Thiết kế máy nhấn tôn

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, Đảng và nhà nước cùng toàn dân thực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Đảng ta đã xác định công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước phải gắn liền với cơ khí hoá. Như chúng ta đã biết nước ta là một nước có nền công nghiệp còn lạc hậu, trình độ công nghệ chưa theo kịp các nước trên thế giới vì vậy phải nhập phần lớn các thiết bị để phục vụ cho nền kinh tế. Từ đó đảng ta chủ trương phát triển ngành cơ khí một cách nhanh chóng, trong đó việc đào tạo thế hệ những người có chuyên môn trong lĩnh vực này là rất cần thiết và cấp bách. Từ chủ trương của trường ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng giảng dạy và học trong đó có ngành cơ khí ngày càng phát triển, được đầu tư xây dựng cơ sở dạy và học nâng cao chất lượng đào tạo. Là những sinh viên may mắn được tìm hiểu và học tập tại khoa cơ khí chúng em rất tự hào và phấn khởi. Sau thời gian học tập tại trường và được đi tham quan và thực tập tại các nhà máy xí nghệp bản thân em đã được giao nhiệm vụ THIẾT KẾ MÁY NHẤN TÔN. Bằng kiến thức học tập tại trường và qua quá trình thực tập tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy : Châu Mạnh Lực em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên do khả năng còn hạn chế nên việc tính toán thiết kế máy không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ dẫn của các thầy cô trong khoa để em trưởng thành hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy Châu Mạnh Lực, cùng các thầy cô trong khoa ! Đà Nẵng, Ngày 20 tháng 05 năm 2008 Sinh viên thiết kế

doc96 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1730 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế máy nhấn tôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y âäøi täúc âäü. Viãûc tênh toaïn vaì thiãút kãú åí giai âoaûn âáöu tiãn khäng thãø hçnh dung toaìn bäü kãút cáúu maïy vaì khäúi læåüng caïc bäü pháûn cháúp haình khi âoï coï thãø tênh toaïn læûc quaïn tênh theo cäng thæïc gáön âuïng nhæ sau: Trong âoï: G: khäúi læåüng æåïc tênh cuía bäü pháûn chuyãøn âäüng(KG). V: váûn täúc låïn nháút cuía cå cáúu cháúp haình. g: gia täúc troüng træåìng, g= 9,81(m/s2). t0: thåìi gian quaï âäü cuía piston âãún täúc âäü xaïc láûp, thæåìng láúy t0 = (0,01÷0,5)s giaï trë låïn duìng cho maïy cåî nàûng, cäng suáút låïn vaì täúc âäü låïn. Choün t0 = 0,3(s). V = 14 (mm/s) Váûy Pqt = = 1391,78 (KG) Haình trçnh xuäúng nhanh : Så âäö nguyãn lyï Hçnh 3.5. Så âäö nguyãn lyï haình trçnh xuäúng nhanh. Van âaío chiãöu måí cho pheïp dáöu tæì buäöng dæåïi cuía xi lanh chaíy vãö bãø dáöu, laìm cho piston dëch chuyãøn xuäúng. ÅÍ haình trçnh naìy båm khäng cáön cung cáúp læu læåüng vaì aïp læûc taûo ra tæì tråü læûc tæì buäöng trãn cuía xi lanh. Caïc thäng säú: P1’: aïp suáút vaìo. P2 : aïp suáút caín åí âæåìng ra. Pch: khäúi læåüng cuía bäü pháûn dëch chuyãøn. Theo maïy choün Pch = = 97,52 (KG) Tæì så âäö nguyãn lyï ta coï : F1.P1 + Pch = Pmst + P2.F2 +Pqt Þ P1 = (Pmst + P2.F2 + Pqt - Pch)/ F1 Trong âoï: F1 = = = 78,54 (cm2). F2 = = = 58,9 (cm2). Pqt = = 463,93 (KG). r0: læûc caín buäöng âäúi aïp. P2 = P1 + P2 P1: aïp læûc cuía van tiãút læu. P2: aïp læûc cuía van âaío chiãöu. P1=3÷3,5 (kg/cm) Van tiãút læu kiãøu choün P1= 3 (kg/cm) = 3 (bar). P2 = 2 (bar). Þ P2 = 3 + 2 = 5 (bar). Fmst = 8,8 (KG). Thay táút caí vaìo phæång trçnh ta âæåüc: P1 = (Pmst + P2.F2 + Pqt - Pch)/ F1=(8,8+5.58,9+463,93-97,52)/78,54= 8,5 (KG/cm2). Váûy læu læåüng cáön âæa vaìo: Cäng thæïc tênh : QOV = F1.V0 = 78,54.66 = 5183,64 (cm3/phuït) Trong âoï: Vo= 11 (mm/s) = 1,1 (cm/s) = 66 (cm/phuït) Váûy: QOV = 5,2 (lêt/phuït) Læu læåüng ra : QOr = F2.V0 =58,9.66 = 3887,4 (cm3/phuït) = 3,9 (lêt/phuït) Nhæ váûy khi dëch chuyãøn vë trê cuía van âaío chiãöu thç dáöu tæì buäöng dæåïi cuía xi lanh seî chaíy vãö bãø vaì pitton seî dëch chuyãøn xuäúng dæåïi nhåì troüng læåüng cuía noï vaì tæì bãø seî tæû âäüng chaíy vaìo pháön trãn cuía xi lanh. Haình trçnh eïp phäi : Så âäö nguyãn lyï: Hçnh 3.6 Så âäö nguyãn lyï haình trçnh eïp phäi. Caïc thäng säú: P1: aïp suáút vaìo. P2: aïp suáút caín åí âæåìng ra. Pch: khäúi læåüng chaìy. Fmsâ: læûc ma saït âäüng giæîa piston vaì xi lanh. Peïp: læûc eïp cáön thiãút taûo ra âãø eïp phäi. F1: diãûn têch buäöng trãn, F1 = 78,54 (cm2). F2: diãûn têch buäöng âäúi aïp, F2 = 58,9 (cm2). Tênh P1: Dæûa vaìo så âäö nguyãn lyï ta coï phæång trçnh cán bàòng ténh : Váûn täúc eïp xuäúng cuía chaìy phuû thuäüc vaìo váûn täúc biãún daûng cuía váût liãûu, tra baíng ta choün Vct = 2 (mm/s) = 12 (cm/phuït) Fmsâ = 4,4 (KG) P2 = 5 kg/cm2 = 5 (bar) Peïp = 18000 (KG) Thay caïc giaï trë trãn vaìo phæång trçnh trãn ta âæåüc: P1 = = 225,84 (KG/cm2) Tênh læu læåüng vaìo: Qtv = F1.V1 = 78,54.12=942,48 (cm/phuït)= 0,94 (lêt/phuït). Tênh læu læåüng ra: Qtv = F2.V1 =58,9.12=706,8 (cm/phuït) = 0,7 (lêt/phuït). Haình trçnh luìi vãö : Så âäö nguyãn lyï : Hçnh 3.7 Så âäö nguyãn lyï haình trçnh luìi vãö. Haình trçnh naìy båm cung cáúp dáöu vaìo buäöng dæåïi cuía xi lanh chênh dáöu tæì buäöng trãn cuía xi lanh chênh chaíy vãö bãø chæïa. Caïc thäng säú : D=100 (mm) = 10 (cm) d= 50 (mm) F1 = 78,54 (cm2) F2 = 58,9 (cm2) Fms = 8,8 (KG) Pch = 97,52 (KG) Pqt = 463,93 (KG) P1 : aïp læûc buäöng trãn. P1 = 1,5 (KG/cm2) Tênh P3 : Dæûa vaìo så âäö nguyãn lyï trãn ta coï phæång trçnh cán bàòng nhæ sau P2.F2 = P1.F1 + Pch + Fmst+ Pqt Þ P2 = (P1.F1 + Pch + Fmst+ Pqt)/F2 = = 11,68 (KG/ cm2). Tênh læu læåüng cáön cung cáúp : Læu læåüng vaìo: Q2v = F2.V3 = 58,9.84 = 4947,6 (cm/phuït) Trong âoï: V3 = 14 (mm/s) = 84 (cm/phuït) Þ Q2v = 4,9 (lêt/phuït) Læu læåüng ra: Q2r = F1.V3 = 78,54.84=6597,64 (cm/phuït) Þ Q2r = 6,6 (lêt/phuït) Tênh toaïn täøn tháút aïp suáút : Täøn tháút aïp suáút trãn hãû thäúng thuíy læûc gäöm coï: P1: täøn tháút trãn caïc van tiãút læu. P2: täøn tháút trãn caïc van giaím aïp. P3: täøn tháút aïp suáút trãn caïc van chènh hæåïng. P4: täøn tháút aïp suáút trãn bäü loüc. P5: täøn tháút aïp suáút trãn äúng. Váûy ta coï täøn tháút aïp suáút: P = P1 + P2 + P3 + P4+ P5 Dæûa vaìo aïp suáút laìm viãûc cuía maïy : p = 150÷250 (KG/cm) Vaì dæûa vaìo baíng I-1 Trang 15 [3] Ta choün dáöu cäng nghiãûp 50. + Âäü nhåït ( 42 ÷ 58 ) 10 (m/s) + Khäúi læåüng riãng : 890÷930 (KG/cm) Ta coï aïp suáút cuía dáöu laì 150÷250 (KG/cm) nãn váûn täúc låïn nháút cuía doìng chaíy tæì 8÷10 (m/s) Ta choün v = 8 (m/s) Khi âoï âæåìng kênh äúng dáùn : d = 10 q= 6,6 (lêt/phuït) = (mm/s) v = 