Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo

Chương I: giới thiệu chung về nhà máy Nhà máy có nhiệm vụ chế tạo ra các loại máy kéo để cung cấp cho các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu.Đứng về mặt tiêu thụ điện năng thì nhà máy là một trong những hộ tiêu thụ lớn. Do tầm quan trọng của nhà máy nên ta có thể xếp nhà máy vào hộ tiêu thụ loại I, cần được đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn. Nhà máy được làm việc theo chế độ 3 ca, thời gian sử dụng công suất cực đại Tmax =4500h. Trong nhà máy có ban quản lý, phân xưởng sữa chữa cơ khí và kho vật liệu là hộ loại II, các phân xưởng còn lại đều thuộc hộ loại I. Bảng 1.1anh sách các phân xưởng và nhà làm việc trong nhà máy Số trên mặt bằng Tên phân xưởng Công suất đặt(kVA) Diện tích 1 Ban quản lý và phòng thiết kế 80(chưa kể chiếu sáng) 1925 2 Phân xưởng cơ khí số1 1500 1875 3 Phân xưởng cơ khí số 2 2500 2000 4 Phân xưởng luyện kim màu 2100 2400 5 Phân xưởng luyện kim đen 2300 4000 6 Phân xưởng sữa chữa cơ khí 760 1500 7 Phân xưởng rèn 1350 2100 8 Phân xưởng nhiệt luyện 1500 3150 9 Bộ phận nén khí 1200 1350 10 Kho vật liệu 60 2750 11 Chiếu sáng các phân xưởng Xác định theo diện tích Chương II: Xác định phụ tải tính toán của toàn nhà máy và của từng phân xưởng I) Xác định phụ tải của từng phân xưởng Trong đầu bài đã cho Pđ và diện tích nên ta sử dụng phương pháp xác định công suất phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu Lúc đó phụ tải của mỗi phân xưởng được xác định theo công thức Pđl=Knc.Pđ Qđl=Ptt.tg Trong công thức trên Knc : Hệ số nhu cầu được tra trong sổ tay kỹ thuật Cos : Hệ số công suất tính toán tra từ sổ tay kỹ thuật sau đó ta có tg Pđl và Qđl chỉ là phụ tải động lực. Còn phụ tải chiếu sáng của các phân xưởng được xác định theo công suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích theo công thức Pcs=po.S po : Suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích S : Diện tích cần được chiếu sáng (Chú ý ở đây diện tích phân xưởng được tính bằng m2) Qcs=Pcs.tg Cos = 1 nếu sử dụng đèn sợi đốt Cos = 0,6 -> 0,8 nếu là đèn huỳnh quang Công suât tính toán của phân xưởng là Ptt=Pđl+Pcs Qtt=Qđl+Qcs Từ đó ta có Khi đã biết được phụ tải tính toán của từng phân xưởng ta có thể có phụ tải của toàn xí nghiệp bằng cách lấy tổng phụ tải của từng phân xưởng có kể đến hệ số đồng thời Kđt : Hệ số đồng thời (xét khả năng phụ tải không đồng thời cực đại) Kđt=0,9->0,95 khi số phân xưởng n=2->4 Kđt=0,8->0,85 khi số phân xưởng n=5->10 1) Ban quản lý và phòng thiết kế Công suất đặt: 80 kw Diện tích: 1925 m2 Tra bảng ta được knc=0,8; cos Tra bảng PL1.7(TL1), ta được suất chiếu sáng p0=15( ), ở đây ta sử dụng đèn huỳnh quang nên ta có cos ; *công suất tính toán động lực: Pdl=kncPd=0,8.80=64(kW) Qdl=Pdl.tg (kVAr) *Công suất tính toán chiếu sáng Pcs=p0.S=15.1925=28,9 kW Qcs=Pcs.tg cs=28,9.0,62=17,9 kVAr *Công suất tính toán tác dụng của phân xưởng: Ptt=Pdl+Pcs=64+28,9=92,9 kW *Công suất tính toán phản kháng của phân xưởng: Qtt=Qdl+Qcs=48+17,9=65,9 kVAr *Công suất tính toán toàn phần của phân xưởng: Stt= = 113,9 kVA Itt= 2)Phân xưởng cơ khí số 1: Công suất đặt:1500 kw Diện tích:1875 m2 Tra bảng PL1.3(TL1) với phân xưởng cơ khí ta tìm được knc=0,3;cos =0,6 Tra bảng PL1.7(TL1)ta được suất chiếu sángp0=14W/m2, ở đây ta sử dụng đèn sợi đốt nên có *Công suất tính toán động lực: Pdl=knc.Pd=0,3.1500=450 kW Qdl=Pdl.tg 450.1,33=598,5 kVAr *Công suất tính toán chiếu sáng: Pcs=p0.S=14.1875=26,2 kW Qcs=Pcs.tg kVAR *Công suất tính toán tác dụng của phân xưởng: Ptt=Pdl+Pcs=450+26,2=476,2 kW *Công suất tính toán phản kháng của phân xưởng: Qtt=Qdl=598,5 kVAR *Công suất tính toán toàn phần của phân xưởng: Stt= kVA

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/06/2013 | Lượt xem: 1518 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng I: giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y Nhµ m¸y cã nhiÖm vô chÕ t¹o ra c¸c lo¹i m¸y kÐo ®Ó cung cÊp cho c¸c ngµnh kinh tÕ trong n­íc vµ xuÊt khÈu.§øng vÒ mÆt tiªu thô ®iÖn n¨ng th× nhµ m¸y lµ mét trong nh÷ng hé tiªu thô lín. Do tÇm quan träng cña nhµ m¸y nªn ta cã thÓ xÕp nhµ m¸y vµo hé tiªu thô lo¹i I, cÇn ®­îc ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc vµ an toµn. Nhµ m¸y ®­îc lµm viÖc theo chÕ ®é 3 ca, thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i Tmax =4500h. Trong nhµ m¸y cã ban qu¶n lý, ph©n x­ëng s÷a ch÷a c¬ khÝ vµ kho vËt liÖu lµ hé lo¹i II, c¸c ph©n x­ëng cßn l¹i ®Òu thuéc hé lo¹i I. B¶ng 1.1:Danh s¸ch c¸c ph©n x­ëng vµ nhµ lµm viÖc trong nhµ m¸y Sè trªn mÆt b»ng Tªn ph©n x­ëng C«ng suÊt ®Æt(kVA) DiÖn tÝch 1 Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ 80(ch­a kÓ chiÕu s¸ng) 1925 2 Ph©n x­ëng c¬ khÝ sè1 1500 1875 3 Ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 2 2500 2000 4 Ph©n x­ëng luyÖn kim mµu 2100 2400 5 Ph©n x­ëng luyÖn kim ®en 2300 4000 6 Ph©n x­ëng s÷a ch÷a c¬ khÝ 760 1500 7 Ph©n x­ëng rÌn 1350 2100 8 Ph©n x­ëng nhiÖt luyÖn 1500 3150 9 Bé phËn nÐn khÝ 1200 1350 10 Kho vËt liÖu 60 2750 11 ChiÕu s¸ng c¸c ph©n x­ëng X¸c ®Þnh theo diÖn tÝch Ch­¬ng II: X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn nhµ m¸y vµ cña tõng ph©n x­ëng I) X¸c ®Þnh phô t¶i cña tõng ph©n x­ëng Trong ®Çu bµi ®· cho P® vµ diÖn tÝch nªn ta sö dông ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c«ng suÊt phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu Lóc ®ã phô t¶i cña mçi ph©n x­ëng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc P®l=Knc.P® Q®l=Ptt.tg Trong c«ng thøc trªn Knc : HÖ sè nhu cÇu ®­îc tra trong sæ tay kü thuËt Cos : HÖ sè c«ng suÊt tÝnh to¸n tra tõ sæ tay kü thuËt sau ®ã ta cã tg P®l vµ Q®l chØ lµ phô t¶i ®éng lùc. Cßn phô t¶i chiÕu s¸ng cña c¸c ph©n x­ëng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng suÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch theo c«ng thøc Pcs=po.S po : SuÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch S : DiÖn tÝch cÇn ®­îc chiÕu s¸ng (Chó ý ë ®©y diÖn tÝch ph©n x­ëng ®­îc tÝnh b»ng m2) Qcs=Pcs.tg Cos = 1 nÕu sö dông ®Ìn sîi ®èt Cos = 0,6 -> 0,8 nÕu lµ ®Ìn huúnh quang C«ng su©t tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng lµ Ptt=P®l+Pcs Qtt=Q®l+Qcs Tõ ®ã ta cã Khi ®· biÕt ®­îc phô t¶i tÝnh to¸n cña tõng ph©n x­ëng ta cã thÓ cã phô t¶i cña toµn xÝ nghiÖp b»ng c¸ch lÊy tæng phô t¶i cña tõng ph©n x­ëng cã kÓ ®Õn hÖ sè ®ång thêi K®t : HÖ sè ®ång thêi (xÐt kh¶ n¨ng phô t¶i kh«ng ®ång thêi cùc ®¹i) K®t=0,9->0,95 khi sè ph©n x­ëng n=2->4 K®t=0,8->0,85 khi sè ph©n x­ëng n=5->10 1) Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ C«ng suÊt ®Æt: 80 kw DiÖn tÝch: 1925 m2 Tra b¶ng ta ®­îc knc=0,8; cos Tra b¶ng PL1.7(TL1), ta ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15(), ë ®©y ta sö dông ®Ìn huúnh quang nªn ta cã cos; *c«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: Pdl=kncPd=0,8.80=64(kW) Qdl=Pdl.tg (kVAr) *C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng Pcs=p0.S=15.1925=28,9 kW Qcs=Pcs.tgcs=28,9.0,62=17,9 kVAr *C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng: Ptt=Pdl+Pcs=64+28,9=92,9 kW *C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng: Qtt=Qdl+Qcs=48+17,9=65,9 kVAr *C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng: Stt==113,9 kVA Itt= 2)Ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 1: C«ng suÊt ®Æt:1500 kw DiÖn tÝch:1875 m2 Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi ph©n x­ëng c¬ khÝ ta t×m ®­îc knc=0,3;cos =0,6 Tra b¶ng PL1.7(TL1)ta ®­îc suÊt chiÕu s¸ngp0=14W/m2, ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã *C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: Pdl=knc.Pd=0,3.1500=450 kW Qdl=Pdl.tg450.1,33=598,5 kVAr *C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs=p0.S=14.1875=26,2 kW Qcs=Pcs.tg kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng: Ptt=Pdl+Pcs=450+26,2=476,2 kW *C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng: Qtt=Qdl=598,5 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng: Stt=kVA 3)Ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 2: C«ng suÊt ®Æt:2500 kW DiÖn tÝch:2000 m2 Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi ph©n x­ëng c¬ khÝ ta t×m ®­îc knc=0,3;cos Tra b¶ng PL1.7(TL1) ta ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0=14W/m2 ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã 1 *C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: Pdl=knc.Pd=0,3.2500=750 kW Qdl=Pdl.tg=750.1,33=997,5 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs=p0.S=14.2000=28 kW Qcs=0 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng: Ptt=Pdl+Pcs=750+28=778 kW *C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng: Qtt=Qdl=997,5 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng: Stt=kVA 4)Ph©n x­ëng luyÖn kim mÇu: C«ng suÊt ®Æt: 2100 kW DiÖn tÝch: 2400 m2 Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi ph©n x­ëng luyÖn kim mµu ta t×m ®­îc knc=0,6; cos Tra b¶ng PL1.7(TL1)ta ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15W/m2, ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn ta cã cos *C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: Pdl=knc.Pd=0,6.2100=1260 kW Qdl=Pdl.tg1260.0,75=945 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs=p0.S=15.2400=36 kW Qcs=Pcs.tg=0 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng: Ptt=Pdl+Pcs=1260+36=1296 kW *C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng: Qtt=Qdl=945 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng: Stt=kVA 5)Ph©n x­ëng luyÖn kim ®en: C«ng suÊt ®Æt:2300 kW DiÖn tÝch :4000 m2 Tra b¶ng PL1.3(TL1)víi ph©n x­ëng luyÖn kim ®en ta t×m ®­îcknc=0,6;cos Tra b¶ng PL1.7(TL1)ta ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15 W/m2 ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã coscs=1 *C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: Pdl=knc.Pd=0,6.2300=1380 kW Qdl=Pdl.tg=1380.0,75=1035 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs=p0.S=15.4000=60 kW Qcs=0 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng: Ptt=Pdl+Pcs=1380+60=1440 kW *C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng: Qtt=Qdl=1035 kVA *C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng: Stt= kVA 6)Ph©n x­ëng s÷a ch÷a c¬ khÝ: C«ng suÊt ®Æt: 760 kW DiÖn tÝch: 1500 m2 Tra sæ tay kü thuËt ta cã knc = 0,3 ;cos = 0,6 ;po=16 (kW/m2 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: Pdl = knc . Pd = 0,3.760 =228 kW Qdl = Pdl . tg = 228 . 1,3 = 296,4 kVAR * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng Pcs = po . S = 16. 1500 = 24 kW Qcs = 0 * C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x­ëng Ptt = Pdl + Pcs =228+ 24 =252 kW * C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x­ëng Qtt = Qdl + Qcs = Qdl = 296,4 kVAR *) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng 7)Ph©n x­ëng rÌn: C«ng suÊt ®Æt:1350 kW DiÖn tÝch:2100 m2 Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi ph©n x­ëng rÌn ta t×m ®­îc knc=0,5;cos Tra b¶ng PL1.7(TL1) ta ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15 W/m2 ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã *C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: Pdl=knc.Pd=0,5.1350=675 kW Qdl=Pdl.tg=675.1,33=897,75 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs=p0.S=15.2100=31,5 kW Qcs=0 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng: Ptt=Pdl+Pcs=675+31,5=706,5 kW *C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng: Qtt=Qdl=897,75 