Thực tập chuyên ngành chế tạo máy

Sau thời gian thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hiệp. Được tiếp cận với môi trường làm việc, làm quen với quy trình chế tạo thực tế. Đây là dịp rất tốt để em ôn lại những kiến thức đã được học ở trong trường đồng thời so sánh được sự giống và khác nhau giữa lý thuyết đã học và quy trình làm việc thực tế giúp cho em có được những kinh nghiêm thực tế điều này rất cần thiết cho công tác làm tốt nghiệp sắp tới và làm việc của em sau này. Đây cũng là dịp rất tốt giúp em tìm hiểu được cách thức tổ chức quản lý của doanh nghiệp. Nó rất cần thiết cho một kỹ sư vì yêu cầu đối với một người kỹ sư là ngoài chuyên môn giỏi cần phải biết quản lý tốt. Đây cũng là dịp để em được tiếp cận với những máy móc, thiết bị hiện đại của doanh nghiệp. Tuy chỉ có 1 khoảng thời gian ngắn nhưng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Lê Ngọc Sơn. Đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập này. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy đã tạo điều kiện cho chúng em và đã nhiệt tình chỉ bảo cho chúng em,em xin chân thành cảm ơn. Em xin chaân thaønh caûm ôn ! Nha Trang: tháng 6/ 2010.

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1621 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực tập chuyên ngành chế tạo máy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI NOÙI ÑAÀU Sau thời gian thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hiệp. Được tiếp cận với môi trường làm việc, làm quen với quy trình chế tạo thực tế. Đây là dịp rất tốt để em ôn lại những kiến thức đã được học ở trong trường đồng thời so sánh được sự giống và khác nhau giữa lý thuyết đã học và quy trình làm việc thực tế giúp cho em có được những kinh nghiêm thực tế điều này rất cần thiết cho công tác làm tốt nghiệp sắp tới và làm việc của em sau này. Đây cũng là dịp rất tốt giúp em tìm hiểu được cách thức tổ chức quản lý của doanh nghiệp. Nó rất cần thiết cho một kỹ sư vì yêu cầu đối với một người kỹ sư là ngoài chuyên môn giỏi cần phải biết quản lý tốt. Đây cũng là dịp để em được tiếp cận với những máy móc, thiết bị hiện đại của doanh nghiệp. Tuy chỉ có 1 khoảng thời gian ngắn nhưng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Lê Ngọc Sơn. Đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập này. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy đã tạo điều kiện cho chúng em và đã nhiệt tình chỉ bảo cho chúng em,em xin chân thành cảm ơn. Em xin chaân thaønh caûm ôn ! Nha Trang: tháng 6/ 2010. SVTH : Phan Văn Thái. LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ GIA CÔNG MỘT SỐ CHI TIẾT MÁY: PHẦN I: LAÄP QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ GIA COÂNG CHI TIẾT XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT: Muïc ñích cuûa phaàn naøy ñi xaùc ñònh hình thöùc toå chöùc saûn xuaát (ñôn chieác, haøng loaït nhoû, haøng loaït vöøa, haøng loaït lôùn, hay haøng khoái) ñeå töø ñoù caûi thieän tính coâng ngheä cuûa chi tieát, choïn phöông aùn cheá taïo phoâi, choïn thieát bò coâng ngheä hôïp lí ñeå gia coâng chi tieát. ÖÙng vôùi caùc daïng saûn xuaát khaùc nhau seõ coù caùc quy trình coâng ngheä khaùc nhau. Ñeå xaùc ñònh ñöôïc daïng saûn xuaát, ta caàn phaûi tính ñöôïc soá löôïng saûn phaåm (chi tieát) caàn saûn xuaát trong moät naêm, theo coâng thöùc sau: N= N1.m.(1+ ) Trong ño:ù N1- Soá saûn phaåm trong moät naêm theo keá hoaïch N1= 1500 m- Soá chi tieát trong moät saûn phaåm m= 1 - Soá % pheá phaåm trong caùc phaân xöôûng ñuùc vaø reøn = 3% - 6% - Soá chi tieùt ñöôïc cheá taïo theâm ñeå döï tröõ = 5% - 7% Choïn = 4%, = 6% Thay vaøo coâng thöùc treân ta ñöôïc soá chi tieát saûn xuaát ñöôïc trong moät naêm laø: N= 1500.1.(1+ ) N= 1650 (chieác/naêm) - Tuy nhieân ñeå xaùc ñònh daïng saûn xuaát ta caàn xaùc ñònh troïng löôïng cuûa chi tieát, coù theå xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Q = V*g (kg) (1,2) Trong ñoù : V=Vhộp- VLỗ = 0,103 (dm3) laø theå tích cuûa chi tieát. g : troïng löôïng rieâng cuûa vaät lieäu. gnhôm=2.7 (kg/ dm3) Q = 0,103 x 2,7= 0.21 (kg) Daïng saûn xuaát Q1 – troïng löôïng cuûa chi tieát > 200 kG 4 ¸ 200 kG < 4 kG Saûn löôïng haøng naêm cuûa chi tieát Ñôn chieác Haøng loaït nhoû Haøng loaït vöøa Haøng loaït lôùn Haøng khoái < 5 5 ¸100 100 ¸ 300 300 ¸ 100 > 1000 < 10 10 ¸ 200 200 ¸ 500 500 ¸ 100 > 1000 < 100 100 ¸ 500 500 ¸ 5000 5000¸50.000 > 50.000 Sau khi ñaõ coù soá Žlöôïng chi tieát trong moät naêm, soá saûn phaåm vaø troïng löôïng chi tieát gia coâng döïa vaøo [4, trang 24, baûng 2.1]. Ta xaùc ñònh ñöôïc daïng saûn xuaát chi tieát laø saûn xuaát haøng loaït vöøa. II. PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG : * Chi tiết là một phần của cụm kẹp trong ăng ten. Sản phẩm được nhận làm theo đơn đặt hàng của khách hàng, với số lượng là 1500 cái. II.2. Phân tích chi tiết gia công * Đây là chi tiết dạng hộp, nhìn chung thì tương đối đơn giản, với hình khối rỗng và các thành vách xung quanh. Trên hộp có các bề mặt cần gia công với các mục đích