Thiết kế Nhà ở chung cư cao tầng Nơ - 23 khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp

PHẦN MỞ ĐẦU 1.TÊN CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 1.1. Tên công trình: Nhà ở chung cư cao tầng Nơ-23 khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp 1.2 . Địa điểm xây dựng - Công trình thuộc khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp thuộc Pháp Vân - Tứ Hiệp - Hoàng Mai - Hà Nội - Vị trí địa lý xây dựng công trình: + Phía Bắc là đường rộng 5,5m + Phía Nam là đường rộng 7,5m + Phía Đông là đường rộng 7,5m + Phía Tây giáp công trình Nơ-22, cách hơn 43m - Tổng diện tích khu đất: khu đất xây dựng nằm trong khu quy hoạch có diện tích 50,3882 ha - Diện tích xây dựng: 977 m2 - Diện tích sàn tầng điển hình: 2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 2.1. Nhiệm vụ , chức năng của công trình: Công trình Nơ-23 nằm trong khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp có chức năng chính là phục vụ nhu cầu ăn ở sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu của người ở, đảm bảo tiện nghi, thoải mái dễ chịu cho người sử dụng. Ngoài ra công trình tạo vẻ đẹp hài hoà của khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, làm tăng thêm vẻ đẹp cho thành phố. 2.2. Hiện trạng của khu vực xây dựng Công trì Nơ-23 thuộc khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp là khu đất trống, nằm dọc tuyến đường tránh Quốc lộ 1A. 2.3. Nhu cầu phải đầu tư xây dung Trong những năm gần đây cùng sự phát triển kinh tế xã hội nhu cầu về nhà ở tăng nhanh và nhu cầu thiết yếu đối với con người nhất là trong đô thị. Với Hà Nội là trung tâm văn hóa, chính trị của cả nước thì chung cư là một trong những giải pháp xây dựng nhằm giải quyết nạn thiếu nhà ở do quá trình đô thị hoá và quỹ đất hạn hẹp của thành phố. Mặt khác chung cư cao tầng làm tăng thêm vẻ đẹp của đô thị. 3.GIỚI HẠN CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp - Tìm hiểu kiến trúc; - Thiết kế kết cấu; - Lập biện pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công; 3.2. Phạm vi giải quyết vấn đề của đồ án tốt nghiệp - Phần kiến trúc: 10% - Phần kết cấu: 45% + Kết cấu: 30% + Móng: 15% - Thi công: 45% 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đồ án tốt nghiệp bao gồm: Mở đầu Chương 1: Cơ sở thiết kế Chương 2: Kiến trúc (10%) Chương 3: Kết cấu(45%) Chương 4: Thi công(45%) Kết luận Tài liệu tham khảo Chương1 CƠ SỞ THIẾT KẾ 1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.1.1. Địa hình khu vực Công trình Nơ-23 được xây dựng ở khu vực đã được san lấp, quy hoạch trong khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, địa hình khu đất bằng phẳng thuận tiện cho quá trình tô chức và thi công công trình. 1.1.2. Địa chất thuỷ văn Theo số liệu thu thập được về địa chất của khu đất xây dựng công trình, tính từ mặt đất thiên nhiên trở xuống bao gồm các lớp đất sau: Lớp 1: Cát lấp trạng thái rời dày khoảng 1.3 m; Lớp 2: Sét màu xám nâu gụ, phớt vàng, dẻo cứng dày trung bình 3,8m; Lớp 3: Sét lẫn hữu cơ xám đen dày 1,6 m; Lớp 4: Sét máu xám đen xám nâu trạng thái dẻo chảy dày khoảng 8,8 m; Lớp 5: Sét pha màu xám tro xám đen trạng thái dẻo mềm dày 1,7 m; Lớp 6 :Sét màu xám đen, xám tro trạng thái dẻo mềm đến chảy dày khoảng 3,9m; Lớp 7 : Sét pha màu xám xanh xám đen trạng thái dẻo mềm dày 3,9 m; Lớp 8 : Sét pha lẫn hữu cơ xám xanh, xám đen trạng thái dẻo mềm dày 3,8m; Lớp 9 : Sét pha màu xám nâu, xám ghi trạng thái dẻo mềm dày 5,9 m; Lớp 10 : Sét màu nâu vàng nâu gụ trạng thái dẻo cứng dày 3,9 m; Lớp 11 : Sét pha màu nâu vàng nâu đỏ trạng thái dẻo cứng dày 2,2 m; Lớp 12: Nằm ở độ sâu từ 40,8m đến 46,5 m trở xuống thành phần là cát lẫn cuội sỏi màu xám xanh trạng thái rất chặt. 1.1.3. Khí hậu Khu vực khảo sát ở Hà Nội nên mang đầy đủ tính chất chung của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đây là vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa hè nóng ẩm mưa nhiều, mùa đông khô hanh. a. Nhiệt độ : + Nhiệt độ trung bình hàng năm 23,8 độ C; + Số giờ nắng hàng năm từ 1300- 1700 giờ. b. Độ ẩm không khí + Độ ẩm không khí trung bình từ 84- 86%; + Cao nhất từ tháng 5 đến tháng 9; + Thấp nhất từ tháng 11 đến tháng 3. c. Gió: + Nhìn chung khu vực Hà Nội ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão từ biển đông vào mà chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp; + Hướng gió chính mùa hè: Đông Nam; + Hướng gió chính mùa đông: Đông Bắc. d. Lượng mưa: + Lượng mưa trung bình 1700- 1800mm. 1.1.4. Môi trường sinh thái Công trình được xây dựng trên địa bàn Pháp Vân - Tứ Hiệp - Hoàng Mai, mật độ dân cư còn thưa thớt.

