Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 : 2004 cho Xí nghiệp Ruthimex 1 – Công ty Cao Su Thống Nhất

LỜI NÓI ĐẦU Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới, một tương lai đầy triển vọng và thách thức. Cùng với sự phát triển đời sống kinh tế_ xã hội, môi trường cũng đang bị biến động theo chiều hướng ngày càng xấu dần mà nguyên nhân sâu xa là do sự thải bỏ các chất thải một cách vô tội vạ ra môi trường tự nhiên từ các cơ sở sản xuất, xí nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp Nếu chúng ta không có những biện pháp thích hợp, không quan tâm, bảo vệ môi trường tự nhiên thì trong tương lai chúng ta sẽ tự hủy diệt chính mình. Trước tình hình đó, tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã soạn thảo và cho ra đời bộ tiêu chuẩn ISO 14000 nhằm đưa ra một hệ thống Quản Lý Môi Trường và Tài Nguyên một cách hiệu quả. Tại Việt Nam, nhằm bảo vệ môi trường và tạo thuận lợi cho việc hội nhập Quốc tế, nhà nước ta đã soạn thảo ra bộ TCVN 14000 dựa theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14000, trong đó có TCVN ISO 14001. Tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004 đã và đang được các doanh nghiệp quan tâm và đưa vào áp dụng trong công ty của mình. Tuy nhiên, việc áp dụng tiêu chuẩn này còn khá mới mẻ đối với các công ty, doanh nghiệp ở nước ta. Với mục đích muốn tìm hiểu việc thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 cho một doanh nghiệp cụ thể và tuyên truyền việc áp dụng ISO 14001 cho các doanh nghiệp trong nước, tôi quyết định thực hiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài : “Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 : 2004 cho Xí nghiệp Ruthimex 1 – Công ty Cao Su Thống Nhất “. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 2 1.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2 1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2 1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 1.3.1. Khảo sát thực tế 3 1.3.2. Tham khảo tài liệu 3 1.3.3. Phương pháp phân tích xử lý số liệu 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.5. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 3 CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001 4 2.1. GIỚI THIỆU ISO 4 2.1.1. Lịch sử ISO 4 2.1.2. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 4 2.2. HỆ THỐNG QUẢN LY MÔI TRƯỜNG – ISO 14001 6 2.3. NHỮNG LỢI ÍCH THU ĐƯỢC KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001 7 2.4. MÔ HÌNH ISO 14001 10 CHƯƠNG 3 : TÌNH HÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14001 TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 12 3.1. TRÊN THẾ GIỚI 12 3.2. TẠI VIỆT NAM 16 CHƯƠNG 4 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 18 4.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 18 4.1.1. Địa điểm xây dựng 18 4.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 18 4.1.3. Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự 21 4.1.3.1. Sơ đồ tổ chức của công ty 21 4.1.3.2. Nhân sự của công ty 21 4.1.3.3. Sơ đồ tổ chức của xí nghiệp Ruthimex 1 23 4.1.4. Lĩnh vực sản xuất 24 4.1.4.1. Các sản phẩm chính 24 4.1.4.2. Công nghệ 24 4.2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP RUTHIMEX 1 25 4.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI XÍ NGHIỆP RUTHIMEX 1 30 4.3.1. Loại hình sản xuất chính 30 4.3.2. Các loại nguồn ô nhiễm tiêu biểu 31 4.3.3. Các nguồn thải chính 31 4.4. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI XÍ NGHIỆP RUTHIMEX 1 32 4.4.1. Kết quả đánh giá môi trường tại xí nghiệp Ruthimex 1 32 4.4.1.1. Các yếu tố vi khí hậu 32 4.4.1.2. Các yếu tố vật lý 33 4.4.1.3. Tiếng ồn 34 4.4.1.4. Hơi khí độc 34 4.4.2. Các giải pháp quản lý môi trường đã áp dụng tại xí nghiệp 35 CHƯƠNG 5 : XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001 : 2004 CHO XÍ NGHIỆP RUTHIMEX 1 38 5.1. KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG CẦN KIỂM SOÁT 38 5.1.1. Nhận diện các khía cạnh môi trường cần kiểm soát 38 5.1.1.1. Cách nhận diện khía cạnh môi trường cần kiểm soát 38 5.1.1.2. Bảng nhận diện khía cạnh môi trường cần kiểm soát 38 5.1.2. Xác định khía cạnh môi trường đáng kể 38 5.1.2.1. Cách xác định khía cạnh môi trường đáng kể 38 5.1.2.2. Bảng xác định khía cạnh môi trường đáng kể 39 5.1.2.3. Bảng kê khía cạnh môi trường đáng kể 40 5.2. NỘI DUNG CÁC TÀI LIỆU THUỘC HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 41 5.2.1. Chính sách môi trường ( 4.2 ) 41 5.2.1.1. Nội dung 41 5.2.1.2. Hình thức phổ biến 41 5.2.1.3. Kiểm tra 42 5.2.2. Khía cạnh môi trường ( 4.3.1 ) 42 5.2.2.1. Mục đích 42 5.2.2.2. Phạm vi 42 5.2.2.3. Lưu đồ 43 5.2.2.4. Yêu cầu chung 43 5.2.2.5. Hồ sơ 44 5.2.3. Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác ( 4.3.2 ) 45 5.2.3.1. Phạm vi 45 5.2.3.2. Lưu đồ 45 5.2.3.3. Yêu cầu và trách nhiệm 46 5.2.4. Mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình quản lý môi trường ( 4.3.3 ) 47 5.2.4.1. Mục tiêu và chỉ tiêu 47 5.2.4.2. Chương trình quản lý môi trường 48 5.2.5. Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn ( 4.4.1 ) 53 5.2.6. Năng lực, đào tạo và nhận thức ( 4.4.2 ) 54 5.2.6.1. Nhu cầu đào tạo 54 5.2.6.2. Nhu cầu nhận thức 54 5.2.6.3. Yêu cầu và trách nhiệm đối với đào tạo và nhận thức 55 5.2.6.4. Yêu cầu và trách nhiệm về năng lực 55 5.2.6.5. Nội dung chính của tài liệu đào tạo 55 5.2.7. Thông tin liên lạc ( 4.4.3 ) 56 5.2.7.1. Thông tin nội bộ 56 5.2.7.2. Tiếp nhận thông tin 57 5.2.7.3. Thông tin ra bên ngoài 57 5.2.8. Hệ thống tài liệu ( 4.4.4 ) 57 5.2.9. Kiểm soát tài liệu ( 4.4.5) 58 5.2.10. Kiểm soát điều hành ( 4.4.6 ) 59 5.2.10.1. Cách thực hiện 59 5.2.10.2. Quy định chung 59 5.2.10.3. Hướng dẫn kiểm soát điều hành 59 5.2.11. Chuẩn bị đối phó với tình trạng khẩn cấp ( 4.4.7 ) 66 5.2.11.1. Nhận dạng các sự cố khẩn cấp về môi trường 67 5.2.11.2. Hành động chuẩn bị đối với các sự cố khẩn cấp về môi trường 68 5.2.11.3. Hành động ứng phó đối với các sự cố khẩn cấp về môi trường 69 5.2.12. Giám sát và đo lường ( 4.5.1 ) 70 5.2.12.1. Sử dụng nước, năng lượng 70 5.2.12.2. Sử dụng hoá chất 70 5.2.12.3. Bụi, hơi, khí thải, vi khí hậu 70 5.2.12.4. Nước thải 71 5.2.12.5. Chất thải rắn 71 5.2.13. Đánh giá sự tuân thủ ( 4.5.2 ) 71 5.2.14. Sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa ( 4.5.3 ) 72 5.2.15. Kiểm soát hồ sơ ( 4.5.4 ) 72 5.2.16. Đánh giá nội bộ ( 4.5.5 ) 73 5.2.17. Xem xét của ban lãnh đạo ( 4.6 ) 74 CHƯƠNG 6 : ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀO XÍ NGHIỆP RUTHIMEX 1 75 CHƯƠNG 7 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 2744 | Lượt tải: 25download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 : 2004 cho Xí nghiệp Ruthimex 1 – Công ty Cao Su Thống Nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI NOÙI ÑAÀU Chuùng ta ñang soáng trong moät kyû nguyeân môùi, moät