Thiết kế quy trình công nghệ và trang thiết bị phụ (đầu khoan nhiều trục) để gia công chi tiết dạng hộp

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế đầu khoan nhiều trục SVTH Nguyễn Hoài Văn Trang 2 Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy LỜI NÓI ĐẦU Nền công nghiệp nước ta đang trên đà phát triển để hội nhập với nền công nghiệp thế giới. Tuy nhiên do điều kiện đất nước mà quá trình phát triển công nghiệp đi sau các nước khác, và nền kinh tế của đất nước còn lạc hậu và gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là nghành công nghiệp nặng như nghành cơ khí chế tạo máy là một trong những nghành then chốt của nền công nghiệp vì bất cứ nghành công nghiệp nào muốn mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng và năng suất sản phẩm , muốn hiện đại hóa thì trước hết đòi hỏi phải có trang thiêt bị hiện đại, tiên tiến. Do vậy nhu cầu thiết kế chế tạo các trang thiết bị, máy móc được đặt lên hàng đầu. Muốn vậy trước mắt cần thiết kế chế tạo các chi tiết máy, máy móc phục vụ cho quá trình cắt gọt chi tiết như tiện, phay, bào, khoan. Để thiết kế và hệ thông lại kiến thức đã học cũng như để làm quen với công việc thiết kế của một cán bộ kỹ thuật trong nghành cơ khí sau này.Tôi được nhận đề tài: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ TRANG THIẾT BỊ PHỤ (ĐẦU KHOAN NHIỀU TRỤC) ĐỂ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG HỘP. Nội dung thiết kế được chia làm ba phần : - Phần I:.- Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng hộp điển hình. -Phần II:Thiết kế các trang bị công nghệ phụ đầu khoan nhiều trục Để vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, đòi hỏi người thiết kế phải nắm vững và sáng tạo, bám sát đề tài thiết kế. Vì lần đầu tiên làm quen với công việc thiết kế tổng thể, cho nên tôi còn nhiều bỡ ngỡ và tài liệu phục vụ cho việc thiết kế còn rất hiếm, thời gian thiết kế không nhiều nên còn nhiều hạn chế và chắc chắn trong quá trình tính toán thiết kế không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô để sau này tôi thiết kế tốt hơn. Sau hơn 3 tháng làm việc, được sự hướng dẫn tận tình của thầy Phạm Văn Song , tôi đã hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Phạm Văn Song và các thầy cô trong khoa cơ khí đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ tôi. Đà Nẵng Ngày 30 tháng 5 năm 2003 Sinh viên thiết kế: Nguyễn Hoài Văn

doc96 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1598 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế quy trình công nghệ và trang thiết bị phụ (đầu khoan nhiều trục) để gia công chi tiết dạng hộp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- RAy +Prl = 3698 + 3789 - 2629 RAy = 4858 (N) SmCx= 0 Þ -P1.70,5 + RAx.141 = 0 RAx = = 5217,5 (N) Ta coï : PC = 3689 (N) Sx = 0 Û RCx+ RAx- P1 = 0 Þ RCx = P1 - RAx = 10435 - 5217,5 = 5217,5 (N) + Tênh momen uäún taûi tiãút diãûn nguy hiãøm : Taûi tiãút diãûn i - i: Mui-i = PC. 28 = 3698. 28 = 103544 (Nmm) Taûi tiãút diãûn n - n : Trong âoï : Muy = RAy.70,5 = 2629.70,5 = 185334 (Nmm) Mux = RAx .70,5 = 5217,5.70,5 = 367883,75 (Nmm) Váûy MUn-n = = 411886 (Nmm) + Tênh âæåìng kênh truûc taûi hai tiãút diãûn nguy hiãøm : Theo cäng thæïc sau : d ³ Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn i - i : ÅÍ âáy : Mtd = 118311 (Nmm) Mu = 103544 (Nmm) 17833.5 67221.75 Mx Muy Mux 70.5 17575.65 RAy m 70,5 Pr m RAx Pcy 35156.8 28 Pc n Pr n P1 D A B C Mx = 66093 (Nmm) Hçnh veî : Choün [s ] = 50 (N/mm2) d = 28,7 (mm) Âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn n - n : ÅÍ âáy : Mtd = 141581 (Nmm) Mu = 411886 (Nmm) Mx = 66093 (Nmm) d = 43 (mm) Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn i-i láúy = 30 (mm) Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn m -m láúy = 30 (mm) Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn n-n láúy = 44 (mm) Tênh chênh xaïc truûc : Truûc trung tám + Kiãøm nghiãûm sæïc bãön taûi tiãút diãûn nguy hiãøm i-i : ns - hãû säú an toaìn chè xeït riãng cho æïng suáút phaïp nt - hãû säú an toaìn chè xeït riãng cho æïng suáút tiãúp Vç truûc quay nãn æïng suáút phaïp uäún theo chu kyì âäúi xæïng sa = smax = smin = , sm = 0 Váûy ns = Bäü truyãön laìm viãûc cho nãn æïng suáút tiãúp, æïng suáút xoàõn biãún âäøi theo chu kyì maûch âäüng. ta = tm = Váûy nt = Giåïi haûn moíi uäún xoàõn : s-1 = 0,45.sb = 0,45.600 = 270 (N/mm2) t-1 = 0,25.sb = 0,25.600 = 150 (N/mm2) sa = Våïi W = = 16325,5 Mu = 619752 Þ sa = = 38 W0 = = 32651 ta = tm = = 9,5 Theo baíng 7-13 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï : xb = 0,88 ; xt = 0,77 kt = 1,5 ; ks = 1,63 = 2,4 Do làõp càn nãn æïng suáút sinh ra trãn bãö màût làõp gheïp ³ 30(N/mm2) = 0,6(2,4 - 1) +1 = 1,84 Thay caïc trë säú vaìo cäng thæïc tênh ns vaì nt Ta coï : Trong âoï yt , ys láúy theo váût liãûu âäúi våïi theïp ys = 0,1 ; yt = 0,05 Hãû säú tàng bãö màût truûc b = 1 n = + Taûi tiãút diãûn m-m : Ta coï d = 60(mm) sa = våïi W = 18760 (mm3) Mu = 828707(Nmm) sa = smax = smin = (N/mm2) Mx = 396558(Nmm) Tra baíng 7-3b thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï : Wo = 40000(mm3) ta = tm = (N/mm) Theo baíng 7-4 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï: ys = 0,1 ; yt = 0,05 xs = 0,83 ; xt = 0,71 Hãû säú táûp trung æïng suáút do raînh then Ks = 1,49 ; kt = 1,5 (baíng 7-8 TKCTM) Þ Táûp trung æïng suáút do làõp trung gian, aïp suáút sinh ra trãn bãö màût làõp gheïp ³ 30 (N/mm2) Theo baíng 7-10 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï : Þ 1 + 0,6(2,6-1) = 1,96 Thay säú vaìo cäng thæïc : ns = nt = Váûy hãû säú an toaìn : n = + Truûc càõt Taûi tiãút diãûn i-i : + Kiãøm nghiãûm sæïc bãön taûi tiãút diãûn nguy hiãøm i-i : ns - hãû säú an toaìn chè xeït riãng cho æïng suáút phaïp nt - hãû säú an toaìn chè tênh riãng cho æïng suáút tiãúp, vç truûc quay nãn æïng suáút phaïp uäún theo chu kyì âäúi xæïng sa = smax = smin = , sm = 0 Váûy ns = Bäü truyãön laìm viãûc cho nãn æïng suáút tiãúp, æïng suáút xoàõn biãún âäøi theo chu kyì maûch âäüng: ta = tm = Váûy nt = Giåïi haûn moíi uäún, xoàõn : s-1 = 0,45.sb = 0,45.600 = 270(N/mm2) t-1 = 0,25.sb = 0,25.600 = 150(N/mm2) sa = Våïi W = (mm3) Mu = 103544 Þ sa = Wo = ta = tm = Theo baíng 7-13 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï : xb = 0,88 ; xt = 0,77 kt = 1,5 ; ks = 1,63 Do làõp càn nãn æïng suáút sinh ra trãn bãö màût làõp gheïp ³ 30(N/mm2) = 0,6(2,4-1) + 1 = 1,84 Thay caïc giaï trë säú vaìo cäng thæïc tênh ns vaì nt Ta coï : ns = nt = Trong âoï yt , ys láúy theo váût liãûu âäúi våïi theïp ys = 0,1 ; yt = 0,05 Hãû säú tàng