Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo trục gá

KHOA CƠ KHÍ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY Độc lập - Tự do-Hạnh phúc --------* & *------- --------* & *-------- NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Họ và tên: Lớp: Khoá: 06Tên đề tài: Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết “Trụ gá”Các số liệu ban đầu: Bản vẽ chi tiết số : 080Trang thiết bị công nghệ : Tự chọnDạng sản xuất : Loạt vừa 3. Nội dung bản thuyết minh Lời nói đầu I . PHÂN TÍCH SẢN PHẨM. II.XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI III . THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Thiết kế tiến trình công nghệ.Thiết kế nguyên công.Tra lượng dư gia công cho các bề mặt.Tra chế độ cắt cho các bề mặt. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 4. Bản vẽ 01 Bản vẽ chi tiết đã điều chỉnh (khổ A3) 01 bản vẽ chi tiết lồng phôi (khổ A3) 01 bản vẽ nguyên công (khổ A0) 5. Tài liệu khác 01 Tập phiếu công nghệ Ngày nộp đồ án:5/05/2004 Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2004 Giáo viên hướng dẫn Học viên thực hiện

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1704 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo trục gá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I : Ph©n tÝch s¶n phÈm vµ chän ph«I 1.1.Ph©n tÝch kÕt cÊu yªu cÇu kü thuËt: - Chi tiÕt "Trôcg¸" lµ chi tiÕt ®Þnh vÞ d¹ng trôc rçng dïng ®Ó g¸ ®Æt c¸c chi tiÕt gia c«ng trªn c¸c m¸y tiÖn, m¸y mµi hoÆc m¸y phay... khi chuÈn lµ lç ®· qua gia c«ng. Qu¸ tr×nh lµm viÖc chi tiÕt chÞu uèn, nÐn, xo¾n, va ®Ëp, ma s¸t, mµi mßn ...T¶i träng t¸c dông t¶i träng ®éng (thuéc lo¹i trung b×nh). H×nh thøc gia t¶i cã thÓ lµ tõ tõ hoÆc t¨ng ®ét ngét. M«i tr­êng lµm viÖc trong kh«ng khÝ. Do ®ã chi tiÕt bÞ ph¸ huû cã thÓ do bÒn hoÆc do mái. - Chi tiÕt cã kÝch th­íc khu«n khæ: ChiÒu dµi: 160 mm. §­êng kÝnh ngoµi: F35 mm. §­êng kÝnh trong: F26 mm. Chi tiÕt thuéc lo¹i nhá, träng l­îng trung b×nh. - KÕt cÊu cña chi tiÕt gåm 2 phÇn hoµn toµn ®èi xøng nhau: + PhÇn mÆt trô ngoµi F35cã cÊp chÝnh x¸c IT6, cÊp ®é nh¸m bÒ mÆt Ra =0,32(CÊp 9) + PhÇn mÆt trô trong F26cã cÊp chÝnh x¸c IT7, cÊp ®é nh¸m bÒ mÆt Rz =20 (CÊp 5 ) + PhÇn lç ren M12x1,5 (lµ lo¹i ren hÖ met, ren b­íc lín). + Trªn mÆt trô ngoµi cã mét lç F8 cã cÊp chÝnh x¸c IT6, cÊp ®é nh¸m Rz = 20(CÊp 5) Ngoµi ra chi tiÕt cßn ®­îc v¸t mÐp hai ®Çu. C¸c bÒ mÆt lµm viÖc chñ yÕu: PhÇn mÆt trô ngoµi F35. PhÇn lç ren M12. - MÆt trô ngoµi F35 cã cÊp chÝnh x¸c IT6 vµ cÊp ®é nh¸m bÒ mÆt Ra = 0,32 lµ yªu cÇu hoµn toµn hîp lý bëi v× chóng cßn ph¶i l¾p ghÐp víi c¸c chi tiÕt kh¸c trong qua tr×nh g¸ ®Æt. - Lç F 26 cã yªu cÇu cÊp chÝnh x¸c IT7 vµ cÊp ®é nh¸m bÒ mÆt Rz = 20 (CÊp 5) lµ yªu cÇu hoµn toµn hîp lý nh»m ®¶m b¶o l¾p ghÐp chÝnh x¸c còng nh­ ®é kÝn khÝt, ®é ®ång t©m cña 2 chi tiÕt l¾p ghÐp. - CÊp ®é nh¸m bÒ mÆt c¸c bÒ mÆt cßn l¹i lµ Rz = 20 (CÊp 5 ) lµ yªu cÇu h¬i cao v× c¸c bÒ mÆt ®ã ®Òu lµ c¸c bÒ mÆt kh«ng lµm viÖc yªu cÇu nh­ vËy sÏ t¨ng chi phÝ gia c«ng c¾t gät lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuy nhiªn ®Ó n©ng cao tÝnh thÈm mü vµ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña chi tiÕt yªu cÇu nµy cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. - Dung sai ®é trô cña mÆt trô ngoµi F35 lµ 0,01; dung sai ®é trßn lµ 0,02 lµ yªu cÇu hîp lý bëi ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña trôc g¸ yªu cÇu ®é chÝnh x¸c rÊt cao(IT6, Ra= 0,32). - D¹ng s¶n xuÊt cña chi tiÕt lµ lo¹t võa. - Trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt tuú chän. - Yªu cÇu ®é cøng: 48 ... 52 HRC. §Ó ®¹t ®­îc ®é cøng ®ã ta tiÕn hµnh nhiÖt luyÖn b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ nhiÖt luyÖn(t«i vµ ram thÊp). Së dÜ ph¶i tiÕn hµnh nhiÖt luyÖn bëi v× nh»m ®¶m b¶o c¬ tÝnh cña chi tiÕt phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc, mµ trong c¸c ph­¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn th× ph­¬ng ph¸p ho¸ nhiÖt luyÖn lµ ph­¬ng ph¸p ®¶m b¶o ®ång thêi c¬ tÝnh tæng hîp vµ tÝnh c«ng nghÖ cao nhÊt 1.2. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña s¶n phÈm: - Chi tiÕt cã d¹ng h×nh trô rçng chiÒu dµi lµ 160 mm vµ ®­êng kÝnh ngoµi lµ F35 mm vµ ®­êng kÝnh lç trong lµ F26 mm do ®ã chi tiÕt cã ®é cøng v÷ng cao. - Chi tiÕt kh«ng yªu cÇu ®é ®ång t©m gi÷a mÆt trô trong vµ mÆt trô ngoµi còng nh­ 2 mÆt trô ë 2 ®Çu nªn ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã ta sö dông chuÈn tinh thèng nhÊt lµ mÆt trô ngoµi F35 mm ®Ó gia c«ng c¸c mÆt trô kh¸c. - C¸c r·nh tho¸t dao cña chi tiÕt nh»m gi¶m tËp trung øng suÊt trªn trôc ®ång thêi ®Ó b¶o vÖ ®¸ mµi kh«ng bÞ mÎ khi gia c«ng mµi trôc. H×nh d¸ng, kÝch th­íc c¸c r·nh tho¸t dao hoµn toµn gièng nhau ®Ó thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh gia c«ng, gi¶m sè l­îng dao, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ. - C¸c mÆt ®Çu vµ mÆt bªn cã ba via, c¹nh