Thiết kế quy trình công nghệ gia giá đỡ

Lời nói đầu Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức sâu rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sửa chữa và sử dụng. Mục tiêu của môn học là tạo điều kiện cho người học nắm vững và vận dụng có hiệu quả các phương pháp thiết kế, xây dựng và quản lý các quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí về kỹ thuật sản xuất và tổ chức sản xuất nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu trong điều kiện và qui mô sản xuất cụ thể. Môn học còn truyền đạt những yêu cầu về chỉ tiêu công nghệ trong quá trình thiết kế các kết cấu cơ khí để góp phần nâng cao hiệu quả chế tạo chúng. Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy nằm trong chương trình đào tạo của ngành chế tạo máy thuộc khoa cơ khí có vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo cho sinh viên hiểu một cách sâu sắc về những vấn đề mà ngườ kỹ sư gặp phải khi thiết kế một qui trình sản xuất chi tiết cơ khí. Được sự giúp đỡ tận tình của các thầy giáo, và đặc biệt là thầy giáo Pgs.Ts Tăng Huy đã giúp em hoàn thành tốt đồ án môn học này. Em xin chân thành cảm ơn. Lời nói đầu I : Phân tích chức năng làm việc của chi tiết . II : Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết III : Xác định dạng sản xuất IV : Chọn phương pháp chế tạo phôi . V : Lập thứ tự các nguyên công . VI : Tính lượng dư cho một bề mặt, tra lượng dư cho các bề mặt còn lại. VII : Tính chế độ cắt cho một nguyên công . VIII: Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công . IX : Tính và thiết kế đồ gá . Tài liệu tham khảo

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1687 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế quy trình công nghệ gia giá đỡ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh c¬ khÝ nãi riªng ®ßi hái kü s­ c¬ khÝ vµ c¸n bé kü thuËt c¬ khÝ ®­îc ®µo t¹o ra ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng, ®ång thêi ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ th­êng gÆp trong s¶n xuÊt, söa ch÷a vµ sö dông. Môc tiªu cña m«n häc lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi häc n¾m v÷ng vµ vËn dông cã hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ, x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm c¬ khÝ vÒ kü thuËt s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt nh»m ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt theo yªu cÇu trong ®iÒu kiÖn vµ qui m« s¶n xuÊt cô thÓ. M«n häc cßn truyÒn ®¹t nh÷ng yªu cÇu vÒ chØ tiªu c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu c¬ khÝ ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ chÕ t¹o chóng. §å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y n»m trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña ngµnh chÕ t¹o m¸y thuéc khoa c¬ khÝ cã vai trß hÕt søc quan träng nh»m t¹o cho sinh viªn hiÓu mét c¸ch s©u s¾c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò mµ ng­ê kü s­ gÆp ph¶i khi thiÕt kÕ mét qui tr×nh s¶n xuÊt chi tiÕt c¬ khÝ. §­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy gi¸o, vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Pgs.Ts T¨ng Huy ®· gióp em hoµn thµnh tèt ®å ¸n m«n häc nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Sinh viªn: Vò V¨n S¸u ®å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y I. Ph©n tÝch chøc n¨ng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt Do gi¸ ®ì lµ lo¹i chi tiÕt quan träng trong mét s¶n phÈm cã l¾p trôc. Chi tiÕt gi¸ ®ì mµ chóng ta ph¶i thiÕt kÕ lµ lo¹i gi¸ ®ì trôc .Bao gåm c¸c mÆt chÝnh víi c¸c chøc n¨ng lµm viÖc kh¸c nhau. MÆt ®¸y cã t¸c dông ®Þnh vÞ chi tiÕt lªn nÒn hoÆc lªn mét chi tiÕt kh¸c vµ hai bªn ®­îc xÎ r·nh ®Ó kÑp chÆt b»ng bul«ng xuèng nÒn. BÒ mÆt lµm viÖc chñ yÕu lµ lç trô hai bËc F30 vµ F20. Cã t¸c dông ®Þnh vÞ vµ dÉn h­íng cho trôc, nÕu trôc lµm viÖc ë tr¹ng th¸i tÜnh th× bul«ng M20x1,5 cã t¸c dông kÑp chÆt trôc. PhÇn mÆt bÝch phÝa trªn ®­îc n¾p víi mét chi tiÕt kh¸c lµm t¨ng ®é cøng v÷ng cho trôc. PhÝa bªn ngoµi lç F30 cã hai g©n t¨ng cøng cho chi tiÕt . Chi tiÕt lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn rung ®éng vµ t¶i träng thay ®æi. Dùa vµo kÕt cÊu chi tiÕt vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc ta thÊy gi¸ ®ì lµ chi tiÕt d¹ng hép. VËt liÖu sö dông lµ : GX 15-32 , cã c¸c thµnh phÇn ho¸ häc sau : C = 3 4 3,7 Si = 1,2 4 2,5 Mn = 0,25 4 1,00 S < 0,12 P =0,05 4 1,00 [d]bk = 150 Mpa ; [d]bu = 320 MPa II. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu chi tiÕt Dùa vµo ®iÒu kiÖn kü thuËt cho chi tiÕt d¹ng hép: §é song song cña c¸c bÒ mÆt chÝnh 0,05 ¸ 0,1. C¸c lç cã ®é chÝnh x¸c cÊp 1¸3, ®é nh¸m bÒ mÆt ®¹t Ra = 2,5 ¸ 0,63. MÆt trªn cña gi¸ ®ì cã ®ñ ®é cøng v÷ng ®Ó khi gia c«ng kh«ng bÞ biÕn d¹ng cã thÓ dïng chÕ ®é c¾t cao , ®¹t n¨ng suÊt cao C¸c bÒ mÆt lµm chuÈn cã ®ñ diÖn tÝch nhÊt ®Þnh ®Ó cho phÐp thùc hiÖn nhiÒu nguyªn c«ng khi dïng bÒ mÆt ®ã lµm chuÈn vµ ®¶m b¶o thùc hiÖn qu¸ tr×nh g¸ ®Æt nhanh . Chi tiÕt gi¸ ®ì ®­îc chÕ t¹o b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc . KÕt cÊu t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n , tuy nhiªn khi gia c«ng c¸c r·nh b¾t bul«ng, lç ®Þnh vÞ vµ lç lµm viÖc chÝnh F30 cÇn ph¶i ghÐp víi trôc vËy cÇn ph¶i gia c«ng cho chÝnh x¸c ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt . C¸c bÒ mÆt cÇn gia c«ng c¬ lµ : 1. Gia c«ng bÒ mÆt ph¼ng ®¸y A víi®é bãng cao Rz= 20mm ®Ó lµm chuÈn tinh cho nguyªn c«ng sau . 2.Gia c«ng 2 mÆt trªn C&B ®Ó chuÈn bÞ gia c«ng 2 lç F14 ®Ó cïng mÆt ®¸y A lµm chuÈn tinh gia nguyªn c«ng sau . 3.Gia c«ng 2 lç F14 . 4.Gia c«ng lç F20&F30. 