Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến tinh bột khoai mì Bình Dương trong điều kiện thực tế

III. NỘI DUNG LUẬN VĂN 1. Thu thập số liệu, tài liệu, đánh giá tổng quan về công nghệ sản xuất, khả năng gây ô nhiễm môi trường và xử lý nước thải trong nghành chế biến tinh bột khoai mì. 2. Khảo sát, phân tích, thu thập số liệu về nhà máy chế biến tinh bột khoai mì Bình Dương. 3. Lựa chọn công nghệ, thiết kế hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kinh tế và điều kiện của nhà máy. 4. Quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải của công ty.

doc118 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2015 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến tinh bột khoai mì Bình Dương trong điều kiện thực tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔÛ ÑAÀU I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Khoai mì coù teân khoa hoïc laø Manigot esculent a krantz laø caây löông thöïc nhieät ñôùi, ñöôïc troàng nhieàu ôû nhöõng nöôùc coù khí haäu nhieät ñôùi hoaëc caän nhieät ñôùi. Hieän nay, khoai mì ñöôïc troàng ñaïi traø ôû caùc vuøng nhieät ñôùi nhö Indonesia, Philippines, Malaysia, Thailand, Chaâu Phi vaø Brazil. Saûn löôïng moãi hecta troàng khoai mì vaøo khoaûng 10 – 40 taán tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän soáng vaø phaùt trieån cuûa caây. Theo baùo caùo thu thaäp ñöôïc thì khoai mì chöùa trung bình 18% haøm löôïng tinh boät. Cheá bieán khoai mì ñaõ ñöôïc phoå bieán ôû nöôùc ta töø theá kyû 16. Nhöõng naêm gaàn ñaây, do yeâu caàu phaùt trieån cuûa ngaønh chaên nuoâi vaø ngaønh cheá bieán thöïc phaåm töø khoai mì gia taêng. Saûn löôïng khoai mì haèng naêm ñaït khoaûng 3 trieäu taán. Theo Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân döï baùo saûn löôïng cheá bieán tinh boät khoai mì vaøo naêm 2010 cuûa nöôùc ta ñaït 600.000 taán saûn phaåm. Tuy nhieân, taêng tröôûng kinh teá môùi laø ñieàu kieän caàn nhöng chöa ñuû cho söï phaùt trieån saûn xuaát. Vì saûn xuaát caøng nhieàu thì löôïng chaát thaûi caøng lôùn. Öôùc tính trung bình haèng naêm gaàn ñaây ngaønh cheá bieán tinh boät khoai mì (bao goàm nhaø maùy cheá bieán vaø hoä gia ñình) ñaõ thaûi ra moâi tröôøng 500.000 taán thaûi baõ vaø 15 trieäu m3 nöôùc thaûi. Thaønh phaàn cuûa caùc loaïi chaát thaûi naøy chuû yeáu laø caùc hôïp chaát höõu cô, caùc chaát dinh döôõng khi thaûi ra moâi tröôøng _ trong ñieàu kieän khí haäu cuûa nöôùc ta- nhanh choùng bò phaân huûy gaây oâ nhieãm nghieâm troïng ñeán moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí, aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng soáng cuûa coäng ñoàng daân cö trong khu vöïc. Hieän nay, ôû moät soá nhaø maùy cheá bieán tinh boät noàng ñoä COD trong nöôùc thaûi leân ñeán 13.000 mg/l, vöôït gaáp traêm laàn so vôùi chæ tieâu cho pheùp. Ñieàu naøy cho thaáy ngaønh tinh boät ñang ñöùng tröôùc nhu caàu phaûi phaùt trieån nhöng moâi tröôøng khu vöïc hieän taïi vaø töông lai laïi phaûi ñöùng tröôùc nguy cô gaùnh chòu haäu quaû do chaát thaûi tinh boät mang laïi. Trong phaïm vi heïp, em choïn ñeà taøi “ Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán tinh boät khoai mì Bình Döông” vôùi mong muoán goùp phaàn vaøo phaùt trieån beàn vöõng ngaønh cheá bieán tinh boät khoai mì. II. MUÏC TIEÂU LUAÄN VAÊN Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy cheá bieán tinh boät khoai mì Bình Döông trong ñieàu kieän thöïc teá III. NOÄI DUNG LUAÄN VAÊN 1. Thu thaäp soá lieäu, taøi lieäu, ñaùnh giaù toång quan veà coâng ngheä saûn xuaát, khaû naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø xöû lyù nöôùc thaûi trong nghaønh cheá bieán tinh boät khoai mì. 2. Khaûo saùt, phaân tích, thu thaäp soá lieäu veà nhaø maùy cheá bieán tinh boät khoai mì Bình Döông. 3. Löïa choïn coâng ngheä, thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ñaùp öùng yeâu caàu kinh teá vaø ñieàu kieän cuûa nhaø maùy. 4. Quaûn lyù vaø vaän haønh heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cuûa coâng ty. IV. PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN 1. Ñieàu tra, khaûo saùt thu thaäp soá lieäu, taøi lieäu, quan saùt vaø laáy maãu ño ñaïc phaân tích caùc chæ tieâu nöôùc thaûi, nhaø maùy cheá bieán tinh boät khoai mì Bình Döông. 2. Phöông phaùp löïa choïn - Treân cô sôû ñoäng hoïc cuûa caùc quaù trình xöû lyù cô baûn. - Toång hôïp soá lieäu. - Phaân tích khaû thi. - Tính toaùn kinh teá CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT VAØ TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGAØNH COÂNG NGHIEÄP CHEÁ BIEÁN TINH BOÄT KHOAI MÌ ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG 1.1. TOÅNG QUAN VEÀ NGAØNH CHEÁ BIEÁN TINH BOÄT KHOAI MÌ 1.1.1 Nguyeân lieäu saûn xuaát 1.1.1.1. Phaân loaïi khoai mì - Döïa theo ñaëc ñieåm thöïc vaät cuûa caây (xanh tía, laù 5 caùnh, laù 7 caùnh). - Döïa theo ñaëc ñieåm cuû (khoai mì traéng hay khoai mì vaøng). - Döïa theo haøm löôïng ñoäc toá coù trong khoai mì (khoai mì ñaéng hay khoai mì ngoït, … ). Ñaây laø caùch phaân loaïi ñöôïc söû duïng phoå bieán : Khoai mì ñaéng (M. Utilissima) coù haøm löôïng HCN hôn 50 mg/kg cuû. Gioáng naøy thöôøng coù laù 7 caùnh, caây thaáp vaø nhoû. Khoai mì ngoït (M. Dulcis) coù haøm löôïng HCN döôùi 50 mg/kg cuû. Gioáng naøy thöôøng coù 5 laù caùnh, muõi maùc, caây cao, thaân to. 1.1.1.2. Caáu truùc nguyeân lieäu Cuû khoai mì thöôøng coù daïng hình truï, nhoû daàn ôû hai ñaàu (cuoáng vaø ñuoâi). Kích thöôùc cuû tuøy thuoäc vaøo chaát ñaát vaø ñieàu kieän troàng maø dao ñoäng trong khoaûng: daøi töø 300 – 400 mm, ñöôøng kính töø 2 – 10 cm. Caáu taïo goàm 4 phaàn chính: - Voû goã: laø phaàn bao ngoaøi cuûa cuû, goàm nhöõng teá baøo xeáp sít, thaønh phaàn chuû yeáu laø cellulose vaø hemi cellulose, khoâng coù tinh boät, giöõ vai troø baûo veä cuû khoûi taùc ñoäng beân ngoaøi. Voû goã moûng, chieám khoaûng 0,5 – 5% troïng löôïng cuû, do voû goã thöôøng keát dính vôùi caùc thaønh phaàn khaùc nhö: caùt, ñaát, saïn vaø caùc chaát höõu cô khaùc neân khi cheá bieán caàn phaûi taùch caøng saïch caøng toát. - Voû cuøi: daøy hôn voû goã nhieàu, chieám khoaûng 5 – 20% troïng löôïng cuû. Caáu taïo goàm caùc lôùp teá baøo thaønh daøy, thaønh teá baøo