Thiết kế hệ thống sản xuất bột cá

III. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN : 1. Giới thiệu về thức ăn gia súc. 2. Đưa ra quy trình sản xuất thức ăn dạng bột cá. 3. Đưa ra các phương án cho từng cụm. 4. Đánh giá, lựa chọn phương án hợp lí, kinh tế. 5. Tiến hành tính toán các số liệu cơ bản cho từng phương án đã chọn. 6. Bản vẽ từng cụm. 7. Thực hiện việc tự động hóa . IV. CÁC BẢN VẼ VÀ ĐỒ THỊ - Một bản vẽ tổng thể. - Các bản vẽ từng cụm. - Sơ đồ Grafcet. LỜI MỞ ĐẦU Chăn nuôi ở nước ta hiện nay đang được xem là một ngành chính của nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong và ngoài nước ngày càng tăng cũng như các yêu cầu khác về sức kéo và phân bón phục vụ cho trồng trọt. Muốn chăn nuôi đạt hiệu quả cao kinh tế cao ta cần phải nuôi dưỡng gia súc bằng khẩu phần dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu và chức năng của từng lọai vật nuôi, với mức tiêu thụ thức ăn thấp nhất nhưng lại cho năng suất có ích lớn nhất. Do đó thức ăn cho gia súc phải đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tiêu hóa tốt, không chứa những chất độc hại, thành phần phù hợp với sự phát triển sinh lý bình thường của từng loại, từng lứa tuổi của gia súc, gia cầm. Thức ăn ở dạng tư nhiên không thể đáp ứng được yêu cầu trên. Vì vậy ta cần phải chế biến và kết hợp nhiều loạïi thức ăn để tạo thành thức ăn tổng hợp. Chính vì vậy mà việc sản xuất thức ăn chăn nuôi tổng hợp chở thành một nhu cầu cấp thiết. Trước nhu cầu có thực trên, và được sự góp ý của giáo viên hướng dẫn, nhóm chúng em đã mạnh dạn chọn làm đồ án “Thiết kế hệ thống sản xuất bột cá”. Do thời gian ngắn và kiến thức còn hạn chế, nên trong đồ án còn có nhiều chỗ thiếu sót và chưa thật hợp lí, mong thầy cô giúp đỡ để nhóm chúng em hoàn thiện đồ án tốt hơn. MỤC LỤC Lời nói đầu. Chương 1:Tổng quan về thức ăn gia súc. Chương 2:Quá trình chế biến thức ăn. Chương 3: Quá trình sấy. Chương 4:Máy nghiền thức ăn. Chương 5:Máy Sàng Chương 6:Máy trộn thức ăn. Chương 7:Định lượng. Chương 8: Tự động hóa Kết luận Tài liệu tham khảo CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM BẢN THUYẾT MINH ( PDF + WORD ) VÀ CÁC BẢN VÃ CHI TIẾT ( AUTOCAD )

docx54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1780 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống sản xuất bột cá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quaù 15%(töø 10 –14%) ñeå tieän cho vieäc döï tröõ vaø cheá bieán. Khoâng coù muøi gì laï. Khoâng bò moác vaø bieán chaát. SVTH : Nhoùm 2 8 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy - - - - - - Khoâng bò nhieãm ñoäc (thuoác dieät saâu moït …) ôû lieàu löôïng coù haïi cho gia suùc. Coù löôïng chaát dinh döôõng theo yeâu caàu. b ) Yeâu caàu cheá bieán nguyeân lieäu : Caùc nguyeân lieäu coù ñoä aåm treân 15% phaûi ñöôïc phôi hoaëc saáy khoâ xuoáng döôùi 15% roài môùi ñöa ñi baûo quaûn, döï tröõ vaø cheá bieán. Töøng loâ nguyeân lieäu, loaïi nguyeân lieäu phaûi ñöôïc phôi saáy khoâ rieâng. Nguyeân lieäu thöôøng coù laãn nhieàu taïp chaát neân phaûi loïai taïp chaát baèng löôïm, nhaët hay saøng, quaït. Moät soá nguyeân lieäu thoâ cöùng lôùn thì caàn phaûi sô cheá baèng caùch ñaäp vuïn, nghieàn mòn roài môùi ñem cheá bieán. Thaønh phaàn thöùc aên gia suùc caàn ñöôïc baûo ñaûm vaø ñoàng ñeàu do ñoù caàn phaûi ñònh löôïng vaø troän nguyeân lieäu. c ) Yeâu caàu thaønh phaàn caùc chaát coù trong thöùc aên : Thöùc aên hoãn hôïp phaûi coù tæ leä thaønh phaàn ñuùng theo tieâu chuaån trong baûng sau : SVTH : Nhoùm 2 9 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Baûng 1: Thaønh phaàn thöùc aên hoãn hôïp. Teân chæ tieâu chaát Thöùc aên cho gaø Thöùc aên cho heo ø õ Vôùi 1. Gaø con gioáng töø ñaàu ñeán 6 tuaàn leã. 2. Gaø gioø gioáng töø 6 ñeán 22 tuaàn leã. 3. Gaø gioáng töø 22 tuaàn leã ñeán gaø ñeû. 4. Gaø con nuoâi thòt töø ñaàu ñeán 6 tuaàn leã. 5. Gaø thòt töø 6 tuaàn leã ñeán xuaát thòt. 6. Heo con töø cai söõa ñeán 20 kg. SVTH : Nhoùm 2 10löôïng löôïng 1. Ñoä mòn tính baèng löôïng thöùc aên caân treân saøng ( loã 2mm) theo % khoâng quaù. 2. Caùt saïn % khoâng quaù. 3. Löông Proteâin% khoâng ít hôn. 4. Naêng löôïng trao ñoåi 3 (10 Kcal) cho 1kg thöùc aên khoâng ít hôn. 5. Ñoä aåm % khoâng quaù. 6. Haïm löôïng sô thoâ % khoâng quaù. 7. Haïm löôïng Canxi % khoâng quaù. 8. Haïm löôïng P % khoâng quaù. 9. Haïm löôïng NaCl % khoâng quaù. 10. Vaät ngoaïi lai saéc caïnh Khoâng ñöôïc pheùp 11. Vi khuaån gaây beänh Khoâng ñöôïc pheùp Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy 7. Heo toû töø 20 kg ñeán 35 kg. 8. Heo löùa töø 35 kg ñeán 60 kg. 9. Heo töø 60 kg trôû leân. 10. Heo naùi, noïc. d ) Phaân loaïi thöùc aên : Thöùc aên chia laøm 3 loaïi : 1. Thöùc aên caên baûn : Duøng ñeå cung caáp naêng löôïng cho hoaït ñoäng soáng bình thöôøng cuûa gia suùc goàm caùc nguyeân lieäu sau : Baép vaøng, taám gaïo, caùm gaïo, caùm mì, thoùc… Trong coâng thöùc cheá bieán thöùc aên thì thöùc aên caên baûn chieám tæ leä 50-70%. Trong ñoù caùm gaïo, caùm mì khoâng theå thay theá ñöôïc, coøn baép vaøng vaø taám gaïo coù theå thay theá cho nhau. Baûng 2 : Thaønh phaàn caùc chaát dinh döôõng cuûa thoùc, gaïo, caùm. 2. Thöùc aên cung caáp ñaïm coù nguoàn goác töø thöïc vaät : Trong coâng thöùc cheá bieán chieám tæ leä töø 7 –15%. Ñaây laø nguoàn cung caáp proâtein quan troïng cho gia suùc. Chuùng bao goàm caùc loaïi quaû, haït coù daàu hay caùc phuï phaåm cuûa chuùng nhö baùnh daàu ñaäu phoïng, baùnh daàu ñaäu naønh, baùnh daàu meø, döøa. Baûng 3 : Thaønh phaàn caùc chaát dinh döôõng trong thöùc aên nguoàn goác töø thöïc vaät. SVTH : Nhoùm 2 11Loaïi thöùc aên Thaønh phaàn caùc chaát dinh döôõng Loaïi thöùc aên Gluxit % Protit % Lipit % Thoùc 64 6.6 2.1 Gaïo 65 7.33 0.52 Caùm 52.22 12.1 12.53 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy 3. Thöùc aên cung caáp ñaïm coù nguoàn goác töø ñoäng vaät : Trong coâng thöùc cheá bieán chieám tæ leä töø 5 –10%. Ñaây laø nguoàn thöùc aên coù giaù trò dinh döôõng cao vì coù chöùa nhieàu protit, Canxi, vitamin … Caùc loïai thöôøng duøng Loaïi thöùc aên Protit Gluxit Lipit Thaønh phaàn caùc chaát dinh döôõng % Nöôùc Xenlulo Khoaùng Baùnh daàu 45.5 25.2 8 4.8 6.5 ñaäu phoïn g baùnh daàu ñaäu 41 25 13.5 6.4 5.14 naønh laø : boät caù, boät voû soø, trai, heán (34.8% Ca), boät xöông… Ngoaøi ra coøn coù theâm caùc chaát khoaùng boå sung vitamin vaø khaùng vi löôïng. e ) Taùc duïng cuûa thöùc aên toång hôïp : - - - - - Taêng khaû naêng tieâu hoaù thöùc aên cuûa cô theå vaät nuoâi. Taêng chaát löôïng