Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho công trình Vinaplast - 39A Ngô Quyền, Hà Nội

Sau hơn 4 tháng thực hiện công việc đồ án thiết kế hệ thống ĐHKK cho công trình Vinaplast em đã hoàn thành công việc được giao. Việc tính toán, lựa chọn hệ thống ĐH KK cho công trình đảm bảo đúng các bước như đã trình bầy trong thiết kế. Bản thiết kế đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật chuyên môn và vốn đầu tư hợp lý. Sau quá trình nghiên cứu và làm bản đồ án này em có một số nhận xét sau: + Để có thể tính toán được năng suất lạnh một cách chính xác thì việc đầu tiên là phải tiến hành khảo sát công trình cần phải được tiến hành 1 cách kỹ lưỡng và phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và nhà thiết kế. + Quá trình tính nhiệt – ẩm là một quá trình khó khăn đòi hỏi người thiết kế cần có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực điều hoà không khí. Cần khảo sát điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cảnh quan xung quanh công trình. + Để có thể lựa chọn được hệ thống ĐHKK tối ưu nhất cho công trình thì ngoài việc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật kinh tế tại thời điểm thiết kế thì cần phải tham khảo thêm ý kiến của nhà đầu tư về khả năng mở rộng công trình và cũng cần phải lưu ý đến sự phát triển của các hệ thống điều hoà trong tương lai. Mặc dù bản thân em đã có nhiều cố gắng học tập và được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và các bạn trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp nhưng do kiến thức còn nhiều khiếm khuyết, trải nghiệm thực tế còn ít do đó bản thiết kế này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong các thầy cô và các bạn đồng nghiệp đóng góp và chỉ bảo để hoàn thiện bản đồ án này.

doc120 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1895 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho công trình Vinaplast - 39A Ngô Quyền, Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p suÊt ®­êng èng n­íc lµ: P = Pms + Pcb + P FCU = 23082,55 + 14292,45 + 26100 = 63475 Pa = 63,475 kPa. Ta thÊy r»ng ®o¹n èng n­íc: 1 – A – C – E – G – I – K – M – FCU 1-1 – B – A – 1 thuéc tÇng 1 sÏ cã tæn th¸t lín nhÊt. VËy tæn thÊt ¸p suÊt cña hÖ thèng cÊp n­íc cña c«ng tr×nh lµ: HtÝnh to¸n = P = P®øng + Pnh¸nh tÇng 1 + Pbay h¬i = 23,56959 + 146,66 + 28 = 198,23 kPa P®øng = 23,56959 kPa, Pnh¸nh tÇng 1 = 146,66 kPa,Pbay h¬i = 28 kPa 4.6.4 TÝnh chän b¬m. ViÖc tÝnh to¸n vµ chän b¬m ph¶i ®¶m b¶o tho¶ m·n ®­îc yªu cÇu quan träng vÒ n¨ng suÊt vµ trë lùc. Theo [ 1] n¨ng suÊt b¬m: , m3/s Trong ®ã: Q0: N¨ng suÊt l¹nh cña b×nh bay h¬i. - mËt ®é cña n­íc = 4,18 kJ/kgK – nhiÖt dung riªng cña n­íc = 5 - hiÖu nhiÖt ®é cña n­íc vµo vµ ra khái b×nh bay h¬i = 0,0434 m3/s = 156,24 m3/h VËy b¬m chän vÇn ph¶i ®¶m b¶o: Hb HtÝnh to¸n = 198,23 kPa = 20,21 mH2O Vb 156,24 m3/h Theo b¶ng 6.15 chän 04 b¬m ký hiÖu MD50 – 125/4,0: Hb = 22 mH2O, Vb = 4.42 = 168 m3/h, Nb = 4 kW , AC 230V- 11A. 4.6.5 TÝnh chän b×nh d·n në. B×nh d·n në lµ b×nh chøa n­íc dïng ®Ó ®iÒu tiÕt sù d·n në nhiÖt cña n­íc trong hÖ thèng n­íc khi cã thay ®æi nhiÖt ®é. B×nh ph¶i cã søc chøa ®ñ lín ®Ó chøa ®­­îc l­îng n­íc d·n në cña toµn hÖ thèng khi cã nhiÖt ®é n­íc thay ®æi trong qu¸ tr×nh dõng còng nh­ khi lµm viÖc. B×nh d·n në chØ sö dông cho c¸c hÖ thèng kÝn. Theo [1] ThÓ tÝch cña b×nh d·n në chän b»ng 6% tæng thÓ tÝch cña toµn bé hÖ thèng 4.7 §­êng èng x¶ n­íc ng­ng. N­íc ng­ng l¹i trªn c¸c dµn l¹nh cÇn ®­îc gom vµ x¶ ra ngoµi. C¸c dµn l¹nh khi chÕ t¹o t¹i nhµ m¸y ®· cã m¸ng høng n­íc ng­ng phÝa d­íi. Th«ng th­êng c¸c dµn l¹nh cã qu¹t l¾p phÝa d­íi cöa sæ cã m¸ng høng n­íc ng­ng víi ¸p suÊt khÝ quyÓn do ®ã ®­êng x¶ kh«ng cÇn cã bÉy láng. C¸c ®­êng èng x¶ bè trÝ cho toµn bé hÖ thèng cÇn cã ®é nghiªng phï hîp ®Ó th¾ng trë lùc ma s¸t, x¶ n­íc mét c¸ch dÔ dµng. KÝch th­íc ®­êng èng x¶ lÊy b»ng kÝch th­íc èng nèi ra tõ m¸ng cña c¸c dµn l¹nh. Khi x¶ cho nhiÒu dµn l¹nh còng cÇn cã èng gãp x¶. èng gãp x¶ cã thÓ n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng. Trªn hÖ thèng ®­êng èng x¶, tÊt c¶ c¸c tói khÝ vµ bÉy láng trong èng gãp chÝnh cÇn ®­îc x¶ khÝ tr¸nh t×nh tr¹ng n­íc ng­ng bÞ ø ®äng. èng x¶ n­íc ng­ng trong thiÕt kÕ nµy chän lµ èng nhùa PVC, ®©y lµ lo¹i èng cã ®é bÒn c¬ häc cao, dÔ dµng l¾p ®Æt vµ b¶o d­ìng, söa ch÷a. S¬ ®å ®å bè trÝ vµ kÝch th­íc ®­êng èng n­íc ng­ng nh­ s¬ ®å h×nh vÏ. 4.8 TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®­êng èng giã. 4.8.1 TÝnh to¸n èng giã tõ FCU ®Õn miÖng thæi. §Ó t¹o sù ®ång ®Òu kh«ng khÝ trong c¸c phßng ®iÒu hoµ, sau khi qua c¸c dµn trao ®æi nhiÖt cña c¸c FCU kh«ng khÝ sÏ ®­îc dÉn ®Õn c¸c miÖng thæi b»ng c¸c èng giã. KÝch th­íc c¸c èng giã tõ c¸c FCU ®Õn miÖng thæi ®­îc x¸c ®Þnh theo l­u l­îng giã do FCU thæi vµo vµ tèc ®é tèi ®a cho phÐp. L­u l­îng giã thæi vµo chÝnh lµ l­u l­îng cña FCU khi chän, cßn tèc ®é giã t¹i c¸c miÖng thæi ®­îc lÊy theo b¶ng 7.2 [1]. 4.8.1.1 TÝnh to¸n èng giã tõ FCU ®Õn miÖng thæi tÇng 1. a – Gian phßng kho tiÒn. 01 FCU 1- 1 cã Ggiã = 685 m3/h = 0,1903 m3/s, theo bè trÝ cña phßng ta sö dông 2 miÖng thæi nh­ h×nh vÏ. Ggiã 1 miÖng = 0,1903/2 = 0,0127 m3/s. Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt – yÕu tè quan t©m lµ tæn thÊt ¸p suÊt. èng chÝnh 1- 2 v = 15 m/s, èng nh¸nh 2-3, 3- 4 v = 11m/s. §o¹n èng 1- 2: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 150x100 mm = 0,015 m2, vthùc = = 12,7 m/s. §o¹n èng 2- 3, 3- 4: TiÕt diÖn yªu cÇu: . Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 100x100 mm = 0,01 m2, vthùc = = 9,51 m/s. b – Gian thñ quü: 01 FCU 1- 2 cã Ggiã = 595 m3/h = 0,1653 m3/s Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ v¨n phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ tæn thÊt ¸p suÊt. v = 7,6 m/s. TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 150x150 mm = 0,0225 m2, vthùc = = 7,35 m/s. c – Gian phßng §iÒu khiÓn – kiÓm so¸t. 01 FCU 1- 5 cã Ggiã = 420 l/s = 0,42 m3/s, theo bè trÝ cña phßng ta sö dông 2 miÖng thæi nh­ h×nh vÏ. Ggiã 1 miÖng = 0,42/2 = 0,21 m3/s. Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n èng 1- 2: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 300x250 mm = 0,075 m2, vthùc = = 5,6 m/s. §o¹n èng 2- 3, 3 - 4: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 200x200 mm = 0,04 m2, vthùc = = 5,25 m/s. d – Gian v¨n phßng lµm viÖc Bao gåm 04 FCU: 1-3, 1- 4, 1- 6, 1- 7. Bè trÝ gièng nhau, n¨ng suÊt giã gièng nhau Ggiã = 1050 l/s = 1,05 m3/s Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n 1- 2, 1- 5: tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 400x250 mm = 0,1 m2, vthùc = = 5,25 m/s. §o¹n 2- 3, 2- 4, 5- 6, 5- 7: tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 275x175 mm = 0,048 m2, vthùc = = 5,45 m/s. 4.8.1.2 TÝnh to¸n èng giã tõ FCU ®Õn miÖng thæi tÇng 2. a – Gian phßng Hµnh chÝnh tæ chøc. 01 FCU 2- 1 cã Ggiã = 1100 l/s = 1,1 m3/s, theo bè trÝ cña phßng ta sö dông 2 miÖng thæi nh­ h×nh vÏ. Ggiã 1 miÖng = 1,1/2 = 0,55 m3/s. Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n èng 1- 2: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 600x350 mm = 0,21 m2, vthùc = = 5,24 m/s. §o¹n èng 2- 3, 3 - 4: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 400x250 mm = 0,1 m2, vthùc = = 5,5 m/s. b – Gian tr­ëng phßng Hµnh chÝnh tæ chøc: 01 FCU 2- 2 cã Ggiã = 1071 l/s = 1,071 m3/s Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 500x400 mm = 0,2 m2, vthùc = = 5,355 m/s. c – Gian phßng phã gi¸m ®èc. 01 FCU 2- 3 cã Ggiã = 685 m3/h = 0,1903 m3/s, theo bè trÝ cña phßng ta sö dông 2 miÖng thæi nh­ h×nh vÏ. Ggiã 1 miÖng = 0,1903/2 = 0,09515 m3/s. Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n èng 1- 2: TiÕt diÖn yªu cÇu:.Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 225x175 mm = 0,0394 m2, vthùc = = 4,83 m/s. §o¹n èng 2- 3, 3 - 4: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 175x100 mm = 0,0175 m2, vthùc = = 5,44 m/s. d – Phßng häp: 01 FCU 2 – 6 cã Ggiã = 800l/s = 0,8 m3/s, theo bè trÝ cña phßng ta sö dông 3 miÖng thæi nh­ h×nh vÏ. Ggiã 1 miÖng = 0,8/3 = 0,267 m3/s. Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n èng 1- 2: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 550x275 mm = 0,15125 m2, vthùc = = 5,3 m/s. §o¹n èng 2- 3: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 500x200 mm = 0,1 m2, vthùc = = 5,33 m/s. §o¹n èng 3- 4: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 250x200 mm = 0,05 m2, vthùc = = 5,34 m/s. e – Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn. Cã 10 FCU cã Ggiã = 550 l/s = 0,55 m3/s, bè trÝ 4 miÖng thæi nh­ h×nh vÏ. Ggiã 1 miÖng = 0,55/4 = 0,1375 m3/s. Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n 1- 2, 1- 4: Ggiã = 0,55/2 = 0,275 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 300x175 mm = 0,0525 m2, vthùc = = 5,24 m/s. §o¹n 2- 3, 4- 5: Ggiã = 0,275/2 = 0,1375 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 175x150 mm = 0,02625 m2, vthùc = = 5,24 m/s. f – Gian phßng phã gi¸m ®èc. 01 FCU cã Ggiã = 500 l/s = 0,5 m3/s, theo bè trÝ cña phßng ta sö dông 2 miÖng thæi nh­ h×nh vÏ. Ggiã 1 miÖng = 0,5/2 = 0,25 m3/s. Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n èng 1- 2: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 400x250 mm = 0,1 m2, vthùc = = 5,0 m/s. §o¹n èng 2- 3, 3 - 4: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 225x200 mm = 0,045 m2, vthùc = = 5,6 m/s. g – Gian phßng Tr­ng bÇy + hµnh lang. 01 FCU cã Ggiã = 500 l/s = 0,5 m3/s, theo bè trÝ cña phßng ta sö dông 5 miÖng thæi nh­ h×nh vÏ, Ggiã 1 miÖng nh­ s¬ ®å.Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n èng 1- 2, 1- 4: Ggiã = 0,66/2 = 0,33 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 300x200 mm = 0,06 m2, vthùc = = 5,5 m/s. §o¹n èng 2- 3: Ggiã = 0,33/2 = 0,165 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 200x150 mm = 0,03 m2, vthùc = = 5,5 m/s §o¹n èng 4- 5: Ggiã = 0,22 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 225x125 mm = 0,039375 m2, vthùc = = 5,6 m/s. §o¹n èng 5- 6: Ggiã = 0,11 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 200x100 mm = 0,02 m2, vthùc = = 5,5 m/s. 4.8.1.3 TÝnh to¸n èng giã tõ FCU ®Õn miÖng thæi tÇng 3,4,5,6. a – FCU 3 -1. cã Ggiã = 640 l/s = 0,64 m3/s, theo bè trÝ cña phßng ta sö dông 2 miÖng thæi nh­ h×nh vÏ, Ggiã 1 miÖng= 0,32 m3/s. Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n èng 1- 2, 3- 4: Ggiã = 0,32 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 300x200 mm = 0,06 m2, vthùc = = 5,3 m/ b – FCU 3- 2, 3- 3, 3- 6, 3- 8. Bao gåm 04 FCU: Bè trÝ gièng nhau, n¨ng suÊt giã gièng nhau Ggiã = 640 l/s = 0,64 m3/s. Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån , v = 6 m/s, §o¹n 1- 2, 1- 5: Ggiã = 0,32 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 300x200 mm = 0,06 m2, vthùc = = 5,3 m/s. §o¹n 2- 3, 2- 4, 5- 6, 5- 7: tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 200x150 mm = 0,03 m2, vthùc = = 5,3 m/s. c – FCU 3- 4, 3- 7. Ggiã = 640 l/s = 0,64 m3/s Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n 1- 2, 1- 4: Ggiã = 0,32 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 300x200 mm = 0,06 m2, vthùc = = 5,3 m/s. §o¹n 2- 3, 4- 5: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 200x150 mm = 0,03 m2, vthùc = = 5,3 m/s. d – FCU 3- 5. Ggiã = 640 l/s = 0,64 m3/s Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n 1- 2, 1- 4: Ggiã = 0,32 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 300x200 mm = 0,06 m2, vthùc = = 5,3 m/s. §o¹n 2- 3, 4- 5, 4- 6: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 200x150 mm = 0,03 m2, vthùc = = 5,3 m/s. 4.8.1.4 TÝnh to¸n èng giã tõ FCU ®Õn miÖng thæi tÇng 7. a – FCU 7 -1. cã Ggiã = 550 l/s = 0,55 m3/s, theo bè trÝ cña phßng ta sö dông 2 miÖng thæi nh­ h×nh vÏ, Ggiã 1 miÖng= 0,275 m3/s. Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n èng 1- 2, 3- 4: Ggiã = 0,275 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 300x175 mm = 0,0525 m2, vthùc = = 5,24 m/s. b – FCU 7- 2, 7- 3, 7- 6, 7- 8. Bao gåm 04 FCU: Bè trÝ gièng nhau, n¨ng suÊt giã gièng nhau Ggiã = 550 l/s = 0,55 m3/s Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n 1- 2, 1- 5: Ggiã = 0,275 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 300x175 mm = 0,0525 m2, vthùc = = 5,24 m/s. §o¹n 2- 3, 2- 4, 5- 6, 5- 7: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 200x150 mm = 0,03 m2, vthùc = = 5,24 m/s. c – FCU 7- 4, 7- 7. Ggiã = 550 l/s = 0,55 m3/s Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n 1- 2, 1- 4: Ggiã = 0,275 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 300x175 mm = 0,0525 m2, vthùc = = 5,24 m/s. §o¹n 2- 3, 4- 5: tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 175x150 mm = 0,02625 m2, vthùc = = 5,24 m/s. d – FCU 7- 5. Ggiã = 550 l/s = 0,55 m3/s Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n 1- 2, 1- 4: Ggiã = 0,275 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 300x175 mm = 0,0525 m2, vthùc = = 5,24 m/s. §o¹n 2- 3, 4- 5, 4- 6: tiÕt diÖn yªu cÇu: . Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 175x150 mm = 0,02625 m2, vthùc = = 5,24 m/s. 4.8.1.5 TÝnh to¸n èng giã tõ FCU ®Õn miÖng thæi tÇng 8. a – FCU 8- 1. 01 FCU cã Ggiã = 600 l/s = 0,6 m3/s, theo bè trÝ cña phßng ta sö dông 2 miÖng thæi nh­ h×nh vÏ. Ggiã 1 miÖng = 0,6/2 = 0,3 m3/s. Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n èng 1- 2, 3- 4: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 275x200 mm = 0,055 m2, vthùc = = 5,45 m/s. b – FCU 8- 2, 8- 4, 8- 7, 8- 9. Bao gåm 04 FCU: Bè trÝ gièng nhau, n¨ng suÊt giã gièng nhau Ggiã = 600 l/s = 0,6 m3/s Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n 1- 2, 1- 5: Ggiã = 0,3 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 275x200 mm = 0,055 m2, vthùc = = 5,45 m/s. §o¹n 2- 3, 2- 4, 5- 6, 5- 7: tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 225x125 mm = 0,028 m2, vthùc = = 5,26 m/s. c – FCU 8- 3, 8- 4. Ggiã = 600 l/s = 0,6 m3/s Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s, §o¹n 1- 2, 1- 4 Ggiã = 0,3 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 275x200 mm = 0,055 m2, vthùc = = 5,45 m/s. §o¹n 2- 3, 4- 5, 4- 6: tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 225x125 mm = 0,028 m2, vthùc = = 5,26 m/s. d – FCU 8- 5. Ggiã = 600 l/s = 0,6 m3/s Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s. §o¹n 1- 2, 1- 4: Ggiã = 0,3 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 275x200 mm = 0,055 m2, vthùc = = 5,45 m/s. §o¹n 2- 3, 4- 5: TiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 225x125 mm = 0,028 m2, vthùc = = 5,36 m/s. e – FCU 8- 6. Ggiã = 600 l/s = 0,6 m3/s Theo b¶ng 7.2 [1] ta coi lµ phßng lµm viÖc – yÕu tè quan t©m lµ ®é ån. v = 6 m/s. §o¹n 1- 2, 1- 4: Ggiã = 0,3 m3/s, tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 275x200 mm = 0,055 m2, vthùc = = 5,45 m/s. §o¹n 2- 3, 4- 5, 4- 6: tiÕt diÖn yªu cÇu:. Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã kÝch th­íc: 225x125 mm = 0,028 m2, vthùc = = 5,36 m/s. 4.8.2 TÝnh to¸n ®­êng èng giã t­¬i. HÖ thèng cung cÊp giã t­¬i sau khi qua xö lý läc bôi bÈn ®­îc qu¹t ®Èy theo èng giã th¼ng ®øng tõ gian ¸p m¸i theo hép kü thuËt ph©n phèi cho tõng tÇng råi tõ ®ã ph©n ra c¸c miÖng thæi ®Õn tõng phßng. §­êng èng cÊp giã t­¬i cho c¸c phßng ®­îc dÉn tõ hÖ thèng èng giã ®Õn gÇn cöa håi cña c¸c FCU, qu¸ tr×nh hoµ trén ®­îc thùc hiÖn ngay t¹i cöa håi tr­íc khi ®Õn dµn trao ®æi nhiÖt cña FCU. ViÖc lµm nµy võa ®¶m b¶o ®óng víi s¬ ®å tÝnh to¸n ®· chän, võa kh¾c phôc ®­îc h¹n chÕ cña FCU vµ ®¶m b¶o sö lý kh«ng khÝ cã ®é Èm lín tr¸nh ®äng s­¬ng trong gian phßng. Víi c¸c phßng chØ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã, th× l­u l­îng giã tuÇn hoµn ®­îc lÊy theo b¶ng 1.4 [1] víi tÊt c¶ c¸c phßng ta lÊy hÖ sè tuÇn hoµn = 5 m3/h m3 phßng. Tõ ®ã lÊy l­u l­îng giã t­¬i cÊp = 10% l­îng giã ®ã. Ggiã tuÇn hoµn = V., m3/h. Ggiã t­¬i = 10% Ggiã tuÇn hoµn. (V thÓ tÝch phßng ). B¶ng 4.21 th«ng sè giã t­¬i cho c¸c gian phßng chØ thiÕt kÕ th«ng giã. TÇng Phßng Chøc n¨ng DiÖn tÝch (m2) ThÓ tÝch (m3) L­u l­îng giã tuÇn hoµn (m3/h) L­u l­îng giã t­¬i (m3/h) L­u l­îng giã t­¬i (m3/s) HÇm 01 M¸y ph¸t ®iÖn 10,6 10,6..2,9 153,7 15,37 0,0043 02 Nhµ kho 7,8 7,8..2,9 113,1 11,31 0,0032 03 WC 11,6 11,6..2,9 168,2 16,82 0,0047 04 S¶nh thang m¸y 25,75 25,75..2,9 373,4 37,34 0,0104 05 N¬i ®Ó xe « t« 265,3 265,3..2,9 110,2 11,02 0,107 06 Nhµ kho 7,6 7,6..2,9 3847 384,7 0,0031 4765,6 476,56 0,1327 1, 2,3 ,4, 5, 6, 7,8 01 Nhµ kho 7,8 7,8..2,9 113,1 11,31 0,0032 02 WC 11,6 11,6..2,9 168,2 16,82 0,0047 03 S¶nh thang m¸y 25,75 25,75..2,9 373,4 37,34 0,0104 654,7 65,47 0,0183 10003,2 1000,32 0,2791 B¶ng 4.22 th«ng sè giã t­¬i cho c¸c gian phßng thiÕt kÕ §HKK. TÇng Phßng Chøc n¨ng DiÖn tÝch (m2) L­u l­îng giã t­¬i (kg/s) L­u l­îng giã t­¬i (m3/s) 1 01 Kho tiÒn 14,95 0,02926 0,0252 02 Thñ quü 8,4 0,02504 0,0216 03 §iÒu khiÓn kiÓm so¸t 45,5 0,05496 0,0474 04 V¨n phßng lµm viÖc 193,1 0,5835 0,4813 0,5755 2 05 Hµnh chÝnh – tæ chøc 37,5 0,14813 0,1277 06 P.Tr­ëng phßng HCTC 22,4 0,04503 0,0388 07 Phã gi¸m ®èc 28,66 0,045014 0,0349 08 Phßng häp 56,27 0,10629 0,0916 09 KÕ ho¹ch nguån vèn 52,1 0,10431 0,0899 10 Phã gi¸m ®èc 26,2 0,05764 0,0497 11 Phßng phôc vô 20,5 0,02586 0,0223 12 Tr­ng bÇy – hµnh lang 67,5 0,06712 0,0579 0,5949 0,5128 3 13 V¨n phßng lµm viÖc 319,68 0,6976 0,6014 4 14 V¨n phßng lµm viÖc 319,68 0,7061 0,6087 5 15 V¨n phßng lµm viÖc 319,68 0,7144 0,6159 6 16 V¨n phßng lµm viÖc 319,68 0,7178 0,6188 7 17 V¨n phßng lµm viÖc 319,68 0,73554 0,6341 8 18 Phßng phôc vô 22,18 0,1183 0,1020 19 V¨n phßng lµm viÖc 297,5 0,94204 0,8121 0,10634 0,9141 5,2267 5,0813 VËy tæng l­u l­îng giã t­¬i cÇn cung cÊp cho c«ng tr×nh trong 1 gi©y lµ: 5,0813 + 0,2791 = 5,3604 m3/s. §©y còng chÝnh lµ l­u l­îng giã cÇn ph¶i th¶i ra qua hÖ thèng èng giã th¶i. Tõ b¶ng 7.2 [1] chän tèc ®é ban ®Çu sau khi ra khái qu¹t lµ 7 m/s, yÕu tè quan t©m lµ tiÕng ån. TiÕt diÖn èng yªu cÇu: . Theo b¶ng 7.3 [1] chän èng cã tiÕt diÖn: 0,9x0,9 = 0,81 m2. . 4.8.2.1 TÝnh to¸n ®­êng èng giã ®øng. S¬ ®å èng giã cÊp tõ qu¹t tíi c¸c tÇng nh­ h×nh 4.3. H×nh 4.3 B¶ng 4.23 th«ng sè ®­êng èng giã ®øng cÊp. §o¹n L2giã t­¬i (m3/s) % l­u l­îng (%) % TiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn (m2) a.b (m.m) Tèc ®é (m/s) AB 5,3604 100 100 0,81 0,9.0,9 6,62 BB’ 0,9324 17,39 24,39 0,198 0,6.0,4 3,855 BC 4,428 82,61 86,61 0,702 0,9.0,8 6,15 CC’ 0,6524 12,17 18,67 0,1512 0,6.0,275 3,954 CD 3,7756 70,44 76,72 0,6214 0,9.0,7 5,99 DD’ 0,6371 11,89 18,39 0,14896 0,6.0,275 3,86 DE 3,1385 58,55 75,55 0,612 0,9.0,65 5,365 EE’ 0,6342 11,83 18,33 0,1485 0,6.0,275 3,85 EF 2,5043 46,72 54,72 0,4432 0,8.0,6 5,22 FF’ 0,627 11,7 18,2 0,1474 0,6.0,275 3,8 FG 1,8773 35,02 43,02 0,3485 0,75.0,5 5,01 GG’ 0,6197 11,56 18,06 0,1463 0,6.0,275 3,76 GH 1,2576 23,35 30,85 0,25 0,7.0,4 4,49 HH’ 0,5311 9,91 16,32 0,1322 0,6.0,25 3,54 HI 0,7265 13,55 19,58 0,1586 0,65.0,275 4,06 I I’ 0,5938 11,08 17,58 0,1424 0,6.0,275 3,6 I J J’ 0,1327 2,476 4,44 0,036 0,3.0,15 2,95 4.8.2.2 TÝnh to¸n ®­êng èng giã tÇng hÇm. S¬ ®å èng giã cÊp tÇng hÇm h×nh 4.4. Cã 11 miÖng thæi vµo khu vùc ®Ó xe: 5’, 6’, 7’, 8’, 9’, 10’, 10’’, 12’, 13’, 13’’: l­u l­îng giã cña 1 miÖng thæi: G1 miÖng = . Tæn thÊt ¸p suÊt cña c¸c miÖng thæi ta theo tµi liÖu [8] H×nh 4.4 B¶ng 4.24 th«ng sè èng giã cÊp tÇng hÇm. §o¹n L2 giã(m3/s) % l­u l­îng (%) % TiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn (m2) a.b (m.m) Tèc ®é (m/s) MiÖng giã Tæn thÊt ¸p suÊt I - J 0,1327 2,476 4,44 0,036 0,3.0,15 2,95 J’- 1 0,0226 0,422 0,844 0,00684 0,125.0,125 1,45 J’ - J’’ 0,0031 0,06 0,12 0,00097 0,1.0,1 0,3 200X100 2,94 Pa 1 - 1’ 0,0047 0,09 0,18 0,0015 0,1.0,1 0,47 200X100 2,94 Pa 1 - 1’’ 0,0104 0,754 1,508 0,01222 0,1.0,1 1,04 200X100 2,94 Pa 1 - 2 0,0075 0,14 0,28 0,0023 0,125.0,1 0,6 2 – 2’ 0,0043 0,08 0,16 0,0013 0,1.0,1 0,43 200X100 2,94 Pa 2 – 2’’ 0,0032 0,06 0,12 0,00097 0,1.0,1 0,32 200X100 2,94 Pa J’ – 3 0,107 1,996 3,494 0,0283 0,3.0,15 2,37 3 – 4 0,07784 1,452 2,678 0,022 0,225.0,175 1,98 4 – 5 0,03892 0,73 1,46 0,012 0,175.0,15 1,5 5 – 6 0,02912 0,54 1,08 0,00875 0,15.0,125 1,55 6 – 7 0,01946 0,36 0,72 0,00583 0,125.0,1 1,56 7 – 7’’ 0,00973 0,182 0,364 0,00295 0,1.0,1 0,973 200X100 2,94 Pa 3 – 12 0,02916 0,54 1,08 0,00875 0,15.0,125 1,56 4.8.2.3 TÝnh to¸n ®­êng èng giã tÇng1. S¬ ®å ®­êng èng giã cÊp tÇng 1 h×nh 4.5 Cã 4 miÖng thæi vµo khu vùc v¨n phßng lµm viÖc: 3’, 3’’, 4’, 5’: l­u l­îng giã cña 1 miÖng thæi: G1 miÖng = . C¸c phßng cã thiÕt kÕ HT §HKK th× giã t­¬i ®­îc cÊp thæi vµo cöa håi cña c¸c FCU H×nh 4.5 B¶ng 4.25 th«ng sè èng giã cÊp tÇng 1. §o¹n L2 giã(m3/s) % l­u l­îng (%) % TiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn (m2) a.b (m.m) Tèc ®é (m/s) I – I’ 0,5938 11,08 17,57 0,1424 0,6.0,275 3,6 I’- 1 0,0183 0,341 0,682 0,006 0,125.0,1 1,46 1 - 1’ 0,0047 0,088 0,176 0,00143 0,1.0,1 0,47 1 - 1’’ 0,0104 0,194 0,388 0,0032 0,1.0,1 1,04 1 – 1’’’ 0,0032 0,06 0,12 0,001 0,1.0,1 0,32 I’ – 2 0,5755 10,74 17,24 0,1396 0,6.0,275 3,5 2 – 3 0,5287 9,86 16,22 0,1314 0,55.0,25 3,85 3 – 4 0,28805 5,374 9,561 0,078 0,4.0,225 3,2 4 – 5 0,167725 3,129 5,694 0,046 0,35.0,2 2,4 5 – 5’ 0,120325 2,245 3,99 0,323 0,3.0,175 2,3 5 – 5’’ 0,0474 0,884 1,768 0,0143 0,15.0,125 2,53 2 - 6 0,0468 0,87 1,74 0,0141 0,15.0,125 2,5 6 – 6’ 0,0216 0,403 0,806 0,0065 0,125.0,1 1,73 6 – 6’’ 0,0252 0,47 0,94 0,0076 0,125.0,1 2,02 4.8.2.4 TÝnh to¸n ®­êng èng giã tÇng 2. S¬ ®å ®­êng èng giã cÊp tÇng 2 h×nh 4.6 C¸c phßng cã thiÕt kÕ HT §HKK th× giã t­¬i ®­îc cÊp thæi vµo cöa håi cña c¸c FCU L­u l­îng c¸c èng giã xem b¶ng d­íi ®©y. H×nh 4.6 B¶ng 4.26 th«ng sè èng giã cÊp tÇng 2. §o¹n L2 giã(m3/s) % l­u l­îng (%) % TiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn (m2) a.b (m.m) Tèc ®é (m/s) H – H’ 0,5311 9,91 16,32 0,1322 0,6.0,25 3,54 H’- 1 0,0183 0,341 0,682 0,006 0,125.0,1 1,46 1 - 1’ 0,0047 0,088 0,176 0,00143 0,1.0,1 0,47 1 - 1’’ 0,0104 0,194 0,388 0,0032 0,1.0,1 1,04 1 – 1’’’ 0,0032 0,06 0,12 0,001 0,1.0,1 0,32 H’ – 2 0,5128 9,57 15,64 0,127 0,6.0,25 3,42 2 – 3 0,2661 4,964 8,928 0,0723 0,35.0,25 3,04 3 – 3’ 0,0497 0,93 1,86 0,0151 0,15.0,125 2,65 3 – 4 0,2164 4,04 7,08 0,057 0,3.0,225 3,21 4 – 4’ 0,0899 1,68 3,02 0,0245 0,2.0,15 2,99 4 – 5 0,1265 2,63 4,22 0,0342 0,25.0,175 2,9 5 – 5’ 0,0916 1,71 3,065 0,025 0,125.0,1 3,05 5 – 5’’ 0,0349 0,65 1,3 0,011 0,125.0,1 2,79 2 – 6 0,2467 4,60 8,2 0,0664 0,35.0,225 3,13 6 – 7 0,0802 1,496 2,744 0,0222 0,2.0,15 2,67 7 – 7’ 0,0579 1,08 2,12 0,0172 0,125.0,1 2,21 7 – 7’’ 0,0223 0,42 0,84 0,007 0,175.0,15 1,784 6 – 8 0,1665 3,11 5,665 0,046 0,275.0,2 3,03 8 – 8’ 0,1277 2,38 4,26 0,035 0,25.0,175 2,92 8 – 8’’ 0,0388 0,724 1,448 0,012 0,125.0,125 2,5 4.8.2.5 TÝnh to¸n ®­êng èng giã tÇng 3 7. S¬ ®å ®­êng èng giã cÊp tÇng 3 7 h×nh 4.7. C¸c tÇng 3 7 bè trÝ gièng nhau, l­u l­îng kh«ng kh¸c nhau bao nhiªu. C¸c phßng cã thiÕt kÕ HT §HKK th× giã t­¬i ®­îc cÊp thæi vµo cöa håi cña c¸c FCU, L­u l­îng c¸c èng giã xem b¶ng d­íi ®©y. L­u l­îng c¸c miÖng thæi: 2’, 3’, 4’, 4’’, 5’, 5’’, 6’, 6’’ b»ng nhau: = H×nh 4.7 B¶ng 4.27 th«ng sè èng giã cÊp tÇng 3. §o¹n L2 giã(m3/s) % l­u l­îng (%) % TiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn (m2) a.b (m.m) Tèc ®é (m/s) G – G’ 0,6197 11,56 18,06 0,1463 0,6.0,275 3,76 G’- 1 0,0183 0,341 0,682 0,006 0,125.0,1 1,46 1 - 1’ 0,0047 0,088 0,176 0,00143 0,1.0,1 0,47 1 - 1’’ 0,0104 0,194 0,388 0,0032 0,1.0,1 1,04 1 – 1’’’ 0,0032 0,06 0,12 0,001 0,1.0,1 0,32 G’ – 2 0,6014 11,22 17,72 0,144 0,55.0,3 3,65 2 – 3 0,5263 9,82 16,14 0,131 0,55.0,275 3,5 3 – 4 0,3007 5,61 9,915 0,0803 0,45.0,2 3,34 4 – 5 = 5 - 6 0,1504 2,806 5,112 0,0414 0,4.0,125 3,01 5 – 5’’ 0,0752 1,403 2,6045 0,0211 0,25.0,1 3,01 B¶ng 4.28 th«ng sè èng giã cÊp tÇng 4. §o¹n L2 giã(m3/s) % l­u l­îng (%) % TiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn (m2) a.b (m.m) Tèc ®é (m/s) F – F’ 0,627 11,7 18,2 0,1474 0,6.0,275 3,8 F’- 1 0,0183 0,341 0,682 0,006 0,125.0,1 1,46 1 - 1’ 0,0047 0,088 0,176 0,00143 0,1.0,1 0,47 1 - 1’’ 0,0104 0,194 0,388 0,0032 0,1.0,1 1,04 1 – 1’’’ 0,0032 0,06 0,12 0,001 0,1.0,1 0,32 F’ – 2 0,6087 11,365 17,856 0,1446 0,55.0,3 3,7 2 – 3 0,53265 9,94 16,38 0,133 0,55.0,275 3,52 3 – 4 0,3044 5,68 10,02 0,0812 0,45.0,2 3,38 4 – 5 = 5 - 6 0,1522 2,84 5,18 0,042 0,4.0,125 3,04 5 – 5’’ 0,0761 1,42 2,63 0,0213 0,25.0,1 3,04 B¶ng 4.29 th«ng sè èng giã cÊp tÇng 5. §o¹n L2 giã(m3/s) % l­u l­îng (%) % TiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn (m2) a.b (m.m) Tèc ®é (m/s) E –E’ 0,6342 11,83 18,33 0,1485 0,6.0,275 3,85 E’- 1 0,0183 0,341 0,682 0,006 0,125.0,1 1,46 1 - 1’ 0,0047 0,088 0,176 0,00143 0,1.0,1 0,47 1 - 1’’ 0,0104 0,194 0,388 0,0032 0,1.0,1 1,04 1 – 1’’’ 0,0032 0,06 0,12 0,001 0,1.0,1 0,32 E’ – 2 0,6159 11,49 17,99 0,146 0,55.0,3 3,73 2 – 3 0,539 10,06 16,56 0,134 0,55.0,275 3,56 3 – 4 0,308 5,75 10,125 0,082 0,45.0,2 3,42 4 – 5 = 5 - 6 0,154 2,87 5,24 0,0424 0,4.0,125 3,08 5 – 5’’ 0,077 1,44 2,66 0,0215 0,25.0,1 3,08 B¶ng 4.30 th«ng sè èng giã cÊp tÇng6. §o¹n L2 giã(m3/s) % l­u l­îng (%) % TiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn (m2) a.b (m.m) Tèc ®é (m/s) D –D’ 0,6371 11,89 18,39 0,14896 0,6.0,275 3,86 D’- 1 0,0183 0,341 0,682 0,006 0,125.0,1 1,46 1 - 1’ 0,0047 0,088 0,176 0,00143 0,1.0,1 0,47 1 - 1’’ 0,0104 0,194 0,388 0,0032 0,1.0,1 1,04 1 – 1’’’ 0,0032 0,06 0,12 0,001 0,1.0,1 0,32 D’ – 2 0,6188 11,544 18,044 0,1462 0,55.0,3 3,75 2 – 3 0,54145 10,101 16,601 0,1345 0,55.0,275 3,58 3 – 4 0,3094 5,742 10,158 0,0823 0,45.0,2 3,44 4 – 5 = 5 - 6 0,1547 2,886 5,272 0,043 0,4.0,125 3,094 5 – 5’’ 0,07735 1,443 2,665 0,022 0,25.0,1 3,094 B¶ng 4.31 th«ng sè èng giã cÊp tÇng 7. §o¹n L2 giã(m3/s) % l­u l­îng (%) % TiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn (m2) a.b (m.m) Tèc ®é (m/s) C – C’ 0,6524 12,17 18,67 0,1512 0,6.0,275 3,954 C’- 1 0,0183 0,341 0,682 0,006 0,125.0,1 1,46 1 - 1’ 0,0047 0,088 0,176 0,00143 0,1.0,1 0,47 