Thiết kế xây dựng đường - Trường đại học xây dựng Hà Nội

Đây là đồ án môn học xây dựng đường của trường ĐH Xây Dựng Hà Nội. Đồ án này gồm có: 1 bản word thuyết minh 3 bản vẽ autocad về quá trình thi công xd đường là : - Thi công nền - Thi công mặt - Thi công chỉ đạo

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1559 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế xây dựng đường - Trường đại học xây dựng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸c chuÈn bÞ. 1.C«ng t¸c x©y dùng l¸n tr¹i - Gåm cã nhµ ë c«ng nh©n vµ ban chÊp hµnh ®¬n vÞ. - Trong ®¬n vÞ thi c«ng dù kiÕn sè nh©n c«ng lµ 50 ng­êi, sè c¸n bé kho¶ng 5 ng­êi. - Theo ®Þnh møc XDCB th× mçi nh©n c«ng ®­îc 4m2 nhµ, c¸n bé 6m2 nhµ. Do ®ã tæng sè m2 l¸n tr¹i nhµ ë lµ: 5 x 6 + 50 x 4 = 230 m2. - N¨ng suÊt x©y dùng l¸n tr¹i : 5 m2/ca. - Sè ca cÇn thiÕt lµ : = 46 m2/ca. - Víi thêi gian dù kiÕn cho c«ng viÖc lµ 10 ngµy th× sè ng­êi cÇn thiÕt lµ: = 5 ng­êi. - Sè c¸n bé qu¶n lý lµ 2 ng­êi (Qu¶n lý, mua s¾m thiÕt bÞ, vËt liÖu…). 2.C«ng t¸c lµm ®­êng t¹m - Do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh nªn c«ng t¸c lµm ®­êng t¹m chØ cÇn ph¸t quang, chÆt c©y vµ sö dông m¸y ñi ®Ó san ph¼ng. - Lîi dông c¸c con ®­êng mßn cã s½n ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu. - Dù kiÕn dïng 5 ng­êi cïng 1 m¸y ñi D271 3.C«ng t¸c kh«i phôc cäc, dêi cäc ra khái ph¹m vi thi c«ng,®o ®¹c,kiÓm tra -Kh«i phục tại thực địa những cọc chủ yếu x¸c định vị trÝ tuyến đường thiết kế -Đo đạc, kiểm tra và đãng thªm cọc phụ ở những đoạn c¸ biÖt -Kiểm tra cao độ thiªn nhiªn ở c¸c cäc đo cao cũ và đãng thªm c¸c cäc đo cao tạm thời -Vẽ phạm vi thi c«ng chi tiết để cơ quan cã tr¸ch nhiệm duyệt và để tiến hành đền bï cho hợp lý - Dù kiÕn dïng 5 c«ng nh©n vµ mét m¸y kinh vÜ THEO20 lµm viÖc nµy. 4.C«ng t¸c lªn khu«n ®­êng - X¸c ®Þnh l¹i c¸c cäc trªn ®o¹n thi c«ng dµi 1671.3 m, gåm c¸c cäc H100, cäc Km vµ cäc ®Þa h×nh, c¸c cäc trong ®­êng cong, c¸c cäc chi tiÕt. - Dù kiÕn 5 nh©n c«ng víi mét m¸y thuû b×nh NIVO30, mét m¸y kinh vÜ ®iÖn tö THEO20 ®Ó lµm c«ng t¸c nµy. 5.C«ng t¸c ph¸t quang, chÆt c©y, dän mÆt b»ng thi c«ng -Trong phÇn nµy c«ng viÖc gåm cã: + LiÖt kª tÝnh to¸n l­îng c©y cá cÇn thu dän trªn diÖn tÝch ®­êng sÏ ®­îc x©y dùng lªn + TÝnh to¸n sè m¸y mãc, nh©n lùc ca m¸y ®· hoµn thµnh c«ng viÖc ®ã + LiÖt kª tÝnh to¸n c¸c sè liÖu c©y cá thu dän vïng ®Êt mµ tuyÕn ®­êng sÏ x©y dùng qua -ChiÒu réng diÖn thi c«ng lµ 18m do ®ã khèi l­îng cÇn ph¶i dän dÑp lµ: 18 ´ 1617.3= 29111.4 m2. - Theo ®Þnh møc dù to¸n XDCB ®Ó dän dÑp 100 m2 cÇn: + Nh©n c«ng 3/7: 0.123 (c«ng/100m2) + M¸y ñi D271: 0.0155 (ca/100m2) + Sè ca m¸y ñi cÇn thiÕt lµ: (ca) +Sè c«ng lao ®éng cÇn thiÕt lµ: (c«ng) - Chän ®éi lµm c«ng t¸c nµy lµ:1 ñi D271 vµ 5 c«ng nh©n. Þ Sè ngµy thi c«ng lµ: (ngµy) Þ Sè ngµy lµm viÖc cña m¸y ñi lµ: (ngµy) Chän ®éi c«ng t¸c chuÈn bÞ gåm: + 2 m¸y ñi D271 + 1m¸y kinh vÜ ®iÖn tö THEO20 + 1m¸y thuû b×nh NIVO30 + 25 nh©n c«ng. C«ng t¸c chuÈn bÞ ®­îc hoµn thµnh trong 8 ngµy. Ch­¬ng II thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh - Khi thiÕt kÕ ph­¬ng ¸n tuyÕn kh«ng ph¶i sö dông kÌ, t­êng ch¾n hay c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt kh¸c nªn khi thi c«ng c«ng tr×nh chØ cã viÖc thi c«ng cèng trßn bªt«ng cèt thÐp. - Sè cèng trªn ®o¹n thi c«ng lµ 3 cèng, sè liÖu nh­ sau: STT Lý tr×nh F (cm) L (m) Ghi chó 1 Km0+230.00 1F75 17.16 NÒn ®¾p 2 Km0+690.43 1F75 11.10 NÒn ®¾p 3 Km1+300.00 1F75 12.11 NÒn ®¾p Tr×nh tù thi c«ng 1 cèng: + Kh«i phôc vÞ trÝ ®Æt cèng trªn thùc ®Þa. + §µo hè mãng. + VËn chuyÓn vµ bèc dì c¸c bé phËn cña cèng ®Õn vÞ trÝ thi c«ng (tiÕn hµnh ®ång thêi víi ®µo hè mãng vµ x©y dùng mãng cèng). + X©y dùng mãng cèng. + §Æt èng cèng. + QuÐt líp phßng n­íc b»ng nhùa ®­êng vµ mèi nèi èng cèng. + X©y dùng 2 ®Çu cèng: t­êng ®Çu, t­êng c¸nh, hè tô, dèc n­íc v.v... + Gia cè th­îng h¹ l­u c«ng tr×nh. - Víi cèng nÒn ®¾p ph¶i ®¾p líp ®Êt xung quanh cèng ®Ó gi÷ cèng vµ b¶o qu¶n cèng trong khi ch­a lµm nÒn. - Bè trÝ thi c«ng cèng vµo mïa kh«, c¸c vÞ trÝ c¹n cã thÓ thi c«ng ®­îc ngay, c¸c vÞ trÝ cßn dßng ch¶y cã thÓ n¾n dßng t¹m thêi hay lµm ®Ëp ch¾n tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ. TÝnh to¸n n¨ng suÊt vËn chuyÓn l¾p ®Æt èng cèng vµ khèi ®Çu cèng - §Ó vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt èng cèng ta thµnh lËp tæ bèc xÕp gåm: Xe t¶i HUYNDAI 12T vµ cÇn trôc b¸nh xÝch 5T - K51. Nh©n lùc lÊy tõ sè c«ng nh©n lµm c«ng t¸c h¹ chØnh cèng. 1.VËn chuyÓn ®èt cèng - Dïng xe Huyndai 12T - Tèc ®é xe ch¹y trªn ®­êng t¹m: + Cã t¶i : 20 (Km/h) + Kh«ng t¶i : 30 (Km/h) - Thêi gian quay ®Çu xe 5 phót - Thêi gian bèc dì 1 ®èt cèng lµ 15 phót. - Cù ly vËn chuyÓn cèng c¸ch ®Çu tuyÕn thiÕt kÕ thi c«ng lµ 5 km. - Thêi gian cña mét chuyÕn xe lµ: t = 60. + 5 + 15´n n - sè ®èt cèng vËn chuyÓn trong 1 chuyÕn xe. +) Cèng F75 mçi chuyÕn chë ®­îc 10 èng. B¶ng tÝnh n¨ng suÊt vËn chuyÓn cèng STT f(cm) Tæng sè ®èt cÇn chuyÓn Sè ®èt cèng/chuyÕn Cù ly VC (Km) Thêi gian 1 chuyÕn (phót) N¨ng suÊt (chuyÕn/ca) Sè ca 1 1F75 17 10 5.23 181 2.65 0.64 2 1F75 11 5.69 183 2.61 0.42 3 1F75 12 6.30 186 2.57 0.47 Tæng 1.53 2.Bèc dì ®èt cèng - Dïng cÇn trôc K-51. - N¨ng suÊt tÝnh nh­ sau N= Trong ®ã : Tc - thêi gian lµm viÖc cña mét ca: Tc=8h. Kt - hÖ sè sö dông thêi gian: Kt = 0.75. q - sè ®èt cèng ®ång thêi bèc dì ®­îc: q = 1 Tck - thêi gian mét chu kú bèc dì: tck = 5’ VËy N = =72 (®èt/ca) B¶ng tÝnh n¨ng suÊt bèc dì ®èt cèng cÈu trôc K –51 STT Cèng Tæng sè ®èt N (®èt/ca) Sè ca c¶ bèc vµ dì 1 1F75 17 72 0.236 2 1F75 11 0.153 3 1F75 12 0.167 Tæng 0.56 iii.TÝnh to¸n khèi l­îng ®µo ®Êt hè mãng vµ sè ca c«ng t¸c - Khèi l­îng ®Êt ®µo t¹i c¸c vÞ trÝ cèng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: V = (a+h) . L . h . K Trong ®ã: d - bÒ dµy thµnh cèng. h - chiÒu s©u ®¸y hè mãng (m) L - chiÒu dµi cèng (m) K - hÖ sè: K = 2.2 a - chiÒu réng ®¸y hè mãng (m): a = 2 + 2F +4d (Më réng mçi bªn 1m ®Ó dÔ thi c«ng). - TiÕn hµnh ®µo mãng cèng b»ng m¸y ®µo cã dung tÝch ≤ 0.8m3 . - Tra §MXDCB24/2005 AB.2511. N¨ng suÊt =100/0.52 = 193(m3/ca) TÝnh to¸n khèi l­îng hè mãng theo b¶ng d­íi ®©y. B¶ng tÝnh to¸n khèi l­îng ®Êt ®µo vµ sè ca m¸y STT §­êng kÝnh L (m) a (m) h (m) V (m3) N¨ng SuÊt Sè ca m¸y 1 1F75 17.16 3.82 1 181.96 193 0.94 2 1F75 11.10 3.82 0.6 64.76 193 0.34 3 1F75 