lµm viÖc cña bµn m¸y: 400 x 450. - Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ trôc chÝnh tíi bµn: 700 mm. Chän dao: CÇn khoan lç gia c«ng ren ®Ó b¾t bu l«ng M8 ta chän mòi khoan ruét gµ cã D = 6.5mm.Tr­íc khi khoan lç ta ph¶i phay mÆ ®Çu tr­íc khi khoan b»ng dao phay ngãn. S¬ ®å g¸ ®Æt. 5.8. Nguyªn c«ng 8: Ta r« gia c«ng ren c¸c lç b¾t bu l«ng vµ tra ®Çu b»ng c¸c mòi ta r« M6 vµ M8. Do s¶n l­îng hµng n¨m võa ph¶i vµ ®­êng kÝnh nhá ta chän ta r« b»ng tay. 5.9. Nguyªn c«ng 9: KiÓm tra ®é kh«ng song song gi÷a lç vµ mÆt 6.TÝnh l­îng d­ cho mét bÒ mÆt vµ tra l­îng d­ cho c¸c bÒ mÆt cßn l¹i. 6.1. TÝnh l­îng d­ cho bÒ mÆt lç Æ100 ë nguyªn c«ng tiÖn lç. Ta cã ph«i gia c«ng trong tr­êng hîp nµy lµ ph«i ®óc ®¹t cÊp chÝnh x¸c cÊp 2 nªn tra theo b¶ng 10 (sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y TËp 1) ta cã: Ri + Ti = 600(mm). Víi vËt liÖu gang sau b­íc tiÖn th« th× Ti kh«ng cßn vµ Rz cßn l¹i tra b¶ng 12 (H­íng dÉn ®å ¸n C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y). Rz = 50 ¸ 20 (mm). Sai lÖch kh«ng gian tæng céng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: . rc: §é cong vªnh cña lç ®­îc tÝnh theo 2 ph­¬ng h­íng kÝnh vµ h­íng trôc, ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. . Tra b¶ng 15 (h­íng dÉn ®å ¸nc«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y) ta cã Dk = 1.5. l, d: lµ chiÒu dµi vµ ®­êng kÝnh lç. (mm). ta cã db = dc = 1000(mm). Do vËy rcm = 707(mm). Sai lÖch kh«ng gian tæng céng lµ: (mm). Sai lÖch kh«ng gian sau tiÖn th« lµ. r1 = 0.05*rph = 0.05*725 = 36(mm). Sai sè g¸ ®Æt khi tiÖn th«. . Sai sè chuÈn xuÊt hiÖn khi chi tiÕt bÞ xoay khi ®Þnh vÞ vµo 2 chèt mµ gi÷a 2 chèt vµ lç cã khe hë. rmax = dA + dB + rmin Trong ®ã: dA: Dung sai lç ®Þnh vÞ dA = 18(mm). dB: Dung sai chèt ®Þnh vÞ dB = 11(mm). rmin: Khe hë nhá nhÊt gi÷a lç vµ chèt. rmin = 14 (mm). Gãc xoay lín nhÊt cña chi tiÕt. ec = L*tga = 41*0.043/194 = 0.009(mm) = 9(mm). Sai sè kÑp chÆt x¸c ®Þnh theo b¶ng 24(H­íng dÉn ®å ¸n c«ng nghÖ CTM) ta cã : ek = 120(mm). Sai sè g¸ ®Æt: (mm). Sai sè g¸ ®Æt ë b­íc tiÖn tinh. egd = 0.05*120 = 6(mm). L­îng d­ ë b­íc tiÖn th«. 2Zminth = 2(600 + ) = 2*1335(mm) = 2*1.335(mm). L­îng d­ ë b­íc tiÖn tinh. 2Zmint = 2(50 + ) = 2*86(mm) = 2*0,086(mm). KÝch th­íc lç sau khi tiÖn th«. d1 = 100.035 – 0.172 = 99.863(mm). KÝch th­íc lç cña ph«i. d2 = 99.863 – 2.670 = 97.193(mm). Dung sai tiÖn tinh lµ. dt = 0.035(mm). Dung sai tiÖn tinh lµ. dth = 0.170(mm). Dung sai ph«i lµ. dph = 0,4(mm). Ta cã dmax vµ dmin cña c¸c b­íc. Sau tiÖn tinh. dmax = 100.035mm. dmin = 100.035 -0.035 = 100mm. Sau tiÖn th«. dmax = 99.863mm. dmin = 99.863- 0.170 = 99.693mm. kÝch th­íc giíi h¹n cña ph«. dmax = 97.197mm. dmin = 97.197 – 0.400 = 96.793mm. L­¬ng d­ danh nghÜa. Ztdn = Ztmin + dth – dt = Ztmin + Tth – Tt = 0.086 + 0.17 – 0.035 = 0.221. Zthdn = Zthmin + Tph – Tth = 1.335 + 0.400 – 0.17 = 1.565(mm). L­îng d­ tæng céng(ZS). 2*ZS = 2(Ztdn + Zthdn) = 2(0.221 + 1.565) = 2*1.786(mm). §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng bÒ mÆt ta lÊy .2*ZSdn = 2*2(mm). C¸c bÒ mÆt kh¸c tra theo sæ tay c«ng nghÖ tËp 1.tra b¶ng 395 cho chi tiÕt cã kÝch th­íc danh nghÜa lín nhÊt nhá h¬n 248 mm ta cã l­îng d­ nh­ sau. BÒ mÆt cã kÝch th­íc < 50mm, Trªn : 4.0 mm. D­íi, bªn: 3.0mm. BÒ mÆt cã kÝch th­íc > 50 ¸ 120mm. Trªn : 4.5 mm. D­íi, bªn: 3.5mm. VËy l­îng d­ c¸c bÒ mÆt. §¸y 3.0mm. §Çu lç Æ17: 3.0mm. §Çu lç Æ100: 3.5mm Lç Æ 56: 3.0mm. 7. TÝnh vµ tra chÕ ®é c¾t cho c¸c bÒ mÆt gia c«ng. 7.1. TÝnh chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng tiÖn lç Æ100. Lç gia c«ng cã l­îng d­ danh nghÜa 2mm. Nguyªn c«ng chia lµm 2 b­íc. - B­íc 1: TiÖn th« víi chiÒu s©u c¾t t1 = 1.7mm. - B­íc 2: TiÖn th« víi chiÒu s©u c¾t t2 = 0.3mm. Dao tiÖn kÝ hiÖu 21526_004 cã B = 25, H = 25. ThÐp g¾n dao N0 = 