Thiết kế thi công căn hộ cao cấp Quốc Cường Gia Lai I

MỤC LỤC Trang PHẦN I: KIẾN TRÚC Chương 1: TỔNG QUA VỀ KIẾN TRÚC 1.1 Vị trí công trình 09 1.2 Đặc điểm công trình 09 1.3 Các giải pháp kỹ thuật 10 1.3.1 Lựa chọn vật liệu và kiến trúc 10 1.3.2 Thông thoáng 10 1.3.3 Chiếu sáng 10 1.3.4 Hệ thống điện 10 1.3.5 Hệ thống cấp thoát nước 10 1.3.6 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 11 PHẦN II: KẾT CẤU Chương 2: PHÂN TÍCH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 2.1 Giải pháp kết cấu của công trình 13 2.1.1 Hệ kết cấu khung 13 2.1.2 Hệ kết cấu khung giằng 13 2.1.3 Bố trí khung chịu lực 14 2.1.4 Sử dụng phần mềm 14 2.2 Nguyên tắc chung 15 2.2.1 Nguyên tắc tính toán kết cấu BTCT 15 2.2.2 Nguyên tắc tính toán tải trọng 17 Chương 3: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 3.1 Mặt bằng sàn điển hình 18 3.2 Xác định sơ bộ chiều dày bản 19 3.3 Tải trọng 19 3.3.1 Tĩnh tải 20 3.3.2 Hoạt tải 20 3.4 Nội lực 21 3.4.1 Bản sàn kê bốn cạnh 21 3.4.2 Sàn bản dầm 23 3.5 Tính cốt thép 23 Chương 4: TÍNH CẦU THANG 4.1 Kích thước cầu thang 35 4.2 Cấu tạo bản thang và bậc thang 36 4.3 Tính toán bản thang và bản chiếu nghỉ 37 4.3.1 Tải trọng tác động lên bản thang 37 4.3.2 Tải trọng tác động lên bản chiếu nghỉ 38 4.3.3 Xác định nội lực 38 4.3.4 Tính toán cốt thép 41 4.4 Tính toán dầm chiếu nghỉ 2 41 4.4.1 Tải trọng tác động lên dầm 41 4.4.2 Xác định nội lực 42 4.4.3 Tính toán cốt thép 42 4.5 Tính toán dầm chiếu nghỉ 1 44 4.5.1 Tải trọng tác động lên dầm 44 4.5.2 Xác định nội lực 45 4.5.3 Tính toán cốt thép 46 Chương 5: TÍNH TOÁN KHUNG KHÔNG GIAN 5.1 Sơ đồ tính và chọn kích thước tiết diện 47 5.1.1 Sơ đồ tính 47 5.1.2 Chọn sơ bộ kích thước khung 48 5.1.2.1 Chọn kích thước vách cứng 48 5.1.2.2 Chọn kích thước dầm 50 5.2 Tải trọng tác động vào hệ kết cấu 50 5.2.1 Tải trọng đứng 50 5.2.1.1 Tĩnh tải 50 5.2.1.2 Hoạt tải 52 5.2.2 Tải trọng ngang 52 5.2.2.1 Thành phần gió tĩnh 52 5.2.2.2 Thành phần gió động 52 5.2.2.3 Gió động + gió tĩnh 59 5.3 Các trường hợp tải 60 5.4 Mô hình và giải nội lực 62 5.5 Tổ hợp nội lực và tính toán cốt thép cho vách dầm 62 5.5.1 Cách chọn nội lực 62 5.5.2 Tính cốt thép cho vách và dầm 62 5.5.2.1 Vách 62 5.5.2.2 Tính và bố trí cốt thép cho dầm 78 PHẦN III: NỀN MÓNG Chương 6: BÁO CÁO ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 6.1 Tóm tắt địa chất 88 6.2 Lý thuyết thống kê 89 6.2.1 Xử lý và thống kê địa chất 89 6.2.2 Phân chia đơn nguyên địa chất 89 6.2.2.1 Hệ số biến động 89 6.2.2.2 Nguyên tác loại trừ sai số 89 6.2.3 Các đặc trưng tiêu chuẩn 90 6.2.4 Các đặc trưng tính toán 91 6.3 Kết quả