Thiết kế máy phay CNC

LỜI NÓI ĐẦU Trong một thời gian khá dài, ngành cơ khí đã tập trung nghiên cứu để giải quyết vấn đề tự động hoá các xí nghiệp có quy mô sản xuất lớn (hàng loạt và hàng khối), mặc dù quy mô sản xuất hàng loạt vừa và hàng loạt nhỏ lại là phổ biến. Đòi hỏi bức xúc trong quy mô sản xuất hàng loạt vừa và hàng loạt nhỏ về nâng cao hiệu quả sản xuất đã dẫn tới vấn đề nghiên cứu triển khai kỹ thuật tự động có tính linh hoạt cao trong các dây chuyền sản xuất. Ngày nay, người ta nhìn nhận quá trình gia công theo quan điểm tổng hợp giữa tự động hoá và linh hoạt hoá sản xuất. Từ đó dẫn đến vấn đề nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng những hệ thống gia công tích hợp điều khiển bằng máy tính CIM (Computer Integrated Manufacturing) với chất lượng và năng suất gia công cao. Máy công cụ, trung tâm gia công điều khiển bằng chương trình số và kỹ thuật vi xử lý CNC được sử dụng trong sản xuất hàng loạt vừa và hàng loạt nhỏ đã tạo điều kiện linh hoạt hoá và tự động hoá dây chuyền gia công. Đồng thời làm thay đổi phương pháp và nội dung chuẩn bị cho sản xuất. Trong những năm gần đây NC và CNC đã được nhập vào Việt Nam và hiện nay đang hoạt động trong một số nhà máy, viện nghiên cứu và các công ty liên doanh. Để tổng kết lại những kiến thức đã học cũng như để làm quen với công việc thiết kế của người cán bộ kỹ thuật trong ngành cơ khí sau này. Em đã được nhận đề tài "Thiết kế máy phay CNC “ dựa trên máy chuẩn PC MILL155. Vì lần đầu làm quen với công việc thiết kế tổng thể, mặc dù được sự tận tình hướng dẫn của thầy Bùi Trương Vỹ nhưng cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Hơn nữa, tài liệu phục vụ cho công việc thiết kế còn quá ít, thời gian thực hiện đề tài không nhiều, khả năng còn hạn chế nên chắc trong quá trình thiết kế sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nên rất mong được sự giúp đỡ và chỉ bảo của các thầy cô. Sau thời gian 3 tháng làm đề tài tốt nghiệp, được sự hướng dẫn của thầy Bùi Trương Vỹ, các thầy cô giáo và sự giúp đỡ của các bạn sinh viên trong khoa em đã hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp này đúng thời gian qui định. Một lần nữa cho phép em gởi đến quí thầy cô cùng các bạn lòng biết ơn sâu nhất. Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2003

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2167 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế máy phay CNC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Pháön 3: THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG DÁÙN ÂÄÜNG TRÄÚNG DAO 3.1 CAÏC SÄÚ LIÃÛU BAN ÂÁÖU Âæåìng kênh träúng dao: D = 700 mm. Träúng quay mäüt goïc 180(dao säú 1) hãút thåìi gian t = 4,6s. Khi âoï, täúc âäü cuía träúng dao: Säú voìng quay cuía träúng dao: Tiãún haình choün så âäö âäüng nhæ sau (Hçnh 3.1) Hçnh 3.1 3.2 CHOÜN ÂÄÜNG CÅ VAÌ PHÁN PHÄÚI TYÍ SÄÚ TRUYÃÖN 3.2.1 Choün âäüng cå âiãûn. Âãø âån giaín ta choün luän âäüng cå cuía truûc chênh våïi säú voìng quay cuía truûc chênh laì . 3.2.2 Tyí säú truyãön âäüng chung Trong âoï: Tyí säú truyãön baïnh ràng noïn_ ràng thàóng. Tyí säú truyãön baïnh ràng truû_ ràng thàóng. Choün , Tênh säú voìng quay cuía caïc truûc. Truûc I: Truûc II: Cäng suáút trãn caïc truûc. Truûc I: 2,06.0,995.0,97=1,988(KW) Truûc II: 3. Mämen xoàõn trãn caïc truûc. Xaïc âënh theo cäng thæïc sau: Truûc I: Truûc II: 3.3 THIÃÚT KÃÚ CAÏC BÄÜ TRUYÃÖN 3.3.1 Thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng noïn_ ràng thàóng 1.Choün váût liãûu: Baïnh nhoí: Theïp 45 coï cå tênh: Baïnh låïn: Theïp 45 coï cå tênh: 2. Âënh æïng suáút tiãúp xuïc vaì æïng suáút moîi uäún cho pheïp a. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp. Xaïc âënh theo cäng thæïc: Ntâ = 60.u.n.T > N0 Våïi : säú láön àn khåïp cuía mäüt ràng khi baïnh ràng quay mäüt voìng : säú voìng quay trong mäüt phuït cuía baïnh ràng. :täøng thåìi gian laìm viãûc N0 = 10 (baíng 3.9/TK.CTM):säú chu kç cå såí cuía âæåìng cong moîi tiãúp xuïc. Choün : hãû säú chu kç æïng suáút cuía baïnh ràng. ÆÏng suáút tiãúp xuïc baïnh låïn: ÆÏng suáút tiãúp xuïc baïnh nhoí: b. ÆÏng suáút uäún cho pheïp: Coï Giåïi haûn moîi uäún cho pheïp cuía theïp 45: Giåïi haûn moîi uäún cho pheïp cuía theïp 35: Choün hãû säú an toaìn n = 1,5 Hãû säú táûp trung æïng suáút åí chán ràng, . Vç ràng laìm viãûc 2 màût chuûi æïng suáút thay âäøi âäøi chiãöu nãn aïp duûng cäng thæïc: Baïnh nhoí: Baïnh låïn 3. Choün hãû säú taíi troüng, . 4. Choün hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng, 5. T ênh chiãöu daìi noïn, . 6. Tênh váûn täúc voìng vaì choün cáúp chênh xaïc chãú taûo baïnh ràng Váûn täúc voìng âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: Thay säú, ta coï: Tra baíng 3.11/tk.CTM, ta coï cáúp chênh xaïc cuía baïnh ràng CCX = 9. 7. Xaïc âënh chênh xaïc hãû säú taíi troüng k vaì chiãöu daìi noïn L. Hãû säú taíi troüng k âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: Våïi: :hãû säú táûp trung taíi troüng. Våïi HB < 350, V < 2 m/s vaì taíi troüng khäng âäøi. Ta coï: = 1. = 1,2 (baíng 3.11/tk.CTM). Khi âoï, k = 1,2 Tênh laûi chiãöu daìi noïn: Xaïc âënh mämen vaì säú ràng Xaïc âënh mäâun. Xaïc âënh säú ràng. Säú ràng baïnh dáùn ràng Säú ràng bë dáùn coïï säú ràng : ràng Chiãöu räüng baïnh ràng Choün b = 35mm Tênh chênh xaïc chiãöu daìi noïn Mämen trung bçnh Kiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng Goïc màût noïn làn baïnh nhoí Säú ràng tæång âæång cuía baïnh nhoí ràng Goïc màût noïn låïn Säú ràng tæång âæång cuía baïnh låïn ràng Theo baíng 3.18/tk.CTM vaì säú ràng tæång âæång tçm âæåüc hãû säú daûng ràng: Baïnh nhoí: Baïnh nhoí: ÆÏng suáút uäún taûi chán ràng ÆÏng suáút uäún taûi chán ràng nhoí ÆÏng suáút uäún taûi chán baïnh ràng låïn laì: Kiãøm nghiãûm sæïc bãön cuía ràng khi chuûi quaï taíi trong thåìi gian ngàõn. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp Xaïc âënh theo cäng thæïc: Baïnh nhoí: Baïnh låïn: ÆÏng suáút uäún cho pheïp Xaïc âënh theo cäng thæïc: Baïnh nhoí: Baïnh låïn: Kiãøm nghiãûm sæïc bãön tiãúp xuïc âäúi våïi baïnh ràng låïn. Våïi choün Kiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng Baïnh nhoí: Baïnh nhoí: Caïc thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön Mäâun màût muït låïn nháút: mS = 2,5mm Säú ràng :Z1 = 28 ràng, ràng Z2 = 84 ràng Bãö räüng ràng: b = 35mm Chiãöu daìi noïn L = 114mm Goïc àn khåïp a =20 Goïc màût noïn chia: , Âæåìng kênh voìng chia Âæåìng kênh âènh Tênh læûc taïc duûng Baïnh nhoí: Læûc voìng: Læûc hæåïng tám: Læûc doüc truûc: Baïnh låïn: Læûc voìng: Læûc hæåïng tám: Læûc doüc truûc: 3.3 Thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng truû_ ràng thàóng 1. Choün váût liãûu: Baïnh låïn: Theïp 35 coï cå tênh: Baïnh nhoí: Theïp 45 coï cå tênh: Âënh æïng suáút tiãúp xuïc vaì æïng suáút moîi uäún cho pheïp ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp. Xaïc âënh theo cäng thæïc: Ntâ = 60.u.n.T > N0 Våïi N0 = 10 (baíng 3.9/TK.CTM). Choün ÆÏng suáút tiãúp xuïc baïnh låïn: ÆÏng suáút tiãúp xuïc baïnh nhoí: ÆÏng suáút uäún cho pheïp: Coï: Giåïi haûn moîi uäún cho pheïp cuía theïp 45: Giåïi haûn moîi uäún cho pheïp cuía theïp 35: Choün hãû säú an toaìn n = 1,5 Hãû säú táûp trung æïng suáút åí chán ràng, . Vç ràng laìm viãûc 2 màût chuûi æïng suáút thay âäøi âäøi chiãöu nãn aïp duûng cäng thæïc: Baïnh nhoí: Baïnh låïn Choün så bäü hãû säú taíi troüng: k = 1,3 Choün hãû säú chiãöu räüng cuía baïnh ràng: Xaïc âënh khoaíng caïch truûc så bäü, . Thay säú: Choün = 350 mm. Tênh váûn täúc voìng vaì cáúp chênh xaïc cuía baïnh ràng. Tra baíng 3.1/tk.CTM, ta coï CCX = 9 Xaïc âënh chênh xaïc k vaì A. Coï: Trong âoï: hãû säú taíi troüng âäüng (baíng 3.14/TK.CTM) nãn 8. Xaïc âënh mäâun m, chiãöu räüng ràng b, säú ràng Z. Xaïc âënh m Coï Choün theo baíng 3.1 /tk.CTM, ta coï: m = 4mm. Säú ràng: ràng ràng Chiãöu räüng baïnh ràng Choün b = 50 mm 9. Kiãøm tra sæïc bãön uäún cuía ràng. Baïnh ràng nhoí: Våïi chiãöu daìi tæång âäúi cuía ràng. Våïi: (baíng3.18/TK.CTM). Baïnh ràng låïn 10. Kiãøm nghiãûm sæïc bãön baïnh ràng khi chuûi quaï taíi âäüt ngäüt. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp. Baïnh nhoí: Baïnh låïn: ÆÏng suáút uäún cho pheïp khi quaï taíi Baïnh nhoí: Baïnh låïn: a. Kiãøm tra sæïc bãön tiãúp xuïc låïn nháút khi quaï taíi. Våïi Nhæ váûy, b. Kiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún. 11. Caïc thäng säú chuí yãúu cuía bäü truyãön baïnh ràng Khoaíng caïch truûc, A = 330mm Mäâun, m = 4mm Chiãöu cao ràng, h = m.2,25=4.2,25 = 9mm Âæåìng kênh voìng chia Âæåìng kênh âènh ràng Âæåìng kênh voìng chán ràng 12. Tiïnh læûc taïc duûng Læûc voìng: Læûc hæåïng tám: 3.4 Thiãút kãú truûc vaì choün then 3.4.1 Thiãút kãú truûc 1. Choün váût liãûu Theïp 40X coï caïc âàûc âiãøm nhæ sau: Tênh sæïc bãön truûc Tênh så bäü âæåìng kênh truûc Âæåìng kênh truûc âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: Truûc I: Tênh gáön âuïng truûc Tênh truûc I Så âäö (Hçnh3.2): Tênh phaín læûc taûi caïc gäúi âåî truûc Trong màût phàóng Oyz. Coï: â P By R Ay R X Bx R Ax R 140 60 53640 Nmm M Uy Hçnh3.2 Veî biãøu âäö mä men uäún vaì mämen xoàõn taûi màût càõt n_n. Mämen uäún: Mämen xoàõn: Mämen tæång âæång Âæåìng kênh truûc Choün 3. Choün then Âäúi våïi truûc IV taûi caïc màût càõt nguy hiãøm coï nãn choün then coï caïc thäng säú sau: 4. Choün äø bi Vç truûc chè chuûi læûc hæåïng tám nãn så bäü ta tiãún haình choün äø âuîa truû ngàõn Ta coï: Hãû säú khaí nàng laìm viãûc: baíng trong âoï: Våïi (baíng 8.7/TK.CTM) taíi troüng tæång âæång :caïc hãû säú R: taíi troüng hæåïng tám Nháûn xeït: nãn choün äø cho gäúi räöi suy ra cho gäúi B. Khi âoï Tra baíng P2.8/tk.HDÂCK choün loaûi äø 2106 coï caïc thäng säú kyî thuáût (Hçnh3.3) d Hçnh3.3 Pháön 4: CÅ CÁÚU GAÏ KEÛP PHÄI (ÂÄÖ GAÏ) 4.1 PHÁN TÊCH CAÏC DAÛNG CÅ CÁÚU SINH LÆÛC. Viãûc taûo ra læûc keûp coï thãø thæûc hiãûn bàòng tay, thuyí læûc, âiãûn tæì hoàûc khê neïn,... 4.1.1Cå cáúu keûp bàòng khê neïn (Hçnh 4.1) Muäún keûp chi tiãút thç âoìi hoíi ngæåìi cäng nhán phaíi træûc tiãúp thao taïc bàòng tay. Do âoï, viãûc taûo læûc keûp bàòng tay khäng thãø æïng duûng vaìo saín xuáút loaût låïn vaì haìng khäúi âæåüc. Ngoaìi ra, våïi phæång phaïp keûp chàût naìy âoìi hoíi ngæåìi cäng nhán phaíi tiãu hao nàng læåüng låïn trong viãûc gaï keûp chi tiãút, dáùn âãún sæû mãût moîi cho ngæåìi cäng nhán. Hçnh4.1 4.1.2 Cå cáúu keûp bàòng thuyí læûc (Hçnh 4.2) Dáöu thuíy læûc laì mäüt hçnh thæïc truyãön âäüng hay duìng trong âäö gaï. Dáöu thuyí læûc coï aïp suáút cao tæì (60 70) atm laûi êt bë neïn, âaìn tênh keïm. Nãn duìng cho caïc chi tiãút to vaì nàûng, yãu cáöu coï læûc càõt låïn ráút thêch håüp våïi phæång thæïc saín xuáút tæû âäüng, haìng loaût vaì haìng khäúi. Hçnh4.2 Tuy nhiãn, nhæåüc âiãøm låïn nháút cuía loaûi naìylaì cäöng kãönh, täún keïm vç khi keûp âoìi hoíi phaíi coï âäüng cå båm dáöu, xi lanh,bãø chæïa dáöu, hãû thäúng dáùn dáöuvaì phaíi coï dáöu chuyãn duìng. 