58.10 (m) => d = 10= 200 (mm) - Tênh täøn tháút qua âæåìng äúng : P5 = 10.. = 10.0,5. = 0,145 (bar) = 0,145 (KG/cm) - Tênh täøn tháút trãn bäü loüc : P4 = 0,4 (bar). - Tênh täøn tháút qua van phán phäúi tiãút læu : P1 = 10.. =10.3. = 0,87 (bar). = 3 trang 27 [2] - Tênh täøn tháút qua van chènh hæåïng : P3= 10.. =10.2. = 0,29 (bar). = 2 trang 27 [2] - Tênh täøn tháút qua van giaím aïp : P2 = 10.. =10.3. = 0,87 (bar). = 3 trang 27 [2] => Váûy täøn tháút aïp suáút : P = P1 + P2 + P3 + P4+ P5 = 0,145 + 0,4 + 0,87 + 0,29 + 0,87 = 2,575 (bar). Tênh aïp læûc båm cung cáúp cho caïc haình trçnh Haình trçnh xuäúng nhanh: P1 = 8,5 (KG/cm2) Haình trçnh eïp phäi: P1 = 225,84 (KG/cm2) Haình trçnh luìi vãö: P2 = 11,68 (KG/cm2) Do coï täøn tháút aïp suáút trãn hãû thäúng cho nãn aïp læûc båm cáön cung cáúp cho caïc haình trçnh laì: Haình trçnh xuäúng nhanh: P1’= P1 + P = 8,5 + 2,575 = 11,075 (KG/cm2) Haình trçnh eïp phäi: P1’ = P1 +P = 225,84 + 2,575 = 228,415 (KG/cm2) Haình trçnh luìi vãö: P2’ = P2 + P = 11,68 + 2,575 = 14,255 (KG/cm2) 4.3.2. Tênh choün cäng suáút båm dáöu Båm dáöu laì mäüt loaûi cå cáúu biãún âäøi nàng læåüng duìng âãø biãún cå nàng thaình âäüng nàng vaì thãú nàng (dæåïi daûng aïp suáút). Trong hãû thäúng dáöu eïp chè duìng loaûi båm thãø têch, nghéa laì loaûi båm thæûc hiãûn viãûc biãún âäøi nàng læåüng bàòng caïch thay âäøi thãø têch caïc buäöng laìm viãûc. Khi thãø têch caïc buäöng laìm viãûc tàng, båm thæûc hiãûn chu kyì huït, vaì khi thãø têch giaím, båm thæûc hiãûn chu kyì âáøy. Våïi yãu cáöu cuía maïy thiãút kãú, dæûa vaìo giaï trë aïp suáút laìm viãûc låïn nháút cuía hãû thäúng Pmax = 228,415 (KG/cm2) ta choün båm cho hãû thäúng laì loaûi båm pistäng hæåïng truûc. Båm pistäng hæåïng truûc coï caïc æu âiãøm sau: Kêch thæåïc nhoí goün. Laìm viãûc våïi aïp suáút cao. Hiãûu suáút laìm viãûc täút vaì háöu nhæ khäng phuû thuäüc vaìo taíi troüng. 1. Nguyãn lyï hoaût âäüng. a. Så âäö nguyãn lyï cuía båm pistäng hæåïng truûc. 4 d s2 s 1 3 5 2 Hçnh 3.8 b. Nguyãn lyï laìm viãûc Nguyãn lyï chuyãøn âäüng cuía pitton trong xilanh cuía maïy pitton räto hæåïng truûc cuîng theo nguyãn lyï chuyãøn âäüng thanh truyãön tay quay. Khi pitton (2)vaì xilanh (1) âãöu quay xung quanh truûc cuía båm, nhæng âéa nghiãng (4) laûi quay xung quanh truûc cuía noï do âéa nghiãng nghiãng mäüt goïc so våïi truûc cuía båm cho nãn noï taûo ra sæû chuyãøn âäüng tæång âäúi giæîa pitton (2) vaì xi lanh (1) våïi haình trçnh laì S. Sæû tënh tiãún tåïi lui cuía caïc pitton trong xi lanh seî taûo ra sæû huït vaì âáøy dáöu thäng qua âéa phán phäúi dáöu. Læåüng dáöu phaït ra trong mäùi voìng quay phuû vaìo âæåìng kênh xi lanh, säú pitton vaì haình trçnh cuía pitton. Goïc lãûch cuía âéa âiãöu khiãøn seî xaïc âënh haình trçnh cuía pitton. Vç thãú coï thãø thay âäøi goïc lãûch naìy âãø âiãöu chènh læåüng dáöu phaït ra. Trong thæûc tãú, goïc lãûch cuía táúm âiãöu khiãøn coï thãø cäú âënh, coï thãø âiãöu chènh âæåüc tuìy tæìng loaûi trong båm cuû thãø. Ngoaìi ra ngæåìi ta coï thãø âiãöu khiãøn læu læåüng cuía båm nhåì vaìo viãûc âiãöu khiãøn täúc âäü quay cuía räto. 2. Tênh toaïn Tæì cäng thæïc: Nb = [KW] Trong âoï: Pb : aïp suáút cuía båm (KG/cm2) Qb: læu læåüng cuía båm (lêt/phuït) Qua viãûc tênh toaïn åí trãn ta tháúy tênh cäng suáút cho båm dáöu chênh laì tênh cäng suáút cho haình trçnh eïp vç haình trçnh eïp båm thæûc hiãûn cäng suáút låïn nháút, vç váûy ta coï: Pb = P1’ = 228,415 KG/cm2 Vaì læu læåüng cáön tênh laì: Q= Max (Q; Q: Q) = Max ( 5,2 ; 0,94 ; 4,9) = 5,2 (l/ph) Trong âoï: h: hiãûu suáút cuía båm dáöu, láúy h = 0,95 Þ = = 5,47 (lêt/phuït) thay táút caí caïc giaï trë trãn vaìo cäng thæïc trãn ta âæåüc: N = = = 2,04 [KW] Þ choün cäng suáút cuía båm dáöu laì N = 3 [KW] 4.3.3. Tênh toaïn van an toaìn. Van an toaìn âæåüc duìng âãø âaím baío cho hãû thäúng âæåüc an toaìn khi coï quaï taíi. Noï âæåüc âàût trãn äúng chênh coï aïp suáút cao. Nãúu van an toaìn chè laìm viãûc giaïn âoaûn thç âoï goüi laì van chäúng âåî. Coìn khi noï laìm viãûc liãn tuûc (luän coï cháút loíng thoaït qua van) thç noï goüi laì van traìn. Cuìng mäüt van nhæng tuyì theo sæû phäúi håüp cuía noï trong hãû thäúng maì noï coï thãø laìm viãûc nhæ mäüt van traìn hay van chäúng âåî. Dæûa vaìo nguyãn lyï hoaût âäüng chia van an toaìn ra laìm hai loaûi chuí yãúu: -Van an toaìn taïc duûng træûc tiãúp. -Van an toaìn coï taïc duûng tuyì âäüng. Âäúi våïi hãû thäúng thuíy læûc cuía maïy thiãút kãú, ta choün loaûi van an toaìn coï taïc duûng tuìy âäüng. Loaûi naìy coï caïc æu âiãøm näøi träüi so våïi loaûi van coï taïc duûng træûc tiãúp, âoï laì: Laìm viãûc våïi aïp suáút cao. 5 4 2 8 3 1 6 9 Khäng nhæîng baío vãû hãû thäúng khi quaï taíi maì coìn äøn âënh aïp suáút laìm viãûc cuía hãû thäúng. Khäng gáy va âáûp trong van. 1. Nguyãn lyï hoaût âäüng a. Så âäö nguyãn lyï: Trong âoï : 1. Voí 2. Piston chênh 3. Loì xo chênh 4. Bi 5. Loì xo 6. Nàõp 7. Vêt âiãöu chènh 8. Läù tiãút læu 9. Läù thäng håi Hçnh 3.9 Kãút cáúu nguyãn lyï van an toaìn b. Nguyãn lyï hoaût âäüng Cháút loíng laìm viãûc tæì båm âæåüc dáùn vaìo buäöng (a) vaì bë âáøy vãö phêa thuìng chæïa qua buäöng (b). Dæåïi taïc duûng cuía loì xo yãúu (3), pistäng (2) bë eïp xuäúng dæåïi. Trong läù thäng (9) åí giæîa pistäng (9) coï läù giaím cháún (8) (coï âæåìng kênh nhoí), nhåì âoï buäöng (a) cuîng luän thäng våïi buäöng (e). loì xo (5) coï taïc duûng eïp viãn bi vaìo âãú van, æïng læûc cuía noï coï thãø âiãöu chènh âæåüc nhåì vêt (7). Khi aïp læûc dáöu chæa væåüt qua trë säú æïng læûc cho pheïp cuía loì xo (5) thç van bi (4) chæa måí, luïc naìy buäöng (a) thäng våïi buäöng (b). Cháút loíng trong caïc buäöng âãöu åí traûng thaïi ténh vç váûy aïp suáút trong caïc buäöng a, c, d, e coi nhæ bàòng nhau. Khi âoï pistäng 2 åí vë trtháúp nháút dæåïi taïc dung cuía læûc loì xo (3) (vç aïp suáút dáöu taïc duûng lãn pistäng (2) vãö phêa buäöng c) cán bàòng våïi aïp læûc vãö phêa buäöng d vaì e. khi hãû thäúng quaï taíi aïp suáút trong caïc buäöng a, c, d, e âäöng thåìi tàng lãn âäüt ngäüt. Luïc naìy aïp læûc cuía dáöu lãn viãn bi (4) væåüt quaï læûc loì xo (5), viãn bi (4) bë âáøy lãn vaì mäüt êt cháút loíng tæì buäöng (e) âæåüc âáøy ra ngoaìi vãö thuìng chæïa. Khi âoï nhåì läù giaím cháún (8) gáy täøn tháút aïp suáút dáöu, âiãöu naìy taûo ra sæû chãnh aïp giæîa buäöng d, e vaì c. Nhæ váûy traûng thaïi cán bàòng læûc taïc duûng lãn pistäng (3) máút âi. Dæåïi taïc duûng cuía aïp suáút cao trong buäöng c vaì e pistäng âæåüc náng