Thiết kế nhà máy sản xuất trái cây năng suất 30 tấn/giờ

Rau và quả là những thức ăn thiết yếu của con người. Rau quả cung cấp cho con người nhiều vitamin và chất khoáng. Tại các nước phát triển, mức sống của người dân được nâng cao thì trong khẩu phần ăn, tỷ trọng rau quả ngày càng tăng. Ở nước ta, rau quả là một ngành kinh tế quan trọng của nền nông nghiệp hàng hóa do: o Nước ta có điều kiện sinh thái thuận lợi để có thể trồng được các loại rau quả. o Với khoảng 85 triệu dân, nước ta là thị trường lớn cho rau quả. o Sản xuất rau quả là ngành sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra công ăn việc làm và tăng thu nhập cho hộ nông dân. o Rau quả là thế mạnh xuất khẩu của nông nghiệp. Những năm gần đây, nền kinh tế nước ta tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng rau quả tăng lên nhiều. Trên cơ sở đó, chúng tôi thực hiện đề tài “Thiết kế nhà máy sản xuất trái cây” với các dòng sản phẩm: nước cam ép, nước bưởi ép và đồ hộp dứa. Nội dung bản luận văn này gồm 9 chương: Chương 1: Lập luận kinh tế – lựa chọn địa điểm Chuơng 2: Nguyên liệu – sản phẩm Chương 3: Quy trình công nghệ – cân bằng vật chất Chương 4: Lựa chọn thiết bị Chương 5: Tính xây dựng Chương 6: Tính định mức tiêu hao năng lượng Chương 7: Tính tổ chức kinh tế Chương 8: Xử lý nước Chương 9: Vệ sinh – an toàn lao động

pdf158 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 4361 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế nhà máy sản xuất trái cây năng suất 30 tấn/giờ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA KHOA KYÕ THUAÄT HOAÙ HOÏC LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC THIEÁT KEÁ NHAØ MAÙY SAÛN XUAÁT TRAÙI CAÂY NAÊÊNG SUAÁÁT 3 TAÁÁN NGUYEÂÂN LIEÄÄU/H SVTH : LEÂ TRAÀN HOAØI VY MSSV : 60303503 CBHD : ThS. LAÏI QUOÁC ÑAÏT BOÄ MOÂN KYÕ THUAÄT THÖÏC PHAÅM TP Hoà Chí Minh, 01/2008 i NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Kyù teân iii iv NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Kyù teân Lôøi caûm ôn LÔØI CAÛM ÔN Em xin chaân thaønh caûm ôn taát caû caùc thaày coâ trong tröôøng vaø caùc thaày coâ trong khoa kyõ thuaät hoùa hoïc, ñaëc bieät laø caùc thaày coâ boä moân kyõ thuaät thöïc phaåm tröôøng ñaïi hoïc Baùch Khoa TP. Hoà Chí Minh, ñaõ taän tình giaûng daïy, höôùng daãn vaø truyeàn ñaït kieán thöùc laãn kinh nghieäm cho nhöõng sinh vieân nhö em ñeå chuùng em coù theå hoaøn thaønh toát chöông trình hoïc cuõng nhö hoaøn taát luaän vaên toát nghieäp vaø caû coâng vieäc sau naøy. Em cuõng ñaëc bieät göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh tôùi thaày Laïi Quoác Ñaït ñaõ nhieät tình höôùng daãn, chæ baûo, taïo ñieàu kieän vaø giuùp ñôõ em trong quaù trình thöïc hieän luaän vaên toát nghieäp. Cuoái cuøng, xin caûm ôn taát caû caùc baïn cuøng lôùp ñaõ saün loøng chia seû, trao ñoåi vaø giuùp ñôõ toâi trong hoïc taäp cuõng nhö trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi naøy. v Lôøi môõ ñaàu LÔØI MÔÛ ÑAÀU Rau vaø quaû laø nhöõng thöùc aên thieát yeáu cuûa con ngöôøi. Rau quaû cung caáp cho con ngöôøi nhieàu vitamin vaø chaát khoaùng. Taïi caùc nöôùc phaùt trieån, möùc soáng cuûa ngöôøi daân ñöôïc naâng cao thì trong khaåu phaàn aên, tyû troïng rau quaû ngaøy caøng taêng. ÔÛ nöôùc ta, rau quaû laø moät ngaønh kinh teá quan troïng cuûa neàn noâng nghieäp haøng hoùa do: o Nöôùc ta coù ñieàu kieän sinh thaùi thuaän lôïi ñeå coù theå troàng ñöôïc caùc loaïi rau quaû. o Vôùi khoaûng 85 trieäu daân, nöôùc ta laø thò tröôøng lôùn cho rau quaû. o Saûn xuaát rau quaû laø ngaønh saûn xuaát ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao, taïo ra coâng aên vieäc laøm vaø taêng thu nhaäp cho hoä noâng daân. o Rau quaû laø theá maïnh xuaát khaåu cuûa noâng nghieäp. Nhöõng naêm gaàn ñaây, neàn kinh teá nöôùc ta taêng tröôûng khaù, ñôøi soáng nhaân daân ñöôïc caûi thieän, nhu caàu tieâu duøng rau quaû taêng leân nhieàu. Treân cô sôû ñoù, chuùng toâi thöïc hieän ñeà taøi “Thieát keá nhaø maùy saûn xuaát traùi caây” vôùi caùc doøng saûn phaåm: nöôùc cam eùp, nöôùc böôûi eùp vaø ñoà hoäp döùa. Noäi dung baûn luaän vaên naøy goàm 9 chöông: Chöông 1: Laäp luaän kinh teá – löïa choïn ñòa ñieåm Chuông 2: Nguyeân lieäu – saûn phaåm Chöông 3: Quy trình coâng ngheä – caân baèng vaät chaát Chöông 4: Löïa choïn thieát bò Chöông 5: Tính xaây döïng Chöông 6: Tính ñònh möùc tieâu hao naêng löôïng Chöông 7: Tính toå chöùc kinh teá Chöông 8: Xöû lyù nöôùc Chöông 9: Veä sinh – an toaøn lao ñoäng vi Muïc luïc MUÏC LUÏC Ñeà muïc ................................................................................................................Trang Trang bìa ..................................................................................................................i Nhieäm vuï luaän vaên ................................................................................................ ii Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn....................................................................... iii Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân phaûn bieän.........................................................................iv Lôøi caûm ôn ..............................................................................................................v Lôøi môû ñaàu.............................................................................................................vi Muïc luïc ................................................................................................................ vii Danh muïc baûng ....................................................................................................xiv Danh muïc hình ................................................................................................... xvii Chöông 1 LAÄP LUAÄN KINH TEÁ – LÖÏA CHOÏN ÑÒA ÑIEÅM ....................................................1 1.1. Laäp luaän kinh teá kyõ thuaät .................................................................................1 1.2. Löïa choïn ñòa ñieåm ...........................................................................................6 1.2.1. Nguyeân taéc choïn ñòa ñieåm xaây döïng cuûa nhaø maùy ......................................6 1.2.2. Choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy ............................................................7 1.3. Cô sôû löïa choïn naêng suaát, cô caáu saûn phaåm ....................................................9 Chöông 2 NGUYEÂN LIEÄU – SAÛN PHAÅM...............................................................................10 2.1. Nguyeân lieäu chính..........................................................................................10 2.1.1. Cam..........................................................................................................10 2.1.1.1. Ñaëc tính nguyeân lieäu....................................................................... 