Thiết kế phân xưởng chế bản

LỜI MỞ ĐẦU Nhu cầu báo chí ngày càng tăng rất mạnh, đặc biệt là các nơi vùng xa. Đời sống họ ngày càng được nâng cao,nên ngoài việc có báo đọc, hình ảnh chữ được in đẹp họ còn có nhu cầu về thời gian nhận được báo. Báo hàng ngày có tính thời sự cao, các thông tin nhanh cần phải được truy nhập nhanh. Do vậy, để làm thế nào mà cho người đọc có được báo đọc vào đúng thời gian cần thiết thì đó là nhiệm vụ của các nhà xuất bản và các nhà in. Chế bản nhanh mà vẫn đảm bảo có được các thông tin nóng hổi nhất, các nhà in ở các vùng xa có tài liệu để in được báo cho kịp thời. Để làm được điều đó người ta đã nghĩ đến các kỹ thuật thông tin. Sử dụng các kỹ thuật thông tin để rút ngắn thời gian sản xuất mà vẫn cho chất lược tốt. Dưới đây ta sẽ nghiên cứu để đầu tư một dây chuyền chế bản hiện đại ứng dụng nhiều công nghệ thông tin. PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG. 1. Sự cần thiết phải đầu tư một dây chuyền chế bản mới. Trên thế giới hiện nay,công nghệ in đã phát triển vượt bậc, họ đã sử dụng các công nghệ hiện đại như công nghệ CtP (computer to plate, computer to printe).Với nước ta thì do điều kiện về kinh tế ,trình độ nên chưa thể áp dụng được.Nhưng so với khoảng 10 năm trước đây thì ở nước ta công nghệ thông tin có tốc độ phát triển chóng mặt,mở ra nhiều các ứng dụng tiện lợi giúp con người làm việc nhanh và chính xác hơn.Công nghệ in ở nước ta cũng là một ngành đã ứng dụng rất nhiều những thành tựu khoa học đó.Vậy việc đầu tư một dây chuyền chế bản mới hiện đại hơn,sử dụng các thiết bị và phần mềm của công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, tăng năng suất lao động, đáp ứng được nhu cầu của người dân là cần thiết và quan trọng. Để đáp ứng được nhu cầu về thông tin văn hóa xã hội cho người dân cả về số lượng, chất lượng và thơì gian phục vụ thì việc đầu tư một dây chuyền chế bản là cần thiết. Sản phẩm chủ yếu của dây chuyền là báo chí,là sản phẩm có tính chính trị, mang thông tin tư tưởng, văn hóa xã hội. Hơn nữa,đời sống của người dân ngày càng cao, nhu cầu về báo chí tăng cả về chất và lượng. Điều này đòi hỏi các cơ quan báo chí phải tăng sản lượng và phát hành kịp thời. Mặt khác, công việc chế bản báo hàng ngày không thể thực hiện được trên 63 tỉnh thành trong cả nước.Các cơ sở in tại các tỉnh vùng xa do hạn chế về thiết bị cũng như về trình độ, sẽ không đáp ứng được yêu cầu của người dân một cách tốt nhất.Do vậy cần phải đầu tư một dây chuyền chế bản trung tâm để từ đây các dữ liệu của các báo sẽ được chuyển qua mạng đến các tỉnh thành, đảm bảo được thời gian sản xuất ,báo được phát hành đúng thời hạn , thông tin không bị chậm khi đến với người dân. 2. Nhu cầu và năng lực sản xuất. + Báo hàng ngày:khuôn khổ 58 x 84 cm, 8 trang khổ 42 x 58 cm, gồm 2 tờ lồng vào nhau, mỗi tờ in 4/2. - Số phim cần cho một tờ báo hàng ngày: Phim in 4 màu: 2 x 4 = 8 tờ khổ 58x84 cm/ngày. = 16 tờ khổ 42x58 cm/ngày. Phim in 2 màu: 2 x 2 = 4 tờ khổ 58x84 cm/ngày. =8 tờ khôr 42x58 cm/ngày. Tổng số phim cần dùng là: 24 tờ khổ 42x58 cm/ngày. - Số phim cần trong một năm: 24 x 358 = 8592 tờ khổ 42x58 cm/năm. + 20 tờ báo tuần, khổ 42 x 58 cm, 16 trang khổ 29 x 42 cm, in 4/2. - Số phim cần cho một tờ báo tuần: Phim in 4 màu : 4 x 4 = 16 tờ khổ 42x58 cm. Phim in 2 màu : 2 x 2 = 8 tờ khôr 42x58 cm. Tổng số phim cần in một tờ báo : 16+8=24 tờ khổ 42x58 cm. - Số phim cần trong một năm: 24 x 51 x 20 = 24480 tờ khổ 42x58 cm/năm. + 10 tờ tạp chí, hai tuần ra môt số, khổ 21x28, 64 trang ruột in một nửa 4 màu một nửa 2màu, bìa in 4 màu. 64 trang ruột khổ 21x28 cm = 16 trang khổ 42x58 cm = 8 tờ khổ 42x58 cm. Phim in 4 màu : ( 8 : 2) x 2 x 4 = 16 tờ phim khổ 42x58 cm. Phim in 2 màu : ( 8 : 2 ) x 2 x 2 = 8 tờ phim khổ 42x58 cm. Một tờ cần : 24 tờ phim khổ 42x58 để in ruột. Một năm cần số phim để in ruột sách : 10 x 24 x 24 = 5760 tờ phim khổ 58x42 cm/năm. Tờ bìa khổ 28x42 cm in 4 màu: Một năm