Thực tập tại công ty bột mì Bình Đông

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BỘT MÌ BÌNH ĐÔNG. 1.1. Giới thiệu công ty Bột Mì Bình Đông: 1.2. Lịch sử và phát triển của công ty: 1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 1.4. Sơ đồ bố trí mặt bằng: 1.5. Quy định an toàn và vệ sinh lao động: 1.6. Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm 1.7.Xu ly khi thai . PHẦN 2 : DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ (DCCN) 2.1. Nguyên liệu: 2.2. Năng lượng sử dụng : 2.3. Sơ đo bố trí TB : PHẦN 3 : QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ (QTCN) 3.1. Sơ đồ 3.2. Thuyết minh quy trình: PHẦN 4 : CÁC LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ 4.1. Máy sàng tạp chất: 4.2. Máy sàng đá: 4.3. Sàng phân loại ( sàng tròn): 4.4. Máy xát lông lúa: ( theo phương ngang loại MHXS) 4.5. Thiết bị ủ ẩm: ( máy rửa 3 trục) 4.6. Máy nghiền trục: 4.7. Máy đánh tơi: 4.8. Máy sàng bột phân loại ( máy sàng vuông) 4.9. Máy đánh vỏ: 4.10. Sàng ly tâm: 4.11. Máy đánh trứng sâu: 4.12. Cyslon lắng: 4.13. Cyslone lắng có hệ thống lọc bụi: PHẦN 5 : SẢN PHẨM VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP 5.1. Công Ty Bột Mì Bình Đông sản xuất kinh doanh các mặt hàng: 5.2. Thị trường tiêu thụ:

pdf54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 4245 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực tập tại công ty bột mì Bình Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t hôïp vôùi moät soá chaát khaùc nhöng vaãn ñaûm baûo khoâng gaây haïi cho ngöôøi vaø an toaøn veä sinh thöïc phaåm, thuoác ñöôïc söû duïng döôùi daïng vieân hay khí gas, chuùng ñöôïc ñaët xung quanh (daïng vieân) hay phun vaøo giöõa (daïng khí) cuûa khoái haït taïo thaønh khoùi boät ñeå tieâu dieät vi sinh vaät. Taïi coâng ty thôøi gian veä sinh kho baûo quaûn laø 3 thaùng/laàn. 2.2. Naêng löôïng söû duïng : Nhaø maùy Boät Mì Bình Ñoâng goàm 4 daøn: o Daøn A: laøm vieäc naêng suaát 200 taán luùa mì coù theå leân ñeán 235 taán. o Daøn B,C: laøm vieäc naêng suaát 150 taán luùa coù theå leân ñeán 165 taán. o Daøn D: laøm vieäc naêng suaát 180 taán luùa coù theå leân ñeán 198 taán. o Daøn V: laøm vieäc naêng suaát 240 taán luùa mì. o Daøn D: 110%. o Tieát kieäm giaûm ñieän naêng trong saûn xuaát. o Daøn A, B, D <76KWh/taán boät. o Daøn V: 78KWh/taán boät 2.3. Sô ño àboá trí TB : PHAÀN 3 : QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ (QTCN) 3.1. Sô ñoà Nguyeân lieäu Saøng taïp chaát laàn 1 Caân 1 Saøng taïp chaát laàn 2 Röûa luùa UÛ luùa Xaùt boâng luùa Caân 2 Nghieàn Ñaùnh tôi Saøng Caùm Boät thaønh phaåm Taám Caùm lôùn Taùch boät Taùch caùm Boät Taùch taám Dieät tröùng saâu Laøm saïch boät Ñoùng bao Rôm, nylon, boâng luùa, ñaát… Ñaù, saïn, haït beå, gaõy… 3.2. Thuyeát minh quy trình: 3.2.1. Tieáp nhaän nguyeân lieäu: Luùa mì ñöôïc nhaäp töø caùc nöôùc nhö Myõ, Canada, Uùc… baèng taøu lôùn veà ñeán beán caûng Saøi Goøn. Luùa mì ñöôïc vaän chuyeån veà coâng ty baèng 2 hình thöùc: söû duïng xe container hoaëc duøng ghe, taøu nhoû. Khoái löôïng luùa khi nhaäp vaøo coâng ty khoaûng 30000 – 40000 taán. Nguyeân lieäu ñöôïc ñöa vaøo kho baûo quaûn baèng heä thoáng oáng huùt. Khi caàn saûn xuaát luùa seõ ñöôïc gaøu taûi chuyeån veà khu saûn xuaát. 3.2.2. Saøng taïp chaát laàn 1: Muïc ñích: Loaïi boû caùc taïp chaát: daây nylon, rôm, raùc, boâng luùa, caùc loaïi haït khoâng phaûi laø luùa mì (baép, ñaäu…) Luùa töø kho ñöôïc vaän chuyeån ñeán nhaø maùy baèng heä thoáng baêng caøo, luùa tieáp tuïc ñöôïc gaøu taûi ñöa leân vaø ñoå vaøo maùy saøng taïp chaát ( töø laàu 1 leân laàu 5 ). Taïi maùy, caùc taïp chaát nhö ñaù, ñaát, raùc, daây,… ñöa ra ngoaøi qua caùi maùng ôû cuoái löôùi saøng, nhöõng phaàn töû nheï nhö buïi, caùt, raâu luùa… ñöôïc quaït thoåi huùt bay leân vaø ra ngoaøi theo heä thoáng rieâng, nhöõng haït luùa mì do troïng löïc lôùn neân rôùt xuoáng vaø ra khoûi maùy saøng. Sau khi saøng, luùa ñöôïc vít taûi vaän chuyeån vaøo haàm chöùa khoâ ( Coâng ty coù 5 haàm chöùa luùa khoâ, coù chieàu cao töø laàu 5 xuoáng laàu 1). Moãi haàm coù theå chöùa 50 taán luùa. 3.2.3. Caân 1: Muïc ñích: xaùc ñònh khoái löôïng cuûa luùa tröôùc khi ñöa vaøo coâng ñoaïn saøng 2. Ñoàng thôøi taùch kim loaïi ra khoûi khoái haït. Töø haàm luùa khoâ lieäu ñöôïc laáy ra ôû phía döôùi ñaùy haàm (laàu 1), ñöôïc gaøu taûi ñöa leân caân ( laàu 5). Luùa sau khi ra khoûi caân seõ ñöôïc chaûy qua heä thoáng nam chaâm. Nhöõng maûnh kim loaïi seõ ñöôïc huùt vaø giöõ laïi trong caùc khe cuûa nam chaâm. Vieäc taùch kim loaïi ra khoûi khoái haït coù hieäu suaát cao hay khoâng phuï thuoäc vaøo ñoä daøy lôùp nguyeân lieäu chaûy qua. Neáu luùa qua nam chaâm coù beà daøy lôùn thì vieäc giöõ laïi nhöõng maûnh kim loaïi khoâng trieät ñeå. Thöôøng xuyeân veä sinh heä thoáng nam chaâm. 3.2.4. Saøng taïp chaát laàn 2: Nguyeân lieäu sau khi qua caân vaø heä thoáng nam chaâm (laàu 5) seõ ñöôïc ñöa vaøo coâng ñoaïn saøng taïp chaát laàn 2. Coâng ñoaïn naøy luùa qua 2 maùy saøng: saøng ñaù (laàu 4), saøng troøn (laàu 3). Saøng ñaù: Muïc ñích: loaïi boû nhöõng haït ñaù, soûi coøn soùt laïi trong khoái haït. Luùa sau khi ñöôïc caân vaø qua nam chaâm seõ ñöôïc chuyeån xuoáng maùy saøng ñaù (laàu 4). Sau quaù trình saøng, ñaù seõ thoaùt ra ngoaøi theo ñöôøng oáng rieâng vaø rôi xuoáng khu vöïc laáy ñaù (laàu 1). Luùa sau khi ra khoûi saøng tieáp tuïc ñöôïc ñöa xuoáng maùy saøng troøn (laàu 3). Saøng troøn: Muïc ñích: taùch caùc haït gaõy, saâu, haït khoâng nguyeân veïn ra khoûi khoái haït. Nhöõng haït bò loaïi boû seõ rôi vaøo maùng höùng vaø ñöa ra khoûi khoái haït. Nhöõng haït coøn nguyeân veïn theo ñöôøng daãn rieâng ñeå vaøo coâng ñoaïn tieáp theo. 3.2.5. Röûa luùa (Gia aåm) – UÛ aåm: Muïc ñích: gia aåm laø laøm cho luùa trôû neân saïch vaø ñoàng thôøi laøm cho lôùp voû luùa trôû neân dai hôn, khi nghieàn haït, voû ít bò naùt vuïn, deã taùch ra khoûi taám. Noäi nhuõ cuûa haït seõ meàm hôn khi nghieàn ñôõ toán naêng löôïng. UÛ aåm nhaèm laøm cho ñoä aåm phaân boá ñeàu trong toaøn boä khoái haït. Röûa luùa laø moät quaù trình phun nöôùc vaøo beà maët cuûa haït, laøm cho nöôùc tieáp xuv1 ñoàng ñeàu vôùi khoái haït. Sau khi keát thuùc coâng ñoaïn saøng (laàu 3), luùa seõ ñöôïc gaøu taûi ñöa leân maùy röûa luùa (laàu 5). Thôøi gian röûa luùa khoaûng 3 – 5 giaây. Vôùi khoaûng thôøi gian ngaén nguûi nhö