Thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 6 trường THCS Thị Trấn Gò Dầu

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Giáo dục có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội và là tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển của một quốc gia. Vì giáo dục cung cấp nhân lực và nhân tài cho xã hội. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, công nghệ khoa học kỹ thuật đang phát triển rất nhanh. Nước ta đang trong thời kì hội nhập quốc tế. Để lĩnh hội được những tinh hoa văn hóa , khoa học kĩ thuật tiến bộ, hiện đại của các quốc gia phát triển đòi hỏi chúng ta phải có trình độ ngoại ngữ nhất định. Mà tiếng anh là ngôn ngữ quốc tế, là phương tiện giao lưu quốc tế hữu hiệu nhất. Vì thế, Tiếng Anh là môn học không kém phần quan trọng đối với thế hệ trẻ đặc biệt thế hệ học sinh. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, toàn ngành giáo dục và đào tạo đang nổ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động học tâp. Và trong dạy học ngoại ngữ , những định hướng đổi mới này càng đúng vì không ai có thể thay thế người học trong việc nắm các phương tiện ngoại ngữ và sử dụng chúng trong hoạt động giao tiếp bằng chính năng lực giao tiếp của mình. Giao tiếp là mục tiêu cuối cùng của việc dạy và học ngoại ngữ ở nhà trường phổ thông. Điều này có nghĩa là giáo viên phải phối hợp rèn luyện đồng thời cả bốn kĩ năng ngoại ngữ cho các em học sinh. Nhưng để thực hành bất kì kĩ năng nào đòi hỏi các em phải có vốn từ vựng cần thiết. Tuy nhiên, việc học từ vựng tiếng Anh đối với học sinh THCS hoàn toàn không đơn giản, nhất là đối với học sinh lớp 6. Đối với học sinh khối 6, tiếng Anh là một môn học mới lạ. Đa số các em cảm thấy việc học từ vựng rất khó học và mau quên do hệ thống phát âm và chữ viết khác tiếng mẹ đẻ. Từ đó dẫn đến việc học từ vựng của các em trở nên căng thẳng. Vậy làm thế nào để giúp các em cảm thấy thoải mái hơn, thích thú hơn, ghi nhớ từ nhanh hơn, lâu hơn và có thể sử dụng vốn từ học được trong giao tiếp. Đây là lý do tôi quyết định nghiên cứu “Thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 6 trường THCS Thị Trấn Gò Dầu”.

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2561 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 6 trường THCS Thị Trấn Gò Dầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.MÔÛ ÑAÀU I/ LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : Giaùo duïc coù vai troø raát quan troïng ñoái vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa xaõ hoäi vaø laø tieâu chuaån ñaùnh giaù söï phaùt trieån cuûa moät quoác gia. Vì giaùo duïc cung caáp nhaân löïc vaø nhaân taøi cho xaõ hoäi. Ñaëc bieät trong thôøi ñaïi ngaøy nay, coâng ngheä khoa hoïc kyõ thuaät ñang phaùt trieån raát nhanh. Nöôùc ta ñang trong thôøi kì hoäi nhaäp quoác teá. Ñeå lónh hoäi ñöôïc nhöõng tinh hoa vaên hoùa , khoa hoïc kó thuaät tieán boä, hieän ñaïi cuûa caùc quoác gia phaùt trieån ñoøi hoûi chuùng ta phaûi coù trình ñoä ngoaïi ngöõ nhaát ñònh. Maø tieáng anh laø ngoân ngöõ quoác teá, laø phöông tieän giao löu quoác teá höõu hieäu nhaát. Vì theá, Tieáng Anh laø moân hoïc khoâng keùm phaàn quan troïng ñoái vôùi theá heä treû ñaëc bieät theá heä hoïc sinh. Hôn nöõa, trong boái caûnh hieän nay, toaøn ngaønh giaùo duïc vaø ñaøo taïo ñang noå löïc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc theo höôùng phaùt huy tính tích cöïc, chuû ñoäng, saùng taïo cuûa hoïc sinh trong hoaït ñoäng hoïc taâp. Vaø trong daïy hoïc ngoaïi ngöõ , nhöõng ñònh höôùng ñoåi môùi naøy caøng ñuùng vì khoâng ai coù theå thay theá ngöôøi hoïc trong vieäc naém caùc phöông tieän ngoaïi ngöõ vaø söû duïng chuùng trong hoaït ñoäng giao tieáp baèng chính naêng löïc giao tieáp cuûa mình. Giao tieáp laø muïc tieâu cuoái cuøng cuûa vieäc daïy vaø hoïc ngoaïi ngöõ ôû nhaø tröôøng phoå thoâng. Ñieàu naøy coù nghóa laø giaùo vieân phaûi phoái hôïp reøn luyeän ñoàng thôøi caû boán kó naêng ngoaïi ngöõ cho caùc em hoïc sinh. Nhöng ñeå thöïc haønh baát kì kó naêng naøo ñoøi hoûi caùc em phaûi coù voán töø vöïng caàn thieát. Tuy nhieân, vieäc hoïc töø vöïng tieáng Anh ñoái vôùi hoïc sinh THCS hoaøn toaøn khoâng ñôn giaûn, nhaát laø ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 6. Ñoái vôùi hoïc sinh khoái 6, tieáng Anh laø moät moân hoïc môùi laï. Ña soá caùc em caûm thaáy vieäc hoïc töø vöïng raát khoù hoïc vaø mau queân do heä thoáng phaùt aâm vaø chöõ vieát khaùc tieáng meï ñeû. Töø ñoù daãn ñeán vieäc hoïc töø vöïng cuûa caùc em trôû neân caêng thaúng. Vaäy laøm theá naøo ñeå giuùp caùc em caûm thaáy thoaûi maùi hôn, thích thuù hôn, ghi nhôù töø nhanh hôn, laâu hôn vaø coù theå söû duïng voán töø hoïc ñöôïc trong giao tieáp. Ñaây laø lyù do toâi quyeát ñònh nghieân cöùu “Thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 6 tröôøng THCS Thò Traán Goø Daàu”. II/ ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU: Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi naøy laø: caùc thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 6, vaø hoïc sinh lôùp 68. III/PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ TAØI: 1.Veà khoâng gian: Phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi naøy laø: hoïc sinh lôùp 68 cuûa tröôøng THCS Thò Traán Goø Daàu,huyeän Goø Daàu, Taây Ninh. 2.Veà thôøi gian: Thôøi gian nghieân cöùu ñeà taøi naøy ñöôïc chia laøm 3 giai ñoaïn: *Giai ñoaïn 1: töø 5/9/2008 – giöõa HKI. *Giai ñoaïn 2: töø giöõa HKI – cuoái HKI. *Giai ñoaïn 3: töø ñaàu HKII – giöõa HKII. IV/ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: 1.Ñoïc taøi lieäu: Nghieân cöùu thu taäp caùc taøi lieäu coù lieân quan ñeán ñeà taøi. Nhôø ñoù, ñònh höôùng ñöôïc noäi dung cuûa ñeà taøi, hieåu roõ vaán ñeà nghieân cöùu vaø giaûi quyeát vaàn ñeà vôùi nhöõng tö lieäu töông ñoái chính xaùc. 2.Ñieàu tra: a.Döï giôø: Qua döï giôø caùc ñoàng nghieäp trong vaø ngoaøi tröôøng vaø ñuùc keát ra ñöôïc moät soá kinh nghieäm daïy töø vöïng. b.Thöïc nghieäm: thöïc nghieäm cuûa baûn thaân qua caùc baøi daïy treân lôùp, aùp duïng moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng trong moãi tieát daïy vaø töï ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc thuû thuaät ñoù. c.Ñaøm thoaïi: Qua caùc cuoäc hoïp toå, thaûo luaän veà nhöõng vaán ñeà khoù trong phöông phaùp giaûng daïy tieáng Anh vaø phöông phaùp daïy töø vöïng môùi. d.Kieåm tra: qua keát quaû kieåm tra chaát löôïng hoïc sinh, giaùo vieân töï nhaän xeùt ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng thuû thuaät daïy töø vöïng vaø ñeà ra nhöõng giaûi phaùp phuø hôïp hôn. B.NOÄI DUNG I/ CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN: 1)Cô sôû phaùp lyù: -Caên cöù nghò quyeát 40/2000/QH10 cuûa Quoác Hoäi veà ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng. -Caùc chuyeân ñeà cuûa Sôû, Phoøng Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo veà caûi tieán phöông phaùp daïy hoïc ôû tröôøng phoå thoâng. -Taøi lieäu “Moät soá vaán ñeà veà ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc ôû tröôøng THCS” cuûa Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo, xuaát baûn naêm 2002. 