12.11 3.82 0.8 98.47 193 0.51 iv.C«ng t¸c mãng vµ gia cè - C¨n cø vµo ®Þnh h×nh mãng cèng lo¹i II, nÒn ¸ sÐt, nªn dïng líp ®Öm ®¸ d¨m. - Gia cè th­îng l­u: L¸t khan 1 líp ®¸ dµy 20cm trªn líp ®¸ d¨m dµy 10cm. - Gia cè h¹ l­­ : L¸t khan líp ®¸ dµy 20cm trªn líp ®¸ d¨m dµy 10cm. Khèi l­îng gia cè th­îng l­u vµ h¹ l­u ®­îc tÝnh to¸n nh­ b¶ng d­íi ®©y. Gia cè th­îng l­u STT f(m) Tæng gia cè(m2) S©n cèng(m2) M¸i dèc(m2) KL ®¸ héc (m3) KL ®¸ d¨m (m3) 1 1F0.75 31.5 9 22.5 6.3 3.15 2 1F0.75 31.5 9 22.5 6.3 3.15 3 1F0.75 31.5 9 22.5 6.3 3.15 Gia cè h¹ l­u STT f(m) Tæng gia cè(m2) S©n cèng(m2) M¸i dèc(m2) KL ®¸ héc (m3) KL ®¸ d¨m (m3) 1 1F0.75 22.4 11 11.4 4.48 2.24 2 1F0.75 22.4 11 11.4 4.48 2.24 3 1F0.75 22.4 11 11.4 4.48 2.24 B¶ng tæng hîp khèi l­îng gia cè cèng STT Ø(m) Khối lượng đá hộc xây vữa xi măng Lớp đệm đá dăm KL Công/m3 Công KL Công/m3 Công 1 1Ø0.75m 10.78 1.3 8.29 5.39 3.3 1.63 2 1Ø0,75m 10.78 1.3 8.29 5.39 3.3 1.63 3 1Ø0,75m 10.78 1.3 8.29 5.39 3.3 1.63 v.C«ng t¸c lµm mãng th©n cèng B¶ng khèi l­îng c«ng t¸c lµm mãng th©n cèng STT F (m) Lcèng (m) KL ®¸ d¨m Cho 1m cèng Nh©n c«ng cho 1m cèng KL ®¸ d¨m cho c¶ cèng Nh©n c«ng cho c¶ cèng 1 1F0.75 17.16 0.5 0.82 8.58 13.90 2 1F0.75 11.10 0.5 0.82 5.55 9.10 3 1F0.75 12.11 0.5 0.82 6.1 9.93 vi.X¸c ®Þnh khèi l­îng x©y l¾p ®Çu cèng B¶ng x¸c ®Þnh khèi l­îng x©y l¾p ®Çu cèng STT F (m) VËt liÖu NC3.5/7 (c«ng) §¸ héc (m3) XM (Kg) C¸t (m3) 1 1F0.75 12.75 1413.15 4.8 10.65 2 1F0.75 12.75 1413.15 4.8 10.65 3 1F0.75 12.75 1413.15 4.8 10.65 vii.X¸c ®Þnh khèi l­îng phßng n­íc, mèi nèi B¶ng x¸c ®Þnh khèi l­îng phßng n­íc, mèi nèi STT F (m) Sè ®èt VËt liÖu NC3.5/7 (c«ng) §ay (Kg) GiÊy dÇu(m2) Nhùa (Kg) 1 1F0.75 17 8.16 18.19 198.9 7.82 2 1F0.75 11 5.28 11.77 128.7 5.06 3 1F0.75 12 5.76 12.84 140.4 5.56 viii.X¸c ®Þnh khèi l­îng ®Êt ®¾p trªn cèng - Víi cèng nÒn ®¾p ph¶i ®¾p ®Êt xung quanh ®Ó gi÷ cèng vµ b¶o qu¶n cèng trong khi ch­a lµm nÒn. Khèi l­¬ng ®Êt ®¾p trªn cèng thi c«ng b»ng m¸y ñi D271 ®Êt ®­îc lÊy c¸ch vÞ trÝ ®Æt cèng 20 (m) vµ ®Çm s¬ bé. B¶ng x¸c ®Þnh khèi l­îng ®Êt ®¾p trªn cèng STT F (m) Lcèng (m) Khèi l­îng (m3) §Þnh møc (ca/100m3) Sè ca 1 1F0.75 17.16 84.43 0.501 0.423 2 1F0.75 11.10 54.61 0.501 0.274 3 1F0.75 12.11 59.58 0.501 0.298 ix.TÝnh to¸n sè ca m¸y vËn chuyÓn vËt liÖu - §¸ héc, ®¸ d¨m, xi m¨ng, c¸t vµng ®­îc chuyÓn tõ cù ly 5km tíi vÞ trÝ x©y dùng b»ng xe HUYNDAI 12T n¨ng suÊt vËn chuyÓn tÝnh theo c«ng thøc sau: PVC = Trong ®ã: T - Thêi gian lµm viÖc 1 ca 8 tiÕng. P - Lµ träng t¶i cña xe 12 tÊn. Kt - HÖ sè sö dông thêi gian: Kt = 0.8. V1 - VËn tèc khi cã hµng: V1 = 20 Km/h. V2 - VËn tèc khi kh«ng cã hµng: V2 = 25 Km/h. Ktt - HÖ sè lîi dông träng t¶i: Ktt = 1. t - Thêi gian xÕp dì hµng: t = 8 phót. Thay vµo c«ng thøc ta cã: Pvc = = 132 T/ca. Víi träng l­îng riªng cña c¸c lo¹i vËt liÖu nh­ sau: - §¸ héc cã: g = 1.50 T/m3 - §¸ d¨m cã: g = 1.55 T/m3 - C¸t vµng cã: g = 1.40 T/m3 Khèi l­îng cÇn vËn chuyÓn cña vËt liÖu trªn ®­îc tÝnh b»ng tæng cña tÊt c¶ tõng vËt liÖu cÇn thiÕt cho tõng c«ng t¸c. B¶ng tÝnh to¸n sè ca m¸y vËn chuyÓn vËt liÖu cho XD cèng STT F (m) §¸ héc (m3) §¸ d¨m (m3) C¸t (m3) Xi m¨ng (T) KL Ca KL Ca KL Ca KL Ca 1 1F0.75 23.53 0.27 13.97 0.16 4.8 0.05 1.4 0.01 2 1F0.75 23.53 0.27 10.94 0.13 4.8 0.05 1.4 0.01 3 1F0.75 23.53 0.27 11.49 0.13 4.8 0.05 1.4 0.01 B¶ng thèng kª sè c«ng cho x©y dùng cèng STT F (m) Lµm mãng Gia cè X©y l¾p hai ®Çu cèng Phßng n­íc mèi nèi Tæng céng 1 1F0.75 13.9 9.92 13.65 7.82 45 2 1F0.75 9.1 9.92 13.65 5.05 37.72 3 1F0.75 9.93 9.92 13.65 5.51 39.01 STT F (m) Sè ca m¸y Sè c«ng lao®éng Sè ngµy c«ng t¸c Sè ngµy tÝch luü M¸y ®µo gÇu nghÞch E304B CÇn trôc K51 M¸y ñi D271A ¤t« Huyndai 1 1F0.75 0.94 0.24 0.423 1.13 45 3 3 2 1F0.75 0.34 0.15 0.274 0.88 37.72 3 6 3 1F0.75 0.51 0.17 0.298 0.93 39.01 3 9 *Trªn c¬ së b¶ng sè c«ng cÇn thiÕt cho c¸c cèng ta chän 1 ®éi thi c«ng gåm: 1 M¸y ®µo gÇu nghÞch E304B 1 CÇn cÈu K51 1 Xe Huyndai 12T 15 C«ng nh©n Tæng sè thêi gian thi c«ng cèng lµ 9 ngµy. Ch­¬ng III thiÕt kÕ thi c«ng nÒn ®­êng Giíi thiÖu chung -TuyÕn ®­êng ®i qua vïng ®åi ®é dèc ngang thay ®æi tõ 5% - 25% .ViÖc thi c«ng cÇn chó ý ®Õn nhiÒu lo¹i m¸y cho phï hîp víi ®Þa h×nh thi c«ng, ®Êt t¹i khu vùc x©y dùng lµ ®Êt ¸ sÐt dïng ®Ó ®¾p nÒn ®­êng tèt. BÒ réng nÒn ®­êng B = 9 (m), ta luy ®¾p 1:1.5 , ta luy ®µo 1:1 -Ph­¬ng ¸n ®­îc chän ®­a vµo x©y dùng cã chiÒu dµi 1671.3 m. Khèi l­îng ®Êt ®¾p nhiÒu h¬n so víi khèi l­îng ®Êt ®µo. §é dèc thiÕt kÕ nhá nªn thuËn lîi cho viÖc thi c«ng c¬ giíi. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cè g¾ng tranh thñ ®iÒu phèi ®Êt ngang vµ däc tuyÕn ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn kinh tÕ. -Dù kiÕn chän m¸y thi c«ng nÒn ®­êng nh­ sau: + M¸y ñi D271 cho c¸c c«ng viÖc nh­: §µo ®Êt vËn chuyÓn ngang, ®µo ®Êt vËn chuyÓn däc tõ nÒn ®µo bï ®¾p (cù ly L < 100m), san söa nÒn ®­êng. + M¸y ®µo + «t« cho nh÷ng ®o¹n ®­êng lÊy ®µo bï ®¾p cã cù ly L>100m vµ vËn chuyÓn ®æ ®i. + M¸y san cho c¸c c«ng viÖc: san söa nÒn ®­êng vµ c¸c c«ng viÖc phô kh¸c. II. ThiÕt kÕ ®iÒu phèi ®Êt C«ng t¸c ®iÒu phèi ®Êt cã ý nghÜa rÊt lín, cã liªn quan mËt thiÕt víi viÖc chän m¸y thi c«ng cho tõng ®o¹n, vµ tiÕn ®é thi c«ng c¶ tuyÕn. V× vËy khi tæ chøc thi c«ng nÒn ®­êng cÇn lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu phèi ®Êt, cÇn dùa trªn quan ®iÓm vÒ kinh tÕ kü thuËt cã xÐt tíi ¶nh h­ëng tíi c¶nh quan m«i tr­êng chung toµn tuyÕn . Tuú ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, mÆt c¾t däc vµ mÆt c¾t ngang cô thÓ mµ tiÕn hµnh ®iÒu phèi ngang hoÆc ®iÒu phèi däc cho phï hîp . 