bãön bãö màût truûc b = 1 n = + Taûi tiãút diãûn n-n : Ta coï : d = 44(mm) sa = våïi W = 7250 (mm3) Mu = 411886(Nmm) sa = smax = smin = (N/mm2) Mx = 66093(Nmm) Tra baíng 7-3b thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï: Wo = 15610(mm3) ta = tm = (N/mm) Theo baíng 7-4 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï ys = 0,1 ; yt = 0,05 xs = 0,83 ; xt = 0,71 Hãû säú táûp trung æïng suáút do raînh then ks = 1,49 ; kt = 1,5 (baíng 7-8 thiãút kãú chi tiãút maïy ) Þ Táûp trung æïng suáút do làõp trung gian, aïp suáút sinh ra trãn bãö màût làõp gheïp ³ 30 (N/mm2) Theo baíng 7-10 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï: Þ = 1+ 0,6(2,6-1) = 1,96 Thay säú vaìo cäng thæïc nt = ns = Váûy hãû säú an toaìn n = Choün [n] = 1,5 II.2.1-4. Tênh then : Âãø cäú âënh baïnh ràng trãn truûc theo phæång tiãúp tuyãún hay noïi caïch khaïc laì âãø tçm momen xoàõn vaì truyãön âäüng tæì baïnh ràng hoàûc ngæåüc laûi ta duìng then a) Âäúi våïi truûc trung tám : d = 60(mm) Ta choün loaûi then coï b ´ h = 18 ´ 11, åí âáy ta choün then bàòng. Caïc thäng säú : t = 5,5 ; t1 = 5,6 ; vaì k = 5,2 + Kiãøm nghiãûm âiãöu kiãûn bãön dáûp giæîa then vaì truûc sd = Trong âoï : Mx = 396558(N/mm) Chiãöu daìi then : l = 0,8.lm = 0,8.45,6 = 39,48(mm) lm- chiãöu daìi mayå [s ]d = 100(N/mm2) (baíng7-20 thiãút kãú chi tiãút maïy ) Þ sd = (N/mm2) + Kiãøm nghiãûm âiãöu kiãûn bãön dáûp giæîa then vaì truûc then sd = + Kiãøm nghiãûm âiãöu kiãûn bãön càõt cuía then : tc = (N/mm2) b) Truûc càõt : d = 44(mm) Ta choün loaûi then coï b ´ h = 14 ´ 9, åí âáy ta choün then bàòng. Caïc thäng säú : t = 5,0 ; t1 = 4,1 ; vaì k = 5,0 + Kiãøm nghiãûm âiãöu khiãûn bãön dáûp giæîa then vaì truûc sd = Trong âoï : Mx = 66093(N/mm) Chiãöu daìi then : l = 0,8.lm = 0,8.55,6 = 44,48(mm) lm- chiãöu daìi mayå [s ]d = 100(N/mm2) (baíng 7-20 thiãút kãú chi tiãút maïy ) Þ sd = (N/mm2) + Kiãøm nghiãûm âiãöu kiãûn bãön dáûp giæîa then vaì truûc then sd = + Kiãøm nghiãûm âiãöu kiãûn bãön càõt cuía then : tc = (N/mm2) II.2.1-5. Tênh choün voìng bi : SE SF E F Pa RE RF a) Choün så âäö äø cho truûc trung tám : Do coï læûc doüc truûc taïc duûng lãn bi nãn ta choün äø bi âåí chàûn Dæû kiãún choün træåïc goïc b = 160 + Tênh khaí nàng hãû säú laìm viãûc cuía bi : Ta coï cäng thæïc C = Q(n.h)0,3 Ta choün : - Tuäøi thoü khi tênh bi h = 4000 (giåì) - Säú voìng quay n = 400(voìng/phuït) Þ (n.h)0,3 = 72,5 Q- taíi troüng taïc duûng lãn bi Taíi troüng tæång âæång âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : Q = (kv.R + m.At)kn.kt Trong âoï : m- hãû säú chuyãøn taíi troüng doüc truûc vãö taíi troüng hæåïng tám Theo baíng 8-2 thiãút kãú chi tiãút maïy , ta choün m = 1,5 kv- hãû säú xeït âãún voìng vaìo laì quay cuía äø Tra baíng 8-5 thiãút kãú chi tiãút maïy , choün kv = 1 kt = 1,2 - hãû säú taíi troüng âäüng kn = 1 - hãû säú nhiãût âäü R- taíi troüng hæåïng tám At- täøng âaûi säú caïc læûc doüc truûc ÅÍ âáy : RE = (N) RF = (N) Nhæ váûy dæåïi taïc duûng cuía læûc hæåïng tám, trãn äø xuáút hiãûn caïc læûc doüc truûc thaình pháön. SE = 1,3.RE.tg(b) = 1,3.12498.tg(160) = 4659 (N) SF = 1,3.RF.tg(b) = 1,3.5470.tg(160) = 2039 (N) Màût khaïc : At = S + (SE- SF) = 3798 + (4659 - 2039) = 6418 (N) At > 0 Váûy täøng læûc doüc truûc hæåïng vãö gäúi phaíi Thay säú vaìo cäng thæïc : QtâE = (1.12498,6 + 1,5.6418).1.1,2 = 2655 (daN) QtâF = (1.5470 + 1,5.6418).1.1,2 = 1811 (daN) Vç taíi troüng QtâF <QtâE nãn ta choün äø cho gäúi âåî E, coìn äø gäúi âåî F láúy theo våïi äø cuía gäúi âåî E, âãø tiãûn viãûc chãú taûo vaì làõp gheïp. C = QtâE.(n.h)0,3 = 2655.72,5 = 192487,5 Tra baíng 18p. Choün äø âåî chàûn coï kyï hiãûu 7616 Âæåìng kênh d = 55mm ; B = 30mm ; D = 190mm b) Choün så âäö äø cho caïc truûc càõt cuía âáöu khoan : A B Pa RA RB SA SB Do coï læûc doüc taïc duûng lãn bi nãn ta choün äø bi âåî chàûn Dæû kiãún choün træåïc goïc b = 160 + Tênh khaí nàng hãû säú laìm viãûc cuía bi : Ta coï cäng thæïc C = Q(n.h)0,3 Ta choün : - Tuäøi thoü khi tênh bi h = 4000 (giåì) - Säú voìng quay n = 400(voìng/phuït) Þ (n.h)0,3 = 72,5 Q- taíi troüng taïc duûng lãn bi (daN) Taíi troüng tæång âæång âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : Q = (kv.R + m.At)kn.kt Trong âoï : m- hãû säú chuyãøn taíi troüng doüc truûc vãö taíi troüng hæåïng tám Theo baíng 8-2 thiãút kãú chi tiãút maïy , ta choün m = 1,5 kv- hãû säú xeït âãún voìng vaìo laì quay cuía äø Tra baíng 8-5 thiãút kãú chi tiãút maïy , choün kv = 1 kt = 1,2 - hãû säú taíi troüng âäüng kn = 1 - hãû säú nhiãût âäü R- taíi troüng hæåïng tám At- täøng âaûi säú caïc læûc doüc truûc ÅÍ âáy : RA = (N) RB = (N) Nhæ váûy dæåïi taïc duûng cuía læûc hæåïng tám, trãn äø xuáút hiãûn caïc læûc doüc truûc thaình pháön. SA = 1,3.RA.tg(b) = 1,3.5842.tg(160) = 2177 (N) = 217,7(daN) SB = 1,3.RB.tg(b) = 1,3.7129.tg(160) = 2657 (N) = 265,7 (daN) Màût khaïc : At = S + (SA- SB) = 3698 + (2177 - 2657) = 3218 (N) At > 0 Váûy täøng læûc doüc truûc hæåïng vãö gäúi phaíi Thay säú vaìo cäng thæïc : QtâA = (1.584,2 + 1,5.321,8).1.1,2 = 1280,28 (daN) QtâB = (1.712,9 + 1,5.321,8).1.1,2 = 1434,72 (daN) Vç taíi troüng QtâB <QtâA nãn ta choün äø cho gäúi âåî B, coìn äø gäúi âåî A láúy theo våïi äø cuía gäúi âåî B, âãø tiãûn viãûc chãú taûo vaì làõp gheïp. C = QtâB.(n.h)0,3 = 1434,72.72,5 = 104017 Tra baíng 18p. Choün äø âåî chàûn coï kyï hiãûu 7606 Âæåìng kênh d = 30mm ; B = 29mm ; D = 72mm 2.2.1-6 Tênh thán vaì nàõp häüp : Thán vaì nàõp häüp âæåüc chãú taûo bàòng phæång phaïp âuïc váût liãûu gang xaïm GX12-28. Caïc kêch thæåïc cuía caï pháön cáúu taûo voí häüp : - Chiãöu daìy thaình thán : d = 10mm - Chiãöu daìy thaình nàõp : d1 = 10mm - Chiãöu daìy màût bêch dæåïi cuía thán : b = 15mm - Chiãöu daìy màût bêch trãn cuía nàõp b1 = 15mm - Chiãöu daìy gán åí thán m = d = 10mm - Chiãöu daìy gán åí nàõp m1 = 10mm Âæåìng kênh caïc buläng : - ÅÍ caûnh äø d1 = 0,7dn = 11mm. Säú buläng 8 - Gheïp åí caïc màût bêch nàõp vaì thán d2 = 0,5dn = 8mm. Säú buläng 6 Gheïp nàõp äø : - Âäúi våïi äø truûc chênh D = 40; D1 = 44; D2 = 48; buläng M8. Säú buläng 4 - Âäúi våïi truûc coìn laûi D = 22; D1 = 26; D2 = 30; buläng M8. säú buläng 4 Khe håí giæîa baïnh ràng vaì vaình trong cuía häüp a = 1,2.d = 12mm. Khe håí giæîa màût bãn cuía baïnh ràng âãún thaình trong cuía häüp a1 = d = 10mm Ngoaìi ra âãø âënh vë nàõp vaì thán häüp, âäöng thåìi âãø gia cäng läù åí gáön âåî truûc, ngæåìi ta duìng chäút âënh vë. Kêch thæåïc choün nhæ sau: D = 6mm; d1 = d+ (mm) C = 1 hay chäút cän . Kyï hiãûu 6´ 50 II.2.2. Âáöu khoan nhiãöu truûc coï baïnh ràng trung gian : Laì âáöu