cao lãn cho âãún khi láûp laûi sæû cán bàòng cuía aïp læûc cháút loíng vaì læûc loì xo (3), luïc naìy pistäng ngæìng âi lãn. Kãút quaí laì buäöng (a) thäng våïi buäöng (b) vaì qua âoï dáöu trong hãû thäúng âæåüc âáøy båït vãö thuìng chæïa, giaím taíi cho hãû thäúng. Nãúu aïp suáút trong hãû thäúng (åí buäöng a) caìng tàng maûnh thç doìng dáöu chaíy tæì buäöng d, c, lãn(e) qua van bi vãö thuìng caìng maûnh, täøn tháút aïp suáút taûi läù (8) caìng låïn âäü chãnh aïp trãn pistäng caìng tàng. Kãút quaí laì pistäng (2) tiãúp tuûc âæåüc náng lãn, cæía læu thäng giæîa buäöng (a) vaì (b) caìng räüng, dáöu caìng thoaït nhiãöu vãö thuìng. Trong thæûc tãú ngæåìi ta cho van laìm viãûc nhæ mäüt van an toaìn bàòng caïch âiãöu chènh æïng læûc loì xo (5) sao cho van bi luän måí, nghéa laì luän coï cháút loíng thoaït tæì hãû thäúng vãö thuìng vaì van bi vaì qua cæía læu thäng giæîa buäöng (a) vaì (b). Nhåì hoaût âäüng cuía van, aïp suáút trong hãû thäúng buäöng khäng thay âäøi. 2. Tênh toaïn a. Xaïc âënh læûc loì xo 3: Phæång trçnh cán bàòng læûc cuía pistäng (2) (boí qua ma saït giæîa pistäng (2) vaì xi lanh (1)) [4-1] Trong âoï: d: Âæåìng kênh låïn nháút cuía pistäng (2). Plx3: Læûc loì xo (3) Dp = p1 - p3: Âäü chãnh lãûch aïp giæîa buäöng (a) vaì buäöng (c). Qua cäng thæïc (4-1) ta nháûn tháúy âãø giæî cho aïp suáút p1 äøn âënh thç æïng læûc loì xo (3) phaíi luän thay âäøi æïng våïi tæìng giaï trë læu læåüng qua tiãút æu (8). Giaï trë læu læåüng qua läù tiãút læu luän thay âäøi phuû thuäüc vaìo váûn täúc cuía cå cáúu cháúp haình vaì âæåüc tênh theo cäng thæïc: (4-2) Trong âoï: Qb: Giaï trë læu læåüng båm. QCT: Giaï trë læu læåüng khi hãû thäúng quaï taíi. QCT = 0,94 (l/ph) Qb = 5,47 (l/ph) Thay vaìo cäng thæïc (4-2): Qtl = 5,47-0,94 = 4,53 (l/ph). Hiãûu aïp Dp qua läù tiãút læu âæåüc tênh theo cäng thæïc: (KG/cm2) (4-3) Trong âoï: Qtl: Læu læåüng qua läù tiãút læu (8), Qtl = 4,53 (l/ph) = 75,5 (cm3/s). m: hãû säú thoaït dáöu, choün m= 0,6 (phuû thuäüc vaìo hçnh daïng tiãút diãûn chaíy). g: Khäúi læåüng riãng cuía dáöu, g = 890.10-6 (KG/cm3). g: Gia täúc troüng træåìng, g = 9,81 (m/s2) = 9,81.102 (cm2/s). dtl : Âæåìng kênh läù tiãút læu. Choün dtl = 4 (mm) = 0,4 (cm). Thay caïc giaï trë trãn vaìo cäng thæïc (4-3) ta coï: = 0,16 (KG/cm2). Ta coï: Dp = p - p; Trong âoï: p1: aïp suáút cáön thiãút cho haình trçnh cäng taïc p1 = 228,415 (KG/cm2) Tiãúp âoï ta suy ra âæåüc aïp suáút åí p3 åí buäöng (c) laì: p3 = p1 - Dp = 228,415 - 0,16 = 228,255 (KG/cm2). Læûc loì xo 3 phaíi âæåüc xaïc âënh sao cho khi aïp suáút p > 228,255 (KG/cm2) thç loì xo 3 phaíi eïp laûi vaì piston (2) dëch chuyãøn âi lãn âãø xaí dáöu vãö bãø. Diãûn têch taïc duûng cuía piston (2) båíi Dp khäng xeït âãún aính hæåíng âæåìng kênh läù tiãút læu (8) vç âæåìng kênh tiãút læu beï nãn ta coï thãø boí qua : P= p. Trong âoï : d : âæåìng kênh cuía piston choün d= 12 (cm) Suy ra læûc loì xo 3 : P= 228,255.= 25815 (KG) b. Xaïc âënh læûc loì xo 5: P= (4-5) Trong âoï: c: Âäü cæïng cuía loì xo (5). h0: Âäü biãún daûng ban âáöu cuía loì xo (5). A: Âæåìng kênh låïn nháút cuía tiãút diãûn chaíy, choün A = 3 (cm). P== 1,13 (KG) Qua caïc tênh toaïn trãn ta tháúy ràòng âàûc tênh quan troüng cuía van traìn laì sæû thay âäøi aïp suáút âiãöu chènh p1 khi læu læåüng qua van traìn thay âäøi. Van seî laìm viãûc täút nãúu nhæ sæû thay âäøi aïp suáút caìng beï khi læu læåüng thay âäøi trong suäút nhæîng giaï trë læu læåüng tæì (Qmin Qmax) c. Kãút cáúu cuía van Thán van: Váût liãûu theïp 45 Noìng van: Theïp 40x Loì xo theïp: Theïp 50xT 4.3.4. Tênh toaïn van caín Van caín duìng âãø taûo nãn mäüt sæïc caín trong hãû thäúng thuíy læûc. ÅÍ cæía ra ngæåìi ra âàût mäüt van caín âãø taûo ra mäüt aïp suáút nháút âënh, âiãöu naìy laìm cho cháút loíng khäng bë âæït quaîng do âoï pistäng cuía cå cáúu cháúp haình chuyãøn âäüng ãm, nheû. Màût khaïc van caín âàût åí âæåìng dáöu häöi vãö nãn khi maïy ngæìng laìm viãûc dáöu trong xi lanh khäng chaíy hãút vãö bãø dáöu. Vç váûy khi maïy bàõt âáöu hoaût âäüng thç pistäng khäng bë gáy cháún âäüng. Dæûa vaìo kãút cáúu van, ngæåìi ta chia van caín ra laìm ba loaûi chênh: Loaûi van bi cáöu. Loaûi van bi cän. Loaûi van pistäng. ÅÍ âáy ta choün loaûi van pistäng âãø tênh toaïn 1. Så âäö nguyãn lyï. Trong âoï: 1. Thán van 2. Con træåüt 3. Baûc loït 4. Vêt âiãöu chènh 5. Loì xo 1 2 3 5 4 Hçnh 3.10 Kãút cáúu nguyãn lyï van caín 2. Tênh toaïn Choün kêch thæåïc van nhæ sau: D = 26 (mm) d = 16 (mm) a = 900 b = 450 a. Xaïc âënh âäü måí cuía van Læu læåüng qua van âæåüc tênh theo cäng thæïc: (4-6) [7.1-trang 132] [2] Trong âoï: m : hãû säú thoaït dáöu, choün m = 0,6 g : gia täúc troüng træåìng, g = 9,81 (m/s) F : diãûn têch tiãút diãûn chaíy åí cæía læu læåüng thäng giæîa buäöng (a) vaì buäöng (b) 7.2[2] Vç h quaï nhoí so våïi d nãn ta coï thãø boí qua thaình pháön trong cäng thæïc Tênh diãûn F : h: chiãöu cao náng cuía nuït van doüc theo theo âæåìng truûc cuía noï. g: troüng læåüng riãng cuía dáöu, g = 890.10 (KG/cm). Goïc âènh màût cän nuït van. Dp: âäü chãnh aïp giæîa buäöng (a) vaì buäöng (b). Dp = p - p Trong âoï: pb = 0 (aïp suáút åí cæía ra) Váûy Dp = pa = 5 (KG/cm2) Q: læu læåüng chaíy qua van caín, åí âáy ta láúy giaï trë læu læåüng häöi vãö låïn nháút åí haình trçnh chaûy khäng. Q = Qmax = 6,6 (l/ph) Q = 109,96 (cm3/s) Tæì cäng thæïc (4-6) ta suy ra âäü måí h cuía van : = 0,015 (cm) = 0,15 (mm ) b. Tênh læûc loì xo Phæång trçnh trãn cán bàòng læûc cuía nuït van khi noï chæa måí : Plx = Dp.p. (4-7) Trong âoï: Plx = h0 . C h0: âäü neïn ban âáöu cuía loì xo. C : âäü cæïng cuía loì xo. Phæång trçnh cán bàòng læûc cuía nuït van khi noï âang åí traûng thaïi måí (h0 + h).C = Dp.p. . (4-8) Trong âoï: h0.C : læûc loì xo åí traûng thaïi ban âáöu. h0.C + h.C : læûc loì xo åí traûng thaïi laìm viãûc. Dp = pa = 5 (KG/cm2) Tæì phæång trçnh (4-8) ta coï: h0.C + h.C = 5.p. = 10 (KG) Nãúu choün âäü neïn ban âáöu cuía loì xo h0 = 10 (mm) thç ta coï thãø tênh âæåüc âäü cæïng cuía noï Ta coï: (h0 + h).C = 10 (KG) Þ C = = 9,85 (KG/cm) Váûy læûc loì xo âæåüc âiãöu chènh ban âáöu laì Plx = h0.C = 1 x 9,85 = 9,85 (KG) Thay Plx = 9,85 (KG) vaìo phæång trçnh (4-7) ta tênh âæåüc âäü chãnh lãûch aïp giæîa buäöng (a) vaì buäöng (b). Dp = Dp = = = 4,9 (KG/cm2) Nhæ váûy âãø âiãöu chènh aïp suáút qua van caín, ta âiãöu chènh âäü neïn ban âáöu cuía loì xo thäng qua vêt âiãöu chènh. c. Choün váût liãûu chãú taûo van Thán van: Theïp 45 Noìng van: Theïp 40x Nàõp van: Gang Loì xo : Theïp 