khác nhau nên độ chính xác khác nhau. Có mặt không cần phải gia công, hộp có một hệ lỗ với đường kính khác nhau nằm ở vị trí khác nhau nên quá trình gia công phải nhiều lần gá đặt. - Về công dụng: Chi tiết này dùng để đỡ một trục khung của hệ thống Ăng ten. Nó gồm có một mặt dùng lắp ghép bu lông với chi tiết khác của cụm và được lắp trên trục của ăng ten nhằm cố định chúng. Và phần thân chính là lỗ không thông D= 25 mm.Ngoài ra mặt bên của chi tiết còn khoan các lỗ bậc và 4 lỗ ren M2 để có thể lắp nắp đậy hoặc mặt bích. - Điều kiện làm việc: Chi tiết làm việc chịu tác động của thời tiết: chịu momen quay với trục gây ra nên bề mạt dễ xảy ra hư hỏng nhất là lỗ D= 25mm do chịu tải , momen và ma sát làm lỗ nhanh mòn, bên cạnh đó chi tiết cần phải tiếp xúc điện tốt. Do đó yêu cầu phải chế tạo chính xác và phải luôn theo dõi tình trạng hoạt động, che chắn đảm bảo sự hoạt động tốt nhất. - Quaù trình nghieân cöùu vaø phaân tích chi tieát thoâng qua baûn veõ vôùi nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät treân baûn veõ laø töông ñoái hôïp lyù veà keát caáu cuûa chi tieát cũng nhö tính coâng ngheä laø hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi ñieàu kieän trình ñoä kyõ thuaät hieän nay. II.3. Yêu cầu kỹ thuật để chế tạo chi tiết: - Vật liệu chi tiết phải đủ độ cứng cần thiết. - Độ không phẳng và độ không song song của bề mặt chính cần đảm bảo trong khoảng 0.05- 0,1 mm trên toàn bộ chiều dài. - Độ nhám của bề mặt bên của chúng đạt Ra= 2,5 μm - Các lỗ trên hộp đạt cấp chính xác cấp 10, độ nhám bề mặt của các lỗ đạt Ra= 2,5μm - Độ không vuông góc giữa mặt đầu và tâm lỗ đạt 0,01- 0,05 mm trên 100mm bán kính và độ không vuông góc các mặt phăng trong khoảng 0,05- 0,2 mm trên 100mm chiều dài. - Làm sạch Bavia,đảm bảo độ chính xác cũng như tính thẩm mĩ của chi tiết. -Nhìn chung cần gia công phải đảm bảo độ chính xác cao nhất của các mặt phẳng chính của các lỗ lắp ghép đảm bảo độ chính xác tương quan của chúng, III. XAÙC ÑÒNH PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI: 1. Loaïi phoâi ñöôïc xaùc ñònh tuyø theo keát caáu cuûa chi tieát, vaät lieäu cheá taïo, ñieàu kieän saûn xuaát cuï theå cuûa nhaø maùy. Choïn phoâi töùc laø choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi, xaùc ñònh löôïng dö , kích thöôùc dung sai phoâi. 2. Xaùc ñònh loaïi phoâi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi laø moät baøi toaùn toång hôïp nhaèm muïc ñích ñaûm baûo tính kinh teá kyõ thuaät chung cuûa quaù trình cheá taïo chi tieát maùy. Vì vaäy xaùc ñònh loaïi phoâi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi cho chi tieát maùy caàn phaûi chuù yù caùc yeáu toá sau: + Ñaëc ñieåm veà keát caáu vaø yeâu caàu chòu taûi khi laøm vieäc cuûa chi tieát maùy maùy (hình daïng ,kích thöôùc chöùc naêng vaø ñieàu kieän laøm vieäc ). + Saûn löôïng haøng naêm cuûa chi tieát maùy coù xeùt ñeán soá löôïng döï tröõ vaø tyû leä pheá phaåm trong quaù trình saûn xuaát. + Ñieàu kieän saûn xuaát thöïc teá veà maët kyõ thuaät vaø toå chöùc saûn xuaát (khaû naêng trang thieát bò, cheá taïo phoâi, trình ñoä cheá taïo phoâi, khaû naêng hôïp taùc trong cheá taïo phoâi ). * Trên cơ sở đó ta chọn phôi Nhôm tinh chất nhẹ khối lượng riêng là 2,7 (kg/dm3) Giới hạn bền kéo(max) (N/mm2) Giới hạn bền nén(max) (N/mm2) Độ giãn dài(%) Hợp kim nhôm A6061S-T5 260 180 8 Hợp kim nhôm A6063S-T5 157 108 8 * Coù nhieàu daïng phoâi: phoâi ñuùc, phoâi reøn, phoâi daäp, phoâi caùn, phoâi thanh,….Vôùi chi tieát hộp này ta choïn phoâi thanh laø hôïp lí nhaát.Vì noù vöøa ñaûm baûo yeâu caàu veà ñoä beàn cuûa chi tieát. Giaù caû laïi reû hôn so vôùi moät soá vaät lieäu cuøng tính naêng töông töï khaùc neân seõ ñaûm baûo tính kinh teá trong saûn xuaát haøng loaït nhö ñaõ yeâu caàu. IV. THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CÁC BỀ MẶT. 4.1. Nhaän xeùt: - Vieäc chuaån bò coâng ngheä coù vai troø quan troïng trong quaù trình saûn xuaát, moät trong nhöõng bieän phaùp naâng cao naêng suaát lao ñoäng ôû caùc nhaø maùy cheá taïo cô khí, giaûm bôùt ñaùng keå thôøi gian phuï khi thöïc hieän caùc nguyeân coâng maùy. Trong ñieàu kieän saûn xuaát haøng loaït, loaït vöøa vaø ñôn chieác . 4.2. Bản vẽ đánh số bề mặt gia công: 4.2. Phöông phaùp gia coâng : Stt Teân nguyeân coâng Beà maët gia coâng Beà maët ñònh vò Maùy 1 Cắt phôi 52x52x29 Máy Cắt 2 Laøm saïch phoâi Taát caû caùc beà maët 3 Phay maët ñaàu : Phay thoâ Phay tinh 1 2, 3, 4 Maùy phay ñöùng 4 Phay maët ñaàu : Phay thoâ Phay tinh 2 1, 3, 4 Maùy phay ñöùng 5 Phay maët beân : Phay thoâ Phay tinh 3 1, 2, 4 Maùy phay ñöùng 6 Phay maët beân : Phay thoâ Phay tinh 4 1, 2, 3 Maùy phay ñöùng 7 Phay maët beân : Phay thoâ Phay tinh 5 1, 2, 6 Maùy phay ñöùng 8 Phay maët beân : Phay thoâ Phay tinh 6 1, 2, 5 Maùy phay ñöùng 9 Khoan định vị 4 lỗ f5.5 7, 8 2, 3, 4 Máy khoan bàn SEIKO DRILL 10 Khoan lỗ 7, 82 lổ f5.5 7, 8 2, 3, 4 Máy khoan bàn 11 Taro ren M6 9 2, 3, 4 Maùy Taro ren KIRA 12 Khoan bán nguyệt 10 Khoét 10 f25 10 1, 2, 6 Máy CNC 13 Khoan hạ bậc