4.1.3 Cå cáúu keûpbàòng khê neïn (Hçnh4.3) Viãûc sæí duûng khê neïn vaì taûo læûc keûp cho âäö gaï ngaìy caìng nhiãöu vç coï nhæîng æu âiãøm: Giaím nheû sæïc lao âäüng cuía cäng nhán khi gaï keûp chi tiãút, thao taïc nheû nhaìng vaì thuáûn låüi. Ruït ngàõn thåìi gian keûp chi tiãút. Taûo âæåüc læûc keûp låïn, tæång âäúi âãöu vaì coï thãø âiãöu chènh. Dãù tæû âäüng hoaï vaì coï thãø âiãöu khiãøn tæì xa. Nguäön khê neïn däöi daìo coï sàôn trong tæû nhiãn. Khäng gáy ä nhiãùm mäi træåìng. Hçnh4.3 Tuy nhiãn, cå cáúu naìy váùn täön taûi caïc nhæåüc âiãøm: Khê neïn coï tênh âaìn häöi nãn âäü cæïng væîng keûp chàût khäng cao. Thiãút bë phuû nhiãöu. Doìng khê neïn thoaït ra ngoaìi gáy nãn tiãúng äön låïn Do maïy phay chuïng ta thiãút kãú coï cäng suáút khäng låïn nãn khi gia cäng âoìi hoíi læûc keûp khäng låïn làõm (khoaíng 5500N). Màûc khaïc do maïy laìm viãûc tæû âäüng nãn viãûc taûo ra læûc keûp ta choün hãû thäúng sinh læûc bàòng khê neïn laì tæång âäúi håüp lê. 4.2 TÊNH TOAÏN SÅ BÄÜ HÃÛ THÄÚNG SINH LÆÛC BÀÒNG KHÊ NEÏN 4.2.1 Så âäö (Hçnh 4.4) 4.2.2 Nguyãn lê hoaût âäüng Tæì båm 1 khê neïn âæåüc âæa vaìo bçnh chæïa vaì qua van mäüt chiãöu, van giaím aïp 2 vaì bäü loüc 3. Sau âoï, qua van tra dáöu 4 âãø bäi trån caïc cå cáúu chuyãøn âäüng. Van phán phäúi 5 duìng âiãöu chènh khê taïc duûng theo caïc chiãöu khaïc nhau. Khê neïn âæåüc chuyãøn qua buäöng A cuía piston_xilanh 6. Âáøy piston dëch chuyãøn thæûc hiãûn viãûc keûp chàût chi tiãút trãn ãtä (pháön âäüng cuía ãtä dëch chuyãøn). Khi nam chám âiãûn E2 coï âiãûn thç âæåìng cáúp khê neïn bë chàûn laûi vaì khê tæì piston _xilanh theo âæåìng xaí ra ngoaìi khäng khê. Luïc âoï, âáöu âäüng cuía ãtä dëch chuyãøn ngæåüc laûi dæåïi taïc duûng cuía loì xo åí buäöng B. 6 7 B A 5 4 3 2 1 E E 2 1 Hçnh4.4: Så âäö hãû thäúng keûp chàût bàòng khê neïn W W Sæí duûng cå cáúu keûp ãtä âãø keûp chi tiãút gia cäng (Hçnh 4.5). Dæåïi taïc duûng cuía læûc caín phaït sinh ra caïc læûc taïc duûng lãn chi tiãút W. Læûc ma saït sinh ra trãn thaình ãtä våïi chi tiãút. våïi f = 0,15 (Pg28/ÂG. CKH_TÂH). Hçnh4.5 Âãø chi tiãút gia cäng giæî væîng vë trê âënh vë dæåïi taïc duûng cuía læûc càõt trong quaï trçnh gia cäng thç: (Muûc 2/3.2.1) Âãø âaím baío an toaìn thç våïi k = 1,3: hãû säú an toaìn Khi âoï, læûc keûp cáön thiãút khi gia cäng laì 4.2.3 Tênh toaïn hãû thäúng khê neïn (Hçnh 4.6) Khi cho doìng khê neïn vaìo buäöng A cuía xi lanh thç cáön piston bë âáøy vãö phêa bãn phaíi våïi læûc Q laì: Trong âoï: D: âæåìng kênh xi lanh : hiãûu suáút, p: aïp suáút, p = 6 at = 0,6 N/mm q: læûc càng loì xo. Dæåïi taïc duûng cuía troüng læûc baín thán pháön di âäüng cuía ãtä sinh ra læûc ma saït. Giaí sæí quaíng âæåìng dëch chuyãøn cuía khäúi læåüng pháön di âäüng cuía ãtä laì x = 150 mm. Luïc âoï, læûc càng cuía loì xo: Giaí sæí khi neïn loì xo 1,5 mm thç læûc caín cuía loì xo laì q = 2 N Khi âoï: Âäü cæïng loì xo laì k = 1,3 Læûc caín khi dëch chuyãøn quaîng âæåìng 150 mm laì q = 200 N. Xeït taûi vë trê cán bàòng: q Q D Hçnh4.6: Så âäö cå cáúu sinh læûc bàòng khê neïn, kãút cáúu xi lanh mäüt chiãöu Pháön V: SÆÍ DUÛNG BAÍO QUAÍN VÁÛN HAÌNH MAÏY Tuäøi thoü vaì cháút læåüng cuía maïy phuû thuäüc ráút nhiãöu vaìo nhæîng phæång phaïp sæí duûng vaì baío quaín maïy. Nãúu täø chæïc sæí duûng vaì baío quaín mäüt caïch håüp lyï, maïy coï thãø laìm viãûc âæåüc trong mäüt thåìi gian daìi, tæì 10 ¸ 15 nàm, coï khi âãún 20 nàm måïi hoíng. Do âoï, váún âãö sæí duûng vaì baío quaín maïy, ngoaìi tênh cháút kyî thuáût, noï coìn coï yï nghéa vãö kinh tãú ráút låïn. 5.1. SÆÍ DUÛNG VAÌ CAÏC CHÃÚ ÂÄÜ TRUY NHÁÛP DÆÎ LIÃÛU. 5.1.1. Sæí duûng. Âãø sæí duûng maïy træåïc tiãn phaíi âoüc toaìn bäü caïc hæåïng dáùn vãö sæí duûng maïy. Phaíi laìm quen våïi táút caí caïc chæïc nàng cuía maïy âãø thuáûn tiãûn trong viãûc thao taïc. Nhæîng ngæåìi sæí duûng maïy phaíi laì nhæîng ngæåìi âaî âæåüc hoüc caïch sæí duûng maïy, coï khaí nàng âiãöu khiãøn, sæía chæîa, vaì am hiãøu vãö an toaìn lao âäüng. Khäng nãn màûc nhæîng trang phuûc lao âäüng räüng, maì phaíi màûc trang phuûc boï chàût åí häng vaì cäø tay. Chuï yï laì khäng âãø toïc chaûm vaìo maïy täút nháút laì phaíi mang trang phuûc baío vãû toïc, baío vãû màõt våïi kênh an toaìn. Khi laìm saûch phäi thç khäng âæåüc duìng træûc tiãúp tay maì phaíi coï bao tay. Näúi maïy våïi maûng âiãûn chè coï thãø thæûc hiãûn båíi caïc chuyãn gia vãö ngaình âiãûn, våïi nhæîng ngæåìi naìy khi coï sæû cäú thç hoü seî xæí lyï këp thåìi âãø traïnh xaíy ra nhæîng hæ hoíng âaïng tiãúc. Âãø khåíi âäüng maïy phaíi âaím baío ràòng maïy âang åí trong traûng thaïi täút vaì khäng bë hæ hoíng. Nãúu coï xaíy ra træåìng håüp nguy hiãøm phaíi áún ngay cäng tàõc (EMERGENCY-OFF) tàõt maïy kháøn cáúp åí trãn maïy. Hãû thäúng thay âäøi duûng cuû chè coï thãø hoaût âäüng khi maïy dæìng. Chè coï thãø sæí duûng cuû vaì phaíi bêt kên buläng våïi voìng âãûm troìn åí trãn truûc. Luän luän bêt kên táút caí caïc läù nguäön âãø traïnh cháút loíng laìm nguäüi vaì buûi phoi loüt vaìo phêa trong cå cáúu. Trong khi thay âäøi duûng cuû thç bäü gaï duûng cuû luän xoay âãø vaìo vë trê àn khåïp. Táút caí caïc cäng viãûc caìi âàût, duy tu vaì sæía chæîa chè âæåüc thæûc hiãûn trong khi maïy khäng hoaût âäüng vaì nhåï áún nuït EMERGENCY-OFF. Moüi sæû xem xeït kiãøm tra cuîng nhæ sæía chæîa thç phaíi âoüc kyî hæåïng dáùn cuîng nhæ caïch sæí duûng phuû tuìng. Nãúu khäng seî xaíy ra nhæîng háûu quaí khoï læåìng. Duûng cuû, taìi liãûu hæåïng dáùn vaì nhæîng thiãút bë liãn quan khaïc âaî âæåüc cung cáúp båíi cäng ty EMCO, nãúu trong quaï trçnh laìm viãûc duûng coï sæí duûng nhæîng duûng cuû khaïc maì xaíy ra sæû cäú thç cäng ty khäng chëu traïch nhiãûm. Âãø âaím baío vãû sinh mäi træåìng, nhaì maïy hay âån vë sæí duûng phaíi coï nhæîng biãûn phaïp thêch håüp âãø xæí lê cháút thaíi (dáöu nhåìn, phoi liãûu...), vaì chuï yï tåïi nhæîng nguyãn tàõc an toaìn cho nhæîng nguyãn váût liãûu naìy. Khi coï nhæîng va chaûm hay nhæîng træåìng håüp khaïc vãö hæ hoíng, haîy tiãúp xuïc træûc tiãúp våïi nhæîng cå quan âaûi diãûn hay nhaì chãú taûo. Ngæåìi giaïm saït maïy khäng bao giåì âæåüc råìi maïy khi maïy âang hoaût âäüng. Khi råìi khoíi âëa âiãøm laìm viãûc thç haîy tàõt maïy vaì âoïng thiãút bë khåíi âäüng (khoaï cäng tàõc chênh vaì cáút giæî chça khoaï). 5.1.2. Caïc chãú âäü váûn haình maïy. Maïy coï thãø hoaût âäüng åí hai traûng thaïi khaïc nhau: Nãúu ta måí maïy åí chãú âäü "automatic" thç maïy seî laìm viãûc åí chãú âäü an toaìn. Nãúu ta måí maïy åí chãú âäü "Setting operation" thç sæû di chuyãøn cuía caïc bäü pháûn maïy trãn caïc thanh træåüt seî âæåüc âiãöu khiãøn bàòng tay. Cæía maïy seî måí ra trong quaï trçnh laìm viãûc. 