Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa cho công trình Văn Phòng 3

Giới thiệu công trình Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa cho công trình Văn Phòng 3 SỐ LIỆU THIẾT KẾ 1. Mặt bằng các tầng nhà có bố trí các thiết bị vệ sinh TL 1:100 2. Kết cấu nhà: BT _ BTCT_gạch 3. Số tầng nhà:10 4. Chiều cao mỗi tầng: 3.4 m 5. Chiều cao tầng hầm: 2.6 m 6. Chiều dày mái nhà: 0.7 m 7. Chiều cao hầm mái: 2.4 m 8. Cao độ nền nhà tầng 1: 9,5 m 9. Cao độ sân nhà: 10 m 10. áp lực ở đường ống nước bên ngoài: Ban ngày: 13 m Ban đêm : 15 m 11. Đường kính ống cấp nước bên ngoài: D 150 12. Độ sâu chôn cống cấp nước bên ngoài: 1,2 m 13. Số người sử dụng nước trong công trình: 500người 14. Nguồn cấp nhiệt cho hệ thống cấp nước nóng: điện cục bộ 15. Hình thức sử dụng nước nóng: vòi trộn 16. Dạng hệ thống thoát nước bên ngoài: chung 17. Đường kính ống thoát nướcbên ngoài: D 300 18. Độ sâu chôn ống thoát nước bên ngoài: 1,6 m 19. Đường kính ống thoát nước mưa ngoài: Không có 20. Độ sâu chôn ống thoát nunước mưa bên ngoài: Khôngcó Phần I: cấp nước lạnh I, LỰA CHỌN SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CẤP NUỚC LẠNH Căn cứ vào số liệu trên ta thấy: Nhà văn phũng 10 tầng có yêu cầu cột áp là 44 (m). Với áp lực đường ống ở ngoài nhà ban ngày là 13 (m), ban đêm là 15 (m) như vậy chỉ có thể đủ áp lực cung cấp nước liên tục cho tầng 2 bờn dưới ( tầng hầm và tầng 1) vào cả ban ngày và ban đêm Do áp lực của đường ống cấp nước bên ngoài thường xuyên không đảm bảo, do vậy ta phải sử dụng trạm bơm + két nước. đồng thời đường kính cấp nước bên ngoài nhà là 150 mm là không lớn, lên để đảm bảo cấp nước được an toàn và liên tục ta cần sử dụng bể chứa nước. Qua sự lập luận ở trên, ta có thể đưa ra phương án sau: ta dùng sơ đồ trạm bơm - bể chứa - két nước cấp nước 9 tầng nhà văn phũng - Do đó ta sử dụng sơ đồ cấp nước phân vùng, ta chia làm 3 vùng: + Vùng I : tầng hầm + tầng 1 :sơ đồ cấp nước tự chảy + Vùng II : Tầng 2 - 3 - 4 - 5 - 6 : sơ đồ bể chứa , bơm , két nước + Vùng III : Tầng 7 - 8 - 9 - 10 : sơ đồ bể chứa , bơm , két nước II, VẠCH TUYẾN VÀ BỐ TRÍ ĐUỜNG ỐNG CẤP NUỚC BấN TRONG NHÀ Mạng lưới cấp nước bên trong bao gồm: đường ống chính, đường ống đứng và các ống nhánh dẫn nước tới các thiết bị vệ sinh. Các yêu cầu phải đảm bảo khi vạch tuyến: + Đường ống phải đi tới mọi thiết bị vệ sinh trong nhà. + Tổng chiều dài đường ống là ngắn nhất. + dễ gắn chắc với các kết cấu của nhà: tường, trần, dầm, vì kèo + thuận tiện, dễ dàng cho quản lý: kiểm tra, sửa chữa đường ống, đóng mở van . Trên cơ sở đó ta tiến hành vạch tuyến như sau: + Két nước được đặt trên tầng mái. + Đường ống chính vùng 1 được đặt trong tầng hầm, cách trần 10 (cm). + Đường ống chính vùng 3 được đặt ở sàn hầm mái.

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 3074 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa cho công trình Văn Phòng 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giíi thiÖu c«ng tr×nh ThiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n­íc l¹nh, cÊp n­íc nãng, tho¸t n­íc bÈn, tho¸t n­íc m­a cho c«ng tr×nh Văn Phòng 3  SỐ LIỆU THIẾT KẾ MÆt b»ng c¸c tÇng nhµ cã bè trÝ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh TL 1:100 KÕt cÊu nhµ: BT _ BTCT_gạch Sè tÇng nhµ:10 ChiÒu cao mçi tÇng: 3.4 m ChiÒu cao tÇng hÇm: 2.6 m ChiÒu dµy m¸i nhµ: 0.7 m ChiÒu cao hÇm m¸i: 2.4 m Cao ®é nÒn nhµ tÇng 1: 9,5 m Cao ®é s©n nhµ: 10 m ¸p lùc ë ®­êng èng n­íc bªn ngoµi: Ban ngµy: 13 m Ban ®ªm : 15 m §­êng kÝnh èng cÊp n­íc bªn ngoµi: D 150 §é s©u ch«n cèng cÊp n­íc bªn ngoµi: 1,2 m Sè ng­êi sö dông n­íc trong c«ng tr×nh: 500người Nguån cÊp nhiÖt cho hÖ thèng cÊp n­íc nãng: điện cục bộ H×nh thøc sö dông n­íc nãng: vßi trén D¹ng hÖ thèng tho¸t n­íc bªn ngoµi: chung §­êng kÝnh èng tho¸t n­ícbªn ngoµi: D 300 §é s©u ch«n èng tho¸t n­íc bªn ngoµi: 1,6 m §­êng kÝnh èng tho¸t n­íc m­a ngoµi: Kh«ng cã §é s©u ch«n èng tho¸t nun­íc m­a bªn ngoµi: Kh«ngcã phÇn I: cÊp n­íc l¹nh I, LỰA CHỌN SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CẤP NUỚC LẠNH C¨n cø vµo sè liÖu trªn ta thÊy: Nhµ văn phòng 10 tÇng cã yªu cÇu cét ¸p lµ 44 (m). Víi ¸p lùc ®­êng èng ë ngoµi nhµ ban ngµy lµ 13 (m), ban ®ªm lµ 15 (m) nh­ vËy chØ cã thÓ ®ñ ¸p lùc cung cÊp n­íc liªn tôc cho tÇng 2 bên dưới ( tầng hầm và tầng 1) vµo cả ban ngày và ban ®ªm Do ¸p lùc cña ®­êng èng cÊp n­íc bªn ngoµi th­êng xuyªn kh«ng ®¶m b¶o, do vËy ta ph¶i sö dông tr¹m b¬m + kÐt n­íc. ®ång thêi ®­êng kÝnh cÊp n­íc bªn ngoµi nhµ lµ 150 mm lµ kh«ng lín, lªn ®Ó ®¶m b¶o cÊp n­íc ®­îc an toµn vµ liªn tôc ta cÇn sö dông bÓ chøa n­íc. Qua sù lËp luËn ë trªn, ta cã thÓ ®­a ra ph­¬ng ¸n sau: ta dïng s¬ ®å tr¹m b¬m - bÓ chøa - kÐt n­íc cÊp n­íc 9 tÇng nhµ văn phòng - Do ®ã ta sö dông s¬ ®å cÊp n­íc ph©n vïng, ta chia lµm 3 vïng: + Vïng I : tÇng hầm + tầng 1 :s¬ ®å cÊp n­íc tù ch¶y + Vïng II : TÇng 2 - 3 - 4 - 5 - 6 : s¬ ®å bÓ chøa , b¬m , kÐt n­íc + Vïng III : TÇng 7 - 8 - 9 - 10 : s¬ ®å bÓ chøa , b¬m , kÐt n­íc II, VẠCH TUYẾN VÀ BỐ TRÍ ĐUỜNG ỐNG CẤP NUỚC BÊN TRONG NHÀ M¹ng l­íi cÊp n­íc bªn trong bao gåm: ®­êng èng chÝnh, ®­êng èng ®øng vµ c¸c èng nh¸nh dÉn n­íc tíi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh. C¸c yªu cÇu ph¶i ®¶m b¶o khi v¹ch tuyÕn: + §­êng èng ph¶i ®i tíi mäi thiÕt bÞ vÖ sinh trong nhµ. + Tæng chiÒu dµi ®­êng èng lµ ng¾n nhÊt. + dÔ g¾n ch¾c víi c¸c kÕt cÊu cña nhµ: t­êng, trÇn, dÇm, v× kÌo… + thuËn tiÖn, dÔ dµng cho qu¶n lý: kiÓm tra, söa ch÷a ®­êng èng, ®ãng më van …. Trªn c¬ së ®ã ta tiÕn hµnh v¹ch tuyÕn nh­ sau: + KÐt n­íc ®­îc ®Æt trªn tÇng m¸i. + §­êng èng chÝnh vïng 1 ®­îc ®Æt trong tÇng hÇm, c¸ch trÇn 10 (cm). + §­êng èng chÝnh vïng 3 ®­îc ®Æt ë sµn hÇm m¸i. III, XÁC ĐỊNH LƯU LUỢNG TÍNH TOÁN 1) Xác định lưu lượng tính toán từng đoạn ống - L­u l­îng n­íc tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: qtt = 0,2´a´ (l/s) Trong ®ã: + qtt: L­u l­îng n­íc tÝnh to¸n. + a: HÖ sè phô thuéc vµo chøc n¨ng cña ng«i nhµ, ®èi víi văn phòng th× theo TCVN4573-88 (B¶ng 14.8-CTN) lÊy, a = 1,5 + N: Tæng sè ®­¬ng l­îng cña c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh trong ®o¹n èng tÝnh to¸n. LÊy theo b¶ng 18.1- CTN. BẢNG THỐNG KÊ VẬT LIỆU Stt Tên thiết bị Số lượng 1 tầng ( cái ) Số lượng ( cái ) Trị số đuơng luợng một thiết bị Tổng số đương lượng tính toán 1 Xí bệt 8 80 0.5 40 3 lavabô 6 60 0.33 19.8 5 Âu tiểu 5 50 0.17 8.5 Tổng cộng 68.3 Ta có : åN = 68,3 VËy l­u l­îng n­íc tÝnh to¸n cña toµn bÖnh viÖn lµ: qtt = 0,2´1,5´ = 2,48 (l/s) 2) Xác định lưu lượng của công trình L­u l­îng n­íc trung b×nh ngµy ®ªm cña c«ng tr×nh: Qng® = Trong ®ã: q : Tiªu chuÈn dïng n­íc, q = 15 (l/ng.ng®) N : Sè ng­êi sö dông n­íc trong nhµ, N = 500 (ng­êi) Do ®ã: Qng® = = 7,5 (m3/ng®) 3) Chọn đồng hồ đo nước cho toàn công trình Chän ®ång hå: Chän ®ång hå ®o n­íc dùa trªn c¬ së tho¶ m·n hai ®iÒu kiÖn. + L­u l­îng tÝnh to¸n phải thỏa mãn qmin < qtt < qmax + Tæn thÊt ¸p lùc của đồng hồ h®h <1 - 1.5 m Theo tÝnh to¸n ë trªn l­u l­îng cho toµn khu nhµ lµ: qtt = 2,48 (l/s) Theo b¶ng 6 (TCVN 4513:1988) th× ta chän ®ång hå loại tuốc bin cỡ đồng hồ D 50mm cã søc kh¸ng lµ: S = 0.0265 và : qmin = 0.9 (l/s) , qmax = 6 (l/s) h®h = s´q2 = 0,0265´2,482 = 0,163 m < 1¸ 1.5 m VËy chän lo¹i dång hå tuốc bin D50 mm lµ hoµn toµn hîp lý. CÊu t¹o nót ®ång hå ®­îc minh ho¹ nh­ h×nh vÏ sau: IV. TÍNH TOÁN THỦY LỰC MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC LẠNH - Dùa trªn c¬ së vËn tèc kinh tÕ v = 0.5 ¸ 1.5 (m/s), ®Ó x¸c ®Þnh ®­êng kÝnh thÝch hîp cña tõng ®o¹n èng, tæn thÊt ¸p lùc cña tõng ®o¹n èng vµ toµn m¹ng. Tõ ®ã x¸c ®Þnh Hyc vµ chän tr¹m b¬m khÝ Ðp, x¸c ®Þnh thÓ tÝch bÓ chøa vµ kÐt n­íc. - Tæn