töông lai ñaày trieån voïng vaø thaùch thöùc. Cuøng vôùi söï phaùt trieån ñôøi soáng kinh teá_ xaõ hoäi, moâi tröôøng cuõng ñang bò bieán ñoäng theo chieàu höôùng ngaøy caøng xaáu daàn maø nguyeân nhaân saâu xa laø do söï thaûi boû caùc chaát thaûi moät caùch voâ toäi vaï ra moâi tröôøng töï nhieân töø caùc cô sôû saûn xuaát, xí nghieäp, nhaø maùy, khu coâng nghieäp … Neáu chuùng ta khoâng coù nhöõng bieän phaùp thích hôïp, khoâng quan taâm, baûo veä moâi tröôøng töï nhieân thì trong töông lai chuùng ta seõ töï huûy dieät chính mình. Tröôùc tình hình ñoù, toå chöùc Tieâu chuaån hoùa Quoác teá ñaõ soaïn thaûo vaø cho ra ñôøi boä tieâu chuaån ISO 14000 nhaèm ñöa ra moät heä thoáng Quaûn Lyù Moâi Tröôøng vaø Taøi Nguyeân moät caùch hieäu quaû. Taïi Vieät Nam, nhaèm baûo veä moâi tröôøng vaø taïo thuaän lôïi cho vieäc hoäi nhaäp Quoác teá, nhaø nöôùc ta ñaõ soaïn thaûo ra boä TCVN 14000 döïa theo tieâu chuaån Quoác teá ISO 14000, trong ñoù coù TCVN ISO 14001. Tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 ñaõ vaø ñang ñöôïc caùc doanh nghieäp quan taâm vaø ñöa vaøo aùp duïng trong coâng ty cuûa mình. Tuy nhieân, vieäc aùp duïng tieâu chuaån naøy coøn khaù môùi meû ñoái vôùi caùc coâng ty, doanh nghieäp ôû nöôùc ta. Vôùùi muïc ñích muoán tìm hieåu vieäc thieát laäp heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo ISO 14001 cho moät doanh nghieäp cuï theå vaø tuyeân truyeàn vieäc aùp duïng ISO 14001 cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc, toâi quyeát ñònh thöïc hieän khoùa luaän toát nghieäp vôùi ñeà taøi : “Thieát laäp heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo ISO 14001 : 2004 cho Xí nghieäp Ruthimex 1 – Coâng ty Cao Su Thoáng Nhaát “. CHÖÔNG 1 MÔÛ ÑAÀU 1.1. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU Nghieân cöùu caùc noäi dung vaø yeâu caàu cuûa boä tieâu chuaån ISO 14000 vaø ISO 14001 : 2004 Phaân tích vaø ñaùnh giaù caùc thuaän lôïi vaø khoù khaên trong vieäc aùp duïng HTQLMT theo tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 cuûa caùc doanh nghieäp . Thieát laäp HTQLMT theo tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 taïi coâng ty nhaèm giuùp coâng ty traùnh, giaûm thieåu hoaëc kieåm soaùt ñöôïc nhöõng taùc ñoäng moâi tröôøng baát lôïi do hoaït ñoäng, saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa mình gaây ra, tuaân thuû ñöôïc caùc yeâu caàu phaùp luaät vaø nhöõng yeâu caàu khaùc maø coâng ty phaûi thöïc hieän, hoã trôï coâng ty lieân tuïc caûi tieán keát quaû hoaït ñoäng moâi tröôøng . 1.2. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Chöông 1 : Môû ñaàu Chöông 2 : Giôùi thieäu sô löôïc veà tieâu chuaån ISO 14001 Chöông 3 : Tình hình aùp duïng tieâu chuaån ISO 14001 treân theá giôùi vaø taïi Vieät Nam Chöông 4 : Giôùi thieäu chung veà Coâng ty Chöông 5 : Xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ISO 14001 : 2004 cho Xí nghieäp Ruthimex 1 Chöông 6 : Ñaùnh giaù sô boä khaû naêng aùp duïng caùc taøi lieäu cuûa heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng vaøo Xí nghieäp Ruthimex 1 Chöông 7 : Keát luaän vaø kieán nghò 1.3. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 1.3.1. Khaûo saùt thöïc teá 1.3.2. Tham khaûo taøi lieäu 1.3.3. Phöông phaùp phaân tích xöû lyù soá lieäu . 1.4. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Ñòa ñieåm nghieân cöùu : Xí nghieäp Ruthimex 1 - Coâng ty Cao Su Thoáâng Nhaát. Thôøi gian nghieân cöùu : töø 01/10/2007 ñeán 22/12/2007 Ñoái töôïng nghieân cöùu : Caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm, dòch vuï, caùc phoøng ban lieân quan ñeán vaán ñeà moâi tröôøng . 1.5. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän trong moät thôøi gian ngaén vaø hieän taïi Coâng ty chöa xaây döïng vaø aùp duïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo ISO 14000. Caùc bieän phaùp kieåm soaùt moâi tröôøng ñöôïc xaây döïng döïa treân lyù thuyeát kieåm soaùt vaø ngaên ngöøa oâ nhieãm vaø heä thoáng döõ lieäu saün coù cuûa Coâng ty maø khoâng theå tieán haønh ño ñaïc theâm. Keát quaû ñeà taøi chöa ñöôïc vaän duïng vaøo thöïc teá. Do ñoù, noäi dung thöïc hieän cuûa ñeà taøi chæ nhaèm ñöa ra caùc ñònh höôùng cho Coâng ty, laøm tieàn ñeà cho vieäc xaây döïng vaø aùp duïng ISO 14000 vaøo trong quaûn lyù moâi tröôøng taïi doanh nghieäp sau naøy. Caùc keát quaû thöïc hieän moâi tröôøng, hieän taïi, chöa theå xaùc ñònh ñöôïc. CHÖÔNG 2 GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ TIEÂU CHUAÅN ISO 14001 2.1. GIÔÙI THIEÄU ISO 2.1.1. Lòch söû ISO ISO thaønh laäp naêm 1946 Truï sôû taïi Geneva Coù treân 12000 tieâu chuaån Treân 100 nöôùc thaønh vieân Laø moät toå chöùc phi chính phuû (NGO), goàm 165 nhaân vieân cuûa 25 nöôùc, 200 hoäi ñoàng treân khaép theá giôùi. 2.1.2. Boä tieâu chuaån ISO 14000 Boä tieâu chuaån ISO 14000 ñem ñeán caùch tieáp caän heä thoáng cho vieäc quaûn lyù moâi tröôøng, nhaèm thieát laäp HTQLMT vaø cung caáp caùc coâng cuï hoã trôï coù lieân quan nhö : kieåm toaùn moâi tröôøng, nhaõn moâi tröôøng, phaân tích chu trình soáng cuûa saûn phaåm, caùc khía caïnh moâi tröôøng trong tieâu chuaån saûn phaåm, … cho caùc doanh nghieäp vaø caùc toå chöùc cô sôû khaùc ñeå quaûn lyù taùc ñoäng cuûa hoï ñoái vôùi moâi tröôøng, ngaên ngöøa oâ nhieãm vaø lieân tuïc caûi tieán moâi tröôøng vôùi söï cam keát cuûa laõnh ñaïo vaø söï tham gia coù yù thöùc cuûa moïi thaønh vieân cuûa cô sôû töø ngöôøi saûn xuaát tröïc tieáp ñeán caùc caùn boä quaûn lyù. Boä tieâu chuaån ISO 14000 ñeà caäp ñeán 6 lónh vöïc sau : Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ( EMS ) Kieåm toaùn moâi tröôøng ( EA ) Ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng moâi tröôøng ( EPE ) Ghi nhaõn moâi tröôøng ( EL ) Ñaùnh giaù chu trình soáng cuûa saûn phaåm ( LCA ) Caùc khía caïnh moâi tröôøng veà tieâu chuaån saûn phaåm ( EAPS ) Sô ñoà 1 : Boä tieâu chuaån ISO 14000 2.2. HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG – ISO 14001 Tieâu chuaån ISO 14001 cuï theå hoùa nhöõng yeâu caàu ñoái vôùi moät HTQLMT. Theo ñoù, moät toå chöùc seõ ñöôïc moät toå chöùc thöù 3 khaùc chöùng nhaän. Noù ñöa ra caùc yeâu caàu maø toå chöùc ñoù phaûi thoûa maõn neáu muoán ñöôïc beân thöù 3 chöùng nhaän. Nhöõng yeâu caàu ñoù bao goàm : Phaùt trieån chính saùch moâi tröôøng. Nhaän thöùc veà caùc khía caïnh moâi tröôøng. Xaây döïng nhöõng quy ñònh phaùp luaät vaø nhöõng yeâu caàu coù lieân quan. Phaùt trieån caùc muïc tieâu veà moâi tröôøng. Xaây döïng vaø duy trì chöông trình moâi tröôøng nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñeà ra. Thöïc hieän HTQLMT bao goàm ñaøo taïo, laäp taøi lieäu, kieåm soaùt hoaït ñoäng vaø chuaån bò ñoái phoù vôùi tình traïng khaån caáp. Theo doõi, ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng bao goàm caû ghi cheùp. Thuû tuïc thanh tra HTQLMT. Xem xeùt HTQLMT nhaèm quyeát ñònh tính thích hôïp, töông xöùng vaø hieäu quaû cuûa noù. Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng – ISO 14001 : Aùp duïng cho moïi loaïi hình saûn phaåm. Vieäc thöïc hieän laø töï nguyeän. Söï thaønh coâng phuø hôïp vaøo cam keát cuûa moïi boä phaän, caù nhaân lieân quan. HTQLMT seõ khoâng töï baûo ñaûm cho keát quaû moâi tröôøng toái öu Trôï giuùp cho baûo veä moâi tröôøng vaø phoøng ngöøa oâ nhieãm. Tieâu chuaån ISO 14001 aùp duïng cho baát kyø toå chöùc naøo mong muoán : Thieát laäp, thöïc hieän, duy trì vaø caûi tieán moät HTQLMT. Töï ñaûm baûo söï phuø hôïp cuûa mình vôùi chính saùch moâi tröôøng ñaõ coâng boá Chöùng minh söï phuø hôïp ñoù cho toå chöùc khaùc. Ñöôïc chöùng nhaän phuø hôïp cho HTQLMT cuûa mình do moät soá toå chöùc beân ngoaøi caáp. Töï xaùc ñònh vaø tuyeân boá phuø hôïp vôùi tieâu chuaån naøy. 2.3. NHÖÕNG LÔÏI ÍCH THU ÑÖÔÏC KHI AÙP DUÏNG HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG THEO TIEÂU CHUAÅN ISO 14001 Tinh giaûn thuû tuïc, haïn cheá truøng laép : Vieäc aùp duïng moät tieâu chuaån Quoác teá duy nhaát coù theå laøm giaûm bôùt nhöõng coâng vieäc kieåm ñònh do khaùch haøng, caùc nhaø chöùc traùch tieán haønh. Moät khi traùnh ñöôïc nhöõng yeâu caàu khoâng nhaát quaùn, caùc taäp ñoaøn ña quoác gia coù theå tieát kieäm ñöôïc chi phí thanh tra, xaùc nhaän caùc yeâu caàu khoâng nhaát quaùn . Naâng cao hình aûnh cuûa doanh nghieäp : Vieäc thöïc hieän moät HTQLMT phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ISO 14001 vaø hoaøn thaønh thuû tuïc ñaêng kyù 3 beân ( toå chöùc kinh doanh, nhaø tö vaán, nhaø chöùng nhaän) raát coù theå trôû thaønh nhu caàu thöïc teá trong hoaït ñoäng kinh doanh. Caùc khaùch haøng nöôùc ngoaøi coù theå yeâu caàu nhaø cung caáp ôû caùc nöôùc baùn haøng phaûi ñaêng kyù thöïc hieän ISO 14001. Yeâu caàu naøy coù theå giuùp cho coâng ty tieâu thuï saûn phaåm cuûa mình treân toaøn theá giôùi . Ñaùp öùng nhu caàu kinh teá - xaõ hoäi : Caùc coâng ty ñeàu muoán ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty coå ñoâng, bao goàm caùc nhaø ñaàu tö, coâng chuùng vaø caùc chuyeân traùch veà moâi tröôøng. Vieäc ñaêng kyù ISO 14001 coù theå ñaùp öùng nhu caàu cuûa coâng chuùng veà traùch nhieäm cuûa coâng ty. Caùc coâng ty vôùi caùc chöông trình HTQLMT ñaõ ñaêng kyù theo tieâu chuaån ISO 14001 coù theå tranh thuû ñöôïc loøng tin cuûa coâng chuùng khi thoâng baùo raèng, hoï tuaân thuû nhöõng quy ñònh chung vaø tieáp tuïc caûi tieán HTQLMT cuûa mình. Vieäc ñaêng kyù ISO 14001 coù theå chöùng minh raèng, moät toå chöùc ñaõ cam keát vaø ñaùng ñöôïc tin caäy veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán moâi tröôøng. Lôïi ích noäi boä : Moät HTQLMT phuø hôïp vôùi ISO 14001 coù khaû naêng laøm cho toå chöùc tieát kieäm ñöôïc chi phí thoâng qua vieäc caûi thieän moâi tröôøng trong caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc. Qua vieäc thöïc hieän HTQLMT, noù seõ laøm giaûm bôùt moät soá tröôøng hôïp vi phaïm vaø taêng cöôøng tính höõu hieäu cuûa caùc hoaït ñoäng trong coâng ty. Noù seõ goùp phaàn haïn cheá laõng phí, ngaên ngöøa oâ nhieãm, thuùc nay vieäc söû duïng caùc hoùa chaát vaø vaät lieäu thay theá ít ñoäc haïi hôn tröôùc, tieát kieäm naêng löôïng, giaûm chi phí thoâng qua giaûi phaùp taùi cheá … Noù cuõng coù theå taïo thuaän lôïi cho vieäc xin caùc giaáy pheùp khaùc . ISO 14001 coù theå cung caáp moät cô cheá ñeå kieåm soaùt caùc phöông phaùp quaûn lyù hieän coù, hôïp nhaát nhöõng heä thoáng rieâng reõ hoaëc xaây döïng nhöõng heä thoáng môùi. Noù cuõng giuùp cho caùc coâng ty theo doõi, ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän cuûa mình. Noù hoã trôï vieäc ñaøo taïo caùc nhaân vieân veà traùch nhieäm cuûa hoï ñoái vôùi vieäc baûo veä vaø caûi thieän moâi tröôøng. Moät HTQLMT höõu hieäu coù theå hôïp nhaát nhöõng HTQL hieän höõu ñeå tieát giaûm kinh phí vaø tình traïng choàng cheùo coâng vieäc . Phoøng traùnh oâ nhieãm : Vieäc aùp duïng ISO 14001 treân quy moâ Quoác teá seõ taïo ra nhöõng ñieàu kieän öu ñaõi ñeå trieån khai caùc hoaït ñoäng phoøng traùnh oâ nhieãm. Neáu aùp duïng heä thoáng ISO 14001, caùc coâng ty coù theå traùnh ñöôïc tình traïng thöôøng xuyeân bò ñoäng nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng. Moät chöông trình HTQLMT seõ phaân tích roõ nguyeân nhaân oâ nhieãm moâi tröôøng vaø ñeà ra bieän phaùp ñeå phoøng choáng oâ nhieãm trong chöông trình hoaït ñoäng cuûa coâng ty . Maáu choát cuûa vieäc ñeà phoøng oâ nhieãm ôû choã, tieán haønh coâng vieäc keát hôïp caùc vaán ñeà moâi tröôøng, chieán dòch kinh doanh vaø hoaït ñoäng taùc nghieäp. Vieäc ñeà phoøng oâ nhieãm coù taùc duïng laøm giaûm chi phí thoâng qua vieäc tieát kieäm nguyeân vaät lieäu vaø naêng löôïng. Neáu chæ kieåm soaùt haäu quaû maø khoâng theo chöông trình HTQLMT thì chæ tieát kieäm ñöôïc nhöõng khoaûn tieàn phaït veà vieäc gaây oâ nhieãm moâi tröôøng maø thoâi . Baûo veä moâi tröôøng toát hôn : Moät HTQLMT hoaøn chænh seõ giuùp caùc toå chöùc thöïc hieän toát chöông trình baûo veä moâi tröôøng cuûa mình. Nhöõng yeáu toá cô baûn cuûa ISO 14001 khoâng taïo thaønh moät chöông trình hoaøn chænh ñeå baûo veä moâi tröôøng nhöng chuùng seõ taïo thaønh moät cô sôû cho chöông trình aáy. Söùc eùp cuûa coå ñoâng, söï caïnh tranh thò töôøng, söï khuyeán khích vaø thöøa nhaän cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc ñang taïo neân nhöõng ñieàu kieän öu tieân cho nhieàu coâng ty coù theå ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích toát ñeïp trong vieäc baûo veä moâi tröôøng . Ñaït lôïi theá caïnh tranh : Moät toå chöùc coù HTQL hôïp nhaát vôùi moät HTQLMT thì coù cô cheá ñeå caân baèng vaø hoøa hôïp giöõa lôïi ích kinh teá vaø moâi tröôøng. Caùc lôïi ích kinh teá cuõng coù theå ñöôïc xaùc ñònh ñeå minh chöùng cho caùc beân höõu quan veà giaù trò cuûa hoaït ñoäng QLMT hôïp lyù ñoái vôùi toå chöùc. Ñieàu naøy cuõng ñoàng thôøi cung caáp cho toå chöùc cô hoäi ñeå gaén keát caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu moâi tröôøng vôùi caùc keát quaû taøi chính cuï theå, vì vaäy noù ñaûm baûo ñöôïc nguoàn löïc luoân coù saün ñeå duøng cho nhöõng haïng muïc coâng vieäc taïo ra lôïi ích lôùn nhaát vöøa caû veà maët taøi chính cuõng nhö veà moâi tröôøng. Moät khi ñaõ aùp duïng HTQLMT thì toå chöùc coù theå giaønh ñöôïc nhöõng lôïi theá caïnh tranh ñaùng keå . Ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa phaùp luaät : Vieäc xöû lyù hieäu quaû seõ giuùp ñaït ñöôïc nhöõng tieâu chuaån do luaät phaùp quy ñònh vaø vì vaäy, taêng cöôøng uy tín cuûa doanh nghieäp. Chöùng chæ ISO 14001 laø moät baèng chöùng minh thöïc teá toå chöùc ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu phaùp luaät veà moâi tröôøng, mang ñeán uy tín cho toå chöùc. 