1- Nguyªn t¾c ®iÒu phèi ®Êt. Khi tiÕn hµnh ®iÒu phèi ®Êt ta cÇn chó ý mét sè ®iÓm nh­ sau: + Lu«n ­u tiªn cù ly vËn chuyÓn ng¾n tr­íc, ­u tiªn vËn chuyÓn khi xe cã hµng ®­îc xuèng dèc, sè l­îng m¸y cÇn sö dông lµ Ýt nhÊt . + §¶m b¶o cho khèi l­îng vËn chuyÓn ®Êt lµ Ýt nhÊt, chiÕm Ýt ®Êt trång trät, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng, chØ ®­îc sù cho phÐp cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng míi ®­îc phÐp lÊy ®Êt tõ thïng ®Êu vµ ®æ ®Êt thõa hai bªn taluy. + Víi nÒn ®­êng ®µo cã chiÒu dµi < 500m th× nªn xÐt tíi ®iÒu phèi ®Êt tõ nÒn ®µo tíi nÒn ®¾p. + NÕu trong ph¹m vi cña nÒn ®¾p cã cÇu, cèng th× ph¶i x©y dùng cÇu, cèng tr­íc khi x©y dùng nÒn ®­êng. + NÕu khèi l­îng ®Êt ®¾p kh¸ lín mµ khèi l­îng ë nÒn ®µo kh«ng ®ñ th× cã thÓ më réng phÇn ®µo cña nÒn ®µo ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thiÕu ®Êt. a/ §iÒu phèi ngang. §Êt cña tr¾c ngang nÒn ®µo chuyÓn hoµn toµn sang tr¾c ngang nÒn ®¾p víi nh÷ng tr¾c ngang cã c¶ ®µo vµ ®¾p. V× bÒ réng cña tr¾c ngang nhá h¬n cù ly kinh tÕ cña m¸y ñi nªn bao giê còng ­u tiªn ®iÒu phèi ngang tr­íc, cù ly vËn chuyÓn ngang ®­îc lÊy b»ng kho¶ng c¸ch träng t©m cña phÇn ®µo vµ träng t©m phÇn ®¾p. b/ §iÒu phèi däc. -Khi ®iÒu phèi ngang kh«ng hÕt ®Êt th× ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu phèi däc, tøc lµ vËn chuyÓn ®Êt tõ phÇn ®µo sang phÇn ®¾p. Muèn tiÕn hµnh c«ng t¸c lµm ®Êt ®­îc kinh tÕ nhÊt th× ph¶i lµm cho tæng gi¸ thµnh ®µo vµ vËn chuyÓn ®Êt lµ nhá nhÊt. ChØ ®iÒu phèi däc trong cù ly vËn chuyÓn kinh tÕ ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc sau: Lkt = k x (l1 + l2 + l3) . * Trong ®ã: + k: HÖ sè xÐt ®Õn c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng khi m¸y lµm viÖc xu«i dèc tiÕt kiÖm ®­îc c«ng lÊy ®Êt vµ ®æ ®Êt (k= 1.1) + l1, l2, l3: Cù ly vËn chuyÓn ngang ®Êt tõ nÒn ®µo ®æ ®i, tõ má ®Êt ®Õn nÒn ®¾p vµ tõ cù ly cã lîi khi dïng m¸y vËn chuyÓn (l3 =15m víi m¸y ñi). -§Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c ®iÒu phèi däc ta ph¶i vÏ ®­êng cong tÝch luü khèi l­îng (®­êng cong céng dån khèi l­îng ®Êt ®µo ®¾p). §Æc ®iÓm ®­êng cong tÝch luü khèi l­îng nh­ sau : + §o¹n ®i lªn øng víi ®o¹n ®µo trªn tr¾c däc. + §o¹n ®i xuèng øng víi ®o¹n ®¾p trªn tr¾c däc. + C¸c ®o¹n dèc trªn ®­êng cong øng víi khèi l­îng lín cßn ®o¹n tho¶i øng víi khèi l­îng nhá. + C¸c ®iÓm kh«ng ®µo, kh«ng ®¾p øng víi c¸c ®iÓm cùc trÞ. + BÊt kú mét ®­êng n»m ngang nµo khi c¾t ®­êng cong tÝch luü khèi l­îng th× c¾t ë 2 ®iÓm vµ tõ giao ®iÓm ®ã dãng lªn tr¾c däc ta ®­îc khèi l­îng ®µo b»ng khèi l­îng ®¾p. -Sau khi v¹ch ®­êng ®iÒu phèi ®Êt xong ta tiÕn hµnh tÝnh to¸n khèi l­îng vËn chuyÓn nhá nhÊt tho¶ m·n ®iÒu kiÖn lµm viÖc kinh tÕ cña m¸y vµ nh©n lùc. 2- TÝnh to¸n khèi l­îng tÝch lòy ®Êt: - Thi c«ng nÒn ®­êng th× c«ng viÖc chñ yÕu lµ ®µo, ®¾p ®Êt, c¶i t¹o ®Þa h×nh tù nhiªn t¹o nªn h×nh d¹ng tuyÕn cho ®óng cao ®é vµ bÒ réng nh­ trong phÇn thiÕt kÕ. - ViÖc ®iÒu phèi ®Êt ta tiÕn hµnh lËp b¶ng tÝnh khèi l­îng ®Êt däc tuyÕn theo cäc 100m vµ khèi l­îng ®Êt tÝch luü cho tõng cäc. - KÕt qu¶ tÝnh chi tiÕt ®­îc thÓ hiÖn t¹i b¶ng sau: B¶ng ®iÒu phèi ®Êt nÒn ®­êng Tên cọc K/c lẻ Khối lương KL theo cọc 100m KL tích luỹ V/c ngang Đắp nền Đào nền Vắp.ke Vđào Vđắp Theo cọc Cộng dồn Nội bộ 100m 0 844.00 182.60 0 182.60 100 166 844 182.6 661.4 182.6 H1 661.4 38.21 63.05 315.61 69.355 406.44 1273.09 246.255 69.355 160.44 X1 907.655 61.79 1094.3 90.83 1203.7 -1112.9 90.83 H2 -205.25 30 1095.9 0 1205.5 0 4309.32 -1205.49 0 0 TD1 -1410.7 58.64 2391.3 0 2630.5 -2630.47 0 P1 -4041.2 11.36 430.32 0 473.35 -473.352 0 H3 -4514.6 47.28 974.91 15.6 1072.4 383.58 1414.79 -1056.8 15.6 383.58 TC1 -5571.4 7.97 38.73 57.86 42.603 15.257 42.603 1 -5556.1 44.75 272.53 310.12 299.78 10.337 299.783 H4 -5545.8 30.01 191.16 0 210.28 587.66 260.74 -210.276 0 50.54 X2 -5756 21.95 45.88 64.97 50.468 14.502 50.468 TD2 -5741.5 19.06 0 154.77 0 154.77 0 2 -5586.8 28.97 0 367.92 0 367.92 0 H5 -5218.9 7.38 0 89.08 0 1070.49 12.27 89.08 0 12.27 3 -5129.8 8.46 0 123.09 0 123.09 0 P2 -5006.7 63.88 0 785.72 0 785.72 0 TC2 -4221 20.28 11.15 72.6 12.265 60.335 12.265 H6 -4160.6 4.19 7.54 7.33 8.294 27.32 1781.01 -0.964 7.33 26.36 X3 -4161.6 44.42 409.11 19.99 450.02 -430.031 19.99 4 -4591.6 41.82 953.5 0 1048.9 -1048.85 0 TD3 -5640.5 6.37 171.8 0 188.98 -188.98 0 5 -5829.5 3.2 77.15 0 84.865 -84.865 0 H7 -5914.3 50.15 628.38 41.62 691.22 951.04 711.45 -649.598 41.62 61.85 X4 -6563.9 33.43 18.39 441.61 20.229 421.381 20.229 P3 -6142.5 16.42 0 467.81 0 467.81 0 H8 -5674.7 76.73 110.49 1371.93 121.54 1532.96 170.69 1250.39 121.539 170.69 TC3 -4424.3 23.27 44.68 161.03 49.148 111.882 49.148 H9 -4312.5 60.34 28.96 797.09 31.856 1206.78 100.35 765.234 31.856 100.35 6 -3547.2 39.66 62.27 409.69 68.497 341.193 68.497 Km1 -3206 48.43 128.82 141.42 141.7 257.73 367.33 -0.282 141.42 257.44 X5 -3206.3 20.54 56.07 35.12 61.677 -26.557 35.12 TD4 -3232.9 25.24 105.25 71.18 115.78 -44.595 71.18 P4 -3277.5 5.64 42.07 9.93 46.277 -36.347 9.93 7 -3313.8 0.16 1.73 0.08 1.903 -1.823 0.08 H1 -3315.6 19.44 187.79 20.8 206.57 128.65 550.66 -185.769 20.8 128.05 TC4 -3501.4 27.23 103.2 38.67 113.52 -74.85 38.67 X6 -3576.2 2.51 4.72 7.63 5.192 2.438 5.192 8 -3573.8 5.52 15.95 15.79 17.545 -1.755 15.79 X7 -3575.6 45.31 188.94 45.76 207.83 -162.074 45.76 H2 -3737.6 14.53 69.16 17.58 76.076 77.02 1277.54 -58.496 17.58 77.02 TD5 -3796.1 70.76 790.39 59.44 869.43 -809.989 59.44 P5 -4606.1 14.71 301.85 0 332.04 -332.035 0 H3 -4938.2 56.04 775.03 54.92 852.53 384.35 956.47 -797.613 54.92 138.73 TC5 -5735.8 7.02 32.08 15.16 35.288 -20.128 15.16 X8 -5755.9 36.93 62.41 314.27 68.651 245.619 68.651 H4 -5510.3 100 5 1122 5.5 1122.00 5.50 1116.5 5.5 5.50 H5 -4393.8 100 238 751 261.8 751.00 261.80 489.2 261.8 261.80 H6 -3904.6 71.27 297.2 444.01 326.92 444.01 326.92 117.09 326.92 326.92 Km 1+671.3 -3787.5 12693 10175 13963 III. Ph©n ®o¹n thi c«ng nÒn ®­êng - Ph©n ®o¹n thi c«ng nÒn ®­êng dùa trªn c¬ së ®¶m b¶o cho sù ®iÒu ®éng m¸y mãc nh©n lùc thuËn tiÖn nhÊt, kinh tÕ nhÊt, ®ång thêi cÇn ®¶m b¶o khèi l­îng c«ng t¸c trªn c¸c ®o¹n thi c«ng t­¬ng ®èi ®Òu nhau gióp cho d©y chuyÒn thi c«ng ®Òu ®Æn. - Trªn mçi ®o¹n thi c«ng cÇn ®¶m b¶o mét sè yÕu tè gièng nhau nh­ tr¾c ngang, ®é dèc ngang, tÝnh chÊt c«ng viÖc ...®ång thêi c¨n cø vµo b¶ng ®iÒu phèi ®Êt sao cho hîp lÝ vµ kinh tÕ nhÊt. TÝnh chÊt trong mçi ®o¹n ph¶i phï hîp víi lo¹i m¸y chñ ®¹o ®· chän ®Ó thi c«ng. C¬ së ®Ó chän m¸y chñ ®¹o lµ dùa vµo cù ly vËn chuyÓn trung b×nh, chiÒu cao thi c«ng vµ khèi l­îng thi c«ng . - Nh­ ®· nãi ë trªn viÖc ®iÒu phèi ®Êt kh«ng nh÷ng cÇn ®¹t chØ tiªu vÒ kinh tÕ - kü thuËt mµ cßn chó ý ®Õn c¶nh quan m«i tr­êng. Trong vïng tuyÕn ®i qua ®Êt hai bªn ®­êng lµ ®Êt canh t¸c vµ phôc vô cho nhu cÇu nh©n sinh, viÖc ®æ ®Êt sang hai bªn ®­êng sÏ lµm xÊu ®i c¶nh quan m«i tr­êng xung quanh do ®ã kiÕn nghÞ sö dông tæ hîp m¸y ®µo vµ « t« ®Ó vËn chuyÓn ®Êt ®µo ®i n¬i kh¸c - Dùa vµo cù ly vËn chuyÓn däc trung b×nh, chiÒu cao ®Êt ®¾p nÒn ®­êng kiÕn nghÞ lÊy tuyÕn lµ mét ®o¹n thi c«ng víi m¸y chñ ®¹o lµ: Tæ hîp m¸y ®µo + «t«. IV. c«ng nghÖ thi c«ng nÒn ®­êng 1.C¸c c«ng t¸c chÝnh. Theo thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng nÒn ®­êng, c¸c c«ng t¸c x©y dùng nÒn ®­êng gåm: + VËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p vµ san b»ng m¸y ñi (L<100m) + VËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p b»ng m¸y ñi. + VËn chuyÓn däc ®µo ®Êt ®æ ®i, vËn chuyÓn ®Êt tõ má vÒ vµ vËn chuyÓn däc (L>100m) b»ng tæ hîp m¸y ®µo + «t«. a.Thi c«ng vËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p b»ng m¸y ñi. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng STT C«ng nghÖ thi c«ng Yªu cÇu m¸y mãc 1 §µo ®Êt ë nÒn ®µo vµ vËn chuyÓn tíi vÞ trÝ ®¾p M¸y ñi D271A 2 R¶i vµ san ®Êt theo chiÒu dÇy ch­a lÌn Ðp M¸y ñi D271A 3 T­íi n­íc ®¹t ®é Èm tèt nhÊt( nÕu cÇn) Xe DM10 4 Lu nÒn ®¾p 6 lÇn/®iÓm V=3km/h Lu DU8A 5 Hoµn thiÖn c¸c chç nèi tiÕp gi÷a c¸c ®o¹n M¸y ñi D271A 6 §Çm lÌn mÆt nÒn ®­êng Lu DU8A * TÝnh to¸n n¨ng suÊt m¸y mãc. -N¨ng suÊt lu: Dïng lu nÆng b¸nh thÐp DU8A lu thµnh tõng líp cã chiÒu dÇy lÌn Ðp h=25cm, s¬ ®å bè trÝ lu xem b¶n vÏ chi tiÕt. N¨ng suÊt lu tra theo ®Þnh møc. -N¨ng suÊt m¸y ñi vËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p: S¬ ®å bè trÝ m¸y thi c«ng xem b¶n vÏ thi c«ng chi tiÕt nÒn. ë ®©y ta lÊy gÇn ®óng cù ly vËn chuyÓn trung b×nh trªn c¸c mÆt c¾t ngang lµ nh­ nhau. Ta tÝnh cù ly vËn chuyÓn cho mét mÆt c¾t ngang ®Æc tr­ng. Cù ly vËn chuyÓn trung b×nh b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai träng t©m phÇn ®Êt ®µo vµ phÇn ®Êt ®¾p (coi gÇn ®óng lµ hai tam gi¸c) Ta cã L = 14(m). N¨ng suÊt cña m¸y tra trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n 24/2005 + §Êt cÊp III + Cù ly vËn chuyÓn L =14m<50m + M¸y ñi ≤ 240 CV. SH§M AB.3215 ta cã :  Nh©n c«ng 3/7: 4,9c«ng/100m3 M¸y ñi : 0,304ca/100m3 VËy n¨ng suÊt cña m¸y ñi vËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p lµ 329m3/ca. b.Thi c«ng vËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p b»ng m¸y ñi. Khi thi c«ng vËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p víi cù li L < 100 m th× thi c«ng vËn chuyÓn b»ng m¸y ñi ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt do kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cña nã. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng STT C«ng nghÖ thi c«ng Yªu cÇu m¸y mãc 1 §µo ®Êt ë nÒn ®µo vµ vËn chuyÓn tíi vÞ trÝ ®¾p M¸y ñi D271A 2 R¶i vµ san ®Êt theo chiÒu dÇy ch­a lÌn Ðp M¸y ñi D271A 3 T­íi n­íc ®¹t ®é Èm tèt nhÊt( nÕu cÇn) Xe DM10 4 Lu nÒn ®¾p 6lÇn/®iÓm V=3km/h Lu DU8A 5 Hoµn thiÖn c¸c chç nèi tiÕp gi÷a c¸c ®o¹n M¸y ñi D271A 6 §Çm lÌn mÆt nÒn ®­êng Lu DU8A * N¨ng suÊt m¸y mãc: Cù ly vËn chuyÓn trung b×nh trªn toµn ®o¹n cña m¸y ñi lµ: L= =(m). N¨ng suÊt cña m¸y tra trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n 24/2005 + §Êt cÊp III + Cù ly vËn chuyÓn L =70m<92m<100m. + M¸y ñi ≤ 240 CV. SH§M AB.3227 ta cã : Nh©n c«ng 3/7: 4,9c«ng/100m3 M¸y ñi : 0,701ca/100m3 VËy n¨ng suÊt cña m¸y ñi vËn chuyÓn ngang ®µo bï ®¾p lµ 142m3/ca. c.Thi c«ng vËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p tæ hîp m¸y ®µo + «t«. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng STT C«ng nghÖ thi c«ng Yªu cÇu m¸y mãc 1 §µo ®Êt ë nÒn ®µo vµ vËn chuyÓn tíi vÞ trÝ ®¾p M¸y ®µo + ¤t« 2 R¶i vµ san ®Êt theo chiÒu dÇy ch­a lÌn Ðp M¸y ñi D271A 3 T­íi n­íc ®¹t ®é Èm tèt nhÊt( nÕu cÇn) Xe DM10 4 Lu nÒn ®¾p 6lÇn/®iÓm V=3km/h Lu DU8A 5 Hoµn thiÖn c¸c chç nèi tiÕp gi÷a c¸c ®o¹n M¸y ñi D271A 6 §Çm lÌn mÆt nÒn ®­êng Lu DU8A * N¨ng suÊt m¸y mãc : M¸y ®µo dïng thi c«ng cã dung tÝch gÇu ≤ 0,8m3 thÝch hîp víi viÖc thi c«ng ngoµi hiÖn tr­êng. Ngoµi m¸y ®µo kÕt hîp víi «t« th× lu«n cÇn m¸y ñi ®i kÌm theo do m¸y ®µo chØ cã thÓ ®µo víi mét chiÒu cao vØa ®µo nhÊt ®Þnh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. Tra trong ®Þnh møc dù to¸n XDCB 24/2005 : §Êt cÊp III M¸y ®µo cã dung tÝch gÇu ≤ 0,8m3 SH§M AB.3112 ta cã : Nh©n c«ng 3/7 : 5.79c«ng/100m3. M¸y ®µo ≤ 0,8m3 : 0.446ca/100m3. M¸y ñi : 0.068ca/100m3. Do ®ã : N¨ng suÊt m¸y ®µo lµ : N = 224m3 N¨ng suÊt m¸y ñi lµ: N = 1470m3 Khèi l­îng ®Êt vËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p b»ng tæ hîp m¸y ®µo + «t« lµ: V= 4276,56 m3 Þ Sè ca m¸y ñi kÌm theo lµ : 2,9ca. d.Thi c«ng ®Êt nÒn ®µo vËn chuyÓn ®æ ®i b»ng tæ hîp m¸y ®µo + «t«. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng STT C«ng nghÖ thi c«ng Yªu cÇu m¸y mãc 1 §µo vµ vËn chuyÓn ®æ ®i M¸y ®µo + ¤t« 2 Hoµn thiÖn söa sang bÒ mÆt nÒn M¸y ñi D271A * N¨ng suÊt m¸y mãc: Gi¶ thiÕt vÞ trÝ ®æ ®Êt ®i cã kho¶ng c¸ch lµ 2000m, khèi l­îng ®Êt ®æ ®i lín nªn kÕt hîp m¸y ®µo + «t« cho ta hiÖu qu¶ kinh tÕ nhÊt. KÕt hîp m¸y ®µo cã dung tÝch gÇu ≤0,8m3 vµ «t« tù ®æ 12 tÊn ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c nµy. Tra trong ®Þnh møc dù to¸n XDCB 24/2005 : §Êt cÊp III M¸y ®µo cã dung tÝch gÇu ≤ 0,8m3 SH§M AB.3112 ta cã : Nh©n c«ng 3/7 : 5.79c«ng/100m3. M¸y ®µo ≤ 0,8m3 : 0.446ca/100m3. M¸y ñi : 0.068ca/100m3. Do ®ã : N¨ng suÊt m¸y ®µo lµ : N = 224m3 N¨ng suÊt m¸y ñi lµ: N = 1470m3 * TÝnh sè «t« vËn chuyÓn ®Êt ®æ ®i. + N¨ng suÊt cña «t«. Dïng xe HUYNDAI trọng tải 12T, năng suất vận chuyển: (Tấn/ca) Trong đã: P- trọng tải xe: P = 12 Tấn; T- thời gian làm việc 1 ca: T = 8 h; Kt- hệ số sử dụng thời gian: Kt = 0.8; Ktt- hệ số lợi dụng tải trọng: Ktt = 1.0; l- cự ly vận chuyển, l = 2.0 km t- thời gian quay xe lµ 5 phót, thời gian chê xóc ®Êt là 3 phót, thời gian đổ vật liệu là 2 phót; V1- vận tốc xe khi cã tải chạy trªn đường tạm: V1 = 20 km/h; V2- vận tốc xe khi kh«ng cã tải chạy trªn đường tạm: V2 = 30 km/h Thay vào c«ng thức trªn ta được : Pvc = 230 tấn/ca. N¨ng suÊt cña «t« quy ®æi ra m3 lµ Pvc = =128m3. Þ VËy sè «t« cÇn lµ : n = «t«. Do ®ã chän 2 «t« øng víi 1 m¸y ®µo * TÝnh sè «t« vËn chuyÓn ®Êt tõ má. Cù ly vËn chuyÓn lµ 2km, tÝnh to¸n t­¬ng tù ta còng chän 2 «t« øng víi 1 m¸y ®µo. * TÝnh sè «t« vËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p. Cù ly vËn chuyÓn däc ®µo bï ®¾p trung b×nh trªn toµn ®o¹n b»ng «t« lµ : L= =(m). TÝnh to¸n t­¬ng tù nh­ trªn ta ®­îc n¨ng suÊt cña «t« lµ : N = 204m3/ca. Sè «t« cÇn lµ : n= «t«. Do ®ã chän 2 «t« øng víi 1 m¸y ®µo. B¶ng tæng hîp khèi l­îng ca m¸y thi c«ng nÒn §o¹n C«ng viÖc M¸y sö dông Khèi l­îng (m3) Cù li VC (m) N¨ng suÊt (m3/ca) Sè ca (ca) I V/c