2) Cô sôû khoa hoïc: -Caên cöù muïc tieâu giaùo duïc hieän nay ñang taäp trung höôùng vaøo vieäc phaùt trieån tính naêng ñoäng, saùng taïo vaø tích cöïc cuûa hoïc sinh nhaèm taïo khaû naêng nhaän bieát vaø giaûi quyeát vaán ñeà cuûa caùc em. Ñeå goùp phaàn ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy, vieäc söû duïng thuû thuaät khi daïy töø vöïng cho hoïc sinh thay cho vieäc daïy töø vöïng theo loái truyeàn thoáng – giaùo vieân cung caáp töø vaø ngöõ nghóa laø raát caàn thieát. -Caên cöù vaøo ñònh höôùng ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc tieáng Anh ôû tröôøng THCS cuûa Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo. Tieâu chí cô baûn cuûa phöông phaùp daïy hoïc môùi laø hoaït ñoäng töï laäp, tích cöïc, chuû ñoäng cuûa hoïc sinh trong vieäc giaûi quyeát caùc nhieäm vuï giao tieáp baèng ngoân ngöõ. Tieâu chí chuû yeáu ñeå ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh laø naêng löïc giao tieáp, naêng löïc öùng xöû baèng ngoân ngöõ trong caùc tình huoáng giao tieáp cuï theå. Maø töø vöïng laø thaønh phaàn chính trong hoaït ñoäng giao tieáp. Do vaäy, vieäc giuùp hoïc sinh tích luõy moät voán töø vöïng caàn thieát laø moät vieäc laøm khoâng keùm phaàn quan troïng. -Caên cöù vaøo muïc ñích cuûa vieäc hoïc ngoaïi ngöõ: khoâng phaûi laø bieát heä thoáng ngöõ aâm, töø vöïng, ngöõ phaùp maø laø bieát söû duïng caùc heä thoáng ñoù ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích giao tieáp. Vì vaäy, vieäc giuùp hoïc sinh bieát vaän duïng töø vöïng vaøo ngöõ caûnh giao tieáp laø moät vieäc khoâng theå thieáu vaø khoâng ñôn giaûn ñoái vôùi giaùo vieân. II/ CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN 1.Thöïc traïng ñoái vôùi vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh 6 ôû lôùp 68 tröôøng THCS Thò Traán Goø Daàu: a.Thuaän lôïi: Noäi dung chöông trình SGK tieáng Anh 6 bao goàm caùc chuû ñieåm gaàn guûi vôùi cuoäc soáng, saùt thöïc vôùi nhu caàu vaø höùng thuù cuûa caùc em hoïc sinh. Vì vaäy, moät soá hoïc sinh raát yeâu thích moân hoïc vaø töï hình thaønh cho mình phöông phaùp hoïc töø vöïng hieäu quaû. Cuï theå caùc em trong lôùp 68 thöôøng hay söû duïng thôøi gian trong ngaøy ñeå hoïc töø vöïng vaø laøm baøi taäp moân tieáng Anh. Ñieàu naøy chöùng toû caùc em ñaõ yù thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa töø vöïng trong vieäc hoïc ngoaïi ngöõ vaø coù yù thöïc muoán naém baét vaø söû duïng ñöôïc ngoaïi ngöõ. Ngoaøi ra saùch coøn ñöôïc thieát keá vôùi nhieàu tranh aûnh maøu, roõ neùt, sinh ñoäng vaø phuø hôïp vôùi noäi dung cuûa töøng baøi. Do ñoù, khoaûng 60% hoïc sinh lôùp 68 höùng thuù vaø thích tìm hieåu baøi ôû nhaø tröôùc khi ñeán lôùp. Hôn nöõa, tranh aûnh minh hoïa coøn hoå trôï cho giaùo vieân trong vieäc daïy töø vöïng vaø thieát laäp tình huoáng giao tieáp cho hoïc sinh trong hoaït ñoäng hoïc taäp. Coù khoâng ít hoïc sinh ñaàu tö cho moân hoïc, töï giaùc hoïc taäp, tích cöïc tham gia phaùt bieåu