Thiết kế xí nghiệp lốp ô tô - Nhà máy cao su Đà Nẵng

Lời mở đầu Đất nước ta đang bước sang một thời kỳ mới về phát triển kinh tế, phát trển công nghiệp đã và sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế. Cùng với nhịp độ phát triển mạnh mẽ của công nghiệp xây dựng nước ta hiện nay, việc xây dựng các công trình bằng thép đang phát triển rộng rãi. Trong tương lai kết cấu thép sẽ là loại kết cấu chủ yếu trong xây dựng hiện đại. Nhu cầu xây dựng các trình công nghiệp bằng thép ngày càng chiếm một vị chí quan trọng. Là một sinh viên trong khoa Xâu Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp, được sự góp ý của thầy giáo Phạm Nhiên, em quyết định chọn đề tài "Thiết kế Xí Nghiệp Lốp Ôtô - Nhà Máy Cao Su Đà Nẵng " làm đề tài cho đồ Án tốt nghiệp của mình. Sau 15 tuần nghiên cứu và việc một cách nghiêm túc được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Phạm Nhiên và thầy giáo Phạm Khắc Xuân, đồ Án tốt nghiệp của em đến nay đã hoàn thành. Dù đã có cố gắng và nổ lực song do thiếu kinh nghiệm thực tế, khả năng về chuyên môn và thời gian có hạn đồng thời tài liệu tham khảo chưa đầy đủ, nên việc đồ án này còn thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Rất mong nhận được sự thông cảm, ý kiến đóng góp của quý thầy cô và những ai quan tâm đến đề tài này. Em xin chân thành cám ơn sự tận tình hướng dẫn của thầy giáo Phạm Nhiên và thầy giáo Phạm Khắc Xuân, cám ơn các thầy cô giáo trong khoa Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp đã trang bị cho em những kiến thức chuyên môn trong thời gian học tập ở trường, cám ơn các anh, chị các khóa trước, các bạn cùng khóa đã đóng góp ý kiến, giúp đỡ cho em hoàn thành Đồ Án Tốt Nghiệp này. MỤC LỤC PHẦN 1 : KIẾN TRÚC Trang I) Sự cần thiết phải đầu tư. II) Địa điểm xây dựng. III) Giải pháp thiết kế. PHẦN 2 : KẾT CẤU Chương 1 : THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ I) Xác định kích thước cơ bản của khung. II) Thiết kế cột khung K5. III) Thiết kế cột khung K1. IV) Thiết kế dàn khung K5. V) Thiết kế dàn cửa rời khung K5. Chương 2 :THIẾT KẾ MÓNG I) Thiết kế móng trục K5. II) Thiết kế móng trục K1. Chương 3 : THIẾT KẾ HỆ GIẰNG I) Thiết kế hệ giằng mái II) Thiết kế hệ giằng cột . III) Thiết kế hệ giằng cửa trời. Chương 4 : THIẾT KẾ DẦM CẦU CHẠY PHẦN 3: THI CÔNG I) Giải pháp thi công công trình. II) Thiết kế biện pháp lắp ghép phần khung công trình. III) Lập tiến độ quá trình thành phần các kết cấu phần khung công trình.