2.4. MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG Hình 1: Moâ hình heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14001 Trong moâ hình ta thaáy coù 5 yeáu toá chính : Chính saùch Keá hoaïch Xaây döïng vaø thöïc hieän Kieåm tra vaø haønh ñoäng khaéc phuïc Xem xeùt cuûa ban laõnh ñaïo Taát caû nhöõng yeáu toá naøy töông taùc vôùi nhau taïo thaønh moät khung thoáng nhaát nhö treân, moät phöông phaùp heä thoáng ñeå caûi thieän moâi tröôøng vôùi keát quaû laø toaøn boä heä thoáng ñeàøu ñöôïc caûi tieán lieân tuïc. Nhö trong hình veõ mieâu taû, caùc yeáu toá naøy ñöôïc xaây döïng hoã trôï laãn nhau, vôùi baäc ñaàu tieân laø chính saùch moâi tröôøng – neàn taûng hoã trôï cho toaøn boä sô ñoà khung cuûa HTQLMT vöõng maïnh. Baát cöù sai xoùt hoaëc yeáu ñieåm naøo ñeàu aûnh höôûng ñeán toaøn boä heä thoáng. Moâ hình minh hoïa raát roõ yù töôûng “ caûi tieán lieân tuïc” laø caûi tieán taát caû caùc yeáu toáù cuûa HTQLMT, vôùi vieäc caûi tieán lieân tuïc HTQLMT, toå chöùc coù theå ñaït ñöôïc vieäc caûi tieán keát quaû hoaït ñoäng moâi tröôøng, ñaây laø lôïi ích maø toå chöùc coù ñöôïc khi thöïc hieän ISO 14001. CHÖÔNG 3 TÌNH HÌNH AÙP DUÏNG TIEÂU CHUAÅN ISO 14001 TREÂN THEÁ GIÔÙI VAØ TAÏI VIEÄT NAM 3.1. TREÂN THEÁ GIÔÙI ISO 14001 trôû thaønh tieâu chuaån quoác teá veà quaûn lyù moâi tröôøng ñöôïc haàu heát caùc quoác gia treân theá giôùi aùp duïng laøm tieâu chuaån quoác gia veà quaûn lyù moâi tröôøng Qua cuoäc ñieàu tra veà tieâu chuaån ISO cho thaáy ñeán cuoái thaùng 10 naêm 2004, ñaõ coù 74.004 chöùng nhaän ISO 14001 ñöôïc caáp treân toaøn theá giôùi, taêng 20.384 so vôùi naêm tröôùc. Soá löôïng caùc quoác gia ñaït chöùng nhaän ISO ngaøy caøng taêng, trong ñoù Nhaät Baûn laø nöôùc coù soá coâng ty ñaït chöùng nhaän cao nhaát . Thaùng 4 naêm 2005, soá löôïng chöùng nhaän ISO 14001 laø 88.800 chöùng nhaän, chæ trong 6 thaùng soá chöùng nhaän ñaõ taêng 14.796. Theo thöù töï xeáp haïng ISO 14001 thaùng 4 naêm 2005 ñöôïc ghi nhaän : Nhaät Baûn : 18.104 chöùng nhaän Trung Quoác : 8.865 chöùng nhaän Taây Ban Nha : 6.523 chöùng nhaän Anh : 6.223 chöùng nhaän YÙ : 5.304 chöùng nhaän Myõ : 4.671 chöùng nhaän Ñöùc : 4.440 chöùng nhaän Thuïy Ñieån : 3.716 chöùng nhaän Haøn Quoác : 2.610 chöùng nhaän Phaùp : 2.607 chöùng nhaän Tính ñeán thôøi ñieåm cuoái naêm 2006 ñaàu naêm 2007, soá löôïng chöùng nhaän ISO 14001 ñöôïc caáp treân toaøn theá giôùi laø 129.031 chöùng nhaän. Qua ñoù ta thaáy, soá löôïng chöùng nhaän ñaõ taêng leân qua moãi naêm. Ñieàu naøy theå hieän söï caàn thieát vaø thieát thöïc cuûa tieâu chuaån ISO 14001 ñoái vôùi taát caû caùc quoác gia trong xu theá hoäi nhaäp theá giôùi.  Döïa theo baûng soá lieäu treân ta thaáy, quoác gia coù soá löôïng chöùng nhaän ISO 14001 cao nhaát theá giôùi vaãn laø Nhaät Baûn vôùi 21.779 chöùng nhaän, taêng 3.675 chöùng nhaän so vôùi thaùng 4 naêm 2005. Trung Quoác cuõng laø nöôùc coù soá löôïng chöùng nhaän ISO 14001 taêng ñaùng keå, töø 8.865 chöùng nhaän naêm 2005 taêng leân 18.979 naêm 2007 YÙ ñaõ vöôït töø vò trí thöù 5 leân thöù 4 ( voán laø vò trí cuûa Anh, naêm nay Anh tuït xuoáng vò trí thöù 8 ). Haøn Quoác ñaõ vöôït töø vò trí thöù 9 leân thöù 6, ñöùng sau Myõ. Baûng 1 : Caùc quoác gia coù soá löôïng chöùng nhaän ISO 14001 cao nhaát theá giôùi ( tính ñeán ñaàu naêm 2007 ) STT Quoác gia Soá löôïng chöùng nhaän ISO 14001  1 Nhaät Baûn 21.779  2 Trung Quoác 18.979  3 Taây Ban Nha 11.205  4 YÙ 9.825  5 Myõ 8.081  6 Haøn Quoác 5.893  7 Ñöùc 5.800  8 Anh 5.400  9 Thuïy Ñieån 4.865  10 Phaùp 3.629  3.2. TAÏI VIEÄT NAM : ISO 14001 ra ñôøi vaøo naêm 1996 vaø ñaõ ñöôïc aùp duïng ôû nhieàu quoác gia treân theá giôùi, trong ñoù coù Vieät Nam. Maëc duø coâng taùc baûo veä moâi tröôøng cuûa nöôùc ta khoâng cao baèng caùc nöôùc phaùt trieån, nhöng ngaøy caøng coù nhieàu toå chöùc ôû nöôùc ta ñaõ aùp duïng hoaëc tieáp caän vôùi ISO 14001. Beân caïnh ñoù, trong nhöõng naêm gaàn ñaây, xu theá hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø theá giôùi ngaøy caøng maïnh meõ, ñaõ naâng cao nhaän thöùc cuûa caùc doanh nghieäp nöôùc ta trong nhieàu lónh vöïc, trong ñoù vaán ñeà veà moâi tröôøng cuõng ñöôïc quan taâm ñaëc bieät. Tuy nhieân, aùp duïng HTQLMT ñoái vôùi Vieät Nam laø moät vaán ñeà coøn khaù môùi meû vaø haïn cheá do noù coù lieân quan ñeán nhieàu vaán ñeà nhö raøo caûn kyõ thuaät, hay lôïi ích cuûa vieäc ñaêng kyù aùp duïng boä tieâu chuaån cho caùc coâng ty coøn ít bieát ñeán ôû Vieät Nam. Moät soá doanh nghieäp Vieät Nam aùp duïng nhö laø moät caùch ñoái phoù hoaëc ñeå nhaèm vaøo muïc ñích quaûng caùo. Do ñoù, vai troø cuûa chính phuû cuõng ñöôïc nhìn nhaän nhö laø moät yeáu toá quan troïng ñoái vôùi vieäc aùp duïng HTQLMT ôû Vieät Nam. Vieäc söû duïng moät caùch töï nguyeän caùc HTQLMT vaø caùc quy ñònh quaûn lyù cuûa Chính phuû caàn ñöôïc boå sung cho nhau ñeå vieäc aùp duïng ñöôïc roäng raõi vaø hieäu quaû hôn. Tính ñeán cuoái naêm 2007, Vieät Nam coù khoaûng 250 toå chöùc ñaït ñöôïc chöùng nhaän ISO 14001. Phaàn lôùn trong soá naøy ñeàu laø caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Neáu so vôùi con soá treân 100.000 doanh nghieäp treân caû nöôùc thì soá doanh nghieäp ñaït tieâu chuaån quoác teá coøn quaù ít (250/100.000 * 100 % = 2,5%). Trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, soá löôïng chöùng nhaän ISO 14001 cuûa Vieät Nam vaãn ít hôn so vôùi caùc quoác gia nhö : Thaùi Lan ( 1369 chöùng nhaän ), Singapore (716 chöùng nhaän ), Malaysia ( 598 chöùng nhaän ), Indonesia ( 381 chöùng nhaän ), Philippines ( 367 chöùng nhaän ) Nhö ñaõ noùi ôû treân, xu höôùng toaøn caàu hoùa ngaøy caøng phaùt trieån trong nhieàu lónh vöïc trong ñoù coù moâi tröôøng vaø thò tröôøng. Töø choã chæ laø nhaân toá boå trôï vieäc quaûn lyù moâi tröôøng ñaõ trôû thaønh moät phaàn khoâng theå thieáu ñöôïc trong moïi hoaït ñoäng kinh doanh. Ñoái vôùi caùc coâng ty naêng ñoäng, vieäc quaûn lyù moâi tröôøng ñaõ trôû thaønh moät chieán löôïc, chöù khoâng phaûi laø moät söï baét buoäc. Baûng 2 : Thoáng keâ caùc coâng ty taïi Vieät Nam ñöôïc chöùng nhaän ISO 14001 (tính töø 01/01/2000 ñeán 01/11/2007) (Nguoàn : www.vpc.org.vn) ( Phuï luïc 1 ) Baûng 3 : Danh saùch caùc toå chöùc chöùng nhaän ISO 14001 taïi Vieät Nam (Nguoàn : www.google.com.vn) ( Phuï luïc 2 ) CHÖÔNG 4 GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÂNG TY 4.1. TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY 4.1.1. Ñòa ñieåm xaây döïng Ñòa chæ coâng ty: 64/6 Luyõ Baùn Bích, Phöôøng Taân Thôùi Hoaø, Quaän Taân Phuù, TP. HCM Ñieän thoaïi: 08. 961 2568- Fax: 08. 961 2234 Email: ruthimex@hcm.fpt.vn Website : www.ruthimex.com 4.1.2. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty Tieàn thaân cuûa Coâng ty Cao Su Thoáng Nhaát laø Xí nghieäp Coâng tö Hôïp doanh Kyõ ngheä Cao su Ñoäc laäp ñöôïc thaønh laäp ngaøy 01-08-l978. Qua nhieàu laàn caûi toå, saép xeáp laïi, ñeán ngaøy 19-05-1981 Xí nghieäp ñöôïc taùch ra laøm 3 xöôûng laø Xöôûng Coâng tö Hôïp Doanh Cao su Tieán Boä 3, 4 vaø 5. Naêm 1986, Xöôûng Coâng tö Hôïp doanh Cao su Tieán Boä 4 ñöôïc saùp nhaäp vaøo Xöôûng Coâng tö Hôïp doanh Cao su Tieán Boä 5 thaønh Xí nghieäp Coâng tö Hôïp doanh Cao su Thoáng Nhaát. Ngaøy 25-06-1992 theo chuû tröông cuûa Nhaø nöôùc, caùc taøi saûn cuûa chuû cuõ ñöôïc hoaøn traû vaø thöïc hieän quoác höõu hoùa caùc taøi saûn vaéng chuû, Xí nghieäp ñöôïc ñoåi teân laø Xí nghieäp Quoác doanh Cao su Thoáng Nhaát, tröïc thuoäc Lieân hieäp Xí nghieäp Cao su - Sôû Coâng nghieäp Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Ngaøy 01-02-1994 Xí nghieäp Quoác doanh Cao su Thoáng Nhaát taùch ra thaønh Xí nghieäp haïch toaùn ñoäc laäp tröïc thuoäc Sôû Coâng Nghieäp TP. HCM. Ngaøy 26-04-1994 Xí nghieäp ñöôïc UBND TP.HCM ñoåi teân thaønh Coâng ty Cao su Thoáng Nhaát coù giaáy pheùp xuaát nhaäp khaåu tröïc tieáp. Trong caùc naêm 1994, 1998, 2000 Coâng ty Cao su Thoáng Nhaát tieáp nhaän theâm ba ñôn vò saûn xuaát kinh doanh : Coâng ty Cô Khí Tieâu Duøng (saùp nhaäp ngaøy 20-08-1994); Xí nghieäp Saûn xuaát Hoaù maøu (saùp nhaäp ngaøy 27-05-1998); Nhaø maùy Thuûy Tinh Saøi Goøn (saùp nhaäp ngaøy 11-07-2000). Qua quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, Coâng ty ñaõ khoâng ngöøng phaùt trieån vaø khaúng ñònh ñöôïc vò trí cuûa mình taïi thò tröôøng noäi ñòa vaø xuaát khaåu. Hieän coâng ty ñang laø moät trong nhöõng nhaø saûn xuaát lôùn nhaát veà caùc loaïi saûn phaåm phuï tuøng cao su kyõ thuaät taïi Vieät Nam. Coâng ty hieän coù boán xí nghieäp tröïc thuoäc laø xí nghieäp Ruthimex 1, xí nghieäp Ruthimex 2, xí nghieäp Ruthimex 3 vaø xí nghieäp giaøy nöõ thôøi trang. Hieän coâng ty coù hai xí nghieäp thöïc hieän quaûn lyù theo heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001 : 2000 laø xí nghieäp Ruthimex 1 vaø xí nghieäp Ruthimex 3, trong ñoù xí nghieäp Ruthimex 3 chæ thöïc hieän nhöng khoâng chöùng nhaän coøn xí nghieäp Ruthimex 1 thì nhaän ñöôïc chöùng nhaän ISO 9002 :1994 vaøo ngaøy 06/03/1999, ñeán ngaøy 06/03/2002 xí nghieäp ñaõ chuyeån ñoåi sang ISO 9001 : 2000. Naêm 2006, coâng ty baét ñaàu cho trieån khai, xaây döïng, aùp duïng vaø tieán tôùi chöùng nhaän TS 16949 taïi Ruthimex 1. Coâng ty chuû yeáu saûn xuaát saûn phaåm chaát löôïng cao ñeå xuaát khaåu sang UÙc, New Zealand, Anh, Chaâu AÂu, Nhaät Baûn, Myõ… vôùi kim ngaïch xuaát khaåu chieám khoaûng 80% doanh thu cuûa coâng ty. Caùc khaùch haøng chính cuûa coâng ty: Gulf Rubber, Sanyo, Meiwa, Fujikura, Harada, Elextrolux, Moen, Ford, … Ñoái thuû caïnh tranh cuûa coâng ty chuû yeáu laø caùc coâng ty cao su ôû Malaysia, Thaùi Lan, Trung Quoác… Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh töø naêm 2003 ñeán nay : Coâng ty cao su Thoáng Nhaát laø moät trong nhöõng doanh nghieäp nhaø nöôùc laøm aên coù hieäu quaû vôùi toác ñoä taêng tröôûng trung bình haèng naêm khoaûng 16%. Giaù trò haøng hoaù xuaát khaåu chieám treân 80% doanh thu moãi naêm, thò tröôøng xuaát khaåu chính cuûa coâng ty laø UÙc, New Zealand, Anh, Chaâu AÂu, Nhaät Baûn, Myõ. Coâng ty ñaõ vaø ñang nhaän ñöôïc nhöõng hôïp ñoàng xuaát khaåu oån ñònh, ñaûm baûo vieäc laøm lieân tuïc (saûn xuaát ba ca) cho ngöôøi lao ñoäng ñoàng thôøi goùp phaàn taêng nguoàn thu ngoaïi teä cho thaønh phoá. Vôùi nhöõng thaønh quaû noåi baät maø coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc, naêm 2005 coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc danh hieäu doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu uy tín. 4.1.3. Sô ñoà toå chöùc vaø boá trí nhaân söï 4.1.3.1. Sô ñoà toå chöùc cuûa coâng ty 4.1.3.2. Nhaân söï cuûa coâng ty Trình ñoä nhaân vieân : coâng ty coù 1 ngöôøi trình ñoä Thaïc só, 45 ngöôøi coù trình ñoä Ñaïi hoïc, 30 ngöôøi coù trình ñoä Cao ñaúng vaø 30 ngöôøi trình ñoä Trung caáp, coøn laïi laø trình ñoä caáp 3 trôû xuoáng . Chính saùch nhaân söï : coâng ty coù nhöõng chính saùch ñeå khuyeán khích nhaân vieân laøm vieäc nhö haøng thaùng ñeàu coù bình baàu A, B, C vaø khen thöôûng, nhöõng saùng kieán cuûa nhaân vieân duø nhoû ñeàu ñöôïc xem xeùt vaø ñeà nghò khen thöôûng. Coâng ñoaøn coâng ty, toå chöùc ñaïi dieän cho ngöôøi lao ñoäng, hoaït ñoäng coù hieäu quaû nhaèm ñaûm baûo caùc cheá ñoä chính saùch cho ngöôøi lao ñoäng caû veà thu nhaäp vaø ñieàu kieän laøm vieäc, khuyeán khích tinh thaàn laøm vieäc chuû ñoäng saùng taïo cuûa nhaân vieân. 4.1.3.3. Sô ñoà toå chöùc cuûa xí nghieäp Ruthimex 1 4.1.4. Lónh vöïc saûn xuaát 4.1.4.1. Caùc saûn phaåm chính Caùc saûn phaåm chính cuûa Coâng ty cao su Thoáng Nhaát goàm: Phuï tuøng cao su kyõ thuaät chòu caùc ñieàu kieän ñaëc bieät nhö: nhieät ñoä cao, laïnh, moâi tröôøng acid, kieàm, daàu môõ, chòu thôøi tieát, ozone, cao su choáng chaùy, cao su caùch ñieän… ñöôïc söû duïng trong caùc ngaønh coâng noâng nghieäp, khai thaùc khoaùng saûn, xaây döïng, oâtoâ, y teá, thöïc phaåm, ñieän maùy, caáp thoaùt nöôùc, daân duïng … Caùc loaïi ñeá giaøy cao su Giaøy nöõ thôøi trang cao caáp Caùc loaïi boät maøu coâng nghieäp söû duïng trong ngaønh in, sôn, cao su, nhöïa … Saûn phaåm chính maø xí nghieäp Ruthimex 1 saûn xuaát laø cao su ñeá giaøy vaø phuï tuøng cao su kyõ thuaät. Tuy nhieân gaàn ñaây do caùc coâng ty saûn xuaát giaøy thöôøng töï saûn xuaát ñeá giaøy thay vì thueâ ngoaøi nhö tröôùc ñaây neân xí nghieäp khoâng coøn saûn xuaát loaïi saûn phaåm naøy nöõa maø chæ saûn xuaát moät loaïi saûn phaåm chính laø phuï tuøng cao su kyõ thuaät. Nguyeân lieäu chính ñeå saûn xuaát saûn phaåm goàm: cao su thieân nhieân (mua trong nöôùc); caùc loaïi cao su toång hôïp nhö SBR, BR, CR, NBR, EPDM, Silicone … vaø caùc nguyeân lieäu hoaù chaát nhö: than ñen, chaát xuùc tieán, chaát phoøng laõo… ñöôïc nhaäp khaåu töø caùc nhaø saûn xuaát noåi tieáng nhö Bayer, Nippon Zeon, JSR… 4.1.4.2. Coâng ngheä Muïc tieâu cuûa coâng ty laø saûn xuaát saûn phaåm coù chaát löôïng cao ñeå xuaát khaåu neân coâng ty raát quan taâm ñeán vieäc naâng cao trình ñoä coâng ngheä. Baèng chöùng laø trong nhöõng naêm vöøa qua coâng ty khoâng ngöøng ñaàu tö vaøo hieän ñaïi hoaù maùy moùc thieát bò nhö: ñaàu tö mua maùy CNC ñeå cheá taïo khuoân, chuyeån töø saûn xuaát treân maùy eùp baèng sang saûn xuaát treân maùy bôm tieâm, cheá taïo thaønh coâng maùy eùp ñoâi… Baûng 4 : Teân moät soá loaïi thieát bò ôû xí nghieäp Ruthimex 1 TEÂN THIEÁT BÒ NÖÔÙC SAÛN XUAÁT  Maùy CNC Nhaät  Caùc thieát bò thöû nghieäm Nhaät  Maùy eùp cao su kyõ thuaät 2 taàng Ñaøi Loan  Maùy eùp cao su kyõ thuaät 4 taàng Lieân Xoâ  Maùy eùp cao su kyõ thuaät Ba Lan, Vieät Nam  Maùy bôm keo Ñaøi Loan  Maùy löu hoaù lieân tuïc Ñaøi Loan  Maùy eùp thuyû löïc Vieät Nam  Maùy luyeän kín Ñaøi Loan  Maùy caùn hôû Lieân Xoâ  Maùy caùn Ñaøi Loan  Maùy eùp ñoâi Ñaøi Loan  Loø haáp Ñaøi