vaäy, nöôùc khoâng kòp ngaám vaøo noäi nhuõ, chæ coù moät phaàn ngaám vaøo voû haït vaø moät lôùp nöôùc moûng naèm ôû beà maët haït. Trong nhöõng giaây ñaàu tieân cuûa quaù trình naøy, nöôùc ngaám vaøo haït nhanh hôn vaø chaäm daàn ôû nhöõng giaây sau. Nöôùc ngaám vaøo haït phaù huûy lieân keát cuûa voû. Voû ñaõ ñöôïc laøm aåm trôû neân dai hôn, khi nghieàn khoâng bò naùt, taïo ñieàu kieän nag6 cao chaát löôïng cuûa boät. Gia aåm seõ thu ñöôïc saûn phaåm cuoái cuøng vôùi chaát löôïng cao nhaát vaø naêng suaát cuûa quaù trình saûn xuaát cuõng nhö hieäu quaû kinh teá ñöôïc taêng cao. Ñoái vôùi taát caû caùc loaïi luùa mì neáu cho quaù nhieàu nöôùc seõ laøm giaûm khaû naêng taùch noäi nhuõ ra khoûi caùm. Laøm giaûm hieäu suaát saøng vaø tyû leä thu hoài boät. Röûa haït baèng nöôùc aám seõ taêng cöôøng quaù trình ngaám nöôùc cuûa haït, thôøi gian uû seõ nhanh hôn. Sau khi röûa luùa, khoái haït seõ ñöôïc vít taûi vaän chuyeån ñeán caùc haàm luùa uû. Moãi daøn maùy coù 5 haàm uû, moãi haàm chöùa khoaûng 50 taán luùa. Haàm luùa uû coù chieàu cao töø laàu 5 ñeán laàu 1. Ñoä aåm caàn ñaït sau khi uû: Luùa cöùng: 15.5 – 16.5% Luùa meàm: 14.5 – 15.5% Thôøi gian uû luùa: 20 – 30 giôø Thôøi gian uû luùa caøng nhieàu thì luùa caøng taêng ñoä chua. Löôïng nöôùc röûa luùa vaø thôøi gian uû aåm phuï thuoäc vaøo töøng loaïi luùa cöùng hay meàm, luùa caøng cöùng thì löôïng nöôùc caøng nhieàu. Neáu ñoä aåm cuûa luùa vaøo nghieän thaáp, caùm raát gioøn vaø deã naùt trong quaù trình nghieàn, ñieàu naøy laøm cho caùm vôùi boät lot qua saøng laøm giaûm chaát löôïng boät. Neáu ñoä aåm ñaày ñuû thì ñoä mòn cuûa boät seõ ñeàu hôn. Neáu ñoä aåm quaù cao, nguyeân lieäu seõ gaây beát saøng, beát truïc laøm giaûm hieäu suaát thu hoài saûn phaåm. 3.2.6. Xaùt boâng luùa: Muïc ñích: laø quaù trình laøm gaõy boâng luùa coøn dính ôû ñaàu haït luùa mì vaø ñoàng thôøi laøm saïch luùa, traùnh boät thaønh phaåm laãn boâng luùa aûnh höôûng tôùi chaát löôïng saûn phaåm. Haït nhaäp vaøo oáng ñöôïc caáp xuyeân qua ñoaïn truïc (vôùi raõnh maùng vaø thanh ñaäp nghieân). Treân khung laø khoaûng caùch giöõa ñoaïn truïc vaø ñoaïn voû maùy, söï di chuyeån lieäu laø do caùc thanh ñaäp, baèng caùch naøy caùc haït seõ ma saùt vôùi nhau vaø nguyeân lieäu seõ ñöôïc laøm saïch. Phaàn voû, boâng luùa seõ theo quaït huùt baèng thoåi ra oáng thoaùt buïi. Nguyeân lieäu seõ ñöôïc thaùo ra ngoaøi taïi oáng thaùo lieäu vaø chuyeån vaøo caân. 3.2.7. Caân 2: Muïc ñích: nhaèm xaùc ñònh khoái löôïng luùa khi ñöa vaøo maùy nghieàn, ñoàng thôøi loaïi boû nhöõng kim loaïi coøn trong khoái haït (baèng heä thoáng nam chaâm) moät caùch trieät ñeå traùnh laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng boät thaønh phaåm. 3.2.8. Nghieàn: Muïc ñích: nghieàn haït laø moät quaù trình bieán haït thaønh nhöõng phaàn töû nhoû hôn nhôø löïc phaù vôõ lôùn hôn löïc lieân keát cuûa caùc thaønh phaàn cuûa haït. Sau khi nghieàn tuøy theo töøng heä ta thu ñöôïc hoãn hôïp goàm boät, taám, caùm… Maùy nghieàn ñöôïc chia laøm hai heä: heä nghieàn voû vaø heä nghieàn nhaân. - Heä nghieàn voû: caùc truïc nghieàn coù raêng ñeå taïo löïc eùp, caét xeù, phaù vôõ caáu truùc haït vaø ñöôïc duøng ñeå nghieàn caùm. Heä nghieàn naøy coù 5 maùy, kíù hieäu B. - Heä nghieàn nhaân: söû duïng truïc nghieàn laø caùc truïc trôn, treân truïc coù gaén dao caïo, nhaèm taùch boät ra khoûi truïc, traùnh hieän töôïng beát truïc. Heä nghieàn nhaân goàn 10 maùy, kí hieäu C. Ngoaøi caùc coøn söû duïng caùc maùy nhö: maùy ñaùnh voû, maùy saøng li taâm ñeå taùch taám vaø voû ra thu hoài trieät ñeå taám, taêng hieäu suaát thu hoài saûn phaåm. Kieåm tra chaát löôïng boät ôû coâng ñoaïn naøy: 1 giôø/laàn. Naêng suaát cuûa thieát bò nghieàn laø 9.5 – 10 taán/giôø. ÔÛ maùy nghieàn heä voû, boät thu hoài töø heä naøy thöôøng khoâng nhieàu, khoaûng 20 – 25% toång löôïng boät. 3.2.9. Ñaùnh tôi: Muïc ñích: laøm cho luùa sau khi nghieàn tôi ra traùnh ñoùng maõng, taêng khaû naêng taùch boät töø hoãn hôïp nghieàn vaø thuaän lôïi cho quaù trình saøng. Luùa sau khi ñaõ ñöôïc nghieàn (laàu 2) seõ coù xu höôùng ñoùng laïi thaønh maõng laøm giaûm hieäu suaát saøng vaø giaûm thu hoài thaønh phaåm. Vì theá, Coâng ty laép ñaët heä thoáng oáng huùt saûn phaåm sau nghieàn leân vaø vaøo thieát bò ñaùnh tôi (laàu 4). Sau khi saûn phaåm nghieàn ñöôïc ñaùnh tôi seõ ñöôïc chuyeån qua heä thoáng cyclone ngaên gioù. Nguyeân lieäu qua cyclone seõ bò rôi xuoáng ñaùy vaøo maùy saøng (laàu 3) coøn khoâng khí seõ ñöôïc huùt veà qua buoàng loïc coù laép nhieàu tuùi loïc baèng vaûi. Moät phaàn boät theo khoâng khí vaøo tuùi loïc, boät seõ baùm dính treân beà maët tuùi loïc vaø ñöôïc thieát bò giuõ boät cho boät rôi xuoáng maùy saøng, coøn khoâng khí seõ thoaùt ra ngoaøi. 3.2.10. Saøng: Muïc ñích: taùch hoãn hôïp coù kích thöôùc khoâng ñoàng ñeàu vôùi nhau thaønh nhöõng phaàn coù cuøng kích thöôùc. Tuøy thuoäc töøng heä nghieàn maø caùc saûn phaåm sau khi saøng ñöôïc ñöa vaøo caùc coâng ñoaïn keá tieáp. Saûn phaåm chính khi ra khoûi maùy saøn goàm coù: phoâi, taám, caùm lôùn, caùm vaø boät. - Phoâi: ñöôïc ñöa ra ngoaøi theo oáng rieâng. - Taám seõ ñöôïc chuyeån veà coâng ñoaïn nghieàn nhaân ñeå nghieàn cho ra boät mòn. - Caùm lôùn: qua maùy taùch voû ñeå taùch moät phaàn boät coøn dính trong maûnh caùm lôùn nhôø löïc ñaäp, taêng khaû naêng thu hoài boät. Sau khi ñaùnh voû, maûnh caùm lôùn seõ ñöôïc ñöa veà heä nghieàn voû, boät, caùm nhuyeãn seõ ñöôïc ñöa veà maùy saøng ly taâm. - Boät seõ qua maùy saøng ly taâm nhaèm taùch phaàn boät mòn vaø taám. Boät mòn seõ ñöôïc ñöa vaøo haàm chöùa boät thaønh phaåm, taám seõ veà heä nghieàn nhaân. Kieåm tra chaát löôïng boät taïi caùc oáng döôùi saøng laø: 2 giôø/laàn. Veä sinh mieäng oáng thaùo lieäu döôùi saøng sau moãi laàn thay ca (3 ca/ngaøy) 3.2.11. Dieät tröùng saâu: Khi caàn cung caáp boät cho caùc nhaø maùy, xí nghieäp cheá bieán, boät töø haàm chöùa ñöôïc ñöa qua caân töï ñoäng roài qua maùy dieät tröùng saâu. Söû duïng löïc ly taâm laøm boät vaø tröùng saâu (neáu coù) ñaäp maïnh vaøo thaønh thieát bò laøm cho tröùng saâu bò vôõ ra, ñoàng thôøi boät bò voùn cuïc seõ tôi ra. Vaän toác maùy laø 2900 voøng/phuùt. 