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1840 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế xí nghiệp lốp ô tô - Nhà máy cao su Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chæång3: THIÃÚT KÃÚ HÃÛ GIÀÒNG 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 96000 6000 6000 6000 6000 6000 GIÀÒNG ÂÆÏNG CÆÍA MAÏI GIÀÒNG ÂÆÏNG GIÀÒNG CAÏNH HAÛ I./ Hãû giàòng maïi : Hãû giàòng ngang åí thanh caïnh haû: - Så âäö bäú trê: 1.1.1/ Tênh giàòng nàòm hæåïng ngang âãø chëu læûc gioï. a - Så âoì tênh. Tênh theo hãû thanh xiãn mãöm, tæïc giaí thiãút chè chëu læûc keïo khäng chëu læûc neïn. 6000 6000 6000 6000 6000 30000 A B W1 W W W W1 X1 Â2 Â3 Â1 1 2 3 4 5 6 W X2 * Tênh W vaì W1 W : læûc do cäüt sæåìn tæåìng truyãön vaìo giàòng caïnh haû . Så âäö laìm viãûc cuía cäüt sæåìn tæåìng : Ta coï : q = 0,584 T/m Tênh phaín læûc cuía cäüt sæåìn tæåìng: Duìng phaín læûc âãø tênh, giaíi âæåüc giaï trë RB = 3,84 T Váûy W = RB = 3,84T W1 = W/2 = 1,92T. b - Giaíi daìn : Duìng phæång phaïp taïch màõt + Taïch màõt 1: åY = 0 Þ Â1 = A = 9,6t. åX = 0 Þ D1 = 0 + Taïch màõt 2: åY = 0 Þ X1= (Â1 - W1) å X =0 Þ T1 = X1 / + Taïch màõt 3 åY = 0 Þ Â2 = X1 / åX = 0 Þ D2 = X1 /. + Taïch màõt 4: åY = 0 Þ X2 = (Â2 - W) åX = 0 Þ T2 = ( X2/) + T1 = 13,1t + Taïch màõt 5: åY = 0 Þ Â3 = X2/ = 3,84t åX = 0 Þ D3 = D2 + X2/ = 11,5t + Taïch màõt 6: åX = 0 Þ T3 = T2 = 13,1t åY = W - Â3 = 0 (âuïng). c - Choün tiãút diãûn thanh giàòng: Âäü maînh giåïi haûn [l] Âäúi våïi thanh neïn [l] = 200 Âäúi våïi thanh keïo [l] = 400 - Caïc thanh doüc Â1, Â2, Â3 Choün tiieït diãûn thanh våïi näüi læûc låïn nháút Â1 = 9,6T Coï lx = ly = 600cm Choün L110x8 coï r x = 3,39 cm, F = 17,2 cm2 - Caïc thanh xiãn : + Thanh X1, X2 : coï X1 = 10,86 T ; X2 = 5,43T ;lx = 424cm ; ly = 848cm. Choün L75x50x5 coï rx = 1,43cm ; ry = 2,39cm. 1.1.2/ Tênh thanh giàòng nàòm hæåïng doüc Choün theo yãu cáöu vãö âiãöu kiãûn vãö âäü maính cho pheïp. a - Caïc thanh doüc : choün nhæ thanh chëu neïn . Coï lx = ly = 600cm. Choün L100x7 coï rx = 3,08 b - Caïc thanh xiãn : choün theo thanh chëu keïo. Coï lx = 424cm , ly = 848cm. Choün L75x50x5 coï rx = 1,43cm ; ry = 2,39cm. Hãû giàòng ngang åí thanh caïnh thæåüng. Bäú trê hãû giàòng naìy åí hai bæåïc cäüt âáöu häöi vaì hai bãn khe nhiãût. Tiãút diãûn thanh giàòng choün tæång tæû nhæ hãû giàòng nàòm hæåïng doüc. Hãû giàòng âæïng. Ta bäú trê giàòng âæïng åí nhæîng khoanh coï giàòng hæåïng ngang åí hæåïng haû vaì cæï caïch 3 - 4 daìn vç keìo laûi âàût mäüt hãû giàòng âæïng. 