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng: Stt= kVA 8)Ph©n x­ëng nhiÖt luyÖn: C«ng suÊt ®Æt:1500 DiÖn tÝch: 3150m2 Tra b¶ngPL1.3(TL1) víi ph©n x­ëng nhiÖt luyÖn ®­îc knc=0,6; Tra b¶ng PL1.7(Tl1)ta ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15W/m2 ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn *C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: Pdl=knc.Pd=0,6.1500=900 kW Qdl=Pdl.tg900.0,75=675 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs=p0.S=15.3150=47,25 kW Qcs=0 *C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng: Ptt=Pdl+Pcs=900+47,25=947,25 kW *C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng: Qtt=Qdl=675 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng: Stt= kVA 9)Bé phËn nÐn khÝ: C«ng suÊt ®Æt:1200 kW DiÖn tÝch:1350 m2 Tra b¶ng Pl1.3(TL1)víi bé phËn nÐn khÝ ®­îc knc=0,6;cos Tra b¶ng PL1.7(TL1)ta ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0=10W/m2,ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cos *C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: Pdl=knc.Pd=0,6.1200=720 kW Qdl=Pdl.tg720.0,75=540 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs=p0.S=10.1350=13,5 kW Qcs=Pcs.tg=0 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng: Ptt=Pdl+Pcs=720+13,5=733,5 kW *C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng: Qtt=Qdl=540 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng: Stt=kVA 10)Kho vËt liÖu: C«ng suÊt ®Æt:60 kW DiÖn tÝch: 2750m2 Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi kho vËt liÖu ta ®­îc knc=0,7;cos Tra b¶ng PL1.3(TL1) ta ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0=10W/m2ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã cos *C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc: Pdl=knc.Pd=0,7.60=42 kW Qdl=Pdl.tg42.0,75=31,5 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng: Pcs=p0.S=10.2750=27,5 kW Qcs=0 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng: Ptt=Pdl+Pcs=42+27,5=69,5 kW *C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng: Qtt=Qdl=31,5 kVAR *C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng: Stt= 76,3 kVA KÕt qu¶ x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x­ëng ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng sau: Tªn ph©n x­ëng Pd Knc cos p0(W/m2) Pdl(kW) Pcs (kW) Ptt (kW) Qtt (kVAR) Stt (kVA) 1 80 0,8 0,8 15 64 28,9 92,9 65,9 113,9 2 1500 0,3 0,6 14 450 26,2 476,2 598,5 764,8 3 2500 0,3 0,6 14 750 28 778 997,5 1265 4 2100 0,6 0,8 15 1260 36 1296 945 1604 5 2300 0,6 0,8 15 1380 60 1440 1035 1773,4 6 760 0,3 0,6 16 228 24 252 296,4 389 7 1350 0,5 0,6 15 675 31,5 706,5 897,75 1142,4 8 1500 0,6 0,8 15 900 47,25 947,25 675 1163,1 9 1200 0,6 0,8 10 720 13,5 733,5 540 910,8 10 60 0,7 0,8 10 42 27,5 69,5 31,5 76,3 II) X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n nhµ m¸y *) Phô t¶i tÝnh to¸n t¸c dông cña toµn nhµ m¸y Trong ®ã Kdt = 0,8 (hÖ sè ®ång thêi) Pttnn = 0,8. 6798,85 =5433,48(kW) *) Phô t¶i tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña toµn nhµ m¸y Qttnm = 0,8. 6082,55 =4866,04(kVAr) *) Phô t¶i tÝnh to¸n nhµ m¸y *) HÖ sè c«ng suÊt cña toµn nhµ m¸y III)VÏ biÓu ®å vµ x¸c ®Þnh t©m phô t¶i 1) BiÓu ®å phô t¶i toµn xÝ nghiÖp BiÓu ®å phô t¶i lµ mét vßng trßn vÏ trªn mÆt ph¼ng cã t©m trïng víi t©m phôt¶i ®iÖnCã diÖn tÝch øng víi c«ng suÊt cña phô t¶i theo mét tØ lÖ xÝch tuú chän. BiÓu ®å ®­îc chia lµm hai phÇn Phô t¶i ®éng lùc (qu¹t ®­îc g¹ch chÐo) Phô t¶i chiÕu s¸ng (phÇn qu¹t ®Ó tr¾ng) B¸n kÝnh vßng trßn biÓu ®å phô t¶i cho c¸c ph©n x­ëng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Ri : B¸n kÝnh biÓu ®å phô t¶i thø i m : tØ lÖ xÝch tuú chän Si : phô t¶i tÝnh to¸n thø i Gãc cña phô t¶i chiÕu s¸ng n»m trong biÓu ®å ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc §Ó x¸c ®Þnh biÓu ®å phô t¶i ta chän tØ lÖ xÝch 3kVA/mm2 Tõ sè liÖu tÝnh to¸n phÇn tr­íc vµ c«ng thøc ë trªn ta cã b¶ng sè liÖu sau vÒ R vµ Thø tù Tªn ph©nx­ëng Pcs(kW) Ptt(kW) Stt(kVA) Ri mm (®é) 1 Ban qu¶n lý vµ thiÕt kÕ 28,9 92,9 113,9 3,5 112 2 Ph©n x­ëng c¬ khÝ 1 26,2 476,2 764,8 9 19,8 3 Ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 2 28 778 1265 11,6 13 4 Ph©n x­ëng luyÖn kim mµu 36 1296 1604 13 10 5 Ph©n x­ëng luyÖn kim ®en 60 1440 1773,4 13,7 15 6 P/x söa chòa c¬ khÝ 24 252 389 6,4 34,3 7 Ph©n x­ëng rÌn 31,5 706,5 1142,4 11 16,1 8 Ph©n x­ëng nhiÖt luyÖn 47,25 947,25 1163,1 11,1 18 9 Bé phËn nÐn khÝ 13,5 733,5 910,8 9,8 6,6 10 Kho vËt liÖu 27,5 69,5 76,3 8,1 142,4 2) X¸c ®Þnh t©m phô t¶i Víi quy m« nhµ m¸y mµ ta ®ang thiÕt kÕ ta c©n x¸c ®Þnh t©m phô t¶i. T©m phô t¶i lµ ®iÓm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn m«men phô t¶i ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu -> min trªn ®å thÞ phô t¶i. Trong ®ã Pi vµ Li lµ c«ng suÊt vµ kho¶ng c¸ch cña phô t¶i thø i ®Õn t©m §iÓm t©m phô t¶i chÝnh lµ n¬i ®Æt c¸c tram biÕn ¸p hoÆc tr¹m ph©n phèi trung t©m §Ó x¸c ®Þnh ®­îc t©m phô t¶i ta sö dông ph­¬ng ph¸p sau trªn mÆt b»ng nhµ m¸y ta x¸c ®Þnh mét hÖ trôc to¹ ®é xoy. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc t©m cña c¸c ph©n x­ëng lµ (xi,yi) =>sÏ x¸c ®Þnh ®­îc to¹ ®é cña t©m phô t¶i Trong thùc tÕ z rÊt Ýt ®­îc quan t©m v× ta chØ quam t©m ®Õn ph­¬ng diÖn mÆt b»ng lµ chñ yÕu Theo sè liÖu ban ®Çu ta cã PhÇn II ThiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cña nhµ m¸y I)Lùa chän ®iÖn ¸p truyÒn t¶i tõ hÖ thèng ®Õn xÝ nghiÖp Ta dùa vµo biÓu thøc kinh nghiÖm: U=4,34.