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 1732 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế Nhà ở chung cư cao tầng Nơ - 23 khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng 4: Thi c«ng 4.1. thi c«ng phÇn ngÇm 4.1.1. Thi c«ng cäc Ðp 4.1.1.1. C¸c yªu cÇu kÜ thuËt a. §èi víi thiÕt bÞ Ðp cäc Ph¶i cã lý lÞch m¸y do n¬i s¶n xuÊt cÊp vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra, x¸c nhËn ®¹t yªu cÇu kÜ thuËt, bao gåm: - L­u l­îng dÇu cña m¸y b¬m (l/ph); - ¸p lùc b¬m dÇu lín nhÊt (kG/cm2); - DiÖn tÝch ®¸y pitt«ng (cm2); - PhiÕu kiÓm ®Þnh ®ång hå ®o ¸p lùc vµ c¸c van chÞu ¸p. b. §èi víi ®o¹n cäc Kh¶ n¨ng chÞu nÐn chÞu cäc ³ 1,25 lÇn lùc nÐn lín nhÊt Pmax. C¸c sai sè cho phÐp khi chÕ t¹o cäc: - TiÕt diÖn cäc £ ± 2% - ChiÒu dµi £ ± 1% - MÆt ®Çu cäc ph¶i ph¼ng, kh«ng cã ba via, vu«ng gãc trôc cäc ®é nghiªng £ 1% Cèt thÐp däc cña ®o¹n cäc hµn vµo vµnh thÐp nèi c¶ hai bªn trªn suèt chiÒu cao vµnh. Vµnh thÐp nèi ph¶i th¼ng, nÕu vªnh th× ®é vªnh £1% Trôc cäc ph¶i th¼ng gãc vµ ®i qua t©m tiÕt diÖn cäc. MÆt ph¼ng bªt«ng cäc vµ mÆt ph¼ng vµnh thÐp nèi trïng nhau, cho phÐp bªt«ng nh« cao £1mm. ChiÒu dµy vµnh thÐp nèi ³ 4mm.r c. §èi víi viÖc hµn vµ nèi cäc Trôc ®o¹n cäc ®­îc nèi trïng víi ph­¬ng nÐn. Khi hµn cäc sö dông ph­¬ng ph¸p hµn neo: hµn tõ d­íi lªn trªn víi ®­êng hµn ®øng. Trªn mçi chiÒu dµi d­êng hµn kh«ng nhá h¬n 100mm. d. Cäc Ðp Sö dông cäc bªt«ng cèt thÐp cã tiÕt diÖn vu«ng 0,4x0,4m gåm 2 lo¹i ®o¹n cäc: §o¹n cäc ®Çu - cäc cã mòi nhän: C1 dµi 7m; §o¹n cäc cuèi vµ gi÷a: C2 dµi 7m; ChiÒu dµi cäc thiÕt kÕ lµ 21m bao gåm 3 ®o¹n cäc Träng l­îng b¶n th©n cäc mçi ®o¹n: 0,4x0,4x7x2,5 = 2,8T; Sè l­îng cäc cÇn Ðp cña c«ng tr×nh: Lo¹i mãng Sè l­îng mãng Sè cäc Tæng sè cäc M1 6 5 30 M2 7 7 49 M3 4 15 60 M4 2 8 16 M5 2 10 20 M6 2 4 8 Lâi cøng 1 28 28 Tæng sè cäc Ðp 211 e. Lùa chän ph­¬ng ¸n thi c«ng cäc Ðp ViÖc thi c«ng Ðp cäc ë ngoµi hiÖn tr­êng cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p, sau ®©y lµ hai ph­¬ng ph¸p thi c«ng phæ biÕn. Ph­¬ng ph¸p thø nhÊt: TiÕn hµnh ®µo hè mãng ®Õn cao tr×nh ®Ønh cäc sau ®ã ®­a m¸y mãc, thiÕt bÞ Ðp ®Õn vµ tiÕn hµnh Ðp cäc ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt. + ¦u ®iÓm: §µo hè mãng thuËn lîi, kh«ng bÞ c¶n trë bëi c¸c ®Çu cäc nh­ ë ph­¬ng ¸n Ðp cäc tr­íc. Kh«ng ph¶i Ðp ©m. + Nh­îc ®iÓm: ë nh÷ng n¬i cã m¹ch n­íc ngÇm cao, viÖc ®µo hè mãng tr­íc, råi míi thi c«ng Ðp cäc khã thùc hiÖn ®­îc. Khi thi c«ng Ðp cäc gÆp trêi m­a, nhÊt thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p b¬m hót n­íc ra khái hè mãng. ViÖc di chuyÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng Ðp cäc gÆp nhiÒu khã kh¨n. Víi mÆt b»ng kh«ng réng r·i, xung quanh ®ang tån t¹i c¸c c«ng tr×nh, viÖc thi c«ng theo ph­¬ng ¸n nµy gÆp khã kh¨n lín, ®«i khi kh«ng thùc hiÖn ®­îc. Ph­¬ng ph¸p thø hai: TiÕn hµnh san mÆt b»ng cho ph¼ng ®Ó tiÖn di chuyÓn thiÕt bÞ Ðp vµ vËn chuyÓn cäc, sau ®ã tiÕn hµnh Ðp cäc theo yªu cÇu thiÕt kÕ. Nh­ vËy ®Ó ®¹t ®­îc cao tr×nh ®Ønh cäc thiÕt kÕ cÇn ph¶i Ðp ©m. CÇn ph¶i chuÈn bÞ c¸c ®o¹n cäc dÉn b»ng thÐp hoÆc BTCT ®Ó cäc Ðp ®­îc tíi chiÒu s©u thiÕt kÕ. Sau khi Ðp cäc xong tiÕn hµnh ®µo ®Êt hè mãng ®Ó thi c«ng phÇn ®µi cäc, hÖ gi»ng ®µi cäc. + ¦u ®iÓm: ViÖc di chuyÓn thiÕt bÞ Ðp cäc vµ c«ng t¸c vËn chuyÓn cäc cã nhiÒu thuËn lîi, kÓ c¶ khi gÆp trêi m­a. Kh«ng bÞ phô thuéc vµo m¹ch n­íc ngÇm Tèc ®é thi c«ng nhanh + Nh­îc ®iÓm: Ph¶i dùng thªm c¸c ®o¹n cäc dÉn ®Ó Ðp ©m, cã nhiÒu khã kh¨n khi Ðp ®o¹n cäc cuèi cïng xuèng chiÒu s©u thiÕt kÕ. Dùa vµo ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt thñy v¨n c«ng tr×nh, thiÕt bÞ vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng, c«ng tr×nh sö dông ph­¬ng ph¸p thi c«ng Ðp ©m. 4.1.1.2. Qu¸ tr×nh thi c«ng Ðp cäc a. Chän m¸y Ðp cäc a.1. Chän m¸y Ðp: §Ó ®­a cäc xuèng ®é s©u thiÕt kÕ cäc ph¶i qua c¸c tÇng ®Þa chÊt kh¸c nhau, cô thÓ ®èi víi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt cña c«ng tr×nh thiÕt kÕ, cäc xuyªn qua c¸c líp sau: - Líp 1: §Êt thæ nh­ìng; - Líp 2: SÐt pha mµu x¸m vµng, n©u ®á; - Líp 3: SÐt pha mµu x¸m vµng, n©u ®á, x¸m tr¾ng; - Líp 4: C¸t h¹t nhá mµu x¸m vµng, n©u hång; - Líp 5: SÐt pha mµu n©u x¸m, x¸m xanh ; - Líp 6: SÐt pha mµu n©u vµng, x¸m gô; - Líp 7: SÐt pha mµu n©u x¸m, n©u hång; - Líp 8: C¸t h¹t nhá- trung mµu x¸m vµng lÉn Ýt sái s¹n; - Líp 9: C¸t h¹t nhá mµu x¸m vµng, n©u hång; - Líp 10: Cuéi sái ®a mµu. Tõ ®ã ta thÊy cäc muèn qua ®­îc nh÷ng ®Þa tÇng ®ã th× lùc Ðp cäc ph¶i ®¹t gi¸ trÞ: Pe ³ K. Pc Trong ®ã: Pe: Lùc Ðp cÇn thiÕt ®Ó cäc ®i s©u vµo ®Êt nÒn tíi ®é s©u thiÕt kÕ; K: HÖ sè lín h¬n 1, phô thuéc vµo lo¹i ®Êt vµ tiÕt diÖn cäc; Pc: Tæng søc kh¸ng tøc thêi cña ®Êt nÒn; Pc gåm 2 phÇn: PhÇn kh¸ng mòi cäc Pm vµ phÇn ma s¸t cña cäc Pms. Nh­ vËy ®Ó Ðp ®­îc cäc xuèng chiÒu s©u thiÕt kÕ cÇn ph¶i cã lùc Ðp th¾ng ®­îc lùc ma s¸t mÆt bªn cña cäc vµ lùc kh¸ng mòi cäc. §Ó t¹o ra lùc Ðp cäc ta cã: träng l­îng b¶n th©n cäc vµ lùc Ðp cäc chñ yÕu do kÝch thuû lùc cña m¸y Ðp g©y ra. Theo kÕt qu¶ tÝnh tõ phÇn thiÕt kÕ mãng cäc ta cã: Pc = 190,84T. Pemax ≥ 1,5.P® = 1,5.190,84 = 286,26T Lùc Ðp danh ®Þnh cña m¸y Ðp: PÐp ³ 1,4. Pemax = 400,764T X¸c ®Þnh