s¾c kh«ng lµm c¸c r·nh trßn mµ thay b»ng mÆt v¸t(1x45 0) bëi v× khi ®ã gia c«ng thuËn tiÖn h¬n, kinh tÕ h¬n so víi lµm r·nh trßn (v× ph¶i cã dao ®Þnh h×nh). §ång thêi h×nh d¸ng, kÝch th­íc c¸c mÆt v¸t hoµn toµn gièng nhau ®Ó thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh gia c«ng, gi¶m sè l­îng dao, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ. - §Ó gia c«ng 2 lç ren M12 tr­íc hÕt ta khoan måi sau ®ã tar«. §Ó ®¶m b¶o khoan lç trïng víi ®­êng t©m chi tiÕt ta ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt chi tiÕt trªn m©m cÆp 3 chÊu cã chèt tú h¹n chÕ b»ng 5 bËc tù do. - §Ó gia c«ng lç F8 mm trªn mÆt trô ngoµi ®¶m b¶o khoan lç vu«ng gãc víi ®­êng t©m vµ kh«ng bÞ nghiªng khi gia c«ng(lµm g·y mòi khoan vµ gi¶m ®é chÝnh x¸c) ta sö dông ®å g¸ chuyªn dïng (2 khèi V ng¾n vµ mét chèt tú h¹n chÕ b»ng 5 bËc tù do). 1.3. Ph©n tÝch vËt liÖu vµ chän ph«i: 1.3.1. Ph©n tÝch vËt liÖu: - Chän vËt liÖu chÕ t¹o ph«i ng­êi ta th­êng c¨n cø vµo: D¹ng s¶n xuÊt. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt. TÝnh c«ng nghÖ cña chi tiÕt. TÝnh chÊt c¬ lý cña chi tiÕ . Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. Nh»m môc ®Ých chi tiÕt ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ gi¸ thµnh rÎ nhÊt. - Yªu cÇu vËt liÖu ph¶i cã: C¬ tÝnh tæng hîp (giíi h¹n bÒn, giíi h¹n mái, ®é dÎo, ®é dai, tÝnh mµi mßn ) TÝnh c«ng nghÖ tèt (tÝnh c¾t gät, tÝnh gia c«ng ¸p lùc, tÝnh hµn ) - Do ®Æc ®iÓm lµm viÖc cña chi tiÕt trong ®iÒu kiÖn chÞu t¶i träng va ®Ëp trung b×nh nªn chi tiÕt ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn vµ ®é dai. Do ®ã cã thÓ sö dông lo¹i thÐp ho¸ tèt (thuéc thÐp kÕt cÊu \ thÐp hîp kim ). §Ó lùa chän vËt liÖu ta xem xÐt ®Æc ®iÓm mét vµi nhãm thÐp ho¸ tèt cã thÓ dïng lµm vËt liÖu chÕ t¹o chi tiÕt: Nhãm thÐp c¸c bon (thuéc thÐp ho¸ tèt): RÎ. TÝnh c«ng nghÖ tèt. §é thÊm t«i thÊp do ®ã ®é cøng kh«ng ®ång ®Òu. C¬ tÝnh kh«ng cao. øng dông chÕ t¹o chi tiÕt chÞu t¶i träng kh«ng lín: trôc truyÒn, trôc khuûu ®éng c¬ §iÓn h×nh: C45. Nhãm thÐp Cr«m : C¬ tÝnh tæng hîp cao. TÝnh chèng ram tèt do ®ã gi¶m øng suÊt d­ bªn trong. §é bÒn, gi¸ thµnh, ®é thÊm t«i cao h¬n mét chót so vèi nhãm thÐp c¸c bon . TÝnh c«ng nghÖ kÐm h¬n nhãm thÐp c¸c bon. øng dông chÕ t¹o chi tiÕt cã tèc ®é, ¸p suÊt riªng vµ chÞu t¶i träng trung b×nh: trôc, b¸nh r¨ng, hép gi¶m tèc ... §iÓn h×nh: 40Cr ( tèt nhÊt trong nhãm nµy ). Nhãm thÐp Cr«m – M¨ng gan vµ Cr«m – M¨ng gan – Silic: T­¬ng ®èi ®¾t . C¬ tÝnh kh¸ cao. TÝnh c«ng nghÖ tèt. øng dông chÕ t¹o chi tiÕt chÞu t¶i träng t­¬ng ®èi cao: c¸c trôc, c¸c kÕt cÊu chÞu lùc ... §iÓn h×nh : 30CrMnSi. Thµnh phÇn ho¸ häc mét sè m¸c thÐp ho¸ tèt M¸c thÐp C (%) Si (%) Mn (%) Cr (%) Ni (%) S(%) 40 Cr 0,37- 0,44 0,17 - 0,37 0,50 - 0,80 0,80 - 1,10 £ 0,25 £ 0,004 C 45 0,42- 0,49 0,17 - 0,37 0,50 - 0,80 £ 0,25 £ 0,25 £ 0,004 30CrMnSi 0,28- 0,35 0,90 - 1,20 0,80 - 1,10 0,80 - 1,10 £ 0,25 £ 0,035 KÕt luËn: Qua ph©n tÝch ta chän ph«i lµ thÐp C45 lµ hoµn toµn hîp lý 1.3.2. Chän ph«i: - §Ó chÕ t¹o chi tiÕt “trôc g¸’’ cã thÓ sö dông c¸c lo¹i ph«i chñ yÕu sau: Ph«i thanh(ph«i c¸n). Ph«i ®óc (®óc trong khu«n c¸t vµ ®óc trong khu«n kim lo¹i). Ph«i c¸n èng (ph«i c¸n h×nh). Ph«i rÌn tù do. Ph«i dËp. Sau ®©y ta xem xÐt ®Æc ®iÓm tõng lo¹i ph«i. 1.3.2.1. Ph«i thanh: - ¦u ®iÓm: Kh«ng cÇn ph¶i chi phÝ gia c«ng chÕ t¹o ph«i. Phï hîp chi tiÕt d¹ng trôc tr¬n. ChÕ t¹o chi tiÕt nhanh. - Nh­îc ®iÓm: HÖ sè sö dông kim lo¹i thÊp . Quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt dµi do ®ã tæn hao (m¸y, dao, nguyªn c«ng) lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt. ChÊt l­îng s¶n phÈm thÊp. - ¸p dông: Th­êng chÕ t¹o chi tiÕt d¹ng trôc tr¬n hoÆc trôc bËc chªnh lÖch Ýt. D¹ng s¶n xuÊt th­êng dïng: ®¬n chiÕc hoÆc hµng lo¹t nhá. 1.3.2.2. Ph«i ®óc (®óc trong khu«n c¸t vµ ®óc trong khu«n kim lo¹i ): a) Ph«i ®óc trong khu«n c¸t: - ¦u ®iÓm: Cã thÓ chÕ t¹o ph«i cã h×nh d¹ng gÇn gièng chi tiÕt. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®¬n gi¶n. Trang thiÕt bÞ ®¬n gi¶n, vèn ®Çu t­ Ýt. - Nh­îc ®iÓm: Tèn kim lo¹i bëi hÖ thèng rãt, ®Ëu ngãt ®Ëu h¬i. S¶n phÈm cã nhiÒu khuyÕt tËt, chÊt l­îng bÒ mÆt, c¬ tÝnh thÊp, l­îng d­ gia c«ng lín. §é chÝnh x¸c cña ph«i thÊp. HÖ sè sö dông kim lo¹i trung b×nh. - ¸p dông: Th­êng ¸p dông trong s¶n xuÊt ®¬n chiÕc. b)Ph«i ®óc trong khu«n kim lo¹i: - ¦u ®iÓm: S¶n phÈm cã chÊt l­îng bÒ mÆt, c¬ tÝnh cao, l­îng d­ gia c«ng Ýt. §é chÝnh x¸c cao. HÖ sè sö dông kim lo¹i cao. N¨ng suÊt cao. - Nh­îc ®iÓm: ChÕ t¹o khu«n phøc t¹p. Gi¸ thµnh cao. - ¸p dông: Th­êng ¸p dông trong s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ hµng khèi. 1.3.2.3. Ph«i c¸n èng (ph«i c¸n h×nh): - ¦u ®iÓm: Ph«i cã h×nh d¹ng gÇn gièng chi tiÕt. HÖ sè sö dông kim lo¹i cao. S¶n phÈm cã chÊt l­îng bÒ mÆt, c¬ tÝnh cao, l­îng d­ gia c«ng Ýt. N¨ng suÊt cao. ThuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸. - Nh­îc ®iÓm: §ßi