5.Tar« ren M20x1,5. C¸c bÒ mÆt kh«ng cÇn gia c«ng c¬ lµ: C¸c mÆt bªn cña mÆt ®¸y, mÆt bÝch phÝa trªn vµ mÆt bªn cña lç trôc hai bËc kh«ng cã yªu cÇu vÒ ®é nh¸m bÒ mÆt nh­ng cã yªu cÇu vÒ dung sai kÝch th­íc 50±0,25,140±0,5,80±0,25,70±0,25,120±0,5 .C¸c yªu cÇu vÒ dung sai kÝch th­íc ®­îc tho¶ m·n khi ta ®óc víi cÊp chÝnh x¸c I. IIi-x¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt Muèn x¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt tr­íc hÕt ta ph¶i biÕt s¶n l­îng hµng n¨m cña chi tiÕt gia c«ng . S¶n l­îng hµng n¨m ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : N = N1.m (1+) Trong ®ã: N- Sè chi tiÕt ®­îc s¶n xuÊt trong mét n¨m N1- Sè s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt trong mét n¨m (10.000 chiÕc/n¨m) m- Sè chi tiÕt trong mét s¶n phÈm a- PhÕ phÈm trong x­ëng ®óc a =(3 ¸ 6) % b- Sè chi tiÕt ®­îc chÕ t¹o thªm ®Ó dù tr÷ b =(5 ¸ 7)% VËy N = 10.000.1(1 +) =11.000 chi tiÕt /n¨m Träng l­îng cña chi tiÕt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Q = V.g (kg) Trong ®ã: Q - Träng l­îng chi tiÕt g - Träng l­îng riªng cña vËt liÖu ggang x¸m= 6,8 ¸ 7,4 Kg/dm3 V - ThÓ tÝch cña chi tiÕt V = V§ + VG + VT V§- ThÓ tÝch phÇn ®¸y VG- ThÓ tÝch gi÷a VT-ThÓ tÝch phÇn trªn V§=» V§=» 132564mm3 VG = [3,14(22,52-152)31+3,14(22,52-102)8+14.28.10] = 32441 mm3 VT = = 37127,25 mm3 V = V§ + VG + VT = 132564+32441+37127 = 202132mm3 = 0,202132dm3 VËy Q = V.g = 0,202132.7,2 » 1,455 (kg) Dùa vµo b¶ng 2 (TK§ACNCTM) ta cã d¹ng s¶n xuÊt lµ d¹ng s¶n xuÊt hµng lo¹t lín. IV- X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i KÕt cÊu cña chi tiÕt kh«ng phøc t¹p nh­ng vËt liÖu cña chi tiÕt lµ gang x¸m 15x32 nªn ta dïng ph­¬ng ph¸p ®óc,øng víi nh÷ng yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt vµ d¹ng s¶n xuÊt hµng lo¹t lín nªn ta chän ph­¬ng ph¸p ®óc trong khu«n c¸t lµm khu«n b»ng m¸y víi mÉu kim lo¹i vµ ®é chÝnh x¸c cÊp I. Sau khi ®óc cÇn cã nguyªn c«ng lµm s¹ch vµ c¾t ba via . V. thø tù c¸c nguyªn c«ng 1. X¸c ®Þnh ®­êng lèi c«ng nghÖ Do s¶n xuÊt hµng lo¹t võa nªn ta chän ph­¬ng ph¸p gia c«ng mét vÞ trÝ, gia c«ng tuÇn tù. Dïng m¸y v¹n n¨ng kÕt hîp víi ®å g¸ chuyªn dïng . 2. Chän ph­¬ng ph¸p gia c«ng - Gia c«ng mÆt ph¼ng ®¸y A b»ng ph­¬ng ph¸p phay dïng dao phay mÆt ®Çu, ®Çu tiªn lµ phay th« sau ®ã lµ phay tinh ®¹t ®é bãng bÒ mÆt Ra ³ 10mm. - Gia c«ng mÆt ph¼ng B b»ng ph­¬ng ph¸p phay dïng dao phay mÆt ®Çu víi ®é chÝnh x¸c 70±0,15 vµ ®é bãng ®¹t Rz=40mm . - Gia c«ng 2 mÆt ph¼ng C b»ng ph­¬ng ph¸p phay dïng dao phay mÆt ®Çu víi ®é chÝnh x¸c 17±0,05 vµ ®é bãng bÒ mÆt ®¹t Rz=40mm. - Gia c«ng lç F30 b»ng khoan ,khoÐt, doa víi ®é chÝnh x¸c f30±0,023víi ®é bãng bÒ mÆt ®¹t Ra = 1,25mm. - Gia c«ng 2 r·nh cã nöa trô F14 b»ng khoan, phay. - Gia c«ng 2 r·nh vu«ng D 10x10 b»ng dao phay ®Üa ba mÆt. *LËp thø tù c¸c nguyªn c«ng 1. Nguyªn c«ng I : Gia c«ng mÆt ph¼ng ®¸y A b»ng ph­¬ng ph¸p phay th« sau ®ã phay tinh. 2. Nguyªn c«ng II : Gia c«ng mÆt ph¼ng B & C b»ng ph­¬ng ph¸p phay. 3.Nguyªn c«ng III : KiÓm tra ®é song song gi÷a 2 mÆt C vµ A. 4. Nguyªn c«ng IV : Gia c«ng 2 lç F14 b»ng ph­¬ng ph¸p : :Khoan víi ®­êng kÝnh mòi khoan :KhoÐt víi ®­êng kÝnh mòi khoÐt :Doa víi ®­êng kÝnh mòi doa 5. Nguyªn c«ng V : Gia c«ng lç F20 &F30 b»ng ph­¬ng ph¸p: :Khoan víi ®­êng kÝnh mòi khoan :KhoÐt víi ®­êng kÝnh mòi khoÐt :Doa víi ®­êng kÝnh mòi doa 6. Nguyªn c«ng VI : Gia c«ng 2 r·nh vu«ng D 10x10 b»ng dao phay ®Üa. 7. Nguyªn c«ng VII : Gia c«ng 2 r·nh b¸n trô B b»ng dao phay ®Üa. 8. Nguyªn c«ng VIII : Gia c«ng lç ren M20x1,5 b»ng tar«. 9. Nguyªn c«ng IX : KiÓm tra. Nguyªn c«ng I : Phay th«, phay tinh mÆt ®¸y A *S¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 5 bËc tù do:trong ®ã 4 chèt tú cÇu trong ®ã cã mét chèt ®iÒu chØnh ®­îc ë mÆt B h¹n chÕ 3 bËc tù do, hai chèt tú cÇu ë mÆt bªn h¹n chÕ 2 bËc tù do. Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt tõ trªn vu«ng gãc xuèng b»ng ®ßn kÑp liªn ®éng. *Chän m¸y: M¸y phay ®øng v¹n n¨ng 6H12 MÆt lµm viÖc cña bµn m¸y: 400 ´ 1600mm. C«ng suÊt ®éng c¬: N = 10kw, hiÖu suÊt m¸y h = 0,75. Tèc ®é trôc chÝnh: 18 cÊp: 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500. Lùc c¾t chiÒu trôc lín nhÊt cho phÐp t¸c dông lªn bµn m¸y: Pmax =19,650N(2000kg). *Chän dao: Tra b¶ng 4.92 ( STCNCTM tËp1) dao phay mÆt ®Çu b»ng thÐp giã P18 D(Js) = 40 mm ; L = 20 mm ; d(H7) = 16 mm ; Z = 10 Dao phay mÆt ®Çu r¨ng nhá, cã then däc Gãc nghiªng r·nh tho¸t phoi w = 25o HoÆc dao phay mÆt ®Çu r¨ng ch¾p m¶nh hîp kim cøng tra b¶ng 4.94 D = 100 B = 39 d(H7) = 32 Z = 10 Nguyªn c«ng IV : Phay th«, phay tinh mÆt trªn ®Ó b¾t vÝt B *S¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 5 bËc tù do:trong ®ã 2 phiÕn tú ë mÆt A ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 3 bËc tù do, hai chèt tú cÇu ë mÆt bªn h¹n chÕ 2 bËc tù do. Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt tõ trªn vu«ng gãc xuèng b»ng ®ßn kÑp liªn ®éng. *Chän m¸y: M¸y phay ®øng v¹n n¨ng 6H12 MÆt lµm viÖc cña bµn m¸y: 400 ´ 1600mm. C«ng suÊt ®éng c¬: N = 10kw, hiÖu suÊt m¸y h = 0,75. Tèc ®é trôc chÝnh: 18 cÊp *Chän dao: Tra b¶ng 4.92 ( STCNCTM tËp1) dao phay mÆt ®Çu b»ng thÐp giã P18 D(Js) = 40 mm ; L = 20 mm ; d(H7) = 16 mm ; Z = 10 Dao phay mÆt ®Çu r¨ng nhá, cã then däc Gãc nghiªng r·nh tho¸t phoi w = 25o HoÆc dao phay mÆt ®Çu r¨ng ch¾p m¶nh hîp kim cøng tra b¶ng 4.94 D = 100 B = 39 d(H7) = 32 Z = 10 Nguyªn c«ng V : Khoan 4 lç b¾t vÝt ë ®¸y F10 *S¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do: ®Þnh vÞ b»ng 2 phiÕn tú lªn mÆt B ®· gia c«ng h¹n chÕ 3 bËc tù do, chèt c«n tuú ®éng ®Þnh vÞ vµo nöa lç F30 ch­a gia c«ng h¹n chÕ 2 bËc tù do, mét chèt tú cÇu vµo mÆt bªn ch­a gia c«ng ®Þnh vÞ 1 bËc tù do. Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng 1 thanh kÑp tõ trªn vu«ng gãc xuèng. *Chän m¸y : Khoan cÇn 2H52 §­êng kÝnh gia c«ng lín nhÊt : 35 mm Kho¶ng c¸ch tõ t©m trôc chÝnh tíi trôc m¸y: 320¸1250 mm Kho¶ng c¸ch tõ trôc chÝnh tíi bµn m¸y: 320¸1400 mm C«n mãc trôc chÝnh : N04 Sè cÊp tèc ®é : 21 ; Giíi h¹n vßng quay: 25¸25000 vßng/phót Sè cÊp tèc cÊp tèc ®é ch¹y dao : 12 cÊp Giíi h¹n ch¹y dao : 0,056¸2,5 mm/vßng C«ng suÊt ®éng c¬: 3 kW KÝch th­íc m¸y 870x2140 mm §é phøc t¹p söa ch÷a R: 29 *Chän mòi khoan ruét gµ tra b¶ng 4.40 ( sæ tay CNCTM tËp 1 ) b»ng thÐp giã P18 ®u«i trô lo¹i ng¾n víi ®­êng kÝnh d = 10mm; chiÒu dµi L = 60mm ; chiÒu dµi phÇn lµm viÖc l = 10mm Nguyªn c«ng VI: Phay mÆt C l¾p ghÐp víi nöa trªn *§Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do :®Þnh vÞ b»ng 2 phiÕn tú lªn mÆt ph¼ng ®¸y A ®· gia c«ng h¹n chÕ 3 bËc tù do, 1 chèt trô ng¾n vµo lç F10 ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 2 bËc tù do, 1 chèt tr¸m vµo lç F10 ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 1 bËc tù do. Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp liªn ®éng kÑp tõ trªn vu«ng gãc xuèng. *Chän m¸y: : M¸y phay ngang 6H82 C«ng suÊt m¸y Nm = 7 KW Sè cÊp tèc ®«.: 18 ; Sè vßng quay trôc chÝnh: 3041500 *Chän dao: Dïng 4 dao phay ®Üa 3 mÆt r¨ng ghÐp l¹i víi nhau phay cïng mét lóc tra b¶ng 4.82 ( sæ tay CNCTM tËp 1 ) : 2 dao ®­êng kÝnh D(Js16) = 55 ; B = 12 ; d(H7) =22 ; Z =16 2 dao ®­êng kÝnh D(Js16) = 63 ; B = 9 ; d(H7) =22 ; Z =16 nguyªn c«ng vii: Khoan 2 lç F6 trªn mÆt ph¼ng C *§Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do: ®Þnh vÞ b»ng 2 phiÕn tú lªn mÆt ph¼ng ®¸y A ®· gia c«ng h¹n chÕ 3 bËc tù do, 1 chèt trô ng¾n vµo lç F10 ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 2 bËc tù do, 1 chèt tr¸m vµo lç F10 ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 1 bËc tù do. Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng mét ®ßn kÑp tõ trªn vu«ng gãc xuèng. *Chän m¸y : Khoan cÇn 2H53 §­êng kÝnh gia c«ng lín nhÊt : 35 mm Kho¶ng c¸ch tõ t©m trôc chÝnh tíi trôc m¸y: 320¸1250 mm Kho¶ng c¸ch tõ trôc chÝnh tíi bµn m¸y: 320¸1400 mm C«n mãc trôc chÝnh :N04 Sè cÊp tèc ®é :21 ; Giíi h¹n vßng quay: 25¸25000 vßng/phót Sè cÊp tèc cÊp tèc ®é ch¹y dao : 12 cÊp Giíi h¹n ch¹y dao : 0,056¸2,5 mm/vßng C«ng suÊt ®éng c¬: 3 kW KÝch th­íc m¸y 870x2140 mm §é phøc t¹p söa ch÷a R: 29 *Chän mòi khoan ruét gµ tra b¶ng 4.40 ( sæ tay CNCTM tËp 1 ) b»ng thÐp giã P18 ®u«i trô lo¹i ng¾n víi ®­êng kÝnh d = 6 mm; chiÒu dµi L = 60mm ; chiÒu dµi phÇn lµm viÖc l = 10mm nguyªn c«ng Viii: Tar« 2 lç F6 thµnh 2xM8 b»ng tay nguyªn c«ng ix: L¾p 2 nöa l¹i víi nhau nguyªn c«ng x: Khoan, doa 2 lç F8 *§Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do: ®Þnh vÞ b»ng 2 phiÕn tú lªn mÆt ph¼ng ®¸y A ®· gia c«ng h¹n chÕ 3 bËc tù do, 1 chèt trô ng¾n vµo lç F10 ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 2 bËc tù do, 1 chèt tr¸m vµo lç F10 ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 1 bËc tù do. Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng mét ®ßn kÑp tõ trªn vu«ng gãc xuèng. *Chän m¸y : Khoan cÇn 2H53 §­êng kÝnh gia c«ng lín nhÊt : 35 mm Kho¶ng c¸ch tõ t©m trôc chÝnh tíi trôc m¸y: 320¸1250 mm Kho¶ng c¸ch tõ trôc chÝnh tíi bµn m¸y: 320¸1400 mm C«n mãc trôc chÝnh :N04 Sè cÊp tèc ®é :21 ; Giíi h¹n vßng quay: 25¸25000 vßng/phót Sè cÊp tèc cÊp tèc ®é ch¹y dao : 12 cÊp Giíi h¹n ch¹y dao : 0,056¸2,5 mm/vßng C«ng suÊt ®éng c¬: 3 kW KÝch th­íc m¸y 870x2140 mm §é phøc t¹p söa ch÷a R: 29 *Chän mòi khoan ruét gµ tra b¶ng 4.40 ( sæ tay CNCTM tËp 1 ) b»ng thÐp giã P18 ®u«i trô lo¹i ng¾n víi ®­êng kÝnh d = 8 mm; chiÒu dµi L = 100mm; chiÒu dµi phÇn lµm viÖc l = 20mm Chän mòi doa m¸y liÒn khèi chu«i c«n b»ng hîp kim cøng D = 8 mm ; L = 120 mm ; l = 20 mm Nguyªn c«ng xI: Phay 2 mÆt D cïng mét lóc *§Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do :®Þnh vÞ b»ng 2 phiÕn tú lªn mÆt ph¼ng ®¸y A ®· gia c«ng h¹n chÕ 3 bËc tù do, 1 chèt trô ng¾n vµo lç F10 ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 2 bËc tù do, 1 chèt tr¸m vµo lç F10 ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 1 bËc tù do. Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp liªn ®éng kÑp tõ trªn xuèng vµo mÆt ph¼ng B *Chän m¸y: : M¸y phay ngang v¹n n¨ng 6H82 C«ng suÊt m¸y Nm = 7 KW *Chän dao: Dïng 2 dao phay ®Üa 3 mÆt r¨ng ghÐp l¹i víi nhau phay cïng mét lóc tra b¶ng 4.82 ( sæ tay CNCTM tËp 1 ) : 2 dao ®­êng kÝnh D(Js16) = 125 ; B = 12 ; d(H7) =32 ; Z =22 Nguyªn c«ng xIi: KhoÐt, doa lç F30 *§Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do :®Þnh vÞ b»ng 2 phiÕn tú lªn mÆt ph¼ng ®¸y A ®· gia c«ng h¹n chÕ 3 bËc tù do, 1 chèt trô ng¾n vµo lç F10 ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 2 bËc tù do, 1 chèt tr¸m vµo lç F10 ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 1 bËc tù do. Chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng ®ßn kÑp liªn ®éng kÑp tõ ph¶i sang tr¸i vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng B *Chän m¸y: M¸y doa to¹ ®é 2B430 N = 1,7 kW ; Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh: 4642880 v/ph *Chän dao : Mòi khoÐt g¾n m¶nh hîp kim cøng chu«i c«n tra b¶ng 4.47 vµ 4.48 (sæ tay CNCTM tËp 1) cã: D = 30 ; L = 180 ; l = 90 ; d = 20 g = 50; a = 80; w = 100 ;j0 = 40 ; j01 = 30 ; f = 1 mm Mòi doa m¸y cã g¾n c¸c m¶nh hîp kim cøng chu«i c«n tra b¶ng 4.49 ( sæ tay CNCTM tËp 1 ) cã: D = 30 ; L = 140 ; l = 18 Nguyªn c«ng xIii: KiÓm tra ®é song song cña ®­êng t©m lç F30 víi mÆt ®¸y A vµ ®é vu«ng gãc cña ®­êng t©m lç F30 víi mÆt D Chi tiÕt ®Þnh vÞ trªn bµn MAP h¹n chÕ 3 bËc tù do, l¾p b¹c c«n vµ trôc g¸ vµo lç F30 tiÕn hµnh kiÓm tra. *Hai ®ång hå ®o l¾p trªn 1 ®Õ c¸ch nhau 60 mm, ®Æt ®Õ trªn bµn MAP vµ ®Æt ®ång hå vµo ®iÓm cao nhÊt cña trôc g¸ ta ®o ®­îc ®é kh«ng song song cña ®­êng t©m lç F30 víi mÆt ®¸y A. C«ng thøc tÝnh: DSS(E/A) = x2 - x1 *§Æt ®ång hå ®o cè ®Þnh trªn trôc g¸ vµ kim ®ång hå tiÕp xóc trªn mÆt D,sau ®ã ta xoay trôc g¸ ta ®o ®­îc ®é kh«ng vu«ng gãc cña ®­êng t©m lç F30 víi mÆt D. C«ng thøc tÝnh: DVg(E/D) = (x2 - x1)/2 Nguyªn c«ng xIv: Gia c«ng 2 lç l¾p chèt ®Þnh vÞ F8 cña chi tiÕt gi¸ ®ì trªn chi tiÕt kh¸c trong m¸y nµo ®ã ( lç nµy ®­îc chÕ t¹o khi l¾p r¸p) b»ng ph­¬ng ph¸p khoan sau ®ã doa. Vi. tÝnh l­îng d­ cho mét bÒ mÆt vµ tra l­îng d­ c¸c bÒ mÆt cßn l¹i L­îng d­ gia c«ng ®­îc x¸c ®Þnh hîp lý vÒ trÞ sè vµ dung sai sÏ gãp phÇn b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ v×: L­îng d­ qu¸ lín sÏ tèn nguyªn vËt liÖu, tiªu hao lao ®éng ®Ó gia c«ng nhiÒu ®ång thêi tèn n¨ng l­îng ®iÖn, dông cô c¾t, vËn chuyÓn nÆng . . . dÉn ®Õn gi¸ thµnh t¨ng. Ng­îc l¹i, l­îng d­ qu¸ nhá sÏ kh«ng ®ñ ®Ó hít ®i c¸c sai lÖch cña ph«i ®Ó biÕn ph«i thµnh chi tiÕt hoµn chØnh. Trong c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y, ng­êi ta sö dông hai ph­¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh l­îng d­ gia c«ng: Ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ph©n tÝch. Ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm x¸c ®Þnh l­îng d­ gia c«ng b»ng kinh nghiÖm. Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ kh«ng xÐt ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn gia c«ng cô thÓ nªn gi¸ trÞ l­îng d­ th­êng lín h¬n gi¸ trÞ cÇn thiÕt. Ng­îc l¹i, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ph©n tÝch dùa trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c yÕu tè t¹o ra líp kim lo¹i cÇn ph¶i c¾t gät ®Ó t¹o ra chi tiÕt hoµn chØnh. Trong ®å ¸n nµy chØ tÝnh l­îng d­ theo ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch cho nguyªn c«ng XII, cßn l¹i lµ thèng kª kinh nghiÖm. Nguyªn c«ng xii: 1-TÝnh l­îng d­ khi gia c«ng lç f30+0,021 §é chÝnh x¸c ph«i cÊp 2 khèi l­îng ph«i 0,451+1,157 kg ,vËt liÖu Gang x¸m GX15-32 cã HB = 190. Quy tr×nh c«ng nghÖ gåm 3 b­íc : khoÐt , doa th«, doa tinh. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ b»ng mÆt ®¸y vµ 2 lç f10 . Theo b¶ng 10 , ThiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM ta cã Rza vµ Ta cña ph«i lµ 250 vµ 350 mm . Sai lÖch kh«ng gian tæng céng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: rph«i = Gi¸ trÞ sai lÖch rcm = = 283 mm Víi: db= 400 mm dc= 400 mm rc = víi d,l lµ ®­êng kÝnh vµ chiÒu dµi cña lç. rc gi¸ trÞ cong vªnh cña lç ®­îc tÝnh c¶ hai ph­¬ng h­íng kÝnh vµ h­íng trôc. Theo b¶ng 15 (S¸ch HDTK§ACNCTM) ta cã ®èi ph«i ®óc Dk =2 Þ rc = =134 mm Sai lÖch kh«ng gian tæng céng lµ: rph«i = = 313 mm Sai sè kh«ng gian cßn l¹i sau khoÐt lµ: r1 = 0,05. rph«i = 0,05.313 = 15,6 mm Sai sè kh«ng gian cßn l¹i sau doa th« lµ: r2 = 0,2. r1 = 0,2.15,5 = 3,12 mm *Sai sè g¸ ®Æt khi khoÐt ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: e®g = Sai sè chuÈn trong tr­êng hîp nµy xuÊt hiÖn lµ do chi tiÕt bÞ xoay khi ®Þnh vÞ vµo 2 chèt mµ 2 chèt cã khe hë víi lç ®Þnh vÞ rmax = dA + dB + rmin dA :dung sai cña lç ®Þnh vÞ dA = 0,016 mm dB : dung sai cña ®­êng kÝnh chèt db = 0,014 mm rmin:khe hë nhá nhÊt gi÷a lç vµ chèt: rmin = 0,013 mm Gãc xoay lín nhÊt cña chi tiÕt: tga = rmax/H H: lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 lç chuÈn tga = ( 0,016 + 0,014 + 0,013 )/92 = 0,00047 Khi ®ã sai sè chuÈn trªn chiÒu dµi lç gia c«ng lµ: ec = L.tga = 60.0,00047 = 0,028 mm = 28 mm ChiÒu dµi lç gia c«ng L = 60 mm Sai sè kÑp chÆt ®­îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 24(TK§ACNCTM): eK = 60 mm VËy sai sè g¸ ®Æt lµ: eg® = = 66 mm Sai sè g¸ ®Æt ë nguyªn c«ng doa th«: eg®1 =0,05.eg® = 3,3 mm Sai sè g¸ ®Æt ë nguyªn c«ng doa th«: eg®2 =0,2.eg®1 = 0,66 mm *X¸c ®Þnh l­îng d­ nhá nhÊt theo c«ng thøc: B­íc khoÐt Þ 2Zmin = 2( 250 + 350 + ) = 1836 (mm ). Theo b¶ng 3-87 Sæ tay CNCTM I ,ta cã Rza = 40 (mm ). Ta = 40 (mm ). B­íc doa th« 2Z1min = 2( 40 + ) = 112 (mm ). Theo b¶ng 3-87 Sæ tay CNCTM I ,ta cã Rza =10 (mm ). Ta = 20 (mm ). Doa tinh : 2Zbmin = 2( 10+ 20) = 60(mm ). Ta cã b¶ng tÝnh l­îng d­ sau: Rz mm Ta mm r mm e mm 2Zmin mm Dt mm d mm Dmax mm Dmin mm 2Zmin mm 2Zmax mm Ph«i KhoÐt Doa th« Doatinh 250 40 10 5 350 40 20 10 313 15,6 3,12 66 3,3 0,66 1836 112 60 28,013 29,849 29,961 30,021 400 130 52 21 28,013 29,849 29,961 30,021 27,613 29,719 29,909 30,00 1836 112 60 2106 190 91 Khi doa tinh : 2Zmax = 30,00 - 29,909 = 0,091 mm 2Zmin = 30,021 - 29,961 = 0,060 mm Khi doa th« : 2Zmax = 29,909 - 29,719 = 0,190 mm 2Zmin = 29,961 - 29,849 = 0,112 mm Khi khoÐt : 2Zmax = 29,719 - 27,631 = 2,106 mm 2Zmin = 29,849 - 28,013 = 1,836 mm + L­îng d­ tæng céng 2Z0max = 91 + 190 +2106 = 2387 mm 2Z0min = 60 + 112 + 1836 =2008 mm KiÓm tra kÕt qu¶ tÝnh to¸n : 2Z0max- 2Z0min = 2387 - 2008 = 379 (mm) dph- dct =400 - 21 = 379 (mm) + KiÓm tra b­íc trung gian : doa th« 2Zmax- 2Zmin = 190 - 112 = 78 (mm) d1- d2 = 130 - 52 = 78 (mm) 2- Tra l­îng d­ cho c¸c nguyªn c«ng cßn l¹i Nguyªn c«ng iii: Sau ®óc: 2,5 mm Phay th«: 1,9 mm Phay tinh: 0,6 mm Dung sai: -0,36 Nguyªn c«ng iv:Sau ®óc: 2,5 mm Phay th«: 1,9 mm Phay tinh:0,6 mm Dung sai: -0,36 Nguyªn c«ng v: Khoan b»ng mòi khoan F10 ; Dung sai: 60,1 Nguyªn c«ng vi: Sau ®óc: 2,5 mm ;Phay th«: 1,9 mm Phay tinh: 0,6 mm Dung sai: 60,17 Nguyªn c«ng vii: Khoan b»ng mòi khoan F6 Nguyªn c«ng x: Khoan b»ng mòi khoan F7,8 L­îng d­ sau khoan lµ 0,2 mm Doa b»ng mòi doa F8 ; Dung sai: 60,018 Nguyªn c«ng xi: Sau ®óc: 2,5 mm ;Phay th«: 1,9 mm Phay tinh: 0,6 mm Dung sai: 60,17 Nguyªn c«ng xiv: L­îng d­ sau ®óc lµ 2,5 mm Phay th« 1,9 mm Phay tinh 0,6 mm ; Dung sai: 60,2 vii. tÝnh chÕ ®é c¾t cho mét nguyªn c«ng vµ tra cho c¸c nguyªn c«ng cßn l¹i 1. TÝnh chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng XII §©y lµ nguyªn c«ng khoÐt, doa lç F30 *B­íc khoÐt: Dao P6M5 a) ChiÒu s©u c¾t t = 0,5( D - d ) = 0,918 mm b) L­îng ch¹y dao S = 0,8 mm/vßng tra b¶ng 5.26 (sæ tay CNCTM tËp 2) c) Tèc ®é c¾t V: CVvµ c¸c sè mò tra b¶ng 5.29 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) CV = 18,8 ; q =0,2 ; m =0,125 ; x = 0,1 ; y = 0,4 Chu kú bÒn T tra b¶ng 5.30 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) T = 40 HÖ sè ®iÒu chØnh chung cho tèc ®é c¾t tÝnh ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn c¾t thùc tÕ: kV = knv.kMV.kuv.klv kMV : HÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng kuv : HÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu dông cô c¾t klv : HÖ sè phô thuéc vµo chiÒu s©u khoÐt Tra b¶ng 5.145.4 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) kMV = (190/190)1,3 = 1 Tra b¶ng 5.6 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) kuv = 1 Tra b¶ng 5.31 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) klv = 1 Tra b¶ng 5.5 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) knv = 0,85 kV = 1.0,85.1.1 = 0,85 Tèc ®é c¾t: = 22 m/phót d)M« men xo¾n Mx vµ lùc chiÒu trôc P0 Mx = 10.CM.Dq.tx.Sy.kP P0 = 10. CP.Dq.tx.Sy.kP Tra b¶ng 5.32 cã: CP = 46 ; q = 0 ; x = 1 ; y = 0,4 CM = 0,196 ; q = 0,85 ; x = 0,8 ; y = 0,7 Tra b¶ng 5.9 cã kP = 1 Mx = 10.0,196.29,940,85.0,9181.0,80,4.1 = 29,6 N.m P0 = 10.46.29,940.0,9180,8.0,80,7.1 = 336 N e) C«ng suÊt c¾t Ne = Mx.n/9750 = 29,6.260/9750 = 0,7 kW n = 1000.V/3,14.D = 1000.22/3,14.29,828 = 235 vßng/phót *B­íc doa th«: a) ChiÒu s©u c¾t t = 0,5( D - d ) = 0,056 mm b) L­îng ch¹y dao S = 2,1 mm/vßng tra b¶ng 5.26 (sæ tay CNCTM tËp 2) c) Tèc ®é c¾t V: CVvµ c¸c sè mò tra b¶ng 5.29 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) CV = 15,6 ; q =0,2 ; m =0,3 ; x = 0,1 ; y = 0,5 Chu kú bÒn T tra b¶ng 5.30 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) T = 75 HÖ sè ®iÒu chØnh chung cho tèc ®é c¾t tÝnh ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn c¾t thùc tÕ: kV = knv.kMV.kuv.klv kMV : HÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng kuv : HÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu dông cô c¾t klv : HÖ sè phô thuéc vµo chiÒu s©u khoÐt Tra b¶ng 5.145.4 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) kMV = (190/190)1,3 = 1 Tra b¶ng 5.6 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) kuv = 1 Tra b¶ng 5.31 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) klv = 1 Tra b¶ng 5.5 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) knv = 0,85 kV = 1.0,85.1.1 = 0,85 Tèc ®é c¾t: = 6,5 m/phót d)M« men xo¾n Mx Mx = 0,005. CP.D.tx.(S/Z)y.Z Tra b¶ng 5.23: CP = 92 ; x = 1 ; y = 0,75 Mx = 92.30.(2,1/10)0,75.0,03.10 = 257 N.m e) C«ng suÊt c¾t Ne = Mx.n/9750 = 257.70/9750 = 1,84 kW n = 1000.V/3,14.D = 1000.6,5/3,14.29,94 = 70 vßng/phót Vt = 3,14.n.D/1000 = 6,6 m/phót *B­íc doa tinh: a) ChiÒu s©u c¾t t = 0,5( D - d ) = 0,03 mm b) L­îng ch¹y dao S = 1,7 mm/vßng tra b¶ng 5.26(sæ tay CNCTM tËp2) c) Tèc ®é c¾t V: CVvµ c¸c sè mò tra b¶ng 5.29 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) CV = 15,6 ; q =0,2 ; m =0,3 ; x = 0,1 ; y = 0,5 Chu kú bÒn T tra b¶ng 5.30 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) T = 75 HÖ sè ®iÒu chØnh chung cho tèc ®é c¾t tÝnh ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn c¾t thùc tÕ: kV = knv.kMV.kuv.klv kMV : HÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng kuv : HÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu dông cô c¾t klv : HÖ sè phô thuéc vµo chiÒu s©u khoÐt Tra b¶ng 5.145.4 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) kMV = (190/190)1,3 = 1 Tra b¶ng 5.6 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) kuv = 1 Tra b¶ng 5.31 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) klv = 1 Tra b¶ng 5.5 ( sæ tay CNCTM tËp 2 ) knv = 0,85 kV = 1.0,85.1.1 = 0,85 Tèc ®é c¾t: = 6,3 m/phót d)M« men xo¾n Mx Mx = 0,005. CP.D.tx.(S/Z)y.Z Tra b¶ng 5.23: CP = 92 ; x = 1 ; y = 0,75 Mx = 92.30.(1,7/10)0,75.0,03.10 = 319 N.m e) C«ng suÊt c¾t Ne = Mx.n/9750 = 219.70/9750 = 1,57 kW n = 1000.V/3,14.D = 1000.6,3/3,14.30 = 70 vßng/phót Vt = 3,14.n.D/1000 = 6,6 m/phót 2. TÝnh chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng cßn l¹i a) Nguyªn c«ng III: phay mÆt A M¸c hîp kim dao phay mÆt ®Çu: BK8 B­íc 1: phay th«. ChiÒu s©u c¾t: t = 1,9 mm. L­îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,2mm/r¨ng. Þ L­îng ch¹y dao vßng: Sv = 10´0,2 = 2,0 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.127[2]): Vb = 190 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3 Trong ®ã: k1: HÖ sè phô thuéc vµo chÊt l­îng cña vËt liÖu gia c«ng Tra b¶ng 5.1[2] cã: k1 = 1 k2: HÖ sè phô thuéc vµo t×nh tr¹ng cña bÒ mÆt ph«i Tra b¶ng 5.5[2] cã k2 = 0,8 k3: HÖ sè phô thuéc vµo chÊt l­îng cña vËt liÖu dông cô c¾t Tra b¶ng 5.6[2] cã k3 = 1 Þ Vt = 190.1.0,8.1 = 152 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: Nm = 1000Vt/p.D = 1000.152/3,14.100 = 484 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 475 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.100.475/1000 = 149 m/phót. L­îng ch¹y dao phót: Sp = 475.2,0 = 950 mm/phót. B­íc 2: Phay tinh. ChiÒu s©u c¾t: t = 0,6 mm. L­îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,16 mm/r¨ng. Þ L­îng ch¹y dao vßng: Sv = 10´0,2 = 1,6 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.127[2]): Vb = 210 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3 Trong ®ã: K2 = 0,8; k1 = 1 ; k3 = 1,0. Þ Vt = 210.0,8.1,0.1,0 = 168 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n = 1000´Vt/p.D = 1000.168/3,14.100 = 534 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 475 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.100.475/1000 = 149 m/phót. L­îng ch¹y dao phót: Sp = 475.1,6 = 760 mm/phót. B¶ng th«ng sè chÕ ®é c¾t. Phay tinh 149 475 0,6 1,6 760 Phay th« 149 475 1,9 2,0 900 B­íc CN V(m/phót) n(v/phót) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) b) Nguyªn c«ng IV: phay mÆt B M¸c hîp kim dao phay mÆt ®Çu: BK8 B­íc 1: phay th«. ChiÒu s©u c¾t: t = 1,9 mm. L­îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,2mm/r¨ng. Þ L­îng ch¹y dao vßng: Sv = 10´0,2 = 2,0 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.127[2]): Vb = 190 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3 Trong ®ã: k1: HÖ sè phô thuéc vµo chÊt l­îng cña vËt liÖu gia c«ng Tra b¶ng 5.1[2] cã: k1 = 1 k2: HÖ sè phô thuéc vµo t×nh tr¹ng cña bÒ mÆt ph«i Tra b¶ng 5.5[2] cã k2 = 0,8 k3: HÖ sè phô thuéc vµo chÊt l­îng cña vËt liÖu dông cô c¾t Tra b¶ng 5.6[2] cã k3 = 1 Þ Vt = 190.1.0,8.1 = 152 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: Nm = 1000Vt/p.D = 1000.152/3,14.100 = 484 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 475 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.100.475/1000 = 149 m/phót. L­îng ch¹y dao phót: Sp = 475.2,0 = 950 mm/phót. B­íc 2: Phay tinh. ChiÒu s©u c¾t: t = 0,6 mm. L­îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,16 mm/r¨ng. Þ L­îng ch¹y dao vßng: Sv = 10´0,2 = 1,6 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.127[2]): Vb = 210 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3 Trong ®ã: K2 = 0,8; k1 = 1 ; k3 = 1,0. Þ Vt = 210.0,8.1,0.1,0 = 168 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n = 1000´Vt/p.D = 1000.168/3,14.100 = 534 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 475 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.100.475/1000 = 149 m/phót. L­îng