60T Âãú van: Theïp 20x 4.3.5. Tênh toaïn cho àõc qui dáöu Àõc qui dáöu laì loaûi thiãút bë thuíy læûc duìng âãø chæïa nàng læåüng thæìa do båm dáöu taûo nãn trong khoaính khàõc, vaì khi cáön thiãút noï coï thãø âæa nàng læåüng áúy cung cáúp laûi cho hãû thäúng. Ngoaìi ra, trong hãû thäúng âiãöu khiãøn thuíy læûc, âoìi hoíi sæû äøn âënh aïp suáút cuía nguäön, duìng àõc qui dáöu âàût åí äúng neïn cuía båm dáöu âãø âaïp æïng yãu cáöu naìy. Hiãûn nay coï hai loaë àõc qui dáöu chuí yãúu: -ÀÕc qui bàòng loì xo. -ÀÕc qui bàòng khê neïn. Âäúi våïi hãû thäúng thuíy læûc cuía maïy thiãút kãú laìm viãûc våïi aïp suáút cao (p = 250KG/cm2) ta choün loaûi àõc qui bàòng khê neïn. 1. Nguyãn lyï hoaût âäüng a.Så âäö nguyãn lyï Hçnh 3.11 Kãút cáúu nguyãn lyï àõc qui dáöu. b.Nguyãn lyï hoaût âäüng Hoaût âäüng cuía àõc qui dáöu gäöm hai quaï trçnh + Quaï trçnh naûp cho àõc qui. + Quaï trçnh àõc qui xaí nàng læåüng cho hãû thäúng, khi hãû thäúng thæìa nàng læåüng thç àõc qui seî nháûn nàng læåüng. Luïc âoï thãø têch cuía buäöng chæïa khê (1) giaím aïp suáút trong âoï tàng lãn. Khi hãû thäúng cáön nàng læåüng, dæåïi taïc duûng aïp suáút khê trong tuïi khê, dáöu tæì acqui seî âæåüc âáøy ra ngoaìi cung cáúp laûi cho hãû thäúng. 2. Tênh toaïn Viãûc tênh choün thãø têch cuía àõc qui dáöu vaì vë trê âàût àõc qui dáöu coï táöm quan troüng âãún viãûc giaím cháún vaì traïnh thiãûn tæåüng cäüng hæåíng dao âäüng cäüt dáöu. Thãø têch cáön thiãút nhoí nháút cuía àõc qui dáöu âæåüc tênh theo cäng thæïc: Trong âoï: Vd : thãø têch dáöu cáön thiãút trong àõc qui. d = : âäü khäng âäöng âãöu cuía aïp suáút taïc duûng vaìo àõc qui. Thäng thæåìng d = 0,1 0,2 n: chè säú politrop âàûc træng cho sæû neïn vaì nåí cuía khê tuìy thuäüc vaì nhiãût dung. Chè säú n thuäüc phaûm vi 1 £ n £ 1,4 VK : thãø têch tuïi khê. Sau khi tênh âæåüc thãø têch tuïi khê VK, ta tênh thãø têch toaìn pháön cuía àõc qui dáöu (V) ÅÍ phæång phaïp tênh gáön âuïng, ta choün: VK = (8 10).Vd => choün VK = 8.Vd V = (9 11).Vd => choün VK = 9.Vd Thãø têch dáöu troüng àõc qui (Vd) âæåüc tênh : Vd ³ 0,025.Q = 0,025.5,47= 0,13675 (l) Q= 5,47 (l/ph) Váûy ta tênh âæåüc thãø têch tuïi khê, vaì thãø têch toaìn pháön cuía àõc qui : VK = 8.0,5 = 4 (l) V = 9.0,5 = 4,5 (l) 4.3.6. Choün læûa van âiãöu khiãøn Choün læûa van âiãöu khiãøn cå cáúu cháúp haình laì van âaío chiãöu âiãöu khiãøn bàòng sæû kãút håüp âiãûn vaì dáöu eïp hay coìn goüi laì bäü âaío chiãöu âiãûn dáöu eïp. Bäü âaío chiãöu âiãûn dáöu eïp naìy thæåìng âæåüc duìng âãø âaío chiãöu nhanh baìn maïy, noï gäöm coï van âaío chiãöu (1) vaì van âiãöu khiãøn bàòng âiãûn tæì (2). 1. Nguyãn lyï hoaût âäüng (1) a. Så âäö nguyãn lyï (b) (a) (d) (c) (2) Hçnh 3.12 Så âäö nguyãn lyï van âiãöu khiãøn b. Nguyãn lyï ÅÍ vë trê trãn hçnh veî, dáöu tæì båm theo äúng dáùn (a) vaìo van âaío chiãöu (1) vaìo buäöng trãn cuía xi lanh truyãön læûc, dáöu tæì buäöng dæåïi cuía xi lanh theo äúng dáùn (b) vãö bãø dáöu. Van âiãöu khiãøn (2) cuîng nháûn dáöu tæì äúng dáùn (a). ÅÍ vë trê hiãûn taûi, nam chám cuía van âiãöu khiãøn bãn phaíi âoïng cuìng luïc âoï nam chám åí bãn traïi máút âiãûn. Dáöu tæì âæåìng (a) vaìo van âiãöu khiãøn (2) qua äúng dáùn (c) vaìo nàõp âiãöu khiãøn nhanh cuía van âaío chiãöu (1), âáøy con træåüt cuía van âaío chiãöu (1) sang traïi, âæa dáöu tæì båm vaìo buäöng dæåïi cuía xi lanh truyãön læûc, thæûc hiãûn viãûc âaío chiãöu cho cå cáúu cháúp haình. Dáöu tæì nàõp âiãöu traïi theo âæåìng dáùn (d) chaíy vãö bãø dáöu. 4.3.7. Choün loüc dáöu cho hãû thäúng Âäü báøn cuía dáöu coï aính hæåíng ráút låïn âãún khaí nàng laìm viãûc, âäü bãön vaì tuäøi thoü cuía thiãút bë. Sæû báøn cuía dáöu laìm tàng ma saït, caín tråí chuyãøn âäüng caïc chi tiãút trong hãû thäúng thuíy læûc. Trãn cå såí thê nghiãûm vaì thæûc tãú coï thãø âæa ra caïc taïc haûi cuía âäü báøn cuía dáöu : - Haût báøn coï kêch thæåïc bàòng hoàûc låïn hån khe håí caïc bãö màût tiãúp xuïc cuía caïc pháön tæí thuíy læûc laìm tàng læûc cáön thiãút âãø dëch chuyãøn caïc pháön tæí naìy. - Âäúi våïi caïc loaûi båm, tuäøi thoü giaím âi tyí lãû våïi sæû tàng kêch thæåïc vaì näöng âäü caïc haût báøn. - Âäü cæïng caïc haût báøn trong cháút loíng caìng låïn, caìng nhanh choïng maìi moìn caïc bãö màût tiãúp xuïc cuía caïc pháön tæí thuíy læûc. Qua caïc kãút luáûn trãn ta tháúy ràòng: muäún tàng tuäøi thoü caïc pháön tæí thuíy læûc vaì giaím âi chi phê trong quaï trçnh sæí duûng maïy coï truyãön dáùn thuíy læûc thç caïch täút nháút laì sæí duûng hãû thäúng loüc cho hãû thäúng. ÅÍ maïy thiãút kãú ta choün hai loaûi loüc: - Loüc thä (âàût åí âæåìng huït cuía båm). - Loüc tinh (âàût åí âæåìng âáøy cuía båm). 1. Loüc thä 4 3 2 1 Loüc thä âaût åí âæåìng huït cuía båm, thäng thæåìng ta duìng bäü loüc læåïi. a.Cáúu taûo loüc læåïi Trong âoï : 1 : Læåïi bàòng âäöng. 2 : Khung cæïng. 3 : Caïc läù. 4 : ÄÚng huït. b. Caïc thäng säú cuía bäü loüc læåïi - Täøn tháút aïp suáút thæåìng láúy p = 0,3 0,5 (bar). - Træåìng håüp âàûc biãût coï thãø láúy p = 1 2 (bar). - Âäúi våïi læåïi duìng laìm phãùu loüc khi âäø dáöu vaìo bãø coï thãø duìng màõt læåïi coï kêch thæåïc : 0,1x0,1 mm.Læåïi laìm bäü loüc coï säú läù 17.000 (läù/cm2). 1 2 3 4 2. Loüc tinh Trong âoï: 1. Cæía vaìo 2. Pháön tæí loüc 3. Vêt thaïo cháút báøn 4. Cæía ra Hçnh 3.13 Kãút cáúu bäü loüc cao aïp Loüc tinh âàût trãn âæåìng âáøy cuía båm nãn coìn goüi laì loüc cao aïp. Quaï trçnh tinh loüc chuí yãúu âæåüc thæûc hiãûn nhåì caïc läù xäúp cuía váût liãûu loüc. Caïc pháön tæí loüc loaûi naìy thæåìng âæåüc chãú taûo tæì caïc váût liãûu xå, xäúp, haût bäüt, giáúy, gäúm kim loaûi... Caïc pháön tæí loüc âæåüc chãú taûo bàòng caïch cho vaìo khuän kim loaûi váût liãûu chãú taûo, sau âoï táøm cháút kãút dênh vaì nung âãún khi váût liãûu âæåüc âënh hçnh væîng chàõc theo máùu cáön thiãút. ÅÍ âáy ta choün bäü loüc tinh coï pháön tæí loüc laì váût liãûu gäúm - kim loaûi. Dáöu tæì båm seî chaíy vaìo loüc åí cæía vaìo, nhåì caïc läù xäúp trãn cuía pháön tæí loüc, caïc haût cháút báøn seî âæåüc giæî laûi, dáöu saûch tiãúp tuûc âi âãún cæía ra vaì cung cáúp vaìo hãû thäúng. Sau mäüt thåìi gian, thaïo vêt âãø âæa cháút báøn ra ngoaìi. 