10 2.1.1.2. Yeâu caàu cuûa chaát löôïng nguyeân lieäu ................................................11 2.1.2. Böôûi .........................................................................................................12 2.1.2.1. Ñaëc tính nguyeân lieäu....................................................................... 12 vii Muïc luïc viii 2.1.2.2. Yeâu caàu cuûa chaát löôïng nguyeân lieäu ................................................13 2.1.3. Döùa ..........................................................................................................14 2.1.3.1. Ñaëc tính nguyeân lieäu....................................................................... 14 2.1.3.2. Yeâu caàu cuûa chaát löôïng nguyeân lieäu ................................................15 2.2. Nguyeân lieäu phuï.............................................................................................17 2.2.1. Ñöôøng ......................................................................................................17 2.2.2. Nöôùc ........................................................................................................18 2.2.3. Acid citric.................................................................................................20 2.2.4. Chaát baûo quaûn..........................................................................................21 2.2.4.1. Acid benzoic vaø muoái benzoate ......................................................... 21 2.2.4.2. Acid sorbic vaø muoái sorbate .................................................................23 2.2.5. Enzym pectinase......................................................................................24 2.2.6. Chaát maøu .................................................................................................25 2.2.7. Höông lieäu ...............................................................................................26 2.3. Saûn phaåm .......................................................................................................27 2.3.1. Nöôùc cam, nöôùc böôûi eùp..........................................................................27 2.3.1.1. Ñaëc tröng chung cuûa saûn phaåm....................................................... 27 2.3.1.2. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chaát löôïng saûn phaåm......................................27 2.3.2. Nöôùc cam, nöôùc böôûi coâ ñaëc ...................................................................29 2.3.3. Ñoà hoäp döùa ngaâm ñöôøng .........................................................................29 2.3.3.1. Ñaëc tröng chung cuûa saûn phaåm....................................................... 29 2.3.3.2. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chaát löôïng saûn phaåm......................................29 Chöông 3 QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ – CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT .......................................32 3.1. Quy trình saûn xuaát nöôùc cam eùp, nöôùc böôûi eùp .............................................32 3.1.1. Quy trình..................................................................................................32 Muïc luïc ix 3.1.2. Thuyeát minh quy trình coâng ngheä ...........................................................33 3.1.3. Caân baèng vaät chaát....................................................................................37 3.1.3.1. Tính caân baèng vaät chaát quy trình saûn xuaát nöôùc cam eùp ................ 37 3.1.3.2. Tính caân baèng vaät chaát quy trình saûn xuaát nöôùc böôûi eùp..................43 3.2. Quy trình saûn xuaát nöôùc cam, nöôùc böôûi coâ ñaëc ............................................49 3.2.1. Quy trình..................................................................................................49 3.2.2. Thuyeát minh quy trình coâng ngheä ...........................................................50 3.2.3. Caân baèng vaät chaát....................................................................................50 3.3. Quy trình saûn xuaát ñoà hoäp döùa ngaâm ñöôøng..................................................53 3.3.1. Quy trình..................................................................................................53 3.3.2. Thuyeát minh quy trình coâng ngheä ...........................................................54 3.3.3. Caân baèng vaät chaát....................................................................................58 Chöông 4 LÖÏA CHOÏN THIEÁT BÒ ............................................................................................64 4.1. Löïa choïn thieát bò cuûa quaù trình saûn xuaát nöôùc cam, nöôùc böôûi .....................64 4.1.1. Röûa...........................................................................................................64 4.1.2. Löïa choïn ..................................................................................................64 4.1.3. Sô cheá böôûi ..............................................................................................65 4.1.4. Phaân loaïi..................................................................................................66 