lùc Ðp danh ®Þnh: : hÖ sè tin cËy phô thuéc lo¹i ®Êt vµ tiÕt diÖn cäc, lÊy K=(0,70,8) : hÖ sè khai th¸c lùc Ðp danh ®Þnh cña m¸y, lÊy K=0,8 Theo kÕt qu¶ tõ phÇn tÝnh mãng: Ptt=190,84T Lùc Ðp danh ®Þnh cña m¸y Ðp: TÝnh ®­êng kÝnh xi lanh ; Lùc Ðp ph©n ®Òu ra hai xi lanh hai bªn nªn : F = 0,5.Pep/Pd = p.D2/4 ® D = = = 31,156 cm LÊy ¸p lùc dÇu Pd = 150 kg/cm2 Ta chän m¸y Ðp cäc bª t«ng cã cÊu t¹o vµ th«ng sè kü thuËt sau: -vËy chän m¸y Ðp cäc cã lùc Ðp P230 T - §­êng kÝnh xi lanh thuû lùc : D32mm. - ¸p lùc dÇu cña m¸y : 150 kg/cm2. Tõ ®ã ta chän kÝch thuû lùc nh­ sau(dïng 2 kÝch thuû lùc) víi c¸c sè liÖu nh­ sau: - Lo¹i xi lanh CLS5012 E012 (Dïng 1 xi lanh). - Lùc Ðp lín nhÊt: PÐp = 100T; - DiÖn tÝch pÝt t«ng: 71,3cm2; - Hµnh tr×nh cña pÝt t«ng 30cm; - Dung tÝch cña dÇu 2139 cm3; - N­íc s¶n xuÊt: Mü theo tiªu chuÈn ANSI B30.1; a.2. TÝnh ®èi träng Q: §èi träng cña m¸y Ðp ®­îc chÊt lªn khung ®Þnh h×nh ph¶i cã trÞ sè tèi thiÓu b»ng lùc Ðp cäc. Th­êng ®­îc lÊy b»ng 1,8 lÇn søc chÞu t¶i cña cäc. §èi träng ®­îc chÊt vµo hai bªn vËy ta cã ®èi träng chÊt vµo mét bªn cña gi¸ Ðp lµ: P®.tr =1,8.0,5.Pc =1,8.0,5.40,413= 36,37 T Ta sö dông c¸c ®èi träng cã kÝch th­íc lµ :1x1x3m cã träng l­îng 7,5T Bè trÝ mçi bªn 6 ®èi träng cã tæng lµ :6x7,5= 45T C¶ hai bªn lµ 90(T)>84,868T a.3. C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi thiÕt bÞ Ðp cäc: Lùc nÐn (danh ®Þnh) lín nhÊt cña thiÕt bÞ kh«ng nhá h¬n 1,4 lÇn lùc nÐn lín nhÊt Pemax yªu cÇu theo qui ®Þnh cña thiÕt kÕ. Lùc nÐn cña kÝch ph¶i ®¶m b¶o t¸c dông däc trôc cäc, kh«ng g©y lùc ngang khi Ðp. ChuyÓn ®éng cña pÝt t«ng kÝch ph¶i ®Òu, vµ khèng chÕ ®­îc tèc ®é Ðp cäc. §ång hå ®o ¸p lùc ph¶i t­¬ng xøng víi kho¶ng lùc ®o. ThiÕt bÞ Ðp cäc ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®Ó vËn hµnh theo ®óng qui ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng khi thi c«ng. Gi¸ trÞ ®o ¸p lùc lín nhÊt cña ®ång hå kh«ng v­ît qu¸ hai lÇn ¸p lùc ®o khi Ðp cäc, chØ nªn huy ®éng 0,7 ¸ 0,8 kh¶ n¨ng tèi ®a cña thiÕt bÞ. b. Chän m¸y cÈu cäc Cäc cã chiÒu dµi 7m víi träng l­îng lµ: mc = 2,8TÞ T¶i träng : Q=1,1´2,8 = 3,08T Träng l­îng 1 khèi bªt«ng ®èi träng lµ 7,5T ChiÒu cao yªu cÇu: H=h0+h1+h2+h3=2+5+1+1,5= 9,5 m h0: Cao tr×nh ®Æt cäc; h1: ChiÒu dµi cäc; h2: Kho¶ng hë an toµn khi cÈu; h3: ChiÒu dµi d©y mãc; B¸n kÝnh tay cÇn: Tõ mÆt b»ng bè trÝ cäc vµ vÞ trÝ h­íng ®i cña m¸y ta tÝnh ®­îc: R= 8m Do qu¸ tr×nh thi c«ng Ðp cäc cÇn di chuyÓn trªn mÆt b»ng ®Ó phôc vô c«ng t¸c cÈu cäc vµ ®èi träng nªn ta chän cÇn trôc b¸nh lèp. Chän cÇn trôc «t« tù hµnh b¸nh lèp KX 4362 cña Liªn x« cò víi c¸c th«ng sè kü thuËt: L=12m, Qmax=14T, Rmax=10m, Hmax=12,2m. 4.1.1.3. Ph­¬ng ph¸p Ðp cäc a. ChuÈn bÞ Ðp cäc Tr­íc khi Ðp cäc cÇn ph¶i cã ®ñ b¸o c¸o ®Þa chÊt c«ng tr×nh, cã b¶n ®å bè trÝ m¹ng l­íi cäc thuéc khu vùc thi c«ng. Cã hå s¬ vÒ s¶n xuÊt cäc bao gåm phiÕu kiÓm nghiÖm, tÝnh chÊt c¬ lý cña thÐp vµ cÊp phèi bªt«ng. Tõ b¶n ®å bè trÝ m¹ng l­íi cäc ta triÓn khai trªn hiÖn tr­êng b»ng c¸c thiÕt bÞ tr¾c ®Þa, x¸c ®Þnh l­íi cäc vµ ®ãng nh÷ng ®o¹n gç ®¸nh dÊu nh÷ng vÞ trÝ ®ã trªn hiÖn tr­êng. b. TiÕn hµnh Ðp cäc §­a m¸y vµo vÞ trÝ Ðp lÇn l­ît gåm c¸c b­íc sau : KiÓm tra hai mãc cÈu trªn dµn m¸y thËt cÈn thËn vµ ch¾c ch¾n. KiÓm tra hai suèt ngang liªn kÕt hai dÇm m¸y thËt an toµn vµ l¾p lªn bÖ m¸y b»ng hai chèt ¾c. CÈu toµn bé dµn vµ hai dÇm cña bÖ m¸y vµo vÞ trÝ Ðp sao cho t©m cña 2 dÇm trïng víi t©m cña 2 hµng cäc trong côm cäc. ChØnh m¸y cho c¸c ®­êng trôc cña khung m¸y, trôc cña kÝch trôc cña cäc th¼ng ®øng trïng nhau vµ n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chuÈn n»m ngang. §é nghiªng cña mÆt ph¼ng chuÈn n»m ngang ph¶i trïng víi mÆt ph¼ng ®µi cäc vµ nghiªng kh«ng qu¸ 0,5%. LÇn l­ît cÈu ®èi träng ®Æt lªn dÇm sao cho mÆt ph¼ng chøa träng t©m cña hai khèi ®èi träng trïng víi ®­êng t©m cña èng th¶ cäc . PhÇn ®èi träng nh« ra ngoµi ph¶i cã dÇm gç kª thËt v÷ng . ChØnh l¹i t©m èng th¶ cäc nhê miÕng kª ch©n dµn sao cho dµn thËt vu«ng gãc víi mÆt ®Êt . Ch¹y thö m¸y Ðp ®Ó kiÓm tra tÝnh æn ®Þnh khi cã t¶i vµ khi kh«ng cã t¶i. KiÓm tra cäc lÇn n÷a, ®­a cäc vµo vÞ tri ®Ó Ðp víi c¸c ®o¹n cäc cña ta dïng ®Ó Ðp. c. L¾p nèi vµ Ðp ®o¹n cäc tiÕp theo Tr­íc tiªn cÇn kiÓm tra 2 ®Çu cña ®o¹n cäc, söa ch÷a cho thËt ph¼ng, kiÓm tra c¸c chi tiÕt mèi nèi ®o¹n cäc vµ chuÈn bÞ m¸y hµn. Dïng cÇn cÈu cÈu l¾p ®o¹n C2 trïng víi ph­¬ng nÐn vµ ®­êng trôc C1. §é nghiªng cña C2 kh«ng qu¸ 1%. Gia t¶i lªn cäc 1 lùc t¹o tiÕp xóc sao cho ¸p lùc ë mÆt tiÕp xóc kho¶ng 3-4kG/cm2 ®Ó t¹o tiÕp xóc gi÷a bÒ mÆt bªt«ng cña 2 ®o¹n cäc. NÕu bÒ mÆt tiÕp xóc kh«ng chÆt th× ph¶i chÌn chÆt b»ng c¸c b¶n thÐp ®Öm sau ®ã míi tiÕn hµnh hµn nèi cäc theo qui ®Þnh cña thiÕt kÕ. Trong qu¸ tr×nh hµn ph¶i gi÷ nguyªn lùc tiÕp xóc. Khi ®· nèi xong vµ kiÓm tra mèi hµn míi tiÕn hµnh Ðp ®o¹n cäc C2. T¨ng dÇn lùc nÐn ®Ó m¸y Ðp cã ®ñ thêi gian cÇn thiÕt t¹o ®ñ lùc Ðp th¾ng lùc ma s¸t