Thiết kế, tính toán hệ thống phanh khí nén cho đoàn xe vận tải dựa trên xe cơ sở KAMAZ 5320

LỜI NÓI ĐẦU Trong ngành giao thông vận tải, ôtô chiếm một vị trí quan trọng để VẬN chuyển hàng hoá, hành khách, do đó nó hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Nó quyết định một phần không nhỏ vào tốc độ phát triển của nền kinh tế. Cùng với sự phát triển của nhiều ngành khoa học kỹ thuật, ngành sản xuất chế tạo ôtô trên thế giới cũng có những bước phát triển vượt bậc và hoàn thiện hơn, hiện đại hơn đáp ứng về khả năng vận chuyển, tốc độ, tiện nghi, an toàn chuyển động cũng như đạt hiệu quả kinh tế cao. Các thành tựu khoa học kỹ thuật mới như điều khiển tự động, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật bán dẫn cũng như các phương pháp tính hiện đại đều được áp dụng cho ngành thiết kế chế tạo và sản xuất Ụtô. Sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam mới bắt đầu, với một chiến lược phát triển của Nhà nước. Chính sách nội địa hoá phụ tùng ôtô, trong việc sản xuất và lắp ráp ôtô, sẽ tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các cụm, chi tiết trong nước. Trong những năm gần đây nước ta đẩy nhanh công cuộc CNH - HĐH đất nước, nền kinh tế mở cửa phát triển mạnh mẽ. Do đó nhu cầu vận chuyển hàng hoá hành khách tăng cao, kéo theo ngành giao thông vận tải cần có những bước phát triển tương ứng. Do chất lượng đường xá được cải thiện tốt hơn cho nên tốc độ chuyển động của xe cũng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, mật độ phương tiện cơ giới trên đường ngày càng cao cho nên vấn đề tai nạn giao thông trên đường là vấn đề quan tâm hàng đầu. Chính vì vậy việc đảm bảo cho ôtô chuyển động an toàn, ổn định là đòi hỏi cấp thiết hiện nay. Bên cạnh các hệ thống khác thì hệ thống phanh có vai trò quyết định trong việc đảm bảo chuyển động an toàn, ổn định. Tuy nhiên vì nguồn vốn còn hạn hẹp nên việc nhập ngoại xe mới là không phù hợp trong hoàn cảnh thực tại. Đất nước ta cũng đã đưa nhiều chủng loại, mẫu xe của nhiều nước trên thế giới vào vận hành và khai thác như: Huyndai, SamSung, Hino, Isuzu, .Và hàng loạt các mẫu xe của Liên Xô (cũ) sản xuất như : KAMAZ, BELAZ, MAZ, hiện vẫn được sử dụng rộng rãi. Nhận thức được điều này, với sự hướng dẫn của Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Trọng Hoan, Chúng em nhận đề tài tốt nghiệp “Thiết kế, tính toán hệ thống phanh khí nén cho đoàn xe vận tải ”- dựa trên xe cơ sở KAMAZ 5320. Nội dung gồm những phần sau : Chương I : Tổng quan về hệ thống phanh. Chương II : Tổng quan về hệ thống phanh xe tham khảo. Chương III : Thiết kế tính toán cơ cấu phanh chính. Chương IV : Thiết kế tính toán hệ dẫn động phanh chính. Chương V : Thiết kế tính toán hệ dẫn động phanh dừng và phanh dự phòng Chương VI : Tính bền một số chi tiết của cơ cấu phanh chính Chương VII : Thiết kế hệ thống dẫn động phanh rơmooc. Chương VIII : Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình. Chương IX : Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa. Trong quá trình tính toán thiết kế đồ án này, được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy giáo PGS – TS Nguyễn Trọng Hoan, chúng em đã cố gắng tìm hiểu thực tế, tài liệu tham khảo và vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện đề tài. Nhưng do thời gian có hạn, kinh nghiệm bản thân còn thiếu, nên không thể tránh được những sai sót trong quá trình làm đồ án. Chúng em rất mong được các thầy, cô và các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến để đồ án của chúng em được hoàn thiện hơn và sớm có thể áp dụng trong thực tế.

doc165 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1879 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế, tính toán hệ thống phanh khí nén cho đoàn xe vận tải dựa trên xe cơ sở KAMAZ 5320, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c. 1).ChuÈn ®Þnh vÞ ®Ó gia c«ng chi tiÕt d¹ng trôc. Khèi l­îng gia c«ng chi tiÕt chñ yÕu tËp chung chñ yÕu vµo viÖc gia c«ng c¸c mÆt trô ngoµi, c¸c mÆt vai cña trôc. Muèn gia c«ng nhiÒu c¸c bÒ mÆt kh¸c nhau qua c¸c giai ®o¹n nh­ th«, tinh…. Ta cÇn t¹o nªn mét chuÈn tinh thèng nhÊt cho chi tiÕt gia c«ng. ChuÈn tinh ®ã th­êng lµ mét mÆt ph¼ng ngoµi nµo ®ã vµ mÆt trô nµo ®ã vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®ã. 2). LËp tr×nh tù c¸c nguyªn c«ng Dùa trªn kÕt cÊu cña chi tiÕt ta chän tr×nh tù gia c«ng thÝch hîp ®Ó gia c«ng chi tiÕt nh­ sau: +)Nguyªn c«ng 1: TiÖn mÆt trô ngoµi Æ 28, mÆt ®Çu vµ v¸t mÐp +)Nguyªn c«ng 2: TiÖn mÆt trô ngoµi Æ 12, vai trôc, mÆt ®Çu vµ v¸t mÐp. +)Nguyªn c«ng 3: TiÖn r·nh vµ c¸c mÆt cßn l¹i. +)Nguyªn c«ng 4: KiÓm tra sù ®ång trôc cña hai mÆt trô A vµ B. 8.1.3.ThiÕt kÕ nguyªn c«ng ThiÕt kÕ ®¶m b¶o n¨ng suÊt vµ ®é chÝnh x¸c yªu cÇu. N¨ng suÊt vµ ®é chÝnh x¸c phô thuéc vµo chÕ ®é c¾t, l­îng gia c«ng, sè b­íc c«ng nghÖ…v× vËy khi thiÕt kÕ nguyªn c«ng cÇn dùa vµo d¹ng s¶n suÊt, ph­¬ng ph¸p ph©n t¸n nguyªn c«ng ®Ó chän sao cho hîp lý. 1.Nguyªn c«ng 1: TiÖn mÆt trô ngoµi Æ 28, mÆt ®Çu vµ v¸t mÐp: LÊy mÆt trô ngoµi lµm chuÈn th«, dïng m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m ®Ó kÑp chÆt vµ ®Þnh vÞ ph«i. Nh­ vËy ta ®· khèng chÕ 4 bËc tù do. KÑp chÆt b»ng chÝnh m©m cÆp 3 chÊu, ®¶m b¶o ®­îc ®é cøng v÷ng cho gia c«ng.Ta cã s¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt ph«i nh­ sau: a)TiÖn mÆt trô ngoµi Æ28 gåm c¸c b­íc sau: +)TiÖn th«: chän chiÒu s©u c¾t lµ t= 2 mm, l­îng ch¹y dao tra theo b¶ng 6-1 tµi liÖu tham kh¶o (4) lµ S = 0,5 mm/vßng VËn tèc c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Trong ®ã: T - lµ tuæi bÒn cña dông cô, chän T = 60 phót t - lµ chiÒu s©u c¾t, t = 2 mm S - lµ b­íc tiÕn cña dao, S = 0,5 mm/vßng KV - lµ hÖ sè ®iÒu chØnh vËn tèc KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov. kmv: tra theo b¶ng (5-9) tµi liÖu (4) ta cã: kmv== 1,44 knv : tra theo b¶ng (5-13) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,9 kuv : tra theo b¶ng (5-14) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,65 kov : tra theo b¶ng (5-15) tµi liÖu (4) ta cã : kov= 1,04 kyv, kjv, krv, kpv: tra theo b¶ng (5-16) tµi liÖu (4) ta cã: kjv= 0,9; kyv= 0,91; krv= 1; kpv= 1,04 Þ KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov = Þ KV = 1,44.0,9.0,65.1,04.0,9.0,91.1.1,04 = 0,746 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5- 8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv= 350; xv= 0,15; yv= 0,8; m =0,2 Þ = = 132,25 (m/ph) Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ: n = 633,5 (v/ph) Chän sè vßng quay theo tiªu chuÈn cña m¸y lµ: n = 633,125 (v/ph) L­îng ch¹y dao trªn phót lµ: S = Sv.n = 0,5.633,125 = 316,6 (mm/ph) Tèc ®é thùc tÕ lµ : = 27,8 (m/ph) +) TiÖn tinh, chän chiÒu s©u c¾t lµ t = 0,4 mm, l­îng ch¹y dao tra theo b¶ng (5-14) tµi liÖu tham kh¶o (4) lµ S = 0,2 (mm/vßng) VËn tèc c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: T- lµ tuæi bÒn cña dông cô, chän T = 60 phót t- lµ chiÒu s©u c¾t, t = 0,4 mm S - lµ b­íc tiÕn cña dao, S = 0,2 mm/vßng KV - lµ hÖ sè ®iÒu chØnh vËn tèc KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov kmv: tra theo b¶ng (5-9) tµi liÖu (4) ta cã: kmv== 1,44 knv : tra theo b¶ng (5-13) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,9 kuv : tra theo b¶ng (5-14) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,65 kov : tra theo b¶ng (5-15) tµi liÖu (4) ta cã : kov= 1,04 kyv, kjv, krv, kpv: tra theo b¶ng (5-16) tµi liÖu (4) ta cã: kjv= 0,9; kyv= 0,91; krv= 1; kpv= 1,04 Þ KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov = KV = 1,44.0,9.0,65.1,04.0,9.0,91.1.1,04 = 0,746 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv= 350; xv= 0,15; yv= 0,8; m = 0,2 Þ = = 202,22 (m/ph) Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ: n = 1025,5 (v/ph) Chän sè vßng quay theo tiªu chuÈn cña m¸y lµ: n = 1008 (v/ph) L­îng ch¹y dao trªn phót lµ: S = Sv.n = 0,2. 