Thiết kế quy trình gia công chi tiết nắp đỡ

LỜI NÓI ĐẦU: Thiết kế chế tạo là một tập hợp những nhiệm vụ liên tục nối tiếp lẫn nhau.Mỗi một công đoạn trong quá trình thiết kế chế tạo có một vai trò và nhiệm vụ riêng.Quá trình thiết kế chỉ được coi là hoàn thiện khi mà các ý tưởng nhà thiết kế đưa ra phải có tính ưu việt về tính năng sử dụng, tính kinh tế, tính phổ cập . và cuối cùng là tính công nghệ. Tính công nghệ của sản phẩm là tính chất của mô hình nhà thiết kế đưa ra có cấu tạo sao cho khả năng công nghệ của đất nước có thể thực hiện được và hạn chế thấp nhất giá thành chế tạo.Tính công nghệ của mô hình thiết kế có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi sản phẩm chế tạo. Giá thành chế tạo sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ sản suất.Công nghệ sản suất đơn giản sẽ giảm thời gian sản xuất, giảm hao mòn máy móc . dẫn tới giảm được giá thành chế tạo. Chính vì vậy, việc thiết kế một quy trình công nghệ tối ưu có một ý nghĩa rất quan trọng trong thiết kế, sản suất, chế tạo.Nắm vững đặc tính công nghệ của quy trình sản xuất giúp cho người kỹ sư có một cái nhìn tổng quát làm cho các ý tưởng thiết kế của người kỹ sư phù hợp với khả năng công nghệ đảm bảo chắc chắn ý tưởng có thể thực hiện được. Đồ án công nghệ chế tạo máy không nằm ngoài mục đích như vậy.Làm đồ án công nghệ chế tạo máy là một dịp để sinh viên làm quen với các quy trình chế tạo là cơ sở cho các ý tưởng thiết kế sau này. Trong đồ án trình bày thiết kế quy trình gia công chi tiết “NẮP ĐỠ” với các nội dung sau: 01 bản vẽ A0 trình bày các nguyên công.01 bản vẽ A1 thể hiện đồ gá cho nguyên công chuốt01 bản vẽ A3 thể hiện bản vẽ chi tiết.01 bản vẽ A3 thể hiện bản vẽ lồng phôi.01 bản thuyết minh A4.Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Đức Phương thuộc bộ môn CHẾ TẠO MÁY đã tận tình hướng dẫn  để đồ án được hoàn thành đúng tiến độ và công việc được giao với chất lượng đảm bảo. Do thời gian còn hạn chế nên đồ án không thể tránh được các thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến sửa sai của các thầy giáo và các bạn. Học viên

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1548 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế quy trình gia công chi tiết nắp đỡ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu: ThiÕt kÕ chÕ t¹o lµ mét tËp hîp nh÷ng nhiÖm vô liªn tôc nèi tiÕp lÉn nhau.Mçi mét c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chÕ t¹o cã mét vai trß vµ nhiÖm vô riªng.Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chØ ®­îc coi lµ hoµn thiÖn khi mµ c¸c ý t­ëng nhµ thiÕt kÕ ®­a ra ph¶i cã tÝnh ­u viÖt vÒ tÝnh n¨ng sö dông, tÝnh kinh tÕ, tÝnh phæ cËp . . . vµ cuèi cïng lµ tÝnh c«ng nghÖ. TÝnh c«ng nghÖ cña s¶n phÈm lµ tÝnh chÊt cña m« h×nh nhµ thiÕt kÕ ®­a ra cã cÊu t¹o sao cho kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña ®Êt n­íc cã thÓ thùc hiÖn ®­îc vµ h¹n chÕ thÊp nhÊt gi¸ thµnh chÕ t¹o.TÝnh c«ng nghÖ cña m« h×nh thiÕt kÕ cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi mçi s¶n phÈm chÕ t¹o. Gi¸ thµnh chÕ t¹o s¶n phÈm phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng nghÖ s¶n suÊt.C«ng nghÖ s¶n suÊt ®¬n gi¶n sÏ gi¶m thêi gian s¶n xuÊt, gi¶m hao mßn m¸y mãc . . . dÉn tíi gi¶m ®­îc gi¸ thµnh chÕ t¹o. ChÝnh v× vËy, viÖc thiÕt kÕ mét quy tr×nh c«ng nghÖ tèi ­u cã mét ý nghÜa rÊt quan träng trong thiÕt kÕ, s¶n suÊt, chÕ t¹o.N¾m v÷ng ®Æc tÝnh c«ng nghÖ cña quy tr×nh s¶n xuÊt gióp cho ng­êi kü s­ cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t lµm cho c¸c ý t­ëng thiÕt kÕ cña ng­êi kü s­ phï hîp víi kh¶ n¨ng c«ng nghÖ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n ý t­ëng cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých nh­ vËy.Lµm ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét dÞp ®Ó sinh viªn lµm quen víi c¸c quy tr×nh chÕ t¹o lµ c¬ së cho c¸c ý t­ëng thiÕt kÕ sau nµy. Trong ®å ¸n tr×nh bµy thiÕt kÕ quy tr×nh gia c«ng chi tiÕt “n¾p ®ì” víi c¸c néi dung sau: 01 b¶n vÏ A0 tr×nh bµy c¸c nguyªn c«ng. 01 b¶n vÏ A1 thÓ hiÖn ®å g¸ cho nguyªn c«ng chuèt 01 b¶n vÏ A3 thÓ hiÖn b¶n vÏ chi tiÕt. 01 b¶n vÏ A3 thÓ hiÖn b¶n vÏ lång ph«i. 01 b¶n thuyÕt minh A4. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn §øc Ph­¬ng thuéc bé m«n chÕ t¹o m¸y ®· tËn t×nh h­íng dÉn ®Ó ®å ¸n ®­îc hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é vµ c«ng viÖc ®­îc giao víi chÊt l­îng ®¶m b¶o. Do thêi gian cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc c¸c thiÕu sãt, rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn söa sai cña c¸c thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n. Häc viªn §ç V¨n Héi PhÇn I: Ph©n tÝch s¶n phÈm vµ chän ph«i 1.1-Ph©n tÝch yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt Chi tiÕt cÇn gia c«ng trong ®å ¸n lµ n¾p ®ì thuéc nhãm chi tiÕt d¹ng b¹c bÝch cã c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt nh­ sau: Chi tiÕt gåm hai phÇn c¬ b¶n : ®o¹n trô vµ mÆt bÝch . Trªn ®o¹n trô cã: + lç c«n Ra2.5 + 1 r·nh c¾t ®øt ,mét v¸t +mÆt bÝch cã 3 lç F14/F9 c¸ch ®Òu 1200 + 2 mÆt ph¼ng v¸t. C¸c bÒ mÆt cßn l¹i cÇn ®¹t Rz 20 VËt liÖu chÕ t¹o chi tiÕt lµ thÐp 40Cr. Chi tiÕt cã c¸c bÒ mÆt lµm viÖc lµ mÆt trô F62 vµ mÆt ®¸y. 1.2- Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt Tõ h×nh d¹ng, kÝch th­íc vµ yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt ta cã nhËn xÐt nh­ sau: Chi tiÕt yªu cÇu ph¶i nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng HRC tõ 48…52, nhiÖt luyÖn sÏ lµm gi¶m cÊp chÝnh x¸c vµ cÊp ®é nh¸m , t¹i mÆt trô trong F12 vµ 2 mÆt bªn h×nh khèi ch÷ nhËt yªu cÇu cÊp ®é nh¸m cÊp 8 ®©y lµ mét yªu cÇu cao.Ta cã hai ph­¬ng ¸n ®Ó lùa chän. +Gia c«ng chi tiÕt ®¹t cÊp ®é nh¸m 9-10 t¹i mÆt trô trong F12 vµ 2 mÆt bªn h×nh khèi ch÷ nhËt, sau ®ã nhiÖt luyÖn. +Gia c«ng chi tiÕt theo yªu cÇu, sau ®ã nhiÖt luyÖn, cuèi cïng mµi c¸c mÆt trô trong F12 vµ 2 mÆt bªn h×nh lËp ph­¬ng ®Ó ®¹t cÊp ®é nh¸m cÊp 8. Ta chän ph­¬ng ¸n sau, bëi v× ®¹t ®­îc cÊp ®é nh¸m cÊp 9-10 lµ rÊt khã vµ kh«ng kinh tÕ. Chi tiÕt cã kÝch th­íc nhá, d¹ng h×nh khèi c¬ b¶n lµ khèi ch÷ nhËt. VËt liÖu lµ thÐp C45 cã c¬ tÝnh t­¬ng ®èi phï hîp cho c¸c nguyªn c«ng c¾t gät. H×nh d¹ng c¬ b¶n lµ khèi ch÷ nhËt, lç trßn vµ lç vu«ng nªn chän ph­¬ng ph¸p phay, khoan, khoÐt, doa vµ taro. Do yªu cÇu nhiÖt luyÖn chi tiÕt ®¹t ®é cøng (48…52 ) HRC, cÊp ®é nh¸m cÊp 8, ta cÇn ph¶i thùc hiÖn nguyªn c«ng mµi sau nhiÖt luyÖn. 1.3-Chän ph«i vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i C¨n cø vµo h×nh d¸ng, kÝch th­íc, vËt liÖu cña chi tiÕt, c¨n cø vµo d¹ng s¶n xuÊt lµ lo¹t võa ta cã thÓ dïng c¸c ph­¬ng ph¸p t¹o ph«i sau: a>Ph«i ®óc. Trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nãi chung vµ c«ng nghiÖp quèc phßng nãi riªng ph«i ®óc chiÕm (85-90)% l­îng ph«i. Trong ®ã cã tíi 80% c¸c chi tiÕt ®­îc ®óc tõ khu«n c¸t –mét ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i rÊt phæ biÕn vµ ®a n¨ng. Ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i nµy cã thÓ cho nh÷ng ph«i kim lo¹i cã kÝch th­íc h×nh d¸ng kh¸c nhau tõ c¸c vËt liÖu kh¸c nhau vµ ®Æc biÖt quan träng lµ gi¸ thµnh thÊp. C¨n cø vµo h×nh d¸ng kÝch th­íc chi tiÕt cã mét lç c«n chiÒu sau bªn trong t­¬ng ®èi lín do vÆy chän ph«i ®óc sÏ gi¶m ®­îc ®¸ng kÓ vËt liÖu. b>Ph«i rÌn tù do. Ph«i cã d¹ng h×nh trô nªn viÖc rÌn tù do còng kh«ng gÆp khã kh¨n nhiÒu nh­ng thêi gian chÕ t¹o ph«i dµi kh«ng phï hîp víi d¹ng s¶n xuÊt hµng lo¹t, h¬n n÷a chi tiÕt cã hai bËc trô chªnh lÖch vÒ kÝch th­íc kh¸ lín .Do vËy, víi s¶n xuÊt lo¹t võa ta kh«ng sö dông lo¹i ph«i nµy. c>Ph«i c¸n (ph«i thanh) Víi lo¹i ph«i nµy, khi gia c«ng t¹o ph«i cho chi tiÕt t­¬ng ®èi nhanh, chi phÝ cho t¹o ph«i Ýt.Tuy nhiªn, hÖ sè sö dông vËt liÖu kh«ng cao nªn nÕu sö dông ph«i nµy sÏ tèn vËt liÖu, kÐo dµi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt dÉn tíi tæn hao nhiÒu vÒ m¸y, dông cô…KÕt qu¶ lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt. d>Ph«i dËp. Ph­¬ng ph¸p nµy t¹o ph«i nhanh, ®é chÝnh x¸c h×nh d¹ng kÝch th­íc ®¶m b¶o, chÊt l­îng ph«i tèt, hÖ sè sö dông vËt liÖu cao, chi phÝ cho gia c«ng Ýt nhÊt, phï hîp víi s¶n xuÊt hµng lo¹t.Tuy nhiªn cßn phô thuéc vµo trang bÞ m¸y mãc hiÖn t¹i cña nhµ m¸y. Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch trªn ta chän ph«i ®óc,®óc trong mÉu gç.Víi ph­¬ng ph¸p nµy ph«i ®óc ®¹t ®­îc cÊp chÝnh x¸c II. PhÇn 2:ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ 2.1- TiÕn tr×nh c«ng nghÖ C¸c ngyªn c«ng ®Ó gia c«ng chi tiÕt tay ®ßn kÑp cÇu ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu ®Ò ra: Nguyªn c«ng 1 : TiÖn mÆt c«n vµ mÆt trô nhá. Nguyªn c«ng 2 : TiÖn mÆt trô lín. Nguyªn c«ng 3 : Khoan 3 lç. Nguyªn c«ng 4 : Phay 2 mÆt v¸t. Nguyªn c«ng 5 : NhiÖt luyÖn. Nguyªn c«ng 6 : mµi mÆt c«n ,trô vµ mÆt ®¸y. 2.2-ThiÕt kÕ nguyªn c«ng Nguyªn c«ng 1: tiÖn mÆt c«n vµ mÆt trô nhá Chän m¸y tiÖn : Chän m¸y tiÖn cña Nga, kiÓu 1K62 C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y -§­êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng trªn th©n m¸y mm 400 -Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh 26 -Tèc ®é trôc chÝnh khi quay thuËn vg/ph 12.5-2000 -Ph¹m vi b­íc tiÕn däc mm/vg 0.07-4.16 -Ph¹m vi b­íc tiÕn ngang mm/vg 0.035-2.8 -C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh Kw 7.5-10 §å g¸ §å g¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu Dao Theo b¶ng 4.4-4.22 (Trang 373 , STCNCTM-TËp I), chän lo¹i dao : +Dao tiÖn lç c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña dao: h=16; b=16; L=120; p=25; n=3.5; l=8mm +Dao tiÖn ngoµi th©n cong c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña dao: H=16; B=10; L=100; m=8; a=8; r=0.5mm +Dao tiÖn ®Þnh h×nh :thiÕt kÕ . C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt H×nh 1: Nguyªn c«ng 1 §å g¸: - §Þnh vÞ b»ng mÆt trô ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô cña m©m cÆp 3 chÊu - h¹n chÕ bèn bËc tù do. - §Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt b¸n cÇu cña chèt ®Þnh vÞ mÆt ph¼ng - h¹n chÕ mét bËc tù do B­íc1: TiÖn lç c«n. B­íc2: TiÖn mÆt trô ngoµi f62. B­íc 3:TiÖn mÆt ®Çu. B­íc 4:V¸t mÐp. Nguyªn c«ng 2: tiÖn mÆt trô lín Chän m¸y tiÖn : Chän m¸y tiÖn cña Nga, kiÓu 1K62 C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y -§­êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng trªn th©n m¸y mm 400 -Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh 26 -Tèc ®é trôc chÝnh khi quay thuËn vg/ph 12.5-2000 -Ph¹m vi b­íc tiÕn däc mm/vg 0.07-4.16 -Ph¹m vi b­íc tiÕn ngang mm/vg 0.035-2.8 -C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh Kw 7.5-10 §å g¸ §å g¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu Dao Theo b¶ng 4.4-4.22 (Trang 373 , STCNCTM-TËp I), chän lo¹i dao : Dao tiÖn mÆt ngoµi th©n cong th«ng sè nh­ trªn. C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt H×nh 2: Nguyªn c«ng 2 LÇn g¸: §Þnh vÞ b»ng mÆt gê ®¸y, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ph¼ng trªn -h¹n chÕ ba bËc tù do §Þnh vÞ b»ng mÆt trô, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp 3 chÊu hai bËc tù do B­ícthùc hiÖn: B­íc 1:TiÖn mÆt ngoµi f100 B­íc 2:TiÖn mÆt ®Çu Nguyªn c«ng 3: khoan +khoÐt 3 lç f9+f14 Chän m¸y Chän m¸y khoan ®øng 2H125 cña Nga, 9+812cã c¸c th«ng sè sau: §­êng kÝnh lín nhÊt khoan ®­îc mm: 25 Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh 15 Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh vg/ph: 