Thiết kế nhà máy sản xuất nước giải khát

MỞ ĐẦU Hiện nay ngành công nghệ thực phẩm là một ngành khoa học đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó đáp ứng nhu cầu của con người về dinh dưỡng ngày càng cao. Mặt khác, nó giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Ở nước ta hiện nay ngành công nghệ thực phẩm là một trong những ngành đang phát triển mạnh và theo dự báo nó sẽ phát triển mạnh trong tương lai. Nó sẽ làm giàu nguồn thực phẩm cho xã hội, đồng thời làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp khác.Trong đó công nghiệp sản xuất nước giải khát đang phát triển mạnh tạo sự cạnh tranh lớn trong xã hội. Trong cơ thể chúng ta nước là thành phần chủ yếu và không thể thiếu được. Chúng ta có thể nhịn đói trong thời gian dài nhưng rất khó và sẽ suy yếu nhanh khi nhịn khát trong thời gian ngắn. Do dân số và nhu cầu của xã hội ngày càng tăng, con người dùng nước không chỉ đáp ứng nhu cầu về bổ sung nước trong cơ thể mà còn vì dinh dưỡng và giá trị cảm quan mà nước giải khát đáp ứng được tất cả các điều đó cho nên nước giải khát không thể thiếu được trong xã hội hiện nay. Trong công nghệ sản xuất nước giải khát, bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau như: Nước ngọt pha chế, nước khoáng, nước giải khát lên men .Trong đó nước giải khát lên men là loại nước uống mát, bổ dưỡng, có hương vị đặc trưng, là hợp chất chiết từ nguyên liệu, CO2 và các sản phẩm lên men khác tạo nên. Đặc biệt CO2 bão hoà trong nước giải khát có tác dụng làm giảm cơn khát cho người sử dụng. Hiện nay nước ta đang trên đà công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, do đó cần phải có những người lao động với cường độ cao. Chính vì vậy cần phải có những loại nước uống có giá trị dinh dưỡng nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng nước và năng lượng đã tiêu tốn do quá trình làm việc, bên cạnh đó các sản phẩm của nước giải khát pha chế rất được người sử dụng ưa chuộng, do tính chất đa dạng của nó và theo nhu cầu sử dụng. Để đáp ứng các nhu cầu trên ta cần phải xây dựng nhà máy nước giải khát lên men và nước giải khát pha chế để sản xuất ra các loại nước uống có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay.