f10 7 2, 3, 4 Máy khoan bàn 14 Khoan lỗ 7 f7 7 2, 3, 4 Máy khoan bàn 15 Phay bán nguyệt 12 Doa 12 f25 13 1, 2, 4 Máy CNC 16 Tổng kiểm tra Tất cả các mặt Dụng cụ kiểm tra 4.3 Thieát keá caùc nguyeân coâng: 1. Nguyeân coâng 1 : a. Noäi dung nguyeân coâng : Cắt phôi : Phôi thanh kích thước 56x56x800, cắt thành phôi kích thước 56x56x33 b. Sô ñoà gaù ñaët: Phôi được định nhờ eto kẹp của máy. Kích thước của phôi được xác định bằng cách sử dụng cử làm cho việc cắt phôi dễ dàng và nhanh hơn. c. Máy công nghệ : máy cắt đĩa HITACHI CD14F * Thông số kỹ thuật Hãng sản xuất HITACHI Tốc độ không tải (rpm) 1490 Đường kính đá mài 355 Đường kính lỗ (mm) 25 Cắt các kiểu • Tấm • Thanh • Ống Công suất (W) 1650 Tính năng khác - nguồn 120 AC/DC Nguồn cấp 220-230V Trọng lượng (kg) 24 d. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët : - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân moät maët phaúng đáy, và hai mặt bên. - Chi tieát gaù öôïc keïp chaët treân baøn maùy cắt . e. Duïng cuï caét : - Duøng lưởi cắt nhôm ta choïn duïng cuï caét coù caùc thoâng soá sau : D(mm) d(mm) b(mm) 355 25 3 f. Duïng cuï kieåm tra : Dùng thước cặp 0-150 x 0,02mm g. Choïn dung dòch trôn nguoäi : - Ta choïn dung dòch trôn nguoäi là dầu 2. Nguyeân coâng 2 : - Laøm saïch phoâi, phoâi ñöôïc cheá taïo baèng phöông phaùp cắt từ phoâi thanh, thöôøng caùc beà maët saàn suøi caùc ria meùp neân phaûi laøm saïch : - Taïo beà maët saïch vaø töông ñoái oån ñònh ñeå deã gia coâng. - Taïo cho beà maët khoâng gia coâng ñöôïc toát ñeå deã gaù ñaët. - ÔÛ nguyeân coâng naøy goàm caùc coâng ñoaïn sau: Duøng dũa, hoặc máy mài, maøi saïch caùc beà maët caùc caïnh saét. - Nguyên công này được thực hiện trước mỗi lần gia công 3 Nguyeân coâng 3 : Phay maët ñaàu : a.Noäi dung nguyeân coâng : - Phay thoâ beà maët 1 - Phay tinh beà maët 1 b. Sô ñoà gaù ñaët: Phay maët ñaàu 1 - Beà maët ñònh vò: 2, 3, 4. - Được gá đặt bằng eto thủy lực c. Maùy coâng ngheä : Máy Phay Đứng – HOWA SANGUA * Ñaëc tính kyõ thuaät : Model: HOWA SANGUA Năm sản xuất: 1978 Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: 1100x260 mm Hành trình X: 600 mm Hành trình Y: 200 mm Hành trình Z: 250 mm Tốc độ trục chính: 68-1760 rpm Loại đầu dao: NT50 Tự động chạy bàn: X, Y, Z Công suất động cơ: 3.7 kW Trọng lượng máy: 2.0 ton Kích thước (DxRxC): 1.6x1.5x1.6 m d. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët : - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân maët phaúng 2, 3, 4. - Chi tieát gaù treân ñoà gaù chuyeân duøng phay maët phaúng ñöôïc keïp chaët treân baøn maùy phay. e. Chế độ cắt: - Tốc độ trục chính: 950 vòng/phút - Tốc độ bàn xe dao: 195 mm/phút f. Duïng cuï caét : - Duøng dao phay maët ñaàu có cơ cấu kẹp tròn mảnh hợp kim cứng, mm. Theo [STCTM1, trang 377, B4-96] ta choïn duïng cuï caét coù caùc thoâng soá sau : D L d z 160 50 50 2 g. Các bước gia công. Bước 1: phay thô 2mm Bước 2: phay tinh 1mm h. Duïng cuï kieåm tra : - dùng thước cặp 0.02mm i. Choïn dung dòch trôn nguoäi : - Ta choïn dung dòch trôn nguoäi la Emunxi 4. Nguyeân coâng 4: Phay maët ñaàu : a.Noäi dung nguyeân coâng : - Phay thoâ beà maët 2 - Phay tinh beà maët 2 b. sô ñoà gaù ñaët: Phay maët ñaàu 2 - Beà maët ñònh vò: 1, 3, 4 c. Maùy coâng ngheä : Maùy phay đứng HOWA SANGUA d. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët : - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân maët phaúng 1, 3, 4. - Chi tieát gaù treân ñoà gaù chuyeân duøng , maët phaúng ñöôïc keïp chaët treân baøn maùy phay. e. Chế độ cắt - Chuyển động quay trục chính :950v/p - Chuyển động dọc bàn xe dao : 195 mm/phút f. Duïng cuï caét : - Duøng dao phay maët ñaàu baèng theùp gioù. Theo [STCTM1, trang 375, B4-92] ta choïn duïng cuï caét coù caùc thoâng soá sau : D(mm) L(mm) d(mm) z(mm) 160 50 50 2 g. Các bước gia công. Bước 1: phay thô 2mm Bước 2: phay tinh 1mm h. Duïng cuï kieåm tra : - dùng thước cặp 0.02mm i. Choïn dung dòch trôn nguoäi : - Ta choïn dung dòch trôn nguoäi la Emunxi 5. Nguyeân coâng 5 : Phay maët bên hông : a.Noäi dung nguyeân coâng : - Phay thoâ beà maët 3 - Phay tinh beà maët 3 b. sô ñoà gaù ñaët: - Beà maët ñònh vò: 1, 2, 4 c. Maùy coâng ngheä : Maùy phay đứng HOWA SANGUA d. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët : - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân maët phaún 1, 2, 4. - Chi tieát gaù treân ñoà gaù chuyeân duøng , maët phaúng ñöôïc keïp chaët bằng eto treân baøn maùy phay. e. Chế độ cắt - Chuyển động quay trục chính : 950v/p - Chuyển động dọc bàn xe dao : 195 mm/phút f. Duïng cuï caét : - Duøng dao phay maët ñaàu baèng theùp gioù. Theo [STCTM1, trang 375, B4-92] ta choïn duïng cuï caét coù caùc thoâng soá sau : D(mm) L(mm) d(mm) z(mm) 160 50 50 2 g. Các bước gia công. Bước 1: phay thô 2mm Bước 2: phay tinh 1mm h. Duïng cuï kieåm tra : - dùng thước cặp 0.02mm i. Choïn dung dòch trôn nguoäi : - Ta choïn dung dòch trôn nguoäi la Emunxi 6. Nguyeân coâng 6: Phay maët hông : a.Noäi dung nguyeân coâng : - Phay thoâ beà maët 4 - Phay tinh beà maët 4 b. sô ñoà gaù ñaët: Phay maët ñaàu 4 - Beà maët ñònh vò: 1, 2, 3. c. Maùy coâng ngheä : : Maùy phay đứng HOWA SANGUA d. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët : - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân maët phaúng 1, 2, 3. - Chi tieát gaù treân ñoà gaù chuyeân duøng , maët phaúng ñöôïc keïp chaët bằng eto treân baøn maùy phay. e. Chế độ cắt - Chuyển động quay trục chính :950v/p - Chuyển động dọc bàn xe dao : 195 mm/phút f. Duïng cuï caét : - Duøng dao phay maët ñaàu baèng theùp gioù. Theo [STCTM1, trang 375, B4-92] ta choïn duïng cuï caét coù caùc thoâng soá sau : D(mm) L(mm) d(mm) z(mm) 160 50 50 2 g. Các bước gia công. Bước 1: phay thô 2mm Bước 2: phay tinh 1mm h. Duïng cuï kieåm tra : - dùng thước cặp 0.02mm i. Choïn dung dòch trôn nguoäi : - Ta choïn dung dòch trôn nguoäi la Emunxi 7. Nguyeân coâng 7 : Phay maët bên hông : a.Noäi dung nguyeân coâng : - Phay thoâ beà maët 5 - Phay tinh beà maët 5 b. sô ñoà gaù ñaët: - Beà maët ñònh vò: 1, 2, 6 c. Maùy coâng ngheä : Maùy phay đứng HOWA SANGUA d. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët : - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân maët phaún 1, 2. - Chi tieát gaù treân ñoà gaù chuyeân duøng , maët phaúng ñöôïc keïp chaët treân baøn maùy phay. e. Chế độ cắt - Chuyển động quay trục chính : 950v/p - Chuyển động dọc bàn xe dao : 195 mm/phút f. Duïng cuï caét : - Duøng dao phay maët ñaàu baèng theùp gioù. Theo [STCTM1, trang 375, B4-92] ta choïn duïng cuï caét coù caùc thoâng soá sau : D(mm) L(mm) d(mm) z(mm) 160 50 50 2 g. Các bước gia công. Bước 1: phay thô 2mm Bước 2: phay tinh 1mm h. Duïng cuï kieåm tra : - dùng thước cặp 0.02mm i. Choïn dung dòch trôn nguoäi : - Ta choïn dung dòch trôn nguoäi la Emunxi 8. Nguyeân coâng 8: Phay maët hông : a.Noäi dung nguyeân coâng : - Phay thoâ beà maët 6 - Phay tinh beà maët 6 b. sô ñoà gaù ñaët: Phay maët ñaàu 6 - Beà maët ñònh vò: 1, 2, 5. c. Maùy coâng ngheä : : Maùy phay đứng HOWA SANGUA d. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët : - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân maët phaúng 1, 2, 4. - Chi tieát gaù treân ñoà gaù chuyeân duøng , maët phaúng ñöôïc keïp chaët treân baøn maùy phay. e. Chế độ cắt - Chuyển động quay trục chính :950v/p - Chuyển động dọc bàn xe dao : 195 mm/phút f. Duïng cuï caét : - Duøng dao phay maët ñaàu baèng theùp gioù. Theo [STCTM1, trang 375, B4-92] ta choïn duïng cuï caét coù caùc thoâng soá sau : D(mm) L(mm) d(mm) z(mm) 160 50 50 2 g. Các bước gia công. Bước 1: phay thô 2mm Bước 2: phay tinh 1mm h. Duïng cuï kieåm tra : - dùng thước cặp 0.02mm i. Choïn dung dòch trôn nguoäi : - Ta choïn dung dòch trôn nguoäi la Emunxi 9. Nguyeân coâng 9 : khoan dịnh vị a. Noäi dung nguyeân coâng : - Khoan định vị 4 lỗ f5.5 - Định vị bằng mẫu bạc dẫn hướng hình b. Maùy coâng ngheä : Maùy khoan bàn SEIKO DRILL * Ñaëc tính kyõ thuaät: - Swing : 280 m/min - Capacity: 6,5 m/m - Feed traveres: 60 m/m - Moto : : 100- 125 w * Chế độ gia công: tốc độ dao 2300 v/phút c. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët d. Sô ñoà gaù ñaët : - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân maët phaúng 2, 3, 4. e. Duïng cuï caét :khoan,: - Muõi khoan coù caùc thoâng soá sau theo [STCTM1, trang327, b4- 42] Thoâng soá D L l Muõi khoan 5.5 139 91 f. Duïng cuï kieåm tra : - Duøng thöôùc caëp vaø döôõng ñeå kieåm tra. g. Choïn dung dòch trôn nguoäi : -Dung dòch trôn nguoäi daàu . 10. Nguyeân coâng10 : Gia coâng loã a. Noäi dung nguyeân coâng : - Khoan lỗ 7, 8: f5.5 sâu 26.7 mm - Định vị mặt 2, 3 b. Maùy coâng ngheä : Maùy khoan bàn ENKOHS * Ñaëc tính kyõ thuaät: - Swing : 450 m/min - Capacity: 23 m/m - Feeds: 0,08; 0,14; 0,2; m/m - Moto : 400 w * Chế độ gia công: tốc độ dao 330 v/phút c. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët d. Sô ñoà gaù ñaët : - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân maët phaúng 2, 3, 4. e. Duïng cuï caét :khoan,: - Muõi khoan coù caùc thoâng soá sau theo [STCTM1, trang326, b4- 42] Thoâng soá D L l Muõi khoan 5.5 139 91 f. Duïng cuï kieåm tra : - Duøng thöôùc caëp vaø döôõng ñeå kieåm tra. g. Choïn dung dòch trôn nguoäi : -Dung dòch trôn nguoäi daàu . 11. Nguyeân coâng 11: Taroren a. Noäi dung: Taroren M6 - Định vị mặt 2, 3 b. Sô ñoà gaù ñaët: c. Maùy coâng ngheä : Maùy Taro ren KIRA * Ñaëc tính kyõ thuaät: * Chế độ cắt: tốc dộ 480 v/phút d. Chuaån ñònh vò vaø phöông phaùp gaù ñaët - Ñònh vò vaø gaù ñaët chọn chuẩn là bề mặt 2, 3. e. Choïn duïng cuï caét: - Muõi taroâ coù caùc thoâng soá sau theo [STCTM1, trang 421, b4- 134} Thoâng soá D L l Muõi taroâ 6 66 19 f. Choïn duïng cuï kieåm tra: - Söû duïng döôõng ño hoaëc thöôùc caëp, dưỡng đo ren. g. Choïn dung dòch trôn nguoäi. g. Choïn dung dòch trôn nguoäi : - Ta choïn dung dòch trôn nguoäi là dầu 12. Nguyeân coâng 12: khoan và khoét bán nguyệt 10. a.Noäi dung nguyeân coâng : - khoan beà maët 10 - khoét beà maët 10 b. Sô ñoà gaù ñaët: Phay 10 - Sau khi làm hoàn thành chi tiết của cụm chi tiết này, ta tiến hành lắp bulong có miếng đệm dày 1 mm để tạo bán nguyệt - Beà maët ñònh vò: 1, 2, 6. c. Maùy coâng ngheä : Maùy phay CNC 3 trục * Ñaëc tính kyõ thuaät : CNC HITACHI Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 pcs Kích thước bàn gá: 900 x 450 mm Hành trình X: 600 mm Hành trình Y: 410 mm Hành trình Z: 510 mm Tốc độ trục chính: 8000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 20 pcs Cơ cấu thay dao tự động Động cơ trục chính (AC, DC): AC Công suất động cơ trục chính: 5.5 kW Trọng lượng máy: 8 tấn d. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët : - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân maët phaúng 1, 2,6. - Chi tieát gaù treân ñoà gaù chuyeân duøng , maët phaúng ñöôïc keïp chaët treân baøn maùy phay. e. Chế độ cắt - Chuyển động quay trục chính khi khoan : 850v/p - Chuyển động trục chính khi khoét : 1000v/ph e. Duïng cuï caét : - Duøng dao phay ngón chuôi trụ. Theo [STCTM1, trang 356, B4-65] ta choïn duïng cuï caét coù caùc thoâng soá sau : D(mm) L(mm) d(mm) z(mm) 25 36 121 45 f. Duïng cuï kieåm tra : - dùng thước cặp. g. Choïn dung dòch trôn nguoäi :- Ta choïn dung dòch trôn nguoäi là Emunxi 13. Nguyeân coâng 13: Khoan lỗ bậc f10 : a.Noäi dung nguyeân coâng : - Khoan lỗ 11 b. Sô ñoà gaù ñaët: Khoan 11 - Beà maët ñònh vò: 1, 3. c. Maùy coâng ngheä : Maùy khoan bàn d. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët : - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân maët phaúng 1, 3. e. Chế độ cắt - Chuyển động quay trục chính khi phay: 330 v/p e. Duïng cuï caét : - Duøng dao phay ngón chuôi trụ. Theo [STCTM1, trang 356, B4-65] ta choïn duïng cuï caét coù caùc thoâng soá sau : D(mm) L(mm) d(mm) z(mm) 10 80 5.5 35 f. Duïng cuï kieåm tra : - dùng thước cặp. g. Choïn dung dòch trôn nguoäi :- Ta choïn dung dòch trôn nguoäi là dầu 14. Nguyeân coâng14 : Gia coâng loã a. Noäi dung nguyeân coâng : - Khoan lỗ 7: f7 sâu 26.7 mm - Định vị mặt 2, 3 b. Maùy coâng ngheä : Maùy khoan bàn ENKOHS * Ñaëc tính kyõ thuaät: - Swing : 450 m/min - Capacity: 23 m/m - Feeds: 0,08; 0,14; 0,2; m/m - Moto : 400 w * Chế độ gia công: tốc độ dao 330 v/phút c. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët . Sô ñoà gaù ñaët : e. Duïng cuï caét :khoan,: - Muõi khoan coù caùc thoâng soá sau theo [STCTM1, trang326, b4- 42] Thoâng soá D L l Muõi khoan 7 139 91 f. Duïng cuï kieåm tra : - Duøng thöôùc caëp vaø döôõng ñeå kieåm tra. g. Choïn dung dòch trôn nguoäi : -Dung dòch trôn nguoäi daàu . 15. Nguyeân coâng 15: Phay bán nguyệt 12, và doa 12 : a.Noäi dung nguyeân coâng : - Phay thoâ beà maët 12 - Doa beà maët 12 b. Sô ñoà gaù ñaët: Phay 12 - Sau khi làm hoàn thành chi tiết của cụm chi tiết này, ta tiến hành lắp bulong có miếng đệm dày 0.5mm để tạo bán nguyệt. sau khi lăp xong được kiêm tra kỉ trước khi tiến hành phay. - Beà maët ñònh vò: 1, 2, 4. c. Maùy coâng ngheä : Maùy phay CNC 3 trục d. Chuaån coâng ngheä vaø phöông phaùp gaù ñaët : - Chi tieát ñöôïc ñònh vò treân maët phaúng 1, 2,4. - Chi tieát gaù treân ñoà gaù chuyeân duøng , maët phaúng ñöôïc keïp chaët treân baøn maùy phay. e. Chế độ cắt - Chuyển động quay trục chính khi khoan : 850v/p - Chuyển động trục chính khi khoét : 1000v/ph e. Duïng cuï caét : - Duøng dao phay ngón chuôi trụ. Theo [STCTM1, trang 356, B4-65] ta choïn duïng cuï caét coù caùc thoâng soá sau : D(mm) L(mm) d(mm) z(mm) 25 36 121 45 f. Duïng cuï kieåm tra : - dùng thước cặp. g. Choïn dung dòch trôn nguoäi :- Ta choïn dung dòch trôn nguoäi là Emunxi 16. Toång kieåm tra : - Sau khi gia coâng xong caùc beà maët ta tieán haønh kieåm tra laïi caùc beà maët sau ñoù laøm caùc thuû tuïc chuyeån phaân xöôûng ñeå laép raùp taïo thaønh saûn phaåm PHẦN II: XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG DÖ VAØ KÍCH THÖÔÙC TRUNG GIAN I. Khaùi nieäm vaø ñònh nghóa cô baûn veà löôïng dö gia coâng: - Muoán ñaït ñöôïc 1 chi tieát maùy coù hình daïng, kích thöùôc vaø chaát löôïng vaø beà maët phuø hôïp vôùi yeâu caàu trong baûn veõ ta phaûi thöïc hieän theo nhieàu nguyeân coâng, taïi moãi nguyeân coâng ta hôùt ñi moät lôùp kim loaïi treân beà maët gia coâng ñeå thay ñoåi hình daïng va kích thöôùc cuûa phoâi. - Lôùp kim loaïi ñöôïc laáy ñi trong quaù trình gia coâng cô khí goïi laø löôïng dö gia coâng, ta phaûi xaùc ñònh löôïng dö gia coâng hôïp lyù vì nhöõng lyù do sau: + Löôïng dö quaù lôùn seõ toán nguyeân vaät lieäu, tieâu hao lao ñoäng, toán naêng löôïng, tieâu hao duïng cuï caét daãn ñeán taêng giaù thaønh + Ngöôïc laïi löôïng dö gia coâng maø quaù nhoû seõ khoâng ñuû ñeå hôùt ñi caùc sai soá cuûa phoâi ñeå bieán thaønh chi tieát hoaøn thieän . + Ñoä chính xaùc gia coâng ta daãn ra heä soá in daäp K: K= Dct/Dph Trong ñoù : - Dct :sai leäch cuûa chi tieát - Dph : sai leäch cuûa phoâi II. Xaùc ñònh löôïng dö trung gian Ñaây laø kích thöôùc loã coù ñöôøng kính D= 25 (mm). Theo bảng 3.87, Sổ tay công nghệ cheá taïo maùy- tập 1- NXB khoa học kỹ tuật, ta coù trình töï caùc böôùc coâng ngheä vaø ñoä chính xaùc, ñoä