0614, a = 20, b = 18, c = 6, R = 17.5, HKC: BK8. L­îng ch¹y dao S khi tiÖn th« trong tra b¶ng 2.3 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬) ta cã S = 0.9mm/vßng. TÝnh tèc ®é c¾t(Vc). . Tuæi bÒn cña dao chän T = 45 phót. kv = kmv*knv* kuv*kov* kyv*kyLv* krv*kqv: HÖ sè ®iÒu chØnh tèc ®é c¾t. kmv: HÖ sè kÎ ®Õn tÝnh chÊt c¬ lý vËt liÖu gia c«ng, lÊy theo b¶ng. knv HÖ sè kÓ ®Õn t×nh tr¹ng bÒ mÆt ph«i lÊy theo b¶ng 2.13 sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã knv = 0.85. kuv: HÖ sè kÓ ®Õn vËt liÖu dông cô c¾t tra b¶ng 2.14 sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã kuv = 0.4. kov: HÖ sè phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng b¶ng 2.15 sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã kov = 1. kyv,kyLv, krv,kqv: HÖ sè phô thuéc vµo th«ng sè h×nh häc l­ìi c¾t tra b¶ng 2.1615 sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã. kyv = 0.7. kylv = 0.91. krv = 0.94. kqv = 1.04. Suy ra kv = 0.17. CV, m, xP, yP: Tra b¶ng 2.8 sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã. CV = 340, m = 0.2, xP = 0.15, yP = 0.45. Sè vßng quay trôc chÝnh lµ (n). (vßng/ph). Tra theo b¶ng cÊp tèc ®é cña m¸y ta chän n = 71 (vßng/ph). Suy ra: Vc = 22.3(m/phót). TÝnh lùc c¾t PZ. (Kg). CP, zxP, yP, nP: tra b¶ng 2.19 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬. CP = 92, xP = 1, yP = 0.75, nP = 0. kmP: hÖ sè kÓ ®Õn tÝnh chÊt c¬ lý vËt liÖu gia c«ng tra b¶ng 2.17 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬. . Víi nP tra b¶ng 2.18 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã. nP = 0.4 Suy ra kmP = 1.07. kjP, kgP, klP, krP: HÖ sè kÓ ®Õn th«ng sè h×nh häc cña dao tr b¶ng 2.20 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã. kjP = 0.8 kgP = 1 . klP = 1. krP = 1. Suy ra kP = 0.86 PZ = 92*1.71*0.90.75*0.86 = 125(Kg) = 1250N. KiÓm tra ®é bÒn uèn th©n dao. (kg/mm2). Ta cã [sU] = 20(kg/mm2) Suy ra [sU] >sU . VËy c¸n dao ®ñ bÒn. KiÓm tra c«ng suÊt c¾t. (kw). N®c = 17kw ta cã N®c*h = 17*0.75 = 12.75kw > NC. VËy tho¶ m·n c«ng suÊt c¾t. Khi tiÖn tinh ®Ó ®¹t ®é bãng Ra = 0.63 dao HKC BK8 b¸n kÝnh ®Ønh dao r = 1, t = 0.3 s = 0.1 mm/vßng. Tèc ®é c¾t Vct . Víi c¸c th«ng sè nh­ tiÖn th« thay vµo ta cã. Sè vßng quay trôc chÝnh lµ (n). (vßng/ph). Tra theo b¶ng cÊp tèc ®é cña m¸y ta chän n = 230(vßng/ph). Suy ra: Vc = 72(m/phót). TÝnh lùc c¾t PZ. (Kg). CP, zxP, yP, nP: tra b¶ng 2.19 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬. CP = 92, xP = 1, yP = 0.75, nP = 0. kmP: hÖ sè kÓ ®Õn tÝnh chÊt c¬ lý vËt liÖu gia c«ng tra b¶ng 2.17 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬. . Víi nP tra b¶ng 2.18 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã. nP = 0.4 Suy ra kmP = 1.07. kjP, kgP, klP, krP: HÖ sè kÓ ®Õn th«ng sè h×nh häc cña dao tr b¶ng 2.20 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã. kjP = 0.8 kgP = 1 . klP = 1. krP = 1. Suy ra kP = 0.86 PZ = 92*0.31*0.10.75*0.86 = 4.2(kg) = 42N KiÓm tra ®é bÒn uèn th©n dao. (kg/mm2). Ta cã [sU] = 20(kg/mm2) Suy ra [sU] >sU . VËy c¸n dao ®ñ bÒn. KiÓm tra c«ng suÊt c¾t. (kw). N®c = 17kw ta cã N®c*h = 17*0.75 = 12.75kw > NC. VËy tho¶ m·n c«ng suÊt c¾t. 7.2. Tra chÕ ®é c¾t cho tiÖn lç Æ56 vµ tiÖn r·nh. Lç Æ56. ChiÒu s©u c¾t t = 3mm. L­îng ch¹y dao s = 0.5 mm/vßng. Tèc ®é c¾t VC = 110 m/phót. HÖ sè ®iÒu chØnh tèc ®é c¾t. Tuæi bÒn cña dao 45phót : 1.06. j = 450 : 0.72. ph«i ®óc : 0.8 vËt liÖu dông cô c¾t BK8 : 0.83. Do vËy Vthùc = 110*1.06*0.72*0.8*0.83 = 56 m/phut. (vßng/phót). LÊy nthùc = 286 (vßng/phót). Suy ra Vthùc = (286*Õ*d)/1000 = 50.3m/phót. KiÓm tra c«ng suÊt c¾t. (kw). TÝnh lùc c¾t PZ. (Kg). CP, zxP, yP, nP: tra b¶ng 2.19 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬. CP = 92, xP = 1, yP = 0.75, nP = 0. kmP: hÖ sè kÓ ®Õn tÝnh chÊt c¬ lý vËt liÖu gia c«ng