4.1.5. EÙp.............................................................................................................66 4.1.6. Loïc...........................................................................................................68 4.1.7. Xöû lyù enzym ............................................................................................68 4.1.8. Baøi khí .....................................................................................................69 4.1.9. Taùch vi sinh vaät .......................................................................................70 4.1.10. Taùch chaát ñaéng ......................................................................................71 4.1.11. Phoái troän ................................................................................................73 Muïc luïc x 4.1.12. Chieát roùt.................................................................................................73 4.1.13. Daùn nhaõn ...............................................................................................74 4.2. Löïa choïn thieát bò cuûa quaù trình saûn xuaát nöôùc cam, nöôùc böôûi coâ ñaëc..........75 4.3. Löïa choïn thieát bò cuûa quaù trình saûn xuaát ñoà hoäp döùa ngaâm ñöôøng ...............78 4.3.1. Röûa...........................................................................................................78 4.3.2. Caét cuoáng, löïa choïn.................................................................................79 4.3.3. Caét goït .....................................................................................................80 4.3.4. Thaùi khoanh.............................................................................................82 4.3.5. Phaân loaïi..................................................................................................83 4.3.6. Röûa sau sô cheá .........................................................................................84 4.3.7. Chaàn.........................................................................................................84 4.3.8. Xeáp hoäp ...................................................................................................85 4.3.9. Roùt dòch....................................................................................................87 4.3.10. Gheùp naép ...............................................................................................88 4.3.11. Thanh truøng ...........................................................................................88 4.3.12. Daùn nhaõn vaø ñoùng goùi ...........................................................................89 4.3.13. Baûo oân ...................................................................................................90 Chöông 5 TÍNH XAÂY DÖÏNG...................................................................................................92 5.1. Choïn dieän tích xaây döïng ................................................................................92 5.1.1. Moät soá cô sôû ñeå choïn dieän tích xaây döïng................................................92 5.1.2. Tính vaø choïn kho .....................................................................................93 5.1.2.1. Tính vaø choïn kho baûo quaûn nguyeân lieäu ........................................ 93 5.1.2.2. Tính vaø choïn kho baûo quaûn nguyeân lieäu sô cheá cuûa cam, böôûi........94 5.1.2.3. Tính vaø choïn kho thaønh phaåm ........................................................ 94 5.1.2.4. Tính vaø choïn kho baûo quaûn nguyeân lieäu phuï ...................................95 Muïc luïc xi 5.1.3. Dieän tích caùc phaân xöôûng trong khu vöïc saûn xuaát ..................................96 5.1.4. Dieän tích caùc phaân xöôûng phuïc vuï saûn xuaát ...........................................97 5.1.5. Dieän tích caùc khu vöïc haønh chính, quaûn lyù vaø coâng trình khaùc ..............97 5.2. Boá trí maët baèng nhaø maùy ...............................................................................98 Chöông 6 TÍNH ÑÒNH MÖÙC TIEÂU HAO NAÊNG LÖÔÏNG ...................................................101 6.1. Tính hôi vaø choïn noài hôi ..............................................................................101 6.1.1. Tính hôi..................................................................................................101 6.1.1.1. Tính hôi cho quy trình saûn xuaát nöôùc cam .................................... 101 6.1.1.2. Tính hôi cho quy trình saûn xuaát nöôùc böôûi......................................102 6.1.1.3. Tính hôi cho quy trình saûn xuaát ñoà hoäp döùa.................................. 104 6.1.2. Tính noài hôi............................................................................................106 6.2. Tính laïnh vaø choïn maùy neùn laïnh .................................................................107 6.2.1. Tính laïnh................................................................................................107 6.2.1.1. Tính laïnh cho kho baûo quaûn nguyeân lieäu ..................................... 107 6.2.1.2. Tính laïnh cho kho baûo quaûn nguyeân lieäu sô cheá cuûa cam, böôûi.....108 6.1.2. Choïn maùy neùn laïnh ...............................................................................108 6.3. Tính ñieän ......................................................................................................109 6.3.1. Ñieän ñoäng löïc ........................................................................................109 6.3.2. Ñieän daân duïng .......................................................................................111 6.3.3. Xaùc ñònh heä soá coâng suaát vaø dung löôïng buø .........................................111 6.3.4. Choïn maùy bieán aùp .................................................................................112 6.3.5. Tính löôïng ñieän tieâu thuï haøng naêm .......................................................113 6.4. Tính nöôùc .....................................................................................................114 