khoan duìng thãm baïnh ràng trung gian âãø khàõc phuûc nhæåüc âiãøm cuía âáöu khoan âån giaín laì trong cå cáúu chaûy dao ta khäng cáön làõp thãm baïnh ràng trung gian, nhæ váûy âån giaín hån cho cå cáúu chaûy dao cuía maïy. II.2.2-1. Så âäö âäüng cuía âáöu khoan : Hçnh veî : 4 2 1 3 II.2.2-2. Tênh toaïn thiãút kãú : Phán phäúi tyí säú truyãön : Ta coï : - Säú voìng quay truûc chênh nc = 400(v/phuït) - Säú voìng quay cuía truûc mang dao nd = 403(v/phuït) Tè säú truyãön chung : ich = Våïi bäü truyãön baïnh ràng coï làõp thãm baïnh ràng trung gian nãn ta coï : ich = i1.i2 = 1,0075 i2 = - tè säú truyãön giæîa säú voìng quay cuía dao vaì säú voìng quay cuía baïnh ràng trung gian. Choün i2 = 0,5 Váûy nt = (v/phuït) i1 = Thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng : 1. Thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng tæì baïnh ràng truûc trung gian qua baïnh ràng truûc càõt a) Choün váût liãûu chãú taûo baïnh ràng: - Baïnh nhoí : Theïp 40X thæåìng hoaï sbk = 1000(N/mm2) sch = 800 (N/mm2) Âäü cæïng : 200 ¸ 230 phäi reìn Giaí thiãút âæåìng kênh phäi £ 60(mm) - Baïnh låïn : Theïp 35X thæåìng hoaï sbk = 750 (N/mm2) sch = 500 (N/mm2) Âäü cæïng 190 ¸ 220 phäi âuïc Giaí thiãút âæåìng kênh phäi 60 ¸ 100 (mm) b) Âënh æïng suáút moíi tiãúp xuáút vaì æïng suáút moíi uäún cho pheïp: Âënh æïng suáút moíi tiãúp xuïc : Âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc : [s ]tx = [s]Notx.K’N Trong âoï : [s]Notx - æïng suáút tiãúp xuïc cho pheïp khi baïnh ràng laìm viãûc láu daìi [s ]Notx = 15HRC (N/mm2) (baíng 3-9 thiãút kãú chi tiãút maïy ) K’N - hãû säú chu kyì æïng suáút tiãúp xuïc, tênh theo cäng thæïc sau : K’N = No = 25.107 - säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong mäúi tiãúp xuïc Ntâ- säú chu kyì tæång âæång Do taíi troüng thay âäøi nãn Ntâ âæåüc xáy dæûng theo cäng thæïc sau: Ntâ = Trong âoï Mi , ni , Ti - momen xoàõn, säú voìng quay trong 1 phuït vaì säú giåì baïnh ràng laìm viãûc åí chãú âäü I Mmax- momen xoàõn låïn nháút taïc duûng lãn baïnh ràng U- säú láön àn khåïp cuía baïnh ràng khi baïnh ràng quay 1 voìng Tênh cho baïnh ràng låïn : Ntâ2 = = 60(1+0,64).403.10.325.16 = 206,2.107 Ntâ2 > No Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh nhoí : Ntâ1 = i2.Ntâ2 = 0,5.206,2.107 = 103.107 Ta nháûn tháúy Ntâ1 vaì Ntâ2 > No Þ K’N = 1 Váûy æïng suáút cho pheïp : + Baïnh ràng låïn: [s ]tx2 = 2,5.220.1 = 550 (N/mm2) + Baïnh ràng nhoí : [s ]tx1 = 2,5.230.1 = 575 (N/mm2) Âënh æïng suáút uäún cho pheïp : Do ràng laìm viãûc hai màût, ràng chëu æïng suáút thay âäøi nãn æïng suáút uäún cho pheïp xaïc âënh theo cäng thæïc : [s ]u = s-1- giåïi haûn moîi uäún trong chu kyì âäúi xæïng s-1 = (0,4 ¸ 0,45)sbk Choün s-1 = 0,45.sbk Ks- hãû säú táûp trung æïng suáút åí cháûn ràng , Ks = 1,8 K”N - hãû säú chu kyì æïng suáút uäún âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : K”N = No- säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong moíi uäún, No = 5.106 Ntâ- säú chu kyì tæång âæång Cuîng tênh tæång tæû nhæ trãn ta coï Ntâ > No nãn ta choün : K”N = 1 n - laì hãû säú an toaìn âäúi våïi baïnh ràng theïp thæåìng hoaï , n = 1,5 + Baïnh ràng låïn : [s ]u2 = (N/mm2) + Baïnh ràng nhoí : [s ]u1 = (N/mm2) c) Så bäü choün hãû säú taíi troüng k : ksb = 1,3 d) Choün hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng : yA == 0,6 e) Xaïc âënh khoaíng caïch truûc A : Khoaíng caïch truûc A âæåüc tênh theo cäng thæïc : A ³ i = 0,5 : tyí säú truyãön baïnh ràng truû ràng thàóng [s ]tx2 = 550 (N/mm2) k = 1,3 N = 2,3(kw) n = 403 (v/phuït) Thay vaìo ta coï : A ³ (mm) A ³ 58 (mm) f) Tênh váûn täúc voìng vaì caïc cáúp chênh xaïc chãú taûo baïnh ràng : Váûn täúc voìng cuía baïnh ràng V = (m/s) V = (m/s) Tra baíng 3-13 thiãút kãú chi tiãút maïy. Choün cáúp chênh xaïc cuía baïnh ràng laì 8 g) Âënh chênh xaïc hãû säú taíi troüng k vaì khoaíng caïch truûc A : Hãû säú taíi troüng k âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : k = ktt.kâ ktt- hãû säú táûp trung taíi troüng Tra baíng 3-12 thiãút kãú chi tiãút maïy æïng våïi yâ = yâ = 0,45 Ta choün âæåüc ktt = 1,08 Tra baíng 3-13 thiãút kãú chi tiãút maïy ta choün âæåüc kâ = 1,55 k = 1,08.1,55 = 1,674 So våïi ksb = 1,3 thç chãnh lãûch quaï 5% Do caïch tênh laûi khoaíng caïch truûc theo cäng thæïc : A = Asb = (mm) h) Xaïc âënh moâun, säú ràng, bãö räüng baïnh ràng : + Moâun : mn = (0,01 ¸ 0,02)A = (0,63 ¸ 1,26) Choün mn = 1,25 + Säú ràng, bãö räüng baïnh ràng : - Säú ràng baïnh dáùn : Z1 = Z1 = 34 - Säú ràng baïnh bë dáùn : Z2 = i.Z1 = 2.34 = 68 - Chiãöu räüng baïnh ràng : b = yA .A = 0,6.63 = 37,8 (mm) - Chiãöu räüng baïnh nhoí : bnhoí = 47,8 (mm) k) Kiãøm nghiãûm sæïc bãön cuía baïnh ràng : ÆÏng suáút uäún sinh ra trong chán ràng âæåüc kiãøm nghiãûm theo cäng thæïc sau: su = Våïi mn = 1,25 (mm)- Moâun phaïp tiãún cuía baïnh ràng thàóng K = 1,674- hãû säú taíi troüng N = 2,3 (kw) Âäúi våïi ràng truû ràng thàóng : z - säú ràng thæûc (Z1 = 34; Z2 = 68) Hãû säú daûng ràng y cuía mäùi baïnh ràng âæåüc choün theo säú ràng tæång âæång Ztâ cuía baïnh ràng âoï Theo baíng 3-18 thiãút kãú chi tiãút maïy : y1 = 0,451; y2 = 0,499 Váûy : su1 = (Nmm2) < [s]u1 = 250 (Nmm2) su2 = (Nmm2) < [s]u2 = 187,5 (Nmm2) m) Kiãøm nghiãûm sæïc bãön baïnh ràng khi baïnh ràng chëu quaï taíi âäüt ngäüt : Baïnh ràng chëu quaï taíi âäüt ngäüt våïi hãû säú quaï taíi : Kqt = ÆÏng suáút låïn nháút sinh ra khi qua taíi : Trong âoï : stx= (N/mm2) stxqt = stx.£ [s ]txqt [s ]txqt = 2,5[s ]Notx = 2,5.550 = 1375 (N/mm2) Váûy : [s ]txqt = 688,4. = 843,1 (N/mm2) stxqt = 843,1 (N/mm2) < [s ]txqt = 1375 (N/mm2) ÆÏng suáút uäún låïn nháút sinh ra khi quaï taíi : suqt = su.kqt £ [s ]uqt su1= 80(N/mm2) ; su2 = 91(N/mm2) suqt1 = 1,5.80 = 120 (N/mm2) suqt2 = 1,5.91 = 136,5 (N/mm2) Màût khaïc : [s ]uqt = 0,8sch [s ]uqt1 = 0,8.800 = 640 (N/mm2) [s ]uqt2 = 0,8.500 = 400(N/mm2) Váûy : suqt1 = 120 (N/mm2) < [s ]uqt1 = 640 (N/mm2) suqt2 = 136,5(N/mm2) < [s ]uqt2 = 400 (N/mm2) Váûy baïnh ràng âuí bãön khi qua taíi n) Âënh caïc thäng säú bäü truyãön : Khoaín caïch truûc A = 63 (mm) Moâun mn = 1,25 Chiãöu cao ràng h = 2,25.1,25 = 4,5 (mm) Âæåìng kênh voìng chia : dc1 = mn.Z1 = 1,25.34 = 42,5 (mm) dc2 = mn.Z2 = 1,25.68 = 85 (mm) Âæåìng kênh voìng làn : D1 = dc1 = 42,5 (mm) D2 = dc2 = 42,5 (mm) Âæåìng kênh voìng âènh : Dc1 = dc1 + 2.mn = 42,5 + 2.1,25 = 45 (mm) Dc2 = dc2 + 2.mn = 85 + 2.1,25 = 87,5 (mm) Âæåìng kênh voìng chán : Di1 = dc1- 2mn = 42,5 -2.1,25 = 40 (mm) Di2 = dc2- 2mn = 85 -2.1,25 = 82,5 (mm) p) Tênh læûc taïc duûng : Do bäü truyãön thiãút kãú laì bäü truyãön baïnh