tra b¶ng 2.17 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬. . Víi nP tra b¶ng 2.18 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã. nP = 0.4 Suy ra kmP = 1.07. kjP, kgP, klP, krP: HÖ sè kÓ ®Õn th«ng sè h×nh häc cña dao tr b¶ng 2.20 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã. kjP = 0.8 kgP = 1 . klP = 1. krP = 1. Suy ra kP = 0.86 PZ = 92*31*0.50.75*0.86 = 142(Kg) = 1420N. Suy ra : (kw). N®c = 17kw ta cã N®c*h = 17*0.75 = 12.75kw > NC. VËy ®ñ c«ng suÊt c¾t. TiÖn r·nh h×nh thang l¾p vßng phít. ChiÒu s©u c¾t t = 2 mm ®Ó khi lµm nh½n thµnh dÔ dµng. L­îng ch¹y dao s = 0.6 mm/vßng. Suy ra sè lÇn ch¹y dao lµ. n = (72 - 56)/2 = 4 lÇn. Tèc ®é c¾t VC = 110 m/phót. HÖ sè ®iÒu chØnh tèc ®é c¾t. Tuæi bÒn cña dao 45phót : 1.06. j = 450 : 0.72. ph«i ®óc : 0.8 vËt liÖu dông cô c¾t BK8 : 0.83. Do vËy Vthùc = 110*1.06*0.72*0.8*0.83 = 56 m/phut. (vßng/phót). LÊy nthùc = 286 (vßng/phót). Suy ra Vthùc = (286*Õ*d)/1000 = 50.3m/phót. KiÓm tra c«ng suÊt c¾t. (kw). TÝnh lùc c¾t PZ. (Kg). CP, xP, yP, nP: tra b¶ng 2.19 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬. CP = 92, xP = 1, yP = 0.75, nP = 0. kmP: hÖ sè kÓ ®Õn tÝnh chÊt c¬ lý vËt liÖu gia c«ng tra b¶ng 2.17 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬. . Víi nP tra b¶ng 2.18 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã. nP = 0.4 Suy ra kmP = 1.07. kjP, kgP, klP, krP: HÖ sè kÓ ®Õn th«ng sè h×nh häc cña dao tr b¶ng 2.20 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã. kjP = 0.8 kgP = 1 . klP = 1. krP = 1. Suy ra kP = 0.86 PZ = 92*21*0.50.75*0.86 = 95(Kg) = 950N. Suy ra : (kw). N®c = 17kw ta cã N®c*h = 17*0.75 = 12.75kw > NC. VËy ®ñ c«ng suÊt c¾t.TiÖn r·nh tho¸t dao: Tra b¶ng 5.72 Sæ tay c«ng nghÖ chÕ tao m¸y TËp 2 chän s = 0.32mm/vßng. Tèc ®é c¾t Vc = 41m/phót. Suy ra n = (41*1000)/(Õ*100) = 130 vg/ph. LÊy nthùc = 114(vßng/phót). TÝnh lùc c¾t PZ. (Kg). CP, xP, yP, nP: tra b¶ng 2.19 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬. CP = 92, xP = 1, yP = 0.75, nP = 0. kmP: hÖ sè kÓ ®Õn tÝnh chÊt c¬ lý vËt liÖu gia c«ng tra b¶ng 2.17 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬. . Víi nP tra b¶ng 2.18 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã. nP = 0.4 Suy ra kmP = 1.07. kjP, kgP, klP, krP: HÖ sè kÓ ®Õn th«ng sè h×nh häc cña dao tr b¶ng 2.20 Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬ ta cã. kjP = 0.8 kgP = 1 . klP = 1. krP = 1. Suy ra kP = 0.86 PZ = 92*0.320.75*0.86 = 10.7(Kg) = 107N. Suy ra : (kw). N®c = 17kw ta cã N®c*h = 17*0.75 = 12.75kw > NC. VËy tho¶ m·n ®iÒu kiÖn c¾t. 7.3 Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng phay mÆt ph¼ng ®¸y. Do mÆt ®¸y ®­îc chän lµm chuÈn ®Þnh vÞ (chuÈn tinh thèng nhÊt) ®Ó gia c«ng chi tiÕt nªn yªu cÇu vÒ ®é nh¸m RZ = 20 (cÊp ®é bãng 5), nguyªn c«ng chia lµm 2 b­íc phay th« vµ phay tinh víi tth« = 2.5mm, ttinh = 0.5 mm. Dao cã ®­êng kÝnh D = 100mm. BÒ réng phay B = 55mm. Chän b­íc tiÕn dao r¨ng (SZ) tra b¶ng 2.80 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã SZth« = 0.3mm/r¨ng. SZtinh = 0.2mm/r¨ng. Chän tuæi bÒn cña dao tra b¶ng 2.82 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã TP = 120 phót. X¸c dÞnh vËn tèc c¾t vµ b­íc tiÕn dao cho bµn m¸y. X¸c ®Þnh vËn tèc c¾t tra b¶ng 2.84 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã Phay th« Vb = 100m/phót. Phay tinh Vb = 110m/phót. TÝnh sè vßng quay thùc nt cña m¸y. (vßng/phót). (vßng/phót). Chän theo sè vßng quay thùc cña m¸y nth = nt = 300(vßng/phót). Tèc ®é c¾t thùc cña m¸y. Vth = Vt = (m/phót). B­íc tiÕn dao cho bµn m¸y (Sm). Smth = SZth*Zd*nt = 0.3*8*300 = 720(mm/phót). Smt = SZth*Zd*nt = 0.2*8*300 = 480(mm/phót). TÝnh c«ng suÊt c¾t(Nc). (kw). E: HÖ sè x¸c ®Þnh theo b¶ng 2.95 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã. E = 1.36 k1: HÖ sè phô thuéc mÆt gia c«ng theo b¶ng 2.93 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã. k1 = 1.25 k2: HÖ sè phô thuéc mÆt gia c«ng theo b¶ng 2.94 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã. k2 = 1 bmax lµ bÒ rénh phay lín nhÊt: bmax = 55mm. t: ChiÒu s©u c¾t tth = 2.5 mm, tt = 0.5 mm. (kw). (kw). N®c = 7kwsuy ra N®c*h = 0.75 *7 = 5.25 > 3.2 = NC. VËy ®ñ c«nh suÊt c¾t. 7.4. Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng gia c«ng lç xá bu l«ng. Nguyªn c«ng chia lµm 4 b­íc: - B­íc 1: Khoan ®¹t Æ15.25 - B­íc 2: KhoÐt ®¹t Æ16.82 - B­íc 3: Doa th« ®¹t Æ16.94 - B­íc 4: Doa tinh ®¹t Æ17 B­íc 1: L­îng tiÕn dao S0 (mm/vßng) tra b¶ng 2.11 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬) ta cã l/D < 3 lÊy S0 = 0.45 mm/vßng. Chän l¹i cho phï hîp l¹i víi m¸y lÊy S0 = 0.3 (mm/vßng). Tuæi bÒn cña dao tra b¶ng 2.105 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). LÊy TP = 80 phót. X¸c ®Þnh vËn tèc c¾t tra b¶ng 2.113 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã Vb = 16m/phót. TÝnh sè vßng quay thùc nth cña m¸y. (vßng/phót). Chän theo sè vßng quay thùc cña m¸y nth = nt = 300(vßng/phót). Tèc ®é c¾t thùc cña m¸y. Vth = Vt = (m/phót). X¸c ®Þnh lùc däc trôc P0 tra b¶ng 2.133 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã P0 = 340(kg). X¸c ®Þnh c«ng suÊt c¾t. (kw). Nb: c«ng suÊt c¾t tra b¶ng 2.139 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã Nb = 2.6(kw). KN: HÖ sè phô thuéc vËt liÖu gia c«ng tra b¶ng 2.143 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã kN = 1.0 (kw). KiÓm tra lôc chiÒu trôc P0. P0 = CP*Dqp*Syp*kP (kg). Cb , qp, yp: Tra b¶ng 2.37 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã mòi khoan thÐp giã Cb = 42.7, qp = 1, yp = 0.8 kP: Tra b¶ng 2.17 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). kP = (HB/190)np nP: Tra b¶ng 2.18 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). nP = 0.55 Suy ra kP = (229/190)0.55 = 1.11 P0 = 42.7*15.251*0.30.8*1.11 = 275kg < [P0]. B­íc 2: L­îng tiÕn dao S0 (mm/vßng) tra b¶ng 2.11 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬) ta cã l/D < 3 lÊy S0 = 0.6 mm/vßng. Chän l¹i cho phï hîp l¹i víi m¸y lÊy S0 = 0.6 (mm/vßng). Tuæi bÒn cña dao tra b¶ng 2.105 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). LÊy TP = 100 phót. X¸c ®Þnh vËn tèc c¾t tra b¶ng 2.113 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã Vb = 30 m/phót. k1: tra b¶ng 2.113 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). k1 = 1.0 k2: tra b¶ng 2.113 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). k2 = 1.0 k3: tra b¶ng 2.113 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). k3 = 1.0 VC = 30*1.0*1.0*1.0 = 30m/phót. TÝnh sè vßng quay thùc nth cña m¸y. (vßng/phót). Chän theo sè vßng quay thùc cña m¸y nth = nt = 500(vßng/phót). Tèc ®é c¾t thùc cña m¸y. Vth = Vt = (m/phót). X¸c ®Þnh lùc däc trôc P0 tra b¶ng 2.133 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã P0 = 480(kg). X¸c ®Þnh c«ng suÊt c¾t. (kw). Nb: c«ng suÊt c¾t tra b¶ng 2.139 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã Nb = 0.9(kw). KN: HÖ sè phô thuéc vËt liÖu gia c«ng tra b¶ng 2.143 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã kN = 1.0 (kw). KiÓm tra lôc chiÒu trôc P0. P0 = CP*Dqp*Syp*kP (kg). Cb , qp, yp: Tra b¶ng 2.37 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã mòi khoan thÐp giã Cb = 42.7, qp = 1, yp = 0.8 kP: Tra b¶ng 2.17 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). kP = (HB/190)np nP: Tra b¶ng 2.18 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). nP = 0.55 Suy ra kP = (229/190)0.55 = 1.11 P0 = 42.7*16.841*0.460.8*1.11 = 350kg < [P0]. VËy tho¶ m·n c«ng suÊt c¾t. B­íc 3 vµ 4. Dao th« vµ dao tinh. Ta chØ viÖc chän b­íc tiÕn dao: dao th« S0 = 1.5 mm/vßng. dao tinh S0 = 1.0 