Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 trên địa bàn xã Long Khánh – huyện Bến Cầu – Tỉnh Tây Ninh

Đặt vấn đề Đất đai là một trong những tư liệu sản xuất quý nhất của loài người, là yếu tố hàng đầu của môi trường sống.Vì thế, chính sách đất đai có tầm quan trọng thiết yếu đối với tăng trưởng bền vững và mở ra các cơ hội kinh tế cho người dân nông thôn và thành thị đặc biệt là cho người nghèo. Nước ta lại đang trong công cuộc đổi mới nhu cầu sử dụng đất đai để phát triển trong từng ngành từng địa phương có sự thay đổi đáng kể. Do vậy nhà nước ta đã và đang từng bước hoàn thiện pháp luật về đất đai để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng đất, cần phải nắm vững , quản lý chặt quỹ đất. Để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về đất đai tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu các loại đất hợp lý, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường – cơ quan thuộc chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai –đã tổ chức thực hiện công tác thống kê và kiểm kê trong toàn quốc. Đây là công tác quan trọng và trọng tâm nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả của chính sách pháp luật đất đai từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung chính sách pháp luật cho phù hợp. Đồng thời chúng ta cũng rút ra những ưu khuyết điểm của quá trình sử dụng đất làm cơ sở khoa học cho công tác xây dựng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trong tương lai là rất cần thiết. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế của xã Long Khánh – huyện Bến Cầu- tỉnh Tây Ninh, sự đồng ý của Phòng tài nguyên môi trường huyện Bến Cầu và sự phân công của Khoa quản lý đất đai và bất động sản tôi xin thực hiện đề tài

pdf43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 3028 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 trên địa bàn xã Long Khánh – huyện Bến Cầu – Tỉnh Tây Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aàn ñaây ñaát söû duïng cho giao thoâng taêng 2.3ha . II.2. Tìm hieåu veà coâng taùc laäp vaø quaûn lyù hoà sô ñòa chính Hoà sô ñòa chính laø moät heä thoáng caùc taøi lieäu caàn phaûi thieát laäp trong qua trình thöïc hieän caùc noäi dung, nhieäm vuï quaûn lyù ñaát ñai, nhaèm ñeå theå hieän ñaày ñuû thoâng tin theo yeâu caàu quaûn lyù Nhaø nöôùc veà ñaát ñai, laøm cô sôû kyõ thuaät phaùp lyù ñeå Nhaø nöôùc naém chaéc quyõ ñaát, quaûn lyù chaët cheõ toaøn boä quyõ ñaát ñai theo phaùp luaät vaø baûo veä quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa ngöôøi söû duïng ñaát. Hoà sô ñòa chính ñöôïc thaønh laäp theo ñôn vò haønh chính xaõ, phöôøng, thò traán vaø ñöôïc laäp thaønh 3 boä löu taïi xaõ, huyeän, tænh. Rieâng baûn ñoà ñòa chính, ngoaøi baûn ñoà goác coù 4 boä, trong ñoù Toång Cuïc Ñòa Chính(Boä Taøi Nguyeân & Moâi Tröôøng) giöõ 1 boä. Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 10 Hoà sô ñòa chính goàm coù: Baûn ñoà ñòa chính, soå muïc keâ, soå ñòa chính, soå caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát, soå theo doõi bieán ñoäng ñaát ñai. Baûn ñoà ñòa chính bieåu thò taát caû caùc thöûa ñaát ngoaøi thöïc ñòa, soå muïc keâ ñöôïc ghi cheùp soá lieäu veà caùc thöûa ñaát cuûa töøng tôø baûn ñoà, soå ñòa chính ghi teân chuû söû duïng ñaát ñaõ ñöôïc caáp giaáy CNQSDÑ. II.3. Sô löôïc veà coâng taùc kieåm keâ vaø xaây döïng baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát II.3.1 Coâng taùc kieåm keâ ôû Vieät Nam töø tröôùc ñeán nay Ñaát ñai luoân luoân coù söï bieán ñoäng veà muïc ñích söû duïng, ñoái töôïng söû duïng, veà hình theå, ñòa giôùi haønh chính … Chính vì vaäy vieäc quaûn lyù chaéc quyõ ñaát laø heát söùc caàn thieát nhaèm traùnh nhöõng hieän töôïng tieâu cöïc trong quan heä ñaát ñai. Thôøi kyø tröôùc naêm 1975 Tröôùc ñaây vieäc thoáng keâ ñaát ñai nhaèm phuïc vuï cho keá hoaïch 5 naêm, chæ taäp trung thoáng keâ ñaát noâng nghieäp nhöng chæ sô löôïc vaø chöa thoáng keâ theo quyeàn sôû höõu cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá. Thôøi kyø töø naêm 1975 tôùi naêm 1993 Theo quyeát ñònh 169/CP ngaøy 24 thaùng 06 naêm 1977 cuûa Hoäi Ñoàng Chính Phuû caû nöôùc thöïc hieän ñieàu tra, thoáng keâ tình hình cô baûn veà ñaát trong caû nöôùc. Theo chæ thò 299/TTg ngaøy 10/11/1980 veà coâng taùc ño ñaïc phaân haïng vaø ñaêng kyù thoáng keâ ruoäng ñaát trong caû nöôùc. Vaø ñeå höôùng daãn caùc ñòa phöông thöïc hieän, Toång Cuïc ñaõ ra quyeát ñònh 56/ÑKTK ngaøy 04/11/1981 ban haønh qui ñònh veà thuû tuïc ñaêng kyù thoáng keâ ñaát ñai trong caû nöôùc vaø heä thoáng bieåu maãu,soå saùch. Ngoaøi ra coøn coù nhieàu quyeát ñònh veà vieäc kieåm keâ nhö: Quyeát ñònh 237/QÑ/LB ngaøy 3/8/1989 cuûa Lieân Toång Cuïc Quaûn Lyù Ruoäng Ñaát, quyeát ñònh 144/QÑ/ÑC ngaøy 14/06/1990 cuûa Toång Cuïc Ruoäng Ñaát. Thôøi kyø töø naêm 1993 ñeán naêm 2004 Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 11 Töø khi coù luaät ñaát ñai naêm 1993, vieäc thoáng keâ kieåm keâ ñaát ñai theo ñònh kyø haèng naêm vaø 5 naêm ñöôïc tieán haønh töø Trung Öông ñeán ñòa phöông. Caùc kyø ñieàu tra kieåm keâ naøy chi tieát ñeán caùc loaïi ñaát vaø caùc thaønh phaàn kinh teá. Ngaøy 18/08/1999 chæ thò soá 24/1999/CT_TTg cuûa thuû töôùng chính phuû veà toång kieåm keâ ñaát ñai naêm 2000 . Kieåm keâ ñaát ñai naêm 2005 Quoác hoäi nöôùc Coäng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam khoaù XI , kyø hoïp thöù 4 ñaõ thoâng qua Luaät ñaát ñai vaøo ngaøy 26-11-2003 .