nhaùm beà maët ñaït ñöôïc nhö sau: - Böôùc 1: Phay phá: caáp chính xaùc IT14, Rz=100 (m) - Böôùc 2: Khoét thô, caáp chính xaùc IT10, Rz= 10 (m) - Böôùc 3:Khoét tinh, caáp chính xaùc IT7, Rz= 3,2 (m) Chieàu saâu lôùp bieán cöùng theo caùc böôùc T1=100(m),T2=20(m),T3= 5 (m). Aùp duïng coâng thöùc: 2Zmax= 2(Rzi- 1 + Ti- 1+ ) Trong ñoù Zmax- Chieàu cao nhaáp nhoâ beà maët (ñoäï nhaùm) do böôùc gia coâng tröôùc ñeå laïi, (m) = Vôùi : - laø sai soá do cong veânh beà maëtgia coâng - laø sai soá vò trí töông quan giöõa maët gia coâng vaø maët chuaån ñònh vò, (m). - sai soá gaù ñaët phoâi, m = vôùi - laø sai soá chuaån. - laø sai soá do keïp chaët. - laø sai soá do ñoà gaù. Tuy nhieân thöôøng ñöôïc tính theo coâng thöùc kinh nghieäm sau: = (1/3¸1/5). vôùi laø dung sai böôùc ñang thöïc hieän. Tra baûng 3- 67 ta ñöôïc: = 0,8.23,5= 188 (m) Maët chuaån laø maët ñaùy coù dung sai phoâi laø 1,0 (mm) Dung sai maët gia coâng laø: 0,8 (mm) => =1,8 (mm)= 1800 (m) => Sai soá vò trí töông quan giöõa maët gia coâng vaø maët ñònh vò baèng: = 0,25.1800= 450 (m) => Sai soá khoâng gian phoâi: = =487,6926 488 (m) Sau böôùc Phay thoâ, sai leäch khoâng gian coøn laïi laø: = 0,06. = 0,06.488= 29,28 (m) Sau böôùc gia coâng baùn tinh, sai leäch khoâng gian coøn laïi laø: = 0,05. = 24,4 (m) - Tính sai soá gaù ñaët phoâi: = /4 Tra baûng 3- 91 [1,trang 248] cho dung sai caùc böôùc: + Phay phá , kích thöôùc25, caáp chính xaùc 10, ta ñöôïc:1= 2200 (m)= 2,2 (mm) + Khoét thô, caáp chính xaùc 10, ta ñöôïc: 2= 0,35 (mm) => 1= 2,2/4 = 0,55 (mm) 2= 0,35/4= 0,087 (mm) => Löôïng dö cho caùc böôùc coâng ngheä: - Löôïng dö cho böôùc gia coâng phay thôâ: 2Zmax1= 2(Ro + To + o + o) = 2(500+ 488+ 0) = 1976 (m) - Löôïng dö cho böôùc gia coâng Khoét thô: 2Zmax2= 2(Rz1+ T1 + + 1)= 2(100+ 350+ 29,28+ 0,55)= 959,66 (m) 2Zmin2= 0,9597 (mm) - Löôïng dö cho böôùc gia coâng Khoét tinh: 2Zmax3= 2(Rz2+ T2+ 2+ 2) = 2(30+ 50+ 24,4+ 0,0875) =208,978 (m)= 0,209 (mm). - Kích thöôùc trung gian: + Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa chi tieát: vôùi kích thöôùc 25H7, tra baûng1- trang 177- Dung sai lắp ghép- Ninh Đức Tốn, ta ñöôïc25 => Dmax3= 25,021 (mm) + Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát cuûa phoâi tröôùc khi gia coâng tinh: Dmax2= Dmax3- 2Zmax3= 25,021 - 0,209= 24,812 (mm) + Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát cuûa phoâi tröôùc khi gia coâng baùn tinh: Dmax1= Dmax2- 2Zmax2= 24,812 - 0,960= 23,852 (mm) + Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát cuûa phoâi tröôùc khi gia coâng thoâ: Dmax0= Dmax1- 2Zmax1= 23,852- 1,976= 21,876 (mm) Dung sai kích thöôùc trung gian tra ñöôïc nhö sau: + Dung sai phoâi: 0 = 3,5 (mm) + Dung sai kích thöôùc sau Phay phá: 1 = 2,2 (mm) + Dung sai kích thöôùc sau böôùc khoét thô: 2 = 0,35 (mm) + Dung sai kích thöôùc sau böôùc khoét tinh: 3 = 0,021 (mm) - Tính caùc kích thöôùc trung gian beù nhaát: Ta qui troøn caùc kích thöôùc tính toaùn treân vaø tính kích thöôùc beù nhaát Dmin0= Dmax0- 0 = 21,876 - 3,5= 18,376 (mm) Dmin1= Dmax1- 1 = 23,852- 2,2= 21,652 (mm) Dmin2= Dmax2- 2 = 24,812 - 0,35= 24,462 (mm) Dmin3= Dmax3- 3 = 25,021 - 0,021 = 25 (mm). - Löôïng dö trung gian beù nhaát vaø lôùn nhaát cuûa caùc böôùc: + Böôùc Phay phá: 2Zmin1= Dmax1 – Dmax0= 23,852- 21,876 = 1,976 (mm) 2Zmax1 = Dmin1 – Dmin0 = 21,652- 18,376 = 3,276 (mm) + Böôùc khoét thô: 2Zmin2= Dmax2 – Dmax1 = 24,812- 23,852 = 0,96 (mm) 2Zmax2 = Dmin2 – Dmin1 = 24,462- 21,652= 2,81 (mm) + Böôùc khoét tinh: 2Zmin3= Dmax3 – Dmax2 = 25,021- 24,812= 0,209 (mm) 2Zmax3 = Dmin3 – Dmin2 = 25- 24,462 = 0,538 (mm) - Löôïng dö toång coäng beù nhaát vaø lôùn nhaát: 2Zmin0 = 2Zmini = 1,976 + 0,96 + 0,209 = 3,145 (mm) 2Zmax0 = 2Zmaxi = 3,276+ 2,81 + 0,538 = 6,624(mm) *Thöû laïi keát quaû : 2Zmax0 – 2Zmin0= 6,624 – 3,145= 3,479 (mm) phoâi - chtieát = 3,5 – 0,021= 3,479 (mm) Vaäy keát quaû laø ñuùng. Giôùi haïn treân cuûa phoâi: 2Zmax0 - 0= 6,624 - 3,5= 3,124 Giôùi haïn döôùi cuûa phoâi: 2Zmin0 - 0= 3,154- 3,5= -0,355 - Kích thöôùc ghi treân baûn veõ phoâi: D0= 25 (mm) Trình töï gia coâng maët loã 25 Caùc yeáu toá taïo thaønh löôïng dö(m) Löôïng dö tính toaùn 2Zmin m Kích thöôùc tính toùan (mm) Dung sai i (mm) Kích thöôùc giôùi haïn (mm) Löôïng dö giôùi haïn (mm) Rzi Ti i i Dmin Dmax 2Zmin 2Zmax 0.Phoâi - - 488 21,876 3,5 18,376 21,876 - - 1. Phay phá 100 100 29,2 550 1976 23,85 2,2 21,6 23,8 1,976 3,276 2.Khoét thô 10 20 24,4 87,5 959,6 24,8 0,35 24,4 24,8 0,96 2,81 3. Khoét tinh 3,2 5 13,5 208,9 25,02 0,02 25 25,0 0,209 0,538 Coäng 3,145 6,62 III . Xaùc ñònh löôïng dö cho caùc nguyeân coâng coøn laïi baèng phöông phaùp tra baûng: a) Xaùc ñònh löôïng dö trung gian vaø kích thöôùc trung gian cho 2 maët ñaàu: Kích thöôùc giöõa hai beà maët : L= 50 (mm) Nhaùm beà maët Ra= 2,5 Tra baûng 3- 95 [I, trang252] ta ñöôïc löôïng dö toång coäng cho moät phía laø: 3 (mm) => Löôïng dö toång coäng hai phía laø: 2Z0= 2.3= 6 (mm) Kích thöôùc cuûa phoâi laø: L= 50+ 6= 56 (mm) Tra baûng 3- 11 [I, trang182] ta ñöôïc