Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuỷ sản Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Thảo Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công suất: 30 m3/ ngày đêm

LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong những thập niên gần đây, ô nhiễm môi trường nói chung và nước thải nói riêng đang trở thành mối lo của nhân loại. Vấn đề ô nhiễm môi trường và bảo vệ sự trong sạch cho các thủy vực hiện nay đang là những vấn đề cấp bách trong quá trình phát triển xã hội khi nền kinh tế và khoa học kỹ thuật đang tiến lên những bước dài. Để phát triển bền vững chúng ta cần có những biện pháp kỹ thuật hạn chế, loại bỏ các chất ô nhiễm do hoạt động sống và sản xuất thải ra môi trường. Một trong những biện pháp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và chống ô nhiễm nguồn nước là tổ chức thoát nước và xử lý nước thải trước khỉ đổ vào nguồn tiếp nhận. Chế biến thủy sản ở nước ta là ngành công nghiệp có mạng lưới sản xuất rộng với nhiều mặt hàng, nhiều chủng loại và gần đây có tốc đọ tăng trưởng kinh tế rất cao. Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế mới là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho sự phát triển, vì sản xuất càng phát triển thì lượng chất thải càng lớn. Các chất thải có thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ bao gồm các hợp chất chứa Cacbon, Nito, Photpho .Trong điều kiện khí hậu Việt Nam, chúng nhanh chóng bị phân hủy gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Ví dụ, nồng độ COD trong các công ty chế biến thủy sản các loại khoảng 3000 : 6000 mg/l vượt quá nhiều lần tiêu chuẩn cho phép (QCVN 11:2008 /BTNMT) Trong những năm gần đây, có rất nhiều khiếu kiện và ý kiến phản ứng của nhân dân về ô nhiễm môi trường do các ngành chế biến thủy sản gây ra. Điều này cho thấy ngành chế biến thủy sản đang đứng trước nguy cơ làm suy thoái môi trường, ảnh hưởng không những cuộc sống hiện tại mà cả cho thế hệ tương lai. Chính vì vậy, trong phạm vi hẹp của đồ án em chọn đề tài “ Thiết kế hệ thống nước thải thủy sản doanh nghiệp tư nhân Thương Thảo” BÀ RỊA VŨNG TÀU. 1.2. Mục tiêu của đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản doanh nghiệp tư nhân Thương Thảo để lý chất thải, giảm thiểu tác hại lên môi trường trong điều kiện phù hợp vói công ty. 1.3. Nội dung của đồ án Thu thập số liệu, tài liệu, đánh giá tổng quan về khả năng gây ô nhiễm môi trường và xử lý nước thải trong ngành chế biến thủy sản. Khảo sát, phân tích, đo đạc,thu thập số liệu về DNTN Thương Thảo. Lựa chọn thiết kế công nghệ và thiết bị xử lý nước thải nhằm tiết kiệm kinh phí phù hợp với điều kiện của công ty. 1.4. Phương pháp thực hiện Tổng hợp số liệu Phân tích khả thi Tính toán kinh tế MỤC LỤC Chương I : Tổng quan về nước thải thuỷ sản . 1 I . Tổng quan về nước thải thuỷ sản 1 Các chất hữu cơ . 1Chất rắn lơ lửng . 1Chất dinh dưỡng ( N,P) 2Vi sinh vật 2 II. Tổng quan về công nghệ xử lý nước thải . 2 II.1 Phương pháp cơ học 2 Song chắn rác . 2Bể lắng cát 3Bể lắng . 3 Bể lắng đứng 3Bể lắng ngang 4Bể lắng ly tâm . 4Bể lắng trong . 4Bể lắng tầng mỏng 5Bể vớt dầu mở 5Bể lọc . 5 II.2 Phương pháp hoá lý . 5 Phương pháp keo tụ vsf phương pháp đông tụ 6 Phương pháp keo tụ . 6Phương pháp đông tụ 7Tuyển nổi 7Hấp phụ . 8Phương pháp trao đổi ion . 