ràng truû thàóng nãn Pa = 0 - Læûc voìng : P1 = = 3110 (N) P1 = P2 = 3110 (N) - Læûc hæåïng tám : Pr1 = P1.tg(a) = 3110.tg(200) = 1132 (N) 2. Bäü truyãön baïnh ràng tæì baïnh ràng truûc chênh âãún baïnh ràng trung gian : a) Choün váût liãûu chãú taûo baïnh ràng : - Baïnh nhoí : Theïp 40X thæåìng hoaï sbk = 1000(N/mm2) sch = 800 (N/mm2) Âäü cæïng : 200 ¸ 230 phäi reìn Giaí thiãút âæåìng kênh phäi £ 60(mm) - Baïnh låïn : Theïp 40X täi caíi thiãûn sbk = 900 ¸ 1000 (N/mm2) sch = 700 (N/mm2) Âäü cæïng 250 ¸ 280 phäi âuïc Giaí thiãút âæåìng kênh phäi £ 120 (mm) b) Âënh æïng suáút moíi tiãúp xuáút vaì æïng suáút moíi uäún cho pheïp : Âënh æïng suáút moíi tiãúp xuïc : Âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc : [s ]tx = [s]Notx.K’N Trong âoï : [s]Notx - æïng suáút tiãúp xuïc cho pheïp khi baïnh ràng laìm viãûc láu daìi [s ]Notx = 15HRC (N/mm2) (baíng 3-9 thiãút kãú chi tiãút maïy ) K’N - hãû säú chu kyì æïng suáút tiãúp xuïc, tênh theo cäng thæïc sau : K’N = No = 25.107 - säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong mäúi tiãúp xuïc Ntâ- säú chu kyì tæång âæång Do taíi troüng thay âäøi nãn Ntâ âæåüc xáy dæûng theo cäng thæïc sau: Ntâ = Trong âoï Mi , ni , Ti - momen xoàõn, säú voìng quay trong 1 phuït vaì säú giåì baïnh ràng laìm viãûc åí chãú âäü i Mmax- momen xoàõn låïn nháút taïc duûng lãn baïnh ràng U- säú láön àn khåïp cuía baïnh ràng khi baïnh ràng quay 1 voìng Tênh cho baïnh ràng låïn : Ntâ2 = = 60(1+0,64).400.10.325.16 = 204,67.107 Ntâ2 > No Säú chu kyì tæång âæång cuía baïnh nhoí : Ntâ1 = i2.Ntâ2 = 2,015.204,2.107 = 412.107 > No = 25.107 Ta nháûn tháúy Ntâ1 vaì Ntâ2 > No Þ K’N = 1 Váûy æïng suáút cho pheïp : + Baïnh ràng låïn: [s ]tx2 = 2,5.280.1 = 770 (N/mm2) + Baïnh ràng nhoí : [s ]tx1 = 2,5.230.1 = 575 (N/mm2) Âënh æïng suáút uäún cho pheïp : Do ràng laìm viãûc hai màût, ràng chëu æïng suáút thay âäøi nãn æïng suáút uäún cho pheïp xaïc âënh theo cäng thæïc : [s ]u = s-1- giåïi haûn moîi uäún trong chu kyì âäúi xæïng s-1 = (0,4 ¸ 0,45)sbk Choün s-1 = 0,45.sbk Ks- hãû säú táûp trung æïng suáút åí cháûn ràng , Ks = 1,8 K”N - hãû säú chu kyì æïng suáút uäún âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : K”N = No- säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong moíi uäún, No = 5.106 Ntâ- säú chu kyì tæång âæång Cuîng tênh tæång tæû nhæ trãn ta coï Ntâ > No nãn ta choün : K”N = 1 n - laì hãû säú an toaìn âäúi våïi baïnh ràng theïp thæåìng hoaï , n = 1,5 + Baïnh ràng låïn : [s ]u2 = (N/mm2) + Baïnh ràng nhoí : [s ]u1 = (N/mm2) c) Så bäü choün hãû säú taíi troüng k : ksb = 1,3 d) Choün hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng : yA == 0,45 e) Xaïc âënh khoaíng caïch truûc A : Khoaíng caïch truûc A âæåüc tênh theo cäng thæïc : A ³ i = 2,015 : tyí säú truyãön baïnh ràng truû ràng thàóng [s ]tx1 = 575 (N/mm2) k = 1,3 N = 2,3.6 = 13,8 (kw) n = 400 (v/phuït) Thay vaìo ta coï : A ³ (mm) A ³ 59 (mm) f) Tênh váûn täúc voìng vaì caïc cáúp chênh xaïc chãú taûo baïnh ràng : Váûn täúc voìng cuía baïnh ràng V = (m/s) V = (m/s) Tra baíng 3-13 thiãút kãú chi tiãút maïy. Choün cáúp chênh xaïc cuía baïnh ràng laì 9 g) Âënh chênh xaïc hãû säú taíi troüng k vaì khoaíng caïch truûc A : Hãû säú taíi troüng k âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : k = ktt.kâ ktt- hãû säú táûp trung taíi troüng Tra baíng 3-12 thiãút kãú chi tiãút maïy æïng våïi yâ = = yâ = 0,9045 Ta choün âæåüc ktt = 1,18 Tra baíng 3-13 thiãút kãú chi tiãút maïy ta choün âæåüc kâ = 1,4 k = 1,18.1,4 = 1,652 So våïi ksb = 1,3 thç chãnh lãûch quaï 5% Do caïch tênh laûi khoaíng caïch truûc theo cäng thæïc : A = Asb(mm) h) Xaïc âënh moâun, säú ràng, bãö räüng baïnh ràng : + Moâun : mn = (0,01 ¸ 0,02)A = (0,64 ¸ 1,278) Choün mn = 1,25 + Säú ràng, bãö räüng baïnh ràng : - Säú ràng baïnh dáùn : Z2 = Z2 = 34 - Säú ràng baïnh bë dáùn : Z1 = i.Z2 = 2,015.34 = 69 - Chiãöu räüng baïnh ràng : b = yA .A = 0,45.64 = 37,8 (mm) - Chiãöu räüng baïnh nhoí : bnhoí = 47,8 (mm) k) Kiãøm nghiãûm sæïc bãön cuía baïnh ràng : ÆÏng suáút uäún sinh ra trong chán ràng âæåüc kiãøm nghiãûm theo cäng thæïc sau: su = Våïi mn = 1,25 (mm)- Moâun phaïp tiãún cuía baïnh ràng thàóng K = 1,25- hãû säú taíi troüng N = 13,8 (kw) Âäúi våïi ràng truû ràng thàóng : z - säú ràng thæûc (Z1 = 34; Z2 = 69) Hãû säú daûng ràng y cuía mäùi baïnh ràng âæåüc choün theo säú ràng tæång âæång Ztâ cuía baïnh ràng âoï Theo baíng 3-18 thiãút kãú chi tiãút maïy : y1 = 0,451; y2 = 0,499 Váûy : su1 = (Nmm2) < [s]u = 225 (Nmm2) = 80 (Nmm2) < [s]u1 = 250 (Nmm2) su2 = (Nmm2) < [s]u = 250 (Nmm2) = 98,7 (Nmm2) < [s]u2 = 187,5 (Nmm2) m) Kiãøm nghiãûm sæïc bãön baïnh ràng khi baïnh ràng chëu quaï taíi âäüt ngäüt : Baïnh ràng chëu quaï taíi âäüt ngäüt våïi hãû säú quaï taíi : Kqt = ÆÏng suáút låïn nháút sinh ra khi qua taíi : Trong âoï : stx= (N/mm2) stxqt = stx.£ [s ]txqt [s ]txqt = 2,5[s ]Notx = 2,5.700 = 1750 (N/mm2) Váûy : [s ]txqt = 1468. = 1740 (N/mm2) stxqt = 1740 (N/mm2) < [s ]txqt = 1750 (N/mm2) ÆÏng suáút uäún låïn nháút sinh ra khi quaï taíi : suqt = su.kqt £ [s ]uqt su1= 80(N/mm2) ; su2 = 91(N/mm2) suqt1 = 1,5.80 = 120 (N/mm2) suqt2 = 1,5.98,7 = 148 (N/mm2) Màût khaïc : [s ]uqt = 0,8sch [s ]uqt1 = 0,8.800 = 640 (N/mm2) [s ]uqt2 = 0,8.700 = 560(N/mm2) Váûy : suqt1 = 120 (N/mm2) < [s ]uqt1 = 640 (N/mm2) suqt2 = 148(N/mm2) < [s ]uqt2 = 560 (N/mm2) Váûy baïnh ràng âuí bãön khi qua taíi n) Âënh caïc thäng säú bäü truyãön : Khoaín caïch truûc A = 64 (mm) Moâun mn = 1,25 Chiãöu cao ràng h = 2,25.1,25 = 4,5 (mm) Âæåìng kênh voìng chia : dc1 = mn.Z1 = 1,25.34 = 42,5 (mm) dc2 = mn.Z2 = 1,25.69 = 85 (mm) Âæåìng kênh voìng làn : D1 = dc1 = 42,5 (mm) D2 = dc2 = 86,5 (mm) Âæåìng kênh voìng âènh : Dc1 = dc1 + 2.mn = 42,5 + 2.1,25 = 45 (mm) Dc2 = dc2 + 2.mn = 86,5 + 2.1,25 = 88,75 (mm) Âæåìng kênh voìng chán : Di1 = dc1- 2mn = 42,5 -2.1,25 = 40 (mm) Di2 = dc2- 2mn = 85 -2.1,25 = 82,5 (mm) p) Tênh læûc taïc duûng : Do bäü truyãön thiãút kãú laì bäü truyãön baïnh ràng truû thàóng nãn Pa = 0 - Læûc voìng : P1 = = 1532,6 (N) P2 = P1.6 = 1532,6.6 =9195,5 (N) - Læûc hæåïng tám : Pr1 = P1.tg(a) = 1532,6.tg(200) = 557,8 (N) Pr2 = 6.Pr1 = 6.557,8 = 3347(N) Thiãút kãú truûc : 1. Choün váût liãûu : Laì theïp 45 nhiãût luyãûn vç chëu taíi troüng khaï låïn,coï cå tênh : s bk ³ 600 (N/mm2) s ch ³ 260 (N/mm2) 2. Tênh sæïc bãön truûc : -Tênh så bäü truûc : Âãø xaïc âënh så bäü âæåìng kênh truûc , duìng cäng thæïc så bäü chè xeït âãún taïc duûng cuía Momem xoàõn trãn truûc d ³ hoàûc d ³ C. Trong âoï : d : Âæåìng kênh truûc N : Cäng suáút truyãön n : Säú