doc5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 2659 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế nhà máy sản xuất nước giải khát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baíng täøng kãút cán bàòng nguyãn liãûu cho næåïc GK lãn men: Baíng 5: Stt Cäng âoaûn Khäúi læåüng (kg), thãø têch (lit), säú læåüng (caïi)  1 Nguyãn liãûu ban âáöu 100kg 1 meí 1 ca 1 ngaìy 1 nàm  Malt 50 813,08 1219,62 2439,24 702501,12  Ngä 50 813,08 1219,62 2439,14 702501,12  Âæåìng 40,77 662,98 994,47 1988,94 572814,72  2 Læåüng xirä khi náúu 74,71 (kg) 1214,9 (kg) 1822,35 (kg) 3644,7 (kg) 1049673,6 (kg)  3 Sau khi loüc     Dëch âæåìng 6% 1105,47 (lit) 17976,71 (lit) 26965,07 (lit) 53930,13 (lit) 15531877,44 (lit)  Xirä 60% cáön bäø sung 66,57 (kg) 1082,53 (kg) 1623,79 (kg) 3247,59 (kg) 935305,92 (kg)  4 Phäúi chãú     Læåüng dëch sau phäúi chãú 1157,72 (lit) 18826,38 (lit) 28239,57 (lit) 56479,14 (lit) 16265992,32 (lit)  Axit citric bäø sung vaìo xirä 0,051(kg) 0,338(kg) 0,507(kg) 1,014(kg) 292,03(kg)  5 Lãn men     Læåüng dëch træåïc lãn men 1146,14 (lit) 18638,07 (lit) 27957,1 (lit) 55914,2 (lit) 16103292,48 (lit)  Læåüng dëch sau lãn men 1134,67 (lit) 18451,55 (lit) 27677,33 (lit) 55354,65 (lit) 15942139,2 (lit)  6 Læåüng dëch sau laìm laûnh vaì loüc trong 1123,32 (lit) 18266,98 (lit) 27400,47 (lit) 54800,94 (lit) 15782670,72 (lit)  7 Næåïc giaíi khaït sau chiãút roït vaì âoïng nàõp 1112,09 (lit) 18084,36 (lit) 27126,54 (lit) 54253,08 (lit) 15624887,04 (lit)  8 Thanh truìng thaình pháøm 1067,61 (lit) 17361,05 (lit) 26041,57 (lit) 52083,15 (lit) 14999947,2 (lit)  9 Vi sinh váût giäúng 34,38 (lit) 559,07 (lit) 838,605 (lit) 1677,21 (lit) 483036,48 (lit)  Náúm men 27,5 447,2 670,8 1341,6 386380,8  Vi khuáøn 6,88 111,88 167,82 335,64 96664,32  10 Thaíi baî æåït 120,85(kg) 1965,21  5895,63 1697941,44  11 Tênh bao bç     Læåüng chai   7575757(chai)  Læåüng nhaîn   46363636(caïi)  Læåüng nàõp   46363636(caïi)  Læåüng keït   293560(keït)  Baíng 7: Baíng täøng kãút cán bàòng váût cháút cho næåïc ngoüt pha chãú: Haûng muûc Âån vë 1000lit xi rä 1 meí 1 ngaìy 1 nàm  Læåüng âæåìng ban âáöu Kg 765,73 903,76 1807,52 520565,51  Læåüng næåïc náúu xirä Kg 515,64 677 1354 389953,3  Læåüng xirä náúu Lit 1000 1180,26 2360,52 679829,06  Læåüng axit citric Lit 22,97 27,11 54,22 15615,67  Læåüng hæång liãûu Lit 3,828 4,518 9,036 2602,38  Læåüng cháút maìu Lit 0,633 0,745 1,49 430,33  Læåüng næåïc baîo hoaì CO2 Lit 7504,89 8857,71 17715,42 5102042,3  Læåüng næåïc chanh thaình pháøm Lit 7354,79 8680,55 17361,11 5000000  Chai Caïi  52609,42 2525252  Nàõp Caïi   15151515  Baíng 8: Baíng täøng kãút cán bàòng váût liãûu cuía nhaì maïy: Haûng muûc Âv 1 meí 1 ngaìy 1 nàm  Nguyãn liãûu ban âáöu Kg Næåïc GK Lãn men Næåïc ngoüt pha chãú Næåïc GK lãn men Næåïc ngoüt pha chãú Næåïc GK lãn men Næåïc ngoüt pha chãú  Malt Kg 813,08  2439,24  702501,12  Ngä Kg 813,08  2439,24  702501,12  Âæåìng Kg 662,98 903,76 1988,94 1807,52 572814,72 520565,51  Xirä 60% cáön náúu Lit 1214,9 1180,26 3644,7 2360,52 1049673,6 679829,06  Axit citric bäø sung Lit 0,338 27,11 1,014 54,22 292,03 15615,67  Læåüng hæång liãûu Lit  4,518  9,036  2602,38  Læåüng cháút maìu Lit  0,745  1,49  430,33  Læåüng âæåìng 6 % bäø sung Lit 17976,71  53930,13  15531877,44  Læåüng dëch lãn men âaî phäúi chãú Lit 18826,38  56479,14  16265992,32  Læåüng dëch lãn men træåïc khi loüc vaì laìm laûnh Lit 18451,55  55354,65  15942139,2  Læåüng dëch lãn men sau loüc vaì laìm laûnh Lit 18266,98  54800,94  15782670,72  Læåüng næåïc bäø sung âãø náúu xiro Lit 553,38 677 1660,14 1354 478120,32 389953,3      Læåüng næåïc baîo hoaì CO2 Lit  8857,71  17715,42  5102042,3  Læåüng baî thaíi kg 1965,21  5895,63  1697941,44  Læåüng næåïc giaíi khaït thaình pháøm Lit 17361,05 8680,55 52083,15 17361,11 14999947,2 3000000  Chai    7575757 2525252  Nàõp    46363636 15151515,15  Nhaîn    46363636 15151515,15  Keït âæûng chai    293560  

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docVY.DOC
 • dwgban ve phan xuong chiet rot2.dwg
 • dwgBVELENMEN.dwg
 • docdoannam.doc
 • dwgHoi nuoc giai khac.dwg
 • dwgMCDPXNAU.DWG
 • dwgTbinhdo.dwg
 • dbThumbs.db