thöùc aên. Suùc vaät ñôõ toán söùc nhai thöùc aên. Ngaên ngöøa beänh taät cho vaät nuoâi. Taân duïng ñöôïc nhieàu phuï pheá phaåm noâng, coâng nghieäp. SVTH : Nhoùm 2 12 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Chöông 2 : QUI TRÌNH CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN 1. Nhieäm vuï cuûa ñoà aùn : - - - Thieát keá maùy cheá bieán thöùc aên gia suùc. Thöùc aên daïng boät caù. Nguyeân lieäu : Bao goàm 2 loaïi : + caù töôi ( caù lôùn vaø caù nhoû) (ñ= 610 kg/m3). + caùc phuï gia theâm vaøo. - - Naêng suaát ñaàu ra 5 taán/giôø vaø ñoùng goùi 50kg/1 bao. Kích thöôùc boät caù khoaûng nhoû hôn 0,01mm. 2. Toång quan veà quy trình cheá bieán thöùc aên boät caù : Maùy cheá bieán thöùc aên boät caù bao goàm nhieàu khaâu. Daïng toång quaùt bao goàm : Caù töôi Ñoùng goùi Maùy naáu Ñònh löôïng Caùn Troän Nghieàn thoâ Nghieàn Tinh Saáy Laøm saïch Caù ñöôïc vaän chuyeån töø caùc caàn caåu, maùy bôm, baêng taûi… Caù ñöôïc caân baèng theå tích tröôùc khi caù vaän chuyeån tôùi caùc thuøng chöùa caù. Caù lôùn seõ ñöôïc baêm ra nhoû ra (1) trong khi nhöõng caù lôùn hôn( ví duï, nhöõng caù coù chieàu daøi < 40mm ) ñöôïc ñöa vaøo tröïc tieáp bôûi Feeding machine (2) ñeán maùy naáu caù (3). SVTH : Nhoùm 2 13 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Söï ñoâng tuï ñöôïc chuyeån trong vít taûi (4) tröôùc khi vaøo maùy neùn truïc (5). Saûn phaåm töø maùy eùp( Presscake vaø Pressliquor) ñöôïc ñöa vaøo caùc giai ñoaïn kha(c nhau. Boät ñöôïc laøm tan raõ trong maùy nghieàn thoâ( wet mill)(6) vaø ñöôïc laøm khoâ trong maùy saáy ñóa(7). Thöùc aên ñöôïc chuyeån qua maùy saøng ñeå loaïi boû goã, saét hay caùt .v..v tröôùc khi vaøo maùy nghieàn tinh buùa(8). Thöùc aên ñöôïc caân töï ñoäng trong töøng goùi vaø caùc goùi ñöôïc ñoùng goùi(9) vaø ñöôïc chuyeån ñi baèng baêng taûi tôùi caùc kho chöùa. SÔ ÑOÀ QUAÙ TRÌNH XÖÛ LYÙ NGUYEÂN LIEÄU CAÙ Töø sô ñoà treân ta coù theå theo doõi quaù trình xöû lyù 3 yeáu toá chính cuûa nguyeân lieäu caù laø : solid ( hay goïi laø phaàn thaân caù ) , daàu (oil) vaø nöôùc trong nhaø maùy . Nguyeân lieäu vaøo laø caù töôi , ( neáu caù coù kích thöôùc lôùn thì ñöôïc ñi qua thieát bò laøm nhoû , thoâng thöôøng kích thöôùc caù khoaûng 40 cm laø phuø hôïp ) . Sau ñoù caù ñöôïc ñi vaøo loø naáu , luùc naøy thaønh phaàn cuûa caù vaãn laø hoãn hôïp bao goàm thaân , daàu , vaø nöôùc . Sau ñoù caù ñöôïc ñi qua maùy eùp 2 truïc vít , trong quaù trình naøy thì nguyeân lieäu caù ñöôïc chia laøm 2 phaàn , phaàn thöù nhaát (phaàn a) goàm thaân ( coù theå goïi laø thòt )øø moät phaàn nhoû nöôùc vaø daàu , phaàn thöù hai (phaàn b ) laø löôïng lôùn nöôùc vaø daàu coäng vôùi löôïng nhoû phaàn thòt ,phaàn thöù hai ñöôïc ñöa qua thieát bò loïc ñeå taùch ra moät phaàn nöôùc vaø thòt vaø phaàn coøn laïi (phaàn c) ñöa qua maùy ly taâm ñeå taùch ra moät löôïng lôùn daàu , vaø phaàn coøn laïi (phaàn d) sau khi taùch daàu laø hoãn hôïp chuû yeáu laø nöôùc , vaø moät löôïng nhoû daàu vaø thòt , sau ñoù phaàn naøy tieáp tuïc ñi qua moät thieát bò ñeå taùch nöôùc hoaøn toaøn , vaø thu ñöôïc phaàn e goàm löôïng nhoû daàu vaø thòt coäng vôùi moät ít nöôùc . SVTH : Nhoùm 2 14 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Phaàn e vaø phaàn a ñöôïc troän chung sau ñoù ñöa qua maùy saáy ñeå taùch nöôùc cuoái cuøng ta thu ñöôïc phaàn thaân vaø moät löôïng daàu , phaàn naøy tieáp tuïc ñöôïc xöû lyù ôû nhöõng giai ñoaïn tieáp theo nhö nghieàn , saøng , saáy , ñoùng goùi ,baûo quaûn . SVTH : Nhoùm 2 15 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Chöông 3: QUAÙ TRÌNH SAÁY Muïc ñích cuûa quaù trình saáy laø laøm chuyeån ñoåi hoãn hôïp caù aåm vaø khoâng oån ñònh, loïc caën vaø coâ ñaëc laïi thaønh daïng oån ñònh vaø khoâ. Trong thöïc teá, ngöôøi ta thöôøng saáy cho ñoä aåm xuoáng döôùi möùc 12%, ñaây ñöôïc coi laø möùc thaáp nhaát ñuû ñeã ngaên caûn söï hoaït ñoäng cuûa vi khuaån.Quaù trình saáy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch nung noùng vaät lieäu ñeán moät nhieät ñoä maø ôû ñoù tæ leä bay hôi cuûa nöôùc ñöôïc coi laø hôïp lyù. Khi taêng nhieät ñoä naøy thì laøm taêng toác ñoä saáy. Tuy nhieân, nhieät ñoä naøy phaûi nhoû hôn moät nhieät ñoä tôùi haïn ñeå khoâng laøm giaûm chaát löôïng saûn phaåm, ñaëc bieät laø khoâng laøm giaûm löôïng proteâin coù trong saûn phaåm. Vôùi trang thieát bò vaø ñieàu kieän thöôøng söû duïng trong ngaønh coâng nghieäp thöïc phaåm caù, nhieät ñoä saáy không neân quaù 90oC ñeå khoâng laøm giaûm giaù trò dinh döôõng. Ñieàu caàn tröôùc heát ñeå coù ñieàu kieän saáy toát nhaát laø vaät lieäu phaûi ñöôïc chia thaønh nhöõng mieáng hay haït töông ñoái d9eå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc thoaùt hôi nöôùc vaøo khoâng khí. Bôûi vaäy, caù ñöôïc ñöa qua moät maùy nghieàn. Taïi ñaây, caù ñöôïc nghieàn nhoû bôûi nhöõng ñaàu buùa di chuyeån vôùi toác ñoä cao ñöôïc gaén leân moät roto. SVTH : Nhoùm 2 16 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Hình : maùy nghieàn buùa Kieåu loaïi saáy ñöôïc löïa choïn tuøy thuoäc vaøo caùc nhaân toá sau: ·Traïng thaùi töï nhieân cuûa vaät lieäu ñöôïc saáy. ·Tieát kieäm chaát ñoát. ·Trình töï saép xeáp maùy moùc, trang thieát bò coâng ngheä. ·Khaû naêng coâng ngheä cuûa maùy, thieát bò. ·Muøi vò cuûa saûn phaåm. Hai nguyeân lyù chính cuûa saáy laø: saáy tröïc tieáp vaø saáy giaùn tieáp. I.Saáy tröïc tieáp: ñöôïc söû duïng trong saûn xuaát cuûa hôn 75% thöïc phaåm caù cuûa thò tröôøng theá giôùi. Nhieät ñeå boác hôi ñöôïc cung caáp bôûi doøng khí ñoát loaõng, khoâng khí noùng tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi nguyeân lieäu caù ñöôïc saáy.Taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa caùc phöông tieän saáy bao goàm caû ñoä beàn vaø ñieåm yeáu cuûa heä thoáng. Noù ñaïi dieän cho haàu heát caùc kieåu truyeàn nhieät coù hieät suaát cao.Nhöng neáu khoâng hoaït ñoäng toát noù seõ trôû thaønh moät nguoàn gaây nhieãm baån cho saûn phaåm Caùc xuaát gaây oâ nhieãm xuaát phaùt töø quaù trình chaùy khoâng hoaøn toaøn, ví duï nhö muoäi than hay caùc oxit sunfua, nitrogen.Nhöõng chaát naøy coù khaû naêng phaûn SVTH : Nhoùm 2 17 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy öùng laïi vôùi caùc chaát dinh döôõng coù trong thöïc phaåm( daàu hay peoteâin).Bôûi theá, caùc nhaø saûn xuaát khoâng neân söû duïng caùc loaïi chaát ñoát coù chöùa treân 1% khoái löôïng sunfua, nitrogen.Nhieät ñoä ñoát neân ñuû lôùn ñeå coù theå ñoát chaùy hoaøn toaøn nhieân lieäu. Khoaûng nhieät ñoä ñöôïc coi laø an toaøn laø 500 – 6000C. Trong phöông phaùp saáy naøy, Doøng khoâng khí vaø doøng vaät lieäu chuyeån ñoäng song song nhau.Vaän tocá saáy phaûi ñöôïc ñieàu chænh sao cho vaät lieäu saáy coù ñuû thôøi gian saáy thích hôïp.Thôøi gian saáy canà thieát phuï thuoäc vaøo caùc thoâng soá cuûa quaù trình vaø loaïi vaät lieäu ñöôïc saáy.Thôøi gian saáy trung bình khoaûng 10 – 20 phuùt.Baèng söï ñieàu chænh nhieät vaøo, khaû naêng laøm bay hôi cuûa maùy saáy coù theå thay ñoåi ñöôïc. Ñieàu naøy raát quan troïng ñoái vôùi caùc nhaø saûn xuaát thöïc phaåm caù do phaûi ñoái maët vôùi söï thay ñoåi thaát thöôøng veà soá löôïng vaø chaát löôïng nguyeân lieäu thoâ.Nhieät ñoä khoâng khí laø thoâng soá ñieàu khieån quan troïng nhaát do noù aûnh höôûng ñeán tæ leä bay hôi.Nhieät ñoä khoâng khí vaøo coù theå thuoäc moät khoaûng giôùi haïn lôùn mieãn laø khoâng laøm phaù huûy thöïc phaåm ñöôïc saáy. Moät maùy saáy quay ñoát tröïc tieáp ñöôïc minh hoïa ôû hình 15.Quay vôùi vaän toác khoûang 1m/s, ngaên hình truï vôùi phöông naèm ngang vaø xoaén oác laøm cho vaät lieäu saáy rung ñoäng vaø ñoå xuoáng, moät dieän tích tieáp xuùc lôùn giöõa vaät lieäu vaø không khí giuùp cho quaù trình thoaùt hôi nöôùc ñaït naêng suaát cao.Do tính thôùi vuï cao cuûa caù caàn ñöôïc cheá bieán trong moät khoaûng thôøi gian töông ñoái ngaén, ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng maùy saáy côõ lôùn trong coâng nghieäp coù khaû naêng cheá bieán 100 t moät ngaøy. SVTH : Nhoùm 2 18 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Hình 15: maùy saáy quay ñoát tröïc tieáp II.Saáy giaùn tieáp Vaät lieäu saáy ñöôïc ñöa vaøo lieân tuïc moät ñaàu cuûa thuøng saáy, vaø ñöôïc saáy do söï tieáp xuùc vôùi caùc phaàn töû ñöôïc gia nhieät baèng hôi (oáng, ñóa, cuoän …).Vaät lieäu sau saáy thoaùt ra ôû ñaàu kia cuûa thuøng saáy.Doøng hôi nöôùc ñöôïc thoåi theo chieàu ngöôïc laïi ñeå taïo thuaän lôïi cho vieäc thoaùt aåm.Nhieät ñöôïc truyeàn töø hôi noùng qua hoãn hôïp saáy vaø chuyeån ñoäng quay cuûa hoãn hôïp saáy caøng laøm ñaåy maïnh quaù trình truyeàn nhieät Nhieät ñoä hôi aåm ñöôïc giôùi haïn bôûi kích thöôùc vaø ñoä beàn vaät lieäu cuûa thieát bò . Nhieät ñoä lôùn nhaát khoaûng 1700C ôû aùp suaát 6 atmotphe thöôøng ñöôïc söû duïng trong caùc maùy saáy hôi.Quaù trình truyeàn nhieät theo phöông phaùp naøy thöôøng chaäm hôn saát tröïc tieáp do ñoù thôøi gian saáy ñoøi hoûi khoaûng 30 phuùt hoaëc hôn nöõa. 1.Maùy saáy ñóa Caáu taïo goåm moät voû hình truï coá ñònh vaø moät roto ñöïôc gia nhieät baèng hôi nuôùc. Treân roto coù gaén caùc vaùch hình ñóa giuùp cho vaät lieäu chuyeån ñoäng vaø SVTH : Nhoùm 2 19 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy laøm cho quaù trình truyeàn nhieät ñöôïc toát hôn.Vieäc taùch aåm ñöôïc thöïc hieän nhôø doøng khoâng khí ñöôïc thoåi qua maùy saáy baèng moät quaït ly taâm.Phía treân maùy saáy coù moät maùi voøm cho pheùp khoâng khí vaø hôi nöôùc ñi qua.Toaøn boä quaù trình saáy coù theå ñöôïc qua saùt thoâng qua moät cöûa soå kieåm tra.Löôïng vaät lieäu thoaùt ra ñöôïc ñieàu khieån vôûi moät van ôû cöûa thoaùt lieäu.Nhöõng maùy saáy loaïi naøy thöôùng söû duïng hôi ôû aùp suùaât 6kg/cm2 vaø thöôøng ñöôïc thieát keá ñeå coù theå laøm bay hôi 2700kg nöôùc moät giô töông ñöông vôùi khoaûng 300t nguyeân lieäu caù thoâ moät ngaøy (24h). Hình16: maùy saáy ñóa 2.Maùy saáy kieåu voøng xoaén Ñieàu khaùc bieät chính cuûa loaïi maùy nayø so vôùi maùy saáy ñóa laø caùc phaàn töû quay gaén treân truïc. Caùc voøng xoaén ñöôïc gaén leân moät truïc roãng vaø hôi nöôùc ñöôïc caáp ôû aùp suaát 7kg/cm2. Caùc maùy saáy kieåu naøy coù theå coù dieän tích beà maët trao ñoåi nhieät naèm trong khoaøng 20 – 400m2 , naêng suaát laøm vieäc coù theå ñaït 400t moãi ngaøy (24giôø). SVTH : Nhoùm 2 20 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Hình17: maùy saáy kieåu voøng xoaén 3.Maùy saáy hôi kieåu oáng Caáu taïo bôûi moät xylanh quay naèm ngang vôùi moät oáng ñöôïc gia nhieät baèng hôi doïc theo chieàu daøi naèm phía trong. Ñeå truyeàn nhieät töø oáng vaøo vaät lieäu, Khoâng khí ñöôïc thoåi thoâng qua maùy saáy. Quaù trình saáy trong maùy saáy hôi ñöôïc ñieàu khieån baèng caùch ñieàu chænh aùp suaát hôi vaø ñieàu chænh löôïng vaät lieäu trong maùy saáy. Trong phöông phaùp saáy giaùn tieáp, thöïc phaåm saáy khoâng tieáp xuùc vôùi khí ñoát. Vieäc löu thoâng thuaän lôïi cuûa vaät lieäu trong xylanh tónh cuûa maùy saáy ñóa laøm cho saûn phaåm taïo thaønh coù caáu truùc vaät lyù khaùc vôùi saûn phaåm cuûa caùc maùy saáy quay khaùc. Veà maët dinh döôõng thì caû hai phöông phaùp saáy tröïc tieáp vaø giaùn tieáp ñeàu coù giaù trò töông ñöông. Maùy saáy hôi coù öu ñieåm quan troïng trong phöông dieän oâ nhieãm veä sinh. Saûn phaåm ít coù muøi hoâi vaø haøm köôïng khí thaûi thaáp. Öu SVTH : Nhoùm 2 21 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy ñieåm cuûa saáy tröïc tieáp laø naêng suaát saáy cao, thieát bò keát caáu ñôn giaûn, giaù thaønh reû. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, maùy saáy khoâng khí noùng giaùn tieáp ñaõ baét ñaàu thu huùt ñöôïc söï quan taâm cuûa ngaønh coâng nghieäp thöïc phaåm caù. Hoï yeâu caàu nhöõng öu ñieåm gioáng vôùi maùy saáy hôi ñoàng thôøi yeâu caàu raèng khí ñoát thöøa khoâng tieáp xuùc vôùi vaät lieäu ñöôïc saáy.Khoâng khí noùng ñöôïc taïo ra bôûi moät söï trao ñoåi nhieät, trong ñoù khí ñoát di chuyeån töø nuoàng ñoát theo moät höôùng khaùc cuûa beà maët gia nhieät vaø khoâng khí khoâng bò nhieãm baån di chuyeån theo moät höôùng khaùc. Sau khi trao ñoåi nhieät vôùi doøng khoâng khí saïch, khí ñoát thoatù ra khoûi heä thoáng qua moät oáng thoaùt.Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy nayø cuõng gioáng nhö maùy saáy ñoát tröïc tieáp nhöng khaùc ôû choã doøng khoâng khí saïch thay theá doøng khí ñoát vôùi nhieàu chaát gaây oâ nhieãm. Döïa vaøo öu nhöôïc ñieåm cuûa töøng loaïi saáy vaø caùc ñieàu kieän saûn xuaát, ta choïn maùy saáy ñóa ñeå thöïc hieän quaù trìng saáy trong ñoà aùn naøy. SVTH : Nhoùm 2 22 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Chöông 4: MAÙY NGHIEÀN THÖÙC AÊN 1. Nhieäm vuï : Maùy nghieàn coù muïc ñích laøm nhoû nhöõng nguyeân lieäu thoâ tröôùc khi chuyeån sang caùc khaâu khaùc. Haït nguyeân lieäu thoâ do coù kích thöôùc chöa ñuùng vôùi yeâu caàu, do ñoù caàn phaûi ñöôïc nghieàn nhoû. 2. Yeâu caàu kyõ thuaät : Maùy nghieàn phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät sau : - - Coù ñoä nghieàn ñoàng ñeàu. Khoái löôïng rieâng cuûa saûn phaåm sau khi nghieàn laø 800 – 900 kg/m3. - - Coù keát caáu ñôn giaûn, deã söû duïng. Coù naêng suaát cao. Tieát kieäm naêng löôïng. 