Loan  Maùy veä sinh khuoân Vieät Nam  Maùy eùp EVA 6 taàng Vieät Nam  Maùy caét ñònh hình cao su Vieät Nam  4.2. QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT CUÛA XÍ NGHIEÄP RUTHIMEX 1 Baûng 5 : Quy trình saûn xuaát cuûa Xí nghieäp Ruthimex 1 TRAÙCH NHIEÄM SÔ ÑOÀ QUY TRÌNH TAØI LIEÄU LIEÂN QUAN  P. Kinh teá GÑ xí nghieäp RUTHIMEX1 Nhaân vieân keá hoaïch Phaân xöôûng 1 Phaân xöôûng 1 Phaân xöôûng 1 Phaân xöôûng 1 Phaân xöôûng 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Khoâng ñaït ñaït (7) Hôïp ñoàng/ ñôn ñaët haøng Phieáu saûn xuaát Phieáu xuaát vaät tö Phieáu xuaát vaät tö theo baû keo Phieáu saûn xuaát Phieáu xuaát vaät tö Phieáu xuaát vaät tö theo baû keo Döï tính soá ngaøy caàn sx vaø ñính keøm vaøo phieáu XVT Voâ soá lieäu leân baûng theo doõi ñôn haøng ñeå GÑXN1 xem xeùt ngaøy leân khuoân sx Phieáu XVT Coâng thöùc PT.BM.001 HD caân ñong Phieáu XVT theo baû keo Keá hoaïch caân nguyeân lieäu Theû kho caân ñong Thuû tuïc nhaän bieát, xñ nguoàn goác KT, thöû nghieäm SP TT k/s SP ko phuø hôïp TT haønh ñoäng khaéc phuïc, phoøng ngöøa TC kieåm tra caân ñong Phieáu kieåm tra caân ñong HD caùn luyeän voâ boät theo coâng thöùc Phieáu caùn luyeän  Phaân xöôûng 2 Phaân xöôûng 2 Phaân xöôûng 2 Phaân xöôûng 2 Phaân xöôûng 2 Toå gheùp khuoân KT ca Phaân xöôûng 2 Phaân xöôûng 3 Phaân xöôûng 3 Phaân xöôûng 4 QC QC Toå BB QC QC Thuû kho Phaân xöôûng 1 QC NV keá hoaïch NV keá hoaïch Toå gheùp khuoân Kyõ thuaät ca P. Kinh teá Toå tröôûng bao bì QC sx giao haøng Boä phaän lieân quan QC ñôït 2 QC xaùc xuaát giao haøng P. Kinh teá Thuû kho (8) (9) Ko ñaït (10) ko ñaït ñaït ñaït (11) (13) (12) (14) (15) (16) (17) Ko ñaït (18) (19) (20) (21) Ko ñuû (22) (23) (24) ñaït (25) Khoâng ñat ñaït (26) HD chia keo boät HD caùn luyeän voâ chaát löu hoùa theo coâng thöùc Phieáu caùn luyeän TC kieåm tra hoãn hôïp HD kieåm tra tyû troïng HD kieåm tra ñoä cöùng HD kieåm tra ñoä cöùng caùch nhieät HD kieåm tra thöû ñoát chaùy TC kieåm tra Rheometer, Mooney HD kieåm tra Rheometer HD kieåm tra Mooney Phieáu theo doõi coâng thöùc HD löu hoùa cho töøng MSSP Phieáu theo doõi quaù trình thöû nghieäm SP Baûng baùo caùo keát quaû thöû SP HD ñònh hình cho töøng MSSP Phieáu ñònh hình theo töøng ca HD veä sinh khuoân ñöa vaøo sx Phieáu theo doõi leân khuoân HD coâng vieäc cuûa thuû kho Theû kho BTP Phieáu theo doõi saûn xuaát Theû nhaän daïng theo soá thöù töï caây keo HD löu hoùa cho töøng SP Phieáu kieåm tra nhieät ñoä Phieáu kieåm tra loø ñaàu ca Soå baùo söï coá CL SP Bieân baûn söûa chöõa khuoân vaø maùy TC kieåm tra SP HD hoaøn taát theo töøng nhoùm hoaëc töøng MSSP cuï theå TC kieåm tra SP Phieáu kieåm tra SP Soå baùo söï coá CL SP Phieáu theo doõi xöû lyù SP khoâng phuø hôïp Theû nhaän daïng theo soá thöù töï caây keo HD vaù vaø naâng caáp SP Thuû tuïc kieåm tra SP Quy ñònh nhöõng SP k/tra laàn 2 HD kieåm tra roø ræ HD postcure, luoäc HD xöû lyù beà maët SP baèng axit TC kieåm tra SP HD ñoùng boä SP Thuû tuïc xeáp dôõ, löu kho, baûo quaûn, giao haøng - HD k/soaùt SP nhaäp kho - Phieáu nhaäp kho thaønh phaåm - Theû kho thaønh phaåm QC voâ soá lieäu chaùnh phaåm theo bieåu maãu NV keá hoaïch tröø daàn soá löôïng caàn sx treân baèng theo doõi ñôn haøng Phieáu baùo ngöng sx HD haï khuoân Phieáu haï khuoân Packing list Thuû tuïc haønh ñoäng khaéc phuïc, phoøng ngöøa Keát quaû kieåm tra theo QC.BM.005 HD kieåm tra xaùc xuaát tröôùc khi giao haøng Quy ñònh kieåm tra xaùc xuaát Inspection audit report Baùo caùo kieåm tra xaùc xuaát khoâng ñaït Packing list Caùc hoà sô kieåm tra khaùc theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng  Ngoaøi nhöõng hoaït ñoäng naèm trong quy trình saûn xuaát chính, moät soá caùc hoaït ñoäng phuï trôï haøm chöùa caùc khía caïnh moâi tröôøng hoaëc coù khaû naêng gaây ra caùc taùc ñoäng moâi tröôøng nhö sau: Baûo trì thieát bò : Coâng taùc söûa chöõa vaø baûo döôõng toát, toå chöùc phaân coâng traùch nhieäm haøng ngaøy kieåm tra hoaït ñoäng cuûa maùy moùc vaø ñònh kyø haøng thaùng baûo döôõng ñaûm baûo cho maùy hoaït ñoäng . Löu tröõ baûo quaûn nguyeân vaät lieäu – hoaù chaát – thaønh phaåm : Kho nguyeân vaät lieäu : löu tröõ baûo quaûn cao su, chaát ñoän. Kho ñaët taïi phaân xöôûng caân ñong. Kho hoaù chaát : hoaù chaát ñöôïc löu tröõ baûo quaûn thoaùng maùt, khoâ raùo, ñöôïc saép xeáp goïn gaøng, ngaên naép vaø coù gaén phieáu nhaän daïng. Kho hoaù chaát ñaët taïi phaân xöôûng caân ñong. Kho thaønh phaåm : saûn phaåm sau khi kieåm tra chaát löôïng vaø voâ bao bì seõ ñöôïc chuyeån sang kho thaønh phaåm. Kho ñöôïc ñaët ngoaøi khu vöïc saûn xuaát. Hoaït ñoäng vaän chuyeån : Xí nghieäp coù moät xe foklift chaïy baèng xaêng duøng ñeå vaän chuyeån nguyeân - nhieân vaät lieäu vaøo kho baûo quaûn löu tröõ vaø vaän chuyeån saûn phaåm sang kho thaønh phaåm. Ngoaøi ra, coøn coù caùc xe ñaåy tay duøng ñeå vaän chuyeån nguyeân – nhieân vaät lieäu sau khi caân ñong ñeán boä phaän saûn xuaát. Caùc xe foklift baèng tay duøng ñeå vaän chuyeån, naâng, ñaåy khuoân. Sinh hoaït cuûa caùn boä, coâng nhaân vieân trong quaù trình saûn xuaát : Do ñaëc tính cuûa quaù trình saûn xuaát, phaùt sinh nhieàu buïi, nhieät … Xí nghieäp ñaõ trang bò taïi moãi boä phaän caùn luyeän vaø caân ñong moät voøi nöôùc saïch ñeå coâng nhaân röûa maët, tay chaân. Taïi moãi boä phaän saûn xuaát ñeàu coù moät heä thoáng loïc nöôùc uoáng cho coâng nhaân. Canteen cuûa Xí nghieäp chæ ñeå cho coâng nhaân aên uoáng chöù khoâng coù baát kyø moät hoaït ñoäng naáu nöôùng naøo, côm do Xí nghieäp hôïp ñoàng vôùi beân ngoaøi ñem vaøo. 4.3. HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TAÏI XÍ NGHIEÄP RUTHIMEX 1 4.3.1. Loaïi hình saûn xuaát chính : Phuï tuøng cao su kyõ thuaät phuïc vuï cho caùc ngaønh coâng nghieäp, daân duïng; ngaønh caáp thoaùt nöôùc; ngaønh ñieän, ñieän töû, ñieän maùy; xe maùy, oâtoâ. 