vµ lùc kh¸ng cña ®Êt ë mòi cäc ®Ó cäc chuyÓn ®éng xuèng. §iÒu chØnh ®Ó thêi gian ®Çu ®o¹n cäc C2 ®i s©u vµo lßng ®Êt víi vËn tèc kh«ng qu¸ 1cm/s. Khi ®o¹n cäc C2 chuyÓn ®éng ®Òu míi cho nã chuyÓn ®éng t¨ng dÇn lªn nh­ng kh«ng qu¸ 2cm/s. Khi lùc nÐn t¨ng ®ét ngét tøc lµ mòi cäc ®· gÆp ph¶i ®Êt cøng h¬n (HoÆc gÆp dÞ vËt, côc bé) nh­ vËy cÇn ph¶i gi¶m lùc nÐn ®Ó cäc cã ®ñ kh¶ n¨ng vµo ®Êt cøng h¬n vµ gi÷ ®Ó lùc Ðp kh«ng qu¸ gi¸ trÞ tèi ®a cho phÐp. d. CÊu t¹o ®o¹n cäc dÉn §o¹n cäc dÉn dïng ®Ó Ðp ©m cäc, ®­îc lµm tõ thÐp b¶n hµn l¹i, chiÒu dµy b¶n thÐp lµ 10mm c¹nh trong cña cäc cã chiÒu dµi 28cm. PhÝa trong ®­îc ph©n 4 thanh thÐp gãc L ë c¸ch ®Çu d­íi cña cäc 10cm ®Ó chôp kÝn víi ®Çu ®o¹n cäc Ðp vµ cäc Ðp ®­îc tú lªn 4 thanh thÐp gãc nµy khi Ðp. PhÝa trªn cäc dÉn cã lç F30 ®Ó viÖc rót ®o¹n cäc dÉn ra ®­îc thuËn tiÖn, ®Çu trªn cßn ®¸nh dÊu vÞ trÝ ®Ó khi Ðp ta biÕt ®­îc ®é s©u cÇn Ðp. e. Theo dâi lùc Ðp theo chiÒu dµi cäc Ghi lùc Ðp cäc ®Çu tiªn: Khi mòi cäc ®· c¾m s©u vµo ®Êt 30-50cm th× ta tiÕn hµnh ghi c¸c chØ sè lùc ®Çu tiªn. Sau ®ã cø mçi lÇn cäc ®i s©u suèng 1m th× ghi lùc Ðp t¹i thêi ®iÓm ®ã vµo sæ nhËt ký Ðp cäc. NÕu thÊy ®ång hå t¨ng lªn hay gi¶m xuèng ®ét ngét th× ph¶i ghi vµo nhËt ký thi c«ng ®é s©u vµ gi¸ trÞ lùc Ðp thay ®æi trªn. NÕu thêi gian thay ®æi lùc Ðp kÐo dµi th× ngõng Ðp vµ b¸o cho thiÕt kÕ biÕt ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. Sæ nhËt ký ghi liªn tôc cho ®Õn hÕt ®é s©u thiÕt kÕ. Khi lùc Ðp t¸c dông lªn cäc cã gi¸ trÞ b»ng 0,8 gi¸ trÞ lùc Ðp tèi thiÓu th× cÇn ghi l¹i ngay ®é s©u vµ gi¸ trÞ ®ã. B¾t ®Çu tõ ®é s©u cã ¸p lùc T =0,8P Ðp max=0,8.84,868 =67,895 T ghi chÐp lùc Ðp t¸c dông lªn cäc øng víi tõng ®é s©u xuyªn 20cm vµo nhËt ký. Ta tiÕp tôc ghi nh­ vËy cho tíi khi Ðp xong mét cäc. Sau khi Ðp xong 1 cäc, dïng cÇn cÈu dÞch khung dÉn ®Õn vÞ trÝ míi cña cäc, cè ®Þnh l¹i khung dÉn vµo gi¸ Ðp, tiÕn hµnh ®­a cäc vµo khung dÉn nh­ tr­íc, c¸c thao t¸c vµ yªu cÇu kü thuËt gièng nh­ ®· tiÕn hµnh. Sau khi Ðp hÕt sè cäc theo kÕt cÊu cña gi¸ Ðp, dïng cÇn trôc cÈu c¸c khèi ®èi träng vµ gi¸ Ðp sang vÞ trÝ kh¸c ®Ó tiÕn hµnh Ðp tiÕp. KÝch th­íc cña gi¸ Ðp chän sao cho víi mçi vÞ trÝ cña gi¸ Ðp ta Ðp xong ®­îc sè cäc trong 1 ®µi. Cø nh­ vËy ta tiÕn hµnh ®Õn khi Ðp xong toµn bé cäc cho c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ. 4.1.1.4. S¬ ®å tiÕn hµnh Ðp cäc Cäc ®­îc tiÕn hµnh Ðp theo s¬ ®å khãm cäc theo ®µi ta ph¶i tiÕn hµnh Ðp cäc tõ chç chËt hÑp khã thi c«ng ra chç tho¸ng, Ðp theo s¬ ®å Ðp ®uæi. Dïng hai m¸y Ðp ë hai khu vùc kh¸c nhau víi sè cäc t­¬ng ®­¬ng nhau. Trong khi Ðp nªn Ðp cäc ë phÝa trong tr­íc nÕu kh«ng cã thÓ cäc kh«ng xuèng ®­îc tíi ®é s©u thiÕt kÕ hay lµm tr­¬ng næi nh÷ng cäc xung quanh do ®Êt bÞ lÌn qu¸ giíi h¹n dÉn ®Õn ph¸ ho¹i. S¬ ®å Ðp cäc trong mét ®µi 4.1.1.5. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm nÐn tÜnh cäc ViÖc thö tÜnh cäc ®­îc tiÕn hµnh t¹i nh÷ng ®iÓm cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt tiªu biÓu tr­íc khi thi c«ng ®¹i trµ, nh»m lùa chän ®óng ®¾n lo¹i cäc, thiÕt bÞ thi c«ng vµ ®iÒu chØnh thiÕt kÕ. Sè cäc thö tõ 0,5-1% sè l­îng cäc ®­îc thi c«ng, vµ kh«ng Ýt h¬n 3 cäc. ë ®©y tæng sè cäc cña c«ng tr×nh cã : 0,01x211 < 3cäc nªn chän 3 cäc ®Ó kiÓm tra Quy tr×nh gia t¶i cäc: Cäc ®­îc nÐn theo tõng cÊp, tÝnh b»ng % cña t¶i träng thiÕt kÕ. T¶i träng ®­îc t¨ng lªn cÊp míi nÕu sau 1h quan s¸t ®é lón cña cäc nhá h¬n 0,02mm vµ gi¶m dÇn sau mçi lÇn trong kho¶ng thêi gian trªn. Thêi gian gia t¶i vµ gi¶m t¶i ë mçi cÊp kh«ng nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ nªu trong b¶ng sau: Thêi gian t¸c dông c¸c cÊp t¶i träng . % t¶i träng thiÕt kÕ Thêi gian gia t¶i tèi thiÓu 25 50 75 100 75 50 25 0 100 125 150 125 100 75 50 25 0 1h 1h 1h 1h 10 phót 10 phót 10 phót 10 phót 6h 1h 6h 10 phót 10 phót 10 phót 10 phót 10 phót 1h 4.1.1.6. C¸c sù cè x¶y ra khi ®ang Ðp cäc a. Cäc bÞ nghiªng lÖch khái vÞ trÝ thiÕt kÕ Nguyªn nh©n: GÆp ch­íng ng¹i vËt, mòi cäc khi chÕ t¹o cã ®é v¸t kh«ng ®Òu. BiÖn ph¸p xö lý: Cho dõng ngay viÖc Ðp cäc l¹i. NÕu do cã vËt c¶n th× cã biÖn ph¸p ®µo ph¸ bá, nÕu do mòi cäc v¸t kh«ng ®Òu th× ph¶i khoan dÉn h­íng cho cäc xuèng ®óng h­íng. C¨n chØnh l¹i vÞ trÝ cäc b»ng däi vµ cho Ðp tiÕp. b. Cäc bÞ cong Cäc ®ang Ðp xuèng kho¶ng 0,5¸1m ®Çu tiÖn th× bÞ cong, xuÊt hiÖn vÕt nøt, g·y ë vïng ch©n cäc. Nguyªn nh©n: Do gÆp ch­íng ng¹i vËt cøng. Xö lý: Cho dõng Ðp, nhæ cäc vì hoÆc g·y, th¨m dß dÞ vËt, khoan ph¸ bá, thay cäc míi vµ Ðp tiÕp. c. Khi Ðp cäc ch­a ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ (C¸ch ®é s©u thiÕt kÕ 1¸2m) cäc ®· bÞ chèi, cã hiÖn t­îng bªnh ®èi träng, g©y nªn sù nghiªng lÖch, lµm g·y cäc. Xö lý: C¾t bá ®o¹n cäc g·y, cho Ðp chÌn ®o¹n cäc míi bæ sung. NÕu cäc g·y, khi nÐn ch­a s©u th× cã thÓ dïng kÝch thuû lùc ®Ó nhæ cäc, thay cäc kh¸c ®Ó Ðp l¹i. 4.1.2. Thi c«ng ®µo ®Êt 4.1.2.1. Chän ph­¬ng ¸n ®µo ®Êt §µi mãng ®Æt ë ®é s©u 2,5m(C¶ líp bbªt«ng lãt) so víi mÆt ®Êt tù nhiªn, gi»ng mãng ®Æt ë ®é s©u 1,7m. §Ó thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh thi c«ng ta tiÕn hµnh ®µo ®Êt b»ng m¸y d¹ng ao ®Õn ®¸y gi»ng mãng(S©u 1,7m) më rräng ra c¸c phÝa thªm 50cm ®Ó tiÑn thi c«ng. Sau ®ã ®µo thñ c«ng d¹ng hè ®Õn ®é s©u ®Æt ®µi mãng(S©u thªm 0,8m). Khi thi c«ng ®µo ®Êt ®¶m b¶o kho¶ng thi c«ng ta ®µo hè mãng réng h¬n so víi ®¸y mãng mét kho¶ng 30cm mçi phÝa. Víi chiÒu cao hè ®µo 0,8m; theo sè liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh chiÒu s©u hè mãng n»m trong líp ®Êt sÐt cøng cã ®é dèc cho phÐp cña m¸i ®µo lµ 1:0,5 nªn c¹nh ®µo më réng h¬n so víi ®¸y hè lµ 40cm. ViÖc chän lo¹i m¸y ®µo ®Êt phô thuéc nhiÒu yÕu tè: khèi l­îng c«ng t¸c, d¹ng c«ng t¸c, lo¹i ®Êt, diÒu kiÖn chuyªn chë, thêi h¹n thi c«ng. Chän m¸y ®µo gÇu ngÞch dÉn ®éng thuû lùc EO- 3322B1, cã c¸c th«ng sè: + Dung tÝch gÇu: 0,5m3 + B¸n kÝnh ®µo: R = 7,5m + ChiÒu cao ®æ lín nhÊt: h = 4,8m + ChiÒu s©u ®µo: H = 4,2m + BÒ réng m¸y : b = 2,7m + a = 2,81 m + Träng l­îng m¸y: 14,5T 4.1.2.2. TÝnh khèi l­îng ®Êt ®µo a. §µo m¸y V = 55,22x21,8x1,7 + (1,7x0,5/2)x[2x(55,22+21,8)] = 2112m3; b. §µo thñ c«ng + §µo phÇn ®Êt cao 10cm ®Ó ®æ bªt«ng lãt ®µi: Vtm = S®’h2 – Vc2 = 339.33*0.1 – 4.93 = 29 (m3) Dïng xÎng ®µo ®Êt, chØ ®µo thªm 10 cm theo diÖn tÝch sÏ ®æ bªt«ng lãt ®µi, ®æ t¹m lªn c¸c d¶i sÏ ®æ gi»ng mãng. + §µo r·nh: Vtr= lrbrhr = 121*30*30 = 11 (m3) 4.1.2.3. X¸c ®Þnh n¨ng suÊt cña m¸y ®µo - N¨ng suÊt sö dông cña m¸y : N = qktg trong ®ã : q : dung tÝch gÇu xóc, q = 0.5 (m3) k®: hÖ sè lµm ®Çy gÇu, k® = 1.1 kt : hÖ sè t¬i cña vËt liÖu, lÊy kt = 1.1 cho ®Êt c¸t. ktg : hÖ sè sö dông thêi gian, ktg = 0.85 Tra b¶ng cã tck = 17(s) lµ thêi gian cña 1 chu k×, khi gãc quay jq = 900, ®Êt ®æ lªn xe ® Tck = tckKvtKquay = 17*1.1*1 = 18,7(s). - Mét ca lµm viÖc t­¬ng øng cña m¸y lµ 8 giê: Nca= 81.8*8= 654.4 (m3/ca). - Sè lÇn xóc trong mét 1h: n = lÇn. - Sè ca m¸y cÇn thiÕt ®Ó ®µo xong khèi l­îng ®Êt ®· tÝnh ë trªn lµ: n = 2494.8 / 654.4 = 3.81 ca. Chän 4 ca lµm viÖc, ta chia ra 4 ph©n khu ®µo ®Êt vµ s¬ ®å di chuyÓn m¸y nh­ h×nh vÏ: - HiÖu qu¶ sö dông m¸y ®µo phô thuéc viÖc tæ chøc lµm viÖc ®ång bé víi ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn (xe t¶i tù ®æ) ® sè l­îng xe chän ph¶i ®¶m b¶o cho m¸y xóc lµm viÖc liªn tôc. Chän lo¹i xe cã Vthïng = 6 m3. - Khèi l­îng ®Êt cÇn vËn chuyÓn trong 1 ca (tÝnh trung b×nh) lµ: Vca = ktVm/4 = 1.1*2494.8/4 = 686 (m3 ) - Sè chuyÕn xe ph¶i vËn chuyÓn lµ: nch = Vca/Vthïng = 686/6 = 114 (chuyÕn) - MÆt kh¸c thêi gian 1 chu k× lµm viÖc cña xe t¶i (h) b»ng: tc = ta + l/v1 + t® + l/v0 + tch ta: thêi gian ®æ ®Êt lªn thïng víi n¨ng suÊt m¸y ®µo 56.1(m3/h) l: chiÒu dµi qu·ng ®­êng xe ch¹y ®i ®æ ®Êt, l = 10 km v1, vo lÇn l­ît lµ vËn tèc trung b×nh cña xe khi cã vµ kh«ng t¶i. v1 = 20 km/h; v0=30 km/h t® : thêi gian ®æ ®Êt, t® = 5’ tch : thêi gian quay ®Çu xe vµ chê ®îi, tch = 5’ ® tc = 5 + + 5 + 5 = 65’ » 1.08h VËy trong 1 ca, 1 xe cã thÓ chë ®­îc: 8/1.08 = 7.38 chuyÕn, chän dïng 1 xe 7 chuyÕn. Sè l­îng xe vËn t¶i cÇn phôc vô cho m¸y ®µo lµ: nxe = nch/7 = 114/7 = 16.28 xe " chän 16 xe. - §èi víi ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng th× ta chÊt lªn c¸c « gi÷a ®µi vµ gi»ng mãng mµ kh«ng cÇn ®æ ®i ®Ó sau nµy lµm ®Êt lÊp. 4.1.2.4. TÝnh khèi l­îng ®Êt lÊp Sau khi thi c«ng xong mãng, gi»ng vµ bÓ ngÇm, ta tiÕn hµnh lÊp ®Êt mãng ®Õn cao tr×nh thÊp h¬n mÆt d­íi sµn 10cm: VlÊp = V - V®µi - Vgi¨ng - VbÓ Trong ®ã: + V – ThÓ tÝch kh«ng gian tõ ®¸y ®µi thiÕt ®Õn ®¸y líp bªt«ng lãt cña sµn: V = Sh = 701.655*1.6 = 1122.65 (m3). + V®µi – ThÓ tÝch ®µi mãng chiÕm: V®µi = S®h = 308.48*1,6 = 493.57 (m3). + Vgi»ng – ThÓ tÝch gi»ng mãng chiÕm: Vgi»ng = Sghg = 37.97*0.6 = 22.78 (m3). + VbÓ – thÓ tÝch bÓ chiÕm: VbÓ = SbÓhbÓ = 63.62*1.6 = 101.79 (m3). " VlÊp = 1122.65 – 493.57 – 22.78 – 101.79 = 504.5 (m3). VËy khèi l­îng ®Êt cÇn lÊy thªm vµo lµ: Vt = VlÊp – Vtm = 504.5 – 29 = 475.5 (m3). 4.1.3. thi c«ng bªt«ng mãng 4.1.3.1. Thi c«ng bªt«ng lãt ®µi 1. Thi c«ng bªt«ng lãt ®µi §Ó tr¸nh cho líp bªt«ng tiÕp xóc víi n­íc bÈn, ®ång thêi t¹o thµnh bÒ mÆt b»ng ph¼ng cho c«ng t¸c cèt thÐp vµ c«ng t¸c v¸n khu«n ®­îc nhanh chãng, ta tiÕn hµnh ®æ bªt«ng lãt sau khi ®· hoµn thµnh c«ng t¸c ®µo thñ c«ng hè mãng. Bªt«ng lãt cã khèi l­îng kh«ng lín ( 29m3 ) vµ kh«ng ®ßi hái chÊt l­îng cao nªn ta cã thÓ sö dông m¸y trén t¹i c«ng tr­êng ®Ó thi c«ng thñ c«ng. Chän m¸y trén tù do ( lo¹i h×nh nãn côt ) cã m· hiÖu S- 336D cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + Vthïng trén: 500 l + VxuÊt kiÖu : 330 l + nquay : 18.2 vg/ph + Ne : 2.8 kW + Träng l­îng : 2 t TÝnh n¨ng suÊt m¸y trén: Trong ®ã: - Vxl: thÓ tÝch xuÊt liÖu cña m¸y trén. - Kxl: hÖ sè xuÊt liÖu b»ng 0,650,7 ki trén bªt«ng. - Nck: sè mÎ trén trong mét giê : tck = t®æ vµo + ttrén + t®æ ra (s) Gi¶ sö: t®æ vµo= 20 s; t®æ ra = 