4.3.8. TÊNH TOAÏN ÄÚNG DÁÙN DÁÖU 1. Yãu cáöu âäúi våïi äúng dáùn ÄÚng dáùn cáön phaíi coï âuí âäü bãön vaì âaím baío täøn tháút aïp suáút laì nhoí nháút. Âãø giaím täøn tháút aïp suáút thç äúng dáùn phaíi coï caïc yãu cáöu sau: - Chiãöu daìi äúng caìng ngàõn caìng täút. - Traïnh sæû biãún daûng cuía tiãút diãûn äúng dáùn trong suäút quaï trçnh laìm viãûc. - ÄÚng dáùn coï hçnh daïng sao cho hæåïng chuyãøn âäüng cuía doìng dáöu êt thay âäøi. Nãúu cáön thiãút âäøi hæåïng thç phaíi thay âäøi tæì tæì. 2. Xaïc âënh âæåìng kênh äúng dáùn Tæì cäng thæïc: Trong âoï: Q: læu læåüng âi qua äúng, Q = 5,47 (lêt/phuït) d: âæåìng kênh trong cuía äúng dáùn dáöu (mm) V: váûn täúc doìng chaíy trãn äúng dáùn (m/s) Xaïc âënh âæåìng kênh äúng dáùn : Âäúi våïi äúng huït: V= (1,5÷2) (m/s) Choün V = 1,5 (m/s) Þ (mm), láúy d = 10 (mm). Âäúi våïi äúng neïn: V = (3÷5) (m/s) Choün V = 3 (m/s) Þ (mm). Choün d = 8 (mm). Xaïc âënh chiãöu daìy cuía äúng dáùn : Tæì cäng thæïc [s] = 105.P. (N/m2) Trong âoï: [s]: æïng suáút cho pheïp, thæåìng choün: - Âäúi våïi äúng theïp: [s] = (400÷600).105 (N/mm2) - Âäúi våïi äúng âäöng: [s] = 255. 105 (N/mm2) - Âäúi våïi äúng gang: [s] = (150÷250) . 105 (N/mm2) Ta choün äúng laì váût liãûu theïp nãn ta láúy [s] = 400.105(N/mm2) Aïp suáút dáöu trong äúng P = 228,415 (KG/cm2) d: âæåìng kênh trong cuía äúng. S: chiãöu daìy thaình äúng. - Âäúi våïi äúng huït d = 10 (mm) Þ = 2,9 (mm) - Âäúi våïi äúng neïn d = 8 (mm) Þ = 2,3 (mm) 4.3.9. Tênh cäng suáút âäüng cå âiãûn Ta coï cäng thæïc: Nâc = Nb/hâ Trong âoï: Nâc: cäng suáút âäüng cå. hâ : cäng suáút tæì âäüng cå qua båm. Choün h = 0,8 Þ Nâc= = 3,75 [KW] Âãø âaím baío an toaìn cho âäüng cå âiãûn coï cäng suáút Nâc = 4 [KW] 4.3.10. Tênh toaïn thiãút kãú bãø chæïa dáöu Bçnh chæïa dáöu coï hai chæïc nàng: Læu træî dáöu vaì âiãöu hoìa dáöu trong hãû thäúng. Caïc bäü loüc coï nhiãûm vuû taïch cháút báøn trong bãø dáöu âãø khoíi gáy keût dáùn âãún sæû phaï huíy hãû thäúng. Bäü taín nhiãût hay bäü laìm maït âæåüc duìng âãø duy trç nhiãût âäü dáöu trong giåïi haûn an toaìn vaì ngàn caín sæû biãún cháút cuía dáöu. 1.Thiãút kãú bçnh chæïa dáöu Tháût dãù daìng âãø thiãút kãú bçnh chæïa dáöu lyï tæåíng nãúu khäng bë nhæîng raìng buäüc vãö giåïi haûn khäng gian, vãö troüng læåüng vaì coï thãø choün vë trê làõp âàût theo yï muäún. Tuy nhiãn våïi nhæîng bçnh chæïa dáöu thuíy læûc trãn caïc maïy coï nhæîng raìng buäüt trãn. Vç váûy viãûc thiãút kãú bçnh chæïa dáöu coï kêch thæåïc, hçnh daïng, vë trê mäüt caïch täúi æu cuîng laì mäüt váún âãö låïn. Bçnh chæïa dáöu thuíy læûc coï cáúu taûo håüp lyï, ngoaìi viãûc cung cáúp âuí dáöu cho båm coìn phaíi coï caïc khaí nàng: + Toía nhiãût täút. + Taïch âæåüc khäng khê ra khoíi dáöu. + Nháûn biãút âæåc sæû ä nhiãùm dáöu. Chuïng ta seî xem xeït mäüt säú váún âãö liãn quan âãún viãûc thiãút kãú bçnh chæïa dáöu: Hçnh daûng: Trong âoï : 1. Læåïi loüc. 2. Âæåìng äúng ra. 3. Âæåìng äúng vãö. 4. Màõt dáöu. 5. Nhiãût kãú. 6. Nàõp dáöu. 7. Läù xaí dáöu. 8. Vaïch ngàn. Kãút cáúu bçnh chæïa dáöu. Vãö hçnh daûng bçnh chæïa dáöu nãn thiãút kãú cao vaì heûp täút hån laì näng vaì räüng. Cuìng dung têch nhæng bçnh cao vaì heûp coï mæïc dáöu cao hån bçnh näng vaì räüng. Mæïc dáöu trong bçnh cao hån cæía äúng naûp cuía båm, seî traïnh sæ xoaïy läúc cuía dáöu. Nãúu coï sæû xoaïy läúc cuía dáöu åí âæåìng äúng naûp seî coï khäng khê âi vaìo hãû thäúng, khi dáöu coï láùn khäng khê khaí nàng truyãön cäng suáút seî giaím vç khäng khê bë neïn. Hån næîa, khäng khê seî laìm giaím khaí nàng bäi trån cuía dáöu. Kêch thæåïc: Trong thåìi gian daìi, thæåìng ta aïp duûng quy tàõc laì dung têch chæïa dáöu phaíi bàòng 2 hoàûc 3 láön læu læåüng dáöu âæåüc ra trong mäüt phuït. Våïi quy tàõc náöy nãúu læåüng dáöu åí ngoî ra cuía båm laì 10 lêt trãn mäüt phuït thç bçnh chæïa dáöu phaíi coï dung têch tæì 20 âãún 30 lêt trong mäüt phuït. Tháût ra quy tàc naìy thêch håüp våïi caïc maïy moïc ténh. Bçnh chæïa dáöu coï kêch thæåïc låïn seî coï khaí nàng laìm maït dáöu cao do diãûn têch bãö màût låïn nãn viãûc taín dáöu ra khäng khê bãn ngoaìi seî dãø daìng hån. Bçnh chæïa låïn, thç sæû tuáön hoaìn dáöu cuîng êt dáöu hån nãn caïc cháút báøn dãù làõng âoüng. Kêch thæåïc bçnh chæïa dáöu cuîng phaíi âuí âã øcoï thãø chæïa dáöu khi táút caí caïc piston tråí vãö vë trê ban âáöu vaì khoaíng träúng âuí cho sæû giaín nåî cuía dáöu khi tàng nhiãût âä.ü Læu læåüng låïn nháút cuía båm trong quaï trçnh hoaût âäüng cuía maïy laì 7 lêt trãn mäüt phuït do âoï ta thiãút kãú bãø dáöu coï thãø têch laì 25 lêt. Vë trê âàût: Bçnh chæïa âàût phêa trãn båm chiãúm tè lãû khaï cao trong hãû thäúng thuíy læûc nhæ váûy seî laìm giaím khaí nàng coï khoaíng träúng trong båm. Khi trong båm coï khoaíng träúng thç sæû àn moìn seî xáøy ra. Dáöu trong äúng naûp khäng âáöy cuîng coï thãø gáy ra sæû xoaïy läúc dáöu åí cæía naûp. Táúm ngàn: Trong bçnh chæïa coï bäú trê mäüt säú táúm ngàn. Chiãöu cao táúm ngàn khoaíng bàòng 2/3 mæïc dáöu. Caïc táúm ngàn coï hai taïc duûng: + Ngàn khäng cho dáöu trãn âæåìng äúng tråí vãö âi ngay vaìo båm. Coï táúm ngàn, dáöu tråí vãö seî taín ra phêa vaïch thuìng chæïa, nhiãût âäü seî giaím tháúp træåïc khi hoìa vaìo læåüng dáöu coï sàôn trong bçnh. + Traïnh sæû tung toïe dáöu trong bçnh chæïa khi hãû thäúng âang hoaût âäüng. Nàõp bçnh chæïa thæåìng coï läù thäng håi, trãn nàõp coï bäü loüc âãø ngàn buûi loüt vaìo cuìng khäng khê. Mäüt säú bçnh chæïa khäng duìng läù thäng håi maì thay thãú laì van âiãöu khiãøn. Van seî tæû âäüng âæa khäng khê loüc vaìo bçnh chæïa nhæng ngàn khäng cho khäng khê âi ra ngoaìi cho âãún khi aïp suáút trong bçnh âaût âãún giaï trë xaïc âënh træåïc. 2. Baío dæåîng bçnh chæïa dáöu thuíy læûc Viãûc baío dæåîng bçnh chæïa bao gäöm viãûc xaí dáöu cuî vaì laìm saûch bçnh chæïa theo âënh kyì qui âënh cuía nhaì saín xuáút . Cuîng coï nhæîng thiãút kãú khäng cáön phaíi tiãún haình viãûc baío dæåîng. Trãn bçnh chæïa thæåìng coï ä kênh kiãøm soaït hoàûc mäüt que kiãøm tra âãø ngæåìi váûn haình hãû thäúng thuíy læûc coï thãø kiãøm tra mæïc dáöu. Nãúu thiãúu dáöu båm thuíy læûc seî bë hæ hoíng do khäng dæåüc bäi trån âáöy âuí. Bäü loüc trãn âæåìng äúng naûp cuía båm coï thãø khäng cáön thiãút phaíi baío dæåîng thæåìng xuyãn nhæng maìng loüc trãn âæåìng äúng dáöu tråí vãö phaíi âæåüc thay thãú sau thåìi gian qui âënh. Vç váûy, bäü loüc tråí vã öthæåìng khäng âàût bãn trong bçnh chæïa âãø thuáûn låüi cho viãûc baío dæåîng. Trong khäng khê luän luän coï håi næåïc vç váûy cáön phaíi coï bäü taïch áøm vaì phaíi bäú trê åí nåi naìo maì coï thãø xem xeït hàòng ngaìy. Âæåìng äúng näúi tæì bçnh chæïa tåïi båm phaíi coï chäù näúi våïi bçnh chæïa cao hån âaïy thuìng. Våïi caïch naìy caïu báøn làõng dæåïi âaïy thuìng khäng thãø âi vaìo âæåìng äúng khi thuìng chæïa hoàûc bäü loüc âæåüc suïc ræía. Âæåìng äúng dáöu tråí vãö näúi vaìo thuìng chæïa åí vë trê tháúp hån mæûc dáöu trong thuìng vaì khäng âäúi diãûn våïi âæåìng äúng naûp cuía båm. Caïch bäú trê naìy taûo hiãûu täút cho viãûc haû nhiãût âäü tråí vãö vaì giaím sæû xoaïy läúc. 4.4. THIÃÚT KÃÚ SÅ ÂÄÖ MAÛCH ÂIÃÛN ÂIÃÖU KHIÃØN HÃÛ THÄÚNG SÅ ÂÄÖ MAÛCH ÂÄÜNG LÆÛC. Trong âoï : 1: Piston. 