thống kê 93 6.3.1 Lớp thứ 1 93 6.3.2 Bản tổng hợp 102 Chương 7: TÍNH TOÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 7.1. Giới thiệu về móng cọc khoan nhồi 103 7.1.1. Cấu tạo 103 7.1.2. Công nghệ thi công 103 7.1.3. Ưu điểm cọc khoan nhồi 104 7.1.4. Nhược điểm cọc khoan nhồi 104 7.2. Tính sức chịu tải của cọc 104 7.2.1. Các thông số của cọc 104 7.2.2. Tính sức chịu tải của cọc 105 7.2.2.1 Sức chịu tải theo vật liệu 105 7.2.2.2 Sức chịu tải theo đất nền 105 7.2.2.3 Sức chịu tải theo chỉ tiêu cơ lý 109 7.2.2.4 Sức chịu tải theo xuyên động SPT 111 7.2.2.5 Kết luận 113 7.3. Thiết kế móng M1 117 7.3.1. Tính số cọc và bố trí 117 7.3.2. Kiểm tra tải tác động theo phương đứng 118 7.3.3. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 119 7.3.4. Kiểm tra ổn định của khối móng quy ước 119 7.3.5. Kiểm tra lún cho nhóm cọc 122 7.3.6. Kiểm tra xuyên thủng 124 7.3.7. Tính cốt thép cho đài cọc 125 7.3.8. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 126 7.3.9. Kiểm tra thép trong cọc 134 7.4. Thiết kế móng M5 135 7.4.1. Tính số cọc và bố trí 135 7.4.2. Kiểm tra tải tác động theo phương đứng 137 7.4.3. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 138 7.4.4. Kiểm tra ổn định của khối móng quy ước 139 7.4.5. Kiểm tra lún cho nhóm cọc 141 7.4.6. Kiểm tra xuyên thủng 145 7.4.7. Tính cốt thép cho đài cọc 147 7.4.8. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 153 7.4.9. Kiểm tra thép trong cọc 159 7.5. Thiết kế móng M4 160 7.5.1. Tính số cọc và bố trí 160 7.5.2. Kiểm tra tải tác động theo phương đứng 162 7.5.3. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 163 7.5.4. Kiểm tra ổn định của khối móng quy ước 163 7.5.5. Kiểm tra lún cho nhóm cọc 168 7.5.6. Kiểm tra xuyên thủng 173 7.5.7. Tính cốt thép cho đài cọc 173 7.5.8. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 180 7.5.9. Kiểm tra thép trong cọc 186 Chương 8: TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ÉP 8.1. Giới thiệu về móng cọc ly tâm ứng suất trước 188 8.1.1. phân loại 188 8.1.2. Hình dáng 188 8.1.3. Kích thước 189 8.1.4. Công nghệ sản xuất 191 8.1.5. Ưu điểm 191 8.1.6. Nhước điểm 192 8.2. Tính sức chịu tải của cọc 192 8.2.1. Các thông số của cọc 192 8.2.2. Tính sức chịu tải của cọc 193 8.2.2.1 Sức chịu tải theo vật liệu 193 8.2.2.2 Sức chịu tải theo đất nền 199 8.2.2.3 Sức chịu tải theo chỉ tiêu cơ lý 203 8.2.2.4 Sức chịu tải theo xuyên động SPT 206 8.2.2.5 Kết luận 208 8.3. Thiết kế móng M1 212 8.3.1. Tính số cọc và bố trí 212 8.3.2. Kiểm tra tải tác động theo phương đứng 214 8.3.3. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 215 8.3.4. Kiểm tra ổn định của khối móng quy ước 215 8.3.5. Kiểm tra lún cho nhóm cọc 219 8.3.6. Kiểm tra xuyên thủng 221 8.3.7. Tính cốt thép cho đài cọc 222 8.3.8. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 223 8.3.9. Kiểm tra thép trong cọc 232 8.4. Thiết kế móng M5 232 8.4.1. Tính số cọc và bố trí 232 8.4.2. Kiểm tra tải tác động theo phương đứng 235 8.4.3. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 236 8.4.4. Kiểm tra ổn định của khối móng quy ước 236 8.4.5. Kiểm tra lún cho nhóm cọc 239 8.4.6. Kiểm tra xuyên thủng 243 8.4.7. Tính cốt thép cho đài cọc 243 8.4.8. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 250 8.4.9. Kiểm tra thép trong cọc 256 8.5. Thiết kế móng M4 257 8.5.1. Tính số cọc và bố trí 257 8.5.2. Kiểm tra tải tác động theo phương đứng 259 8.5.3. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 262 8.5.4. Kiểm tra ổn định của khối móng quy ước 262 8.5.5. Kiểm tra lún cho nhóm cọc 265 8.5.6. Kiểm tra xuyên thủng 271 8.5.7. Tính cốt thép cho đài cọc 271 8.5.8. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 278 8.5.9. Kiểm tra thép trong cọc 285 Chương 9: VÁCH TẦNG HẦM 9.1. Giới thiệu về vách tầng hầm 286 9.2. Kiểm tra ổn định tường cừ Lassen 286 9.2.1. Sơ bộ kích thước cừ 286 9.2.2. Tải trọng tác dụng 287 9.2.2. Tính toán 289 9.3. Tính toán vách tầng hầm 301 9.3.1. Sơ đồ tính 301 9.3.2. Tải trọng tác dụng 302 9.3.2. Tính toán 303

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1740 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế thi công căn hộ cao cấp Quốc Cường Gia Lai I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 9 TÍNH TOAÙN VAÙCH TAÀNG HAÀM 9.1 Giôùi thieäu sô löôïc Ñeå thi coâng moùng vaø vaùch taàng haàm, choïn bieän phaùp thi coâng duøng cöø larsen ñeå chaén ñaát, ñaøo hoá moùng ñeán cao ñoä thieát keá, laøm moùng vaø xaây taàng haàm vaø cuoái cuøng laø ruùt cöø: 9.2 Kieåm tra oån ñònh töôøng cöø Larsen 9.2.1 choïn sô boä kích thöôùc cöø Döïa vaøo catalogue, ta choïn cöø coù caùc thoâng soá nhö sau: B = 600 mm h = 180 mm t = 13.4 mm A = 103.9 mm2 Caùc thoâng soá cho moät meùt daøi: A = 173.2 cm2/m Moâ men quaùn tính: I = 32400 cm4/m Moâ men khaùng uoán: W = 1800 cm3/m 9.2.2 –Taûi troïng taùc duïng Chieàu cao taàng haàm laø 3.3 m. Chieàu cao moùng laø 1.8 m coäng vôùi 0.1 m lôùp beâ toâng loùt Þ Chieàu cao lôùp ñaát phaûi ñaøo laø 5.2 m . Aùp löïc ñaát: Ôû ñaây, töôøng ñöôïc tính trong quaù trình thi coâng neân aùp löïc nöôùc seõ khoâng ñöôïc keåâ tôùi cho phaàn ñaát töø maët ñaøo trôû leân. Phaàn ôû döôùi maët ñaøo, chæ keå ñeán öùng suaát höõu