Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan hai giai đoạn

mục lục nhiệm vụ thiết kế 02 mục lục 03 Tài liệu tham khảo 04 Lời nói đầu 05 Chương I: giới thiệu chung về công nghệ 1. sơ đồ công nghệ 06 2. nguyên lý hoạt động của sơ đồ công nghệ 06 Chương II: tổng hợp hàm điều khiển 1. tổng hợp hàm điều khiển bằng phương pháp hàm tác động 08 1.1 xác định các biến điều khiển 08 1.2 tổng hợp hàm điều khiển 09 2. sơ đồ nguyên lý điều khiển hệ thống 11 2.1 các phần tử 11 2.2 sơ đồ nguyên lý 12 2.3 thuyết minh nguyên lý hoạt động của sơ đồ 13 Chương III: Tính chọn và thiết kế mạch lắp ráp 1. Chọn các thiết bị 14 1. chọn các phần tử logic 14 2. chọn công tắc 15 3. Chọn Van phân phối 16 4. Chọn thiết bị chấp hành 17 5. chọn nút ấn 17 2. SƠ Đồ LắP RáP 1. Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị 17 2. Sơ đồ lắp ráp của mạch điều khiển hệ thống 18 Mở đầu Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, có thể nói một trong những tiêu chí để đánh giá sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia là mức độ tự động hoá trong các quá trình sản xuất mà trước hết đó là năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm làm ra. Sự phát triển rất nhanh chóng của máy tính điện tử , công nghệ thông tin và những thành tựu của lý thuyết Điều khiển tự động đã làm cở sở và hỗ trợ cho sự phát triển tương xứng của lĩnh vực tự động hoá. ở nước ta mặc dầu là một nước chậm phát triển, nhưng những năm gần đây cùng với những đòi hỏi của sản xuất cũng như sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới thì việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mà đặc biệt là sự tự động hoá các quá trình sản xuất đã có bước phát triển mới tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám cao tiến tới hình thành một nền kinh tế tri thức. Ngày nay tự động hoá điều khiển các quá trình sản xuất đã đi sâu vào từng ngõ nghách, vào trong tất cả các khâu của quá trình tạo ra sản phẩm. Một trong nhữnh ứng dụng đó mà đồ án này thiết kế là điều khiển công nghệ khoan. Tự động hoá điều khiển công nghệ khoan là quá trình tạo ra một lỗ thủng trên bề mặt vật thể có kích thước chiều sâu định trước. Trong công việc thiết kế, tự động hoá điều khiển được thể hiện qua hai quá trình sau: - Tự động hoá điều khiển công việc đưa vật thể vào vị trí định trước (xác định vị trí lỗ khoan). - Tự động hoá đưa mũi khoan vào khoan vật thể sau đó quay về vị trí cũ đễ đảm bảo cho quy trình tiếp theo. Chất lượng mũi khoan và năng suất làm việc phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ điều khiển. Quá trình làm việc được thực hiện theo một trật tự logic, theo trình tự thời gian xác định do đó để điều khiển được công nghệ ta phải tổng hợp được hàm điều khiển cho hệ thống. Có rất nhiều phương pháp để tổng hợp hàm điều khiển nhưng ở đây ta sử dụng phương pháp GRAPCET. So với các phương pháp khác thì phương pháp hàm tác động có ưu điểm đơn giản và đảm bảo sự chính xác về tuần tự thực hiện quá trình.

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1905 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan hai giai đoạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr­êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi khoa n¨ng l­îng bé m«n tù ®éng ho¸ xncn thiÕt kÕ m«n häc ®iÒu khiÓn logic ®å ¸n m«n häc Sinh viªn : TRIÖU TUY£N HOµNG Líp : Tù ®éng ho¸ 3 K43 NhiÖm vô thiÕt kÕ ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn m¸y khoan cã s¬ ®å nh­ h×nh vÏ b»ng ph­¬ng ph¸p ma trËn tr¹ng th¸i víi m¹ch ®éng lùc dïng thiÕt bÞ khÝ nÐn vµ m¹ch ®iÒu khiÓn dïng thiÕt bÞ ®iÖn. Néi dung ThiÕt kÕ s¬ ®å nguyªn lý. TÝnh chän thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. ThiÕt kÕ s¬ ®å l¾p r¸p. ThuyÕt minh vµ b¶n vÏ 1 quyÓn thuyÕt minh. 2 b¶n vÏ kü thuËt khæ A0 cho s¬ ®å nguyªn lý vµ l¾p r¸p. c¸n bé h­íng dÉn môc lôc nhiÖm vô thiÕt kÕ 02 môc lôc 03 Tµi liÖu tham kh¶o 04 Lêi nãi ®Çu 05 Ch­¬ng I: giíi thiÖu chung vÒ c«ng nghÖ 1. s¬ ®å c«ng nghÖ 06 2. nguyªn lý ho¹t ®éng cña s¬ ®å c«ng nghÖ 06 Ch­¬ng II: tæng hîp hµm ®iÒu khiÓn 1. tæng hîp hµm ®iÒu khiÓn b»ng ph­¬ng ph¸p hµm t¸c ®éng 08 1.1 x¸c ®Þnh c¸c biÕn ®iÒu khiÓn 08 1.2 tæng hîp hµm ®iÒu khiÓn 09 2. s¬ ®å nguyªn lý ®iÒu khiÓn hÖ thèng 11 2.1 c¸c phÇn tö 11 2.2 s¬ ®å nguyªn lý 12 2.3 thuyÕt minh nguyªn lý ho¹t ®éng cña s¬ ®å 13 Ch­¬ng III: TÝnh chän vµ thiÕt kÕ m¹ch l¾p r¸p 1. Chän c¸c thiÕt bÞ 14 1. chän c¸c phÇn tö logic 14 2. chän c«ng t¾c 15 3. Chän Van ph©n phèi 16 4. Chän thiÕt bÞ chÊp hµnh 17 5. chän nót Ên 17 2. S¥ §å L¾P R¸P 1. Lùa chän vÞ trÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ 17 2. S¬ ®å l¾p r¸p cña m¹ch ®iÒu khiÓn hÖ thèng 18 Më ®Çu Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, cã thÓ nãi mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia lµ møc ®é tù ®éng ho¸ trong c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ tr­íc hÕt ®ã lµ n¨ng suÊt s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm lµm ra. Sù ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng cña m¸y tÝnh ®iÖn tö , c«ng nghÖ th«ng tin vµ nh÷ng thµnh tùu cña lý thuyÕt §iÒu khiÓn tù ®éng ®· lµm cë së vµ hç trî cho sù ph¸t triÓn t­¬ng xøng cña lÜnh vùc tù ®éng ho¸. ë n­íc ta mÆc dÇu lµ mét n­íc chËm ph¸t triÓn, nh­ng nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi nh÷ng ®ßi hái cña s¶n xuÊt còng nh­ sù héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× viÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt mµ ®Æc biÖt lµ sù tù ®éng ho¸ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®· cã b­íc ph¸t triÓn míi t¹o ra s¶n phÈm cã hµm l­îng chÊt x¸m cao tiÕn tíi h×nh thµnh mét nÒn kinh tÕ tri thøc. Ngµy nay tù ®éng ho¸ ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®· ®i s©u vµo tõng ngâ ngh¸ch, vµo trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm. Mét trong nh÷nh øng dông ®ã mµ ®å ¸n nµy thiÕt kÕ lµ ®iÒu khiÓn c«ng nghÖ khoan. Tù ®éng ho¸ ®iÒu khiÓn c«ng nghÖ khoan lµ qu¸ tr×nh t¹o ra mét lç thñng trªn bÒ mÆt vËt thÓ cã kÝch th­íc chiÒu s©u ®Þnh tr­íc. Trong c«ng viÖc thiÕt kÕ, tù ®éng ho¸ ®iÒu khiÓn ®­îc thÓ hiÖn qua hai qu¸ tr×nh sau: - Tù ®éng ho¸ ®iÒu khiÓn c«ng viÖc ®­a vËt thÓ vµo vÞ trÝ ®Þnh tr­íc (x¸c ®Þnh vÞ trÝ lç khoan). - Tù ®éng ho¸ ®­a mòi khoan vµo khoan vËt thÓ sau ®ã quay vÒ vÞ trÝ cò ®Ô ®¶m b¶o cho quy tr×nh tiÕp theo. ChÊt l­îng mòi khoan vµ n¨ng suÊt lµm viÖc phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng nghÖ ®iÒu khiÓn. Qu¸ tr×nh lµm viÖc ®­îc thùc hiÖn theo mét trËt tù logic, theo tr×nh tù thêi gian x¸c ®Þnh do ®ã ®Ó ®iÒu khiÓn ®­îc c«ng nghÖ ta ph¶i tæng hîp ®­îc hµm ®iÒu khiÓn cho hÖ thèng. Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®Ó tæng hîp hµm ®iÒu khiÓn nh­ng ë ®©y ta sö dông ph­¬ng ph¸p GRAPCET. So víi c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c th× ph­¬ng ph¸p hµm t¸c ®éng cã ­u ®iÓm ®¬n gi¶n vµ ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c vÒ tuÇn tù thùc hiÖn qu¸ tr×nh. Sinh viªn . Ch­¬ng I : Giíi thiÖu c«ng nghÖ C«ng nghÖ : Khoan mét lç hai giai ®o¹n M¸y khoan ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ. Bªn c¹nh c¸c m¸y mãc c¬ khÝ kh¸c nh­ c¸c m¸y tiÖn, m¸y doa, m¸y bµo gi­êng, bµo xäc ... dÇn dÇn ®­îc tù ®éng hãa theo mét d©y chuyÒn ngµy cµng hiÖn ®¹i. C¸c m¸y khoan còng ®­îc tù ®éng ho¸ theo d©y chuyÒn nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ gi¶m sù nÆng nhäc cho ng­êi c«ng nh©n. Trong ®ã c«ng nghÖ khoan mét lç hai giai ®o¹n còng ®­îc sö dông trong c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ, nhµ m¸y söa ch÷a vµ chÕ t¹o m¸y. Trong m«i tr­êng lµm viÖc nÆng nhäc c«ng nghÖ yªu cÇu : Khoan lµm viÖc æn ®Þnh, ch¾c ch¾n. TÇn sè lµm viÖc lín. Ch­¬ng II : ThiÕt kÕ Theo ph­¬ng pH¸p Grapcet 1. Grapcet - c«ng cô ®Ó m« t¶ m¹ch tr×nh