45-2000 Sè cÊp b­íc tiÕn : 9 Ph¹m vi b­íc tiÕn mm/vg: 0.1-1,6 Lùc tiÕn dao KG : 900 M« men xo¾n KGcm: 2500 C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn dÉn chÝnh, kW: 2.2 §å g¸ §å g¸ thiÕt kÕ Dao Chän mòi khoan ruét gµ thÐp giã theo b¶ng (4.41 STCNCTM T1)víi c¸c th«ng sè nh­ sau: -Mòi khoan d=9mm; L=175mm; l=115mm d=14mm; L=220mm; l=144mm -Mòi khoÐt D=14mm; L=168-339mm; l=87-190mm C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt H×nh 3: Nguyªn c«ng 3 G¸ chi tiÕt: §Þnh vÞ b»ng mÆt ph¼ng h¹n chÕ ba bËc tù do §Þnh vÞ b»ng mÆt c«n tù lùa h¹n chÕ hai bËc tù do. Lùc kÑp lµ lùc sinh ra do tay vÆn trªn phiÕn tú. B­íc: -B­íc 1: Khoan balç f9 -B­íc 2: khoÐt ba lç f14 Nguyªn c«ng 4: phay 2 mÆt v¸t Chän m¸y phay : Chän m¸y phay c«ng x«n (v¹n n¨ng, ngang, ®øng) cña Nga, kiÓu 6H81 B­íc tiÕn bµn m¸y th¼ng ®øng, mm/s: (0,2-6,3) Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh: 16 Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh, vg/ph: (65-1800) C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh: 4,5 kW C«ng suÊt ®éng c¬ ch¹y dao: 1,7 kW Sè cÊp b­íc tiÕn bµn m¸y: 16 B­íc tiÕn bµn m¸y däc : (35-980) B­íc tiÕn bµn m¸y ngang: (25-765) Kho¶ng c¸ch a tõ ®­êng trôc chÝnh tíi bµn m¸y, mm: (30-380) Kho¶ng c¸ch b tõ sèng tr­ît th©n m¸y tíi t©m bµn m¸y, mm: (170-370) Kho¶ng c¸ch c tõ ®­êng trôc chÝnh tíi sèng tr­ît th¼ng ®øng th©n m¸y, mm: 270 §å g¸ §å g¸ thiÕt kÕ Dao Theo b¶ng 4-92 (Trang 373 , STCNCTM-TËp I), chän lo¹i dao phay mÆt ®Çu b»ng thÐp giã, c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña dao D(Js)=63; L=40; d(H7)=27; Sè r¨ng z=14 C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt H×nh 4: Nguyªn c«ng 4 G¸ chi tiÕt: §Þnh vÞ b»ng mÆt ph¼ng -h¹n chÕ 3 bËc tù do §Þnh vÞ b»ng chèt trô h¹n chÕ 2 bËc tù do - §Þnh vÞ b»ng chèt ch¸m h¹n chÕ 1 bËc tù do. LÇn g¸1: B­íc 1: Phay mÆt v¸t thø nhÊt LÇn g¸1: B­íc2: Phay mÆt v¸t thø hai. Nguyªn c«ng 5: nhiÖt luyÖn T«i cao tÇn Nguyªn c«ng 6: mµi mÆt trô vµ mÆt ®¸y Chän m¸y: Chän m¸y mµi mÆt ph¼ng 3E710A cã bµn h×nh ch÷ nhËt cña Nga, cã c¸c th«ng sè sau: KÝch th­íc lµm viÖc cña bµn: 400x125 KÝch th­íc lín nhÊt cña ph«i ®­îc gia c«ng: 400x125x320 Khèi l­îng ph«i ®­îc gia c«ng, kh«ng lín h¬n, kg: 150 Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ t©m trôc chÝnh tíi mÆt bµn vµ cña ô mµi: +däc: 490 +ngang: 170 +th¼ng ®øng: 170 Tèc ®é quay cña trôc chÝnh ®¸ mµi, vg/ph: 35 Tèc ®é dÞch chuyÓn däc cña bµn, m/ph: 2-35 C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn dÉn chÝnh, kW: 4 §å g¸ : Dïng m©m cÆp ba chÊu Chän ®¸ mµi: Dùa vµo b¶ng 4-169 (Trang 459, STCNCTM TËp I), chän: Lo¹i ®¸ : ÕB C¸c kÝch th­íc c¬ b¶n cña ®¸: §­êng kÝnh ngoµi: D=120 ChiÒu dµi ®¸: H=400 §­êng kÝnh lç ®¸: d=32 VËt liÖu mµi: 2A §é h¹t: 20 H×nh 6: Nguyªn c«ng 6 G¸ chi tiÕt: -§Þnh vÞ b»ng m©m cÆp ba chÊu ®Þnh vi 4 bËc tù do -MÆt ®¸y ®å ®Þnh vi lµ chèt tú h¹n chÕ mét bËc tù do. B­íc thùc hiÖn: Thùc hiÖn trong mét b­íc PhÇn 3:chän l­îng d­ gia c«ng TÝnh l­îng d­ gia c«ng cho bÒ mÆt trô f62 ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: §é nh¸m bÒ mÆt Ra=0.63mm. VËt liÖu thÐp hîp kim 40Cr, ®é cøng 45…48HRC §é kh«ng vu«ng gãc mÆt trô víi mÆt ®Çu 0.02mm Qu¸ tr×nh gia c«ng bÒ mÆt trô f62 cña chi tiÕt n¾p ®ì gåm c¸c nguyªn c«ng nh­ sau : 1.TiÖn th« tõ ph«i ®óc. 2.TiÖn tinh. 3.Mµi th«. 4.Mµi tinh. C¸c nguyªn c«ng trªn ®Òu cã chuÈn ®Þnh vÞ lµ mÆt trô f100 Tra l­îng d­ gia c«ng cho c¸c nguyªn c«ng : C¨n cø vµo yªu cÇu c«ng nghÖ cña chi tiÕt vµ lo¹i ph«i ,kÝch th­íc ph«i ,theo b¶ng b¶ng P5.1-P5.2 tr155+156 H§TKACNCTM Nguyªn c«ng B­íc Néi dung c¸c b­íc L­îng d­ (mm) Ghi chó 1 1 TiÖn th« lç c«n 3 2 TiÖn tinh lç c«n 0,6 3 TiÖn th« f62mm 3 4 TiÖn tinh f62mm 0.6 5 TiÖn mÆt ®Çu 1 6 V¸t mÐp ngoµi 1.5x450 7 V¸t mÐp trong 1.5x450 2 1 TiÖn th« trô ngoµi f100 3 2 TiÖn tinh trô ngoµi f100 0.6 3 TiÖn mÆt ®Çu 1 4 V¸t mÐp 1x450 3 1 Khoan3 lç f9 4.5 2 Khoan3 lç f14 2.5 3 KhoÐt 3 lç f14 4 1 Phay mÆt thø nhÊt 14 2 Phay mÆt thø hai 14 5 1 NhiÖt luyÖn 6 1 Mµi th« mÆt trô f62 vµ mÆt ®Çu 0.2 2 Mµitinh mÆt trô f62 vµ mÆt ®Çu 0.04 PhÇn 4: chän chÕ §é c¾t 2.4.X¸c ®Þnh chÕ ®é c¾t trong nguyªn c«ng 4: - X¸c ®Þnh l­îng d­ gia c«ng cho c¸c bÒ mÆt c¨n cø vµo : VËt liÖu chi tiÕt . Ph«i vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. TiÕn tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¸c bÒ mÆt . S¬ ®å g¸ ®Æt chi tiÕt khi gia c«ng bÒ mÆt . KÝch th­íc, yªu cÇu kü thuËt ®èi víi bÒ mÆt gia c«ng . 2.4.1 TÝnh chÕ ®é c¾t: b3.142[1] l­îng d­ gia c«ng:t=3mm gia c«ng th«: z1=2mm gia c«ng tinh: z2=1mm a.Gia c«ng th«: b5-119[1] : Sz=0,12(mm/r¨ng) Þ S=z.Sz=1,2(mm/v) tèc ®é c¾t: v=.kv trong ®ã: b5-39[1] cv=41; q=0,25; y=0,4; m=0,2, p=0; x=0,1; n=0,15; b5-40[1] T=120(p) kv=kMv.knv .kuv b5-1[1] kMv=1,2 b5-5[1] knv=0,8 b5-6[1] kuv=0,3 Þ kv=0,96 Þ v=kv=88,73(m/p). Sè vßng quay trôc chÝnh: nt==706,1(v/p) Chän theo m¸y: nm=750(v/p) Tèc ®é c¾t thùc tÕ: vtt=ntt=94,25(m/p). *TÝnh lùc c¾t Pz( N) ; m«men xo¾n Mx (N.m) vµ c«ng suÊt c¾t Ne (kw). b5-41[1] cp=82,5; x=0,95; y=0,8; u=1,1=q; w=0; kMp=0,94; z=10; n=150; +Pz=.kMp=50,53,N +Mx==10,11(N.m) +Ne==0,62(kw) Râ rµng lµ Ne<N.h nªn m¸y ®· chän tho¶ m·n. b.Gia c«ng tinh: L­îng d­ gia c«ng: z=1mm b5-119[1] : Sz=0,12(mm/r¨ng) Þ S=z.Sz=1,2(mm/v) tèc ®é c¾t: v=.kv trong ®ã: b5-39[1] cv=41; q=0,25; y=0,4; m=0,2, p=0; x=0,1; n=0,15; b5-40[1] T=120(p) kv=kMv.knv .kuv b5-1[1] kMv=1,2 b5-5[1] knv=0,8 b5-6[1] kuv=0,3 Þ kv=0,96 Þ vt=kv=95,10(m/p). Sè vßng quay trôc chÝnh: nt==756,77(v/p) Chän theo m¸y: nm=950(v/p) Tèc ®é c¾t thùc tÕ: vtt=ntt=119,38(m/p). *TÝnh lùc c¾t Pz( N) ; m«men xo¾n Mx (N.m) vµ c«ng suÊt c¾t Ne (kw). b5-41[1] cp=82,5; x=0,95; y=0,8; u=1,1=q; w=0; kMp=0,94; z=10; n=150; +Pz=.kMp=26,16(N) +Mx==5,23(N.m) +Ne==0,05(kw) Râ rµng lµ Ne<N.h nªn m¸y ®· chän tho¶ m·n. Tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng Qu¸ tr×nh tra chÕ ®é c¾t ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: §Çu tiªn ta tiÕn hµnh chän chÕ ®é c¾t phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ ®é nh¸m bÒ mÆt, yªu cÇu n©ng cao vÒ n¨ng suÊt… Tra l­îng ch¹y dao Tra tèc ®é c¾t: Khi tra ®­îc tèc ®é c¾t ®· tÝnh ®Õn c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh ta tÝnh ra sè vßng quay tÝnh to¸n, sau ®ã chän sè vßng quay theo m¸y Tõ c¸c th«ng sè trªn ta tra c«ng suÊt c¾t cÇn thiÕt cho chÕ ®é c¾t ®· cho So s¸nh c«ng suÊt c¾t cÇn thiÕt víi c«ng suÊt cña m¸y nÕu thÊy nhá h¬n th× tho¶ m·n, nÕu kh«ng th× ph¶i chän l¹i TÝnh thêi gian m¸y Theo tr×nh tù nh­ vËy, ta tiÕn hµnh tra chÕ ®é c¾t lÇn l­ît cho c¸c nguyªn c«ng nh­ sau, kÕt qu¶ sau khi tÝnh to¸n ®· tho¶ m·n ®­îc cho d­íi d¹ng b¶ng 4.1>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 1 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) Sz (mm/vg) n (vg/ph) Nc (kW) T0 (ph) TiÖn th« lç c«n 3 0,6 630 3,4 0,42 TiÖn tinh lç c«n 0.6 0,16 800 2,4 0,25 TiÖn th« mÆt trô f62 3 0.6 630 3.4 TiÖn tinh trô f62 0.6 0.16 800 2 TiÖn mÆt ®Çu 1 0.6 630 3.4 V¸t mÐp ngoµi 1.5 0.6 630 3.4 V¸t mÐp trong 1.5 0.6 630 3.4 4.2>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 2 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) Sz (mm/vg) n (vg/ph) Ne (kW) T0 (ph) TiÖn th« trô f100 3 0,6 630 3,4 0,35 TiÖn tinh trô f100 0.6 0.12 800 2.4 V¸t mÐp 1 0.6 630 3.4 4.3>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 3 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) Sz (mm/vg) n (vg/ph) Ne (kW) T0 (ph) Khoan 3 lç f9 4 0,22 - 0.9 0,41 Khoan 3 lç f14 2.5 0.5 2.9 KhoÐt 3lç f14 2.5 0.4 2.1 4.4>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 4 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) S (mm/z) n (vg/ph) Ne (kW) T0 (ph) Phay mÆt thø nhÊt 4 0,05 620 4,3 0,45 Phay r·nh thø hai 4 0,05 620 4,3 0,45 4.5>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 6 ChÕ ®é c¾t B­íc t (mm) SZ (mm/ph) n (v/p) Nc (kW) T0 (ph) Mµi th« - 0,99 90 4,0 0,3 Mµi tinh - 0.0026 10 1.6 PhÇn 5: thiÕt kÕ ®å g¸ chuèt §å g¸ chuèt ®­îc dïng trªn m¸y chuèt ngang ®Ó x¸c ®Þnh vÞt trÝ t­¬ng quan gi÷a ph«i vµ dông cô c¾t. 5.1- X¸c ®Þnh m¸y: Chän m¸y chuèt ngang b¸n tù ®éng 7Ъ55 cña Nga, cã c¸c th«ng sè sau: Lùc chuèt danh nghÜa, kN: 100 Hµnh tr×nh lín nhÊt cña bµn tr­ît : 1250 KÝch th­íc cña bÒ mÆt lµm viÖc cña tÊm ®ì: 450x450 §­êng kÝnh lç: +trong tÊm ®ì, d­íi m©m cÆp: 160 +trong m©m cÆp: 125 Tèc ®é lµm viÖc cña hµnh tr×nh chuèt, m/ph: 1,5-11,5 Tèc ®é ch¹y ng­îc l¹i cña hµnh tr×nh chuèt, mm/ph: 20-25 C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn dÉn chÝnh, kW: 18,5 5.2- Ph­¬ng ph¸p ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: C¬ cÊu ®Þnh vÞ lµ ®Çu cÇu tù lùa vµ chÝnh dao chuèt.Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ b»ng lç sau khi phay ë nguyªn c«ng 2 vµ mÆt ®¸y. KÑp chÆt nhê chÝnh lùc chuèt t¹o ra khi c¾t, lùc chuèt ph¸t sinh lµ kh¸ lín.V× vËy, víi ®å g¸ chuèt kh«ng cÇn c¬ cÊu kÑp chÆt. S¬ ®å kÕt cÊu cña ®å g¸: S¬ ®å kÕt cÊu cña ®å g¸ ®­îc thÓ hiÖn ë b¶n vÏ ®å g¸ (TËp b¶n vÏ). 5.3- TÝnh lùc c¾t ph¸t sinh khi chuèt: Lùc c¾t Pz (N). Khi chuèt, lùc c¾t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pz = P. (1) Trong ®ã: P-lùc c¾t trªn 1mm chiÒu dµi c¾t (N), phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng vµ l­îng ch¹y dao cña mét r¨ng dao chuèt Sz (mm). Víi chi tiÕt gia c«ng cã HB = 280 vµ Sz = 0,08(mm), tra b¶ng 5-54, trang 45 STCNCTM-TËp I, ta ®­îc: P = 235(N). : Chu vi c¾t, phô thuéc vµo h×nh d¹ng, kÝch th­íc bÒ mÆt gia c«ng vµ s¬ ®å c¾t, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng tr×nh: = B.Zl. (2) Víi: B - chu vi c¾t (mm), võa b»ng chiÒu dµi cña ®­êng viÒn gia c«ng trªn ph«i Z0 - sè r¨ng trong ®o¹n dao chuèt khi theo s¬ ®å c¾t tiªn tiÕn Zl - sè r¨ng lín nhÊt ®ång thêi c¾t, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc: Zl = (3) l - chiÒu dµi bÒ mÆt gia c«ng, mm t - b­íc r¨ng dao, mm Víi kÕt cÊu lç ®­îc gia c«ng, ta cã: B = 2x14 = 28 mm l = 29 mm t = 5 mm z0 = 2 Thay vµo c¸c c«ng thøc (2),(3), ta ®­îc: = 6x28 =168 mm Thay vµo (1), ®­îc: Pz = 235x168/2= 19740(N) = 19,740(kN) KÕt luËn: Nh­ vËy, lùc chuèt ®ñ lín ®Ó kÑp chÆt 5.4- KiÓm tra ®é bÒn th©n dao Th©n dao chuèt chôi kÐo víi øng kÐo: sk= Trong ®ã : -Pz : Lùc chuèt -A : ThiÕt diÖn ngang nhá nhÊt cña dao chuèt Víi: Pz = 19740 N A = 12x25 = 300 mm2 Thay vµo c«ng thøc trªn ta ®­îc: sk= Víi vËt liÖu th©n dao lµ thÐp C45 cã [sk] = 70MPa Nh­ vËy th©n dao ®ñ bÒn 5.5- C¬ cÊu dÉn h­íng vµ kÕt cÊu cña ®å g¸ ®­îc thÓ hiÖn ë b¶n vÏ A1 Nguyªn c«ng 1: Phay mÆt ®¸y Chän m¸y phay : Chän m¸y phay c«ng x«n (v¹n n¨ng, ngang, ®øng) cña Nga, kiÓu 6H81 B­íc tiÕn bµn m¸y th¼ng ®øng, mm/s: (0,2-6,3) Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh: 16 Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh, vg/ph: (65-1800) C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh: 4,5 kW C«ng suÊt ®éng c¬ ch¹y dao: 1,7 kW Sè cÊp b­íc tiÕn bµn m¸y: 16 B­íc tiÕn bµn m¸y däc : (35-980) B­íc tiÕn bµn m¸y ngang: (25-765) Kho¶ng c¸ch a tõ ®­êng trôc chÝnh tíi bµn m¸y, mm: (30-380) Kho¶ng c¸ch b tõ sèng tr­ît th©n m¸y tíi t©m bµn m¸y, mm: (170-370) Kho¶ng c¸ch c tõ ®­êng trôc chÝnh tíi sèng tr­ît th¼ng ®øng th©n m¸y, mm: 270 §å g¸ §å g¸ thiÕt kÕ Dao Theo b¶ng 4-92 (Trang 373 , STCNCTM-TËp I), chän lo¹i dao phay mÆt ®Çu b»ng thÐp giã, c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña dao : + D=63; L=40; d=27; z=14 C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet Minh DANCNCTM.DOC