6.4.1. Tính nöôùc ...............................................................................................114 6.4.2. Choïn beå nöôùc.........................................................................................116 Muïc luïc xii 6.4.3. Choïn ñaøi nöôùc........................................................................................117 Chöông 7 TÍNH TOÅ CHÖÙC – KINH TEÁ.................................................................................118 7.1. Cô caáu toå chöùc, phaân coâng lao ñoäng ............................................................118 7.1.1. Toå chöùc quaûn lyù .....................................................................................118 7.1.2. Phaân coâng lao ñoäng ...............................................................................118 7.1.3. Tính tieàn löông ......................................................................................120 7.2. Tính voán ñaàu tö ............................................................................................121 7.2.1. Voán ñaàu tö xaây döïng .............................................................................121 7.2.2. Voán ñaàu tö thieát bò .................................................................................123 7.2.3. Toång voán ñaàu tö.....................................................................................125 7.3. Tính giaù thaønh cho moät ñôn vò saûn phaåm.....................................................125 7.3.1. Chi phí tröïc tieáp .....................................................................................125 7.3.2. Chi phí giaùn tieáp ....................................................................................126 7.3.3. Chi phí saûn xuaát haèng naêm....................................................................126 7.3.3.1. Giaù thaønh moät ñôn vò saûn phaåm nöôùc cam, nöôùc böôûi eùp............. 126 7.3.3.2. Giaù thaønh moät ñôn vò saûn phaåm ñoà hoäp döùa...................................127 Chöông 8 XÖÛ LYÙ NÖÔÙC........................................................................................................128 8.1. Xöû lyù nöôùc caáp .............................................................................................128 8.1.1. Quy trình xöû lyù nöôùc caáp .......................................................................128 8.1.2. Thuyeát minh quy trình xöû lyù nöôùc caáp ..................................................128 8.2. Xöû lyù nöôùc thaûi.............................................................................................130 8.2.1. Quy trình xöû lyù nöôùc thaûi.......................................................................130 8.2.2. Ñaëc tính nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy............................................................131 8.2.3. Thuyeát minh quy trình xöû lyù nöôùc caáp ..................................................131 Muïc luïc xiii 8.2.4. Ñaëc tính nöôùc thaûi sau khi qua xöû lyù.........................................................133 Chöông 9 VEÄ SINH – AN TOAØN LAO ÑOÄNG......................................................................135 9.1. Quy ñònh giöõ veä sinh chung..........................................................................135 9.2. Quy ñònh chung veà an toaøn lao ñoäng ...........................................................135 9.3. Kieåm tra an toaøn tröôùc khi khôûi ñoäng maùy ..................................................136 9.4. An toaøn thieát bò vaø khu vöïc saûn xuaát ...........................................................136 Keát luaän ..................................................................................................................138 Taøi lieäu tham khaûo .................................................................................................140 Danh muïc baûng DANH MUÏC BAÛNG Baûng ....................................................................................................................Trang Baûng1.1: Toång dieän tích caây aên quaû phaân theo ñòa phöông ...................................2 Baûng 1.2: Saûn löôïng caây coù muùi phaân theo ñòa phöông .........................................3 Baûng 1.3: Saûn löôïng döùa phaân theo ñòa phöông .....................................................3 Baûng1.4: Daân soá trung bình phaân theo ñòa phöông.................................................4 Baûng 1.5: Daân soá thaønh thò trung bình phaân theo ñòa phöông ................................5 Baûng1.6: Dieän tích cho saûn phaåm caây coù muùi theo ñòa phöông .............................7 Baûng 2.1: Thaønh phaàn dinh döôõng treân 100g thòt quaûû cam (thòt quaû cam laø phaàn coøn laïi sau khi thaûi boû 25% phaàn khoâng söû duïng so vôùi nguyeân lieäu cam ban ñaàu)...........................................................................................................................10 Baûng 2.2: Thaønh phaàn dinh döôõng treân 100g thòt quaû böôûi (thòt quaû böôûi laø phaàn coøn laïi sau khi thaûùi boû 35% phaàn khoâng söû duïng so vôùi nguyeân lieäu böôûi ban ñaàu)...........................................................................................................................12 Baûng 2.3: Thaønh phaàn dinh döôõng treân 100g thòt quaû döùa (thòt quaû döùa laø phaàn coøn laïi sau khi thaûùi boû 40% phaàn khoâng söû duïng so vôùi nguyeân lieäu döùa ban ñaàu)...........................................................................................................................14 Baûng 2.4: Caùc chæ tieâu caûm quan ñoái vôùi döùa nguyeân lieäu...................................16 Baûng 2.5: Caùc chæ tieâu caûm quan cuûa ñöôøng RE ..................................................17 Baûng 2.6: Caùc chæ tieâu lyù hoùa cuûa ñöôøng RE........................................................17 Baûng 2.7: Caùc chaát nhieãm baån trong ñöôøng RE ...................................................18 Baûng 2.8: Tieâu chuaån nöôùc duøng trong coâng ngheä