1 - 1’’ 0,0104 0,194 0,388 0,0032 0,1.0,1 1,04 1 – 1’’’ 0,0032 0,06 0,12 0,001 0,1.0,1 0,32 C’ – 2 0,634 11,83 18,33 0,1485 0,55.0,3 3,84 2 – 3 0,551 10,36 16,86 0,137 0,55.0,275 3,67 3 – 4 0,3172 5,92 10,38 0,084 0,45.0,2 3,52 4 – 5 = 5 - 6 0,1586 2,96 5,42 0,044 0,4.0,125 3,17 5 – 5’’ 0,0793 1,48 2,72 0,022 0,25.0,1 3,17 4.8.2.6 TÝnh to¸n ®­êng èng giã tÇng 8. S¬ ®å ®­êng èng giã cÊp tÇng 8 h×nh 4.8. C¸c phßng cã thiÕt kÕ HT §HKK th× giã t­¬i ®­îc cÊp thæi vµo cöa håi cña c¸c FCU. L­u l­îng c¸c èng giã xem b¶ng d­íi ®©y. L­u l­îng c¸c miÖng thæi: 3’, 3’’, 5’, 5’’, 6’, 6’’, 8’, 8’’ b»ng nhau: = H×nh 4.8 B¶ng 4.32 th«ng sè èng giã cÊp tÇng 8. §o¹n L2 giã(m3/s) % l­u l­îng (%) % TiÕt diÖn (%) TiÕt diÖn (m2) a.b (m.m) Tèc ®é (m/s) B – B’ 0,9324 17,39 24,39 0,198 0,6.0,4 3,855 B’- 1 0,0183 0,341 0,682 0,006 0,125.0,1 1,46 1 - 1’ 0,0047 0,088 0,176 0,00143 0,1.0,1 0,47 1 - 1’’ 0,0104 0,194 0,388 0,0032 0,1.0,1 1,04 1 – 1’’’ 0,0032 0,06 0,12 0,001 0,1.0,1 0,32 B’ – 2 0,8121 15,15 21,65 0,175 0,55.0,35 4,2 2 – 3 0,609 11,36 17,86 0,145 0,55.0,3 3,7 3 – 4 0,406 7,574 12,361 0,10 0,5.0,225 3,61 4 – 5 0,203 3,787 6,6805 0,054 0,35.0,175 3,31 5 – 5’’ 0,1015 1,894 3,341 0,0271 0,2.0,175 2,9 2 – 7 0,305 5,69 10,035 0,0813 0,35.0,275 3,17 7 – 7’ 0,102 1,903 3,3545 0,0272 0,2.0,175 2,91 7 – 8 0,203 3,787 6,6805 0,054 0,35.0,175 3,31 4.8.3 Tæn thÊt ¸p suÊt ®­êng èng cÊp giã t­¬i – tÝnh chän qu¹t. Sö dông ph­¬ng ph¸p ma s¸t ®ång ®Òu, sau khi tÝnh to¸n ta sÏ lùa chän ®o¹n èng giã cã trë lùc lín nhÊt ®Ó tÝnh chän qu¹t. ¸p suÊt cña 1 mÐt chiÒu dµi èng ®­îc lÊy theo kinh nghiÖm = 0,8 Pa/m. Trë kh¸ng côc bé cña tª, phÔu thu, cöa giã, ph©n dßng: ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: cb = n.p® (Pa) n: HÖ sè cét ¸p ®éng tra theo b¶ng 7.7 ®Õn 7.10 tµi liÖu [1]. p®: Cét ¸p ®éng, phô thuéc vµo tèc ®é dßng ch¶y tra theo b¶ng 7.6 tµi liÖu [1] Trë kh¸ng côc bé cña cót (®Òu sö dông cót 900) tÝnh theo c«ng thøc: cb = lt®.0,8 (Pa) lt® = a.d (m), trong ®ã: R/d = 1,5 a= 9 (víi tÊt c¶ c¸c cót), d: lµ d­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng cña èng giã. Tæn thÊt ¸p suÊt cña van ®iÒu chØnh l­u l­îng tÝnh theo c«ng thøc sau: cb = (Pa), trong ®ã: lµ khèi l­îng riªng cña kh«ng khÝ, lµ hÖ sè côc bé tra theo phô lôc 3, tèc ®é cña dßng ch¶y. Chó ý: §Ó tÝnh to¸n tæn thÊt ¸p suÊt ®Ó chän qu¹t ta ph¶i x¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p suÊt trªn ®o¹n èng xa nhÊt vµ lín nhÊt. Th«ng th­êng th× nh÷ng ®o¹n dµi nhÊt th× th­êng cã tæn thÊt ¸p suÊt lín nhÊt. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c th× ta ph¶i tÝnh hÕt tæn thÊt cña c¸c tÇng: hÇm, 1, 2, 3, 7, 8, ®ã lµ c¸c ®o¹n: Qu¹t - ®Õn cöa håi FCU tÇng 1, Qu¹t - ®Õn cöa håi FCU tÇng 2, Qu¹t - ®Õn cöa håi FCU tÇng 3 ( c¸c tÇng 3, 4, 5, 6, 7 cã chøc n¨ng vµ bè trÝ gièng nhau do ®ã tæn thÊt tÇng 3 sÏ lµ lín nhÊt trong 4 tÇng nµy ), Qu¹t - ®Õn cöa håi FCU tÇng 8. §èi víi mçi tÇng còng cÇn ph¶i t×m ra ®o¹n èng cã tæn thÊt ¸p suÊt lín nhÊt: §Ó t×m ra tæn thÊt ¸p suÊt trªn ®­êng èng lín nhÊt, råi tõ ®ã sö dông ®Ó chän qu¹t thÝch hîp. Sau qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ta thÊy r»ng ®o¹n: Qu¹t - ®Õn cöa håi FCU 1 –5 tÇng 1 lµ cã tæn thÊt lín nhÊt, tæn thÊt nµy sÏ ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh tÝnh chän b¬m. Cßn tæn thÊt cña c¸c ®o¹n kh¸c nhá h¬n do ®ã sÏ kh«ng tr×nh bµy trong ®å ¸n nµy. 4.8.3.1 Tæn thÊt ¸p suÊt ®­êng èng giã cÊp tÇng 1. §o¹n èng I – 2 – 3 – 4 – 5 – 5’ cã tæn thÊt ¸p suÊt lín nhÊt, theo b¶ng 4.33. B¶ng 4.33 Tæn thÊt ¸p suÊt ®o¹n I – 2 – 3 – 4 – 5 – 5’ §o¹n ChiÒu dµi èng l (m) Pms (Pa) Phô kiÖn Th«ng sè ChiÒu dµi t­¬ng ®­¬ng ltd (m) Pcb (Pa) I – 2 2,318 1,6512 1 Tª 13,26 1 cót 900 a = 9; d = 0,436 (m) 3,924 1 phÔu thu n = 1,02; p® = 8,8 8,976 2 - 3 4,761 2,4056 1 phÔu thu n = 1,02; p® = 6,2 6,324 3 - 4 3,664 4,8376 1 ph©n dßng n = 0,3; p® = 3,5 1,05 1 van ®iÒu chØnh LL cã 1 c¸nh 8,352 4 - 5 5,205 2,016 1 phÔu thu n = 1,02; p® = 1,4 1,428 1 van ®iÒu chØnh LL cã 1 c¸nh 9,28 5 – 5’ 4,060 2,740 1 cót 900 a = 9; d = 0,164 (m) 1,476 20,008 16,0064 5,4 51,118 = + + lt® = 16,0064 + 5,4.0,8 + 51,118 = 71,44 Pa. 4.8.3.2 Tæn thÊt ¸p suÊt ®­êng èng giã cÊp ®øng ®Õn tÇng 1. B¶ng 4.34 Tæn thÊt ¸p suÊt ®­êng èng giã cÊp ®øng ®Õn tÇng 1. §o¹n ChiÒu dµi èng l (m) Pms (Pa) Phô kiÖn Th«ng sè ChiÒu dµi t­¬ng ®­¬ng ltd (m) Pcb (Pa) A - B 0,8 0,64 1 cót 900 a = 9; d = 0,984 (m) 8,86 1 phÔu thu n = 1,02; p® = 22 22,44 B – C 3,5 2,8 1 Tª 38,5 1 phÔu thu n = 1,02; p® = 21,5Pa 21,93 C – D 3,5 2,8 1 Tª 38,27 1 phÔu thu n = 1,02; p® = 17,5Pa 16,83 D – E 3,5 2,8 1 Tª 31,5 1 phÔu thu n = 1,02; p® = 16,5Pa 15,504 E – F 3,5 2,8 1 Tª 29,37 1 phÔu thu n = 1,02; p® = 15,2Pa 12,444 F – G 3,5 2,8 1 Tª 27,208 1 phÔu thu n = 1,02; p® = 12,2 Pa 10,2 G – H 3,5 2,8 1 Tª 21,96 1 phÔu thu n = 1,02; p® = 10 Pa 5,406 H – I 3,5 2,8 1 Tª 18 28,8 20,24 1 Tª 8,86 309.56 = + + lt® = 20,24 + 8,86.0,8 + 309,56 = 336,888 Pa. VËy: = 336,888 + 71,44 = 408,328 Pa = 41,62 mmH2O 4.8.3.3 TÝnh chän qu¹t. Qu¹t giã cÇn ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ l­u l­îng giã ®· tÝnh to¸n vµ cã cét ¸p lín h¬n trë lùc cña ®­êng èng giã nh­ ®· tÝnh to¸n. Gqu¹t Ggiã = 0,9324 m3/s Cét ¸p = 41,62 mmH2O Theo b¶ng 7.21 tµi liÖu [1] ta chän qu¹t ly t©m chÕ t¹o t¹i Nga sè hiÖu N0- 6. Th«ng sè cña qu¹t: Tèc ®é v = 16 m/s, N¨ng suÊt 1,00 m3/s, Cét ¸p 52 mmH2O,= 65% Ch­¬ng V ph­¬ng ¸n l¾p ®Æt. 5.1 L¾p ®Æt c¸c tæ m¸y chiller. Sau khi xem xÐt cô thÓ ®Æc ®iÓm cÊu tróc x©y dùng cña toµn bé toµ nhµ, em ®· quyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n l¾p ®Æt c¸c tæ m¸y chiller ë tÇng ¸p m¸i. Víi ph­¬ng ¸n ®· ®­îc lùa chän nµy ®¶m b¶o tiÕt kiÖm kh«ng gian tÇng hÇm ®Ó lµm n¬i ®Ó xe bëi sè l­îng nh©n viªn kh¸ nhiÒu. L¾p ®Æt Chiller trªn m¸i cßn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh gi¶i nhiÖt giã tèt nhÊt vµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c h¹ng môc kh¸c. M¸y ®­îc vËn chuyÓn b»ng hÖ thèng cÇn trôc chuyªn dïng lªn tÇng ¸p m¸i råi ®Æt lªn bÖ bª t«ng cèt thÐp ®· ®­îc cè ®Þnh tr­íc trªn ®ã bè trÝ c¸c bu l«ng M25 cã g¾n c¸c ®Öm cao su chèng dung dµy 20 cm kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bul«ng ®óng b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lç trªn bÖ m¸y. 5.2 Ph­¬ng ¸n l¾p ®Æt b¬m. C¸c b¬m ®­îc l¾p ®Æt trªn khung thÐp, khung thÐp ®­îc gia cè b»ng c¸c thanh thÐp ch÷ U hµn l¹i víi nhau trªn ®ã khoan c¸c lç h×nh elip ®Ó t¹o ®é xª dÞch khi l¾p ®Æt ®­êng èng. Kho¶ng c¸ch