dung sai cuûa phoâi laø 1,6 (mm) => sai leäch giôùi haïn cuûa phoâi : 1,6/2= 0,8 (mm) => kích thöôùc lôùn nhaát cuûa phoâi laø: Lmax0= 56 + 0,8= 56,8 (mm) Quùa trình coâng ngheä goàm caùc böôùc: - Phay thoâ: Caáp chính xaùc13, nhaùm Ra= 6,3 (m), dung sai 1= 390 (m) - Phay tinh : Caáp chính xaùc 10, nhaùm Ra= 2,5 , dung sai 2= 210 (m) Choïn löôïng dö cho phay tinh laø : 2Z2= 1 (mm) => löôïng dö phay thoâ laø : 2Z2= 6,8– 1= 5,8 (mm) Kích thöôùc trung gian ñöôïc xaùc ñònh: + Chieàu daøi phoâi : Lo= 56± 0,8 (mm) + Chieàu daøi cuûa phoâi sau khi phay thoâ: Lmax1= Lmax0 – 2Z1= 56,8 – 5,8= 51 (mm) Chieàu daøi cuûa phoâi sau khi phay tinh: Lmax2 = Lmax1 – 2Z2 = 51 – 1 = 50 (mm) Kích thöôùc ghi treân baûn veõ laø: L = 50 (mm) => Baûng löôïng dö trung gian vaø kích thöôùc trung gian cuûa beà maët ñaàu: Caùc böôùc coâng ngheä gia coâng L= 50 (mm) Caáp chính xaùc Dung sai(mm) Löôïng dö 2Zi(mm) Kích thöôùc ghi treân baûn veõ 0. Phoâi 1. Phay thoâ 2.Phay tinh 16 13 10 1,6 0,39 0,16 2x3 5,8 1 56±0,8 51 50 b)Tính löôïng dö trung gian vaø kích thöôùc trung gian cho beà maët ñaùy, kích thöôùc 27 (mm): Kích thöôùc giöõa hai beà maët : L= 27 (mm) Nhaùm beà maët Ra= 2,5 Tra baûng 3- 95 [I, trang252] ta ñöôïc löôïng dö toång coäng cho moät phía laø: 3 (mm) => Löôïng dö toång coäng hai phía laø: 2Z0= 2.3= 6 (mm) Kích thöôùc cuûa phoâi laø: L= 27+ 6= 33 (mm) Tra baûng 3- 11 [I, trang182] ta ñöôïc dung sai cuûa phoâi laø 1,6 (mm) => sai leäch giôùi haïn cuûa phoâi : 1,6/2= 0,8 (mm) => kích thöôùc lôùn nhaát cuûa phoâi laø: Lmax0= 50 + 0,8= 50,8 (mm) Quùa trình coâng ngheä goàm caùc böôùc: - Phay thoâ: Caáp chính xaùc13, nhaùm Ra= 6,3 (m), dung sai 1= 390 (m) - Phay tinh : Caáp chính xaùc 10, nhaùm Ra= 2,5 , dung sai 2= 160 (m) Choïn löôïng dö cho phay tinh laø : 2Z2= 1 (mm) => löôïng dö phay thoâ laø : 2Z2= 6,8– 1= 5,8 (mm) Kích thöôùc trung gian ñöôïc xaùc ñònh: + Chieàu daøi phoâi : Lo= 33± 0,8 (mm) + Chieàu daøi cuûa phoâi sau khi phay thoâ: Lmax1= Lmax0 – 2Z1= 33,8 – 5,8= 28 (mm) Chieàu daøi cuûa phoâi sau khi phay tinh: Lmax2 = Lmax1 – 2Z2 = 28– 1 = 28 (mm) Kích thöôùc ghi treân baûn veõ laø: L = 44 (mm) => Baûng löôïng dö trung gian vaø kích thöôùc trung gian cuûa beà maët ñaàu: Caùc böôùc coâng ngheä gia coâng L= 27 (mm) Caáp chính xaùc Dung sai (mm) Löôïng dö 2Zi (mm) Kích thöôùc ghi treân baûn veõ 0. Phoâi 1. Phay thoâ 2.Phay tinh 16 13 10 1,6 0,39 0,16 2x3 5,8 1 50±0,8 28 27 CHÖÔNG III: XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT Xaùc ñònh cheá ñoä caét trong quaù trình gia coâng laø moät trong nhöõng nhieäm vuï quan troïng khi thieát keá quaù trình coâng ngheä. Chaát löôïng beà maët gia coâng,ñoä chính xaùc gia coâng,naêng suaát gia coâng phuï thuoäc nhieàu vaøo cheá ñoä caét . I. Xaùc ñònh cheá ñoä caét cho nguyeân coâng 3, 4, 5, 6, 7, 8 : Phay thoâ, phay tinh beà maët 1 1. Phay thoâ: + Chieàu saâu caét : Beà maët : t1 = 2 (mm) + Böôùc tieán dao : S2 = 0.33 (mm/voøng) [theo 3, trang 110 baûng 5-121] + Soá voøng quay truïc chính : n2 = 950 (vòng/ phút) + Toác ñoä caét : V2 = [theo trang 27 soå tay taäp 2] V2 = = 149,15 (m/ph) 2. Khi phay tinh : + Chieàu saâu caét : t2 = 1(mm) + Böôùc tieán dao : S4 = 0.18(mm/voøng); [theo 3, trang 110 baûng 5-121] + Soá voøng quay truïc chính : n2= 950(v/ph) + Toác ñoä caét : V2 = = 149,15(m/ph) 3. Xaùc ñònh thôøi gian nguyeân coâng a. Theo coâng thöùc ñöôïc xaùc ñònh: ( Theo STGCC_T273) TCT = T0 + TP + TPV + TTN - Trong ñoù: TCT : Thôøi gian nguyeân coâng T0 : Thôøi gian cô baûn. (T0 = L/ SM ) ( Theo taøi lieäu CÑ caét g/c cô khí T200 ) TP : Thôøi gian phuï (TP = 10% T0 ) TPV : Thôøi gian phuïc vuï choã laøm vieäc ( TPV = TPVKT + TPVTC = 8% + 3% = 11% ) TTN : Thôøi gian nghæ ngôi (TTN = 5% T0 ) -Vaäy TCT = T0 + 10% T0 + 11% + 5% T0 = 126%T0 -Thời gian phay thô t= 0,3 phút - Thời gian phay tinh t= 0,25 phút Tổng thời gian phay thô và tinh là : 0,55 phút. II. Xác định chế độ cắt cho nguyên công 10 Khoan lấy dấu f5,5 & khoan sâu 4 lỗ f5,5 + chieàu saâu caét : Khi khoan lấy dấu t = 1 (mm) Khoan sâu t= 22,5 mm + Böôùc chaïy dao : S = 0.28 (mm/voøng) + Soá voøng quay : Choïn: n = 330 (v/p) (theo lyù lòch maùy ) + Toác ñoä caét : V = = 11,4 (v/ph) Xaùc ñònh thôøi gian nguyeân coâng: - Khoan định tâm f 5,5 : tm = 0.3(phuùt) - Khoan sâu f 5,5 là 22,5 mm t = 0,74 p + Vaäy toång thôøi gian seõ laø: TCT = 1,04 ( phuùt ) III. Xaùc ñònh cheá ñoä caét cho nguyeân coâng 11: Taroâ ren M 6 + Chieàu saâu caét : t = 0.625 mm + Böùôc tieán dao : S = 0.04 [theo 5 trang 39 baûng 5-48] + Soá voøng quay n: n = 480 (v/ph) + Toác ñoä caét : V = = = 16,2 (m/ph) Xaùc ñònh thôøi gian gia coâng: + Khi taroâ : Ttr = 0,5(ph) Tổng thời gian taro 2 lỗ :T = 1 p Phần IV . LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP KEÏP CHAËT: 1. keïp chaët laø gì? - Keïp chaët laø coá ñònh chi tieát ôû vò trí ñaõ ñöôïc xaùc ñònh, ñeå chi tieát khoâng bò dòch chuyeån, bieán daïng khi gia coâng. - Neáu thöïc hieän keïp chaët ñuùng thì ñoä cöùng öng khi gia coâng taêng, töø ñoù ñoä bong ñoä cöng vöõng cuûa chi tieát gia coâng taêng. 