chuû yeáu laø cellulose, beân trong teá baøo laø caùc haït tinh boät, caùc chaát chöùa nitrogen vaø dòch baøo. Trong dòch baøo coù tanin, saéc toá, ñoäc toá, caùc enzyme … Vì voû cuøi nhieàu tinh boät (5 – 8%) neân khi cheá bieán neáu taùch ñi thì toån thaát tinh boät trong cuû, neáu khoâng taùch thì nhieàu chaát dòch baøo laøm aûnh höôûng ñeán maøu saéc cuûa tinh boät. - Thòt cuû khoai mì: laø thaønh phaàn chuû yeáu trong cuû, bao goàm caùc teá baøo nhu moâ thaønh moûng vôùi thaønh phaàn chuû yeáu laø cellulose, pentosan. Beân trong teá baøo laø caùc haït tinh boät, nguyeân sinh chaát, glucide hoøa tan vaø nhieàu nguyeân toá vi löôïng khaùc. Nhöõng teá baøo xô beân ngoaøi thòt cuû chöùa nhieàu tinh boät, caøng vaøo saâu phía trong haøm löôïng tinh boät caøng giaûm daàn. Ngoaøi caùc teá baøo nhu moâ coøn coù caùc teá baøo thaønh cöùng khoâng chöùa tinh boät, caáu taïo töø cellulose neân cöùng nhö goã goïi laø xô. - Loõi cuû khoai mì: ôû trung taâm doïc töø cuoáng tôùi chuoâi cuû, ôû cuoáng loõi to nhaát roài nhoû daàn tôùi chuoâiû. Thaønh phaàn loõi haàu nhö toaøn boä laø cellulose vaø hemi cellulose. Loõi chieám khoaûng 0,3 – 1% troïng löôïng toaøn cuû. 1.1.1.3. Thaønh phaàn hoùa hoïc Thaønh phaàn caùc chaát trong cuû khoai mì dao doäng trong khoaûng khaù lôùn tuøy thuoäc loaïi gioáng, chaát ñaát, ñieàu kieän phaùt trieån cuûa caây vaø thôøi gian thu hoaïch. Thaønh phaàn hoùa hoïc trung bình cuûa cuû khoai mì ñöôïc trình baøy trong baûng (2.1), (2.2) Baûng 1.1: Thaønh phaàn hoaù hoïc trong cuû khoai mì Thaønh phaàn Tyû troïng (%troïng löôïng)  Nöôùc 70,25  Tinh boät 21,45  Chaát ñaïm 1,12  Chaát beùo 5,13  Chaát xô 5,13  Ñoäc toá (CN-) 0,001 – 0,04  (Nguoàn: Ñoaøn Duï vaø caùc coäng söï, 1983) Baûng 1.2 : Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa voû cuû khoai mì vaø baõ mì Thaønh phaàn Voû cuû mì (mg/100mg) Baõ phôi khoâ (mg/100mg)  Ñoä aåm Tinh boät Sôïi thoâ Protein thoâ Ñoä tro Ñöôøng töï do HCN Pentosan Caùc loaïi Polysaccharide 10,8 – 11,4 28 – 38 8,2 – 11,2 0,85 – 1,12 1 – 1,45 1 – 1,4 veát veát 6,6 – 10,2 12,5 – 13 51,8 – 63 12,8 – 14,5 1,5 – 2 0,58 – 0,65 0,37 – 0,43 0,008 – 0,009 1,95 – 2,4 4 – 8,492  Ñöôøng trong cuû khoai mì chuû yeáu laø glucose vaø moät ít maltose. Khoai caøng giaø thì haøm löôïng ñöôøng caøng giaûm. Trong cheá bieán, ñöôøng hoøa tan trong nöôùc thaûi thaûi ra ngoaøi theo nöôùc dòch. Chaát ñaïm trong khoai mì cho ñeán nay vaãn chöa ñöôïc nguyeân cöùu kyõ, tuy nhieân do haøm löôïng thaáp neân ít aûnh höôûng ñeán coâng ngheä saûn xuaát. Ngoaøi nhöõng thaønh phaàn coù giaù trò dinh döôõng, trong cuû khoai mì coøn chöùa ñoäc toá, tanin, saéc toá vaø caû heä enzyme phöùc taïp. Ngöôøi ta cho raèng trong soá caùc enzyme thì polyphenoloxydaza xuùc taùc quaù trình oxy hoùa polyphenol thaønh orthoquinol sau ñoù truøng hôïp vôùi caùc chaát khoâng coù goác phenol nhö acid-amine taïo thaønh chaát coù maøu. Nhöõng chaát naøy gaây khoù khaên cho cheá bieán vaø neáu qui trình coâng ngheä khoâng thích hôïp seõ cho saûn phaåm coù chaát löôïng keùm. Ñoäc toá trong cuû khoai mì laø CN, nhöng khi cuû chöa ñaøo nhoùm naøy naèm ôû daïng glucozite goïi laø phaseolutanin (C10H17NO6). Döôùi taùc duïng cuûa enzyme hay ôû moâi tröôøng acid, chaát naøy bò phaân huûy taïo thaønh glucose, acetone vaø acid cyanhydric. Nhö vaäy, sau khi ñaøo cuû khoai mì môùi xuaát hieän HCN töï do vì chæ sau khi ñaøo caùc enzyme trong cuû môùi baét ñaàu hoaït ñoäng maïnh vaø ñaëc bieät xuaát hieän nhieàu trong khi cheá bieán vaø sau khi aên vì trong daï daøy ngöôøi hay gia suùc laø moâi tröôøng acid vaø dòch trong cheá bieán cuõng laø moâi tröôøng acid. Phaseolutanin taäp trung ôû voû cuøi, deã taùch ra trong quaù trình cheá bieán, hoøa tan toát trong nöôùc, keùm tan trong röôïu etylic vaø metylic, raát ít hoøa tan trong chloroform vaø haàu nhö khoâng tan trong ether. Vì hoøa tan toát trong nöôùc neân khi cheá bieán, ñoäc toá theo nöôùc dòch ra ngoaøi, neân maëc duø gioáng khoai mì ñaéng coù haøm löôïng ñoäc toá CN cao nhöng tinh boät vaø khoai mì laùt cheá bieán töø khoai mì ñaéng vaãn söû duïng laøm thöùc aên cho ngöôøi vaø gia suùc toát. Trong cheá bieán, neáu khoâng taùch dòch baøo nhanh thì coù theå aûnh höôûng ñeán maøu saéc cuûa tinh boät do acid cyanhydic taùc duïng vôùi nguyeân toá saéc coù trong cuû taïo thaønh feroxy cyanate coù maøu xaùm. Tuøy thuoäc gioáng vaø ñaát nôi troàng maø haøm löôïng ñoäc toá trong khoai mì khaùc nhau. 1.1.1.4. Coâng duïng cuûa khoai mì - Khoai mì laø loaïi cuû nhieàu tinh boät cho neân ñöôïc duøng laøm löông thöïc, thöïc phaåm. Moät soá nöôùc Chaâu Phi coù soá daân khoaûng 200 trieäu ngöôøi duøng khoai mì laøm löông thöïc chính. - Khoai mì coù theå aên töôi hoaëc cheá bieán daïng laùt, phôi khoâ, boät khoâ hoaëc tinh boät. Khi duøng khoai mì laøm löông thöïc phaûi boå sung theâm nhieàu protein vaø chaát beùo môùi ñaùp öùng ñuû nhu caàu cuûa con ngöôøi vaø gia suùc. - Tinh boät khoai mì duøng laøm nguyeân lieäu trong saûn xuaát, cheá bieán caùc saûn phaåm baùnh keïo, maïch nha, ñöôøng glucoza, boät ngoït hay caùc thöïc phaåm döôùi daïng tinh boät qua cheá bieán nhö buùn, mieán, … 1.1.2. Moät soá daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát tinh boät khoai mì hieän nay 1.1.2.1. Nhaø maùy saûn xuaát tinh boät Phöôùc Long – Xaõ Buø Nho – Huyeän Phöôùc Long – Tænh Bình Phöôùc Nhaø maùy Phöôùc Long laø moät thaønh vieân cuûa coâng ty coå phaàn traùch nhieäm höõu haïn Vedan Vieät Nam, môùi thaønh laäp naêm 1996 nhaèm phaùt huy hôn nöõa hieäu quaû kinh doanh cuûa coâng ty Vedan Vieät Nam. Söï ra ñôøi cuûa coâng ty ñoøi hoûi söï nguyeân cöùu toaøn dieän, coâng phu veà nhieàu maët ñaëc bieät laø coâng ngheä saûn xuaát. Sau ñaây laø coâng ngheä cuûa nhaø maùy Hình 1.1: Sô ñoà saûn xuaát tinh boät khoai mì ôû nhaø maùy Phöôùc Long 1.1.2.2. Doanh nghieäp tö nhaân Hoaøng Minh ôû Long Phöôùc, Long Thaønh, Ñoàng Nai Long Phöôùc laø doanh nghieäp tö nhaân chuyeân kinh doanh saûn xuaát tinh boät töø cuû mì. Saûn phaåm cuûa nhaø maùy laø tinh boät thoâ duøng ñeå cung caáp cho nhaø maùy saûn xuaát boät ngoït Vedan. Sô ñoà coâng ngheä cheá bieán tinh boät khoai mì ôû hình 2.2: Hình 1.2: Sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát tinh boät khoai mì cuûa nhaø maùy Hoaøng Minh 1.1.2.3. Caùc nhaø maùy ôû tænh Taây Ninh Tænh Taây Ninh laø tænh coù nhieàu nhaø maùy saûn xuaát tinh boät khoai mì coù coâng suaát lôùn nhaát ôû caùc tænh phía Nam. Nhöõng nhaø maùy naøy ñeàu cheá bieán tinh boät khoai mì theo coâng ngheä cuûa Thaùi Lan, söû duïng nguyeân lieäu ôû ñòa phöông vaø tham gia xuaát khaåu saûn phaåm. Caùc coâng ñoïan chính trong quy trình saûn xuaát: Hình 1.3: Sô ñoà coâng ngheä cheá bieán tinh boät khoai mì kieåu Thaùi Lan 1.1.2.4. Caùc cô sôû thuû coâng vaø tieåu thuû coâng nghieäp Caùc cô sôû thuû coâng Hình 1.4: Sô ñoà coâng ngheä cheá bieán tinh boät khoai mì cuûa cô sôû thuû coâng Hoä gia ñình ôû caùc laøng ngheà: Hình 1.5: Coâng ngheä saûn xuaát tinh boät khoai mì qui moâ hoä gia ñình ôû caùc laøng ngheà 1.1.3. Nhaän xeùt Tuøy theo töøng muïc ñích, saûn phaåm moãi nhaø maùy, moãi cô sôû saûn xuaát coù coâng ngheä saûn xuaát phuø hôïp. Nhìn chung, thaønh phaàn tính chaát nöôùc thaûi vaãn khoâng thay ñoåi nhieàu, chæ khaùc nhau veà löu löôïng vaø noàng ñoä. Nhöõng nhaø maùy aùp duïng coâng ngheä saûn xuaát saïch thì möùc ñoä oâ nhieãm ít hôn vaø giaûm nheï vieäc xöû lyù. Caùc cô sôû thuû côû caùc laøng ngheà coâng ngheä saûn xuaát vaãn coøn thoâ sô laïc haäu, saûn löôïng thu hoài tinh boät thaáp möùc ñoä oâ nhieãm raát nghieâm troïng. Vì vaäy, ñeå thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi tinh boät khoai mì, ta phaûi quan taâm ñeán qui trình coâng ngheä saûn xuaát. 1.2. KHAÛ NAÊNG GAÂY OÂ NHIEÃM CUÛA NGHAØNH CHEÁ BIEÁN TINH BOÄT KHOAI MÌ Caùc chaát thaûi töø coâng ngheä cheá bieán tinh boät khoai mì bao goàm: nöôùc thaûi , khí thaûi, chaát thaûi raén. 1.2.1. Nöôùc thaûi Trong coâng nghieäp cheá bieán tinh boät, nöôùc ñöôïc söû duïng trong quaù trình saûn xuaát chuû yeáu laø ôû coâng ñoaïn röûa cuû, ly taâm, saøng loaïi xô, khöû nöôùc. Baûng 1.3: Thaønh phaàn tính chaát nöôùc thaûi töø saûn xuaát tinh boät khoai mì Coâng ñoaïn saûn xuaát pH Caën lô löûng (mg/l) BOD5 (mg/l) COD (mg/l) Ñoä kieàm (mg/l)  Röûa cuû 6,5 995 1350 1687 122  Loïc thoâ 4,5 660 3850 4812 122  Loïc tinh 4,05 660 3850 4800 122  Hoãn hôïp 6,1 1655 5200 6499 140  (Döông Ñöùc Tieán, Traàn Hieáu Nhueä, Nguyeãn Kim Thaùi, 1991) - Trong coâng ñoaïn röûa, nöôùc ñöôïc söû duïng cho vieäc röûa cuû mì tröôùc khi loät voû ñeå loaïi boû caùc chaát baån baùm treân beà maët. Neáu röûa khoâng ñaày ñuû, buøn baùm treân cuû seõ laøm cho tinh boät coù maøu raát xaáu. - Trong coâng ñoaïn ly taâm vaø saøng loaïi xô, nöôùc ñöôïc söû duïng nhaèm muïc ñích röûa vaø taùch tinh boät töø boät xô cuû mì. Ngoaøi ra, nöôùc coøn ñöôïc söû duïng trong quaù trình nghieàn cuû mì nhöng vôùi khoái löôïng khoâng ñaùng keå. * Taùc ñoäng : Ñoä pH thaáp : Ñoä pH cuûa nöôùc thaûi quaù thaáp seõ laøm maát khaû naêng töï laøm saïch cuûa nguoàn nöôùc tieáp nhaän do caùc loaïi vi sinh vaät coù töï nhieân trong nöôùc bò kìm haõm phaùt trieån. Ngoaøi ra, khi nöôùc thaûi coù tính axít seõ coù tính aên moøn, laøm maát caân baèng trao ñoåi chaát teá baøo, öùc cheá söï phaùt trieån bình thöôøng cuûa quaù trình soáng. Haøm löôïng chaát höõu cô deã phaân huûy sinh hoïc cao : Nöôùc thaûi cheá bieán tinh boät coù haøm löôïng chaát höõu cô cao, khi xaû vaøo nguoàn nöôùc seõ laøm suy giaûm noàng ñoä oxy hoøa tan trong nöôùc do vi sinh vaät söû duïng oâxy hoøa tan ñeå phaân huûy caùc chaát höõu cô. Noàng ñoä oxy hoøa tan döôùi 50% baõo hoøa coù khaû naêng gaây aûnh höôûng tôùi söï phaùt trieån cuûa toâm, caù. Oxy hoøa tan giaûm khoâng chæ gaây suy thoaùi taøi nguyeân thuûy saûn maø coøn laøm giaûm khaû naêng töï laøm saïch cuûa nguoàn nöôùc, daãn ñeán giaûm chaát löôïng nöôùc caáp cho sinh hoaït vaø coâng nghieäp. Haøm löôïng chaát lô löûng cao : Caùc chaát raén lô löûng laøm cho nöôùc ñuïc hoaëc coù maøu, khoâng nhöõng laøm maát veû myõ quan maø quan troïng noù haïn cheá ñoä saâu taàng nöôùc ñöôïc aùnh saùng chieáu xuoáng, gaây aûnh höôûng tôùi quaù trình quang hôïp cuûa taûo, rong reâu... giaûm quaù trình trao ñoåi oxy vaø truyeàn saùng, daãn nöôùc ñeán tình traïng kî khí. Maët khaùc moät phaàn caën laéng xuoáng ñaùy gaây boài laéng loøng soâng, caûn trôû söï löu thoâng nöôùc vaø taøu beø ñoàng thôøi thöïc hieän quaù trình phaân huûy kî khí giaûi phoùng ra muøi hoâi thoái gaây oâ nhieãm cho khu vöïc xung quanh. Haøm löôïng chaát dinh döôõng cao : Noàng ñoä caùc chaát nitô, photpho cao gaây ra hieän töôïng phaùt trieån buøng noå caùc loaøi taûo, ñeán möùc ñoä giôùi haïn taûo seõ bò cheát vaø phaân huûy gaây neân hieän töôïng thieáu oxy. Neáu noàng ñoä oxy giaûm tôùi 0 gaây ra hieän töôïng thuûy vöïc cheát aûnh höôûng tôùi chaát löôïng nöôùc cuûa thuûy vöïc. Ngoaøi ra, caùc loaøi taûo noåi treân maët nöôùc taïo thaønh lôùp maøng khieán cho beân döôùi khoâng coù aùnh saùng. Quaù trình quang hôïp cuûa caùc thöïc vaät taàng döôùi bò ngöng treä. Taát caû caùc hieän töôïng treân gaây taùc ñoäng xaáu tôùi chaát löôïng nöôùc, aûnh höôûng tôùi heä thuyû saûn, du lòch vaø caáp nöôùc. Amonia raát ñoäc cho toâm, caù duø ôû noàng ñoä raát nhoû. Noàng ñoä laøm cheát toâm, caù töø 1,2 – 3 mg/l. Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc nuoâi troàng thuûy saûn cuûa nhieàu quoác gia yeâu caàu noàng ñoä Amonia khoâng vöôït quaù 1mg/l. 1.2.2. Chaát thaûi raén Chaát thaûi raén laø nguoàn coù khaû naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng lôùn thöù hai caû veà 2 yeáu toá: khoái löôïng vaø noàng ñoä chaát baån. Caùc loaïi chaát thaûi phaùt sinh trong quaù trình cheá bieán tinh boät khoai mì goàm coù: Voû goã cuû mì vaø ñaát caùt khoái löôïng sinh ra ñaït tyû leä 3% nguyeân lieäu: chöùa raát ít nöôùc, khoù bò phaân huyû vaø thöôøng dính ñaát caùt laø chuû yeáu. Voû thòt vaø sô baõ khoái löôïng sinh ra ñaït 24% nguyeân lieäu: chöùa nhieàu nöôùc coù ñoä aåm 78 – 80%, löôïng tinh boät coøn laïi 5-7%, saûn phaåm coù daïng boät nhaõo vaø ngaäm nöôùc. Löôïng tinh boät coøn laïi trong xô baõ raát deã bò phaân huyû gaây muøi chua vaø hoâi thoái. * Taùc ñoäng: Cuû mì töôi (cuõng nhö voû cuû vaø baõ) coù chöùa moät löôïng chaát ñoäc döôùi daïng Glycoside linamarin C10H17O6N. Döôùi taùc duïng cuû dòch