4.3.2. Caùc loaïi nguoàn oâ nhieãm tieâu bieåu Chaát thaûi cuûa Xí nghieäp bao goàm caùc loaïi nhö sau : Chaát thaûi khoâng nguy haïi : dechet (rìa cao su), bao bì, pallet, raùc vaên phoøng, … Chaát thaûi nguy haïi: hoaù chaát thaûi, ñeøn, möïc in, daàu nhôùt boâi trôn vaø chaát thaûi hoaït ñoäng baûo trì…. Chaát thaûi loûng : nöôùc laøm maùt, nöôùc giaûi nhieät keo, hoùa chaát. Chaát thaûi khí : hôi dung moâi, hoaù chaát, buïi. Nhìn chung, caùc loaïi chaát thaûi treân ñeàu coù aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng . Caùc nguoàn oâ nhieãm khaùc : Tieáng oàn: töø caùc thieát bò, caùn luyeän, löu hoaù …. Nhieät: quaù trình caùn luyeän, ñònh hình, löu hoaù. Ñoä rung: töø vaän haønh thieát bò. 4.3.3. Caùc nguoàn thaûi chính LOAÏI VÒ TRÍ MÖÙC ÑOÄ GHI CHUÙ  KHÍ THAÛI  Hôi axit Khu vöïc xöû lyù axit Nguy hieåm  Hôi dung moâi höõu cô Khu vöïc phoøng sôn Raát nguy hieåm  Hôi Tricloetylene Khu vöïc xöû lyù loõi kim loaïi Raát nguy hieåm  Khoùi thaûi Maùy luyeän kín Maùy caùn Maùy löu hoùa   NÖÔÙC THAÛI  Nöôùc thaûi tính axit Khu vöïc xöû lyù axit   Nöôùc thaûi töø quaù trình giaûi nhieät keo Khu vöïc caùn luyeän, ñònh hình   CHAÁT THAÛI  Bao bì nilon, giaáy   Caën sôn   Vaûi lau   Sôn ñoå  Baát thöôøng  Hoùa chaát ñoå  Baát thöôøng  Daàu hoùa deûo cao su ñoå  Baát thöôøng  Nhôùt boâi trôn roø ræ   CAÙC NGUOÀN THAÛI KHAÙC  OÀn Khu vöïc caùn luyeän, löu hoaù   Nhieät Khu vöïc caùn luyeän, ñònh hình, löu hoaù   Rung Khu vöïc caùn luyeän, ñònh hình, löu hoaù   4.4. HIEÄN TRAÏNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG TAÏI XÍ NGHIEÄP RUTHIMEX 1 4.4.1. Keát quaû ñaùnh giaù moâi tröôøng taïi xí nghieäp Ruthimex 1 4.4.1.1. Caùc yeáu toá vi khí haäu Soá TT Vò trí ño Nhieät ñoä ( 0C) Ñoä aåm ( % ) Toác ñoä gioù ( m/s )  Phaân xöôûng 4   1 2 3 4 - Khu vöïc hoaøn taát - Khu vöïc löu hoùa Maùy löu hoùa 274 Maùy löu hoùa 270 Maùy löu hoùa 262 35 35,5 35,6 36 57 56 55 55 0,2 0,3 0,3 0,2  Phaân xöôûng 2   5 6 7 8 9 10 - Maùy oùi - Maùy caùn maøu - Maùy caùn kín - Maùy oùi 2 ñoä cöùng - Maùy caùn ñen - Maùy oùi baùnh 35 34,8 34,7 35,4 35 34,7 58 59 61 58 62 63 1,2 2 1,5 0,6 1,5 0,2  Xöôûng löu hoùa   11 12 13 14 15 16 - Maùy löu hoùa + ñaàu + giöõa + cuoái - Khu vöïc bao bì - Khu vöïc caét loõi - Khu vöïc QC 35 35,5 35,6 34 33 33 60 61 60 58 59 58 0,3 0,2 0,2 1,2 0,5 0,6  Xöôûng 5   17 18 - Maùy CNC + ñaàu + cuoái 33 33 65 64 0,2 0,2  Nhieät ñoä ngoaøi trôøi luùc 9h30’ 32   Tieâu chuaån veä sinh cho pheùp 3733 QÑ_BYTeá ngaøy 10/10/2002 ≤ 32 ≤ 80 0,5 – 2  ( Nguoàn : Trung taâm söùc khoûe coäng ñoàng vaø moâi tröôøng ) 4.4.1.2. Caùc yeáu toá vaät lyù Soá TT Vò trí ño Aùnh saùng ( Lux ) Tieáng oàn ( dBA ) Buïi ( mg/m3 )  Phaân xöôûng 4   1 2 3 4 - Khu vöïc hoaøn taát - Khu vöïc löu hoùa Maùy löu hoùa 274 Maùy löu hoùa 270 Maùy löu hoùa 262 1400-1500 930-950 860-870 740-750 71-72 72-73 72-73 0,6 0,7 0,7  Phaân xöôûng 2   5 6 7 8 9 10 - Maùy oùi - Maùy caùn maøu - Maùy caùn kín - Maùy oùi 2 ñoä cöùng - Maùy caùn ñen - Maùy oùi baùnh 500-510 520-550 900-920 3000-3200 550-570 740-750 82-83 82-84 82-84 84-85 Leq 87 81-82 1 0,8 1,2 0,7 1,8 1,5  Xöôûng löu hoùa   11 12 13 14 15 16 - Maùy löu hoùa + ñaàu + giöõa + cuoái - Khu vöïc bao bì - Khu vöïc caét loõi - Khu vöïc QC 500-510 120-140 500-510 800-850 300-400 1200-1300 72-73 74-75 74-75 0,6 0,7  Xöôûng 5   17 18 - Maùy CNC + ñaàu + cuoái 500-510 440-450 70-72 74-75  Tieâu chuaån veä sinh cho pheùp 3733 QÑ_BYTeá ngaøy 10/10/2002 ≥ 500 ≤ 85 4  ( Nguoàn : Trung taâm söùc khoûe coäng ñoàng vaø moâi tröôøng ) 4.4.1.3. Tieáng oàn : Phaân tích theo taàn soá Vò trí ño Möùc aùp aâm chung (dBA) Möùc aùp aâm ôû caùc daûi taàn (Hz)   16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  TCVS cho pheùp 3733 QÑ-BYTeá ngaøy 10/10/2002 85  99 92 86 83 80 78 76 74  Xí nghieäp 1 - Maùy caùn luyeän cao su 83,4 8,8 33,7 56,6 68,8 71,6 76 79,1 77,5 71,6 60,8  Toång coäng       ( Nguoàn : Trung taâm söùc khoûe coäng ñoàng vaø moâi tröôøng ) 4.4.1.4. Hôi khí ñoäc Vò trí ño SO2 Total Hydrocarbon  - Maùy eùp 274 - Maùy eùp 268 - Maùy eùp 262 - Maùy caùn 171 - Maùy caùn ñen - Maùy eùp 44 - Maùy eùp 47 - Maùy eùp 005 - Maùy eùp 021 - Maùy phay 0,55 0,3 0,22 0,15 0,6 0,3 0,4 0,38 0,42 35  Tieâu chuaån veä sinh cho pheùp 3733 QÑ_BYTeá ngaøy 10/10/2002 10 mg/m3 300 mg/m3  ( Nguoàn : Trung taâm söùc khoûe coäng ñoàng vaø moâi tröôøng ) Nhaän xeùt : Nhieät ñoä : cao hôn tieâu chuaån veä sinh (TCVS) töØ 1 – 4 0C Ñoä aåm : ñaït TCVS Toác ñoä gioù : coøn moät soá vò trí chöa ñaït TCVS nhö khu vöïc löu hoùa, khu vöïc maùy CNC AÙnh saùng : ñaït TCVS tröø vò trí maùy löu hoùa giöõa coøn thieáu aùnh saùng Tieáng oàn : ñaït TCVS Noàng ñoä buïi : ñaït TCVS Hôi hoùa chaát : khí SO2, Hydrocarbon ñeàu ñaït TCVS cho pheùp . 4.4.2. Caùc giaûi phaùp quaûn lyù moâi tröôøng ñaõ aùp duïng taïi xí nghieäp Xí nghieäp ñaõ aùp duïng moät soá giaûi phaùp sau : Maùy huùt buïi kín : Buïi ñöôïc huùt vaøo xiclon sau ñoù qua tuùi vaûi, khí bay leân thoaùt ra ngoaøi, buïi ñöôïc giöõ laïi. Maùy ñöôïc ñònh kyø veä sinh. Trang bò taïi caùc maùy maøi saûn phaåm. Maùy huùt buïi : Buïi vaø nhieät theo ñöôøng oáng vaøo xiclon, taïi ñaây buïi thoâ ñöôïc giöõ laïi. Sau ñoù, tieáp tuïc qua 4 phuy coù chuïp tuùi vaûi, khí ñöôïc loïc qua tuùi vaûi vaø thoaùt ra ngoaøi, buïi ñöôïc giöõ laïi ( loïc tinh ) Trang bò ñeå huùt buïi vaø nhieät töø maùy luyeän kín vaø maùy caùn. Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi : Nöôùc thaûi chaûy vaøo caùc phuy chöùa cho laéng caën thoâ, sau ñoù nöôùc trong chaûy qua phuy coù caùt, soûi roài tieáp tuïc ñöôïc xöû lyù ôû phuy coù than hoaït tính cuoái cuøng ñöôïc xaû ra moâi tröôøng. Phaàn nöôùc caën ôû caùc phuy chöùa ñöôïc chaûy vaøo caùc phuy coù löôùi loïc caën, ñaùy coù caùt, soûi, ñaù than sau ñoù ñöôïc xöû lyù ôû phuy coù than hoaït tính cuoái cuøng ñöôïc xaû ra ngoaøi moâi tröôøng. Trang bò ñeå xöû lyù nöôùc thaûi töø quaù trình giaûi nhieät keo tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng. Thaùp giaûi nhieät : nöôùc sau khi laøm maùt maùy ( t0 = 37 – 380C ) theo ñöôøng oáng vaø ñöôïc ñöa leân thaùp. Taïi ñaây, coù quaït ñeå thoåi nhieät laøm nguoäi nöôùc sau ñoù nöôùc ñöôïc phaân taùn ñeàu thaønh nhieàu taàng vaø rôi xuoáng boàn chöùa. Ñoàng thôøi nöôùc gieáng cuõng ñöôïc bôm vaøo boàn chöùa roài bôm trôû laïi caùc maùy ñeå laøm maùt ( t0 = 25 – 270C ) Caùnh taûn nhieät : ñöôïc thieát keá daïng toå ong, nöôùc chaûy tuaàn hoaøn coù nhieäm vuï laøm maùt phoøng. Phoøng kín, nhieät ñoä cao ñöôïc trang bò quaït thoåi khí noùng ra ngoaøi ñoàng thôøi khoâng khí töø ngoaøi vaøo seõ qua caùnh taûn nhieät vaø mang theo hôi nöôùc do ñoù laøm giaûm nhieät ñoä trong phoøng. Raùc thaûi : ñöôïc thu gom vaøo baõi raùc cuûa xí nghieäp. Xí nghieäp hôïp ñoàng vôùi beân caàn taùi cheá ñònh kyø 2 ngaøy thu gom 1 laàn ( 1,2 taán raùc thaûi bao goàm : dechet, bao bì giaáy, bao nilon ñöïng hoùa chaát …) Caùc giaûi phaùp treân tuy chöa xöû lyù caùc chaát thaûi ñaït tieâu chuaån nhöng cuõng goùp phaàn ñaùng keå vaøo vieäc giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng taïi Xí nghieäp. Ñoàng thôøi, tieát kieäm ñöôïc moät khoaûn chi phí töø vieäc söû duïng thaùp giaûi nhieät ñeå hoaøn löu nöôùc laøm maùt maùy . Phoøng chaùy chöõa chaùy : Do ñaëc ñieåm cuûa caùc quaù trình saûn xuaát trong xí nghieäp coù döï tröõ raát nhieàu loaïi hoùa chaát khaùc nhau, nguyeân vaät lieäu vaø saûn phaåm cuõng laø chaát höõu cô deã chaùy nhö : sôn, daàu … Coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy taïi xí nghieäp chaáp haønh töông ñoái toát. Moãi phaân xöôûng ñeàu ñöôïc trang bò phöông tieän chöõa chaùy ñaày ñuû nhö bình chöõa chaùy, maët naï baûo hoä vaø baûng höôùng daãn thöïc hieän khi xaûy ra chaùy, noå. Caùn boä, coâng nhaân vieân ñeàu ñöôïc ñaøo taïo kyõ veà chuyeân moân nghieäp