mm/vßng. VËn tèc c¾t VC: Tra b¶ng 2.117 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). VC = 12m/phót. Suy ra n = 1000*12/Õ*17 = 225Vßng/phót. Chän nthùc = 200vßng/phót. Do c«ng suÊt doa rÊt nhá nªn ta kh«ng cÇn kiÓm tra c«ng suÊt c¾t. 7.5 Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng phay mÆt ®Çu lç xá bu l«ng. ChiÒu s©u c¾t t = 2.5 mm. Dao cã ®­êng kÝnh D = 50mm. Sè r¨ng dao Z = 14 r¨ng. Chän b­íc tiÕn dao r¨ng (SZ) tra b¶ng 2.80 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã SZ = 0.1mm/r¨ng. Chän tuæi bÒn cña dao tra b¶ng 2.82 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã TP = 100 phót. X¸c dÞnh vËn tèc c¾t vµ b­íc tiÕn dao cho bµn m¸y. X¸c ®Þnh vËn tèc c¾t tra b¶ng 2.84 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã Phay th« Vb = 100m/phót. TÝnh sè vßng quay thùc nt cña m¸y. (vßng/phót). Chän theo sè vßng quay thùc cña m¸y nt = 600(vßng/phót). Tèc ®é c¾t thùc cña m¸y. Vth = Vt = (m/phót). B­íc tiÕn dao cho bµn m¸y (Sm). Sm = SZ*Zd*nt = 0.1*14*600 = 840(mm/phót). TÝnh c«ng suÊt c¾t(Nc). (kw). E: HÖ sè x¸c ®Þnh theo b¶ng 2.95 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã. E = 1.36 k1: HÖ sè phô thuéc mÆt gia c«ng theo b¶ng 2.93 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã. k1 = 1.25 k2: HÖ sè phô thuéc mÆt gia c«ng theo b¶ng 2.94 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã. k2 = 1 bmax lµ bÒ rénh phay lín nhÊt: bmax = 55mm. t: ChiÒu s©u c¾t tth = 2.5 mm, (kw). N®c = 7kw suy ra 1.2*N®c*h = 0.75 *7 = 6.3 > 5.8 = NC. VËy ®ñ c«nh suÊt c¾t. 7.6. Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng phay mÆt ®Çu lç Æ100. tth« = 3mm, Dao cã ®­êng kÝnh D = 100mm. Chän b­íc tiÕn dao r¨ng (SZ) tra b¶ng 2.80 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã SZ = 0.15mm/r¨ng. Chän tuæi bÒn cña dao tra b¶ng 2.82 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã TP = 130 phót. X¸c dÞnh vËn tèc c¾t vµ b­íc tiÕn dao cho bµn m¸y. X¸c ®Þnh vËn tèc c¾t tra b¶ng 2.84 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã Phay th« Vb = 120m/phót. Vc = Vb*k1*k2*k3 Tra b¶ng ta cã k1 = 1, k2 = 0.8, k3 = 1.1. Suy ra Vc = 120*1*1.1*0.8 = 105(m/phót) TÝnh sè vßng quay thùc nt cña m¸y. (vßng/phót). Chän theo sè vßng quay thùc cña m¸y nth = 300(vßng/phót). Tèc ®é c¾t thùc cña m¸y. Vth = (m/phót). B­íc tiÕn dao cho bµn m¸y (Sm). Smth = SZth*Zd*nt = 0.15*8*300 = 360(mm/phót). TÝnh c«ng suÊt c¾t(Nc). (kw). E: HÖ sè x¸c ®Þnh theo b¶ng 2.95 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã. E = 1.36 k1: HÖ sè phô thuéc mÆt gia c«ng theo b¶ng 2.93 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã. k1 = 1.25 k2: HÖ sè phô thuéc mÆt gia c«ng theo b¶ng 2.94 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã. k2 = 1 t: ChiÒu s©u c¾t tth = 3 mm. (kw). N®c = 7kwsuy ra 1.2*N®c*h = 1.2*0.75 *7 = 6.3 >5.4 = NC. VËy ®ñ c«nh suÊt c¾t. 7.7. Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng khoan 4 lç b¾t bu l«ng M6. Nguyªn c«ng cã 2 b­íc lµ khoan vµ ta r«, ë ®©y ta chi tra cho khoan. B­íc 1: L­îng tiÕn dao S0 (mm/vßng) tra b¶ng 2.11 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬) ta cã l/D < 3 lÊy S0 = 0.1 mm/vßng. Tuæi bÒn cña dao tra b¶ng 2.105 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). LÊy TP = 50 phót. X¸c ®Þnh vËn tèc c¾t tra b¶ng 2.113 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã Vb = 23m/phót. VC = Vb*k1*k2*k3 = 23*1*1.2*0.8 = 22m/phót. TÝnh sè vßng quay thùc nth cña m¸y. (vßng/phót). Chän theo sè vßng quay thùc cña m¸y nth = nt = 1190(vßng/phót). Tèc ®é c¾t thùc cña m¸y. Vth = Vt = (m/phót). X¸c ®Þnh lùc däc trôc P0 tra b¶ng 2.133 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã P0 = 40(kg). X¸c ®Þnh c«ng suÊt c¾t. (kw). Nb: c«ng suÊt c¾t tra b¶ng 2.139 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã Nb = 0.1(kw). KN: HÖ sè phô thuéc vËt liÖu gia c«ng tra b¶ng 2.143 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã kN = 1.0 (kw). KiÓm tra lôc chiÒu trôc P0. P0 = CP*Dqp*Syp*kP (kg). Cb , qp, yp: Tra b¶ng 2.37 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã mòi khoan thÐp giã Cb = 42.7, qp = 1, yp = 0.8 kP: Tra b¶ng 2.17 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). kP = (HB/190)np nP: Tra b¶ng 2.18 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). nP = 0.55 Suy ra kP = (229/190)0.55 = 1.11 P0 = 42.7*4.51*0.150.8*1.11 = kg < [P0]. VËy ®ñ c«ng suÊt c¾t. 7.7. Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng khoan lç tra dÇu M8. Nguyªn c«ng cã 2 b­íc lµ khoan vµ ta r«, ë ®©y ta chi tra cho khoan. B­íc 1: L­îng tiÕn dao S0 (mm/vßng) tra b¶ng 2.11 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬) ta cã l/D < 3 lÊy S0 = 0.1 mm/vßng. Tuæi bÒn cña dao tra b¶ng 2.105 (Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). LÊy TP = 50 phót. X¸c ®Þnh vËn tèc c¾t tra b¶ng 2.113 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã Vb = 23m/phót. VC = Vb*k1*k2*k3 = 23*1*1.2*0.8 = 22m/phót. TÝnh sè vßng quay thùc nth cña m¸y. (vßng/phót). Chän theo sè vßng quay thùc cña m¸y nth = nt = 950(vßng/phót). Tèc ®é c¾t thùc cña m¸y. Vth = Vt = (m/phót). X¸c ®Þnh lùc däc trôc P0 tra b¶ng 2.133 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã P0 = 40(kg). X¸c ®Þnh c«ng suÊt c¾t. (kw). Nb: c«ng suÊt c¾t tra b¶ng 2.139 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã Nb = 0.15(kw). KN: HÖ sè phô thuéc vËt liÖu gia c«ng tra b¶ng 2.143 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã kN = 1.0 (kw). KiÓm tra lôc chiÒu trôc P0. P0 = CP*Dqp*Syp*kP (kg). Cb , qp, yp: Tra b¶ng 2.37 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). Ta cã mòi khoan thÐp giã Cb = 42.7, qp = 1, yp = 0.8 kP: Tra b¶ng 2.17 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). kP = (HB/190)np nP: Tra b¶ng 2.18 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). nP = 0.55 Suy ra kP = (229/190)0.55 = 1.11 P0 = 42.7*4.51*0.150.8*1.11 = kg < [P0]. VËy ®ñ c«ng suÊt c¾t. 8.TÝnh thêi gian c¬ b¶n ®Ó gia c«ng chi tiÕt. 8.1.Thêi gian nguyªn c«ng phay mÆt ph¼ng ®¸y. ChiÒu dµi gia c«ng. lgc = lc + y + lp(mm). Do ®èi xøng ta lÊy cho mét bªn råi nh©n 2. lC: ChiÒu dµi c¾t. lC = 64mm. y: ChiÒu dµi vµo ra cña dông cô c¾t Tra b¶ng 2.97 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). lÊy y = 16 mm. lp: ChiÒu dµi phô, ë ®©y ta kh«ng cÇn lp. lgc = 2*(64+16) = 160mm. Thêi gian phay th« (t1). (phót). Thêi gian phay th« (t2). (phót). Thêi gian nguyªn c«ng(tnc). tnc = t1 + t2 = 0.25 + 0.35 = 0.6 (phót). 8.2.Thêi gian nguyªn c«ng gia c«ng lç xá bu l«ng. ChiÒu dµi gia c«ng. lgc = lc + y + lp(mm). lC: ChiÒu dµi c¾t. lC = 25mm. y: ChiÒu dµi vµo ra cña dông cô c¾t Tra b¶ng 2.99 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). lÊy y = 8(mm). cho b­íc khoan. y = 4(mm). cho b­íc khoet. y = 17(mm). cho b­íc doa. lp: ChiÒu dµi phô, ë ®©y ta kh«ng cÇn lp. lgc1 = 25 + 8 = 33(mm). lgc1 = 25 + 4 = 29(mm). lgc1 = 25 + 17 = 42(mm). Thêi gian b­íc 1 (t1). (phót). Thêi gian b­íc 2 (t2). (phót). Thêi gian b­íc 3 (t3). (phót). Thêi gian b­íc 4 (t4). (phót). Thêi gian nguyªn c«ng(tnc). tnc = 2*(t1 + t2 + t3 + t4) = 2*(0.36 + 0.13 + 0.14 + 0.21) = 1.7(phót). 8.3.Thêi gian nguyªn c«ng phay mÆt ®Çu lç xá bu l«ng. ChiÒu dµi gia c«ng. lgc = lc + y + lp(mm). Do ®èi xøng ta lÊy cho mét bªn råi nh©n 2. lC: ChiÒu dµi c¾t. lC = 30(mm). y: ChiÒu dµi vµo ra cña dông cô c¾t Tra b¶ng 2.97 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). lÊy y = 5( mm). lp: ChiÒu dµi phô, ë ®©y ta kh«ng cÇn lp. lgc = 30 +5 = 35(mm). Thêi gian phay mét mÆt (t1). (phót). Thêi gian nguyªn c«ng(tnc). tnc = 2*t1 = 2*0.05 = 0.1 (phót). 