1008 = 206,6 (mm/ph) Tèc ®é thùc tÕ lµ : = 63,302 (m/ph) b)TiÖn mÆt ®Çu vµ v¸t mÐp: +) TiÖn th«, chän chiÒu s©u c¾t t = 1,5 mm, l­îng ch¹y dao tra theo b¶ng (6-12) tµi liÖu tham kh¶o (4) lµ S = 0,5 mm/vßng VËn tèc c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: T - lµ tuæi bÒn cña dông cô, chän T = 60 phót t - lµ chiÒu s©u c¾t, t = 1,5 mm S - lµ b­íc tiÕn cña dao, S = 0,5 mm/vßng KV -lµ hÖ sè ®iÒu chØnh vËn tèc KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov kmv: tra theo b¶ng (5-9) tµi liÖu (4) ta cã: kmv== 1,44 knv : tra theo b¶ng (5-13) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,8 kuv : tra theo b¶ng (5-14) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,6 kov : tra theo b¶ng (5-15) tµi liÖu (4) ta cã : kov= 1,18 kyv, kjv, krv, kpv: tra theo b¶ng (5-16) tµi liÖu (4) ta cã: kjv= 0,9; kyv= 0,91; krv= 1; kpv= 1,04 Þ KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov = = 1,44.0,8.0,6.1,18.0,9.0,91.1.1,04 = 0,964 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv= 350; xv= 0,15; yv= 0,8; m = 0,2 Þ = = 138,08 (m/ph) Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ: n = 1570,5 (v/ph) Chän sè vßng quay theo tiªu chuÈn cña m¸y lµ: n = 1008 (v/ph) L­îng ch¹y dao trªn phót lµ: S = Sv.n = 0,5.1008 = 504 (mm/ph) Tèc ®é thùc tÕ lµ : = 88,62 (m/ph) 2). Nguyªn c«ng 2:TiÖn mÆt trô ngoµi Æ12, vai trôc, mÆt ®Çu vµ v¸t mÐp. LÊy mÆt trô ngoµi lµm chuÈn tinh, dïng m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m ®Ó kÑp chÆt vµ ®Þnh vÞ ph«i. Nh­ vËy ta ®· khèng chÕ ®­îc 4 bËc tù do. KÑp chÆt ph«i b»ng chÝnh m©m cÆp 3 chÊu ®¶m b¶o ®­îc ®é cøng v÷ng cho gia c«ng. Ta cã s¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt ph«i nh­ sau: Tra chÕ ®é c¾t: Chän m¸y: chän m¸y tiÖn v¹n n¨ng T620 cã c¸c th«ng sè sau: C«ng suÊt cña m¸y : N = 7 (KW) HiÖu suÊt cña m¸y : h = 0,75 Chän dao: chän c¸c lo¹i dao cã g¾n m¶nh hîp kim cøng T5K10 ®Ó gia c«ng c¸c bÒ mÆt trªn. a)TiÖn mÆt trô ngoµi trôc Æ12 gåm c¸c b­íc sau: +) TiÖn th«: chän chiÒu s©u c¾t lµ t = 2 mm, l­îng ch¹y dao tra theo b¶ng 6-1 tµi liÖu tham kh¶o (4) lµ S = 0,5 mm/vßng VËn tèc c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Trong ®ã: T - lµ tuæi bÒn cña dông cô, chän T = 60 phót t - lµ chiÒu s©u c¾t, t = 2 mm S - lµ b­íc tiÕn cña dao, S = 0,5 mm/vßng KV - lµ hÖ sè ®iÒu chØnh vËn tèc Þ KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov kmv: tra theo b¶ng (5-9) tµi liÖu (4) ta cã: kmv== 1,44 knv : tra theo b¶ng (5-13) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,9 kuv : tra theo b¶ng (5-14) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,65 kov : tra theo b¶ng (5-15) tµi liÖu (4) ta cã : kov= 1,24 kyv, kjv, krv, kpv: tra theo b¶ng (5-16) tµi liÖu (4) ta cã: kjv= 0,9; kyv= 0,91; krv= 1; kpv= 1,04 Þ KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov = = 1,44.0,9.0,65.1,24.0,9.0,91.1.1,04 = 0,803 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv= 350; xv= 0,15; yv= 0,8; m = 0,2 Þ = = 179,58 (m/ph) Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ: n = 476,58 (v/ph) Chän sè vßng quay theo tiªu chuÈn cña m¸y lµ: n = 400 (v/ph) L­îng ch¹y dao trªn phót lµ: S = Sv.n = 0,5.400 = 200 (mm/ph) Tèc ®é thùc tÕ lµ : = 150,72(m/ph) +) TiÖn tinh, chän chiÒu s©u c¾t lµ t = 0,4 mm, l­îng ch¹y dao tra theo b¶ng (5-14) tµi liÖu tham kh¶o (4) lµ S = 0,2 (mm/vßng) VËn tèc c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: T - lµ tuæi bÒn cña dông cô, chän T = 60 phót t - lµ chiÒu s©u c¾t, t = 0,4 mm S - lµ b­íc tiÕn cña dao, S = 0,2 mm/vßng KV - lµ hÖ sè ®iÒu chØnh vËn tèc Þ KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov kmv: tra theo b¶ng (5-9) tµi liÖu (4) ta cã: kmv== 1,44 knv : tra theo b¶ng (5-13) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,9 kuv : tra theo b¶ng (5-14) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,65 kov : tra theo b¶ng (5-15) tµi liÖu (4) ta cã : kov= 1,24 kyv, kjv, krv, kpv: tra theo b¶ng (5-16) tµi liÖu (4) ta cã: kjv= 0,9; kyv= 0,91; krv= 1; kpv= 1,04 Þ KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov = = 1,44.0,9.0,65.1,24.0,9.0,91.1.1,04 = 0,803 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv= 350; xv=0,15; yv=0,8; m=0,2 Þ = = 208,24 (m/ph) Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ: n = 552,654 (v/ph) Chän sè vßng quay theo tiªu chuÈn cña m¸y lµ: n = 500 (v/ph) L­îng ch¹y dao trªn phót lµ: S = Sv.n = 0,2. 500 = 100 (mm/ph) Tèc ®é thùc tÕ lµ : = 188,4 (m/ph) b) TiÖn mÆt ®Çu vµ v¸t mÐp: +) TiÖn th«, chän chiÒu s©u c¾t t = 1,5 mm, l­îng ch¹y dao tra theo b¶ng (6-12) tµi liÖu tham kh¶o (4) lµ S = 0,5 mm/vßng VËn tèc c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: T- lµ tuæi bÒn cña dông cô, chän T = 60 phót t - lµ chiÒu s©u c¾t, t = 1,5 mm S - lµ b­íc tiÕn cña dao, S = 0,5 mm/vßng KV - lµ hÖ sè ®iÒu chØnh vËn tèc KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov kmv: tra theo b¶ng (5-9) tµi liÖu (4) ta cã: kmv== 1,44 knv : tra theo b¶ng (5-13) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,8 kuv : tra theo b¶ng (5-14) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,6 kov : tra theo b¶ng (5-15) tµi liÖu (4) ta cã : kov= 1,18 kyv, kjv, krv, kpv: tra theo b¶ng (5-16) tµi liÖu (4) ta cã: kjv= 0,9; kyv= 0,91; krv= 1; kpv= 1,04 Þ KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov = =1,44.0,8.0,6.1,18.0,9.0,91.1.1,04 = 0,964 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv= 350; xv= 0,15; yv= 0,8; m = 0,2 Þ = = 138,08 (m/ph) Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ: n = 150,5 (v/ph) Chän sè vßng quay theo tiªu chuÈn cña m¸y lµ: n = 150 (v/ph) L­îng ch¹y dao trªn phót lµ: S = Sv.n = 0,5.150 = 75 (mm/ph) Tèc ®é thùc tÕ lµ : = 44,62 (m/ph) 3). Nguyªn c«ng 3: TiÖn c¸c mÆt cßn l¹i cña chi tiÕt: LÊy mÆt trô Æ12 vµ vai trôc võa gia c«ng lµm chuÈn tinh, dïng m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m ®Ó kÑp chÆt vµ ®Þnh vÞ ph«i. Nh­ vËy ta ®· khèng chÕ ®­îc 5 bËc tù do. KÑp chÆt ph«i b»ng chÝnh m©m cÆp 3 chÊu ®¶m b¶o ®­îc ®é cøng v÷ng cho gia c«ng. Ta cã s¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt ph«i nh­ sau: Tra chÕ ®é c¾t: Chän m¸y: chän m¸y tiÖn v¹n n¨ng T620 cã c¸c th«ng sè sau: C«ng suÊt cña m¸y: N = 7 (KW) HiÖu suÊt cña m¸y: h = 0,75 Chän dao: chän c¸c lo¹i dao cã g¾n m¶nh hîp kim cøng T5K10 ®Ó gia c«ng c¸c bÒ mÆt trªn. a)TiÖn r·nh Æ20 gåm c¸c b­íc sau: +) TiÖn th«: chän chiÒu s©u c¾t lµ t = 2 mm, l­îng ch¹y dao tra theo b¶ng 6-1 tµi liÖu tham kh¶o (4) lµ S = 0,08 mm/vßng VËn tèc c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Trong ®ã: T - lµ tuæi bÒn cña dông cô, chän T = 60 phót t - lµ chiÒu s©u c¾t, t = 2 mm S - lµ b­íc tiÕn cña dao, S = 0,08 mm/vßng KV - lµ hÖ sè ®iÒu chØnh vËn tèc KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov kmv: tra theo b¶ng (5-9) tµi liÖu (4) ta cã: kmv== 1,44 knv : tra theo b¶ng (5-13) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,8 kuv : tra theo b¶ng (5-14) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,6 kov : tra theo b¶ng (5-15) tµi liÖu (4) ta cã : kov= 0,96 kyv, kjv, krv, kpv: tra theo b¶ng (5-16) tµi liÖu (4) ta cã: kjv= 0,9; kyv= 0,91; krv= 1; kpv= 1,04 Þ KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov = = 1,44.0,8.0,6.1,18.0,9.0,91.1.1,04 =0,964 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv= 47; yv= 0,8; m = 0,2 Þ = = 150,68 (m/ph) Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ: n = 239,96 (v/ph) Chän sè vßng quay theo tiªu chuÈn cña m¸y lµ: n = 252 (v/ph) L­îng ch¹y dao trªn phót lµ: S = Sv.n = 0,5.252 = 126 (mm/ph) Tèc ®é thùc tÕ lµ : = 15,83(m/ph) b).TiÖn vai trôc cña r·nh gåm c¸c b­íc sau: +) TiÖn th«, chän chiÒu s©u c¾t t = 1,5 mm, l­îng ch¹y dao tra theo b¶ng (6-12) tµi liÖu tham kh¶o (4) lµ S = 0,5 mm/vßng VËn tèc c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: T - lµ tuæi bÒn cña dông cô, chän T = 60 phót t- lµ chiÒu s©u c¾t, t = 1,5 mm S - lµ b­íc tiÕn cña dao, S = 0,5 mm/vßng KV - lµ hÖ sè ®iÒu chØnh vËn tèc KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov kmv: tra theo b¶ng (5-9) tµi liÖu (4) ta cã: kmv== 1,44 knv : tra theo b¶ng (5-13) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,8 kuv : tra theo b¶ng (5-14) tµi liÖu (4) ta cã : knv= 0,6 kov : tra theo b¶ng (5-15) tµi liÖu (4) ta cã : kov= 1,18 kyv, kjv, krv, kpv: tra theo b¶ng (5-16) tµi liÖu (4) ta cã: kjv= 0,9; kyv= 0,91; krv= 1; kpv= 1,04 Þ KV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov = = 1,44.0,8.0,6.1,18.0,9.0,91.1.1,04 = 0,964 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv= 350; xv= 0,15; yv= 0,8; m = 0,2 Þ = = 138,08 (m/ph) Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ: n = 1570,5 (v/ph) Chän sè vßng quay theo tiªu chuÈn cña m¸y lµ: n = 1008 (v/ph) L­îng ch¹y dao trªn phót lµ: S = Sv.n = 0,5.1008 = 504 (mm/ph) Tèc ®é thùc tÕ lµ : = 88,62 (m/ph) 4).Nguyªn c«ng 4: KiÓm tra sù ®ång trôc cña hai mÆt trô Æ28 S¬ ®å g¸ ®Æt: Sau khi thùc hiÖn xong nguyªn c«ng 3, ta ®Ó chi tiÕt trªn m¸y, dïng ®ång hå so cã gi¸ ®Æt trªn bµn m¸y sau ®ã dïng tay quay m©m cÆp. Sai sè cña sù kh«ng ®ång t©m ®­îc thÓ hiÖn qua hiÖu sè lín nhÊt gi÷a gi¸ trÞ cña hai ®ång hå ®o. 8.2. Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o chi tiÕt trong van phanh tay. Ta chän chi tiÕt ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o lµ mét van trong bé phËn cña van phanh tay. Chi tiÕt ®­îc biÓu diÔn nh­ h×nh d­íi ®©y, víi c¸c th«ng sè vÒ kÝch th­íc vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt phï hîp víi ®Æc tÝnh lµm viÖc cña chi tiÕt 8.2.1.Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt, d¹ng s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. Van tïy ®éng lµ mét chi tiÕt d¹ng trôc ®iÓn h×nh. §Æc ®iÓm cña van tïy ®éng lµ lµm viÖc di tr­ît däc trôc. MÆt lµm viÖc lµ c¸c mÆt trô ngoµi Chän vËt liÖu b¹c lµ thÐp 40 víi môc ®Ých t¨ng ®é bÒn mßn khi chi tiÕt lµm viÖc. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt Tõ b¶n vÏ yªu cÇu vÒ gia c«ng chi tiÕt, ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ tõ chÕ t¹o ph«i cho tíi khi thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. Tõ nguyªn c«ng chÕ t¹o ph«i h×nh d¹ng chi tiÕt cã thÓ söa ®æi thµnh nh­ b¶n vÏ lång ph«i môc ®Ých lµm gi¶m l­îng d­ gia c«ng, gi¶m thêi gian cho gia c«ng, tiÕt kiÖm kim lo¹i.. Ta thÊy chi tiÕt kh«ng ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao, c¸c mÆt l¾p ghÐp yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cÊp 7. Gi÷a phÇn mÆt trô ngoµi cã hai r·nh ®Ó l¾p phít lµm kÝn, do ®ã yªu cÇu dung sai kh«ng lín h¬n 0,02 mm Nh×n chung chi tiÕt trôc lµ mét chi tiÕt ®¬n gi¶n ®Ó chÕ t¹o ph«i, ®Ó gia c«ng, nh­ng khi gia c«ng cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kiÓm tra kh¸c nhau tuú theo yªu cÇu sö dông. X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt Chi tiÕt d¹ng trôc cã khèi l­îng kh«ng lín, chÕ t¹o theo yªu cÇu thiÕt kÕ phôc vô cho l¾p bé ®iÒu chØnh. ChÝnh v× vËy, ta coi d¹ng s¶n xuÊt lµ d¹ng ®¬n chiÕc Chän ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i Cã hai ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i cho chi tiÕt trôc lµ ph«i ®óc vµ ph«i rÌn dËp cho vËt liÖu lµ thÐp hay hîp kim. Ph­¬ng ph¸p ®óc gåm c¸c kiÓu ®óc sau: §óc thÐp trong khu«n c¸t, mÉu lµ gç, lµm khu«n b»ng tay. Ph­¬ng ph¸p nµy cho ®é chÝnh x¸c thÊp, l­îng d­ gia c«ng c¾t gät lín, n¨ng suÊt thÊp. §ßi hái tr×nh ®é c«ng nh©n ph¶i cã tay nghÒ cao. Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi ®èi t­îng s¶n xuÊt ®¬n chiÕc vµ lo¹t nhá. Dïng mÉu kim lo¹i, khu«n c¸t lµm b»ng m¸y ®¹t ®é chÝnh x¸c vµ n¨ng suÊt cao. L­îng d­ gia c«ng c¾t gät nhá, ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ hµng khèi. Dïng ph­¬ng ph¸p ®óc trong khu«n vá máng, ph«i ®óc ®¹t ®é chÝnh x¸c cao tõ 0,3 – 0,6 mm. TÝnh c¬ häc tèt, ph­¬ng ph¸p nµy dïng trong s¶n xuÊt lo¹t lín vµ hang khèi, nh­ng chØ thÝch hîp cho chi tiÕt cì nhá vµ trung b×nh. §óc ¸p lùc : cã thÓ t¹o nªn c¸c chi tiÕt trôc cì nhá cã h×nh thï phøc t¹p. Ph­¬ng ph¸p t¹o ph«i b»ng rÌn dËp t¹o ®­îc c¸c ph«i cã h×nh thï kh«ng phøc t¹p nh­ng cã c¬ tÝnh tèt vµ ®¹t n¨ng suÊt cao. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông ë d¹ng s¶n xuÊt hµng lo¹t lín vµ hµng khèi Nãi chung ph­¬ng ph¸p ®óc cho vËt liÖu thÐp víi c¸c chi tiÕt cã kÝch th­íc nhá lµ kh«ng thÝch hîp v× thÐp cã ®é co ngãt cao khi tõ chuyÓn nãng sang nguéi. Tõ nh÷ng ph­¬ng ph¸p trªn ®Ó ®óc cho vËt liÖu lµ thÐp, vµ dùa vµo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ë n­íc ta. Ta chän ph­¬ng ph¸p t¹o ph«i ®óc b»ng ph­¬ng ph¸p rÌn dËp ë d¹ng s¶n xuÊt hµng lo¹t lín ®Ó chÕ t¹o chi tiÕt trôc. 8.2.2.ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt. 1. ChuÈn ®Þnh vÞ ®Ó gia c«ng chi tiÕt d¹ng trôc. Khèi l­îng gia c«ng chi tiÕt chñ yÕu tËp chung chñ yÕu vµo viÖc gia c«ng c¸c mÆt trô ngoµi, c¸c mÆt vai cña trôc. Muèn gia c«ng nhiÒu c¸c bÒ mÆt kh¸c nhau qua c¸c giai ®o¹n nh­ th«, tinh…. Ta cÇn t¹o nªn mét chuÈn tinh thèng nhÊt cho chi tiÕt gia c«ng. ChuÈn tinh ®ã th­êng lµ mét mÆt ph¼ng ngoµi nµo ®ã vµ mÆt trô nµo ®ã vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®ã. LËp tr×nh tù c¸c nguyªn c«ng Dùa trªn kÕt cÊu cña chi tiÕt ta chän tr×nh tù gia c«ng thÝch hîp ®Ó gia c«ng chi tiÕt nh­ sau: +Nguyªn c«ng 1: TiÖn mÆt ph¼ng ®Çu lµm chuÈn, khoan, doa lç 12 vµ v¸t mÐp +Nguyªn c«ng 2: TiÖn mÆt ®¸y, v¸t mÐp vµ v¸t mÐp lç 12 +Nguyªn c«ng 3: TiÖn trô 26, vµ trô 32 vµ khoÐt hai r·nh trô +Nguyªn c«ng 4: KiÓm tra 8.2.3.ThiÕt kÕ nguyªn c«ng ThiÕt kÕ nguyªn c«ng sao cho ph¶i ®¶m b¶o n¨ng suÊt vµ ®é chÝnh x¸c yªu cÇu. N¨ng suÊt vµ ®é chÝnh x¸c phô thuéc vµo chÕ ®é c¾t, l­îng gia c«ng, sè b­íc c«ng nghÖ…v× vËy khi thiÕt kÕ nguyªn c«ng cÇn dùa vµo d¹ng s¶n suÊt, ph­¬ng ph¸p ph©n t¸n nguyªn c«ng ®Ó chän sao cho hîp lý. 1. Nguyªn c«ng 1: TiÖn mÆt ph¼ng ®Çu lµm chuÈn, khoan, doa lç 12 vµ v¸t mÐp …. f 12 RZ10 RZ20 . S1 S2 S3 S4 n + §Þnh vÞ vµ kÑp chÆt M©m cÆp ®Þnh vÞ chi tiÕt bèn bËc tù do, vµ còng cã t¸c dông kÑp chÆt chi tiÕt. Khi