2: Van âaío chiãöu. 3: Âäöng häö âo aïp læûc. 4: Âäüng cå quay båm dáöu. 5: Båm dáöu. 6: Cäúi. 7: Chaìy. 8: Thán mang chaìy. 9: Cäng tàõc haình trçnh giåïi haûn trãn. 10: Cäng tàõc haình trçnh giåïi haûn dæåïi. 11: Thán âåî maïy. 12: Biãn âåî maïy. SÅ ÂÄÖ MAÛCH ÂIÃÖU KHIÃØN. Nguyãn lyï hoaût âäüng : Muäún måí maïy træåïc hãút phaíi âoïng aptomat. Khi áún nuït khåíi âäüng ON ( OFF, RN laì caïc tiãúp âiãøm thæåìng âoïng) nãn cuäün dáy K coï âiãûn => Tiãúp âiãøm K âoïng taûo lãn maûch duy trç cho hãû thäúng.Khi dáöu âuí aïp læûc tiãúp âiãøm AL âoïng ( khi dáöu khäng âuí aïp læûc AL måí ngàõt hoaût âäüng cuía xi lanh ). ONvaì Slaì caïc tiãúp âiãøm thæåìng âoïng nãn cuäün dáy K coï âiãûn laìm tiãúp âiãøm K trãn maûch âäüng læûc âoïng cung cáúp âiãûn cho cuäün dáy L cuía van laìm piston chuyãøn âäüng âi lãn. Khi ta muäún piston chuyãøn âäüng âi xuäúng ta nháún nuït ON khi âoï cuäün dáy K coï âiãûn laìm tiãúp âiãøm K âoïng trãn maûch âäüng læûc cung cáúp âiãûn cho cuäün dáy X cuía van laìm piston chuyãøn âäüng âi xuäúng. BIÃØU ÂÄÖ TRAÛNG THAÏI. 4.5. TÊNH TOAÏN SÆÏC BÃÖN VAÌ KÃÚT CÁÚU MAÏY 4.5.1 TÊNH TOAÏN SÆÏC BÃÖN CHO THÁN DAO TRÃN Kãút cáúu : Dæûa theo sæû bäú trê cuía caïc xi lanh trãn chiãöu daìi thán maïy, ta coï âæåüc thán gaï dao : Thán dao coï caïc kêch thæåïc: a = 310 (mm). b = 440 (mm). c = 240 (mm). d= 90 (mm). Thán dao coï kêch thæåïc vaì læûc taïc duûng nhæ hçnh veî. Giaí sæí læûc taïc duûng lãn thán dao phán bäú âãöu, ta coï så âäö læûc taïc duûng lãn thán dao nhæ sau: Hçnh 4.2. Så âäö læûc taïc duûng. Âãø tênh toaïn sæïc bãön cho thán gaï dao trãn khi laìm viãûc våïi cäng suáút låïn nháút cuía maïy ta mä hçnh hoïa thán thaình mäüt dáöm coï màût càõt ngang thay âäøi, chëu taíi troüng phán bäú q vaì giaí sæí læûc taïc duûng cuía 3 bäü xilanh - piston laì caïc phaín læûc taïc duûng lãn dáöm thç ta coï så âäö âãø tênh toaïn nhæ sau: Hçnh 4.3 Så âäö tênh toaïn. Âãø cán bàòng læûc ta coï : q.(2a+2b) = 3V Trong âoï : V= 180000 (KG) q.1500 = 540000 (KG) => q = 3,6.10 (N/m) Ta coï : F=.N = 0,2÷0,17 Trang 74-Ma saït hoüc Ta choün = 0,2 Ta tênh toaïn âæåüc N = Váûy F= 0,1.G = 0,1.292,57 = 29,3 (KG). Ta tháúy dáöm trãn laì mäüt dáöm siãu tènh âãø giaíi âæåüc baìi toaïn naìy ta duìng phæång phaïp giaíi bàòng phæång trçnh 3 mämen áøn säú laì caïc mämen : M0 = , M1 vaì M2 = . Taïch dáöm ra thaình caïc dáöm âån giaín âãø âaím baío dáöm laìm viãûc nhæ mäüt dáöm thæûc ta thãm vaìo caïc mämen taûi caïc gäúi tæûa: Hçnh 4.4 Så âäö mämen taûi caïc gäúi. Biãøu âäö mämen do taíi troüng gáy ra: - Trãn âoaûn AB () gäúc taûi A ta coï : Mz = Taûi Z = 0 Þ Mz = 0. Taûi Z = a Þ Mz = = 17298 (N.m) - Trãn âoaûn BC () gäúc taûi B ta coï : Mz = V.z + V= => Mz = .z + Taûi Z = 0 Þ Mz = 0 Taûi Z = Þ Mz = -=-= -8712 (N.m) Taûi Z = b Þ Mz = 0 - Trãn âoaûn CD () gäúc taûi C ta coï: Mz = V.z + V= => Mz = .z + Taûi Z = 0 Þ Mz = 0 Taûi Z = Þ Mz = -=-= -8712 (N.m) Taûi Z = b Þ Mz = 0 - Trãn âoaûn DE () gäúc taûi E ta coï: M2 = Taûi Z = 0 Þ Mz = 0. Taûi Z = a Þ Mz = = 17298 (N.m) Tæì caïc säú liãûu væìa tênh toaïn ta coï âæåüc biãøu âäö mämen uäún do taíi troüng gáy ra coï daûng nhæ sau: Hçnh 4.5. Biãøu âäö mämen do taíi troüng gáy ra. Láûp phæång trçnh 3 mämen coï daûng nhæ sau: (4.1) Trong âoï: i = 1 l1 = l2 = b a1 = b2 = m0 = m2 =F.a + =17307,083 (N.m) Våïi i = 1 thç ta coï : l.M+2.(l+l).M+l.M= -6.(+ ) b.M+2.2b.M+b.M= -6.2.. M== -58,5 (N.m) Coï âæåüc giaï trë cuía M1 ta seî âi veî biãøu âäö mämen uäún vaì læûc càõt do taíi troüng gáy ra cuía dáöm liãn tuûc. - Trãn âoaûn AB ta coï () gäúc taûi A : M= F.z + Taûi Z = 0 Þ Mz = 0. Taûi Z = a Þ Mz = F.a + . = 29,3.0,31 + = 17307,083 (N.m) Trãn âoaûn BC ta coï () gäúc taûi B : Mz = V.z + +M V= = = -118667,2341 (N). Taûi Z = 0 Þ Mz = M= 17307,083 (N.m) Taûi Z = b Þ Mz = V.b + +M Mz = M= -58,5 (N.m) = V+ q.z = 0 => z = -=- z = -= 0,33 (m) Våïi z = 0,33 (m) =>M=V.z++M =-118667,2341.0,33+ +17307,083 => M= -2251 (N.m) - Trãn âoaûn CD () gäúc taûi C ta coï : Mz = V.z + -G.z + M V = Taûi Z = 0 Þ Mz = M=-58,5 (N.m) Taûi Z = b Þ Mz = M=M= 17307,083 (N.m) = V+ q.z - G = q.z + = 0 => z = == - 0,11 (m) Våïi z = -0,11 (m) Þ Mz =-2251 (N.m) Trãn âoaûn DE () gäúc taûi D ta coï : V= M= V.z + M+ Taûi Z = 0 Þ Mz = M= 17307,083 (N.m) Taûi Z = a Þ Mz = 0 Tæì caïc säú liãûu âaî tênh toaïn trãn ta veî âæåüc caïc biãøu âäö mämen uäún vaì læûc càõt cuía dáöm. Biãøu âäö mämen uäún: Biãøu âäö læûc càõt: - Trãn âoaûn AB ta coï () gäúc taûi A : V= = F + q.z Taûi Z = 0 => V= F = 29,3 (N) Taûi Z = a => V= F + q.a = 29,3 + 3,6.10.0,31 = 111629,3 (N) - Trãn âoaûn BC ta coï () gäúc taûi B : V= = V + q.z Taûi Z = 0 => V= V=-118667,2341 (N) Taûi Z = a => V= => V= =39732,77 (N) - Trãn âoaûn CD () gäúc taûi C ta coï : V= = V + q.z - G = + q.z - G Taûi Z = 0 => V= V - G = => V= = - 39732,77 (N) Taûi Z = b => V= q.b + = => V= = 118667,2341 (N) - Trãn âoaûn DE () gäúc taûi D ta coï : V= = V + q.Zz Taûi Z = 0 V= => V= -F-q.a = -29,3-3,6.10.0,31 = - 111629,3 (N) Taûi Z = a => V= -F= - 29,3 (N) Biãøu âäö læûc càõt: Våïi caïc säú liãûu tênh toaïn âæåüc ta âi kiãøm tra bãön cho thán giaï dao trãn. Trãn biãøu âäö näüi læûc taûi âiãøm B hoàûc D âäöng thåìi væìa coï Vy låïn nháút vaì Mx låïn nháút, do váûy ta kiãøm tra bãön cho dáöm taûi âiãøm B. Âiãøm B chëu æïng suáút phàóng âàûc biãût theo thuyãút bãön thãú nàng biãún âäøi hçnh daûng. Ta coï: (4.2) Trong âoï: (4.3) Taûi B ta coï: Mx = 17307,083 (N.m). Jx = b = 90 (mm) , h = 240 (mm) => Jx = = = 103,68.10 (mm) ymax = = = 120 (mm) Thay vaìo ta coï: = 10.= 2.10(N/m) Taûi B ta coï: Vy = 118677,2341 (N) Jx = 103,68.10 (mm) : Mämen ténh âäúi våïi truûc trung hoaì x cuía pháön màût càõt nàòm vãö mäüt phêa cuía âæåìng coï toaû âäü y laì âæåìng maì ta xeït âäúi våïi æïng suáút tiãúp (y = 0) b: Bãö räüng cuía màût càõt. Jx = (4.4) Þ == 8,24.10 (N/m) Þ (N/m) Ta coï: = 37 (KG/mm) = 370 (N/m) Nhæ váûy: = 370 (N/m) Váûy thán dao trãn âuí bãön. 4.5.2. TÊNH SÆÏC BÃÖN THÁN DAO DÆÅÏI Så âäö læûc taïc duûng lãn thán gaï dao dæåïi: Hçnh 4.10 Så âäö læûc taïc duûng lãn thán gaï dao dæåïi. Ta tháúy ràòng thán dao dæåïi chëu læûc taïc duûng cuía ngoaûi læûc giäúng nhæ thán dao trãn, gäúi âåî âæåüc tàng cæåìng caïc gán chëu læûc vaì liãn kãút bàòng haìn. Do âoï âäü voîng cuía thán dao seî ráút nhoí, vç váûy ta khäng cáön âi tênh toaïn âäü voîng cuía thán dao dæåïi. Kãút cáúu cuía thán dao dæåïi: Hçnh 4.11 Kãút cáúu cuía thán dao dæåïi. 