15 s; ttrén = 120 s " tck = 20 + 15 + 120= 155(s). Nck = = 23.2 (mÎ) Ktg: hÖ sè sö dông thêi gian, b»ng 0.70.8 Thêi gian ®Ó trén khèi l­îng bªt«ng 29(m3): Chän thêi gian thi c«ng bªt«ng lãt lµ 1 ca. 4.1.3.2. C«ng t¸c cèt thÐp ®µi, gi»ng a. VËt liÖu Cèt thÐp ®­îc dïng theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ lµ lo¹i thÐp CII VËt liÖu phô: d©y thÐp buéc F1 b. C¸c thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng M¸y mãc thiÕt bÞ: CÇn trôc phôc vô vËn chuyÓn cèt thÐp. M¸y c¾t, uèn thÐp. Dông cô cÇm tay: Th­íc 5m. Vam tay. Mãc s¾t ®Ó buéc thÐp. Hép phÊn ®Ó v¹ch. c. C¸c chØ tiªu kü thuËt Toµn bé thÐp dïng cho c«ng tr×nh nµy lµ thÐp lo¹i CII tho¶ m·n TCVN 5574-91. ThÐp ®­a vµo sö dông cã ®Çy ®ñ c¸c chøng chØ s¶n xuÊt, c¸c chøng chØ thÝ nghiÖm cÇn thiÕt cho gi¸m s¸t c«ng tr×nh. ThÐp CII: Ra = 2600 kg/cm2 BÒ mÆt thÐp ph¶i s¹ch, kh«ng cã bïn ®Êt dÇu mì, kh«ng søt sÑo, kh«ng gØ. VÞ trÝ nèi buéc, theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. §èi víi cèt thÐp chÞu lùc cña cét, dÇm, sµn ®Òu nèi chång víi chiÒu dµi ®o¹n nèi chång lnèi = 30d cho thÐp CII. d. BiÖn ph¸p l¾p dùng cèt thÐp ChuÈn bÞ C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp chØ ®­îc thùc hiÖn sau khi ®· tr×nh kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kÕt mÉu cèt thÐp, ®­îc kü s­ gi¸m s¸t ®ång ý b»ng v¨n b¶n. Tr¾c ®¹c c¾m mèc cho c¸c vÞ trÝ gãc ®µi, c¸c vÞ trÝ cã t©m trôc cét, t­êng ®Ó kü s­ thi c«ng chuÈn bÞ ph­¬ng ¸n sö lý (nÕu cÇn) cho phÇn thiÕt kÕ tiÕp theo. KiÓm tra toµn bé thiÕt bÞ, m¸y mãc phôc vô thi c«ng, ®é an toµn tiÕp ®Þa cña c¸c m¸y mãc. §æ bªt«ng c¸c viªn kª cèt thÐp cã r©u thÐp ®Ó ®¶m b¶o líp b¶o vÖ cho bªt«ng ®óng theo thiÕt kÕ. C«ng t¸c gia c«ng cèt thÐp ThÐp ®ai, thÐp chñ ®­îc gia c«ng xÕp vµo kho cã m¸i che ®¸nh sè theo tõng lo¹i, vµ ®­îc kª cao Ýt nhÊt 30 cm so víi mÆt ®Êt, kª b»ng hÖ gi¸ ®ì b»ng gç. ThÐp chñ ®­îc uèn c¾t tr­íc theo thiÕt kÕ vµ ®iÒu chØnh thùc tÕ. C¸c mèi nèi (nÕu cã) ph¶i tu©n theo vÞ trÝ cho phÐp cña thiÕt kÕ. Cèt thÐp ®­îc gia c«ng uèn vµ c¾t b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ häc. L¾p dùng thÐp mãng Thi c«ng ®µi vµ theo nguyªn t¾c thÐp lµm tr­íc, cèp pha lµm sau. ThÐp mãng ®­îc l¾p b»ng thñ c«ng tõng thanh. §Çu tiªn, ®Æt l­íi thÐp ®¸y ®µi, cèt theo ph­¬ng c¹nh dµi ®µi ®Æt d­íi. Tr­íc khi ®Æt l­íi thÐp phÝa trªn vµ c¸c thÐp cÊu t¹o, ®Æt c¸c thÐp chê cña cét, ®Æt lªn trªn thÐp líp d­íi. C¸c thanh thÐp cét ®­îc ®Þnh h×nh b»ng c¸c cèt ®ai., sau khi l¾p cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i toµn bé vÞ trÝ c¸c thanh chê vµ uèn chØnh theo vÞ trÝ tr¾c ®¹c. §Ó cè ®Þnh thÐp dïng d©y buéc sîi mÒm F1 §Æt cèt thÐp gi»ng, ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch cèt ®ai theo ®óng thiÕt kÕ. Kª cèt thÐp b»ng c¸c con kª bªt«ng cã r©u thÐp ®¶m b¶o líp b¶o vÖ ®óng theo thiÕt kÕ L¾p ®Æt c¸c thÐp chê phôc vô thi c«ng nh­ thÐp chê ®Ó mãc t¨ng ®¬, cét chèng v.v... 4.1.3.3. C«ng t¸c v¸n khu«n ®µi, gi»ng a. Lùa chän lo¹i v¸n khu«n vµ thiÕt bÞ thi c«ng a.1. Lo¹i v¸n khu«n - V¸n khu«n thÐp vµ mãc ®i kÌm - C¸c nÑp gç 10x12cm - Thanh chèng thÐp ®Ó chèng v¸n khu«n ®µi - Thanh chèng ®øng b»ng gç 10x10cm ®Ó chèng v¸n gi»ng - DÇu th¶i chèng dÝnh cho v¸n khu«n - V¸n khu«n gç a.2. C¸c thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng - CÇn trôc vËn chuyÓn - Th­íc 5m - Bóa, ®inh - Xµ beng b. KiÓm tra v¸n khu«n b.1. V¸n khu«n ®µi ThiÕt kÕ v¸n khu«n cho ®µi mãng cã chiÒu cao b»ng 2 m ChiÒu cao khèi bªt«ng ®µi cÇn ®æ lµ 1.7m; chän tæ hîp v¸n thµnh lµ 1 hµng v¸n ®øng cao 1.5m ( tæ hîp c¸c tÊm phï hîp thµnh chiÒu réng ®µi ) vµ 1 hµng c¸c tÊm réng 20cm ®Æt l»m ngang ë trªn. §Ó t¨ng ®é cøng vµ æn ®Þnh cho thµnh v¸n khu«n ta bè trÝ c¸c nÑp ngang vu«ng gãc víi chiÒu dµi v¸n khu«n råi dïng c¸c thanh nÑp ®øng vµ chèng xiªn ®Ó chèng ®ì. TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh nÑp ngang: ¸p lùc cña bªt«ng lªn thµnh khi ®æ vµ ®Çm bªt«ng: P= nt..H + n®P® - : dung träng cña bªt«ng: 2500 (kG/m3) - H: chiÒu cao cña khèi bªt«ng g©y ¸p lùc ngang do ®Çm g©y ra: 0.75 (m) - P®: t¶i trong ®éng khi ®æ bªt«ng b»ng b¬m bªt«ng lÊy b»ng: 400 (kG/m3) - nt, n®: hÖ sè v­ît t¶i lÊy b»ng 1.3 P=1.3*(2500*0.75 + 400) = 2957.5 (kG/m2). Chän kiÓm tra cho tÊm v¸n khu«n cã chiÒu réng lµ: 0.3 m Lùc ph©n bè trªn 1m dµi tÊm v¸n khu«n: q= 2957.5*0.3= 887.25 (kG/m) = 8.873 (kG/cm). Coi v¸n khu«n lµm viÖc nh­ mét dÇm liªn tôc mµ c¸c gèi t¹i vÞ trÝ c¸c thanh nÑp ngang kho¶ng c¸ch l: Ta cã gÝa trÞ m« men lín nhÊt: MÆt kh¸c gi¸ trÞ m« men cho phÐp tÝnh theo cÊu t¹o cña v¸n khu«n [M] = W[s] Trong ®ã: W: m« men kh¸ng uèn cña v¸n thÐp: W = 6.55 cm3 ( J = 28.46 cm4 ) [s]:øng suÊt cho phÐp cña thÐp BCT3 lÊy b»ng 2150 kG/cm2 §Ó v¸n khu«n chÞu ®­îc lùc t¸c dông th× M1 < [M] = 126 (cm) " lÊy l = 60 cm bè trÝ 3 thanh nÑp ngang KiÓm tra thanh nÑp ngang: Chän tiÕt diÖn thanh nÑp ngang vµ nÑp ®øng lµ: 