vò, chaát naøy phaân huûy vaø taïo thaønh axít hydrocyanic coù haïi ñoái vôùi ngöôøi : C10H17O6N + H2O C6H12O6 + (CH3)2 + HCN Linamarin Glucose Aceton Axit hydrocyanic Lieàu coù haïi ñoái vôùi ngöôøi lôùn laø 20 mg HCN. Lieàu gaây cheát ngöôøi laø 1 mg HCN/1kg theå troïng. Sau khi aên vaøi giôø, coù theå xuaát hieän caùc hieän töôïng ngoä ñoäc nhö ñau buïng, oùi möûa, maát söï kieåm soaùt cô baép, hoân meâ, co giaät. Tuøy thuoäc vaøo gioáng mì, ñieàu kieän ñaát ñai, phöông thöùc canh taùc, thôøi gian thu hoaïch, haøm löôïng HCN coù khaùc nhau : - Thôøi tieát, ñieàu kieän ñaát cuõng aûnh höôûng ñeán haøm löôïng HCN : haïn nhieàu, ñaát röøng môùi khai thaùc, haøm löôïng HCN thöôøng taêng. Ñaát boùn ñaïm nhieàu seõ laøm taêng HCN, nhöng neáu boùn Kali hoaëc phaân chuoàng seõ laøm cho haøm löôïng HCN seõ giaûm. - Trong caây mì non 3 ( 6 thaùng tuoåi, HCN ít hôn trong cuû nhöng nhieàu trong laù. Trong caây mì 11(18 thaùng tuoåi, haøm löôïng HCN seõ taêng trong cuû vaø giaûm bôùt trong laù. Caùc aûnh höôûng khaùc : - Trong quaù trình saûn xuaát, baõ töø giai ñoaïn loïc ñöôïc chaát thaønh ñoáng. Caùc ñoáng chaát thaûi naøy gaây muøi khoù chòu trong thôøi gian löu tröõ vaø phôi khoâ. - Nöôùc ræ töø caùc ñoáng baõ thaûi gaây oâ nhieãm lan truyeàn xuoáng nguoàn nöôùc. Neáu thôøi gian tröõ baõ keùo daøi nöôùc ræ coù theå ngaám vaøo nöôùc ngaàm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng nguoàn nöôùc. 1.2.3. Khí thaûi Tuyø thuoäc vaøo loaïi nhieân lieäu ñöôïc söû duïng, quy moâ coâng ngheä ñöôïc söû duïng, quy moâ coâng ngheä saûn xuaát, caùc loaïi thieát bò ñöôïc söû duïng, vaø hoaït ñoäng toång theå cuûa nhaø maùy saûn xuaát, caùc nguoàn oâ nhieãm khoâng khí coù theå laø: Khí thaûi töø nguoàn ñoát löu huyønh( trong coâng ñoaïn taåy traéng boät khoai mì), thaønh phaàn chuû yeáu laø SO2 vaø löu huyønh khoâng bò oxy hoaù heát. Khí thaûi loø ñoát daàu (laáy nhieät cho vaøo loø saáy tinh boät) vaø maùy phaùt ñieän. Caû hai thieát bò naøy ñieàu duøng daàu FO. Khí thaûi chöùa NOx,SOx,CO, buïi. Muøi hoâi thoái sinh ra trong quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi baèng phöông phaùp ao sinh hoïc, hoaëc töø söï phaân huyû caùc chaát thaûi raén thu ñöôïc khoâng kòp thôøi, hoaëc töø söï leân men chaát höõu cô coù trong nöôùc thaûi. OÂ nhieãm buïi vaø tieáng oàn gaây ra trong quaù trình saûn xuaát. Ngoaøi ra, vieäc vaän chuyeån moät khoái löôïng lôùn nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát vaø thaønh phaåm cuûa nhaø maùy baèng caùc phöông tieän vaän taûi cuõng seõ phaùt sinh moät löôïng khí thaûi töông ñoái lôùn. 1.2.3.1. OÂ nhieãm do ñoát daàu FO vaän haønh loø hôi Trong coâng ngheä saûn xuaát cuûa nhaø maùy, hôi noùng seõ ñöôïc söû duïng ñeå saáy khoâ boät khoai mì thaønh phaåm. Loø hôi söû duïng coù coâng suaát 1,2 taán/h. Nhieân lieäu söû duïng laø daàu FO vôùi ñònh möùc tieâu thuï vaøo naêm hoaït ñoäng oån ñònh laø : 97,5 lít/h * Taûi löôïng oâ nhieãm : Baûng 1.4 : Taûi löôïng vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong khí thaûi ñoát daàu FO Chaát oâ nhieãm Taûi löôïng oâ nhieãm (g/s) Noàng ñoä oâ nhieãm (mg/m3) TCVN 6993-2001 (mg/m3) TCVN 5939-1995 (mg/m3)  Buïi 0,116 178 - 400  SO2 1,602 2465 360 -  NOX 0,227 349 720  CO 0,017 26 360  Nhaän xeùt : So saùnh noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong khí thaûi vôùi tieâu chuaån cho thaáy caùc chæ tieâu buïi, CO, NOX ñeàu naèm trong giôùi haïn, coøn laïi noàng ñoä khí SO2 vöôït quaù gaàn 7 laàn. 1.2.3.2. OÂ nhieãm do ñoát daàu DO vaän haønh maùy phaùt ñieän Trong tröôøng hôïp maát ñieän, nhaø maùy seõ söû duïng maùy phaùt ñieän. Coâng suaát MPÑ : 1000 KVA Ñònh möùc tieâu thuï nhieân lieäu nhieàu nhaát khoaûng 500 lít DO/ngaøy ((25 lít DO/h). * Taûi löôïng oâ nhieãm : Khí thaûi sinh ra töø quaù trình ñoát daàu DO bao goàm buïi, SO2, NOX, CO Baûng 1.5 : Taûi löôïng vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong khí thaûi ñoát daàu DO Chaát oâ nhieãm Taûi löôïng oâ nhieãm (g/s) Noàng ñoä (mg/m3) TCVN 6993-2001 (mg/m3) TCVN 5939-1995 (mg/m3)  Buïi 0,002 8,7 - 400  SO2 0,12 521 360 -  NOX 0,017 74 720  CO 0,004 17 360  Nhaän xeùt : Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm khi ñoát daàu DO (Buïi, CO, NO2) ñeàu ñaït tieâu chuaån cho pheùp, rieâng noàng ñoä SO2 cao hôn tieâu chuaån cho pheùp moät ít, tuy nhieân möùc ñoä naøy khoâng ñaùng keå. Maët khaùc, maùy phaùt ñieän chæ hoaït ñoäng trong tröôøng hôïp maát ñieän, cheá ñoä hoaït ñoäng khoâng lieân tuïc. Do vaäy coù theå noùi oâ nhieãm do khí thaûi ñoát daàu vaän haønh maùy phaùt ñieän xem nhö khoâng ñaùng keå. 1.2.3.3. OÂ nhieãm do khí ñoäc töø buoàng ñoát löu huyønh Trong coâng ngheä saûn xuaát cuûa nhaø maùy coù söû duïng löu huyønh qua phaûn öùng taïo SO2 phuïc vuï cho caùc coâng ñoaïn trích ly theo sô ñoà sau : Ñoái vôùi nhaø maùy, löôïng löu huyønh tieâu thuï vaøo naêm hoaït ñoäng oån ñònh laø 225.000 kg ( 750 kg/ngaøy. Nhöng thoâng thöôøng, chæ coù khoaûng 80% löu huyønh ñöôïc haáp thuï. Do vaäy, seõ coù moät löôïng hôi löu huyønh dö thaûi vaøo khoâng khí. Löôïng löu huyønh dö thaûi vaøo khoâng khí ñöôïc öôùc tính nhö sau : 750 kg/ngaøy x 20% = 150 kg/ngaøy 1.2.3.4. OÂ nhieãm do buïi * Nguoàn phaùt sinh: Buïi chuû yeáu seõ phaùt sinh taïi khu vöïc taäp keát nguyeân lieäu (buïi ñaát, caùt) vaø töø phoøng ñoùng bao thaønh phaåm (buïi boät mì). * Noàng ñoä: Treân cô sôû tham khaûo soá lieäu ño ñaïc noàng ñoä buïi taïi hai coâng ñoaïn treân ôû moät vaøi nhaø maùy coù loaïi hình saûn xuaát töông töï , töø ñoù coù theå döï ñoaùn ñöôïc möùc ñoä oâ nhieãm cuûa nhaø maùy. Cuï theå nhö sau :Baûng 1.6 : Noàng ñoä buïi taïi moät vaøi nhaø maùy cheá bieán tinh boät khoai mì Vò trí ño Nhaø maùy cheá bieán tinh boät khoai mì Taân Chaâu – Taây Ninh Cô sôû saûn xuaát tinh boät khoai mì Phong Phuù – Ñoàng Nai  Taïi khu vöïc taäp keát nguyeân lieäu 1,2 mg/m3 1,6 mg/m3  Taïi khu vöïc voâ bao saûn phaåm 6,3 mg/m3 6,5 mg/m3  (Nguoàn : ECO – Toång hôïp töø caùc baùo caùo ÑTM) Tieâu chuaån noàng ñoä buïi cho pheùp taïi nôi saûn xuaát: 6 mg/m3 (Boä y teá, 505 BYT/QÑ, 1992) 1.2.3.5. OÂ nhieãm do tieáng oàn, rung Tieáng oàn coù khaû naêng phaùt sinh taïi moät coâng ñoaïn nhö : röûa