vuï. Phoøng chaùy chöõa chaùy vaø an toaøn lao ñoäng ñöôïc xí nghieäp öu tieân haøng ñaàu. An toaøn lao ñoäng : Xí nghieäp luoân quan taâm ñeán vieäc huaán luyeän nhaéc nhôû veà coâng taùc an toaøn lao ñoäng, chaùy noå moät caùch thöôøng xuyeân. Taïi moãi loaïi maùy moùc ñeàu coù baûng höôùng daãn vaän haønh cho coâng nhaân thöïc hieän. Ngoaøi ra, xí nghieäp coøn trang bò ñaày ñuû caùc thieát bò baûo hoä lao ñoäng cho ngöôøi lao ñoäng nhö bao tay, khaåu trang, nuùt tai choáng oàn … Xí nghieäp ñaõ mua baûo hieåm y teá cho taát caû caùn boä, coâng nhaân vieân vaø ñöôïc ñònh kyø kieåm tra söùc khoûe 1 naêm/ laàn. Ñoái vôùi coâng nhaân vieân laøm vieäc trong moâi tröôøng ñoäc haïi, ñöôïc kieåm tra 1 naêm / 2 laàn. Ngoaøi ra ñeå giaûi quyeát kòp thôøi khi coù söï coá tai naïn xaûy ra, xí nghieäp ñaõ trang bò 1 phoøng y teá luoân coù 1 caùn boä y teá thöôøng tröïc. CHÖÔNG 5 XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG ISO 14001 : 2004 CHO XÍ NGHIEÄP RUTHIMEX 1 5.1. KHÍA CAÏNH MOÂI TRÖÔØNG CAÀN KIEÅM SOAÙT 5.1.1. Nhaän dieän caùc khía caïnh moâi tröôøng caàn kieåm soaùt 5.1.1.1. Caùch nhaän dieän khía caïnh moâi tröôøng caàn kieåm soaùt Choïn löïa hoaït ñoäng, saûn phaåm, dòch vuï ( haøng ngaøy vaø ñònh kyø ) Phaân tích ñaàu vaøo, ñaàu ra cuûa caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm, dòch vuï. Xaùc ñònh moïi khía caïnh moâi tröôøng. Xaùc ñònh taùc ñoäng moâi tröôøng. 5.1.1.2. Baûng nhaän dieän khía caïnh moâi tröôøng caàn kieåm soaùt Baûng xaùc ñònh khía caïnh moâi tröôøng cuûa taát caû caùc hoaït ñoäng caùc boä phaän/phoøng/ban trong xí nghieäp ñöôïc theå hieän trong Phuï luïc 7A. 5.1.2. Xaùc ñònh khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå 5.1.2.1. Caùch xaùc ñònh khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå Tình traïng cuûa hoaït ñoäng : Baûng 6 : Tình traïng cuûa hoaït ñoäng Tình traïng Troïng soá ( w )  Bình thöôøng ( N – Normal ) 0,5  Baát bình thöôøng ( A – Abnormal ) 1  Khaån caáp ( E – Emergency ) 2  ÖÙng vôùi töøng tình traïng cuûa hoaït ñoäng, ngöôøi thieát laäp ghi troïng soá ( w ) vaøo phaàn “Troïng soá” . Ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa töøng hoaït ñoäng theo caùc yeáu toá sau : Baûng 7 : Caùc yeáu toá ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa töøng hoaït ñoäng Yeáu toá Ñaùnh giaù theo yeáu toá  Coù ( 1 ñieåm ) Khoâng ( 0 ñieåm )  Yeâu caàu phaùp luaät Coù yeâu caàu phaûi kieåm soaùt Khoâng yeâu caàu phaûi kieåm soaùt  Yeâu caàu cuûa beân höõu quan Coù yeâu caàu kieåm soaùt Khoâng yeâu caàu kieåm soaùt  Ñaëc tính nguy haïi Ñoäc haïi/ nguy hieåm Khoâng ñoäc haïi/ khoâng nguy hieåm  Möùc ñoä Nghieâm troïng Khoâng nghieâm troïng  Taàn suaát Xaûy ra thöôøng xuyeân Thænh thoaûng xaûy ra  Hoaït ñoäng naøo “ Coù “ thì ngöôøi ta cho 1 ñieåm vaøo oâ töông öùng trong phaàn “ Ñaùnh giaù theo yeáu toá “, hoaït ñoäng naøo “ Khoâng “ thì ñeå troáng. Sau khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc phaàn “ Ñaùnh giaù theo yeáu toá “ vaø “ Troïng soá “, khía caïnh moâi tröôøng ñöôïc xeùt nhö sau : Toång ñieåm = Toång coäng x Troïng soá Khía caïnh moâi tröôøng naøo coù Toång ñieåm ñaùnh giaù ≥ 2 laø khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå. 5.1.2.2. Baûng xaùc ñònh khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå Baûng ñaùnh giaù khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå cuûa taát caû caùc hoaït ñoäng caùc boä phaän/phoøng/ban trong xí nghieäp ñöôïc theå hieän trong Phuï luïc 7B. 5.1.2.3. Baûng keâ khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå Baûng 8 : Baûng keâ khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå Khía caïnh moâi tröôøng Toång ñieåm  Chaát thaûi saûn xuaát 2,0  Chaát thaûi sinh hoaït 2,0  Chaát thaûi nguy haïi 2,5  Chaát thaûi y teá 2,0  Nöôùc thaûi saûn xuaát 2,5  Nöôùc thaûi sinh hoaït 2,0  Buïi hoaù chaát 2,5  Buïi cao su 2,5  Buïi kim loaïi 2,5  Söû duïng hoaù chaát 2,0  Rôi vaõi hoaù chaát 2,0  Traøn ñoå hoaù chaát 8,0  Roø ræ hoaù chaát 4,0  Hôi hoaù chaát 2,5  OÀn, rung 2,0  Nhieät 2,0  Muøi, khí thaûi 2,5  Traøn ñoå nhieân lieäu 8,0  Roø ræ/rôi vaõi hoaù chaát 4,0  Nguy cô chaùy noå 8,0  5.2. NOÄI DUNG CAÙC TAØI LIEÄU THUOÄC HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG 5.2.1. Chính saùch moâi tröôøng ( 4.2 ) 5.2.1.1. Noäi dung Nhaèm baûo veä moâi tröôøng taïi taát caû caùc khu vöïc thuoäc taàm kieåm soaùt cuûa xí nghieäp, laø nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp, cuõng nhö goùp phaàn ñaûm baûo moâi tröôøng phaùt trieån beàn vöõng, Ban giaùm ñoác xí nghieäp Ruthimex 1 thieát laäp, thöïc hieän vaø duy trì nhöõng cam keát veà moâi tröôøng sau : 1. AÙp duïng, ñöôïc chöùng nhaän heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 vaø cam keát duy trì. 2. Tuaân thuû caùc yeâu caàu tieâu chuaån, caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà moâi tröôøng vaø caùc yeâu caàu khaùc coù lieân quan. 3. AÙp duïng coâng ngheä hieän ñaïi vaø khoâng ngöøng kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng trong suoát quaù trình saûn xuaát, löu tröõ, söû duïng, vaän chuyeån vaø thaûi boû nguyeân vaät lieäu nhaèm giaûm thieåu phaùt thaûi vaøo khoâng khí, nöôùc vaø ñaát. 4. Söû duïng hieäu quaû, tieát kieäm nguoàn naêng löôïng, nhieân – nguyeân vaät lieäu. 5. Taän duïng ñeán möùc toái ña nguyeân lieäu ñeå taùi söû duïng, taùi saûn xuaát. 6. Thöôøng xuyeân ñaøo taïo naâng cao nhaän thöùc cho caùn boä - coâng nhaân vieân veà baûo veä moâi tröôøng. 7. Phaán ñaáu lieân tuïc ñeå caûi tieán heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng. 5.2.1.2. Hình thöùc phoå bieán Chính saùch moâi tröôøng phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn. Ñoái vôùi coâng nhaân vieân ñang hoaït ñoäng trong xí nghieäp : Toå chöùc ñaøo taïo nhaèm giaûi thích cho hoï hieåu noäi dung chính saùch moâi tröôøng, sau ñoù yeâu caàu hoïc thuoäc vaø kieåm tra 6 thaùng/laàn. Daùn noäi dung chính saùch moâi tröôøng taïi caùc phoøng ban, baûn tin cuûa xí nghieäp, baûng thoâng baùo trong caùc phaân xöôûng, caên tin, phoøng baûo veä. Treân phong bì phaùt tieàn löông cho coâng nhaân vieân coù in noäâi dung chính saùch moâi tröôøng. Ñoái vôùi coâng nhaân vieân môùi nhaän vaøo : Toå chöùc ñaøo taïo nhaèm giaûi thích cho hoï hieåu noäi dung chính saùch moâi tröôøng, sau ñoù yeâu caàu hoïc thuoäc. Ñoái vôùi nhaø thaàu : Phaûi cam keát thöïc hieän chính saùch moâi tröôøng cuûa xí nghieäp tröôùc khi kyù hôïp ñoàng. Ñoái vôùi beân ngoaøi : Coâng boá chính saùch moâi tröôøng ra coäng ñoàng baèng caùch ñöa chính saùch moâi tröôøng vaøo baùo caùo vôùi caùc beân höõu quan, taøi lieäu quaûng baù cuûa coâng ty vaø treân trang web rieâng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc02KHOA LUAN_Du Thu_221207.doc
 • doc01LOI CAM ON-MUC LUC-DANH MUC.doc
 • doc03PHU LUC.doc