voìng quay trong mäüt phuït [t]x : ÆÏng suáút xoàõn cho pheïp. C- hãû säú tênh toaïn phuû thuäüc vaìo [ t ]x âäúi våïi âáöu vaìo vaì truûc truyãön chung, coï thãø láúy C = 120 tx = 10 (N/mm2) - Tênh cho truûc trung tám N = 2,3.6 = 13,8 (kw) n = 400 (v/phuït) d ³ = 40 (mm) - Tênh cho truûc trung gian : N = = 2,323 (kw) n = 806 (v/phuït) d1 ³ = 17 (mm) - Tênh cho truûc càõt : N = 2,3 (kw) d2 = (mm) -Tênh gáön âuïng : Bæåïc tênh gáön âuïng coï xeït âeïn âäöng thåìi caí Momem xoàõn láùn Momem uäún, aính hæåíng âãún sæïc bãön cuía truûc . Trë säú momem xoàõn daî biãút ,báy giåì ta cáön tênh âãún trë säú momem uäún. Veî så bäü hçnh chiãúu bàòng cuía âáöu khoan nhiãöu truûc våïi caïc trë säú âaî biãút. SÅ BÄÜ HÇNH CHIÃÚU BÀÒNG CUÍA ÂÁÖU KHOAN -Hçnh veî : + Khe håí baïnh ràng vaì thaình trong 10 (mm) + Khoaíng caïch tæì thaình trong cuía häüp âãún màût bãn cuía äø làn 10 (mm) + Chiãöu räüng cuía äø làn 30 (mm) + Chiãöu dáöy nàõp 10 (mm) + Chiãöu räüng nàõp truûc 28 (mm) + Chiãöu räüng baïnh ràng 55 (mm) Täøng håüp kêch thæåïc trãn ta tçm âæåüc chiãöu daìi cuía truûc cáön thiãút vaì khoaíng caïch giæîa caïc khäúi âåî âæïng cuía âáöu khoan a) Truûc trung tám : Hçnh veî : 396558 MX 20506.4 MUX MUY P1 191459.1 c a n PK n A RAX RAY b m Pr1 954774.6 m RBY RBX B Ta coï : a = (mm) b = =54,5 (mm) c = = 86,5 (mm) l = = 86,5 (mm) Læûc keïo PK = 6.PC = 6. 3689 = 22134 (N) Læûc voìng P1 = 6.1532,6 = 9195,4 (N) Læûc hæåïng tám Pr1 = 6.557,6 = 3347 (N) + Tênh phaín læûc gäúi cuía caïc gäúi : SmAy = 0 Û PK.c + Pr.a - RBy.(a+b) Þ RBy = = 17518,8 (N) Sy = 0ÛPK- RBy- RAy + Pr = 0 Þ RAy = PK- RBy +Pr = 22134 + 3347 - 17518 RAy = 7962,2 (N) RBx = = 4597,75 (N) Sx = 0 Û RAx+ RBx- P = 0 Þ RAx = P - RBx = 9195,5 - 4597 = 4597,5 (N) + Tênh momen uäún taûi tiãút diãûn nguy hiãøm : Taûi tiãút diãûn n - n: Mun-n = PK. c = 22134. 86,5 = 191459,1 (Nmm) Taûi tiãút diãûn m - m : Mum - m = Trong âoï : Mux = RBx .b = 4597.54,5 = 20506,4 (Nmm) Μuy = RBy.b = 17518.54,5 = 954774,6 (Nmm) Váûy : Mum - m = 954994,8 (Nmm) + Tênh âæåìng kênh truûc taûi hai tiãút diãûn nguy hiãøm : Theo cäng thæïc sau : d ³ Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn n - n : ÅÍ âáy : Mtd = Mu = 191459 (Nmm) Mx = 66093.6 = 396558 (Nmm) Choün [s ] = 70 (N/mm2) Þ Mtd = 1945148,4 (Nmm) dn-n = 40 (mm) Âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn m - m : ÅÍ âáy : Mtd = = 1014858 (Nmm) Mu = 954994,8 (Nmm) Mx = 396558 (Nmm) Choün [s ] = 70 (N/mm2) dm - m = 44 (mm) Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn n-n láúy = 55 (mm) Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn m -m láúy = 60 (mm) b) Truûc trung gian : Hçnh veî : 27527 Mx MUY MUX 15646.95 P1 P1 a RCY C RCX b 84747.5 i Pr1 RBX i RBY Pr1 B P1 = 1532 (N) ; P2 = 3110 (N) Prl = 557,8 (N) ; Pr2 = 1132 (N) a = b = 54,5 (mm) Mx = = 27527,13 n = 806 (v/phuït) : säú voìng quay cuía truûc trung gian h = 0,99 : hiãûu suáút bäü truyãön äø + Tênh phaín læûc gäúi cuía caïc gäúi : SmCy = 0 Û -Pr2.a + Pr1.a - RBy.(a+b) Þ RAy = = -287,1(N) Váûy RBy ngæåüc chiãöu våïi chiãöu âaî choün Sy = 0 Û PCy =RBy+ Prl -Rr2 = -287,1(N) Váûy RCy ngæåüc chiãöu våïi chiãöu âaî choün SmCx= 0 Þ (P2 + P1)a + RBx(a+b) = 0 Þ RBx = -3087,6 (N) Váûy RBx ngæåüc chiãöu våïi chiãöu âaî choün Sx = 0 Û RCx = -1555 (N) Váûy RCx ngæåüc chiãöu våïi chiãöu âaî choün + Tênh momen uäún täøng cäüng : Mu = Taûi tiãút diãûn i - i: Mux = RCx.a = 1555. 54,5 = 84747,5 (N) Muy = RCy.a = 287,1.54,5 = 15646,95 (N) Mui-i = = 86179,8 (Nmm) Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn i-i : di-i ³ (mm) ÅÍ âáy : Mtd = 89416 (Nmm) Tra baíng láúy [s ] = 50 (N/mm2) di-i = 26 (mm) Váûy di-i = 26 (mm) , choün di-i = 28 (mm) + Caïc truûc càõt : Ta coï : PC = 3689 (N) ; a = 54,5 (mm) ; b = 54,5 (mm) ; l = 86,5 (mm) Læûc voìng : P = 3110 (N) Mx = 66093 (Nmm) Pr = 1132(N) + Tênh phaín læûc cuía caïc gäúi : -Hçnh veî: 84747.5 MX 66093 MUX MUY 129091 P a RAY A RAX l b 319877 j Pr k RBY RBX k j B Pc SmAy = 0 Þ RBy = = 7198,65 (N) Sy = 0ÛPC- RAy- RBy + Pr1 = 0 Þ RBy = PC-RAy +Pr1=1132 + 3698 - 7198,75 RAy = -2368,65 (N) Váûy RBx láúy dáúu ngæåüc chiãöu âaî choün Sx = 0 Þ RAx = 1555 - 3110 = -1555 (N) Váûy RBx láúy dáúu ngæåüc chiãöu âaî choün + Tênh momen uäún taûi tiãút diãûn nguy hiãøm : - Taûi tiãút diãûn k - k: Muk-k = PC. l = 3698. 86,5 = 319877 (Nmm) Mx = 66093 (Nmm) Mtâ = = 324957,7 (Nmm) Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn k-k âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : dk-k ³ = 40 (mm) - Taûi tiãút diãûn j-j : Muj-j = =154423,9 (Nmm) Trong âoï : MUy = RAy.a = 2368,65.54,5 = 129091,4 (Nmm) MUx = RAx.a = 1555.54,5 = 84747,5 (Nmm) Mtâ = = 164690 (mm) Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn j-j âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : dj-j ³ = 32 (mm) Váûy choün : dj-j = 32 (mm) dk-k = 30 (mm) Tênh chênh xaïc truûc : a) Truûc trung tám : + Kiãøm nghiãûm sæïc bãön taûi tiãút diãûn nguy hiãøm n-n : ns - hãû säú an toaìn chè xeït riãng cho æïng suáút phaïp nt - hãû säú an toaìn chè xeït riãng cho æïng suáút tiãúp Vç truûc quay nãn æïng suáút phaïp uäún theo chu kyì âäúi xæïng sa = smax = smin = , sm = 0 Váûy ns = Bäü truyãön laìm viãûc cho nãn æïng suáút tiãúp, æïng suáút xoàõn biãún âäøi theo chu kyì maûch âäüng. ta = tm = Váûy nt = Giåïi haûn moíi uäún xoàõn : s-1 = 0,45.sb = 0,45.600 = 270 (N/mm2) t-1 = 0,25.sb = 0,25.600 = 150 (N/mm2) sa = Våïi W = = 6280 Mu = 191459,1 Þ sa = = 30,48 W0 = = 12560 ta = tm = = 7,6 Theo baíng 7-13 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï : xb = 0,88 ; xt = 0,77 kt = 1,5 ; ks = 1,63 = 2,4 Do làõp càn nãn æïng suáút sinh ra trãn bãö màût làõp gheïp ³ 30(N/mm2) = 0,6(2,4 - 1) +1 = 1,84 Thay caïc trë säú vaìo cäng thæïc tênh ns vaì nt Ta coï : Trong âoï yt , ys láúy theo váût liãûu âäúi våïi theïp ys = 0,1 ; yt = 0,05 Hãû säú tàng bãö màût truûc b = 1 n = + Taûi tiãút diãûn m-m : Ta coï d = 44(mm) sa = våïi W = 7250 (mm3) Mu = 95499,48 (Nmm) sa = smax = smin = (N/mm2) Mx = 396558(Nmm) Tra baíng 7-3b thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï : Wo = 40000(mm3) ta = tm = (N/mm) Theo baíng 7-4 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï: ys = 0,1 ; yt = 0,05 xs = 0,83 ; xt = 0,71 Hãû säú táûp trung æïng suáút do raînh then Ks = 1,49 ; kt = 1,5 (baíng 7-8 TKCTM) Þ Táûp trung æïng suáút do làõp trung gian, aïp suáút sinh ra trãn bãö màût làõp gheïp ³ 30 (N/mm2) Theo baíng 7-10 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï : Þ 1 + 0,6(2,6-1) = 1,96 Thay säú vaìo cäng thæïc : ns = nt = Váûy hãû säú