cuû, giaõ, nghieàn, ly taâm, töø hoaït ñoäng cuûa caùc baêng taûi lieäu,… Ngoaøi ra, tieáng oàn coøn phaùt sinh do hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän giao thoâng vaän chuyeån nguyeân lieäu vaø saûn phaåm, phaùt sinh do hoaït ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän. Baûng 1.7 : Ñoä oàn trong phaân xöôûng cuûa moät vaøi nhaø maùy coù loaïi hình saûn xuaát töông töï. Vò trí ño Nhaø maùy cheá bieán tinh boät khoai mì Taân Chaâu – Taây Ninh Cô sôû saûn xuaát tinh boät khoai mì Phong Phuù – Ñoàng Nai  Coâng ñoaïn röûa cuû 70 dbA 68 dbA  Coâng ñoaïn baêm, nghieàn, maøi 79 dbA -  Coâng ñoaïn taùch taïp chaát - 79 dbA  Coâng ñoaïn voâ bao 72 dbA -  (Nguoàn : ECO - Toång hôïp töø caùc baùo caùo ÑTM) Tieâu chuaån tieáng oàn cho pheùp taïi nôi saûn xuaát laø 90dBA CHÖÔNG 2 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI KHOAI MÌ Nöôùc thaûi khoai mì chöùa haøm löôïng chaát höõu cô raát cao (tæ leä BOD/COD = 0,87) neân duøng phöông phaùp sinh hoïc ñeå xöû lyù laø hôïp lyù. Xöû lyù sinh hoïc goàm hai phöông phaùp: Phöông phaùp xöû lyù sinh hoïc trong ñieàu kieän töï nhieân. Phöông phaùp xöû lyù sinh hoïc trong ñieàu kieän nhaân taïo. 2.1. PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ SINH HOÏC TRONG ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN Döïa treân khaû naêng töï laøm saïch sinh hoïc trong moâi tröôøng ñaát vaø hoà nöôùc. Ñaây laø phöông phaùp ñöôïc aùp duïng phoå bieán ôû nhieàu nöôùc vì deã thöïc hieän, giaù thaønh thaáp, hieäu quaû töông ñoái cao. Phoå bieán laø caùc phöông phaùp: 2.1.1. Hoà sinh hoïc Öu ñieåm: dieän tích chieám nhoû hôn caùnh ñoàng loïc, coù theå nuoâi troàng thuûy saûn, cung caáp nöôùc cho troàng troït, chi phí thaáp, vaän haønh vaø baûo trì ñôn giaûn. Caùc quaù trình dieãn ra trong hoà sinh hoïc töông töï nhö quaù trình töï röûa saïch ôû soâng hoà nhöng toác ñoä nhanh hôn vaø hieäu quaû hôn. Quaù trình hoaït ñoäng trong caùc hoà sinh hoïc döïa treân quan heä coäng sinh cuûa toaøn boä quaàn theå sinh vaät coù trong hoà taïo ra. Trong soá caùc chaát höõu cô ñöa vaøo hoà caùc chaát khoâng tan seõ bò laéng xuoáng ñaùy hoà coøn caùc chaát tan seõ ñöôïc hoøa loaõng trong nöôùc. Döôùi ñaùy hoà seõ dieãn ra quaù trình phaân giaûi yeám khí caùc hôïp chaát höõu cô, sau ñoù thaønh NH3, H2S, CH4. Treân vuøng yeám khí vaø vuøng yeám khí tuøy tieän vaø hieáu khí vôùi khu heä vi sinh raát phong phuù goàm caùc gioáng Pseudomonas, Bacillus, Flavobacterium, Achromobacter, . . . vi sinh vaät phaân giaûi chaát höõu cô thaønh nhieàu chaát trung gian khaùc nhau vaø cuoái cuøng laø CO2, ñoàng thôøi taïo ra caùc teá baøo môùi, 2.1.2. Hoà hieáu khí Coù dieän thích roäng, chieàu saâu caïn. Chaát höõu cô trong nöôùc thaûi ñöôïc xöû lyù chuû yeáu nhôø söï coäng sinh giöõa taûo vaø vi khuaån soáng ôû daïng lô löûng. Oxy cung caáp cho vi khuaån nhôø söï kheách taùn qua beà maët vaø quang hôïp cuûa taûo. Chaát dinh döôõng vaø CO2 sinh ra trong quaù trình phaân huûy chaát höõu cô ñöôïc taûo söû duïng. Hoà hieáu khí coù 2 daïng: (1) coù muïc ñích laø toái öu saûn löôïng taûo, hoà naøy coù chieàu saâu caïn khoaûng 0,15 – 0,45 m; (2) toái öu löôïng oxy cung caáp cho vi khuaån, chieàu saâu hoà khoaûng 1,5m. Ñeå ñaït hieäu quaû toát coù theå cung caáp oxy baèng caùch thoåi khí nhaân taïo. Thôøi gian löu nöôùc trong hoà 3-12 ngaøy laø toát nhaát. 2.1.3. Hoà tuøy nghi Trong hoà phaân ra laøm 3 vuøng khaùc nhau: Vuøng hieáu khí: oxy cung caáp bôûi khoâng khí, vaø töø quaù trình quang hôïp cuûa VSV. Vuøng kò khí (döôùi ñaùy hoà): caùc VSV yeám khí phaùt trieån raát maïnh vaø phaân huûy raát nhanh caùc chaát höõu cô laéng xuoáng, sinh ra khí CH4. Vuøng trung gian: giao thoa giöõa hieáu khí vaø yeám khí. Söï phaùt trieån cuûa caùc VSV trong vuøng naøy khoâng oån ñònh caû veà soá löôïng, soá loaøi vaø caû veà chieàu höôùng phaûn öùng sinh hoïc. Hoà saâu töø 1-2m, thích hôïp cho söï phaùt trieån cuûa taûo vaø caùc VSV tuøy nghi. Ban ngaøy, khi coù aùnh saùng maët trôøi quaù trình xaûy ra trong hoà laø hieáu khí. Ban ñeâm vaø lôùp ñaùy laø kî khí. Taûi troïng thích hôïp dao ñoäng trong khoaûng 70 – 140 kgBOD5/ha ngaøy. 2.1.4. Hoà kî khí Thöôøng aùp duïng cho nöôùc thaûi coù noàng ñoä chaát höõu cô cao vaø caën lô löûng lôùn, ñoàng thôøi coù theå keát hôïp phaân huûy buøn laéng. Hoà coù chieàu saâu lôùn hôn 1.5m, khoâng caàn oxy cho hoaït ñoäng cuûa VSV. ÔÛ ñaây caùc loaøi VSV kî khí vaø tuøy nghi duøng oxy töø caùc hôïp chaát nhö nitrat, sulphate ñeå oxy hoùa chaát höõu cô taïo thaønh CH4 vaø CO2. Hoà kò khí thöôøng taïo ra muøi raát khoù chòu neân caàn phaûi choïn ñòa ñieåm caùch xa khu daân cö 1.5-2 km ñeå xaây döïng hoà. Taûi troïng thieát keá khoaûng 220 – 560 kgBOD5/ha ngaøy. 2.2. PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ SINH HOÏC TRONG ÑIEÀU KIEÄN NHAÂN TAÏO 2.2.1. Ñieàu kieän hieáu khí 2.2.1.1. Quaù trình xöû lyù hieáu khí vôùi vi sinh vaät sinh tröôûng daïng lô löûng Beå Aerotank thoâng thöôøng Ñoøi hoûi cheá ñoä doøng chaûy nuùt, khi ñoù chieàu daøi beå raát lôùn so vôùi chieàu roäng. Nöôùc thaûi vaøo coù theå phaân boá nhieàu ñieåm theo chieàu daøi, buøn hoaït tính tuaàn hoaøn ñöa vaøo ñaàu beå. ÔÛ cheá ñoä doøng chaûy nuùt, boâng buøn coù ñaëc tính toát hôn, deã laéng. Toác ñoä suïc khí giaûm daàn theo chieàu daøi beå. Quaù trình phaân huûy noäi baøo xaûy ra ôû cuoái beå. Taûi troïng thích hôïp vaøo khoaûng 0,3 – 0,6 kgBOD5/m3.ngaøy vôùi haøm löôïng MLSS 1.500 – 3.000 mg/l, thôøi gian löu nöôùc töø 4–8 giôø, tyû soá F/M = 0,2 – 0,4; thôøi gian löu buøn töø 5 – 15 ngaøy. Beå Aerotank xaùo troän hoaøn toaøn Ñoøi hoûi choïn hình daïng beå, trang thieát bò suïc khí thích hôïp. Thieát bò suïc khí cô khí (motour vaø caùnh khuaáy) hoaëc thieát bò kheách taùn khí thöôøng ñöôïc söû duïng. Beå naøy thöôøng coù daïng hình troøn hoaëc hình vuoâng, haøm löôïng buøn hoaït tính vaø nhu caàu oxy ñoàng nhaát trong toaøn boä theå tích beå. Öu ñieåm: chòu ñöôïc quaù taûi raát toát. METCALF and EDDY (1991) ñöa ra taûi troïng thieát keá khoaûng 0,8 – 2,0 kgBOD5/m3.ngaøy vôùi haøm löôïng buøn 2.500 – 4.000 mg/l, tyû soá F/M = 0,2 – 0,6. Beå Aerotank môû roäng Haïn cheá löôïng buøn dö sinh ra, khi ñoù