Ñeå höôùng daãn thöïc hieän kieåm keâ theo luaät ñaát ñai môùi Boä taøi nguyeân vaø moâi tröôøng ñaõ ban haønh Thoâng tö 28/2004/TT-TBTNM cuûa Boä TN&MT. II.3.2. Coâng taùc xaây döïng baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát töø tröôùc ñeán nay Baûn ñoàâ HTSDÑ laø taøi lieäu quan troïng caàn thieát, khoâng chæ cho coâng taùc QLÑÑ maø coøn raát caàn thieát cho nhieàu ngaønh, ñaëc bieät laø nhöõng ngaønh nhö: noâng laâm, thuûy lôïi, ñieän löïc…. Ñoái vôùi nhieàu toå chöùc vaø ñôn vò kinh teá, ñoái vôùi nhieàu caáp laõnh thoå haønh chính nhö: xaõ, huyeän, tænh. Thöïc teá cho thaáy töø tröôùc ñeán nay khi coù nhu caàu veà BÑHTSDÑ caùc toå chöùc vaø caùc ngaønh neâu treân ñeàu ñaõ töï xaây döïng BÑHTSDÑ phaàn lôùn nhaèm phuïc vuï cho vieäc quaûn lyù trong xaây döïng ñaát vaø hoaïch ñònh söû duïng ñaát. Caùc caáp haønh chính khi laäp qui hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi ñeàu ñaõ töï laäp baûn ñoà HTSDÑ. Caùc caáp huyeän khi laäp qui hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi thôøi kyø 1986-1990 hoaëc 1986-1995 ñeàu ñaõ laäp baûn ñoà HTSDÑ 1985. Caùc tænh khi laäp phöông aùn phaân vuøng noâng laâm nghieäp ñeàu coù baûn ñoà HTSDÑ cuûa tænh (1976-1978) vaø baûn ñoà HTSDÑ naêm 1995 phuïc vuï cho coâng taùc qui hoaïch phaân boá löïc löôïng saûn xuaát cuûa tænh trong giai ñoaïn 1986-2000. Gaàn ñaây caùc xaõ khi laäp QH-KHSDÑ ñeàu phaûi laäp baûn ñoà HTSDÑ. Vôùi caùch laäp baûn ñoà HTSDÑ nhö ñaõ neâu treân ngoaøi öu ñieåm ñaùp öùng nhu caàu baûn ñoà HTSDÑ nhaèm hoaïch ñònh phaùt trieån, cuõng ñaõ boäc loä nhieàu nhöôïc ñieåm ñoù laø: noäi dung baûn ñoà HTSDÑ khaùc nhau, kyù hieäu baûn ñoà khoâng thoáng nhaát, baûn Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 12 ñoà khoâng mang tính phaùp lyù, töøng ñôn vò khi xaây döïng baûn ñoà chæ chuù troïng laøm roõ nhöõng phaàn ñaàu tö, caùc baûn ñoà khoâng coù thuyeát minh keøm theo, soá löôïng ñaát ñai khoâng phuø hôïp vôùi baûn ñoàâ. • Baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát do ngaønh quaûn lyù ruoäng ñaát xaây döïng: Töø 1980 ñeán 1993 ngaønh QLRÑ ñaõ toå chöùc chæ ñaïo xaây döïng baûn ñoà HTSDÑ 3 ñôït ñoù laø caùc naêm: 1980, 1985, 1990. Caû 3 ñôït naøy chæ ñeà caäp ñeán baûn ñoà HTSDÑ caáp tænh vaø caû nöôùc (xaõ, huyeän khoâng ñeà caäp ñeán). Khi Luaät ñaát ñai 1993 ra ñôøi ngaønh quaûn lyù ruoäng ñaát ñoåi teân thaønh Toång Cuïc Ñòa Chính ñaõ tieán haønh xaây döïng baûn ñoà HTSDÑ naêm 1995 trong caû nöôùc. Ñôït naøy ñöôïc tieán haønh ôû caùc caáp ( xaõ, huyeän, tænh) Baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát naêm 1980 Naêm 1997 Hoäi Ñoàng Chính Phuû ra Quyeát ñònh 169/CP veà vieäc ñieàu tra thoáng keâ tình hình cô baûn ñaát ñai trong caû nöôùc. Trong ñôït naøy ñaõ coù 31 trong soá 44 tænh, thaønh phoá xaây döïng baûn ñoà HTSDÑ naêm 1980 coù keøm theo taäp soá lieäu thoáng keâ ñaát ñai. Treân cô sôû baûn ñoà HTSDÑ cuûa 31 tænh, thaønh phoá vaø baûn ñoà HTSDÑ cuûa ñôït coâng taùc phaân vuøng noâng nghieäp ( tröôùc 1978) ñoái vôùi caùc tænh coøn thieáu nhö: Baûn ñoà cuûa caùc ngaønh noâng, laâm nghieäp. Toång cuïc quaûn lyù ruoäng ñaát ñaõ chuû trì cuøng caùc cô quan ñaõ xaây döïng baûn ñoà HTSDÑ caùc tyû leä 1:1000000 coù keøm theo thuyeát minh vaø taäp soá lieäu thoáng keâ ñaát ñai Baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát naêm 1985 Thöïc hieän Chæ thò 299/TTg cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû, ngaønh quaûn lyù ruoäng ñaát trong thôøi gian 1981-1985 ñaõ tieán haønh ño ñaïc, phaân haïng, ñaêng kyù thoáng keâ ñaát ñai trong caû nöôùc. Naêm 1985 ñaõ ñöa ra soá lieäu thoáng keâ ñaát ñai hoaøn chænh taát caû caùc xaõ, huyeän, tænh vaø caû nöôùc. Trong ñôït naøy haàu heát caùc tænh ñeàu xaây döïng ñöôïc baûn ñoà HTSDÑ cuûa moät soá vuøng. Toång cuïa quaûn lyù ruoäng ñaát ñaõ xaây döïng baûn ñoà HTSDÑ caû nöôùc 1998 tyû leä 1:1000000 coù keøm theo thuyeát minh vaø soá lieäu thoáng keâ ñaát ñai caû nöôùc. Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 13 Baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát 1990 Trong ñôït naøy haàu heát caùc tænh khoâng xaây döïng baûn ñoà HTSDÑ naêm 1990. Do ñoù baûn ñoà HTSDÑ caû nöôùc naêm 1990 tyû leä 1:1000000 ñöôïc xaây döïng treân cô sôû Landsat-TM chuïp naêm 1989-1992. Baûn ñoà HTSDÑ naêm 1989 tyû leä 1:1000000 vaø moät soá baûn ñoà HTSDÑ cuûa tænh. Baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát 1995 Thöïc hieän Quyeát ñònh 275/QÑÑC caû nöôùc tieán haønh xaây döïng BÑ HTSDÑ töø caáp Trung Öông cho tôùi ñòa phöông vaø keøm theo caùc soá lieäu thoáng keâ theo bieåu maãu cuûa Toång Cuïc Ñòa Chính (QÑ 27/QÑ ÑC). Treân cô sôû BÑ HTSDÑ caùc caáp tieán haønh xaây döïng BÑ HTSDÑ caû nöôùc tyû leä 1:1000000 coù keøm theo thuyeát minh vaø caùc bieåu thoáng keâ dieän tích ñaát ñai trong toaøn quoác. Nhìn chung caùc baûn ñoà HTSDÑ do ngaønh quaûn lyù ruoäng ñaát hay Toång Cuïc Ñòa Chính chæ ñaïo vaø thöïc hieän ñaõ coù noäi dung, phöông phaùp, kyù hieäu thoáng nhaát phaûn aùnh ñöôïc ñaày ñuû caùc loaïi ñaát vaø coù tính phaùp lyù. Baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát naêm 2000 Neùt ñaëc tröng cô baûn cuûa baûn ñoà HTSDÑ naêm 2000 laø duøng BÑÑH coù theå hieän ñöôøng ñòa giôùi haønh chính theo Chæ thò 354/CT ngaøy 6/11/1999 cuûa Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Boä Tröôûng vaø quyeát ñònh cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû veà ñieàu chænh ñòa giôùi haønh chính. Tyû leä baûn ñoà HTSDÑ naêm 2000 laø 1:25000 treân cô sôû thu BÑ HTSDÑ cuûa taát caû caùc phöôøng, xaõ, 1:25000 caáp huyeän, can gheùp vaø chuyeån veõ caùc noäi dung HTSDÑ leân taøi lieäu baûn ñoà neàn ñöôïc xaây döïng treân BÑÑH tyû leä 1:25000 do Toång Cuïc Ñòa Chính phaùt haønh naêm 1982. II.4. Caùc phöông phaùp thaønh laäp baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát Coù nhöõng phöông phaùp thaønh laäp baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát nhö sau: - Thaønh laäp baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát baèng phöông phaùp söû duïng baûn ñoà ñòa chính. Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 14 - Thaønh laäp baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát baèng aûnh chuïp töø maùy bay coù aùp duïng coâng ngheä aûnh soá. - Thaønh laäp baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát baèng phöông phaùp hieäu chænh baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát chu kyø tröôùc. - Thaønh laäp baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát baèng phöông phaùp söû duïng baûn ñoà chuyeân nghaønh. Trong tình hình taøi lieäu, soá lieäu thu thaäp ñöôïc keát hôïp vôùi ñieàu kieän töï nhieân vaø trang thieát bò saün coù xaõ Long Khaùnh thoáng nhaát thaønh laäp baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát baèng phöông phaùp söû duïng baûn ñoà ñòa chính. Thaønh laäp baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát baèng phöông phaùp söû duïng baûn ñoà ñòa chính. Baûn ñoà ñòa chính. BÑ HTSDÑ chu kyø tröôùc. Soá lieäu TK dieän tích ñaát ñai Caùc taøi lieäu lieân quan Ranh giôùi caùc khoanh ñaát Ñieàu tra, thu thaäp, ñaùnh giaù, xöû lyù taøi lieäu. Xaùc ñònh, khoanh veõ caùc yeáu yeáu toá noäi dung hieän traïng söû duïng ñaát. Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 15 Ranh giôùi khu daân cö noâng thoân, Khu ñoâ thò, khu kinh teá… Thu BÑ ñòa chính veà tyû leä ÑHTSDÑ. Toång hôïp caùc yeáu toá noäi dung. II.5. Nhöõng caên cöù phaùp lyù Caên cöù luaät ñaát ñai ñöôïc Quoác Hoäi Nöôùc Coäng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam khoaù IX thoâng qua ngaøy 26/11/2003 coù hieäu löïc vaøo ngaøy 01/07/2004. Caên cöù Nghò ñònh soá 181/2004/NÑ-CP ngaøy 29/10/2004 cuûa Chính Phuû veà thi haønh Luaät ñaát ñai. Caên cöù Thoâng tö soá 28/2004/TT-Boä TN&MT ngaøy 29/10/2004 veà höôùng daãn thöïc hieän thoáng keâ kieåm keâ ñaát ñai vaø xaây döïng baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát. Caên cöù Quyeát ñònh soá 25/2004/QÑ-BTNMT ngaøy 01/11/2004 cuûa Boä TN&MT veà ban haønh keá hòach trieån khai thi haønh Luaät ñaát ñai. Thu baûn ñoà ñòa chính veà tyû leä cuûa baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát. Vieát thuyeát minh Trình baøy, boá cuïc noäi dung baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát. Kieåm tra, nghieäm thu, löu tröõ vaø giao noä saûn phaåm. Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 16 Phaàn III NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU III.1. Noäi dung III.1.1.1. Kieåm keâ: Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 17 - Thu thaäp taøi lieäu, soá lieäu: soå muïc keâ (soå daõ ngoaïi), baûn ñoà ñòa chính, soå ñaêng kyù bieán ñoäng. - Toång hôïp soá lieäu theo töøng thaønh phaàn kinh teá. III.1.1.2 Xaây döïng baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát Noäi dung xaây döïng baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát xaõ Long khaùnh bao goàm caùc yeáu toá sau: - BÑ neàn laø BÑÑC vaø baûn ñoà ñòa hình theo ranh giôùi haønh chính tyû leä baûn ñoà. - Caùc contour kheùp kín cuûa töøng loaïi ñaát, ñöôïc theå hieän ñuùng vò trí, hình daïng, kích thöôùc theo tyû leä. - Heä thoáng thuyû vaên. - Maïng löôùi giao thoâng. - Caùc ñòa vaät ñaëc tröng. - Cô quan UBND. III.2. Phöông phaùp nghieân cöùu Coâng taùc KKÑÑ vaø xaây döïng BÑHTSDÑ treân ñòa baøn xaõ Long Khaùnh ñöôïc thöïc hieän bôûi nhöõng phöông phaùp: - Phöông phaùp baûn ñoà: Laø phöông phaùp quan troïng ñöôïc vaän duïng xuyeân suoát quaù trình toång kieåm keâ ñaát ñai vaø laäp BÑHTSDÑ vôùi baûn ñoà neàn laø BÑÑC vaø baûn ñoà ranh giôùi haønh chính theo Chæ thò 364-CT Trong thaønh laäp baûn ñoà HTSDÑ coù söû duïng phaàn meàm Mapinfo,Microstation. - Phöông phaùp ñieàu tra nhanh,khaûo saùt,chænh lyù, caäp nhaät bieán ñoäng. - Phöông phaùp thoáng keâ: Laø phöông phaùp quan troïng. Qua phöông phaùp naøy giuùp ta phaân tích hieän traïng söû duïng ñaát, thoáng keâ ñaát ñai, phaân tích bieán ñoäng ñaát ñai vaø laäp baûng chu chuyeån ñaát ñai. - Phöông phaùp phaân tích: Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 18 Laø moät phöông phaùp quan troïng, töø nhöõng soá lieäu thoáng keâ thöïc teá qua phaân tích ñöa ra nhaän ñònh ñuùng, ñaùnh giaù ñuùng, chính xaùc laøm cô sôû cho vieäc laäp qui hoaïch trong thôøi gian tôùi. - Phöông phaùp öùng döïng tin hoïc trong thoáng keâ, kieåm keâ vaø laäp baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát. Phaàn IV KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU IV.1. Nguoàn tö lieäu keá thöøa trong kieåm keâ vaø xaây döïng baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 19 IV.1.1. So saùnh baûng phaân loaïi ñaát naêm 2000-2005 Baûng phaân caáp töøng loaïi ñaát cuûa phaân loaïi cuõ vaø môùi: Caáp 1: STT Maõ Phaân loaïi cuõ STT Maõ Phaân loaïi môùi 1 2 Ñaát noâng nghieäp 1 NNP Ñaát noâng nghieäp 2 30 Ñaát laâm nghieäp coù röøng 3 40 Ñaát chuyeân duøng 2 PNN Ñaát noâng nghieäp 4 51 Ñaát ôû 5 54 Ñaát chöa söû duïng 3 CSD Ñaát chöa söû duïng Caáp 2: STT Maõ Phaân loaïi cuõ STT Maõ Phaân loaïi môùi 1.1 3 Ñaát troàng caây haøng naêm 1.1 SXN Ñaát saûn xuaát noâng nghieäp 1.2 17 Ñaát vöôøn taïp 1.2 LNP Ñaát laâm nghieäp 1.3 18 Ñaát troàng caây laâu naêm 1.3 NTS Ñaát nuoâi troàng thuûy saûn 1.4 23 Ñaát coû duøng vaøo chaên nuoâi 1.4 LMU Ñaát laøm muoái 1.5 26 Ñaát coù maët nöôùc nuoâi troàng thuyû saûn 1.5 NKH Ñaát noâng nghieäp khaùc 2.1 31 Röøng töï nhieân 2.1 OTC Ñaát ôû 2.2 35 Röøng troàng 2.2 CDG Ñaát chuyeân duøng 3.1 41 Ñaát xaây döïng 2.3 TTN Ñaát toân giaùo, tín ngöôõng 3.2 42 Ñaát giao thoâng 2.4 NTD Ñaát nghóa trang, nghóa ñòa 3.3 43 Ñaát thuûy lôïi vaø maët nöôùc chuyeân duøng 2.5 SMN Ñaát soâng suoái vaø maët nöôùc chuyeân duøng 4.1 52 Ñaát ôû ñoâ thò 2.6 PNK Ñaát phi noâng nghieäp khaùc 4.2 53 Ñaát ôû noâng thoân 3.1 BCS Ñaát baèng chöa söû duïng 5.1 55 Ñaát baèng chöa söû duïng 3.2 DCS Ñaát ñoài nuùi chöa söû duïng 5.2 56 Ñaát ñoài nuùi chöa söû duïng 3.3 NCS Nuùi ñaù khoâng coù röøng caây 5.3 57 Ñaát coù maët nöôùc chöa söû duïng 5.4 58 Soâng suoái 5.5 59 Nuùi ñaù khoâng coù röøng caây 5.6 60 Ñaát chöa söû duïng khaùc Caáp 3: STT Maõ Phaân loaïi cuõ STT Maõ Phaân loaïi môùi 1.1.1 4 Ñaát ruoäng luùa, luùa maøu 1.1.1 CHN Ñaát troàng caây haøng naêm 1.1.2 9 Ñaát nöông raãy 1.1.2 CLN Ñaát troàng caây laâu naêm 1.1.3 Ñaát troàng caây haøng naêm khaùc 1.2.1 RSX Ñaát röøng saûn xuaát 1.3.1 12 Ñaát troàng caây coâng nghieäp laâu naêm 1.2.2 RPH Ñaát röøng phoøng hoä 1.3.2 20 Ñaát troàng caây aên quaû 1.2.3 RDD Ñaát röøng ñaëc duïng 1.3.3 21 Ñaát troàng caây laâu naêm khaùc 1.3.1 NTS Ñaát nuoâi troàng thuûy saûn nöôùc Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 20 lôï, maën 1.3.4 22 Ñaát öôm caây gioáng 1.3.2 TSL Ñaát nuoâi troàng thuûy saûn nöôùc ngoït 1.4.1 24 Ñaát troàng coû 2.1.1 ONT Ñaát ôû taïi noâng thoân 1.4.2 25 Ñaát coû töï nhieân caûi taïo 2.1.2 ODT Ñaát ôû taïi ñoâ thò 1.5.1 27 Chuyeân nuoâi caù 2.2.1 CTS Ñaát truï sôû cô quan, coâng trình söï nghieäp 1.5.2 28 Chuyeân nuoâi toâm 2.2.2 CQA Ñaát quoác phoøng, an ninh 1.5.3 29 Nuoâi troàng thuûy saûn khaùc 2.2.3 CSK Ñaát saûn xuaát, kinh doanh phi noâng nghieäp 2.1.1 32 Ñaát coù röøng saûn xuaát 2.2.4 CCC Ñaát coù muïc ñích coâng coäng 2.1.2 33 Ñaát coù röøng phoøng hoä 2.3.1 TNN Ñaát toân giaùo 2.1.3 34 Ñaát coù röøng ñaëc duïng 2.3.2 STN Ñaát tín ngöôõng 2.2.1 36 Ñaát coù röøng saûn xuaát 2.5.1 SMN Ñaát soâng ngoøi, keânh, raïch, suoái 2.2.2 Ñaát coù röøng saûn xuaát 2.5.2 MNC Ñaát coù maët nöôùc chuyeân duøng 2.2.3 38 Ñaát coù röøng ñaëc duïng 2.6.1 CTN Ñaát cô