10312(cm). M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn lµ: J = bh3/12 = 10*123/12 = 1728 (cm4) M« men kh¸ng uèn cña tiÕt diÖn lµ: W = bh2/6 = 10*122/6 = 240 (cm3) øng suÊt cho phÐp cña gç lµ: [s] = 120 (kG/cm2) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ®øng lµ l T¶i träng tõ v¸n khu«n truyÒn vµo nÑp ngang d­íi d¹ng t¶i ph©n bè ®Òu: q = 2957.5*0.6 = 1774.5 (kG/m) KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn : M1 < [M] = 127.4 (cm) " lÊy l = 80 cm KiÓm tra c¸c thanh nÑp ®øng: Dù ®Þnh dïng 2 thanh chèng xiªn t¹i c¸c vÞ trÝ giao nhau gi÷a nÑp ngang vµ nÑp ®øng, thanh nÑp ®øng lµm viÖc nh­ dÇm ®¬n gi¶n nhÞp 120cm chÞu t¶i träng tËp trung ë gi÷a. Gi¸ trÞ t¶i träng tËp trung t¸c dông gi÷a nhÞp: P = qngang*l®øng = 1174.5*0.8 = 939.6 (kG) M« men lín nhÊt t¹i gi÷a nhÞp lµ: Mmax = Pl/4 = 939.6*120/4 = 28188 (kGcm) Gi¸ trÞ øng suÊt lín nhÊt trong thanh nÑp ngang lµ: smax = Mmax/W = 28188/240 = 117 kG/cm2 KiÓm tra: smax < [s] . VËy ®iÒu kiÖn bÒn ®­îc tho¶ m·n. KiÓm tra thanh chèng: Sö dông cét chèng thÐp K- 102 ( C«ng ty ThuËn An JSC ) cã c¸c th«ng sè sau: ChiÒu cao sö dông min: 2000 mm ChiÒu cao sö dông max: 3500 mm Søc chÞu t¶i nÐn: 2000 kG Träng l­îng: 10.2 kG T¶i träng t¸c dông t¹i ®Çu cét: Pc = 3P®øng/2 = 3*939.6/2 = 1409.4 (kG) < [P] = 2000 kG VËy cét chèng ®ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i. b.2. V¸n khu«n gi»ng mãng V¸n khu«n gi»ng sÏ sö dông cét chèng ®¬n b»ng gç. KiÓm tra v¸n ®¸y: Dù ®Þnh mçi v¸n ®¸y dÇm ®­îc ®ì b»ng 3 cét chèng. Nh­ vËy mçi tÊm v¸n ®¸y sÏ lµm viÖc nh­ 1 dÇm liªn tôc nhÞp 0.7m vµ t¶i träng t¸c dông lªn tÊm v¸n x¸c ®Þnh nh­ sau: + Träng l­îng b¶n th©n v¸n réng 30cm: 20kG ph©n bè ®Òu theo chiÒu dµi: qbt = 20/1.5 = 13.33 (kG/m) + Träng l­îng bªt«ng: qb = ghb = 2500*1*0.3 = 750 (kG/m) + T¶i träng thi c«ng: 250 kG/m2 qtc = 250*0.3 = 75 (kG/m) + T¶i träng do ®æ bªt«ng: 400 kG/m2 q® = 400*0.3 = 120 (kG/m) VËy tæng t¶i träng t¸c dông lªn v¸n lµ: q = 1.3(13.33 + 750 + 75 + 120) = 1245 (kG/m) M« men lín nhÊt: M max = = = 61 (kGm) = 6100 kGcm øng suÊt lín nhÊt trong v¸n: smax = = = 1150 (kG/cm2) < [s] V¸n thµnh sÏ ®­îc chèng t¹i c¸c vÞ trÝ cã cét chèng b»ng c¸c thanh nÑp ®øng vµ c¸c thanh chèng xiªn 8x10 cm. * KiÓm tra cét chèng tiÕt diÖn 10x10 cm T¶i träng t¸c dông lªn ®Çu cét chèng: P = ql = 1245*0.75 = 934 (kG) KiÓm tra bÒn cho thanh chèng: s = P/A = 934/100 = 9.34 (kG/cm2) < [s] = 120 kG/cm2 c. BiÖn ph¸p thi c«ng v¸n khu«n c.1. C«ng t¸c vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n: C¸c lo¹i cèp pha ®­îc gia c«ng trong x­ëng vµ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh b»ng xe «t«, xÕp gän trong xe theo nguyªn t¾c lo¹i nµo dïng tr­íc xÕp sau ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc thi c«ng. C¸c cét chèng, phô kiÖn ®­îc vËn chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh xÕp gän trªn cao, kª, phñ b¹t tr¸nh m­a, Èm. Cèp pha ®­îc vËn chuyÓn b»ng cÇn trôc kÕt hîp víi thñ c«ng. c.2. C¸c trang thiÕt bÞ phôc vô: + M¸y mãc VËn chuyÓn b»ng cÇn trôc. Th¸o l¾p cèp pha b»ng thñ c«ng vµ cÇn trôc hç trî. M¸y hµn cho c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt. M¸y b¬m n­íc. M¸y c­a gç + ThiÕt bÞ cÇm tay Bóa nhá 3 ¸ 5kg D©y däi, niv« (bät n­íc), th­íc mÐt. X«, thïng chøa. Xµ beng. C­a tay c.3. BiÖn ph¸p ghÐp v¸n khu«n: - Thi c«ng ®µi vµ gi»ng mãng th× theo nguyªn t¾c thÐp lµm tr­íc, cèp pha lµm sau. Tr­íc khi ghÐp cèp pha ph¶i mêi kü thuËt gi¸m s¸t A nghiÖm thu phÇn cèt thÐp sau ®ã míi tiÕn hµnh ghÐp cèp pha. - LÊy ®­êng tim trôc cña toµn bé c¸c cét trong mÆt b»ng mãng lµm c¬ së cho c«ng t¸c triÓn khai cèp pha ®µi vµ dÇm mãng. - L¾p dùng v¸n khu«n thµnh ®µi mãng, cét chèng vµ v¸n khu«n gi»ng mãng. - Tr¾c ®¹c khèng chÕ cao ®é mÆt ®µi mãng, ®¸y vµ mÆt gi»ng mãng. Cao tr×nh ®¸y ®µi ph¶i ®­îc khèng chÕ trong khi ®æ bªt«ng lãt ®µi, cao tr×nh ®µy gi»ng ®­îc chØnh b»ng viÖc thay ®æi chiÒu dµi thanh chèng. - L¾p ®Æt hÖ thèng cét chèng, thanh v¨ng v.v... theo thiÕt kÕ thi c«ng. - VÖ sinh khèi ®æ b»ng m¸y b¬m n­íc. - QuÐt dÇu chèng dÝnh (§Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c th¸o rì sau nµy). - KiÓm tra l¹i hÖ thèng tim cét, gi»ng mãng, cao ®é mÆt mãng vµ c¸c vÞ trÝ gia cè . - ChÌn ch©n cèp pha kÝn khÝt sau khi dän vÖ sinh xong. - H­íng thi c«ng tõ trôc (5) vÒ trôc (1) vµ tõ trôc (F) vÒ trôc (A). d. C«ng t¸c bªt«ng ®µi, gi»ng Víi khèi l­îng bªt«ng ®µi gi»ng lín, ®ßi hái chÊt l­îng bªt«ng ®¶m b¶o ta sö dông bªt«ng th­¬ng phÈm. d.1. Chän m¸y b¬m cho ®æ bªt«ng ®µi gi»ng mãng ThÓ tÝch bªt«ng ®µi mãng: V®µi = 308.48*1.7 = 524.4 (m3) ThÓ tÝch gi»ng mãng chiÕm: Vgi»ng = 37.97*0.7 = 26.6 (m3) Tæng thÓ tÝch bªt«ng: V = 524.4 + 26.6 = 551 (m3) Chän m¸y b¬m di ®éng cña h·ng SAM SUNG cã c«ng suÊt b¬m thùc tÕ lµ 120 m3/ca VËy thêi gian cÇn b¬m xong 551m3 bªt«ng mãng lµ : 551/120 = 4.59 ca à Thi c«ng 5 ca Ta chia phÇn mãng ra lµm 5 ph©n khu ®æ bªt«ng nh­ h×nh