hieäu gaây aùp löïc chuû ñoäng hay bò ñoäng maø khoâng xeùt aùp löïc nöôùc tónh vì chuùng töï trieät tieâu. Taûi troïng xe ñöùng treân thaønh vaùch hoá ñaøo thi coâng: Tra trong saùch cuûa Nguyeãn Tieán Thuï “ Soå tay maùy thi coâng xaây döïng ” thì maùy ñaøo ñaát ( maùy xuùc gaàu nghòch – daãn ñoäng cô khí – EO.6112B ) kích thöôùt lôùn nhaát a x b x h = 7.5 x 4.29 x 4.4 coù khoái löôïng 39.4 taán. Þ löïc taùc duïng treân 1 m daøi: q = Bảng 1: Tính chất cơ lyù chủ yếu của ñất nền coâng trình Teân chæ tieâu lôùp 1 lôùp 2 Loại đñất Buøn seùt, xaùm xanh ñen Seùt, xaùm traéng- naâu vaøng Traïng thaùi chaûy deûo cöùng Chieàu daøy m 16.5 10 Dung troïng öôùt g (KN/m3) 14.9 19.8 Dung troïng khoâ g (KN/m3) 8.1 15.8 Löïc dính (KN/m2) 5.9 29.2 Module Eref50 ( KN/m2 ) 2000 16000 Module Erefoed ( KN/m2 ) 2896 18470 Module Erefur ( KN/m2 ) 6222 36000 Bảng 2: Tính chất cuûa thanh choáng vaø cöø ñeå nhaäp vaøo moâ hình Tính chaát vaät lieäu Cöø larsen ( SP-IIIw) Thanh choáng ( I 360 ) Tieát dieän A(cm2) 103.9 61.4 Moment quaùn tính I (cm4) 5220 13380 Module ñaøn hoài E (KN/m2) 20x107 20x107 9.2.3-Tính toaùn baèng phaàn meàâm laxis 8.5 Giai ñoaïn 1: thi coâng ñaøo ñaát A. Modul INPUT Böôùc 1 : Xaùc ñònh caùc thoâng tin chung cuûa baøi toaùn (General setting) bao goàm - Teân döï aùn, coâng trình, baøi toaùn…. - Loaïi moâ hình (daïng phaân tích) - Caùc thoâng soá veà kích thöôùc, ñôn vò, khoâng gian laøm vieäc (geometry dimension)… Theo lôøi khuyeân cuûa phaàn meàm thì khoâng gian aûnh höôûng neân laáy theo : Chieàu daøi cuûa cöø : h = 17 m Chieàu cao vuøng ñaát moâ hình : H = 26.2 m L = 80 m Chieàu saâu hoá moùng : H hoá = 5.2 m Chieàu roäng hoá moùng : L hoá = 33.6 m Möïc nöôùc ngaàm : -0.3 m Böôùc 2 : Taïo moâ hình trong AutoCad2007 roài chuyeån qua Plaxis Böôùc 3 : Khai baùo vaät lieäu (Material properties) - Click vaøo Material sets, choïn Soil & Interfaces => choïn new cöûa soå hieän: Nhaäp caùc thoâng soá vaøo caùc tab General, parameters, interfaces. - Laàn löôït xaùc laäp cho caùc loaïi ñaát döïa theo caùc thoâng soá coù saün. - Sau khi xaùc laäp xong caùc thoâng soá cuûa töøng loaïi ñaát (lôùp 1, lôùp 2, lôùp 3 ), Drag chuoät vaøo “lôùp 1”. hay “lôùp 2” ñöa vaøo phaàn cuûa lôùp ñaát. - Click vaøo Material sets, choïn Plate cho vaät lieäu töôøng cöø, Anchor cho vaät lieäu thanh choáng. - Khoaûng caùch thanh choáng 6 m. Böôùc 4 : Taïo löôùi tính toaùn : - Treân thanh coâng cuï, vaøo muïc Mesh\Global coarseness hoaëc choïn bieåu töôïng ñeå taïo löôùi tính toaùn sau ñoù choïn update: Böôùc 5 : Xaùc laäp ñieàu kieän ban ñaàu : (Initial Conditions) - Ñieàu