sôû tö nhaân khoâng kinh doanh 3.1.1 Ñaát caùc coâng trình coâng nghieäp 2.6.2 NTT Ñaát laøm nhaø taïm, laùn traïi 3.1.2 41.2 Ñaát coâng trình kinh doanh, thöông maïi 2.6.3 DND Ñaát cô sôû dòch vuï noâng nghieäp taïi ñoâ thò 3.1.3 41.3 Ñaát truï sôû cô quan 3.1.4 41.4 Ñaát caùc cô sôû y teá 3.1.5 41.5 Ñaát tröôøng hoïc 3.1.6 41.6 Ñaát caùc coâng trình theå duïc-theå thao 3.1.7 41.7 Ñaát coù coâng trình xaây döïng khaùc 3.3.1 43.1 Keânh, möông 3.3.2 43.2 Ñeâ,ñaäp 3.3.3 43.3 Maët nöôùc chuyeân duøng Caáp 4 STT Maõ Phaân loaïi cuõ STT Maõ Phaân loaïi môùi 1.1.1.1 05 Ruoäng 3 vuï 1.1.1.1 LUA Ñaát troàng luùa 1.1.1.2 06 Ruoäng 2 vuï 1.1.1.2 COC Ñaát coû duøng vaøo chaên nuoâi 1.1.1.3 07 Ruoäng 1 vuï 1.1.1.3 HNK Ñaát troàng caây haøng naêm khaùc 1.1.1.4 08 Ñaát chuyeân maï 1.2.1.2 RSN Ñaát coù röøng töï nhieân saûn xuaát 1.1.2.1 10 Nöông troàng luùa 1.2.1.3 RST Ñaát coù röøng troàng saûn xuaát 1.1.2.2 11 Nöông raãy khaùc 1.2.1.4 RSK Ñaát khoanh nuoâi phuïc hoài röøng saûn xuaát 1.1.3.1 13 Ñaát chuyeân maøu vaø 1.2.2.1 RSM Ñaát troàng röøng saûn xuaát Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 21 caây coâng nghieäp haøng naêm 1.1.3.2 14 Ñaát chuyeân rau 1.2.2.2 EPN Ñaát coù röøng töï nhieân phoøng hoä 1.1.3.3 15 Ñaát chuyeân coùi, baøng 1.2.2.3 RPT Ñaát coù röøng troàng phoøng hoä 1.1.3.4 16 Ñaát troàng caây haøng naêm khaùc coøn laïi 1.2.2.4 RPK Ñaát khoanh nuoâi phuïc hoài röøng phoøng hoä 1.2.3.1 KDN Ñaát coù röøng töï nhieân ñaëc duïng 1.2.3.2 RDT Ñaát coù röøng troàng ñaëc duïng 1.2.3.3 RDK Ñaát khoanh nuoâi phuïc hoài röøng ñaëc duïng 1.2.3.4 RDM Ñaát troàng röøng ñaëc duïng 2.2.1.1 TSO Ñaát truï sôû cô quan, toå chöùc 2.2.1.2 SNO Ñaát coâng trình söï nghieäp 2.2.2.1 QPH Ñaát quoác phoøng 2.2.2.2 ANI Ñaát an ninh 2.2.3.1 SKK Ñaát khu coâng nghieäp 2.2.3.2 SKC Ñaát cô sôû, saûn xuaát kinh doanh 2.2.3.3 SKS Ñaát cho hoaït ñoäng khoaùng saûn 2.2.3.4 SKX Ñaát saûn xuaát vaät lieäu goám söù 2.2.4.1 GTO Ñaát giao thoâng 2.2.4.2 TLO Ñaát thuûy lôïi 2.2.4.3 NTO Ñaát ñeå chuyeån daãn naêng löôïng truyeàn thoâng 2.2.4.4 VHO Ñaát cô sôû vaên hoaù 2.2.4.5 YTO Ñaát cô sôû y teá 2.2.4.6 GDO Ñaát cô sôû, giaùo duïc, ñaøo taïo 2.2.4.7 TTO Ñaát cô sôû theå duïc-theå thao 2.2.4.8 CHO Ñaát chôï 2.2.4.9 LDT Ñaát coù di tích, danh thaéng 2.2.4.10 RAC Ñaát baõi thaûi, xöû lyù chaát thaûi Theo caùch phaân loaïi cuõ ta thaáy ôû caáp phaân loaïi 1 coù ñeán 5 loaïi ñaát: Ñaát noâng nghieäp, ñaát laâm nghieäp coù röøng, ñaát chuyeân duøng, ñaát ôû, ñaát chöa söû duïng. Coøn phaân loaïi môùi chæ coù 3 loaïi ñaát: noâng nghieäp, phi noâng nghieäp, chöa söû duïng. Moät vaán ñeà tích cöïc maø trong phaân loaïi cuõ haïn cheá ñoù laø chi tieát cuï theå theo ñoái töôïng söû duïng. Trong phaân loaïi môùi coù söï phaân bieät veà ñoái töôïng söû duïng ñöôïc phaân ra toå chöùc trong nöôùc vaø nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi raát chi tieát vaø phuø hôïp vôùi thöïc teá ñoái töôïng söû duïng ñaát hieän nay. IV.1.2. Ñaùnh giaù phaân loaïi ñaát cuõ vaø môùi trong vieäc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà ñaát ñai: Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 22 Trong phaân loaïi cuõ, söï chæ ñaïo cho saûn xuaát noâng nghieäp raát chi tieát cuï theå Vieäc phaân loaïi ñaát theo Luaät ñaát ñai naêm 2003 vaø Nghò ñònh 181/2004/NÑ-CP phaàn naøo ñaõ giaûm nheï söï naëng neà maø trong phaân loaïi cuõ söï chæ ñaïo cho saûn xuaát ngaønh noâng nghieäp khoâng caân ñoái, cheá ñoä söû duïng ñaát phöùc taïp vaø khoâng phuø hôïp vôùi keát quaû quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc. Vieäc phaân loaïi môùi ñaõ phaàn naøo phuø hôïp hôn vôùi söï chuyeån ñoåi neàn kinh teá töø bao caáp sang cô cheá thò tröôøng, coù yù nghóa khaû thi vaø phuø hôïp vôùi nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân. Toùm laïi: cheá ñoä quaûn lyù ñaát ñai ñöôïc qui ñònh theo muïc ñích söû duïng laø ñuùng ñaéng. Vieäc ñöa ra phöông phaùp phaân loaïi ñaát toát, theo ñoù coù cheá ñoä quaûn lyù phuø hôïp, seõ laø ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå naâng cao hieäu quaû quaûn lyù, goùp phaàn phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi ñaát nöôùc. IV.2. Ñaùnh giaù chung tình hình quaûn lyù vaø söû duïng ñaát taïi xaõ Long Khaùnh naêm 2005 Giai ñoaïn naêm 2000-2005 coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà ñaát ñai cuûa xaõ ñaëc bieät laø coâng taùc giao ñaát, caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát, giaûi quyeát tranh chaáp ñaát ñaõ ñi vaøo neà neáp vaø ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû cuï theå: + Ranh giôùi haønh chính theo Chæ thò 364/CP ñaõ ñöôïc thöïc hieän nghieâm tuùc. + Hoaøn chænh vieäc ño ñaïc, chænh lyù baûn ñoà ñòa chính tyû leä 1/5000 naêm 1997. + Naêm 2000 ñaõ tieán haønh keâ khai ñaêng kyù ñaát ñai cho ñoái töôïng vaø hoä gia ñình caù nhaân söû duïng ñaát treân ñòa baøn xaõ. Keát quaû ñeán naêm 2005 ñaõ kyù caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát laø 270 giaáy vôùi toång dieän tích 1205.23 ha, chieám 41.71% toång dieän tích töï nhieân cuûa xaõ trong ñoù ñaõ phaùt cho ngöôøi daân 260 giaáy, coøn toàn 10 giaáy do ngöôøi daân chöa ñaán nhaän giaáy. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây coâng taùc thanh tra vaø giaûi quyeát tranh chaáp ñaát ñai caøng trôû neân phöùc taïp, taêng caû veà soá löôïng tranh chaáp laãn qui moâ vaø tính phöùc taïp cuûa chuùng. Nguyeân nhaân laø do vieäc xaùc ñònh nguoàn goác ñaát heát söùc phöùc taïp, trình ñoä nhaän thöùc veà Phaùp luaät ñaát ñai cuûa ngöôøi daân coøn haïn cheá. Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 23 IV.3. Söï bieán ñoäng dieän tích ñaát naêm 2005 xaõ Long Khaùnh THOÁNG KEÂ DIEÄN TÍCH ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP (Phuï luïc 01-TKÑÑ) 1.1Ñaát saûn xuaát noâng nghieäp(SXN):2717.6ha Trong ñoù: - Ñaát troàng caây haøng naêm (CHN): 234.21ha + Ñaát troàng luùa (LUA): 1444.89ha + Ñaát chuyeân troàng luùa nöôùc (LUC): 410.5 + Ñaát troàng luùa nöôùc coøn laïi (LUK):1034.39ha - Ñaát troàng caây haøng naêm khaùc (HNK):896.32ha + Ñaát baèng troàng caây haøng naêm khaùc (BHK):896.32ha - Ñaát troàng caây laâu naêm (CLN): 376.39ha + Ñaát troàng caây aên quaû laâu naêm (LNQ): 19.97ha + Ñaát troàng caây laâu naêm khaùc (LNK): 356.42 1.2 Ñaát laâm nghieäp (LNP) 1.3 Ñaát nuoâi troàng thuûy saûn (NTS): 4.68ha - Ñaát nuoâi troàng thuûy saûn nöôùc ngoït: 4.68ha 1.4 Ñaát laøm muoái(LMU) 1.5 Ñaát noâng nghieäp khaùc (NKH) Chæ tieâu cho ñaát noâng nghieäp, ñaát laøm muoái, ñaát noâng nghieäp khaùc khoâng coù trong cô caáu ñaát naøy. Theo Nghò ñònh 181/NÑ - CP, ñaát noâng nghieäp bao goàm ñaát noâng nghieäp, ñaát laâm nghieäp, ñaát nuoâi troàng thuûy saûn vaø ñaát noâng nghieäp khaùc. Baûng 02: Cô caáu ñaát noâng nghieäp xaõ Long Khaùnh naêm 2005 Loaïi ñaát Dieän tích (ha) Tyû leä (%) Saûn xuaát noâng nghieäp Nuoâi troàng thuûy saûn 2717.6 4.68 99.82 0.18 Toång dieän tích 2722.28 100 (Nguoàn toång hôïp: TTKT Ñòa chính – Nhaø ñaát tænh Taây Ninh) Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 24 Saûn xuaát noâng nghieäp laø ngaønh chuû ñaïo cuûa xaõ chieám 99.82% toång dieän tích ñaát noâng nghieäp, taêng 941.05 ha so vôùi naêm 2000 (1781.23 ha). Baûng 03: Cô caáu söû duïng ñaát saûn xuaát noâng nghieäp xaõ Long Khaùnh naêm 2005 Loaïi ñaát Dieän tích (ha) Tyû leä (%) Ñaát troàng caây haøng naêm Ñaát troàng caây laâu naêm 234.21 13.86 86.14 13.86 Toång dieän tích 2717.6 100 (Nguoàn toång hôïp: TTKT Ñòa chính – Nhaø ñaát tænh Taây Ninh) Bieåu 1: Cô caáu söû duïng ñaát saûn xuaát noâng nghieäp xaõ Long Khaùnh naêm 2005 Nhìn chung ñaát saûn xuaát noâng nghieäp cuûa xaõ chia laøm hai loaïi ñaát chính: + Ñaát troàng caây haøng naêm chieám 86.14% toång dieän tích ñaát saûn xuaát noâng nghieäp, taêng 14.25% so vôùi naêm 2005. Taêng do coäng theâm ñaát vöôøn taïp vaøo. + Ñaát troàng caây laâu naêm giaûm 188.7 ha so vôùi naêm 2005 (376.39 ha) do chuyeån sang ñaát ôû 156.5 ha, coøn laïi chuyeån sang ñaát troàng caây haøng naêm. THOÁNG KEÂ KIEÅM KEÂ DIEÄN TÍCH ÑAÁT PHI NOÂNG NGHIEÄP (Phuï luïc 02) 86% 14% Ñaát troàng caây haøng naêm Ñaát troàng caây laâu naêm Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 25 2. Ñaát phi noâng nghieäp (PNN): 150.02ha 2.1. Ñaát ôû (OTC): 43.27ha - Ñaát ôû taïi noâng thoân (ONT): 43.27ha 2.2. Ñaát chuyeân duøng (CDG): 75.57ha - Ñaát truï sôû cô quan, coâng trình söï nghieäp (TCS): 0.24ha + Ñaát truï sôû cô quan, toå chöùc (DTS): 0.24ha - Ñaát quoác phoøng, an ninh (CQA): 0.18ha + Ñaát quoác phoøng (QHP): 0.18ha - Ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp (CSK): 0.99ha + Ñaát cô sôû saûn xuaát kinh doanh (SKC): 0.99ha - Ñaát coù muïc ñích coâng coäng (CCC): 74.16ha + Ñaát giao thoâng (DGT): 41.68ha + Ñaát thuûy lôïi (DTL): 27.01ha +Ñaát cô sôû vaên hoaù (DVH): 3.46ha +Ñaát cô sôû y teá (DYT): 0.11ha + Ñaát cô sôû giaùo duïc-ñaøo taïo (DGD): 1.41ha +Ñaát cô sôû theå duïc – theå thao (DTT): 0.49ha 2.3. Ñaát toân giaùo, tín ngöôõng (TTN): 1.92ha - Ñaát toân giaùo (TON): 1.88ha - Ñaát tín ngöôõng (TIN): 0.04ha 2.4. Ñaát nghóa trang, nghóa ñòa (NTD): 4.03ha 2.5. Ñaát soâng suoái vaø maët nöôùc chuyeân duøng (SMN):25.23ha -Ñaát soâng suoái, keânh raïch (SON): 11.23ha - Ñaát coù maët nöôùc chuyeân duøng (MNC): 14ha 2.6. Ñaát phi noâng nghieäp khaùc( PNK): 0 Chæ tieâu ñaát chuyeân duøng (75.57ha) chieám soá löôïng lôùn trong toång chæ tieâu ñaát noâng nghieäp. Ñaát toân giaùo, tín ngöôõng chieám soá löôïng ít (1.92ha). Coøn laïi ñaát phi noâng nghieäp khaùc khoâng coù trong cô caáu phaân loaïi ñaát naøy. Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 26 Toång dieän tích ñaát phi noâng nghieäp cuûa xaõ 150.02 ha chieám 5.19% toång dieän tích ñaát töï nhieân toaøn xaõ. Baûng 04: Cô caáu söû duïng ñaát phi noâng nghieäp cuûa xaõ naêm 2005 (Nguoàn toång hôïp: TTKT Ñòa chính – Nhaø ñaát tænh Taây Ninh) Bieåu 2: CÔ CAÁU DIEÄN TÍCH ÑAÁT THEO MUÏC ÑÍCH SÖÛ DUÏNG XAÕ LONG KHAÙNH NAÊM 2005 THOÁNG KEÂ,KIEÅM KEÂ DIEÄN TÍCH ÑAÁT ÑAI (Phuï luïc 03) Thoáng keâ toaøn boä dieän tích ñaát trong phaïm vi ñòa giôùi haønh chính toaøn xaõ, treân cô sôû phaân loaïi ñaát vaø ñoái töôïng söû duïng Toång dieän tích töï nhieân toaøn xaõ laø 2889.01ha Trong ñoù: Loaïi ñaát Dieän tích (ha) Tyû leä (%) Ñaát ôû Ñaát chuyeân duøng Ñaát toân giaùo tín ngöôõng Ñaát nghóa trang, nghóa ñòa Ñaát soâng suoái vaø maët nöôùc chuyeân duøng 43.27 75.57 1.92 4.03 25.23 28.84 50.37 2.27 2.68 16.81 Toång dieän tích ñaát phi noâng nghieäp 150.02 100 29% 50% 1% 3% 17% Ñaát ô Ñaát chuyeân duøng Ñaát toân giaùo, tín ngöôõng Ñaát nghóa trang, nghóea ñòa Ñaát soâng suoáivaø maët nöôùc chuyeân duøng Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 27 1. Toång dieän tích ñaát noâng nghieäp (NNP): 2722.28ha 1.1 Ñaát saûn xuaát noâng nghieäp (SXN): 2717.6ha - Ñaát troàng caây haøng naêm (CHN): 2341.21ha +Ñaát troàng luùa (LUA): 1444.89ha + Ñaát troàng caây haøng naêm khaùc(HNK): 896.32ha - Ñaát troàng caây laâ naêm(CLN): 376.39ha 1.2. Ñaát nuoâi troàng thuûy saûn(NTS): 4.68ha 2. Ñaát phi noâng nghieäp(PNN):150.02ha 2.1. Ñaát ôû (OTC): 43.27ha - Ñaát ôû taïi noâng thoân (ONT): 43.27ha 2.2. Ñaát chuyeân duøng (CDG):75.57ha - Ñaát truï sôû cô quan, coâng trình söï nghieäp (CTS): 0.24ha - Ñaát quoác phoøng, an ninh (CQA): 0.18ha - Ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp (CSK): 0.99ha - Ñaát coù muïc ñích coâng coäng (CCC): 74.16ha 2.3. Ñaát toân giaùo tín ngöôõng (TTN): 1.92ha 2.4. Ñaát nghóa trang, nghóa ñòa (NTD): 4.03ha 2.5. Ñaát soâng suoái vaø maët nöôùc chuyeân duøng (SMN): 25.23ha 3. Ñaát chöa söû duïng (CSD): 16.71ha 3.1. Ñaát baèng chöa söû duïng (BCS):16.71ha Baûng 05: Cô caáu caùc nhoùm ñaát chính cuûa xaõ Caùc nhoùm ñaát chính Dieän tích (ha) Tyû leä (%) Ñaát noâng nghieäp Ñaát phi noâng nghieäp Ñaát chöa söû duïng Ñaát coù maët nöôùc ven bieån 2722.28 150.02 16.71 0 94.12 5.19 0.58 Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 28 Toång dieän tích töï nhieân 2889.01 100 (Nguoàn toång hôïp: TTKT Ñòa chính – Nhaø ñaát tænh Taây Ninh) Bieåu 3: CÔ CAÁU DIEÄN TÍCH CAÙC LOAÏI ÑAÁT XAÕ LONG KHAÙNH NAÊM 2005 Theo muïc ñích söû duïng Ñaát noâng nghieäp: 2722.28ha chieám 94.22% Ñaát phi noâng nghieäp: 150.02ha chieám 5.19% Ñaát chöa söû duïng: 16.71ha chieám 0.57% Ñaát noâng nghieäp chieám moät dieän tích khaù lôùn trong toång dieän tích töï nhieân toaøn xaõ (94.22%).Trong ñoù ñaát troàng caây haøng naêm coù 896.32 ha. Ñaát troàng caây laâu naêm coù 376.39 ha vaø nhieàu nhaát vaãn laø ñaát daønh cho troàng luùa 1444.89 ha. Trong khi ñoù ñaát daønh cho saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghòeâp taêng khoâng ñaùng