hái ®Çu t­ m¸y mãc lµm kinh phÝ ®Çu t­ lín. -¸p dông: Th­êng ¸p dông trong s¶n xuÊt hµng lo¹t. 1.3.2.4. Ph«i rÌn tù do: - ¦u ®iÓm: Ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n. S¶n phÈm cã c¬ tÝnh tèt (Tèt h¬n ®óc ). HÖ sè sö dông kim lo¹i trung b×nh. - Nh­îc ®iÓm: Lao ®éng nÆng nhäc. ChÊt l­îng s¶n phÈm phô thuéc nhiÒu vµo thÓ lùc vµ tr×nh ®é c«ng nh©n. §é chÝnh x¸c kÝch th­íc vµ chÊt l­îng bÒ mÆt thÊp. N¨ng suÊt thÊp. - ¸p dông: Th­êng ¸p dông trong s¶n xuÊt ®¬n chiÕc vµ trong söa ch÷a. 1.3.2.5. Ph«i d©p: - ¦u ®iÓm: N¨ng suÊt cao. Ph«i cã h×nh d¹ng gÇn gièng chi tiÕt. S¶n phÈm cã chÊt l­îng bÒ mÆt, c¬ tÝnh cao, l­îng d­ gia c«ng Ýt. HÖ sè sö dông kim lo¹i cao. Thao t¸c ®¬n gi¶n quy tr×nh c«ng nghÖ Ýt. ThuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸. - Nh­îc ®iÓm: Chi phÝ ®Çu t­ khu«n vµ m¸y lín . - ¸p dông: Th­êng ¸p dông trong s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ hµng khèi. - Chän ph«i ng­êi ta th­êng c¨n cø vµo: VËt liÖu vµ c¬ tÝnh vËt liÖu cña chi tiÕt mµ thiÕt kÕ ®ßi hái. KÝch th­íc, h×nh d¸ng, kÕt kÊu cña chi tiÕt. D¹ng s¶n xuÊt vµ s¶n l­îng cña chi tiÕt. Kh¶ n¨ng ®¹t ®é chÝnh x¸c vµ yªu cÇu kü thuËt cña c¸c ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. Hoµn c¶nh cô thÓ cña nhµ m¸y. - Yªu cÇu khi chän ph«i: L­îng d­ gia c«ng nhá nhÊt. Cã h×nh d¹ng gÇn gièng chi tiÕt ®Ó gi¶m c¸c nguyªn c«ng gia c«ng trªn m¸y. Cã h×nh d¹ng ®¬n gi¶n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn trang bÞ c«ng nghÖ. RÎ tiÒn. Nh»m môc ®Ých ®¹t chÊt l­îng tèt vµ gi¸ thµnh rÎ nhÊt. - NhËn xÐt: + §iÒu kiÖn lµm viÖc chÞu t¶i träng va ®Ëp t¶i träng ®éng trung b×nh do ®ã chi tiÕt ph¶i cã c¬ tÝnh ®¶m b¶o nªn kh«ng sö dông ph«i ®óc trong khu«n c¸t. + D¹ng s¶n xuÊt cña chi tiÕt lµ lo¹t võa nªn kh«ng sö dông ph«i rÌn tù do, ph«i ®óc trong khu«n c¸t. + KÕt cÊu cña chi tiÕt d¹ng trôc tr¬n vµ cã lç lín, ®ång thêi chi tiÕt d¹ng nhá kÕt kÊu ®¬n gi¶n nªn cã thÓ sö dông ph«i c¸n (ph«i thanh). KÕt luËn: Qua ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt ta chän ph«i thanh PhÇn 2: ThiÕt kÕ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ 2.1 X¸c ®Þnh ®­êng lèi c«ng nghÖ: - Ta biÕt r»ng sè l­îng c¸c nguyªn c«ng phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ c¸c nguyªn c«ng - Trong thùc tÕ cã 2 ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ c¸c nguyªn c«ng phô thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña ngµnh chÕ t¹o m¸y, ®ã lµ ph­¬ng ph¸p tËp trung nguyªn c«ng vµ ph©n t¸n nguyªn c«ng . - Trong ®å ¸n ta sö dông ph­¬ng ph¸p tËp trung nguyªn c«ng kÕt hîp ph­¬ng ph¸p ph©n t¸n nguyªn c«ng (bè trÝ nhiÒu b­íc c«ng nghÖ trong mét nguyªn c«ng kÕt hîp bè trÝ Ýt nguyªn c«ng trong quy tr×nh c«ng nghÖ). Bëi v× ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ ®iÒu hµnh vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt còng nh­ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thùc tÕ ë n­íc ta.Tuy nhiªn ¸p dung ph­¬ng ph¸p nµy cÇn chó ý tÝnh to¸n ph©n chia sè m¸y,sè ng­êi, còng nh­ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m¸y vµ tay nghÒ cña c«ng nh©n mét c¸ch hîp lý. 2.2 ThiÕt kÕ tiÕn tr×nh c«ng nghÖ: - Khi thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ ta ph¶i lËp thø tù c¸c nguyªn c«ng sao cho chu kú gia c«ng hoµn chØnh mét chi tiÕt lµ ng¾n nhÊt, gãp phÇn h¹n chÕ chi phÝ gia c«ng, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ nhÊt .Trong ®ã mçi nguyªn c«ng ®­îc th­c hiÖn theo mét nguyªn lý øng víi mét ph­¬ng ph¸p gia c«ng thÝch hîp víi kÕt cÊu cña chi tiÕt. Khi x¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng cho c¸c bÒ mÆt th­êng c¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm sau: Kh¶ n¨ng t¹o h×nh cña c¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng. VÞ trÝ c¸c bÒ mÆt trªn chi tiÕt gia c«ng, tr¸nh va ®Ëp khi c¾t. KÝch th­íc bÒ mÆt gia c«ng, kÝch th­íc tæng thÓ cña chi tiÕt gia c«ng vµ ph¹m vi g¸ ®Æt ph«i trªn m¸y thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p gia c«ng. §é chÝnh x¸c cã thÓ ®¹t ®­îc cña ph­¬ng ph¸p gia c«ng. §iÒu kiÖn s¶n xuÊt thùc tÕ ë ®¬n vÞ c¬ së. Ph­¬ng ph¸p gia c«ng c¸c bÒ mÆt chñ yÕu nh­ sau: Gia c«ng bÒ mÆt trô ngoµi F35: + C¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng chñ yÕu: tiÖn, mµi ... + Yªu cÇu kü thuËt: cÊp chÝnh x¸c IT6, cÊp ®é nh¸m bÒ mÆt Ra = 0,32 vµ sau nhiÖt luyÖn cÊp chÝnh x¸c t¨ng 1 cÊp cßn cÊp ®é nh¸m bÒ mÆt gi¶m 1 ®Õn 2 cÊp. + Chän c¸c b­íc gia c«ng: TiÖn th« ® TiÖn tinh ® NhiÖt luyÖn ® Mµi (mµi trßn ngoµi). Gia c«ng lç F26: + C¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng chñ yÕu: khoan, khoÐt, tiÖn, doa, mµi ... + Yªu cÇu kü thuËt: cÊp chÝnh x¸c IT7, cÊp ®é nh¸m bÒ mÆt Rz = 20 vµ sau nhiÖt luyÖn cÊp chÝnh x¸c t¨ng 1 cÊp cßn cÊp ®é nh¸m bÒ mÆt gi¶m 1 ®Õn 2 cÊp. +Chän c¸c b­íc gia c«ng: Khoan ® KhoÐt® Doa ®NhiÖt luyÖn. Gia c«ng c¸c ren lç M12 : + C¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng c¾t ren trong chñ yÕu: tiÖn, ta r« ... + Chän c¸c b­íc gia c«ng: Khoan måi ® Ta r« ® NhiÖt luyÖn. Gia c«ng lç F8 : + C¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng chñ yÕu: khoan, doa ... + Yªu cÇu kü thuËt: cÊp chÝnh x¸c IT6, cÊp ®é nh¸m bÒ mÆt Rz = 20 vµ sau nhiÖt luyÖn cÊp chÝnh x¸c t¨ng 1 cÊp cßn cÊp ®é nh¸m bÒ mÆt gi¶m 1 ®Õn 2 cÊp. +Chän c¸c b­íc gia c«ng: Khoan ® Doa ®NhiÖt luyÖn - CÊu tróc c¸c nguyªn c«ng: Nguyªn c«ng 1: TiÖn ®¹t kÝch th­íc. Nguyªn c«ng 2: Gia c«ng mÆt trô ngoµi (F35 mm). Nguyªn c«ng 3: Gia c«ng lç (F26 mm) vµ lç ren M12. Nguyªn c«ng 4: TiÖn mãc (F26,3 mm), doa (F26 mm), tiÖn mÆt ®Çu, v¸t mÐp. Nguyªn c«ng 5: Gia c«ng lç (F8 mm). Nguyªn c«ng 6: NhiÖt luyÖn. Nguyªn c«ng 7: Mµi th« mÆt trô ngoµi(F35,4 mm). Nguyªn c«ng 8: Mµi tinh mÆt trô ngoµi(F35 mm). 2.3.ThiÕt kÕ nguyªn c«ng: 2.3.1 Nguyªn c«ng 1: tiÖn ®¹t kÝch th­íc. a) §å g¸: Sö dông m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m. b) §Þnh vÞ: - §Þnh vÞ mÆt trô F35 bëi m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m( h¹n chÕ 4 bËc tù do). c) KÑp chÆt: - Ph«i ®­îc kÑp chÆt b»ng lùc kÑp cña m©m cÆp 3 chÊu. d) ThiÕt bÞ c«ng nghÖ: M¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng 1A616 - B¶ng 9.4-[IV], trg17 STT Th«ng sè Gi¸ trÞ §¬n vÞ 1 §­êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng 320 mm 2 Kho¶ng c¸ch hai ®Çu chèng t©m 710 mm 3 Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh 9 ¸1800 vg/ph 4 §­êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng ®­îc trªn bµn dao 180 mm 5 C«ng suÊt m¸y 4 kW 6 §­êng kÝnh lín nhÊt cña vËt liÖu luån qua lç trôc chÝnh 34 mm 7 Sè cÊp tèc ®é cña trôc chÝnh 21 8 Ph¹m vi ren c¾t ®­îc(hÖ met) 0,5 ¸ 24 mm e) Dông cô: Dông cô ®o: th­íc dµi, bé lÊy dÊu... Dông cô c¾t: Tra b¶ng 4.10 [II], trg299, chän dao tiÖn c¾t ®øt b»ng thÐp giã P18 cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n nh­ sau: H = 25 mm, B = 16 mm, L = 140 mm, a = 3 mm, l = 60 mm, r = 0,2 mm. f) Sè l­îng vµ tr×nh tù c¸c b­íc c«ng nghÖ: - Sè lÇn g¸: 1 - Sè b­íc c«ng nghÖ: 1 Cho dao tiÕn tõ tõ ®Ó tiÖn ®¹t kÝch th­íc L = 162 mm. g) S¬ ®å gia c«ng: Nh­ h×nh vÏ. H×nh 1: S¬ ®å gia c«ng tiÖn c¾t ®øt 2.3.2. Nguyªn c«ng 2: gia c«ng mÆt trô ngoµi. a) §å g¸: -Sö dông m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m. b) §Þnh vÞ: - §Þnh vÞ mÆt trô F35 bëi m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m( h¹n chÕ 4 bËc tù do). c) KÑp chÆt: - Ph«i ®­îc kÑp chÆt b»ng lùc kÑp cña m©m cÆp 3 chÊu. d)ThiÕt bÞ c«ng nghÖ: M¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng 1A616 - B¶ng 9.4-[IV], trg17 (nh­ nguyªn c«ng 1) e) Dông cô: Dông cô ®o: Panme ®o ngoµi, ®ång hå so. Dông cô c¾t: Tra b¶ng 4.5 [II], trg296, chän dao ngoµi th©n th¼ng g¾n c¸c m¶nh thÐp giã P18 cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n nh­ sau: H = 25 mm, B = 16 mm, L = 140 mm, c = 8 mm, l = 50 mm, r = 1,0 mm, m =9mm, j =45o f)Sè l­îng vµ tr×nh tù c¸c b­íc c«ng nghÖ: - Sè lÇn g¸: 2 LÇn g¸ 1: * B­íc 1: TiÖn th« F35 mm. * B­íc 2: TiÖn tinh F35 mm. LÇn g¸ 2: ®æi ®Çu vµ tiÕn hµnh t­¬ng tù lÇn g¸ 1. g) S¬ ®å gia c«ng: Nh­ h×nh vÏ H×nh 2: S¬ ®å gia c«ng tiÖn mÆt trô ngoµi 2.3.3.Nguyªn c«ng 3: gia c«ng lç vµ tar« lç ren M12 a) §å g¸: -Sö dông m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m. b) §Þnh vÞ: - §Þnh vÞ mÆt trô ngoµi F35 bëi m©m cÆp 3 chÊu vµ mét chèt tú(h¹n chÕ 5 bËc tù do). c) KÑp chÆt: - Ph«i ®­îc kÑp chÆt b»ng lùc kÑp cña m©m cÆp 3 chÊu. d)ThiÕt bÞ c«ng nghÖ: M¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng 1A616 - B¶ng 9.4-[IV], trg17 (nh­ nguyªn c«ng 1) e) Dông cô: Dông cô ®o: Pan me ®o trong, th­íc cÆp, ®ång hå so ... Dông cô c¾t: - Mòi khoan: B¶ng 4.47-[II], trg332. - VËt liÖu phÇn c¾t P6M5 Chän khoan ruét gµ cã c¸c th«ng sè: *Khoan måi F12: d = 11,9mm, L =225mm, l = 175mm. *Khoan më réng F26 d = 25,75mm, L = 375mm, l = 255mm - Mòi khoÐt: B¶ng 4.47, 4.48-[II], trg332, 335. Chän mòi khoÐt ghÐp tõ c¸c m¶nh HKC VËt liÖu phÇn c¾t T15K6 . KÝch th­íc dao: D*L*l = 26*228 *130. Th«ng sè h×nh häc cña dao : g*φ*φ1*ω*f*α = 30 *300 *150 *150*0,5*10 . Tuæi bÒn cña dao: T = 25 ph (B¶ng 5.30-[III], trg24 ). - Ta r«:B¶ng 4.136-[II], trg422 Chän dao ta r« ng¾n cã ®u«i chuyÓn tiÕp dïng cho ren hÖ mÐt, b­íc lín . VËt liÖu phÇn c¾t P18. B­íc ren: p = 1,5. KÝch th­íc dao : L*l*l1*d1*l3*d3 = 100*24*4,5*8*16*7. f) Sè l­îng vµ tr×nh tù c¸c b­íc c«ng nghÖ: - Sè lÇn g¸: 2 LÇn g¸ 1: * B­íc 1: Khoan lç F12 víi L = 75 mm. * B­íc 2: KhoÐt më réng lç F26 víi L = 50 mm. * B­íc 3: Tar« lç ren M12 víi L = 20 mm. * B­íc 4: Doa lç F26 mm víi L = 50 mm. LÇn g¸ 2: ®æi ®Çu tiÕn hµnh t­¬ng tù lÇn g¸ 1 g)S¬ ®å gia c«ng :nh­ h×nh vÏ. H×nh 3: S¬ ®å gia c«ng khoan lç F26 mm vµ tar« lç ren M12 2.3.4. Nguyªn c«ng 4: tiÖn mãc, doa, tiÖn mÆt ®Çu vµ v¸t mÐp. a) §å g¸: - M©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m. b) §Þnh vÞ: - §Þnh vÞ mÆt trô ngoµi F35 bëi m©m cÆp 3 chÊu vµ mét chèt tú(h¹n chÕ 5 bËc tù do). c) KÑp chÆt: Ph«i ®­îc kÑp chÆt b»ng lùc kÑp cña m©m cÆp. d) ThiÕt bÞ c«ng nghÖ: - M¸y tiÖn 1A616 (B¶ng 9.4-[IV], trg17) . e) Dông cô: Dông cô ®o: Bé lÊy dÊu ... Dông cô c¾t : -Víi tiÖn mãc: Tra b¶ng 4.4 [II], trg295, chän dao tiÖn ngoµi ®Çu cong cã g¾n m¶nh thÐp giã P18 cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n nh­ sau: h = 25 mm, B = 16 mm, L = 140 mm, m = 6 mm, a = 12 mm, r = 1,0 mm. - Mòi doa: B¶ng 4.49-[II], trg336 Chän mòi doa liÒn khèi, chu«i c«n. VËt liÖu phÇn c¾t T15K6 . KÝch th­íc dao: D*L*l = 26*200*50. Tuæi bÒn cña dao: T = 25 ph (B¶ng 5.30-[II], trg24 ). - Víi tiÖn mÆt ®Çu vµ v¸t mÐp:Tra b¶ng 4.6 [II], trg296, chän dao tiÖn ngoµi th©n th¼ng cã g¾n m¶nh thÐp giã P18 cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n nh­ sau: h = 25 mm, B = 16 mm, L = 140 mm, n = 9 mm, l = 12 mm, R = 1,0 mm. f) Sè l­îng vµ tr×nh tù c¸c b­íc c«ng nghÖ : - Sè lÇn g¸ : 2 LÇn g¸ 1: * B­íc 1: TiÖn mãc. * B­íc 2: Doa lç F26 * B­íc 3: TiÖn mÆt ®Çu. * B­íc 4: V¸t mÐp. LÇn g¸ 2: ®æi ®Çu tiÕn hµnh t­¬ng tù lÇn g¸ 1 g) S¬ ®å gia c«ng: nh­ h×nh vÏ. H×nh 4: S¬ ®å gia c«ng doa lç F26 mm, tiÖn mÆt ®Çu vµ v¸t mÐp 2.3.5.Nguyªn c«ng 5: gia c«ng lç F 8 a) §å g¸: Sö dông 2 khèi V ng¾n. b) §Þnh vÞ: - §Þnh vÞ mÆt trô F35 bëi 2 khèi V ng¾n vµ mét chèt tú(h¹n chÕ 5 bËc tù do). c) KÑp chÆt: - Ph«i ®­îc kÑp chÆt b»ng lùc kÑp cña 2 khèi V ng¾n vµ tÊm kÑp. d) ThiÕt bÞ c«ng nghÖ: - M¸y khoan ®øng K125(B¶ng 9.21-[IV], trg45). STT Th«ng sè Gi¸ trÞ §¬n vÞ 1 §­êng kÝnh lín nhÊt khoan ®­îc 25 mm 2 Kho¶ng c¸ch tõ ®­êng t©m trôc chÝnh tíi trô 250 mm 3 Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh 97 ¸1360 vg/ph 4 Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mót trôc chÝnh tíi bµn 700 mm 5 C«ng suÊt m¸y 2,8 kW 6 KÝch th­íc lµm viÖc bµn m¸y 375 x 500 mm x mm 7 Sè cÊp tèc ®é cña trôc chÝnh 9 e) Dông cô: Dông cô ®o: Pan me ®o trong, th­íc cÆp, ®ång hå so ... Dông cô c¾t: - Mòi khoan: B¶ng 4.42-[II], trg327. Chän khoan ruét gµ ®u«i c«n cã c¸c th«ng sè: - Khoan lç F8 mm: d = 7,8mm, L =240mm, l = 160mm. f)Sè l­îng vµ tr×nh tù c¸c b­íc c«ng nghÖ: - Sè lÇn g¸: 1 - C¸c b­íc c«ng nghÖ: * B­íc 1: Khoan lç F7,8 mm * B­íc 2: Doa lç F8 mm g)S¬ ®å gia c«ng : Nh­ h×nh vÏ. H×nh 5: S¬ ®å gia c«ng lç F8 mm. 2.3.6. Nguyªn c«ng 6: nhiÖt luyÖn Yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt sau khi gia c«ng ®¹t ®é cøng 48..52 HRC. Qu¸ tr×nh lµm viÖc chi tiÕt chÞu uèn, nÐn, xo¾n, va ®Ëp, ma s¸t, mµi mßn …nªn ®ßi hái ngoµi yªu cÇu vÒ ®é cøng chi tiÕt cßn ph¶i cã tÝnh dÎo cao. V× vËy ®èi víi chi tiÕt cã yªu cÇu kü thuËt nh­ vËy ta chän ph­¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn b»ng: t«i vµ ram thÊp. T«i: Nung nãng chi tiÕt ®Õn nhiÖt ®é cao h¬n ®iÓm tíi h¹n trªn(Ac3) kho¶ng 30 ¸ 500C Gi÷ nhiÖt ë nhiÖt ®é ®ã vµ lµm nguéi nhanh víi tèc ®é ®¶m b¶o cho Austenit chuyÓn biÕn thµnh Mactenxit. Theo sau khi t«i cã ®é cøng cao ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt vÒ ®é cøng cña chi tiÕt(48…52 HRC). Tuy nhiªn chi tiÕt sau khi t«i cã tÝnh dßn cao nªn ta cÇn ph¶i tiÕn hµnh ram thÊp ®Ó t¨ng tÝnh dÎo, gi¶m tÝnh gißn.®Æc biÖt lµ ®Ó khö øng suÊt d­. Ram thÊp: Nung nãng chi tiÕt ®Õn nhiÖt ®é kho¶ng nhiÖt ®é 150 ¸ 250 0C ®Ó ®¹t ®­îc tæ chøc mactenxit ram, gi÷ nhiÖt ë nhiÖt ®é ®ã vµ lµm nguéi chËm víi tèc ®é ®¶m b¶o.Chi tiÕt sau khi ram thÊp sÏ t¨ng tÝnh dÎo, t¨ng kh¶ n¨ng chèng mµi mßn, gi¶m tÝnh gißn vµ khö øng suÊt d­ trong qóa tr×nh gia c«ng tr­íc. B¶ng chÕ ®é nhiÖt khi nhiÖt luyÖn. ChÕ ®é nhiÖt luyÖn NhiÖt ®é nung(0C) Tèc ®é nung(0C/s) Thêi gian gi÷ nhiÖt (ph/mm) M«i tr­êng lµm nguéi T«i 830 ¸ 880 60 ¸ 70 6 DÇu Ram thÊp 150 ¸ 250 - 30 N­íc 2.3.7. Nguyªn c«ng 7: mµi th« mÆt trô ngoµi - Thùc hiÖn nguyªn c«ng mµi th« mÆt trô ngoµi trªn m¸y mµi v« t©m * ThiÕt bÞ c«ng nghÖ: M¸y mµi v« t©m 3184 (B¶ng 9.54-[IV] ,trg 101). STT Th«ng sè Gi¸ trÞ §¬n vÞ 1 §­êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng 75 mm 2 Ph¹m vi ®­êng kÝnh gia c«ng 3 ¸75 mm 3 ChiÒu dµi lín nhÊt gia c«ng 220 mm 4 Tèc ®é ®¸ mµi 1300 vg/ph 5 Tèc ®é ®¸ dÉn 130 vg/ph 6 C«ng suÊt m¸y 14 kW 7 §­êng kÝnh ngoµi lín nhÊt cña ®¸ mµi 500 mm 8 §­êng kÝnh ngoµi nhá nhÊt cña ®¸ mµi 400 mm * Dông cô: Dông cô ®o: Pan me, ®ång hå so ... Dông cô c¾t: - §¸ mµi: Chän ®¸ mµi ΠΠ (B¶ng 4.169, 4.170-[II], trg457, 459 ). VËt liÖu mµi: C« ranh ®«ng ®iÖn tr¾ng Ct ( Oxit nh«m tr¾ng ). §é h¹t: chän nhãm h¹t mµi, ®é h¹t 40. ChÊt kÕt dÝnh: KªramÝt (chÊt kÕt dÝnh v« c¬ -gèm). §é cøng ®¸ mµi: mÒm võa ( MV ), cÊp ®é MV1 Tæ chøc cña ®¸ mµi: sè hiÖu cÊu tróc(5); tû lÖ thÓ tÝch vËt liÖu mµi:(50¸60)%. CÊp ®é chÝnh x¸c cña ®¸ mµi : cÊp Ђ( Mµi ®­îc c¸c cÊp). H×nh d¹ng ®¸ mµi : D*H*d =110* 45 *30 . * S¬ ®å gia c«ng: Nh­ h×nh vÏ. H×nh 6: S¬ ®å gia mµi th« mÆt trô ngoµi F35 mm. 2.3.8. Nguyªn c«ng 8: mµi tinh mÆt trô ngoµi - Thùc hiÖn nguyªn c«ng