tù trong c«ng nghiÖp Trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc th­êng ho¹t ®éng theo mét tr×nh tù l«gic chÆt chÏ nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, an toµn cho ng­êi vµ thiÕt bÞ. CÊu tróc lµm viÖc tr×nh tù cña d©y chuyÒn ®· ®­a ra yªu cÇu cho ®iÒu khiÓn lµ ®iÒu khiÓn sù ho¹t ®éng chÆt chÏ thèng nhÊt cña d©y chuyÒn ®ång thêi còng gîi ý cho ta sù ph©n nhãm l«gic cña automat tr×nh tù bëi c¸c tËp hîp con cña m¸y mãc vµ c¸c thuËt to¸n. Ta cã s¬ ®å khèi : TÝn hiÖu vµo Qu¸ tr×nh CÊu tróc ®iÒu khiÓn tr×nh tù Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cã thÓ bao gåm : Hoµn toµn tù ®éng B¸n tù ®éng Hoµn toµn b»ng tay Khi thiÕt kÕ hÖ thèng ph¶i tÝnh to¸n ®Õn c¸c ph­¬ng thøc lµm viÖc kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ xö lÝ kÞp thêi c¸c h­ háng trong hÖ thèng. Ph¶i lu«n cã ph­¬ng ¸n can thiÖp trùc tiÕp cña ng­êi v©n hµnh ®Õn viÖc dõng m¸y khÈn cÊp ... Grapcep lµ c«ng cô rÊt h÷u Ých ®Ó thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ kÓ trªn. 2.Ph­¬ng ph¸p Grapcet Yªu cÇu c«ng nghÖ : a, b, c, d lµ c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh c¶m nhËn vÞ trÝ cña l­ìi khoan. Ho¹t ®éng : Khoan ®i xuèng víi vËn tèc v1 gÆp ‘b’ (gÆp vËt liÖu) gi¶m tèc ®é khoan víi vËn tèc v2. Xuèng gÆp ‘c’ l­ìi khoan nhÊc lªn th¸o phoi chuÈn bÞ cho giai ®o¹n khoan thø hai. §i lªn víi vËn tèc V1 gÆp ‘a’ khoan ®¶o chiÒu ®i xuèng víi vËn tèc V1 b¾t ®Çu giai ®o¹n hai. §i xuèng gÆp ‘c’ (gÆp ph«i) b¾t ®Çu khoan xuèng víi vËn tèc V2 . GÆp ‘d’ khoan hÕt mét lç khoan ®­îc nhÊc lªn víi vËn tèc V1 . §i lªn gÆp ‘a’ th× dõng l¹i kÕt thóc qu¸ tr×nh khoan. 3.TÝn hiÖu vµo, tr¹ng th¸i ra TÝn hiÖu vµo : C¸c c¶m biÕn vÞ trÝ a, b, c, d TÝn hiÖu ra : X : tr¹ng th¸i ®i xuèng L : tr¹ng th¸i ®i lªn V1 : ch¹y xuèng víi vËn tèc v1 V2 : ch¹y xuèng víi vËn tèc v2 4.Thµnh lËp Grapcet 1 -X¸c lËp tr¹ng th¸i ban ®Çu -Tr¹ng th¸i ban ®Çu -§· ë tr¹ng th¸i ban ®Çu -§i xuèng víi vËn tèc v1 -§· ®i xuèng víi v©n tèc v1 -§i xuèng víi vËn tèc v2 -§· ®i xuèng víi vËn tèc v2 -§i lªn víi vËn tèc v1 -§· ®i lªn víi vËn tèc v1 *NhËn xÐt : NÕu Grapcet chØ cã vËy khoan sÏ ®i xuèng g¨p b gi¶m tèc, gÆp c ®i lªn, gÆp a lÆp l¹i qu¸ tr×nh trªn mµ kh«ng khoan 2 giai ®o¹n. V× vËy, ph¶i thªm 1 biÕn phô nhËn biÕt cho phÐp : . gÆp b lÇn thø nhÊt ®i xuèng víi vËn tèc v2 nh­ng gÆp b lÇn thø hai vÉn duy tr× vËn tèc cò. . ®ång thêi gÆp c