5.1.3. Caïc chãú âäü truy nháûp dæî liãûu. Vaìo dæî liãûu thäng qua COM1/COM2 Khi áún nuït DATA IN START. Maïy seî tiãúp nháûn caïc haìm cuía pháön mãöm âaî coï trong maïy. Taûi goïc traïi cuía maìn hçnh seî hiãøn thë doìng chæî DIO (data input/output). Dæî liãûu seî âæåüc maïy tênh maî hoaï vaì gæíi âãún. Våïi phêm STOP baûn coï thãø huyí boí viãûc naûp chæång trçnh báút cæï luïc naìo Våïi phêm DATA IN START baûn coï thãø khåíi âäüng laûi chæång trçnh âaî naûp. Vaìo dæî liãûu thäng qua haìm Data Import. Thäng qua haìm naìy ta coï thãø láúy caïc chæång trçnh âaî coï tæì âéa A,B,C (disk drives A, B, hard disk drive C). Âáöu tiãn áún nuït DATA IMPORT. Chè âæåìng dáùn (nåi chæïa chæång trçnh cáön nháûp). Nháûp vaìo sau tæì Begin laì âiãøm bàõt âáöu cuía chæång trçnh vaì sau tæì End laì âiãøm kãút thuïc cuía chæång trçnh. Áún nuït MAIN PROGRAM hoàûc SUB PROGRAM âãø bàõt âáöu âoüc dæî liãûu. Ngoaìi ra maïy coìn coï khaí nàng giao diãûn våïi hãû thäúng robot. Hãû thäúng âiãöu khiãøn säú phán phäúi våïi mäüt maïy tênh chuí trung tám (DNC), duy trç mäüt cå såí dæî liãûu cuía caïc kãnh NC vaì phán phäúi chuïng âãø âaïp æïng yãu cáöu cuía caïc âån vë âiãöu khiãøn maïy thäng qua maûng giao tiãúp. 5.2. BAÍO QUAÍN MAÏY (Hçnh5.1). Thay âäøi Chuï thêch: Kiãøm tra vaì quan saït Lau chuìi Bäi trån bàòng tay Bäi trån nhåì dáöu trung tám Hçnh 5.1 5.2.1. Âàût maïy. Âäü chênh xaïc, âäü boïng bãö màût cuía chi tiãút gia cäng phuû thuäüc pháön låïn vaìo cháút læåüng âàût maïy. Âàût maïy caìng væîng, cháút læåüng gia cäng caìng cao, âäöng thåìi maïy giæî âæåüc âäü chênh xaïc ban âáöu âæåüc láu vaì tuäøi thoü maïy caìng låïn. Coï nhiãöu maïy coï thãø laìm viãûc täút khi khäng cáön âàût lãn moïng, khäng cáön phaíi duìng buläng âãø siãút chàût maïy. Nhæng laìm viãûc våïi âiãöu kiãûn nhæ thãú, maïy ráút choïng máút âäü chênh xaïc ban âáöu vaì hao moìn nhanh, cáön phaíi thæåìng xuyãn kiãøm tra laûi maïy. Vç thãú ngæåìi ta thæåìng âàût maïy trãn moïng vaì keûp chàût, âãø laìm tàng âäü cæïng væîng vaì âäü chëu rung cuía maïy. Yãu cáöu vãö nåi âàût maïy: - Nhiãût âäü trung bçnh 18 ¸ 350C - Âäü áøm trung bçnh 40 ü ¸70% Âãø tàng âaím baío âaût yãu cáöu vaì coï âäü rung äøn âënh, bãö màût làõp âàût vaì khu væûc làõp âàût maïy cáön âaïp æïng nhæîng yãu cáöu sau âáy: Khu væûc làõp maïy phaíi tuán theo nhæîng nguyãn tàõc xáy dæûng âãø trong træåìng håüp roì rè dáöu (dáöu thuyí læûc vaì dáöu bäi trån) thç mäi træåìng khäng bë ä nhiãùm. Khi maïy laìm viãûc seî gáy ra rung âäüng do do nhæîng váût thãø åí gáön maïy coï thãø rung âäüng theo (âàûc biãût laì khi maïy laìm viãûc våïi täúc âäü cao, khi càõt læûc càõt khäng cán bàòng). Do âoï phaíi chuï yï âãún nhæîng váût thãø âàût gáön maïy âãø traïnh gáy ra hiãûn tæåüng cäüng hæåíng. Khäng gian laìm viãûc coï aïnh saïng täút seî taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho thao taïc våïi maïy. Vaì tàng cæåìng cháút læåüng cäng viãûc cuîng nhæ âäü an toaìn laìm viãûc. Tiãúng äön cuîng laì mäüt váún âãö quan troüng, noï laìm giaím cháút læåüng cäng viãûc thæûc hiãûn. Cháút læåüng laìm viãûc mang laûi hoaì håüp våïi tçnh huäúng hoaût âäüng. Mäüt ngæåìi laìm viãûc gioíi våïi maïy tæïc laì thæûc hiãûn chênh xaïc nhæîng chæång trçnh vaì giaïm saït täút caïc hoaût âäüng cuía maïy. Noï seî âæåüc caíi thiãûn nãúu ta duìng nhæîng bæïc tæåìng caïch ly ám thanh. Nhæîng nguäön nhiãût våïi nhiãût âäü khäng âãöu gáön maïy seî aính hæåíng cháút læåüng nåi laìm viãûc cuîng nhæ sæû hoaût âäüng cuía maïy. Nãúu cáön thiãút, nhæîng biãûn phaïp baío vãû thêch håüp phaíi âæåüc thæûc hiãûn. 5.2.2. Sæía chæîa maïy Sau mäüt thåìi gian laìm viãûc caïc chi tiãút cuía maïy bë moìn, vaì do âoï, laìm giaím cháút læåüng gia cäng, giaím nàng suáút vaì laìm tàng mæïc tiãu thuû nàng læåüng, tháûm chê coï khi dáùn âãún nhæîng hæ hoíng báút ngåì, laì gaîy caïc chi tiãút maïy. Âãø laìm cháûm laûi quaï trçnh bë hao moìn, âaím baío traûng thaïi laìm viãûc bçnh thæåìng vaì ngàn ngæìa nhæîng hæ hoíng báút thæåìng, cáön phaíi tiãún haình sæía chæîa maïy theo kãú hoaûch trong nhæîng khoaíng thåìi gian nháút âënh. Táút caí nhæîng biãûn phaïp vãö täø chæïc vaì kyî thuáût nhàòm âãø ngàn ngæìa hæ hoíng vaì sæía chæîa maïy, âæåüc bao gäöm trong mäüt hãû thäúng goüi laì " Hãû thäúng sæía chæîa dæû phoìng theo kãú hoaûch". Hãû thäúng sæía chæîa dæû phoìng theo kãú hoaûch laì mäüt hãû thäúng bao gäöm haìng loaût nhæîng váún âãö vãö täø chæïc vaì kyî thuáût âãø thæûc hiãûn toaìn bäü nhæîng biãûn phaïp chàm soïc, kiãøm tra vaì sæía chæîa thiãút bë, nhàòm laìm cháûm laûi quaï trçnh hao moìn, náng cao thåìi gian phuûc vuû cuía maïy, ngàn ngæìa nhæîng hæ hoíng báút thæåìng, giæî gçn thiãút bë åí traûng thaïi chênh xaïc cäú âënh, giaím âãún mæïc täúi thiãøu nhæîng chi phê vãö sæía chæîa maïy. Toïm laûi, hãû thäúng sæía chæîa dæû phoìng theo kãú hoaûch nhàòm laìm thãú naìo âãø sæí duûng maïy coï hiãûu quaí vaì âaím baío nàng suáút cuía maïy cao nháút. Hãû thäúng sæía chæîa dæû phoìng theo kãú hoaûch âoìi hoíi sæû theo doîi vaì nghiãn cæïu thæåìng xuyãn quaï trçnh hao moìn maïy. Trãn cå såí âoï, xaïc âënh nhæîng nhán täú laìm cho maïy choïng moìn, gáy hæ hoíng báút thæåìng âãø láûp nãn kãú hoaûch sæía chæîa phoìng ngæìa thêch håüp nháút. Yãúu täú aính hæåíng âãún âäü hao moìn cuía maïy, træåïc tiãn laì taíi troüng vaì chãú âäü laìm viãûc cuía maïy. Ngoaìi ra, coìn hai nhán täú aính hæåíng âãún mæïc âäü hçnh thaình quaï trçnh hao moìn laì: - Chãú âäü bäi trån vaì sæí duûng thêch håüp. - Sæía chæîa maïy tiãún haình trong nhæîng khoaíng thåìi gian thêch håüp. Âäü moìn cuía maïy khäng phaíi coï mæïc âäü nhæ nhau trong suäút thåìi gian sæí duûng maì noï thay âäøi theo thåìi gian (Hçnh5.2). Vaì âæåüc âàûc træng bàòng âäö thë sau âáy: b t Âäü moìn 1 3 2 t a t1 t2 T Hçnh 5.2 Âäü moìn cuía maïy Âæåìng (1) trãn hçnh veî biãøu thë âäü moìn tæû nhiãn cuía maïy theo thåìi gian sæí duûng. Khi måïi bàõt âáöu sæí duûng, âäü moìn cuía maïy tàng nhanh (tæång æïng våïi âoaûn a), vç caïc chäù khäng âãöu trãn bãö màût chi tiãút bë moìn nhanh âãø hçnh thaình mäüt bãö màût træåüt äøn âënh. Thåìi gian kãú tiãúp laì âäü moìn taûo thaình cháûm vaì tàng lãn tæì tæì trong khoaíng thåìi gian daìi (âoaûn b). âáy laì khoaíng thåìi gian laìm viãûc bçnh thæåìng cuía maïy. Sau âoaûn (b) laì âãún luïc âäü moìn tàng nhanh, caïc chi tiãút bë hao moìn âãún giåïi haûn khäng thãø laìm viãûc täút, hoàûc hæ hoíng nàûng. Âæåìng (2) âàûc træng cho âäü moìn cuía maïy trong træåìng håüp khäng bçnh thæåìng, thê duû nhæ bäi trån khäng âáöy âuí, cháút báøn vaìo giæîa caïc bãö màût ma saït...