cần: 10 x 24 x 8 = 1920 tờ phim khổ 28x42 cm = 960 tờ khổ 42x58 cm/năm. Tổng số phim trong một năm cần là: 960 + 5760 = 6720 tờ khổ 42x58 cm/năm. + Những nhày lễ lớn số lượng trang in 4 màu tăng lên 2 lần. Một năm có 7 ngày lễ lớn có thể coi: Báo tuần sẽ có 4số đặc san, tạp chí có 4 số đặc san, báo hàng ngày có 1 số báo xuân. Số phim in 4 màu tăng lên trong một năm là: -Báo hàng ngày: 16 tờ khổ 42x58 cm/năm. -Báo tuần : 16 x 4 x 20 = 1280 tờ khôr 42x58 cm/năm. -Tạp chí : 20 x 10 x 4 = 800 tờ khổ 42x58 cm/năm. Tổng số phim là :16 + 1280 + 800 = 2096 tờ khổ 42x58 cm/năm. Một năm cần dùng tổng số phim là: 2096 + 6720 + 24480 + 8592 = 41888 tờ phim khổ 42x58 cm/năm. Tổng diện tích phim sử dụng trong một năm: 41888 x 42 x 58 = 102039168 cm2/năm. * Tính tổng số diện tích ảnh phải quét trong một năm : với diện tích ảnh chiếm 20% tổng diện tích in. Ta có thể tính diện tích in theo khuôn khổ của trang báo, với diện tích bo trắng xung quanh ta có thể coi là lượng bù hao trong thơì gian quét. - Báo hàng ngày : 8 x 42 x 58 x (20:100) x 358 = 1395340,8 cm2./năm. - Báo tuần : 20 x 16 x 29 x 42 x (20:100) x 51 = 3975552 cm2/năm. - Tạp chí : ruột :10 x 64 x 21 x 28 x(20:100) x 24 = 1806336 cm2/năm Bìa : 10 x 28 x 42 x(20:100) x 24 = 56448 cm2/năm Tổng cộng : 1806336 + 56448 = 1862784 cm2/năm. -Số lượng phim in tăng: (2096:4) x (20:100)x42x58 =255292,8cm2/năm. Þ Tổng số diện tích ảnh phải quét trong 1 năm: 1395340,8 + 3975552 + 1862784 + 255292,8 =7488969,6 cm2/năm . Bình quân diện tích phim phải quét trong một ngày: 7488969,6 : 358 = 20919 cm2/ngày. * Tính tổng diện tích trang chữ phải nhập: có thể tính xấp xỉ khổ bát chữ bằng với khổ báo để tính thuận tiện. - Báo hàng ngày: 58 x 42 x 8 x 358 x (80:100) = 5581363,2 cm2/năm. - Báo tuần : 20 x 16 x 29 x 42 x 51 x (80:100) =15902208 cm2/năm. - Tạp chí :10 x 64 x 21 x 28 x 24 x (80:100) =7225344 cm2/năm. - Số trang in tăng: (2096:4)x42x58x(80:100) =1021171,2 cm2/năm. Tổng diện tích trang chữ : 5581363,2+ 15902208 + 7225344 + 1021171,2 =29730086,4 cm2/năm. Số trang khổ 29,7x21 cm phải nhập: 29730086,4 : (21 x29,7) = 47667,3 trang =47668 trang/năm. Bình quân một ngày phải nhập : 47668 : 358 = 133 trang/ngày.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1767 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế phân xưởng chế bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Nhu cÇu b¸o chÝ ngµy cµng t¨ng rÊt m¹nh, ®Æc biÖt lµ c¸c n¬i vïng xa. §êi sèng hä ngµy cµng ®­îc n©ng cao,nªn ngoµi viÖc cã b¸o ®äc, h×nh ¶nh ch÷ ®­îc in ®Ñp hä cßn cã nhu cÇu vÒ thêi gian nhËn ®­îc b¸o. B¸o hµng ngµy cã tÝnh thêi sù cao, c¸c th«ng tin nhanh cÇn ph¶i ®­îc truy nhËp nhanh. Do vËy, ®Ó lµm thÕ nµo mµ cho ng­êi ®äc cã ®­îc b¸o ®äc vµo ®óng thêi gian cÇn thiÕt th× ®ã lµ nhiÖm vô cña c¸c nhµ xuÊt b¶n vµ c¸c nhµ in. ChÕ b¶n nhanh mµ vÉn ®¶m b¶o cã ®­îc c¸c th«ng tin nãng hæi nhÊt, c¸c nhµ in ë c¸c vïng xa cã tµi liÖu ®Ó in ®­îc b¸o cho kÞp thêi. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ng­êi ta ®· nghÜ ®Õn c¸c kü thuËt th«ng tin. Sö dông c¸c kü thuËt th«ng tin ®Ó rót ng¾n thêi gian s¶n xuÊt mµ vÉn cho chÊt l­îc tèt. D­íi ®©y ta sÏ nghiªn cøu ®Ó ®Çu t­ mét d©y chuyÒn chÕ b¶n hiÖn ®¹i øng dông nhiÒu c«ng nghÖ th«ng tin. PhÇn I: tæng quan vÒ thÞ tr­êng. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ mét d©y chuyÒn chÕ b¶n míi. Trªn thÕ giíi hiÖn nay,c«ng nghÖ in ®· ph¸t triÓn v­ît bËc, hä ®· sö dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh­ c«ng nghÖ CtP (computer to plate, computer to printe).Víi n­íc ta th× do ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ ,tr×nh ®é nªn ch­a thÓ ¸p dông ®­îc.Nh­ng so víi kho¶ng 10 n¨m tr­íc ®©y th× ë n­íc ta c«ng nghÖ th«ng tin cã tèc ®é ph¸t triÓn chãng mÆt,më ra nhiÒu c¸c øng dông tiÖn lîi gióp con ng­êi lµm viÖc nhanh vµ chÝnh x¸c h¬n.C«ng nghÖ in ë n­íc ta còng lµ mét ngµnh ®· øng dông rÊt nhiÒu nh÷ng thµnh tùu khoa häc ®ã.VËy viÖc ®Çu t­ mét d©y chuyÒn chÕ b¶n míi hiÖn ®¹i h¬n,sö dông c¸c thiÕt bÞ vµ phÇn mÒm cña c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi d©n lµ cÇn thiÕt vµ quan träng. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ th«ng tin v¨n hãa x· héi cho ng­êi d©n c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ th¬× gian phôc vô th× viÖc ®Çu t­ mét d©y chuyÒn chÕ b¶n lµ cÇn thiÕt. S¶n phÈm chñ yÕu cña d©y chuyÒn lµ b¸o chÝ,lµ s¶n phÈm cã tÝnh chÝnh trÞ, mang th«ng tin t­ t­ëng, v¨n hãa x· héi. H¬n n÷a,®êi sèng cña ng­êi d©n ngµy cµng cao, nhu cÇu vÒ b¸o chÝ t¨ng c¶ vÒ chÊt vµ l­îng. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c c¬ quan b¸o chÝ ph¶i t¨ng s¶n l­îng vµ ph¸t hµnh kÞp thêi. MÆt kh¸c, c«ng viÖc chÕ b¶n b¸o hµng ngµy kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc trªn 63 tØnh thµnh trong c¶ n­íc.C¸c c¬ së in t¹i c¸c tØnh vïng xa do h¹n chÕ vÒ thiÕt bÞ còng nh­ vÒ tr×nh ®é, sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ng­êi d©n mét c¸ch tèt nhÊt.Do vËy cÇn ph¶i ®Çu t­ mét d©y chuyÒn chÕ b¶n trung t©m ®Ó tõ ®©y c¸c d÷ liÖu cña c¸c b¸o sÏ ®­îc chuyÓn qua m¹ng ®Õn c¸c tØnh thµnh, ®¶m b¶o ®­îc thêi gian s¶n xuÊt ,b¸o ®­îc ph¸t hµnh ®óng thêi h¹n , th«ng tin kh«ng bÞ chËm khi ®Õn víi ng­êi d©n. Nhu cÇu vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt. + B¸o hµng ngµy:khu«n khæ 58 x 84 cm, 8 trang khæ 42 x 58 cm, gåm 2 tê lång vµo nhau, mçi tê in 4/2. Sè phim cÇn cho mét tê b¸o hµng ngµy: Phim in 4 mµu: 2 x 4 = 8 tê khæ 58x84 cm/ngµy. = 16 tê khæ 42x58 cm/ngµy. Phim in 2 mµu: 2 x 2 = 4 tê khæ 58x84 cm/ngµy. =8 tê kh«r 42x58 cm/ngµy. Tæng sè phim cÇn dïng lµ: 24 tê khæ 42x58 cm/ngµy. Sè phim cÇn trong mét n¨m: 24 x 358 = 8592 tê khæ 42x58 cm/n¨m. + 20 tê b¸o tuÇn, khæ 42 x 58 cm, 16 trang khæ 29 x 42 cm, in 4/2. Sè phim cÇn cho mét tê b¸o tuÇn: Phim in 4 mµu : 4 x 4 = 16 tê khæ 42x58 cm. Phim in 2 mµu : 2 x 2 = 8 tê kh«r 42x58 cm. Tæng sè phim cÇn in mét tê b¸o : 16+8=24 tê khæ 42x58 cm. Sè phim cÇn trong mét n¨m: 24 x 51 x 20 = 24480 tê khæ 42x58 cm/n¨m. + 10 tê t¹p chÝ, hai tuÇn ra m«t sè, khæ 21x28, 64 trang ruét in mét nöa 4 mµu mét nöa 2mµu, b×a in 4 mµu. 64 trang ruét khæ 21x28 cm = 16 trang khæ 42x58 cm = 8 tê khæ 42x58 cm. Phim in 4 mµu : ( 8 : 2) x 2 x 4 = 16 tê phim khæ 42x58 cm. Phim in 2 mµu : ( 8 : 2 ) x 2 x 2 = 8 tê phim khæ 42x58 cm. Mét tê cÇn : 24 tê phim khæ 42x58 ®Ó in ruét. Mét n¨m cÇn sè phim ®Ó in ruét s¸ch : 10 x 24 x 24 = 5760 tê phim khæ 58x42 cm/n¨m. Tê b×a khæ 28x42 cm in 4 mµu: Mét n¨m cÇn: 10 x 24 x 8 = 1920 tê phim khæ 28x42 cm = 960 tê khæ 42x58 cm/n¨m. Tæng sè phim trong mét n¨m cÇn lµ: 960 + 5760 = 6720 tê khæ 42x58 cm/n¨m. + Nh÷ng nhµy lÔ lín sè l­îng trang in 4 mµu t¨ng lªn 2 lÇn. Mét n¨m cã 7 ngµy lÔ lín cã thÓ coi: B¸o tuÇn sÏ cã 4sè ®Æc san, t¹p chÝ cã 4 sè ®Æc san, b¸o hµng ngµy cã 1 sè b¸o xu©n. Sè phim in 4 mµu t¨ng lªn trong mét n¨m lµ: -B¸o hµng ngµy: 16 tê khæ 42x58 cm/n¨m. -B¸o tuÇn : 16 x 4 x 20 = 1280 tê kh«r 42x58 cm/n¨m. -T¹p chÝ : 20 x 10 x 4 = 800 tê khæ 42x58 cm/n¨m. Tæng sè phim lµ :16 + 1280 + 800 = 2096 tê khæ 42x58 cm/n¨m. Mét n¨m cÇn dïng tæng sè phim lµ: 2096 + 6720 + 24480 + 8592 = 41888 tê phim khæ 42x58 cm/n¨m. Tæng diÖn tÝch phim sö dông trong mét n¨m: 41888 x 42 x 58 = 102039168 cm2/n¨m. * TÝnh tæng sè diÖn tÝch ¶nh ph¶i quÐt trong mét n¨m : víi diÖn tÝch ¶nh chiÕm 20% tæng diÖn tÝch in. Ta cã thÓ tÝnh diÖn tÝch in theo khu«n khæ cña trang b¸o, víi diÖn tÝch bo tr¾ng xung quanh ta cã thÓ coi lµ l­îng bï hao trong th¬× gian quÐt. B¸o hµng ngµy : 8 x 42 x 58 x (20:100) x 358 = 1395340,8 cm2./n¨m. B¸o tuÇn : 20 x 16 x 29 x 42 x (20:100) x 51 = 3975552 cm2/n¨m. T¹p chÝ : ruét :10 x 64 x 21 x 28 x(20:100) x 24 = 1806336 cm2/n¨m B×a : 10 x 28 x 42 x(20:100) x 24 = 56448 cm2/n¨m Tæng céng : 1806336 + 56448 = 1862784 cm2/n¨m. -Sè l­îng phim in t¨ng: (2096:4) x (20:100)x42x58 =255292,8cm2/n¨m. Tæng sè diÖn tÝch ¶nh ph¶i quÐt trong 1 n¨m: 1395340,8 + 3975552 + 1862784 + 255292,8 =7488969,6 cm2/n¨m . B×nh qu©n diÖn tÝch phim ph¶i quÐt trong mét ngµy: 7488969,6 : 358 = 20919 cm2/ngµy. * TÝnh tæng diÖn tÝch trang ch÷ ph¶i nhËp: cã thÓ tÝnh xÊp xØ khæ b¸t ch÷ b»ng víi khæ b¸o ®Ó tÝnh thuËn tiÖn. B¸o hµng ngµy: 58 x 42 x 8 x 358 x (80:100) = 5581363,2 cm2/n¨m. B¸o tuÇn : 20 x 16 x 29 x 42 x 51 x (80:100) =15902208 cm2/n¨m. T¹p chÝ :10 x 64 x 21 x 28 x 24 x (80:100) =7225344 cm2/n¨m. Sè trang in t¨ng: (2096:4)x42x58x(80:100) =1021171,2 cm2/n¨m. Tæng diÖn tÝch trang ch÷ : 5581363,2+ 15902208 + 7225344 + 1021171,2 =29730086,4 cm2/n¨m. Sè trang khæ 29,7x21 cm ph¶i nhËp: 29730086,4 : (21 x29,7) = 47667,3 trang =47668 trang/n¨m. B×nh qu©n mét ngµy ph¶i nhËp : 47668 : 358 = 133 trang/ngµy. VËy víi nhu cÇu s¶n suÊt nh­ trªn lµ t­¬ng ®èi lín, viÖc thiÕt lËp ®Çu t­ mét d©y chuyÒn chÕ b¶n míi lµ cÇn thiÕt. D©y chuyÒn ®Çu t­ ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc c«ng viÖc, vµ ngoµi ra cßn ph¶i dù tr÷ ®ñ c«ng suÊt kho¶ng 40% c«ng suÊt dù phßng khi m¸y mãc háng hoÆc muèn t¨ng s¶n l­îng. §Çu t­ d©y chuyÒn thiÕt bÞ: ThiÕt bÞ Sè l­îng Gi¸($) Thµnh tiÒn($) m¸y quÐt 2 56000 112000 m¸y PC 12 1500 18000 m¸y MAC 5 5000 25000 M¸y in laser mµu 1 5000 5000 M¸y ghi phim 1 150000 150000 m¸y ®iÒu hßa 6 800 4800 Router ,hub 3 1000 3000 ThiÕt bÞ phô 10000 10000 tæng chi phÝ m¸y 3282000 Tæng vèn ®Çu t­ m¸y mãc : 328200 $ TÝnh gi¸ $ hiÖn thêi kho¶ng 1$ = 16000®ång. Tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ lµ : 328200 x 16000 = 52.512.000.000 ®ång. PhÇn II: gi¶i ph¸p c«ng nghÖ. ThiÕt bÞ chÝnh trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt. * M¸y quÐt. * M¸y vi tÝnh PC ,Macintosh. * M¸y in laser. * M¸y ghi phim. * M¸y ph¬i b¶n. C¸c thiÕt bÞ phô kh¸c. Chøc n¨ng vµ cÊu h×nh kü thuËt. *M¸y quÐt: M¸y quÐt mµu ho¹t ®éng b»ng c¸ch t¹o ra nh÷ng phiªn b¶n ®æ, lôc vµ xanh cña mét h×nh ¶nh sau ®ã hµo trén chóng l¹i víi nhau ®Ó cho ra mét h×nh ¶nh kü thuËt sè cuèi cïng.Khi quÐt h×nh ¶nh m¸y quÐt sÏ dïng bé c¶m biÕn CCD ®Ó ph©n tÝch h×nh ¶nh,cã thÓ quÐt mét lÇn cho ba mµu hoÆc mçi lÇn mét mµu.M¸y quÐt cã thÓ quÐt mÉu thÊu minh hoÆc mÉu ph¶n x¹, l­îng ¸nh s¸ng ph¶n x¹ hoÆc xuyªn qua mÉu sÏ ®­îc bé c¶m biÕn c¶m nhËn vµ ph©n tÝch chuyÓn thµnh tÝn hiÖu sè. Khi lùa chän m¸y ®Ó quÐt h×nh cÇn xÐt ®Õn hai yuÕ tè quan träng nhÊt lµ ®é ph©n gi¶i vµ kho¶ng mËt ®é.§é ph©n gi¶i quang häc theo chiÒu ngang cña m¸y ®­îc x¸c ®Þnh b»ng sè photosite trªn mÆt bé c¶m biÕn.Kho¶ng mËt ®é cña m¸y quÐt lµ kho¶ng tõ gi¸ trÞ s¸ng nhÊt ®Õn gi¸ trÞ tèi nhÊt mµ m¸y cã thÓ thu nhËn,nÕu kho¶ng nh¹y s¸ng thÊp th× c¸c h×nh ¶nh khi quÐt sÏ bÞ mÊt chi tiÕt t¹i c¸c vïng tèi ,vïng s¸ng. Dùa vµo sè l­îng vµ yªu cÇu chÊt l­îng cña s¶n phÈm ta lùa chän cÊu h×nh m¸y: mq ph¼ng ,khæ A3 ,®é ph©n gi¶i 12000 dpi, kho¶ng mËt ®é 3,8. Sè l­îng :2 m¸y *M¸y vi tÝnh: Trong d©y chuyÒn chÕ b¶n m¸y tÝnh ®­îc sö dông ®Ó nhËp d÷ liÖu,l­u tr÷ vµ xö lý h×nh ¶nh nhËn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh­ :h×nh ¶nh tõ m¸y quÐt, tõ m¹ng, c¸c th­ viÖn ¶nh,m¸y ¶nh kü thuËt sè... .Khi lµm viÖc víi c¸c tËp tin h×nh ¶nh cã kÝch th­íc lín, ®Ó lµm viÖc nhanh chãng chÝnh x¸c ta cÇn ph¶i cã m¸y cÊu h×nh ®ñ m¹nh nh­ tèc ®é chip, dung l­îng RAM, dung l­îng ®Üa, card mµn h×nh, mµn h×nh... . Víi m¸y tÝnh cã cÊu h×nh m¹nh ta sö dông c¸c phÇn mÒm ®Ó thùc hiÖn c¸c thao t¸c kü thuËt ®­îc nhanh chãng vµ chÝnh x¸c.C¸c tËp tin vµ h×nh ¶nh sÏ ®­îc chØnh söa l­u gi÷ d­íi c¸c d¹ng thøc thÝch hîp, trao ®æi th«ng tin cho c¸c thiÕt bÞ kh¸c kÕt nèi víi nã nh­ m¸y quÐt, m¸y tÝnh kh¸c, m¸y in thö, m¸y ghi phim. §Ó phï hîp víi c«ng viÖc lµm b¸o ta lùa chän lo¹i m¸y vµ cÊu h×nh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu, nh­ m¸y PC th× cã tèc ®é xö lý nhanh nh­ng hç trî vÒ ®å häa th× kh«ng b»ng m¸y Macintosh. Do ®ã ta sÏ lùa chän cÊu h×nh m¸y nh­ sau: 10 m¸y PC pentium III 1,13GHZ, 128 RAM, 20GB hard drive. 