ngang ®µo bï ®¾p M¸y ñi 2345,05 14 329 7,1 V/c däc ®µo bï ®¾p ¤t«+m¸y ®µo 4276,56 186 224 19,1 M¸y ñi 2503,66 92 142 17,6 V/c tõ má ¤t«+m¸y ®µo 4837,23 2000 224 21,6 V/c ®æ ®i ¤t«+m¸y ®µo 1049,75 2000 224 4,7 2. TÝnh to¸n khèi l­îng vµ sè ca m¸y lµm c«ng t¸c phô trî. - Ngoµi c¸c c«ng t¸c chÝnh trong thi c«ng nÒn cßn cã c¸c c«ng t¸c phô trî nh­: Lu vµ san söa nÒn ®¾p, söa nÒn ®µo, b¹t gät talu, ®µo r·nh biªn. a.Lu lÌn vµ san söa nÒn ®¾p - Dïng lu nÆng b¸nh thÐp DU8A n¨ng suÊt lu 830m3/ca vµ m¸y ñi D271A n¨ng suÊt 850m3/ca. Khèi l­îng ®Êt cÇn san vµ lu chÝnh lµ khèi l­îng ®Êt ®¾p nÒn ®­êng. B¶ng tÝnh khèi l­îng n¨ng suÊt lu lÌn vµ san söa nÒn ®¾p §o¹n thi c«ng KL ®¾p (m3) San ®Êt Lu LÌn N¨ng suÊt (m3/ca) Sè ca N¨ng suÊt (m3/ca) Sè ca Toµn tuyÕn 13962,5 850 16,4 830 16,8 b. Söa nÒn ®µo, gät taluy, ®µo r·nh biªn. - Khèi l­îng san ®Êt ë nÒn ®µo ®­îc tÝnh lµ khèi l­îng ®Êt cho m¸y ñi hay m¸y c¹p bá sãt l¹i, chiÒu dµy b×nh qu©n cho toµn bé bÒ réng nÒn lµ 0,1m, nh­ vËy 1m2 ®Êt cã 0,1m3. - Khèi l­îng taluy tÝnh cho diÖn tÝch taluy cÇn b¹t gät - R·nh biªn ®­îc lµm theo cÊu t¹o : ®¸y r·nh biªn cã chiÒu réng lµ 0.4m, chiÒu s©u r·nh biªn lµ 0.4m, m¸i taluy ®µo, ®¾p lµ 1:1, do ®ã diÖn tÝch cÇn ®µo r·nh lµ 0.32 (m2). TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y san D144. N¨ng suÊt m¸y san cho c¸c c«ng viÖc nh­ sau: Söa nÒn ®µo: 330(m3/ca) Gät ta luy: 2400 (m2/ca). §µo r·nh: 240 (m3/ca). B¶ng tÝnh sè ca m¸y cho phÇn gät taluy, ®µo r·nh biªn. §o¹n thi c«ng Söa nÒn ®µo Gät taluy §µo r·nh biªn Khèi l­îng Sè ca Khèi l­îng Sè ca Khèi l­îng Sè ca Toµn tuyÕn 688 2,1 1050,8 0,44 275,5 1,15 V. TiÕn ®é thi c«ng chung - Theo thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng nÒn ®­êng. TuyÕn ®­êng do 1 tæ thi c«ng nÒn lµm. Thêi gian thi c«ng vµ biªn chÕ tæ ®éi ®­îc x¸c ®Þnh d­íi ®©y. Khèi l­îng c¸c c«ng viÖc vµ sè ca m¸y phô cÇn thiÕt ®­îc tÝnh to¸n vµ lËp thµnh b¶ng sau: B¶ng thèng kª sè ca m¸y cña c«ng t¸c thi c«ng nÒn ®­êng M¸y ®µo + «t« M¸y ñi Lu M¸y san 45,4 41,1 16,8 3,7 Tõ sè ca m¸y cÇn thiÕt, chän sè l­îng m¸y thi c«ng ta sÏ tÝnh ®­îc sè ngµy thi c«ng cÇn thiÕt cho mçi lo¹i m¸y. Tõ ®ã tÝnh ®­îc tæng sè ngµy thi c«ng mçi ®o¹n b»ng thêi gian cña lo¹i m¸y nµo cã trÞ sè lín nhÊt. Nh­ vËy, ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é ta lËp tæ thi c«ng nÒn nh­ sau: 2 m¸y ®µo E304B 4 «t« HYUNDAI 12T 2 m¸y ñi D271A 1 m¸y san D144 1 lu nÆng b¸nh thÐp DU8A 30 nh©n c«ng. *Sè ngµy lµm viÖc cña m¸y chñ ®¹o vµ m¸y phô trong tæ thi c«ng nÒn theo sè m¸y ®· chän øng víi c¸c b¶ng trªn. Ch­¬ng IV Tæ chøc thi c«ng mÆt ®­êng I. t×nh h×nh CHUNG MÆt ®­êng lµ mét bé phËn quan träng cña c«ng tr×nh, nã chiÕm 70-80% chi phÝ x©y dùng ®­êng vµ ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng khai th¸c cña tuyÕn . Do vËy thiÕt kÕ thi c«ng mÆt ®­êng ®óng chØ tiªu kÜ thuËt yªu cÇu ®­a ra trong thi c«ng . 1.KÕt cÊu ¸o ®­êng thi c«ng: Theo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt, kÕt cÊu ¸o ®­êng ®­îc lùa chän lµ: L¸ng nhùa 2,5cm §¸ d¨m tiªu chuÈn 15cm Cấp phối sỏi cuội 16cm 2.§iÒu kiÖn thi c«ng: Điều kiện phục vụ thi c«ng lµ kh¸ thuận lợi, đ¸ dăm tiªu chuÈn và cấp phối sỏi cuội được khai th¸c ë má ®¸ trong vïng với cự ly vận chuyển là 5km, nhựa được vận chuyển từ trạm ®un nhùa đến c¸ch vÞ trÝ thi c«ng là 10km. M¸y mãc nh©n lùc: cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i m¸y mãc cần thiết,c«ng nh©n cã ®ñ tr×nh độ để tiến hành thi c«ng. II. ĐẶC ĐIỂM THI C«NG MẶT ĐƯỜNG Mặt đường là c«ng tr×nh sử dụng vật liệu lớn, khối lượng c«ng t¸c ph©n bè ®ång ®Òu trªn tuyến. Diện thi c«ng hẹp, kÐo dµi nªn kh«ng thể tập trung bố trÝ nh©n lực, m¸y mãc trải dài trªn toàn tuyến thi c«ng. Do vậy để đảm bảo chất lượng c«ng tr×nh, n©ng cao năng suất ta sử dụng phương ph¸p thi c«ng d©y chuyÒn. *)TÝnh to¸n tèc ®é d©y chuyÒn: a.Dựa vào thời hạn x©y dùng cho phÐp Do yªu cầu của chủ đầu tư, dự định thi c«ng lớp mặt trong 1 th¸ng(tõ 15/5/2010-15/6/2010) Tốc độ d©y chuyền thi c«ng mặt đường được tÝnh theo c«ng thức sau: (m/ngày) Trong đã: L-chiều dài đoạn tuyến thi c«ng: L = 1671.3 m; Tkt- thêi gian khai triÓn d©y chuyÒn. T = min(T1 ;T2) Víi T1 = Tl - T2 = Tl - Tl  =30 ngµy. -Tæng sè ngµy nghØ theo quy ®Þnh. = 6ngµy. -tæng số ngày ph¶i nghỉ v× lý do thêi tiÕt = 4 ngày; VËy sè ngµy thùc tÕ c«ng tr×nh lµm viÖc lµ : T=min(24 ;26) = 24ngµy. n-số ca làm việc trong 1 ngày: n = 1 Vậy: (m/ngày). b.Dựa vào điều kiện thi c«ng Khèi l­îng c«ng viÖc kh«ng qu¸ lín, c¬ giíi ho¸ ®­îc nhiÒu. c.Dựa vào khả năng của đơn vị §©y lµ ®­êng cÊp thÊp nªn chØ cã nh÷ng ®¬n vÞ nhá thi c«ng. Dùa vµo kh¶ n¨ng cña ®éi thi c«ng vµ ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt t­, ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é rót ng¾n thêi gian thi c«ng, ta chän tèc ®é thi c«ng d©y chuyÒn V =100m/ngµy. III. QU¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng MẶT ĐƯỜNG 1.C«ng t¸c chuÈn bÞ: bao gåm thi c«ng khu«n ¸o ®­êng vµ lu lßng ®­êng. Qu¸ tr×nh thi c«ng khu«n ¸o ®­êng STT Tr×nh tù thi c«ng Yªu cÇu m¸y 1 §µo khu«n ®­êng b»ng m¸y san tù hµnh D144 2 Lu lßng ®­êng b»ng lu nÆng b¸nh thÐp 4 lÇn/®iÓm , V=2 Km/h DU8A 1.1.§µo khu«n ¸o ®­êng: * Khèi l­îng ®Êt ®µo khu«n ®­êng: V= B.h.L.K1.K2.K3 (m3) Trong ®ã : + V: Khèi l­îng ®µo khu«n ¸o ®­êng (m3) + B: BÒ réng khu«n ®µo B = 8 m + h: ChiÒu dµy kÕt cÊu ¸o ®­êng h = 0.335m + L: ChiÒu dµi ®o¹n thi c«ng L =100 m + K1: HÖ sè më réng K1=1.0 + K2: HÖ sè lÌn Ðp K2=1.0 + K3:HÖ sè r¬i v·i K3=1.0 VËy: V = 8x0.335x100x1.0x1.0x1.0 = 281.4 (m3) * TÝnh n¨ng suÊt m¸y san D144 ®µo khu«n ®­êng N = ( m3/ ca ) Trong ®ã : T : Thêi gian lµm viÖc trong 1 ca : T = 8 giê F : TÝnh diÖn thi c«ng F = 8x0.335= 2.68 m2 L : ChiÒu dµi ®o¹n thi c«ng cña m¸y L = 100m Kt : HÖ sè sö dông thêi gian : Kt = 0.9 t : Thêi gian lµm viÖc 1 chu kú t = 2.L.(+ + ) + 2.t'.