Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện quận tân phú TP Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Đặt vấn đề Hoạt động của các bệnh viện ở nước ta hiện nay đang được cải thiện hàng ngày cả về chất lẫn về lượng. Những năm gần đây nhu cầu khám chữa bệnh của người dân rất lớn. Hơn nữa, với chủ trương đưa thầy thuốc đến với tất cả các bệnh nhân trên toàn quốc kể cả vùng sâu và vùng xa. Do đó, hiện nay nhà nước đã đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp nhiều bệnh viện, trạm y tế khắp cả nước nhằm phục vụ người dân được tốt hơn. Bên cạnh đó, ngày nay có rất nhiều bệnh viện cỡ nhỏ và vừa do các tổ chức cá nhân xây dựng lên. Tuy nhiên, song song với việc tăng cường khả năng phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, các hoạt động của bệnh viện cũng thải ra một lượng rất lớn chất thải gây ảnh hưởng đến con người và môi trường. Như chúng ta đã biết, chất thải y tế được xem là một trong những loại chất thải nguy hại có tác động trực tiếp đến con người và môi trường nếu không được kiểm soát, quản lý và xử lý tốt. Vì vậy, việc kiểm soát, quản lý và xử lý chất thải y tế là một nhiệm vụ cấp bách của ngành y tế và các ngành liên quan, nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế, bệnh nhân và cộng đồng. Ơ nước ta, công tác quản lý và xử lý chất thải y tế đã được ban, ngành các cấp quan tâm. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được chú trọng đầu tư đúng mức, quản lý chưa hiệu quả như công tác phân loại, vận chuyển xử lý chưa đúng quy định, chủ yếu vẫn còn tập trung xử lý chung cùng với các loại chất thải khác tại bãi chôn lấp, còn các HTXL nước thải của bệnh viện thì thiết kế sơ sài, không hiệu quả, chủ yếu “che mắt” các cơ quan có thẩm quyền hoặc không có HTXL nước thải (Việt Nam Net 11/09/2004). Với sự gia tăng ngày càng nhiều các loại chất thải, đặc biệt là chất thải y tế nguy hại, cùng với sự quản lý còn nhiều bất cập như hiện nay, sẽ là một nguồn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng dân cư nghiêm trọng ở hiện tại và trong tương lai, nếu như ngay từ bây giờ chúng ta không có các biện pháp tích cực hơn. Bệnh viện quận tân phú TPHCM là đơn vị hành chính sự nghiệp với nhiệm vụ khám điều trị, cấp cứu cho nhân dân trên địa bàn, đồng thời thực hiện các chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống dịch bệnh và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế. Trong năm 2004 bệnh viện đã khám điều trị và chăm sóc sức khỏe cho hơn 500.000 lượt người, điều trị ngoại trú cho 1900 lượt người, và đạt kết quả tốt trong công tác phòng chống bệnh dịch và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Ngoài những lợi ích do hoạt động của bệnh viện, thì bên cạnh đó cũng có những tác động đáng kể đến môi trường xung quanh như là: tác động đến môi trường nước, tác động đến môi trường không khí, chất thải rắn Hiện nay, tại bệnh viện Quận Tân Phú chưa có hệ thống xử lý nước thải. Do yêu cầu của thực tế chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện quận tân phú TPHCM”. 1.2. Mục tiêu của đề tài Khảo sát hoạt động của bệnh viện Quận Tân Phú TPHCM. Đánh giá hiện trạng môi trường tại bệnh viện Quận Tân Phú TPHCM. Thiết kế HTXL nước thải cho bệnh viện góp phần khống chế ô nhiễm môi trường do nước thải từ hoạt động của bệnh viện. MỤC LỤC Trang Lời cám ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 01 1.1. Đặt vấn đề 01 1.2. Mục tiêu đề tài 02 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI CỦA BỆNH VIỆN 03 2.1. Hoạt động của bệnh viện 03 2.2. Tác động môi trường do hoạt động bệnh viện gây ra 06 2.