(kV) Trong ®ã: P:C«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhµ m¸y(kV) L :kho¶ng c¸ch tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ nhµ m¸y(km) L=10km Nh­ vËy cÊp ®iÖn ¸p hîp lý ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng vÒ nhµ m¸y lµ: U=4,34.kV II)Chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn *C¸c tr¹m biÕn ¸p ®­îc lùa chän dùa trªn nguyªn t¾c sau: VÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: gÇn t©m phô t¶i; thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, vËn hµnh s÷a ch÷a, an toµn vµ kinh tÕ. Sè l­îng MBA ®Æt trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®­îc lùa chän c¨n cø vµo yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt;chÕ ®é lµm viÖc cña phô t¶i. Trong mäi tr­êng hîp TBA chØ ®Æt 1 MBA sÏ lµ kinh tÕ vµ thuËn lîi cho viÖc vËn hµnh, nh­ng ®é tin cËy kh«ng cao. C¸c TBA cung cÊp cho hé lo¹i I vµ lo¹i II chØ nªn ®Æt 2 MBA , hé lo¹i III cã thÓ chØ ®Æt 1 MBA. Dung l­îng MBA ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn : n.khc.SdmB>Stt vµ kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn sù cè mét MBA (trong tr¹m cã nhiÒu h¬n 1 MBA) (n-1)khc.kqt.SdmB>Sttsc Trong ®ã: n-sè m¸y biÕn ¸p cã trong tr¹m biÕn ¸p khc-HÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr­êng, ta chän lo¹i m¸y biÕn ¸p chÕ t¹o ë ViÖt Nam nªn kh«ng cÇn hiÖu chØnh nhiÖt ®é khc=1 kqt- hÖ sè qu¸ t¶i sù cè, kqt=1,4nÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn MBA vËn hµnh qu¸ t¶i kh«ng qu¸ 5 ngµy ®ªm, thêi gian qu¸ t¶i trong mét ngµy ®ªm kh«ng v­ît qu¸ 6h vµ tr­íc khi qu¸ t¶i MBA vËn hµnh víi hÖ sè t¶i <0,93 Sttsc-c«ng suÊt tÝnh to¸n sù cè.Khi sù cè mét m¸y biÕn ¸p cã thÓ lo¹i bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng ®Ó gi¶m nhÑ dung l­îng cña c¸c MBA nhê vËy cã thÓ gi¶m nhÑ ®­îc vèn ®Çu t­ vµ tæn thÊt cña tr¹m trong tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th­êng. Gi¶ thiÕt trong c¸c hé lo¹i I cã 30% lµ phô t¶i lo¹i 3 nªn Sttsc=0,7Stt §ång thêi còng cÇn h¹n chÕ chñng lo¹i MBA dïng trong nhµ maý ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vËn hµnh, s÷a ch÷a, thay thÕ. *C¸c ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn: Ph­¬ng ¸n 1: Ph­¬ng ¸n sö dông tr¹m biÕn ¸p trung gian nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ h¹ xuèng ®iÖn ¸p 6kV sau ®ã vÒ cung cÊp vÒ cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng.Sö dông 6 tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng.C¸c tr¹m biÕn ¸p B1,B2,B3,B4,B5,B6 h¹ ®iÖn ¸p tõ 6kV xuèng 0,4kV ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x­ëng. Ph­¬ng ¸n 2: Ph­¬ng ¸n nµy sö dông tr¹m biÕn ¸p trung gian nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ h¹ ¸p xuèng ®iÖn ¸p 6kV sau ®ã cung cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. Sö dông 5 tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p B1,B2,B3,B4,B5 h¹ ®iÖn ¸p tõ 6kV xuèng 0,4kV ®Ó cung cÊp cho c¸c ph©n x­ëng. Ph­¬ng ¸n 3: Ph­¬ng ¸n nµy sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p B1,B2,B3,B4,B5,B6 h¹ ®iÖn ¸p tõ 10kV xuèng 0,4kV ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x­ëng. Ph­¬ng ¸n 4: Ph­¬ng ¸n nµy sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng.C¸c tr¹m biÕn ¸p B1,B2,B3,B4,B5 h¹ ®iÖn ¸p tõ 10kV xuèng 0,4kV ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c ph©n x­ëng. Víi quy m« nh­ nhµ m¸y ta chØ cÇn ®Æt mét tr¹m ph©n phèi trung t©m nhËn ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian råi ph©n phèi cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. Ta chän c¸c ph­¬ng ¸n dïng 5 tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. III)X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt tr¹m ph©n phèi trung t©m Hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt lµ t¹i t©m cña phô t¶i Theo hÖ to¹ ®é ®· chän nh­ trong phÇn tr­íc th× vÞ trÝ ®Æt tr¹m ph©n phèi trung t©m sÏ lµ: X= 5,7 Y= 4,1 IV)X¸c ®Þnh vÞ trÝ sè l­îng vµ dung l­îng m¸y biÕn ¸p 1) Sè l­îng vµ vÞ trÝ C¨n cø vµo vÞ trÝ vµ c«ng suÊt cña c¸c ph©n x­ëng ta chän ph­¬ng ¸n 4 -Tr¹m biÕn ¸p B1 cÊp cho Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ vµ ph©n x­ëng ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 2 ®Æt 2 m¸y lµm viÖc song song -Tr¹m biÕn ¸p B2 cÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng c¬ khÝ sè1 vµ ph©n x­ëng luyÖn kim mµu.Tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song. -Tr¹m biÕn ¸p B3 cÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng s÷a ch÷a c¬ khÝ vµ ph©n x­ëng nhiÖt luyÖn.Tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song. -Tr¹m biÕn ¸p B4 cÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng luyÖn kim ®en , tr¹m ®Æt 2MBA lµm viÖc song song. -Tr¹m biÕn ¸p B5 cÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng rÌn ,bé phËn nÐn khÝ vµ kho vËt liÖu.Tr¹m ®Æt 2MBA lµm viÖc song song. Ta sö dông c¸c tr¹m kÒ cã mét t­êng chung víi t­êng ph©n x­ëng. Chän c¸c m¸y do ViÖt Nam s¶n xuÊt nªn kh«ng cÇn hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é 2) Chän dung l­îng m¸y biÕn ¸p *tr¹m biÕn ¸p B1: n.khcSdmB>Stt=1378,9kVA SdmB>=689,45kVA Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn Sdm=1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn sù cè:Sttsclóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 2 sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x­ëng , cßn ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ lµ phô taØ lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn. (n-1).kqt..SdmB>Sttsc=0,7.Stt SdmB> =kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt 2 m¸y Sdm=1000kVA lµ hîp lý *Tr¹m biÕn ¸p B2: n.khc.SdmB>Stt=2368,8kVA SdmB>=1184,4kVA Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn Sdm=1600kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn sù cè (n-1).kqt.SdmB>Sttsc=0,7.Stt SdmB>kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt hai m¸y Sdm=1600kVA lµ hîp lý *Tr¹m biÕn ¸p B3: n.khc.SdmB>Stt=1552,1kVA SdmB>kVA Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn Sdm=1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn sù cè: (n-1).kqt.SdmB>Sttsc=0,7.Stt SdmB>581,55kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt 2 m¸y Sdm=1000kVA lµ hîp lý *Tr¹m biÕn ¸p B4: n.khc.SdmB>Stt=1773,4kVA SdmB>886,7kVA Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn Sdm=1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn sù cè: (n-1).kqt.SdmB>Sttsc=0,7.Stt SdmB>886,7kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt 2 m¸y Sdm=1000kVA lµ hîp lý *Tr¹m biÕn ¸p B5: n.khc.SdmB>Stt=2129,5kVA SdmB>1064,75kVA Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn Sdm=1600kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn sù cè: (n-1).kqt.SdmB>Sttsc=0,7.Stt SdmB>1034,75kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt 2 m¸y Sdm=1600kVA lµ hîp lý. KÕt qu¶ lùa chän MBA Tªn MBA Sdm (kVA) (kW) (kW) UN (%) I0 (%) Sè m¸y §¬n gi¸ (103§) Thµnh tiÒn (103§) B1 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2 121 800 243 600 B2 1600 2,8 18 6,5 1,4 2 202 500 405 000 B3 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2 121 800 243 600 B4 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2 121 800 243 600 B5 1600 2,8 18 6,5 1,4 2 202 500 405 000 V) C¸c ph­¬ng ¸n ®i d©y m¹ng cao ¸p V× nhµ m¸y thuéc hé lo¹i 1 nªn ta sÏ dïng ®­êng d©y trªn kh«ng lé kÐp ®Î t¶i ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m cña nhµ m¸y. C¸c tr¹m ph©n phèi ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Òu lµ ®­êng d©y t¶i cho hé lo¹i mét nªn tÊt c¶ ta ®i b»ng lé kÐp. §Ó ®¶m b¶o mü quan vµ an toµn ta dïng c¸p ngÇm C¨n cø vµo vÞ trÝ c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ tr¹m ph©n phèi trung t©m ta cã c¸c ph­¬ng ¸n ®i d©y nh­ sau Ph­¬ng ¸n sè 1 : C¸c tram ®­îc cÊp ®iÖn trùc tiÕp tõ tr¹m ph©n phèi trung t©m Ph­¬ng ¸n sè 2 : C¸c tram ë xa tr¹m ph©n phèi trung t©m ®­îc nèi liªn th«ng víi c¸c tram ë gÇn §­êng ®i tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m cña nhµ m¸y dµi 3,3(km) ta sö dông ®­êng d©y trªn kh«ng d©y nh«m lâi thÐp. Tra sæ tay kü thuËt ta cã Tmax = 4000-> 4500(h) Víi gi¸ trÞ Tmax nh­ trªn ta cã mËt ®é dßng kinh tÕ Jkt = 1,1A/mm2 Chän d©y AC-95 KiÓm tra dßng sù cè Icp =330(A) Isc = 2.Ittnm = 2.95,7 =191,4(A) Tho¶ n·m Kh«ng cÇn kiÓm tra tæn thÊt ®iÖn ¸p do ®­êng d©y ng¾n Sau khi chän ®­îc ®­êng ®i d©y tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tram ph©n phèi ta tiÕn hµnh tÝnh to¸n chi tiÕt cho tõng ph­¬ng ¸n Dù kiÕn chän d©y c¸p ®ång 3 lâi c¸ch ®iÖn XLPE ®ai thÐp vá PVC do FURUKAWA chÕ t¹o víi Jkt = 3,1 (A/mm2) Fkt= Imax= VI)C¸c ph­¬ng ¸n: 1) Ph­¬ng ¸n sè 1 S¬ ®å ph­¬ng ¸n 6 4 B3 8 8 B2 9 1 B5 B4 B1 3 5 7 10 b) Lùa chän tr¹m biÕn ¸p vµ d©y dÉn *)Tr¹m B1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=16(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 110(A) Isc = 2.Itt = 2.39,8 =79,6(A) §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 79,6 < 0,93.Icp = 0,93.110 =102,3 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Cßn Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t­¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®­êng ®i tõ PPTT ®Õn B1 lµ 2xXLPE(3x16) *) Tr¹m B2 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=35(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 170(A) Isc = 2.Itt = 2.68,4 =136,8(A) §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc =136,8 < 0,93.Icp = 0,93.170 =158,1 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Cßn Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t­¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®­êng ®i tõ PPTT ®Õn B2 lµ 2xXLPE(3x35) *) Tr¹m B3 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=16(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 110(A) Isc = 2.Itt = 2.44,8 = 89,6(A) §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 89,6 < 0,93.Icp = 0,93.110 =102,3 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Cßn Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t­¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®­êng ®i tõ PPTT ®Õn B3 lµ 2xXLPE(3x16) *) Tr¹m B4 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.51,2 = 102,4(A) §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 102,4 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Cßn Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t­¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®­êng ®i tõ PPTT ®Õn B4 lµ 2xXLPE(3x25) *) Tr¹m B5 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.61,5 = 123(A) §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 123 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Cßn Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t­¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®­êng ®i tõ PPTT ®Õn B5 lµ 2xXLPE(3x25) *)Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Õn c¸c ph©n x­ëng C¸p h¹ ¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®­êng c¸p ë ®©y ®Òu rÊt ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn . C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p bèn lâi do h·ng LENS chÕ t¹o, riªng ®èi víi ®o¹n c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n x­ëng luyÖn kim mµu do cã dßng Imax lín: nªn mçi pha sö dông hai c¸p ®ång h¹ ¸p 1 lâi tiÕt diÖn F=630mm2 víi Icp=1088A vµ mét c¸p ®ång h¹ ¸p 1 lâi tiÕt diÖn F=630mm2 lµm d©y trung tÝnh do h·ng LENS chÕ t¹o. trong tr­êng hîp nµy hÖ sè hiÖu chØnh khc=0,83 do cã 14 sîi c¸p ®Æt chung trong mét r·nh c¸p. KÕt qu¶ chän c¸p cho ph­¬ng ¸n sè 1 ®­êng c¸p F(mm2) L (m) R0 ®¬n gi¸ (103§/m) Thµnh tiÒn (103§) TPPTT-B1 3*16 85 1,47 48 8160 TPPTT-B2 3*35 100 0,67 105 21000 TPPTT-B3 3*16 90 1,47 48 8640 TPPTT-B4 3*25 35 0,93 75 5250 TPPTT-B5 3*25 95 0,93 75 14250 B1-1 3*50+35 60 0,387 84 10080 B2-4 3*630+630 30 0,047 726 43560 B3-6 3*120+70 35 