vÏ: d.2. BiÖn ph¸p thi c«ng phÇn bªt«ng * VËt liÖu Sö dông bªt«ng th­¬ng phÈm, bªt«ng ®­îc trén t¹i tr¹m trén vµ vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh b»ng xe chuyªn dông. * C¸c thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng M¸y mãc: C¸c khu«n thÐp lÊy mÉu bªt«ng, thiÕt bÞ thö ®é sôt bªt«ng. Xe vËn chuyÓn bªt«ng B¬m bªt«ng §Çm dïi F50, ®Çm bµn ®Ó ®Çm cÊu kiÖn bªt«ng cèt thÐp. ThiÕt bÞ cÇm tay: XÎng xóc san bªt«ng, x« ®ùng vËn bªt«ng. D©y vµ bät n­íc (niv«), däi kiÓm tra ®é th¼ng ®øng thÐp cét, mÆt ph¼ng sµn. * BiÖn ph¸p ®æ bªt«ng ChuÈn bÞ. - §æ bªt«ng chØ tiÕn hµnh sau khi nghiÖm thu c«ng t¸c cèp pha, cèt thÐp hoµn chØnh b»ng v¨n b¶n cho phÐp ®æ bªt«ng cña BQL c«ng tr×nh. - Xem thêi tiÕt trong ngµy, ca lµm viÖc, quan s¸t mÆt ®Êt ®Ó ®¶m b¶o mÆt b»ng cho m¸y mãc thiÕt bÞ. Kü s­ thi c«ng cã thÓ t¹m dõng ®æ bªt«ng nÕu thêi tiÕt qu¸ xÊu (m­a, b·o v.v...). - KiÓm tra l¹i toµn bé thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô thi c«ng, giµn gi¸o, c¸c thiÕt bÞ dù phßng cho c«ng t¸c vËn chuyÓn bªt«ng, ®Çm bªt«ng, c¸c dông cô phôc vô thÝ nghiÖm v.v... §æ bªt«ng ®µi mãng vµ gi»ng mãng - C¸c ®iÓm dõng t¹m thêi khi ®æ bªt«ng theo nguyªn t¾c vu«ng gãc víi chiÒu chÞu lùc vµ t¹i c¸c ®iÓm cã néi lùc nhá nhÊt. Khi tiÕn hµnh thi c«ng khèi ®æ thø 2 bÒ mÆt bªt«ng tiÕp gi¸p ph¶i ®­îc ®¸nh xêm b»ng bµn ch¶i s¾t tr¬ 1/3 viªn ®¸ vµ ®­îc röa s¹ch nÒn vµ phÇn tiÕp gi¸p. - §Çm bªt«ng b»ng ®Çm dïi, khi lµm mÆt dïng ®Çm bµn kÕt hîp víi th­íc c¸n, bµn xoa gç vç m¹nh ®Ó lµm nh½n mÆt bªt«ng. Bªt«ng ®­îc ®æ theo líp, chiÒu dµy mçi líp kh«ng qu¸ 40cm. Mçi líp bªt«ng ®­îc ®Çm cè kÕt b»ng c¸ch nhóng th¼ng ®Çm ë kho¶ng c¸ch b»ng 8-10 lÇn ®­êng kÝnh ®Çm, khi rót ®Çm lªn tõ tõ ®Ó bªt«ng tù lÊp ®Çy vÞ trÝ ®Çm, khi di chuyÓn ®Çm kh«ng v­ît qu¸ 1,5 b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm vµ mòi ®Çm ®­îc ®Çm s©u vµo líp ®· ®æ tr­íc kho¶ng 10-15 cm ®Ó b¶o ®¶m liªn kÕt gi÷a 2 líp bªt«ng. Kh«ng ®Çm qu¸ l©u ë mét vÞ trÝ, thêi gian c¾m vµ ®Çm ë mét vÞ trÝ kho¶ng 10-15 gi©y, khi thÊy v÷a xi m¨ng næi lªn bÒ mÆt vµ bät khÝ kh«ng cßn n÷a lµ ®¹t yªu cÇu, trong qu¸ tr×nh ®Çm kh«ng ®­îc Ðp ®Çm vµo cèt thÐp lµm dÞch chuyÓn vÞ trÝ cèt thÐp, kiÓm tra vµ söa l¹i cèt thÐp nÕu thÊy cã sù dÞch chuyÓn cña thÐp. - Trong qu¸ tr×nh ®æ bªt«ng ®µi vµ dÇm mãng, ®Ó chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh ghÐp cèp pha cét, Kü s­ phô tr¸ch thi c«ng cÇn chØ ®Þnh vÞ trÝ c¾m c¸c thÐp chê neo t¨ng ®¬, chèng cét (nÕu cÇn thiÕt). - Khi ®æ bªt«ng phÇn ®µi, gi»ng xong ph¶i tiÕn hµnh vÖ sinh ngay cèt thÐp chê cña cét. Dïng giÎ Èm lau s¹ch phÇn v÷a bªt«ng b¸m vµo c¸c thanh thÐp chê ®Ó tr¸nh sau nµy kh«ng ph¶i gâ vÖ sinh. e. Th¸o v¸n khu«n ®µi, gi»ng - Th¸o v¸n khu«n ®µi. - Th¸o v¸n khu«n gi»ng theo nguyªn t¾c: v¸n thµnh th¸o tr­íc, v¸n ®¸y th¸o sau. Trong qu¸ tr×nh th¸o v¸n ®¸y gi»ng,tiÕn hµnh chèng gi»ng b»ng c¸c cét chèng gç v× c«ng t¸c th¸o v¸n khu«n ®­îc thùc hiÖn sím h¬n quy ®Þnh. - c¸c tÊm v¸n sau khi th¸o ®­îc tËp kÕt gän l¹i chê sö dông tiÕp. f. LÊp ®Êt - TiÕn hµnh lÊp ®Êt ®Õn cao tr×nh c¸ch ®¸y sµn 10cm. - Khèi l­îng ®Êt cÇn lÊy thªm ®· tÝnh ë phÇn tr­íc lµ: 475.5m3 g. §æ bªt«ng lãt sµn - Khèi l­îng bªt«ng lãt sµn lµ: V = Sh = 213*0.1 = 21.3 (m2) - thi c«ng bªt«ng lãt sµn trong 1 ca ( thÓ tÝch bªt«ng lãt sµn nhá h¬n bªt«ng lãt ®µi nªn cã thÓ sö dông m¸y trén ®· chän tr­íc: S- 336D ) h. C«ng t¸c cèt thÐp sµn - C¸c thiÕt bÞ vµ dông cô nh­ trong c«ng t¸c cèt thÐp ®µi gi»ng. - VËn chuyÓn cèt thÐp ra mÆt b»ng råi ®Æt theo ®óng thiÕt kÕ. ThÐp líp d­íi ®Æt tr­íc, sö dông con kª bªt«ng ®óc s½n ®¶m b¶o líp b¶o vÖ. §Æt thÐp líp trªn vµ thÐp kª theo ®óng kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ ®¶m b¶o cèt thÐp trªn kh«ng bÞ vâng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. i. C«ng t¸c ®æ bªt«ng sµn hÇm - Khèi l­îng bªt«ng: V = Sh = 496*0.3 = 148.8 (m3) - Sö dông xe ®æ SAM SUNG nh­ ®· chän, thi c«ng 2 ca. §æ bªt«ng nÒn hÇm - §æ bªt«ng nÒn tÇng hÇm, nÒn thang m¸y: sau khi hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®¾p ®Êt, ®æ bªt«ng lãt, tr¶i líp chèng thÊm SIKA. - NÒn hÇm dµy 30 cm nÒn tiÕn hµnh ®æ bªt«ng ®Õn ®©u ®­îc ®Õn ®ã. Dïng ®Çm dïi kÕt hîp ®Çm bµn ®Ó ®Çm bªt«ng. §Çm bµn ®­îc kÐo tõ tõ trªn bÒ mÆt bªt«ng, l­ît sau chång lªn ®ît tr­íc tõ 5-10 cm. T¹o bÒ mÆt bªt«ng ph¼ng, cèt liÖu ®¸ ®­îc ch×m vµo hÕt trong khèi bªt«ng dïng th­íc tÇm, bµn xoa, hoµn thiÖn bÒ mÆt bªt«ng ®¶m b¶o ph¼ng nh½n. - Khi ®æ xong bªt«ng nÒn hÇm ®Õn ®©u ph¶i vÖ sinh s¹ch cèt thÐp chê cña cét vµ t­êng ®Õn ®ã. Ph­¬ng ph¸p vÖ sinh dïng giÎ Èm lau s¹ch v÷a xi m¨ng b¸m vµo cèt thÐp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTC phan ngam 4-4-2008.doc
  • rarDATN Loinv.rar
  • dwgMB Dao dat mong.dwg
  • dwgTC loi 742008.dwg
  • docTC loi D muc TC.doc
  • docTC loi Tonghop.doc
  • docTC phan than 4-4-2008.doc
  • docTC phan tien do 4-4-2008.doc