Thực tập tại Nhà máy xử lý nước thải khu chế xuất Linh Trung

Mục lục Chương 1: I. Mở đầu: II. Giới thiệu về KCX Linh Trung: Chương 2: I. Lịch sử thành lập và phát triển nhà máy: II. Địa điểm xây dựng, nguồn tiếp nhận: III. Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự: IV. Quy trình sản xuất và xác định các dòng vật chất: V. Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy: VI. An toàn lao động, PCCC: Chương 3: Lưu lượng và tính chất các dòng thải Chương 4: I. Sơ đồ công nghệ: II. Nhiệm vụ, cấu tạo các công trình chính: Tiền xử lý: Xử lý sinh học: Xử lý bậc cao: Xử lý bùn thải: IV.Phương pháp vận hành: 1)Giai đoạn xử lý sinh học: 2)Giai đoạn xử lý cấp cao: 3)Bể hấp thụ than hoạt tính: 4)Máy ép bùn: IV. Sự cố trong hệ thống và biện pháp khắc phục: 1)Hố bơm nước thải: 2)Bể xử lý sinh học: 3)Bể lọc tinh: 4)Bể hấp thụ than hoạt tính: 5)Bể phân hủy bùn hiếu khí: 6)Điều chỉnh liều lượng Clo khử trùng: V. Hiệu quả xử lý của từng công đoạn: Chương 5: Kinh tế Chương 6: I. Nhận xét: II. Kiến nghị: III. Kết luận: Chương 1: I. Mở đầu: Dưới áp lực của đô thị hóa và sự gia tăng dân số, các khu công nghiệp và khu chế xuất ra đời như một tất yếu khách quan nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong những năm gần đây trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã hình thành nhiều khu công nghiệp tập trung, thu hút nhiều dự án đầu tư, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trong tổng GDP vùng, tạo ra nhiều sản phẩm thiết yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân Việt Nam tranh thủ học hỏi kinh nghiệm và từng bước nâng cao trình độ sản xuất công nghiệp trong nước Đến nay Chính phủ đã có quyết định thành lập 36 khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận trong tổng số 60 khu công nghiệp trong cả nước, trong đó có hai khu chế xuất (KCX Tân Thuận và KCX Linh Trung) và 34 khu công nghiệp với tổng diện tích chiếm đất theo quy hoạch được duyệt là 18749 ha. Các khu công nghiệp ra đời nhằm góp phần giảm thiểu chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế khu vực. Tuy nhiên sự ra đời của các khu chế xuất và khu công nghiệp ngoài lợi ích trên lại nảy sinh một mâu thuẫn mới. Sự mất cân bằng về sinh thái, sự gia tăng áp lực của con người lên môi trường, sự biến đổi cấu trúc xã hội, những vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng, nước thải, khí thải, tiếng ồn, rác thải công nghiệp Hiện tại nhiều khu công nghiệp không chú trọng đến việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải mà thải trực tiếp nước thải ra hệ thống kênh rạch. Điều này dẫn đến nồng độ BOD, COD của các kênh rạch vào mùa khô rất cao, quá trình phân hủy kỵ khí tạo thành các loại khí có mùi hôi rất khó chịu. Ở phía Nam, hệ thống sông Sài Gòn và các kênh rạch mặc dù khả năng tự làm sạch là rất cao nhưng đến nay không còn nữa. Qua khảo sát thực tế, nước sông Sài Gòn hiện nay đã có sự nhiễm bẩn vượt mức cho phép về nước cấp. Hệ thống sông Đồng Nai nơi tiếp nhận nước thải của hơn 200 nhà máy đang hoạt động từ 6 khu công nghiệp, qua khảo sát cũng cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm vượt mức cho phép đối với nguồn nước cấp. Trước tình trạng trên, việc tiến hành xử lý nước thải của các khu công nghiệp phải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là bắt buộc. Đối với từng nhà máy trong khu công nghiệp, việc bắt buộc phải tiến hành xử lý nước thải của mình đúng tiêu chuẩn thải mới được thải ra hệ thống xả chung của khu công nghiệp đã trở thành một gánh nặng cho mỗi nhà máy đặc biệt là những nhà máy có lưu lượng nước thải thấp và cũng là một trong những trở ngại khiến cho giới đầu tư cân nhắc khi tham gia xây dựng tại khu công nghiệp. Do đó, nhằm giảm chi phí cho các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường và giúp cho các chủ đầu tư giảm bớt nỗi lo về chất lượng nước thải đầu ra của mình khi thải vào hệ thống chung; giúp bảo vệ môi trường sống, lao động và làm việc, sinh hoạt của công nhân và nhân dân trong và xung quanh khu công nghiệp nên chủ đầu tư khu công nghiệp đã phải tiến hành xây dựng nhà máy xử lý nước thải chung cho toàn khu.

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 2740 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực tập tại Nhà máy xử lý nước thải khu chế xuất Linh Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 1 Lôøi caûm ôn Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa khoa Moâi Tröôøng, chuùng em ñöôïc thöïc taäp toát nghieäp taïi nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi SepZone Linh Trung_Khu cheá xuaát Linh Trung I. Trong quaù trình thöïc taäp taïi nhaø maùy, chuùng em nhaän ñöôïc söï höôùng daãn taän tình cuûa caùc Anh, Chò laø nhaân vieân cuûa nhaø maùy. Khi veà ñeán tröôøng chuùng em laïi ñöôïc söï höôùng daãn taän taâm cuûa caùc Thaày, Coâ. Qua ñôït thöïc taäp naøy ñaõ giuùp chuùng em coù moät kieán thöùc vöõng vaøng hôn vaø ñoàng thôøi bieát theâm ñöôïc nhieàu kinh nghieäm quyù baùu do Thaày, Coâ vaø caùc Anh, Chò höôùng daãn truyeàn daïy laïi. Em xin chaân thaønh caûm ôn Thaày, Coâ, vaø caùc Anh, Chò taïi SepZone Linh Trung. Maëc duø raát coá gaéng ñeå hoïc hoûi heát nhöõng kieán thöùc môùi nhöng chaéc chaén söï hieåu bieát cuûa chuùng em coøn nhieàu sai soùt, do ñoù em kính mong caùc Thaày, Coâ giuùp chuùng em tìm ra nhöõng sai soùt ñoù ñeå hoaøn thieän nhöõng kieán thöùc ñaõ thu nhaët ñöôïc trong moät thaùng thöïc taäp vöøa qua. Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 2 Muïc luïc Chöông 1: I. Môû ñaàu: II. Giôùi thieäu veà KCX Linh Trung: Chöông 2: I. Lòch söû thaønh laäp vaø phaùt trieån nhaø maùy: II. Ñòa ñieåm xaây döïng, nguoàn tieáp nhaän: III. Sô ñoà toå chöùc vaø boá trí nhaân söï: IV. Quy trình saûn xuaát vaø xaùc ñònh caùc doøng vaät chaát: V. Sô ñoà boá trí maët baèng nhaø maùy: VI. An toaøn lao ñoäng, PCCC: Chöông 3: Löu löôïng vaø tính chaát caùc doøng thaûi Chöông 4: I. Sô ñoà coâng ngheä: II. Nhieäm vuï, caáu taïo caùc coâng trình chính: Tieàn xöû lyù: Xöû lyù sinh hoïc: Xöû lyù baäc cao: Xöû lyù buøn thaûi: IV.Phöông phaùp vaän haønh: 1)Giai ñoaïn xöû lyù sinh hoïc: 2)Giai ñoaïn xöû lyù caáp cao: 3)Beå haáp thuï than hoaït tính: 4)Maùy eùp buøn: IV. Söï coá trong heä thoáng vaø bieän phaùp khaéc phuïc: 1)Hoá bôm nöôùc thaûi: 2)Beå xöû lyù sinh hoïc: 3)Beå loïc tinh: 4)Beå haáp thuï than hoaït tính: 5)Beå phaân huûy buøn hieáu khí: 6)Ñieàu chænh lieàu löôïng Clo khöû truøng: V. Hieäu quaû xöû lyù cuûa töøng coâng ñoaïn: Chöông 5: Kinh teá Chöông 6: I. Nhaän xeùt: II. Kieán nghò: III. Keát luaän: Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 3 Chöông 1: I. Môû ñaàu: Döôùi aùp löïc cuûa ñoâ thò hoùa vaø söï gia taêng daân soá, caùc khu coâng nghieäp vaø khu cheá xuaát ra ñôøi nhö moät taát yeáu khaùch quan nhaèm phuïc vuï nhu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây treân ñòa baøn vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam ñaõ hình thaønh nhieàu khu coâng nghieäp taäp trung, thu huùt nhieàu döï aùn ñaàu tö, goùp phaàn giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho moät löôïng lôùn lao ñoäng, naâng cao giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp trong toång GDP vuøng, taïo ra nhieàu saûn phaåm thieát yeáu phuïc vuï cho nhu caàu tieâu duøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho coâng nhaân Vieät Nam tranh thuû hoïc hoûi kinh nghieäm vaø töøng böôùc naâng cao trình ñoä saûn xuaát coâng nghieäp trong nöôùc … Ñeán nay Chính phuû ñaõ coù quyeát ñònh thaønh laäp 36 khu coâng nghieäp taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø vuøng laân caän trong toång soá 60 khu coâng nghieäp trong caû nöôùc, trong ñoù coù hai khu cheá xuaát (KCX Taân Thuaän vaø KCX Linh Trung) vaø 34 khu coâng nghieäp vôùi toång dieän tích chieám ñaát theo quy hoaïch ñöôïc duyeät laø 18749 ha. Caùc khu coâng nghieäp ra ñôøi nhaèm goùp phaàn giaûm thieåu chi phí xaây döïng cô sôû haï taàng vaø thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa kinh teá khu vöïc. Tuy nhieân söï ra ñôøi cuûa caùc khu cheá xuaát vaø khu coâng nghieäp ngoaøi lôïi ích treân laïi naûy sinh moät maâu thuaãn môùi. Söï maát caân baèng veà sinh thaùi, söï gia taêng aùp löïc cuûa con ngöôøi leân moâi tröôøng, söï bieán ñoåi caáu truùc xaõ hoäi, nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán söùc khoûe coäng ñoàng, nöôùc thaûi, khí thaûi, tieáng oàn, raùc thaûi coâng nghieäp… Hieän taïi nhieàu khu coâng nghieäp khoâng chuù troïng ñeán vieäc laép ñaët heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi maø thaûi tröïc tieáp nöôùc thaûi ra heä thoáng keânh raïch. Ñieàu naøy daãn ñeán noàng ñoä BOD, COD cuûa caùc keânh raïch vaøo muøa khoâ raát cao, quaù trình phaân huûy kî khí taïo thaønh caùc loaïi khí coù muøi hoâi raát khoù chòu. ÔÛ phía Nam, heä thoáng soâng Saøi Goøn vaø caùc keânh raïch maëc duø khaû naêng töï laøm saïch laø raát cao nhöng ñeán nay khoâng coøn nöõa. Qua khaûo saùt thöïc teá, nöôùc soâng Saøi Goøn hieän nay ñaõ coù söï nhieãm baån vöôït möùc cho pheùp veà nöôùc caáp. Heä thoáng soâng Ñoàng Nai nôi tieáp nhaän nöôùc thaûi cuûa hôn 200 nhaø maùy ñang hoaït ñoäng töø 6 khu coâng nghieäp, qua khaûo saùt cuõng cho thaáy noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm vöôït möùc cho pheùp ñoái vôùi nguoàn nöôùc caáp. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 4 Tröôùc tình traïng treân, vieäc tieán haønh xöû lyù nöôùc thaûi cuûa caùc khu coâng nghieäp phaûi ñaït tieâu chuaån cho pheùp tröôùc khi thaûi ra nguoàn tieáp nhaän laø baét buoäc. Ñoái vôùi töøng nhaø maùy trong khu coâng nghieäp, vieäc baét buoäc phaûi tieán haønh xöû lyù nöôùc thaûi cuûa mình ñuùng tieâu chuaån thaûi môùi ñöôïc thaûi ra heä thoáng xaû chung cuûa khu coâng nghieäp ñaõ trôû thaønh moät gaùnh naëng cho moãi nhaø maùy ñaëc bieät laø nhöõng nhaø maùy coù löu löôïng nöôùc thaûi thaáp vaø cuõng laø moät trong nhöõng trôû ngaïi khieán cho giôùi ñaàu tö caân nhaéc khi tham gia xaây döïng taïi khu coâng nghieäp. Do ñoù, nhaèm giaûm chi phí cho caùc doanh nghieäp trong vieäc baûo veä moâi tröôøng vaø giuùp cho caùc chuû ñaàu tö giaûm bôùt noãi lo veà chaát löôïng nöôùc thaûi ñaàu ra cuûa mình khi thaûi vaøo heä thoáng chung; giuùp baûo veä moâi tröôøng soáng, lao ñoäng vaø laøm vieäc, sinh hoaït cuûa coâng nhaân vaø nhaân daân trong vaø xung quanh khu coâng nghieäp neân chuû ñaàu tö khu coâng nghieäp ñaõ phaûi tieán haønh xaây döïng nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi chung cho toaøn khu. II. Giôùi thieäu veà KCX Linh Trung: Khu cheá xuaát Linh Trung laø moät döï aùn lieân doanh giöõa hai nöôùc Vieät Nam vaø Trung Quoác. Phía Trung Quoác do coâng ty Lieân Doanh Xuaát Nhaäp Khaåu Ñieän Khí Trung Quoác, phía Vieät Nam laø coâng ty Khai Thaùc Khu Coâng Nghieäp Saøi Goøn. Toång voán ñaàu tö cuûa döï aùn laø 26.500.000 USD, voán phaùp ñònh 8.500.000 USD, moãi beân chieám 50% voán ñaàu tö, thôøi gian lieân doanh laø 50 naêm. KCX Linh Trung coù hai khu: Khu I vaø khu II vôùi toång dieän tích 123,7 ha.