t©m gi÷a c¸c lç b»ng kho¶ng c¸ch t©m gi÷a c¸c lç trªn bÖ b¬m sau ®ã b¬m ®­îc cè ®Þnh trªn khung thÐp bëi c¸c bu l«ng M16. Khung thÐp ®­îc cè ®Þnh trªn bÖ bª t«ng cao 50 cm b»ng c¸c bu l«ng M25 vµ ®­îc chèng rung b»ng c¸c lß xo chèng rung. Víi viÖc l¾p ghÐp nh­ vËy rÊt thuËn lîi cho c«ng viÖc söa ch÷a vµ thay thÕ sau nµy. 5.3 Ph­¬ng ¸n l¾p ®Æt ®­êng èng dÉn n­íc. B¶o «n ®­êng èng: C¸c ®­êng èng n­íc l¹nh cã ®­êng kÝnh trong tõ 154,1 mm ®Õn 49,3 mm ®­îc b¶o «n b»ng c¸ch nhåi bät c¸ch nhiÖt dµy 5cm. C«ng viÖc thùc hiÖn nh­ sau: bäc bªn ngoµi èng n­íc lµ èng t«n cã kho¶ng c¸ch gi÷a ®­êng kÝnh trong èng t«n vµ ®­êng kÝnh ngoµi èng n­íc lµ 5cm, hai èng ®ång trôc víi nhau sau ®ã b¬m bät c¸ch nhiÖt d­íi d¹ng láng vµo, líp bät sÏ ®«ng ®Æc l¹i. Lµm nh­ vËy thµnh tõng ®o¹n ®Ó vËn chuyÓn, vµ l¾p ®Æt ®­îc thuËn tiÖn h¬n. §èi víi c¸c èng cã ®­êng kÝnh cßn l¹i th× c¸ch nhiÖt b»ng c¸c vËt liÖu c¸ch nhiÖt d¹ng èng ®­îc s¶n xuÊt s½n, bªn ngoµi bäc mét líp ni l«ng ®Ó chèng Èm th©m nhËp vµo tr¸nh hiÖn t­îng ®äng s­¬ng sau nµy. - L¾p ®Æt ®­êng èng: §èi víi c¸c èng ®­êng kÝnh trong tõ 154,1 mm ®Õn 49,3 mm ghÐp víi nhau b»ng c¸ch hµn trùc tiÕp, c¸c èng cã ®­êng kÝnh cßn l¹i ghÐp víi nhau b»ng mèi ghÐp ren. C¸c ®Çu èng nèi víi b¬m th× ghÐp b»ng mÆt bÝch. C¸c ®­êng èng ®­îc ®Æt trªn thanh thÐp gãc ®­îc cè ®Þnh trªn thanh ti ren, sau ®ã c¸c thanh ti ren l¹i ®­îc cè ®Þnh b»ng c¸c vÝt në s¾t g¾n trªn trÇn bª t«ng. ViÖc sö dông c¸c thanh ti ren rÊt cã lîi ë chç ®iÒu chØnh ®­îc ®é c©n b»ng gi÷a c¸c ®o¹n èng vµ cã thÓ th¸o ra l¾p vµo rÊt dÔ dµng. 5.4 Ph­¬ng ¸n l¾p ®Æt c¸c FCU. C¸c FCU ®­îc treo cè ®Þnh bëi 4 thanh ti ren ë 4 gãc cña FCU vµ ®­îc ®iÒu chØnh ®é c©n b»ng hay ®é khÝt víi trÇn gi¶ bëi c¸c ª cu trªn thanh ti ren. Gia c«ng, l¾p ®Æt èng dÉn kh«ng kh«ng khÝ tuÇn hoµn. C¸c èng t«n tr¸ng kÏm dÉn kh«ng khÝ ®­îc gia c«ng chÕ t¹o theo c¸c tiªu chuÈn vÒ ®­êng èng dÉn khÝ: TCXD 232: 1999; tiªu chuÈn cña SMACNA - 1985. ViÖc thi c«ng l¾p ®Æt, thö nghiÖm toµn bé hÖ thèng ®­êng èng theo tiªu chuÈn SMACNA. C¸c ®o¹n èng nèi, chuyÓn tiÕp, rÏ nh¸nh ®­îc gia c«ng chÕ t¹o ®Ó ®¶m b¶o tèt nhÊt vÒ chÕ ®é khÝ ®éng häc dßng khÝ. Mèi nèi c¸c ®o¹n èng t«n lµ lo¹i liªn kÕt cøng kh«ng vÜnh cöu, cã thÓ th¸o rêi, ®é dµi mçi ®o¹n èng 2.4 m. èng dÉn khÝ lÊy kÝch th­íc ngoµi lµm chuÈn. èng dÉn kh«ng khÝ ®­îc t¨ng cøng b»ng thÐp ®Þnh h×nh hoÆc b»ng c¸c g©n t¨ng cøng ®­îc dËp trùc tiÕp trªn èng giã tuú theo kÝch th­íc èng giã. èng giã ®­îc gia c«ng theo tiªu chuÈn: KÝch th­íc, ®é dµi c¹nh lín nhÊt (mm) §é dµy t«n tr¸ng kÏm (mm) ThÐp ®Þnh h×nh t¨ng cøng ®Õn 1000 0.8 L 30x30x5/g©n 1001 ¸ 1400 1.0 L 30x30x5/g©n 1401 ¸ 2000 1.2 L 30x30x5/g©n èng t«n ®­îc treo lªn trÇn b»ng gi¸ ®ì víi kho¶ng c¸ch 1.8 ¸ 2m. Gi¸ ®ì èng ®­îc chÕ t¹o: S¾t L 50x50x5 Ty treo m¹ kÏm M10 Bu l«ng M10 Bu l«ng në M10 C«ng viÖc l¾p ®Æt trªn c«ng tr­êng: C¸c èng giã ®­îc ®¸nh dÊu chi tiÕt theo ký hiÖu trªn b¶n vÏ thi c«ng gióp cho c«ng viÖc l¾p ®Æt trªn c«ng tr­êng ®­îc dÔ dµng. C¸c chi tiÕt ®­êng èng giã sÏ ®­îc tæ hîp thµnh tõng côm tuú theo kÝch th­íc èng, sau ®ã ®­îc n©ng lªn gi¸ ®ì vµ l¾p r¸p víi nhau. Ph­¬ng ph¸p sÏ ®Èy nhanh tiÕn ®é l¾p ®Æt vµ gi¶m ®ì khèi l­îng c«ng viÖc thi c«ng trªn cao. Gi÷a ®­êng èng giã vµ hép cöa giã ®­îc nèi víi nhau b»ng nèi mÒm ®Ó sau khi l¾p ®Æt xong x­¬ng trÇn hép giã cã thÓ dÔ dµng chØnh ®é cao theo cèt cña mÆt trÇn. Cöa giã ®­îc l¾p vµo hép giã tõ phÝa d­íi sau khi ®ãng trÇn, do vËy dÔ dµng th¸o l¾p khi hiÖu chØnh vµ söa ch÷a. C¸c tuyÕn èng giã sÏ cã c¸c chi tiÕt chê ®­îc x¸c ®Þnh vµ chÕ t¹o trªn c«ng tr­êng ®Ó khÐp kÝn hÖ thèng. Gi÷a c¸c CTA vµ c¸c ®­êng èng giã ®­îc nèi mÒm ®Ó khÐp kÝn tr¸nh lan truyÒn rung ®éng sang èng giã. N©ng cèt èng giã cò vµ kÕt nèi èng giã míi vµo hÖ thèng C¸c ®o¹n èng dÉn khÝ ®· ®­îc thi c«ng tr­íc cã cèt thÊp h¬n yªu cÇu sÏ ®­îc th¸o dêi vµ n©ng cèt èng cao lªn theo kiÕn tróc. KÕt nèi èng giã míi vµo hÖ thèng èng giã ph©n phèi cò b»ng cac kiªn kÕt trÝch èng hoÆc b»ng c¸ch thay thÕ vµo vÞ trÝ kÕt nèi mét chi tiÕt Tª hoÆc c«n. L¾p c¸c cöa giã (miÖng thæi vµ miÖng hót) Sö dông c¸c mãc treo trÇn gi¶ mét ®Çu cã bu l«ng në b¾t chÆt vµo trÇn nhµ mét ®Çu mãc vµo cöa giã, c¸ch nµy dÔ ®iÒu chØnh ®é cao, thÊp cña cöa giã. Dïng vÝt b¾t chÆt cöa giã vµo khung s¾t cña trÇn gi¶, c¸ch nµy cho phÐp khi khung trÇn ®ñ ch¾c. 5.5 Ch¹y thö, hiÖu chØnh hÖ thèng. Sau khi hoµn tÊt mäi c«ng viÖc l¾p ®Æt, hÖ thèng ®­îc tiÕn hµnh ch¹y thö tõng phÇn vµ toµn bé trong 2 tr¹ng th¸i ch¹y thö kh«ng t¶i vµ ch¹y thö cã t¶i. C¸c thiÕt bÞ sö dông hiÖu chØnh hÖ thèng: §ång hå ®o l­u l­îng giã: 01 C¸i. §ång hå ®o tèc ®é giã: 01 C¸i. M¸y ®o nhiÖt ®é vµ ®é Èm m«i tr­êng: 01 Bé. §ång hå ®o nhiÖt ®é ( kh« vµ ­ít ): 02 c¸i. §ång hå ®o ®iÖn v¹n n¨ng :02 C¸i . ThiÕt bÞ ®o tiÕp ®Þa : 01 C¸i . ThiÕt bÞ x¸c ®Þnh ®é dß ®iÖn: 01 C¸i ThiÕt bÞ ®o ®é ån :01 C¸i Ch¹y thö kh«ng t¶i: KiÓm tra toµn bé hÖ thèng ®iÖn bao gåm c¸c d©y dÉn, tñ ®iÖn ph¶i ë tr¹ng th¸i an toµn TÊt c¶ c¸c Attomat, c¸c c«ng t¾c khëi ®éng thiÕt bÞ ph¶i ë tr¹ng th¸i ng¾t. KiÓm tra an toµn ®iÖn tr­íc khi cÊp ®iÖn cho toµn hÖ thèng. Khi kiÓm tra ch¹y thö thiÕt bÞ nµo th× ®ãng Attomat cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ ®ã. C«ng t¸c kiÓm tra ch¹y thö ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu: Dßng ®iÖn kh«ng t¶i ®óng ®Þnh møc. C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ®iÖn ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tèt. Kh«ng cã hiÖn t­îng ®iÖn ch¹m m¸t §é ån vµ ®é rung thiÕt bÞ trong møc cho phÐp LËp biªn b¶n kiÓm tra ch¹y hÖ thèng thö kh«ng t¶i Ch¹y thö cã t¶i Khi ch¹y thö cã t¶i ph¶i tu©n thñ theo tr×nh tù sau: Chay thö toµn bé hÖ thèng cÊp vµ tuÇn hoµn giã. KiÓm tra sù lµm viÖc cña c¸c Motor qu¹t. KiÓm tra t¸c dông cña c¸c hép ®iÒu khiÓn (Thermostat) Tèc ®é qu¹t. T¾t, Më thiÕt bÞ. §ãng/ më van ®iÖn tõ. §o ®é ån t¹i c¸c ®iÓm cÇn thiÕt KiÓm tra c¸c th«ng sè lµm viÖc vµ m«i tr­êng khÝ hËu trong c¸c hé tiªu thô §o ®é ån ®é rung cña c¸c thiÕt bÞ. §o nhiÖt ®é vµ ®é Èm c¸c hé tiªu thô. §o c¸c th«ng sè vÒ an toµn ®iÖn cña hÖ thèng. C«ng t¸c kiÓm tra ch¹y thö ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu: §o dßng ®iÖn cña tÊt c¶ c¸c Motor khi lµm viÖc Ilv £ I®m C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tèt. C¸c th«ng sè vÒ nhiÖt ®é, ®é Èm, ®é ån, ®é rung ®¹t yªu cÇu kü thuËt. §¹t c¸c th«ng sè vÒ an toµn ®iÖn, an toµn ¸p lùc. HÖ thèng lµm viÖc æn ®Þnh trong thêi gian dµi. LËp biªn b¶n kiÓm tra ch¹y thö hÖ thèng cã t¶i. Ch­¬ng VI KÕT LUËN