thÊt ¸p lùc theo chiÒu dµi cho tõng ®o¹n èng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: h = i´l (m) Trong ®ã: + i: Tæn thÊt ®¬n vÞ (mm). + l: ChiÒu dµi ®o¹n èng tÝnh to¸n. - Khi tÝnh to¸n ta tÝnh cho tuyÕn bÊt lîi nhÊt vµ cuèi cïng tæng céng cho tõng vïng vµ toµn m¹ng l­íi. 1. TÝnh to¸n thuû lùc cho vïng 1: §èi víi vïng 1 th× ta lÊy vËn tèc cña èng chÝnh vµ èng ®øng n»m trong kho¶ng vËn tèc kinh tÕ. VktÕ = 0.5 ¸ 1.5 m/s. Tuyến tính toán được vạch ra là : A4 - A3 - A2 - A1 - ĐH 2. TÝnh to¸n thuû lùc cho vïng 2: §èi víi èng chÝnh th× vËn tèc hîp lý n»m trong kho¶ng vËn tèc kinh tế Tõ Trong c¸c ®o¹n èng ®øng th× vËn tèc hîp lý th­êng lín h¬n vËn tèc kinh tÕ. Tuyến tính toán được vạch ra là : B1- B2- B3- B4- B5 -K (Két) 3. TÝnh to¸n thuû lùc cho vïng 3: §èi víi èng chÝnh th× vËn tèc hîp lý n»m trong kho¶ng vËn tèc kinh tế Tõ Trong c¸c ®o¹n èng ®øng th× vËn tèc hîp lý th­êng lín h¬n vËn tèc kinh tÕ. Tuyến tính toán được vạch ra là : C1- C2- C3- C4- C5 -K (Két) Ghi chó: ë ®©y, khi tÝnh to¸n ta xÐt ®Õn mét sè quy ­íc nh­ sau: ChØ xÐt ®Õn c¸c èng nèi gi÷a c¸c c«ng tr×nh vµ ®­êng èng ph©n phèi n­íc tíi c¸c thiÕt bÞ dïng n­íc mµ kh«ng quan t©m ®Õn bè trÝ trong b¶n th©n nhãm thiÕt bÞ nh­ nót ®ång hå, bè trÝ tr¹m b¬m,... Khi tÝnh to¸n thuû lùc ta thÊy ®Æc ®iÓm chÕ ®é b¬m lµ trong c¸c giê dïng n­íc max b¬m cÊp n­íc cho c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, khi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh dïng kh«ng hÕt th× n­íc lªn kÐt. Do c¸c nh¸nh phô vµo phßng vÖ sinh cña c¸c phßng lµ gièng nhau nªn ta chØ tÝnh to¸n cho 1 nh¸nh phô cña 1 phßng , c¸c nh¸nh phô cßn l¹i cña c¸c phßng kh¸c th× t­¬ng tù BẢNG TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐƯƠNG ÔNG CẤP NƯỚC Ông đứng Đoạn ống Xí bệt Lavabô Âu tiểu Đương lượng q[l/s] D [mm] V[m/s] 1000i L[m] h=i*L [m] Ông đứng A A4_A3 8 6 5 6.83 0.784 32 0.840 61.9 3.40 0.21 A3_A2 16 12 10 13.66 1.109 32 1.200 98 1.00 0.098 A2_A1 16 12 10 13.66 1.109 32 1.200 98 13.50 1.323 A1_ĐH 16 12 10 13.66 4.245 70 1.240 55.6 29.00 1.612 Sh = 3.244 Ống đứng B B1-B2 8 6 5 6.83 0.784 32 0.840 61.9 3.4 0.21 B2-B3 16 12 10 13.66 1.109 32 1.200 98 3.4 0.333 B3-B4 24 18 15 20.49 1.358 40 1.07 82.4 3.4 0.28 B4-B5 32 24 20 27.32 1.568 40 1.23 106.7 17 1.814 B5-K 32 24 20 27.32 1.568 40 1.23 106.7 1.2 0.128 Sh = 2.766 Ống đứng C C1-C2 8 6 5 6.83 0.784 32 0.840 61.9 3.4 0.21 C2-C3 16 12 10 13.66 1.109 32 1.200 98 3.4 0.333 C3-C4 24 18 15 20.49 1.358 40 1.07 82.4 3.4 0.28 C4-C5 32 24 20 27.32 1.568 40 1.23 106.7 3.5 0.373 C5-K 32 24 20 27.32 1.568 40 1.23 106.7 1.2 0.128 Sh = 1.325 V. XÁC ĐỊNH DUNG TÍCH VÀ CHIỀU CAO ĐẶT KÉT NƯỚC 1 Xác định dung tích két nước - KÐt n­íc cã chøc n¨ng ®iÒu hoµ n­íc, tøc lµ dù tr÷ n­íc khi thõa vµ cung cÊp n­íc khi thiÕu, ®ång thêi t¹o ¸p lùc ®Ó ®­a n­íc tíi c¸c n¬i tiªu dïng. Ngoµi ra kÐt n­íc cßn ph¶i dù tr÷ mét l­îng n­íc dïng cho ch÷a ch¸y trong ng«i nhµ. - Ta sö dông 1 kÐt n­íc cho toµn toµ nhµ: - Dung tÝch toµn phÇn cña kÐt n­íc ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Wk =K´(W®h + Wcc(5’)) (m3) Trong ®ã: + W®h: Lµ dung tÝch ®iÒu hoµ kÐt n­íc (m3). + K : HÖ sè dù tr÷ kÓ ®Õn chiÒu cao x©y dùng vµ phÇn cÆn l¾ng ë ®¸y kÐt n­íc, gi¸ trÞ cña K lÊy trong kho¶ng (1.2 ¸ 1.3), chän K= 1.3. +Wcc(5)’ : Dung tích chữa cháy trong 5 phút thiết kế với bơm tự vận hành với điều kiện két phải dự trữ được lượng nước chữa cháy tại mỗi vòi là 2.5 (l/s) khoảng cách 10 -20 m phải bố chí một vòi chữa cháy Vậy : Wcc(5)’ =2*5*60*2.5 = 1500( l) = 1.5 (m3) - Do c«ng tr×nh cã l¾p ®Æt tr¹m b¬m vµ kÐt n­íc (tr¹m b¬m tù ®éng) W®h = (m3) Trong ®ã: + Qb :lưu lượng bơn để bơm nước lên khu vực tầng nhà , điều kiện l Qb > qtt( max) Với qtt( max) = 2,48 (l/s) ta chọn Qb = 3 (l/s) Hay Qb = 3*3.6 =10.8 (m3/h) + n: Sè lÇn më m¸y b¬m trong 1 giê, chän n = 2 Þ W®h = = = 2,7 (m3) - ThÓ tÝch x©y dùng cña kÐt n­íc: Wk = 1,3´ (2,7 + 1,5) = 5,46 (m3) - LÊy Wk = 6 (m3). - X©y dùng kÐt n­íc cã kÝch th­íc:LxBxH = 3´2´1 (m). Thực tế két nước phải để lại một khoảng hở giữa mực nước cao nhất đến đỉnh két nên ta tính them chiều cao lớp nước dự phòng . hdp = 0.2 (m) Vậy : LxBxH = 3´2´1.2 (m). 