åí thåìi âiãøm t1, âäü moìn khäng bçnh thæåìng bàõt âáöu hçnh thaình. Nãúu nhæ åí thåìi âiãøm t1 tiãún haình kiãøm tra, phaït hiãûn âæåüc nguyãn nhán gáy moìn vaì tiãún haình sæía chæîa, khàõc phuûc, thç âäü moìn cuía maïy tiãún triãøn theo âæåìng (3), tæång tæû nhæ âäü moìn tæû nhiãn cuía maïy. Tæì âäö thë trãn ta coï thãø tháúy âæåüc sæû cáön thiãút cuía viãûc sæía chæîa theo kãú hoaûch nhàòm náng cao tuäøi thoü T cuía maïy. 5.2.3. Näüi dung cuía hãû thäúng sæía chæîa dæû phoìng theo kãú hoaûch. Cäng taïc baío quaín maïy moïc, thiãút bë trãn thæûc tãú coï thãø phán thaình 2 lénh væûc chênh. Baío dæåîng thæåìng ngaìy: bao gäöm viãûc giæî saûch, cho dáöu vaì sæí duûng âuïng theo quy âënh cuía thuyãút minh maïy. Cäng viãûc naìy do cäng nhán âæïng maïy âaím nháûn. ÅÍ nhæîng nhaì maïy låïn cäng viãûc bäi trån, thay dáöu måî cho maïy do cäng nhán baío quaín maïy thæûc hiãûn. Cäng viãûc sæía chæîa: bao gäöm caïc cäng viãûc kiãøm tra, âiãöu chènh, sæía chæîa maïy vaì thay thãú caïc chi tiãút theo lëch trçnh. Trong hãû thäúng sæía chæîa dæû phoìng theo kãú hoaûch chè âãö cáûp âãún nhæîng váún âãö liãn quan. Noï coï nhæîng näüi dung chuí yãúu sau: 5.2.3.1. Kiãøm tra âënh kyì theo kãú hoaûch. Traûng thaïi cuía maïy vaì thiãút bë âæåüc thæåìng xuyãn kiãøm tra giæîa hai láön sæía chæîa bàòng nhæîng hçnh thæïc sau: Kiãøm tra maïy haìng ngaìy nhàòm phaït hiãûn, khàõc phuûc nhæîng thiãúu soït nhoí, báút thæåìng xaíy ra trong quaï trçnh saín xuáút, nhàòm ngàn ngæìa sæû gaîy våî caïc chi tiãút vaì giaím chi phê sæía chæîa. Âi âäi våïi viãûc sæía chæîa nhæîng hæ hoíng nhoí noïi trãn, viãûc kiãøm tra maïy haìng ngaìy cuîng cáön phaït hiãûn nhæîng hæ hoíng låïn hån, nhæng khäng thãø sæía ngay; hoàûc phaït hiãûn nhæîng hæ hoíng cáön phaíi sæía chæîa gáúp âãø baïo cho âäüi træåíng âäüi sæía chæîa biãút. Cäng viãûc kiãøm tra maïy haìng ngaìy do cäng nhán træûc maïy (hoàûc do cäng nhán âæïng maïy) âaím nháûn. Viãûc sæía chæîa âæåüc tiãún haình trong thåìi gian àn træa hoàûc trong khoaíng thåìi gian giæîa caïc ca laìm viãûc. Kiãøm tra kãút cáúu âënh nhàòm xaïc âënh caïc traûng thaïi vaì khaí nàng laìm viãûc cuía nhæîng chi tiãút vaì bäü pháûn maïy dãù daìng såì âãún maì khäng cáön phaíi thaïo maïy hoàûc chè thaïo tæìng bäü pháûn chênh. Khi tiãún haình kiãøm tra kãút cáúu, cáön phaíi hoíi cäng nhán âæïng maïy vãö tçnh hçnh laìm viãûc cuía caïc bäü pháûn maïy. ÅÍ nhæîng bäü pháûn vaì chi tiãút coï thãø såì âãún, phaíi xaïc âënh âäü rå, âäü moìn cuîng nhæ khaí nàng laìm viãûc cuía chuïng. Nhæîng hæ hoíng, thiãúu soït cuía caïc chi tiãút âæåüc kiãøm tra, cáön ghi âáöy âuí vaìo phiãúu kiãøm tra. Nhæîng hæ hoíng nhoí, nãúu coï thãø thç sæía ngay taûi chäù. Khi kiãøm tra phaíi tiãún haình lau, ræîa hãû thäúng dáöu, hãû thäúng laìm nguäüi, kiãøm soaït hãû thäúng âiãûn vaì veî så âäö nhæîng chi tiãút cáön thay thãú sau naìy. Nhåì tiãún haình kiãøm tra kãút cáúu, viãûc xaïc âënh mæïc âäü sæía chæîa vaì khäúi læåüng caïc chi tiãút cáön thay thãú cho láön sæía chæîa tåïi âæåüc chênh xaïc. Cäng viãûc kiãøm tra kãút cáúu âënh kyì do âäüi sæía chæîa cuía phán xæåíng hay phoìng cå âiãûn âaím nháûn. Cäng nhán âäüi sæía chæîa tiãún haình cäng viãûc theo sæû chè dáùn åí phiãúu kiãøm tra âaî láûp nãn. Kiãøm tra âäü chênh xaïc âënh kyì nhàòm xaïc âënh dung sai vãö kêch thæåïc vaì chuyãøn âäüng cuía caïc chi tiãút maïy coï chuyãøn âäüng tæång âäúi våïi nhau bàòng caïc duûng cuû âo cáön thiãút, trãn cå såí caïc tiãu chuáøn vãö kiãøm nghiãûm âäü chênh xaïc. Cäng nhán kiãøm tra cuîng tiãún haình sæía chæîa caïc hæ hoíng nhoí, liãn quan âãún âäü chênh xaïc, våïi mæïc âäü coï thãø thæûc hiãûn bàòng nhæîng duûng cuû âån giaín (âiãöu chènh truûc chênh, âiãöu chènh caïc bäü pháûn maïy...). Kãút quaí kiãøm tra cáön ghi vaìo phiãúu kiãøm tra âäü chênh xaïc, vaì trãn cå såí âoï xaïc âënh khaí nàng laìm viãûc cuía maïy. Thê duû: nãúu täøng caïc hiãûu säú giæîa trë säú âo âæåüc khi kiãøm tra vaì sai säú cho pheïp låïn nháút âæåüc quy âënh trong lyï lëch cuía mäüt maïy naìo âoï chæa âãún 0,7 mm thç maïy coï thãø tiãúp tuûc sæí duûng maì khäng cáön thæûc hiãûn caïc hçnh thæïc sæía chæîa liãn quan naìo âãún âäü chênh xaïc. Nãúu nhæ täøng caïc hiãûu säú trãn nàòm trong khoaíng giåïi haûn tæì 0,7 ¸ 0,9 mm thç maïy cáön phaíi tiãún haình sæía chæîa nhoí. Nãúu täøng caïc hiãûu säú trãn coï tæì 0,9 ¸ 1,2 mm thç phaíi sæía chæîa væìa, vaì nãúu täøng caïc hiãûu säú trãn væåüt quaï 1,2 mm thç phaíi tiãún haình sæía chæîa låïn. 5.2.3.2. Sæía chæîa âënh kyì theo kãú hoaûch. Âiãöu kiãûn cå baín âãø baío quaín täút maïy moïc, thiãút bë laì viãûc sæía chæîa âënh kyì. Tuyì thuäüc vaìo khäúi læåüng vaì muûc âêch cuía cäng viãûc sæía chæîa, ta coï thãø phán thaình 3 loaûi sau: sæía chæîa nhoí, sæía chæîa væìa, sæía chæîa låïn. Sæía chæîa nhoí (tiãøu tu) Sæía chæîa nhoí laì loaûi sæía chæîa nhàòm khàõc phuûc nhæîng hæ hoíng nhoí vaì thay thãú nhæîng thiãút bë hao moìn nhanh cuía maïy. Sæía chæîa nhoí chè thaïo tæìng bäü pháûn cuía maïy vaì chè laìm ngæìng cäng viãûc cuía maïy trong mäüt thåìi gian ngàõn. Nhæîng cäng