3.2.12. Laøm saïch boät: Muïc ñích: laøm saïch boät tröôùc khi ñem ñoùng bao, loaïi phaàn boät bò voùn cuïc, taïo maõng vaø taùch nhöõng tröùng saâu bò vôõ sau coâng ñoaïn dieät tröùng saâu, ñaûm baûo chaát löôïng boät thaønh phaåm. Töø thieát bò dieät tröùng saâu, boät seõ ñöôïc ñöa qua maùy saøng thaønh phaåm ñeå laáy phaàn boät chaát löôïng cung caáp cho ngöôøi tieâu duøng. Boät sau khi qua saøng thaønh phaåm neáu khoâng pha troän vôùi loaïi boät khaùc thì seõ ñöôïc ñöa vaøo haàm chöùa trung gian chuaån bò cho khaâu ñoùng bao. Kieåm tra boät tröôùc khi ñöa vaøo haàm chöùa: 20 phuùt/laàn. 3.2.13. Bao goùi: Boät mì ñöôïc ñoùng bao nhôø heä thoáng töï ñoäng ñöôïc caøi saün vaø löu kho chuaån bò cho xuaát xöôûng. Kieåm tra boät tröôùng khi ñoùng bao: 10 phuùt/laàn. Toác ñoä maùy ñoùng bao 10 bao/phuùt. Troïng löôïng tònh moãi bao: 40kg ± 0.2% Treân bao bì coù ghi caùc chi tieát: - Teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi Coâng ty, tieâu chuaån ISO. - Logo Coâng ty. - Hình töôïng tröng - Teân saûn phaåm. - Haøm löôïng protein. - Troïng löôïng cuûa saûn phaåm. - Teân saûn phaåm. 3.2.14. Löu kho: Boät mì sau khi ñoùng bao ñöôïc baûo quaûn nôi khoâ raùo, thoaùng maùt, nhieät ñoä thöôøng. Beân ngoaøi khoái bao boät ñöôïc bao bôûi moät taám vaûi lôùn nhaèm taùch buïi vaø ngaên nguøa coân truøng phaù hoaïi boät. Thôøi gian baûo quaûn cuûa boät laø 3 thaùng. PHAÀN 4 : CAÙC LOAÏI MAÙY VAØ THIEÁT BÒ 4.1. Maùy saøng taïp chaát: 4.1.1. Coâng duïng: Laøm saïch sô boä nhaèm loaïi boû caùc taïp chaát laãn trong luùa nhö daây nilon, soûi, ñaù lôùn… taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc maùy tieáp theo laøm vieäc khoâng bò ngheït. 4.1.2. Thoâng soá kyõ thuaät: - Chieàu cao: 1.2 m - Dieän tích beà maët saøng : 1 m × 1.4 m - Coâng suaát : 1.1 kw - Naêng suaát : 8 taán / giôø - Vaän toác 1420 voøng / phuùt 4.1.3. Caáu taïo chi tieát: - (1) Taàng löôùi 1 - (2) Taàng löôùi 2 - (3) Puly chuyeàn ñoäng leäch taâm - (4) Moter - (5) Van chænh löu löôïng gioù - (6) Ñaàu vaøo cuûa nguyeân lieäu - (7) Ñaàu ra cuûa nguyeân lieäu saïch - (8) Ñaàu ra cuûa gioù vaø taïp chaát nheï ( voû traáu + buïi ) - (9) Ñaàu ra cuûa ñaù 4.1.4. Quy trình vaän haønh: + Tröôùc khi vaän haønh: phaûi kieåm tra: - Khung löôùi saøng vaø beà maët löôùi saøng. - Sau khi thaùo ra veä sinh hoaëc thay löôùi, khung löôùi phaûi ñöôïc eùp chaët vaøo khung maùy khi laép trôû laïi vaøo maùy. - Boä phaàn truyeàn ñoäng: daây ñai, daây maây treo saøng. - Boä phaän che chaén vaø caùc tuùi saøng. + Khi vaän haønh maùy: - Quan saùt löôïng luùa vaøo maùy saøng, qua saøng. - Ñieàu chænh cöûa phaân lieäu cho phuø hôïp. - Kieåm tra löôïng taïp chaát ra khoûi saøng: neáu laãn luùa, phaûi ngöøng maùy vaø tieán haønh xöû lyù. - Ñieàu chænh löôïng gioù huùt cho phuø hôïp. - Thöôøng xuyeân nhaët laáy raùc, daây nilon … baùm treân beà maët löôùi saøng. 4.1.5. Cô caáu vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng: Saøng taïp chaát goàm coù 2 taàng saøng coù kích thöôùc loã khaùc nhau + Taàng 1 nghieâng 180 so vôùi maët phaúng naèm ngang, ñöôøng kính loã saøng = 8 mm. + Taàng 2 nghieâng 80 so vôùi maët phaúng naèm ngang, ñöôøng kính loã saøng = 2 mm. Treân 2 maët saøng coù bi cao su, hoã trôï cho vieäc ma saùt maët saøng toát, ñaït hieäu suaát cao. Boä truyeàn ñoäng daây ñai vaø baùnh ñaø ñaët döôùi taàng saøng 2, boä phaän noái vôùi maùy huùt ñaët ngay phaàn lieäu xuoáng haàm. - Saøng chuyeån ñoäng xoay troøn, boä phaän truyeàn ñoäng baèng daây curoa. - Nguyeân lieäu rôi töï do vaøo ngoõ nhaäp lieäu (6) ñi vaøo taàng treân (1) saøng thoâ, maët saøng naøy seõ giöõ laïi caùc taäp chaát thoâ nhö rôm, daây, ñaù coù kích thöôùc lôùn hôn haït luùa. Sau ñoù, phaàn lieäu rôi xuoáng taàng döôùi maët saøng (2) , töø ñaây, caùc taïp chaát mòn vaø nhoû hôn haït luùa seõ loït qua loã saøng vaø ñi xuoáng ñaùy saøng, caùc taïp chaát nheï coøn laãn trong lieäu seõ ñöôùc huùt theo ñöôøng maùy huùt (8), phaàn lieäu saïch di chuyeån ra ngoõ thoaùt lieäu (7). 4.1.6. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán naêng suaát vaø hieäu suaát saøng: - dieän tích beà maët cuûa saøng laø moät yeáu toá quan troïng, loã saøng bò bít, nguyeân lieäu khoâ loït ñöôïc qua löôùi saøng 1 hay quaù nhoû bò loït qua löôùi saøng 2. chuyeån ñoäng xoay troøn cuûa caùc saøng, vaän toác xoay phaûi thích hôïp vôùi lôùp lieäu raûi treân maët saøng thì nguyeân lieäu môùi loït qua saøng, ñaït hieäu suaát cao. Ngoaøi ra, ñoä nghieâng cuûa saøng cuõng phaûi thích hôïp ñeå lôùp lieäu tröôït treân maët saøng vaø löôïng gioù huùt taïp chaát phaûi ñöôïc ñieàu chænh vöøa ñuû ñeå khoâng huùt luùa cuoán theo gioù. 4.1.7. Bieän phaùp khaéc phuïc: Beà maët saøng luoân luoân ñöôïc veä sinh. Kieåm tra toác ñoä xoay cuûa saøng. Löu löôïng luùa ñöa leân saøng phaûi oån ñònh, khoâng gaây ngheït ñöôøng oáng cuõng nhö maët saøng. 4.2. Maùy saøng ñaù: 4.2.1. Coâng duïng: Loaïi boû taïp chaát laø ñaù soûi coù kích thöôùc töông ñöông vôùi haït luùa chöa ñöôïc loaïi boû ôû maùy saøng taïp chaát 1. 4.2.2 thoâng soá kyõ thuaät: - coâng suaát: 9.2 kw - vaän toác: 1450 voøng/ phuùt. - ñoä nghieâng: khoaûng 350. 2.3 caáu taïo chi tieát: - (1) löôùi saøng - (2) moter - (3) ñöôøng vaøo cuûa luùa mì - (4) ñöôøng ra cuûa luùa mì - (5) ñöôøng ra cuûa ñaù. - (6) ñöôøng vaøo cuûa doøng khí - (7) ñöôøng ra cuûa doøng khí - (8) chænh löu löôïng doøng khí - (9) chænh khe hôû ñöôøng ra cuûa ñaù - (10) cöûa thao taùc, quan saùt 4.2.4 quy trình vaän haønh: + Tröôùc khi vaän haønh: phaûi kieåm tra: - maët löôùi saøng - boä phaän che chaén, caùc tuùi saøng. - ñoùng kín caùc cöûa quan saùt. + Khi vaän haønh: - kieåm tra löôïng luùa vaøo saøng vaø qua saøng - kieåm tra löôïng taïp chaát ra khoûi saøng. Neáu coù laãn luùa thì phaûi tieán haønh xöû lyù ngay. - khoâng ñöôïc töï yù ñieàu chænh caùc van gioù, ñoä nghieâng cuûa saøng. 