ch¹y dao phót: Sp = 475.1,6 = 760 mm/phót. B¶ng th«ng sè chÕ ®é c¾t. Phay tinh 149 475 0,6 1,6 760 Phay th« 149 475 1,9 2,0 900 B­íc NC V(m/phót) n(v/phót) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) c) Nguyªn c«ng V: khoan 4 lç F10 Mòi khoan ruét gµ thÐp giã F10 ChiÒu s©u c¾t: t = 5 mm. L­îng ch¹y dao tra b¶ng 5.89[2] cã: S = 0,4mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.90[2]) cã: Vb = 28 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2 HÖ sè ®iÒu chØnh k1 phô thuéc chu kú bÒn cña mòi khoan, k1=1,0. HÖ sè ®iÒu chØnh k2 phô thuéc chiÒu s©u mòi khoan(b¶ng 5.87[2]), k2=1,0. Þ Vt = 28.1.1 = 28 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: Nm = 1000Vt/p.D = 1000.30/3,14.10 = 890 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 800 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.10.800/1000 = 25 m/phót. B¶ng th«ng sè chÕ ®é c¾t. 2H53 25 800 5 0,4 Tªn m¸y V(m/phót) n(v/phót) t(mm) S(mm/vg) d) Nguyªn c«ng VI: phay mÆt C M¸c hîp kim dao phay ®Üa 3 mÆt g¨ng: P18 B­íc 1: phay th« b»ng 2 dao D = 63 ChiÒu s©u c¾t: t = 4 mm. L­îng ch¹y dao tra b¶ng 5.170[2] cã: Sz = 0,2mm/r¨ng. Þ L­îng ch¹y dao vßng: Sv = 16´0,2 = 3,2 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.172[2]): Vb = 36,5 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Þ Vt = 36,5.1.0,8.1 = 29,2 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: Nm = 1000Vt/p.D = 1000.29,2/3,14.63 = 147 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 150 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.63.150/1000 = 29,7 m/phót. L­îng ch¹y dao phót: Sp = 150.3,2m = 480 mm/phót. B­íc 2: phay th« b»ng 2 dao D = 63 ChiÒu s©u c¾t: t = 2 mm. L­îng ch¹y dao tra b¶ng 5.170[2] cã: Sz = 0,2mm/r¨ng. Þ L­îng ch¹y dao vßng: Sv = 16´0,2 = 3,2 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.127[2]): Vb = 36,5 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Þ Vt = 36,5.1.0,8.1 = 29,2 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: Nm = 1000Vt/p.D = 1000.29,2/3,14.63 = 147 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 150 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.63.150/1000 = 29,7 m/phót. L­îng ch¹y dao phót: Sp = 150.3,2 = 480 mm/phót. B­íc 3: Phay tinh. ChiÒu s©u c¾t: t = 0,5 mm. L­îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,15 mm/r¨ng. Þ L­îng ch¹y dao vßng: Sv = 16´0,15 = 2,4 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.127[2]): Vb = 39 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3 Trong ®ã: K2 = 0,8; k1 = 1 ; k3 = 1,0. Þ Vt = 39.0,8.1,0.1,0 = 31,2 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n = 1000´Vt/p.D = 1000.31,2/3,14.63 = 157 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 150 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.63.150/1000 = 29,7 m/phót. L­îng ch¹y dao phót: Sp = 150.2,4 = 360 mm/phót. B­íc 4: V¸t mÐp b»ng 2 dao D = 63 ChiÒu s©u c¾t: t = 2 mm. L­îng ch¹y dao tra b¶ng 5.170[2] cã: Sz = 0,2mm/r¨ng. Þ L­îng ch¹y dao vßng: Sv = 16´0,2 = 3,2 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.127[2]): Vb = 36,5 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Þ Vt = 36,5.1.0,8.1 = 29,2 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: Nm = 1000Vt/p.D = 1000.29,2/3,14.63 = 147 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 150 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.63.150/1000 = 29,7 m/phót. L­îng ch¹y dao phót: Sp = 150.3,2 = 480 mm/phót. B¶ng th«ng sè chÕ ®é c¾t. V¸t mÐp 29,7 150 2 3,2 480 Phay tinh 29,7 150 0,5 2,4 360 Phay th« 29,7 150 2 3,2 480 Phay th« 29,7 150 4 3,2 480 B­íc NC V(m/phót) n(v/phót) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) e) Nguyªn c«ng VII: khoan 2 lç F6 Mòi khoan ruét gµ thÐp giã F6 ChiÒu s©u c¾t: t = 3 mm. L­îng ch¹y dao tra b¶ng 5.89[2] cã: S = 0,22 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.90[2]) cã: Vb = 28 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2 HÖ sè ®iÒu chØnh k1 phô thuéc chu kú bÒn cña mòi khoan, k1=1,0. HÖ sè ®iÒu chØnh k2 phô thuéc chiÒu s©u mòi khoan(b¶ng 5.87[2]), k2=1,0. Þ Vt = 28.1.1 = 28 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: nm = 1000Vt/p.D = 1000.28/3,14.6 = 1485 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 1266 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.6.1266/1000 = 23,8 m/phót. B¶ng th«ng sè chÕ ®é c¾t. 2H53 23,8 1266 3 0,2 Tªn m¸y V(m/phót) n(v/phót) t(mm) S(mm/vg) f) Nguyªn c«ng X: khoan,doa 2 lç F8 *B­íc 1: Mòi khoan ruét gµ thÐp giã F7,8 ChiÒu s©u c¾t: t = 3,9 mm. L­îng ch¹y dao tra b¶ng 5.89[2] cã: S = 0,28 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.90[2]) cã: Vb = 25 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2 HÖ sè ®iÒu chØnh k1 phô thuéc chu kú bÒn cña mòi khoan, k1=1,0. HÖ sè ®iÒu chØnh k2 phô thuéc chiÒu s©u mòi khoan(b¶ng 5.87[2]), k2=1,0. Þ Vt = 25.1.1 = 25 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: nm = 1000Vt/p.D = 1000.25/3,14.6 = 1325 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 1266 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.8.1266/1000 = 31,7 m/phót. *B­íc 2: Mòi doa thÐp giã F8 ChiÒu s©u c¾t: t = 0,1 mm. L­îng ch¹y dao tra b¶ng 5.112[2] cã: S = 0,6 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.90[2]) cã: Vb = 12 mm/phót. Þ Vt = 10 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: nm = 1000Vt/p.D = 1000.10/3,14.8 = 397 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 416 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.8.416/1000 = 10,5 m/phót. B¶ng th«ng sè chÕ ®é c¾t. Doa 10,5 416 0,1 0,6 Khoan 31,7 1266 3,9 0,28 B­íc CN V(m/phót) n(v/phót) t(mm) S(mm/vg) d) Nguyªn c«ng XI: phay 2 mÆt D M¸c hîp kim dao phay ®Üa 3 mÆt g¨ng: P18 B­íc 1: phay th« b»ng 2 dao D = 125 ChiÒu s©u c¾t: t = 2 mm. L­îng ch¹y dao tra b¶ng 5.170[2] cã: Sz = 0,2mm/r¨ng. Þ L­îng ch¹y dao vßng: Sv = 22´0,2 = 4,4 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.172[2]): Vb = 38,5 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Þ Vt = 38,5.1.0,8.1 = 30,8 