0,153 205 7175 c) TÝnh to¸n kinh tÕ -kü thuËt *) X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông P Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®­êng d©y c¸p tõ PPTT-B1 Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®­êng d©y c¸p tõ PPTT-B2 Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®­êng d©y c¸p tõ PPTT-B3 Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®­êng d©y c¸p tõ PPTT-B4 Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®­êng d©y c¸p tõ PPTT-B5 T­¬ng tù tæn thÊt trªn B1-1:W B2-4: B2-6: Tæng kÕt ta cã b¶ng kÕt qu¶ sau §­êng c¸p F(mm2) L(m) ro(/km) R() P(kW) PPTT-B1 3*16 85 1,47 124,95 1,2 PPTT-B2 3*35 100 0,67 670 1,9 PPTT-B3 3*16 90 1,47 132,3 1,6 PPTT-B4 3*25 35 0,93 32,55 0,5 PPTT-B5 3*25 95 0,93 88,35 2 B1-1 3*50+35 60 0,387 23,22 0,821 B2-4 3*630+630 30 0,047 1,41 2,8 B2-6 3*120+70 35 0,153 5,355 1,7 *) TÝnh to¸n vÒ kinh tÕ §Ó lùa chän mét ph­¬ng ¸n tèi ­u trong nhiÒu ph­¬ng ¸n vÒ mÆt kinh tÕ ta dùa vµo hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµg n¨m Z. Ta chØ tÝnh phÇn kh¸c nhau gi÷a hai ph­¬ng ¸n Hµm chi phÝ tÝnh to¸n Z = (avh+atc).K+A.C +.C Trong ®ã avh : HÖ sè vËn hµnh atc : HÖ sè tiªu chuÈn atc=0,2 K : Vèn ®Çu t­ cho tr¹m biÕn ¸p vµ ®­êng d©y Koi : Gi¸ tiÒn 1m c¸p tiÕt diÖn Li : chiÒu dµi tuyÕn c¸p cã tiÕt diÖn i A : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng cao ¸p xÝ nghiÖp A = Pmax. : thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt =(0,124+Tmax.10-4)2.8760 C : Gi¸ 1kWh ®iÖn n¨ng C=750®/kWh trong ®ã: n:sè m¸y biÕn ¸p ghÐp song song t:thêi gian m¸y biÕn ¸p vËn hµnh, t=8760h vµ cos=0,74 t×m ®­îc =3300h 114154,8kWh TÝnh to¸n chi tiÕt cho ph­¬ng ¸n K =( 8160+21000+8640+5250+14250+10080+43560+7175 +405000).103 = 523115.103(®) A = (1,2+1,9+1,6+0,5+2+0,821+2,8+1,7).3300 =41319,3(kWh) Z = (0,1+0,2).523115.103 +(41319,3+114154,8).750 = 273540,1.103(®) 2) Ph­¬ng ¸n sè II §Æt 6 tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng, trong ®ã : *Tr¹m biÕn ¸p B1: cÊp ®iÖn cho ban qu¶n lý, phßng thiÕt kÕ vµ ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 1, tr¹m ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song. n.khcS®mB> Stt=878,7kVA S®mB> 439,4kVA Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m= 1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè:Sttsclóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng sè 1 sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x­ëng, cßn ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn: ( n-1).kqt.S®mB>Sttsc=0,7Stt S®mB> VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt hai m¸y S®m=1000kVA lµ hîp lý * Tr¹m biÕn ¸p B2: CÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng luyÖn kim mµu vµ ph©n x­ëng s÷a ch÷a c¬ khÝ . Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song: n.khc.S®mB>Stt=1993kVA S®mB> Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m=1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè :Sttsclóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng luyÖn kim mµu sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x­ëng cßn ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn ( n-1).kqt.S®mB>Sttsc=0,7Stt S®mB>kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt hai m¸y S®m=1000kVA lµ hîp lý. *Tr¹m biÕn ¸p B3 cÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 2, tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p song song : n.khc.S®mB>Stt=1265kVA S®mB> Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m=1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : ( n-1).kqt.S®mB>Sttsc=0,7Stt S®mB>kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt hai m¸y S®m=1000kVA lµ hîp lý. *Tr¹m biÕn ¸p B4: cÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng luyÖn kim ®en tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song n.khc.S®mB>Stt=1773,4kVA S®mB> Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m=1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : ( n-1).kqt.S®mB>Sttsc=0,7Stt S®mB>kVA VËy tr¹m biÕn ¸p B4®Æt hai m¸y S®m=1000kVA lµ hîp lý *Tr¹m biÕn ¸p B5: CÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng rÌn bé phËn nÐn khÝ vµ kho vËt liÖu. Tr¹m ®Æt hai m¸y lµm viÖc song song: n.khc.S®mB>Stt=2129,5kVA S®mB> Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m=1600kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè :Sttsclóc nµy chÝnh lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng rÌn vµ bé phËn nÐn khÝ sau khi c¾t bít mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong ph©n x­ëng cßn kho vËt liÖu lµ phô t¶i lo¹i III nªn khi sù cè cã thÓ t¹m ngõng cung cÊp ®iÖn. ( n-1).kqt.S®mB>Sttsc=0,7Stt S®mB> VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt hai m¸y S®m=1600kVA lµ hîp lý. *Tr¹m biÕn ¸p B6: CÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng nhiÖt luyÖn. Tr¹m ®Æt hai m¸y lµm viÖc song song n.khc.S®mB>Stt=1163,1kVA S®mB> Chän m¸y biÕn ¸p tiªu chuÈn S®m=1000kVA KiÓm tra ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : ( n-1).kqt.S®mB>Sttsc=0,7Stt S®mB> VËy tr¹m biÕn ¸p B6®Æt hai m¸y S®m=1000kVA lµ hîp lý. Tªn TBA Sdm (KVA) (kW) (kW) UN(%) I0(%) Sè m¸y B1 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2 B2 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2 B3 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2 B4 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2 B5 1600 2,8 18 6,5 1,4 2 B6 1000 2,1 12,6 6,5 1,5 2 T­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n I, tõ TPPTT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng chän c¸p cao ¸p theo mËt ®é kinh tÕ dßng ®iÖn jkt. Sö dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h tra ®­îc jkt=3,1A/mm2 b) Lùa chän tr¹m biÕn ¸p vµ d©y dÉn *)Tr¹m