yù kieán xaây döïng baøi vaø vaän duïng linh hoaït, saùng taïo caùc kieán thöùc ( töø vöïng, caáu truùc) ñaõ thu ñöôïc vaøo thöïc haønh giao tieáp. Tröôøng coù giaùo vieân taâm huyeát vôùi ngheà, kieán thöùc vöõng vaøng, hieåu bieát veà phöông phaùp daïy hoïc môùi, coù tay ngheà khaù gioûi. Do ñoù, baûn thaân ñöôïc hoïc hoûi kinh nghieäm giaûng daïy vaø nhöõng saùng kieán qua döï giôø, trao ñoåi, thaûo luaän. Baûn thaân ñöôïc nhaø tröôøng phaân coâng giaûng daïy tieáng Anh 6 theo chöông trình môùi ba naêm lieân tuïc neân ít nhieàu ñaõ ñuùt keát ñöôïc moät soá kinh nghieäm giaûng daïy, ñaëc bieät coù chuù yù ñeán phöông phaùp daïy töø vöïng. Hôn nöõa, toâi luoân tìm toøi nghieân cöùu taøi lieäu, töï boài döôõng naâng cao kieán thöùc vaø chuyeân moân nghieäp vuï, luoân coá gaéng ñaàu tö soaïn giaûng theo phöông phaùp môùi, luoân suy nghó coá gaéng thieát keá hoaït ñoäng hoïc taäp cho hoïc sinh theo höôùng tích cöïc, chuû ñoäng vaø saùng taïo, ñaëc bieät luoân phaân loaïi vaø söû duïng thuû thuaät daïy töø vöïng cho haàu heát moãi tieát daïy. Sau ñoù, töï ruùt kinh nghieäm cho baûn thaân ñeå coù giaûi phaùp thích hôïp cho tieát hoïc sau toát hôn. Tröôøng coù naêm maùy cassette, hoïc sinh thöôøng xuyeân laøm quen vôùi gioïng ñoïc cuûa ngöôøi baûn xöù. Tröôøng coù ba boä tranh tieáng Anh 6, hoã trôï moät phaàn cho vieäc daïy töø vöïng cuûa giaùo vieân. Tröôøng coøn coù phoøng nghe nhìn ñöôïc trang bò maùy chieáu vaø heä thoáng aâm thanh toát neân thuaän lôïi cho giaùo vieân caàn giaûng daïy giaùo aùn ñieän töû. Giaùo vieân töï söu taàm, laøm theâm ñoà duøng daïy hoïc cho haàu heát moãi tieát daïy ñeå thöïc hieän toát vieäc daïy töø vöïng, gaây höùng thuù, oùc toø moø vaø phaùt huy tính chuû ñoäng cuûa hoïc sinh. Moät soá phuï huynh hoïc sinh raát quan taâm ñeán vieäc hoïc cuûa con em vaø taïo cho caùc em moät goùc hoïc taäp rieâng. Moät soá em hoïc sinh ñöôïc laøm quen vôùi moân tieáng Anh töø luùc coøn laø hoïc sinh caáp I neân moät phaàn hoã trôï vieäc hoïc hieän taïi cuûa caùc em. b/ Khoù khaên: -Vì ñaây laø moân hoïc hoaøn toaøn môùi laï vôùi caùc em hoïc sinh lôùp 6, moät soá em coøn bôõ ngôõ vôùi ngoaïi ngöõ, chöa quen vôùi caùch hoïc tieáng Anh cho neân caùc em coøn ruït reø, chöa heát mình tham gia vaøo hoaït ñoäng hoïc taäp, khoâng caûm thaáy töï tin vaø sôï maéc loãi khi ñoïc vaø söû duïng töø vöïng vaøo giao tieáp. -Moät soá em coøn ham chôi, chöa yù thöùc hoïc taäp cao. Theâm vaøo ñoù caùc em ít chuù troïng vaøo vieäc hoïc vaø raát löôøi hoïc baøi nhaát laø töø vöïng tieáng Anh. Beân caïnh ñoù, moät soá em coù hoïc töø vöïng nhöng chæ theo hình thöùc hoïc veït, khoâng bieát vaän duïng vaøo ngöõ caûnh thöïc teá. -Baûn thaân giaùo vieân tuy coù söu taàm vaø tìm toøi taøi lieäu chuyeân moân nhöng vaãn coøn haïn cheá veà caùc taøi lieäu coù lieân quan ñeán phöông phaùp daïy töø vöïng. Tuy coù aùp duïng thuû thuaät daïy töø vöïng ôû haàu heát moãi tieát daïy nhöng hieäu quaû chöa cao. Ñoâi khi söû duïng thuû thuaät khoâng phuø hôïp. Giaùo vieân thöôøng gaëp khoù khaên trong vieäc daïy töø tröøu töôïng vaø chöa thieát laäp tình huoáng, ngöõ caûnh phuø hôïp ñeå hoïc sinh tham gia ñoaùn nghóa cuûa töø moät caùch hieäu quaû. -Tuy coù nhieàu maùy cassette vaø moät boä tranh nhöng chöa ñuû ñaùp öùng cho moãi tieát daïy, khoâng thuaän lôïi cho vieäc aùp duïng phöông phaùp daïy