keå. Theo soá lieäu thoáng keâ naêm 2000 thì toång dieän tích ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp chieám 0.72ha so vôùi naêm 2005 taêng 0.27 ha (0.99ha). Ñaát baèng chöa söû duïng ñaõ ñuôïc caûi taïo vaø söû duïng. Phaàn dieän tích coøn laïi thoáng keâ ñuôïc vaøo naêm 2005 (16.71ha) cho thaáy dieän tích naøy ñaõ giaûm raát nhieàu so vôùi naêm 2000 laø 990.36 ha. Qua ñoù ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy phaùt trieån neàn kinh teá cuûa xaõ. 94% 5% 1% Ñaát saûn xuaát noâng nghieäp Ñaát phi noâng nghieäp Ñaát chöa söû duïng Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 29 Bieåu 4: CÔ CAÁU DIEÄN TÍCH ÑAÁT THEO ÑOÁI TÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG XAÕ LONG KHAÙNH NAÊM 2005 Baûng 06: Theo ñoái töôïng söû duïng STT Toå chöùc (caù nhaân) söû duïng Dieän tích (ha) Tyû leä (%) 1 2 3 4 5 Hoä gia ñình, caù nhaân UBND caáp xaõ Toå chöùc kinh teá Toå chöùc khaùc Coäng ñoàng daân cö 265.55 114.63 700.99 7.8 0.04 71.49 3.96 24.26 0.26 0.001 (Nguoàn toång hôïp: TTKT Ñòa chính – Nhaø ñaát tænh Taây Ninh) Qua soá lieäu thoáng keâ caùc naêm cho thaáy phaàn lôùn ñaát cuûa xaõ ñöôïc giao cho hoä gia ñình, caù nhaân quaûn lyù söû duïng. Trong lñoù ñaát daønh cho saûn xuaát noâng nghieäp chieám phaàn lôùn so vôùi dieän tích töï nhieân cuûa xaõ 2717.6 ha. Dieän tích ñaát ôû noâng thoân chuû yeáu laø caát nhaø ôû coù dieän tích 43.27 ha chieám 1.49% so vôùi dieän tích töï nhieân toaøn xaõ. UBND caáp xaõ quaûn lyù vaø söû duïng toång dieän tích 114.63 ha, vôùi dòeân tích ñaát noâng nghieäp laø 0.84 ha, ñaát chuyeân duøng 0.99 ha. 72% 4% 24% 0% 0% Hoä gia ñình, caù nhaân UBND caáp xaõ Toå chöùc kinh teá Toå chöùc khaùc Coäng ñoàng daân cö Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 30 Caùc toå chöùc khaùc söû duïng 3.47 ha trong ñoù ñaát daønh cho chuyeân duøng laø 1.59 ha, ñaát quoác phoøng an ninh laø 0.18 ha, ñaát coù muïc ñích coâng coäng 1.41ha vaø phaàn coøn laïi 1.88 ha ñaát daønh cho toân giaùo, tín ngöôõng. Phaàn ñöôïc giao ñeå quaûn lyù laø 4.33 ha. Ñaát coäng ñoàng daân cö chieám soá löôïng raát ít trong toång dieän tích toaøn xaõ 0.04 ha chæ chieám 0.001 %. Chuû yeáu laø ñaát toân giaùo, tín ngöôõng. Nhìn chung toång dieän tích ñaát chöa söû duïng cuûa xaõ ñaõ ñöôïc ñöa vaøo söû duïng. Khaùc vôùi kyø kieåm keâ naêm 2000 (990.36 ha), Do ñôït kieåm keâ 2005 ñaát soâng suoái ñöôïc thoáng keâ vaøo ñaát phi noâng nghieäp. Ñaát phi noâng nghieäp taêng do ñaát chöa söû duïng chuyeån sang (chuû yeáu laøm nhaø ôû). Ñaát noâng nghieäp chieám tyû leä lôùn 94.22% dieän tích ñaát toaøn xaõ. IV.4. Phaân tích tình hình bieán ñoäng ñaát ñai: Toång dieän tích töï nhieân cuûa xaõ naêm 2005 so vôùi naêm 2000 vaãn giöõ nguyeân dieän tích 2889.01ha. Soá lieäu naøy döïa vaøo ñöôøng ñòa giôùi cuûa xaõ qua thöïc hieän chæ thò 364/CT. Cô caáu trong ñaát noâng nghieäp cuõng chuyeån ñoåi maïnh, ñaát troàng caây haøng naêm, ñaát troàng caây laâu naêm taêng nhanh, ñaëc bieät ñaát maøu, ñaát caây coâng nghieäp haøng naêm, laâu naêm hình thaønh caùc vuøng chuyeân canh lôùn nhö: caây mía, caây aên traùi, caây coâng nghieäp ngaén ngaøy… Baûng 07: Bieán ñoäng dieän tích ñaát xaõ Long Khaùnh naêm 2005 So vôùi naêm 2000 Stt Muïc ñích söû duïng ñaát Maõ Dieän tích naêm 2005 Dieän tích naêm 2000 Taêng(+) Giaûm(-) Toång dieän tích töï nhieân 2.889,01 2.889,01 1 Ñaát noâng nghieäp NNP 2.722,28 1.781,23 941,05 2 Ñaát phi noâng nghieäp PNN 250,02 117,42 32,6 Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 31 3 Ñaát chöa söû duïng CSD 16,71 990,36 -973,65 (Nguoàn toång hôïp: TTKT Ñòa chính – Nhaø ñaát tænh Taây Ninh) +Ñaát saûn xuaát noâng nghieäp: Ñaát saûn xuaát noâng nghieäp naêm 2000 dieän tích laø 1781.23 ha so vôùi naêm 2005 laø 2717.6 ha taêng 936.37 ha. Ñaát saûn xuaát noâng nghieäp taêng do nhaän töø ñaát chöa söû duïng 354 ha vaø moät phaàn ñaát vöôøn taïp. Ñaát troàng caây haøng naêm naêm 2000 dieän tích laø 1593.54 ha so vôùi naêm 2005 laø 2341.21 ha taêng 747.6 ha. Ñaát troàng caây haøng naêm taêng do nhaän töø ñaát chöa söû duïng 125 ha vaø moät phaàn ñaát noâng nghieäp chuyeån qua Ñaát troàng caây laâu naêm naêm 2000 dieän tích 187.69 ha so vôùi naêm 2005 laø 376.39 ha taêng 188.7 ha. Ñaát troàng caây laâu naêm taêng ñaát baèng chöa söû duïng chuyeån sang. Ñaát nuoâi troàng thuyû saûn naêm 2000 laø 4.68 ha vaø vaãn giöõ nguyeân dieän tích ñeán naêm 2005. Ñaát noâng nghieäp taêng chuû yeáu do ñaát baèng chöa söû duïng chuyeån sang. + Ñaát ôû: Dieän tích ñaát ôû taêng khoâng ñaùng keå, theo soá lieäu thoáng keâ naêm 2000 laø 41.41 ha so vôùi naêm 2005 laø 43.27 ha taêng 1.86 ha + Ñaát chuyeân duøng: Ñaát chuyeân duøng naêm 2000 laø 40.89 ha so vôùi naêm 2005 laø 75.57 ha taêng nhieàu nhaát laø ñaát giao thoâng, ñaát thuûy lôïi, ñaát saûn xuaát phi noâng nghieäp. Chuû yeáu laø töø ñaát noâng nghieäp chuyeån qua. Ñaát saûn xuaát kinh doanh phi noâng nghieäp naêm 2000 laø 0.72 ha so vôùi naêm 2005 laø 0.99 ha taêng 0.27 ha. Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 32 Ñaát coù muïc ñích coâng coäng naêm 2000 laø 39.15 ha so vôùi naêm 2005 laø 74.16 ha taêng 34.41 ha. +Ñaát baèng chöa söû duïng: Ñaát baèng chöa söû duïng dieän tích naêm 2000 laø 990.36 ha so vôùi naêm 2005 laø 16.71 ha giaûm –973.65 ha. Ñaát baèng chöa söû duïng giaûm nhanh do nhaân daân tích cöïc khai hoang phuïc hoaù chuû yeáu ñöa vaøo saûn xuaát noâng nghieäp, nuoâi troàng thuûy saûn. Nhaän xeùt chung Qua naêm naêm bieán ñoäng, hieän traïng söû duïng ñaát ñai taïi xaõ bieán ñoäng raát ít so vôùi söï phaùt trieån cuûa caû nöôùc. Sôû dó nhö vaäy laø do chính saùch kinh teá Nhaø nöôùc chöa taùc ñoäng saâu saéc treân ñòa baøn xaõ naøy. Baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát thaønh laäp naêm 2005 laø taøi lieäu voâ cuøng quí baùo ñeå phuïc vuï cho coâng taùc qui hoaïch saép tôùi. Nhaèm naâng cao giaù trò söû duïng ñaát, goùp phaàn ñaåy maïnh neàn kinh teá cuûa vuøng cuõng nhö goùp phaàn thuùc ñaåy phaùt trieån neàn kinh teá caû nöôùc. 