2 . Xác định cao độ dặt két nước - Cao ®é kÐt n­íc (Hk) ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së b¶o ®¶m ¸p lùc ®Ó ®­a n­íc vµ t¹o ra ¸p lùc tù do ®ñ ë thiÕt bÞ vÖ sinh bÊt lîi nhÊt trong tr­êng hîp dïng n­íc lín nhÊt. - Cao ®é cña kÐt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Hk= H1 + åh1- k + hcb + hTD1 (m) Trong ®ã: + H1: Cao ®é cña thiết bị vệ sinh bất lợi nhất của tuyến bất lợi nhất đó là tiểu nam ở tầng 10 theo tuyến ống C (m) H1 = 10 + 3,4*9 + 1,2 = 41,8 (m). + hTD1: ¸p lùc tù do yªu cÇu víi tiểu nam lÊy hTD1= 2 (m). + åh1 - k : Tæn thÊt ¸p lùc tõ ®¸y kÐt tíi ®iÓm tiểu nam (m). åh1- k = 0,502 + hcb = 25%´åh1 - k = 0,25´0,502 = 0,126 (m) Hk = 41,8 + 0,502+ 0,126 + 2 = 44,43 (m) - Mµ cao ®é cña sµn hÇm m¸i HM = 44 (m) => kÐt n­íc ®Æt cao h¬n sµn m¸i lµ: 44,43 - 44 = 0,43(m) VI. TÍNH TOÁN ÁP LỰC CẦN THIẾT CHO NGÔI NHÀ - èng nh¸nh ®­a n­íc vµo phßng ®Æt c¸ch sµn nhµ 0,5 (m). ThiÕt bÞ vÖ sinh cao nhÊt lµ chËu röa ®Æt ë ®é cao 0,8 (m) so víi sµn nhµ - ¸p lùc cÇn thiÕt cña ng«i nhµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Hctnh = Hhh + H®h + Htd + åh + hcb (m) Trong ®ã: + Hhh: Lµ ®é cao h×nh häc ®­a n­íc tõ trôc ®­êng èng cÊp n­íc bªn ngoµi ®Õn dông cô vÖ sinh bÊt lîi nhÊt (xa nhÊt vµ cao nhÊt so víi ®iÓm lÊy n­íc vµo nhµ). ThiÕt bÞ vÖ sinh bÊt lîi nhÊt lµ tiểu nam + H®h: Lµ tæn thÊt ¸p lùc qua ®ång hå (m). + åh: Tæng tæn thÊt ¸p lùc trªn ®­êng èng tÝnh to¸n (m). + hcb: Tæn thÊt ¸p lùc côc bé theo tuyÕn èng tÝnh to¸n bÊt lîi nhÊt vµ lÊy b»ng 25%´åh. + Htd: ¸p lùc tù do cÇn thiÕt ë c¸c dông cô vÖ sinh hoÆc c¸c m¸y mãc dïng n­íc, ®­îc chän theo tiªu chuÈn =>tiểu nam ta chän Htd = 2(m). 1. Vïng I: Hct = Hhh1 + H®h + Htd + åh1 + hcb1 Trong ®ã: + Hhh1 = 13,4-9,5+1,2+1,2 = 6,3 (m). + åh1 = 3,24 m + hcb1 = 25%´åh = 0,25´3,24= 0,81 (m). + Htd = 2 (m). + H®h: Tæn thÊt ¸p lùc qua ®ång hå, H®h = 0,163 (m). Þ Hct = 6,3 + 0,163 + 2 + 3,24 + 0,81 = 12,51 (m) < H = 13 (m). Nh­ vËy lµ ®¶m b¶o yªu cÇu cho n­íc ch¶y tù do b»ng ¸p lùc cña hÖ thèng cÊp n­íc bªn ngoµi. 2. Vïng II:III - N­íc ®­îc lÊy tõ kÐt xuèng. KÐt 1(m). Vßi ®­a n­íc vµo kÐt ®Æt c¸ch ®Ønh kÐt 0,2 (m). - Cao ®é vßi ®­a n­íc vµo kÐt: HV = HK + 1.2 - 0.2 = 44,43 + 1.2 - 0.2 = 45,43 (m) - ChiÒu cao èng ®­a n­íc lªn kÐt: H = 45,43 – 10 + 0,3= 35,73 (m) - Chän èng ®­a n­íc lªn kÐt ®­êng kÝnh 50 (mm), v = 1,18 (m/s), i = 0,0696 øng víi qtt = 2,48 (l/s) Tæn thÊt ¸p lùc lµ: 0,0696´35,73 = 2,49 (m) - V× b¬m n­íc trùc tiÕp tõ bÓ chøa nªn kh«ng cã ¶nh h­ëng cña ¸p lùc bªn ngoµi. - VËy ta ph¶i dïng m¸y b¬m ®Ó b¬m n­íc lªn. ChiÒu cao cét ¸p cña m¸y b¬m: Hb = Hctnh = 35,73 + 2,49 = 38,22 (m) Qb = 2,48 l/s = 8,93 [m3/h] Ta dïng chon 2 b¬m trong ®ã cã 1 b¬m dù tr÷ VII. TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY - HÖ thèng cÊp n­íc ch÷a ch¸y t¸ch riªng khái hÖ thèng cÊp n­íc l¹nh. C¸c vßi ch÷a ch¸y ®­îc ®Æt trong c¸c hép ch÷a ch¸y vµ ®­îc ®Æt ë phÝa ngoµi hµnh lang ®i l¹i. - Theo sè liÖu cho th× ¸p lùc bªn ngoµi lín nhÊt lµ 13 (m) nhá so víi ¸p lùc yªu cÇu cho viÖc cÊp n­íc ch÷a ch¸y cho ng«i nhµ 6 tÇng. V× vËy ta kh«ng thÓ dïng n­íc cÊp trùc tiÕp tõ m¹ng l­íi ®Ó cÊp cho ch÷a ch¸y mµ ta ph¶i dïng b¬m ch÷a ch¸y. - Chän hÖ thèng cÊp n­íc ch÷a ch¸y trùc tiÕp mçi tÇng hai vßi vµ n­íc ®­îc ®­a lªn b»ng mét èng ®øng ®Æt trong hép kÜ thuËt . Dïng vßi ch÷a ch¸y b»ng v¶i tr¸ng cao su cã chiÒu dµi lµ 20 (m) - Theo quy ph¹m víi văn phòng ta cã sè vßi ho¹t ®éng ®ång thêi lµ 2 vßi vµ l­u l­îng cña mçi vßi lµ 2,5 (l/s) TÝnh