4.2.5. caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng: a. caáu taïo: - maùy goàm coù 1 maët saøng (1) baèng löôùt saét ñan, phía treân taàng saøng ñöôïc noái vôùi heä thoáng xaû qua van ñieàu chænh (8), aùp keá chöõ U gaén treân oáng xaû. Caû taàng saøng ñöôïc naâng leân treân 2 giaù loø xo ñôõ, laép goái ñôõ vaøo cuûa nhaäp lieäu, 1 truï ñôõ ñöôïc laép vôùi ñai oác chænh goùc nghieâng cuûa saøng. Cöûa nhaäp lieäu (3) daãn luùa vaøo pheãu coù trang bò cöûa caáp lieäu, phía döôùi cöûa caáp lieäu coù cô caáu raûi lieäu, motor truyeàn ñoäng (2) vaø coù theå ñieàu chænh goùc nghieâng treân thanh naèm ngang. b. nguyeân lyù hoaït ñoäng: - chuyeån ñoäng rung tònh tieán. - nguyeân lieäu vaøo (3) vaø ñi xuoáng pheãu. Tieáp tuïc ñoå ñaày pheãu ngaên khoâng cho gioù ñi vaøo trong, taám daûi lieäu giuùp luùa mì raûi ñeàu treân maët saøng. Doøng khoâng khí höôùng töø döôùi maët saøng (6) leân ñöôïc ñieàu chænh baèng van (8) ñuû maïnh ñeå naâng haït luùa khoûi maët saøng vaø ñi xuoáng theo ñoä nghieâng cuûa saøng ñeán (4). Ñaù khoâng ñöôïc doøng khí naâng do naëng hôn, nhôø söï rung cuûa saøng, chuyeån ñoäng tònh tieán ngöôïc vôùi chieàu chuyeån ñoäng cuûa luùa ñeán oáng thoaùt ñaù (5). Ñaàu oáng thoaùt ñaù coù gaén vôùi oáng cao su deûo vaø daøy traùnh khoâng cho khoâng khí loït vaøo theo ngaû naøy. 4.2.6. caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu suaát saøng: - löôïng gioù môû quaù lôùn seõ loâi cuoán caû ñaù laãn trong luùa. - löôïng gioù môû quaù nhoû thí luùa mì seõ thoaùt ra cuøng vôùi ñaù. - ñoä nghieâng cuûa saøng aûnh höôûng ñeán söï chuyeån ñoäng tònh tieán cuûa ñaù. - maët löôùi bò bít, khoâng khí khoâng theå löu thoâng töø döôùi leân ñöôïc. 4.2.7 bieän phaùp khaéc phuïc: - ñieàu chænh löu löôïng khí vöøa ñuû - khoâng ñöôïc ñeå beà maët saøng bò bít. Maùy saøng ñaù vaø maùy saøng taïp chaát ôû daøn B ñöôïc boá trí rieâng bieät ôû taàng 3 vaø taàng 4. coøn ôû daøn A, thay baèng maùy saøng lieân hôïp, vöøa saøng ñaù vöøa saøng taïp chaát. Caáu taïo cuõng töông töï nhö 2 maùy treân. 4.3. Saøng phaân loaïi ( saøng troøn): 4.3.1 Coâng duïng: Taùch caùc haït luùa leùp, vôõ, hoûng, caùc loaïi haït khaùc nhö luùa maïch, luùa maïch ñen, baép, ñaäu … ra khoûi khoái luùa nhaèm taïo ñoä ñoàng ñeàu kích thöôùc caùc haït luùa mì, taïo ñieàu kieän toát cho hoaït ñoäng cuûa caùc maùy khaùc, naâng hieäu suaát thu hoài boät. 4.3.2 Thoâng soá kyõ thuaät: - Daøi 2.5 m, ñöôøng kính = 0.8,. - Hình truï, maët saøng coù ñoät loã ñöôøng kính loã = 5 mm. - Coâng suaát 1.5 kw - Vaän toác quay 450 voøng/ phuùt. - Ôû beân trong khoái truï coù maùng höùng coá ñònh vaø vít taûi. 4.3.3 Caáu taïo: - (1) ñöôøng vaøo cuûa luùa mì. - (2) ñöôøng ra cuûa luùa mì - (3) ñöôøng ra cuûa luùa leùp. - (4) xích truyeàn ñoäng - (5) thaân saøng. Thieát bò goàm 2 goái ñôõ saøng ñóa vaø saøng troøn: bao goàm caùc maùng höùng beân trong ñöôïc laép ñaët treân moät truïc naèm ngang, beà maët dóa coù goùc nghieâng ñeà ñieàu chænh maùng höùng, caùc loã coù kích thöôùc giöõ laïi haït khi haït ñöôïc naâng leân. 4.3.4 Nguyeân lyù hoaït ñoäng: - Cô caáu truyeàn ñoäng xoay troøn. - Haït ñi vaøo pheãu caùch lieäu ñöôïc kieåm soaùt, luùa mì ñi vaøo ngoõ nhaäp lieäu (1) ôû ñaàu thieát bò vaø thoaùt ra ngoaøi ôû cuoái thieát bò (2). Ñoä nghieâng cuûa caùnh vít naøy doïc theo voû maùy cho ñeán khi thoaùt ra ôû ñaàu beân kia. Voû thieát bò cuõng chính laø thieát bò saøng, haït luùa mì ñöôïc naâng leân ñeán moät ñoä cao nhaát ñònh thì rôùt ra ngoaøi, do ñöôøng kính haït luùa gaàn baèng ñöôøng kính loã saøng. Caùc haït coù ñöôøng kính nhoû hôn khoâng bò rôi ra ngoaøi vaø ñöôïc naâng leân ñeán ñoä cao cao hôn vaø rôi vaøo maùng höùng, ñöôïc vít taûi ñöa ra ngoaøi (3). 4.3.5 Yeáu toá aûnh höôûng ñeán hieäu suaát saøng: - ñoä nghieâng cuûa maùng höùng. Phaûi tính toaùn vaø ñieàu chænh cho phuø hôïp. - toác ñoä quay cuûa saøng. 4.4. Maùy xaùt loâng luùa: ( theo phöông ngang loaïi MHXS) 4.4.1. Coâng duïng: Loaïi boû loâng luùa treân beà maët haït luùa, ñaây cuõng laø quaù trình laøm saïch sô boä haït luùa ñeå phuïc vuï cheá bieán luùa mì sau naøy. 4.4.2. caùc thoâng soá kyõ thuaät: - chieàu cao : 2m - Beà roäng: 70 cm - coâng suaát ñoäng cô: 5 kw - soá voøng quay 1200 voøng/ phuùt 4.4.3. caáu taïo thieát bò: - (1) moät roto naèm ngang, treân beà maët roto ñöôïc trang bò caùc ñöôøng xoaén vaø caùc nuùm daïng thaùp. - (2) löôùt saét ñan hoaëc daäp loã - (3) cô caáu ñieàu chænh vít eùp. - (4) motor truyeàn ñoäng baèng ñai thang - (5) oáng nhaäp lieäu - (6) khung maùy - (7) pheãu tieáp nhaän taïp chaát vaø luùa. - (A) luùa vaøo - (B) taïp chaát - (C) luùa ra 4.4.4. quy trình vaän haønh: + Tröôùc khi vaän haønh: phaûi kieåm tra: - taát caû caùc löôùi laép vaøo maùy xaùt loâng luùa. - boä phaän che chaén. - ñoùng kín caùc cöûa quan saùt. - Soá löôïng daây curoa vaø ñoä caêng daây curoa. + khi vaän haønh: - quan saùt, theo doõi söï hoaït ñoäng cuûa maùy: boä phaän truyeàn ñoäng. - Kieåm tra löôïng luùa vaøo, löôïng luùa ra vaø löôïng loâng luùa thoaùt ra khoûi maùy. 4.4.5. cô caáu vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng: Luùa mì ñöôïc ñöa vaøo cöûa tieáp nhaän (5), caùc caùnh cöûa ñaäp cuûa roto (1) taùc ñoäng chaø xaùt leân haït luùa mì vaø giöõa luùa mì vôùi löôùi saét ñan (2) cuõng nhö giöõa luùa mì vôùi luùa mì laøm cho buïi, voû traáu, caùc maûnh haït beå ñöôïc chaø xaùt vaø löïc taùc ñoäng loït qua löôùi saét ñan vaø rôi vaøo pheãu tieáp nhaän taïp chaát (7) vaø ñöôïc thu hoài laïi. Luùa saïch vaø caùc haït baát kyø, voû traáu quaù lôùn khoâng loït qua löôùi saét ñöôïc chuyeån ñeán khoang tieáp nhaän (1) cuûa boä phaän taùch taïp chaát nheï. Coù theå ñieàu chænh khe hôû cuûa truïc khoaûng 3 – 4 mm baèng 2 loø xo treo. Hoãn hôïp naøy thoaùt ra khoûi cöûa truïc ñeán keânh huùt khí. Taïi ñaây caùc haït taïp chaát nheï ñöôïc taùch ra vaø rôi xuoáng vít taûi ñöôïc ñaåy ra ôû oáng thoaùt taïp chaát. Ñeå taùch taïp chaát theo ñuùng yeâu caàu ta coù theå ñieàu chænh van caùnh böôùm hoaëc ñieàu chænh hai van cuûa keânh huùt khí. 4.4.6. caùc söï coá vaø bieän phaùp xöû lyù: - luùa ra laãn vôùi buïi: lo löôùi saøng bò luûng loã. -> thay löôùi saøng. - khoâng thaáy coù buïi: do löôùi saøng bò bít heát loã> -> ñònh kyø veä sinh maùy. Maùy xaùt boâng luùa daïng ngang ñöôïc boá trí ôû daøn A. ngoaøi ra, ôû daøn B ñöôïc thay baèng maùy daïng thaúng ñöùng. 4.5. Thieát bò uû aåm: ( maùy röûa 3 truïc) 4.5.1. Coâng duïng: Keát hôïp vôùi thuûy löôïng keá ñeå röûa luùa nhaèm taïo cho khoái luùa mì khi ñi vaøo haàm uû coù moät ñoä aåm ñoàng ñeàu giöõa caùc haït, thích hôïp cho quaù trình uû luùa. 4.5.2. Quy trình vaän haønh: + Tröôùc khi vaän haønh: phaûi kieåm tra: - Ñöôøng oáng daãn nöôùc töø thuûy löôïng keá vaøo maùy röûa, vò trí caùc van ñieàu chænh thuûy löôïng keá. - Boä phaän che chaén, cuûa quan saùt. - Soá löôïng daây ñai, ñoä caêng daây ñai. + Khi vaän haønh: - Quan saùt theo doõi tình traïng laøm vieäc cuûa boä phaän truyeàn ñoäng. - Kieåm tra löôïng luùa vaøo, löôïng luùa ra, ñoä nöôùc baùm vaøo haït luùa. - Theo doõi vaø ñieàu chænh löôïng nöôùc cung caáp cho thuûy löôïng keá – caên cöù vaøo ñònh möùc nöôùc do nhaân vieân KCS quy ñònh. 4.6. Maùy nghieàn truïc: 4.6.1 Coâng duïng: Laøm naùt nguyeân lieäu. 