Thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc côn - Trụ và bộ truyền xích

LỜI NÓI ĐẦU Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí là yêu cầu không thể thiếu đối với một kỹ sư ngành cơ khí, nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở về máy và kết cấu máy. Thông qua đồ án môn học Chi tiết máy, mỗi sinh viên được hệ thống lại các kiến thức đã học nhằm tính toán thiết kế chi tiết máy theo các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc; thiết kế kết cấu chi tiết máy, vỏ khung và bệ máy; chọn cấp chính xác, lắp ghép và phương pháp trình bày bản vẽ, trong đó cung cấp nhiều số liệu mới về phương pháp tính, về dung sai lắp ghép và các số liệu tra cứu khác. Do đó khi thiết kế đồ án chi tiết máy phải tham khảo các giáo trình như Chi tiết máy, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, Dung sai và lắp ghép, Nguyên lý máy .từng bước giúp sinh viên làm quen với công việc thiết kế và nghề nghiệp sau này của mình. Nhiệm vụ của em là thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc côn - trụ và bộ truyền xích. Hệ được dẫn động bằng động cơ điện thông qua khớp nối, hộp giảm tốc và bộ truyền xích để truyền động đến băng tải. Lần đầu tiên làm quen với công việc thiết kế, với một khối lượng kiến thức tổng hợp lớn, và có nhiều phần em chưa nắm vững, dù đã tham khảo các tài liệu song khi thực hiện đồ án, trong tính toán không thể tránh được những thiếu sót.Em mong được sự góp ý và giúp đỡ của các thầy cô giáo. Mục lục A. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền . 2 I. Xác định công suất yêu cầu số vòng quay sơ bộ hợp lý của động cơ điện và chọn động cơ điện 2 II. Phân phối tỷ số truyền . 4 III. Tính toán các thông số động học và lập bảng số liệu tính toán 6 B. Tính toán thiết kế các bộ truyền 7 I.Tính các bộ truyền trong hộp giảm tốc côn - trụ 2 cấp 7 I.1. Bộ truyền cấp nhanh - Bộ truyền bánh răng côn 7 I.2. Bộ truyền cấp chậm- Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 15 II. Thiết kế bộ truyền ngoài- Bộ truyền Xích . 22 c. Tính thiết kế trục .26 I. Sơ đồ kết cấu và sơ đồ đặt lực .26 II. Chọn vật liệu .28 III. Xác định sơ bộ đường kính trục và khoảng cách các gối trục 28 IV. Xác định phản lực tại các gối trục và vẽ biểu đồ mômen .30 V. Tính mối ghép then .36 VI. Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn .37 VII. Tính toán và chọn ổ lăn 39 d. thiết kế vỏ hộp 45 e. nối trục đàn hồi 49 f. bôI trơn và thống kê kiểu lắp . 50 I. Bôi trơn 50 II. Thống kê các kiểu lắp 52

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1573 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc côn - Trụ và bộ truyền xích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc A. Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tû sè truyÒn............................................................. 2 I. X¸c ®Þnh c«ng suÊt yªu cÇu sè vßng quay s¬ bé hîp lý cña ®éng c¬ ®iÖn vµ chän ®éng c¬ ®iÖn…………………………………………………………… 2 II. Ph©n phèi tû sè truyÒn …………………………………….………………………………… 4 III. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè ®éng häc vµ lËp b¶ng sè liÖu tÝnh to¸n………………………….. 6 B. TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c bé truyÒn …………………………………………………..7 I.TÝnh c¸c bé truyÒn trong hép gi¶m tèc c«n - trô 2 cÊp………..……..………………………7 I.1. Bé truyÒn cÊp nhanh - Bé truyÒn b¸nh r¨ng c«n……………………………………… 7 I.2. Bé truyÒn cÊp chËm- Bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng nghiªng………………………….. 15 II. ThiÕt kÕ bé truyÒn ngoµi- Bé truyÒn XÝch…………………………………………………. 