Sau h¬n 4 th¸ng thùc hiÖn c«ng viÖc ®å ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng §HKK cho c«ng tr×nh Vinaplast em ®· hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao. ViÖc tÝnh to¸n, lùa chän hÖ thèng §H KK cho c«ng tr×nh ®¶m b¶o ®óng c¸c b­íc nh­ ®· tr×nh bÇy trong thiÕt kÕ. B¶n thiÕt kÕ ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu kü thuËt chuyªn m«n vµ vèn ®Çu t­ hîp lý. Sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ lµm b¶n ®å ¸n nµy em cã mét sè nhËn xÐt sau: + §Ó cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc n¨ng suÊt l¹nh mét c¸ch chÝnh x¸c th× viÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i tiÕn hµnh kh¶o s¸t c«ng tr×nh cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh 1 c¸ch kü l­ìng vµ ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thiÕt kÕ. + Qu¸ tr×nh tÝnh nhiÖt – Èm lµ mét qu¸ tr×nh khã kh¨n ®ßi hái ng­êi thiÕt kÕ cÇn cã kiÕn thøc s©u réng vÒ lÜnh vùc ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. CÇn kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ®é Èm c¶nh quan xung quanh c«ng tr×nh. + §Ó cã thÓ lùa chän ®­îc hÖ thèng §HKK tèi ­u nhÊt cho c«ng tr×nh th× ngoµi viÖc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt kinh tÕ t¹i thêi ®iÓm thiÕt kÕ th× cÇn ph¶i tham kh¶o thªm ý kiÕn cña nhµ ®Çu t­ vÒ kh¶ n¨ng më réng c«ng tr×nh… vµ còng cÇn ph¶i l­u ý ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ trong t­¬ng lai. MÆc dï b¶n th©n em ®· cã nhiÒu cè g¾ng häc tËp vµ ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n tèt nghiÖp nh­ng do kiÕn thøc cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt, tr¶i nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt do ®ã b¶n thiÕt kÕ nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®ãng gãp vµ chØ b¶o ®Ó hoµn thiÖn b¶n ®å ¸n nµy. Chuyªn ®Ò: C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y VRF. 7.1 Giíi thiÖu chung vÒ m¸y VRF. N¨m 1982 H·ng DaiKin ph¸t minh hÖ thèng VRV (Variable Refrigerant Volume) lµ lo¹i m¸y ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh qua viÖc ®iÒu chØnh l­u l­îng m«i chÊt. §Õn nay VRV ®· tá ra cã nhiÒu ­u ®iÓm vµ ®­îc øng dông kh¸ phæ biÕn cho c¸c c«ng tr×nh v¨n phßng, kh¸ch s¹n… vµ trë thµnh ®èi thñ c¹nh tranh cña hÖ thèng Chiller. Ngµy nay cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty còng s¶n xuÊt hÖ thèng m¸y l¹nh ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh qua viÖc ®iÒu chØnh l­u l­îng m«i chÊt vµ lÊy tªn lµ VRF (Variable Refrigerant Flow). M¸y ®iÒu hoµ VRF lµ lo¹i m¸y ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh qua viÖc ®iÒu chØnh l­u l­îng m«i chÊt. M¸y VRF cã thÓ cã tõ 8 ®Õn 40 dµn l¹nh ®Æt trùc tiÕp trong phßng. ChiÒu cao l¾p ®Æt vµ chiÒu dµi ®­êng èng gi÷a côm dµn nãng vµ dµn l¹nh ®­îc t¨ng lªn ®¸p øng ®­îc cho c¸c toµ nhµ cao tÇng nh­ v¨n phßng, kh¸ch s¹n, nhµ nghØ... M¸y ®iÒu hoµ VRF chñ yÕu dïng cho ®iÒu hoµ tiÖn nghi vµ cã c¸c ®Æc ®iÓm sau : 1. Dµn nãng (dµn ngoµi) gi¶i nhiÖt giã cã d¶i c«ng suÊt ®éng c¬ 5, 8, 10,…, 48 HP. N¨ng suÊt l¹nh tõ 14,4 kW (49200 Btu/h) ®Õn 139 kW (474000 Btu/h). Dµn nãng cã 3 lo¹i : - 1 chiÒu l¹nh (cooling only). - 2 chiÒu nãng l¹nh (heat pump). - Lo¹i thu håi nhiÖt (heat recovery, ®ång thêi cã thÓ cã 1 sè dµn lµm l¹nh, 1sè kh¸c l¹i s­ëi Êm ë thêi kú giao mïa). Dµn nãng cã tõ 1 ®Õn 4 m¸y nÐn trong ®ã cã 1 m¸y nÐn biÕn tÇn hoÆc m¸y nÐn kü thuËt sè. §iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh tõ 21 cÊp (5 HP) trë lªn (4% 100%). Mét dµn nãng cã thÓ kÕt nèi tèi ®a víi 40 dµn l¹nh. 2. Dµn l¹nh (dµn trong). Cã 9 kiÓu dµn l¹nh kh¸c nhau víi 6 cÊp n¨ng suÊt l¹nh. 3. M«i chÊt l¹nh. HiÖn nay DaiKin chÕ t¹o VRF víi 2 lo¹i m«i chÊt l¹nh lµ R22 vµ R401A. 4. ChiÒu dµi ®­êng èng ga lªn tíi 150 m, thùc tÕ, chiÒu dµi t­¬ng ®­¬ng (tÝnh víi c¸c tª, cót…) tíi 170 m. §é cao chªnh lÖch gi÷a c¸c dµn èng vµ dµn l¹nh lµ 50 m, vµ ®é cao gi÷a c¸c dµn l¹nh cã thÓ chªnh lÖch nhau trong vïng 15m. C¸c modul dµn nãng cã thÓ l¾p ë ®é cao chªnh lÖch nhau tíi 5 m. Nh÷ng tÝnh n¨ng trªn cho phÐp viÖc bè trÝ m¸y dÔ dµng cho c¸c toµ nhµ cao tÇng dÔ dµng. NÕu so s¸nh víi hÖ thèng trung t©m n­íc (TTN) l¾p cho c¸c toµ nhµ cao tÇng VRF cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm sau : 1. VÒ n¨ng suÊt l¹nh: Víi d·y c«ng suÊt l¹nh dµn ngoµi tõ 5, 8, 10,…, 48 HP vµ kÕt hîp c¸c dµn nãng kh¸c nhau, VRF cã kh¶ n¨ng thÝch øng cao h¬n víi mäi nhu cÇu c«ng suÊt l¹nh tõ 7 ®Õn hµng ngµn kW, trong khi c¸c tæ m¸y lµm l¹nh n­íc cã sè bËc ®iÒu chØnh nhá h¬n rÊt nhiÒu. 2. Kh«ng gian vµ thêi gian l¾p ®Æt cho hÖ thèng VRF nhá h¬n rÊt nhiÒu v× ®­êng èng ga rÊt bÐ so víi hÖ thèng ®­êng èng n­íc vµ èng giã. 3. VÒ vËn hµnh : HÖ TTN cÇn cã 1 ®éi thî vËn hµnh trong khi hÖ VRF kh«ng cÇn v× kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ cao nªn cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng tù ®éng hoµn toµn. 4. ViÖc sö dông ngoµi giê hµnh chÝnh: HÖ VRF thuËn tiÖn h­n nhiÒu v× cã thÓ sö dông 24/24 h víi bÊt kú % t¶i l¹nh, ë bÊt kú phßng nµo. 5. Tæn thÊt do qu¸n tÝnh nhiÖt: HÖ VRF lµm l¹nh trùc tiÕp b»ng ga nªn tæn thÊt do qu¸n tÝnh nhiÖt lµ b»ng 0. 6. Kh¶ n¨ng tÝnh tiÒn ®iÖn riªng biÖt: HÖ VRF cã kh¶ n¨ng tÝnh tiÒn ®iÖn riªng biÖt tuú theo møc ®é sö dông. 7. S­ëi Êm mïa ®«ng: RÊt dÔ dµng s­ëi Êm mµu ®«ng, gi¸ m¸y hÇu nh­ kh«ng ®¾t h¬n. 8. Kh¶ n¨ng më réng c«ng suÊt: Cã kh¶ n¨ng më réng c«ng suÊt bÊt kú. 7.2 Môc ®Ých cña viÖc ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù ph¸t triÓn cña ViÖt Nam nãi riªng vµ thÕ giíi nãi chung c¸c c«ng tr×nh cao tÇng mäc lªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ nhµ ë, v¨n phßng lµm viÖc… Do ®ã nhu cÇu vÒ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trong c¸c gian phßng cµng trë nªn cÇn thiÕt. Trong c¸c HT §HKK lín th× viÖc ®¶m b¶o c¸c th«ng sè tiÖn nghi trong phßng nh­ ®· thiÕt kÕ lµ rÊt quan träng. Tuy nhiªn cïng víi qu¸ tr×nh ph¸p triÓn cña kinh tÕ th× ®i kÌm víi nã lµ sÏ cã nhiÒu tÇng líp, nhiÒu d©n téc kh¸c nhau sÏ cã thÓ cïng chung sèng trong cïng 1 khu vùc. Do së thÝch vµ thãi quen kh¸c nhau mµ c¸c chÕ ®é tiÖn nghi còng kh¸c nhau, ®iÒu nµy b¾t buéc c¸c HT §HKK cÇn ph¶i tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt th× trong kü thuËt §HKK còng ®· chÕ t¹o ra c¸c hÖ thèng m¸y rÊt lín tíi hµng ngµn kW. Cho nªn vÊn ®Ò ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh lµ rÊt quan träng, võa ®¶m b¶o cho c¸c th«ng sè trong phßng lu«n æn ®Þnh, ®ång thêi còng lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö dông, lµm gi¶m chi phÝ vËn hµnh nhÊt lµ gi¸ ®iÖn. HiÖn nay VRF cã 3 kiÓu ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh lµ: Ph­¬ng ph¸t ON - OFF, ph­¬ng ph¸p sö dông m¸y biÕn tÇn, ph­¬ng ph¸p m¸y nÐn kü thuËt sè. 7.3 C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y VRF. 7.3.1 Ph­¬ng ph¸p sö dông m¸y biÕn tÇn. §©y lµ lo¹i m¸y phæ biÕn nhÊt trªn thÞ tr­êng hiÖn nay. N¨ng suÊt l¹nh cña m¸y ®­îc ®iÒu chØnh b»ng viÖc thay ®æi l­u l­îng m«i chÊt l¹nh trong hÖ thèng b»ng viÖc sö dông bé ®iÒu chØnh tÇn sè ®iÖn cña m¸y nÐn (th«ng th­êng tÇn sè n»m trong d¶i 30 74 Hz ), theo nguyªn lý: Khi thay ®æi tÇn sè dßng ®iÖn vµo ®éng c¬ m¸y nÐn th× tèc ®é quay cña ®éng c¬ thay ®æi do ®ã thay ®æi l­u l­îng m«i chÊt qua m¸y nÐn. §Ó minh häa cho lo¹i m¸y biÕn tÇn nµy ta xÐt qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y RSX8G cña h·ng DaiKin. §©y lµ lo¹i m¸y sö dông m¸y biÕn tÇn ®Ó ®iÒu chØnh l­u l­îng m«i chÊt l¹nh qua ®ã ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh. M¸y RSX8G cã 2 m¸y nÐn trong ®ã 1 m¸y nÐn cã 2 xi lanh b×nh th­êng (N2) cã b­íc c«ng suÊt l¹nh: 0, 50%, 100% vµ 1 m¸y nÐn ®­îc ®iÒu khiÓn biÕn tÇn (N1) cã tÇn sè thay ®æi 14 b­íc tõ 30 74 Hz. Phô t¶i ®­îc ®iÒu chØnh theo 14 cÊp b»ng m¸y vi tÝnh theo tÝn hiÖu ¸p suÊt vµ ®­îc ph©n thµnh 3 vïng phô t¶i kh¸c nhau nh­ h×nh 7.1. + Khi yªu cÇu phô t¶i lín m¸y nÐn N2 ch¹y 100% t¶i, cßn m¸y Inverter lµm viÖc ë tÇn sè tõ 50 74 Hz nhê ®ã phô t¶i ®­îc ®iÒu chØnh trong ph¹m vi tõ 50% ®Õn 100% phô t¶i. + Khi yªu cÇu phô t¶i trung b×nh m¸y nÐn N2 ch¹y 50% t¶i, cßn m¸y Inverter lµm viÖc ë tÇn sè tõ 30 66 Hz nhê ®ã phô t¶i ®­îc ®iÒu chØnh trong ph¹m vi cÇn thiÕt. + Khi yªu cÇu phô t¶i nhá m¸y nÐn N1 kh«ng ch¹y (0% t¶i), cßn m¸y Inverter lµm viÖc ë tÇn sè tõ 30 50 Hz nhê ®ã phô t¶i ®­îc ®iÒu chØnh ë møc thÊp nhÊt. Nhê cã 14 cÊp ®iÒu chØnh nh­ vËt mµ c«ng suÊt l¹nh cña m¸y thay ®æi kh¸ mÒn phï hîp víi yªu cÇu, tiÕt kiÖm ®­îc ®iÖn n¨ng. Ngµy nay c¸c h·ng ®· chÕ t¹o c¸c m¸y VRF gåm 100% m¸y nÐn Inverter, hoÆc 1 m¸y nÐn ON - OFF 1 m¸y nÐn Inverter… Cho phÐp ghÐp nèi c¸c côm OUTDOOR víi nhau thµnh c¸c tæ hîp cã thÓ kÕt nèi víi rÊt nhiÒu INDOOR. Tuú thuéc vµo tõng lo¹i mµ d¶i ®iÒu chØnh c«ng suÊt l¹nh kh¸c nhau. H×nh 7.2 thÓ hiÖn d¶I ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh cña lo¹i m¸y VRV: lo¹i 100% m¸y nÐn Inverter, lo¹i m¸y cã 2 m¸y nÐn: 1 m¸y ON - OFF, 1 m¸y nÐn Inverter. H×nh 7.2 7.3.2 Ph­¬ng ph¸p kü thuËt sè. Mét nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng m¸y nÐn sö dông m¸y biÕn tÇn INVERTER ®ã lµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng sÏ t¹o ra rÊt nhiÒu sãng ®iÖn tõ g©y nhiÔu c¸c thiÕt bÞ sö dông sãng ®iÖn tõ lµm ®­êng truyÒn: §iÖn tho¹i di ®éng, c¸c thiÕt bÞ v« tuyÕn kh«ng d©y… §Ó kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm trªn vµ t¨ng d¶i ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y th× hiÖn nay c¸c h·ng cßn sö dông m¸y nÐn kü thuËt sè - m¸y nÐn xo¾n èc digital. M¸y nÐn xo¾n èc digital ®­îc sö dông trong hÖ thèng lµ ph¸t minh cña nhµ s¶n xuÊt m¸y nÐn hµng dÇu thÕ giíi Copeland. Sù kh¸c nhau gi÷a m¸y nÐn kü thuËt sè vµ m¸y nÐn th«ng th­êng lµ: M¸y nÐn kü thuËt sè sö dông c«ng nghÖ ®Öm kÝn di chuyÓn quanh trôc, lªn xuèng vµ van ®iÖn tõ PWM (Pulse Width Modultion) ®Ó ®iÒu chØnh chÝnh x¸c ph¹m vi di chuyÓn quanh trôc cña tÊm xo¾n tÜnh. Van ®iÒu chØnh nµy ®­îc l¾p trªn ®­êng èng nèi gi÷a phÇn trªn cña ®Üa xo¾n èc tÜnh vµ ®­êng hót ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc cã t¶i (loading) hoÆc kh«ng t¶i (unloading) cña m¸y nÐn. TÊm xo¾n tÜnh n»m trªn ®Ønh, cho phÐp di chuyÓn lªn xuèng 1 mm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Khi tÊm xo¾n tÜnh di chuyÓn lªn th× m«i chÊt kh«ng ®­îc nÐn ®©y lµ tr¹ng th¸i lµm viÖc kh«ng t¶i cña m¸y nÐn. ë tr¹ng th¸i ®Çy t¶i (lµ tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th­êng cña m¸y nÐn. ë tr¹ng th¸i ®Çy t¶i (lµ tr¹ng th¸i ho¹t ®éng b×nh th­êng), m¸y nÐn cã c«ng suÊt ra lµ 100%. Trong hÖ thèng hoµn toµn kh«ng cã van gi¶m t¶i gas. Chóng cã thÓ ®¹t ®­îc c«ng suÊt ra theo yªu cÇu b»ng c¸ch ®iÒu chØnh tÇn suÊt cña tr¹ng th¸i kh«ng t¶i vµ ®Çy t¶i, nh­ h×nh 7.3. H×nh 7.3 Nh÷ng ­u ®iÓm cña qu¸ tr×nh thay ®æi c«ng suÊt ra b»ng c«ng nghÖ kü thuËt sè lµ: + D·y c«ng suÊt réng tõ 10% ®Õn 100%. + D·y c«ng suÊt ®­îc ®iÒu chØnh v« cÊp gióp tiÕt kiÖm tèi ®a n¨ng l­îng. + Van ®iÖn tõ PWM cã thÓ sö dông trung b×nh kho¶ng 40 triÖu lÇn, t­¬ng ®­¬ng kho¶ng 30 n¨m. + §é tin cËy cña m¸y nÐn cao nhê sö dông c«ng nghÖ ®Öm kÝn linh ho¹t quanh trôc. + M¸y nÐn xo¾n èc tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng ngËp láng vµ h¹n chÕ tèi ®a sù ma s¸t gi÷a c¸c chi tiÕt. + Kh«ng lµm nhiÔu sãng ®iÖn tõ. 7.3.3 Ph­¬ng ph¸p kÕt hîp m¸y nÐn. Ph­¬ng ph¸p kÕt hîp m¸y nÐn lµ ph­¬ng ph¸p kÕt hîp 2 hoÆc 3 m¸y nÐn trë lªn, mçi m¸y nÐn cã n¨ng suÊt l¹nh kh¸c nhau do ®ã lµm t¨ng kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh theo phô t¶i cÇn thiÕt: H×nh 7.4 thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh cña tæ hîp 3 m¸y nÐn. H×nh 7.4 Ph­¬ng ph¸p kÕt hîp m¸y nÐn th­êng ®­îc ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh nhá, cã sè gian phßng tõ 3 – 5 phßng. C¸c phßng kh«ng sö dông ®iÒu hoµ ®ång thêi, khi ®ã tuú thuéc vµo n¨ng suÊt l¹nh yªu cÇu cña tõng phßng mµ tæ hîp m¸y sÏ tù ®éng ®iÒu chØnh ®Ó t¹o ra n¨ng suÊt l¹nh mong muèn. 7.4 KÕt luËn. Qua viÖc t×m hiÓu c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh trong m¸y VRF ta thÊy r»ng hÖ thèng m¸y VRF sö dông tÊt c¶ c¸c c«ng nghÖ m¸y nÐn hiÖn cã trªn thÕ giíi hiÖn nay. Qua ®ã ta thÊy ®­îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña hÖ thèng m¸y VRF vµ c«ng nghÖ m¸y nÐn, lu«n lu«n ph¸t triÓn s¸ng t¹o ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu ngµy cµng cao cña c¸c c«ng tr×nh. Víi viÖc sö dông c¸c c«ng nghÖ hµng ®Çu trªn thÕ giíi: ®iÒu khiÓn, c«ng nghÖ vËt liÖu, s¸ng chÕ míi… t¹o cho hÖ thèng VRF nh÷ng ­u thÕ vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng cao trong mäi c«ng tr×nh, dÔ dµng l¾p ®Æt vËn hµnh b¶o d­ìng söa ch÷a… cho thÊy ®©y lµ 1 hÖ thèng sÏ rÊt ph¸t triÓn trong thêi gian hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh.doc
  • dwgcac chi tiet ong gio.dwg
  • dwgmat bang 12 Ban A3.dwg
  • dwgmat bang 7 Ban A0 .dwg
  • docMuc luc .doc
  • dwgSo do dien .dwg
  • dwgso do hinh chieu dung 3D .dwg
  • dwgsodo tinh toan duong ong co kick thuoc.dwg
Luận văn liên quan