(Hieän nay Khu III ôû Traûng Baøng – Taây Ninh coù dieän tích lôùn gaáp 2 laàn Khu I vaø II ñang trong giai ñoaïn di dôøi, giaûi toûa). KCX Linh Trung I baét ñaàu xaây döïng vaøo ñaàu naêm 1995. Vò trí ñòa lyù raát thuaän lôïi: phía Ñoâng Baéc Quaän Thuû Ñöùc, tp HCM chieám dieän tích 62 ha. Caùch trung taâm thaønh phoá 16 Km, caùch ga xe löûa 2Km, caùch caûng 11Km, caùch saân bay Quoác Teá 20 Km, gaàn keà ñöôøng quoác loä. KCX Linh Trung coù doä cao caùch maët bieån töø 19 ñeán 30m, ñaát cöùng raát lyù töôûng cho xaây döïng coâng nghieäp. KCX Linh Trung I chia thaønh hai khu vöïc: Khu Cheá Xuaát (52ha) vaø Khu Coâng Nghieäp (10ha). Trong 7 naêm hoaït ñoäng töø naêm 1995 ñeán nay, coâng ty Lieân Doanh Khai Thaùc KCX Linh Trung ñaõ aùp duïng phöông thöùc hoaït ñoäng cuoán chieáu, ñaõ hoaøn taát coâng taùc di dôøi cuøng xaây döïng cô sôû haï taàng cuõng nhö caùc tieän ích coâng coäng ôû khu I. Coâng taùc tieáp thò cuõng ñöôïc tieán haønh ñoàng boä, cho ñeán nay khu I ñaõ coù 33 nhaø ñaàu tö vôùi toång voán ñaàu tö leân ñeán 215 trieäu USD, ñaõ cho thueâ 100% dieän tích ñaát. Caùc nhaø ñaàu tö chuû yeáu ñeán töø Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Haøn Quoác, Nhaät Baûn. Saûn phaåm chính laø caùc maët haøng xuaát khaåu coâng nghieäp nheï vaø caùc saûn phaåm maùy moùc. Khu Cheá Xuaát coù 28 doanh nghieäp coøn Khu Coâng Nghieäp coù 3 doanh nghieäp. Naêm 2001, kim ngaïch xuaát khaåu ñaït 250.000.000 USD, giaûi quyeát vieäc laøm cho hôn 50.000 ngöôøi lao ñoäng. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 5 KCX Linh Trung I ñöôïc xem laø moät trong nhöõng KCN-KCX thaønh coâng taïi Vieät Nam ñaëc bieät coù uy tín vôùi caùc nhaø ñaàu tö Chaâu AÙ vaø Khu Vöïc. Kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Khu chieám 1% toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caû nöôùc, soá lao ñoäng laøm vieäc trong Khu chieám 1/10 soá lao ñoäng laøm vieäc taïi caùc coâng ty nöôùc ngoaøi trong caû nöôùc. KCX Linh Trung I ñöôïc xem laø ñöùng ñaàu trong caùc KCN veà thu huùt ñaàu tö, saûn löôïng xuaát khaåu cuõng nhö giaûi quyeát vieäc laøm. Sô löôïc veà KCX Linh Trung I: − Baét ñaàu xaây döïng: naêm 1995 − Toång dieän tích: 62ha − Toång dieän tích ñaát xaây döïng nhaø maùy: 44ha − Tæ leä ñaát ñaõ cho thueâ: 100% − Soá döï aùn ñaàu tö: gaàn 40 döï aùn − Toång giaù trò ñaàu tö: 250 trieäu USD − Soá nhaø maùy ñaõ hoaït ñoäng: gaàn 40 nhaø maùy − Toång soá coâng nhaân: hôn 50.000 ngöôøi. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 6 Chöông 2: Toång quan veà nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi I. Lòch söû thaønh laäp vaø phaùt trieån cuûa nhaø maùy: Nhaø maùy XLNT –KCX Linh Trung ñöôïc thieát keá &xaây döïng theo coâng ngheä daïng meû vaø do coâng ty Chi Mei International Technology Co.Ltd (CMIT ) cuûa Ñaøi Loan thöïc hieän: − Giai ñoaïn 1: + Khôûi coâng: 10/1998 + Thi coâng hoaøn taát phaàn laép ñaët thieát bò: 08/1999 + Chính thöùc ñöa vaøo hoaït ñoäng: 10/1999 − Giai ñoaïn 2: + Khôûi coâng: 04/2003 + Döï kieán ñi vaøo hoaït ñoäng vaøo cuoái naêm 2003 − Moät soá chæ soá chính: + Toång coâng suaát thieát keá: 5000 m3/ngaøy ñeâm + Coâng suaát giai ñoaïn 1: 3000 m3/ngaøy ñeâm + Coâng suaát giai ñoaïn 2: 2000 m3/ngaøy ñeâm + Tieâu chuaån nöôùc xöû lyù ñaàu ra: Ñaït loaïi A TCVN + Caùc chæ tieâu chính phaûi xöû lyù : COD, BOD, SS, pH II. Ñòa ñieåm xaây döïng vaø nguoàn tieáp nhaän: Nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung KCX Linh Trung 1: toïa laïc taïi loâ 90, naèm ôû vò trí thaáp nhaát, cuoái höôùng gioù cuûa khu coâng nghieäp. Toång dieän tích cuûa nhaø maùy: 3050 m2 (44.7m x 68.2 m) Khu vöïc xung quanh nhaø maùy coù töø 3m ñeán 6m (phía beân traùi) laø giaønh cho caây xanh. Heä thoáng thoaùt nöôùc KCX LTI ñöôïc chia laøm hai heä thoáng thoaùt nöôùc rieâng bieät laø heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi vaø heä thoáng thoaùt nöôùc möa. Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi laø heä thoáng kín coù chöùc naêng thu gom toaøn boä nöôùc thaûi sinh hoaït vaø saûn xuaát (ñaõ qua xöû lyù cuïc boä ñaït tieâu chuaån taïi nhaø maùy tröôùc khi xaû thaûi vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung) daãn veà nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa khu theo cô cheá töï chaûy. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 7 Heä thoáng thoaùt nöôùc möa cuõng theo cô cheá töï chaûy coù chöùc naêng thu gom toaøn boä nöôùc möa töø nhaø maùy, ñöôøng xaù sau ñoù daãn ra möông tieáp nhaän. Nöôùc thaûi sau khi ra khoûi nhaø maùy XLNT vaø nöôùc möa daãn ra möông tieáp nhaän ( möông hôû naèm caëp xa loä vaønh ñai daøi khoaûng 800m) laø con möông ñaàu nguoàn cuûa Suoái Caùi(Suoái Caùi chaûy qua caùc caùnh ñoàng xaõ Long Thaønh Myõ cuûa Quaän Thuû Ñöùc coù chieàu daøi gaàn chuïc caây soá, laø con raïch chæ duøng cho töôùi tieâu nöôùc canh taùc noâng nghieäp), ñeå thoaùt ra soâng Taéc roài chaûy vaøo raïch Trau Traûu vaø chaûy qua Raïch Chieác vaøo soâng Saøi Goøn laø chuû yeáu. III. Cô caáu toå chöùc vaø boá trí nhaân söï: Khu Linh Trung I laø ñôn vò caáp phoøng tröïc thuoäc Ban Toång Giaùm Ñoác, ñöôïc phuï traùch bôûi moät tröôûng ban vaø moät phoù ban do Ban Toång Giaùm Ñoác boå nhieäm. Khu Linh Trung I bao goàm: boä phaän vaên phoøng, boä phaän dòch vuï, boä phaän vaän haønh vaø baûo trì cô sôû haï taàng, boä phaän veä sinh vaø chaêm soùc caây xanh, ñoäi baûo veä vaø caâu laïc boä theå thao. Ñoäi vaän haønh nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi thuoäc Ñoäi vaän haønh vaø baûo trì cô sôû haï taàng_Phoøng Xaây Döïng. Nhaân söï cuûa nhaø maùy XLNT goàm 4 ngöôøi trong ñoù: moät ngöôøi phuï traùch chung vaø 3 nhaân vieân toång hôïp. Toång Giaùm Ñoác Ban Giaùm Ñoác Boä phaän vaän haønh vaø baûo trì cô sôû haï taàng Ñoäi vaän haønh nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi Ngöôøi phuï traùch chung Nhaân vieân toång hôïp Nhaân vieân toång hôïp Nhaân vieân toång hôïp Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 8 IV. Quy trình saûn xuaát vaø xaùc ñònh caùc doøng vaät chaát: Caùc loaïi hình saûn xuaát chuû yeáu trong khu cheá xuaát: may maëc, giaøy da, deät kim, khuoân ñeá daøy, gia coâng chi tieát cô khí, khung hình, laøm muoãng nóa inox, laøm buùt bi, laøm baùnh bì, laøm gaêng tay, gia coâng ñinh ñeá giaøy theå thao, laøm thuù nhoài boâng, laøm hoäp queït ga, daây caùp ñieän, laép raùp caùc saûn phaåm ñieän-ñieän töû, caùc saûn phaåm goã, ñoà gia duïng … Bao goàm caùc nhaø maùy: Nhaø maùy cô khí: Maga, Fuji Impulse, Saigon Precision. Nhaø maùy ñoà goã: Theodore Alexander, C-C. Nhaø maùy saûn xuaát khung hình: Jame Most. Nhaø maùy caùp ñieän: Missei Electric. Nhaø maùy saûn xuaát buùt bi: Super Giant, Sugu. Nhaø maùy saûn xuaát ñeá daøy: Jeshing, Freetrent 6. Nhaø maùy saûn xuaát baät löûa: Vieät Hoa. Nhaø maùy may maëc: Upgain, Langani, Domex, Koloan, Astro. Nhaø maùy saûn xuaát thuù nhoài boâng: Danu … Caùc doøng vaät chaát: 1. Nöôùc möa chaûy traøn: Nöôùc möa chaûy traøn treân maët baèng khu coâng nghieäp seõ cuoán theo ñaát ñaù chaát caën baõ, daàu môõ rôi rôùt xuoáng heä thoáng thoaùt nöôùc. Maët khaùc, moät soá nhaø maùy coù heä thoáng thoaùt nöôùc möa vaø heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi ñaáu noái vaøo nhau laøm cho ñaàu ra cuûa heä thoáng thoaùt nöôùc möa coù moät soá chæ tieâu gaây oâ nhieãm. Ñieàu naøy coù theå gaây haäu quaû xaáu tôùi moâi tröôøng trong khu vöïc vaø caùc vuøng phuï caän. 2. Nöôc thaûi sinh hoaït: Chieám thaønh phaàn chuû yeáu trong nöôùc thaûi cuûa khu coâng nghieäp. Nöôùc thaûi sinh hoaït coù nguoàn goác phaùt sinh töø beáp aên cuûa caùc caên tin trong khu cheá xuaát, töø caùc nhaø veä sinh cuûa caùc nhaø maùy ñöôïc thaûi ra heä thoáng coáng thoaùt chung cuøng vôùi nöôùc thaûi trong quaù trình saûn xuaát ñöôïc ñöa veà nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung. Nhìn chung nöôùc thaûi sinh hoaït coù haøm löôïng caùc chaát höõu cô deã bò phaân huûy khaù cao goàm caùc chaát höõu cô thöïc vaät nhö caën baõ thöïc vaät, rau, hoa quaû, giaáy . . . ; caùc chaát höõu cô ñoäng vaät nhö chaát thaûi baøi tieát cuûa con ngöôøi vaø ñoäng vaät, xaùc ñoäng vaät; caùc chaát voâ cô nhö ñaát seùt, caùt, muoái, axít, daàu khoaùng, . . ; moät löôïng lôùn vi sinh vaät nhö vi khuaån, vi ruùt, rong taûo, naám, tröùng giun saùn, . . . coù khaû naêng gaây neân dòch beänh. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 9 3. Nöôùc thaûi saûn xuaát: Phaùt sinh töø caùc coâng ñoaïn saûn xuaát cuûa moät soá nhaø maùy, coù theå chöùa caùc kim loaïi, caùc hôïp chaát voâ cô, höõu cô khoù phaân huûy baèng vi sinh trong thôøi gian ngaén. Vì tính chaát vaø ñaëc ñieåm phöùc taïp veà thaønh phaàn, tính chaát vaø löu löôïng cuûa doøng thaûi maø nöôùc thaûi saûn xuaát ñöôïc quan taâm nhieàu nhaát trong caùc nguoàn thaûi cuûa khu coâng nghieäp. Moãi loaïi hình coâng nghieäp ñeàu coù nhöõng ñaëc tröng veà thaønh phaàn, taûi löôïng oâ nhieãm, möùc ñoä ñoäc haïi vôùi moâi tröôøng neân vieäc xöû lyù phaûi khaùc nhau. Trong khu cheá xuaát Linh Trung I, nhöõng nhaø maùy coù thaønh phaàn caùc chaát oâ nhieãm cao ñeàu coù heä thoáng xöû lyù cuïc boä cuûa töøng nhaø maùy tröôùc khi thaûi vaøo heä thoáng chung cuûa toaøn khu. Tuy nhieân, treân thöïc teá vaán ñeà oâ nhieãm töø hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa moät vaøi nhaø maùy (Giai Maäu, Alexader) laø moät vaán ñeà heát söùc nan giaûi, caùc nguoàn nöôùc thaûi ñaõ ñöôïc thaûi ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung khoâng qua xöû lyù hoaëc xöû lyù khoâng ñaït ñaõ gaây aûnh höôûng ñeán nôi tieáp nhaän nöôùc thaûi cuûa khu cheá xuaát. Nhìn chung, caùc ngaønh coâng nghieäp trong khu cheá xuaát Linh Trung I ñeàu thuoäc loaïi saïch, ít coù khaû naêng gaây oâ nhieãm vì nöôùc thaûi saûn xuaát. V. Sô ñoà boá trí maët baèng: (hình veõ) VI. An toaøn lao ñoäng, phoøng chaùy chöõa chaùy: 1. Vaán ñeà an toaøn lao ñoäng cuûa nhaø maùy: raát ñöôïc quan taâm − Nhaân vieân ñöôïc trang bò quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng, gaêng tay, noùn, . . . − Trong heä thoáng beå coù laép ñaët lan can ñaày ñuû nhaèm traùnh tình traïng sô yù bò rôi xuoáng hoà; caùc hoá, loã ñaët duïng cuï ngaàm ñeàu ñöôïc che ñaäy kyõ caøng. − Trang thieát bò, hoùa chaát ñeàu ñöôïc ñeå ngaên naép ôû nhöõng nôi ñaõ quy ñònh. − Moâi tröôøng lao ñoäng cuûa nhaân vieân an toaøn, thoâng thoaùng. 2. Ñoái vôùi phoøng chaùy vaø chöõa chaùy: − Nhaø maùy haàu nhö khoâng coù khaû naêng chaùy noå do ñaëc tính cuûa nhaø maùy laø xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït vaø saûn xuaát, yù thöùc traùch nhieäm cuûa coâng nhaân, tay ngheà thao taùc cuûa nhaân vieân cao. Heä thoáng xöû lyù hoaït ñoäng hoaøn toaøn töï ñoäng, khi gaëp söï coá baát thöôøng ñeàu phaùt tín hieäu cho neân caùc söï coá ñeàu ñöôïc xöû lyù kòp thôøi. Tuy nhieân, heä thoáng hoaït ñoäng theo cheá ñoä töï ñoäng baèng naêng löôïng ñieän do ñoù khi coù söï coá veà ñieän thì khaû naêng gaây chaùy cao. − Thieát bò phoøng chaùy chöõa chaùy ñaõ ñöôïc chuù troïng: nhaø ñieàu haønh coù laép ñaët thieát bò baùo chaùy, ñöôïc trang bò bình CO2 chöõa löûa. − Coâng nhaân vaø nhaân vieân ñöôïc taäp huaán veà caùc bieän phaùp giaûi quyeát khi coù caùc söï coá xaûy ra. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 10 Chöông 3: Löu löôïng vaø tính chaát caùc doøng thaûi Theo khaûo saùt, löôïng nöôùc caáp cho toaøn khu cheá xuaát hieän nay dao ñoäng trung bình töø 4.500 m3/ngaøy.ñeâm vaøo ñaàu naêm vaø taêng leân 5.000 m3/ngaøy.ñeâm vaøo cuoái naêm. Soá lieäu toång quaùt löôïng nöôùc caáp vaø nöôùc thaûi khu cheá xuaát Linh Trung 1 khaûo saùt vaøo thaùng 02/2002 nhö sau: Nöôùc caáp (m3/ngaøy) Nöôùc thaûi (m3/ngaøy) Coâng suaát xöû lyù Nöôùc thaûi ñoå veà nhaø maùy XLNT Nöôùc thaûi ra coáng nöôùc möa Toång coäng 4.500 - 5.000 2.400 - 2.700 2.800 - 3.000 800 - 1.200 3.600 - 4.200 Ñoái vôùi KCX LTI, nöôùc thaûi töø caùc nhaø maùy trong khu tröôc khi thaûi ra coáng thu nöôùc thaûi chung phaûi ñöôïc xöû lyù cuïc boä ñaït tieâu chuaån loaïi B (TCVN 5945-1995) nhaèm ñaûm baûo caùc thoâng soá ñaàu vaøo cuûa heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung naèm trong giôùi haïn cho pheùp. Tuy nhieân, nöôùc thaûi KCX LTI chuû yeáu laø nöôùc thaûi sinh hoaït neân noàng ñoä N-NH3 raát cao. Sau xöû lyù sinh hoïc chæ tieâu N-NH3 vaãn chöa ñaït tieâu chuaån loaïiA. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 11 Chæ tieâu ñoái vôùi ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung: STT Chæ tieâu Ñôn vò Giôùi haïn ñaàu vaøo Giôùi haïn ñaàu ra 1 Nhieät ñoä 0C 45 40 2 pH 5-6 6-9 3 BOD mg/l 500 20 4 COD mg/l 800 50 5 SS mg/l 300 50 6 Arsen mg/l 0.05 0.05 7 Cd mg/l 0.01 0.01 8 Pd mg/l 0.1 0.1 9 Chlorine mg/l 5 1 10 Cr(VI) mg/l 0.05 0.05 11 Cr(III) mg/l 0.2 0.2 12 Daàu ñoäng thöïc vaät mg/l 30 50 13 Daàu môõ khoaùng mg/l 1 KPH 14 Cu mg/l 0.2 0.2 15 Zn mg/l 1 1 16 Mn mg/l 0.2 0.2 17 Ni mg/l 0.2 0.2 18 P höõu cô mg/l 0.2 0.2 19 P toång mg/l 4 4 20 Fe toång mg/l 1 1 21 Tetracloetylen mg/l 0.02 0.02 22 Sn mg/l 0.2 0.2 23 Hg mg/l 0.005 0.005 24 N toång mg/l 30 30 25 Tricloetylen mg/l 0.05 0.05 26 Amoniac mg/l 0.1 0.1 27 F mg/l 1 1 28 Phenol mg/l 0.001 0.001 29 S mg/l 0.2 0.2 30 Cn mg/l 0.05 0.05 31 Coliform MNP/100ml 10000 5000 32 Toång hoaït ñoä phoùng xaï α Bg/l 0.1 0.1 33 Toång hoaït ñoä phoùng xaï β Bg/l 0.1 0.1 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 12 Chöông 4: Quy trình coâng ngheä xöû lyù I. Sô doà coâng ngheä: Thuyeát minh sô ñoà coâng ngheä: Nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung KCX Linh Trung 1 coù chöùc naêng xöû lyù toaøn boä nöôùc thaûi sinh hoaït & coâng nghieäp ( ñaõ qua xöû lyù cuïc boä ñaït tieâu chuaån loaïi B TCVN 5945-1995) ñaït tieâu chuaån loaïi A TCVN 5945-1995. Nöôùc thaûi sau khi qua xöû lyù ñaït yeâu caàu ñöôïc thaûi vaøo nguoàn tieáp nhaän laø Suoái Caùi. − Nöôùc thaûi coâng nghieäp cuûa caùc nhaø maùy ñöôïc xöû lyù caùc chæ tieâu kim loaïi trong noäi boä nhaø maùy. − Nöôùc thaûi cuûa caùc nhaø maùy trong KCX Linh Trung sau khi xöû lyù sô boä ñöôïc thu gom veà beå taäp trung − Sau ñoù ñöôïc bôm vaøo xöû lyù qua 1 ñoàng hoà ño löu löôïng vaø maùy löôïc raùc. − Roài chaûy ñeán beå ñieàu hoaø coù suïc khí ( coù chöùc naêng cung caáp oxy sô boä, ñieàu hoaø löu löôïng vaø noàng ñoä nöôùc thaûi). − Nöôùc sau beå ñieàu hoaø ñöôïc bôm luaân phieân vaøo beå xöû lyù sinh hoïc A & B ( theo coâng ngheä SBR). Beå SBR laø khaâu quan troïng nhaát cuûa nhaø maùy, ñöôïc ñieàu chænh trình töï töï ñoäng baèng chöông trình trong tuû PLC. Caùc chæ tieâu ñöôïc kieåm soaùt trong beå SBR bao goàm (MLSS, pH, DO). − Sau khi xöû lyù vi sinh