mµi tinh mÆt trô ngoµi trªn m¸y mµi v« t©m * ThiÕt bÞ c«ng nghÖ: - M¸y mµi v« t©m 3184 (B¶ng 9.54-[IV] ,trg 101), t­¬ng tù nh­ nguyªn c«ng 7. * Dông cô: Dông cô ®o: Pan me, ®ång hå so ... Dông cô c¾t: - §¸ mµi: Chän ®¸ mµi ΠΠ (B¶ng 4.169, 4.170-[II], trg457, 459 ). VËt liÖu mµi: C« ranh ®«ng ®iÖn tr¾ng Ct ( Oxit nh«m tr¾ng ). §é h¹t: chän nhãm h¹t mµi, ®é h¹t 25. ChÊt kÕt dÝnh: KªramÝt (chÊt kÕt dÝnh v« c¬ -gèm). §é cøng ®¸ mµi: mÒm võa ( MV ), cÊp ®é MV1. Tæ chøc cña ®¸ mµi: sè hiÖu cÊu tróc(5); tû lÖ thÓ tÝch vËt liÖu mµi:(50¸60)%. CÊp ®é chÝnh x¸c cña ®¸ mµi : cÊp Ђ( Mµi ®­îc c¸c cÊp). H×nh d¹ng ®¸ mµi : D*H*d =110* 45 *30 . * S¬ ®å gia c«ng: Nh­ nguyªn c«ng mµi th« (h×nh 7) 2.4.X¸c ®Þnh l­îng d­ gia c«ng cho c¸c bÒ mÆt: - X¸c ®Þnh l­îng d­ gia c«ng cho c¸c bÒ mÆt c¨n cø vµo : VËt liÖu chi tiÕt . Ph«i vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. TiÕn tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¸c bÒ mÆt . S¬ ®å g¸ ®Æt chi tiÕt khi gia c«ng bÒ mÆt . KÝch th­íc, yªu cÇu kü thuËt ®èi víi bÒ mÆt gia c«ng . - C¸c c«ng thøc tÝnh to¸n : Dmax i = Di +ΔDi Dmin i = Di - ΔDi Di-1 = Di + 2.a (Víi mÆt trô ngoµi) Di-1 = Di - 2.a (Víi mÆt trô trong) * Chó ý: + KÝch th­íc nhá nhÊt (hoÆc lín nhÊt ) cña tÊt c¶ c¸c b­íc c«ng nghÖ ®­îc quy trßn b»ng c¸ch t¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i kÝch th­íc tÝnh to¸n t­¬ng øng theo h»ng sè cã nghÜa cña dung sai ë tõng b­íc c«ng nghÖ . + Dung sai kÝch th­íc chiÒu dµi cã thÓ x¸c ®Þnh tõ cÊp chÝnh x¸c . - C¸c b¶ng tra: B¶ng 3.(120 , 122 , 125 , 131 ) - [II] trg(265, 257, 269, 274). - Ta cã b¶ng tÝnh to¸n víi tõng bÒ mÆt nh­ sau: MÆt trô ngoµi F35: Nguyªn c«ng B­íc 2. a (mm) ΔD i (mm) Dmin i (mm) Dmax i (mm) Di (mm) Di-1 (mm) Ph«i - 1000 - - F40 - 2.1 TiÖn th« mÆt trô F37 3 250 F36,875 F37,125 F37 F40 2.2 TiÖn tinh mÆt trô F36 1 24 F35,988 F36,012 F36 F37 7 Mµi th« mÆt trô F35,4 0,5 24 F35,388 F35,412 F35,4 F35,9 8 Mµi tinh mÆt trô F35 0,4 17 F34,990 F34,973 F35 F35,4 MÆt trô trong F26: Nguyªn c«ng B­íc 2.a (mm) ΔD i (mm) Dmin i (mm) Dmax i (mm) Di (mm) Di-1 (mm) 3.1 Khoan måi F10,2 - - - - - - 3.2 KhoÐt më réng lç F25,8 - 210 F25,695 F25,905 F25,8 - 4.2 Doa lç F26 0,2 23 F26 F26,023 F26 F26 Lç F8: Nguyªn c«ng B­íc 2.a (mm) ΔD i (mm) Dmin i (mm) Dmax i (mm) Di (mm) Di-1 (mm) 5.1 Khoan lç F7,8 - - - - F7,8 - 5.2 Doa lç F8 0,2 90 F7,955 F8,045 F8 F7,8 C¸c l­îng d­ kh¸c: Nguyªn c«ng B­íc 2.a (mm) ΔD i (mm) Dmin i (mm) Dmax i (mm) Di (mm) Di-1 (mm) 4.1 TiÖn mãc F26,3 0,6 23 F26,3 F26,323 F26,3 F26 4.3 TiÖn mÆt ®Çu 2 - - - - - KÕt qu¶ ta cã b¶ng l­îng d­ c¸c nguyªn c«ng : Nguyªn c«ng B­íc 2.a (mm) ΔD i (mm) Dmin i (mm) Dmax i (mm) Di (mm) Di-1 (mm) 1 - - - - - - 2 2.1 TiÖn th« mÆt trô F37 3 250 F36,875 F37,125 F37 F40 2.2 TiÖn tinh mÆt trô F36 1 24 F35,988 F36,012 F36 F37 3 3.1 Khoan måi lç F10,2 - - - - - - 3.2 KhoÐt më réng lç F25,8 - 210 F25,695 F25,905 F25,8 - 3.3 Tar« lç ren M12x1,5 - - - - - - 4 4.1 TiÖn mãc F26,3 0,6 23 F26,3 F26,323 F26,3 F26 4.2 Doa lç F26 0,2 23 F26 F26,023 F26 F26 4.3 TiÖn mÆt ®Çu - - - - - - 4.4 TiÖn v¸t mÐp - - - - - - 5 5.1 Khoan lç F7,8 - - - - F7,8 - 5.2 Doa lç F8 0,2 90 F7,955 F8,045 F8 F7,8 6 - - - - 7 - Mµi th« mÆt trô F35,4 0,5 24 F35,388 F35,412 F35,4 F35,9 8 - Mµi tinh mÆt trô F35 0,4 17 F34,990 F34,973 F35 F35,4 2.5.X¸c ®Þnh chÕ ®é c¾t cho c¸c bÒ mÆt: B¶ng 5.(59, 62, 67, 86, 87, 88, 108, 116, 209) - [III] trg(51, 54, 59, 83, 84, 85, 99, 107, 187). Nguyªn c«ng B­íc Néi dung Dung cô t (mm) S (mm/v) V (m/ph) n (v/ph) N(kW) T0(ph) 1 TiÖn ®¹t kÝch th­íc Dao tiÖn c¾t ®øt - 0,15 30 267 - 0,08 2 2.1 TiÖn th« mÆt trô ngoµi F35 Dao tiÖn th©n th¼ng 1,5 0,3 52 375 2,4 0,054 2.2 TiÖn tinh mÆt trô ngoµi F35 Dao tiÖn th©n th¼ng 0,5 0,35 50 375 2,4 0,035 3 3.1 Khoan lç F10,2 Mòi khoan ruét gµ - 0,15 20,5 750 1,0 0,005 3.2 KhoÐt lç F25,8 Mòi khoÐt - 0,6 57 750 4,0 0,009 3.3 Tar« ren M12 Dao tar« - 0,04 230 - 0,03 3.4 Doa lç F26 Mòi doa 0,1 1,0 10 134 - 0,05 4 4.1 TiÖn mãc Dao tiÖn ®Çu cong 0,3 0,12 50 536 - 0,005 4.2 TiÖn v¸t mÐp Dao tiÖn ®Çu cong - 0,14 36 321 2,4 0,1 4.3 TiÖn mÆt ®Çu Dao tiÖn ®Çu cong 1 0,14 36 321 2,4 0,2 5 5.1 Khoan lç F7,8 Mòi khoan ruét gµ - 0,11 15 612 0,8 0,067 5.2 Doa lç F8 Mòi doa 0,1 0,8 10 408 - 0,1 Mµi v« t©m Nguyªn c«ng B­íc Néi dung Dung cô t (mm) SM (m/ph) V (m/s) n (v/ph) N(kW) T0(ph) 7 - Mµi th« §¸ mµi ΠΠ 0,1 1430 25 280 9,5 0,367 8 - Mµi tinh §¸ mµi ΠΠ 0,08 1400 25 2800 9,5 0,419 PhÇn 3:tÝnh to¸n ThiÕt kÕ ®å g¸ §å g¸ khoan ®­îc dïng trªn m¸y tiÖn ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ t­¬ng quan gi÷a ph«i vµ dông cô c¾t, ®ång thêi kÑp chÆt ph«i ®Ó gia c«ng lç nh­ khoan, khoÐt, ta r« ... nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ ®é chÝnh x¸c gia c«ng ®ång thêi gi¶m nhÑ sù c¨ng th¼ng còng nh­ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cña c«ng nh©n, kh«ng cÇn bËc thî cao. 3.1.ThiÕt kÕ ®å g¸ cho nguyªn c«ng khoan: 3.1.1 Chän chuÈn vµ s¬ ®å ®Þnh vÞ. ë ®©y chi tiÕt cÇn gia c«ng khoan 1 lç F8 c¸ch ®Çu ph¶i mét kho¶ng c¸ch lµ 25 mm.Ta chän chuÈn lµ mÆt ph¼ng bªn ph¶i cña chi tiÕt. Khi chän chuÈn, môc ®Ých cña viÖc chän chuÈn lµ ®Ó ®¶m b¶o hai yªu cÇu - ChÊt l­îng cña chi tiÕt trong qu¸ tr×nh gia c«ng. - N©ng cao n¨ng suÊt vµ gi¶m gi¸ thµnh. §©y lµ chuÈn tinh bëi v× tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt cña chi tiÕt ®Òu ®· qua gia c«ng . S¬ ®å ®Þnh vÞ : H×nh 7: S¬ ®å ®Þnh vÞ khi khoan. - Hai khèi V ng¾n h¹n chÕ 4 bËc tù do - Mét chãt tú h¹n chÕ 1 bËc tù do Cßn mét bËc tù do lµ xoay. BËc tù do nµy kh«ng cÇn h¹n chÕ v× bÒ mÆt trô gia c«ng ch­a cã lç nµo c¶. 