to¸n : *TÝnh to¸n èng d­íi tÇng hÇm : C¨n cø vµo l­u l­îng cña vßi ta chän èng ®øng cã :V× sè vßi ho¹t ®éng ®ång thêi lµ hai nªn l­u l­îng lµ 5(l/s) D = 70 ( mm ) vµ 1000i = 75,2 vµ v = 1,44 (m/s). Tæng chiÒu dµi èng d­íi tÇng hÇm : H® = 10,2 (m). Tæn thÊt trªn ®o¹n èng lµ : h1 = 10,2*75,2/1000 = 0,77 (m) + Ống nhánh D - L­u l­îng cña 1 vßi lµ 2,5 l/s nªn ta chän D = 50 (mm) vµ 1000i = 69.6 vµ v = 1.18 m/s - chiều dài ống là 10,6 Tổn thất trên ống nhánh D là: h2 =10,6*69,6/1000= 0,74 m + Ống nhánh E - L­u l­îng cña 1 vßi lµ 2,5 l/s nªn ta chän D = 50 (mm) vµ 1000i = 69.6 vµ v = 1.18 m/s - chiều dài ống là 20,0 Tổn thất trên ống nhánh D là:h3 =20,0*69,6/1000= 1,39 m * TÝnh to¸n èng ®øng D: L­u l­îng cña 1 vßi lµ 2,5 l/s nªn ta chän D = 50 (mm) vµ 1000i = 69.6 vµ v = 1.18 m/s Tæng chiÒu dµi tõ èng ®øng : l = 0,2 + 9 * 3,4 + 1,2 = 32 (m) (Theo quy ph¹m hép ch÷a ch¸y ®Æt ë ®é cao 1,2 m so víi sµn nhµ) Tæn thÊt trªn ®o¹n nµy lµ: h4 = 32 x 69,6/1000 = 2,23 (m). Tæng tæn thÊt trªn toµn bé hÖ thèng cÊp n­íc ch÷a ch¸y: Sh = h1 + h2+h4 = 0,77 + 0,74 + 2,23 = 3,74 (m). Tæn thÊt ¸p lùc côc bé hÖ thèng cÊp n­íc ch÷a ch¸y: hcb = 10% Sh = 0,1 * 3,74 = 0,374(m). * TÝnh to¸n èng ®øng E: L­u l­îng cña 1 vßi lµ 2,5 l/s nªn ta chän D = 50 (mm) vµ 1000i = 69.6 vµ v = 1.18 m/s Tæng chiÒu dµi tõ èng ®øng : l = 0,2 + 9 * 3,4 + 1,2 = 32 (m) (Theo quy ph¹m hép ch÷a ch¸y ®Æt ë ®é cao 1,2 m so víi sµn nhµ) Tæn thÊt trªn ®o¹n nµy lµ: h4 = 32 x 69,6/1000 = 2,23 (m). Tæng tæn thÊt trªn toµn bé hÖ thèng cÊp n­íc ch÷a ch¸y: Sh = h1 + h3+h4 = 0,77 + 1,39 + 2,23 = 4,39 (m). Tæn thÊt ¸p lùc côc bé hÖ thèng cÊp n­íc ch÷a ch¸y: hcb = 10% Sh = 0,1 * 4,39 = 0,439(m). * Áp lùc cÇn thiÕt ë ®Çu van ch÷a ch¸y: hccct = hv + ho (m). Trong ®ã: + hv : ¸p lùc cÇn thiÕt ë ®Çu vßi phun ®Ó t¹o ra mét cét n­íc lín h¬n 6 (m) ¸p lùc nµy thay ®æi tïy theo ®­êng kÝnh miÖng vßi phun + ho : Tæn thÊt ¸p lùc theo chiÒu dµi èng v¶i gai vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: ho = A x l x (qcc)2 (m ) Trong ®ã: + A : Søc kh¸ng ®¬n vÞ cña èng v¶i gai cã tr¸ng cao su lÊy nh­ sau d =50 (mm) => A = 0,0075 + l : ChiÒu dµi líp v¶i gai (m), theo tiªu chuÈn lÊy l = 20m + qcc : L­u l­îng cña vßi phun ch÷a ch¸y (l/s) => ho = 0,0075x20x2,52 = 0,9375 (m) - TÝnh hv hv cã thÓ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: hv = (m) Trong ®ã: + C® : PhÇn cét n­íc ®Æc tra b¶ng ta lÊy C® = 6 + a : HÖ sè phô thuéc C® vµ ®­îc lÊy theo b¶ng C® = 6 có a =1,19 + j : HÖ sè phô thuéc vµo ®­êng kÝnh miÖng vßi phun j = khi tÝnh to¸n víi d =13(mm) => j = 0,0165 => hv = = 6,8 (m) => hccct = hv + ho = 6,8 + 0,9375 =7,74 (m) VËy tæng ¸p lùc cÇn thiÕt cña ng«i nhµ khi cã ch¸y x¶y ra lµ: HCC = Hhh(cc) + Sh + hcb + hccct + hđh HCC = 0,2 + 9 x 3,4 + 1,2 + 4,39 + 0.439 + 7,74 + 0,163 = 44,73(m) Yªu cÇu víi b¬m ch÷a ch¸y lµ : Qb = 5 [l/s] Tæng ¸p lùc lµ HCC = 44,73 [m] + Chän 2 b¬m ch÷a ch¸y ( mét m¸y dù tr÷) lµ b¬m 3K6a víi c¸c th«ng sè kü thuËt nh­ sau : HB¬m = 45 (m) QB¬m = 8,3 (l/s) = 55% Sè vßng quay n = 2900(vßng/phót) Bè trÝ b¬m : B¬m ®­îc ®Æt trong tÇng hÇm vµ ®­îc ®Æt trªn bÖ (cã lß xo chèng rung,ån) c¸c b¬m ®Æt c¸ch nhau 1 m, vµ c¸ch bÓ n­íc 1,5m VIII. TÍNH TOÁN BỂ CHỨA - Dung tÝch bÓ ch÷a ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Wbc=W®h+Wcc3h (m3) Trong ®ã: + W®h: Dung tÝch phÇn ®iÒu hoµ cña bÓ ®­îc tÝnh theo cÊu t¹o W®h = (0.5 ¸ 2)´Qng®. Chän W®h = 2*Qng®. - ë ®©y bÓ chøa chØ phôc vô n­íc cho khu vùc: Qng® = 7,5 (m3/ng®) Vậy : Wđh = 2*7,5 =15 ( m3/ngđ) + Wcc3h : Dung tÝch ch÷a ch¸y trong 3h, thiÕt kÕ víi ®iÒu kiÖn bÓ chøa ph¶i dù tr÷ ®­îc l­îng n­íc ch÷a ch¸y cho mét vßi 2,5 (l/s) ho¹t ®éng trong 3 h. bè trÝ 2 vßi ch÷a ch¸y t¹m thêi l­u l­îng n­íc ë ®Çu vßi phun n­íc ch÷a ch¸y lµ 2,5 (l/s) do ®ã trong 3h tæng l­îng n­íc yªu cÇu lµ: Wcc3h = 2*3*3600*2,5 = 54.000 (l/s) = 54 (m3) Vậy : Wbc = 54 + 15 = 69 (m3) - X©y dùng bÓ h×nh ch÷ nhËt b»ng bª t«ng cèt thÐp, g¹ch víi c¸c kÝch th­íc sau: L´B´H = 6´5´2.4 PhÇn ii: tÝnh n­íc nãng cho c«ng tr×nh - V× n­íc nãng ®­îc ®un b»ng ®iÖn vµ h×nh thøc sö dông lµ vßi trén nªn viÖc tÝnh n­íc nãng ®¬n gi¶n. - Mçi khu vÖ sinh chän mét b×nh ®un lÊy n­íc trùc tiÕp tõ vßi cÊp n­íc l¹nh tõ èng nh¸nh vµ sÏ cã mét vßi dÉn n­íc nãng xuèng vµ trén víi vßi n­íc l¹nh ®Ó dïng. I. CHỌN SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC NÓNG - §èi víi hÖ thèng cÊp n­íc nãng, do h×nh thøc sö dông n­íc nãng dïng vßi trén nªn nhiÖt ®é cña n­íc nãng tn = 650C, do yªu cÇu dïng n­íc nãng kh«ng cao nªn ta chän s¬ ®å cÊp n­íc nãng kh«ng tuÇn hoµn. HÖ thèng cÊp n­íc nãng bao gåm: Nåi ®un, tr¹m b¬m, kÐt n­íc nãng, m¹ng l­íi cÊp n­íc nãng. II . TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG 2.1 Xác định lượng nhiệt tiêu thụ ngày đêm Wng®nh = qn´( tn - t1 )´N (Kcal/ng.®) Trong ®ã: + qn: Tiªu chuÈn dïng n­íc nãng ®¬n vÞ, qn = 7 (l/ng.®). + tn: NhiÖt ®é n­íc nãng yªu cÇu, tn = 650C. + t1: NhiÖt ®é n­íc l¹nh, t1 = 200C. + N: Sè l­îng ®¬n vÞ dïng n­íc nãng, N = 500 (người). => Wng® = 7´(65 - 20)´500 = 157500 (Kcal/ng.®) 2.2 Xác định lượng nhiệt giờ lớn nhất - Lượng nhiệt tiêu thụ giờ max được xác định theo công thức: Wh.maxnh = (Kcal/h) Trong ®ã: + kn: HÖ sè kh«ng ®iÒu hßa dïng n­íc nãng víi văn phòng cã 500 (người) ta chän kn = 2,5 => Wh.maxnh = = 16406 (Kcal/h) C«ng suÊt thiÕt bÞ ®un nãng b»ng ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: N® = = » 200 (KW) (Víi h = 0,95 lµ hiÖu suÊt cña thiÕt bÞ ®un n­íc nãng) Theo c¸ch bè trÝ thiÕt bÞ trªn mÆt b»ng ta cã sè thiÕt bÞ ®un n­íc nãng trong toµn bé ng«i nhµ lµ 10 (c¸i) nªn c«ng suÊt cña mét thiÕt bÞ ®un b»ng ®iÖn lµ: = = 20 [KW] NhiÖt trë R cña thiÕt bÞ ®un khi dïng ®iÖn xoay chiÒu lµ: R = (W) trong ®ã: Tõ R chän ®­îc ®­êng kÝnh, chiÒu dµi cÇn thiÕt cña d©y maixo, ®ång thêi dùa vµo c«ng suÊt vµ l­u l­îng thiÕt bÞ, tra Catalog sÏ chän ®­îc thiÕt bÞ ®un nãng cÇn thiÕt. : C«ng suÊt thiÕt bÞ ®un, KW ; §èi víi thiÕt bÞ ®un n­íc nãng cosj = 1 I: C­êng ®é dßng ®iÖn,A, tõ c«ng thøc P = UIcosj Þ I = = 0,091 [A] R: §iÖn trë cña thiÕt bÞ, W R = = 1856 (W) Dung tÝch mét thiÕt bÞ lµ: QTB = = = 350 (l) phÇn iii: tÝnh to¸n m¹ng l­íi tho¸t n­íc trong c«ng tr×nh I. Chän s¬ ®å tho¸t n­íc trong nhµ - V× hÖ thèng tho¸t n­íc bªn ngoµi lµ hÖ thèng tho¸t n­íc chung nªn tÊt c¶ l­u l­îng n­íc th¶i sinh ho¹t tõ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh ®Òu th¶i chung ra èng tho¸t n­íc s©n nhµ råi ra èng tho¸t n­íc thµnh phè. - V× nhµ lín vµ yªu cÇu cÇn sö lý côc bé n­íc th¶i lªn ta cho n­íc th¶i xí cña nhµ vµo hÕt bÓ tù ho¹i. PhÇn n­íc sau khi l¾ng hÕt cÆn sÏ ra ngoµi mạng lưới cßn phÇn cÆn sÏ ®­îc gi÷ l¹i nhê vi khuÈn yÕm khÝ ph©n hñy. Phần nuớc thải rửa sẽ được thải trực tiếp za hệ thống thoát nước sân nhà. - N­íc th¶i ®­îc tËp trung vµo hÖ thèng tho¸t n­íc s©n nhµ ®­îc g¾n vµo t­êng trong tÇng hÇm sau ®ã ®­a ra bÓ tù ho¹i. - Cßn n­íc m­a ®­îc dÉn b»ng mét hÖ thèng èng riªng. §o¹n èng tho¸t cuèi cïng nèi víi èng tho¸t cña bÓ tù ho¹i. Sau ®ã ®i ra m¹ng l­íi tho¸t n­íc thµnh phè. II. VẠCH TUYẾN VÀ TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC Vạch tuyến mạng lưới thoát nước Sơ đồ mạng lưới thoát nước trong nhà được thể hiện như hình vẽ Nước thải sinh hoạt đưa ra mạng lưới thóat nước sân nhà theo hai tuyến cống hai tuyến này tập trung lại ở giếng G4 trên mạng lưới thoát nước thành phố. Tuyến tính toán mạng lưới thoát nước sinh hoạt là : G1 – G2 – G3 – GM 2. Tính toán hệ thống ống đứng và ống nhánh trong công trình - Dùa vµo b¶ng ®­¬ng l­îng tho¸t n­íc ta tÝnh tæng ®­¬ng l­îng cho tõng èng nh¸nh, èng ®øng c¨n cø vµo b¶ng ®Ó chän ®­êng kÝnh cho tõng èng - èng nh¸nh tõ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh lÊy theo quy ph¹m (b¶ng 1 TCVN 4474 .1987) có Loại dụng cụ vệ sinh Lưu lượng nước thải (l/s) Đường kính ống thoát nước (mm) Độ dốc tối thiểu của đường ống Độ dốc trung bình của đường ống Chậu rửa mặt 0.1 50 0.02 0.035 Chậu xí có bình xả 1.5 100 0.02 0.035 Chậu tiểu xả nước tự động 0.5 50 0.02 0.035 ống nhánh dẫn nước từ các thiết bị vệ sinh đều như nhau trong tất cả các tầng do vậy ta tính một ống nhánh rồi lấy các ống nhánh khác tương tự Các ống nhánh đặt ngầm trong sàn nhà với độ dốc tính toán cụ thể và góc nối với các ống đứng là 450 . ống nhánh từ chậu rửa mặt , chậu rửa nhà bếp và xí bệt được chon sâu dưới nền với độ sâu ≥ 10 em. a) TÝnh èng ®øng tho¸t n­íc rửa. - L­u l­îng n­íc tÝnh to¸n c¸c ®o¹n èng : qth = qc + trong ®ã: qth : L­u l­îng n­íc th¶i tÝnh to¸n, (l/s) qc : L­u l­îng n­íc cÊp tÝnh to¸n theo c«ng thøc n­íc cÊp trong nhµ, (l/s) Dùa vµo c«ng thøc cho văn phòng : qc = (l/s) trong ®ã : qc : L­u l­îng cÊp tÝnh to¸n cho tõng ®o¹n èng [l/s] N : Tæng ®­¬ng l­îng cña c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh trong ®o¹n èng tÝnh to¸n a: HÖ sè phô thuéc vµo chøc n¨ng cña c«ng tr×nh ; víi văn phòng a = 1,5 : L­u l­îng n­íc th¶i cña dông cô vÖ sinh cã l­u l­îng n­íc th¶i lín nhÊt cña ®o¹n èng tÝnh to¸n (l/s) Víi 6 lavabo ® §­¬ng l­îng N = 6*0,33=1,98 [l/s] ® qc = = 0,42 [l/s] §èi víi lavabo = 0,1 [l/s] ® qth = qc + = 0,42 +0,1 = 0,52 [l/s] Chän ®­êng kÝnh èng D =50 mm, ®é dèc i = 0,03; v =0,64 ; §é ®Çy H/d = 0,45 b) TÝnh èng ®øng tho¸t n­íc Xí. - L­u l­îng n­íc tÝnh to¸n c¸c ®o¹n èng: qth = qc + trong ®ã: qth : L­u l­îng n­íc th¶i tÝnh to¸n, (l/s) qc : L­u l­îng n­íc cÊp tÝnh to¸n theo c«ng thøc n­íc cÊp trong nhµ, (l/s) Dùa vµo c«ng thøc cho bÖnh viÖn : qc = (l/s) trong ®ã : qc : L­u l­îng cÊp tÝnh to¸n cho tõng ®o¹n èng [l/s] N : Tæng ®­¬ng l­îng cña c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh trong ®o¹n èng tÝnh to¸n a: HÖ sè phô thuéc vµo chøc n¨ng cña c«ng tr×nh ; víi văn phòng a = 1,5 : L­u l­îng n­íc th¶i cña dông cô vÖ sinh cã l­u l­îng n­íc th¶i lín nhÊt cña ®o¹n èng tÝnh to¸n (l/s) Gåm 8 xÝ bÖt 5 ¢u tiÓu ® §­¬ng l­îng N = 8 x 0,5 + 5 x 0,17 = 4,85 [l/s] ® qc = = 0,66 [l/s] §èi víi xÝ bÖt = 1,5 [l/s] ® qth = qc + = 0,66 + 1,5 = 2,16 [l/s] Do cã xÝ bÖt nªn chän ®­êng kÝnh èng D =100 mm, i=0,02 v = 0,79 m/s H/d = 0,40 ,góc nối của ống là 450 3. Tính toán hệ thống thoát nước sân nhà ViÖc tÝnh to¸n m¹ng l­íi tho¸t n­íc s©n nhµ sau khi ®· thiÕt kÕ tuyÕn èng lµ tÝnh to¸n l­u l­îng, chän ®­êng kÝnh èng tho¸t, ®é ®Çy, ®é s©u ch«n cèng s©n nhµ. L­u l­îng n­íc tÝnh to¸n cho tõng ®o¹n èng: Theo theo c«ng thøc: qth = qc + trong ®ã: qth : L­u l­îng n­íc th¶i tÝnh to¸n, (l/s) qc : L­u l­îng n­íc cÊp tÝnh to¸n theo c«ng thøc n­íc cÊp trong nhµ, (l/s) : L­u l­îng n­íc th¶i cña dông cô vÖ sinh cã l­u l­îng n­íc th¶i lín nhÊt cña ®o¹n èng tÝnh to¸n lÊy theo b¶ng, (l/s) - §é s©u ch«n cèng ®Çu tiªn cho cèng tho¸t n­íc s©n nhµ: S¬ bé chän ®é s©u ch«n cèng ®Çu tiªn cña ®­êng èng tho¸t n­íc s©n nhµ lµ 0,7 (m) ®Ó ®¶m b¶o ®é dèc cho n­íc ch¶y tõ bÓ tù ho¹i vµ ch©n èng ®øng tho¸t n­íc ra ®­îc giếng. M¹ng l­íi s©n nhµ gåm G1 - G2 – GM BẢNG THỐNG KÊ LƯU LƯỢNG CỦA TỪNG ĐOẠN CỐNG SÂN NHÀ §o¹n cèng Sè thiÕt bÞ vÖ sinh Tæng sè ®¬ng lưîng qc (l/s) qdc max (l/s) qth (l/s) Lavabo Xíbệt Âu tiÒu G1-G2 0 80 50 48.5 2.09 1.5 3.59 G2-GM 60 80 50 68.3 2.48 1.5 3.98 Ta có: M¹ng l­íi s©n nhµ gåm G1 - G2 - GM víi ®é ®Çy H/d = 0,5 LÊy ®é s©u ch«n cèng ban ®Çu lµ 1,6 [m] BẢNG TÍNH TOÁN THỦY LỰC TUYẾN CỐNG G1-G2 Đoạn cống L (m) Q (l/s) D (mm) i V (m/s) ixL (m) h/D h (m) Mặt đất Mặt nước Đáy cống Độ sâu đặt cống Đầu Cuối Đầu Cuôi Đầu Cuối Đầu Cuối 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 G1--G2 3.8 3.59 160 0.008 0.72 0.03 0.297 0.05 9.5 9.5 7.95 7.92 7.9 7.87 1.6 1.63 G2--G3 26 3.98 180 0.005 