toác ñoä sinh tröôûng thaáp, saûn löôïng buøn thaáp vaø chaát löôïng nöôùc ra cao hôn. Thôøi gian löu buøn cao hôn so vôùi caùc beå khaùc (20 – 30ngaøy). Haøm löôïng buøn thích hôïp trong khoaûng 3.000 – 6.000 mg/l. Möông oxy hoùa Laø möông daãn daïng voøng coù suïc khí ñeå taïo doøng chaûy trong möông vaø vaän toác doøng chaûy thöôøng ñöôïc thieát keá lôùn hôn 3 m/s ñeå xaùo troän buøn hoaït tính vaø traùnh caën laéng. Möông oxy hoùa coù theå keát hôïp xöû lyù nitô. METCALF and EDDY (1991) ñeà nghò taûi troïng thieát keá 0,1 – 0,25 kg BOD5/m3.ngaøy, thôøi gian löu nöôùc 8–16 giôø, haøm löôïng MLSS khoaûng 3.000 – 6.000 mg/l, thôøi gian löu buøn töø 10 – 30 ngaøy laø thích hôïp. Beå phaûn öùng theo meû SBR Ñaây laø loaïi coâng ngheä môùi ñang ñöôïc söû duïng ôû nhieàu nöôùc treân theá giôùi vì hieäu quaû xöû lyù Nitô, Phospho raát cao nhôø vaøo caùc qui trình hieáu khí, thieáu khí, yeám khí. Hoaït ñoäng cuûa beå goàm 5 pha: Pha laøm ñaày (fill): ñöa nöôùc thaûi vaøo beå, coù theå vaän haønh theo 3 cheá ñoä: laøm ñaày_tónh, laøm ñaày_khuaáy troän vaø laøm ñaày_suïc khí. Pha phaûn öùng (react): ngöøng ñöa nöôùc thaûi vaøo beå, tieán haønh suïc khí ñeàu dieän tích beå. Thôøi gian laøm thoaùng phuï thuoäc vaøo chaát löôïng nöôùc thaûi vaø yeâu caàu möùc ñoä xöû lyù. Pha oån ñònh (settle): caùc thieát bò suïc khí ngöøng hoaït ñoäng, quaù trình laéng dieãn ra trong moâi tröôøng tónh hoaøn toaøn. Thôøi gian laéng thöôøng nhoû hôn 2h. Pha thaùo nöôùc trong (decant): nöôùc ñaõ laéng trong ôû phaàn treân cuûa beå ñöôïc thaùo ra nguoàn tieáp nhaän baèng oáng khoan loã hoaëc maùng thu nöôùc treân phao noåi. Pha chôø (idle): thôøi gian chôø ñeå naïp meû môùi. Pha naøy coù theå boû qua. Öu ñieåm: hieäu quaû khöû Nitô, Phospho cao; tieát kieäm dieän tích ñaát xaây döïng vì khoâng caàn xaây döïng beå ñieàu hoøa, beå laéng I vaø laéng II; coù theå kieåm soaùt hoaït ñoäng vaø thay ñoåi thôøi gian giöõa caùc pha nhôø boä ñieàu khieån PLC; pha laéng ñöôïc thöïc hieän trong ñieàu kieän tónh hoaøn toaøn neân hieäu quaû laéng toát. Khuyeát ñieåm: chi phí cuûa heä thoáng cao, ngöôøi vaän haønh phaûi coù kyõ naêng toát, ñaït ñöôïc hieäu quaû xöû lyù cao khi löu löôïng nhoû hôn 500m3/ngaøy ñeâm. 2.2.1.2. Quaù trình xöû lyù hieáu khí vôùi vi sinh vaät sinh tröôûng daïng dính baùm Beå loïc sinh hoïc Beå loïc sinh hoïc chöùa ñaày vaät lieäu tieáp xuùc, laø giaù theå cho vi sinh vaät soáng baùm. Vaät lieäu tieáp xuùc thöôøng laø nhöïa hoaëc ñaù. Nöôùc thaûi ñöôïc phaân boá ñieàu treân maët lôùp vaät lieäu baèng heä thoáng quay hoaëc voøi phun. Quaàn theå vi sinh vaät soáng baùm treân giaù theå taïo neân maøng nhaày sinh hoïc coù khaû naêng haáp phuï vaø phaân huûy chaát höõu cô chöùa trong nöôùc thaûi. Quaàn theå vi sinh vaät naøy coù theå bao goàm vi khuaån hieáu khí, kî khí vaø tuøy tieän. Lôùp ngoaøi cuøng cuûa maøng nhaày daøy khoaûng 0,1 – 0,2 mm laø vi sinh vaät hieáu khí. Khi vi sinh vaät phaùt trieån chieàu daøy lôùp maøng ngaøy caøng taêng, vi sinh vaät lôùp ngoaøi tieâu thuï heát löôïng oxy kheách taùn tröôùc khi oxy thaám vaøo beân trong. Vì vaäy, gaàn saùt beà maët giaù theå moâi tröôøng kî khí hình thaønh. Heä thoáng thu nöôùc ñaët döôùi ñaùy beå vaø coù caáu truùc roå ñeå taïo ñieàu kieän khoâng khí löu thoâng trong beå. Sau khi ra khoûi beå, nöôùc thaûi vaøo beå laéng ñôït hai ñeå loaïi boû maøng vi sinh taùch khoûi giaù theå. Nöôùc sau xöû lyù coù theå tuaàn hoaøn ñeå pha loaõng nöôùc thaûi ñaàu vaøo ñoàng thôøi duy trì ñoä aåm cho maøng nhaày. Beå loïc sinh hoïc tieáp xuùc quay (RBC) Beå loïc sinh hoïc tieáp xuùc quay (RBC – Rotating Biological Contactors) ñöôïc aùp duïng ñaàu tieân ôû CHLB Ñöùc naêm 1960 vaø hieän nay ñaõ ñöôïc söû duïng roäng raõi ñeå xöû lyù BOD vaø Nitrat hoùa. RBC bao goàm caùc ñóa troøn polystyren hoaëc polyvinyl chloride ñaët gaàn saùt nhau. Ñóa nhuùng chìm khoaûng 40% trong nöôùc thaûi vaø quay ôû toác ñoä chaäm. Khi ñóa quay, maøng sinh khoái treân ñóa tieáp xuùc vôùi chaát höõu cô coù trong nöôùc thaûi vaø sau ñoù tieáp xuùc vôùi oâxy. Ñóa quay taïo ñieàu kieän chuyeån hoùa oâxy vaø luoân giöõ sinh khoái trong ñieàu kieän hieáu khí. Ñoàng thôøi ñóa quay coøn taïo neân löïc caét loaïi boû caùc maøng vi sinh khoâng coøn khaû naêng baùm dính vaø giöõ chuùng ôû daïng lô löûng ñeå ñöa qua beå laéng ñôït II. Khaùc vôùi quaàn theå vi sinh vaät ôû buøn hoaït tính, thaønh phaàn loaøi vaø vaø soá löôïng caùc loaøi laø töông ñoái oån ñònh. Vi sinh vaät trong maøng baùm treân ñóa quay goàm caùc vi khuaån kò khí tuøy tieän nhö: Pseudomonas, Alcaligenes, Flavobacterium, … caùc vi sinh vaät hieáu khí nhö: Bacillus (thöôøng thì coù ôû lôùp treân cuûa maøng). Khi löôïng khoâng khí cung caáp khoâng ñuû thì vi sinh vaät taïo thaønh maøng moûng goàm caùc chuûng vi sinh vaät yeám khí nhö: Desulfovibrio vaø moät soá vi khuaåu sunfua, trong ñieàu kieän yeám khí vi sinh vaät thöôøng taïo muøi khoù chòu. Naám vaø vi sinh vaät hieáu khí phaùt trieån ôû maøng treân, vaø cuøng tham gia vaøo vieäc phaân huûy caùc chaát höõu cô. Söï ñoùng goùp naám chæ quan troïng trong tröôøng hôïp pH nöôùc thaûi thaáp, hoaëc caùc loaïi nöôùc thaûi coâng nghieäp ñaëc bieät, vì naám khoâng theå caïnh tranh vôùi caùc loaïi vi khuaån veà thöùc aên trong ñieàu kieän bình thöôøng. 