B1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=16(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 110(A) Isc = 2.Itt = 2.25,4 =50,8(A) §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 50,8 < 0,93.Icp = 0,93.110 =102,3 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Cßn Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t­¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®­êng ®i tõ PPTT ®Õn B1 lµ 2xXLPE(3x16) *) Tr¹m B2 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.57,5 =115(A) §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc =115 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Cßn Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t­¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®­êng ®i tõ PPTT ®Õn B2 lµ 2xXLPE(3x25) *) Tr¹m B3 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=16(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 110(A) Isc = 2.Itt = 2.36,5 =73(A) §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 73 < 0,93.Icp = 0,93.110 =102,3 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Cßn Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t­¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®­êng ®i tõ PPTT ®Õn B3 lµ 2xXLPE(3x16) *) Tr¹m B4 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.51,2 = 102,4(A) §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 102,4 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Cßn Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t­¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®­êng ®i tõ PPTT ®Õn B4 lµ 2xXLPE(3x25) *) Tr¹m B5 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.61,5 = 123(A) §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 123 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt *)Tr¹m B6: Chän d©y cã tiÕt diÖn F=16(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 110(A) Isc = 2.Itt = 2.33,6 =67,2(A) §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 67,2 < 0,93.Icp = 0,93.110 =103,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt Cßn Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t­¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®­êng ®i tõ PPTT ®Õn B6 lµ 2xXLPE(3x16) *)Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Õn c¸c ph©n x­ëng T­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n 1 c¸p h¹ ¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®­êng c¸p ë ®©y ®Òu rÊt ng¾n tæn thÊt ®iÖn ¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn cã thÓ bá qua.C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h·ng LENS chÕ t¹o. KÕt qu¶ chän c¸p cho ph­¬ng ¸n sè 2 ®­êng c¸p F(mm2) L (m) R0 ®¬n gi¸ (103§/m) Thµnh tiÒn (103§) TPPTT-B1 3*16 120 1,47 48 11520 TPPTT-B2 3*25 50 0,93 75 75000 TPPTT-B3 3*16 90 1,47 48 8640 TPPTT-B4 3*25 35 0,93 75 5250 TPPTT-B5 3*25 95 0,93 75 14250 TPPTT-B6 3*16 70 1,47 48 6720 B1-1 3*50+35 40 0,387 84 6720 B2-6 3*120+70 30 0,153 205 6150 c) TÝnh to¸n kinh tÕ -kü thuËt *) X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông P Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®­êng d©y c¸p tõ PPTT-B1 Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®­êng d©y c¸p tõ PPTT-B2 Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®­êng d©y c¸p tõ PPTT-B3 Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®­êng d©y c¸p tõ PPTT-B4 Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®­êng d©y c¸p tõ PPTT-B5 Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®­êng d©y c¸p tõ PPTT-B6 T­¬ng tù tæn thÊt trªn B1-1:W B2-6: Tæng kÕt ta cã b¶ng kÕt qu¶ sau §­êng c¸p F(mm2) L(m) ro(/km) R() P(kW) PPTT-B1 3*16 120 1,47 176,4 0,68 PPTT-B2 3*25 50 0,93 46,5 0,92 PPTT-B3 3*16 90 1,47 132,3 1,1 PPTT-B4 3*25 35 0,93 32,55 0,5 PPTT-B5 3*25 95 0,93 88,35 2 PPTT-B6 3*16 70 1,47 102,9 0,8 B1-1 3*50+35 40 0,387 15,48 0,55 B2-6 3*120+70 30 0,153 4,59 1,44 *) TÝnh to¸n vÒ kinh tÕ §Ó lùa chän mét ph­¬ng ¸n tèi ­u trong nhiÒu ph­¬ng ¸n vÒ mÆt kinh tÕ ta dùa vµo hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµg n¨m Z. Hµm chi phÝ tÝnh to¸n Z = (avh+atc).K+A.C Trong ®ã avh : HÖ sè vËn hµnh atc : HÖ sè tiªu chuÈn atc=0,2 K : Vèn ®Çu t­ cho tr¹m biÕn ¸p vµ ®­êng d©y(trong bµi tËp nµy ta chØ ph¶i tÝnh to¸n víi vèn ®Çu t­ ®­êng d©y) Koi : Gi¸ tiÒn 1m c¸p tiÕt diÖn Li : chiÒu dµi tuyÕn c¸p cã tiÕt diÖn i A : Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng cao ¸p xÝ nghiÖp AB = Pmax. : thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt =3300h C : Gi¸ 1kWh ®iÖn n¨ng C=750®/kWh TÝnh to¸n chi tiÕt cho ph­¬ng ¸n K =(11520+75000+8640+5250+14250+6720+6720+6150+243600.2).103 = 621450.103(®) AD = (0,68+0,92+1,1+0,5+2+0,8+0,55+1,44).3300=26367(kWh) =119370,9+64916,7=184287,6kWh Z = (0,1+0,2).621450.103 +(26367+184287).750 =(186435+157990,5).103=344425.103 VËy ta chän ph­¬ng ¸n sè 1 VII) ThiÕt kÕ chi tiÕt m¹ng ®i d©y 1)Tr¹m ph©n phèi trung t©m Lµ n¬i trùc tiÕp nhËn ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ ®Ó cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y. §©y lµ nhµ m¸y thuéc hé phô t¶i lo¹i mét nªn tr¹m ph©n phèi trung t©m ®­îc cung cÊp bëi hai thanh gãp ph©n ®o¹n, liªn l¹c gi÷a hai thanh gãp b»ng mét m¸y c¾t hîp bé liªn l¹c gi÷a hai ph©n ®o¹n *)Trªn mçi ph©n ®o¹n thanh gãp ®Æt mét m¸y biÕn ¸p ®o l­êng cÊp nguån ¸p cho c¸c m¹ch ®o l­êng, b¶o vÖ , tÝn hiÖu, ®iÒu khiÓn. Ngoµi ra cßn cã cuén tam gi¸c hë ®Ó b¸o ch¹m ®Êt mét pha. *) §­êng d©y ®i tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ lµ ®­êng d©y trªn kh«ng nªn trªn mçi ph©n ®o¹n thanh gãp ®Æt c¸c chèng sÐt van *) Trªn c¸c lé cña ®Çu ®­êng d©y ®i tíi tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng dïng c¸c tñ hîp bé do h·ng SIEMEN. M¸y c¾t lo¹i 8DC11 víi c¸c th«ng sè sau. Lo¹i MC C¸ch ®iÖn