(nx + nc + ns ) Víi: t’ =1 phót lµ thêi gian mét lÇn quay ®Çu. nx,nc,ns : Sè lÇn xÐn, c¾t, san ®Êt trong mét chu kú : nx=5 ; nc = 2 , ns = 1 Vx,Vc,Vs : Tèc ®é xÐn, c¾t, san ®Êt : Vx = Vc = Vs = 80 m/phót => N = 3216 (m3/ca) B¶ng khèi l­îng c«ng t¸c vµ sè ca m¸y ®µo khu«n ¸o ®­êng Tr×nh tù c«ng viÖc Lo¹i m¸y sö dông §¬n vÞ Khèi l­îng N¨ng suÊt Sè ca m¸y Giê §µo khu«n ¸o ®­êng D144 m3 281.4 3216 0.09 0.72 1.2.Lu lßng ®­êng: ThiÕt bÞ m¸y mãc cÇn dïng lµ lu nÆng DU8A víi 4 lÇn/®iÓm, V=2 Km/giê. Khèi l­îng lu ®­îc tÝnh dùa vµo diÖn tÝch thùc tÕ cña lßng ®­êng trong giai ®o¹n thi c«ng L=100 m. C«ng suÊt lu ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Plu=(km/ca). Trong ®ã: T: Thêi gian lµm viÖc 1 ca (T = 8 giê) Kt: HÖ sè sö dông thêi gian cña lu khi ®Çm nÐn lßng ®­êng Kt= 0.9 L: ChiÒu dµi thao t¸c cña lu khi tiÕn hµnh ®Çm nÐn (Km). (L=100m =0.1 Km – chiÒu dµi d©y chuyÒn). V: Tèc ®é lu khi lµm viÖc (Km/h). N: Tæng sè hµnh tr×nh mµ lu ph¶i ®i. N = Nck.Nht = Nyc: Sè lÇn t¸c dông ®Çm nÐn ®Ó mÆt ®­êng ®¹t ®é chÆt cÇn thiÕt. n: Sè lÇn t¸c dông ®Çm nÐn sau mét chu kú (x¸c ®Þnh tõ s¬ ®å lu). Nht: Sè hµnh tr×nh lu ph¶i thùc hiÖn trong mét chu kú (x¸c ®Þnh tõ s¬ ®å lu). b : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng do lu ch¹y kh«ng chÝnh x¸c (b = 1.2). Lo¹i lu n Nyc Nht N V(Km/h) Plu(Km/ca) Sè ca Giê DU8A 2 4 12 24 2 0.50 0.2 1.6 Lßng ®­êng cÇn ®­îc tu söa, chØnh ®é dèc ngang, khi lu tiÕn hµnh xÎ r·nh trªn ®­êng. Tæng hîp sè ca m¸y c«ng t¸c chuÈn bÞ STT C¸c thao t¸c M¸y mãc Sè m¸y Khèi l­îng §¬n vÞ N¨ng suÊt 1 m¸y Sè ca Giê 1 §µo khu«n M¸y san D144 1 281.4 m3 3216 0.09 0.72 2 Lu lßng ®­êng Lu nÆng DU8A 2 0.1 Km 0.5 0.2 0.8 2. Thi c«ng líp cÊp phèi sái cuéi: - Líp cÊp phèi sái cuéi dµy 16 cm do ®ã ta chØ cÇn thi c«ng lµm mét líp. - Gi¶ thiÕt líp cÊp phèi sái cuéi lµ líp cÊp phèi tèt ®­îc vËn chuyÓn tõ vÞ trÝ thi c«ng c¸ch ®ã 5 Km ®æ ®èng ngay t¹i lßng ®­êng. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng líp cÊp phèi sái cuéi STT Tr×nh tù thi c«ng Yªu cÇu m¸y 1 VËn chuyÓn CPSC ®Õn mÆt b»ng thi c«ng,bè trÝ ®æ ®èng ë lßng ®­êng ¤t« tù ®æ HUYNDAI 12T 2 San cÊp phèi theo chiÒu dµy h(chiÒu dµy ch­a lÌn Ðp) M¸y san D144 3 Lu nhÑ b¸nh thÐp 4 lÇn/®iÓm, V=2Km/h Lu nhÑ D469A 4 Lu nÆng b¸nh thÐp 10lÇn/®iÓm, V=3Km/h Lu nÆng DU8A - Khối lượng vật liệu cho cấp phối sỏi cuội dµy 16cm(Lấy theo ĐMDT XDCB - Bộ X©y dựng mục AD.2122) là : 22.85 m3/100m2 ÞV=m3 +Dung trọng của cấp phối sỏi cuội sau khi đ· lÌn Ðp là: 2 T/m3; +Hệ số đầm nÐn cấp phối sỏi cuội là: 1.35; +Dung trọng cấp phối sỏi cuội trước khi lÌn Ðp là: T/m3; -Khèi l­îng CPSC cÇn vËn chuyÓn lµ: G= 182.8x1.48 =270.54T. 2.1.TÝnh n¨ng suÊt lu: §Ó lu lÌn ta dïng lu nhÑ b¸nh cøng D469A vµ lu nÆng b¸nh cøng DU8A(S¬ ®å lu bè trÝ nh­ h×nh vÏ trong b¶n vÏ thi c«ng mÆt ®­êng). N¨ng suÊt lu tÝnh theo c«ng thøc: Plu=(km/ca). Trong ®ã: T: Thêi gian lµm viÖc 1 ca (T = 8 giê) Kt: HÖ sè sö dông thêi gian cña lu khi ®Çm nÐn mÆt ®­êng Kt= 0.9 L: ChiÒu dµi thao t¸c cña lu khi tiÕn hµnh ®Çm nÐn (Km). (L=100m =0.1 Km –chiÒu dµi d©y chuyÒn). V: Tèc ®é lu khi lµm viÖc (Km/h). N: Tæng sè hµnh tr×nh mµ lu ph¶i ®i. N = Nck.Nht = Nyc: Sè lÇn t¸c dông ®Çm nÐn ®Ó mÆt ®­êng ®¹t ®é chÆt cÇn thiÕt. n: Sè lÇn t¸c dông ®Çm nÐn sau mét chu kú (n=2). Nht: Sè hµnh tr×nh lu ph¶i thùc hiÖn trong mét chu kú (x¸c ®Þnh t­ s¬ ®å lu). b : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng do lu ch¹y kh«ng chÝnh x¸c (b = 1.2). B¶ng tÝnh n¨ng suÊt lu Loại lu Nyc V (km/h) Nht N T (h) Kt P (km/ca) Lu nhẹ (D469A) 4 2 10 20 8 0.9 0.59 Lu nặng (DU8A) 10 3 12 60 8 0.9 0.3 2.2.TÝnh n¨ng suÊt vËn chuyÓn cÊp phèi sái cuéi: Dïng xe HUYNDAI trọng tải 12T, năng suất vận chuyển: (Tấn/ca) Trong đã: P- trọng tải xe: P = 12 Tấn; T- thời gian làm việc 1 ca: T = 8 h; Kt- hệ số sử dụng thời gian: Kt = 0.9; Ktt- hệ số lợi dụng tải trọng: Ktt = 1.0; l- cự ly vận chuyển, l = 5 km với CPSC; t- thời gian xóc vật liệu và quay xe, xếp vật liệu bằng xe xóc, thời gian xếp là 6 phót, thời gian đổ vật liệu là 4 phót; V1- vận tốc xe khi cã tải chạy trªn đường tạm: V1 = 20 km/h; V2- vận tốc xe khi kh«ng cã tải chạy trªn đường tạm: V2 = 30 km/h Thay vào c«ng thức trªn ta được : Pvc = 148.12 tấn/ca. N¨ng suÊt cña «t« quy ®æi ra m3 lµ Pvc = 148.12/1.48=100m3. 2.3.TÝnh n¨ng suÊt m¸y san cÊp phèi sái cuéi N¨ng suÊt m¸y san: N = m2/ca Trong ®ã: + T: Thêi gian lµm viÖc mét ca T = 8 h + Kt :HÖ sè sö dông thêi gian Kt=0.9 + F: DiÖn tÝch m¸y san trong mét hµnh tr×nh, khi san m¸y cã a = 400,san D144 cã chiÒu dµi l­íi san b = 3.7 m.Ta tÝnh cho L=100 m Þ F = b.L.sina = 3.7 x 100 x sin400 = 237.83 (m2) + t: Thêi gian lµm viÖc mét chu kú. t =2.L+ 2t’(nx + nc + ns) t’ : Thêi gian quay ®Çu t’ =1 phót (bao gåm c¶ n©ng, h¹ l­ìi san, quay ®Çu vµ sang sè) nx,nc,ns:Sè lÇn xÐn ,chuyÓn, san cÊp phèi trong chu kú ; nx= nc = 0; ns = 6; Vx=Vc= Vs = 80 m/phót (4.8 Km/h) Do ®ã: t = 27 (phót) ->VËy n¨ng suÊt m¸y san lµ: N = 3805 m2/ca 2.4.TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch ®æ ®èng cÊp sái cuéi. - Khi chë vËt liÖu ®Õn, «t« tù ®æ ®æ ®èng vËt liÖu ë lßng ®­êng theo mét kho¶ng c¸ch tÝnh to¸n L.(ThÓ hiÖn trong b¶n vÏ “Thi c«ng chi tiÕt mÆt ®­êng”) - Kho¶ng c¸ch ®æ ®èng vËt liÖu tÝnh theo c«ng thøc: L = (m). Trong ®ã: Q - Khèi l­îng chuyªn chë cña «t« (m3); Víi xe HUYNDAI 12tÊn cã kÝch th­íc thïng nh­ sau: ChiÒu dµi: 8m; ChiÒu réng: 2.4m; ChiÒu cao: 0.4m -> Khèi l­îng chuyªn chë cña « t« lµ: Q = 8 x 2.4 x 0.4 = 7.68 m3 B - bÒ réng mÆt ®­êng: B = 8.0m; h1 - chiÒu dµy ch­a lÌn Ðp vËt liÖu: h1 = K.h; h - chiÒu dµy ®· lÌn Ðp vËt liÖu (chiÒu dµy thiÕt kÕ) h = 0.16 m. K - hÖ sè lÌn Ðp vËt liÖu: K = 1.35 L =(m) B¶ng khèi l­îng c«ng t¸c vµ ca m¸y thi c«ng líp cÊp phèi sái cuéi STT Tr×nh tù c«ng viÖc Loại m¸y Đợn vị Khối lượng Năng suất Số ca 1 Vận chuyển CPSC và đổ ®èng HUYNDAI m3 182.8 100 1.83 2 San CPSC D144 m2 800 3805 0.21 3 Lu nhẹ b¸nh thÐp 4 lần/điểm; V = 2 km/h D469A km 0.1 0.59 0.17 4 Lu nặng b¸nh thÐp 10 lần/điểm; V = 3 km/h DU8A km 0.1 0.3 0.33 Tæ hîp ®éi m¸y thi c«ng líp cÊp phèi sái cuéi STT Tªn m¸y Lo¹i m¸y Số ca Sè m¸y cÇn thiÕt 1 Xe «t« tù ®æ HUYNDAI 1.83 6 2 M¸y san cÊp phèi D144 0.21 1 3 Lu nhẹ b¸nh thÐp D469A 0.17 2 4 Lu nặng b¸nh thÐp DU8A 0.33 2 3. Thi c«ng líp ®¸ d¨m tiªu chuÈn. *) Tr×nh tù néi dung c«ng nghÖ thi c«ng: - VËn chuyÓn ®¸ d¨m c¬ b¶n, dïng xe «t« tù ®æ Huyndai 12T ®æ ®èng ngay t¹i lßng ®­êng, tÝnh cù ly ®æ ®èng vËt liÖu phï hîp. TuyÖt ®èi kh«ng ®­îc ®Ó xe cé ®Ì lªn c¸c ®èng ®¸ d¨m ®Ó tr¸nh g©y ra hiÖn t­îng trßn c¹nh. Ta sÏ chë ®¸ chÌn riªng vµ ®æ ë lÒ råi sö dông nh©n c«ng ®Ó r¶i ®¸ chÌn. - ChiÒu dµy líp ®¸ d¨m tiªu chuÈn sau khi ®· lÌn Ðp lµ 15cm nªn dïng m¸y san ®Ó san r¶i ®¸ d¨m c¬ b¶n. Bè trÝ nh©n c«ng ®i theo ®Ó ®iÒu chØnh nh÷ng chç thõa hoÆc thiÕu, phô san m¸y. TuyÖt ®èi kh«ng ®Ó xe cé ®i l¹i trªn