2.2.2. Ñieàu kieän kî khí Beå loïc kò khí Laø loaïi beå kín, phía trong chöùa vaät lieäu loïc ñoùng vai troø nhö giaù theå cuûa VSV dính baùm. Nhôø ñoù, VSV seõ baùm vaøo vaø khoâng bò röûa troâi theo doøng chaûy. Vaät lieäu loïc cuûa beå loïc kò khí laø caùc loaïi cuoäi, soûi, than ñaù, xæ, oáng nhöïa, taám nhöïa hình daïng khaùc nhau. Kích thöôùc vaø chuûng loaïi vaät lieäu loïc, ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo coâng suaát cuûa coâng trình, hieäu quaû khöû COD, toån thaát aùp löïc nöôùc cho pheùp, ñieàu kieän nguyeân vaät lieäu taïi choã. Nöôùc thaûi coù theå ñöôïc cung caáp töø treân xuoáng hoaëc töø döôùi leân. Beå loïc kò khí coù khaû naêng khöû ñöôïc 70(90% BOD. Nöôùc thaûi tröôùc khi vaøo beå loïc caàn ñöôïc laéng sô boä. Öu ñieåm: khaû naêng khöû BOD cao, thôøi gian loïc ngaén, VSV deã thích nghi vôùi nöôùc thaûi, vaän haønh ñôn giaûn, ít toán naêng löôïng, theå tích cuûa heä thoáng xöû lyù nhoû. Khuyeát ñieåm: thöôøng hay bò taéc ngheõn, giaù thaønh cuûa vaät lieäu loïc khaù cao, haøm löôïng caën lô löûng ra khoûi beå lôùn, thôøi gian ñöa coâng trình vaøo hoaït ñoäng daøi. Beå loïc ngöôïc qua taàng buøn kò khí UASB Beå UASB khoâng söû duïng vaät lieäu dính baùm maø söû duïng lôùp caën (coù chöùa raát nhieàu VSV kò khí) luoân luoân toàn taïi lô löûng trong dung dòch leân men nhôø heä thoáng nöôùc thaûi chaûy töø döôùi leân. Sau moät thôøi gian hoaït ñoäng, trong heä thoáng hình thaønh 3 lôùp; phaàn buøn ñaëc ôû ñaùy heä thoáng, moät lôùp thaûm buøn ôû giöõa heä thoáng goàm nhöõng haït buøn keát boâng vaø phaàn chöùa biogas ôû treân cuøng. Nöôùc thaûi ñöôïc naïp vaøo töø döôùi ñaùy heä thoáng, ñi xuyeân qua lôùp buøn ñaëc vaø thaûm buøn roài ñi leân treân vaø ra ngoaøi. Khi tieáp xuùc vôùi nhöõng haït buøn keát boâng ôû thaûm buøn, vi khuaån seõ xöû lyù chaát höõu cô vaø chaát raén seõ ñöôïc giöõ laïi. Caùc haït buøn seõ laéng xuoáng thaûm buøn vaø ñònh kì ñöôïc xaû ra ngoaøi. Öu ñieåm: hieäu quaû xöû lyù cao, thôøi gian löu nöôùc trong beå ngaén, thu ñöôïc khí CH4 phuïc vuï cho nhu caàu veà naêng löôïng, caáu taïo beå ñôn giaûn, deã vaän haønh, naêng löôïng phuïc vuï vaän haønh beå ít. Khuyeát ñieåm: khoù kieåm soaùt traïng thaùi vaø kích thöôùc haït buøn, caùc haït buøn thöôøng khoâng oån ñònh vaø raát deã bò phaù vôõ khi coù söï thay ñoåi moâi tröôøng. 2.3. MOÄT SOÁ QUI TRÌNH XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TRONG COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT TINH BOÄT KHOAI MÌ Vôùi caùc daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát ñaõ neâu ôû chöông 1, moät soá nhaø maùy ñaõ xaây döïng heä thoáng xöû lyù nhö sau: 2.3.1. Nhaø maùy saûn xuaát tinh boät khoai mì Phöôùc Long – xaõ Buø Nho – huyeän Phöôùc Long – tænh Bình Phöôùc Nhaø maùy Phöôùc Long coù löu löôïng vaø thaønh phaàn nöôùc thaûi nhö sau: Q = 4.800 m3/ngaøy pH = 4,5 – 6 Chaát raén lô löûng = 1.500 – 2.000 mg/l BOD = 3.000 – 4.000 mg/l Töø löu löôïng vaø thaønh phaàn nöôùc thaûi nhö treân, nhaø maùy Phöôùc Long ñaõ xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi theo sô ñoà coâng ngheä: Beå soá Dieän tích beå (m2) Theå tích beå (m3) Thôøi gian löu (ngaøy)  1 67.230 265.166 37  2 30.690 114.239 16  3 19.550 69.815 10  4 11.500 38.241 5  5 10.400 32.370 4,5  6 16.000 30.148 4  7 16.675 12.839 2  Toång soá 172.045 562.768 78,5  Öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm cuûa heä thoáng: Nöôùc thaûi sau khi loïc caùt ñöôïc taùch protein ñeå laøm giaûm haøm löôïng chaát lô löûng trong nöôùc thaûi. Sau ñoù, nöôùc thaûi ñöôïc daãn qua caùc beå yeám khí vaø hieáu khí ñeå xöû lyù baèng phöông phaùp sinh hoïc. Öu ñieåm: vaän haønh ñôn giaûn, chi phí vaän haønh thaáp. Khuyeát ñieåm: chieám dieän tích lôùn, deã phaùt sinh ra muøi hoâi thoái, caàn phaûi choáng thaám cho caùc hoà, toán kinh phí lôùn. Nöôùc thaûi ñaàu ra khoâng oån ñònh, coù theå khoâng ñaït tieâu chuaån. 2.3.2. Nhaø maùy saûn xuaát tinh boät khoai mì Hoaøng Minh Hình 2.7: Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy Hoaøng Minh Öu vaø khuyeát ñieåm cuûa heä thoáng: Nöôùc thaûi sau khi ñöôïc trung hoøa ñeå naâng noàng ñoä pH seõ ñöôïc daãn ñeán beå ñieàu hoøa ñeå ñieàu hoøa löu löôïng vaø noàng ñoä ñoàng thôøi xöû lyù moät phaàn chaát thaûi. Sau ñoù, nöôùc thaûi seõ ñöôïc xöû lyù kî khí baèng UASB vaø hieáu khí baèng Aerotank. Öu ñieåm: Heä thoáng vaän haønh ñôn giaûn, khoâng chieám nhieàu dieän tích. Khuyeát ñieåm: Khoâng xöû lyù trieät ñeå löôïng CN trong nöôùc thaûi khoai mì, ñeå ñaït tieâu chuaån xaû loaïi A heä thoáng phaûi xöû lyù vôùi taûi löôïng lôùn daãn ñeán khoù kieåm soaùt. 2.3.3. Nhaø maùy saûn xuaát tinh boät khoai mì Taân Chaâu – Taây Ninh Löu löôïng thaønh phaàn nöôùc thaûi taïi nhaø maùy Taân Chaâu – Taây Ninh: Stt Chæ tieâu Ñôn vò Noàng ñoä Noàng ñoä trung bình  01 Löu löôïng nöôùc thaûi m3/ngaøy 1.200 – 1.600 1.520  02 pH  4 – 4,16 4  03 CODtc mg/l 26690 – 28655 27.000  04 CODht mg/l 14.323 – 17.764 17.000  05 BOD5 mg/l 8.858 – 11.005 10.000  06 TDS mg/l 1.758 – 2.120 2.000  07 SS mg/l 1.477 – 2.585 2.200  08 Ñoä kieàm mg/l 0 0  09 Glucose CaCO3/l 500 – 800 650  10 Protein mg/l 900 – 1.900 1.400  11 Lipit mg/l 236 – 360 298  12 Tinh boät mg/l 2.400 – 3.200 2.800  13 CN- mg/l 5,8 5,8  14 SO42- mg/l 99 99  Töø löu löôïng vaø thaønh phaàn nöôùc thaûi nhö treân nhaø maùy ñaõ xaây döïng heä thoáng xöû lyù nhö sau: Hình 2.8: Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy Taân Chaâu – Taây Ninh Öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm cuûa heä thoáng Nöôùc thaûi ñöôïc thu gom töø caùc phaân xöôûng seõ qua beå laéng chaûy vaøo beå trung hoøa. ÔÛ beå trung hoøa, dung dòch xuùt seõ ñöôïc ñöa vaøo beå nhaèm trung hoøa caùc acid coù trong nöôùc thaûi. Sau ñoù, nöôùc thaûi ñöôïc ñöa vaøo heä hoà 2, 3, 4, 5, 6 vaø 7 ñeå xöû lyù baèng phöông phaùp sinh hoïc. Ñeå hieäu quaû xöû lyù ñöôïc naâng cao, heä hoà phaûi ñöôïc naïo veùt thöôøng xuyeân cuõng nhö taêng ñoä saâu cuûa hai hoà ñaàu tieân nhaèm taïo ñieàu kieän toát cho hoaït ñoäng yeám khí cuûa vi khuaån. Nöôùc thaûi sau xöû lyù ñaït tieâu chuaån loaïi B tröôùc khi thaûi ra nguoàn. Nhöng theo keát quaû kieåm nghieäm thì chaát löôïng nöôùc thaûi ra nguoàn cao hôn tieâu chuaån cho pheùp ( BOD laø 240 mg/l, COD laø 336 mg/l), tuy nhieân nöôùc thaûi sau xöû lyù coù theå duøng töôùi tieâu toát. Öu ñieåm: vaän haønh ñôn giaûn, chi phí vaän haønh thaáp. Khuyeát ñieåm: ñoøi hoûi dieän tích xaây döïng lôùn, ngoaøi ra vieäc choáng thaám ôû caùc hoà ñaàu tieân (caùc hoà kî khí vaø tuøy tieän) laø raát quan troïng nhaèm traùnh hieän töôïng ngaám nöôùc thaûi vaøo ñaát, aûnh höôûng ñeán chaát löôïng nguoàn nöôùc ngaàm cuûa khu vöïc. 2.3.4. Nhaän xeùt chung: Ñoái vôùi qui moâ coâng nghieäp thì ñaõ coù caùc qui trình xöû lyù phuø hôïp maø sau xöû lyù ñaït tieâu chuaån xaû. Tuy nhieân vieäc xaây döïng qui trình xöû lyù cho caùc nhaø maùy vôùi qui moâ coâng nghieäp ñoøi hoûi chi phí ñaàu tö vaø chi phí vaän haønh cao, ñieàu naøy laøm aûnh höôûng ñeán giaù thaønh phaåm. Vì vaäy, cho ñeán nay vaãn chöa coù qui trình xöû lyù naøo ñoái vôùi nöôùc thaûi