Thiết kế thi công chung cư H1 - Lê Văn Sỹ, quận 3, TP Hồ Chí Minh

TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: CHUNG CƯ H1 Địa điểm : Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Công trình gồm 2 tầng hầm làm nơi để xe, tầng trệt dùng làm phòng trưng bày, phòng kinh doanh, nhà trẻ, dịch vụ và 12 tầng lầu, một tầng sân thượng và mái . Tổng chiều cao công trình 45 m. Công trình có 2 hệ thống cầu thang gồm 2 thang bộ và 1 thang máy chạy suốt từ tầng hầm đến tầng trên cùng. Hồ nước đặt ở tầng hầm có nhiệm vụ lấy nước thành phố và cung cấp cho hồ nước trên mái, hồ nước trên tầng mái cung cấp nước cho toàn bộ công trình, phục vụ sinh hoạt và chữa cháy. Giải pháp kết cấu: công trình được thiết kế với hệ khung vách chịu lực, sàn dầm. Sơ đồ tính là khung không gian. Phần báo cáo luận văn bao gồm : Thuyết minh: Thể hiện các bước tính toán theo trình tự các phần từ sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, tính toán khung, thống kê địa chất, tính toán móng cọc ép đài đơn, móng cọc khoan nhồi đài đơn móng bè trên nền cọc khoan nhồi và vách tầng hầm . Khối lượng phần kiến trúc và nền móng là 70% và phần kết cấu là 30%. Sử dụng tất cả kiến thức về BTCT, sức bền – kết cấu, nền móng, các tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành và phần mềm kết cấu hỗ trợ. Phụ lục: Thể hiện kết quả tổ hợp nội lực của dầm, cột, vách có được sau khi giải khung bằng phần mềm Etabs 9.2 và tính thép cho dầm, cột, vách bằng Excel, phản lực chân cột, moment đài móng và thống kê số liệu địa chất của công trình. Bản vẽ: Gồm các bản vẽ kiến trúc, kết cấu và móng. PHẦN KIẾN TRÚC (5 bản vẽ) Thể hiện mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt của công trình. Thứ tự bản vẽ: 1/ MẶT BẰNG TẦNG HẦM 2, HẦM 1, TRỆT, LỬNG (bản vẽ KT-1) 2/MẶT BẰNG TRỆT, ĐIỂN HÌNH, (bản vẽ KT-2) 3/ MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG, MÁI (bản vẽ KT-3) 4/ MẶT CẮT 1 – 1, 2-2 (bản vẽ KT-4) 5/ MẶT ĐỨNG TRỤC 1-10, TRỤC H-A (bản vẽ KT-5) PHẦN KẾT CẤU (6 bản vẽ) Tính toán : Sàn điển hình, cầu thang, khung trục 4 Thứ tự bản vẽ: 1/ SÀN-CẦU THANG (bản vẽ KC-1) 2/ KHUNG TRỤC 4-TẦNG HẦM, TRỆT,1 (bản vẽ KC-2) 3/ KHUNG TRỤC 4-TẦNG 2, 3,4 (bản vẽ KC-3) 4/ KHUNG TRỤC 4-TẦNG 5, 6,7 (bản vẽ KC-4) 5/ KHUNG TRỤC 4-TẦNG 8,9,10 (bản vẽ KC-5) 6/ KHUNG TRỤC 4-TẦNG 11,12, SÂN THƯỢNG, MÁI (bản vẽ KC-6) PHẦN NỀN MÓNG (9 bản vẽ ) Thống kê số liệu địa chất. Thiết kế phương án Móng Cọc Ép Bê Tông Cốt Thép Thiết kế phương án Móng Cọc Khoan Nhồi Thiết kế phương án Móng Bè Trên Nền Cọc Nhồi So sánh lựa chọn phương án móng Thiết kế vách tầng hầm Thứ tự bản vẽ: 1/ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (bản vẽ NM-1) 2/ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP BÊ TÔNG CỐT THÉP (bản vẽ NM-2) 3/ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP BÊ TÔNG CỐT THÉP (bản vẽ NM-3) 4/ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI (bản vẽ NM-4) 5/ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI (bản vẽ NM-5) 6/ PHƯƠNG ÁN MÓNG BÈ TRÊN NỀN CỌC KHOAN NHỒI (bản vẽ NM- 6) 7/ PHƯƠNG ÁN MÓNG BÈ TRÊN NỀN CỌC KHOAN NHỒI (bản vẽ NM-7) 8/ BẢNG SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG (bản vẽ NM-8) 9/ THIẾT KẾ VÁCH TẦNG HẦM (bản vẽ NM-9) => Tổng cộng 20 bản vẽ và 237 trang thuyết minh

doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 2099 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế thi công chung cư H1 - Lê Văn Sỹ, quận 3, TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông 1: GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH 1.1. MUÏC ÑÍCH THIEÁT KEÁ: Thaønh phoá Hoà Chí Minh - trung taâm kinh teá lôùn nhaát cuûa Vieät Nam cuõng laø nôi daân soá taäp trung raát ñoâng trong trung taâm thaønh phoá. Vieäc giaûi quyeát vaán ñeà nhaø ôû trong thaønh phoá trôû thaønh baøi toaùn nan giaûi. Chung cö cao taàng laø moät höôùng giaûi quyeát toái öu nhaát. Chung cö H1 – Quaän 3 cuõng goùp moät phaàn nhoû giaûi quyeát vaán ñeà caáp baùch naøy, goùp phaàn cho söï phaùt trieån chung cuûa thaønh phoá. 1.2. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH: 1.2.1. Vò trí coâng trình: Coâng trình naèm treân khu ñaát roäng ñöôøng Leâ Vaên Syõ, Quaän 3, Tp.HCM. 1.2.2. Qui moâ xaây döïng coâng trình: Coâng trình goàm caùc caên treät phuïc vuï cho dòch vuï, nhaø treû, phoøng sinh hoaït coäng ñoàng, vaø caùc caên hoä cao caáp 16 taàng cao 45m keå töø maët ñaát. Ngoaøi ra coøn coù 1 taàng haàm vaø 1 taàng kyõ thuaät. -Dieän tích xaây döïng: 1038 m2 (30x34.6) 1.2.3. Nhöõng chæ tieâu kieán truùc – qui hoaïch: - Toång soá caên hoä :110 caên - Daân cö döï kieán : khoaûng 550 ngöôøi - Maät ñoä xaây döïng taàng treät : 33.48% - Toång dieän tích saøn xaây döïng : 950 m2 - Heä soá söû duïng ñaát : 3.46 - Taàng cao coâng trình : 14 taàng 1.3. GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC QUI HOAÏCH: 1.3.1. Qui hoaïch: Khu nhaø ôû quaän 3, Tp. HCM naèm gaàn khu trung taâm quaän 3, gaàn tröôøng hoïc beänh vieän, böu ñieän vaø caùc trung taâm thöông maïi lôùn khaùc cuûa quaän vaø ñòa ñieåm lyù töôûng cho vieäc aên ôû vaø sinh hoaït. Heä thoáng giao thoâng trong khu vöïc hieän taïi coù theå ñi ñeán caùc ñòa ñieãm trong thaønh phoá nhanh nhaát. Ñaëc bieät heä thoáng caây xanh taïi ñaây hoaøn haûo, boá trí hôïp lyù, phuø hôïp vôùi vieäc nghæ ngôi, giaûi trí. 1.3.2. Giaûi phaùp boá trí maët baèng: Maët baèng boá trí maïch laïc roõ raøng thuaän tieän cho vieäc boá trí giao thoâng trong coâng trình ñôn giaûn hôn cho caùc giaûi phaùp keát caáu vaø caùc giaûi phaùp veà kieán truùc khaùc, maët baèng ít dieän tích phuï. Taän duïng trieät ñeå ñaát ñai, söû duïng moät caùch hôïp lí. Coâng trình coù heä thoáng haønh lang noái lieàn caùc caên hoä vôùi nhau ñaûm baûo thoâng thoaùng toát giao thoâng hôïp lí ngaén goïn. 1.3.3. Giaûi phaùp kieán truùc: Hình khoái ñöôïc toå chöùc theo khoái chöõ nhaät phaùt trieãn theo chieàu cao. Caùc oâ cöûa kính khung nhoâm, caùc ban coâng vôùi caùc chi tieát taïo thaønh maûng trang trí ñoäc ñaùo cho coâng trình. Coù dieän tích thoâng thoaùng roäng vì boá trí 2 gieáng trôøi lôùn trong phaïm vi nhaø ñaûm baûo thoâng gioù vaø aùnh saùng toát cho töøng caên hoä. Boá trí nhieàu vöôøn hoa, caây xanh treân saân thöôïng vaø treân caùc ban coâng caên hoä taïo veõ töï nhieân, thoâng thoaùng. 