khoan, doa vµ v¸t mÐp ta con cã dïng mét phiÕn tú ®Þnh vÞ mét bËc tù do. VËy chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ n¨m bËc tù do. a) B­íc 1: TiÖn mÆt ®Çu + Chän m¸y vµ dông cô c¾t Ta chän m¸y tiÖn v¹n n¨ng T616 ®Ó gia c«ng. Dïng dao tiÖn mÆt ®Çu r¨ng ch¾p hîp kim cøng BK 8. Tæng l­îng d­ gia c«ng : Zb = 1,5 (mm) Ta lµm qua mét b­íc gia c«ng : Zb = 1,5 (mm) + ChÕ ®é c¾t B­íc tiÕn S = 0,1 (mm/vßng) Tèc ®é c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: (m/ph) Trong ®ã: T – Tuæi thä trung b×nh cña dông cô; T = 60 Tra b¶ng X–9: “TrÞ sè cña c¸c hÖ sè vµ c¸c sè mò trong c«ng thøc tÝnh tèc ®é c¾t”: CV = 23,7 ; yV = 0,66 ; m = 0,25 kV – HÖ sè chuÈn chung vÒ tèc ®é c¾t kV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov. Víi : kmv - ChÊt l­îng vËt liÖu gia c«ng; tra b¶ng X-10: “HÖ sè hiÖu chuÈn kmv do ¶nh h­ëng cña tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t”: Tra b¶ng X-11: “TrÞ sè cña Cm vµ chØ sè mò nV trong c«ng thøc tÝnh tãc ®é c¾t”: Cm = 1 ; nV = 1,75 knv - Tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i; tra b¶ng X-15: “HÖ sè knv do chÊt l­îng cña ph«i ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”: knv = 0,75 kuv- VËt liÖu phÇn c¾t cña dao; tra b¶ng X-16: “HÖ sè kuv do vËt liÖu phÇn c¾t cua dông cô ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”: kuv = 0,4 kyv, kjv, krv, kpv: - C¸c th«ng sè cña dao bao gåm gãc nghiªng phô, b¸n kÝnh gãc l­în ®Ønh cao, tiÕt diÖn ngang cña c¸n dao; tra b¶ng X-17: “C¸c hÖ sè do c¸c th«ng sè cña dao ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t” : kjv= 0,97; kyv= 1,2; krv= 1; kpv= 0,97 kov - D¹ng gia c«ng; tra b¶ng X-18: “HÖ sè kov ¶nh h­ëng cña d¹ng gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t”: kov = 1 = 0,34 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv= 23,7; yv=0,66; m=0,25 Þ (m/ph) Sè vßng quay: (v/ph) Chän theo m¸y: nm = 140 (vg/ph) (m/ph) Nh­ vËy gia c«ng tiÖn mÆt ®Çu ®· ®¹t cÊp nh½n bãng RZ20 theo yªu cÇu. b) B­íc 2: Khoan, doa lç 12 th«ng suèt +) Chän m¸y vµ dông cô c¾t Ta dïng m¸y tiÖn v¹n n¨ng T616 nh­ b­íc trªn ®Ó khoan lç f 12 th«ng suèt. Ta vÉn dïng mòi khoan vµ mòi doa thÐp giã P18 ®Ó khoan ,doa lç. Khi khoan lç f 12 lµ lç ®Æc ,chiÒu dµi lç L = 38 (mm); ta chia ra lµm 2 b­íc: B­íc 1: Khoan lç phi tiªu chuÈn, lç f 11,6; Ta dïng mòi khoan ruét gµ ®u«i c«n b»ng vËt liÖu thÐp giã P18. B­íc 2: Doa lç tiªu chuÈn f 12; Dïng dao doa b»ng vËt liÖu thÐp giã P18. + ChÕ ®é c¾t B­íc 1: Khoan lç phi tiªu chuÈn f 11,6 th«ng suèt ChiÒu s©u c¾t : (mm) D - §­êng kÝnh lç gia c«ng L­îng ch¹y dao : Tra b¶ng X - 31 : “B­íc tiÕn khi khoan b»ng mòi khoan thÐp giã”: Ta ®­îc : S = 0,28 (mm/v) VËn tèc c¾t : Trong ®ã : T – Tuæi thä cña dông cô c¾t; Tra b¶ng X- 35 : “TrÞ sè trung b×nh vµ tuæi thä cña mòi khoan”: Ta ®­îc T = 45 (phót) TrÞ sè c¸c hÖ sè vµ chØ sè mò tra trong b¶ng X- 34 : Ta ®­îc :CV = 16,3 ; zV = 0,3 ; xV = 0,2; yV = 0,5 ; m = 0,3 kV –Tæng hÖ sè hiÖu chØnh vÒ tèc ®é c¾t xÐt ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn gia c«ng kh¸c nhau : kV = kmv . knv . klv . kuv Víi : kmv – HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña chÊt l­îng vËt liÖu gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t. Tra b¶ng X- 36 : Ta ®­îc kmv = 1 knv – HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i ®Õn tèc ®é c¾t. Tra b¶ng X- 15 : Ta ®­îc : knv = 0,75 kuv – HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng phÇn c¾t cña dông cô ®Õn tèc ®é c¾t. Tra b¶ng X- 16 : Ta ®­îc : kuv = 1 klv – HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña chiÒu s©u cña lç khi khoan. Tra b¶ng X- 37 : Ta ®­îc : klv = 1 VËy : kv = 1. 0,75 . 1 . 1 = 0,75 Þ (m/ph) Sè vßng quay : (v/ph) Dùa theo m¸y ta chän sè vßng quay : nm = 450 (v/ph) Þ (m/ph) B­íc 2 : Doa lç tiªu chuÈn f 12 th«ng suèt Ta dïng dao doa víi vËt liÖu lµm b»ng thÐp giã P18 ®Ó gia c«ng lç ChiÒu s©u c¾t : (mm) Víi : D - §­êng kÝnh lç sau gia c«ng d - §­êng kÝnh lç tr­íc gia c«ng L­îng ch¹y dao : Tra b¶ng X - 33 : Ta ®­îc : S = 1 (mm/v) VËn tèc c¾t : Trong ®ã : C¸c trÞ sè vµ sè mò trong c«ng thøc ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng tù nh­ trªn T- Tuæi thä cña mòi doa ®­îc tra trong b¶ng X- 35: Ta ®­îc:T = 40 (phót) Þ (m/ph) Sè vßng quay : (v/ph) Dùa theo m¸y ta chän sè vßng quay : n = 460 (v/ph) Þ (m/ph) Nh­ vËy lç trô 12 ®· ®¹t cÊp nh½n bãng yªu cÇu lµ RZ10 cho lç ®ã vµ tõ ®ã ta còng dïng nã ®Ó lµm chuÈn kiÓm tra cho c¸c bÒ mÆt gia c«ng kh¸c, vµ còng dïng nã ®Ó gia c«ng c¸c nguyªn c«ng kh¸c. c) B­íc 3 : V¸t mÐp B­íc c«ng nghÖ nµy do ng­êi c«ng nh©n tù lµm b»ng tay. Nguyªn c«ng 2: TiÖn mÆt ph¼ng ®¸y, v¸t mÐp ngoµi vµ v¸t mÐp lç f12 n S1 S3 …. . S2 M©m cÆp ®Þnh vÞ chi tiÕt bèn bËc tù do, vµ còng cã t¸c dông kÑp chÆt chi tiÕt. Khi v¸t mÐp ta cßn cã dïng mét phiÕn tú ®Þnh vÞ mét bËc tù do. VËy chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ n¨m bËc tù do. a) B­íc 1 : TiÖn mÆt ®Çu + Chän m¸y vµ dông cô c¾t Ta chän m¸y tiÖn v¹n n¨ng T616 ®Ó gia c«ng. Dïng dao tiÖn mÆt ®Çu r¨ng ch¾p hîp kim cøng BK 8. Tæng l­îng d­ gia c«ng : Zb = 1,5 (mm) Ta lµm mét b­íc gia c«ng : Zb = 1,5 (mm) +ChÕ ®é c¾t B­íc tiÕn S = 0,08 (mm/vg) Tèc ®é c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: (m/ph) Trong ®ã: T – Tuæi thä trung b×nh cña dông cô: T = 60 Tra b¶ng X–9: “TrÞ sè cña c¸c hÖ sè vµ c¸c sè mò trong c«ng thøc tÝnh tèc ®é c¾t”: CV = 23,7 ; yV = 0,66 ; m = 0,25 kV – HÖ sè chuÈn chung vÒ tèc ®é c¾t kV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov. Víi: kmv - ChÊt l­îng vËt liÖu gia c«ng; tra b¶ng X-10: “HÖ sè hiÖu chuÈn kmv do ¶nh h­ëng cña tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t”: Tra b¶ng X-11: “TrÞ sè cña Cm vµ chØ sè mò nV trong c«ng thøc tÝnh tèc ®é c¾t”: Cm = 1 ; nV = 1,75 knv - Tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i; tra b¶ng X-15: “HÖ sè knv do chÊt l­îng cña ph«i ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”: knv = 0,75 kuv - VËt liÖu phÇn c¾t cña dao; tra b¶ng X-16: “HÖ sè kuv do vËt liÖu phÇn c¾t cña dông cô ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”:kuv = 0,4 kyv, kjv, krv, kpv: - C¸c th«ng sè cña dao bao gåm gãc nghiªng phô, b¸n kÝnh gãc l­în ®Ønh cao, tiÕt diÖn ngang cña c¸n dao; tra b¶ng X-17: “C¸c hÖ sè do c¸c th«ng sè cña dao ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t” : kjv= 0,97; kyv= 1,2; krv= 1; kpv= 0,97 kov- D¹ng gia c«ng; tra b¶ng X-18: “HÖ sè kov ¶nh h­ëng cña d¹ng gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t”: kov = 1 = 0,34 Cv, xv, yv, m : tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv = 23,7 ; yv= 0,66 ; m = 0,25 (m/ph) Sè vßng quay: (vg/ph) Chän theo m¸y: nm = 160 (vg/ph) (m/ph) Nh­ vËy gia c«ng tiÖn mÆt ®Çu ®· ®¹t cÊp nh½n bãng RZ20 theo yªu cÇu. b) B­íc 2, 3 : V¸t mÐp B­íc c«ng nghÖ nµy do ng­êi c«ng nh©n tù lµm b»ng tay. Nguyªn c«ng 3: TiÖn mÆt trô f26(mm) víi ®é dµi 35(mm), tiÖn mÆt trô f32(mm) víi chiÒu dµi 3(mm) + §Þnh vÞ vµ kÑp chÆt Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ nhê chèt trô vµ mÆt tú, do ®ã chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ n¨m bËc tù do; chi tiÕt cßn ®­îc kÑp chÆt bëi ®ai èc h·m. §å g¸ nµy kh«ng truyÒn m«men tõ ®éng c¬ ra lµm quay chi tiÕt gia c«ng ®­îc do ®ã ta cÇn g¾n thªm trªn ®å g¸ mét trôc truyÒn