thöïc phaåm.............................18 Baûng 2.9: Chæ tieâu caûm quan cuûa acid citric duøng trong coâng ngheä saûn xuaát thöïc phaåm .........................................................................................................................20 Baûng 2.10: Chæ tieâu hoùa lyù cuûa acid citric duøng trong coâng ngheä saûn xuaát thöïc phaåm .........................................................................................................................21 xiv Danh muïc baûng xv Baûng 2.11: Lieàu löôïng ñöôïc pheùp söû duïng cuûa benzoate ñoái vôùi moät soá saûn phaåm thöïc phaåm .................................................................................................................22 Baûng 2.12: Lieàu löôïng ñöôïc pheùp söû duïng cuûa sorbate ñoái vôùi moät soá saûn phaåm thöïc phaåm .................................................................................................................23 Baûng 2.13: Haøm löôïng kim loaïi trong saûn phaåm nöôùc quaû theo quy ñònh Boä Y Teá..............................................................................................................................28 Baûng 2.14: Haøm löôïng vi sinh vaät trong saûn phaåm nöôùc quaû theo quy ñònh Boä Y Teá..............................................................................................................................29 Baûng 2.15: Haøm löôïng vi sinh vaät trong ñoà hoäp quaû theo quy ñònh Boä Y Teá ......31 Baûng 3.1: Toån thaát trong saûn xuaát nöôùc cam eùp nguyeân chaát ..............................37 Baûng 3.2: Toång keát caân baèng vaät chaát cho 1 taán nguyeân lieäu cam/h ...................41 Baûng 3.3: Toån thaát trong saûn xuaát nöôùc böôûi eùp nguyeân chaát..............................43 Baûng 3.4: Toång keát caân baèng vaät chaát cho 1 taán nguyeân lieäu böôûi/h...................47 Baûng 3.5: Toång keát caân baèng vaät chaát cho 1 taán nguyeân lieäu cam/h trong saûn xuaát nöôùc cam coâ ñaëc .......................................................................................................50 Baûng 3.6: Toång keát caân baèng vaät chaát cho 1 taán nguyeân lieäu böôûi/h trong saûn xuaát nöôùc böôûi coâ ñaëc...............................................................................................52 Baûng 3.7: Toån thaát trong saûn xuaát ñoà hoäp döùa ngaâm ñöôøng ................................58 Baûng 3.8: Toång keát caân baèng vaät chaát cho1 taán nguyeân lieäu döùa/h .....................62 Baûng 4.1: Caùc thieát bò chính cuûa quy trình saûn xuaát nöôùc cam eùp vaø nöôùc cam coâ ñaëc ............................................................................................................................76 Baûng 4.2: Caùc thieát bò chính cuûa quy trình saûn xuaát nöôùc böôûi eùp vaø nöôùc böôûi coâ ñaëc ............................................................................................................................77 Baûng 4.3: Yeâu caàu cuûa nöôùc röûa...........................................................................78 Baûng 4.4: Caùc thieát bò chính cuûa quy trình saûn xuaát ñoà hoäp döùa ngaâm ñöôøng.....91 Baûng 5.1: Soá löôïng thuøng chöùa moãi loaïi nguyeân lieäu ..........................................93 Baûng 5.2: Soá löôïng thuøng chöùa moãi loaïi nguyeân lieäu sau sô cheá.........................94 Danh muïc baûng xvi Baûng 5.3: Soá löôïng thuøng carton chöùa moãi loaïi saûn phaåm...................................95 Baûng 5.4: Soá löôïng bao moãi loaïi nguyeân lieäu phuï ...............................................95 Baûng 5.5: Dieän tích caùc phaân xöôûng trong khu vöïc saûn xuaát ...............................96 Baûng 5.6: Dieän tích caùc xöôûng naêng löôïng...........................................................97 Baûng 5.7: Dieän tích khu vöïc xöû lyù nöôùc ...............................................................97 Baûng 5.8: Dieän tích khu vöïc haønh chính, quaûn lyù, sinh hoaït vaø caùc coâng trình khaùc ..........................................................................................................................97 Baûng 6.1: Coâng suaát ñieän cuûa caùc thieát bò chính trong quy trình saûn xuaát nöôùc cam, nöôùc böôûi........................................................................................................109 Baûng 6.2: Coâng suaát ñieän cuûa caùc thieát bò chính trong quy trình saûn xuaát ñoà hoäp döùa ..........................................................................................................................110 Baûng 6.3: Coâng suaát ñieän cuûa caùc thieát bò duøng chung cuûa phaân xöôûng saûn xuaát nöôùc cam, nöôùc böôûi eùp vaø phaân xöôûng saûn xuaát ñoà hoäp döùa ...............................111 Baûng 6.4: Baûng tính löôïng nöôùc phuïc vuï cho nhaø maùy trong 1 ngaøy.................114 Baûng 6.5: Baûng toång keát löôïng nöôùc cung caáp cho nhaø maùy trong 1 ngaøy ........116 Baûng 7.1: Phaân coâng trong phaân xöôûng saûn xuaát nöôùc cam, nöôùc böôûi .............118 Baûng 7.2: Phaân coâng trong phaân xöôûng saûn xuaát ñoà hoäp döùa ............................119 Baûng 7.3: Phaân coâng trong caùc kho nguyeân lieäu, kho thaønh phaåm ....................119 Baûng 7.4: Phaân coâng caùc phaân xöôûng, boä phaän khaùc .........................................119 Baûng 7.5: Chi phí ñaàu tö xaây döïng .....................................................................121 Baûng 7.6: Chi phí ñaàu tö caùc thieát bò saûn xuaát ....................................................123 Baûng 7.7: Chi phí nguyeân vaät lieäu trong 1 naêm..................................................125 Baûng 8.1: Giaù trò giôùi haïn caùc thoâng soá vaø noàng ñoä chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi ..........................................................................................................................133 Danh muïc hình DANG MUÏC HÌNH Hình .....................................................................................................................Trang Hình 1.1: Baûn ñoà tænh