22 c. TÝnh thiÕt kÕ trôc……………………………………………………………………… ...26 I. S¬ ®å kÕt cÊu vµ s¬ ®å ®Æt lùc………………………………………………………………...26 II. Chän vËt liÖu………………………………………………………………………………….28 III. X¸c ®Þnh s¬ bé ®­êng kÝnh trôc vµ kho¶ng c¸ch c¸c gèi trôc……………………………28 IV. X¸c ®Þnh ph¶n lùc t¹i c¸c gèi trôc vµ vÏ biÓu ®å m«men……………………………….....30 V. TÝnh mèi ghÐp then…………………………………………………………………………...36 VI. KiÓm nghiÖm trôc theo hÖ sè an toµn……………………………………………………….37 VII. TÝnh to¸n vµ chän æ l¨n……………………………………………………………………..39 d. thiÕt kÕ vá hép……………………………………………………………………………..45 e. nèi trôc ®µn håi……………………………………………………………………………49 f. b«I tr¬n vµ thèng kª kiÓu l¾p………………………………………………………. 50 I. B«i tr¬n…………………………………………………………………………………………50 II. Thèng kª c¸c kiÓu l¾p…………………………………………………………………………52 a. chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tû sè truyÒn I. X¸c ®Þnh c«ng suÊt yªu cÇu, sè vßng quay s¬ bé hîp lý cña ®éng c¬ ®iÖn vµ chän ®éng c¬ ®iÖn : Dùa vµo ®å thÞ t¶i träng thay ®æi cña ®éng c¬ , ta cã tû sè lµm viÖc cña ®éng c¬: ts1% = ts% = = = 87,5% ts1% > 60% : Nh­ vËy ®éng c¬ lµm viÖc dµi h¹n víi t¶i träng thay ®æi. 1- X¸c ®Þnh c«ng suÊt yªu cÇu cña ®éng c¬: C«ng suÊt yªu cÇu cña ®éng c¬ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Trong ®ã: + Pyc : C«ng suÊt cÇn thiÕt trªn trôc ®éng c¬(kW) + Pct : C«ng suÊt trªn trôc m¸y c«ng t¸c(kW) + h : HiÖu suÊt cña toµn bé hÖ thèng truyÒn ®éng + b : HÖ sè t¶i träng t­¬ng ®­¬ng a. X¸c ®Þnh Pct : C«ng suÊt trªn trôc c«ng t¸c ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Theo ®Ò bµi : + F : Lùc kÐo b¨ng t¶i : 2F = 5600N + v : VËn tèc b¨ng t¶i : v = 0,75 m/s Suy ra : Pct = = 4,2 (kW) b. X¸c ®Þnh b: HÖ sè t¶i träng t­¬ng ®­¬ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Tõ ®å thÞ t¶i träng thay ®æi ta suy ra : b = Thay sè ta cã : b = = 0,863 c. X¸c ®Þnh h : HiÖu suÊt truyÒn ®éng cña toµn bé hÖ thèng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: h = Trong ®ã : hk : HiÖu suÊt nèi trôc ®µn håi hbrc : HiÖu suÊt bé truyÒn b¸nh r¨ng c«n hbrt : HiÖu suÊt bé truyÒn b¸nh r¨ng trô hol : HiÖu suÊt cña 1 cÆp æ l¨n hx : HiÖu suÊt cña bé truyÒn xÝch hot : HiÖu suÊt cña 1 cÆp æ tr­ît Theo b¶ng , ta cã : + HiÖu suÊt cña nèi trôc ®µn håi : hk = 0,995 + HiÖu suÊt bé truyÒn b¸nh r¨ng c«n : hbrc = 0,97 + HiÖu suÊt bé truyÒn b¸nh r¨ng trô : hbrt = 0,98 + HiÖu suÊt cña 1 cÆp æ l¨n : hol = 0,995 + HiÖu suÊt cña bé truyÒn xÝch: hx = 0,92 (bé truyÒn xÝch ®Ó hë) + HiÖu suÊt cña 1 cÆp æ tr­ît : hot = 0,99 Thay vµo ta tÝnh ®­îc: h= 0,995.0,97.0,98.0,9953.0,922.0,992 = 0,773 = 77,3% Nh­ vËy ta tÝnh ®­îc : = = 4,69 kW 2 - X¸c ®Þnh s¬ bé tèc ®é quay cña ®éng c¬ ®iÖn : Sè vßng quay s¬ bé hîp lý cña ®éng c¬ ®iÖn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : nsb = nct.usb trong ®ã: nct : sè vßng quay trôc m¸y c«ng t¸c (v/ph) usb : Tû sè truyÒn s¬ bé cña c¶ hÖ thèng truyÒn ®éng a. X¸c ®Þnh nct : VËn tèc trôc m¸y c«ng t¸c ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : nct = trong ®ã : v : vËn tèc dµi b¨ng t¶i : v = 0,75(m/s) D : §­êng kÝnh tang cuèn : D= 320mm Thay sè vµo ta cã: nct = = 44,79 (v/ph) b. X¸c ®Þnh usb : Tû sè truyÒn cña toµn bé hÖ thèng ®­îc tÝnh theo: usb = usbh.usbbtn trong ®ã : usbh: Tû sè truyÒn s¬ bé cña hép gi¶m tèc usbbtn: Tû sè truyÒn s¬ bé cña bé truyÒn ngoµi(bé truyÒn xÝch) Theo b¶ng , chän tû sè truyÒn : + Hép gi¶m tèc 2 cÊp b¸nh r¨ng c«n - trô : usbh = 10 + Bé truyÒn ngoµi lµ bé truyÒn xÝch : usbbtn = 3 Suy ra: usb = 10.3 = 30 Suy ra tèc ®é s¬ bé cña ®éng c¬ : nsb = 44,79.30 = 1343,7 (v/ph) => Chän ndb = 1500 v/ph 3 - Chän quy c¸ch ®éng c¬ ®iÖn : Víi nh÷ng sè liÖu ®· tÝnh : Pyc = 4,68, nsb =1343,7 v/ph KÕt hîp yªu cÇu l¾p ghÐp,më m¸y tra b¶ng , ta chän ®­îc ®éng c¬ cã ký hiÖu : 4A112M4Y3 cã c¸c th«ng sè: + Pdc = 5,5 kW > Pyc + ndc = 1425 v/ph + = 2,0 > = 1,4 II. Ph©n phèi tû sè truyÒn: X¸c ®Þnh tû sè truyÒn chung : uch = = = 31,82 Mµ : uch = uh.ux Chän ux = 3 => uh = = = 10,62 Chän Kbe = 0,3 ; ybd2 = 1,05 ; [K01]= [K02] ; cK= 1,05 .Ta tÝnh lK theo c«ng thøc: lK = = = 11,25 Tõ ®ã suy ra : = 11,25.1,053 = 13,02 Theo ®å thÞ h×nh , víi uh = 10,62 ta t×m ®­îc u1 = 3.51 , do ®ã tû sè truyÒn cña cÆp b¸nh r¨ng trô cÊp chËm. sÏ lµ : u2 = uh/u1 = 10,62/3,85 = 3,03 TÝnh l¹i chÝnh x¸c tû sè truyÒn cña bé truyÒn xÝch: ung = = = 2,99 III. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè ®éng häc : 1 - TÝnh c«ng suÊt trªn c¸c trôc : C«ng suÊt trªn c¸c trôc cña hÖ thèng ®­îc tÝnh theo h­íng tõ trôc c«ng t¸c trë l¹i trôc ®éng c¬ P3 = = = 4,61 kW P2 = = = 4,73 kW P1 = = = 4,98 kW Pdc = = = 5,05 kW 2 - TÝnh c¸c vËn tèc : VËn tèc trªn c¸c trôc ®­îc tÝnh theo h­íng tõ trôc ®éng c¬ ®Õn c¸c trôc c«ng t¸c n1 = = ndc = 1425 v/ph n2 = = = 405,98 v/ph n3 = = = 133,99 v/ph nx = = = = 44,81 v/ph 3 - TÝnh c¸c m« men xo¾n trªn c¸c trôc : Tdc = = = 33843,86 Nmm T1 = = = 33374,74 Nmm T2 = = = 111265,33 Nmm T3 = = = 328573,03 Nmm Tct = = = 895512,39 Nmm 4 - B¶ng sè liÖu tÝnh to¸n : Th«ng sè §éng c¬ Trôc 1 Trôc 2 Trôc 3 Trôc c«ng t¸c U 1 3,51 3,03 2,99 P(kW) 5,05 4,98 4,73 4,61/2 4,20 n(v/ph) 1425 1425 405,98 133,99 44,79 T(Nmm) 33843,86 33374,74 111265,33 328573,03/2 895512,39 b. tÝnh to¸n, thiÕt kÕ c¸c bé truyÒn I. tÝnh bé truyÒn trong hép gi¶m tèc I.1. Bé truyÒn cÊp nhanh- Bé truyÒn b¸nh r¨ng c«n 1. Chän vËt liÖu : Theo b¶ng , chän: - B¸nh nhá : ThÐp 45 t«i c¶i thiÖn, HB 241..285, sb1 = 850 MPa, sch1 = 580 MPa - B¸nh lín : ThÐp 45 t«i c¶i thiÖn, HB 192..240, sb2 = 750 MPa, sch2 = 450 MPa 2. X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp : Theo b¶ng , víi thÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB 150..350 : s°Hlim = 2HB + 70 ; SH = 1,1 s°Flim = 1,8HB ; SF = 1,75 Chän ®é r¾n b¸nh chñ ®éng( b¸nh nhá) HB1 = 245, b¸nh bÞ ®éng( b¸nh lín) HB2 = 230, ta cã : s°Hlim1 = 2HB1 + 70 = 2.245 + 70 = 560 MPa ; s°Flim 1= 1,8HB1 = 1,8.245 = 441 MPa s°Hlim2 = 2HB2 + 70 = 2.230 + 70 = 530 MPa ; s°Flim 2= 1,8HB2 = 1,8.230 = 414 MPa ¨ Ứng suất tiếp xóc cho phÐp : Theo c«ng thøc : NHO = : Sè chu kú thay ®æi øng suÊt c¬ së khi thö vÒ tiÕp xóc Þ NHO1 = = 30.2452,4 = 1,6.107 Þ NHO2 = = 30.2302,4 = 1,39.107 Sè chu kú thay ®æi øng suÊt t­¬ng ®­¬ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : NHE = => NHE2 = = = 29,4 . 107 > NHO2 Do đã hệ số tuổi thọ KHL2= 1 Suy ra : NHE1 > NHO1 Þ KHL1 = 1 Ứng suất tiếp xóc cho phÐp : [σH] = Trong đã : ZR: hệ số xÐt đến độ nh¸m của mặt răng làm việc Zv : hệ sè xÐt đến ảnh hưởng của vận tốc vßng KxH: hệ sè xÐt đến ảnh hưởng của kÝch thước b¸nh răng Chọn sơ bộ ZR.Zv.KxH = 1 Þ Theo c«ng thøc , ®Þnh s¬ bé : [sH1] = = = 509 MPa [sH2] = = = 481,4 MPa Bé truyÒn dïng r¨ng th¼ng Þ Chän [sH] = min([sH1],[sH2]) = min (509;481,8) = 481,8 MPa Þ [sH] £ 1,15[sH2] = 554,07 MPa ¨ øng suÊt uèn cho phÐp : Theo c«ng thøc ,ta cã : NFE = Þ NFE2 = = = 24,5.107 > NFO2 Þ KFL2 = 1 Suy ra : NFE1 > NFO1 Þ KFL1 = 1 Theo c«ng thøc : Bé truyÒn quay 1 chiÒu : [sF] = s°Flim.KFC.KFL/SF Víi KFC : HÖ sè ¶nh h­ëng cña ®Æt t¶i : quay 1 chiÒu Þ KFC = 1 Þ [sF1] = 441.1.1/1,75 = 252 MPa [sF2] = 414.1.1/1,75 = 236,57 MPa ¨ øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp : Theo c«ng thøc vµ ,: [sH]max = 2,8sCH2 = 2,8.450 = 1260 MPa [sF1]max = 0,8sCH1 = 0,8.580 = 464 MPa [sF2]max = 0,8sCH2 = 0,8.450 = 360 MPa 3 - X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè : ¨ ChiÒu dµi c«n ngoµi : Theo c«ng thøc : Re = Trong ®ã : + KR : HÖ sè phô thuéc vËt liÖu, lo¹i r¨ng : KR = 0,5K® K® : HÖ sè phô thuéc lo¹i r¨ng : Víi b¸nh r¨ng c«n, r¨ng th¼ng lµm b»ng thÐp Þ K® = 100 MPa1/3 Þ KR = 0,5.100 = 50 MPa1/3 + Kbe : HÖ sè chiÒu réng vµnh r¨ng Þ Chän Kbe = 0,25 + KHb : HÖ sè xÐt ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶I träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng Víi b¸nh r¨ng c«n , cã = 0,501 Þ Theo b¶ng Þ KHb = 1,105 + T1 = 33374,74 Nmm : M«men xo¾n trªn trôc b¸nh chñ ®éng Suy ra : Re = = 113,62 mm ¨ Sè r¨ng b¸nh nhá : §­êng kÝnh chia ngoµi b¸nh nhá : de1 = 2Re = 2.113.62. = 62,26 mm Þ Tra b¶ng : Z1P = 16 Þ Víi HB < 350 : Z1 = 1,6Z1P = 1,6.16 = 25,6 Þ LÊy Z1 = 26 ¨ §­êng kÝnh trung b×nh vµ m«®un trung b×nh : dm1 = (1-0,5Kbe)de1 = (1-0,5.0,25)62,26 = 54,48 mm mtm = dm1/Z1 = 54,48/26 = 2,10 mm ¨ M«®un vßng ngoµi : TÝnh theo c«ng thøc : mte = = = 2,40 mm Theo b¶ng , lÊy mte theo tiªu chuÈn : mte = 2,5 mm Do ®ã: mtm = mte(1-0,5Kbe) = 2,5(1-0,5.0,25) = 2,1875 mm Z1 = dm1/ mtm = 54,48/2,1875 = 24,90 LÊy Z1 = 25 r¨ng Þ Sè r¨ng b¸nh lín Z2 = uZ1 = 3,51.25 = 87,75 LÊy Z2 = 88 r¨ng Þ Tû sè truyÒn thùc : u = Z2/Z1 = 88/25 = 3,52 ¨ Gãc c«n chia : d1 = arctg(Z1/Z2 ) = arctg(25/88) = 15,859° = 15°51’32” d2 = 90° - d1 = 90° - 15,859° = 74,141° = 74°8’28” ¨HÖ sè dÞch chØnh : Theo b¶ng : Víi Z1 = 25 , u = 3,51 Þ Chän x1 = 0,37 Þ x2 = -0,37 (HÖ sè dÞch chØnh ®Òu) Þ TÝnh l¹i : §­êng kÝnh trung b×nh b¸nh nhá : dm1 = Z1.mtm = 25.2,1875 = 54,688 mm ChiÒu dµi c«n ngoµi : Re = 0,5mte = 0,5.2,5. = 114,35 mm 4 - KiÓm nghiÖm theo ®é bÒn tiÕp xóc : Theo c«ng thøc : sH = ZMZHZe ≤ [sH]’ Trong ®ã : + ZM : HÖ sè kÓ ®Õn c¬ tÝnh vËt liÖu lµm b¸nh r¨ng Þ Theo b¶ng , víi b¸nh r¨ng lµm b»ng thÐp : ZM = 274 MPa 1/3 + ZH : HÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng bÒ mÆt tiÕp xóc : Theo b¶ng , víi xt = x1+x2 = 0 Þ ZH = 1,76 + Ze : HÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp r¨ng : Ze = Víi ea : HÖ sè trïng khíp ngang : ea = = = 1,716 Þ Ze = = 0,873 + Theo c«ng thøc : KH = KHaKHbKHv : HÖ sè t¶i träng tiÕp xóc KHa : HÖ sè xÐt ®Õn sù ph©n bè t¶i träng kh«ng ®Òu trong c¸c ®«i r¨ng ®ång thêi ¨n khíp Þ B¸nh r¨ng c«n r¨ng th¼ng nªn : KHa = 1 KHb : HÖ sè xÐt ®Õn sù ph©n bè t¶i träng kh«ng ®Òu trªn chiÒu réng vµnh r¨ng Theo b¶ng : KHb = 1,105 KHv : HÖ sè t¶i träng ®éng : KHv = 1 + vH : TÝnh theo c«ng thøc : vH =dHgov Víi v= = = 4,08 m/s Þ Theo b¶ng chän cÊp chÝnh x¸c 7 Theo b¶ng : dH = 0,006 Theo b¶ng : go = 47 Þ vH = 0,006.47.4,08 = 9,64 < vHmax = 240 b = Kbe Re = 0,25.114,35 = 28,59 mm : ChiÒu réng vµnh r¨ng Þ KHv = 1 + = 1 + = 1,2 Suy ra : KH = KHaKHbKHv = 1.1,105.1,2 = 1,326 Thay sè vµo c«ng thøc , ta ®­îc : sH = 274.1,76.0,873= 473,72 MPa Theo c«ng thøc vµ , ta cã : [sH]’ = [sH]ZRZvKxH Zv : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña vËn tèc vßng : v = 4,08 m/s < 5 m/s Þ Zv = 1 ZR : HÖ sè xÐt ®Õn ®é nh¸m bÒ mÆt lµm viÖc : Víi cÊp chÝnh x¸c 7 , theo b¶ng ,ta cã: Víi Ra = 0,8..1,6 mm Þ ZR = 0,95 KxH : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña kÝch th­íc b¸nh r¨ng : Víi da < 700 mm Þ KxH = 1 Þ [sH]’ = 481,8.1.0,95.1 = 457,71 MPa Suy ra : sH > [sH]’ Nh­ng chªnh lÖch : = » 4% < 10% Þ Cã thÓ t¨ng chiÒu réng vµnh r¨ng ®Ó ®¶m b¶o bÒn : b’ = b= 28,59= 30,63 LÊy trßn b’ = 31 mm 5 - KiÓm nghiÖm theo ®é bÒn uèn Theo c«ng thøc : σF1 = Trong ®ã: + K : HÖ sè t¶i trän khi tÝnh vÒ uèn KFa : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè t¶i träng kh«ng ®Òu trªn c¸c ®«i r¨ng cïng ¨n khíp ®ång thêi Þ B¸nh r¨ng c«n, r¨ng th¼ng Þ KFa = 1 KFb : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè t¶i träng kh«ng ®Òu trªn chiÒu réng vµnh r¨ng : Theo b¶ng , víi = 0,501 Þ KFb = 1,2 KFv : HÖ sè t¶i träng ®éng tÝnh theo ®é bÒn uèn : KFv = 1 + Víi : δF : tra bảng : δF  = 0,006 go : tra bảng : go = 47 Þ vF = 0,006.47.4,08 = 25,72 Þ KFv = 1 + = 1,544 Suy ra : KF = 1.1,2.1,544 = 1,853 + Yb : HÖ sè xÐt ®Õn ®é nghiªng cña r¨ng : B¸nh r¨ng c«n r¨ng th¼ng Þ Yb=1 + Ye : HÖ sè xÐt ®Õn sù trïng khíp r¨ng : ea = 1,716 Þ Ye = 1/ea = 0,583 + YF1,YF2 : HÖ sè d¹ng r¨ng cña b¸nh dÉn vµ b¸nh bÞ dÉn : Víi Zv1 = Z1/cosd1 = 25/cos15,859 = 25,95 ; Zv2 = Z2/cosd2 = 88/cos74,141 =322,02 x1 = 0,37 ; x2 = -0,37 , tra b¶ng : YF1 = 3,51 ; YF 2 = 3,63 Suy ra : σF1 = = 80,29 MPa σF2 = = = 83,03 MPa Theo c«ng thøc vµ , ta cã : [sF]’ = [sF]YRYSKxF YS : HÖ sè xÐt ®Õn ®é nh¹y cña vËt liÖu ®èi víi tËp trung øng suÊt : YS = 1,08 – 0,0695ln(mtm) = 1,08 – 0,0695ln(2,1875) = 1,026 YR : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña ®é nh¸m bÒ mÆt l­în ch©n r¨ng: YR = 1 KxF : HÖ sè xÐt ®Õn kÝch th­íc b¸nh r¨ng ¶nh h­ëng ®Õn ®é bÒn uèn : da < 700mm Þ KxF = 0,95 Þ [sF1]’ = [sF1]YRYSKxF = 252.1.1,026.0,95 = 245,62 MPa [sF2]’ = [sF2]YRYSKxF = 236,57.1.1,026.0,95 = 230,58 MPa Suy ra : sF1 < [sF1]’ sF2 < [sF2]’ Þ §iÒu kiÖn bÒn uèn ®­îc ®¶m b¶o ¨KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i : Theo c«ng thøc ,víi : Kqt = Tmax/T1 = 1,4 Theo c«ng thøc : Þ §¹t yªu cÇu vÒ kh¶ n¨ng qu¸ t¶i 6 - TÝnh c¸c th«ng sè cña bé truyÒn: Th«ng sè Ký hiÖu C«ng thøc tÝnh KÕt qu¶ ChiÒu dµi c«n ngoµi Re Re = 0,5mte 114,35 mm ChiÒu réng vµnh r¨ng b b = KbeRe 31 mm ChiÒu dµi c«n trung b×nh Rm Rm = Re – 0,5b 98,85 mm M«®un vßng trung b×nh mtm mtm = mte.Rm/Re 2,1875 mm M«®un vßng ngoµi mte mte = 2,5 mm M«®un ph¸p trung b×nh mnm mnm = (mteRm/Re)cosbm 2,229 mm Gãc c«n chia d1 d2 d1 = arctg(Z1/Z2 ) d2 = 90° - d1 15°51’32” 74°8’28” ®­êng kÝnh chia ngoµi de1 ; de2 de1 = mteZ1 ; de2 =mteZ2 62,5 ; 220mm §­êng kÝnh trung b×nh dm1 ; dm2 dm1(2) = (1-0,5b/Re)de1(2) 54,03 ; 190,18mm ChiÒu cao r¨ng ngoµi he he=2hte.mte + c víi c=0,2mte ; hte = cosbm 5,5 mm ChiÒu cao ®Çu r¨ng ngoµi hae hae1 = (hte +xn1.cosb)mte víi xn1 tra b¶ng 6.20 hae2 = 2hte.mte – hae1 3,43 mm 1,57 mm ChiÒu cao ch©n r¨ng ngoµi hfe1; hfe2 hfe1(2) = he – hae1(2) 2,07 ; 3,93 mm §­êng kÝnh ®Ønh r¨ng ngoµi dae1 ; dae2 dae1(2) = de1(2) + 2hae1(2).cosd1(2) 69,1; 220,86 mm Gãc ch©n r¨ng qF1; qF2 qF1(2)=arctg(hfe1(2))/Re 0,562° ; 0,662° Gãc c«n ®Ønh r¨ng da1 ; da2 da1(2) = d1(2)+ qF1(2) 16,421° ; 74,803° Gãc c«n ®¸y df1 ; df2 df1(2) = d1(2)- qF1(2) 15,297° ; 73,479° Sè r¨ng cña c¸c b¸nh Z1 ; Z2 Z1 = dm1/mtn ; Z2 = u.Z1 25 ; 88 r¨ng HÖ sè dÞch chØnh x1 ; x2 0,37 ; -0,37 I.b. Bé truyÒn cÊp chËm - B¸nh r¨ng trô r¨ng nghiªng 1. Chän vËt liÖu : Theo b¶ng , chän: - B¸nh nhá : ThÐp 45 t«i c¶i thiÖn, HB 241..285, sb1 = 850 MPa, sch1 = 580 MPa - B¸nh lín : ThÐp 45 t«i c¶i thiÖn, HB 192..240, sb2 = 750 MPa, sch2 = 450 MPa 2. X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp : Theo b¶ng , víi thÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB 150..350 : s°Hlim = 2HB + 70 ; SH = 1,1 s°Flim = 1,8HB ; SF = 1,75 Chän ®é r¾n b¸nh chñ ®éng( b¸nh nhá) HB1 = 245, b¸nh bÞ ®éng( b¸nh lín) HB2 = 230, ta cã : s°Hlim1 = 2HB1 + 70 = 2.245 + 70 = 560 MPa ; s°Flim 1= 1,8HB1 = 1,8.245 = 441 MPa s°Hlim2 = 2HB2 + 70 = 2.230 + 70 = 530 MPa ; s°Flim 2= 1,8HB2 = 1,8.230 = 414 MPa ¨ Ứng suất tiếp xóc cho phÐp : Theo c«ng thøc : NHO = : Sè chu kú thay ®æi øng suÊt c¬ së khi thö vÒ tiÕp xóc Þ NHO1 = = 30.2452,4 = 1,6.107 Þ NHO2 = = 30.2302,4 = 1,39.107 Sè chu kú thay ®æi øng suÊt t­¬ng ®­¬ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : NHE = => NHE2 = = = 29,4 . 