kieän ban ñaàu ôû ñaây laø möïc nöôùc ngaàm, aùp löïc nöôùc loã roãng, aùp löïc nöôùc bieân cuûa baøi toaùn… - Click initial conditions phía treân thanh coâng cuï. Cöûa soå sau xuaát hieän - Duøng bieåu töôïng ñeå töï sinh öùng suaát ban ñaàu trong ñaát, pheùp töï sinh löïa choïn baèng tính toaùn K0-procedure (heä soá aùp löïc ngang cuûa ñaát ôû traïng thaùi nghæ). B. MODUL CALCULATION: Böôùc 6: Giaûi baøi toaùn (Calculation). - Nhaáp vaøo bieåu töôïng calculation ñeå giaûi baøi toaùn. Cöûa soå sau xuaát hieän : Luùc naøy xaùc laäp caùc baøi toaùn theo töøng giai ñoaïn thi coâng (staged construction). 6.1. Phase 0. - Giöõ nguyeân caùc giaù trò maëc ñònh. Choïn Staged construction trong loading put (tab parameter). - Click , cöûa soå Staged Construction xuaát hieän, sau ñoù click Update. 6.1. Phase 1 (EÙùp cöø). 6.2. Phase 2 (ñaøo ñaát xuoáng coát -2m). 6.3. Phase 3 (Lắp thanh chống ở cốt -1.5 m). 6.4. Phase 4 (Haï möïc nöôùc ngaàm vaø ñaøo ñaát xuoáng coát -5.2m ). 6.5. Phase 5 (Xaây ñaøi mong vaø saøn taàng haâm vaø giaèng taïi saøn). 6.6. Phase 6 (Thaùo heä giaèng). => calculate. C. MODUL OUTPUT (xuaát keát quaû). Böôùc 7. - Click OUTPUT. Muoán xem keát quaû phase naøo thì ñaùnh daáu vaø Click OUTPUT. Xem keát quaû ôû Phase 1: EÙùp cöø Xem chuyeån vò lôùn nhaát cuûa cöø ôû phase 2: Chuyeån vò cuûa cöø 0.8 cm < 10 cm neân vaäy giai ñoaïn thi coâng naøy cöø thoûa yeâu caàu chuyeån vò . Xem keát quaû ôû Phase 2: ñaøo ñaát xuoáng coát -2.0m Xem chuyeån vò lôùn nhaát cuûa cöø ôû phase 2: Chuyeån vò cöø 5.2 cm < 10 cm vaäy chuyeån vò cuûa cöø thoûa Xem moment lôùn nhaát trong cöø: Mmax = 41.21 kNm ÖÙng suaát trong töôøng: s = = 22890 kN/m2< ss = 280000 kN/m2 Xem keát quaû Phase 4: Haï möïc nöôùc ngaàm vaø ñaøo ñaát xuoáng coát -5.2m Xem chuyeån vò lôùn nhaát cuûa cöø ôû phase 4: Chuyeån vò cöø 5.91 cm < 10 cm vaäy chuyeån vò cuûa cöø thoûa. Xem moment lôùn nhaát trong cöø: Mmax = -75.66 kNm. ÖÙng suaát trong töôøng : s = = 42030 kN/m2< ss = 280000 kN/m2 Löïc neùn trong thanh choáng : -70.517 KN. Giai ñoaïn 2: thi coâng moùng, taàng haàm vaø laép ñaát. Ñoå ñaøi moùng, saøn taàng haàm ñeán coát -3.3 m, ñoå caùc daàm beâ toâng bieân töø saøn ñeå giaèng cöø khoaûng caùch 6 m Phase 5 (Xaây ñaøi moùng vaø saøn taàng haàm vaø giaèng taïi saøn) Xem chuyeån vò lôùn nhaát cuûa cöø ôû phase 5: Chuyeån vò cuûa cöø 5.91 cm < 10 cm neân vaäy giai ñoaïn thi coâng naøy cöø thoûa yeâu caàu chuyeån vò . Xem moment lôùn nhaát trong cöø: Mmax = -75.74 kNm ( thoûa öùng suaát trong cöø ). Phase 6 (Thaùo heä giaèng). Xem chuyeån vò lôùn nhaát cuûa cöø