4.6.2 Thoâng soá kyõ thuaät: - Chieàu cao: 1.2 m - Chieàu daøi: 1.4 m - Coâng suaát ñoäng cô ( tuøy theo loaïi maùy nghieàn coù coâng suaát töø 7.5 – 15 KW) - Soá voøng quay cuûa ñoäng cô: 960 voøng/ phuùt. 4.6.3. Caáu taïo thieát bò: - (A) ngaên chöùa luùa - (B) kính quan saùt - (C) puly truyeàn ñoäng - (D) cöûa kieåm tra - (E) boä phaän chænh khe hôû truïc. - Maùy nghieàn MDDB laø loaïi maùy nghieàn 4 truïc, töùc laø coù 2 caëp truïc. Moãi caëp truïc hình thaønh 1 heä nghieàn, 2 heä nghieàn naøy ñoäc laäp nhau ñöôïc laép treân cuøng 1 maùy nghieàn. Maùy nghieàn thöïc chaát laø 1 maùy ñoâi goàm 2 maùy nghieàn rieâng bieät, ñöôïc ñaët ñaáu löng laïi vôùi nhau trong cuøng 1 khung maùy; moãi maùy rieâng bieät ñöôïc caáp lieäu vaø truyeàn ñoäng ñoäc laäp nhau. Truïc nghieàn ñöôïc laép ñaët theo phöông cheùo, phöông truïc luoân luoân naèm ngang. - Caùc truïc nghieàn ñöôïc cheá taïo töø theùp ñuùc nhoû haït, laøm nguoäi sau beà maët ngoaøi ñeå ñaït ñoä cöùng, ñoä beàn beà maët. Kích thöôùc truïc nghieàn : ñöôøng kính = 250 mm, chieàu daøi = 1000 mm. truïc nghieàn phía döôùi baèng caùch truyeàn ñoäng baèng puly (C). truïc nghieàn phía treân truyeàn ñoäng tôùi truïc nghieàn phía döôùi baèng caùch truyeàn ñoäng qua baùnh raêng. - Khi nghieàn phaûi keùo caàn Embayra, ñeå truïc ñöôïc eùp saùt vaøo nhau, truïc traûi lieäu luùc naøy hoaït ñoäng nhôø 1 daây curoa truyeàn ñoäng beân trong. 6.4 Nguyeân lyù hoaït ñoäng: - Baùn thaønh phaåm töø saøng rôi töï do xuoáng hoäc chöùa (A). Töø hoäc chöùa, nhôù truïc caáp lieäu, baùn thaønh phaåm ñöôïc ñöa tôùi truïc nghieàn, vaø traûi ñeàu toaøn boä doïc truïc. Ta coù theå quan saùt qua kính quan saùt (B). - Chieàu quay cuûa 2 truïc ngöôïc nhau, coù theå ñieàu chænh ñoä hôû giöõa 2 truïc (C) ñeå taïo ñöôøng kính haït tinh boät nhö mong muoán. - Caùc truc nghieàn ñöôïc laép vôùi oå bi hình caàu hai daïy ( coù môõ boâi trôn). Truïc phía döôùi coù theå ñieàu chænh ñöôïc bôûi ngöôøi vaän haønh khi caàn thieát. Thöïc hieän vieäc naøy baèng caùch ñieàu chænh hai ñaàu truïc phía döôùi vaøo vaø ra so vôùi truïc treân baèng caùch xoay tay quay (C). Moät cô caáu haûm ñeå döøng tay quay ôû vò trí ñöôïc choïn. Vieäc ñieàu chænh khe hôû truïc nghieàn ñöôïc hoaøn taát baèng tay. Ñoái vôùi moãi loaïi nguyeân lieäu khaùc nhau ñöa vaøo nghieàn phaûi xaùc ñònh khe hôû truïc nghieàn, caùc thoâng soá naøy ñöôïc xaùc ñònh, löu laïi vaø laáy ra khi caàn thieát. 6.5 Baûo veä truïc nghieàn: - Vieäc caáp lieäu phaûi ñaûm baûo cung caáp treân toaøn boä chieàu daøi truïc nghieàn. - Moät maùy nghieàn MDDB khoâng ñöôïc chaïy khoâng taûi ( khoâng coù nguyeân lieäu) khi caùc truïc ngieàn ñaõ tieáp xuùc vôùi nhau, vieäc naøy seõ laøm hö beà maët truïc nghieàn. Noù cuõng laøm taêng nhieät ñoä truïc nghieàn, coù theå gaây phaùt löûa, do ñoù caàn traùnh nhöõng ruûi ro treân. - ôû maùy nghieàn MDDB, phöông phaùp baûo veä truïc nghieàn laø cô caáu tay gaït döøng. Khi tay gaït ôû vò trí thaáp, giaù ñôõ rôùt xuoáng vaø truïc döôùi seõ di chuyeån ra khoaûng 2.5 mm so vôùi truïc treân. ÔÛ cuøng thôøi ñieåm moät khôùp ly hôïp nhaû khôùp moät caùch töï ñoäng. Vieäc naøy döøng caùc truïc caáp lieäu vaø döøng nguoàn lieäu ñöa vaøo, traùnh baát kyø nguoàn lieäu ñi qua trong luùc truïc nghieàn chöa tieáp xuùc vôùi nhau. Truïc caáp lieäu seõ khôûi ñoäng laïi vaøo caùc khôùp baèng caùch keùo tay giaät leân. Caùc truïc nghieàn coù theå nhaû khôùp ngay khi döøng caáp lieäu. Chuùng cuõng ñöôïc nhaû khôùp tröôùc khi maùy döøng hoaëc khôûi ñoäng. - laøm saïch truïc nghieàn: choåi nghieàn vaø dao nghieàn ñöôïc söû duïng laøm saïch truïc traùnh hieän töôïng baùm lieäu xung quanh truïc nghieàn. - caùc truïc nghieàn phaûi hoaøn toaøn ñoàng nhaát, coù nghóa laø ñöôøng taâm caùc truïc cuøa chuùng phaøi song song nhau. Neáu ñöôøng truïc hôi caét nhau, chuùng seõ laøm vieäc khoâng chính xaùc doïc chieàu daøi truïc. Caùc truïc phaûi ñöôïc cheá taïo ñieàu chænh cho song song nhau, ñöôøng taâm cuûa truïc döôùi phaøi song song ñöôøng taâm cuøa truïc treân. 6.6 Taïo ñoä coân truïc nghieàn: Caùc phaàn nguyeân lieäu khi ñeán caùc nghieàn mòn töông ñoái nhoû, caùc truïc nghieàn coù theå chaïy tieáp xuùc nhau hoaëc gaàn nhö tieáp xuùc nhau. Vieäc naøy so vôùi vieäc cheânh leäch toác ñoä caùc truïc, sinh ra moät löôïng nhieät. Caùc truïc chaïy nhanh hôn, löôïng nhieät sinh ra nhieàu hôn, caùc truïc phæa nghieàn nguyeân lieäu moät caùch ñoàng nhaát töø ñaàu naøy ñeán ñaàu kia. Tuy nhieân nhieät phaùt sinh ra laøm truïc nghieàn daõn nôû. Vieäc daõn nôû vì nhieät naøy khoâng ñoàng ñeàu, ôû ñaàu truïc daõn nôû nhieàu hôn ôû taâm truïc. Chuùng seõ khoâng nghieàn ñeàu vaø nguyeân lieäu ôû giöûa truïc seõ khoâng ñöôïc nghieàn nhoû. Caùc truïc nghieàn phaûi ñöôïc taïo coân hoaëc voàng truïc. Caù hai caùch naøy ñöôïc thieát keá ñeå ñaûm baûo truïc nghieàn ñoàng nhaát. 4.6.7. Quy trình vaän haønh maùy nghieàn: - Khôûi ñoäng chaïy khoâng taûi. - ñoùng caàn Embrayage, quan saùt boä phaän truyeàn ñoäng, truïc nghieàn, choåi hoaëc dao laøm saïch beà maët truïc. - Kieåm tra löôïng nguyeân lieäu vaøo nghieàn, chaát löôïng nguyeân lieäu qua nghieàn. - kieåm tra doøng ñieän laøm vieäc cuûa motor. - Veä sinh maët kính quan saùt cuûa maùy. 4.7. Maùy ñaùnh tôi: 4.7.1 Coâng duïng: Laøm tôi nguyeân lieäu sau khi nghieàn, naâng cao hieäu suaát saøng ôû coâng ñoaïn tieáp theo, laøm taêng tæ leä thu hoài boät. Coù 2 loaïi: Daïng ly taâm: thöôøng ñöôïc ñaët sau khaâu nghieàn taám, taám mòn. Daïng troáng: thöôøng ñöôïc ñaët sau khaâu nghieàn voû. 4.7.2 caùc thoâng soá kyõ thuaät: a. Daïng troáng - Chieàu daøi: 60 cm - Ñöôøng kính: 30 cm - Coâng suaát ñoäng cô: 1.5 KW - Voøng quay ñoäng cô: 1100 voøng / phuùt. b. Daïng ñóa: - Chieàu daøi: 40 cm - Ñöôøng kính 70 cm - Coâng suaát ñoäng cô 3.5 KW - Vaän toác ñoïng cô 2800 voøng/ phuùt. 