3. Caùc loaïi maùy nghieàn : 3.1 Maùy nghieàn theo kieåu chaø xaùt: Boä phaän xay goàm 2 thôùt, moät coá ñònh, moät quay, 2 thôùt uùp maët xay vaøo nhau. Thöùc aên cung caáp vaøo thuøng caáp lieäu qua loã troáng giöõa hai thôùt xay, loït vaøo khe giöõa hai maët xay, ñöôïc caùc meùp raõnh chaø xaùt thaønh boät vaø ñöa daàn ra ngoaøi. - Öu ñieåm : + Keát caáu ñôn giaûn. + Naêng suaát cao +Thích hôïp cho xay nguyeân lieäu khoâ hoaëc öôùt, ít chaát daàu - Nhöôïc ñieåm : deã laøm boät noùng, deã gaây thaønh nhieàu buïi boät. SVTH : Nhoùm 2 23 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy 3.2 Maùy nghieàn theo kieåu “caét nghieàn” : Boä phaän nghieàn goàm hai truïc cuoán coù nhöõng maáu hay raõnh khía (muùi khía, doïc ñöôøng sinh cuûa maët truïc) quay vôùi toác ñoä daøi khaùc nhau (v1 ≠ v2), ñeå caùc raõnh khía keïp haït vaø nghieàn vôõ, cuõng coù ít nhieàu taùc ñoäng chaø xaùt. SVTH : Nhoùm 2 24 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy - Öu ñieåm : + Keát caáu ñôn giaûn. + Naêng suaát cao, ít toán naêng löôïng rieâng vaø ít sinh buïi boät. +Thích hôïp cho thöôøng duøng ñeå nghieàn khoâ daàu vaø baùnh caùm . . . - Nhöôïc ñieåm : Nguyeân lyù naøy nghhieàn keùm nhoû, khoù nghieàn caùc haït aåm nhieàu daàu (vì bò dính raêng khía). 3.3 Maùy nghieàn theo kieåu eùp daäp : Maùy nghieàn goàm coù hai truïc cuoán nhaün quay ngöôïc chieàu nhau vôùi vaän toác daøi baêng nhau (v1 = v2). Haït ñöôïc cuoán vao khe giöõa cuûa hai truïc cuoán (do coù ma saùt giöõa haït vôùi hai maët truïc cuoán), roài ñöôïc eùp daäp vôõ ra. - Öu ñieåm : + Keát caáu ñôn giaûn. SVTH : Nhoùm 2 25 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy + Naêng suaát cao, ít toán naêng löôïng rieâng vaø ít sinh buïi boät. +Thích hôïp cho thöôøng duøng ñeå nghieàn haït to. - Nhöôïc ñieåm : Nguyeân lyù naøy nghhieàn khoâng nhoû, chæ laøm vôû haït thaønh maûnh taám to (duøng cho traâu, boø, ngöïa . . .), maùy nghieàn kieåu eùp daäp ít ñöôïc söû duïng. 3.4 Maùy nghieàn theo kieåu va ñaäp : Boä phaän nghieàn goàm caùc buùa laép vaøo Roto. Laép loûng xoay ñöôïc theo khôùp baûn leà, xung quanh coù taám nhaùm phía treân vaø taám saøng phía döôùi. Thay ñoåi ñoä nhoû cuûa boät baèng caùch thay ñoåi taám saøng. Khi nghieàn, vaät lieäu ñöôïc ñöa töø pheåu chöùa vaøo buoàng nghieàn nhôø baêng chuyeàn. Vaät lieäu ñöôïc nghieàn nhoû trong ñoù roài loït qua saøng vaøo hoäc cuûa khung. Töø ñoù noù ñöôïc quaït huùt vaø ñaåy qua Xyclon. Ôû ñaây boät taùch ra khoûi doøng khí vaø ñoå vaøo thuøng chöùa coøn khoâng khí thoaùt ra ngoaøi. Buùa nghieàn 1 laép treân ñóa nghieàn 2 quay vôùi toác ñoä 40÷100m/s. Ta ñieàu chænh ñoä nhoû cuûa boät baèng caùch thay taám saøng 3 coù kích thöôùc loã khaùc nhau. - Öu ñieåm : + Naêng suaát cao, ít toán naêng löôïng rieâng vaø ít sinh buïi boät. +Thích hôïp cho thöôøng duøng ñeå nghieàn nhoû, vöøa vaø caû haït to. - Nhöôïc ñieåm : Keát caáu hôi phöùc taïp, khoù cheá taïo, giaù thaønh töông ñoái cao. Khoâng phuø hôïp laém ñoái vôùi vaät lieäu coù ñoä aåm cao. SVTH : Nhoùm 2 26 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy 3.5.Maùy nghieàn raêng: Caáu taïo vaø nguyeân lyù laøm vieäc: Caáu taïo maùy nghieàn raêng 2 roto : chuùng quay ngöôïc chieàu nhau. Caùc daõy raêng cuûa 2 roto naêm xen keõ nhau. Hai roto ñöôïc daân ñoäng baêng hai boä truyeàn ñoäng rieâng bieät. Toác ñoä voøng cuûa daõy raêng naèm ngoaøi cuøng cuûa roto khoaûng 22-37 m/s. Caùc ñóa cuûa roto laép chaët vôùi mayô 5 vaø mayô 5 laép chaët vôùi truïc 4 baèng then. Vaät lieäu ñem nghieàn ñi vaøo pheåu caáp lieäu 6 rôi vaøo phaàn trung taâm cuûa roto ñöôïc haøng raêng trong cuøng ñaäp vôõ, vaät lieäu ñaõ ñöôïc ñaäp vôõ cuøng quay theo roto vaø chuyeån tôùi voøng raêng tieáp theo roài bò ñaäp vôõ, cöù theá noù chuyeån ñeán voøng raêng thöù ba vaø v.v.. ñeán khi ra tôùi voøng raêng ngoaøi cuøng thì noù ñaït ñoä mòn nhö yeâu caàu. Caáu taïo maùy nghieàn raêng 1 roto: töông töï nhö maùy 2 roto nhöng ñôn giaûn hôn. Chæ coù 1 roto quay, coøn roto coøn laïi laø thaân maùy( gaén lieàn vôùi thaân). SVTH : Nhoùm 2 27 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Loaïi maùy naøy duøng ñeå nghieàn vaät lieäu meàm, khoâ coù theå ñaït ñoä mòn 0,1 mm. Öu ñieåm: _ keát caáu ñôn giaûn, ñaït ñoä mòn töông ñoái cao. Nhöôïc ñieåm: _tieâu thuï ít naêng löôïng hôm maùy nghieàn bi, khi laøm vieäc ít oàn. 4. Choïn löïa loaïi maùy nghieàn : Qua caùc phaân tích veà caùc loaïi maùy nghieàn treân, döïa vaøo nhöõng yeâu caàu cuûa thieát keá vaø ñöôïc söï goùp yù cuûa thaày höôùng daãn, ta choïn phöông aùn Maùy nghieàn kieåu va ñaäp daïng buùa cho quaù trình nghieàn thoâ vaø maùy nghieàn raêng cho quaù trình nghieàn tinh. SVTH : Nhoùm 2 28 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy 5. Tính toaùn nhöõng thoáng soá cô baûn cuûa Maùy nghieàn nghieàn kieåu buùa : Naêng suaát cuûa maùy: Q= K.L.D 2 .n 2 3600(i - 1) ( taán/h). Trong ñoù: K: heä soá phuï thuoäc vaøo kieåu maùy ñaäp vaø ñoä cöùng cuûa vaät lieäu ñem ñaäp, choïn K= 0,12÷ 0,22. D,L : ñöôøng kính vaø chieàu daøi roâto (m). .n : soá voøng quay cuûa roto. I: möùc ñoä ñaäp nghieàn ( choïn i=2) Choïn D = 400 (mm). Do tæ leä L/D = 0,65÷1,5. Choïn L/D = 0,65. suy ra L = 0,65.D = 260 (mm). .n = 3600Q KLD 2 = 3600.5 0,12.0,26.0,4 2 = 1898( voøng / phuùt) choïn n = 2000 (v/phuùt). Coâng suaát ñoäng cô ñieän: Ndc = ( 0,1÷0,15).Q.i = 0,15.5.2 = 1,5 (kw). Xaùc ñònh soá haøng buùa treân caùnh buùa : a>= 180 n . g D = 180 2000 . 9,81 0,4 = 0,445 choïn a= 4. 6. Tính toaùn nhöõng thoáng soá cô baûn cuûa Maùy nghieàn raêng : Ñöôøng kính caù sau khi nghieàn thoâ khoaûng d= 4 mm. Suy ra khoaûng caùch giöõa caùc haøng raêng: a = (2..3)d = 12( mm). Choïn R1 = 200(mm)→ R2 = R1 + a = 200+12 = 212 (mm). cosα = R1/R2 = 200/212 = 0,94. SVTH : Nhoùm 2 29 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy sinα = 1 - cosα 2 = 0,34. Dieän tích beà maët xung quanh cuûa voøng trong cuøng cuûa roto : F = 2Π.R1.b Trong ñoù : + b: chieàu daøi cuûa raêng (m) + R1 : baùn kính voøng raêng trong cuûa roto (m). choïn b = 40 (mm) F = 2Π.R1.b = 2.3,14.200.40 = 50240 (mm2) Vaän toác ñi ra cuûa vaät lieäu : Vr = Q/3600.F.ρ.