hoïc môùi. *Nhöõng khoù khaên neâu treân laø nhöõng bieåu hieän veà daïy vaø hoïc töø vöïng tieáng Anh 6 tröôøng THCS Thò Traán. Töø thöïc traïng treân, vôùi cöông vò laø moät giaùo vieân daïy boä moân tieáng Anh, toâi ñaët ra nhieäm vuï cho mình laø nghieân cöùu vaø ñoåi môùi phöông phaùp daïy töø vöïng tieáng Anh 6 ñaït hieäu quaû. Thöïc teá cho thaáy chaát löôïng daïy hoïc tieáng Anh vaø khaû naêng vaän duïng kieán thöùc vaøo giao tieáp thöïc teá cuûa hoïc sinh seõ khoâng ñöôïc caûi thieän neáu nhö vaãn tieáp tuïc duy trì daïy töø vöïng theo loái: thaày cung caáp töø vaø ngöõ nghóa, hoïc sinh ghi nhaän vaø tieáp thu. Hôn nöõa caùch daïy hoïc ñoù ñaõ quaù laïc haäu vaø khoâng coøn ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu daïy hoïc ngoaïi ngöõ trong thôøi kyø môùi. III/ NOÄI DUNG VAÁN ÑEÀ: 1.Vaán ñeà ñaët ra: *Ñeå giuùp hoïc sinh caûm thaáy thoaûi maùi, höùng thuù hoïc töø vöïng, ghi nhôù töø nhanh hôn, laâu hôn, coù theå söû duïng voán töø môùi hoïc vaøo thöïc haønh taïi lôùp troâi chaûy vaø chuû ñoäng huy ñoäng voán töø ñaõ tích luõy ñöôïc ñeå baét chöôùc, taùi hieän, tìm toøi caùch öùng xöû vaø öùng xöû saùng taïo trong caùc tình huoáng giao tieáp. Thì vaán ñeà ñaët ra ñoái vôùi giaùo vieân trong quaù trình soaïn giaûng vaø daïy töø vöïng laø: àChoïn töø ñeå daïy. àSöû duïng nhöõng thuû thuaät phuø hôïp ñeå laøm roõ nghóa töø. àTaêng cöôøng söï tham gia cuûa hoïc sinh ôû böôùc giôùi thieäu töø môùi. àSöû duïng phoái hôïp caùc kó naêng trong khi giôùi thieäu töø môùi. 2. Giaûi phaùp, chöùng minh vaán ñeà ñaët ra: 2.1 Choïn töø ñeå daïy: Thoâng thöôøng trong moät baøi hoïc seõ luoân luoân coù töø môùi. Song khoâng phaûi töø môùi naøo cuõng caàn ñöa vaøo daïy nhö nhau. Ñeå löïa choïn töø ñeå daïy, giaùo vieân caàn xem xeùt nhöõng caâu hoûi sau: a-Töø chuû ñoäng hay bò ñoäng? -Töø chuû ñoäng (active/ productive vocabulary) laø nhöõng töø hoïc sinh hieåu, nhaän bieát vaø söû duïng ñöôïc trong giao tieáp noùi vaø vieát. -Töø bò ñoäng (passive/ receptive vocabulary) laø nhöõng töø hoïc sinh chæ hieåu vaø nhaän bieát ñöôïc khi nghe vaø ñoïc. VD: Baøi 3 – C1/trang 38, töø môùi caàn daïy laø: An engineer, we, our, they, me, their. Töø chuû ñoäng: an engineer. Töø bò ñoäng: we, our, they, me, their. Caùch daïy hai loaïi töø naøy coù khaùc nhau. Töø chuû ñoäng lieân quan ñeán 4 kó naêng: nghe-noùi-ñoïc-vieát, caàn ñaàu tö thôøi gian ñeå giôùi thieäu vaø luyeän taäp nhieàu hôn, ñaëc bieät laø caùch söû duïng. Vôùi töø bò ñoäng, giaùo vieân coù theå chæ döøng laïi ôû möùc nhaän bieát, khoâng caàn ñaàu tö thôøi gian vaøo caùc hoaït ñoäng öùng duïng. Giaùo vieân caàn xaùc ñònh xem seõ daïy töø naøo nhö moät töø bò ñoäng vaø töø naøo nhö moät töø chuû ñoäng. Vôùi töø bò ñoäng, giaùo vieân coù theå khuyeán khích hoïc sinh töï tìm hieåu nghóa (tra töø ñieån hoaëc ñoaùn töø qua ngöõ caûnh) b-Hoïc sinh ñaõ bieát töø naøy chöa? Giaùo vieân caàn xaùc ñònh roõ töø mình ñònh daïy coù thöïc söï laø töø mình caàn daïy hay khoâng. Voán töø cuûa hoïc sinh luoân luoân ñöôïc môû roäng baèng nhieàu con ñöôøng, vaø cuõng coù theå bò queân baèng nhieàu lí do khaùc nhau. Ñeå traùnh tình traïng giôùi thieäu nhöõng töø khoâng caàn thieát vaø maát thôøi gian, giaùo vieân coù theå duøng nhöõng thuû thuaät nhaèm phaùt hieän xem caùc em ñaõ bieát nhöõng töø ñoù chöa vaø bieát ñeán ñaâu. Giaùo vieân coù