viãûc chuí yãúu khi sæía chæîa nhoí nhæ sau: + Khaío saït toaìn maïy vaì thaïo nhæîng bäü pháûn chuí yãúu cuía maïy. (thê duû: åí maïy phay thç thaïo häüp täúc âäü, häüp chaûy dao, hãû thäúng båm, baìn maïy). + Ræîa vaì laìm saûch caïc chi tiãút cuía nhæîng bäü pháûn âæåüc thaïo ra vaì chi tiãút cuía häüp täúc âäü. + Kiãøm tra vaì laìm saûch hãû thäúng bäi trån vaì cå cáúu loüc dáöu. + Laìm saûch vaì caûo nhàôn caïc bãö màût cuía caïc thæåïc vaì nãm âiãöu chènh, cuîng nhæ caïc bãö màût ma saït. + Thay thãú, sæía chæîa hoàûc âiãöu chènh laûi caïc chi tiãút bë moìn. (thê duû nhæ: khæí caïc khe håí; sæía chæîa caïc bäü li håüp; sæía chæîa caïc cå cáúu bäi trån bë hæ, haìn laûi hoàûc nàõn thàóng caïc äúng dáùn dáöu; thay caïc voìng chàõn dáöu bë hoíng; sæía chæîa häüp täúc âäü; ræîa vaì laìm saûch caïc nàõp âáûy; sæía laûi caïc váúu tç; cå cáúu haûn chãú haình trçnh; thay thãú caïc chi tiãút an toaìn bë hæ hoíng nhæ caïc voìng âaìn häöi, caïc táúm da hoàûc nè baío vãû caïc bàng maïy, säúng træåüt...) + Kiãøm tra, laìm saûch vaì sæía chæîa caïc cå cáúu âoïng måí âiãûn. + Thay thãú dáöu trong häüp täúc âäü, häüp chaûy dao; tra dáöu vaì thay báúc åí caïc phãùu bäi trån. + Træåìng håüp cáön thiãút sån laûi caïc bãö màût khäng tinh chãú, sæía laûi caïc baíng säú, baíng âiãöu khiãøn. + Thaình láûp baíng kã så bäü caïc chi tiãút cáön thay thãú cho caïc láön sæía chæîa sau. Sau cuìng, phaíi cho maïy chaûy våïi táút caí caïc cáúp váûn täúc vaì læåüng chaûy dao, kiãøm tra tiãúng äön, âäü chênh xaïc vaì âäü boïng chi tiãút gia cäng. Sæía chæîa væìa (trung tu). Âàûc âiãøm cuía sæía chæîa væìa laì ngoaìi viãûc thay thãú caïc chi tiãút bë moìn, âiãöu chènh laûi kãút cáúu vaì tiãún haình kiãøm nghiãûm âä chênh xaïc, coìn phaíi thaïo táút caí caïc bäü pháûn maïy âãø sæía chæîa. Ngoaìi ra coìn phaíi hoaìn thaình viãûc sån laûi toaìn bäü maïy. Sæía chæîa væìa cáön phaíi hoaìn thaình trong haûn caìng ngàõn caìng täút. Cäú thãø laìm 2 hoàûc 3 ca, kãø caí nhæîng ngaìy 7nghè, âäöng thåìi phaíi chuáøn bë træåïc nhæîng chi tiãút cáön thay thãú, âãø coï thãø laìm ngàõn nháút thåìi gian ngæìng maïy. Caïc cäng viãûc âiãøn hçnh cuía quaï trçnh sæía chæîa væìa bao gäöm: + Thaïo táút caí caïc bäü pháûn maì trong quaï trçnh sæía chæîa cáön phaíi xaïc âënh âäü moìn cuía noï. Thê duû nhæ: åí maïy tiãûn phaíi thaïo häüp täúc âäü, häüp chaûy dao,åí maïy phay thç thaïo häüp täúc âäü, häüp chaûy dao, caïc loaûi båm , âáöu phán âäü vaì caïc loaûi âäö gaï. + Ræía, laìm saûch caïc chi tiãút cuía nhæîng bäü âaî thaïo ra vaì kiãøm tra âäü moìn cuía chuïng. + Kiãøm tra traûng thaïi cuía ren vaì ãcu trãn truûc chênh, cuía caïc baïnh ràng. + Láúy kêch t7hæåïc cuía chi tiãút cáön thay thãú. + Maìi laûi truûc chênh, caûo caïc bãö màût træåüt cuía thán maïy, baìn maïy, âáöu træåüt... + Sæía chæîa caïc li håüp ma saït. + Thay thãú vaì làõp raïp laûi caïc äø truûc, baûc, baïnh ràng truûc, truûc chênh âaî bë moìn. + Kiãøm tra vaì laìm saûch hãû thäúng bäi trån vaì loüc dáöu. Thay dáöu trong häüp täúc âäü vaì phãùu bäi trån. Sæía chæîa äúng dáöu, thay voìng chàõn dáöu. + âiãöu chènh laûi khe håí vaì vë trê cuía nhæîng càûp bãö màût ma saït. + Ræía, laìm saûch vaì laìm saûch caïc nàõp âáûy. + Thay thãú vaì âiãöu chènh laûi caïc cå cáúu haûn chãú haình trçnh. + Kiãøm tra vaì sæía chæîa âäüng cå âiãûn, caïc thiãút bë âiãûn. + Láûp baíng kã caïc cäng viãûc sæía chæîa, caïc chi tiãút âaî thay thãú vaìo phiãúu sæía chæîa. + Kiãøm nghiãûm laûi toaìn bäü vãö âäü chçnh xaïc cuía maïy vaì âäü boïng cuía chi tiãút gia cäng. Sæía chæîa låïn (âaûi tu). Trong phaûm vi tiãún haình sæía chæîa nhoí vaì væìa, caïc chi tiãút choïng moìn cuía maïy láön læåüt âæåüc thay thãú. Trong khi âoï caïc chi tiãút khaïc cuîng bë moìn tuy cháûm hån. Vç thãú, sau sæía chæîa nhoí vaì væìa, våïi mäüt thåìi gian nháút âënh caïc chi tiãút maïy bë moìn toaìn bäü, âäöi hoíi phaíi laìm måïi laûi toaìn maïy. Khi sæía chæîa låïn, thæåìng kãút håüp våïi caíi tiãún vaì hiãûn âaûi hoaï maïy. Sæía chæîa låïn bao gäöm caïc cäng viãûc nhæ sæía chæîa væìa. Ngoaìi ra, noï coìn thæûc hiãûn mäüt säú cäng viãûc âiãøn hçnh khaïc nhæ: thaïo toaìn bäü caïc chi tiãút maïy vaì phán thaình 3 loaûi. + Caïc loaûi hoaìn toaìn coìn duìng âæåüc + caïc chi tiãút coï thãø phuûc häöi lai sau khi sæía chæîa. + Caïc chi tiãút hoaìn toaìn khäng duìng âæåüc. Trãn cå såí phán loaûi, tiãún haình thay thãú vaì sæía chæîa caïc chi tiãút, laìm nhàôn laûi caïc bãö màût säúng træåüt, kiãøm tra táút caí caïc kãút cáúu cuía maïy vãö màût truyãön âäüng vaì âiãöu chènh. Tiãún haình kiãøm nghiãûm âäü chênh xaïc cuía maïy, cuîng nhæ âäü boïng cuía chi tiãút gia cäng. Sån vaì trang trê laûi toaìn maïy. Sæía chæîa nhoí vaì væìa coï thãø tiãún haình taûi chäù hoàûc åí phán xæåíng sæía chæîa cuía phoìng cå âiãûn. Sæía chæîa låïn phaíi tiãún haình åí phán xæåíng sæía chæîa vaì phoìng thiãút kãú coï traïch nhiãûm kiãøm tra laûi cháút læåüng cuía maïy. 5.3 BÄI TRÅN MAÏY. Bäi trån caïc bãö màût laìm viãûc laì nhàòm baío âaím cho caïc chi tiãút maïy laìm viãûc åí traûng thaïi ma saït æåït. Noï laìm giaím ma saït do âoï, giaím âæåüc täøn tháút nàng læåüng, giaím âäü moìn bãö màût, âaím baío nhiãût âäü laìm viãûc bçnh thæåìng cuía maïy. Âaím baío cho truyãön âäüng âæåüc ãm, khäng äön. Náng cao hiãûu suáút cuía maïy vaì âaím baío âäü chênh xaïc khi gia cäng. Caïc bäü pháûn chênh yãúu trong maïy cáön phaíi bäi trån laì: caïc äø truûc, säúng træåüt, caïc chi tiãút thæûc hiãûn truyãön âäüng nhæ baïnh ràng, xêch, vêt me, caïc baûc, caïc khåïp näúi. Caïc bäü pháûn naìy âæåüc cung cáúp dáöu bäi trån åí hãû thäúng dáöu trung tám (Hçnh5.3). Noï âæåüc phán phäúi âãöu åí nhæng âiãøm cáön bäi dáöu. Ngay khi bäü pháûn træåüt âi qua, hãû thäúng seî tæû âäüng båm dáöu thäng qua raînh dáùn âãø cung cáúp dáöu bäi trån. Chuï yï: Phaíi kiãøm tra mæïc