ɲ = 5000/3600.0,050240.1200.0,5 = 0,046 m/s. Soá voøng quay cuûa truïc : .n1 >= 30.Vr Π.R1 sinα = 30.0,046 3,14.0,2.0,34 = 6,46 ( vg/ s) = 387,6 (vg/ph) choïn n1 = 390 (vg/ph) coâng suaát tieâu hao cuûa maùy goàm 2 thaønh phaàn: _ coâng suaát caàn thieát ñeå taïo ra ñoäng Nd _ coâng suaát caàn thieát ñeå khaéc phuïc ma saùt ôû coå truïc Nms. _ coâng suaát caàn thieát ñeå taïo ra ñoäng Nd : Nd = G..R 2 0 n 3 108 .10-7 G: troïng löôïng roto. N: soá voøng quay cuûa roto/ phuùt. R0 : baùn kính cuûa daõy raêng ngoaøi cuøng, m. Sau khi tính toaùn, ta coù: G= 300N. Suy ra Nd = 300.0,3 2.390 3.10 −7 108 = 1,48 (kw). SVTH : Nhoùm 2 30 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy _ coâng suaát caàn thieát ñeå khaéc phuïc ma saùt ôû coå truïc Nms: Nms = f .G.Π.d .n 600.10 3 Trong ñoù: f: heä soá ma saùt cuûa oå ñôõ truïc. .d: ñöôøng kính oå truïc roto. Suy ra Nms = 0, 01 . 300 . 3,14 . 30 . 390 600.10 3 = 0,184 (kw). Coâng suaát ñoäng cô ñieän: Ndc = N d + N ms ɲ k ( kw) Trong ñoù: k: heä soá döï tröõ: k = 1,2..1,3. ɲ : hieäu suaát boä truyeàn: Ndc = 1, 48 + 0,184 1,2 .1,2 = 1,4(kw). SVTH : Nhoùm 2 31 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Chöông 5: MAÙY SAØNG 1. Muïc ñích : Caù sau khi ñöôïc nghieàn thoâ , ñöôïc ñi qua buoàng saáy , tuy nhieân kích thöôùc coøn lôùn , tröôùc khi nghieàn tinh , caù ñöôïc ñi qua maùy saøng . Maùy saøng coù nhieäm vuï loaïi boû nhöõng taïp chaát bò laãn trong hoãn hôïp nhö kim loaïi , goã , xöông , soûi …maùy saøng coù theå coù nam chaâm ñeå huùt kim loaïi , vaø sau moät thôøi gian söû duïng ngöôøi ta phaûi laøm saïch nam chaâm . 2 . Caùc loaïi maùy saøng . a. ∗ Maùy saøng thuøng quay : Caáu taïo bao goàm: Thaân thuøng quay chính laø maët saøng , coù caùc loã hoaëc löôùi ñan . Thaân thuøng quay coù daïng hình truï hoaëc hình nhieàu maët . Boä phaän truyeàn ñoäng : Töø ñoäng cô thoâng qua boä truyeàn ñai ñeán maùy saøng . ∗ Nguyeân lyù laøm vieäc : Khi thuøng quay hoãn hôïp vaät lieäu ñöôïc naâng leân ñeán moät ñoä cao naøo ñoù roài tuït xuoáng , trong quaù trình ñoù thì caù ñöôïc loït qua caùc loã saøng , caùc taïp chaát coù kích thöôùc lôùn hôn seõ tuït daàn theo maët saøng vaø ñi ra ngoaøi Thoâng thöôøng maùy saøng ñöôïc ñaët nghieâng moät goùc nhoû 4- 10o. SVTH : Nhoùm 2 32 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy b. Maùy saøng laéc : ∗ Caáu taïo : Goàm coù moät hoaëc hai khung saøng hình chöõ nhaät , treân maët khung ñöôïc laép löôùi saøng .Khung saøng thöôøng ñöôïc treo hoaëc ñaët leân caùc thanh ñaøn hoài. Cô caáu truyeàn ñoäng töø ñoäng cô ñeán khung saøng thoâng qua tay bieân. ∗ Nguyeân lyù laøm vieäc : do cô caáu leäch taâm laøm cho khung saøng laéc qua laïi tao ra dao ñoäng ñeå taïo ra quaù trình saøng. Trong quaù trình tính toaùn thieát keá chuùng em löïa choïn maùy saøng kieåu thuøng quay vì noù coù öu ñieåm laø laøm vieäc oån ñònh khi laøm vòeâc khoâng gaây ra rung ñoäng . 3. Tính toaùn caùc thoâng soá cuûa maùy saøng thuøng quay . 1. Soá voøng quay cuûa thuøng . Ta coù coâng thöùc xaùc ñònh naêng suaát cuûa maùy saøng : G = 712 . n . tg(2β) .μ . ρ. R3 h3 (taán /h). Trong ñoù : n : soá voøng quay cuûa thuøng trong moät phuùt . R : Baùn kính thuøng (m) β : Goùc nghieâng ñaët thuøng , ñoä .β = 10o ρ : Khoái löôïng rieâng cuûa vaät lieäu ñem saøng , taán /m3 SVTH : Nhoùm 2 33 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX μ : Heä soá tôi cuûa vaät lieäu .μ = 0.6 – 0.8 h : Chieàu cao lôùp vaät lieäu trong thuøng,m. GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Maët khaùc : n= 12 R ⇒ R= 144 n 2 Bieán ñoåi ta ñöôïc : G = 1230336 . (1/n2) . tg(2β) .μ.ρ. . h3 ñ = 1,7 taán/m3. h = (10 -15 ).d = 40 (mm ) = 0.04 m Trong ñoù d laø ñöôøng kính sô boä lôùn nhaát cuûa caù sau nghieàn thoâ. G =1230336 .(1/n2) . tg(2.10o) . 0.6 .1,7 . (0.04)1/3 Vôùi naêng suaát G = 5 (taán /h) ⇒ n=27 (voøng/phuùt) Tuø ñaây ta xaùc ñònh baùn kính thuøng saøng: R= Chieàu daøi thuøng : 144 2 = (12/27)2 = 0,2 (m ) L= 2.k .h 0.785 = 2.10.40.103 /0.785 =1 (m ) Vôùi k : heä soá k= 8 – 10. 4 . Xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô duøng cho maùy saøng . Naêng löôïng tieâu hao cuûa maùy duøng ñeå : _ Naâng vaät lieäu leân ñeán ñoä cao thích hôïp. _ Khaéc phuïc ma saùt tröôït cuûa vaät lieäu vôùi maët saøng, _ Khaéc phuïc ma saùt cuûa boä phaän truyeàn ñoäng . a. Coâng suaát tieâu hao ñeå naâng vaät lieäu leân deán ñoä cao thích hôïp ñöôïc xaùc ñòng nhö sau. GM .l = P .R SVTH : Nhoùm 2 34n Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Trong ñoù GM : Troïng löôïng vaät lieäu naèm trong thuøng , N P : Löïc voøng khi thuøng quay taïo ra , N R : Baùn kính thuøng,m l : Caùnh tay ñoøn cuûa troïng löôïng GM , m ta coù : l = R . sinα Vaäy P = GM .sinα Do ñoù coâng suaát tieâu hao ñeå naâng vaät lieäu laø : N1 = P.v /1000 = GM . sinα .Π. R . n / (1000.30) Theo thöïc nghieäm thì goùc naângα = 40o laø thích hôp nhaát . Ta tính khoái löôïng vaät lieäu trong thuøng saøng GM : Qua phaân tích ta tính ñöôïc dieän tích maët caét ngang cuûa lôùp vaät lieäu trong thuøng saøng: SVTH : Nhoùm 2 35 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX S = 0.0451 (m2) Ta coù theå tích cuûa lôùp vaät lieäu laø : V = S.L L : Chieàu daøi thuøng saøng . V = 0.0451 x 1 = 0.0451 (m3). Troïng löôïng lôùp vaät lieäu trong thuøng laø : GM = V .ρ. x g GM = 0.0451 x 1700 x 10 = 766,7 (N) Vaäy coâng suaát N1 seõ laø : GVHD : Thaày Voõ Anh Huy N1 = 766,7. sin 40 o.Π .0, 2.27 1000.30 = 0.278 (KW) = 278 (W). b . Coâng suaát tieâu hao ñeå thaéng löïc ma saùt cuûa vaät lieäu vôùi maët saøng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau : Löïc ma saùt giöõa vaät lieäu vôùi thuøng saøng : T = (GM .cosα + GM . v : Vaän toác voøng . v =Π . R .n /30 v 2 g.R ).f Vaäy T = GM .f (cosα + R.n 2 900 ) ,(N) Vaäy coâng suaát ñeå thaéng löïc ma saùt laø : N2 = T .v 1000 = GM . f .Π .R.n 1000.30 (cosα + R.n 2 900 ) , (KW) f : Heä soá tröôït cuûa vaät lieäu vôùi maët saøng , thöôøng coù giaù trò baèng 0,7 n : Soá voøng quay cuûa thuøng trong 1 phuùt . N2 = 766 , 7 . 0 , 7 .Π . 0 , 2 . 27 1000 .30 (cos40o + 0,2.27 900 2 ) = 0.28 (Kw) vaäy N2 = 280 (w) SVTH : Nhoùm 2 36 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy c. Coâng suaát caàn thieát ñeå thaéng löïc ma saùt ôû caùc oå ñôõ ñöôïc xaùc ñòng nhö sau : N3 = P.v 1000 = (GM + Gt ). f1 R.1000 . r.Π .R.n 30 (Kw). Trong ñoù: Gt : troïng löôïng thuøng saøng , N r : Baùn kíng coå truïc quay , m f1 : Heä soá ma saùt trong caùc oå ñôõ . Tính sô boä khoái löôïng thuøng saøng ta coù : G = 50 (kg) . G1 = G . g = 50 . 10 = 500 (N) f1 =0.3 r = 15 mm N3 = ( 766 , 7 + 500 ). 0 ,3 . 0, 015 .Π . 