an toaìn : n = b) Truûc trung gian : Taûi tiãút diãûn i-i : Mu = 86179,8 (N/mm) Trë säú W tra baíng 7-3b thiãút kãú chi tiãút maïy æïng våïi di-i = 28 (mm) coï W=1855 (mm3) sa = smax = smin = = 46,5 (N/mm2) sm = 0 Mx = 27527,13 (Nmm) Tra baíng 7-3b thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï Wo = 4010 (mm3) ta = tm = = 4,43 (N/mm) Theo baíng 7-4 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï : ys = 0,1 ; yt = 0,05 xs = 0,83 ; xt = 0,71 Hãû säú táûp trung æïng suáút do raînh then : ks = 1,49 ; kt = 1,5 (baíng 7-8 thiãút kãú chi tiãút maïy ) = 1,79 Táûp trung æïng suáút do làõp trung gian, aïp suáút sinh ra trãn bãö màût làõp gheïp ³ 30 (N/mm2) Theo baíng 7-10 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï : = 2,6 = 1 + 0,6(2,6-1) = 1,96 Tahy säú vaìo cäng thæïc : ns = = 2,23 nt = 16 Váûy hãû säú an toaìn : n = > [n] = 1,5 ¸ 2,5 c) Truûc càõt : Taûi tiãút diãûn k-k : + Kiãøm nghiãûm sæïc bãön taûi tiãút diãûn nguy hiãøm k-k : ns - hãû säú an toaìn chè xeït riãng cho æïng suáút phaïp nt - hãû säú an toaìn chè xeït riãng cho æïng suáút tiãúp Vç truûc quay nãn æïng suáút phaïp uäún theo chu kyì âäúi xæïng sa = smax = smin = , sm = 0 Váûy ns = Bäü truyãön laìm viãûc cho nãn æïng suáút tiãúp, æïng suáút xoàõn biãún âäøi theo chu kyì maûch âäüng: ta = tm = Váûy nt = Giåïi haûn moíi uäún, xoàõn : s-1 = 0,45.sb = 0,45.600 = 270(N/mm2) t-1 = 0,25.sb = 0,25.600 = 150(N/mm2) sa = Våïi W = (mm3) Mu = 319877 Þ sa = Wo = ta = tm = Theo baíng 7-13 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï : xb = 0,88 ; xt = 0,77 kt = 1,5 ; ks = 1,63 Do làõp càn nãn æïng suáút sinh ra trãn bãö màût làõp gheïp ³ 30(N/mm2) = 0,6(2,4-1) + 1 = 1,84 Thay caïc giaï trë säú vaìo cäng thæïc tênh ns vaì nt Ta coï : ns = nt = Trong âoï yt , ys láúy theo váût liãûu âäúi våïi theïp ys = 0,1 ; yt = 0,05 Hãû säú tàng bãön bãö màût truûc b = 1 n = Taûi tiãút diãûn j-j : Ta coï : d = 32(mm) sa = våïi W = 2730 (mm3) Mu = 154423,9(Nmm) sa = smax = smin = (N/mm2) Mx = 66093(Nmm) Tra baíng 7-3b thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï: Wo = 5910(mm3) ta = tm = (N/mm) Theo baíng 7-4 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï ys = 0,1 ; yt = 0,05 xs = 0,83 ; xt = 0,75 Hãû säú táûp trung æïng suáút do raînh then ks = 1,63 ; kt = 1,5 (baíng 7-8 thiãút kãú chi tiãút maïy ) Þ Táûp trung æïng suáút do làõp trung gian, aïp suáút sinh ra trãn bãö màût làõp gheïp ³ 30 (N/mm2) Theo baíng 7-10 thiãút kãú chi tiãút maïy, ta coï: Þ = 1+ 0,6(2,4-1) = 1, Thay säú vaìo cäng thæïc ns = nt = Váûy hãû säú an toaìn n = Tênh then : Âãø cäú âënh baïnh ràng trãn truûc theo phæång tiãúp tuyãún hay noïi caïch khaïc laì âãø tçm momen xoàõn vaì truyãön âäüng tæì baïnh ràng hoàûc ngæåüc laûi ta duìng then 1. Âäúi våïi truûc trung tám : d = 44(mm) Ta choün loaûi then coï b ´ h = 14 ´ 9, åí âáy ta choün then bàòng. Caïc thäng säú : t = 5,0 ; t1 = 4,1 ; vaì k = 5,0 + Kiãøm nghiãûm âiãöu kiãûn bãön dáûp giæîa then vaì truûc sd = Trong âoï : Mx = 396558(N/mm) Chiãöu daìi then : l = 0,8.lm = 0,8.37,8 = 30,24 (mm) lm- chiãöu daìi mayå [s ]d = 100(N/mm2) (baíng7-20 thiãút kãú chi tiãút maïy ) Þ sd = (N/mm2) + Kiãøm nghiãûm âiãöu kiãûn bãön dáûp giæîa then vaì truûc then sd = 91,84 < [s ]d = 100 (N/mm2) + Kiãøm nghiãûm âiãöu kiãûn bãön càõt cuía then : tc = (N/mm2) 2. Truûc trung gian : Khi chãú taûo ta âuïc liãön våïi baïnh ràng nãn trãn truûc trung gian khäng coï then. 3. Truûc càõt : d = 32(mm) Ta choün loaûi then coï b ´ h = 10 ´ 8, åí âáy ta choün then bàòng. Caïc thäng säú : t = 4,5 ; t1 = 3,6 ; vaì k = 4,2 + Kiãøm nghiãûm âiãöu khiãûn bãön dáûp giæîa then vaì truûc sd = Trong âoï : Mx = 66093(N/mm) Chiãöu daìi then : l = 0,8.lm = 0,8.37,8 = 30,24(mm) lm- chiãöu daìi mayå [s ]d = 100(N/mm2) (baíng 7-20 thiãút kãú chi tiãút maïy ) Þ sd = (N/mm2) + Kiãøm nghiãûm âiãöu kiãûn bãön càõt cuía then td = 14 < [ t ]c = 87 (N/mm2) Tênh choün voìng bi : Pa 1. Choün så âäö äø cho truûc trung tám : SA SB A B RA RB Do coï læûc doüc truûc taïc duûng lãn bi nãn ta choün äø bi âåí chàûn Dæû kiãún choün træåïc goïc b = 160 + Tênh khaí nàng hãû säú laìm viãûc cuía bi : Ta coï cäng thæïc C = Q(n.h)0,3 Ta choün : - Tuäøi thoü khi tênh bi h = 4000 (giåì) - Säú voìng quay n = 400(voìng/phuït) Þ (n.h)0,3 = 72,5 Q- taíi troüng taïc duûng lãn bi Taíi troüng tæång âæång âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : Q = (kv.R + m.At)kn.kt Trong âoï : m- hãû säú chuyãøn taíi troüng doüc truûc vãö taíi troüng hæåïng tám Theo baíng 8-2 thiãút kãú chi tiãút maïy , ta choün m = 1,5 kv- hãû säú xeït âãún voìng vaìo laì quay cuía äø Tra baíng 8-5 thiãút kãú chi tiãút maïy , choün kv = 1 kt = 1,2 - hãû säú taíi troüng âäüng kn = 1 - hãû säú nhiãût âäü R- taíi troüng hæåïng tám At- täøng âaûi säú caïc læûc doüc truûc ÅÍ âáy : RA = (N) RB = (N) Nhæ váûy dæåïi taïc duûng cuía læûc hæåïng tám, trãn äø xuáút hiãûn caïc læûc doüc truûc thaình pháön. SA = 1,3.RA.tg(b) = 1,3.9194.tg(160) = 3427 (N) = 342,7 (daN) SB = 1,3.RB.tg(b) = 1,3.18112.tg(160) = 6751,6 (N) = 675,16 (daN) Màût khaïc : At = S + (SA- SB) = 22188 + (342,7 - 675,16) = 1577,9 (daN) At > 0 Váûy täøng læûc doüc truûc hæåïng vãö gäúi phaíi Thay säú vaìo cäng thæïc : QtâA = (1.919,4 + 1,5.1577,9).1.1,2 = 3493,5 (daN) QtâB = (1.18112 + 1,5.1577,9).1.1,2 = 24574,6 (daN) Vç taíi troüng QtâB <QtâA nãn ta choün äø cho gäúi âåî A, coìn äø gäúi âåî B láúy theo våïi äø cuía gäúi âåî A, âãø tiãûn viãûc chãú taûo vaì làõp gheïp. C = QtâA.(n.h)0,3 = 24574,6.72,5 = 1785302 Tra baíng 18p. Choün äø âåî chàûn coï kyï hiãûu 7608 Âæåìng kênh d = 40mm ; B = 38mm ; D = 80mm 2. Så âäö choün äø cho truûc trung gian: Hçnh veî : E F RE RF Do truûc khäng chëu læûc doüc nãn ta choün äø bi âåî : Qtâ = (kv.R+m.A).kn.kt RE = (N) RF = (N) QtâE = (1.158,1 + 1,5.0).1.1,2 = 189,6 (daN) QtâF = (1.310 + 1,5.0).1.1,2 = 372 (daN) Vç QtâF > QtâE nãn ta choün äø bi cho gäúi âåî F Coï (n.h)3 = 72,5 C = QtâF.