3000 3000 6000 3400 3000 3000 6000 2200 Giàòng âæïng choün theo yãu cáöu âäü maính cho pheïp. [l]=400 Choü 50x5 coï rx = 1,53cm ; ry = 2,53cm. + lx = 1,8m ; ly = 3,7m. + lx = 2,26m ; ly = 4,53m. Caïc thanh chäúng doüc. Caïc thanh chäúng doüc åí âènh daìn, âènh daìn cæía tråìi, âènh cäüt cæía tråìi vaì chán cæía tråìi coï lx = ly = 600cm. Cho L100x7 coï rx = 3,08cm Þ l = 195 < [l] II./ Hãû giàòng cäüt Thanh chäúng âènh cäüt Dáöm cáöu chaûy âènh cäüt 4600 2.1) Giàòng cäüt trãn 2200 a - Så âäö bäú trê b - Så âäö tênh 4600 Hb=0 Ha=9,6t 6000 + Taïch màõt 1 : åX = 0 Þ N13 = åY = 0 Þ N12 = - N13 sina + QA = - 12,09.0,61 + 7,36 = 0 + Taïch màõt 2: åX = 0 Þ N23 = 9,6t + Taïch màõt 3 : åX = 0 Þ N23 - N13cosa = 9,6 - 12,09.0,794 = 0 (âuïng) åY = 0 Þ N34 = N13sina = 7,36t c - Choün tiãút diãûn thanh: - Thanh 1-3, näüi læûc thanh N13 = 12,09t coï lx = 378cm ; ly = 756cm Choün L75x50x5 coï rx = 1,43cm ; ry = 2,39cm ; F = 6,11 cm2. Þ lx = lx/rx = 378/1,43 = 264 < [l] = 400. lY = ly/ry = 756/2,39 = 316 < [l] = 400. s = 12090/6,11 = 1978,7 kg/cm2 < R = 2100kg/cm2. - Thanh 2-3 : coï N23 = -9,6t ; lx = 300cm ; ly = 600cm. Choün L125x90x7 coï rx = 2,29cm ; ry = 4,01cm ; F = 14,1cm2 l max = ly = 600/4,01 = 150 < [l] = 200 Þ j = 0,328 s = 9600/(0,328.14,1) = 2076 kg/cm2 < R = 2100kg/cm2 - Thanh xiãn X1 vaì thanh âæïng  : choün L70x5. - Thanh chäúng âènh cäüt choün L100x7. 2.2) Hãû giàòng cäüt dæåïi: Så âäö tênh: 5400 10800 5400 H1=13,88t Hb=0 Q4 Q1 6000 Tênh näüi læûc caïc thanh.(Duìng phæång phaïp taïch màõt) + Taïch màõt 5: åX = 0 Þ N45 = 13,88/cosa = 13,88/0,743 = 18,67t åY = 0 Þ N53 = - N45sina = - 18,67.0,669 = - 12,5t. + Taïch màõt 4: åX = 0 Þ N43 = -18,67.cosa = -18,67.0,743 = -13,88t + Taïch màõt 3: åX = 0 Þ N31 = 13,88/cosa = 13,88/0,743 = 18,67t Choün tiãút diãûn: - Thanh 1-3: N13 = 18,67t ; lx = 404cm ; ly = 807cm Choün L110x70x6,5 coï rx = 2cm ; ry = 3,53cm ; F = 9,59cm2. lx = 404/2 = 202 < [l] = 400 ly = 807/3,53 = 227 < [l] = 400. s = 18670/9,59 = 1947 kg/cm2 < R = 2100kg/cm2. - Thanh 4-5: N45 = 18,67t ; lx = 404cm ; ly = 807cm Choün giäúng thanh 1-3. - Thanh 4-3 : N43 = - 13,88t ; lx = 300cm ; ly = 600cm Choün L140x90x8 coï rx = 2,58cm ; ry = 4,49cm ; F = 18cm2 lmax = ly = 600/4,49 = 134 < [l] = 200 Þ j = 0,401 s = 13880/(0,401.18) = 1923 kg/cm2 < R = 2100kg/cm2 - Thanh 5-6 choün nhæ thanh 4-3. III. HÃÛ GIÀÒNG CÆÍA MAÏI: 1. Giàòng caïnh thæåüng: Bäú trê åí hai âáöu vaì hai bãn khe nhiãût âäü. Tiãút diãûn caïc thanh choün giäúng nhæ thanh caïnh thæåüng cuía daìn maïi Thanh xiãn L75 x 50 x 5 ; thanh doüc L100 x 7 2. Giàòng âæïng cæía maïi: Bäú trê hãû giàòng naìy åí hai âáöu cæía maïi vaì bãn khe nhiãût âäü Tiãút diãûn thanh giàòng giàòng choün nhæ thanh giàòng âæïng cæía maïi 3. Caïc thanh chäúng: Bäú trê åí noïc cæía maïi, âènh cäüt cæía maïi vaì chán cæía maïi, chäúng suäút chiãöu daìi cuía khäúi nhiãût âäü. Tiãút diãûn thanh chäúng : L 100 x 7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • dockc~hegiang.doc
 • dwgDANk5.dwg
 • dock5.doc
 • dockc~cuatroi.doc
 • dockc~dcc.doc
 • dockientruc.doc
 • docloimodau.doc
 • dwgmatbang.dwg
 • dwgmatcat.dwg
 • dwgMatdung.dwg
 • dwgMCB-B.dwg
 • xlsnl,dan.xls
 • docthicong.doc