m«men. a) B­íc 1 : TiÖn mÆt trô f26 (mm) víi ®é dµi 32 (mm) + )Chän m¸y vµ dông cô c¾t Ta chän m¸y tiÖn v¹n n¨ng T616 ®Ó gia c«ng. Dïng dao tiÖn mÆt ®Çu r¨ng ch¾p hîp kim cøng P 18. Tæng l­îng d­ gia c«ng : Zb = 4 (mm) Ta lµm hai b­íc gia c«ng : TiÖn th«: Zb = 3 (mm) TiÖn tinh: Zb = 1 (mm) +) ChÕ ®é c¾t +)TiÖn th«: B­íc tiÕn S = 0,07 (mm/vg) Tèc ®é c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: (m/ph) Trong ®ã: T – Tuæi thä trung b×nh cña dông cô; T = 120 (phót) Tra b¶ng X–9: “TrÞ sè cña c¸c hÖ sè vµ c¸c sè mò trong c«ng thøc tÝnh tèc ®é c¾t”: CV = 22,7 ; yV = 0,5 ; m = 0,3 kV – HÖ sè chuÈn chung vÒ tèc ®é c¾t kV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov. Víi: kmv- ChÊt l­îng vËt liÖu gia c«ng; tra b¶ng X-10: “HÖ sè hiÖu chuÈn kmv do ¶nh h­ëng cña tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t”: Tra b¶ng X-11: “TrÞ sè cña Cm vµ chØ sè mò nV trong c«ng thøc tÝnh tèc ®é c¾t”: Cm = 1; nV = 1,75 knv- Tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i : tra b¶ng X-15: “HÖ sè knv do chÊt l­îng cña ph«i ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”: knv = 0,75 kuv - VËt liÖu phÇn c¾t cña dao; tra b¶ng X-16: “HÖ sè kuv do vËt liÖu phÇn c¾t cua dông cô ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”: kuv = 0,4 kyv, kjv, krv, kpv: - C¸c th«ng sè cña dao bao gåm gãc nghiªng phô, b¸n kÝnh gãc l­în ®Ønh cao, tiÕt diÖn ngang cña c¸n dao; tra b¶ng X-17: “C¸c hÖ sè do c¸c th«ng sè cña dao ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t” : kjv= 0,97; kyv= 1,2; krv= 1; kpv= 0,97 kov - D¹ng gia c«ng; tra b¶ng X-18: “HÖ sè kov ¶nh h­ëng cña d¹ng gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t”: kov = 1 = 0,34 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv = 23,7; yv= 0,66; m = 0,25 (m/ph) Sè vßng quay: (vg/ph) Chän theo m¸y: nm = 90 (vg/ph) (m/ph) +) TiÖn tinh: B­íc tiÕn S = 0,05 (mm/vg) (m/ph) Sè vßng quay: (vg/ph) Chän theo m¸y: nm = 120 (vg/ph) (m/ph) Nh­ vËy gia c«ng tiÖn mÆt ®Çu ®· ®¹t cÊp nh½n bãng RZ20 theo yªu cÇu. b) B­íc 2 : TiÖn mÆt trô f32 (mm) víi ®é dµi 3 (mm) +) Chän m¸y vµ dông cô c¾t Ta chän m¸y tiÖn v¹n n¨ng T616 ®Ó gia c«ng. Dïng dao tiÖn mÆt ®Çu r¨ng ch¾p hîp kim cøng P 18. Tæng l­îng d­ gia c«ng : Zb = 1 (mm) Ta lµm mét b­íc gia c«ng : Zb = 1 (mm) +) ChÕ ®é c¾t B­íc tiÕn S = 0,05 (mm/vg) Tèc ®é c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: (m/ph) Trong ®ã: T – Tuæi thä trung b×nh cña dông cô; T = 60 (phót) Tra b¶ng X–9: “TrÞ sè cña c¸c hÖ sè vµ c¸c sè mò trong c«ng thøc tÝnh tèc ®é c¾t”: CV = 23,7 ; yV = 0,66 ; m = 0,25 kV – HÖ sè chuÈn chung vÒ tèc ®é c¾t kV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov. Víi: kmv- ChÊt l­îng vËt liÖu gia c«ng; tra b¶ng X-10: “HÖ sè hiÖu chuÈn kmv do ¶nh h­ëng cña tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t”: Tra b¶ng X-11: “TrÞ sè cña Cm vµ chØ sè mò nV trong c«ng thøc tÝnh tãc ®é c¾t”: Cm = 1 ; nV = 1,75 knv- Tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i; tra b¶ng X-15: “HÖ sè knv do chÊt l­îng cña ph«i ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”: knv = 0,75 kuv - VËt liÖu phÇn c¾t cña dao; tra b¶ng X-16: “HÖ sè kuv do vËt liÖu phÇn c¾t cua dông cô ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”: kuv = 0,4 kyv, kjv, krv, kpv: - C¸c th«ng sè cña dao bao gåm gãc nghiªng phô, b¸n kÝnh gãc l­în ®Ønh cao, tiÕt diÖn ngang cña c¸n dao; tra b¶ng X-17: “C¸c hÖ sè do c¸c th«ng sè cña dao ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t” : kjv= 0,97; kyv= 1,2; krv= 1; kpv= 0,97 kov - D¹ng gia c«ng; tra b¶ng X-18: “HÖ sè kov ¶nh h­ëng cña d¹ng gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t”: kov = 1 = 0,34 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv= 23,7; yv= 0,66; m = 0,25 (m/ph) Sè vßng quay: (vg/ph) Chän theo m¸y: nm = 320 (vg/ph) (m/ph) Nh­ vËy gia c«ng tiÖn mÆt ®Çu ®· ®¹t cÊp nh½n bãng RZ20 theo yªu cÇu. c) B­íc 3: TiÖn hai r·nh dµi 3 (mm) vµ r·nh dµi 4 (mm) s©u (5mm) +) B­íc 1 : TiÖn r·nh cã ®é s©u 2 (mm) ®é dµi 3 (mm) Chän m¸y vµ dông cô c¾t : Ta chän m¸y tiÖn v¹n n¨ng T616 ®Ó gia c«ng. Dïng dao tiÖn mÆt ®Çu r¨ng ch¾p hîp kim cøng P 18. Tæng l­îng d­ gia c«ng : Zb = 2 (mm) Ta lµm mét b­íc gia c«ng : Zb = 2 (mm) + ChÕ ®é c¾t B­íc tiÕn S = 0,2 (mm/vg) Tèc ®é c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: (m/ph) Trong ®ã: T – Tuæi thä trung b×nh cña dông cô; T = 60 (phót) Tra b¶ng X–9: “TrÞ sè cña c¸c hÖ sè vµ c¸c sè mò trong c«ng thøc tÝnh tèc ®é c¾t”: CV = 23,7 ; yV = 0,66 ; m = 0,25 kV – HÖ sè chuÈn chung vÒ tèc ®é c¾t kV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov. Víi: kmv- ChÊt l­îng vËt liÖu gia c«ng; tra b¶ng X-10: “HÖ sè hiÖu chuÈn kmv do ¶nh h­ëng cña tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t”: Tra b¶ng X-11: “TrÞ sè cña Cm vµ chØ sè mò nV trong c«ng thøc tÝnh tãc ®é c¾t”: Cm = 1 ; nV = 1,75 knv - Tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i; tra b¶ng X-15: “HÖ sè knv do chÊt l­îng cña ph«i ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”: knv = 0,75 kuv - VËt liÖu phÇn c¾t cña dao; tra b¶ng X-16: “HÖ sè kuv do vËt liÖu phÇn c¾t cua dông cô ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”: kuv = 0,4 kyv, kjv, krv, kpv: - C¸c th«ng sè cña dao bao gåm gãc nghiªng phô, b¸n kÝnh gãc l­în ®Ønh cao, tiÕt diÖn ngang cña c¸n dao; tra b¶ng X-17: “C¸c hÖ sè do c¸c th«ng sè cña dao ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t” : kjv= 0,97; kyv= 1,2; krv= 1; kpv= 0,97 kov - D¹ng gia c«ng; tra b¶ng X-18: “HÖ sè kov ¶nh h­ëng cña d¹ng gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t”: kov = 1 = 0,34 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv= 23,7; yv= 0,66 ; m = 0,25 (m/ph) Sè vßng quay: (vg/ph) Chän theo m¸y: nm = 140 (vg/ph) (m/ph) +) B­íc 2 : TiÖn r·nh cã ®é s©u 2 (mm) ®é dµi 4 (mm) Chän m¸y vµ dông cô c¾t Ta chän m¸y tiÖn v¹n n¨ng T616 ®Ó gia c«ng. Dïng dao tiÖn mÆt ®Çu r¨ng ch¾p hîp kim cøng P 18. Tæng l­îng d­ gia c«ng : Zb = 2 (mm) Ta lµm mét b­íc gia c«ng : Zb = 2 (mm) ChÕ ®é c¾t B­íc tiÕn S = 0,25 (mm/vg) Tèc ®é c¾t ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: (m/ph) Trong ®ã: T – Tuæi thä trung b×nh cña dông cô; T = 60 (phót) Tra b¶ng X–9: “TrÞ sè cña c¸c hÖ sè vµ c¸c sè mò trong c«ng thøc tÝnh tèc ®é c¾t”: CV = 23,7 ; yV = 0,66 ; m = 0,25 kV – HÖ sè chuÈn chung vÒ tèc ®é c¾t kV = kmv. knv. kuv. kyv. kjv. krv. kpv. kov. Víi: kmv - ChÊt l­îng vËt liÖu gia c«ng; tra b¶ng X-10: “HÖ sè hiÖu chuÈn kmv do ¶nh h­ëng cña tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t”: Tra b¶ng X-11: “TrÞ sè cña Cm vµ chØ sè mò nV trong c«ng thøc tÝnh tãc ®é c¾t”: Cm = 1 ; nV = 1,75 knv - Tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i; tra b¶ng X-15: “HÖ sè knv do chÊt l­îng cña ph«i ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”: knv = 0,75 kuv - VËt liÖu phÇn c¾t cña dao; tra b¶ng X-16: “HÖ sè kuv do vËt liÖu phÇn c¾t cua dông cô ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”: kuv = 0,4 kyv, kjv, krv, kpv: - C¸c th«ng sè cña dao bao gåm gãc nghiªng phô, b¸n kÝnh gãc l­în ®Ønh cao, tiÕt diÖn ngang cña c¸n dao; tra b¶ng X-17:“C¸c hÖ sè do c¸c th«ng sè cña dao ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é c¾t”: kjv= 0,97; kyv= 1,2; krv= 1;kpv= 0,97 kov- D¹ng gia