4.7.3. Caáu taïo chi tieát vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng: a. Daïng troáng - (1) Cöûa nhaäp lieäu - (2) Cöûa thoaùt lieäu - (3) Puly truyeàn ñoäng - (4) Voøng bi - (5) Truïc thieát bò - (6) Caùc thanh ñaäp - (7) Cöûa ñeå kieåm tra Nguyeân lieäu ñi vaøo maùy, döôùi löïc ly taâm, seõ va ñaäp vao aùc thanh ñaäp. Do ñoù caùc maûng keát dính seõ ñöôïc laøm tôi ra. Toác ñoä quay vöøa phaûi ( 870 – 1000 v/ ph) khoâng laøm cho cca1 maûnh voû caùm bò vôõ neân maùy thöôøng ñöôïc ñaët sau heä nghieàn voû. b. Daïng ñóa: - (1) Cöûa nhaäp lieäu - (2) Cöûa thoaùt lieäu - (3) Voû thieát bò - (4) Motor - (5) Ñóa xoay ñöôïc laép tröïc tieáp vaøo truïc motor - (6) Goái ñôõ Maùy ñaùnh tôi daïng ñóa coù toác ñoä quay raát cao ( khoaûng 2800 – 3600 v/ph), neân caùc taám mòn sau khi nghieàn thöôøng bò eùp vaøo nhau thaønh töøng maûng, khi ñi vaøo maùy, döôùi taùc duïng cuûa löïc ly taâm seõ bò vôõ ra thaønh caùc phaàn töû nhoû. Maùy thöôøng ñöôïc ñaët ôû nhaân ñaàu ñeå khoâng laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng boät do caùc maûnh caùm, voû, phoâi vôõ ra. 4.8. Maùy saøng boät phaân loaïi ( maùy saøng vuoâng) 4.8.1. Coâng duïng: Phaân loaïi saûn phaåm sau khi nghieàn döïa vaøo ñöôùng kính loã saøng. 4.8.2. Thoâng soá kyõ thuaät: - Chieàu cao 2m - Dieän tích beà maët 45×45 cm ( 1 thieát bò coù 6 cöûa saøng khaùc nhau) - Coâng suaát ñoäng cô 15 KW - Vaän toác voøng quay 850 voøng/ phuùt. 4.8.3. Caáu taïo thieát bò: Maùy saøng coù moät khung maùy trung taâm bao goàm cô caáu leäch taâm vaø caùc tuû saøng ñoái xöùng nhau laép ôû 2 beân khung maùy. Moãi cöûa saøng coù töø 22 ñeán 27 khung löôùi ( væ saøng), ñöôïc eùp chaët baèng baøn eùp. Ñöôøng kính loã töø 100 deán 1800 micromet. Danh saùch löôùi saøng: Löôùi tô: goàm 6 loaïi Kyù hieäu Kích thöôùc 8 180 9 152 10 132 11 118 12 100 Löôùi phaân lieäu: goàm 24 loaïi. Kyù hieäu Kích thöôùc Kyù hieäu Kích thöôùc 12 1890 36 600 14 1610 38 552 16 1410 40 530 18 1220 45 450 20 1110 50 400 22 990 55 375 26 820 65 306 28 730 70 280 30 720 75 274 32 660 80 250 34 630 85 224 Thoâng thöôøng caùc khung löôùi saøng ñöôïc xeáp theo chieàu giaûm daàn kích thöôùc loã saøng. Boät khi ôû treân saøng thì coù theå daãn xuoáng moät ñöôøng oáng khaùc ñeå xuoáng heä maùy nghieàn laïi roài tieáp tuïc leân saøng laïi , coøn boät ôû döôùi saøng thì ñöôïc baøn xoa cao su ñaåy boät xuoáng tieáp döôùi caùc lôùp saøng tieáp theo cho ñeán khi xuoáng khung saøng cuoái cuøng laø laáy boät thaønh phaåm. Moãi ñaùy cöûa saøng coù töø 3 – 6 oáng thoaùt lieäu. 4.8.4. Nguyeân taéc vaän haønh + Tröôùc khi vaän haønh: phaûi kieåm tra: - Khung löôùi saøng, khi laép vaøo töøng cöûa saøng phaûi thöïc hieän ñuùng theo sô ñoà löôùi saøng. - Ñoä caêng ñeàu cuûa daây maây treo saøng - Daây ñai truyeàn ñoäng cuûa maùy: ñoä caêng daây vaø soá löôïng daây - Cöûa saøng vaø tuùi saøng. + Khi vaän haønh: - Khôûi ñoäng maùy chaïy khoâng taûi - Quan saùt chuyeån ñoäng: nhìn töø treân xuoáng maùy seõ quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. - Quan saùt kieåm tra daây ñai, daây maây truyeàn ñoäng. - Khi maùy coù hieän töôïng khaùc thöôøng veà tieáng keâu, bieân ñoä dao ñoäng, ngöøng maùy ngay ñeå xöû lyù. - Kieåm tra chaát löôïng boät töø caùc oáng döôùi saøng ( 2h/ laàn) - Veä sinh mieäng oáng thoaùt lieäu döôùi saøng (1 ca/ 1 laàn) 4.8.5. Nguyeân taéc vaän haønh maùy. Nguyeân lieäu sau khi qua heä thoáng nghieàn ôû taàng 2 seõ xuoáng taàng 1 qua maùy ñaùnh tôi, ñöôïc heä thoáng maùy huùt huùt leân taàng 3 ñi vaøo heä thoáng saøng. Baèng phöông phaùp giaûm daàn kích thöôùc haït tinh boät, caùc haït coù kích thöôùc lôùn hôn ñöôøng kính loã löôùi ñöôïc thoaùt ra ngoaøi ñi xuoáng heä thoáng nghieàn, quaù trình tieáp tuïc laëp laïi cho ñeán khi ñöôïc boät mòn thaønh phaåm. Phaàn loït löôùi laø boät thaønh phaåm thì ñöôïc ñöa tôùi vít taûi vaän chuyeån boät Phaàn loït löôùi neáu khoâng phaûi boät thì ñöôïc ñöa xuoáng heä thoáng nghieàn mòn, tieáp tuïc quaù trình nghieàn. 4.9. Maùy ñaùnh voû: 4.9.1 Coâng duïng: Baùn thaønh phaåm khi ñi qua saøng vaãn coøn moät löôïng tinh boät baùm ôû phaàn voû luùa mì. Do ñoù caàn phaûi qua maùy ñaùnh voû ñeå thu hoài laïi löôïng tinh boät, naâng cao tyû leä thu hoài boät. 4.9.2. Thoâng soá kyõ thuaät: - Chieàu cao: 1.5 m - Dieän tích beà maët: 40 * 120 cm - Coâng suaát ñoäng cô: 2.5 KW - Vaän toác ñoäng cô: 1200 voøng/ phuùt. 4.9.3 Caáu taïo thieát bò: - (1) Ñöôøng vaøo cuûa baùn thaønh phaåm - (2) Ñöôøng ra cuûa voû luùa mì - (3) Ñöôøng ra cuûa tinh boät - (4) Ñoäng cô - (5) Puly - (6) Goái ñôõ cuûa thieát bò - (7) Löôùi coù ñöôøng kính loã töø 0.75 ñeán 3.0 mm - (8) Caùnh ñaäp 4.9.5 Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Baùn thaønh phaåm ñöôïc ñöa vaøo thieát bò ôû cöûa (1), do söï va ñaäp giöõa baùn thaønh phaåm av2 caùnh ñaäp, caùc tinh boät coù kích thöôùc nhoû hôn loã (7) rôi ra ngoaøi ñi leân saøng boät. Phaàn coøn laïi ñi ra ôû cuoái thieát bò (2) 4.10. Saøng ly taâm: 4.10.1 Coâng duïng: Saøng baùn thaønh phaåm 4.10.2 Thoâng soá kyõ thuaät: - Chieàu cao: 1 m - Coâng suaát ñoäng cô: 1.5 KW - Vaän toác ñoäng cô: 960 voøng/ phuùt 4.10.3 Caáu taïo thieát bò: - (1) Ñöôøng vaøo cuûa baùn thaønh phaåm - (2) Ñöôøng ra cuûa boät mì - (3) Ñöôøng ra cuûa baùn thaønh phaåm - (4) Ñoäng cô - (5) Thaân maùy 4.10.4 Nguyeân lyù hoaït ñoäng: - Cô caáu chuyeån ñoäng xoay troøn, baùn thaønh phaåm ñi vaøo thieát bò ôû (1), caùnh ñaäp quay troøn laøm vaêng nhöõng haït tinh boä coù kích thöôùc nhoû hôn loã löôùi, loït ra ngoaøi, xuoán vít taûi (2) Phaàn lôùn hôn khoâng loït ra ngoaøi, seõ ñi ñeán cuoái thieát bò vaø ñi ra ngoaøi, tieáp tuïc quaù trình. 4.11. Maùy ñaùnh tröùng saâu: 4.11.1 Coâng duïng: Loaïi boû tröùng saâu trong boät. 4.11.2 Caáu taïo thieát bò: - (1) OÁng tieáp lieäu baèng saét gaén vôùi naép ñaäy thieát bò (5) - (2) OÁng thoaùt - (3) Motor truyeàn ñoäng - (4) Ñóa xoay ñöôïc gaén tröïc tieáp vaøo truïc cuûa motor - (5) Naép ñaäy. 4.11.3 Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Tröùng saâu ( coân truøng nhoû, aáu truøng, tröùng…) naèm laãn trong boät vaø luùa, thaäm chí nhoû ñeán möùc coù theå ñi qua caùc loã saøng. Vì vaäy, maùy ñöôïc boá trí ôû ngoõ ra boät thaønh phaåm ñeå ñaûm baûo chaát löôïng boät. Maùy hoaït ñoäng vôùi taùc ñoäng hoaøn toaøn baèng cô khí. Hai ñóa song song naèm ngang ñöôïc phaân caùch baèng caùc vong theùp cöùng sole nhau, quay ôû toác ñoä cao trong khoang tieáp lieäu. Lieäu ñöôïc caáp vaøo taâm ñóa vaø vaêng ra ngoaøi. Caùc coân truøng bò tieâu dieät do va ñaäp vaøo caùc voøng theùp vaø thaønh khoang tieáp lieäu. Coân truøng trong lieäu daïng haït coù theå phaân huûy ôû toác ñoä thaáp hôn trong lieäu ôû daïng boät. Luùa mì ñöôïc chaø xaùt vaø phaù huûy caùc haït saâu moït, vaø chöùng tröùng cuûa chuùng. Thöôøng toác ñoä cuûa roto laø 2900v/phuùt. Vieäc kieåm soaùt coân truøng coù theå thöïc hieän baèng caùch ñaët caùc maùy dieät tröùng saâu ôû caùc vò trí quan troïng trong daây chuyeàn nhö khaâu tröôùc khi ñoùng bao boät. 4.12. Cyslon laéng: 4.12.1 Muïc ñích: 4.12.2 Thoâng soá kyõ thuaät: - Chieàu cao 50 cm - Ñöôøng kính treân 35 cm - Ñöôøng kính döôùi 10 cm - Coâng suaát ñoäng cô 0.75 KW - Vaän toác ngaên gioù 200 voøng/ phuùt. 4.12.3 Caáu taïo thieát bò: - (1) Ñaàu vaøo - (2) Ñaàu ra, thoaùt khoâng khí - (3) Thaân cyslone - (4) Kính quan saùt - (5) Ngaên gioù - (6) Ñöôøng ra cuûa nguyeân lieäu 4.12.4 Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Quaït gioù taïo aùp suaát chaân khoâng, neân nguyeân lieäu ñöôïc huùt theo chieàu giaûm aùp suaát. Do caáu taïp hình troøn vaø coân ôû 1 ñaàu cuûa cyslone ñaõ taïo 1 löïc ly taâm, va vaøo thaønh cyslone vaø laøm cho baùn thaønh phaåm coù xu höôùng ñi xuoáng. Nhieäm vuï cuûa ngaên gioù laø ngaên khoâng cho gioù ñi töø döôùi leân. 4.12.5. Caùc söï coá vaø bieän phaùp xöû lyù: - Baùn thaønh phaåm thoaùt theo ñöôøng gioù + Do thieát bò ngaên gioù hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû ( khe hôû lôùn hôn möùc cho pheùp) + Do kính quan saùt khoâng kín laøm khoâng khí loït vaøo trong. - Bieän phaùp khaéc phuïc: + Kieåm tra tình traïng thöôøng xuyeân,xöû lyù ngay khi coù söï coá. 4.13. Cyslone laéng coù heä thoáng loïc buïi: 4.13.1 Thoâng soá kyõ thuaät: - Chieàu cao 4m - Ñöôøng kính treân 1.6m - Ñöôøng kính döôùi 15 cm - Coâng suaát ñoäng cô 75 KW - Vaän toác ñoäng cô 2500 voøng/ phuùt. 4.13.2 Caáu taïo thieát bò: - (A) Ñaàu vaøo cuûa gioù vaø baùn thaønh phaåm - (B) Buùa hôi ruõ tuùi - (C) Quaït gioù - (D) Tuùi loïc tay aùo 4.13.3 Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Töông töï nhö cyslone, nhöng coù theâm heä thoáng tuùi loïc (30 tuùi) nhaèm ñaûm baûo khoâng khí thoaùt ra laø khoâng khí saïch. Ngoaøi ra coøn thu hoài ñöôïc löôïng boät nheï. Doøng khí ñöôïc thoåi ngang qua tuùi loïc, boät baùm treân maët ngoaøi cuûa tuùi, coøn khoâng khí thì ñi xuyeân qua lôùp tuùi ñi ra ngoaøi. Heä thoáng khí neùn ñöôïc phoøng vaøo tuùi thoâng qua heä thoáng van hôi, boät ñöôïc ruõ khoûi tuùi. Caùc van hoaït ñoäng luaân phieân nhau theo thöù töï töø tuùi 1 ñeán tuùi thöù 30 roài quay voøng. 4.13.4 Caùc söï coá vaø bieän phaùp xöû lyù: - Khoâng khí coù laãn buïi - Taïo aùp suaát chaân khoâng yeáu khoâng huùt ñöôïc boät. - Huùt quaù maïnh khieán boät laãn vaøo doøng khí quaù nhieàu Xöû lyù: Kieåm tra laø toác ñoä quaït huùt, heä thoáng van hôi. Kieåm tra vaø veä sinh tuùi loïc. Ngoaøi caùc heä thoáng maùy chính, saøng vaø nghieàn, coøn coù: - Saøng thanh boät: Ngoaøi heä thoáng saøng, nghieàn, daøn A coøn ñöôïc trang bò theâm 3 maùy saøng thanh boät nhaèm muïc ñích naâng cao chaát löôïng boät baèng caùch chaø xaùt ñeå taùch lôùp aloron cuûa lôùp voû ra khoûi nhaân, laøm cho boät traéng hôn. - Caân töï ñoäng: ñieàu tieát löu löôïng luùa, boät, ghi nhaän vaø kieåm tra hieäu suaát thu hoài. - Maùy huùt nam chaâm: khöû töø, loaïi boû caùc maûnh kim loaïi laãn trong luùa. - thuûy löôïng keá: ñieàu chænh löôïng nöôùc ñi vaøo maùy röûa 3 truïc ñeå röûa luùa. - Maùy ñoùng bao: Ñöôïc gaén chíp ñeå ñieàu khieån. Maùy ñöôïc caøi ôû cheá ñoä ñoùng bao theo yeâu caàu cuûa nhaø maùy laø 40 kg/ bao thì döøng laïi, chôø ñöa bao boät seõ truùt xuoáng. Bao boät theo baêng taûi qua maùy khaâu bao. Roài ñöa vaøo kho baûo quaûn. PHAÀN 5 : SAÛN PHAÅM VAØ KINH TEÁ COÂNG NGHIEÄP 5.1. Coâng Ty Boät Mì Bình Ñoâng saûn xuaát kinh doanh caùc maët haøng: - Nhaõn hieäu: Thuyeàn Buoàm Vôùi haøm löôïng protein 10% raát thích hôïp ñeå saûn xuaát: o Caùc loaïi baùnh mì o Baùnh bao o Phaàn lôùn caùc loaïi mì sôïi - Nhaõn hieäu: Chuù Luøn Vôùi haøm löôïng protein 10% raát thích hôïp ñeå saûn xuaát: o Caùc loaïi baùnh ngoït, Biscuits…. o Mì aên lieàn. - Nhaõn hieäu: Thieân Nga Ñoû Vôùi haøm löôïng protein 12% raát thích hôïp ñeå saûn xuaát: o Caùc loaïi baùnh mì. o Caùc loaïi mì sôïi. - Nhaõn hieäu: Hoa Höôùng Döông Vôùi haøm löôïng protein 9.5%, Gluten 22% raát thích hôïp ñeå saûn xuaát: o Baùnh Biscuits, baùnh Trung thu. o Baùnh boâng lan, caùc loaïi baùnh ngoït. o Duøng trong gia ñình laøm baùnh tieâu, baùnh chuoái…. , caùc saûn phaåm taåm boät chieân…. - Nhaõn hieäu: Caây Caûi Vôùi haøm löôïng protein 8% raát thích hôïp ñeå saûn xuaát: o Caùc loaïi baùnh Biscuits. o Baùnh ngoït caùc loaïi. o Baùnh bao o Baùnh snack - Nhaõn hieäu: Ñaàu Beáp Ñöôïc saûn xuaát töø 100% loaïi luùa mì toát nhaát theá giôùi cuûa Myõ, vôùi haøm löôïng gluten cao, chaát löôïng gluten raát maïnh thích hôïp ñeå saûn xuaát. o Baùnh mì Sandwich, baùnh mì ngoït, baùnh Hamburger, baùnh mì troøn, baùnh Pizza…. o Caùc loaïi mì sôïi kieåu Trung Hoa, thaùi lan…. o Hoaëc troän vôùi caùc loaïi boät mì coù haøm löôïng protein thaáp ñeå saûn xuaát caùc oaïi baùnh vaø mì sôïi kieåu Trung Hoa. 5.2. Thò tröôøng tieâu thuï: 5.2.1. Giaù baùn saûn phaåm: Coâng ty boät mì Bình Ñoâng xin thoâng baùo giaù baùn boät mì. Kính göûi: Quí khaùch haøng Tröôùc tieân, coâng ty chuùng toâi xin chaân thaønh caûm ôn söï hôïp taùc quyù baùu cuûa Quyù khaùch haøng ñaõ quan taâm ñeán saûn phaåm cuûa chuùng toâi trong thôøi gian qua. Chuùng toâi xin thoâng baùo ñeán quyù khaùch haøng giaù baùn Boät Mì nhö sau: Baûng 2.10 Giaù baùn boät mì ÑVT: ñ/kg Soá TT Teân saûn phaåm Giaù baùn chöa thueá Thueá VAT 5% Giaù baùn coù thueá 01 Boät mì Thuyeàn Buoàm 4.290,00 214,00 4.504,50 02 Boät mì Chuù Luøn 3.990,00 199,00 4.189,50 03 Boät mì Höôùng Döông 3.880,00 194,00 4.074,00 04 Boät mì Caây Caûi 9% 3.960,00 198,00 4.158,00 05 Boät mì Thieân Nga Ñoû 4.800,00 240,00 5.040,00 5.2.2. Tieâu thuï - Trong nöôùc: Chuû yeáu caùc loaïi Boät Mì thuoäc nhaõn hieäu: o Thuyeàn Buoàm o Chuù Luøn o Thieân Nga Ñoû o Hoa Höôùng Döông o Caây Caûi o Ñaàu Beáp Caùc loaïi boät mì naøy ñöôïc caùc khaùch haøng nhö: Kinh Ñoâ, Vina-acecook, caùc tö nhaân saûn xuaát nhoû…. Mua veà ñeå saûn xuaát caùc saûn phaåm nhö: mì sôïi, caùc loaïi baùnh ngoït, baùnh biscuits, saûn xuaát baùnh mì….. - Xuaát khaåu Caùc saûn phaåm Boät Mì thuoäc nhaõn hieäu: o Thieân Nga Ñoû o Thuyeàn