1.3.4. Giao thoâng noäi boä: - Giao thoâng treân töøng taàng thoâng qua heä thoáng giao thoâng roäng 2.5m naèm giöõa maët baèng taàng, ñaûm baûo löu thoâng ngaén goïn, tieän lôïi ñeán töøng caên hoä. - Giao thoâng ñöùng lieân heä giöõa caùc taàng thoâng qua heä thoáng thang maùy vaø 2 caàu thang boä haønh ñaûm baûo löu thoâng deå daøng vaø hôïp lyù. Toùm laïi: caùc caên hoä ñöôïc thieát keá hôïp lí, ñaày ñuû tieän nghi, caùc phoøng chính ñöôïc tieáp xuùc vôùi töï nhieân, coù ban coâng ôû phoøng khaùch, phoøng aên taïo thoâng thoaùng, khu veä sinh coù gaén trang thieát bò hieän ñaïi . 1.4. CAÙC HEÄ THOÁNG KYÕ THUAÄT CHÍNH TRONG COÂNG TRÌNH 1.4.1. Heä thoáng chieáu saùng: Caùc caên hoä, phoøng laøm vieäc, caùc heä thoáng giao thoâng chính treân caùc taàng ñeàu ñöôïc chieáu saùng töï nhieân thoâng qua caùc cöûa kính boá trí beân ngoaøi vaø ban coâng. Ngoaøi ra, heä thoáng chieáu saùng nhaân taïo cuõng ñöôïc boá trí sao cho coù theå phuû ñöôïc nhöõng choã caàn chieáu saùng. 1.4.2. Heä thoáng ñieän: Tuyeán ñieän cao theá 750 KVA qua traïm bieán aùp hieän höõu trôû thaønh ñieän haï theá vaøo traïm bieán theá cuûa coâng trình. Ñieän döï phoøng cho toøa nhaø do 02 maùy phaùt ñieän Diezel coù coâng suaát 588KVA cung caáp, maùy phaùt ñieän naøy ñaët taïi taàng haàm. Khi nguoàn ñieän bò maát, maùy phaùt ñieän cung caáp cho nhöõng heä thoáng sau: - Thang maùy. - Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy. - Heä thoáng chieáu saùng vaø baûo veä. - Bieán aùp ñieän vaø heä thoáng caùp. Ñieän naêng phuïc vuï cho caùc khu vöïc cuûa toaø nhaø ñöôïc cung caáp töø maùy bieán aùp ñaët taïi taàng haàm theo caùc oáng rieâng leân caùc taàng. Maùy bieán aùp ñöôïc noái tröïc tieáp vôùi maïng ñieän thaønh phoá. ÔÛ moãi taàng ñeàu coù laép ñaët heä thoáng an toaøn ñieän: heä thoáng ngaét ñieän töï ñoäng töø 1A ñeán 80A ñöôïc boá trí theo taàng vaø theo khu vöïc (ñaûm baûo an toaøn phoøng choáng chaùy noå). 1.4.3. Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc: 1.4.3.1. Heä thoáng caáp nöôùc sinh hoaït: - Nöôùc töø heä thoáng caáp nöôùc chính cuûa thaønh phoá ñöôïc ñöa vaøo beå ñaët taïi taàng kyõ thuaät (döôùi taàng haàm). - Nöôùc ñöôïc bôm thaúng leân 1 beå chöùa leân taàng saân thöôïng, vieäc ñieàu khieån quaù trình bôm ñöôïc thöïc hieän hoaøn toaøn töï ñoäng thoâng qua heä thoáng van phao töï ñoäng. - OÁng nöôùc ñöôïc ñi trong oáng Gen ñaët gaàn caùc coät chính, ñeå taêng theâm thaåm myõ veà maët kieán truùc ta thieát keá heä thoáng coät giaû bao quanh oáng Gen. 1.4.3.2. Heä thoáng thoaùt nöôùc möa vaø khí gas - Nöôùc möa treân maùi, ban coâng… ñöôïc thu vaøo heä thoáng oáng thoaùt nöôùc maùi vaø ñöôïc daãn xuoáng hoá ga cuûa nhaø vaø thoaùt ra heä thoáng thoaùt nöôùc coâng coäng. - Nöôùc thaûi töø caùc buoàng veä sinh coù rieâng heä thoáng oáng daãn ñeå ñöa veà beå xöû lí nöôùc thaûi roài môùi thaûi ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung. 1.4.4. Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy: 1.4.4.1. Heä thoáng baùo chaùy: Thieát bò phaùt hieän baùo chaùy ñöôïc boá trí ôû moãi taàng vaø moãi phoøng. ÔÛ nôi coâng coäng vaø moãi taàng maïng löôùi baùo chaùy coù gaén ñoàng hoà vaø ñeøn baùo chaùy khi phaùt hieän ñöôïc, phoøng quaûn lí khi nhaän tín hieäu baùo chaùy thì kieåm soaùt vaø khoáng cheá hoaû hoaïn cho coâng trình. 