Vónh Long............................................................................8 Hình 4.1: Thieát bò röûa chaán ñoäng ..........................................................................64 Hình 4.2: Löïa choïn treân baêng taûi ..........................................................................65 Hình 4.3: Thieát bò phaân loaïi Brown ......................................................................66 Hình 4.4: Nguyeân lyù hoaït ñoäng thieát bò eùp ...........................................................67 Hình 4.5: Thieát bò eùp Brown .................................................................................67 Hình 4.6: Thieát bò loïc Brown ................................................................................68 Hình 4.7: Heä thoáng thuûy phaân baèng enzym ..........................................................69 Hình 4.8: Thieát bò baøi khí ......................................................................................70 Hình 4.9: Heä thoáng taùch vi sinh vaät ......................................................................71 Hình 4.10: Heä thoáng taùch dòch quaû vaø taùch chaát ñaéng..........................................73 Hình 4.11: Heä thoáng caùc thuøng phoái troän..............................................................73 Hình 4.12: Heä thoáng chieát roùt dòch quaû.................................................................74 Hình 4.13: Thieát bò daùn nhaõn saûn phaåm nöôùc quaû ................................................74 Hình 4.14: Thieát bò ngaâm röûa xoái töôùi ..................................................................79 Hình 4.15: Caét cuoáng vaø löïa choïn döùa..................................................................80 Hình 4.16: Thieát bò caét ñaàu, goït voû vaø ñoät loõi.......................................................81 Hình 4.17: Söï hoaït ñoäng cuûa maùy goït voû vaø ñoät loõi .............................................81 Hình 4.18: Maùy thaùi khoanh .................................................................................82 Hình 4.19: Caùc böôùc thaùi khoanh..........................................................................83 Hình 4.20: Heä thoáng phaân loaïi döùa khoanh baèng baêng taûi ...................................84 Hình 4.21: Heä thoáng chaàn baèng baêng taûi ..............................................................85 xvii Danh muïc hình xviii Hình 4.22: Daây chuyeàn xeáp döùa vaøo hoäp, heä thoáng baêng taûi chuaån bò ñöa döùa vaøo khaâu roùt dòch .............................................................................................................87 Hình 4.23: Thieát bò chieát roùt chaân khoâng..............................................................87 Hình 4.24: Maùy töï ñoäng gheùp naép ........................................................................88 Hình 4.25: Thieát bò thanh truøng tunnel..................................................................89 Hình 5.1: Sô ñoà maët baèng toång theå cuûa nhaø maùy .................................................99 Hình 7.1: Sô ñoà toå chöùc quaûn lyù cuûa nhaø maùy ....................................................118 Chöông 1 Laäp luaän kinh teá – löïa choïn ñòa ñieåm Chöông 1 LAÄP LUAÄN KINH TEÁ – LÖÏA CHOÏN ÑÒA ÑIEÅM 1.1. Laäp luaän kinh teá kyõ thuaät Caùc saûn phaåm rau quaû treân thò tröôøng nöôùc ta phaàn lôùn laø nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi (chieám khoaûng 70% thò phaàn) nhö Thaùi Lan, UÙc… vôùi caùc thöông hieäu Berri (UÙc), Malee (Thaùi Lan), Chabaa(Thaùi lan), Don Simon, Tipco… Beân caïnh caùc doøng saûn phaåm ngoaïi nhaäp, caùc saûn phaåm rau quaû cheá bieán trong nöôùc nhö Fresh (Vinamilk), Vegetigi (Tieàn Giang) cuõng ñang ñöôïc öa chuoäng treân thò tröôøng… Vôùi söï phaùt trieån kinh teá cuûa nöôùc ta, chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng taêng. Do ñoù, trong khaåu phaàn aên haèng ngaøy, ngoaøi nguoàn dinh döôõng cô baûn laø tinh boät, protein, lipid… con ngöôøi coøn quan taâm ñeán nhöõng chaát vi löôïng caàn thieát cho cô theå nhö vitamin, chaát khoaùng… Ñeå coù moät cô theå phaùt trieån khoeû vaø maïnh, chuùng ta caàn ñöôïc cung caáp ñuû moät löôïng vitamin, chaát khoaùng… caàn thieát. Do ñoù, nhu caàu thò tröôøng veà saûn phaåm rau quaû qua cheá bieán ngaøy caøng taêng. Beân caïnh khaû naêng cung caáp chaát dinh döôõng cho cô theå, saûn phaåm naøy coøn mang laïi tính tieän lôïi trong söû duïng, tieát kieäm nhieàu thôøi gian vôùi giaù caû thích hôïp. Ñieàu naøy ñaùp öùng nhu caàu cuûa con ngöôøi hieän nay, khi maø hoï coù ít thôøi gian. Vôùi khoaûng 22 trieäu daân thaønh thò trong caû nöôùc, nhu caàu veà saûn phaåm naøy laø raát lôùn. Cöù moãi ngöôøi daân thaønh thò, möùc toái thieåu veà nhu caàu rau quaû laø 250 – 350g rau quaû hoaëc 150 – 250ml nöôùc rau quaû trong moät ngaøy, neáu 30% daân thaønh thò söû duïng rau quaû cheá bieán, nhu caàu moät ngaøy cuûa caû nöôùc leân ñeán 1,5 – 1,6 trieäu lít nöôùc quaû. Beân caïnh thò tröôøng trong nöôùc, nhu caàu töø thò tröôøng treân theá giôùi cuõng taêng leân nhö: o Nga laø moät trong nhöõng thò tröôøng rau quaû lôùn treân theá giôùi, nhieàu nöôùc ñang ñaåy maïnh xuaát khaåu vaøo thò tröôøng naøy, trong ñoù coù nöôùc ta. Trong ngaønh haøng rau quaû cheá bieán noùi chung, nöôùc quaû noùi rieâng, Nga nhaäp khaåu bình quaân moãi naêm 190 trieäu lít nöôùc quaû caùc loaïi, trò giaù khoaûng 110 trieäu USD, chuû yeáu laø nöôùc cam, quyùt, taùo, böôûi, nho, döùa, xoaøi… vaø moät soá loaïi nöôùc quaû hoãn hôïp cuûa nhieàu loaïi rau quaû. 1 Chöông 1 Laäp luaän kinh teá – löïa choïn ñòa ñieåm 2 o Nhaät Baûn thöôøng nhaäp khaåu nöôùc hoa quaû döôùi daïng coâ ñaëc laïnh, nhöng ngaøy nay khi söï quan taâm cuûa ngöôøi tieâu duøng vôùi saûn phaåm töï nhieân taêng leân thì nöôùc eùp hoa quaû töôi ñöôïc nhaäp caøng nhieàu. Beân caïnh saûn phaåm nöôùc cam, nöôùc böôûi; döùa laø saûn phaåm truyeàn thoáng öa thích cuûa ngöôøi Nhaät, do saûn phaåm cheá bieán töø döùa coù vò thuaàn nhaát vaø höông thôm ngaùt, mang moät veû ñaëc