3.1.2 X¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n kÑp chÆt + KÑp chÆt lµ ®Ó: §¶m tiÕp xóc gi÷a c¸c bÒ mÆt chuÈn vµ c¸c bÒ mÆt cña ®å ®Þnh vÞ Lµm cho chi tiÕt kh«ng bÞ x« dÞch khi cã t¸c ®éng lùc c¾t §¶m b¶o ®é cøng v÷ng cña hÖ thèng c«ng nghÖ kh«ng bÞ rung ®éng . + Yªu cÇu ®èi víi lùc kÑp: Kh«ng ®­îc ph¸ vì ®Þnh vÞ ban ®Çu . Lùc kÑp ph¶i võa ®ñ ®Ó tr¸nh chi tiÕt bÞ dÞch chuyÓn trong qu¸ tr×nh gia c«ng vµ g©y biÕn d¹ng cho chi tiÕt . KÕt cÊu gän nhÑ dÔ thao t¸c Kh«ng ®­îc lµm háng bÒ mÆt gia c«ng . Thao t¸c nhanh dÔ dµng . C¸c c¬ cÊu cña c¬ cÊu kÑp kh«ng ®­îc c¶n trë chuyÓn ®éng cña dông cô . 3.1.3 Chän m¸y TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t khi khoan – [III]: Sæ tay CNCTM - TËp II - ChiÒu s©u c¾t t = D/2; D lµ ®­êng kÝnh mòi khoan . - L­îng ch¹y dao: chän l­îng ch¹y dao lín nhÊt theo ®é bÒn cña mòi khoan tra b¶ng 5.25 – [III], trg 21. Víi D =7,8 mm vËt liÖu mòi khoan thÐp giã cã HB > 300 Chän S = 0,11 (mm/vßng) . - Tèc ®é c¾t v (mm/phót) v = C¸c hÖ sè tra b¶ng (5.28) víi vËt liÖu gia c«ng lµ C45 sb = 600 (MPa) vËt liÖu l­ìi c¾t P6M5 S < 0,2(mm/vßng) ta cã : Cv = 16,2; q = 0,4; y = 0,5; m = 0,2 Chu kú bÒn T = 25 Kv = Kmv.Kuv.Klv hÖ sè ®iÒu chØnh . Kmv hÖ sè phô thuéc vËt liÖu gia c«ng: Kmv = Kn.b¶ng(5.1-5.4) - [III] =1.= 0,82 Kn=1,0 ; = 450 - 650 ; nv= -0,9 (b¶ng 5.1-5.5) - [III] Kuv: hÖ sè phô thuéc vµo v©t liÖu dông cô c¾t, Kuv =1,0 b¶ng 5.6 - [III] Klv: hÖ sè phô thuéc vµo chiÒu s©u khoan, Klv = 1,0 b¶ng 5.31 - [III] v = 20,4 (m/ph) - M« men xo¾n Mx (Nm) vµ lùc chiÒu trôc P0 (N). Mx =10 CM . Dq . SY. KP P0 =10.CP Dq. SY. KP C¸c hÖ sè tra b¶ng 5.32 – [III], víi m«men Mx: CM = 0,0345; q = 2,0; y = 0,8; Víi lùc däc Po: CP = 68; q =1,0; y = 0,7 Thay sè ta ®­îc: Mx = 2,96 Nm; P0 = 628 N - C«ng suÊt c¾t Ne (kW) Ne = Mx.n/9750 = 0,19(kW) n = 1000v/D = 612,3(vßng /ph) C¨n cø vµo c«ng suÊt c¾t, ®­êng kÝnh mòi khoan ta chän m¸y khoan ®øng K125(B¶ng 9.21-[IV], trg45). 3.1.4 X¸c ®Þnh l­c kÑp cÇn thiÕt: - Khi khoan xuÊt hiÖn m«men xo¾n Mc, lùc chiÒu trôc P0. M«men xo¾n kh«ng lµm xoay chi tiÕt quanh trôc mµ nã chØ cã thÓ lµm chi tiÕt bÞ tr­ît(trong tr­êng hîp xÊu nhÊt khi mòi khoan chØ c¾t b»ng mét l­ìi c¾t). Trªn s¬ ®å nhËn thÊy lùc chiÒu trôc P0 cã xu h­íng lµm chi tiÕt bÞ lËt. Khi ®ã ®Ó chi tiÕt kh«ng bÞ tr­ît th× lùc ma s¸t do lùc kÑp W g©y ra ph¶i th¾ng lùc g©y tr­ît do m«men xo¾n Mc g©y ra vµ lùc kÑp W ph¶i ®ñ lín ®Ó t¹o ra m«men chèng lËt dolùc chÒu trôc P0 g©y ra. - ViÖc tÝnh lùc kÑp ®­îc coi lµ gÇn ®óng trong ®iÒu kiÖn ph«i ë tr¹ng th¸i c©n b»ng tÜnh d­íi t¸c dông cña c¸c ngo¹i lùc. Ngo¹i lùc bao gåm lùc kÑp, ph¶n lùc ë c¸c ®iÓm tùa, lùc ma s¸t ë c¸c mÆt tiÕp xóc, lùc c¾t träng lùc cña chi tiÕt gia c«ng …. Trong thùc tÕ lùc c¾t kh«ng ph¶i lµ h»ng sè. Ngoµi ra cã nhiÒu ®iÒu kiÖn kh«ng æn ®Þnh nh­ bÒ mÆt ph«i kh«ng b»ng ph¼ng, nguån sinh lùc t¸c dông vµo c¸c c¬ cÊu kÑp ®Ó sinh ra lùc kÑp kh«ng æn ®Þnh … §Ó tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè g©y nªn kh«ng æn ®Þng nãi trªn ,khi tÝnh lùc kÑp ng­êi ta thªm vµo c¸c hÖ sè : K0 hÖ sè an toµn trong mäi tr­êng hîp K0=1,5 ¸ 2. K1 hÖ sè kÓ ®Õn l­îng d­ kh«ng ®Òu . K2 hÖ sè kÓ ®Õn dao cïn lµm t¨ng lùc c¾t K2=1 ¸ 1,9. K3 hÖ sè kÓ ®Õn v× c¾t kh«ng liªn tôc lµm t¨ng lùc c¾t . K4 hÖ sè kÓ ®Õn nguån sinh lùc kh«ng æn ®Þnh K5 hÖ s« kÓ ®Õn vÞ trÝ cña tay quay vÞ trÝ cuÈ c¬ cÊu kÑp thuËn tiÖn hay kh«ng . K6 hÖ sè tÝnh ®Õn lµm lËt ph«i quanh ®iÓm tùa HÖ sè ®iÒu chØnh chung K ®Ó ®¶m b¶o an toµn lµ : K=K0.K1.K2.K3.K4.K5.K6 K1=1; K4 =1,3; K5 =1,2; K6 =1,5 K =5,265 a. X¸c ®Þnh lùc kep theo ®iÒu kiÖn chèng lËt: * S¬ ®å tÝnh lùc: H×nh 8: S¬ ®å tÝnh lùc. Khi khoan d­íi t¸c dông cña lùc chiÒu trôc P0 t¸c dông c¸ch ®iÓm O mét ®o¹n l0 = 5 mm, t¹o ra m«men cã kh¶ n¨ng lµm lËt chi tiÕt quanh ®iÓm O. Nh­ vËy lùc kÑp ph¶i ®ñ lín ®Ó t¹o m«men chèng lËt. Do ®ã lùc kÑp Pk t¹o ra ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn c©n b»ng lùc: Trong ®ã l0 = 5 mm lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m mòi khoan ®Õn ®iÓm O. l1 = 85 mm lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt lùc kÑp bªn tr¸i ®Õn ®iÓm O l2 = 15 mm lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt lùc kÑp bªn ph¶i ®Õn ®iÓm O