vaät, nöôùc thaûi ñöôïc ñöa sang beå trung gian vaø töø ñaây ñöôïc bôm qua maùy loïc sieâu vi, ñeán beå khöû truøng vaø ra ngoaøi. − Neáu nöôùc ban ñaàu ra chöa ñaït chæ tieâu thì seõ ñöôïc xöû lyù tieáp qua beå than hoaït tính ( xöû lyù baäc 3) tröôùc khi ra ngoaøi. − Buøn caën seõ ñöôïclaáy töø beå SBR chuyeån qua beå chöùa buøn vaø qua maùy eùp buøn thaønh baùnh buøn. Buøn khoâ coù theå ñöôïc söû duïng ñeå troàng caây. II. Nhieäm vuï_Caáu taïo caùc coâng trình chính: Qui trình ñöôïc thieát keá döïa theo nguyeân lyù vaän haønh deã daøng, cô baûn, haàu heát caùc coâng trình ñôn vò then choát cuûa WWTP ñöôïc ñieàu khieån töï ñoäng deå cung caáp ñieàu kieän vaän haønh toái öu. Taát caû caùc coâng trình ñôn vò cuõng nhö chöùc naêng cuûa noù, ñöôïc moâ taû treân baûng ñieàu khieån chính ñöôïc trang bò bieåu ñoà qui trình vaø ñeøn chæ ñònh. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 13 Theâm vaøo ñoù, taát caû caùc thieát bò cô khí seõ ñöôïc trang bò coâng taéc töø xa hoaëc cuïc boä vaø coâng taéc ñoùng môû thuû coâng. Ñeå baûo ñaûm möùc nöôùc trong moãi beå , coâng taéc möùc nöôùc ñöôïc laép ñaët trong boàn vaø beå ñeå ñaûm baûo doøng chaûy traøn; vaø ñoàng hoà ñieän töû ñöôïc laép ñaët vôùi thieát bò theo doõi löu löôïng doøng thaûi ñeå cho ngöôøi vaän haønh nhieàu thoâng tin vaän haønh. Thieát bò xöû lyù nöôùc thaûi cuûa SLT söû duïng beå buøn hoaït tính daïng meû lieân tuïc. Toaøn boä heä thoáng bao goàm tieàn xöû lí, xöû lí sinh hoïc, xöû lí baäc cao vaø xöû lí buøn thaûi. • Tieàn xöû lí: Nöôùc thaûi thoâ ñeán töø nhieàu nhaø maùy trong khu cheá xuaát Linh Trung ñeán hoá thu gom. Sau ñoù nöôùc thaûi seõ ñöôïc bôm leân, cho qua boä loïc ñöùng ñeå loaïi boû caùt vaø caùc haït kích côõ lôùn. Sau ñoù ñi vaøo beå ñieàu hoøa ñeå oån ñònh löu löôïng vaø chaát löôïng nöôùc. 1. Hoá thu gom TK1-101: − Soá löôïng :1 − Kích thöôùc : 6.35m x 4.0m x 9.2m − Löu löôïng hieäu quaû : 27.9m3 − Nhaø cung caáp : DECOFI, VIETNAM. − Nhieäm vuï: taäp trung nöôùc thaûi töø coáng daãn cuûa heä thoáng thu nöôùc thaûi töø caùc nhaø maùy sang khu xöû lyù, traùnh chaûy traøn. − Goàm coù: Coù ba phao baùo möùc nöôùc: HLL: möùc :17.2m HWL:möùc :16.0m LWL: möùc :14.9m Maùy bôm vaøo PM1-101: Soá löôïng : 2 Loaïi : loaïi chìm. Dung tích : 270m3/hr x 17m(h). Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 1.5Kw Nhaø cung caáp : ShinMaywa, Nhaät. Song chaén raùc thoâ: nhaèm giöõ laïi caùc loaïi coù kích thöôùc lôùn nhö bao bì, giaáy hoäp, ... 2. Maùy ño löu löôïng vaøo FE1-101: − Soá löôïng : 1 − Loaïi : ñieän töø. − Dung tích : +-0.5%. − Keát quaû : 4~20mA. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 14 − Naêng löôïng : 110V/220V x 1φ x 50Hz − Nhaø cung caáp :Danfoss, Ñan maïch. − Nhieäm vuï: ño löu löôïng vaø truyeàn tín hieäu veà boä phaän ñieàu kieån. 3. Loïc tinh SC1-102: − Soá löôïng : 4 − Loaïi : ñöùng. − Nhieäm vuï: nhaèm giöõ laïi nhöõng chaát thaûi raén naøo coù kích thöôùc lôùn hôn 0.5mm. 4. Beå ñieàu hoøa TK1-103: − Soá löôïng :1 − Kích thöôùc : 15.1m x 14.6m x 7.1m − Löu löôïng hieäu quaû :1300m3 − Nhaø cung caáp : DECOFI, VIETNAM. − Nhieäm vuï: Do tính chaát cuûa nöôùc thaûi thay ñoåi theo töøng giôø saûn xuaát vaø noù phuï thuoäc raát nhieàu vaøo caùc coâng ñoaïn, coâng ngheä saûn xuaát cuûa töøng nhaø maùy. Vì vaäy caàn xaây döïng beå ñieàu hoøa ñeå taêng cöôøng hieäu quaû xöû lyù cuûa heä thoáng. Beå naøy nhaèm ñieàu hoøa löu löôïng vaø noàng ñoä nöôùc thaûi. − Bao goàm: Coù ba phao baùo möùc nöôùc: HLL: möùc :24.4m HWL:möùc :20.0m LWL: möùc :18.5m Ñóa phaân phoái khí DF1-103: Soá löôïng : 149 Loaïi : boït thoâ. Dung tích : 100~450L/phuùt. Vaät lieäu : thaân : ABS. : maøng : EDPM. Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. Maùy neùn khí ôû beå trung hoøa BL1-103: Soá löôïng : 2 Loaïi : daïng reã. Dung tích : 21.2m3/phuùt x 6000mmAq. Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 37Kw Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 15 Bôm ra PM1-103: Soá löôïng : 2 Loaïi : loaïi chìm. Dung tích : 210m3/hr x 16m(h). Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 15Kw Nhaø cung caáp : ShinMaywa, Nhaät. • Xöû lí sinh hoïc: 1. Beå SBR TK1-201A/B: − Soá löôïng : 2 − Kích thöôùc : 16.4m x 7.1m x 10.1m − Löu löôïng hieäu quaû :1080m3 − Nhaø cung caáp : DECOFI, VIETNAM. − Bao goàm: Coù 2 phao baùo möùc nöôùc: HWL:möùc :27.2m LWL: möùc :22.7m Maùy suïc khí ôû beå SBR AR1-201: Soá löôïng : 4 Loaïi : loaïi chìm. Dung tích : 22kg O2/hr x 4.5m(h). Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 15Kw Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. Maùy khuaáy chìm JA1-201: Soá löôïng : 8 Loaïi : loaïi chìm. Dung tích : löu löôïng doøng vaøo 3.5m3/phuùt. Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 0.4Kw Nhaø cung caáp : ShinMaywa, Nhaät. Thieát bò thaùo nöôùc trong DE1-201: Soá löôïng : 2 Loaïi : loaïi noåi. Dung tích : oáng thaùo 10’’. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 16 Vaät lieäu : SUS 304. Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. Maùy neùn khí BL1-201: Soá löôïng : 2 Loaïi : loaïi reã. Dung tích : 16m3/phuùt x 5000mmAq. Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 22.5Kw Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. Bôm buøn PM1-201: Soá löôïng : 4 Loaïi : ly taâm ngang. Dung tích : 0.3m3/phuùt x 10m(h). Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 1.5Kw Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. Maùy neùn khí CA1-201: Soá löôïng : 1 Loaïi : loaïi 1 pittoâng. Dung tích : 310L/phuùt x 7kg/cm2. Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 2.2Kw Nhaø cung caáp : Fu-sheng, Ñaøi loan. Nguyeân lyù thieát keá cô baûn cuûa SBR ñöôïc giôùi thieäu nhö sau: PHÖÔNG PHAÙP CHUNG SBR laø heä thoáng xöû lyù laøm ñaày vaø thaùo boû buøn hoaït tính. Söï laøm thoaùng vaø laéng/loïc ñöôïc thöïc hieän trong caû 2 heä thoáng. Tuy nhieân, coù moät ñieåm khaùc bieät quan troïng. Trong thieát bò thoâng thöôøng, qui trình ñöôïc thöïc hieän ñoàng thôøi trong beå taùch rôøi, ngöôïc laïi trong heä thoáng vaän haønh SBR ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc trong moät beå. SBR laø qui trình tieáp nhaän nöôùc thaûi, thaùo nöôùc saïch giaùn ñoaïn theo chu kì. Qui trình buøn hoaït tính theo giai ñoaïn laø taùch rôøi vaø phaân loaïi cho töøng quan ñieåm vaän haønh. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 17 MOÂ TAÛ QUI TRÌNH Nhö caùch duøng hieän hieän nay, taát caû heä thoângs SBR coù 5 böôùc chung ñöôïc thöïc hieän trong moät chuoãi nhö sau: (1) pha laøm ñaày, (2) pha phaûn öùng, (3) pha laéng, (4) pha thaùo nöôùc trong, (5) pha chôø. Moãi böôùc ñöôïc minh hoaï trong baûng 2-1. söï söûa ñoåi qui trình ñöôïc thöïc hieän trong moät thôøi gian lieân keát vôùi moãi böôùc ñeå ñaït muïc ñích xöû lyù rieâng. SBR vaän haønh theo meû ; theå tích xaùc ñònh ñaõ ñöôïc qua maøng chaén, ñöôïc cung caáp cho beå phaûn öùng suoát giai ñoaïn laøm ñaày; doøng vaøo sau ñoù chuyeån höôùng ñeán beå tieáp theo lieân tuïc; meû ñöôïc laøm thoaùng. Khi suïc khí khoâng tieáp tuïc, hoãn hôïp loûng ñöôïc cho pheùp laéng döôùi ñieàu kieän hoaøn toaøn tónh laëng. Doøng ñöôïc xöû lyù ra sau ñoù ñöôïc loaïi boû töø phaàn treân cuûa beå phaûn öùng. Beå phaûn öùng sau ñoù khoâng hoaït ñoäng khi chôø meû keá tieáp. SBR ñöôïc ñaït tôùi söï chaáp nhaän lôùn trong thaønh phoá vì coù nhieàu öu ñieåm hôn so vôùi qui trình buøn hoaït tính: Qui trình naøy ñôn giaûn, khoâng laéng vaø loïc ñôït 2, khoâng coù heä thoáng tuaàn hoaøn buøn hoaït tính, vaø söï chuù yù vaän haønh nhoû nhaát laø yeâu caàu vì qui trình ñöôïc ñieàu khieån bôûi boä ñieàu chænh maïch vi xöû lyù. Söï thieáu khaâu loïc vaø heä thoáng tuaàn hoaøn buøn laøm giaûm yeâu caàu khoâng gian vaø chi phí xaây döïng. Qui trình oån ñònh; vì sinh khoái ñöôïc thích nghi vôùi khoaûng DO lôùn vaø söï taäp trung chaát neàn; nhöõng cuù soác veà taûi troïng BOD ít hoaëc khoâng taùc ñoäng ñeán qui trình. Qui trình coù khaû naêng ñaùp öùng khoaûng roäng cuûa chuaån xöû lyù tieân tieán; ñaëc tröng SBR trong xöû lyù nöôùc sinh hoaït saûn sinh doøng ra coù: BOD5 15 mg/l, TSS 20 mg/l, NH3-N 1 mg/l vaø N-toång 10 mg/l; theâm vaøo ñoù, vieäc loaïi boû photpho sinh hoïc coù theå hoaøn thaønh, trong moät vaøi tröôøng hôïp khoâng coù söï theâm caùc chaát hoaù hoïc vaø chaát laéng ñoïng. Quaù trình Denitrat xuaát hieän suoát giai ñoaïn laøm ñaày thieáu khí thu laïi caû oxy vaø kieàm cho qui trình, vaø vì DO baèng 0 luùc baét ñaàu giai ñoaïn suïc khí, naêng löôïng hoaït ñoäng taêng, giaûm yeâu caàu oxy vaø tieát kieäm naêng löôïng. Vì SBR laø qui trình meû vöøa, chu trình ngaén laø khoâng theå vaø qui trình khoâng theå röûa saïch, thaäm chí doøng thaûi lôùn hôn nhieàu laàn so vôùi thieát keá. Suoát giai ñoaïn doøng thaûi thaáp, giai ñoaïn chôø ñem laïi keát quaû giaûm naêng löôïng tieâu thuï, vaø vieäc thieáu thieát bò loïc vaø tuaàn hoaøn buøn hoaït tính cuõng giaûm yeâu caàu naêng löôïng. Vì beå khoâng cung caáp dinh döôõng trong suoát quaù trình laéng, söï gaïn loïc xuaát hieän döôùi ñieàu kieän hoaøn toaøn yeân tónh; thaäm chí tæ leä doøng vaøo thaáp, chaát löôïng doøng ra vaãn ñaït toái öu. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 18 Nhö trình baøy ôû treân, SBR laø qui trình khoâng ñeàu ñaën; ngay thôøi gian ñaàu cuûa giai ñoaïn suïc khí, hoaëc vuøng , tæ leä F/M coù theå cao laø 1.50 vaø tæ leä oxy coù theå vöôït treân 125 mg/l/h. Cuoái giai ñoaïn suïc khí, tæ leä F/M gaàn 0. Moät caùch ñôn giaûn, qui trình phaûi chòu luaân phieân giöõa giai ñoaïn sinh khoái doài daøo ( khi F/M cao) vaø khan hieám ( khi F/M thaáp ). Giai ñoaïn doài daøo öùc cheá söï phaùt trieån cuûa vi khuaån sôïi phaùt trieån chaäm vaø khuyeán khích söï phaùt trieån cuûa vi sinh vaät taïo boâng. Giai ñoaïn ngheøo öùc cheá söï phaùt trieån cuûa vi khuaån sôïi phaùt trieån nhanh vaø khuyeán khích söï phaùt trieån cuûa vi sinh vaät haùo aên. Theâm vaøo ñoù moãi chu kyø vaän haønh cuûa SBR seõ bao goàm giai ñoaïn thieáu khí vaø/hoaëc kò khí. Söï leân xuoáng ñeàu cuûa oxy trong moät khoaûng lôùn kieàm cheá söï phaùt trieån cuûa vi sinh vaät öa khí cöôõng böùc vaø khuyeán khích söï phaùt trieån cuûa vi khuaån tuyø yù. Buøn thaûi laø böôùc quan troïng khaùc trong SBR , aûnh höôûng lôùn ñeán hieäu suaát. Buøn