8Các quá trình tách bằng màng 9Phương pháp điện hoá . 10Phương pháp trích ly . 10 II.3 Phương pháp hoá học 11 Phương pháp trung hoà . 11Phương pháp oxy hoá khử 11Khử trùng nước thải . 12 II.4 Phương pháp sinh học . 13 Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên 13 Hồ sinh vật . 14 Hồ sinh vật hiếu khí 15Hồ sinh vật tuỳ tiện . 15Hồ sinh vật yếm khí 15Cánh đồng tưới - Cánh đồng lọc 16Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo . 16 Bể lọc sinh học 16 Bể lọc sinh học nhỏ giọt . 17Bể lọc sinh học cải tạo 17Bể hiếu khí bùn hoạt tính - Bể Aerotank . 17Quá trình xử lý sinh học kỵ khí- UASB . 18 Quá trình xử lý sinh học kỵ khí . 18Bẻ UASB . 20Bể sinh học theo mẻ SBR( Sequence Batch Reactor ) . 20 Chương 2 : Tổng quan về doanh nghiệp tư nhân thương thảo . 23 I. Sơ lược về tình hình hoạt động của cơ sở . 23 Thông tin chung 23Tóm tắt quá trình và hiện trạng hoạt động của cơ sở 23 Sơ lược về tình hình hoạt động . 23 Thời gian hoạt động 23Vị trí cơ sở 23Loại hình hoạt động . 24Quy trình chế biến 24 II. Tình trạng nước thải của công ty 25 2.1 Nguồn phát sinh . 25 2.2 Nguồn tiếp nhận . 25 2.3 Hiện trạng môi trường nước 26 Chương 3 : Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuỷ sản doanh nghiệp Thương Thảo 29 Các thông số tính toán 29Tính toán . 29 Song chắn rác 35 Chức năng 35Vật liệu . 35Tính toán 35Hầm tiếp nhận 39 Chức năng . 39Vật liệu . 39Tính toán 39Bể điều hoà . 40 Chức năng . 40Vật liệu . 41Tính toán 41Lưu lượng khí cần sục trong bể điều hoà . 41 Lưu lượng khí cần cấp trong bể . 41Dường kính ống chính . 41Lưu lượng khí trong mỗi ống nhánh 42Đường kính ống nhánh 42Lưu lượng khí qua một lỗ . 42Số lỗ trên mỗi ông nhánh 42Áp lực cần thiết cho hệ thông khí nén 42Công suất máy khí nén . 43Công suất máy bơm bể điều hoà . 43Tính toán bể UASB 44 Hiệu quả xử lý COD,BOD 44Để giữ lớp bùn ở trạng thái lơ lửng tốc độ nước dân trong bể . 45Chiều cao xử lý yếm khí 45Tổng chiều cao bể 45Kiểm tra thời gian lư nước . 46Với diện tích F= L*B=2 . 46Nước khi vào ngăn lắng sẽ được tách khí bằng các tấm chắn khí đặt nghiêng so với phương ngang một góc 45-600 . 46Trong bể lắp một tấm hướng dòng 46Tấm chắn khí 1 47 3.2.4.10 Tấm chắn khí 2 . 47 3.2.4.11 Tấm hướng dòng . 47 3.2.4.12 Tính toán ống phân phối nước 48 3.2.4.13 Đường kính ống nhánh 48 3.2.4.14 Lỗ phân phối nước . 48 3.2.4.15 Tính lượng khí sinh ra 48 3.2.4.16 Đường kính ống thu khí . 49 3.2.4.17 Lượng bùn sinh ra . 49 3.2.4.18 Đường kính ống thu bùn 50 3.2.4.19 Số lỗ đục trên ống thu bùn 50 3.2.4.20 Đường kính ống thu bùn trung tâm 50 3.2.4.21 Máng thu nước 50 3.2.5 Bể chứa trung gian . 52 3.2.5.1 Chức năng 52 3.2.5.2 Vật liệu . 52 3.2.5.3 Tính toán 52 3.2.6 Tính toán bể Aerotank 53 Nước thải sau khi lắng ở bể lắng 2 54Quá trình hô hấp nội bào được thể hiện theo phương trình 54BOD5 hoà tan còn lại trong nước ra khỏi bể lắng 54Hiệu quả xử lý theo BOD5 hoà tan 54Hiệu quả xử lý toàn bộ hệ thống 54Thể tích Aerotank . 55Kích thước bể 55Lượng bùn phải xả ra mỗi ngày sau khi nhà máy hoạt động ổn định . 56Lượng bùn xả ra hàng ngày từ đáy bể lắng 2 theo đường tuần hoàn . 56 3.2.6.10 Thời gian tích luỹ cặn ( tuần hoàn toàn bô, không xả cặn ban đầu) . 57 3.2.6.11 Thông số tuần hoàn bùn 57 3.2.6.12 Lượng oxy cần thiết . 