27 30.1000 = 0.016 (Kw) = 16 w Vaäy coâng suaát cuûa ñoäng cô ñieän laép vaøo maùy saøng seõ laø : N = 1,2 (N1 + N2 + N3 ) /ɲ = 1,2 ( 278 +280 + 16 )/0,85 = 810 (w) ɲ : Hieäu suaát cuûa boä truyeàn ñoäng . SVTH : Nhoùm 2 37 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Chöông 6: MAÙY TROÄN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 1. Nhieäm vuï : Maùy troän thöùc aên coù nhòeâm vuï khuaáy troän caùc thaønh phaàn thöùc aên ñaõ döôïc ñònh möùc thaønh moät hoån hôïïp ñoàng ñieâàu, baûo ñaûm cho vaät nuoâi aên ñuû tæ leä caùc thaønh phaàn ñoù trong hoån hoäp. Thöùc aên hoån hôïp ñöôïc troän ñeàu, boå sung chaát löôïng, muøi vò cho nhau giöõa caùc thaønh phaàn, taïo ñieàu kieän cho suùc vaät aên ñieàu vaø ñuû, taêng heä soá tieâu hoùa, nhôø ñoù taêng ñöôïc saûn löôïng chaên nuoâi, giaûm möùc tieâu thuï thöùc aên cho moãi kg thòt taêng troïng. Ngoaøi ra maùy troän coøn coù nhieäm vuï taêng cöôøng phaûn öùnghoaù hoïc hay sinh hoïc khi cheá bieán thöùc aên( ví duï, troän nöôùc voâi vôùi rôm thaùi ñeåkieàm hoaù, troän men vôùi thöùc aên ñeå uû men …) nhieäm vuï taêng cöôøng quaù trình trao ñoåi nhieät khi nung noùng hay laøm laïnh: nhieäm vuï hoaø tan caùc chaát (hoaø tan muoái, ñöôøng vôùi chaát khaùc ). 2. Yeâu caàu kæ thuaät : - Baûo ñaûm chaát löôïng troän cao, ñoä ñoàng ñeàu toát nhaát laø khi trong hoån hôïp coù nhieàu thaønh phaàn nguyeân lieäu khaùc nhau vôùi tæ leä nhaát ñònh. - Coù theå troän nhöõng daïng hoån hôïp khoâ vaø hoån hôïp coù ñoä aåm thaáp. - Coù naêng suaát cao vaø möùc tieâu thuï naêng löôïng rieâng thaáp (yeâu caàu hieän nay veà naêng suaát tôùi1-2t/h; nhöng möùc tieâu thuï ñieän naêng rieâng coøn cao, treân 1,5kWh/t). - Söû duïng vaø baûo quaûn thuaän tieän. 3. Caùc loaïi maùy troän thöùc aên chaên nuoâi SVTH : Nhoùm 2 38 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy 3.1 Maùy troän thöùc aênTB-1A vaø TB-1B : kieåu vít döùng , laøm vieäc giaùn ñoaïn, troän boät khoâ. - Caáu taïo : Vít ñöùng 1 quay trong oáng bao 2 coù cöûa soå 3 laép trong thuøng maùy 4. Pheãu caáp lieäu 5 coù naép ñoùng môû, oáng xaû hoån hôïp 6 cuõng coù naép ñoùng môû. Thuøng maùy chöùa hoån hôïp ñeå troän, coù cöûa 7 ñeå quan saùt vaø chaêm soùc maùy, döôùi coù cöûa 8 ñeå thaùo boät ñoïng. Sau khi ñònh möùc caùc thaùnh phaàn thöùc aên ñuû moät meû troän (270 kg) ñoå vaøo maùy troän qua pheãu caáp lieäu 5, ñoàng thôøi cho maùy chaïy vít 1 seõ chuyeàn boät vaøo trong thuøng , ñaåy boät leân treân qua oáng bao vaù caùc cöûa soå cuûa oáng bao , naïp xong khoái boät thì ñoùng naép pheåu caáp lieäu, maùy tieáp tuïc laøm vieäc, vít tieáp tuïc ñaåy boät leân. khi boät ñaõ khueách taùn qua caùc cöûa soå vaø mieäng treân cuûa oáng bao, rôi xuoáng, laïi ñöôïc vít chuyeàn leân, hoån hôïp ñöôïc thaùo troän (3-5) phuùt, môû naép oáng xaû 6 ñeå thu boät. Sau ñoù tieán haønh troän meû khaùc vôùi trình töï nhö treân. - Öu ñieåm : + Ñoä troän ñeàu cao (khoaûng 90 – 95 % ). SVTH : Nhoùm 2 39 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy + Toång thôøi gian moät meû thaáp, (khoaûng 6 – 10 ph ). +Thích hôïp cho vieäc troän vaät lieäu khoâ. - Nhöôïc ñieåm : Naêng suaát thaáp do laøm vieäc giaùn ñoaïn 3.2 Maùy troän thöùc aên kieåu vis taûi ngang : laøm vieäc giaùn ñoaïn, troän boät khoâ. - Caáu taïo : Maùy bao goàm 1 vis naèm ngang quay trong thuøng chöùa. Nguyeân lieäu vöøa ñöôïc troän vöøa ñöôïc chuyeån töø töø ñeán cöûa xaû. - Öu ñieåm : + Maùy laøm vieäc theo kieåu lieân tuïc. + Keát caáu ñôn giaûn, deã cheá taïo vaø vaän haønh. - Nhöôïc ñieåm : + Vis phaûi coù chieàu daøi ñeå ñaûm baûo ñoä troän ñeàu. + Heä soá chöùa haïn cheá (40 – 50% dung tích chöùa ) neân naêng suaát khoâng cao laém. SVTH : Nhoùm 2 40 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy 3.3 Maùy troän thöùc aên kieåu vis xoaén naèm nghieâng : laøm vieäc giaùn ñoaïn, troän boät khoâ. - Caáu taïo : Maùy bao goàm 1 vis ñaët naèm nghieâng theo ñoä nghieâng cuûa ñöôøng sinh thuøng troän. Ngoaøi ra vis coøn ñöôïc noái vôùi ñoäng cô ñeå quay toaøn boä vis quanh truïc thaúng ñöùng cuûa thuøng nhaèm ñaït ñöôïc khaû naêng ñaûo troän ñoàng ñeàu nguyeân lieäu trong thuøng troän. - Öu ñieåm : + Khaû naêng ñaûo troän ñoàng ñeàu nguyeân lieäu trong thuøng troän neân chaát löôïng saûn phaåm sau khi troän cao. + Do coù keát caáu nhö treân neân duø laøm vieäc giaùn ñoaïn nhöng do thôøi gian troän thaáp neân naêng suaát cuõng khaù cao. - Nhöôïc ñieåm : Keát caáu maùy khaù phöùc taïp. 4. Choïn löïa loaïi maùy troän :ï SVTH : Nhoùm 2 41 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Qua caùc phaân tích veà caùc loaïi maùy troän treân, döïa vaøo nhöõng yeâu caàu cuûa thieát keá vaø ñöôïc söï goùp yù cuûa thaày höôùng daãn, ta löïa choïn phöông aùn Maùy troän thöùc aên kieåu vis xoaén naèm nghieâng. Do maùy coù nhöõng öu ñieåm sau : - - - Maùy khaû naêng ñaûo troän ñoàng ñeàu nguyeân lieäu trong thuøng troän neân chaát löôïng saûn phaåm sau khi troän cao. Do coù keát caáu nhö treân neân duø laøm vieäc giaùn ñoaïn nhöng do thôøi gian troän thaáp neân naêng suaát cuõng khaù cao. Maùy coù keát caáu khoâng quaù phöùc taïp, do coù daïng thuøng ñöùng neân dieän tích chieám choã ít. SVTH : Nhoùm 2 42 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Chöông 7: PHAÀN ÑÒNH LÖÔÏNG 1. Nhieäm vuï Trong saûn xuaát thöïc phaåm, quaù trình ño löôøng xaùc ñònh löôïng nguyeân lieäu nhaát ñònh, ñònh löôïng nhöõng vaät lieäu boå sung vaø thaønh phaåm coù yù nghóa lôùn. Quaù trình ñònh löôïng phaûi ñaûm baûo tieán haønh ñuùng caùc quaù trình coâng ngheä, caùch pha troän ñaõ quy ñònh, phaân löôïng ñuùng vaø chính xaùc thaønh phaåm phuïc vuï ngöôøi tieâu duøng. ÔÛ ñaây, chuùng ta seõ phaûi ñònh löôïng phuï gia theâm vaøo vaø ñònh löôïng vaøo bao 50 Kg. 2. Yeâu caàu kó thuaät Khaâu ñònh löôïng ñoøi hoûi phaûi chính xaùc vôùi moät sai soá nhaát ñònh cho pheùp chaáp nhaän ñöôïc bôûi vì neáu ñònh löôïng dö thì nhaø maùy seõ bò loã hoaëc thieáu thì maát uy tín vôùi ngöôøi tieâu duøng. Naêng suaát ñoøi hoûi laø Q = 5 taán/giôø, do ñoù heä thoáng ñònh löôïng phaûi coù naêng suaát cao. Vì ñaây laø daây chuyeàn saûn xuaát thöïc phaåm neân ñoøi hoûi phaûi ñaûm baûo veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Caùc trang bò ñònh löôïng phaûi deã ñieàu chænh, boá trí laïi, thay ñoåi cheá ñoä laøm vieäc vôùi muïc ñích ñaûm baûo ñoä tin caäy vaø ñònh löôïng chính xaùc trong moïi ñieàu kieän. 