4.5.3 TÊNH TOAÏN SÆÏC BÃÖN CHO CÁÖN PISTON Kãút cáúu : Hçnh 4.12. Kãút cáúu cuía cáön piston. Ta mä hçnh cáön piston nhæ mäüt thanh chëu neïn âuïng tám mäüt âáöu chëu taïc duûng cuía læûc eïp mäüt âáöu giaí sæí âæåüc cäú âënh, læûc eïp åí âáy chênh laì læûc Pmax cáön âãø uäún phäi theïp. Trong âoï: Pmax = 540000 (N) Do bäú trê 3 piston - xilanh cho nãn: P1 = 180000 (N) Ta coï =180000 (N) Váûy N2 = P1 = 18.104 (N) Theo âiãöu kiãûn bãön ta coï muäún âaím baío sæû laìm viãûc an toaìn khi thanh chëu keïo neïn âuïng tám thç æïng suáút låïn nháút trãn màût càõt ngang cuía noï khäng âæåüc væåüt quaï æïng suáút cho pheïp: (4.6) Trong âoï: Nz : Læûc doüc. F : tiãút diãûn màût càõt ngang. : æïng suáút låïn nháút. : æïng suáút cho pheïp. ÅÍí âáy ta choün theïp 45 thæåìng hoïa nãn Våïi: : Giåïi haûn bãön chaíy cuía váût liãûu. : Hãû säú an toaìn theo giåïi haûn bãön. Choün n = 1,1; = 260 (N/mm2) Váûy ta coï: == 29,7 (mm) Váûy ta choün âæåìng kênh truûc piston laì D = 100 (mm). 4.5.4. TÊNH BÃÖ DAÌY THAÌNH XI LANH Kãút cáúu: P 1 Hçnh: 4.13. Tênh toaïn bãö daìy cuía xi lanh chëu âæåüc aïp læûc P1 khi maïy laìm viãûc våïi læûc nháún Pmax. Tênh toaïn: Ta xem xi lanh nhæ mäüt äúng troìn coï voí moíng, khi âoï ta âæa baìi toaïn vãö baìi toaïn moíng coï baïn kênh R = = 50 (mm) P = 228,45 (KG/cm2) = 22,845 (N/mm2) Do âäü daìy cuía thaình nhoí hån nhiãöu so våïi âæåìng kênh xi lanh nãn ta tênh toaïn giaí thiãút khäng mä men. Ta tæåíng tæåüng càõt xilanh våïi màût phàóng càõt ngang nhæ hçnh veî, boí âi mäüt pháön vaì xeït sæû cán bàòng cuía pháön coìn laûi. D σk Ta coï phæång trçnh cán bàòng : (4.7) Trong âoï: d: chiãöu daìy cuía thaình xi lanh. R: baïn kênh trong cuía thaình xi lanh. P: læûc doüc truûc âæåüc xaïc âënh bàòng cäng thæïc : P = p.R2.r (4.8) Cán bàòng hai phæång trçnh (4.7) vaì (4.8) trãn ta âæåüc: (4.9) Tæì phæång trçnh laplace cho baìi toaïn voí moíng ta coï: (4.10) Trong âoï: PK: baïn kênh cong cuía kinh tuyãún âang xeït. P1 : baïn kênh cong cuía vé tuyãún âang xeït. Do xi lanh hçnh truû nãn: PK = ¥ Pt = R Þ Viãút âiãöu kiãûn bãön theo lyï thuyãút M0 ( Lyï thuyãút æïng suáút tiãúp låïn nháút ) (4.11) Ta coï thãø boí qua thaình pháön s3 chênh laì æïng suáút giæîa caïc låïp song song thaình voí: Do r nhoí nãn s <<sK.st Tæì phæång trçnh (4.9) ta coï: st = 2.sk = P.R/r Thay caïc giaï trë s1 = st vaì s3 = 0 vaìo phæång trçnh (4.11) ta âæåüc: std = s1 - 0 = s1 [ [s] Þ P.R/r [ [s] (*) Trong âoï: [s] = [s]b/n sb : æïng suáút cho pheïp Våïi váût liãûu CT3 ta coï [s]b= 360(N/mm2). Våïi n: laì hãû säú an toaìn, choün n = 1,5 Þ [s] = = 240 Thay caïc giaï trë vaìo phæång trçnh (*) ta âæåüc: d ³ = = 4,75 (mm) Choün bãö daìy cuía thaình xi lanh laì d = 15 (mm). Kiãøm tra: Ta coï: d/R = 15/160 < 1/10 Þ thoaí maîn âiãöu kiãûn cuía baìi toaïn voí moíng. 4.5.5. TÊNH CHOÜN VÊT ÂÃØ GHEÏP VOÌNG CHÀÕN KHÊT Så âäö cáúu taûo: P 1 D P 1 1 2 4 5 3 Thaình xi lanh. Piston. Vêt. Voìng chàõn khêt. Cáönû piston. Hçnh 4.14. Tênh toaïn caïc thäng säú: D = 100 (mm) d = 50 (mm) Trong quïa trçnh eïp ta coï : p = 228,415 (KG/mm) Trong quaï trçnh luìi nhanh ta coï : p = 14,255 (KG/mm) Trong quaï trçnh xuäúng nhanh ta coï : p = 11,075 (KG/mm) Ta coï læûc taïc duûng træûc tiãúp cuía dáöu lãn voìng chàõn khêt khi chaìy chaûy vãö nhanh Tæì cäng thæïc P = Trong âoï: D : Âæåìng kênh cuía piston. d : Âæåìng kênh truû piston. p : Aïp suáút dáöu. P : læûc taïc dung. Þ P = = 13454,75 KG = 134547,5 (N) Theo âiãöu kiãûn sæïc bãön ta coï: ( chi tiãút maïy táûp I) Trong âoï: P0 laì læûc toaìn pháön taïc duûng lãn vêt. Våïi P0 = 1,3v + X.P = [1,3.k (1 -X) + X].P (chi tiãút maïy táûp I) Ta phaíi nhán thãm hãû säú 1,3 vç åí âáy coï xeït âãún taïc duûng cuía mämen luïc xiãút chàût vêt. Våïi k : hãû säú an toaìn, k= (1,3÷1,5) Þ Ta choün k = 1,4 X: hãû säú ngoaûi læûc. Theo baíng (5-2) CTMT1 Ta choün X = 0,26 Thay vaìo cäng thæïc trãn ta âæåüc: P0 = [1,3.1,4 (1 -0,26) + 0,26].134547,5=216191 (N) ÅÍ âáy ta choün säú vêt gheïp laì n = 8 Þ Læûc taïc duûng lãn mäùi vêt gheïp laì P01 = = 27023,87 (N) Tæì cäng thæïc Choün váût liãûu laìm vêt laì theïp 45. Theo baíng (5-3) trang 87 CTMT1 ta coï: sch = 350(N/mm2), nch = 1,4 Þ [sk] = sch/ nch = 250(N/mm2). Þ (mm). Váûy choün âæåìng kênh cuía vêt laì d= 16(mm). Theo baíng (5-1) CTM táûp 1 trang 67 ta coï caïc thäng säú cuía vêt nhæ sau: + Âæåìng kênh bãn ngoaìi cuía vêt laì : d=16 (mm). + Âæåìng kênh bãn trong cuía vêt: d=13,8 (mm). + Bæåïc ren: S = 2,0 (mm). PHÁÖN VI VÁÛN HAÌNH VAÌ BAÍO DÆÅÎNG MAÏY 5.1. Khaí nàng gia cäng cuía maïy Chiãöu daìi täúi thiãøu cho mäüt láön nháún goïc nhoün, tuì, cung troìn laì: 1500 (mm) Khäng cho pheïp nháún cuûc bäü hoàûc nháún saín pháøm coï chiãöu daìi nhoí hån 1500 (mm) seî dáùn âãún biãún daûng cuûc bäü thán dao, thán maïy. Trong træåìng håüp gia cäng saín pháøm coï chiãöu daìi nhoí hån 1500 mm thç phaíi coï mäüt chi tiãút phuû coï cuìng bãö daìy våïi saín pháøm cáön nháún vaì täøng chiãöu daìi cuía chi tiãút phuû vaì chênh êt nháút phaíi coï kêch thæåïc laì 1500 (mm) (chi tiãút phuû naìy âæåüc sæí duûng nhiãöu láön trong saín xuáút). Maïy coï thãø gia cäng âæåüc caïc goïc nháún khaïc nhau tuyì theo viãûc chãú taûo bäü håüp khuän chaìy cäúi phuì håüp. Gia cäng âæåüc caïc saín pháøm coï cung troìn âãöu, cung troìn tuyì theo viãûc chãú taûo khuän håüp bäü (chaìy, cäúi). Âæåìng kênh låïn nháút coï thãø gia cäng: + Cung liãn tuûc mäüt âæåìng haìn täúi âa laì 250 (mm). + Hai cung ( hai âæåìng haìn) täúi âa laì 600(mm). 