(n.h)3 = 372.72,5 = 26970 Tra baíng 14p ta choün äø bi âåî mäüt daîy kyï hiãûu 205 d = 26 (mm) ; B = 15 (mm) ; D = 53 (mm) 3. Choün så âäö äø cho caïc truûc càõt cuía âáöu khoan : - Hçnh veî : A B Pa RA RB SA SB Do coï læûc doüc taïc duûng lãn bi nãn ta choün äø bi âåî chàûn Dæû kiãún choün træåïc goïc b = 160 + Tênh khaí nàng hãû säú laìm viãûc cuía bi : Ta coï cäng thæïc C = Q(n.h)0,3 Ta choün : - Tuäøi thoü khi tênh bi h = 4000 (giåì) - Säú voìng quay n = 400(voìng/phuït) Þ (n.h)0,3 = 72,5 Q- taíi troüng taïc duûng lãn bi (daN) Taíi troüng tæång âæång âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : Q = (kv.R + m.At)kn.kt Trong âoï : m- hãû säú chuyãøn taíi troüng doüc truûc vãö taíi troüng hæåïng tám Theo baíng 8-2 thiãút kãú chi tiãút maïy , ta choün m = 1,5 kv- hãû säú xeït âãún voìng vaìo laì quay cuía äø Tra baíng 8-5 thiãút kãú chi tiãút maïy , choün kv = 1 kt = 1,2 - hãû säú taíi troüng âäüng kn = 1 - hãû säú nhiãût âäü R- taíi troüng hæåïng tám At- täøng âaûi säú caïc læûc doüc truûc ÅÍ âáy : RA = (N) RB = (N) Nhæ váûy dæåïi taïc duûng cuía læûc hæåïng tám, trãn äø xuáút hiãûn caïc læûc doüc truûc thaình pháön. SA = 1,3.RA.tg(b) = 1,3.2833.tg(160) = 1052 (N) = 105,2(daN) SB = 1,3.RB.tg(b) = 1,3.7364.tg(160) = 2745 (N) = 274,5 (daN) Màût khaïc : At = S + (SA- SB) = 3698 + (105,2 - 274,5) = 3528,5 (N) At > 0 Váûy täøng læûc doüc truûc hæåïng vãö gäúi phaíi Thay säú vaìo cäng thæïc : QtâA = (1.282,3 + 1,5.352,85).1.1,2 = 973,9 (daN) QtâB = (1.736,4 + 1,5.352,85).1.1,2 = 1518,8 (daN) Vç taíi troüng QtâB > QtâA nãn ta choün äø cho gäúi âåî B, coìn äø gäúi âåî A láúy theo våïi äø cuía gäúi âåî B, âãø tiãûn viãûc chãú taûo vaì làõp gheïp. C = QtâB.(n.h)0,3 = 1518,8.72,5 = 110113,7 Tra baíng 18p. Choün äø âåî chàûn coï kyï hiãûu 7606 Âæåìng kênh d = 30mm ; B = 29mm ; D = 72mm Tênh thán vaì nàõp häüp : Thán vaì nàõp häüp âæåüc chãú taûo bàòng phæång phaïp âuïc váût liãûu gang xaïm GX12-28. Caïc kêch thæåïc cuía caï pháön cáúu taûo voí häüp : - Chiãöu daìy thaình thán : d = 10mm - Chiãöu daìy thaình nàõp : d1 = 10mm - Chiãöu daìy màût bêch dæåïi cuía thán : b = 15mm - Chiãöu daìy màût bêch trãn cuía nàõp b1 = 15mm - Chiãöu daìy gán åí thán m = d = 10mm - Chiãöu daìy gán åí nàõp m1 = 10mm Âæåìng kênh caïc buläng : - ÅÍ caûnh äø d1 = 0,7dn = 11mm. Säú buläng 8 - Gheïp åí caïc màût bêch nàõp vaì thán d2 = 0,5dn = 8mm. Säú buläng 6 Gheïp nàõp äø : - Âäúi våïi äø truûc chênh D = 40; D1 = 44; D2 = 48; buläng M8. Säú buläng 4 - Âäúi våïi truûc coìn laûi D = 22; D1 = 26; D2 = 30; buläng M8. säú buläng 4 Khe håí giæîa baïnh ràng vaì vaình trong cuía häüp a = 1,2.d = 12mm. Khe håí giæîa màût bãn cuía baïnh ràng âãún thaình trong cuía häüp a1 = d = 10mm Ngoaìi ra âãø âënh vë nàõp vaì thán häüp, âäöng thåìi âãø gia cäng läù åí gáön âåî truûc, ngæåìi ta duìng chäút âënh vë. Kêch thæåïc choün nhæ sau: d = 6mm; d1 = d+ (mm) C = 1 hay chäút cän . Kyï hiãûu 6´ 50. PHÁÖN III: THIÃÚT KÃÚ ÂÄÖ GAÏ GIA CÄNG I. TÊNH TOAÏN VAÌ THIÃÚT KÃÚ ÂÄÖ GAÏ: Âãø thæûc hiãûn täút mäüt phæång aïn cäng nghãû gia cäng ra mäüt saín pháøm baío âaím an toaìn kyî thuáût, baío âaím tênh kinh tãú thç coï ráút nhiãöu yãúu täú aính hæåíng tåïi nhæ: daûng saín xuáút, phæång phaïp chãú taûo phäi, phæång phaïp gia cäng sæí duûng dao, âäö gaï maïy... Trong ráút nhiãöu yãúu täú âoï, âäö gaï aính hæåíng âãún âäü chênh xaïc vaì cháút læåüng saín pháøm gia cäng. Âäö gaï laì mäüt loaûi trang bë cäng nghãû khäng thãø thiãúu âæåüc trong quaï trçnh gia cäng trãn maïy càõt kim loaûi. Nhåì âäö gaï maì ta coï thãø tàng nàng suáút lao âäüng, giaím thåìi gian phuû cuía quaï trçnh gia cäng ,vç thãú maì giaï thaình âæåüc giaím xuäúng. Báút cæï åí nghuyãn cäng naìo sæí duûng âäö gaï hoaìn chènh laì âån giaín, chênh xaïc, thao taïc thuáûn låüi, nhanh choïng thç nàng suáút seî cao, cháút læåüng saín pháøm âaím baío, giaï thaình chãú taûo haû. Âãø phaït huy taïc duûng cuía âäö gaï trong quaï trçnh gia cäng, khi thiãút kãú âäö gaï phaíi âaím baío nhæîng yãu cáöu: - Âån giaín, dãù thao taïc khi sæí dung, an toaìn. - Baío âaím âënh vë theo yãu cáöu, khäúng chãú hãút säú báûc tæû do cáön thiãút. - Âäö gaï cæïng væîng, chi tiãút âäö gaï âuí bãön, phæång phaïp cuía læûc keûp âaím baío sao cho khäng gáy ra sai säú khi gia cäng. - Chãú taûo âäö gaï dãù daìng, âån giaín, nhæîng bäü pháûn choïng hoíng dãù thay thãú, viãûc làõp raïp, âiãöu chènh, thay thãú âäö gaï âån giaín. - Coï thãø måí räüng phaûm vi sæí dung. II. TÊNH TOAÏN ÂÄÖ GAÏ KHOAN LÄÙ: II.1. Så âäö âënh vë vaì keûp chàût: W Po Mx Fms N N Fms Gia cäng läù åí nghuyãn cäng naìy laì bæåïc gia cäng thä, chuáøn bë gia cäng läù åí nguyãn cäng sau vaì âãø laìm màût chuáøn âënh vë hoàûc bãö màût keûp chàût cho caïc nguyãn cäng tiãúp theo. Så âäö âënh vë : Chi tiãút âæåüc âënh vë khäúi V khäúng chãú 4 báûc tæû do, mäüt táúm chàõn khäúng chãú báûc tæû do ténh tiãún, âai äúc âiãöu chènh khäúng chãú báûc tæû do chäúng xoay. Keûp chàût tæì trãn xuäúng bàòng âoìn keûp vaì buläng keûp hæåïng læûc keûp vuäng goïc våïi khäúi V Ta duìng baûc loït giæîa bäü pháûn gaï vaì läù chuáøn âãø âiãöu chènh khi gia cäng caïc läù chi tiãút . II.2. Choün kãút cáúu âäö gaï: Kãút cáúu âäö gaï âæåüc choün nhæ hçnh veî: 4 2 F F S 5 3 1 n Po L1 II.2.1. Mä taí âäö gaï: Âäö gaï gäöm âãú âäö gaï (1) trong âoï coï caí âaìi gaï vaì baûc loït (2) baûc dáùn hæåïng cuía âáöu muîi khoan , khoeït. Khäúi V (3) duìng âãø khäïng chãú bäún báûc tæû do. Cå cáúu âoìn báøy keûp chàût (5) âáöu keûp cuía cå cáúu keûp ,keûp vaìo chi tiãút(4) * Æu âiãøm cuía âäö gaï: Kãút cáúu âån giaín, dãù thao taïc, dãù chãú taûo, âaím baío keûp væîng. * Nhæåüc âiãøm: Læûc keûp do tay cäng nhán nãn khäng dãù gáy sai säú keûp chàût II.2.2. Nguyãn lyï laìm viãûc: Làõp chi tiãút lãn âäö gaï, sao cho khäúi V âënh hæåïng läù loüt cáön gia cäng. Duìng tay quay âãø xiãút chàût âai äúc âãø taûo læûc keûp lãn âäö gaï. Khi thaïo ra thç ngæåüc laûi. II.3. Tênh toaïn âäö gaï: II.3.1. Tênh læûc keûp: ÅÍ nguyãn cäng naìy ta thæûc hiãûn hai bæåïc khoan khoeït hai läù. Trong quaï trçnh âuïc phäi sinh ra bavia taûi caïc läù, do âoï nguyãn cäng khoan træåïc loaûi boí bavia læûc càõt khäng lain nãn trong quaï trçnh tênh toaïn ta boí qua. Chè tênh toaïn cho nguyãn cäng khoeït . - Læûc doüc truûc P0 coï xu hæåïng âáøy chi tiãút theo chiãöu truûc cuía dao: Po = Px = Cp.DZp.SYp.Kmp= 51.0,40,65.1 = 196,79 = 196,79 (KG) Trong âoï: Cp = 51 (STCNCTM-1) Zp = 1 (STCNCTM-1) Yp = 0,65 (STCNCTM-1) Kmp = 1 (STCNCTM-1) - Momen xoàõn Mx coï xu hæåïng laìm chi tiãút quay quanh truûc dao: Mx = Mc = Cm.D2.SYm.Kmp Trong âoï: Cm = 23,6 Km = 1 Ym = 0,8 D = 10 S = 0,4 Mx = Mc = 23,6.102.0,40,65.1 = 1301 (KG.mm) * Phæång trçnh læûc keûp: Khi khoeït ta coï caïc læûc sau: Po, Mc - Po: låüi keûp - Mc: momen laìm chi tiãút bë xoay Âãø chäúng xoay, ta phaíi taûo mäüt momen ma saït låïn hån momen càõt (Mc) - Phæång trçnh læûc: Khi vàûn mäüt læûc q trãn tay quay coï chiãöu daìi (l), seî taûo ra mäüt læûc keûp W, vaì tæì W ta coï momen ma saït (Mms) - Âiãöu kiãûn cán bàòng: Mms ³ K.Mc Mms = Fms1 + Fms2 Trong âoï : Mms1 laì momen ma saït giæîa táúm keûp vaì chi tiãút Mms2 laì momen ma saït giæîa chi tiãút vaì khäïi V Âãø âån giaín pheïp tênh, ta boí qua ma saït giæîa chi tiãút vaì khäúi V vaì tang hãû säú an toaìn K : Mms = Fms1 + Fms2 = W.f.l. Váûy âiãöu kiãûn khäng quay cuía chi tiãút laì: Fms1 .l1+ Fms2 .