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: Nm = 1000Vt/p.D = 1000.30,8/3,14.125 = 78,4 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 75 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.125.75/1000 = 29,4 m/phót. L­îng ch¹y dao phót: Sp = 75.4,4 = 330 mm/phót. B­íc 2: Phay tinh. ChiÒu s©u c¾t: t = 0,5 mm. L­îng ch¹y dao r¨ng: Sz = 0,15 mm/r¨ng. Þ L­îng ch¹y dao vßng: Sv = 22´0,15 = 3,3 mm/vßng. Tèc ®é c¾t tra ®­îc(b¶ng 5.172[2]): Vb = 39 mm/phót. Tèc ®é tÝnh to¸n: Vt = Vb.k1.k2.k3 Trong ®ã: K2 = 0,8; k1 = 1 ; k3 = 1,0. Þ Vt = 39.0,8.1,0.1,0 = 31,2 m/phót. Tèc ®é trôc chÝnh: n = 1000´Vt/p.D = 1000.31,2/3,14.79.4 = 157 vßng/phót. Chän tèc ®é m¸y: n= 75 vßng/phót. Þ Tèc ®é c¾t thùc tÕ: Vt = p.D. n/1000 = 3,14.125.75/1000 = 29,4 m/phót. L­îng ch¹y dao phót: Sp = 75.2,4 = 247,5 mm/phót. B¶ng th«ng sè chÕ ®é c¾t. Phay tinh 29,4 75 0,5 3,3 247,5 Phay th« 29,4 75 2 4,4 330 B­íc NC V(m/phót) n(v/phót) t(mm) S(mm/vg) S(mm/ph) viii. TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cho tÊt c¶ c¸c nguyªn c«ng Thêi gian nguyªn c«ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Tct = To + Tp + Tpv + Ttn Trong ®ã: Tct : thêi gian tõng chiÕc (thêi gian nguyªn c«ng ). To : thêi gian c¬ b¶n(thêi gian cÇn thiÕt ®Ó biÕn ®æi trùc tiÕp h×nh d¹ng, kÝch th­íc, tÝnh chÊt c¬ lý cña chi tiÕt). Tp : thêi gian phô(thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ng­êi c«ng nh©n g¸, th¸o chi tiÕt, më m¸y, mµi dao, ®iÒu chØnh m¸y. . .), Tp = 0,1To. Tpv : thêi gian phôc vô chç lµm viÖc gåm: thêi gian phôc vô kü thuËt, mµi dao, ®iÒu chØnh m¸y . . ., Tpv = 0,11To. Ttn : thêi gian nghØ ng¬i tù nhiªn cña c«ng nh©n, Ttn = 0,05To. Þ Tct = To + 0,1To + 0,11To + 0,05To = 1,26To. Thêi gian c¬ b¶n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Þ To = (L1 + L2 + L)/S.n.(phót) Trong ®ã: L: ChiÒu dµi bÒ mÆt gia c«ng (mm). L1: ChiÒu dµi ¨n dao (mm). L2: ChiÒu dµi tho¸t dao (mm). S: L­îng ch¹y dao vßng / hµnh tr×nh kÐp. n: Sè vßng quay hay hµnh tr×nh kÐp/phót. 1. Nguyªn c«ng III: phay mÆt A b»ng dao phay mÆt ®Çu Theo b¶ng 31[3] cã: To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ®ã: Sè lÇn gia c«ng i = 2. L = 54 mm . L1 = {t(D-t)}+ 2 L2 = 3 mm. B­íc 1: L1 = {1,9(100-1,9)}+ 2 = 15,65mm. Þ To = (15,65 + 54 + 3).2/2.475 = 0,153 phót. Tct = 1,26.To = 0,19 phót. B­íc 2: L1 = {0,6(100-0,6)}+ 2 = 9,72 mm. Þ To = (9,72 + 54 + 3).2/1,6.475 = 0,17 phót. Tct = 1,26.To = 0,22 phót. Tnc3 = 0,41 phót 2. Nguyªn c«ng IV: phay mÆt B b»ng dao phay mÆt ®Çu Theo b¶ng 31[3] cã: To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ®ã: Sè lÇn gia c«ng i = 2. L = 54 mm . L1 = {t(D-t)}+ 2 L2 = 3 mm. B­íc 1: L1 = {1,9(100-1,9)}+ 2 = 15,65mm. Þ To = (15,65 + 54 + 3).2/2.475 = 0,153 phót. Tct = 1,26.To = 0,19 phót. B­íc 2: L1 = {0,6(100-0,6)}+ 2 = 9,72 mm. Þ To = (9,72 + 54 + 3).2/1,6.475 = 0,17 phót. Tct = 1,26.To = 0,22 phót. Tnc4 = 0,41 phót 3. Nguyªn c«ng V: Khoan 4lç F10 Theo b¶ng 31[3] cã: To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ®ã: Sè lÇn gia c«ng i = 1. L = 14 mm . L1 = 0,5d.cotgj + 1 L2 = 3 mm. B­íc 1: L1 = 0,5.10 + 1 = 6 mm. Þ To = (6 + 14 + 3)/0,4.800 = 0,072 phót. Tct = 1,26.To = 0,09 phót. Tnc5 = 4.0,09 = 0,36 phót 4. Nguyªn c«ng VI: phay mÆt C b»ng dao phay ®Üa Theo b¶ng 31[3] cã: To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ®ã: Sè lÇn gia c«ng i = 1. L = 60 mm . L1 = {t(D-t)}+ 2 L2 = 3 mm. B­íc 1: phay th« L1 = {4(63 - 4)}+ 2 = 17,36mm. Þ To = (17,36 + 60 + 3)/3,2.150 = 0,167 phót. Tct = 1,26.To = 0,21 phót. B­íc 2: phay th« L1 = {2(63 - 2)}+ 2 = 13,04mm. Þ To = (13,04 + 60 + 3)/3,2.150 = 0,158 phót. Tct = 1,26.To = 0,2 phót. B­íc 3: phay tinh L1 = {0,5(63-0,5)}+ 2 = 7,59 mm. Þ To = (7,59 + 60 + 3)/2,4.150 = 0,196 phót. Tct = 1,26.To = 0,25 phót. Tnc6 = 0,66 phót 5. Nguyªn c«ng VI: Khoan 2lç F6 Theo b¶ng 31[3] cã: To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ®ã: Sè lÇn gia c«ng i = 1. L = 15 mm . L1 = 0,5d.cotgj + 1 L2 = 3 mm. B­íc 1: L1 = 0,5.6 + 1 = 4 mm. Þ To = (4 + 15 + 3)/0,2.1266 = 0,087 phót. Tct = 1,26.To = 0,11 phót. Tnc7 = 2.0,11 = 0,22 phót 6. Nguyªn c«ng X: Khoan,doa 2lç F8 Theo b¶ng 31[3] cã: To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ®ã: Sè lÇn gia c«ng i = 1. L = 25 mm . L1 = 0,5d.cotgj + 1 L2 = 3 mm. B­íc 1: L1 = 0,5.7,8 + 1 = 5 mm. Þ To = (5 + 25 + 3)/0,28.1266 = 0,093 phót. Tct = 1,26.To = 0,117 phót. B­íc 2: doa Theo b¶ng 28[3] cã: To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ®ã: Sè lÇn gia c«ng i = 1. L = 25 mm . L1 = 0,5.(D - d).cotgj + 1 L2 = 3 mm. L1 = 0,5.0,2 + 1 = 1,1 mm. Þ To = (1,1 + 25 + 3)/0,6.416 = 0,237 phót. Tct = 1,26.To = 0,3 phót. Tnc10 = 2.( 0,117 + 0,3 ) = 0,83 phót 7. Nguyªn c«ng XI: phay mÆt D b»ng dao phay ®Üa Theo b¶ng 31[3] cã: To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ®ã: Sè lÇn gia c«ng i = 1. L = 60 mm . L1 = {t(D-t)}+ 2 L2 = 3 mm. B­íc 1: phay th« L1 = {2(125 - 2)}+ 2 = 17,7 mm. Þ To = (17,7 + 60 + 3)/4,4.75 = 0,244 phót. Tct = 1,26.To = 0,31 phót. B­íc 3: phay tinh L1 = {0,5(125 - 0,5)}+ 2 = 9,9 mm. Þ To = (9,9 + 60 + 3)/3,3.75 = 0,29 phót. Tct = 1,26.To = 0,37 phót. Tnc11 = 2.(0,37 + 0,31 ) = 1,36 phót 8. Nguyªn c«ng XII: Khoan,doa 2lç F8 Theo b¶ng 31[3] cã: To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ®ã: Sè lÇn gia c«ng i = 1. L = 60 mm . L1 = 0,5.(D- d ).cotgj + 1 L2 = 3 mm. B­íc 1: khoÐt L1 = 0,5.0,918 + 1 = 1,46 mm. Þ To = (1,46 + 60 + 3)/0,8.235 = 0,34 phót. Tct = 1,26.To = 0,43 phót. B­íc 2: doa th« Theo b¶ng 28[3] cã: To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ®ã: Sè lÇn gia c«ng i = 1. L = 60 mm . L1 = 0,5.(D - d).cotgj + 1 L2 = 3 mm. L1 = 0,5.0,112 + 1 = 1,056 mm. Þ To = (1,056 + 60 + 3)/2,1.70 = 0,428 phót. Tct = 1,26.To = 0,54 phót. B­íc 2: doa tinh Theo b¶ng 28[3] cã: To = (L1 + L + L2).i/S.n Trong ®ã: Sè lÇn gia c«ng i = 1. L = 60 mm . L1 = 0,5.