saûn xuaát tinh boät khoai mì ñaït ñeán tieâu chuaån. Tìm kieám coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi tinh boät phuø hôïp laø raát caàn thieát. CHÖÔNG 3 TOÅNG QUAN VEÀ NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT TINH BOÄT KHOAI MÌ TÆNH BÌNH DÖÔNG 3.1. TOÅNG QUAN VEÀ NHAØ MAÙY - Nhaø maùy ñaët taïi aáp 5, xaõ An Laïc, huyeän Taân Uyeân, tænh Bình Döông. - Hoaït ñoäng vôùi coâng suaát 60 taán/ngaøy - Nhaø maùy cung caáp caây gioáng naêng suaát cao vaø gioáng môùi coù khaû naêng luaân canh cho nhaân daân ñòa phöông ñeå laøm nguoàn nguyeân lieäu. Veà cô baûn, vò trí nhaø maùy coù nhöõng thuaän lôïi sau : Gaàn vuøng nguyeân lieäu. Gaàn Soâng Ñoàng Nai laø nguoàn nöôùc caáp cho hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa nhaø maùy ñoàng thôøi cuõng laø tuyeán ñöôøng giao thoâng thuûy quan troïng taïi khu vöïc. Heä thoáng giao thoâng ñöôøng boä khu vöïc ñang ñöôïc naâng caáp, söûa chöõa. Khu vöïc ñaõ coù heä thoáng chuyeån taûi ñieän ñuû khaû naêng cung caáp ñieän cho caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy. 3.1.1. Sô ñoà toå chöùc cuûa nhaø maùy 3.1.1.1. Hoäi ñoàng quaûn trò Cô quan laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Coâng ty seõ laø Hoäi ñoàng quaûn trò. Hoäi ñoàng quaûn trò laø caáp coù thaåm quyeàn cao nhaát trong Coâng ty. Hoäi ñoàng quaûn trò seõ chòu traùch nhieäm quaûn lyù, chæ ñaïo vaø kieåm soaùt Coâng ty. Hoäi ñoàng quaûn trò seõ goàm 5 thaønh vieân. 3.1.1.2. Ban ñieàu haønh Ban ñieàu haønh cuûa Coâng ty bao goàm moät Giaùm ñoác vaø hai Phoù giaùm ñoác do Hoäi ñoàng quaûn trò boå nhieäm ñeå ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng kinh doanh haøng ngaøy cuûa Coâng ty. Sô ñoà cô caáu toå chöùc vaø quaûn lyù cuûa Coâng ty nhö sau : 3.1.1.3. Nhaân söï Baûng 3.1 : nhaân söï cuûa nhaø maùy STT Chöùc vuï Soá löôïng  1 Nhaân vieân giaùn tieáp 15  2 Nhaân vieân tröïc tieáp 135  Toång coäng 150  3.1.1.4. Cheá ñoä laøm vieäc Coâng ty aùp duïng cheá ñoä lao ñoäng 3 ca/ngaøy (8 giôø/ca). Soá ngaøy laøm vieäc trong naêm laø 300 ngaøy. Caùc ngaøy nghæ vaø ngaøy Leã seõ ñöôïc aùp duïng phuø hôïp vôùi Luaät lao ñoäng cuûa Vieät Nam. Nhöõng nhaân vieân laøm vieäc ngoaøi giôø seõ ñöôïc höôûng caùc trôï caáp öu ñaõi. Caùc cheá ñoä baûo hieåm, an toaøn lao ñoäng seõ ñöôïc Coâng ty aùp duïng theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam. 3.1.2. Saûn phaåm, dòch vuï vaø thò tröôøng 3.1.2.1. Saûn phaåm Saûn phaåm chính cuûa nhaø maùy laø tinh boät khoai mì vaø baõ mì. Döï kieán 80% saûn phaåm tinh boät khoai mì seõ ñöôïc xuaát khaåu vaø caùc saûn phaåm khoâng ñuû chaát löôïng xuaát khaåu seõ ñöôïc cung caáp laøm nguyeân lieäu cho caùc ngaønh coâng nghieäp trong nöôùc (nhö ngaønh saûn xuaát giaáy, hoà daùn, ngaønh deät, saûn xuaát vaùn eùp, cao su, döôïc lieäu, ñöôøng, thöïc phaåm vaø caùc coâng ty saûn xuaát boät ngoït). Ngoaøi ra, baõ mì seõ ñöôïc cung caáp cho ngaønh chaên nuoâi laøm thöùc aên gia suùc taïi ñòa phöông vaø caùc tænh laân caän hoaëc seõ ñöôïc duøng laøm phaân boùn sau khi ñaõ qua xöû lyù. Nhaèm ñaûm baûo saûn phaåm ñaït tieâu chuaån chaát löôïng quoác teá, nhaø maùy seõ aùp duïng tieâu chuaån Starch UDC 664.227 vaø ñöôïc toùm taét trong baûng sau : Baûng 3.2 : Tieâu chuaån tinh boät cuûa nhaø maùy (aùp duïng Starch UDC 664.227 ñoái vôùi tinh boät khoai mì) Chaát löôïng Loaïi saûn phaåm  Cao caáp 1 2 3  Ñoä aåm, khoâng quaù 12,5 13 14 14  Troïng löôïng tinh boät sau khi saáy, khoâng döôùi (%) 97,50 97,50 96 96  Troïng löôïng tro, khoâng quaù (%) 0,01 0,15 0,30 0,30  Troïng löôïng ñaïm, khoâng quaù (%) 0,20 0,30 0,30 0,30  Ñoä pH 4,5 – 7 4,5 – 7 3,5 – 7 3,5 – 7  Loïc toång troïng löôïng baèng vi traéc keá 150, khoâng quaù 1 1 3 5  Ñoä dính 700 500 400 350  Ñoä traéng (%) 98 95 90 88  Baûng 3. 3 : Saûn löôïng saûn phaåm cuûa nhaø maùy Saûn phaåm Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm 4 Naêm 5  Tinh boät khoai mì (taán) 2.800 11.250 15.750 18.000 18.000  Baõ mì *(taán) 8.400 33.750 47.250 54.000 54.000  (*) : Khoái löôïng baõ mì tính trong tröôøng hôïp khoâng taùch rieâng phaàn voû 3.1.2.2. Dòch vuï Nhaèm taïo nguoàn nguyeân lieäu oån ñònh cho hoaït ñoäng saûn xuaát, Coâng ty seõ cung caáp gioáng khoai mì coù naêng suaát cao cho noâng daân ñòa phöông. Coâng ty seõ troàng vaø öôm gioáng treân moät dieän tích ñaát laø 25 ha vôùi caùc gioáng khoai mì naêng suaát cao, cho saûn löôïng thaáp nhaát töø 25 – 30 taán/ha vôùi haøm löôïng tinh boät treân 30%. 3.1.2.3. Thò tröôøng Saûn phaåm tinh boät cuûa Coâng ty seõ ñöôïc cung caáp cho hai khu vöïc thò tröôøng chính. Thò tröôøng xuaát khaåu, saûn phaåm tinh boät khoai mì seõ ñöôïc xuaát sang caùc nöôùc Chaâu AÙ nhö Hong Kong, Singapore, Ñaøi Loan vaø ñaëc bieät laø Trung Quoác. Thò tröôøng trong nöôùc, tinh boät khoai mì seõ ñöôïc cung caáp cho caùc ngaønh coâng nghieäp nhö ngaønh coâng nghieäp giaáy, ngaønh deät, ngaønh cheá bieán goã daùn,… Saûn phaåm baõ mì cuûa Coâng ty seõ ñöôïc söû duïng laøm thöùc aên gia suùc vaø seõ ñöôïc cung caáp cho ngaønh chaên nuoâi taïi ñòa phöông cuõng nhö taïi ñòa baøn laân caän. Baõ mì vaø voû khoai mì coøn ñöôïc söû duïng laøm phaân boùn sau khi ñaõ qua xöû lyù. 3.2. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN KHU VÖÏC XUNG QUANH NHAØ MAÙY: 3.2.1. Ñieàu kieän khí haäu Nhaø maùy saûn xuaát tinh boät khoai mì Bình Döông naèm trong vuøng khí haäu chung cuûa tænh Bình Döông mang ñaëc ñieåm khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa, noùng aåm vaø ñöôïc chia laøm 2 muøa roõ reät laø muøa möa vaø muøa khoâ. - Muøa khoâ baét ñaàu töø thaùng 12 ñeán thaùng 3 naêm sau. - Muøa möa baét ñaàu töø thaùng 4 vaø keát thuùc vaøo thaùng 11. 3.2.1.1. Nhieät ñoä Tænh Bình Döông naèm trong vuøng coù löôïng böùc xaï maët trôøi quanh naêm vaø töông ñoái oån ñònh nhieät ñoä khoâng khí trung bình thaùng laø 26,50C, cao nhaát laø 28,3oC, thaáp nhaát laø 25,1oC. Bieân ñoä dao ñoäng nhieät trong ngaøy lôùn, nhieät ñoä khoâng khí thöôøng thaáp nhaát vaøo thaùng 1, cao daàn leân vaø ñaït giaù trò cöïc ñaïi vaøo khoaûng thaùng 4 (muøa khoâ) sau ñoù giaûm daàn trong muøa möa cho ñeán thaùng 12.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDong.doc