Buoàm Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty naêm 2009 1. Moät soá chæ tieâu chuû yeáu trong naêm 2009 Nhaäp luùa mì: 80.000 taán Saûn löôïng: 100.000 taán Saûn löôïng boät tieâu thuï: 100.000 taán Xaêng daàu baùn ra: 3.800.000 lít Doanh thu: 842 tyû Lôïi nhuaän phaán ñaáu: 25 tyû (trong ñoù KD xaêng daàu 1 tyû) Noäp ngaân saùch: 70 tyû Thu nhaäp bình quaân: 4,5 trieäu ñoàng/ngöôøi/thaùng 2. Veà keá hoaïch kinh doanh 2.1 Coâng taùc keá hoaïch Ñeå nhaèm thöïc hieän thaéng lôïi caùc chæ tieâu ñeà ra naêm 2009 Coâng ty seõ ñeà ra keá hoaïch cuï theå cho töøng thaùng, töøng quyù vaø ñeà ra caùc giaûi phaùp thöïc hieän hoaøn thaønh caùc chæ tieâu keá hoaïch cuûa naêm. Taêng cöôøng söû duïng luùa mì toàn kho ñeå giaûm laõi vay, coá gaéng ñöa löôïng toàn kho bình quaân döôùi möùc 30.000 taán luùa mì. Taâp trung giaûi quyeát caùc khoaûn vay coù laõi suaát cao, tính toaùn söû duïng voán hieäu quaû nhaát. Quaûn lyù toát vaø söû duïng hieäu quaû MMTB, kho taøng nhaø xöôûng vaø caùc phöông tieän trang thieát bò… Beân caïnh ñoù Coâng ty seõ quaûn lyù chaët cheõ hôn caùc hoà sô, döõ lieäu vaø thöïc hieän ñaày ñuû caùc thuû tuïc haûi quan, thueá, baûo hieåm, toå chöùc sô keát caùc taøu luùa theo qui ñònh, khoâng ñeå xaûy ra caùc sô xuaát aûnh höôûng ñeán chi phí cuûa Coâng ty. Thöïc hieän vieäc quaûn lyù, theo doõi, kí keát, thanh lyù caùc hôïp ñoàng kinh teá theo ñuùng qui ñònh. 2.2 Coâng taùc vaät tö, kho vaän Toå chöùc tieáp nhaän caùc taøu luùa töø Caûng veà Coâng ty moät caùch thaät hieäu quaû, thöïc hieän giaûi phoùng taøu nhanh tröôùc thôøi gian qui ñònh vaø giaûm tæ leä hao huït vaän chuyeån döôùi 0,3%. Chaån bò kho toát, ñaûm baûo maët baèng chöùa nguyeân lieäu, thaønh phaåm vaø an toaøn chaát löôïng haøng hoùa. Thöïc hieän coâng taùc cung öùng kòp thôøi phuïc vuï saûn xuaát caùc vaät tö thieát bò, bao bì, phuï gia…vieäc mua baùn, caáp phaùt, ñaûm baûo ñuùng caùc qui ñònh cuûa Coâng ty ban haønh. 2.3 Coâng taùc thò tröôøng OÅn ñònh vaø taêng daàn thò phaàn caùc Ñaïi lyù, ñaây laø thò tröôøng coù saûn löôïng baùn ra cao vaø laø thò tröôøng mang laïi hieäi quaû chuû yeáu cho Coâng ty. Tuy nhieân muoán oån ñònh thò tröôøng naøy vieäc quan troïng nhaát laø chaát löôïng saûn phaåm phaûi oån ñònh vaø phuø hôïp cho töøng khu vöïc. Taäp trung caùc nguoàn löïc ñeå baùn haøng ñaït ñöôïc saûn löôïng döï kieán trong thaùng vôùi giaù bình quaân hôïp lyù nhaát nhaèm ñaït toái thieåu 5.500-6.000 taán boät/thaùng. AÙp duïng giaù baùn haøng linh hoaït vaø taêng saûn löôïng tieâu thuï khi thò tröôøng thuaän lôïi. Taäp trung duy trì quan heä mua baùn vôùi khaùch haøng cuõ, ñoàng thôøi tím kieám khaùch haøng môùi. Beân caïnh ñoù Coâng ty seõ phaùt trieån theâm maët haøng môùi theo nhu caàu thò tröôøng ñeå taêng theâm saûn löôïng. 3. Veà kyõ thuaät saûn xuaát – ñaàu tö 3.1 Coâng taùc ñaàu tö – XDCB Trong naêm 2008, Coâng ty ñaõ trieån khai coâng trình ñaàu tö – XDCB (nhö: söûa chöõa naâng caáp nhaø maùy, ñöôøng saù, coáng thoaùt nöôùc) theo keá hoaïch ñöôïc toång Coâng ty pheâ duyeät. 3.2 Coâng taùc coâng ngheä - saûn xuaát Toå chöùc saûn xuaát hôïp lyù caùc daây chuyeàn, naâng cao tyû leä thu hoài boät, ñaûm baûo chaát löôïng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Phaán ñaáu taêng tyû leä thu hoài caùc loaïi boät vöôït so vôùi ñònh möùc laø 0,5%. Tieáp tuïc phaán ñaáu taêng naêng suaát ñeå giaûm ñieän naêng bình quaân 3% treân taán boät. Trieån khai thöïc hieän toát coâng taùc baûo quaûn luùa mì, boät caùm vaø daây chuyeàn saûn xuaát. Tieán haønh xoâng truøng ñònh kì, ñoät xuaát khoâng ñeå saâu boï phaùt sinh. Nghieân cöùu caùc quy trình coâng ngheä phuø hôïp vôùi caùc chuûng loaïi luùa hieän coù, ñaûm baûo chaát löôïng vaø giaù caïnh tranh ñaùp öùng theo nhu caàu cuûa khaùch haøng. 4. Coâng taùc Taøi chính keá toaùn Chuû ñoäng ñeà xuaát Toång coâng ty caùc giaûi phaùp thöï hieän keá hoaïch caùc nguoàn voán cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2009 ngay töø ñaàu naêm. Quaûn lyù caùc khoaûn chi phí, ñeà xuaát caùc bieän phaùp tieát kieäm, phaán ñaáu tieát kieäm, giaûm chi phí naêm 2009 töø 5%-10%. Thöïc hieän ñuùng vaø ñaày ñuû cheá ñoä taøi chính keá toaùn, trích noäp caùc khoaûn veà Toång coâng ty theo quy ñònh. Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù coâng nôï, haïn cheá caùc khoaûn nôï quaù ñònh möùc, nôï quaù haïn. Tieán haønh quyeát toaùn thaùng, naêm ñeå kòp thôøi phuïc vuï ñieàu haønh SXKD, laäp keá hoaïch taøi chính theo qui ñònh cuûa Coâng ty vaø Toång coâng ty. 5. Kinh doanh xaêng daàu Saûn löôïng baùn ra trong naêm laø 3.900.000 lít, laõi 1 tyû ñoàng, khai thaùc coù hieäu quaû dòch vuï röûa xe, giöõ xe ñeå taêng thu nhaäp cho Coâng ty. Thöïc hieän toát PCCC khoâng ñeå xaûy ra chaùy noå. 6. Coâng taùc toå chöùc Tieáp tuïc raø soaùt ñeå hoaøn thieän boä maùy toå chöùc tinh goïn, hoaït ñoäng coù hieäu quaû. Ñaûm baûo boä maùy oån ñònh vaø phaùt trieàn. Quy hoaïch, ñaøo taïo caùn boä keá caän, ñeà baït caùn boä caùc boä phaän coù nhu caàu, ñaùnh giaù caùn boä chuû choát, ñaûm baûo caùn boä hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. Ñaùp öùng ñuû nhaân löïc phuïc vuï SXKD cuûa Coâng ty. Thöïc hieän toát coâng taùc tieát kieäm trong taát caû caùc khaâu töø SXKD, haønh chính vaø coâng taùc khaùc. Duy trì vaø thöïc hieän toát coâng taùc baùo caùo sô keát haøng thaùng, toång keát caùc coâng taùc hoaït ñoäng 6 thaùng, caû naêm 2009. Thöïc hieän cheá ñoä tieàn löông, thöôûng, phuùc lôïi, BHXH, BH khaùc… quan taâm ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cho toaøn theå CBCNV. Thöïc hieän toát coâng taùc BHLÑ, coâng taùc PCCC, quan taâm coâng taùc moâi tröôøng boå sung theâm caây xanh ñeå ñaûm baûo xanh – saïch – ñeïp cho Coâng ty. 7. Caùc ñoaøn theå Saùu chi boä vaø Ñaûng boä tieáp tuïc phaán ñaáu xaây döïng laø cô sôû Ñaûng trong saïch, vöõng maïnh, 100% Ñaûng vieân hoaøn thaønh toát nhieäm vuï. Coâng ñoaøn, ñoaøn thanh nieân duy trì hoaït ñoäng thöôøng xuyeân, phaùt ñoäng phong traøo thi ñua lao ñoäng saûn xuaát, vaän ñoäng ñoaøn vieân thöïc hieän daân chuû cô quan, thöïc hieän tieát kieäm choáng laõng phí, xaây döïng hai ñoaøn theå vöõng maïnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchinh sua 1.pdf
  • dwgmay danh vo.dwg
  • dwgqui trinh bot mi -sua 2004.dwg
  • dwgsang da hoan chinh.dwg
  • dwgsang tap chat hoan chinh.dwg