107 > NHO2 Do đã hệ số tuổi thọ KHL2= 1 Suy ra : NHE1 > NHO1 Þ KHL1 = 1 Ứng suất tiếp xóc cho phÐp : [σH] = Trong đã : ZR: hệ số xÐt đến độ nh¸m của mặt răng làm việc Zv : hệ sè xÐt đến ảnh hưởng của vận tốc vßng KxH: hệ sè xÐt đến ảnh hưởng của kÝch thước b¸nh răng Chọn sơ bộ ZR.Zv.KxH = 1 Þ Theo c«ng thøc , ®Þnh s¬ bé : [sH1] = = = 509 MPa [sH2] = = = 481,4 MPa Bé truyÒn dïng r¨ng nghiªng Þ Chän [sH] = = = 495,4 MPa Þ [sH] £ 1,15[sH2] = 554,07 MPa ¨ øng suÊt uèn cho phÐp : Theo c«ng thøc ,ta cã : NFE = Þ NFE2 = = = 24,5.107 > NFO2 Þ KFL2 = 1 Suy ra : NFE1 > NFO1 Þ KFL1 = 1 Theo c«ng thøc : Bé truyÒn quay 1 chiÒu : [sF] = s°Flim.KFC.KFL/SF Víi KFC : HÖ sè ¶nh h­ëng cña ®Æt t¶i : quay 1 chiÒu Þ KFC = 1 Þ [sF1] = 441.1.1/1,75 = 252 MPa [sF2] = 414.1.1/1,75 = 236,57 MPa ¨ øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp : Theo c«ng thøc vµ ,: [sH]max = 2,8sCH2 = 2,8.450 = 1260 MPa [sF1]max = 0,8sCH1 = 0,8.580 = 464 MPa [sF2]max = 0,8sCH2 = 0,8.450 = 360 MPa 3 - X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè bé truyÒn · §Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc : Theo c«ng thøc Trong ®ã : + : HÖ sè chiÒu réng vµnh r¨ng Þ Theo b¶ng : Chän yba= 0,3 Þybd = 0,5yba(u+1) = 0,5.0,3(3,03 + 1) = 0,605 + Theo b¶ng : Chän Ka = 43 + Theo b¶ng : Chän víi ybd = 0,605 Þ Chän KHb = 1,025 Þ mm Þ LÊy aw = 140 mm · X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ¨n khíp : Theo c«ng thøc : m = (0,010,02).aw =1,4 ¸2,8 Theo b¶ng : Chän m = 2,5 mm Chän s¬ bé gãc nghiªng b = 10° Þ cosb = 0,9848 ; Theo c«ng thøc , sè r¨ng b¸nh nhá : LÊy Z1 = 27 r¨ng Þ Sè r¨ng b¸nh lín : Z2 = u.Z1 = 3,03.27 = 81,81 LÊy Z2 = 82 r¨ng Þ Tû sè truyÒn thùc tÕ : Suy ra : cosb = b = 13,295° = 13°17’41’’ §­êng kÝnh vßng l¨n b¸nh nhá : dw1 = 2aw/(u+1) = 2.140/(3,03+1) = 69,48 mm 4 - KiÓm nghiÖm r¨ng theo ®é bÒn tiÕp xóc Theo c«ng thøc : Trong ®ã : + Z : HÖ sè kÓ ®Õn c¬ tÝnh cña vËt liÖu tra b¶ng : Z + Z: HÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¸ng bÒ mÆt tiÕp xóc : Z víi bb lµ gãc nghiªng cña r¨ng trªn h×nh trô c¬ së : tgbb=cosat.tgb cã : at=atw=arctg(tga/cosb)=arctg(tg20/0,9732)= 20,505° Þ tgbb = cos 20,505°.tg13,295° = 0,22133 Þ bb = 12,48° Suy ra : + Ze : HÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r¨ng : Víi bw = yba.aw = 0,3.140 =42 mm Ta cã : eb = = = 1,23 Þ Ze = Víi ea= = = 1,68 Þ Ze = = = 0,772 + K: HÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc K :HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c ®«i r¨ng ¨n khíp ®ång thêi Theo b¶ng : Víi v = = Þ K= 1,01 K : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng : Theo b¶ng : Chän víi ybd = 0,605 Þ Chän KHb = 1,025 KHv: HÖ sè kÓ ®Õn t¶i träng ®éng xuÊt hiÖn trong vïng ¨n khíp: KHv= víi Víi v =1,37 m/s Þ Theo b¶ng , dïng cÊp chÝnh x¸c 9 δH : tra bảng : δH = 0,006 go : tra bảng : go = 73 Þ vH = 0,006.73.1,37= 3,93 Þ KHv= 1 + = 1,05 Suy ra : KH = 1,01.1,05.1,05 = 1,113 Thay c¸c gi¸ trÞ võa tÝnh ®­îc vµo c«ng thøc , ta ®­îc : sH = 274.1,722.0,774 = 458,7 MPa Theo c«ng thøc vµ , ta cã : [sH]’ = [sH]ZRZvKxH Zv : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña vËn tèc vßng : v = 1,37 m/s < 5 m/s Þ Zv = 1 ZR : HÖ sè xÐt ®Õn ®é nh¸m bÒ mÆt lµm viÖc : Víi cÊp chÝnh x¸c 9 , chän cÊp chÝnh x¸c vÒ møc tiÕp xóc lµ 8 Þ CÇn Ra = 2,5..1,25 mm Þ ZR = 0,95 KxH : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña kÝch th­íc b¸nh r¨ng : Víi da < 700 mm Þ KxH = 1 Þ [sH]’ = 495,4.1.0,95.1 = 470,63 MPa Suy ra : sH <[sH]’ Þ §ñ bÒn 5 - KiÓm nghiÖm theo ®é bÒn uèn Theo c«ng thøc : σF1 = ; σF2 = .