lÇn thø nhÊt ®i lªn nh­ng cÊm ®i lªn lÇn thø hai mµ gÆp c ®i xuèng víi vËn tèc v2. ChØ khi gÆp d míi ®i lªn. Gäi biÕn P gÆp c hµm ®ãng vµ gÆp d th× c¾t. Tõ nh÷ng ®iÒu trªn Grapcet 2 cã thÓ thµnh lËp nh­ sau 5.Thµnh lËp Grapcet 2 Ta rót ra ®­îc hµm ®ãng c¾t nh­ sau : So+ = g + L.a So- = X.v1 X+ = m.a.So + a.L.P X- = L.v1 V1+ = m.a.So + (c+d).X.v2 + a.L.P V1- = v2 V2+ = c.v1 + b.v1.P V2- = L.v1 L+ = (c+d).X.v2 L- = So + X.v1 P+ = c P- = d “ + “ : hµm ®ãng “ – “ : hµm c¾t Grapcet sö dông c¸c phÇn tö nhí thùc hiÖn c«ng nghÖ trªn. Nh­ng yªu cÇu bµi to¸n sö dông phÇn tö tiÕp ®iÓm nªn : ViÕt hµm ®ãng cã tiÕp ®iÓm tù duy tr× ®Ó nhí ViÕt hµm c¾t Ta cã s¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn trang sau 6.Nguyªn lÝ ho¹t ®éng s¬ ®å nh­ sau : Khi cã tÝn hiÖu s½n sµng cña So tù duy tr× theo ®­êng 1-So-5-4-2 TiÕp ®iÓm So98, So12 15 ®ãng l¹i s½n sµng lµm viÖc. T¹i vÞ trÝ ban ®Çu a Ên nót më m¸y m r¬le trung gian X cã ®iÖn vµ tù duy tr× bëi tiÕp ®iÓm X1-8, X5-4 lóc nµy më ra. §ång thêi khi ®ã r¬le V1 cã ®iÖn vµ tù duy tr× bëi tiÕp ®iÓm V1 1-12 tiÕp ®iÓm V1 5-4 më ra lµm mÊt ®iÖn So. Khoan ch¹y xuèng víi vËn tèc v1. GÆp b tiÕp ®iÓm V1 20-22 ®ang ®ãng nªn V2 cã ®iÖn vµ tù duy tr× bëi V2 1-16 V2 cã ®iÖn ®ång thêi tiÕp ®iÓm V2 12-10 më ra c¾t ®iÖn V1. C¸c r¬le kh¸c kh«ng bÞ ¶nh h­ëng. Khoan lóc nµy gi¶m tèc ®é xuèng vËn tèc v2 (b¾t ®Çu qu¸ tr×nh khoan giai ®o¹n mét) GÆp c r¬le P cã ®iÖn vµ tù duy tr× bëi tiÕp ®iÓm P1-29 tiÕp ®iÓm P20-16 më ra ®ång thêi P23-12 ®ãng l¹i s½n sµng. Cïng lóc ®ã bëi c¸c tiÕp diÓm V2 25-27, X2 17-28 ®ang ®ãng nªn r¬le L cã ®iÖn tù duy tr× bëi L1-28. TiÕp ®iÓm X17-19, V2 19-12 ®ãng nªn r¬le V1 còng cã ®iÖn. Chóng c¾t V2 vµ X do vËy khoan ch¹y lªn víi vËn tèc v1. GÆp b kh«ng chuyÖn g× x¶y ra P20-16 ®· më . GÆp a v× c¸c tiÕp ®iÓm L11’-11, P11-8 ®ang duy tr× nªn r¬le X cã ®iÖn vµ duy tr× bëi X1-8. §ång thêi V1 cã ®iÖn vµ c¾t L Khoan l¹i ch¹y xuèng víi vËn tèc v1 (b¾t ®Çu chu tr×nh thø hai) GÆp b do P20-16 ®· më cho nªn r¬le V2 kh«ng thÓ cã ®iÖn Khoan tiÕp tôc ch¹y xuèng víi vËn tèc v1. §Õn khi gÆp c do V2 25-27 ®ang më nªn r¬le L kh«ng cã ®iÖn V× V1 18-16 ®ang cã ®iÖn nªn V2 cã ®iÖn vµ tù duy tr× bëi V2 1-16. Cã V2 th× V1 bÞ c¾t bëi V210-12. Khoan tiÕp tôc ch¹y xuèng víi vËn tèc míi v2. GÆp d do V2 25-27, X27-28 ®ang ®ãng nªn r¬le L cã ®iÖn. T­¬ng tù r¬le V1 cã ®iÖn. V1, L cã ®iÖn c¸c tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng cña nã më ra do ®ã c¾t ®iÖn X, V1 §ång thêi gÆp d nªn P mÊt ®iÖn. Khoan ch¹y lªn víi vËn tèc v1 GÆp a r¬le So cã ®iÖn vµ tù duy tr× c¸c tiÕp ®iÓm cña nã ®ãng l¹i ë tr¹ng th¸i s½n sµng ®îi lÖnh míi. KÕt thóc qu¸ tr×nh khoan mét lç hai giai ®o¹n Ch­¬ng III : S¬ då m¹ch lùc – Lùa chän thiÕt bÞ M¹ch lùc C«ng suÊt ®éng c¬ 2KW §iÖn ¸p ®Þnh møc 220V §éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp. Dßng ®iÖn ®Þnh møc : I®m = P®m/U®m = 2.103/220 =9,1 A §èi víi ®éng c¬ c«ng suÊt nhá thÕ nµy cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p më m¸y trùc tiÕp kh«ng cÇn qua ddiÖn trë hµn chÕ. §èi víi m¹ch b¶o vÖ ta cã thÓ chän ph­¬ng ¸n b¶op vÖ cÇu ch× ®¬n gi¶n vµ rÎ tiÒn. Khi ®¶o chiÒu thùc hiÖn h·m ng­îc b»ng tÊt c¶ c¸c ®iÖn trë tham gia trong m¹ch phÇn øng theo nguyªn t¾c dßng ®iÖn bëi r¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i RH. S¬ ®å nguyªn lÝ m¹ch lùc , m¹ch lùc nh­ h×nh bªn : Lùa chän thiÕt bÞ PhÇn tö chÊp hµnh Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 9,1 A Khi më m¸y dßng ®iÖn Imm < 2,5. I®m . Dßng cùc ®¹i khi më m¸y lµ : Imm = 2,5.I®m =2,5 . 9,1 =22,7 (A) Ta cã thÓ chän c«ng t¾c t¬ cã c¸c th«ng sè tho¶ m·n Lo¹i Dßng ®iÖn Sè l­îng tiÕp ®iÓm U®m CS cuén d©y KÝch th­íc I®m Imax Th­êng më Th­êng ®ãng KÕ1-0021 15 60 2 220 10 200x128 Chän 4 c«ng t¾c t¬ nh­ trªn cho c¸c c«ng t¾c t¬ X, L, V1, V2. Tõ c«ng suÊt cuén hót cã thÓ tÝnh ®­îc dßng qua cuén hót : Ih = P/U =10/220 = 0,05 (A) PhÇn tö ®iÒu khiÓn Tõ dßng cuén hót ta cã thÓ chän ®­îc c¸c r¬le trung gian cã tiÕp ®iÓm tho¶ m·n. Chän r¬le trung gian : Lo¹i Dßng ®iÖn Sè l­îng tiÕp ®iÓm U®m CS cuén hót KÝch th­íc Th­êng më Th­êng ®ãng RH101 5 4 4 220 2 92x128 C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ B¶o vÖ b»ng cÇu ch× ta chän cÇu ch× : §éng lùc §iÒu khiÓn M¹ch ®éng lùc KiÓu cÇu ch× Dßng ®m d©y ch¶y Dßng c¾t giíi h¹n §iÖn ¸p ®Þnh møc KÝch th­íc chung A B C H Õ H 15 8000 220 91 16 25 CÇu ch× kiÓu èng nªn khi ®øt rÊt an toµn. M¹ch ®iÒu khiÓn KiÓu cÇu ch× Dßng ®m d©y ch¶y Dßng c¾t giíi h¹n §iÖn ¸p ®Þnh møc KÝch th­íc chung A B C H Õ H 6 1200 220 91 16 25 Chän r¬le dßng ®iÖn cùc ®¹i B¶ng ®Êu d©y cã thÓ lËp nh­ sau : STT Tªn thiÕt bÞ §iÓm nèi 1 §Çu nèi ®éng lùc §L 1 – 1RH 1 – 2 – X1 2 – 3 – X2 3 – 4 – L1 4 – 5 – L2 5 – 6 – V1 6 – 7 – V2 7 – 8 – N+ 8 – 9 – N- 9 – STT Tªn thiÕt bÞ §iÓm nèi 2 §Çu nèi ®iÒu khiÓn §K 