8.4.Thêi gian nguyªn c«ng phay mÆt ®Çu lç Æ100. ChiÒu dµi gia c«ng. lgc = lc + y + lp(mm). Do ®èi xøng ta lÊy cho mét bªn råi nh©n 2. lC: ChiÒu dµi c¾t. lC = 150(mm). y: ChiÒu dµi vµo ra cña dông cô c¾t Tra b¶ng 2.97 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). lÊy y = 30( mm). lp: ChiÒu dµi phô, ë ®©y ta kh«ng cÇn lp. lgc = 150 +30 = 180(mm). Thêi gian phay mét mÆt lÇn ch¹y dao 1 (t1). (phót). Thêi gian nguyªn c«ng(tnc). tnc = 2*t1 = 2*0.5 = 1 (phót). 8.5.Thêi gian nguyªn c«ng gia cong lç Æ100 vµ c¸c lç kh¸c. B­íc 1: TiÖn th« lç Æ100. ChiÒu dµi c¾t (lc). lc = lct + yc + yvr(mm). lct: ChiÒu dµi gia c«ng cña chi tiÕt lct = 41 + 2 = 43(mm). yc: ChiÒu dµi vµo c¾t, tra b¶ng 2.60(Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). lÊy: yc = 2mm yvr: ChiÒu dµi vµo ra cña dao(mm). tra b¶ng 2.61(Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). LÊy yvr = 3(mm). lc = 43 + 2 + 3 = 48(mm). Thêi gian tiÖn th«(t1). (phót). B­íc 2: TiÖn r·nh tho¸t dao. ChiÒu dµi c¾t (lc). lc = lct + yc + yvr(mm). yvr = yc = 0 lc = 2 + 0.5 = 2.5(mm). Thêi gian tiÖn th«(t2). (phót). B­íc 3: TiÖn tinh lç Æ100. ChiÒu dµi c¾t (lc). lc = lct + yc + yvr(mm). lct: ChiÒu dµi gia c«ng cña chi tiÕt lct = 41(mm). yc: ChiÒu dµi vµo c¾t, tra b¶ng 2.60(Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). lÊy: yc = 2mm yvr: ChiÒu dµi vµo ra cña dao(mm). tra b¶ng 2.61(Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). LÊy yvr = 3(mm). lc3 = 41 + 2 + 3 = 46(mm). Thêi gian tiÖn th«(t3). (phót). B­íc 4: TiÖn th« lç Æ56. ChiÒu dµi c¾t (lc). lc4 = lct + yc + yvr(mm). lct: ChiÒu dµi gia c«ng cña chi tiÕt lct = 15(mm). yc: ChiÒu dµi vµo c¾t, tra b¶ng 2.60(Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). lÊy: yc = 6mm yvr: ChiÒu dµi vµo ra cña dao(mm). tra b¶ng 2.61(Sæ tay chÕ ®é gia c«ng c¬). LÊy yvr = 3(mm). lc = 15 + 6 + 3 = 24(mm). Thêi gian tiÖn lç Æ56 (t4). (phót). B­íc 5: TiÖn r·nh vßng phít. Do gãc gi÷a 2 c¹nh h×nh thang nhá ta coi chiÒu dµi c¾t kh«ng ®æi ë mçi lÇn ch¹y dao ChiÒu dµi ch¹y dao (lc). lc = 8.5(mm). Ch¹y dao 4 lÇn nªn (phót). Thêi gian nguyªn c«ng tnc = 0.3 + 0.07 + 1.61 + 0.14 + 0.2 = 2.2phót. 8.6.Thêi gian nguyªn c«ng gia c«ng 4 lç b¾t vÝt. ChiÒu dµi gia c«ng. lgc = lc + y + lp(mm). lC: ChiÒu dµi c¾t. lC = 31.88mm. y: ChiÒu dµi vµo ra cña dông cô c¾t Tra b¶ng 2.99 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). lÊy y = 5(mm). cho b­íc khoan. lp: ChiÒu dµi phô, ë ®©y ta kh«ng cÇn lp. lgc1 = 31.88 + 5 = 36.88(mm). Thêi gian 1 lç (t1). (phót). Thêi gian nguyªn c«ng (tnc). tnc = 4*0.25 = 1(phót). 8.7.Thêi gian nguyªn c«ng gia c«ng lç cÊp dÇu b«i tr¬n. ChiÒu dµi gia c«ng. lgc = lc + y + lp(mm). lC: ChiÒu dµi c¾t. lC = 18.88mm. y: ChiÒu dµi vµo ra cña dông cô c¾t Tra b¶ng 2.99 (Sæ tay c«ng chÕ ®é gia c«ng c¬). lÊy y = 10(mm). cho b­íc khoan. lp: ChiÒu dµi phô, ë ®©y ta kh«ng cÇn lp. lgc1 = 18.88 + 10 = 28.88(mm). Thêi gian 1 lç (t1). (phót). Thêi gian nguyªn c«ng (tnc). tnc = 4*0.25 = 1(phót). 9.TÝnh ®å g¸ gia c«ng nguyªn c«ng tiÖn lç Æ100. TÝnh lËt xung quanh ®iÓm B ta cã. W*27 + W*221 –K*PZ*174 = 0 Suy ra : W = K*PZ*174/(221 + 27) = K*1250*174/248. K = K0*K1*K2*K3*K4* K5*K6. K0 = 1.5 K1: HÖ sè kÓ ®Õn l­îng d­ kh«ng ®Òu K1 = 1.2 K2: HÖ sè kÓ ®Õn ®é cïn cña dao K2 = 1.5 K3: HÖ sè kÓ ®Õn c¾t kh«ng liªn tôc K3 = 1 K4: HÖ sè kÓ ®Õn nguån lùc sinh kh«ng æn ®Þnh K4 = 1.3 K5: HÖ sè kÓ ®Õn vÞ trÝ cña tay quay K1 = 1 K6: HÖ sè kÓ ®Õn m« men lËt cña chi tiÕt quanh ®iÓn tùa K6 = 1.5 K = 1.5*1.2*1.5*1*1.3*1*1.5 = 5.5 W = 5.5*1250*174/248 = 4800N. TÝnh lËt xung quanh ®iÓm B ta cã. W*27 + W*221 – K*PZ*74 = 0 Suy ra : W = PZ*74/(221 + 27) = K*1250*74/248 = 4500N. VËy chän W = 4800N Chän c¬ cÊu xiÕt chÆt ®ai ãc lµ cê lª cã l = 200mm. lùc vÆn cña tay lµ P = 200N, Chän a = 10, j1 = j2 = 100. R*: Lµ b¸n kÝnh trung