σF1 Trong ®ã: + K : HÖ sè t¶i trän khi tÝnh vÒ uèn KFa : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè t¶i träng kh«ng ®Òu trªn c¸c ®«i r¨ng cïng ¨n khíp ®ång thêi Þ Theo b¶ng Þ KFa = 1,37 KFb : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè t¶i träng kh«ng ®Òu trªn chiÒu réng vµnh r¨ng : Theo b¶ng , víi ybd = 0,605 Þ KFb = 1,112 KFv : HÖ sè t¶i träng ®éng tÝnh theo ®é bÒn uèn : KFv = 1 + Víi : δF : tra bảng : δF  = 0,016 go : tra bảng : go = 73 Þ vF = 0,016.73.1,37 = 10,88 Þ KFv = 1 + = 1,09 Suy ra : KF = 1,37.1,112.1,09= 1,66 + Yb : HÖ sè xÐt ®Õn ®é nghiªng cña r¨ng : Yb=1 - b/140° = 1-13,295°/140° = 0,905 + Ye : HÖ sè xÐt ®Õn sù trïng khíp r¨ng : ea = 1,67 Þ Ye = 1/ea = 1/1,67 =0,60 + YF1,YF2 : HÖ sè d¹ng r¨ng cña b¸nh dÉn vµ b¸nh bÞ dÉn : Víi Zv1 = Z1/cos3b= 27/cos313,2395°= 29,29; Zv2 = Z2/cos3b= 82/cos313,295° = 88,96 tra b¶ng : YF1 = 3,82 ; YF 2 = 3,61 Suy ra : σF1 = = 105,03 MPa σF2 = = = 99,26 MPa Theo c«ng thøc vµ , ta cã : [sF]’ = [sF]YRYSKxF YS : HÖ sè xÐt ®Õn ®é nh¹y cña vËt liÖu ®èi víi tËp trung øng suÊt : YS = 1,08 – 0,0695ln(mtm) = 1,08 – 0,0695ln(2, 5) = 1,01 YR : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña ®é nh¸m bÒ mÆt l­în ch©n r¨ng: YR = 1 KxF : HÖ sè xÐt ®Õn kÝch th­íc b¸nh r¨ng ¶nh h­ëng ®Õn ®é bÒn uèn : da < 700mm Þ KxF = 0,95 Þ [sF1]’ = [sF1]YRYSKxF = 252.1.1,026.0,95 = 245,62 MPa [sF2]’ = [sF2]YRYSKxF = 236,57.1.1,026.0,95 = 230,58 MPa Suy ra : sF1 < [sF1]’ sF2 < [sF2]’ Þ §iÒu kiÖn bÒn uèn ®­îc ®¶m b¶o · KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i: Theo c«ng thøc ,víi : Kqt = Tmax/T1 = 1,4 Theo c«ng thøc : Þ §¹t yªu cÇu vÒ kh¶ n¨ng qu¸ t¶i 6 - X¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc bé truyÒn Th«ng sè Ký hiÖu C«ng thøc tÝnh KÕt qu¶ Kho¶ng c¸ch trôc aw aw= 0,5(d1+d2) = 0,5m(Z1+Z2)/cosb 140 mm M«®un ph¸p m m = (0,01 ¸0,02)aw 2,5 mm ChiÒu réng vµnh r¨ng bw bw= yba.aw 42 Gãc nghiªng r¨ng b b = arcos() 13,295° =13°17’42” Sè r¨ng Z1 ; Z2 ; Z2 =u.Z1 27 ; 82 §­êng kÝnh vßng chia (vßng l¨n) dw1 dw2 dw1 = 2aw/(u+1) dw2 = dw1.u 69,48 mm 210,5 mm §­êng kÝnh vßng ®Ønh r¨ng da1 da2 da1 = d1+2(1+x1-y)m da2 = d2+2(1+x2-y)m 74,48 mm 215,5 mm §­êng kÝnh vßng ®¸y r¨ng df1 df2 df1= d1-(2,5-2x1)m df2 =d2-(2,5-2x2)m 64,48 mm 205,5 mm Gãc ¨n khíp atw atw = at = arctg(tga/cosb) 20,505° I.c. KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn cña bé truyÒn: 1. KiÓm nghiÖm ®iÒu kiÖn b«i tr¬n : Ta cã : dw2/dm2 = 210,5/190,18 = 1,12 Î(1,1..1,3) Trong ®ã: + dm2: ®­êng kÝnh trung b×nh cña b¸nh r¨ng c«n lín + dw2 : ®­êng kÝnh vßng l¨n cña b¸nh r¨ng trô lín Þ Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn b«i tr¬n 2. KiÓm tra ®iÒu kiÖn kÕt cÊu: Ta cã: Víi d3 : ®­êng kÝnh trôc 3 ¨TÝnh s¬ bé d3 : Víi : + T3 : M«men xo¾n trªn trôc 3: T3 =328573,03/2 = 164286,52 Nmm + [t] =12¸20 Nmm2 Þ Chän [t] = 13 Nmm2 Þ D - Khe hë gi÷a b¸nh r¨ng c«n lín vµ trôc 3 : Þ VËy hép gi¶m tèc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn kÕt cÊu Ii. ThiÕt kÕ bé truyÒn ngoµi - Bé truyÒn xÝch : C¸c sè liÖu ®· cã: + Tû sè truyÒn : u = ux = 2,99 + C«ng suÊt bé truyÒn : P = P3/2 = 4,61/2 kW + M«men xo¾n trªn trôc dÉn : T = T3 /2= 328573/2 Nmm + VËn tèc : n = n3 = 133,99 v/ph 1- Chän lo¹i xÝch: Do t¶i träng nhá , vËn tèc thÊp ( n = 133,99 v/ph) Þ chän xÝch con l¨n 2 - X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña bé truyÒn xÝch : a. Chän sè r¨ng c¸c ®Üa xÝch : Víi u = 2,99 Þ Z1 = 29 - 2u = 29 - 2.2,99 = 23,02 Theo b¶ng , l¸y trßn Z1 theo sè lÎ Þ chän Z1 = 23 Suy ra sè r¨ng ®Üa lín : Z2 = uZ1 = 2,99.23 = 68,77 LÊy trßn theo sè lÎ : Z2 = 69 TÝnh l¹i u : u = Z2/Z1 = 69/23 = 3 = usbbtn b. X¸c ®Þnh c«ng suÊt tÝnh to¸n : TÝnh theo c«ng thøc : Pt = £ [P] Víi : Pt,P,[P]: c«ng suÊt tÝnh to¸n, c«ng suÊt cÇn truyÒn, c«ng suÊt cho phÐp Kz : HÖ sè sè r¨ng : víi Z01 = 25 Þ Kz = Z01/Z1 = 25/23 = 1,09 Kn : HÖ sè sè vßng quay : n = 133,99 v/ph Þ n01 = 200 v/ph Þ Kn =n01/n1 = 200/133,99 = 1,49 Kx : HÖ sè xÐt ®Õn sè d·y xÝch Þ Chän xÝch con l¨n 1 d·y Þ Kx = 1 K= K®.Ko.K®c.Ka.Kbt.Kc K® : HÖ sè t¶i träng ®éng : Bé truyÒn lµm viÖc chÞu va ®Ëp võa Þ K® = 1,3 Ko : HÖ sè xÐt ®Õn sù bè trÝ bé truyÒn : nghiªng gãc 30° Þ Ko = 1 K®c : HÖ sè xÐt ®Õn sù ®iÒu chØnh lùc c¨ng xÝch : Cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc Þ K®c = 1 K a : HÖ sè xÐt ®Õn chiÒu dµi xÝch : Chän a = 40p Þ Ka = 1 Kbt : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña b«i tr¬n : Bé truyÒn lµm viÖc trong m«i tr­êng cã bôi , b«i tr¬n nhá giät Þ Kbt = 1 Kc : HÖ sè xÐt ®Õn chÕ ®é lµm viÖc : Lµm viÖc 2 ca Þ Kc = 1,25 Suy ra : K =1,3.1.1.1.1.1,25 = 1,625 VËy ta cã: Pt = = 6,08 kW Theo b¶ng , víi n01 = 200 v/ph , chän bé truyÒn xÝch 1 d·y cã b­íc xÝch p = 25,4 mm [P] = 11kW Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn mßn : Pt £[P] c. x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch trôc a : Chän a = 40p = 40.25,4 = 1016 mmm TÝnh sè m¾t xÝch theo c«ng thøc : x = = = 127,30 LÊy sè m¾t xÝch ch½n : x = 128 TÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc a theo c«ng thøc : a = = = 1024 mm §Ó xÝch kh«ng chÞu lùc c¨ng qu¸ lín, nªn gi¶m a ®I mét l­îng b»ng: Da = 0,003a = 0,003.1024 » 3 mm Do ®ã kho¶ng c¸ch trôc thùc tª : a = 1024 - 3 = 1021 mm * Sè lÇn va ®Ëp cña xÝch ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : i = = = 2 < [i] = 30 (Theo b¶ng ) 3 - TÝnh kiÓm nghiÖm xÝch theo ®é bÒn mßn : Theo c«ng thøc : s = Theo b¶ng , víi xÝch con l¨n 1 d·y, b­íc xÝch p = 25,4 mm, ta tra ®­îc: + T¶i träng ph¸ huû : Q = 56,7 kN + Khèi l­îng 1 mÐt xÝch : q1 = 2,6 kg kd = 1,2 : ChÕ ®é lµm viÖc trung b×nh, t¶i träng më m¸y » 150% t¶i träng danh nghÜa. VËn tèc vßng cña xÝch: v = = 1,3 m/s Lùc vßng : Ft = = 1773,1 N Lùc c¨ng do lùc li t©m sinh ra : Fv = qv2 = 2,6.1,32 = 4,39 N Lùc c¨ng do träng l­îng nh¸nh xÝch bÞ ®éng sinh ra : Fo = 9,81kfqa kf = 4 : Hª sè phô thuéc ®é vâng f : do bé truyÒn ®­îc bè trÝ nghiªng gãc 30° Þ Fo = 9,81.4.2,6.1021 = 104,17 N Do ®ã : s = = 25,35 Theo b¶ng , víi n01 = 200 v/ph Þ Chän [s] = 8,2 Suy ra : s ³ [s] Þ Bé truyÒn ®ñ bÒn 4. TÝnh c¸c ®­êng kÝnh ®Üa xÝch : - §­êng kÝnh vßng chia c¸c ®Üa xÝch ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : d1= = = 188,63 mm d2 = = = 558,35 mm - §­êng kÝnh vßng ®Ønh r¨ng ®Üa xÝch : da1 = = = 197,59 mm da2 = = = 570,40 mm - §­êng kÝnh vßng ch©n r¨ng ®Üa xÝch : df = d-2r Víi r = 0,5025dl +0,05 = 0,5025.15,88 + 0,05 = 8,03 dl = 15,88 mm: §­êng kÝnh cña con l¨n Suy ra : df1 = d1 - 2r = 188,63 - 2.8,03 = 172,57 mm df2 = d2 - 2r = 558,35 - 2.8,03 = 542,29 mm 5 - KiÓm nghiÖm theo ®é bÒn tiÕp xóc r¨ng ®Üa xÝch: R¨ng ®Üa xÝch ®­îc kiÓm nghiÖm ®é bÒn tiÕp xóc theo c«ng thøc : sH = £ [sH] [sH] : øng suÊt tiÕp cho phÐp : Chän vËt liÖu lµm ®Üa xÝch lµ thÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t HB210, tra theo b¶ng , ta cã : [sH] = 600 MPa kr = 0,42 : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña sè r¨ng: Víi Z1 = 23 => kr = 0,42; Z2 = 69 Þ kr = 0,2 A = 180 mm2 : DiÖn tÝch chiÕu cña b¶n lÒ : Tra b¶ng víi p = 25,4mm K® : HÖ sè t¶i träng ®éng : K® = 1,3 - Bé truyÒn chÞu va ®Ëp võa E = : M«®un ®µn håi t­¬ng ®­¬ng, víi E1,E2 lÇn l­ît lµ m«®un ®µn håi vËt liÖu con l¨n vµ r¨ng ®Üa Þ Chän vËt liÖu lµm con l¨n vµ ®Üa xÝch ®Òu lµ thÐp : E = 2,1.105 MPa k® : HÖ sè ph©n bè t¶i träng kh«ng ®Òu trong c¸c d·y xÝch Þ Chän xÝch 1 d·y nªn k® = 1 Fv® : Lùc va ®Ëp trªn m = 1 d·y xÝch : Fv® = 13.10-7n1p3m = 13.10-7.133,99.25,43.1= 2,85 MPa Suy ra : sH1 = = 499,8 MPa £ [sH] sH2 = = 344,9 MPa £ [sH] 6 - TÝnh lùc t¸c dông : Lùc t¸c dông lªn trôc ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Fr = kxFt kx : HÖ sè xÐt ®Õn träng l­îng xÝch : Bé truyÒn ®Æt nghiªng gãc 30° <40° Þ kx = 1,15 VËy suy ra : Fr = 1,15.1773,1 = 2039.1 N

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docda-CTMoriginal.doc
  • dwgche tao.dwg
  • dwgdaCTM1.dwg
  • iniDesktop_.ini
  • docLỜI NÓI ĐẦU.doc
  • dwgsodo truc1.dwg
  • doctruc-original.doc
Luận văn liên quan