líp ®¸ d¨m ®· san. - Lu lÌn ®¸ d¨m tiªu chuÈn: cã 3 giai ®o¹n lu + Giai ®o¹n I: Lu lÌn xÕp: Dïng lu nhÑ b¸nh cøng D469A kÝch th­íc b¸nh lu b=1.5m, tèc ®é chËm v=1.5Km/h lu 8 lÇn trªn ®iÓm. Nöa sè l­ît ®Çu kh«ng t­íi n­íc. Nöa sè l­ît sau cã t­íi n­íc. L­îng n­íc t­íi trong giai ®o¹n nµy lµ 2l/m2. Trong giai ®o¹n nµy ph¶i tiÕn hµnh xong viÖc bï ®¸ vµ nh÷ng chç thiÕu ®Ó líp ®¸ ®¹t vÒ c¨n b¶n ®é mui luyÖn yªu cÇu. + Giai ®o¹n II: LÌn chÆt. Dïng lu nÆng b¸nh cøng DU8A kÝch th­íc b¸nh lu b=1.3m, tèc ®é v=2.5km/h. §i 10 lÇn trªn ®iÓm. L­îng n­íc t­íi 3l/m2. T­íi r¶i r¸c ®Ó lóc nµo ®¸ còng ­ít. ë nh÷ng l­ît cuèi cïng r¶i ®¸ chÌn 2-4;1-2 ®Ó cho nã chÆt ch¾c. Quan s¸t kÕt thóc giai ®o¹n lu lÌn ®óng thêi ®iÓm: nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn hiÖn t­îng trßn c¹nh. + Giai ®o¹n III: H×nh thµnh líp vá cøng cña mÆt ®­êng: Dïng lu b¸nh cøng DU8A lu 6 lÇn trªn ®iÓm víi v=3km/h. TiÕp tôc r¶i ®¸ 5-10. Do sau khi thi c«ng líp ®¸ d¨m tiªu chuÈn ta sÏ tiÕn hµnh thi c«ng líp l¸ng nhùa nªn kh«ng ph¶i t­íi n­íc trong giai ®o¹n nµy. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng líp ®¸ d¨m tiªu chuÈn STT Qu¸ tr×nh c«ng nghệ Yªu cÇu m¸y mãc 1 Vận chuyển ®¸ c¬ b¶n vµ ®æ ®èng ë lßng ®­êng VËn chuyÓn ®¸ chÌn ®Õn n¬i tËp kÕt Xe HUYNDAI 2 San ®¸ c¬ b¶n(4x6) M¸y san D144 3 Lu nhẹ b¸nh thÐp 8 lần/điểm; V = 1.5 km/h. Nöa l­ît ®Çu kh«ng t­íi n­íc,nöa l­ît sau t­íi n­íc l­îng n­íc t­íi 2l/m2. D469A 4 Lu nÆng b¸nh thÐp 10 lần/điểm; V = 2.5 km/h. T­íi n­íc r¶i r¸c l­îng n­íc 3l/m2,ë nh÷ng l­ît cuèi chÌn ®¸ 2x4 vµ ®¸ 1x2 DU8A 5 Lu nặng b¸nh thÐp 6 lần/điểm; V = 3 km/h. R¶i tiÕp ®¸ 0.5x1 DU8A Khối lượng vật liệu cho líp §DTC dày 15 cm trªn diÖn tÝch 100m2 (Lấy theo ĐMDT XDCB - Bộ X©y Dựng mục AD.2111) là : §¸ 4x6: 19.79m3 §¸ 2x4: 0.53m3 §¸ 1x2: 0.55m3 §¸ 0.5x1: 0.74m3 - Khối lượng cho đoạn dài 100m với chiều dày 15cm lµ: §¸ 4x6: 158.32m3 §¸ 2x4: 4.24m3 §¸ 1x2: 4.4m3 §¸ 0.5x1: 5.92m3 +Dung trọng của dăm tiªu chuÈn sau khi đ· lÌn Ðp là: 2 T/m3; +Hệ số đầm nÐn cña ®¸ d¨m tiªu chuÈn là: 1.25; +Dung trọng ®¸ d¨m tiªu chuÈn trước khi lÌn Ðp là: T/m3; +Năng suất vận chuyển ®¸ d¨m tiªu chuÈn sau khi quy đổi: (m3/ca); B¶ng n¨ng suÊt «t« vËn chuyÓn ®¸ C«ng viÖc Lo¹i «t« Khèi luîng(m3) N¨ng suÊt(m3/ca) Sè ca V/c ®¸ 4x6 Huyndai 158.32 92.58 1.71 V/c ®¸ 2x4 Huyndai 4.24 92.58 0.05 V/c ®¸ 1x2 Huyndai 4.4 92.58 0.05 V/c ®¸ 0.5x1 Huyndai 5.92 92.58 0.06 3.1.TÝnh n¨ng suÊt lu: §Ó lu lÌn ta dïng lu nhÑ b¸nh cøng D469A,lu nÆng b¸nh cøng DU8A(S¬ ®å lu bè trÝ nh­ h×nh vÏ trong b¶n vÏ thi c«ng mÆt ®­êng). N¨ng suÊt lu tÝnh theo c«ng thøc: Plu=(km/ca). Trong ®ã: T: Thêi gian lµm viÖc 1 ca (T = 8 giê) Kt: HÖ sè sö dông thêi gian cña lu khi ®Çm nÐn mÆt ®­êng Kt= 0.9 L: ChiÒu dµi thao t¸c cña lu khi tiÕn hµnh ®Çm nÐn (Km). (L=100m =0.1 Km –chiÒu dµi d©y chuyÒn). V: Tèc ®é lu khi lµm viÖc (Km/h). N: Tæng sè hµnh tr×nh mµ lu ph¶i ®i. N = Nck.Nht = Nyc: Sè lÇn t¸c dông ®Çm nÐn ®Ó mÆt ®­êng ®¹t ®é chÆt cÇn thiÕt. n: Sè lÇn t¸c dông ®Çm nÐn sau mét chu kú (n=2). Nht: Sè hµnh tr×nh lu ph¶i thùc hiÖn trong mét chu kú (x¸c ®Þnh t­ s¬ ®å lu). b : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng do lu ch¹y kh«ng chÝnh x¸c (b = 1.2). B¶ng n¨ng suÊt lu Loại lu Nyc V (km/h) Nht N T (h) Kt P (km/ca) Lu nhÑ (D469A) 8 1.5 11 44 8 0.9 0.2 Lu nÆng (DU8A) 10 2.5 12 60 8 0.9 0.25 Lu nÆng (DU8A)) 6 3 12 36 8 0.9 0.5 3.2.TÝnh n¨ng suÊt vËn chuyÓn ®¸: Dïng xe HUYNDAI trọng tải 12T, năng suất vận chuyển: (Tấn/ca) Trong đã: P- trọng tải xe: P = 12 Tấn; T- thời gian làm việc 1 ca: T = 8 h; Kt- hệ số sử dụng thời gian: Kt = 0.9; Ktt- hệ số lợi dụng tải trọng: Ktt = 1.0; l- cự ly vận chuyển, l = 5 km ; t- thời gian xóc vật liệu và quay xe, xếp vật liệu bằng xe xóc, thời gian xếp là 6 phót, thời gian đổ vật liệu là 4 phót; V1- vận tốc xe khi cã tải chạy trªn đường tạm: V1 = 20 km/h; V2- vận tốc xe khi kh«ng cã tải chạy trªn đường tạm: V2 = 30 km/h. Thay vào c«ng thức trªn ta được: Pvc = 148.12 (tấn/ca) 3.3.TÝnh n¨ng suÊt m¸y san: Dïng m¸y san D144 cã n¨ng suÊt N = 3805 m2/ca. B¶ng khèi l­îng c«ng t¸c vµ ca m¸y thi c«ng líp ®¸ d¨m tiªu chuÈn STT Tr×nh tù c«ng viÖc Loại m¸y Đợn vị Khối lượng Năng suất Số ca Sè m¸y 1 Vận chuyển ®¸ c¬ b¶n Vµ ®¸ chÌn HUYNDAI m3 172.88 92.58 1.87 4 2 San ®¸ c¬ b¶n(§¸ 4x6) D144 m2 800 3805 0.21 1 3 Lu nhẹ b¸nh thÐp 8 lần/điểm; V =1.5 km/h D469A km 0.1 0.2 0.5 2 4 Lu nặng b¸nh thÐp 10 lần/điểm; V = 2.5 km/h DU8A km 0.1 0.25 0.4 2 5 Lu nặng b¸nh thÐp 6 lần/điểm; V = 3 km/h DU8A km 0.1 0.5 0.2 2 3.4.TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch ®æ ®èng ®¸ c¬ b¶n(®¸ 4x6). - Khi chë vËt liÖu ®Õn, «t« tù ®æ ®æ ®èng vËt liÖu ë lßng ®­êng theo mét kho¶ng c¸ch tÝnh to¸n L.(ThÓ hiÖn trong b¶n vÏ “Thi c«ng chi tiÕt mÆt ®­êng”) - Kho¶ng c¸ch ®æ ®èng vËt liÖu tÝnh theo c«ng thøc: L = (m). Trong ®ã: Q - Khèi l­îng chuyªn chë cña «t« (m3); Víi xe HUYNDAI 12tÊn cã kÝch th­íc thïng nh­ sau: ChiÒu dµi: 8m; ChiÒu réng: 2.4m; ChiÒu cao: 0.4m -> Khèi l­îng chuyªn chë cña « t« lµ: Q = 8 x 2.4 x 0.4 = 7.68 m3 B - bÒ réng mÆt ®­êng: B = 8.0m; h1 - chiÒu dµy ch­a lÌn Ðp vËt liÖu: h1 = K.h; h - chiÒu dµy ®· lÌn Ðp vËt liÖu (chiÒu dµy thiÕt kÕ) h = 0.16 m. K - hÖ sè lÌn Ðp vËt liÖu: K = 1.25 L =m. 4.Thi c«ng líp l¸ng nhùa: - Gi¶ thiÕt nhùa ®­îc vËn chuyÓn tõ tr¹m ®un nhùa c¸ch vÞ trÝ thi c«ng 10 Km. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng líp l¸ng nhùa 2 líp STT Qu¸ tr×nh c«ng nghệ Yªu cÇu m¸y mãc 1 T­íi nhùa lÇn 1(1.5Kg/m2) Xe t­íi nhùa D164A 2 VËn chuyÓn vµ r¶i ®¸ 10/16(16x10-3m3/m2) Xe Huyndai+ThiÕt bÞ r¶i D336 3 Lu nhẹ b¸nh thÐp 4 lần/điểm; V = 2 km/h D469A 4 T­íi nhùa lÇn 2(1.2Kg/m2) Xe t­íi nhùa D164A 5 VËn chuyÓn r¶i ®¸ 5/10(12x10-3m3/m2) Xe Huyndai+ThiÕt bÞ r¶i D336 6 Lu nhẹ b¸nh thÐp 4 lần/điểm; V = 2 km/h D469A B¶ng khèi l­îng ®¸ cÇn thiÕt cho 100m mÆt ®­êng l¸ng nhùa dµy 2.5cm Cì ®¸ L­îng ®¸ cÇn cho 1m2 (10-3 m3/m2) Khèi l­îng (m3) 10/16 16 12.8 5/10 12 9.6 B¶ng khèi l­îng nhùa cÇn thiÕt cho 100m mÆ ®­êng l¸ng nhùa dµy 2.5cm. C¸c lÇn t­íi nhùa L­îng nhùa cÇn cho 1m2(kg/m2) Khèi l­îng (kg) T­íi nhùa lÇn1 1.5 1200 T­íi nhùa lÇn2 1.2 960 4.1.TÝnh n¨ng suÊt lu: - §Ó lu lÌn ta dïng lu nhÑ b¸nh cøng D469A(S¬ ®å lu bè trÝ nh­ h×nh vÏ trong b¶n vÏ thi c«ng mÆt ®­êng). - N¨ng suÊt lu tÝnh theo c«ng thøc: Plu=(km/ca). Trong ®ã: T: Thêi gian lµm viÖc 1 