c«ng; tra b¶ng X-18: “HÖ sè kov ¶nh h­ëng cña d¹ng gia c«ng ®Õn tèc ®é c¾t”: kov = 1 = 0,34 Cv, xv, yv, m tra theo b¶ng (5-8) tµi liÖu (4) ta cã: Cv= 23,7; yv= 0,66; m = 0,25 (m/ph) Sè vßng quay: (v/ph) Chän theo m¸y: nm = 120 (vg/ph) (m/ph) Nguyªn c«ng 4: Nguyªn c«ng kiÓm tra a) KiÓm tra ®é ®¶o mÆt ®Çu Yªu cÇu: KiÓm tra ®é ®¶o cña mÆt chuÈn ®Çu so víi lç trô f 12 ®¹t ®é vu«ng gãc yªu cÇu. TiÕn hµnh: Ta dïng mét chèt trô mét ®Çu tú lªn lç cña bÖ m¸y cè ®Þnh cßn mét ®Çu dïng ®Ó cho vµ trong lç trô f 12, chi tiÕt cã mÆt ®Çu trô f 26 kh«ng tú vµo mÆt cña bÖ m¸y mµ ®Ó c¸ch mét kho¶ng ®Ó cã thÓ quay chi tiÕt quanh chèt trô. Ta dïng mét ®ång hå cã mòi rß ch¹m vµo mÆt ®¸y, khi quay chi tiÕt kim ®ång hå quay ®i mét gãc th× chØ sù kh«ng vu«ng gãc gi÷a trô vµ mÆt ®Çu. b) KiÓm tra ®é kh«ng song song cña mÆt ngoµi víi lç trô bªn trong Yªu cÇu: KiÓm tra ®é kh«ng song song cña lç trô f 12 vµ hai mÆt ®Çu so víi mÆt trô f 26 theo yªu cÇu. TiÕn hµnh:Ta dïng mét trô cè ®Þnh lç trô f 12 b»ng c¸ch dïng hai chèt chèng t©m vµ tú lªn hai mÆt ®Çu. §Ó ®o ®­îc ta dïng ®ång hå ®Æt theo ph­¬ng ngang tú lªn mÆt ®Çu trô khi chi tiÕt quay ta sÏ ®o ®­îc ®é kh«ng vu«ng gãc gi÷a hai mÆt ®Çu vµ mÆt trô f 2 Ch­¬ng IX : b¶o d­ìng, söa ch÷a hÖ thènG phanh Sau khi ®· tiÕn hµnh xong c«ng viÖc thiÕt kÕ, tÝnh to¸n hÖ thèng phanh khÝ nÐn trªn c¬ së cña xe tham kh¶o ë phÇn trªn. ë phÇn nµy ta sÏ xem xÐt viÖc tiÕn hµnh b¶o d­ìng vµ söa ch÷a nh÷ng h­ háng th­êng gÆp cña hÖ thèng phanh nµy. Trong khi thiÕt kÕ ta lu«n tÝnh to¸n víi møc ®é an toµn vµ lµm sao cho hiÖu qu¶ phanh ®¹t cao nhÊt. Vµ ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã th× c¸c thiÕt bÞ, chi tiÕt, bé phËn côm ta thiÕt kÕ ra còng ®­îc x¸c ®Þnh ®Ó lµm viÖc chÝnh x¸c, æn ®Þnh nhÊt. Nh­ng trong thùc tÕ sö dông, sau thêi gian xe ho¹t ®éng, d­íi t¸c nh÷ng t¸c dông c¬, lý, ho¸, nh÷ng t¸c dông kh¸ch quan còng nh­ chñ quan, ®· t¸c ®éng lªn hÖ thèng phanh g©y ra nh÷ng háng hãc, sai kh¸c, lµm cho ho¹t ®éng cña hÖ thèng phanh kh«ng ®­îc nh­ mong muèn thiÕt kÕ, cho dï trong thiÕt kÕ cã tÝnh ®Õn hÖ sè an toµn. V× vËy ®Ó n©ng cao tÝnh n¨ng sö dông, duy tr× tèt tr¹ng th¸i kü thuËt, n©ng cao tÝnh an toµn vµ gi¶m chi phÝ cho nh÷ng söa ch÷a th× viÖc tiÕn hµnh tèt c«ng t¸c b¶o d­ìng vµ söa ch÷a cã kÕ ho¹ch ph¶i ®­îc l­u t©m vµ th­êng xuyªn tiÕn hµnh. 9.1.C«ng t¸c b¶o d­ìng kü thuËt hµng ngµy. ViÖc tiÕn hµnh c«ng t¸c b¶o d­ìng kü thuËt hµng ngµy cã vai trß quan träng trong viÖc duy tr× tr¹ng th¸i kü thuËt tèt cña hÖ thèng phanh. Nh»m ph¸t hiÖn sím nh÷ng h­ háng, ®Ò ra kÕ ho¹ch b¶o d­ìng ®Þnh kú ng¾n vµ dµi h¹n hîp lý. C«ng t¸c b¶o d­ìng kü thuËt hµng ngµy bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: +) KiÓm tra tr¹ng th¸i lµm viÖc cña c¸c èng mÒm liªn kÕt gi÷a hÖ thèng phanh trªn xe chÝnh víi phÇn r¬moãc, ®é kÝn khÝt cña ®­êng dÉn: Xem xÐt c¸c èng mÒm cña hÖ thèng phanh ®Ó kh«ng bÞ xo¾n vµ ch¹m vµo c¸c chi tiÕt cã c¹nh s¾c nhän. §Ó kh¾c phôc nh÷ng chç hë trªn ®Çu nèi, cÇn ph¶i thay nh÷ng ®Çu háng hoÆc vßng bÝt kÝn cña chóng. +)KiÓm tra ®é kÝn khÝt cña truyÒn ®éng khÝ nÐn: Khi kiÓm tra ®é kÝn, ¸p suÊt trong truyÒn ®éng kh«ng ®­îc d­íi 0,65 MPa (6,5 (KG/cm2)) vµ t¾t hÕt c¸c thiÕt bÞ sö dông khÝ nÐn còng nh­ m¸y nÐn khÝ. NÕu x¶ hÕt khÝ ra khái mét dßng th× ¸p suÊt trong ®­êng èng dÉn ®éng khÝ kia gi¶m xuèng kh«ng qu¸ 0,05 MPa (0,5 (KG/cm2)) trong thêi gian 15 phót. Trong qu¸ tr×nh b¶o d­ìng, cÇn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn ®é kÝn khÝt cña c¸c mèi nèi ®­êng èng vµ c¸c èng dÉn mÒm. Cã thÓ nghe ®Ó x¸c ®Þnh n¬i nµo bÞ rß khÝ m¹nh vµ dïng nhò t­¬ng hay xµ phßng ®Ó x¸c ®Þnh n¬i bÞ rß rØ Ýt h¬n. +) X¶ n­íc ng­ng ra khái c¸c b×nh khÝ cña toµn bé hÖ thèng sau mçi ngµy lµm viÖc: Ta x¶ n­íc ng­ng ra khái c¸c b×nh khÝ khi ¸p suÊt trong c¬ cÊu dÉn ®éng khÝ nÐn ë møc ®Þnh møc, b»ng c¸ch chuyÓn cÇn kho¸ x¶ vÒ mét bªn. Sau khi x¶ hÕt n­íc ng­ng, cÇn ph¶i lµm cho ¸p suÊt trong hÖ thèng khÝ nÐn ®Õn møc ®Þnh møc. +) §iÒu chØnh khe hë gi÷a guèc vµ trèng phanh: KiÓm tra b»ng th­íc nhÐt qua mét cöa sæ trªn tÊm ch¾n. Sau khi ®· ®iÒu chØnh hµnh tr×nh cÇn ®Èy c¸c bÇu phanh, th× khe hë gi÷a trèng phanh vµ c¸c guèc cã thÓ lµ: ë chç cam nh¶ lµ 0,4 mm, ë trôc c¸c guèc lµ 0,2 mm. §­êng kÝnh tiÖn guèc phanh ®­îc tÝnh theo tang phanh khi cßn míi. NÕu tang phanh ®· ®­îc tiÖn theo cì söa ch÷a th× ®­êng kÝnh tiÖn guèc phanh trong thiÕt bÞ còng ph¶i b»ng ®­êng kÝnh tang phanh ®· tiÖn. KÝch th­íc guèc phanh ®­îc tr×nh bÇy theo h×nh vÏ. +) Trôc cam ®iÒu khiÓn ph¶i quay tù do trong bÖ. Khi kh«ng thùc hiÖn phanh mµ trèng phanh vµ guèc phanh kh«ng cã khe hë, sÏ lµm cho chóng lu«n tiÕp xóc, t¹o ma s¸t, sinh nhiÖt, lµm gi¶m c«ng suÊt cã Ých cña xe, tèn nhiªn liÖu, c¸c chi tiÕt bÞ nung nãng chãng mµi mßn, sai kh¸c vÒ kÕt cÊu, ¶nh h­ëng ®Õn tuæi thä vµ tÝnh kinh tÕ khi sö dông xe. Ng­îc l¹i, trong tr­êng hîp mµ khe hë qu¸ lín sÏ lµm t¨ng hµnh tr×nh bµn ®¹p, phanh cã thÓ kh«ng cã hiÖu qu¶ cao. +) KiÓm tra hµnh tr×nh thanh nèi (pitt«ng ) cña xi lanh c¬ cÊu: §Ó ®¸p øng khe hë b×nh th­êng gi÷a guèc phanh vµ trèng phanh cña c¬ cÊu phanh, hµnh tr×nh thanh nèi ph¶i b»ng 35 - 50 (mm). §é chªnh lÖch hµnh tr×nh thanh nèi xi lanh c¬ cÊu phanh cña b¸nh tr¸i vµ b¸nh ph¶i kh«ng qu¸ 4 (mm). ®Ó cã thÓ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ phanh nh­ nhau. Khi kiÓm tra hµnh tr×nh thanh nèi, hÖ thèng phanh ®iÒn ®Çy khÝ nÐn cã ¸p suÊt kh«ng nhá h¬n 0,62 MPa (6,2 ). Tr×nh tù tiÕn hµnh thùc hiÖn thao t¸c: §o kho¶ng c¸ch tõ n¾p xi lanh ®Õn t©m chèt nèi ch¹c víi tay ®ßn ®iÒu chØnh. Th­íc ph¶i ®Æt song song víi thanh nèi. Ên bµn ®¹p ®Õn hÕt cì, gi÷ nguyªn vÞ trÝ bµn ®¹p vµ ®o kho¶ng c¸ch tõ n¾p ®Õn t©m chèt. Hµnh tr×nh pitt«ng cña xi lanh lµ hiÖu cña hai ®¹i l­îng ®· ®o ®­îc tr­íc. Sau khi ®iÒu chØnh xong, cÇn ph¶i kiÓm tra hiÖu qu¶ hÖ thèng phanh chÝnh khi «t« chuyÓn ®éng. +) KiÓm tra hÖ thèng phanh chÝnh: Thao t¸c nµy cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn sau khi ®iÒu chØnh hµnh tr×nh thanh nèi cña xi lanh. Næ m¸y vµ n¹p khÝ vµo hÖ thèng Ýt nhÊt ®Õn ¸p suÊt 0,65 MPa Cho «t« ch¹y ®Õn tèc ®é 15 – 20 (km/h) vµ tõ tõ Ên phanh lªn bµn ®¹p, c¸c c¬ cÊu phanh ph¶i ®¶m b¶o phanh ªm c¸c b¸nh xe ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng xe bÞ tr­ît. NÕu trong qu¸ tr×nh sö dông mµ ph¸t hiÖn thÊy mét c¬ cÊu phanh nµo lµm viÖc kÐm hiÖu qu¶ khi ®· chØnh ®óng tÊt c¶ c¸c th«ng sè th× cÇn ph¶i xem xÐt c¸c m¸ phanh, cã thÓ chóng bÞ mßn hoÆc bÞ dÝnh dÇu. +) B¶o d­ìng m¸y nÐn khÝ: Bao gåm viÖc kiÓm tra sù b¾t chÆt cña m¸y, ®é xiÕt cña c¸c ªcu b¾t chÆt n¾p ®éng c¬, ®iÒu chØnh sù kÐo c¨ng d©y curoa truyÒn ®éng vµ kiÓm tra ®é kÝn cña c¸c van cña m¸y nÐn. §iÒu chØnh sù kÐo c¨ng d©y curoa truyÒn ®éng m¸y nÐn khÝ: D©y curoa cÇn ®­îc l¾p víi ®é c¨ng sao cho ®é vâng cña nã ë ®iÓm gi÷a cña c¸c ®ai ph¶i b»ng 8 – 14 (mm) d­íi t¸c dông cña mét lùc 4 (KG). §é vâng ®ù¬c ®o b»ng th­íc vµ lùc ®o b»ng lùc kÕ. §é c¨ng cña d©y curoa ®­îc ®iÒu chØnh b»ng c¸ch dÞch chuyÓn m¸y nÐn trªn dÇm gèi tùa tr­íc cña ®éng c¬. Níi láng ªcu 5 l¾p m¸y nÐn lªn dÇm vµ tuÇn tù quay ªcu 6 vµ 7 ®Ó ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña d©y curoa theo ®é vâng cña nã. Sau khi thùc hiÖn thao t¸c, vÆn chÆt c¸c ªcu ®Õn hÕt cì. CÇn ph¶i ®Æc biÖt chó ý kiÓm tra ®é c¨ng cña d©y curoa trong 50 giê ®Çu lµm viÖc cña «t« (hoÆc cña d©y curoa míi), trong thêi gian nµy, ®é gi·n cña d©y curoa chiÕm kho¶ng 60% tæng ®é gi·n cña nã trong c¶ thêi gian sö dông. £cu b¾t chÆt n¾p ®éng c¬ cña m¸y nÐn khÝ cÇn ®­îc xiÕt ®Òu hai bªn theo tr×nh tù tr×nh bµy trªn h×nh vÏ: M«men xiÕt cuèi cïng ph¶i b»ng 12 – 17 (Nm) hay (1,2 – 1,7 (KGm)). NÕu van kh«ng ®¶m b¶o ®é kÝn th× ph¶i mµi lªn van hoÆc thay van míi. Mµi van cho ®Õn khi nµo dïng mùc mµu kiÓm tra thÊy vßng tiÕp ®iÓm khÐp kÝn th× th«i. +) Röa bé lµm m¸t vµ khö Èm: Kh«ng th¸o bé khö Èm ra khái «t« mµ chØ th¸o n¾p 11 trªn h×nh vÏ bé lµm m¸t vµ khö Èm, rót thiÕt bÞ läc, vµnh chÆn 5, níi vÝt 4 vµ th¸o bé phËn dÉn h­íng 3. Röa bé phËn dÉn h­íng vµ thiÕt bÞ läc còng nh­ chç nµo cã thÓ röa ®­îc ë bÒ mÆt bªn trong cña bé khö Èm. Hong kh« c¸c chi tiÕt vµ l¾p bé khö Èm l¹i. Dïng bµn ch¶i hay chæi l«ng quÐt s¹ch kh«ng khÝ bÈn b¸m lªn thiÕt bÞ lµm m¸t cña bé khö Èm. +) N¹p chÊt chèng ®«ng lµ cån cho bé chèng ®«ng ®Æc. Khi nhiÖt ®é ngoµi trêi d­íi + 50 C, cÇn ph¶i sö dông bé phËn chèng ®«ng ®Æc ®Ó t¨ng ®é tin cËy cña hÖ thèng phanh vµ sù an toµn cho ®éng c¬. Theo nót 16 trªn h×nh bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt vµ rãt vµo bé chèng ®«ng ®Æc mét l­îng chÊt chèng ®«ng ®Æc tÝnh to¸n. Sau ®ã ®ãng chÆt nót. §Çu tiªn, nªn b¬m vµo truyÒn ®éng khÝ nÐn kho¶ng 8 – 10 (ml) chÊt chèng ®«ng ®Æc b»ng c¸ch dïng b¬m thôt nhanh kho¶ng 4 – 5 lÇn. Sau ®ã trong mét ca lµm viÖc b¬m kho¶ng 4 – 7 lÇn chÊt chèng ®«ng ®Æc vµo truyÒn ®éng khÝ nÐn. Mét lÇn thôt (hµnh tr×nh cña pitt«ng ) m¸y b¬m ®Èy ®i 2 ml chÊt láng. ë ViÖt Nam khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, nhiÖt ®é kh«ng khÝ gÇn nh­ kh«ng bao giê xuèng d­íi 50C v× vËy gÇn nh­ kh«ng sö dông bé phËn chèng ®ãng b¨ng. +) KiÓm tra hµnh tr×nh thanh nèi xi lanh c¬ cÊu phanh cña hÖ thèng phanh tay: Hµnh tr×nh cña thanh nèi cã thÓ x¸c ®Þnh theo chØ sè: ¤t« nh¶ phanh, mòi cña chèt ph¶i n»m ®èi diÖn víi ®­êng ®é cã ghi sè “0”, cßn trong tr­êng hîp cµi phanh - ®èi diÖn “1”. Trong tr­êng hîp nµy, hµnh tr×nh cña thanh nèi b»ng 25 (mm) l­îng ®Þnh møc. NÕu khi cµi phanh mµ mòi nhän v­ît ®Õn sè “2” cÇn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i hµnh tr×nh thanh nèi: kho¶ng c¸ch hai sè “1” vµ “2” - ®é chªnh lÖch cho phÐp so víi hµnh tr×nh quy ®Þnh. NÕu trªn c¬ cÊu kh«ng ®­îc ®¸nh dÊu c¸c chØ sè th× ph¶i ®o hµnh tr×nh thanh nèi khi phanh vµ nh¶ phanh b»ng th­íc thÐp: hµnh tr×nh n»m trong kho¶ng 25 – 45 (mm). +) §iÒu chØnh hµnh tr×nh thanh nèi xi lanh c¬ cÊu phanh cña hÖ thèng phanh tay: Tr­íc hÕt nh¶ phanh «t«. Níi trôc vÝt tay ®ßn ®iÒu chØnh. Quay trôc vÝt cho ®Õn khi nµo guèc phanh ch¹m ®Õn tang phanh, sau ®ã quay trôc vÝt ng­îc trë l¹i 1/2 – 2/3 (vßng) hay (3 – 4 (mÆt)). §o hµnh tr×nh thanh nèi khi cµi phanh vµ khi nh¶ phanh: cã dµi b»ng 25 (mm) hoÆc ®Õn v¹ch sè “1”. Chèt trôc vÝt b»ng tÊm h·m hoÆc bul«ng. +) KiÓm tra kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng dÉn ®éng phanh khÝ nÐn: Nh»m x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ra cña ¸p suÊt kh«ng khÝ t¹i c¸c dßng nhê vµo viÖc dïng c¸c ¸p kÕ nèi víi c¸c ®Çu nèi kiÓm tra ë mçi dßng. Cã thÓ sö dông c¸c ¸p kÕ hai kim vµ khèi ®Ìn kiÓm tra hÖ thèng phanh ®· ®­îc trang bÞ s½n ë trªn xe Tr­íc khi kiÓm tra cÇn ph¶i kh¾c phôc hiÖn t­îng rß khÝ trong hÖ thèng khÝ nÐn. ViÖc kiÓm tra ¸p suÊt t¹i c¸c dßng ®­îc x¸c ®Þnh theo tr×nh tù nh­ sau: TiÕp kh«ng khÝ vµo hÖ thèng khÝ nÐn cho ®Õn khi bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt b¾t ®Çu lµm viÖc. Lóc nµy ¸p suÊt ë trªn tÊt c¶ c¸c ®­êng dÉn ph¶i ®¹t ®­îc gi¸ trÞ ¸p suÊt tiªu chuÈn. C¸c ®Ìn kiÓm tra trªn b¶ng ®ång hå ph¶i t¾t vµ ®ång thêi tÝn hiÖu ©m thanh( con ve) còng ngõng ho¹t ®éng. Ên hÕt cì bµn ®¹p cña hÖ thèng phanh c«ng t¸c, ¸p suÊt theo chØ sè cña c¸c ¸p kÕ hai kim ph¶i gi¶m xuèng ®ét ngét kh«ng qu¸ 0,5 KG/cm2. §ång thêi kiÓm tra ¸p suÊt ë c¸c ®Çu ra kiÓm tra cña toµn bé hÖ thèng so s¸nh chóng víi c¸c gi¸ trÞ cÇn ph¶i ®¹t ®ù¬c tra theo s¸ch h­íng dÉn. +) C¸c c«ng viÖc kiÓm tra kh¸c: Ngoµi c¸c c«ng viÖc kiÓm tra b¶o d­ìng ®· nªu ë trªn, chóng ta cßn ph¶i tiÕn hµnh nhiÒu c«ng t¸c kiÓm tra kh¸c, xong víi ph¹m vi cña mét ®å ¸n chóng ta kh«ng nªu thËt chi tiÕt cô thÓ nh÷ng c«ng viÖc nµy. Nh­ : kiÓm tra ®é gi¶m ¸p suÊt trong c¸c b×nh chøa, ¸p suÊt ë t¹i c¸c ®Çu ra cña van b¶o vÖ hai nh¸nh, ba nh¸nh. ¸p suÊt t¾t vµ bËt ¸p suÊt cña bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt, ¸p suÊt t¾t vµ bËt c¸c ®Ìn kiÓm tra. Þ C¸c c«ng t¸c thùc hiÖn viÖc b¶o d­ìng hµng ngµy hay ®Þnh kú lµ rÊt quan träng, ®ßi hái ng­êi qu¶n lý xe ph¶i lu«n chó träng kh«ng ®­îc sao nh·ng. TiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c b­íc khoa häc, chÝnh x¸c, vµ tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña nhµ thiÕt kÕ ®· ®Þnh. Tuy nhiªn trong khu«n khæ cña mét ®å ¸n tèt nghiÖp, ta chØ nªu kh¸i qu¸t chung c¸c c«ng viÖc cÇn ph¶i thùc hiÖn mµ kh«ng ®i vµo chi tiÕt c¸c b­íc tiÕn hµnh cô thÓ, tû mØ. 9.2.Söa ch÷a nh÷ng h­ háng th­êng gÆp : §Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy khi lµm viÖc cña hÖ thèng phanh, th× th«ng th­êng ta ph¶i thay thÕ b¾t buéc c¸c thiÕt bÞ phanh cø hai n¨m mét lÇn, kh«ng phô thuéc vµo tr¹ng th¸i kü thuËt cña chóng hiÖn thêi ra sao. Nh÷ng bé phËn cÇn thay thÕ b¾t buéc lµ: bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt, bé ®iÒu hoµ lùc phanh, bÇu phanh cÇu tr­íc, bÇu phanh cÇu sau, van ®¬n b¶o vÖ, van kÐp b¶o vÖ, van b¶o hiÓm ba nh¸nh, van phanh tay, tæng van, van h¹n chÕ ¸p suÊt, van t¨ng tèc, van ®iÒu khiÓn c¸c c¬ cÊu phanh cña r¬moãc, kho¸ khÝ nÐn. Nh÷ng thiÕt bÞ thay thÕ hay nh÷ng thiÕt bÞ háng ph¶i ®­îc söa ch÷a víi nh÷ng dông cô chuyªn dïng. Sau ®ã ph¶i ®­îc kiÓm tra l¹i kh¶ n¨ng ho¹t ®éng xem chóng cã t­¬ng thÝch víi nhau kh«ng. Tr×nh tù l¾p r¸p vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®­îc tr×nh bµy cô thÓ trong c¸c tµi liÖu h­íng dÉn riªng. Nh÷ng ng­êi tiÕn hµnh c«ng viÖc söa ch÷a nh÷ng thiÕt bÞ nµy ph¶i nhÊt thiÕt tr¶i qua nh÷ng kho¸ huÊn luyÖn chuyªn m«n cÇn thiÕt. KiÓm tra, söa ch÷a nh÷ng h­ háng trong c¬ cÊu phanh. §iÒu chØnh khe hë gi÷a m¸ phanh vµ guèc phanh hîp lý, ®iÒu chØnh c¸c hµnh tr×nh c¸c cÇn ®Èy bÇu phanh, c¸c th«ng sè ®­îc tra thao c¸c s¸ch chuyªn m«n vÒ b¶o d­ìng vµ söa ch÷a. 9.3. Nh÷ng háng hãc th­êng gÆp, vµ ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc cña c¬ cÊu dÉn ®éng khÝ nÐn: 1).KhÝ nÐn kh«ng tiÕp ®­îc hay tiÕp chËm vµo c¸c b×nh chøa cña hÖ thèng khÝ nÐn( bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt cã lµm viÖc). + Nguyªn nh©n háng hãc: Háng èng mÒm hoÆc èng dÉn. Láng c¸c mèi b¾t chÆt nh÷ng chç nèi c¸c èng dÉn, èng mÒm vµ phô tïng nèi èng chuyÓn tiÕp. Láng mèt b¾t chÆt c¸c phÇn ë trªn mét thiÕt bÞ. B×nh chøa bÞ hë. + Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc: Thay c¸c èng mÒm hoÆc èng dÉn. XiÕt l¹i nh÷ng chç nèi, thay c¸c chi tiÕt háng ë mèi nèi vµ vËt bÝt kÝn. XiÕt l¹i c¸c mèi b¾t chÆt gi÷a c¸c phÇn trong mét thiÕt bÞ. Thay b×nh chøa. 2. Bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt ph¶i lµm viÖc ngay khi c¸c b×nh chøa ®­îc tiÕp ®ñ khÝ. + Nguyªn nh©n háng hãc: Rß khÝ nÐn trªn ®­êng dÉn tõ m¸y nÐn khÝ ®Õn khèi c¸c van b¶o vÖ. + Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc: Kh¾c phôc rß khÝ b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p ®· nªu ë trªn. Kh«ng tiÕp ®­îc khÝ nÐn vµo c¸c b×nh chøa( trong tr­êng hîp bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt vÉn lµm viÖc b×nh th­êng). + Nguyªn nh©n háng hãc: Bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt ®­îc ®iÒu chØnh sai T¾c èng dÉn tõ ®o¹n tõ bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt ®Õn khèi c¸c van b¶o vÖ. + Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc: sö dông vÝt ®iÒu chØnh ®Ó ®iÒu chØnh bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt. NÕu háng th× thay thÕ. Xem xÐt c¸c èng dÉn, nÕu cÇn thiÕt th× ph¶i th¸o vµ thæi. Kh«ng tiÕp ®­îc khÝ vµo b×nh chøa cña dßng III( phanh dù bÞ vµ phanh dõng). + Nguyªn nh©n háng hãc: Háng van kÐp b¶o vÖ. T¾c èng dÉn cung cÊp Th©n van kÐp bÞ biÕn d¹ng do siÕt chÆt qua lªn th©n. + Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc: Thay van bÞ háng. Thæi èng. B¶o ®¶m ®é siÕt ®Òu cña c¸c bul«ng b¾t chÆt lªn van kÐp b¶o vÖ Kh«ng tiÕp ®­îc khÝ vµo b×nh chøa cña dßng I vµ II( phanh c«ng t¸c cÇu tr­íc vµ cÇu sau). + Nguyªn nh©n háng hãc: Háng van b¶o vÖ ba nh¸nh. T¾c èng dÉn cung cÊp + Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc: Thay van bÞ háng. Thæi èng. Kh«ng tiÕp ®­îc khÝ vµo b×nh chøa cña r¬moãc. + Nguyªn nh©n háng hãc: Háng c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn c¬ cÊu phanh l¾p trªn r¬moãc, háng c¸c c¬ cÊu phanh r¬moãc. T¾c èng dÉn cung cÊp + Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc: Thay c¸c thiÕt bÞ bÞ háng. Dïng khÝ nÐn ®Ó thæi èng, nÕu cÇn thiÕt ph¶i thay thÕ èng míi. ¸p suÊt trong c¸c b×nh chøa ®­êng dßng I vµ II cao qu¸ hoÆc thÊp qu¸ so víi quy ®Þnh, khi bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt vÉn lµm viÖc. + Nguyªn nh©n háng hãc: ¸p kÕ hai kim bÞ háng. Bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt ®iÒu chØnh sai. + Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc: Thay ¸p kÕ hai kim. §iÒu chØnh l¹i bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt b»ng vÝt. HiÖu qu¶ phanh thÊp hoÆc kh«ng phanh ®­îc «t« b»ng hÖ thèng phanh c«ng t¸c khi ®· ®¹p bµn ®¹p ®Õn hÕt cì. + Nguyªn nh©n háng hãc: Háng tæng van. BÈn hèc d­íi cña ¸o bäc trªn tay ®ßn cña tæng van. Rß nhiÒu khÝ nÐn trªn ®­êng dßng I vµ II, trªn ®o¹n sau tæng van. ChØnh sai dÉn ®éng tæng van. L¾p sai bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt. Háng van h¹n chÕ ¸p suÊt. + Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc: Thay tæng van. §¸nh s¹ch bôi bÈn b¸m trªn c¸c hèc d­íi ¸o bäc cao su. §iÒu chØnh c¬ cÊu dÉn ®éng tæng van. §iÒu chØnh hµnh tr×nh cña cÇn. Thay van h¹n chÕ ¸p suÊt. Kh«ng nh¶ ®­îc phanh dõng khi ®· g¹t van phanh tay vÒ vÞ trÝ n»m ngang. + Nguyªn nh©n háng hãc: Rß khÝ trªn èng ®­êng dßng III, trªn cöa ra khÝ quyÓn cña van t¨ng tèc. + Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc: Kh¾c phôc rß khÝ b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p ®· nªu ë trªn. Cã hiÖn t­îng phanh phÝa cÇu sau khi ng­êi l¸i kh«ng thùc hiÖn thao t¸c phanh chÝnh còng nh­ phanh phô hay phanh tay. + Nguyªn nh©n háng hãc: Háng tæng van C¬ cÊu dÉn ®éng tæng van chØnh sai. Háng mèi bÝt kÝn giøa bé tÝch luü n¨ng l­îng kiÓu lß xo vµ buång c«ng t¸c. + Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc: Thay tæng van. §iÒu chØnh c¬ cÊu dÉn ®éng kho¸ h·m. Thay buång h·m víi bé tÝch luü n¨ng l­îng kiÓu lß xo. Cã nhiÒu dÇu lät vµo hÖ thèng khÝ nÐn. + Nguyªn nh©n háng hãc: Háng c¸c vßng g¨ng cña m¸y nÐn khÝ. + Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc: Söa ch÷a hoÆc thay m¸y nÐn khÝ. HÖ thèng phanh r¬moãc kh«ng ho¹t ®éng hay víi hiÖu qu¶ rÊt thÊp. + Nguyªn nh©n háng hãc: Háng c¸c bé phËn trªn ®­êng dÉn khÝ nÐn tõ trªn xe chÝnh xuèng. Háng c¬ cÊu ®iÒu khiÓn phanh ®­îc ®Æt ë phÇn sau r¬moãc. + Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc: KiÓm tra hÖ thèng truyÒn dÉn theo c¸c c¸ch ®· nªu ë trªn. Söa ch÷a, hoÆc thay míi c¸c thiÕt bÞ háng hãc. KÕt luËn Sau h¬n 3 th¸ng lµm viÖc miÖt mµi cïng víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS.TS. NguyÔn Träng Hoan vµ c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong bé m«n, cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n, chóng em ®· hoµn thµnh nhiÖm vô cña ®Ò tµi ®Æt ra lµ “ThiÕt kÕ hÖ thèng phanh cã dÉn ®éng khÝ nÐn cho ®oµn xe vËn t¶i ” Dùa trªn xe tham kh¶o lµ KAMAZ 5320. Trong ®å ¸n nµy, chóng em ®· ®i tÝnh to¸n, lùc chän, thiÕt kÕ lÇn l­ît c¸c côm, chi tiÕt cña hÖ thèng phanh theo tr×nh tù sau: + T×m hiÓu tæng quan vÒ c¸c hÖ thèng phanh trªn xe. + Lùa chän hÖ thèng phanh phï hîp cho xe thiÕt kÕ. + TÝnh to¸n c¬ cÊu phanh, dÉn ®éng hÖ thèng phanh trªn xe kÐo. + TiÕn hµnh kiÓm tra bÒn mét sè chi tiÕt. + ThiÕt kÕ hÖ thèng dÉn ®éng cho phanh trªn r¬mooc. Víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña n­íc th× viÖc tù tiÕn hµnh thiÕt kÕ, tÝnh to¸n c¸c côm chi tiÕt dùa trªn c¸c xe hiÖn cã lµ hoµn toµn hîp lý. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc lµ mét hÖ thèng phanh, ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu lµm viÖc. §iÒu nµy sÏ tiÕt kiÖm ®­îc kinh phÝ vµ gi¶m ®­îc gi¸ thµnh cña xe sau khi xuÊt x­ëng, mµ chóng ta cßn t¹o ®­îc nh÷ng ­u viÖt riªng phï hîp cho ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt, vµ ®iÒu kiÖn ®­êng x¸ trªn ®Êt n­íc ta. MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng, nh­ng do khèi l­îng ®Ò tµi t­¬ng ®èi réng, tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ, ®iÒu kiÖn thùc tÕ cßn thiÕu. V× vËy trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt. KÝnh mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy vµ toµn thÓ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! NguyÔn V¨n Hµ Ph¹m §øc Toµn Tµi liÖu tham kh¶o ThiÕt kÕ hÖ thèng phanh «t«, m¸y kÐo D­¬ng §×nh KhuyÕn ; §HBK Hµ néi in 1992 2- Gi¸o tr×nh thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n «t« m¸y kÐo NguyÔn H÷u CÈn - Tr­¬ng Minh ChÊp - D­¬ng §×nh KhuyÕn - TrÇn Khang ; §HBK Hµ néi in 1978 3- Lý thuyÕt «t«, m¸y kÐo NguyÔn H÷u CÈn - D­ Quèc ThÞnh - Ph¹m Minh Th¸i NguyÔn V¨n Tµi - Lª ThÞ Vµng ; Nxb KH & KT Hµ néi 2000 4- Søc bÒn vËt liÖu Bïi Träng Lùu - NguyÔn V¨n V­îng ; Nxb GD 1998 5- Sæ tay Gia c«ng c¬ PGS.TS.TrÇn V¨n §Þch ( Chñ Biªn)- ThS .L­u V¨n Nhang Ths. NguyÔn Thanh Mai ; Nxb KH & KT Hµ néi 2002 6- ThiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM PGS.TS.TrÇn V¨n §Þch ; Nxb KH & KT Hµ néi 2002 7- H­íng dÉn sö dông xe KAMAZ AVTOEPORT ; MOSKXA 1985 8 - ABTOMOБИПИ KaмΑЗ – 5320 И УΡΑП – 4320 B.И. МΕДВЕΟВ – С.T.БИПЬІК – И.П.ЧΑЙКОВСКИЙ - Г.A. ГРИLLIИН ; Nxb Μockva 1981 9- CÊu t¹o hÖ thèng khung gÇm xe con PGS.TS .NguyÔn Kh¾c Trai ; Nxb GTVT Hµ néi 2000 10- CÊu t¹o «t« Nxb Mockva 1986

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHUYET MINH.doc
 • dwg1.tong the.dwg
 • dwg10.®iÒu khiÓn r¬moãc.dwg
 • dwg11.van ®iÒu khiÓn phanh r¬moãc.dwg
 • dwg12.ban chi tiet.dwg
 • dwg13. NC CHE TAO CHI TIET.2.dwg
 • dwg15.mo hinh tong the.dwg
 • dwg16.A3.dac tinh dieu hoa luc phanh.dwg
 • dwg2.CT.CHUNG.dwg
 • dwg3.tong van.dwg
 • dwg4.bé ®iÒu hßa lùc phanh.dwg
 • dwg5.van gi¶m ¸p, van t¨ng tèc.dwg
 • dwg6.Van phanh tay.dwg
 • dwg7.bauphanhkep.dwg
 • dwg8.cocauphanh.3.dwg
 • dwg9.giando.toan phanh sauha.dwg
 • inidesktop.ini