58 3 Lượng không khí cần thiêt 59 3.2.6.14 Đường kính ống dẫn khí chính . 59 Đường kính ống dẫn khi nhánh . 59Áp lực cần thiết cho hệ thống khí nén 60Công suất máy nén khí 60Tính toán đường ống dẫn nước thải vào bể 60Đường kính ống dẫn bùn tuần hoàn từ bể lắng 2 . 61Đường ống dẫn nước ra khỏi bể Aerotank 61Kiểm tra chỉ tiêu làm việc của bể Aerotank . 61Bể lăng I . 62 3.2.7.1 Chức năng 62 3.2.7.2 Vật liệu . 62 3.2.7.3 Tính toán 62 3.2.8 Bể khử trùng . 67 3.2.8.1 Chức năng 67 3.2.8.2 Vật liệu . 67 3.2.8.3 Tính toán 68 3.2.9 Bể chứa bùn 69 3.2.9.1 Chức năng 69 3.2.9.2 Vật liệu . 69 3.2.9.3 Tính toán 69 3.2.10 Tính toán hoá chất . 71 Chương 4: Khai toán công trình xử lý nước thải 73 Phần xây dựng 73Phần thiết bị 73Chi phí vận hành 73 Chương 5: Quản lý và vận hành trạm xử lý nước thải . 76 5.1 Giai đoạn khởi động 76 5.1.1 Bể UASB 76 5.1.1.1 Chuẩn bị bùn 76 5.1.1.2 Kiểm tra bùn . 76 5.1.1.3 Vận hành . 77 5.1.2 Bể Aerotank . 77 5.1.2.1 Chuẩn bị bùn 77 5.1.2.2 Kiểm tra bùn . 77 5.1.2.3 Vận hành . 78 5.2 Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý 78 5.3 Tổ chức quản lý và kỹ thuật an toàn . 78 5.3.1 Tổ chức quản lý . 78 5.3.2 Kỹ thuật an toàn 79 5.3.3 Bảo trì . 79 5.3.3.1 Hệ thống đường ống 79 5.3.3.2 Các thiết bị 79 Chương 6 : Kết luận và kiến nghị . 81 6.1 Kiến nghị . 81 6.2 Kết luận . 81

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2339 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuỷ sản Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Thảo Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công suất: 30 m3/ ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KTCN TPHCM ----------o0o---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ----------o0o----------  KHOA : MÔI TRƯỜNG VÀ CNSH NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN: LÊ VŨ TRƯỜNG SƠN MSSV: 207108031 NGÀNH : KT MÔI TRƯỜNG LỚP : 07CMT 1. Đầu đề Đồ Án Tốt Nghiệp: “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuỷ sản DNTN Thương Thảo Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Công suất : 30 m3/ ngày đêm” 2. Nhiệm vụ ( yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu) Thu thập thông tin về DNTN Thương Thảo Xác định thành phần và tích chất nước thải DNTN Thương Thảo Xác định chỉ tiêu về nguồn nước đầu vào, đầu ra Phân tích, lựa chọn sơ đồ công nghệ xử lý nước thải Tính toán chi tiết các công trình Tính toán kinh tế cho hệ thống 3. Ngày giao đồ án Tốt Nghiệp : 05/ 04/ 2010 4. Ngày hoàn thành đồ án Tốt Nghiệp :10/ 07/ 2010 5. Họ tên người hướng dẫn Phần hướng dẫn GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn Hướng dẫn toàn phần Nội dung và yêu cầu của ĐATN đã được thông qua Bộ môn. Ngày………tháng……..năm 2010 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt ( chấn sơ bộ ): Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tổng kết: Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docnhiem vu do an.doc
 • dwgAerotank.dwg
 • dwgbe dieu hoa.dwg
 • dwgbe lang 1.dwg
 • docBÌA ĐỒ ÁN.doc
 • dwgCAO TRINH.dwg
 • docDANH MỤC HÌNH VÀ BẢN VẼ.doc
 • docDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.doc
 • dwgham tiep nhan.dwg
 • dwgkhu trung+song chan.dwg
 • docLỜI CẢM ƠN.doc
 • docLỜI MỞ ĐẦU.doc
 • docxMỤC LỤC.docx
 • docTÀI LIỆU THAM KHẢO.doc
 • docTÍNH TOÁN.doc
 • dwgUASB.dwg