theå duøng caùc thuû thuaät nhö: eliciting, brainstorming, network,… tröôùc khi giôùi thieäu töø môùi. Vd: Baøi 3-C1/trang 38, giaùo vieân oân laïi töø ñaõ hoïc baèng thuû thuaät network. family father mother brother sister 2.2 Nhöõng thuû thuaät laøm roõ nghóa töø: Qua quaù trình nghieân cöùu taøi lieäu vaø thöïc nghieäm giaûng daïy treân lôùp, baûn thaân ñaõ ruùt ra ñöôïc moät soá thuû thuaät laøm roõ nghóa töø nhö sau: a)Duøng tröïc quan nhö: ñoà vaät thaät, tranh aûnh, hình veõ phaùt hoïa (hình que), hình caét daùn töø taïp chí, cöû chæ ñieäu boä (mime)… coù taùc duïng maïnh meõ ñeán höùng thuù hoïc taäp cuûa hoïc sinh vaø giuùp hoïc sinh ghi nhôù töø nhanh hôn, laâu hôn. Vd1: Baøi 2-C2/trang 28: giaùo vieân söû duïng vaät thaät coù trong lôùp vaø vaät thaät chuaån bò tröôùc ôû nhaø ñeå giôùi thieäu nhöõng töø sau: a door, a window, a board, a clock, a waste basket, a pencil,… Vd2: Baøi 3-A1/trang 30: giaùo vieân söû duïng tranh veõ hoaëc tranh photo ñeå giôùi thieäu caùc töø sau: a telephone, a lamp, a couch, a bookshelf, an amrchair, a stereo,… Vd3: Baøi 9-B1/trang 100: giaùo vieân phaùt hoïa caùc chi tieát treân khuoân maët ñeå giôùi thieäu caùc töø sau: face, hair, eye, ear, nose, lips, mouth,… Eye(s) Face Hair nose Vd4: Baøi 10-A1/trang 104: giaùo vieân duøng ñieäu boä, cöû chæ ñeå giôùi thieäu caùc töø sau: hungry, cold, …. Vd5: Baøi 15-A1/trang 154: giaùo vieân duøng tranh söu taàm ñeå giôùi thieäu caùc quoác gia: Canada, France, China, the U.S.A, Japan,… b/ Duøng ngoân ngöõ ñaõ hoïc: b1.Ñònh nghóa, mieâu taû: hoïc sinh seõ döïa vaøo töø ñaõ hoïc vaø hieåu bieát cô baûn ñôøi thöôøng ñeå ñoaùn ra nghóa cuûa töø qua ñònh nghóa cuûa giaùo vieân baèng tieáng Anh. Thuû thuaät naøy taïo cho hoïc sinh söï toø moø vaø coù nhu caàu tham gia vaøo quaù trình hoïc taäp ñoàng thôøi reøn luyeän kó naêng nghe cho hoïc sinh. Vd1: Baøi 6-B1/trang 65 ñeå daïy töø bookstore, giaùo vieân ñònh nghóa nhö sau: Bookstore is a place where there are many books, pens, pencils, rulers,… You can buy books in the bookstore. Vd2: Baøi 2-C2/trang 129 ñeå daïy töø school, giaùo vieân ñònh nghóa nhö sau: School is a place where there are teachers, classrooms, and many students. You are in Thi Tran school. Vd3: Baøi 15-C1/trang 163 ñeå daïy töø forest vaø töø desert, giaùo vieân mieâu taû nhö sau: A forest is a place where you can see many green tall trees and animals like tigers, birds,… Do you know Cuc Phuong forest? In a desert it’s very hot, there are only some trees, water, no house… Do you know Sahara desert? *Löu yù: Khi söû duïng thuû thuaät ñònh nghóa mieâu taû ñeå laøm roõ nghóa cuûa töø, chuùng ta coù theå keát hôïp theâm ví duï thöïc teá ñeå giuùp hoïc sinh nhaän bieát nghóa deã daøng hôn. b2.Duøng töø traùi nghóa, ñoàng nghóa: ta söû duïng töø ñoàng nghóa, traùi nghóa ñeå laøm roõ nghóa töø khi hoïc sinh ñaõ bieát ñöôïc nghóa cuûa 1 töø trong caëp töø ñoàng nghóa, traùi nghóa. Vd: Baøi 7-B1/trang 77 -Paddy field = rice paddy. -Noisy ≠ quiet b3.Döïa vaøo caùc qui taéc hình thaønh töø, taïo töø: hoïc sinh ñoaùn nghóa cuûa töø môùi ñöôïc hình thaønh qua töø goác. Vôùi qui taéc naøy, giaùo vieân khoâng nhöõng giuùp hoïc sinh naém vöõng laïi kieán thöùc maø coøn giuùp caùc em phaùt huy tính tích cöïc töï hoïc, bieát môû roäng voán töø cho mình. Vd: work à worker; drive à driver. b4.Taïo tình huoáng: giaùo vieân thieát laäp tình huoáng ñôn giaûn, deå hieåu baèng tieáng Anh, hoïc sinh ñoaùn nghóa qua tình huoáng, vaø coù theå baét chöôùc, söû duïng töø vaøo ngöõ caûnh giao tieáp ñoàng thôøi reøn luyeän kó naêng nghe. Vd: Baøi 4-C4/trang 50, giaùo vieân daïy töø “late” The class starts at 7 o’clock. You go to school at 7:15. You are late for school. b5.