dáöu cuía thuìng dáöu bäi trån haìng ngaìy åí pháön sau cuía maïy khäng âæåüc haû tháúp xuäúng mæïc täúi thiãøu cho pheïp. Nãúu chuïng ta âäø dáöu åí mæïc âäü quaï tháúp thç båm seî khäng laìm viãûc âæåüc, khäng khê seî loüt vaìo hãû thäúng bäi trån. Chuï yï laì måí caïc âæåìng dáùn dáöu træåïc khi måí van phán phäúi dáöu. Ngoaìi ra coìn mäüt säú bäü pháûn khäng âæåüc cung cáúp dáöu bäi trån båíi hãû thäúng dáöu trung tám nhæ: äø chæïa duûng cuû, ã-tä maïy do âoï ta phaíi thæåìng xuyãn bäi trån chuïng. Âäúi våïi äø chæïa duûng cuû phaíi thæåìng xuyãn bäi trån vaì chuï yï âãún caïc säúng træåüt. Khoaíng thåìi gian bäi trån laì: 40 giåì. Hçnh5.3 Trong khi thay âäøi duûng cuû, sæû keûp chàût vaì thaïo loíng giæîa truûc chênh vaì bäü gaï duûng cuû âæåüc âiãöu khiãøn båíi dáöu eïp åí trãn âáöu truûc chênh. Bäü pháûn naìy cuîng khäng âæåüc bäi trån bàòng hãû thäúng dáöu trung tám. Do âoï ta cuîng phaíi bäi trån thæåìng xuyãn, khoaíng thåìi gian bäi trån laì 40 giåì. Âäúi våïi ã-tä phaíi lau chuìi haìng ngaìy âãø traïnh caïc buûi phoi, vaì caïc loaûi buûi báøn khaïc laìm hæ hoíng haìm ã-tä vaì âaím baío keûp an toaìn. Haìm ã-tä âæåüc lau chuìi haìng ngaìy båíi dáöu nhåìn. Truûc ã- tä âæåüc bäi trån bàòng måî trong khoaíng 200 giåì mäüt láön. Pháön VI: LÁÛP CHÆÅNG TRÇNH GIA CÄNG 6.1 cáúu truïc cuía chæång trçnh NC. Chæång trçnh NC laì toaìn bäü táút caí caïc lãûnh cáön thiãút âãø gia cäng mäüt chi tiãút trãn maïy cäng cuû CNC. Cáúu truïc cuía mäüt chæång trçnh NC âaî âæåüc tiãu chuáøn hoaï vaì coï trong DIN 66025 ( tiãu chuáøn hoaï cuía CHLB Âæïc). %CTGC_DATN {Säú hiãûu chæång trçnh} N 2003 {Säú hiãûu chæång trçnh} N1 G17 hoàûc G18 {Khai baïo màût phàóng cáön gia cäng} N2 G54 {Khai baïo khäng gian cuía baìn maïy cäng taïc} N4 G99 {Khai baïo biãn daûng cuía maïy gia cäng} N5 ... ... ... {Caïc cáu lãûnh cuía chæång trçnh gia cäng} ... ... ... N...G22 {Goüi chæång trçnh con} N...G23 {Xoaï chæïc nàng âàût âiãøm khäng} M30 {Kãút thuïc chæång trçnh} 6.2 LÁÛP CHÆÅNG TRÇNH GIA CÄNG ÂIÃØN HÇNH BÀÒNG TAY. Giaí thuyãút: Chi tiãút nhæ hçnh 6.1 Váût liãûu phäi: Nhäm Chiãöu sáu phay: 7[mm] Âæåìng kênh dao phay: 12 [mm] Chæång trçnh gia cäng gäöm 2 bæåïc: Bæåïc 1: Ta choün dao phay màût âáöu âãø phay màût phàóng. Bæåïc 2: Âäøi dao phay raînh âãø phay biãn daûng cáön âaût âæåüc Âãø âaût âæåüc chiãöu sáu laì 7[mm] ta gia cäng 3 láön. + Láön 1 láúy chiãöu sáu càõt laì 3[mm] + Láön 2 láúy chiãöu sáu càõt laì 3[mm] + Láön 3 láúy chiãöu sáu càõt laì 1[mm] 7 R19 R12 R6 25 12 50 100 75 100 25 12 12 25 100 7 2 3 4 5 6 1 X Y Z X STT X Y Z 1 50 0 -7 2 12 25 -7 3 12 75 -7 4 50 75 -7 5 88 75 -7 6 88 12 -7 7 75 0 -7 Baíng toaû âäü Hçnh 6.1 Chæång trçnh gia cäng. Chuï thêch %1806 Säú hiãûu chæång trçnh N01 G54 G90 G71 Choün màût phàóng gia cäng laì XY, gia cäng theo kêch thæåïc tuyãût âäúi. Duìng âån vë laì millimeter N02 G00 X0 Y0 Z12 Âiãøm thay duûng cuû N03 M06 T1 Âäøi dao phay raînh N04 M03 S 1500 Quay truûc chênh theo chiãöu kim âäöng häö Våïi täúc âäü 1600 v/ph. N05 G00 X-25 Y-16 Z-2 M08 Chaûy nhanh âãún âiãøm X=-25, Y=-16, Z- 2, måí Dung dëch trån nguäüi. N06 G01 X90 Y-16 F120 Chaûy âãún âiãøm 3 våïi læåüng chaûy dao F=120[mm/ph] N07 X90 Y-50 Chaûy âãún âiãøm 4 N08 X10 Y-50 Chaûy âãún âiãøm 5 N09 X10 Y-86 Chaûy âãún âiãøm 6 N10 X90 Y-86 Chaûy âãún âiãøm 7 N11 G00 Z12 M09 Ruït dao nhanh lãn 12 mm, tàõt dung dëch trån nguäüi. N12 G57 X0 Y-100 Z-2 Chuyãøn âiãøm chuáøn vãö vë trê O2 N13 G00 X0 Y0 Z12 Âiãøm thay duûng cuû N14 M06 T4 Âäøi dao phay raính N15 M03 S1600 Quay truûc chênh theo chiãöu kim âäöng häö Våïi täúc âäü 1600[mm/ph]. N16 G00 X50 Y-10 M08 Chaûy âãún âiãøm X=50, Y=-10 måí dung Dëch trån nguäüi. N17 F 120 Læåüng chaûy dao laì [150mm/ph] N18 R01=3 Chè dáøn giaï trë R01=3 N19 L2003 P2 LF Nhaíy vaìo chæång trçnh con L2002 Vaì chaûy hai láön chæång trçnh naìy. N20 R01 7 Chè dáøn giaï trë R01=7 N21 L2003 P1 LF Nhaíy vaìo chæång trçnh con L2002 N22 G00 X50 Y-10 M09 Tråí vãö âiãøm ban âáöu tàõt dung dëch trån nguäüi. N23 M05 Dæìng truûc chênh N24 M30 LF Kãút thuïc chæång trçnh L2003 Tãn chæång trçnh con N100 ZR01 Z nháûn giaï tri cuía R01 N101 G01 X50 Y0 Chaûy âãún âiãøm 1 N101 X 12 Y25 Chaûy dao âãún âiãøm 2 N102 Y 75 Chaûy dao âãún âiãøm 3 N103 G02 X50 U19 Näüi suy âæåìng troìn âãún âiãøm 4 N104 G01 X88 Chaûy dao âãún âiãøm 5 N105 Y25 Chaûy dao âãún âiãøm 6 N106 G02 X75 Y0 U12 Näüi suy âæåìng troìn âãún âiãøm 7 N107 G01 X50 Chaûy dao âãún âiãøm 1 N108 G00 X50 Y-10 Chaûy dao nhanh âãún X50, Y-10 N109 M17 LF Kãút thuïc chæång trçnh con 6.3 CAÏC CHÆÏC NÀNG DËCH CHUYÃØN VAÌ CAÏC CHU TRÇNH. 6.3.1 Caïc chæïc nàng dëch chuyãøn. Caïc chæïc nàng dëch chuyãøn âæåüc biãøu thë bàòng caïc chæî caïi âëa chè G vaì mäüt con säú hai chæî säú âæïng sau. Ngæåìi ta cuîng goüi caïc chæïc nàng dëch chuyãøn laì caïc chæïc nàng chuáøn bë. Chæïc nàng dëch chuyãøn âaî âæåüc chuáøn hoaï vaì coï trong DIN 66025 (quy chuáøn hoaï cuía cäüng hoaì liãn bang Âæïc). CHÆÏC NÀNG CHUÁØN BË G G00 Chaûy dao nhanh âãún toaû âäü âaî láûp trçnh G01 Näüi suy âæåìng thàóng G02 Näüi suy âæåìng troìn theo chiãöu kim âäöng häö G03 Näüi suy âæåìng troìn ngæåüc chiãöu kim âäöng häö G04 Thåìi gian dæìng cho gia cäng G05 Dæìng taûm thåìi (âãø keûp chàût) G06 - 07 Khäng duìng G08 Tàng täúc G09 Giaím täúc G10 Näüi suy âæåìng thàóng (kêch thæåïc låïn) G11 Näüi suy âæåìng thàóng (kêch thæåïc nhoí) G12 Näüi suy 3 toaû âäü (3D) G13 Læûa choün truûc G17 Choün màût phàóng gia cäng XY G18 Choün màût phàóng gia cäng ZX G19 Choün màût phàóng gia cäng YZ G33 Càõt ren våïi bæåïc ren khäng âäøi G40 Huyí boí chènh lyï âæåìng dëch chuyãøn dao G41 Chènh sæía biãn daûng duûng cuûû, dao bãn traïi âæåìng viãön gia cäng G42 Chènh sæía biãn daûng duûng cuû, dao bãn phaíi âæåìng viãön gia cäng G50 Huyí boí hiãûu chènh theo tyí lãû G51 Hiãûu chènh theo tyí lãû G53 Kãút thuïc xã dëch