I®m(A) U®m(kV) Ic®m(kA) Icmax(kA) 8DC11 SF6 1250 12 25 63 2)Chän d©y dÉn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m §­êng d©y cung cÊp tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m cña nhµ m¸y dµi 10km sö dông ®­êng d©y trªn kh«ng d©y nh«m lâi thÐp lé kÐp *Víi m¹ng cao ¸p cã Tmax lín d©y dÉn ®­îc chän theo mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ jkt tra theo b¶ng d©y dÉn AC cã thêi gian sö dông c«ng suÊt lín nhÊt Tmax=4500h ta cã jkt=1,1A/mm2 Dßng ®iÖn tÝnh to¸n ch¹y trªn mçi d©y dÉn: Ittnm=210,6A TiÕt diÖn kinh tÕ Fkt= Chän d©y nh«m lâi thÐp tiÕt diÖn 240mm2 *KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn sù cè ®øt mét d©y Isc=2.Ittnm=2.210,6A Isc=421,2A<Icp=605A D©y dÉn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sù cè *KiÓm tra d©y dÉn theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp Víi d©y dÉn ACO-240 cã r0=0,13 ,x0=0,357 Ta thÊy d©y dÉn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 2) TÝnh to¸n ng¾n m¹ch vµ lùa chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn a) TÝnh to¸n ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p Môc ®Ých cña viÖc tÝnh to¸n ng¾n m¹ch dïng ®Ó kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh tÜnh vµ ®éng cña c¸c thiÕt bÞ vµ d©y dÉn ®­îc chän khi cã ng¾n m¹ch trong hÖ thèng. S¬ ®å tÝnh to¸n ng¾n m¹ch cña hÖ thèng ®­îc thay thÕ nh­ sau N C¸p TBATG PPTT Ni XHT ZD ZCi N : §iÓm ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i tr¹m ph©n phèi Ni : §iÓm ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Ó kiÓm tra c¸p vµ c¸c thiÕt bÞ cao ¸p cña tr¹m §iÖn kh¸ng cña hÖ thèng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã:SN c«ng suÊt ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña m¸y biÕn ¸p trung gian Zd = Rd+jXd Rd,Xd ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña d©y tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ ®Õn tr¹m ph©n phèi trung t©m Zci = Rci+jXci Rci,Xci ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña ®­êng d©y c¸p tõ tr¹m PPTT vÒ ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng Zn : Tæng trë ng¾n m¹ch lµ tæng trë tõ ®iÓm ng¾n m¹ch vÒ hÖ thèng U:®iÖn ¸p cña ®­êng d©y (kV) *) TÝnh ng¾n m¹ch t¹i thanh gãp tr¹m PPTT Th«ng sè c¸c lé d©y §­êng c¸p F (mm2) L (m) ro (/km) xo (/km) R10-3 () X10-3 () BATG-PPTT AC-240 10 000 0,13 0,357 1300 3570 PPTT-B1 3*16 85 1,47 0,142 124,95 12,07 PPTT-B2 3*35 100 0,67 0,113 67 11,3 PPTT-B3 3*16 90 1,47 0,142 132,3 12,78 PPTT-B4 3*25 35 0,93 0,118 32,55 4,13 PPTT-B5 3*25 95 0,93 0,118 88,35 11,21 Rn = Rd = 1,3() Xn = Xht + Xd = 0,1 + 3,6 = 3,7() *) TÝnh to¸n ng¾n m¹ch tai ®iÓm N1 (T¹i thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng B1) RN1 = Rd + Rc1 = 1,3 + 0,12 =1,42 () X N1= Xd + XHT +Xc1= 3,6 + 0,1 + 0,012= 3,7() *) T¹i ®iÓm N2 RN2 = Rd + Rc2 = 1,3 + 0,067 = 1,367 () X= Xd + XHT +Xc2= 3,6 +0,1 + 0,0113=3,71 () *) T¹i ®iÓm N3 RN3 = Rd + Rc3 = 1,3 + 0,1323 =1,4323 () XN3= Xd + XHT +Xc3= 3,6 +0,1 +0,0128=3,7128 () *) T¹i ®iÓm N4 RN4 = Rd + Rc4 = 1,3 +0,0326 =1,3326 () XN4= Xd + XHT +Xc4= 3,6 + 0,1 +0,00413=3,704() *) T¹i ®iÓm N5 RN5 = Rd + Rc5 = 1,3 +0,0884 =1,3884 () XN5= Xd + XHT +Xc5= 3,6 + 0,1 + 0,01121=3,7112 () KÕt qu¶ ta cã b¶ng sau: §iÓm ng¾n m¹ch IN(kA) ixk(kA) N 1,5 3,8 N1 1,46 3,7 N2 1,46 3,72 N3 1,45 3,69 N4 1,47 3,74 N5 1,46 3,717 b) Lùa chän thiÕt bÞ ®iÖn: *) M¸y c¾t 8DC11 Lùa chän theo c¸c d÷ liÖu sau U®m mc U®m m I®m mc = 1250(A) Ilvmax = 2 . Ittnm = 2. 210,6 = 421,2(A) Ic®m = 25(kA) IN = 1,5(kA) I®m ® = 63(kA) ixk = 3,8(kA) *) BiÕn ¸p ®o l­êng BU Lùa chän theo c¸c tiªu chuÈn sau U®m BU U®m m =10(kV) Chän lo¹i 3 pha 5 trô ta chän 4MS32 cã c¸c th«ng sè nh­ sau U®m =12 (kV) Uf=50 =28(kV) Uxung = 75(kV) U1®m = 12/(kV) U2®m = 100/(kV) S®m = 400(VA) *) Lùa chän chèng sÐt van U®m m =10(kV) Chän chèng sÐt do h·ng COOPER chÕ t¹o cã U®m =10 (kV) gi¸ ®ì ngang AZLD501B10 3) Tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng V× tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Æt rÊt gÇn tr¹m ph©n phèi trung t©m nªn phÝa cao ¸p ta chØ cÇn ®Æt dao c¸ch ly vµ cÇu ch× dïng ®Ó b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i cho biÕn ¸p. PhÝa h¹ ¸p ta ®Æt c¸c ¸p-to-m¸t tæng vµ ¸p-to-m¸t nh¸nh. Trªn thanh c¸i h¹ ¸p ®­îc ph©n ®o¹n b»ng mét ¸p-to-m¸t liªn l¹c *) Lùa chän dao c¸ch ly cao ¸p Dao c¸ch ly ®­îc lùa chän theo c¸c tiªu chuÈn sau U®m dcl U®m m I®m dclIlvmax I®m ® ixk =3,8(kA) Chän dao c¸ch ly do h·ng SIEMEN chÕ t¹o Dao c¸ch ly 3DC U®m(kV) I®m(A) INt(kA) INmax(kA) 12 400 10->63 40->160 *) Lùa chän cÇu ch× cao ¸p Lùa chän theo c¸c sè liÖu sau vµ dïng chung cho tÊt c¶ c¸c tr¹m U®m ccU®m m = 10(kV) I®m cc Ilvmax = Ic®m INmax = 4(kA) Chän cÇu ch× do h·ng SIEMEN chÕ t¹o. chän cÇu ch× GD1232-4D CÇu ch× nµy cã cÊc th«ng sè nh­ sau U®m(kV) I®m(A) IcminN(A) IcN(kA) 12 160 875 40 *) Lùa chän ¸p-t«-mat Chän do h·ng MERLIN GERIN chÕ t¹o Trong phÇn nµy ta chØ chän ¸p-t«-mat tæng vµ ¸p-t«-m¸t ph©n ®o¹n Chän ¸p-t«-m¸t theo c¸c d÷ liÖu sau U®mAU®m m = 0,38(kV) I®mA Ilvmax = Ta tiÕn hµnh chän cho tõng tram nh­ sau Tr¹m B1,B3,B4, Ilvmax = Tr¹m B2,B5 Ilvmax = Ta cã b¶ng tæng kÕt nh­ sau Tªn tr¹m Loai Sè l­îng U®m(V) I®m(A) INc(kA) Sè cùc B1,B3,B4, CM 2000 3 415 2000 70 3 B2,B5 CM 3200 3 415 3200 70 3 Nh­ vËy ta cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ¸n nµy ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®Ó tõ ®ã cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo, ë ®©y ta chØ tÝnh to¸n víi m¹ng cao ¸p.C¸c thiÕt bÞ ®· lùa chän cho m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y ®Òu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt cÇn thiÕt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNHA MAY KEO.doc
  • docBia.doc
  • dwgBieu do.dwg
Luận văn liên quan