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm 06 2.2.2. Tác động môi trường do chất thải 12 2.3. Một số giải pháp quản lý ô nhiễm bệnh viện 22 2.3.1. Quản lý ô nhiễm chất thải rắn 22 2.3.2. Quản lý ô nhiễm không khí 24 2.3.3. Quản lý ô nhiễm ồn 26 2.4. Tổng quan về nước thải bệnh viện 26 2.4.1. Nước thải sinh hoạt của bệnh viện 26 2.4.2. Nước thải từ hoạt động khám và điều trị bệnh 27 2.4.3. Nước thải từ phòng giặt tẩy của bệnh viện 28 2.5. Các phương pháp xử lý nước thải 28 2.5.1. Phương pháp cơ học 28 2.5.2. Phương pháp hóa lý 33 2.5.3. Phương pháp hóa học 37 2.5.4. Phương pháp sinh học 38 2.5.5. Phương pháp xử lý cặn 44 2.5.6. Phương pháp khử trùng 48 CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 50 3.1. Một số đặc điểm về bệnh viện Quận Tân Phú 50 3.1.1. Vị trí 50 3.1.2. Nguồn cung cấp điện 51 3.1.3. Nguồn cung cấp nước 51 3.1.4. Hệ thống giao thông 51 3.1.5. Nguồn tiếp nhận chất thải rắn 51 3.1.6. Nguồn tiếp nhận nước thải 51 3.2. Hoạt động của bệnh viện Quận Tân Phú 52 3.2.1. Quy mô bệnh viện 52 3.2.2. Các hoạt động của bệnh viện 52 3.2.3. Cơ cấu tổ chức 52 3.2.4. Nhu cầu điện nước 54 3.2.5. Trang thiết bị máy móc 54 CHƯƠNG 4 : ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ 56 4.1. Xây dựng các thông số thiết kế 56 4.2. Xây dựng quy trình công nghệ xử lý 57 4.3. Tính toán và thiết kế các công trình đơn vị 59 4.3.1. Tính toán lưới chắn rác 59 4.3.2. Tính toán hố gom nước thải – B01 60 4.3.3. Tính toán bể điều hòa kỵ khí – B02 63 4.3.4. Tính toán bể thiếu khí – B03 65 4.3.5. Tính toán bể hiếu khí dạng FBR – B04 66 4.3.6. Tính toán bể lắng – B05 71 4.3.7. Tính toán bể khử trùng – B06 73 CHƯƠNG 5: DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 75 5.1. Vốn đầu tư ban đầu 75 5.1.1. Phần xây dựng 75 5.1.2. Phần thiết bị 75 5.1.3. Đường ống và các phụ kiện 77 5.1.4. Hệ thống điện điều khiển 80 5.1.5. Phần thiết kế công nghệ và chi phí khác 80 5.1.6. Tổng dự toán 80 5.2. Chi phí quản lý vận hành 81 5.2.1. Quản lý năng lượng 81 5.2.2. Chi phí hóa chất 82 5.2.3. Chi phí nhân công 82 5.2.4. Tổng chi phí vận hành 82 5.3. Hướng dẫn quản lý – vận hành HTXL nước thải 82 5.3.1. Giai đoạn đưa công trình vào hoạt động 82 5.3.2. Phương pháp kiểm tra theo dõi chế độ làm việc của các công trình đơn vị trong hệ thống XLNT 84 5.4. Tổ chức quản lý và nguyên tắc an toàn lao động 85 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 6.1. Kết luận 87 6.2. Kiến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 2013 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện quận tân phú TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KTCN TP.HCM COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC ------------------- KHOA: MOÂI TRÖÔØNG & COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP BOÄ MOÂN: KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNG HOÏ VAØ TEÂN: HUYØNH VAÊN CHAÙNH MSSV: 103108016 NGAØNH: MOÂI TRÖÔØNG LÔÙP: 03ÑMT3 Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CHO BEÄNH VIEÄN QUAÄN TAÂN PHUÙ, TP HOÀ CHÍ MINH Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): - Khaûo saùt trung taâm y teá Quaän Taân Phuù Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. - Ñaùnh giaù hieän traïng moâi tröôøng taïi trung taâm y teá Quaän Taân Phuù Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. - Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho trung taâm y teá Quaän Taân Phuù Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. - Soá lieäu ñaàu vaøo : BOD = 440(mg/l); COD = 260(mg/l); SS = 200(mg/l); pH=6,5-8,5; Ntoång = 47(mg/l); Ptoång = 9,3(mg/l); Coliform = 105(MPN/100ml) Ngaøy giao Luaän vaên toát nghieäp: 15/09/2007 Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: 25/12/2007 Hoï vaø teân ngöôøi höôùng daãn: Phaàn höôùng daãn: 1/ TS. TRÖÔNG THANH CAÛNH ( TOAØN BOÄ Noäi dung vaø yeâu caàu LVTN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân Ngaøy ……..thaùng …….. naêm 2007 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) TS. TRÖÔNG THANH CAÛNH PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): Ñôn vò: Ngaøy baûo veä: Ñieåm toång keát: Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc2_NHIEM VU DO AN.doc
 • doc1_BIA.doc
 • doc3_NHAN XET GVHD.doc
 • doc4_LOICAMON.doc
 • doc5_MUC LUC.doc
 • doc6_DANH MUC VIET TAT.doc
 • doc7_DANH SACH BANG BIEU.doc
 • doc10_PHULUC.doc
 • docTCVN 5945 -2005.doc
 • doc9_TAI LIEU THAM KHAO VA PHU LUC.doc
 • doc8_NOIDUNG.doc
 • bakBAN VE.bak
 • dwgBAN VE.dwg
Luận văn liên quan