0.61 0.13 0.304 0.05 9.5 9.5 7.92 7.79 7.87 7.74 1.63 1.76 4 . Tính toán bể tự hoại - §Ó tho¸t n­íc ra cèng tho¸t n­íc thµnh phè víi n­íc th¶i ra tõ thiÕt bÞ vÖ sinh. Ta xö lý côc bé b»ng bÓ tù ho¹i råi míi th¶i ra m¹ng l­íi tho¸t chung. - Dung tÝch bÓ tù ho¹i x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Wb = WN + WC (m3) Trong ®ã: + Wn: ThÓ tÝch n­íc cña bÓ lÊy b»ng (1 ¸ 3) lÇn qth¶i ngµy ®ªm. + Wb: ThÓ tÝch cña bÓ, (m3). + Wc: ThÓ tÝch cÆn cña bÓ, (m3). a. X¸c ®Þnh thÓ tÝch n­íc cña bÓ Wn = k´Qng® Trong ®ã: + K theo quy ph¹m lÊy tõ 1 ¸ 3. §Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ l¾ng ta lÊy k = 3. + Qng®: L­îng n­íc th¶i ngµy ®ªm. Qng® = 7,5 (m3/ng®) VËy: Wn = 3*7,5 = 22,5 (m3) b. X¸c ®Þnh thÓ tÝch cÆn cña bÓ Wc = ´N (m3) Trong ®ã: + a: Tiªu chuÈn th¶i cÆn, LÊy a = 0.7 (l/ng.ng®). + T: Thêi gian gi÷a hai lÇn lÊy cÆn, T = 180 (ngµy). + W1, W2: §é Èm cña cÆn t­¬i vµo bÓ vµ cña cÆn khi lªn men cã gi¸ trÞ t­¬ng øng lµ: W1 = 95%; W2 = 90%. + b: HÖ sè kÓ ®Õn ®é gi¶m thÓ tÝch cÆn khi lªn men, gi¶m 30% vµ lÊy b = 0.7. + c: HÖ sè kÓ ®Õn viÖc ®Ó l¹i phÇn cÆn ®· lªn men khi hót cÆn ®Ó gi÷ l¹i vi sinh vËt gióp cho qu¸ tr×nh lªn men cÆn ®­îc nhanh chãng, lÊy c = 1.2 + N: Sè ng­êi sö dông. Wc = ´ 500 = 26,5 (m3) - VËy dung tÝch bÓ tù ho¹i lµ: Wb = Wn + Wc = 22,5 + 26,5 = 49 (m3) - Chọn 1 bể tự hoại. dung tích của một bể tự hoại sẽ là 49 (m3) - Chän kÝch th­íc cña bÓ: a ´ b ´ h = 6´3,5´2,5 (m). - Theo quy ph¹m thiÕt kÕ bÓ tù ho¹i lo¹i 3 ng¨n, dung tÝch ng¨n 1 b»ng 50% vµ dung tÝch ng¨n 2 cßn l¹i mçi ng¨n 25%. ë v¸ch ng¨n cña bÓ cã bè trÝ c¸c cöa nh­ sau: + Cöa n­íc vµo vµ ra khái bÓ cã ®­êng kÝnh: D = 100 (mm). + Cöa th«ng cÆn cã kÝch th­íc: 200´200 (mm). + Cöa th«ng n­íc cã kÝch th­íc: 150´150 (mm). + Cöa th«ng khÝ cã kÝch th­íc: 100´100 (mm). + ChiÒu cao cöa th«ng n­íc: (0,4 ¸ 0,6)´H, Chän b»ng 0,5H. 5 . Tính toán thoát nước mưa trên mái nhà a. DiÖn tÝch phôc vô giíi h¹n lín nhÊt cña mét èng ®øng Fghmax = 20´d2´ (m2) Trong ®ã: + d: §­êng kÝnh èng ®øng, chän d = 100 (mm) = 10 (cm). + vp: VËn tèc ph¸ ho¹i cña èng chän èng t«n, vp = 2.5 (m/s). + y: HÖ sè dßng ch¶y, y = 1. + h: Líp n­íc m­a trong 5 phót lín nhÊt khi theo dâi trong nhiÒu n¨m, theo tµi liÖu khÝ t­îng cña Hµ Néi h = 15.9 (cm). Þ Fghmax = 20´102´ = 314,5 (m2) - DiÖn tÝch m¸i cÇn tho¸t n­íc: Fm¸i = 17,2*48,4 + 17,2*23,4 = 1234,96 (m2) - Sè l­îng èng ®øng cÇn thiÕt: N = = = 4 (èng) - vËy ta 4 èng ®øng mçi bªn 4 èng v× nhµ cã chiÒu réng lín h¬n 12m2 - VËy diÖn tÝch thùc tÕ phôc vô cña 1 èng lµ: Fth­c = = 308,74 (m2) - N­íc m­a sÏ ®­îc ch¶y ®Õn èng ®øng vµo hÖ thèng èng ®øng tho¸t n­íc vµ vµo hÖ thèng tho¸t n­íc m­a s©n nhµ vµ ch¶y ra hÖ thèng tho¸t n­íc ®­êng phè b. TÝnh m¸ng dÉn n­íc xªn« - KÝch th­íc m¸ng dÉn x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së l­îng n­íc m­a thùc tÕ ch¶y trªn m¸ng dÉn ®Õn phÔu thu vµ ph¶i x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n thùc tÕ. - L­îng n­íc m­a lín nhÊt ch¶y ®Õn phÔu thu ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: q = (l/s) Trong ®ã: + F: DiÖn tÝch m¸i thùc tÕ trªn mÆt b»ng mµ mét phÔu phôc vô, (m2) q = (l/s) - Chän m¸ng dÉn ch÷ nhËt b»ng bª t«ng tr¸t v÷a, tra biÓu ®å tÝnh to¸n thuû lùc H×nh 24.10 (Gi¸o tr×nh CÊp tho¸t n­íc) ®­îc c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + vận tốc dòng máng: v = 0.4( m/s). + §é dèc lßng m¸ng: i = 0.004. + ChiÒu réng m¸ng: B = 40 (cm). + ChiÒu cao líp n­íc: H = 10 (cm). c. Tính toán hệ thống thoát nước mưa ngoài sân nhà - N­íc m­a bªn ngoµi s©n nhµ ®­îc tho¸t b»ng r·nh ch÷ nhËt x©y b»ng g¹ch vµ cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: - §é dèc lßng m¸ng: i = 0.005. - ChiÒu réng m¸ng: B = 50 (cm). - ChiÒu cao líp n­íc: H = 10 (cm).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa cho công trình Văn Phòng 3.doc