2.Yeâu caàu ñoái vôùi keïp chaët: -Khoâng ñöôïc phaù huyû vò trí ñaõ ñöôïc ñònh vò, do ñoù ta phaûi chon ñuùng phöông, chieàu, ñieåm ñaët cuûa löïc keïp phaûi hôïp lyù – ñaûm baûo chi tieát khoâng bò xeâ dòch vaø rung ñoäng trong quaù trình caét. -Bieán daïng cuûa chi tieát döôùi taùc duïng cuûa löïc keïp khoâng vöôït quaù bieán daïng cho pheùp, khoâng ñöôïc laøm hö hoûng beà maët keïp nhaát laø beà maët tinh. -Löïc keïp caøng nhoû caøng toát. -Thuaän tieän cho vieäc thao tac cuûa coâng nhaân. - Keïp nhanh. -baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng -keát caáu neân taän duïng nhöõng chi tieát ñôn giaûn, reû. 3. Xaùc ñònh phöông vaø ñieåm ñaët cuûa löïc keïp: Phöông keïp: Neân choïn sao cho trò soá löïc keïp laø nhoû nhaát, khoâng choïn vuoâng goùc vôùi maët ñònh vò chính, cuøng chieàu löïc caét vaø troïng löôïng chi tieát. -Ñieåm ñaët: Choïn sao cho ñoä cöùng vöõng cao nhaát, chi tieát oån ñònh nhaát, bieán daïng nhoû nhaát. Muoán vaäy ñieåm ñaët löïc neân ñoái dieän ñoà ñònh vò, naèm trong hình chieáu chaân ñeá ñoà ñònh vò. Phần V : CAÙCH GAÙ ÑOÀ GAÙ LEÂN MAÙY Ta ñaõ bieát: Caàn khoáng cheá caùc sai soá cuûa ñoà gaù vaø caùc sai soá coù lieân quan khaùc ôû moät möùc naøo ñoù ñeå ñaûm baûo sai soá cho pheùp cuûa chi tieát gia coâng. Bao goàm: + Sai soá gaù ñaët Agñ + Sai soá ñieàu chinh maùy Addc + Sai soá gia coâng Agc Agñ + Añc + Agc <=δ δ: Dung sai ci tieát gia coâng Ñoái vôùi maùy khoan, mayù phay, ñoà gaù ñöôïc baét tröïc tieáp neân baøn maùy coù seû raõnh, thoâng thöôøng ñöôïc giöõ chaët baèng bulong, ñai oác. Rieâng ñoà gaù phay coù then ôû ñaùy voû ñoà gaù laép vaøo ñaùy chöõ Tcuar baøn maùy phay ñeå ñònh vò ñoà gaù treân baøn maùy. Bao goàm: + Ñoà gaù baét chaët treân truïc chính: Maâm caëp + Ñoà gaù laép treân soáng tröôït thaân maùy, luyneùt, baøn dao. +Ñoà gaù laép treân hai muõi nhoïn: truïc taâm. NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA ÑOÀ GAÙ : Chi tieát gia coâng ñöôïc keïp chaët nhôø bu loâng ñai oác. Khi bu loâng ñai oác xieát chaët nhôø coù hai maù keïp seõ keïp chaët chi tieát laïi .Chi tieát ñöôïc ñònh vò nhôø hai maù keïp vaø beà maët truï ngoaøi .Ngoaøi ra ñeå chi tieát choùng xoay ta duøng phieán tyø, khoái V.Khi gia coâng nhôø coù giaù ñôõ vaø baïc daãn, baïc trung gian ñaûm baûo ñöôïc ñoä chính xaùc cuûa chi tieát cuõng nhö ñoä ñoàng taâm cuûa noù Phần VI. PHIEÁU TOÅNG HÔÏP NGUYEÂN COÂNG : Sau khi ñaõ xaùc ñònh cheá ñoï caét vaø thôøi gian gia coâng ta ñi laäp phieáu toång hôïp nguyeân coâng. Ñaây laø moät baûng toång keát taát caû caùc coâng vieäc maø ta ñaõ laøm töø khi choïn tieán trình coâng ngheä gia coâng ñeán khi xaùc ñònh xong thôøi gian gia coâng. Noù chöùa ñöïng ñaâyø ñuû caùc thoâng tin veà tieán trình coâng ngheä , trình töï caùc böôùc töøng nguyeân coâng , sô ñoà ga ñaët , maêy coâng ngheä, ñoà gaù m duïng cuï caét , duïng cuï phuï , duïng cuï kieåm tra, dung dòch trô n nguoäi , löôïng dö trung gian, chieàu saâu caét , soá laàn caét , löôïng aên dao, vaän toác caét, soá voøng quay, thôøi gian gia coâng cô baûn… Tài Liệu Tham Khảo NGUYỄN VĂN BA, LÊ TRÍ DŨNG Bài giảng sức bền vật liệu NXB Nông nghiệp Tp HCM- 1998 Th.s ĐẶNG XUÂN PHƯƠNG Bài giảng chế tạo máy 2 Trường ĐH Thủy Sản- tháng 10/2003 3. Ninh Đức Tốn Dung sai và lắp ghép NXB Giáo dục, 2004. Trần Văn Địch Sổ Tay Gia Công Cơ NXB Khoa học và Kỹ thuật 5. Trần Văn Địch Công Nghệ Chế Tạo Máy NXB Khoa học và Kỹ thuật 6. Nguyễn Đắc Lộc Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy NXB Khoa học và Kỹ thuật MỤC LỤC Lời nói đầu…………………………………………………………………..1 Phần I: Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết…………………………..2 Xác định dạng sản xuất……………………………………....2 Phân tích chi tiết gia công…………………………………….3 Xác định phương pháp chế tạo phôi…………………………..4 Thiết kế quy trình công nghệ gia công các bề mặt……………6 Phần II: Xác định lượng dư và kích thước trung gian……………...............28 I. Khaùi nieäm vaø ñònh nghóa cô baûn veà löôïng dö gia coâng:.....28 II. Xaùc ñònh löôïng dö trung gian………..….............................28 III. Xaùc ñònh löôïng dö cho caùc nguyeân coâng coøn laïi baèng phöông phaùp tra baûng: ………………………………………………………………31 Phần III: Xác định chế độ cắt……………………………………………….33 Xaùc ñònh cheá ñoä caét cho nguyeân coâng 3, 4, 5, 6, 7, 8 :…………..33 II. Xác định chế độ cắt gọt chô nguyên công 10…………………34 III. Xaùc ñònh cheá ñoä caét cho nguyeân coâng 11:…………………...34 Phần IV: Lựa chọn phương pháp kẹp chặt………………………………….35 1. keïp chaët laø gì?................................................................................35 2.Yeâu caàu ñoái vôùi keïp chaët:………………………………………..35 3. Xaùc ñònh phöông vaø ñieåm ñaët cuûa löïc keïp:……………………..35 Phần V: Cách gá đồ lên máy…………………………..…………………….35 Phần VI: Phiếu tổng hợp nguyên công………………….…………………..36 Tài liệu tham khảo……………………………………………………………52 Mục lục………………………………………………………………………53

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực tập chuyên ngành chế tạo máy.doc