tröng rieâng bieät maø caùc loaïi hoa quaû khaùc khoâng coù ñöôïc. Caùc chuyeân gia coâng nghieäp cho raèng söùc tieâu thuï cuûa caùc hoa quaû cheá bieán vaø nöôùc hoa quaû nguyeân chaát seõ taêng leân. Maët khaùc, hieäu quaû kinh teá khi saûn xuaát thöùc uoáng töø rau quaû cao hôn raát nhieàu so vôùi vieäc tieâu thuï nguyeân lieäu rau quaû töôi. Moät ví duï mang tính ñieån hình nhö: giaù cam nguyeân lieäu thu mua taïi nôi caùc nhaø vöôøn giaù dao ñoäng khoaûng töø 2000 – 3000 ñoàng/kg, nhöng qua quaù trình xöû lyù, cheá bieán, töø 2kg cam nguyeân lieäu coù theå thu ñöôïc 1lít nöôùc eùp cam nguyeân chaát coù giaù töø 25000 – 40000 ñoàng. Hieän nay, Vieät Nam coù dieän tích troàng caây aên quaû raát lôùn, ñaëc bieät laø khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Baûng1.1: Toång dieän tích caây aên quaû phaân theo ñòa phöông, ñôn vò: ha. Naêm Tænh/ Thaønh phoá 2001 2002 2003 2004 2005 Caû nöôùc 609 600 677 500 724 518 747 803 766 100 Miền Bắc 257 300 284 100 298 571 303 980 315500 Đồng bằng soâng Hồng 63 800 70 400 76 381 76 756 79 200 Miền Nam 352 300 393 400 425 947 443 823 450 700 Duyeân haûi Nam Trung Boä 23 300 26 700 28 168 28 499 30 200 Ñoâng Nam Boä 100 600 117 700 128 851 132 937 128300 Ñoàng baèng soâng Cöûu Long 211 400 231 000 248 147 260 253 269 100 Long An 2 300 2 900 2 998 3 411 3 800 Đồng Thaùp 17 500 17 700 18 172 19 019 19 800 An Giang 6 500 6 700 7 023 7 063 6 900 Chöông 1 Laäp luaän kinh teá – löïa choïn ñòa ñieåm 3 Tiền Giang 41 500 46 400 52 873 55 104 59 500 Vĩnh Long 23 500 27 700 34 312 35 681 36 300 Bến Tre 35 100 36 800 39 759 40 451 41 100 Nguồn: Bộ Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân. Baûng 1.2: Saûn löôïng caây coù muùi phaân theo ñòa phöông, ñôn vò: taán. Naêm Tænh/ Thaønh phoá 2001 2002 2003 2004 2005 Caû nöôùc 451 500 435 400 497 326 538 087 606 400 Miền Bắc 120 200 124 600 126 616 133 626 147 300 Đồng bằng soâng Hồng 39 700 41 200 37 831 41 831 48 100 Miền Nam 331 300 310 800 370 710 404 461 459 100 Duyeân haûi Nam Trung Boä 8 600 8 500 2 139 2 194 2 600 Ñoâng Nam Boä 17 700 16 000 18 194 18 610 24 400 Ñoàng baèng soâng Cöûu Long 303 900 285 100 348 828 381 820 430 500 Long An 200 800 618 437 500 Đồng Thaùp 22 200 21 000 22 562 19 881 20 600 An Giang 100 14 13 Tiền Giang 27 600 43 100 79 238 84 520 104 100 Vĩnh Long 46 100 45 300 36 094 41 007 56 300 Bến Tre 64 200 61 000 75 061 78 982 88 900 Nguồn: Bộ Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân. Baûng 1.3: Saûn löôïng döùa phaân theo ñòa phöông, ñôn vò: taán. Naêm Tænh/ Thaønh phoá 2001 2002 2003 2004 2005 Caû nöôùc 318 900 373 800 383 155 422 251 472 700 Chöông 1 Laäp luaän kinh teá – löïa choïn ñòa ñieåm 4 Miền Bắc 80 500 93 000 110 813 137 422 164 000 Đồng bằng soâng Hồng 38 700 38 300 39 693 49 847 56 900 Miền Nam 238 400 280 800 272 342 284 829 308 700 Duyeân haûi Nam Trung Boä 24 600 26 300 29 097 30 611 39 700 Ñoâng Nam Boä 1 600 2 500 7 190 9 661 16 100 Ñoàng baèng soâng Cöûu Long 209 700 236 700 221 838 226 901 233 200 Long An 2 100 4 400 5 373 18 290 18 800 Tiền Giang 81 900 89 700 98 250 100 270 121 000 Vĩnh Long 300 500 231 237 200 Kieân Giang 91 800 109 600 99 337 89 847 75 200 Traø Vinh 500 677 677 600 Baïc Lieâu 19 300 18 600 4 875 4 875 4 100 Caø Mau 1 300 1 100 1 095 1 095 900 Nguồn: Bộ Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân. Nhìn chung, tình hình saûn xuaát caây aên quaû nöôùc ta ñieàu coù chung tình traïng laø saûn löôïng lôùn nhöng chaát löôïng khoâng ñoàng ñeàu. Ñaàu ra cho baøi toaùn kinh teá nhaø vöôøn vaãn ñang laø noãi böùc xuùc cuûa caùc ñòa phöông. Theo quy hoaïch cuûa Vieän qui hoaïch thieát keá noâng nghieäp – Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân: ñeán naêm 2010, dieän tích troàng caây aên traùi ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long seõ ñaït 75000ha, taêng 20000ha so vôùi hieän nay. Trong ñoù, dieän tích troàng böôûi naêm Roi laø 13000ha (taêng 3000ha so vôùi hieän nay). Beân caïnh ñoù, Vieät Nam cuõng laø moät thò tröôøng lôùn, ñaëc bieät laø thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø khu vöïc mieàn Nam. Baûng1.4: Daân soá trung bình phaân theo ñòa phöông, ñôn vò: nghìn ngöôøi. Naêm Tænh/ Thaønh phoá 2002 2003 2004 2005 2006 Caû nöôùc 79727,4 80902,4 82031,7 83106,3 84155,8 Chöông 1 Laäp luaän kinh teá – löïa choïn ñòa ñieåm 5 Đồng bằng soâng Hồng 17455,8 17648,7 17836,4 18028,3 18207,9 Haø Noäi 2931,4 3007,0 3082,9 3149,8 3216,7 Ñoâng Baéc 9136,8 9220,1 9244,0 9354,7 9458,5 Taây Baéc 2350,4 2390,2 2524,0 2563,1 2606,9 Baéc Trung Boä 10299,1 10410,0 10504,0 10604,8 10668,3 Duyeân haûi Nam Trung Boä 6785,9 6899,8 6981,2 7049,8 7131,4 Khaùnh Hoøa 1080,8 1096,6 111,1 1123,2 1135,0 Taây Nguyeân 4407,2 4570,5 4673,9 4757,9 4868,9 Ñoâng Nam Boä 12578,5 12881,5 13192,1 13491,7 13798,4 Thaønh phoá Hoà Chí Minh 5479,0 5554,8 5730,8 5911,6 6105,8 Ñoàng baèng soâng Cöûu Long 16713,7 16881,6 17076,1 17256,0 17415,5 Tieàn Giang 1649,3 1660,2 1681,6 1698,9 1717,4 Caø Mau 1176,1 1181,2 1200,6 1218,3 1232,0 Nguồn: Toång cuïc thoáng keâ. Baûng 1.5: Daân soá thaønh thò trung bình phaân theo ñòa phöông, ñôn vò: nghìn ngöôøi. Naêm Tænh/ Thaønh phoá 2002 2003 2004 2005 2006 Caû nöôùc 20022,1 20869,5 21737,2 22336,8 22823,6 Đồng bằng soâng Hồng 3699,2 3854,6 4372,8 4356,3 4546,8 Haø Noäi 1721,4 1834,3 1999,7 2056,8 2101,6 Duyeân haûi Nam Trung Boä 1929,9 1970,9 2022,2 2107,5 2147,8 Khaùnh Hoøa 430,6 434,3 440,5 441,2 453,2 Taây Nguyeân 1214,5 1258,0 1306,3 1333,2 1367,7 Ñoâng Nam Boä 6709,0 7036,3 7078,5 7320,6 7549,5 Thaønh phoá Hoà Chí Minh 4623,2 4860,4 4886,8 5035,3 5244,7 Ñoàng nai 669,0 673,2 668,2 676,2 686,2 Chöông 1 Laäp luaän kinh teá – löïa choïn ñòa ñieåm 6 Baø Ròa – Vuõng Taøu 371,7 387,3 398,2 403,8 413,6 Ñoàng baèng soâng Cöûu Long 3088,5 3338,7 3455,1 3606,0 3598,1 Tieàn Giang 231,1 229,6 248,8 255,1 256,0 Caø Mau 231,2 222,7 238,4 243,6 247,7 Caàn Thô 458,4 555,6 560,0 566,6 572,2 An Giang 474,4 518,3 559,9 615,7 620,7 Nguồn: Toång cuïc thoáng keâ. Ghi chuù: Số liệu năm 2002,2003 của tỉnh Cần Thơ laø số chung của Cần Thơ vaø Hậu Giang. Vôùi lôïi theá veà nguoàn nguyeân lieäu doài daøo vaø thò tröôøng tieâu thuï roäng lôùn trong nöôùc, vieäc xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát töø rau quaû, nhaát laø traùi caây laø caàn thieát vaø quan troïng, thuùc ñaåy kinh teá noâng nghieäp, naâng cao giaù trò haøng rau quaû, caûi thieän ñôøi soáng cuûa noâng daân, naâng cao ñôøi soáng vaät chaát cuûa ngöôøi daân. Do ñoù, ngaønh saûn xuaát thöùc uoáng töø rau quaû coù ñieàu kieän phaùt trieån, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng trong nöôùc noùi chung vaø nöôùc ngoaøi noùi rieâng. Töø nhöõng thöïc traïng vaø tieàm naêng treân, vieäc xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát caùc saûn phaåm töø cam, böôûi vaø döùa laø raát caàn thieát. Caùc saûn phaåm döï kieán cuûa nhaø maùy goàm: o Nöôùc cam eùp daïng trong. o Nöôùc böôûi eùp daïng trong. o Döùa ngaâm ñöôøng. 