1 – A 1 – 1So 2 – A 3 – B 3 – 1§K 4 – B 4 – 5 – C 5 – 3§K 6 – C 6 – 7 – D 7 – 5§K 8 – D 8 – 9 – m 9 – 10 – m 10 – 11 – D 11 – 12 – D 12 – 6§K 13 – g 13 – 14 – g 14 – STT Tªn thiÕt bÞ §iÓm nèi 3 CÇu dao CD 1 – N+ 1’ – 2 – 2’ – 4 CÇu ch× ®éng lùc 1CC 1 – 1’CD 1’ – 5 CÇu ch× ®iÒu khiÓn 2CC 1 – 2’CD 1’ – 6 R¬le h·m RH 1 – 1’ – 1’.1CC 2 – 2’ – 7 R¬le trung gian So 1 – 1’-2CC 2 – 2’.CD 4 – 4.X STT Tªn thiÕt bÞ §iÓm nèi 7 R¬le trung gian So 5 – 10§K 8 – 8X 9 – 9§K 15 – 9So 26 – 8 R¬le trung gian X 1 – 2§K 2 – 2So 5 – 5So 6 – 6L 8 – 8L 17 – 5§K 26 – 26So 27 – 27V2 28 – 28P 9 R¬le trung gian V1 1 – 1So 2 – 1X 6 – 6L 8 – 8X 10 – 10V2 STT Tªn thiÕt bÞ §iÓm nèi 9 R¬le trung gian V1 12 – 12So 16 –16L 18 – 6§K 20 – 20P 22 – 4§K 24 – 24X 26 – 26X 10 R¬le trung gian V2 1 – 1§K 2 – 2V1 12 – 12So 12 – 12V2 14 – 14L 16 – 16V1 19 – 19X 25 – 8§K 11 R¬le trung gian L 1 – 1V2 2 – 2V2 3 – 11L 5 – 10§K STT Tªn thiÕt bÞ §iÓm nèi 11 R¬le trung gian L 11 – 11P 11’ – 21L 16 – 16P 21 – 2§K 23 – 23P 24 – 24X 28 – 28So 12 Nót Ên g 1 – 13§K 2 – 14§K 13 Nót më m¸y m 7 – 9§K 9 – 14 C«ng t¾c t¬ X 2 – 2P 32 – 32X 15 C«ng t¾c t¬ V1 2 – 2P 34 – 34V1 16 C«ng t¾c t¬ V2 2 – 2X 36 – 36V2 17 C«ng t¾c t¬ L 2 – V2 38 – 38L Tµi liÖu tham kh¶o PGS - TS NguyÔn Träng ThuÇn - §iÒu khiÓn logic vµ øng dông Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc Kü thuËt, Hµ Néi 2000. TrÞnh §×nh §Ò, Vâ TrÝ An - §iÒu khiÓn tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc vµ Trung häc chuyªn nghiÖp, Hµ Néi 1986. NguyÔn Xu©n Phó, T« §»ng - Sö dông vµ söa ch÷a khÝ cô ®iÖn h¹ ¸p Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc Kü thuËt, Hµ Néi 1998. C¸c CD-ROM catalogue tra cøu thiÕt bÞ khÝ nÐn vµ ®iÖn cña c¸c h·ng OMRON, FESTO, MITSUBISHI. B¶n dÞch: CÈm nang Kü thuËt ®iÖn Tù ®éng ho¸ vµ Tin häc C«ng nghiÖp Ng­êi dÞch: PGS - TS Lª V¨n Doanh Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc Kü thuËt, Hµ Néi 1999. Lewin, D. - Logical design of switching circuits Nhµ xuÊt b¶n MacMillan, 1986.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDo an Hoang1.doc
 • wmf22.wmf
 • xlsbang1.xls
 • docBIA.doc
 • docDoc1.doc
 • dwgEM_YEU.dwg
 • wmfEM_YEU.wmf
 • dwgEM_YEU1.DWG
 • dwgin A1.dwg
 • dwgmach dieu khien.dwg
 • wmfsodo.wmf
 • dwgsodo1.dwg
 • wmfsodo12.wmf
 • wmfsodo2'.wmf
 • jpgsodo2.jpg
 • wmfsodo2.wmf
 • jpgsodo22.jpg
 • wmfsodo22.wmf
 • wmfsodo222.wmf
Luận văn liên quan