2 m¸y PC pentium IV 3,2 GHz, 512 RAM, 40 GB hardrive. 5 m¸y Macintosh G4. *M¸y in laser mµu : d÷ liÖu d­íi d¹ng sè ®­îc truyÒn tíi m¸y in ,®iÒu khiÓn l­îng tia laser chiÕu lªn trôc èng ®Ó in h×nh ¶nh sang giÊy. M¸y khæ 29,7x21 cm, ®é ph©n gi¶i 1400ppi. *M¸y ghi phim : M¸y ®­îc kÕt nèi víi m¸y vi tÝnh, d÷ liÖu cÇn ghi sÏ ®­îc m¸y vi tÝnh chuyÓn tíi ,víi c¸c phÇn mÒm ®iÒu khiÓ qu¸ tr×nh ghi phim. M¸y khæ 58 x 42 cm.hÖ thèng n¹p phim ,röa tù ®éng. *C¸c cæng nèi. 2 hub 16 port vµ 1 router 4 port. ThiÕt bÞ sö dông trong d©y chuyÒn: Ph©n bè nh©n lùc vµ mÆt b»ng nhµ x­ëng. Ph©n bè nh©n lùc: Dùa trªn khèi l­îng c«ng viÖc vµ trang thiÕt bÞ ®· ®­a ra ta cã thÓ tæ chøc nh©n lùc ®Ó lµm viÖc mét c¸ch hiÖu qu¶,ph©n c«ng c«ng viÖc phï hîp ®Ó kh«ng nh÷ng chØ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®· ®Æt ra, mµ cßn cã kh¶ n¨ng t¨ng n¨ng suÊt khi cã thªm nguån viÖc míi. Ta ph©n c«ng lao ®éng nh­ sau: ph©n x­ëng gåm 1 qu¶n ®èc,2 phã qu¶n ®èc,14 thî ch÷ ,10 thî ¶nh ,4 thî ghi phim. Mét ngµy lµm viÖc 2 ca, mçi ca lµm 8h. Ph©n c«ng mét ca lµm viÖc nh­ sau : 7 thî ch÷ trong ®ã cã 1 c¸n bé kÜ thuËt, 5 thî ¶nh (1 kÜ thuËt), 2 thî ghi phim. Qu¶n ®èc Phã qu¶n ®èc Phã qu¶n ®èc Tæ ch÷ Tæ ¶nh,ghi phim S¬ ®å m« h×nh qu¶n lý ph©n x­ëng. 1400 cm 500 cm 300 cm 400 cm Phßng ch÷ Hµnh lang WC Qu¶n ®èc VËt liÖu Ghi phim Phßng ¶nh 200 1000 cm 400 cm S¬ ®å mÆt b»ng nhµ x­ëng: S¬ ®å nèi m¹ng c¸c thiÕt bÞ : M¹ng Ghi phim modem Server In laser scaner router PC MAC MAC PC PC PC PC PC PC PC Hub Hub MAC MAC MAC PC PC PC scanner Víi ®Æc ®iÓm c«ng viÖc in b¸o, sè l­îng m¸y còng kh«ng nhiÒu nªn ta cã thÓ lùa chän c¸ch thøc liªn kÕt m¹ng nh­ h×nh trÖn. C¸c m¸y tÝnh ®­îc chia lµm hai nhãm ®Ó dÔ qu¶n lý .M¸y tÝnh chñ ®­îc kÕt nèi víi m¹ng toµn cÇu th«ng qua mét modem.ë ®©y ta lùa chän cÊu tróc m¹ng h×nh sao ®Ó nèi m¹ng c¸c thiÕt bÞ.Sö dông 1 router 4 cæng ®Ó nèi m¹ng côc bé.2 cæng ®­îc kÕt nèi víi m¸y in laser vµ m¸y quÐt.2 cæng cßn l¹i ®­îc kÕt nèi víi hai hub 8 cæng. 8 m¸y PC ë phßng ch÷ sÏ kÕt nèi vµo 1 hub ,cßn 1 hub sÏ kÕt nèi víi 5 m¸y MAC vµ 3 m¸y PC cßn l¹i, cßn 1 m¸y quÐt sÏ nèi víi 1 MAC.Ta sö dông 2 hub v× 2 phßng m¸y kh¸c nhau nªn ta dïng nh­ vËy ®Ó ®¬n gi¶n ®­êng d©y c¸p nèi. M¹ng h×nh sao thÝch hîp víi m¹ng côc bé, cho tèc ®é truyÒn cao, khi 1 m¸y cã trôc trÆc th× m¹ng vÉn kh«ng ngõng ho¹t ®éng. S¬ ®å c«ng nghÖ chÕ b¶n ®iÖn tö: Bµi mÉu QuÐt h×nh ¶nh internet NhËp v¨n b¶n Xö Lý ¶nh Dµn trang In thö Ghi phim PhÇn III: ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ. 1-TÝnh tæng doanh thu thuÇn trong mét n¨m:b»ng s¶n l­îng x ®¬n gi¸. TÝnh b×nh qu©n 160 ®ång/cm2 phim chÕ b¶n. 102.039.168 x 160 = 16.326.266.880 ®ång/n¨m. 2-TÝnh tæng chi phÝ trong mét n¨m. Chi phÝ cho mét s¶n phÈm bao gåm: Chi phÝ phim in. Chi phÝ hãa chÊt . Chi phÝ ®iÖn n­íc. Chi phÝ khÊu hao m¸y . Chi phÝ qu¶n lý. Chi phÝ BHXH. +Phim : TÝnh b×nh qu©n 60 ®ång/cm2: 60 x 102.039.168 = 6.122.350.080 ®ång/n¨m. +Hãa chÊt: Mét bÓ hãa chÊt 5 lit dung dÞch hiÖn vµ mét bÓ 5 lit dung dÞch h·m,pha víi n­íc cã thÓ tr¸ng hiÖn ®­îc kho¶ng 500.000cm2. Gi¸ 1 lit thuèc hiÖn :18 $. Gi¸ 1 lit thuèc h·m :12 $. Gi¸ cho mét bÓ thuèc hiÖn vµ 1bÓ h·m lµ: (5 x18) + (5 x12) = 150 $. =150 x 16.000 = 2.400.000 ®ång. Trong mét n¨m cÇn sè bÓ hiÖn (h·m): 102.039.168 : 500.000 = 204 bÓ. Chi phÝ h¸o chÊt lµ: 204 x 2.400.000 = 489.600.000 ®ång/n¨m +Chi phÝ ®iÖn n­íc: hÖ thèng chÕ b¶n mçi giê tèn kho¶ng 30kw, mét n¨m sè ®iÖn tiªu thô lµ : 30 x16 x358 =171.840 sè/n¨m. Gi¸ ®iÖn c«ng nghiÖp kho¶ng 1500 ®ång/sè. Chi phÝ ®iÖn lµ: 171.840 x 1.500 =257.760.000 ®ång/n¨m. N­íc dïng cho c«ng viÖc 1 ngµy kho¶ng 10 khèi,gi¸ n­íc kho¶ng 2.000 ®ång /m3. Tæng sè n­íc tiªu thô lµ ;10 x358 = 3.580 khèi. Chi phÝ n­íc lµ:3.580 x 2.000 = 7.160.000 ®ång/n¨m. +Chi phÝ l­¬ng c«ng nh©n :møc l­¬ng kho¶ng 2.000.000 ®ång/ng­êi. 31 x2.000.000 x12 = 648.000.000 ®ång/n¨m. +Chi phÝ BHXH:tÝnh b»ng 25% l­¬ng. 648.000.000 x (25:100) = 162.000.000 ®ång/n¨m. +Chi phÝ khÊu hao m¸y:Dù tÝnh kho¶ng 15%. (15 : 100) x 5.251.200.000 = 787.680.000 ®ång/n¨m. + Chi phÝ qu¶n lý :kho¶ng 1,5% tæng doanh thu. (1,5:100) x16.326.266.880 = 244.894.003 ®ång/n¨m. Tæng chi phÝ trong mét n¨m. -§Þnh phÝ :khÊu hao m¸y : 787.680.000. -BiÕn phÝ : lµ tÊt c¶ c¸c chi phÝ cßn l¹i: 7.931.764.083 ®ång/n¨m. B¶ng chi phÝ trong mét n¨m: STT Chi PhÝ TiÒn (®ång) BiÕn phÝ 1 Chi phÝ phim 6.122.350.080 2 Chi phÝ hãa chÊt 456.960.000 3 Chi phÝ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n 648.000.000 4 Chi phÝ qu¶n lý 244.894.003 5 Chi phÝ ®iÖn n­íc 264.920.000 6 BHYT, BHXH 162.000.000 §Þnh phÝ 8 Chi phÝ khÊu hao 787.680.000 9 Tæng chi phÝ thuÇn 8.719.444.083 +TÝnh s¶n l­îng hßa vèn: Doanh thu thuÇn :16.326.266.880 ®ång/n¨m. Tæng chi phÝ cho d©y chuyÒn : 8719444083 ®ång/n¨m. Trong ®ã :-biÕn phÝ : 7931764083 ®ång. -®Þnh phÝ : 787680000 ®ång/n¨m. -s¶n l­îng trong mét n¨m :102039168 cm2/n¨m. ® Doanh thu thuÇn ®¬n vÞ s¶n phÈm : 160 ®ång. BiÕn phÝ ®¬n vÞ s¶n phÈm : 7931764083 : 102039168 = 77 ®ång. ® S¶n l­îng hßa vèn: 783168000 : (160 – 77) = 9490120,482 cm2. + Doanh thu t¹i ®iÓm hßa vèn: 9490120,482 x 160 = 1518419277 ®ång. §å thÞ ®iÓm hßa vèn: triÖu ®ång 16326 1518 787,7 9490 102039 ngh×n Cm2 PhÇn IV: nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n c«ng nghÖ chÕ b¶n kÕt hîp c«ng nghÖ th«ng tin. C¸c m« h×nh nèi m¹ng. M¹ng LAN (local area network). Lµ mét tËp hîp c¸c m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c ®­îc kÕt nèi víi nhau trong mét kho¶ng kh«ng gian cã h¹n b»ng c¸c c¸p dÉn ®Æc biÖt, th­êng chØ trong vßng b¸n kÝnh 2 km, gióp ng­êi sö dông m¸y tÝnh cã thÓ chia sÎ d÷ liÖu mét c¸ch cã hiÖu qu¶. M¹ng LAN gåm cã c¸c m¸y tÝnh, c¸c card m¹ng, c¸p nèi, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c.M¹ng LAN ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng trong kho¶ng kh«ng gian giíi h¹n,cho phÐp nhiÒu nh­êi sö dông truy suÊt vµo m«i tr­êng tèc ®é cao. M¹ng wan (wide area network). Khi sè m¸y tÝnh kÕt nèi vµo m¹ng LAN qu¸ lín, m¹ng kh«ng cßn ®ñ søc ®¸p øng ng­êi ta ®­a ra mét m¹ng diÖn réng WAN. C¸c m¹ng WAN nèi liÒn c¸c m¹ng LAN . V× WAN nèi c¸c m¹ng trªn mét vïng réng lín nªn ng­êi dïng cã thÓ th«ng tin víi nhau tõ cù ly rÊt xa. V× ®­îc kÕt nèi víi nhau nªn c¸c m¸y tÝnh, m¸y in, vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c trªn mét m¹ngWAN cã thÓ th«ng tin víi nhau ®Ó chia sÎ th«ng tin d÷ liÖu còng nh­ truy xuÊt vµo internet. M¹ng WAN ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ho¹t ®éng trªn mét miÒn ®Þa lý réng lín, kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ ë xa nhau, cho phÐp ®a truy xuÊt qua c¸c giao tiÕp nèi tiÕp tèc ®é thÊp. §­êng truyÒn. M« h×nh truyÒn . §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kh«ng t­¬ng thÝch, khã kh¨n trong viÖc th«ng tin gi÷a c¸c m¹ng víi nhau.Tæ chøc ISO ®· ®­a ra mét m« h×nh m¹ng gióp thiÕt lËp c¸c m¹ng cã thÓ th«ng tin v¬Ý nhau.VÝ dô nh­ m« h×nh OSI,m¹ng dïng c¸c chuÈn ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng t­¬ng thÝch vµ liªn kÕt c¸c ho¹t ®éng gi÷a c¸c lo¹i m¹ng dïng kÜ thuËt kh¸c nhau. Th«ng qua ®ã ta sÏ biÕt ®­îc th«ng tin d÷ liÖu ®­îc truyÒn ®i nh­ thÕ nµo tõ m¸y tÝnh nµy xuyªn qua m¹ng tíi m¸y tÝnh kh¸c trªn m¹ng. CÊu h×nh. CÊu h×nh ®Þnh nghÜa cÊu tróc cña mét m¹ng, nã ¶nh h­ëng ®Õn qui m« cña m¹ng, tèc ®é truyÒn dÉn d÷ liÖu gi÷a c¸c m¸y. .CÊu h×nh bus dïng mét ph©n ®o¹n ®­êng trôc(theo chiÒu dµi cña c¸p) mµ tÊt c¶ c¸c m¸y ®­îc kÕt nèi trùc tiÕp vµo ®ã.CÊu h×nh nµy cã nh­îc ®iÓm lµ khi mét m¸y trong m¹ng bÞ háng th× m¹ng ngõng ho¹t ®éng. .CÊu h×nh ring nèi mét m¸y vµo vÞ trÝ kÕ vµ m¸y sau cïng vßng ra vÞ trÝ ®Çu tiªn, t¹o ra mét vßng vËt lý c¸p. .CÊu h×nh star nèi tÊt c¶ c¸c c¸p vµo mét ®iÓm trung t©m tËp trung,®iÓm nµy th­êng lµ mét hub. Ph­¬ng ph¸p nµy cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n, phï hîp víi viÖc nèi m¹ng