1.2. Löïa choïn ñòa ñieåm 1.2.1. Nguyeân taéc choïn ñòa ñieåm xaây döïng cuûa nhaø maùy Ñeå xaây döïng nhaø maùy, vieäc löïa choïn ñòa ñieåm raát quan troïng, aûnh höôûng ñeán quaù trình xaây döïng, hoaït ñoäng saûn xuaát vaø kinh doanh cuûa nhaø maùy. Do ñoù, ta döïa vaøo caùc yeáu toá sau ñeå löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy: o Ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy phaûi gaàn nguoàn cung caáp nguyeân lieäu hay trong vuøng cung caáp nguyeân lieäu ñeå giaûm chi phí vaän chuyeån, ñaëc bieät caùc loaïi Chöông 1 Laäp luaän kinh teá – löïa choïn ñòa ñieåm 7 nguyeân lieäu nhö rau quaû, do chi phí cho vaän chuyeån vaø baûo quaûn cao. Nguyeân lieäu cung caáp phaûi oån ñònh veà soá löôïng vaø chaát löôïng cho nhaø maùy hoaït ñoäng tröôùc maét vaø laâu daøi. o Ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy phaûi gaàn ñöôøng giao thoâng, nhaát laø ñöôøng boä vaø ñöôøng thuûy ñeå deã daøng trong vieäc ñi laïi, vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu vaø tieâu thuï saûn phaåm. o Ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy phaûi gaàn nguoàn ñieän, nguoàn nöôùc ñeå ñaûm baûo cho vieäc saûn xuaát ñöôïc lieân tuïc, giaûm chi phí veà ñöôøng daây, oáng daãn; gaàn caùc nhaø maùy khaùc ñeå hôïp taùc nhieàu maët nhö cô sôû haï taàng, coâng trình phuùc lôïi cho caùn boä coâng nhaân ñoàng thôøi söû duïng nhaân coâng hôïp lyù. o Ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy phaûi gaàn khu vöïc nguoàn nhaân löïc doài daøo, deã daøng thu huùt löïc löôïng lao ñoäng trí thöùc cuõng nhö löïc löôïng coâng nhaân coù tay ngheà cao vaø thuaän lôïi trong quaù trình tieâu thuï saûn phaåm. o Ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy phaûi naèm trong vuøng quy hoaïch cuûa ñòa phöông, ñoàng thôøi phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà an ninh quoác phoøng. o Ñòa ñieåm löïa choïn phaûi ñuû dieän tích ñeå boá trí xaây döïng caùc coâng trình hieän höõu ñoàng thôøi phaûi coù khaû naêng môû roäng trong töông lai. 1.2.2. Choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy Vôùi dieän tích troàng caây aên quaû lôùn nhaát caû nöôùc, ñoàng baèng soâng Cöûu Long trôû thaønh vuøng nguyeân lieäu raát doài daøo vaø phong phuù. Baûng1.6: Dieän tích cho saûn phaåm caây coù muùi theo ñòa phöông, ñôn vò: ha. Naêm Tænh/ Thaønh phoá 2001 2002 2003 2004 2005 Caû nöôùc 51 700 47 900 50 715 54 999 60 100 Miền Bắc 19 600 19 300 18 668 18 603 19 900 Đồng bằng soâng Hồng 5 300 4 900 4 307 4 580 4 700 Miền Nam 32 100 28 600 32 047 36 396 40 200 Duyeân haûi Nam Trung Boä 900 1 100 554 570 700 Chöông 1 Laäp luaän kinh teá – löïa choïn ñòa ñieåm Ñoâng Nam Boä 3 200 2 700 2 993 3 116 3 800 Ñoàng baèng soâng Cöûu Long 27 600 24 400 28 206 32 338 35 400 Long An 100 200 137 100 100 Đồng Thaùp 2 500 1 900 2 068 1 927 1 900 An Giang 100 13 12 Tiền Giang 2 100 2 800 4 540 4 861 6 000 Vĩnh Long 5 200 4 900 3 747 4 139 5 800 Bến Tre 4 000 3 800 4 982 5 613 6 500 Nguồn: Bộ Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân. Hình 1.1: Baûn ñoà tænh Vónh Long. Vónh Long vôùi ñòa theá gaàn caùc vuøng nguyeân lieäu döùa lôùn nhö Tieàn Giang (döùa Taân Phöôùc – Tieàn Giang), Caàn Thô… cuøng nhöõng vuøng chuyeân canh caây aên quaû nhö: cam Tam Bình, böôûi Bình Minh… neân ñaây laø ñòa ñieåm thích hôïp nhaát ñeå xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát nöôùc vaø ñoà hoäp traùi caây. Vì vaäy, chuùng toâi choïn ñòa ñieåm 8 Chöông 1 Laäp luaän kinh teá – löïa choïn ñòa ñieåm 9 xaây döïng nhaø maùy taïi khu coâng nghieäp Bình Minh, huyeän Bình Minh, tænh Vónh Long. Khu coâng nghieäp Bình Minh caùch thò xaõ Vónh Long 30km veà phía Taây Nam, caùch thaønh phoá Caàn Thô 20km, caùch thò traán Caùi Voàn 3km veà phía Taây, caùch caàu Caàn Thô 500m veà phía haï löu, caùch saân bay Caàn Thô khoaûng 15km, caùch caûng cuûa khu coâng nghieäp Caàn Thô töø 1 – 3km vaø caùch caûng Myõ Thôùi (An Giang) khoaûng 60km. Vò trí ñòa lyù naøy seõ ñaûm baûo ñieàu kieän thuaän lôïi trong quaù trình vaän chuyeån nguyeân lieäu vaø phaân phoái saûn phaåm. 1.3. Cô sôû löïa choïn naêng suaát, cô caáu saûn phaåm Nhaø maùy saûn xuaát nöôùc eùp traùi caây vaø ñoà hoäp döùa ngaâm ñöôøng chuû yeáu phuïc vuï nhu caàu thò tröôøng ngöôøi tieâu duøng cuûa mieàn Nam: thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaønh phoá Caàn Thô, cuøng tam giaùc kinh teá Vuõng Taøu – Bieân Hoaø – thaønh phoá Hoà Chí Minh, Caàn Thô – Long Xuyeân – Raïch Giaù… Töø khaû naêng cung caáp nguoàn nguyeân lieäu vaø yeâu caàu cuûa thò tröôøng (khoaûng 1,5 – 1,6 trieäu lít hoa quaû/1 ngaøy), ta coù theå xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát caùc saûn phaåm töø caùc loaïi caây coù muùi vaø döùa vôùi cô caáu saûn phaåm nhö sau: o Nöôùc cam eùp vôùi naêng suaát 1 taán nguyeân lieäu/h. o Nöôùc böôûi eùp vôùi naêng suaát 1 taán nguyeân lieäu/h. o Döùa ngaâm ñöôøng vôùi naêng suaát 1 taán nguyeân lieäu/h. Do nguoàn nguyeân lieäu phuï thuoäc raát lôùn vaøo thôøi vuï, nhaát laø cam, böôûi, neân trong vuï muøa chính, nhaø maùy tieán haønh saûn xuaát nöôùc eùp co

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế nhà máy sản xuất trái cây năng suất 30 tấn-giờ.pdf