ca (T = 8 giê) Kt: HÖ sè sö dông thêi gian cña lu khi ®Çm nÐn mÆt ®­êng Kt= 0.9 L: ChiÒu dµi thao t¸c cña lu khi tiÕn hµnh ®Çm nÐn (Km). (L=100m =0.1 Km ). V: Tèc ®é lu khi lµm viÖc (Km/h). N: Tæng sè hµnh tr×nh mµ lu ph¶i ®i. N = Nck.Nht = Nyc: Sè lÇn t¸c dông ®Çm nÐn ®Ó mÆt ®­êng ®¹t ®é chÆt cÇn thiÕt. n: Sè lÇn t¸c dông ®Çm nÐn sau mét chu kú (n=2). Nht: Sè hµnh tr×nh lu ph¶i thùc hiÖn trong mét chu kú (x¸c ®Þnh t­ s¬ ®å lu). b : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h­ëng do lu ch¹y kh«ng chÝnh x¸c (b = 1,2). Loại lu Nyc V (km/h) Nht N T (h) Kt P (km/ca) Ghi chó Lu nhÑ (D469A) 4 2 11 22 8 0.9 0.54 L¸ng nhùa 4.2 N¨ng suÊt cña xe t­íi nhùa P = (T/ca). Trong ®ã : q – L­îng nhùa trong thïng xe : q = 7 tÊn ; K- HÖ sè sö dông thêi gian : K= 0,75 ; L – Cù li vËn chuyÓn tõ c¬ së nhùa ®Õn chç thi c«ng : L = 10 km/h ; v- VËn tèc ch¹y cña xe khi cã nhùa : v = 20 km/h ; v- VËn tèc ch¹y cña xe khi kh«ng cã nhùa : v = 30 km/h ; t- Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó b¬m ®Çy thïng t­íi nhùa : t= 15 phót ; t- Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó phun t­íi nhùa : t= 120 phót ; P = = 13,62 tÊn/ca B¶ng n¨ng suÊt cña xe t­íi nhùa C«ng viÖc Lo¹i «t« Khèi l­îng (T) N¨ng suÊt (T/ca) Sè ca 1 D164A 1.2 13.62 0.09 4 D164A 0.96 13.62 0.07 4.3.TÝnh n¨ng suÊt «t« vËn chuyÓn ®¸. Dïng xe HUYNDAI trọng tải 12T ®Ó vËn chuyÓn ®¸, năng suất vận chuyển: Pvc = 148.12 (tấn/ca)=82.29(m3/ca) B¶ng n¨ng suÊt « t« vËn chuyÓn ®¸ C«ng viÖc Lo¹i «t« Khèi l­îng (m3) N¨ng suÊt (m3/ca) Sè ca 2 Huyndai 12.8 82.29 0.16 5 Huyndai 9.6 82.29 0.12 B¶ng khèi l­îng c«ng t¸c vµ ca m¸y thi c«ng líp l¸ng nhùa 2 líp STT Tr×nh tù c«ng viÖc Loại m¸y Đợn vị Khối lượng Năng suất Số ca 1 T­íi nhùa lÇn 1(1.5Kg/m2) Xe t­íi nhùa D164A T 1.2 13.62 0.09 2 VËn chuyÓn vµ r¶i ®¸ 10/16(16x10-3m3/m2) Xe Huyndai+ThiÕt bÞ r¶i D336 M3 12.8 82.29 0.16 3 Lu nhẹ b¸nh thÐp 4 lần/điểm; V = 2 km/h D469A km 0.1 0.54 0.19 4 T­íi nhùa lÇn 2(1.2Kg/m2) Xe t­íi nhùa D164A T 0.96 13.62 0.07 5 VËn chuyÓn r¶i ®¸ 5/10(12x10-3m3/m2) Xe Huyndai+ThiÕt bÞ r¶i D336 M3 9.6 82.29 0.12 6 Lu nhẹ b¸nh thÐp 4lần/điểm; V = 2 km/h D469A Km 0.1 0.54 0.19 B¶ng tæ hîp ®éi m¸y thi c«ng líp L¸ng nhùa Stt Tªn m¸y HiÖu m¸y Sè m¸y cÇn thiÕt Sè thî m¸y 1 Xe «t« tù ®æ Huyndai 2 2 2 ThiÕt bÞ r¶i D336 1 1 3 Lu nhÑ b¸nh thÐp D469A 2 2 4 Xe t­íi nhùa D164A 1 1 Iv. tæng hîp QU¸ tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng chi tiÕt MẶT ĐƯỜNG STT Tr×nh tù c«ng viÖc Loại m¸y Đợn vị Khối lượng Năng suất Số ca 1 Đào khu«n ¸o ®­êng b»ng m¸y san tự hành D144 m3 281.4 3216 0.09 2 Lu lßng ®­êng b»ng lu nÆng b¸nh thÐp 4 lần/điểm; V=2km/h DU8A Km 0.1 0.5 0.2 3 Vận chuyển CPSC và đổ ®èng HUYNDAI m3 182.8 100 1.83 4 San CPSC D144 m2 800 3805 0.21 5 Lu nhẹ b¸nh thÐp 4 lần/điểm; V = 2 km/h D469A km 0.1 0.59 0.17 6 Lu nặng b¸nh thÐp 10 lần/điểm; V = 3 km/h DU8A km 0.1 0.3 0.33 7 Vận chuyển ®¸ c¬ b¶n ®æ thµnh ®èng ë lßng ®­êng,vµ ®¸ chÌn ®æ t¹i b·i tËp kÕt HUYNDAI m3 172.88 92.58 1.87 8 San ®¸ c¬ b¶n D144 m2 800 3805 0.21 9 Lu nhẹ b¸nh thÐp 8 lần/điểm; V = 1.5 km/h.Nöa l­ît sau t­íi n­íc 2l/m2. D469A1 km 0.1 0.2 0.5 10 Lu nÆng b¸nh thÐp 10lÇn/®iÓm V=2.5km/h.t­íi n­íc 3l/m2.nh÷ng l­ît cuèi cïng r¶i ®¸ 2/4;1/2. DU8A km 0.1 0.25 0.4 11 Lu nặng b¸nh thÐp 6 lần/điểm; V = 3 km/h,r¶i tiÕp ®¸ 5/10 DU8A km 0.1 0.5 0.2 12 Tưới nhựa lÇn 1: 1.5 kg/m2 D164A T 1.2 13.62 0.09 13 VËn chuyÓn vµ r¶i ®¸ 10/16(16x10-3m3/m2) Xe Huyndai+ThiÕt bÞ r¶i D336 m3 12.8 82.29 0.16 14 Lu nhẹ b¸nh thÐp 4 lần/điểm; V = 2 km/h D469A Km 0.1 0.54 0.19 15 T­íi nhùa lÇn 2(1.2Kg/m2) D164A T 0.96 13.62 0.07 16 VËn chuyÓn r¶i ®¸ 5/10(12x10-3m3/m2) Xe Huyndai+ThiÕt bÞ r¶i D336 m3 9.6 82.29 0.12 17 Lu nhẹ b¸nh thÐp 4 lần/điểm; V = 2 km/h D469A Km 0.1 0.54 0.19 v. thèng kª vËt liÖu lµm MẶT ĐƯỜNG STT Loại vật liệu Đơn vị Khối lượng cho 100m Khối lượng cho đoạn tuyến 1 Cấp phối sỏi cuội m3 182.8 3055.1 2 §¸ 4/6 m3 158.32 2646 §¸ 2/4 m3 4.24 70.9 §¸ 1/2 m3 4.4 73.5 §¸ 0.5/1 m3 5.92 98.9 3 Nhùa Tấn 2.16 36.1 4 §¸ 10/16 m3 12.8 213.9 5 §¸ 5/10 m3 9.6 160.4 vI. thµnh lËp ®éi thi c«ng MẶT ĐƯỜNG §éi thi c«ng mÆt ®­êng ®­îc biªn chÕ nh­ sau: • 6 xe « t« tù ®æ HUYNDAI dïng chung; • 1 m¸y san tù hµnh D144; • 2 lu nhÑ b¸nh thÐp D469A; • 2 lu nÆng b¸nh thÐp DU8A; • 1 xe t­íi nhùa D164A; • 1 ThiÕt bÞ r¶i D336; • 25 c«ng nh©n. TiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt mÆt ®­êng ®­îc tr×nh bµy ë b¶n vÏ. Ch­¬ng V tiÕn ®é thi c«ng chung toµn tuyÕn Theo dù kiÕn c«ng t¸c x©y dùng tuyÕn b¾t ®Çu tiÕn hµnh tõ ngµy 3/5/2010 vµ hoµn thµnh gi÷a th¸ng 6. Nh­ vËy ®Ó thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh toµn bé m¸y mãc thi c«ng ®­îc chia lµm c¸c ®éi nh­ sau: §éi 1: Lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ +) C«ng viÖc: Lµm ®­êng t¹m, x©y dùng l¸n tr¹i, dän dÑp, ®µo bá líp h÷u c¬, chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng. +) ThiÕt bÞ m¸y mãc: 1 m¸y kinh vÜ, 1 m¸y thuû b×nh, 2 ñi D271, 25 nh©n c«ng. +) Thêi gian: 8 ngµy. §éi 2: Lµm nhiÖm vô x©y dùng cèng. +) ThiÕt bÞ m¸y mãc: 1m¸y ®µo , 1 cÇn cÈu K51, 1 xe «t« HUYNDAI 12T, 15 nh©n c«ng. +) Thêi gian: 9 ngµy. §éi 3: Lµm nhiÖm vô x©y dùng nÒn ®­êng. +) ThiÕt bÞ m¸y mãc: 2 m¸y ®µo, 4 «t« HUYNDAI 12T, 2 m¸y ñi D271, 1 m¸y san D144, 1 lu nÆng b¸nh thÐp DU8A, 30 nh©n c«ng. +) Thêi gian: 23 ngµy. §éi 4: Lµm nhiÖm vô x©y dùng mÆt ®­êng. +) ThiÕt bÞ m¸y mãc:6 xe «t« HUYNDAI 12T, 2 lu nhÑ b¸nh thÐp D469A, 2 lu nÆng b¸nh thÐp DU8A ,1 m¸y san D144A, 1 xe t­íi nhùa D164A, 1 thiÕt bÞ r¶i D336, 25 nh©n c«ng. §éi hoµn thiÖn: Lµm nhiÖm vô thu dän vËt liÖu, trång cá, c¾m c¸c biÓn b¸o… +) ThiÕt bÞ m¸y mãc : 1 xe « t«, 5 nh©n c«ng, dông cô th« s¬. +) Thêi gian: 4 ngµy. KÕ ho¹ch cung øng vËt liÖu,nhiªn liÖu: + VËt liÖu lµm mÆt ®­êng gåm: CÊp phèi sái cuéi, ®¸ d¨m tiªu chuÈn ®­îc vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr­êng c¸ch 5 Km. + Nhiªn liÖu cung cÊp cho m¸y mãc phôc vô thi c«ng ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi tõng lo¹i m¸y. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæ chøc thi c«ng qua: HÖ sè sö dông m¸y: c¸c m¸y chÝnh ®Òu lµm viÖc víi n¨ng suÊt cao ( n ³ 0.5), sè c«ng nh©n ®­îc sö dông hîp lý.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDAXDD.doc
  • dwgThicongchidao.dwg
  • dwgthicongmat.dwg
  • dwgThicongnen.dwg