(l - l1) ³ Mx.K Trong âoï: f1: laì hãû säú ma saït giæîa chi tiãút vaì âäö gaï. f2: laì hãû säú ma saït giæîa chi tiãút vaì khäúi V f1 = f2 = 0,15 Choün : K =2,5 (hãû säú an toaìn ) L =85 (l:laì chiãöu daìi caïnh tay âoìn ) 2.W.f ³ Po.K (1) W.f.l1 + W.f.(l-l1) ³ Mc.K (2) Tæì (1) ta coï :Wd = = 10841,66(N) Tæì (2) ta coï : Wx = = 2125(N) II.3.2 Tênh læûc taïc dung lãn âoìn keûp: Q W L Så âäö âënh vë: Täøng momen taûi O Ta coï : Q1.(l + l1) - W.l1 = 0 Þ Q1 = choün l = l1 thç Q1 = = = 5421(N) Váûy cáön taïc dung mäüt læûc täúi thiãøu laì Q = 5421(N) II.3.3 xaïc âënh læûc taïc dung lãn âáöu tay quay: L2 Q Theo cäng thæïc kiãøm tra sæïc bãön buläng: Choün buläng :theïp C38 coï: dch = 400 dk = 0,05.dch = 0,05.400 = 20 (N/mm) do = = = 18,58 Váûy âãø baío âaím an toaìn ta choün buläng M27 coï caïc thäng säú sau: d = 19, dtb = 18,58 dch = 17,62 , S = 1,5 Xaïc âënh læûc quay cáön thiãút khi ngæåìi cäng nhán keûp chàût chi tiãút. Choün chiãöu daìi tay quay l2 = 200 (mm) Q = Trong âoï : W = Q1 = 5421(N) Q: Laì læûc taïc dung lãn caïnh tay âoìn a: Laì goïc náng cuía ren j: Laì goïc ma saït giæîa âai äúc vaì buläng tga = == 0,0257 a = 1047’ tgj = f = 0,15 Þ j = 8053’ R’ :Baïn kênh trung bçnh cuía âai äúc R’ = = 18,785 Q = = Q = 165,2(N) = 16,52[KG] II.3.4Tênh sai säú gaï dàût: Khi gia cäng caïc chi tiãút trong âäö gaï thæåìng sinh ra caïc sai säú, âäúi våïicaïckêch thæåïc khåíi xuáút laì mäüt trong nhæîng nguyãn nhángáy nãn sai säú gia cäng. Sai säú gaï âàût (egâ) gäöm 3 thaình pháön chênh sau: egâ = Trong âoï: ec : Laì sai säú chuáøn do âënh vë gáy ra ek : Sai säú do læûc keûp gáy ra (sai säú keûp chàût) eâg : Sai säú chãú taûo âäö khäng chênh xaïc gáy ra (sai säú âäö gaï) Âäö gaï khi chãú taûo thæåìng tuìy theo yãu cáöu gia cäng chi tiãút âoìi hoíi chênh xaïc cao hay tháúp. Sai säú âäö gaï âæåüc xaïc âënh: eâg =( cuía kêch thæåïc âaût âæåüc Kêch thæåïc d cuía läù do muîi khoeït quyãút âënh nãn ta chè tênh sai säú gaï âàût cho kêch thæåïc L egâ(L) = II.3.5. Xaïc âënh sai säú chuáøn: Âãø gia cäng läù f10 vaì f7 âaím baío kêch thæåïc âaî cho h = 85-5 = 80(mm), m = 27 (mm), n = 5(mm). Chuáøn khåíi xuáút laì màût ngoaìi âæåìng kênh chi tiãït , chuáøn âënh vë laì khäúi V.chuáøn âënh vë vaì chuáøn khåíi xuáút khäng truìng nhau do âoï coï sai säú gaï âàût. Theo thiãút kãú âäö aïn “CÄNG NGHÃÛ CHÃÚ TAÛO MAÏY” baíng 19 trang 45 ta coï: eh = = = 0,015(mm) en = = = 0,2155(mm) em = = = 0,0866(mm) Trong âoï: dD (laì dung sai nguyãn cäng) Kãút luáûn : Âäö gaï trãn coï kãút cáúu âån giaín, dãù thaïolàõp, thao taïc nheû nhaìng, læûc keûp bàòng tay khäng låïn. Sai säú chãú taûo âäö gaï nhoí âaím baío cho viãûc gia cäng chi tiãút vaì cå cáúu thaïo làõp, gaï âàût trãn baìn maïy dãù daìng. TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO 1. Nguyãùn Âàõc Läüc, Lã Vàn Tiãún, Ninh Âæïc Täún, Tráön Xuán Viãût Säø tay cäng nghãû chãú taûo maïy (táûp 1, táûp 2). NXB Khoa hoüc vaì Kyî thuáût - Haì Näüi- nàm 1999. 2. Nguyãùn Âàõc Läüc, Lã Vàn Tiãún, vaì caïc taïc giaí. Cäng nghãû chãú taûo maïy (táûp 1, táûp 2). NXB Khoa hoüc vaì Kyî thuáût - Haì Näüi- nàm 1998. 3. Nguyãùn Troüng Hiãûp, Nguyãùn Vàn Láùm. Thiãút kãú chi tiãút maïy. NXB Giaïo duûc- nàm 1999. 4. Tráön Vàn Âëch. Thiãút kãú âäö aïn cäng nghãû chãú taûo maïy. NXB Khoa hoüc vaì Kyî thuáût- Haì Näüi- nàm 2000. 5. Lã Vàn Tiãún, Tráön Vàn Âëch, Tráön Xuán Viãût. Âäö gaï cå khê hoïa vaì tæû âäüng hoïa. NXB Khoa hoüc vaì Kyî thuáût- Haì Näüi- nàm 1999. MUÛC LUÛC Trang Låìi noïi âáöu 1 PHÁÖN I: LÁÛP QUY TRÇNH CÄNG NGHÃÛ GIA CÄNG CHI TIÃÚT ÂIÃØN HÇNH DAÛNG HÄÜP 2 I. GIÅÏI THIÃÛU CHUNG VÃÖ GIA CÄNG CAÏC CHI TIÃÚT DAÛNG HÄÜP. 2 I.1. Khaïi quaït caïc chi tiãút daûng häüp 2 I.2. Yãu cáöu kyî thuáût chuí yãúu khi gia cäng chi tiãút daûng häüp 10 I.3. Tênh cäng nghãû trong kãt cáúu cuía chi tiãút daûng häüp 10 I.4. Váût liãûu vaì phäi âãø chãú taûo caïc chi tiãút daûng häüp 10 I.5. Quy trçnh cäng nghãû gia cäng caïc chi tiãút daûng häüp 10 a) Chuáøn âënh vë gia cäng chi tiãút daûng häüp b) Trçnh tæû gia cäng caïc bãö màût chuí yãúu cuía häüp II. LÁÛP QUY TRÇNH CÄNG NGHÃÛ GIA CÄNG CHI TIÃÚT ÂAÎ CHO 11 II.1. Phán têch âiãöu kiãûn laìm viãûc vaì yãu cáöu kyî thuáût cuía chi tiãút gia cäng 11 II.2. Phán têch vaì læûa choün phæång aïn chãú taûo phäi 12 II.3. Láûp quy trçnh cäng nghãû gia cäng chi tiãút 14 Nguyãn cäng 1: Phay màût âaïy A 18 Nguyãn cäng 2: Phay màût gåì bàõt buläng 21 Nguyãn cäng 3: Phay caïc raînh D17 22 Nguyãn cäng 4: Khoan khoeït 4 läù f10 24 Nguyãn cäng 5: Khoan khoeït2 läù f10 nghiãng 450 26 Nguyãn cäng 6: Khoeït doa màût truû trong f55 28 Nguyãn cäng 7: Tiãûn trong màût truû f57 31 Nguyãn cäng 8: Phay vaït màût nghiãng 540 32 Nguyãn cäng 9: Nguyãn cäng kiãøm tra 34 PHÁÖN II: THIÃÚT KÃÚ CAÏC ÂÁÖU KHOAN NHIÃÖU TRUÛC 37 I. MÄÜT SÄÚ SÅ ÂÄÖ ÂÄÜNG CUÍA ÂÁÖU KHOAN NHIÃÖU TRUÛC 37 I.1. Khaïi quaït chung vãö âáöu khoan nhiãöu truûc 37 I.2. Så âäö âäüng cuía âáöu khoan nhiãöu truûc coï làõp baïnh ràng trung gian 37 I.3. Så âäö âäüng cuía âáöu khoan nhiãöìu truûc khäng coï baïnh ràng trung gian 38 I.4. Så âäö âäüng cuía âáöu khoan nhiãöu truûc thay âäøi vë trê cuía truûc chênh 39 I.4.1. Âáöu khoan nhiãöu truûc coï thãø thay âäøi vë trê 39 I.4.2. Âáöu khoan nhiãöu truûc coï vë trê xaïc âënh 39 I.4.3. Caïc phæång aïn bäú trê truûc chênh cuía âáöu khoan 40 II. THIÃÚT KÃÚ ÂÁÖU KHOAN NHIÃÖU TRUÛC 42 II.1. Caïc thäng säú vaì säú liãûu tênh toaïn chung 42 II.2. Tênh toaïn thiãút kãú 42 II.2.1. Âáöu khoan nhiãöu truûc âån giaín 42 II.2.1-1 Så âäö âäüng cuía âáöu khoan 42 II.2.1-2 Tênh toaïn thiãút kãú 42 II.2.1-3 Thiãút kãú truûc 46 II.2.1-4 Tênh then 56 II.2.1-5 Tênh choün voìng bi 57 II.2.2. Âáöu khoan nhiãöu truûc coï baïnh ràng trung gian 59 II.2.2-1. Så âäö âäüng cuía âáöu khoan 59 II.2.2-2. Tênh toaïn thiãút kãú 60 Phán phäúi tyí säú truyãön 60 Thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng 61 Thiãút kãú truûc 70 Tênh then 82 Tênh choün voìng bi 83 Tênh thán vaì nàõp häüp 86 TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO 87

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHUYETMINH.doc
 • dwgBAAo6.dwg
 • dwgbotrik.gian.dwg
 • dwgBVAo11.dwg
 • dwgBVAo2.dwg
 • dwgBVAo3.dwg
 • dwgBVAo4.dwg
 • dwgBVAo5.dwg
 • dwglongphoi.dwg
 • dwgNGUYEN-CO.dwg
 • dwgNGUYEN-CONG.dwg
 • docPHAN41.doc
 • dwgTH.KE DOGA.dwg
 • zipTHUYETMINH.zip
 • zipTMTOTNGHIEP.zip
 • dwgtrang.dwg