1.4.4.2. Heä thoáng cöùu hoûa baèng hoaù chaát vaø baèng nöôùc: * Nöôùc : Nöôùc ñöôïc döï trö õ taïi 2 beå nöôùc treân maùi vaø beå ngaàm döôùi taàng taàng haàm, söû duïng maùy bôm löu ñoäng. - Trang bò caùc boä suùng cöùu hoaû (oáng vaø gai F 20 daøi 25m, laêng phun F 13) ñaët taïi phoøng tröïc, coù 01 hoaëc 02 voøi cöùu hoaû ôû moãi taàng tuyø thuoäc vaøo khoaûng khoâng ôû moãi taàng vaø oáng noái ñöôïc caøi töø taàng moät ñeán voøi chöõa chaùy vaø caùc baûng thoâng baùo chaùy. - Caùc voøi phun nöôùc töï ñoäng ñöôïc ñaët ôû taát caû caùc taàng theo khoaûng caùch 3m moät caùi vaø ñöôïc noái vôùi caùc heä thoáng chöõa chaùy vaø caùc thieát bò khaùc bao goàm bình chöõa chaùy khoâ ôû taát caû caùc taàng. Ñeøn baùo chaùy ôû caùc cöûa thoaùt hieåm, ñeøn baùo khaån caáp ôû taát caû caùc taàng. * Hoaù chaát: söû duïng moät soá lôùn caùc bình cöùu hoaû hoaù chaát ñaët taïi caùc nôi quan troïng vaø deã thaáy, tieänay1 (cöûa ra vaøo kho, chaân caàu thang moãi taàng). 1.5. ÑIEÀU KIEÄN KHÍ HAÄU THUYÛ VAÊN: Khu vöïc xaây döïng thuoäc ñòa baøn TP HCM neân mang ñaày ñuû tính chaát chung cuûa vuøng. - Thaønh phoá Hoà Chí Minh naèm trong vuøng nhieät ñôùi gioù muøa noùng aåm vôùi caùc ñaëc tröng cuûa vuøng khí haäu mieàn Nam Boä, chia thaønh 2 muøa roõ reät : + Muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 10 . + Muøa khoâ töø ñaàu thaùng 11 vaø keát thuùc vaøo thaùng 4 naêm sau . - Caùc yeáu toá khí töôïng : + Nhieät ñoä trung bình naêm : 260C . + Nhieät ñoä thaáp nhaát trung bình naêm : 220C. + Nhieät ñoä cao nhaát trung bình naêm : 300C. + Löôïng möa trung bình : 1000- 1800 mm/naêm. + Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 78% . + Ñoä aåm töông ñoái thaáp nhaát vaøo muøa khoâ : 70 -80% . + Ñoä aåm töông ñoái cao nhaát vaøo muøa möa : 80 -90% . + Soá giôø naéng trung bình khaù cao, ngay trong muøa möa cuõng coù treân 4giôø/ngaøy, vaøo muøa khoâ laø treân 8 giôø /ngaøy. - Höôùng gioù chính thay ñoåi theo muøa: + Vaøo muøa khoâ, gioù chuû ñaïo töø höôùng baéc chuyeån daàn sang ñoâng, ñoâng nam vaø nam. + Vaøo muøa möa, gioù chuû ñaïo theo höôùng taây –nam vaø taây. + Taàng suaát laëng gioù trung bình haøng naêm laø 26%, lôùn nhaát laø thaùng 8 (34%), nhoû nhaát laø thaùng 4 (14%). Toác ñoä gioù trung bình 1,4 –1,6m/s. Haàu nhö khoâng coù gioù baõo, gioù giaät vaø gioù xoaùy thöôøng xaûy ra vaøo ñaàu vaø cuoái muøa möa (thaùng 9). - Thuûy trieàu töông ñoái oån ñònh ít xaûy ra hieän töông ñoät bieán veà doøng nöôùc. - Coâng trình naèm trong vuøng khoâng chòu aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu. - Haàu nhö khoâng coù luït, chæ ôû nhöõng vuøng ven thænh thoaûng coù aûnh höôûng .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docChuong1-Kien truc.doc
 • doc1-BIA.doc
 • doc16 - tai lieu tham khao.doc
 • doc3 - LOI CAM ON.doc
 • doc4 - TOMTATLUANVAN.doc
 • rarBan ve LVTN.rar
 • docChuong 9-Vach tang ham.doc
 • docChuong1-bia KT.doc
 • docChuong10-Tuong vay.doc
 • docChuong2-bia KC.doc
 • docChuong2-San.doc
 • docChuong3-Cau thang.doc
 • docChuong4-Khung.doc
 • docChuong5-Bangthongke.doc
 • docChuong5-bia NM.doc
 • docChuong5-Thong ke dia chat.doc
 • docChuong6-Coc Ep.doc
 • docChuong7-Coc nhoi.doc
 • docChuong8-Mong coc tren dai be.doc
 • docChuong8-So sanh phuong an mong.doc
 • docMUCLUC.doc
 • docPHU LUC HAM.doc
 • docPhu luc LVTN NEN MONG.doc
 • docPhu luc LVTN.doc
 • docThuyet minh LVTN.doc