1781,23 2722,28 990,36 1000 1500 2000 2500 3000 di eän tí ch (h a) 2000 2005 Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 33 Bieåu 5: SO SAÙNH DIEÄN TÍCH CAÙC LOAÏI ÑAÁT XAÕ LONG KHAÙNH NAÊM 2000-2005 Bieåu 6: SO SAÙNH DIEÄN TÍCH ÑAÁT PHI NOÂNG NGHIEÄP XAÕ LONG KHAÙNH NAÊM 2000-2005 IV.5. Hieän traïng söû duïng ñaát naêm 2005 xaõ Long Khaùnh Coâng taùc quaûn lyù, söû duïng ñaát ñai caùc naêm qua ñaõ coù nhöõng tieán boä roõ reät daàn daàn ñi vaøo neà neáp, töøng böôùc laäp laïi traät töï, ngöôøi daân ñaõ yù thöùc veà phaùp luaät quaûn lyù ñaát ñai ña soá coù xin chuyeån ñoåi caây troàng, chuyeån muïc ñích söû duïng. Tuy nhieân beân caïnh ñoù coøn coù nhöõng toàn taïi trong quaûn lyù vaø söû duïng ñaát, moät soá ít töï tieän chuyeån muïc ñích traùi Phaùp luaät nhö ñoå ñaát laøm neàn nhaø treân ñaát 41.4143.27 40.89 75.57 3.29 4.03 29.91 25.23 0 10 20 30 40 50 60 70 80 D ie än tíc h( ha ) Ñaát ô' Ñaát chuyeân duøng Ñaát nghóa trang, nghóe ñòa Ñaát soâng suoái vaø maët nöôùc chuyeân duøng 2000 2005 Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 34 noâng nghieäp, ñaøo ao laáy ñaát, chuyeån ñoåi caây troàng töø ñaát luùa sang caây laâu naêm… cô quan chöùc naêng coù xöû lyù nhö laäp bieân baûn, xöû phaït haønh chính. Nhöng coù töøng luùc thieáu cöông quyeát neân söï vi phaïm veà ñaát ñai chöa chaám döùt haún. Trong quaûn lyù söû duïng ñaát ñieàu phuø hôïp vôùi qui hoaïch ñaõ ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät, moät soá vi phaïm chuyeån ñoåi traùi Phaùp luaät ( khoâng xin pheùp chuyeån ñoåi) nhöng caùc vò trí chuyeån ñoåi ñoù cuõng naèm trong qui hoaïch. IV.6. Phöông phaùp kieåm keâ vaø thaønh laäp baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát naêm 2005 xaõ Long Khaùnh IV.6.1. Phöông phaùp kieåm keâ Böôùc 1: - Ñoái soaùt soå muïc keâ vôùi BÑÑC baèng caùch raø soaùt töøng thöûa moät giöõa BÑÑC vaø soå muïc keâ baét ñaàu töø thöûa thöù nhaát cho ñeán heát. - Ñoái chieáu ñôn ñaêng kyù vôùi soå muïc keâ ñeå kieåm tra veà dieän tích, ñoái töôïng, loaïi ñaát vaø teân chuû söû duïng. - Ñoái vôùi caùc hoä chöa ñaêng kyù, vieäc ñoái chieáu thöïc hieän treân muïc keâ (soå daõ ngoaïi) Böôùc 2: Ñoái soaùt ngoaøi thöïc ñòa vôùi baûn ñoà vaø soå muïc keâ. Böôùc 3: Trieån khai vieát dieän tích töøng loaïi ñaát theo haøng ngang. Böôùc 4: Ñaùnh daáu caùc thöûa ñaát khu daân cö noâng thoân. Böôùc 5: Ñaùnh daáu caùc thöûa ñaát theo thaønh phaàn kinh teá trong soå muïc keâ. Böôùc 6: Coäng dieän tích theo töøng trang soå muïc keâ vaø chuyeån keát quaû vaøo bieåu trung gian theo töøng thaønh phaàn kinh teá. Moãi thaønh phaàn kinh teá ñöôïc laäp bieåu trung gian rieâng. - Toång lôïp dieän tích theo loaïi ñaát vaø ghi keát quaû xuoáng doøng cuoái cuûa bieåu. - Coäng heát töøng thaønh phaàn kinh teá. Böôùc 7: Do xaõ khoâng ño bao thoå cö chæ coù theå taùch hoä vaø thoå cö leû teû neân vieäc xöû lyù thoáng keâ ñeå taùch dieän tích ñaát ôû trong khu daân cö nhö sau: Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 35 Ví duï: Loaïi ñaát laø thoå+vöôøn (T+V). Neáu dieän tích < ñònh möùc (400m2) thì thoáng keâ laø ñaát thoå. Neáu dieän tích > ñònh möùc (400m2) thì phaàn dieän tích coøn laïi sau khi tröø ñi ñònh möùc. Böôùc 8: Toång hôïp vaø döïa vaøo caùc bieåu maãu thoáng keâ. Böôùc 9: Caùn boä ñòa chính kyù teân, UBND ñoùng daáu. Böôùc 10: Toång hôïp soá lieäu chính thöùc, vieát baùo caùo. Tuy nhieân, caên cöù vaøo höôùng daãn cuûa Boä TN&MT veà coâng taùc kieåm keâ, xaây döïng baûn ñoà HTSDÑ vaø tình hình thöïc teá cuûa xaõ thì coâng taùc kieåm keâ ñöôïc tieán haønh nhö sau: Böôùc 1: Thu thaäp baûn ñoà, tö lieäu coù lieân quan ñeán coâng taùc toång kieåm keâ bao goàm: - Baûn ñoà giaûi thöûa tyû leä 1:5000. - Baûn ñoà ranh giôùi haønh chính theo Chæ thò 364-CT. Kieåm tra ñaùnh giaù taøi lieäu vaø leân phöông aùn daõ ngoaïi ñeå chænh lyù, caäp nhaät hoaù bieán ñoäng. - Soå muïc keâ, soå daõ ngoaïi. Böôùc 2: Chænh lyù bieán ñoäng, caäp nhaät hoaù soá lieäu. Vieäc chænh lyù ñöôïc trieån khai ñoàng loaït treân toaøn xaõ. Noäi dung chuû yeáu taäp trung chænh lyù caùc tröôøng hôïp bieán ñoäng do: chuyeån muïc ñích söû duïng, ñoái töôïng söû duïng. Cuï theå nhö sau: - Chænh lyù bieán ñoäng treân baûn ñoÀ trong phoøng: Thöïc chaát ñaây laø khaâu caäp nhaät vaøo BÑÑC caùc bieán ñoäng ñaõ ñöôïc caáp thaåm quyeàn pheâ duyeät vaø löu tröõ taïi UBND xaõ. Caùc hoà sô bieán ñoäng bao goàm: Quyeát ñònh giao ñaát vaø thu hoài ñaát, quyeát ñònh cho pheùp chuyeån muïc ñích söû duïng, quyeát ñònh giaûi quyeát tranh chaáp, chuyeån ñoåi, thöøa keá… Taát caû caùc taøi lieäu (caùc quyeát ñònh chaáp thuaän…) söû duïng ñeå caäp nhaät vaøo baûn ñoà ñöôïc lieät keâ vaøo danh saùch vaø noäp keøm veà phoøng ñòa chính theo maãu baùo caùo qui ñònh keøm theo BÑ. Chænh lyù bieán ñoäng treân baûn ñoà: Chænh lyù bieán ñoäng theo keát quaû ñieàu tra ban ñaàu cuûa ñòa phöông: Tröôùc khi ñi daõ ngoaïi caùn boä ñòa chính phaûi xaùc ñònh tröôùc khu Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 36 vöïc coù bieán ñoäng, sau ñoù ñoái soaùt ngoaøi thöïc ñòa theo caùc cuïm, caùc tuyeán ñaõ ñöôïc xaùc ñònh tröôùc. Böôùc 3: Xöû lyù tính toaùn soá lieäu, laäp caùc bieåu maãu baùo caùo vaø xaây döïng BÑ HTSDÑ caùc caáp. Baûng 1: TYÛ LEÄ BAÛN ÑOÀ HIEÄN TRAÏNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT CAÁP XAÕ Baûn ñoà neàn baùo caùo: Baûn ñoà caáp xaõ ñöôïc toång hôïp töø BÑÑC tyû leä 1:5000 ñaõ coù chænh lyù bieán ñoäng. Raø soaùt chænh lyù loaïi ñaát, ñoái töôïng söû duïng treân töøng thöûa ñuùng theo qui ñònh. Sau ñoù toång hôïp thoáng keâ vaø laäp bieåu so saùnh dieän tích. Taát caû caùc soá lieäu thoáng keâ ñöôïc theå hieän ôû taát caû caùc heä thoáng bieåu maãu töø bieåu 01-TKÑÑ ñeán bieåu 15-TKÑÑ. Böôùc 4: Kieåm tra coâng nhaän soá lieäu, baûn ñoà vaø vieát baùo caùo thuyeát minh. IV.5.2. Thaønh laäp baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát Qui trình thaønh laäp - Kieåm tra ranh giôùi haønh chính caáp xaõ, phöôøng, thò traán, khoanh ñònh sô boä loaïi ruoäng ñaát. - Ñoái soaùt ngoaøi thöïc ñòa - Xaây döïng baûn ñoà goác treân neàn BÑÑC vaø thoáng keâ caùc loaïi ñaát khôùp vôùi soá lieäu kieåm keâ. Ñôn vò thaønh laäp BÑ Tyû leä BÑ(%) Qui moâ dieän tích (ha) Caáp xaõ, khu coâng ngheä cao, khu kinh teá 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000 Döôùi 150 Treân 150 ñeán 300 Treân 300 ñeán 2000 Treân 2000 Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 37 - Chænh lyù - Nhaân baûn, xaây döïng baûn ñoà maøu chính thöùc than maøu kyù hieäu, noäi dung theå hieän theo qui phaïm cuûa Boä TN&MT. - Vieát baùo caùo thuyeát minh. Noäi dung Baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát caáp xaõ laø chi tieát hoaù noäi dung, laø cô sôû ñeå thaønh laäp baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát caáp huyeän. Treân baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát theå hieän caùc loaïi ñaát phuø hôïp vôùi heä thoáng chæ tieâu trong heä thoáng bieåu maãu kieåm keâ ñaát ñai. Caùc böôùc thöïc hieän Böôùc 1: Ñoái soaùt chænh lyù baûn ñoà. Duøng baûn ñoà ñòa chính ñoái soaùt ngoaøi thöïc ñòa, chænh lyù bieán ñoäng veà ñaát ñai cho phuø hôïp vôùi hieän traïng söû duïng ñaát. Böôùc 2: Khoanh veõ caùc chæ tieâu caàn bieåu thò theo heä thoáng noäi dung baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát. Böôùc 3: Thu tyû leä baûn ñoà Duøng thöôùc thu phoùng Pantograph thu baûn ñoà veà tyû leä 1:5000. Böôùc 4: Loàng gheùp noäi dung leân baûn ñoà neàn ñòa chính ñaõ xaùc ñònh ranh giôùi haønh chính theo Chæ thò 364. Böôùc 5: Bieân veõ, trình baøy baûn ñoà. Böôùc 6: Kieåm tra nghieäm thu Böôùc 7: Sao nhaân baûn, giao noäp baûn ñoà. Nhaân baûn, xaây döïng baûn ñoà maøu chính thöùc than maøu kyù hieäu theo qui phaïm cuûa Toång Cuïc Ñòa Chính. Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 38 Coâng taùc chuaån bò Qui trình kieåm keâ ñaát ñai vaø xaây döïng baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát naêm 2005 xaõ Long Khaùnh Coâng taùc ngoaïi nghieäpCoâng taùc noäi nghieäp Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 39 IV.7. Baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát naêm 2005 xaõ Long Khaùnh File baûn ñoà ñòa hình Chuyeån sang heä VN-2000 File baûn ñoà ñòa chính Chuyeån sang VN-2000 Xöû lyù baûn ñoà Xaây döïng baûn ñoà neàn Chuaån hoaù döõ lieäu Famis nhaän döõ lieäu töø caùc Caddb Bieân taäp, trình baøy, in baûn ñoà Caddb nhaän döõ lieäu töø Famis Toång hôïp dieän tích theo bieåu Vieát baùo caùo thuyeát minh Kieåm tra, toång keát Chænh lyù bieán ñoäng baûn ñoà - Ñoái soaùt - Ñieàu tra - Chænh lyù bieán ñoäng Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 40 PHAÀN V KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ V.1. Keát luaän Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 41 Coâng taùc kieåm keâ ñaát ñai naêm 2005 cuûa xaõ Long Khaùnh ñöôïc thöïc hieän thoáng nhaát giöõa noäi dung vaø phöông phaùp maø Boä TN&MT ñaõ ñeà ra, ñöôïc aùp duïng treân toaøn quoác. Taøi lieäu, soá lieäu kieåm keâ ñôït naøy ñöôïc xaây döïng döïa treân cô sôû cuûa nguoàn taøi lieäu ñaùng tin caäy, vôùi phöông phaùp vaø caùch laøm thích hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa ñòa phöông. Soá lieäu caùc thoáng keâ kieåm coù ñoä tin caäy cao, phaûn aùnh ñuùng thöïc traïng cuûa tình hình söû duïng ñaát taïi ñòa phöông. Laø cô sôû phuïc vuï coâng taùc qui hoaïch, keá hoaïch söû duïng ñaát cho caùc naêm tôùi. Keát quaû kieåm keâ ñaát ñai vaø laäp BÑHTSDÑ naêm 2005 treân ñòa baøn xaõ Long Khaùnh ñöôïc thöïc hieän vôùi nhöõng thuaän lôïi cô baûn: -Taøi lieäu, tö lieäu baûn ñoà ñöôïc söû duïng mang thoâng tin chính xaùc. -Coù söï thoáng nhaát veà thôøi gian ñieàu tra treân toaøn ñòa baøn, ñöôïc söï hoã trôï cuûa caùc caáp, ngaønh trong quaù trình trieån khai thöïc hieän. Vì vaäy keát quaû naøy seõ laø cô sôû giuùp cho UBND naém chaéc ñöôïc quyõ ñaát cuûa ñòa phöông mình, laø coâng cuï ñeå quaûn lyù vaø ñeà xuaát ra nhöõng cô sôû, bieän phaùp QLÑÑ, laø cô sôû ñeå cho caùc ngaønh laäp qui hoaïch, keá hoaïch söû duïng ñaát vaø laø cô sôû ñeå thöïc hieän thoáng keâ dieän tích ñaát ñai haøng naêm vaø theo ñònh kyø. + BÑHTSÑ naêm 2005: Baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát xaõ Long Khaùnh tyû leä 1:5000 ñaõ ñöôïc xaây döïng baèng phöông phaùp toång hôïp coù öùng duïng coâng ngheä baûn ñoà soá vaø ñöôïc trình baøy theo “Baûng qui ñònh maøu vaø kyù hieäu caùc loaïi ñaát” cuûa Boä Taøi Nguyeân & Moâi Tröôøng ban haønh. Baûn ñoà pheâ duyeät ñaày ñuû caùc thoâng tin khoâng gian vaø thuoäc tính caùc loaïi ñoái töôïng söû duïng. V.2. Kieán nghò Qua phaân tích nhaän xeùt, ñaùnh giaù toång kieåm keâ vaø laäp BÑHTSDÑ naêm 2005 töø caùc öu ñieåm vaø haïn cheá trong quaù trình quaûn lyù söû duïng ñaát, xin ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp: Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 42 Keá hoaïch söû duïng ñaát naêm 2002 xaõ Long Khaùnh ñaõ ñöôïc UBND Huyeän Beán caàu pheâ duyeät trong quyeát ñònh soá: 1195/QÑ-CT, ngaøy 15/10/2002 nhöng ñeán nay vaãn chöa trieån khai heát ñaõ gaây taâm lyù khoâng oån ñònh cho nhaân daân vaø khoù khaên khi thöïc hieän nhieäm vuï quaûn lyù Nhaø nöôùc veà ñaát ñai taïi ñòa phöông. Tình hình ñaát ñai treân ñòa baøn xaõ Long Khaùnh coù khaû naêng bieán ñoäng theo höôùng löôïng ñaát noâng nghieäp giaûm vaø chuyeån sang ñaát chuyeân duøng. Do ñoù ñoái vôùi vuøng luùa troïng ñieåm ôû hai aáp Long Phuù- Long Cöôøng phaûi taäp trung ñaàu tö taêng naêng suaát caây troàng, tuyeân truyeàn giaùo duïc cho nhaân daân söû duïng ñaát moät caùch coù hieäu quaû vaø phuø hôïp vôùi qui hoaïch chung. Rieâng ñoái vôùi baûn ñoà ñòa chính veà ñaát noâng nghieäp xaõ ñaõ ñöôïc ño veõ xong naêm 1997, qua quaù trình söû duïng ñeán nay haàu heát ñaõ cuõ vaø caùc ñöôøng ranh giôùi bò môø khoâng caäp nhaät ñöôïc bieán ñoäng. Ñeà nghò caùc caáp thaåm quyeàn xem xeùt boå sung in laïi caùc tôø baûn ñoà noâng nghieäp cho xaõ ñeå ñöa vaøo quaûn lyù vaø söû duïng phuïc vuï cho coâng taùc naêm 2005 vaø caùc naêm tôùi ñöôïc toát hôn. Khoâng ngöøng taêng cöôøng coâng taùc boài döôõng nghieäp vuï cho caùn boä ñòa chính xaõ. Ñeà nghò xaõ caàn chuù troïng hôn nöõa trong coâng taùc laäp qui hoaïch keá hoaïch söû duïng ñeå coù cô sôû quaûn lyù nhaèm haïn cheá hieän töôïng khai thaùc söû duïng ñaát quaù möùc, chuyeån quyeàn, chuyeån muïc ñích, hình thöùc thu hoài giaáy ñaõ caáp, caáp môùi theo hieän traïng. Boá trí qui hoaïch vaø coù bieän phaùp haïn cheá ñaát nghóa ñòa xen laån trong khu daân cö, ñaát ôû giöõa noäi ñoàng. Boá trí söû duïng ñaát tieát kieäm, khoa hoïc baèng hình thöùc thieát keá keát hôïp haøi hoaø khi xaây döïng coâng trình thuûy lôïi, giao thoâng noâng thoân vaø khu vöïc noâng thoân. Ngaønh quaûn lyù ñaát ñai Download » Agriviet.Com 43 GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThống kê, Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 trên địa bàn xã Long Khánh – huyện Bến Cầu – tỉnh Tây Ninh.pdf