âiãøm chuáøn âaî choün G54 Xã dëch âiãøm chuáøn (toaû âäü X) G55 Xã dëch âiãøm chuáøn (toaû âäü Y) G56 Xã dëch âiãøm chuáøn (toaû âäü Z) G57 Xã dëch âiãøm chuáøn (toaû âäü X vaì Y) G58 Xã dëch âiãøm chuáøn (toaû âäü X vaì Z) G59 Xã dëch âiãøm chuáøn (toaû âäü Y vaì Z) G60 Dæìng chênh xaïc taûi goïc trong, thuäüc phaûm vi læåüng chènh sæía b/daûng G62/G64 Huyí boí dæìng chênh xaïc G70 Duìng hãû inches G71 Duìng hãû millimeter G80 Kãút thuïc chu trçnh âaî choün G81-G89 G81 Goüi chu trçnh gia cäng läù L81 G82 Goüi chu trçnh gia cäng läù L82 G83 Goüi chu trçnh gia cäng läù L83 G84 Goüi chu trçnh gia cäng läù L84 G85 Goüi chu trçnh gia cäng läù L85 G86 Goüi chu trçnh gia cäng läù L86 G87 Goüi chu trçnh gia cäng läù L87 G88 Goüi chu trçnh gia cäng läù L88 G89 Goüi chu trçnh gia cäng läù L89 G90 Láûp trçnh theo kêch thæåïc tuyãût âäúi G91 Láûp trçnh theo kêch thæåïc tæång âäúi G94 Læåüng chaûy dao âàût træûc tiãúp tênh theo mm/ph(hay inch/min) G95 Læåüng chaûy dao âàût træûc tiãúp tênh theo mm/voìng G147 Âi tåïi tiãúp cáûn biãn daûng song song G247 Âi tåïi tiãúp cáûn biãn daûng 1/4 cung troìn G347 Âi tåïi tiãúp cáûn biãn daûng 1/2 cung troìn G148 Thoaït khoíi biãn daûng song song G248 Thoaït khoíi biãn daûng 1/4 cung troìn G348 Thoaït khoíi biãn daûng 1/2 cung troìn CAÏC CHÆÏC NÀNG PHUÛ M M00 Dæìng chæång trçnh M01 Dæìng chæång trçnh coï choün loüc M02 Kãút thuïc chæång trçnh M03 Quay truûc chênh theo chiãöu kim âäöng häö M04 Quay truûc chênh theo ngæåüc chiãöu kim âäöng häö M05 Dæìng truûc chênh M06 Thay duûng cuû M08 Måí hãû thäúng laìm maït M09 Tàõt hãû thäúng laìm maït M17 Kãút thuïc chæång trçnh con M27 Quay âáöu truûc chênh âimäüt goïc (âaî xaïc âënh) M30 Kãút thuïc chæång trçnh vaì tråí laûi doìng lãûnh âáöu M53 Khäng gia cäng kiãøu gæång aính qua truûc x M54 Gia cäng kiãøu gæång aính qua truûc x M55 Khäng gia cäng kiãøu gæång aính qua truûc y M56 Gia cäng kiãøu gæång aính qua truûc y M57 Khäng gia cäng kiãøu gæång aính qua truûc z M58 Gia cäng kiãøu gæång aính qua truûc z M71 Måí hãû thäúng thäøi buûi M72 Tàõt hãû thäúng thäøi buûi 6.3.2 Caïc chu trçnh. Nhæîng chæïc nàng dëch chuyãøn thæûc hiãûn nhiãöu quaï trçnh chuyãøn âäüng ngæåìi ta goüi laì caïc chu trçnh, vê duû: chu trçnh khoan. Nhæîng chu trçnh âæåüc nhiãöu ngæåìi æïng duûng nhæ chu trçnh khoan laì nhæîng chæïc nàng âaî âæåüc quy chuáøn hoaï cuía hãû âiãöu khiãøn. Ngæåìi sæí duûng cuîng coï thãø láûp trçnh caïc chu trçnh riãng theo caïc yãu cáöu âàûc biãût cuía mçnh vaì caìi âàût chuïng vaìo trong bäü nhåï cuía hãû âiãöu khiãøn. Caïc chu trçnh khäng biãøu thë nhæîng âiãöu kiãûn dëch chuyãøn måïi. Âãø giaím chi phê cho viãûc láûp trçnh vaì tàng sæû thuáûn tiãûn khi láûp trçnh... Nhiãöu âiãöu kiãûn dëch chuyãøn âæåüc nhoïm laûi thaình mäüt chu trçnh. KÃÚT LUÁÛN Sau hån 3 thaïng thæûc hiãûn âäö aïn täút nghiãûp våïi âãö taìi “Thiãút kãú maïy phay PC MILL_155”. Nhåì sæû hæåïng dáùn nhiãût tçnh cuía tháöy Buìi Træång Vyî vaì caïc tháöy cä trong khoa cå khê cuía træåìng. Âãún nay, âäö aïn cuía em âaî hoaìn thaình âuïng thåìi gian qui âënh. Trong quaï trçnh laìm âäö aïn em âaî tham khaío mäüt säú saïch cuía ngaình cå khê vaì caïc taìi liãûu cuía mäüt säú ngaình khaïc; qua âoï giuïp em têch luyî âæåüc mäüt säú kinh nghiãûm âaïng kãø. Tuy nhiãn, khaí nàng coìn haûn chãú, kinh nghiãûm coìn quaï êt nãn khi laìm âäö aïn khäng traïnh khoíi sai soït. Ráút mong âoïn nháûn sæû âoïng goïp, daûy baío vaì boí qua cuía quyï tháöy cä. Mäüt láön næîa em xin chán thaình caím ån quê tháöy cä, caïc baûn sinh viãn trong khoa, trong træåìng. Âaî taûo âiãöu kiãûn cho em hoaìn thaình täút âäö aïn naìy. TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO Nháûp män maïy CNC[1] Vuî Hoaìi Án_ Trung tám âaìo taûo IMI, viãûn maïy vaì duûng cuû cäng nghiãûp Haì Näüi 1994 Âiãöu khiãøn säú vaì cäng nghãû gia cäng trãn maïy âiãöu khiãøn säú [2] Nguyãùn Âàõc Läüc, Tàng Huy_ Nhaì xuáút baín khoa hoüc kyî thuáût1998 Maïy cäng cuû [3] Taû Duy Liãm_ Nhaì xuáút baín khoa hoüc kyî thuáût1998 Hãû thäúng âiãöu khiãøn säú cho maïy cäng cuû [4] Taû Duy Liãm_ Nhaì xuáút baín khoa hoüc kyî thuáût1999. Cäng nghãû trãn maïy CNC [5] Tráön Vàn Âëch _ Nhaì xuáút baín khoa hoüc kyî thuáût 2000. Giaïo trçnh cäng nghãû gia cäng trãn maïy CNC [6] Cháu Maûnh Læûc_ Âaûi Hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông. Giaïo trçnh cå såí càõt goüt kim loaûi [7] Phuìng Rán, Træång Ngoüc Thæûc_ Træåìng Âaûi Hoüc Sæ Phaûm Kyî Thuáût thaình phäú Häö Chê Minh Thiãút kãú maïy càõt kim loaûi [8] Nguyãùn Ngoüc Cáøn_ Træåìng Âaûi Hoüc Sæ Phaûm Kyî Thuáût thaình phäú Häö Chê Minh 1987. Säø tay cäng nghãû chãú taûo maïy _Táûp I [9] Nguyãùn Âàõc Läüc, Ninh Âæïc Täún, Lã Vàn Tiãún, Tráön Xuán Viãût_ Nhaì xuáút baín khoa hoüc kyî thuáût 1999 Säø tay cäng nghãû chãú taûo maïy _Táûp II [10] Nguyãùn Âàõc Läüc, Ninh Âæïc Täún, Lã Vàn Tiãún, Tráön Xuán Viãût_ Nhaì xuáút baín khoa hoüc kyî thuáût 1999 Tênh toaïn thiãút kãú hãû dáùn âäüng cå khê_ Táûp I [11] Trënh Cháút, Lã Vàn Uyãùn._ Nhaì xuáút baín giaïo duûc 2000. Chi tiãút maïy_táûp II [12] Nguyãùn Troüng Hiãûp_ Nhaì xuáút baín giaïo duûc 1994 Machine Description_Emco PC MILL 150 [13]. Softwear Desciption_Emco PC MILL 150 [14]. www.emco.at/Pcmill_155.php?changelang=en [15] Thiãút kãú chi tiãút maïy [16] Nguyãùn Troüng Hiãûp, Nguyãùn Vàn Láùm_ Nhaì xuáút baín giaïo duûc 2001 Tæû âäüng âiãöu khiãøn caïc quaï trçnh cäng nghãû [17] Tráön Doaîn Tiãún_ Nhaì xuáút baín giaïo duûc1998. Âäö gaï cå khê hoaï, tæû âäüng hoaï [18] Lã Vàn Tiãún, Tráön Vàn Âëch, Tráön Xuán Viãût_ Nhaì xuáút baín khoa hoüc kyî thuáût 1999. Âiãöu khiãøn tæû âäüng trong caïc lénh væûc cå khê [19] Phaûm Âàõp, Tráön Xuán Tuyì_ Nhaì xuáút baín giaïo duûc 1998

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDATN-may phay CNC2.doc
  • docDATN-may phay CNC1.doc
Luận văn liên quan