b×nh miÕng kÑp. LÊy R* = 15mm. Rtb: b¸n kÝnh trung b×nh cña bu l«ng. Ta cã Q = 2*W = 2*4800 = 9600N. mm. LÊy bu l«ng M16. TÝnh sai sè cho phÐp cña ®å g¸. Ta cã x¸c ®Þnh sai sè cho phÐp cña ®å g¸ theo c«ng thøc sau. eg® = ec+ ek + e®cg Hay ta cã thÓ viÕt l¹i theo c«ng thøc sau ®©y. egd = ec + ek + ect + em + e®c. Trong ®ã : ec = 0 do gèc kÝch th­íc trïng víi chuÈn ®Þnh vÞ. ek: Sai sè kÑp chÆt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ek = . C lµ hÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng, ë ®©y lÊy C = 0.8. Q:Lùc kÑp chÆt Q = W = 480kg. L: ChiÒu dµi tiÕp xóc L = 55mm. Suy ra ek = 30mm = 0.03mm. em: Sai sè sinh ra do mßn em = b* N: Sè chi tiÕt gia c«ng trªn ®å g¸ N = 2000 chiÕc. b: HÖ sè mßn lÊy b = 0.3. Suy ra em = 0.013mm. e®c: Sai sè ®iÒu chØnh sinh ra trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh ®å g¸. LÊy e®c = 10 mm = 0.01mm. eg®: Sai sè g¸ ®Æt lÊy [eg®] = (1/3)*d. d: Dung sai nguyªn c«ng d = 0.2mm [eg®] = (1/3)*0.2 = 0.07mm. Sai sè chÕ t¹o cña ®å g¸. VËy [ect] = 0.061mm. TÝnh c©n b»ng ®èi träng. Ta cã chi tiÕt gia c«ng vµ ®Õ ®Ó ®Þnh vÞ chi tiÕt cã tÝnh chÊt ®èi xøng nªn träng t©m cña chi tiÕt n»m trªn ®­êng ®i qua t©m cña chi tiÕt nªn ta chØ viÖc b¾t mét miÕng ®èi träng vµo phÝa ®èi diÖn vµ cã khèi l­îng nh­ lµ phÝa bªn kia. Ta tÝnh khèi l­îng cña chi tiÕt vµ mÆt ®Õ. G = G®Õ + Gchi tiÕt + GkÑp chÆt – G’. G®Õ = V®Õ*g V®Õ = V1 + V2 = 2.4 + 8.4 = 10.8(dm3). G®Õ = 10.8 *7.852 = 9.2(kg). GkÑp chÆt = 2 (kg). G’ = 2 (kg). Gchi tiÕt = 7(kg). G = 9.2 + 7 +2 – 2 = 16.2(kg). Môc lôc: Trang Lêi nãi ®Çu 1. 1.Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt trong thiÕt bÞ 2. 2.Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ 2. 3.X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt 2. 4.Chän ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i 3. 5.LËp thø tù nguyªn c«ng 5. 5.1. Nguyªn c«ng 1: Phay mÆt ph¼ng ®¸y. 5. 5.2. Nguyªn c«ng 2: Gia c«ng lç xá bu l«ng Æ17 mm. 5. 5.3. nguyªn c«ng 3: : Phay mÆt ®Çu 2 lç xá bu l«ng. 6. 5.4. Nguyªn c«ng 4: Phay mÆt ®Çu lç Æ100 mm. 7. 5.5. Nguyªn c«ng 5 : TiÖn lç. 8. 5.6. Nguyªn c«ng 6: gia c«ng 4 l« b¾t bu l«ng ë mÆt ®Çu lç Æ100 9. 5.7. Nguyªn c«ng 7: khoan lç tra dÇu M8. 10. 5.8. Nguyªn c«ng 8: Ta r« gia c«ng ren c¸c lç b¾t bu l«ng vµ tra dÇu 11. 5.9. Nguyªn c«ng 9: KiÓm tra ®é kh«ng song song gi÷a lç vµ mÆt ®Çu 11. 6.TÝnh l­îng d­ cho mét bÒ mÆt vµ tra l­îng d­ cho c¸c bÒ mÆt cßn l¹i. 11. 6.1. TÝnh l­îng d­ cho bÒ mÆt lç Æ100 ë nguyªn c«ng tiÖn lç. 12. 7. TÝnh vµ tra chÕ ®é c¾t cho c¸c bÒ mÆt gia c«ng. 14. 7.1. TÝnh chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng tiÖn lç Æ100. 14. 7.2. Tra chÕ ®é c¾t cho tiÖn lç Æ56 vµ tiÖn r·nh. 16. 7.3 Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng phay mÆt ph¼ng ®¸y. 19. 7.4. Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng gia c«ng lç xá bu l«ng. 20. 7.5 Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng phay mÆt ®Çu lç xá bu l«ng. 22. 7.6. Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng phay mÆt ®Çu lç Æ100. 23. 7.7. Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng khoan 4 lç b¾t bu l«ng M6. 24. 8.TÝnh thêi gian c¬ b¶n ®Ó gia c«ng chi tiÕt. 26. 8.1.Thêi gian nguyªn c«ng phay mÆt ph¼ng ®¸y. 26. 8.2.Thêi gian nguyªn c«ng gia c«ng lç xá bu l«ng. 26. 8.3.Thêi gian nguyªn c«ng phay mÆt ®Çu lç xá bu l«ng. 27. 8.4.Thêi gian nguyªn c«ng phay mÆt ®Çu lç Æ100. 28. 8.5.Thêi gian nguyªn c«ng gia cong lç Æ100 vµ c¸c lç kh¸c. 29. 8.6.Thêi gian nguyªn c«ng gia c«ng 4 lç b¾t vÝt. 29. 8.7.Thêi gian nguyªn c«ng gia c«ng lç cÊp dÇu b«i tr¬n. 30. 9.TÝnh ®å g¸ gia c«ng nguyªn c«ng tiÖn lç Æ100. 30. TÝnh sai sè cho phÐp cña ®å g¸. 32.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế đồ gá chuyên dùng để gia công chi tiết trên máy vạn năng thông thường.DOC