Ñoaùn nghóa trong ngöõ caûnh: Vd1: Baøi 7-C4/trang 80, daïy töø start, end. Hoïc sinh ñoaùn nghóa cuûa hai töø naøy trong ngöõ caûnh sau: Classes start at 7:00 and end at 11:15. Vd2: Baøi 4-A1/trang 44, hoïc sinh ñoaùn nghóa töø “small”, “big” trong ngöõ caûnh sau: Phong’s school is small, there are 200 students in his school. But Thu’s school is big, there are 1.200 students in her school. c/.Dòch sang tieáng meï ñeû: giaùo vieân chæ neân söû duïng thuû thuaät naøy khi daïy töø bò ñoäng hoaëc nhöõng töø tröøu töôïng khoù aùp duïng nhöõng thuû thuaät treân. Vì neáu giaùo vieân thöôøng xuyeân söû duïng thuû thuaät naøy seõ trôû veà phöông phaùp cuõ vaø seõ gaây cho hoïc sinh caûm giaùc ñôn ñieäu, nhaøm chaùn, khoâng phaùt huy ñöôïc tính tö duy, saùng taïo cuûa caùc em. *Löu yù: Ñeå ñaûm baûo hieäu quaû cuûa vieäc vaän duïng nhöõng thuû thuaät neâu treân, giaùo vieân neân linh ñoäng vaän duïng thay ñoåi nhöõng thuû thuaät naøy moät caùch thích hôïp, tuøy theo noäi dung baøi vaø ñoái töôïng hoïc sinh. Ngoaøi ra, giaùo vieân coù theå keát hôïp cuøng luùc caùc thuû thuaät treân ñeå laøm roõ nghóa cuûa moät töø neáu caàn thieát. 2.3)Taêng cöôøng söï tham gia cuûa hoïc sinh ôû böôùc giôùi thieäu töø môùi: nhö ñaõ ñeà caäp ñieåm noãi baät ôû phöông phaùp daïy hoïc môùi laø taïo cho hoïc sinh ñöôïc tham gia vaøo quaù trình hoïc taäp. Vaäy taêng cöôøng söï tham gia cuûa hoïc sinh ôû böôùc giôùi thieäu töø môùi laø caàn thieát. Neáu giaùo vieân taïo ñöôïc ñieàu kieän cho hoïc sinh tham gia vaøo quaù trình daïy töø môùi thì keát quaû tieáp thu baøi cuûa hoïc sinh seõ toát hôn nhieàu, caùc em seõ ghi nhôù töø taïi lôùp vaø vaän duïng vaøo ngöõ caûnh moät caùch deã daøng. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù, giaùo vieân caàn tìm kieám vaø söû duïng nhöõng thuû thuaät phaùt huy söï chuû ñoäng, suy ñoaùn, töï phaùt hieän cuûa hoïc sinh. Vd: Ñoaùn nghóa töø trong ngöõ caûnh, töï giaûi thích nghóa cuûa töø baèng voán töø coù saün… 2.4)Söû duïng phoái hôïp caùc kó naêng trong khi giôùi thieäu töø môùi: -Trong quaù trình giôùi thieäu töø môùi giaùo vieân neân phoái hôïp caùc kó naêng vôùi nhau. Vd: giaùo vieân thieát laäp tình huoáng baèng tieáng Anh, hoïc sinh seõ coá gaéng nghe vaø ñoaùn töø; giaùo vieân cho ngöõ caûnh, hoïc sinh ñoïc vaø ñoaùn töø; hoaëc sau khi vöøa daïy xong moät töø naøo ñoù giaùo vieân hoûi hoïc sinh vaøi caâu hoûi söû duïng töø môùi ñoù, hoïc sinh traû lôøi (luyeän kó naêng noùi). Vd1: Sau khi daïy xong töø market, giaùo vieân hoûi hoïc sinh nhö sau: Do you live near a market? Does your mother go to the market? Vd2: Sau khi daïy töø “bike” giaùo vieân hoûi hoïc sinh nhö sau: Do you have a bike? Do you go to school by bike? Vd3: Sau khi daïy xong töø “read” giaùo vieân hoûi hoïc sinh: Do you read after school? Does your father read? 3)Keát quaû cuï theå: Sau moät thôøi gian vaän duïng caùc thuû thuaät neâu treân trong quaù trình giaûng daïy töø vöïng tieáng Anh lôùp 6a4, toâi nhaän thaáy tieát hoïc