(D - d).cotgj + 1 L2 = 3 mm. L1 = 0,5.0,021 + 1 = 1,01 mm. Þ To = (1,01 + 60 + 3)/1,7.70 = 0,54 phót. Tct = 1,26.To = 0,68 phót. Tnc12 = 1,65 phót *Thêi gian c¸c nguyªn c«ng tÝnh lµ: T = 5,9 phót = 5’54’’ VIII. thiÕt kÕ ®å g¸ gia c«ng lç F30 *X¸c ®Þnh kÝch th­íc m¸y: doa to¹ ®é 2B430 KÝch th­íc bµn m¸y: 560x320 mm Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ trôc chÝnh ®Õn bµn m¸y: 1004500 Kho¶ng chuyÓn ®éng bµn m¸y: däc: 400 mm; ngang: 250 mm * Ph­¬ng ph¸p ®Þnh vÞ Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do :®Þnh vÞ b»ng 2 phiÕn tú lªn mÆt ph¼ng ®¸y A ®· gia c«ng h¹n chÕ 3 bËc tù do, 1 chèt trô ng¾n vµo lç F10 ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 2 bËc tù do, 1 chèt tr¸m vµo lç F10 ®· ®­îc gia c«ng h¹n chÕ 1 bËc tù do. 1.X¸c ®Þnh ph­¬ng chiÒu, ®iÓm ®Æt lùc c¾t, lùc kÑp. S¬ ®å lùc t¸c dông lªn chi tiÕt: Lùc t¸c dông lªn chi tiÕt bao gåm: N1,N2: Ph¶n lùc phiÕn tú. N3: Ph¶n lùc chèt tú phô P : Lùc c¾t chiÒu trôc. Mx : M« men xo¾n do c¾t g©y ra. W1,W2 : Lùc kÑp chi tiÕt. Fms1,Fms2: C¸c lùc ma s¸t trªn bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a phiÕn tú vµ chi tiÕt. C¸c ph­¬ng tr×nh c©n b»ng lùc: Ph­¬ng tr×nh lùc theo ph­¬ng ®­êng t©m lç trªn h×nh chiÕu ®øng: P - Fms1 - Fms2 - Fms1’ - Fms2’ - N3 = 0 (1) Ph­¬ng tr×nh m« men qua ®­êng t©m lç trô gi÷a: M + (W2 - N2 + N1 - W1).R4 - Fms3.R3= 0 (2) Trong ®ã: Fms1 = N1.f1 Fms2 = N2.f1 Fms3 = N3.f3 Fms1’ = W1.f2 Fms2’ = W2.f2 f : hÖ sè ma s¸t gi÷a bÒ mÆt chi tiÕt vµ ®å g¸(tra b¶ng 34[3]), f1 = 0,12 f2 = 0,35 f3 = 0,12 R4: Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m lç gi÷a vµ lç ®Þnh vÞ R4 = 46mm = 0,046m. R3 : Kho¶ng c¸ch tõ chèt tú tíi ®­êng t©m lç = 25mm = 0,025m. V× chi tiÕt ®èi xøng nªn: W1 = W2 = W. Ph­¬ng tr×nh lùc trªn mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi ®¸y: 2.W - N1 - N2 - Fms3 = 0 (3) Ph­¬ng tr×nh m«men (g©y uèn chi tiÕt) mÆt ph¼ng ®i qua ®­êng t©m lç vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®¸y: ( Fms1 + Fms1’ + Fms2 + Fms2’).R4 - N3.R3 = 0 ( 4) Tõ (1) cã: Fms1 + Fms1’ + Fms2 + Fms2’ = P - N3 thay vµo (4) cã: (P - N3).R4 - N3.R3 = 0 Þ N3 = 336.0,046/0,071 = 217,7 (N) Ph­¬ng tr×nh m«men cho mÆt cho mÆt ph¼ng kÑp chÆt: P.0,06 - ( Fms1’ + Fms2’).0,014 - N3.0,085 = 0 P.0,06 - 2.0,014.W - N3.0,085 = 0 (5) Thay N3 vµo ph­¬ng tr×nh (5) cã: W = (336.0,06 - 217,7.0,085)/2.0,014.0,35 = 255,6 (N) Tõ (2) vµ (3) ta cã: N2 = 557 (N) ; N1 = -72 (N) Lùc kÑp cÇn thiÕt: W=k.W k : lµ hÖ sè an toµn cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng lµm t¨ng lùc c¾t trong qu¸ tr×nh gia c«ng. k=ko.k1.k2.k3.k4.k5.k6 ko: hÖ sè an toµn cho tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp, ko=1,5. k1: hÖ sè lµm t¨ng lùc c¾t khi dao mßn, k1=1,0. k2: hÖ sè sè tÝnh ®Õn tr­êng hîp t¨ng lùc c¾t khi ®é bãng thay ®æi, khi gia c«ng th« k2=1,5. k3: hÖ sè t¨ng lùc c¾t khi gia c«ng gi¸n ®o¹n, k3=1. k4: hÖ sè tÝnh ®Õn sai sè cña c¬ cÊu kÑp chÆt, khi kÑp b»ng tay k4=1,3. k5: hÖ sè tÝnh ®Õn møc ®é thuËn lîi cña c¬ cÊu kÑp b»ng tay,k5=1,2 k6: hÖ sè tÝnh ®Õn m« men lµm quay chi tiÕt, k6=1,5. Þ k=1,5.1.1,5.1.1,3.1,2.1,5=5,265 Þ W=256.5,265=1348(N) Tra b¶ng 8.50[2] vµ 8.51[2] cã vÝt kÑp vµ ®ai èc: VÝt kÑp: ®­êng kÝnh ren tiªu chuÈn d = 8 mm §ai èc : D­êng kÝnh ren tiªu chuÈn d = 8 mm ChiÒu dµi tay vÆn L = 120 mm t¹o lùc kÑp Q = 1700 N 2.X¸c ®Þnh sai sè chÕ t¹o cho phÐp cña ®å g¸. Sai sè chÕ t¹o cho phÐp cña ®å g¸ ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc: [ect]=[egd]-([ec]+ek+em+e dc) Trong ®ã: egd : sai sè g¸ ®Æt, ®­îc lÊy b»ng d/3, víi d lµ dung sai nguyªn c«ng, d=130 mm. Þ egd = 130/3 = 43,3 mm. ec : sai sè chuÈn, do chuÈn ®Þnh vÞ kh«ng trïng gèc kÝch th­íc. Sai sè chuÈn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc trong b¶ng 8.11[2] cã: ec = (do - dc)/2 = (0,05 - 0,025)/2 = 12,5 mm ek: Sai sè kÑp chÆt: ek =0,4Q/2L = o,4.1,384/100 = 5 mm em: Sai sè do mßn ®å g¸. em = b.N b: HÖ sè phô thuéc kÕt cÊu ®å ®Þnh vÞ, b = 0,3. N: Sè l­îng chi tiÕt ®­îc gia c«ng trªn ®å g¸, N = 3000. Þ em = 0,3. 3000 = 16mm. edc : sai sè ®iÒu chØnh, edc = 10 mm. Þ [ect] ={43,3- (12,5+5+16+10)}= 37 mm. §iÒu kiÖn kü thuËt cña ®å g¸. §é kh«ng vu«ng gãc cña t©m b¹c dÉn so víi mÆt ®¸y ®å g¸ £ 0,037 mm. §é kh«ng song song gi÷a mÆt phiÕn tú víi mÆt ®¸y ®å g¸ £ 0,037 mm. §é kh«ng vu«ng gãc gi÷a chèt trô vµ mÆt ®¸y ®å g¸ £ 0,037mm. §å ®Þnh vÞ ph¶i ®¹t ®é cøng : dïng thÐp CD80A ,nhiÖt luyÖn Tµi liÖu tham kh¶o [1].Sæ Tay C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y, tËp 1 NXB KHKT - Hµ Néi 2001. NguyÔn §¾c Léc, Ninh §øc Tèn, Lª V¨n TiÕn, TrÇn Xu©n ViÖt. [2].Sæ Tay C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y, tËp 2 NXB KHKT - Hµ Néi 2003. NguyÔn §¾c Léc, Ninh §øc Tèn, Lª V¨n TiÕn, TrÇn Xu©n ViÖt. [3].ThiÕt KÕ §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y. NXB KHKT- Hµ Néi 2000. PGS,TS TrÇn V¨n §Þch. [4].C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. NXB KHKT -Hµ Néi 1998. Chñ biªn vµ hiÖu ®Ýnh : PGS,PTS NguyÔn §¾c Léc,PGS,PTS Lª V¨n TiÕn. [5].Sæ tay vµ Atlas ®å g¸. NXB KHKT - Hµ Néi 2000. PGS,PTS TrÇn V¨n §Þch. [6].§å g¸. NXB KHKT - Hµ Néi 1999. PGS,PTS Lª V¨n TiÕn, PGS,PTS TrÇn V¨n §Þch,PTS TrÇn Xu©n ViÖt. Lêi nãi ®Çu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I : Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II : Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt.. . . . . . . . . . . . . III : X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV : Chän ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V : LËp thø tù c¸c nguyªn c«ng.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI : TÝnh l­îng d­ cho mét bÒ mÆt, tra l­îng d­ cho c¸c bÒ mÆt cßn l¹i. VII : TÝnh chÕ ®é c¾t cho mét nguyªn c«ng.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII: TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n cho tÊt c¶ c¸c nguyªn c«ng. . . . . IX : TÝnh vµ thiÕt kÕ ®å g¸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tµi liÖu tham kh¶o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 5 5 6 1924 37 43 48 MôC LôC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh.DOC
  • dwgDA CNCTM_PHONG.dwg
  • docDO AN CNCTM.DOC
  • bakHoan.bak
  • dwgHoan.dwg
  • dwgNguyen cong 1,2,3,4,5,6.dwg
  • dwgTham khoa.DWG
  • dwg§O.dwg
  • dwg§Ò.dwg