3. Phaân loaïi Theo nguyeân taéc ñònh löôïng, taát caû nhöõng trang bò ñònh löôïng chia thaønh 2 loaïi : - Nguyeân lí caân: ñònh löôïng theo khoái löôïng - Nguyeân lí ñong: ñònh löôïng theo theå tích SVTH : Nhoùm 2 43 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Khi ñònh löôïng baèng khoái löôïng thì sai soá khoaûng 0.1%, coøn khi ñònh löôïng baèng theå tích thì sai soá khoaûng 2-3%. Ta coù theå phaân loaïi theo caùc caùch khaùc nhau: - Theo nguyeân lyù laøm vieäc: maùy ñònh möùc theo khoái löôïng, theo theå tích. - Theo nguyeân lyù caáu taïo: maùy caân töï ñoäng, maùy ñònh möùc kieåu truïc cuoán, kieåu vít, kieåu baêng, kieåu ñóa .v.v… - Theo caùch laøm vieäc: maùy ñònh möùc lieân tuïc, maùy ñònh möùc töøng phaàn. Trong nhieàu ngaønh saûn xuaát thöïc phaåm, maùy ñònh löôïng theå tích laøm vieäc lieân tuïc cuõng ñöôïc duøng nhö cô caáu caáp lieäu, ñeå caáp saûn phaåm hay vaät lieäu vaøo maùy, döôùi daïng doøng ñoàng ñeàu, trong ñoù theå tích saûn phaåm ñöa vaøo theo ñôn vò thôøi gian ñöôïc xaùc ñònh baèng toác ñoä caáp lieäu hay baèng tieát dieän ngang cuûa doøng saûn phaåm . Tröôøng hôïp thöù nhaát thì tieát dieän ngang laø haèng soá coøn tröôøng hôïp thöù hai thì toác ñoä caáp lieäu laø haèng soá. Khi tieát dieän cuûa doøng khoâng ñoåi, ngöôøi ta ñaët vaøo caùc trang bò ñònh löôïng nhöõng cô caáu daãn ñoäng ñaëc bieät ñeå ñieàu chænh toác ñoä caáp lieäu trong phaïm vi roäng. Tröôøng hôïp thöù hai, caùc trang bò ñònh löôïng caàn coù nhöõng cô caáu ñeå thay ñoåi tieát dieän cuûa doøng saûn phaåm cung caáp vaøo. Ñònh löôïng töøng phaàn deã chia nhoû thaønh töøng bao, goùi vaø ñaây cuõng chính laø caùch ñöôïc aùp duïng trong heä thoáng ñònh löôïng thaønh phaåm. Coøn khi theâm phuï gia thì kieåu ñònh löôïng lieân tuïc cho ñeán khi ñaït yeâu caàu seõ ñöôïc söû duïng. 4. Caùc loaïi maùy ñònh löôïng 4.1 Maùy söû duïng truïc cuoán ñònh möùc (thuøng ñònh löôïng) Truïc cuoán (1) quay trong voû maùy (2) coù oáng bao (3) dòch chuyeån ñöôïc doïc truïc ñeå ñieàu chænh möùc, ñoùng môû roäng heïp khoaûng tieáp xuùc cuûa truïc cuoán vôùi lieäu ôû thuøng caáp lieäu (4). Trong thuøng caáp lieäu (4) coù boä phaän khuaáy (5) ñeå traùnh SVTH : Nhoùm 2 44 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy cho lieäu khoûi keït, ñoùng voøm. Möùc vaät lieäu coù theå ñieàu chænh ñöôïc baèng caùch thay ñoåi soá voøng quay cuûa truïc cuoán. - Öu ñieåm : + Keát caáu ñôn giaûn. + Naêng suaát cao +Thích hôïp cho vieäc ñònh löôïng vaät lieäu khoâ laãn öôùt. - Nhöôïc ñieåm : Ñoä chính xaùc khoâng cao. 4.2 Maùy söû duïng truïc vít Vít chuyeàn (1) tieáp xuùc vôùi vaät lieäu ôû cöûa naïp döôùi thuøng caáp lieäu (4), coù taám ñieàu chænh (3). Vít quay trong voû bao (2). Vaät lieäu ñöôïc ñònh möùc nhôø taám (3) rôi xuoáng vít chuyeàn ra cöûa (6). Vieäc ñònh möùc döïa treân cô sôû thay ñoåi heä soá chöùa cuûa vít. Coù theå ñieàu chænh möùc baèng caùch thay ñoåi vaän toác cuûa vít. - Öu ñieåm : + Keát caáu ñôn giaûn. + Thích hôïp cho vieäc ñònh löôïng vaät lieäu khoâ laãn öôùt. + Ñoä ñoàng ñeàu cuûa saûn phaåm ñònh löôïng, ñoä chính xaùc oån ñònh. SVTH : Nhoùm 2 45 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy - Nhöôïc ñieåm: Tuy laøm vieäc lieân tuïc nhöng naêng suaát khoâng cao. 4.3 Maùy söû duïng baêng chuyeàn Baêng chuyeàn tieáp xuùc vôùi vaät lieäu ôû cöûa naïp döôùi thuøng caáp lieäu (4), coù taám ñieàu chænh (3) naâng haï ñöôïc ñeå thay ñoåi beà daøy cuûa lôùp vaät lieäu do baêng chuyeàn ñöa ra, töùc laø ñieàu chænh möùc quy ñònh. Ngoaøi ra coøn coù boä phaän caûm bieán khoái löôïng (5) laép ñôõ döôùi baêng chuyeàn ñeå ñònh khoái löôïng vaät lieäu treân baêng chuyeàn. - Öu ñieåm: + Laøm vieäc lieân tuïc neân naêng suaát khaù cao. + Ñoä chính xaùc töông ñoái cao do coù boä caûm bieán khoái löôïng. + Keát caáu ñôn giaûn, deã söû duïng. - Nhöôïc ñieåm: + Ñoä ñeàu cuûa saûn phaåm ñònh löôïng khoâng cao. + Do khoâng coù che chaén neân oâ nhieãm nhieàu. SVTH : Nhoùm 2 46 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy 4.4 Ñóa ñònh löôïng : Ñóa hay maâm ñònh löôïng laø moät ñóa quay naèm ngang 1, saûn phaåm ôû treân ñóa ñöôïc laáy ra baèng thanh gaït 2, chieàu daøy cuûa lôùp saûn phaåm ñöôïc ñieàu chænh baèng oáng tieáp lieäu di ñoäng 3 phuû beân ngoaøi ñoaïn oáng thaùo cuûa boongke . Ñoäng cô ñieän laøm quay truïc thaúng ñöùng 4 quanh cô caáu truyeàn ñoäng. Saûn phaåm naèm treân ñóa thaønh hình noùn cuït, chieàu roäng cuûa noùn phuï thuoäc vaøo chieàu cao vi trí oáng tieáp lieäu. Khi ñóa quay thì saûn phaåm ñöôïc thaùo ñi baèng thanh gaït. Naêng suaát cuûa maùy ñònh löôïng phuï thuoäc vaøo theå tích saûn phaåm treân ñóa, vaøo chieàu cao, trí daët vaøo vaø soá voøng quay cuûa ñóa. Ñóa ñònh löôïng duøng ñeå caáp vaø ñònh löôïng vaät lieäu daïng haït nhoû vaø daïng boät khoâ. - Öu ñieåm: + Laøm vieäc lieân tuïc neân naêng suaát khaù cao. + Keát caáu ñôn giaûn, deã söû duïng. - Nhöôïc ñieåm: SVTH : Nhoùm 2 47 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy + Khi naêng suaát töông ñoái lôùn thì môùi ñuû chính xaùc. + Do khoâng coù che chaén neân vaán ñeà veà veä sinh caàn xem xeùt. 5. Löïa choïn phöông aùn Qua caùc phaân tích veà caùc kieåu maùy ñònh löôïng treân, döïa vaøo nhöõng yeâu caàu cuûa thieát keá vaø ñöôïc söï goùp yù cuûa thaày höôùng daãn, ta keát hôïp 2 phöông aùn Maùy ñònh löông kieåu vis vaø coù thuøng ñònh löôïng, coù söû duïng caûm bieán troïng löôïng (duøng Loadcell) . Do maùy coù nhöõng öu ñieåm sau: - Vieäc keát hôïp giöõa ñònh löôïng nhôø caûm bieán vaø truïc vis seõ giuùp nguyeân lieäu ñöôïc ñònh löôïng chính xaùc vaø oån ñònh. - Keát caáu khoâng quaù phöùc taïp, vaø deã söû duïng. - Coù theå taêng coâng suaát cuûa vis taûi maø vaãn ñaûm baûo ñoä chính xaùc. Khaû naêng linh hoaït cao. - Thuaän tieän trong vieäc töï ñoäng hoùa nhaèm taêng naêng suaát vaø hieäu quaû coâng vieäc. Döôùi ñaây laø sô ñoà phöông aùn ñaõ choïn: SVTH : Nhoùm 2 48 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Xi lanh khí neùn Loadcell Xi lanh khí neùn Boät töø thuøng chöùa 1 ñöôïc di chuyeån baèng vis taûi 2, vis taûi naøy ñöôïc truyeàn chuyeån ñoäng quay töø ñoäng cô 3 qua hoäp giaûm toác 4. Boät ñi vaøo trong thuøng chöùa ñònh löôïng 5, phía döôùi cuûa thuøng chöùa coù gaén caùc caûm bieán troïng löôïng 6. Khi ñuû khoái löôïng ñaõ ñònh, caûm bieán baùo tín hieäu cho pheùp ngaét boä phaän caáp lieäu, luùc ñoù caùc xilanh khí neùn 7 laøm vieäc. Sau khi boät ñaõ ñöôïc thaùo ra xong thì heä thoáng laïi laøm vieäc nhö ban ñaàu. Nguyeân lyù cuûa caûm bieán khoái löôïng : Caûm bieán khoái löôïng laø moät daïng caûm bieán löïc. Döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc do khoái nguyeân lieäu taïo neân seõ gaây neân söï bieán daïng cuûa boä phaän caûm bieán. Söï bieán daïng treân seõ ñöôïc chuyeån thaønh tín hieäu ñieän (coù theå laø ñieän aùp hay doøng) roài qua boä phaän ñieàu khieån ñeå ñieàu chænh ñoäng cô servo quay vistaûi nhanh hay chaäm ñeå coù ñöôïc khoái löôïng nhö mong muoán. SVTH : Nhoùm 2 49 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX 6. Tính toaùn caùc thoâng soá cô baûn cho vis taûi Naêng suaát cuûa vis caáp lieäu: GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Q= 47(D2 - d2 ).k.n.s.