ngaøy caøng sinh ñoäng hôn, hoïc sinh daàn coù thoùi quen chuû ñoäng tham gia vaøo quaù trình hoïc töø vöïng vaø söû duïng voán töø vaøo giao tieáp thöïc teá coù phaàn chuyeån bieán toát hôn. Vaø ñem laïi keát quaû khaû quan. Keát quaû ñaït ñöôïc cuûa lôùp 6a4 nhö sau: Thôøi gian TSHS Ñieåm döôùi 5 Ñieåm treân 5 0,5 -3 3,5-4,5 Coäng 5-6 6,5-7,5 8-10 Coäng SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL Giöõa HKI 42 4 9,5% 7 16,7% 11 26,2% 18 42,8% 7 16,7% 6 14,3% 31 73,8% HKI 42 3 7,15% 3 7,15% 6 14,3% 9 21,4% 8 19,1 19 45,2% 36 85,7% Giöõa HKII 39 2 5,13% 2 5,13% 4 10,3% 9 23,1% 10 25,6% 16 41% 35 89,7% So vôùi keát quaû khaûo saùt chaát löôïng giöõa HKI thì keát quaû HKI taêng 11,9% hoïc sinh treân 5 ñieåm. So vôùi keát quaû HKI thì keát quaû giöõa HKII taêng 4% hoïc sinh treân 5 ñieåm. Vaäy so vôùi keát quaû khaûo saùt giöõa HKI thì keát qua giöõa HKII taêng 15,9% hoïc sinh treân 5 ñieåm. Maëc duø tæ leä hoïc sinh treân trung bình taêng khoâng ñaùng keå nhöng ñaây cuõng laø moät keát quaû ñaùng khích leä sau thôøi gian ngaén vaän duïng saùng kieán kinh nghieäm cuûa mình. Toâi tin raèng neáu tieáp tuïc vaän duïng saùng kieán kinh nghieäm treân moät caùch nghieâm tuùc, xuyeân suoát quaù trình giaûng daïy thì chaát löôïng hoïc taäp boä moân tieáng Anh 6 seõ cao hôn. C.KEÁT LUAÄN 1.Baøi hoïc kinh nghieäm: Qua quaù trình nghieân cöùu vaø söû duïng thuû thuaät daïy töø vöïng vaøo haàu heát moãi tieát daïy tieáng Anh 6 ôû lôùpaên ôû tröôøng THCS Thò Traán naêm hoïc 2007-2008. Baûn thaân toâi ñaõ ñuùt keát ra baøi hoïc kinh nghieäm nhö sau: Daïy töø vöïng chæ laø moät phaàn cuûa tieát hoïc tuy nhieân noù ñoùng vai troø cöïc kì quan troïng trong söï thaønh coâng cuûa caû tieát hoïc bôûi vì vieäc thöïc haønh maãu caâu, reøn luyeän kó naêng giao tieáp coù löu loaùt, troâi chaûy, thuaän lôïi hay khoâng tuøy thuoäc vaøo vieäc hoïc sinh coù ñoïc ñöôïctöø, naém ñöôïc nghóa vaø caùch söû duïng voán töø vöïng môùi hay khoâng. Vôùi vieäc aùp duïng saùng kieán kinh nghieäm naøy trong quaù trình daïy töø vöïng cho hoïc sinh lôùp 68, toâi nhaän thaáy ña soá hoïc sinh höùng thuù hôn, tham gia vaøo quaù trình hoïc taäp nhieàu hôn, caùc em caûm thaáy töï tin hôn trong thöïc haønh vaø giao tieáp. Toâi tin raèng baát cöù giaùo vieân naøo söû duïng nhöõng giaûi phaùp ôû saùng kieán kinh nghieäm naøy cuõng seõ thu ñöôïc nhieàu thaønh coâng trong keát quaû hoïc töø vöïng cuûa hoïc sinh noùi rieâng vaø chaát löôïng hoïc boä moân noùi chung. 2.Höôùng daãn phoå bieán aùp duïng vaø nghieân cöùu tieáp cuûa ñeà taøi saùng kieán kinh nghieäm: Neáu ñeà taøi naøy ñaït keát quaû toát, toâi xin thoâng qua toå chuyeân moân cuûa tröôøng, trình hoäi ñoàng khoa hoïc tröôøng THCS Suoái Daây, hoäi ñoàng khoa hoïc cuûa Phoøng Giaùo Duïc Taân Chaâu. Neáu ñöôïc chaáp thuaän, toâi xin ñöôïc trieån khai ñeà taøi nghieân cöùu naøy ñeán caùc baïn ñoàng nghieäp ñeå cuøng nhau thöïc hieän goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaûng daïy trong toå boä moân. -Trong nhöõng naêm tôùi, neáu coù cô hoäi toâi vaãn tieáp tuïc nghieân cöùu ñeà taøi naøy ôû phaïm vi roäng hôn, möùc ñoä hoaøn thieän hôn vaø ôû khoái lôùp 7 ”Phöông phaùp daïy töø vöïng tieáng Anh 7”. Ngaøy 25 thaùng 2 naêm 2008 Ngöôøi thöïc hieän Trònh Haûi Nguyeân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh 6 trường THCS Thị Trấn Gò Dầu.doc