ôû phase 6: Chuyeån vò cuûa cöø 6.67 cm < 10 cm neân vaäy giai ñoaïn thi coâng naøy cöø thoûa yeâu caàu chuyeån vò . Xem moment lôùn nhaát trong cöø: Mmax = -52.85 kNm ( thoûa öùng suaát trong cöø ) kieåm tra heä ñaõ thoûa chuyeån vò vaø chòu löïc Vaäy boá trí cöø larsen caém saâu 12m quanh hoá ñaøo vaø duøng theùp I 360 cuøng kích choáng ngang doïc coâng trình vôùi khoaûng caùch 6m. Heä chống ñứng I 360 ñỡ chỗ giao nhau của thanh chống ngang choân saâu 12 cắm vaøo lớp ñất 1 seùt, ñể chịu tải ñứng của thiết bị, ngöôøi, maùy moùc vaø trọng lượng thanh chống ngang. Sau khi thi coâng xong phaàn taàng haàm tieán haønh ñoå caùt laép nhöõng raõnh troáng roài tieán haønh ruùt cöø. Tính toaùn vaùch taàng haàm Sô ñoà tính Sô boä choïn chieàu daøy vaùch: 200 mm. Vaùch taàng haàm ñöôïc xem nhö töôøng lieân tuïc trong ñaát, laøm vieäc nhö baûn chòu uoán. Ñeå ñôn giaûn, ta caét 1 daûi roäng 1m theo chieàu ñöùng cuûa töôøng, luùc naøy sô ñoà tính seõ laø moâ hình daàm, lieân keát 1 ñaàu töïa leân daàm saøn taàng treät, 1 ñaàu ngaøm ôû ñaùy vôùi ñaø kieàng taàng haàm. Taûi troïng taùc duïng Aùp löïc do taûi troïng xe chaïy treân maët ñaát: tra tieâu chuaån 2737-1995. q = 5 x 1.2 x 1m = 6 (kN/m). Xem nhö taûi naøy laø phaân boá traûi daøi, neân heä soá aùp löïc ngang laø Kx = 1 Aùp löïc ñaát chuû ñoäng beân hoâng töôøng, thieân veà an toaøn, tính caû aùp löïc nöôùc leân ñeán maët ñaát töï nhieân (muøa möa). P = Trong ñoù: Ka laø heä soá aùp löïc ñaát chuû ñoäng. g’ laø dung troïng ñaåy noåi, ñôn vò kN/m3 C laø löïc dính, ñôn vò kN/m2 h laø cao ñoä tính töø maët ñaát töï nhieân ñeán ñieåm ñang xeùt. Töôøng chæ tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi lôùp 1. Soá lieäu ñòa chaát ñöôïc laáy theo traïng thaùi giôùi haïn 1, caän treân. Baûng soá lieäu ñòa chaát lôùp 1. Lôùp ñaát g' (kN/m3) c j 1 5.01 6.55 4.33° Baûng tính aùp löïc chuû ñoäng. Lôùp ñaát Z (m) h (m) g’h (kN/m2) gwh (kN/m2) Ka 2c (kN/m2) Pa (kN/m2) 1 -3.3 3.30 16.533 33 0.8596 12.15 35.06 Tính toaùn Tính theo cho 1m ngang thì giaù trò treân ñöôïc nhaân cho 1 vaø ñôn vò seõ laø (kN/m). Moâ hình trong ETAB 8.48 nhö sau: Baûng tính theùp: M(kNm) b(m) ho(m) am x As(cm2) f a(mm) Asc(cm2) 33.53 1 0.16 0.10 0.106 9.835 14 150 10.26

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docvach tang ham.doc
 • doc4.Loi cam on.doc
 • dwgkhung.dwg
 • dwgKIEN TRUC.dwg
 • dwgmong.dwg
 • docMUC LUC.doc
 • docNHAN XET GVHD.doc
 • dwgsan dien hinh.dwg
 • pdfthuyetminh.pdf
 • rartinhtoan.rar
 • doctrang lot.doc
 • pdftrang lot1.pdf
 • pdftrang lot2.pdf
 • pdftrang lot3.pdf
Luận văn liên quan