Thay c¸c gi¸ trÞ vµo ph­¬ng tr×nh trªn ta tÝnh ®­îc lùc kÑp W = 236(N) b. X¸c ®Þnh lùc kep theo ®iÒu kiÖn chèng tr­ît: Do chÕ t¹o kh«ng chÝnh x¸c vµ sai sè trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p t©m cña mòi khoan lÖch so víi t©m chi tiÕt mét kho¶ng e, nh­ng kho¶ng c¸ch nµy kh«ng ®¸ng kÓ cã thÓ bá qua. Tuy nhiªn trong tr­êng hîp xÊu nhÊt khi mòi khoan chØ c¾t b»ng mét l­ìi c¾t th× m«men xo¾n Mx sÏ t¹o ra mét lùc Pt cã kh¶ n¨ng lµm chi tiÕt bÞ tr­ît däc trôc. Tuy nhiªn do lùc kÑp tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn chèng tr­ît ®ñ lín ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chèng tr­ît nªn kh«ng cÇn thiÕt ph¶i kiÓm tra. 3.1.5 Chän c¬ cÊu sinh lùc Ta chän c¬ cÊu kÑp chÆt ph«i lµ ren do cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n dÔ chÕ t¹o, tù h·m tèt thao t¸c nhÑ nhµng phï hîp víi ph­¬ng ph¸p gia c«ng. Chän ®­êng kÝnh bu l«ng, theo c«ng thøc: d = C (mm). (®å ¸n gia c«ng c¬ khÝ tr 61). Trong ®ã : C = 1,4 ®èi víi ren hÖ mÐt c¬ b¶n s : øng suÊt kÐo, (kG/mm2) ®èi víi bu l«ng b»ng C45 th× s = 80 ¸ 100(MPa) ta chän s = 80 (MPa). W: lùc kÑp do ren t¹o ra (kG) d : ®­êng kÝnh ®Ønh ren, (mm) Thay c¸c sè liÖu vµo c«ng thøc trªn ta cã d = 2,4 mm Theo tiªu chuÈn ta chän d = 3 mm Chän c¬ cÊu sinh lùc lµ c¬ n¨ng xuÊt ph¸t tõ tay c«ng nh©n. Lùc kÑp nµy kh«ng æn ®Þnh thùc tÕ tÝnh to¸n ng­êi ta lÊy tõ 10 -15KG 3.2 TÝnh bÒn cho chi tiÕt chÞu lùc lín nhÊt 3.2.1 TÝnh søc bÒn cho bu l«ng kÑp: Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc bu l«ng kÑp trong ®å g¸ cã thÓ chÞu kÐo, nÐn, uèn , xo¾n, tõ ®ã sinh ra c¸c d¹ng h­ háng th­êng gÆp nh­ bÞ cong, bÞ ®øt th©n bu l«ng, bÞ ®øt c¸c ®­êng ren, ®Ó ®¶m b¶o cho bu l«ng kÑp ®ñ bÒn ph¶i tÝnh to¸n bÒn cho bu l«ng . NghiÖm bÒn theo øng suÊt t­¬ng ®­¬ng: Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc bu l«ng chÞu nÐn, uèn, xo¾n, dùa vµo søc bÒn vËt liÖu ta cã : 1,3*s (s: øng suÊt kÐo hoÆc nÐn cña bu l«ng khi lµm viÖc) s = Þ 1,3 Þ d = = 2,2(mm) Þ Tho¶ m·n. 3.2.2 TÝnh sai sè g¸ ®Æt: - Sai sè g¸ ®Æt lµ sai sè cña ph«i khi nã bÞ lÖch so víi trÝ yªu cÇu trong ®å g¸. Sai sè g¸ ®Æt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : e g® = (3.1) Trong ®ã : ec : Sai sè chuÈn. ekc: Sai sè kÑp ch.Æt ec: Sai sè ®å g¸. a) Sai sè chuÈn: V× bÒ mÆt ®Þnh vÞ trïng víi gèc kÝch th­íc nªn sai sè chuÈn ec = 0. b) Sai sè kÑp chÆt: Sai sè kÑp chÆt sinh ra do lùc kÑp chÆt cña ®å g¸ vµ ®­îc tÝnh bëi c«ng thøc sau: ekc= (3.2) Trong ®ã : KRz = 0,004 RZ = 40 mm. KHB = - 0,0016 Ct = 0,4 +0,012*F =1.36 n = 0.7 m= 0.7 F =80 mm2 Þ Kkc = 19.89mm. c) Sai sè ®å g¸ : Ta cã sai sè ®å g¸ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : e®g = (3.3) Trong ®ã : ect: Sai sè chÕ t¹o . em: Sai sè mßn . e®c : Sai sè ®iÒu chØnh . Sai sè mßn: em = b b = 0,3mm. N = 8000 sè l­îng chi tiÕt ®­îc g¸ ®Æt. em = 28,9 mm. Sai sè ®iÒu chØnh: LÊy e®c = 10 mm. Sai sè chÕ t¹o : Ta cã: Víi d =300 mm Þ = 80 mm. = 11,67 mm. Chän : ect= 10 mm. (3.3) Þ edg= 17,3 mm. (3.1) Þ eg® = 26,3 mm. < 80 mm. (Tho¶ m·n) . 3.2.3 C¬ cÊu kÑp chÆt, c¬ cÊu ®Þnh h­íng vµ kÕt cÊu cña ®å g¸ : (ThÓ hiÖn trªn b¶n vÏ ®å g¸ ) H×nh 9: S¬ ®å nguyªn lý ho¹t ®éng cña ®å g¸ khoan 3.3 Nguyªn lý lµm viÖc cña ®å g¸: §å g¸ thùc hiÖn nguyªn c«ng khoan, nguyªn lý g¸ ®Æt nh­ sau: 3.3.1 §Þnh vÞ: - §Þnh vÞ mÆt trô ngoµi F35 bëi 2 khèi V ng¾n(h¹n chÕ 2 bËc tù do) vµ mét chèt tú (h¹n chÕ 1 bËc tù do) Þ H¹n chÕ 5 bËc tù do. 3.3.2 KÑp chÆt: Ph«i ®­îc kÑp chÆt b»ng lùc kÑp cña c¬ cÊu kÑp ren vÝt khi ta vÆn tay vÆn. 3.3.3 Ho¹t ®éng: - §Çu tiªn ®Æt chi tiÕt lªn ®å g¸. §Þnh vÞ chi tiÕt b»ng mÆt ®Çu bëi mÆt trô ngoµi bëi 2 khèi V ng¾n 2 (h¹n chÕ 4 bËc tù do) vµ chèt tú 4(h¹n chÕ 1 bËc tù do – chèng dÞch chuyÓn theo ph­¬ng däc trôc). Sau ®ã ta ®Æt thanh kÑp 7 lªn vÆn chÆt tay vÆn 3 ®Ó kÑp chÆt chi tiÕt vµo 2 khèi V ng¾n. Sau ®ã quay bµn quay bµn quay 14 vÒ vÞ trÝ sao cho b¹c dÉn h­íng vÒ vÞ trÝ gia c«ng råi c¾m chèt ®Þnh vÞ 15 cè ®Þnh bµn quay.Khi ®Þnh vÞ song chi tiÕt ta tiÕn hµnh gia c«ng khoan lç F7,8 mm sau ®ã rót chèt ®Þnh vÞ 15, quay bµn quay 14 ®i mét gãc 1800, c¾m chèt ®Þnh vÞ 15 cè ®Þnh bµn quay tiÕn hµnh gia c«ng doa lç F 8 mm. Ngoµi ra ta còng cã thÓ kh«ng cÇn xoay bµn quay 14 b»ng c¸ch sö dông c¸c b¹c thay nhanh khi chuyÓn tõ nguyªn c«ng khoan lç sang nguyªn c«ng doa lç. - Sau khi gia c«ng xong chi tiÕt ta tiÕn hµnh th¸o chi tiÕt ra b»ng c¸ch th¸o tay vÆn 3, th¸o thanh kÑp 7, nhÊc chi tiÕt ra khái vÞ trÝ gia c«ng. -Qu¸ tr×nh gia c«ng c¸c chi tiÕt kh¸c hoµn toµn t­¬ng tù nh­ trªn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDACNCTM-DVHAU.doc
 • dwgchi tiet dieu chinh.dwg
 • docDai-May xay dung.doc
 • dwgDoga chuau.dwg
 • docket luan.doc
 • docloi noi dau-dai.doc
 • docloi noi dau.doc
 • docmuc luc.doc
 • docnhiem vu do an.doc
 • dwgphieucongnghe.dwg
 • dwgphoi dieu chinh.dwg
 • dwgSo do nguyen cong.dwg
 • doctai lieu tham khao.doc
Luận văn liên quan