γ (Kg/h) => D= 3 4Q 47.3.0,9.k.n.γ trong ñoù: D : ñöôøng kính caùnh vis xoaén d : ñöôøng kính truïc vis, D=2d s : böôùc vis, thöôøng baèng (0,8-1,00)D k : heä soá ñoå ñaày, baèng 0,8-1 n : soá voøng quay cuûa ví xoaén trong 1 phuùt γ : troïng löôïng theå tích saûn phaåm Caùc soá lieäu ñöôïc choïn nhö sau: n =50 γ = 900 kg/m3 k =0.9 => SVTH : Nhoùm 2 D= 3 4.5000 47.3.0,9.0,9.50.900 50 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX Coâng suaát ñoäng cô: = 160 mm GVHD : Thaày Voõ Anh Huy N= Q.k 3 (Lz.w+H) = 5000.1,2 3 (1,5.1,8+0) = 0,5KW SVTH : Nhoùm 2 5136,7.10 .ɲ 36,7.10 .0,9 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy Chöông 8: TÖÏ ÑOÄNG HOÙA QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT 1. Giôùi thieäu : Hieän nay vieäc öùng duïng töï ñoäng trong vieäc ñieàu khieån heä thoáng saûn xuaát ñöôïc phoå bieán roäng raõi. Vì töï ñoâng hoùa ñem laïi nhöõng lôïi theá sau - - - - - Töï ñoäng hoaù giuùp naâng cao naêng suaát vaø hieäu quaû saûn xuaát hôn caùc daây chuyeàn khoâng ñöôïc töï ñoäng gaáp nhieàu laàn Töï ñoäng hoaù giuùp giaûm thôøi gian saûn xuaát xuoáng Töï ñoäng hoaù giuùp naâng cao ñoä chính xaùc cho quaù trình saûn xuaát. Töï ñoäng hoaù giuùp ñem laïi ñieàu kieän saûn xuaát an toaøn hôn cho coâng nhaân. Töï ñoäng hoaù goùp phaàn laøm giaù thaønh saûn phaåm nhaát laø trong saûn xuaát haøng loaït vaø haøng khoái. Caùc loaïi hình töï ñoäng hoaù : Coù 3 hình thöùc cô baûn : - Töï ñoäng hoùa cöùng : laø moät heä thoáng trong ñoù moät chuoãi caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coá ñònh theo moät caáu hình thieát bò. Caùc nguyeân coâng trong daây chuyeàn naøy thöôøng laø ñôn giaûn. Ñaëc tröng cuûa quaù trình naøy laø: + Ñaàu tö ban ñaàu cao cho nhöõng thieát bò thieát keá. + Naêng suaát maùy cao +Töông ñoái khoâng linh hoaït trong vieäc thích nghi vôùi caùc thay ñoåi saûn phaåm. - Töï ñoäng hoùa laäp trình : Thieát bò saûn xuaát ñöôïc thieát keá vôùi khaû naêng coù theå thay ñoåi trình töï caùc nguyeân coâng ñeå thích öùng vôùi nhöõng caáu hình saûn phaåm khaù nhau. Chuoãi caùc hoaït ñoäng ñöôïc ñieàu khieån bôûi moät SVTH : Nhoùm 2 52 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy chöông trình, töùc laø moät taäp leänh ñöôïc maõ hoùa ñeå heä thoáng coù theå ñoïc vaø dieãn dòch chuùng. Ñaëc tröng cuûa quaù trình naøy laø: + Ñaàu tö cao cho nhöõng thieát bò coù muïc ñích toång quaùt + Naêng suaát töông ñoái thaáp so vôùi töï ñoäng hoùa cöùng. + Söï linh hoaït khi coù söï thay ñoåi trong caáu hình saûn phaåm. + Thích hôïp nhaát cho saûn xuaát haøng loaït. - Töï ñoäng hoùa linh hoaït : laø söï môû roäng cuûa töï ñoäng hoùa laäp trình. Heä thoáng naøy coù khaû naêng saûn xuaát raát nhieàu saûn phaåm khaùc nhau maø haàu nhö khoâng maát thôøi gian chuyeån ñoåi töø saûn phaåm naøy sang saûn phaåm khaùc. Ñaëc tröng cuûa quaù trình naøy laø: + Ñaàu tö cao cho thieát bò. + Saûn xuaát lieân tuïc nhöõng saûn phaåm hoãn hôïp khaùc nhau. + Toác ñoä saûn xuaát trung bình. + Tính linh hoaït khi saûn phaåm thay ñoåi thieát keá. 2. YÙ töôûng : - XO : START - X1,…, X7 : Caûm bieán möùc - X8 : Caûm bieán vò trí - X9 : Loadcell - X10, X11, X12 : Coâng taéc haønh trình SVTH : Nhoùm 2 - Y1, Y2: Ñoäng cô vít taûi - Y3 : Van caáp lieäu - Y4 : Van xaû - Y5 : Van môû gia vò vaøo - Y6 : Motor troän - Y7 : Van xaû - Y8 : Van vaøo - Y9 : Pittoâng ñaåy bao vaøo baêng taûi - Y10 : Pittoâng ñaåy bao 53 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX Xo=1 0 GVHD : Thaày Voõ Anh Huy X1=0 X2=1 X3=0 X4=1 T0=1 X5=0 X6=1 X7=1 T1=1 X8=1 X9=0 X9=1 X11=1 X10=1 X12=1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Y1=1 Y1=0 Y4=0 Y3=1 Y3=0 Y11=1 T0=120s Y11=0 Y4=1 Y7=0 Y8=1 Y8=0 Y5=1 Y5=0 Y6=1 T30s Y6=0 Y7=1 Y12=1 Y12=0 Y9=1 Y9=0 Y10=1 SVTH : Nhoùm 2 14 Y10=0 54 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy KEÁT LUAÄN Trong quaù trình laøm ñoà nhoùm chuùng em ñaõ coá gaéng heát söùc ñeå trình baøy hoaøn chænh ñoà aùn naøy , ñeán nay ñoà aùn ñaõ hoaøn thaønh. Tuy nhieân soá lieäu chuùng em ñöa ra vaù tính toaùn chæ laø goùc ñoä tham khaûo taøi lieäu do vaäy vieäc gaëp phaûi nhieàu vaán ñeà khoâng thöïc teá laø khoâng traùnh khoûi mong thaày coâ thoâng caûm. Chuùng em xin chaân thaønh baøy toû loøng bieát ôn ñeán thaày Voõ Anh Huy, giaùo vieân tröïc tieáp höôùng daãn chuùng em trong suoát quaù trình thöïc hieän ñoà aùn. Söï taän tình höôùng daãn, giuùp ñôõ vaø ñoäng vieân cuûa thaày ñaõ giuùp ñôõ chuùng em raát nhieàu trong vieäc hoaøn thaønh ñoà aùn naøy. Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ ñaõ daïy doã chuùng em trong suoát thôøi gian qua. Cuoái cuøng laø lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán gia ñình, ngöôøi thaân cuøng toaøn theå baïn beø, nhöõng ngöôøi luoân ñoäng vieân tinh thaàn giuùp chuùng em hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. Sinh vieân thöïc hieän Nhoùm 2. SVTH : Nhoùm 2 55 Ñoà aùn moân hoïc TÑHSX GVHD : Thaày Voõ Anh Huy TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Ñoaøn Duï vaø ñoàng sö ï: Maùy vaø thieát bò cheá bieán löông thöïc – NXB Khoa hoïc vaø giaùo duïc. 2. Ñoaøn Duï vaø ñoàng söï : Coâng ngheä vaø caùc maùy cheá bieán löông thöïc – NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät –1983. 3. Nguyeãn Nhö Thung vaø ñoàng söï : Maùy vaø thieát bò cheá bieán thöùc aên chaên nuoâi – NXB Khoa hoïc vaø giaùo duïc – 1987. 4. Leâ Trung Thöïc : Töï ñoäng hoùa saûn xuaát – Tröôøng ÑH Baùch Khoa Tp HCM – 2000. 5. Hoà Leâ Vieân : Tính toaùn vaø thieát keá maùy khuaáy troän. 6. Traàn Minh Vöôïng, Nguyeãn Thò Minh Thuaän : Maùy phuïc vuï chaên nuoâi –Nhaø xuaát baûn giaùo duïc – 1999. 7. Sokolov - Tính toaùn vaø thieát keá maùy thöïc phaåm. 8. Nguyeãn Thò Thuyø Linh : LVTN : Thieát keá nhaø maùy cheá bieán thöùc aên gia suùc 4t/h – Ms : MTB2 – Tröôøng ÑH Baùch Khoa Tp HCM – 1989. SVTH : Nhoùm 2 56

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docxThuyet minh.docx
 • dwgCum say dia.dwg
 • dwgNghien bua.dwg
 • dwgNghien rang.dwg
 • dwgSo do grafset.dwg
 • pdfThuyet minh.pdf
 • dwgTruc 2 vis.dwg