5.2. Váûn haình Mäüt læu yï hãút sæïc quan troüng laì læûc eïp âãø taûo saín pháøm âæåüc aïp duûng cho thiãút bë naìy laì xuáút phaït tæì bäü nguäön thuíy læûc do båm piston cung cáúp âãún caïc cå cáúu cháúp haình laì caïc xi lanh thuíy læûc. Våïi aïp suáút ráút låïn cho nãn cho váûn haình khäng âuïng seî dáùn âãún phaï huíy thiãút bë ngay láûp tæïc. Váûn haình theo trçnh tæû sau : + Âoïng âiãûn cáöu dao nguäön. + Âoïng aïp to maït tuí âiãûn. + Kiãøm tra âiãûn âuí 3 pha nhåì 3 âeìn baïo phêa trãn tu. + Kiãøm tra mæïc dáöu trong thuìng thäng qua màõc baïo dáöu. + Kiãøm tra van cung cáúp dáöu tæì thuìng qua båm. - Chè cho maïy båm chaûy khi khoïa âaî måí hãút, âaím baío læåüng dáöu coï trong båm âãø traïnh hiãûn tæåüng thiãúu dáöu gáy phaï båm. - Âoïng âiãûn cho båm chaûy khi båm âaî hoaût âäüng chuï yï nghe tiãúng kãu cuía båm. Nãúu nghe tiãúng kãu báút thæåìng thç phaíi xem laûi âiãûn aïp, dáöu cung cáúp vaìo båm, thiãúu do keût loüc dáöu, âæåìng äúng dáùn dáöu bë ngàõt caì nhiãöu træåìng håüp khaïc. Nãúu khi tháúy båm chaûy ãm tiãúng kãu bçnh thæåìng thç cho båm chaûy khäng taíi trong voìng tæì 3÷5 phuït træåïc khi chuyãøn qua váûn haình coï taíi. Váûn haình bäü nguäön thuíy læûc: - Kiãøm tra mæïc dáöu trong thuìng phaíi âaím baío an toaìn, nãúu khäng âuí dãù gáy boüt khê phaï huíy båm, âæåìng äúng van... - Kiãøm tra læåïi loüc 10 ngaìy mäüt láön âãø âaím baío cho dáöu chaíy tæì bãø qua båm phaíi saûch vaì âuí læu læåüng. - Måí van âãø dáöu tæì thuìng chæïa tæû chaíy vaìo buäöng chæïa cuía båm, xaí khê âãø dáöu âiãön âáöy buäöng båm (chäúng boüt khê). 5.3. Baío dæåîng 1. Baío dæåîng con træåüt Thæåìng xuyãn chám dáöu bäi trån con træåüt mäùi ngaìy mäüt láön træåïc khi saín xuáút (vaìo âáöu mäùi giåì cuía ngaìy laìm viãûc). Âënh kyì 10 ngaìy phaíi kiãøm tra laûi caïc bu läng chènh nãm con træåüt. Âaím baío væìa nãm khêt væìa chaûy ãm vaì khäng coï khe håí. Khäng âæåüc chènh quaï càng seî dáùn âãún laìm moìn cuûc bäü con træåüt. 2. Baío dæåîng hãû xi lanh thuíy læûc Kiãøm tra caïc bu läng keûp xi lanh vaìo thán maïy âæïng âãö phoìng do læûc eïp liãn tuûc trong quaï trçnh váûn haình khäng äøn âënh bu läng seî tæû thaïo, laìm máút sæû äøn âënh cuía mäúi gheïp dáùn âãún phaï våî âënh vë ban âáöu, gáy lãûch tám vaì âäü song song cuía caïc bäü xi lanh vaì piston våïi nhau vaì våïi truûc tám cuía con træåüt. Nãn cæï 5 ngaìy mäüt láön váûn haình liãn tuûc, nãn siãút laûi toaìn bäü caïc bu läng liãn kãút giæîa xi lanh vaì thán maïy. 3.Baío dæåîng truûc truyãön âäöng bäü (truûc truyãön mä men xoàõn) Thæåìng xuyãn chám dáöu måî vaìo caïc khåïp coï chäút xoay âãø chäúng maìi moìn vaì giaím ma saït. Nãúu thiãúu cháút bäi trån baío vãû seî dáùn âãún moìn cuûc bäü caïc chäút taûi caïc gäúi, moìn läù tay biãn, moìn baûc vaì caïc chi tiãút khaïc dáùn âãún cå cáúu laìm viãûc máút chênh xaïc seî gáy sai säú gia cäng, phaï huíy cuûc bäü chi tiãút maïy, laìm hoíng saín pháøm, hoíng bäü chaìy cäúi. Khi phaït hiãûn tháúy moìn phaíi dæìng váûn haình vaì cho thay thãú ngay. 4. Baío dæåîng hãû thäúng thuíy læûc - Luän luän chám dáöu thuíy læûc cho âuí mæïc qui âënh cuía thuìng chæïa - Læåïi loüc phaíi luän luän saûch vaì khäng âæåüc bë keût laìm thiãúu læu læåüng dáöu qua båm dáùn âãún boüt khê laìm phaï huíy båm, trong khäng khê coï håi næåïc laìm äxy hoïa caïc thiãút bë thuíy læûc. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I : GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRUỜNG-NHU CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG 4 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG-NHU CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG 4 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN SUẤT 9 PHẦN II : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN SUẤT CÁC LOẠI TỦ, BẢNG ĐIỆN..16 2.1 PHƯƠNG PHÁP DẬP 16 2.2 PHƯƠNG PHÁP NHẤN DÙNG CHÀY VÀ CỐI 16 2.3 PHƯƠNG PHÁP NHẤN DÙNG CƠ CẤU BẢN LỀ 17 PHẦN III : CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG KHI NHẤN 18 3.1 CƠ SƠ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG DẺO CỦA KIM LOẠI 18 3.1.1 Tính Dẻo Của Kim Loại 19 3.1.2 Trạng thái ứng suất và các phương trình dẻo 20 3.1.3 Biến dạng dẻo của kim loại trong trạng thái nguội 23 3.2 LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH UỐN 24 3.2.1 Khái niệm 24 3.2.2 Qúa trình uốn 24 3.2.3 Tính đàn hồi khi uốn 27 3.3 CƠ SỞ TÍNH TOÁN ĐỂ UỐN PHÔI THÉP 28 3.3.1 Cơ sở tính toán 28 3.3.2 Công thức 28 PHẦN IV : THIẾT KẾ MÁY NHẤN 31 4.1 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 31 4.1.1 Phân tích các yêu cầu trong giai đoạn tạo hình 31 4.1.2 Các phương án động học 31 4.1.3 Lựa chọn phương án thiết kế máy 37 4.2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỘNG LỰC HỌC MÁY 38 4.2.1 Phân tích hoạt động của máy 38 4.2.2 Phân tích thời gian và vận tốc của chu kỳ nhấn 38 4.3 TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THUỶ LỰC VÀ CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG 38 4.3.1 Tính lực ép, áp suất, đường kính piston 39 4.3.2 Tính chọn công suất bơm dầu 49 4.3.3 Tính toán van an toàn 50 4.3.4 Tính toán van cản 55 4.3.5 Tính toán cho ắc qui dầu 59 4.3.6 Chọn lựa van điều khiển 61 4.3.7 Chọn lọc dầu cho hệ thống 62 4.3.8 Tính toán ống dẫn dầu 64 4.3.9 Tính công suất động cơ điện 65 4.3.10 Tính toán thiết kế bể chứa dầu 65 4.4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG 70 ( Hệ thống điều khiển điện-thuỷ lực ) 4.5 TÍNH TOÁN SỨC BỀN VÀ KẾT CẤU MÁY 72 4.5.1 Tính sức bền cho thân dao trên 72 4.5.2 Tính sức bền cho thân dao dưới 82 4.5.3 Tính sức bền cho thân piston 83 4.5.4 Tính bề dày cho thành xi lanh 85 4.5.5 Tính chọn vít để ghép vòng chắn kín 87 PHẦN V : VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY 90 5.1 Khả năng gia công máy 90 5.2 Vận hành 90 5.3 Bảo dưỡng 91 TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO [ 1 ] Cäng nghãû dáûp nguäüi. Tän Yãn. Nhaì xuáút baín khoa hoüc vaì kyî thuáût - Haì Näüi 1974 [ 2 ] Truyãön dáùn thuyí læûc trong chãú taûo maïy. Tráön Doaîn Âènh - Nguyãùn Ngoüc Lã - Phaûm Xuán Maîo Nguyãùn Thãú Thæåíng - Âäù Vàn Thi - Haì Vàn Vui. Nhaì xuáút baín khoa hoüc vaì kyî thuáût - Haì Näüi 2002 [ 3 ] Truyãön dáùn thuyí læûc trong maïy càõt kim loaûi. Nguyãùn Ngoüc Cáøn Nhaì xuáút baín Âaì NàôngTræåìng - Âaûi Hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông [ 4 ] Chi tiãút maïy. Nguyãùn Troüng Hiãûp Nhaì xuáút baín giaïo duûc 1997 [ 5 ] Sæïc bãön váût liãûu. Lã Viãút Giaíng - Phan Kyì Phuìng Nhaì xuáút baín Âaì NàôngTræåìng - Âaûi Hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông [ 6 ] Kyî thuáût âo. Nguyãùn Troüng Huìng - Ninh Âæïc Täún Nhaì xuáút baín giaïo duûc 2005 [ 7 ] Hãû thäúng âiãöu khiãøn bàòng thuyí læûc. Nguyãùn Ngoüc Phæång - Huyình Nguyãùn Hoaìng Nhaì xuáút baín khoa hoüc vaì kyî thuáût - Haì Näüi 2002

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDATN-HL212-THUYET MINH-2008.doc
 • doc1BIA.doc
 • dwgDATN-BV4-MC A-A(6)HL212.dwg
 • dwgDATN-BV4-MC C-C(7)-HL212.dwg
 • dwgDATN-BV5-MC.B-B(5) HL212.DWG
 • dwgDATN-BVTM(4)-HL212.dwg
 • docDATN-HL212-NVTK.DOC
 • dwgDATN-PA(3)-HL212-inlai.DWG
 • dwgDATN-QTGCSF(2)-HL212.DWG
 • dwgDATN-SDMD-BDTT(8)-HL212.dwg
 • dwgDATN-SF(1)-HL212.DWG