néi bé trong c«ng ty.TÊt c¶ c¸c m¸y nèi vµo mét ®iÓm, khi mét m¸y háng kh«ng bÞ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c m¸y kh¸c, m¹ng kh«ng bÞ ng¾t.DÔ bæ sung c¸c m¸y míi ®Ó më réng m¹ng. Víi m¹ng nµy tèc ®é truyÒn d÷ liÖu cao tíi 2GB/s. .CÊu h×nh extended star dïng cÊu h×nh nh­ star, nã liªn kÕt c¸c star l¹i bëi c¸c liªn kÕt hub/switch ®Ó më réng kÝch th­íc m¹ng. .CÊu h×nh hierarchical, hÖ thèng nµy ®­îc nèi ®Õn mét m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn t¶i trªn cÊu h×nh. .CÊu h×nh mesh, mçi m¸y cã thÓ kÕt nèi ®Õn tÊt c¶ c¸c m¸y kh¸c. M«i tr­êng truyÒn . M«i tr­êng truyÒn dÉn lµ mét miÒn vËt chÊt mµ qua ®ã c¸c gãi d÷ liÖu di chuyÓn: C¸p d©y ®iÖn tho¹i. Sîi quang. C¸p ®ång trôc. C¸p UTP lo¹i 5. Cã thÓ thiÕt lËp c¸c m¹ng m¸y tÝnh víi nhiÒu lo¹i m«i tr­êng kh¸c nhau.Mçi m«i tr­êng cã ­u ®iÓm vµ khuyÕt ®iÓm riªng. Giao thøc. §Ó c¸c gãi d÷ liÖu cã thÓ di chuyÓn tõ nguån ®Õn mét ®Ých trªn mét m¹ng, ®iÒu quan träng lµ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ph¶i nãi cïng mét ng«n ng÷ hay giao thøc. Mét giao thøc lµ mét tËp c¸c qui ®Þnh gióp thùc hiÖn ho¹t ®éng th«ng tin trªn m¹ng hiÖu qu¶ h¬n: TCP/IP, NEIBIOS. B¨ng th«ng. B¨ng th«ng lµ ®¹i l­îng ®o l­êng l­îng th«ng tin ch¹y tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c trong mét kho¶ng thêi gian cho tr­íc.§¬n vÞ lµ sè bit trªn mét gi©y: bps.ý nghÜa thùc sù cña b¨ng th«ng lµ sè bit tèi ®a theo lý thuyÕt chuyÓn qua mét kh«ng gian cho tr­íc trong mét kho¶ng thêi gian chØ ®Þnh. Trong thùc tÕ khi download mét tËp tin bÊt kú th× th«ng l­îng thÊp h¬n nhiÒu so víi b¨ng th«ng tèi ®a cña m«i tr­êng do nhiÒu lý do: .C¸c thiÕt bÞ liªn m¹ng. .Lo¹i d÷ liÖu ®­îc truyÒn. .CÊu h×nh m¹ng. .Sè l­îng ng­êi sö dông. .M¸y tÝnh cña ng­êi sö dông. .M¸y tÝnh lµm server. .Nguån ®iÖn vµ c¸c ¶nh h­ëng ngo¹i c¶nh TÝnh to¸n thêi gian truyÒn dÉn. Thêi gian truyÒn dÉn th«ng tin lµ thêi gian ­íc l­îng b»ng kÝch th­íc cña tËp tin chia cho b¨ng th«ng.KÕt qu¶ biÓu thÞ tèc ®é truyÒn nhanh nhÊt cã thÓ. T = S/BW Trong ®ã: T : thêi gian truyÒn d÷ liÖu.(s). BW : b¨ng th«ng(th«ng l­îng lín nhÊt theo lý thuyÕt).(bps). S : kÝch th­íc File.(bit). TÝnh chÊt quan träng cña b¨ng th«ng lµ h÷u h¹n, bÊt chÊp m«i tr­êng nµo b¨ng th«ng ®Òu bÞ giíi h¹n bëi c¸c nguyªn t¾c vËt lý.M¹ng sÏ kh«ng thÓ nhanh h¬n tèc ®é m«i tr­êng cho phÐp khi lµm viÖc thùc tÕ trªn m¹ng,cÇn ®o l­êng th«ng l­îng vµ quyÕt ®Þnh th«ng l­îng cã thÝch hîp cho ng­êi sö dông, ®Ó cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu chi phÝ. Thêi gian truyÒn dÉn thùc tÕ: T = S / P Trong ®ã: P : l­îng th«ng tin thùc tÕ t¹i mét thêi ®iÓm chØ ®Þnh. T : thêi gian truyÒn dÉn. S : kÝch th­íc File. B¨ng th«ng vµ th«ng l­îng lµ hai yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é truyÒn dÉn d÷ liÖu trªn m¹ng. C¸c thiÕt bÞ nèi m¹ng. Lµ c¸c thiªt bÞ cÇn dïng ®Ó nèi c¸c m¸y tÝnh l¹i víi nhau hay víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c nh­ m¸y quÐt, m¸y in... Hub: lµ mét thiÕt bÞ cã nhiÒu cæng ®Ó nèi tíi nhiÒu m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. Môc ®Ých cña hub lµ t¸i sinh vµ ®Þnh thêi l¹i tÝn hiÖu m¹ng hay nãi c¸ch kh¸c lµ nã chØ t¸i sinh tÝn hiÖu vµ truyÒn ra tÊt c¶ c¸c cæng cßn l¹i.Dïng hub t¹o ra ®iÓm kÕt nèi tËp trung cho m«i tr­êng d©y dÉnvµ t¹o ra ®é tin cËy cho m¹ng. Switch : lµ thiÕt bÞ liªn m¹ng hay cßn gäi lµ cÇu ®a cæng.Mçi switch cã thÓ cã nhiÒu cæng ®Ó cho phÐp nhiÒu thiÕt bÞ cïng nèi vµo mét ®iÓm m¹ng.Ho¹t ®éng cña chóng chØ ®­a d÷ liÖu ra ®óng c¸c cæng thÝch hîp ®Ó truyÒn ®Õn c¸c m¸y thùc sù cÇn. Router :còng lµ mét thiÕt bÞ nèi, môc dÝch cña router lµ kiÓm tra c¸c gãi d÷ liÖu ®Õn, chän ®­êng dÉn tèt nhÊt cho chóng ®i qua m¹ng,vµ sau ®ã chuyÓn chóng ®Õn c¸c cæng ra thÝch hîp. Å ¦ng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong viÖc truyÒn d÷ liÖu ®Õn c¸c tØnh xa trong c¶ n­îc §Ó ®¶m b¶o ®­îc c«ng viÖc nµy th× yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi trung t©m chÕ b¶n vµ c¸c phßng chÕ b¶n ë c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc lµ:c¸c m¸y tÝnh ë trung t©m chÕ b¶n ph¶i ®­îc nèi m¹ng vµ c¸c m¸y tÝnh ë c¸c tØnh còng ph¶i nèi m¹ng, ®Ó cã thÓ truy cËp vµo internet vµ sö dông ®­êng truyÒn truyÒn th«ng tin qua m¹ng.Thªm n÷a lµ c¸c m¸y tÝnh nèi m¹ng ë c¸c tØnh còng ph¶i cã c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông thÝch hîp ®Ó cã thÓ më c¸c file ®­îc truyÒn. Tèc ®é truyÒn cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ kÝch th­íc file, b¨ng th«ng cña ®­êng truyÒn, cÊu h×nh m¸y nèi m¹ng.... §Ó ®¶m b¶o cho yªu cÇu cña c«ng viÖc lµ truyÒn d÷ liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®óng thêi gian, th× trung t©m chÕ b¶n ph¶i lùa chän d¶i th«ng cã dung l­îng truyÒn thÝch hîp, lo¹i h×nh m¹ng kÕt nèi, c¸c m¸y tÝnh ë c¸c tØnh ph¶i cã cÊu h×nh m¹nh. HiÖn nay c¸c nhµ dÞch vô cung cÊp m¹ng ®· cung cÊp ra thÞ tr­êng ®­êng truyÒn víi d¶i th«ng tíi 2Gb/s.Nh­ng thùc tÕ th× do nhiÒu nguyªn nh©n ¶nh h­ëng, nªn khi c¸c m¸y tÝnh ë c¸c tØnh lÊy c¸c file xuèng th× tèc ®é cã thÓ chØ kho¶ng 200Kb/s . Trong thùc tÕ th× khi mäi d÷ liÖu d· d­îc chÕ b¶n song, ®Ó cã thÓ truyÒn ®i mét c¸ch hiÖu qu¶, ng­êi ta ph¶i chän c¸c d¹ng thøc file ®Ó l­u file nh»m gi¶m kÝch th­íc c¸c file, t¨ng tèc ®é ®­êng truyÒn .V× khi ta in trªn m¸y in phun ch¼ng h¹n ,m¸y in sÏ ph¶i chuyÓn ®æi h×nh ¶nh thµnh d¹ng bitmap.Nh­ng c¸c file ¶nh cã kÝch th­íc rÊt lín,®Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy, ta cã thÓ l­u c¸c file d­íi d¹ng nÐn víi ®Þnh d¹ng phï hîp ®Ó gi¶m kÝch th­íc tËp tin. §Þnh d¹ng file th­êng ®­îc sö dông khi cÇn ph¶i truyÒn c¸c file lµ ®Þnh d¹ng PDF(portable document format).PDF dùa trªn postscript level 2,dïng ®Ó biÓu thÞ ®å häa vect¬, ®å häa mµnh, vµ kÝ tù.PDF sö dông c¸c gi¶i thuËt nÐn tiªu chuÈn LZW. Mét tê b¸o hµng ngµy cã 8 trang 42x58 cm, in 4/2. - Sè trang in 4 mµu : 4 trang. - Sè trang in 2 mµu : 4 trang. - DiÖn tÝch trang in 4 mµu : 4 x 42 x 58 = 9744 cm2. Trong ®ã : diÖn tÝch ¶nh chiÕm 20% : 20% x 9744 = 1948,8 cm2. - DiÖn tÝch trang in hai mµu : 4 x 42 x 58 = 9744 cm2. Trong ®ã : diÖn tÝch ¶nh chiÕm 20% : 20% x 42 x 58 = 1948,8 cm2. MËt ®é tram khi in b¸o lµ: 150 lpi. §é ph©n gi¶i ghi phim lµ : 1500 dpi. TÝnh dung l­îng cña b¸o: *) Cña ¶nh 4 mµu: -Tæng ®iÓm trªn toµn diÖn tÝch ¶nh : 15002 x 1948,8 : 2,542 = 679,6 x 106 ®iÓm. - M· hãa 1 pixel b»ng 24 bit. Tæng dung l­îng cña ¶nh: 679,6 x 106 x 24 = 16310,4 x 106 bit. = 2038,8x 103 kB. *) Cña ¶nh 2 mµu: - Tæng ®iÓm cña toµn diÖn tÝch ¶nh: 15002 x 1948,8 : 2,542 = 679,6 x 106 ®iÓm - M· hãa 1 pixel b»ng 8 bit. Tæng dung l­îng cña ¶nh: 679,6 x 106 x 8 =5436,8 x 106 bit. = 679,6 x 103 kB. *) Cña ch÷ : - Dung l­îng cña 1 trang ch÷ A4 kho¶ng 10 kB. - Tæng dung l­îng cña ch÷ lµ: 42 x58 x 8 x20 : (21 x 29,7) = 625 kB. *) Tæng dung l­îng cña toµn b¸o: 2038,8x 103 + 679,6 x 103 + 625 = 2719 x 103 kB. -Tèc ®é ®­êng truyÒn tèi ®a lµ 2 GB, nh­ng thùc tÕ tèc ®é load xuèng chØ kho¶ng 200kB/s. - Thêi gian thùc tÕ cÇn ®Ó truyÒn hÕt d÷ liÖulµ : 2719000 : 200 = 13595 gi©y. =4,78 phót. VËy víi tèc ®é truyÒn nµy th× ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng. KÕt luËn Trong nh÷ng n¨m võa qua, víi nÒn kinh tÕ më, c¸c nhµ in míi kh«ng ngõng mäc lªn, c¸c nhµ in l©u n¨m còng tÝch cùc ®Çu t­ thiÕt bÞ m¸y mãc míi ®Ó hiÖn ®¹i hãa vµ tù ®éng hãa doanh nghiÖp cña m×nh. Víi lý do nµy nªn viÖc thiÕt kÕ dù ¸n lµ v« cïng cÊp thiÕt. §å ¸n nµy em thiÕt kÕ ph©n x­ëng chÕ b¶n cña nhµ m¸y in míi, in b¸o ph¸t hµnh trªn c¶ n­íc. Tuy ®· rÊt cè g¾ng nh­ng ®å ¸n m«n häc cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em mong thÇy c« chØ dÉn nh÷ng thiÕt sãt nµy ®Ó b¶n ®å ¸n m«n häc cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« §ç Kh¸nh V©n ®· tËn t×nh chØ b¶o cho em trong thêi gian lµm ®å ¸n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế phân xưởng chế bản.DOC