thaûi khoâng bao goàm 5 böôùc cô baûn treân bôûi vì khoâng coù giai ñoaïn ñaët thôøi gian trong chu kyø. Soá löôïng vaø tính thöôøng xuyeân cuûa buøn thaûi ñöôïc xaùc ñònh bôûi yeâu caàu vaän haønh, nhö vôùi heä thoáng doøng lieân tuïc thoâng thöôøng. Trong heä thoáng SBR khoâng coù nhu caàu tuaàn hoaøn buøn. Bôûi vì caû quaù trình suïc khí vaø laéng xuaát hieän trong cuøng moät beå, khoâng coù buøn maát trong pha phaûn öùng, vaø khoâng ñöôïc tuaàn hoaøn töø beå loïc ñeå duy trì löôïng buøn trong beå laøm thoaùng. XAÙO TROÄN HOAØN TOAØN SBR Ña soá heä thoáng SBR laø hình thöùc khuaáy troän hoaøn toaøn, vaø söû duïng hoaëc loaïi voøi phun, hoaëc diffuser ngaäp nöôùc vaø khuaáy troän noåi. Trong heä thoáng SBR khuaáy troän lieân tuïc cung caáp khaû naêng ñeå khuaáy troän ñoäc laäp vaø suïc khí hoãn hôïp. Khaû naêng naøy ñeå cung caáp khuaáy troän thieáu khí laø quan troïng ñeå duy trì oån ñònh cho heä thoáng vaø laøm cho phuø hôïp vôùi söï löïa choïn cuûa vi sinh vaät trong SBR. Tron heä thoáng SBR khuaáy troän hoaøn toaøn, ñieàu kieän “giaøu dinh döôõng”, “ngheøo dinh döôõng”, thieáu khí vaø hieáu khí ñöôïc taïo ra bôûi caùc giai ñoaïn coù thôøi gian rieâng bieät. Ñieån hình, ít nhaát 50% toång thôøi gian laøm ñaày laø thieáu khí; thieát bò suïc khí khoâng hoaït ñoäng. Suoát giai ñoaïn laøm ñaày thieáu khí, chaát dinh döôõng ñöôïc tích luõy, taêng tæ leä F/M. Khi khôûi ñoäng heä thoáng suïc khí, ñieàu kieän giaøu dinh döôõng ñöôïc taïo ra. Theâm vaøo ñoù, quaù trình Nitrat hoaù xuaát hieän trong thieát bò phaân phoái khí cöôøng ñoä cao “plume : chuøm” vaø moät phaàn denitrat hoaù coù theå xuaát hieän xung quanh hoãn hôïp thieáu khí. Khi doøng vaøo ñeán beå phaûn öùng trong chuoãi, söï suïc khí ñöôïc tieáp tuïc trong giai ñoaïn phaûn öùng, taát caû chaát dinh döôõng coù giaù trò ñöôïc söû duïng, DO taêng, vaø söï phaùt trieån cuûa vi sinh vaät Nitrat hoaù ñöôïc khuyeán khích. Söï hieáu khí sau ñoù keát thuùc, vaø sinh khoái ñöôïc laéng trong thôøi gian ñònh tröôùc ( thöôøng 45 – 60 phuùt). Doøng ra ñöôïc xöû lyù ñöôïc xaû vaø beå phaûn öùng chôø. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 19 ÑIEÀU KHIEÅN VAÄN HAØNH KHUAÁY TROÄN HOAØN TOAØN. Trong SBR, taát caû caùc giai ñoaïn tuaàn hoaøn khaùc nhau ñöôïc ñieàu khieån bôûi ñoàng hoà ño hoaëc ñieàu khieån möùc. Chu kì tuaàn hoaøn tieâu bieåu 6h bao goàm giai ñoaïn “laøm ñaày thieáu khí” 1.5 h, caùc maùy xaùo troän coù hoaëc khoâng ñöôïc vaän haønh, giai ñoaïn “ laøm ñaày hieáu khí” 1.5 h, giai ñoaïn” phaûn öùng” 1.00 h, giai ñoaïn “laéng” 0.75 h, giai ñoaïn “ thaùo nöôùc” 0.5h, giai ñoaïn “chôø” 0.75h. Theâm vaøo caùc giaù trò cuûa ñoàng hoà ño, thöôøng coù möùc ñaët ñieàu khieån khoaûng ½ toång theå tích cuûa meû. Khi doøng vaøo taêng, möùc ñieàu khieån seõ ñöôïc keùo daøi 1.50h giai ñoaïn “laøm ñaày thieáu khí”. Möùc ñieàu khieån sau ñoù seõ theå hieän treân ñoàng hoà vaø baét ñaàu söï suïc khí trong beå. Neáu thôøi gian ñeå laøm ñaày beå laø ít hôn 1.00h, giai ñoaïn “phaûn öùng” trong beå khoâng ñaày cuõng seõ ñöôïc ghi vaø söï suïc khí trong beå seõ ñöôïc keát thuùc. Khi SBR tieáp nhaän doøng thaûi ñeå maø xaùc ñònh chu kì möùc ñieàu khieån ( thöôøng khoaûng 125% thieát keá), giai ñoaïn “ laøm ñaày thieáu khí” trong beå ñaày laø caân baèng vôùi giai ñoaïn “phaûn öùng” trong beå khoâng ñaày. Möùc ñieàu khieån trong beå ñaày ñöôïc xaùc ñònh trong beå phaûn öùng vaø khoâng tieáp tuïc trong beå khoâng ñaày. Vì vaäy, giai ñoaïn “laøm ñaày hieáu khí” trong beå laøm ñaày phaûi baèng toång giai ñoaïn “laéng”, “thaùo nöôùc” vaø “chôø” trong beå khoâng ñaày. Giai ñoaïn “chôø” khoâng caàn thieát trong moãi chu kì; laøm giaûm hoaëc loaïi tröø noù suoát thôøi kì doøng chaûy maïnh laø chaáp nhaän ñöôïc, vaø neáu beå phaûn öùng phaûi nhaän doøng chaûy tröôùc giai ñoaïn “ thaùo nöôùc” laø hoaøn taát; giai ñoaïn “ thaùo nöôùc saïch” laø coù theå laøm ñöôïc, vaø thaäm chí höõu ích, nhöng giai ñoaïn “laéng” khoâng neân loaïi boû. Khi doøng thaûi khoaûng 175% cuûa thieát keá, thôøi gian töø möùc ñaày trong beå ( khi beå khoâng ñaày baét ñaàu laéng) ñeán möùc nöôùc cao nhaát trong beå ñöôïc laøm ñaày (khi beå khoâng laøm ñaày phaûi saün saøng tieáp nhaän) thì khoâng coù khaû naêng cho pheùp laéng thích hôïp. Döôùi nhöõng ñieàu kieän nhö vaäy, vaän haønh “doøng thaûi thaáp” ñöôïc thöïc hieän , giaûm hoaëc loaïi boû giai ñoaïn “laøm ñaày thieáu khí” . Suïc khí ñöôïc baét ñaàu ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa pha “laøm ñaày”, vaø döøng ôû möùc nöôùc cao nhaát, khi doøng chaûy ñöôïc chuyeån sang beå keá tieáp. Moät soá nhaø thieát keá söû duïng nhieàu ñieåm ñònh möùc loûng cho söï laøm thoaùng giaùn ñoaïn, vaø moät soá nhaø cung caáp söû duïng 1 maùy vi tính chuyeân duïng ñeå lieân tuïc tính toaùn löu löôïng doøng vaøo, roài ñöa ra phöông phaùp giaûi quyeát, vaø thay ñoåi söï laøm thoaùng döïa treân toác ñoä thöïc cuûa doøng vaøo. Nhö vaäy, caùc heä thoáng phöùc taïp coù theå ra ñôøi ñeå ñaùp öùng cho nhu caàu muoán ñoåi môùi heä thoáng vaø moät khaû naêng xöû lí toát hôn. Nhöng trong thöïc teá, chuùng chæ laøm phöùc taïp theâm cho moät qui trình xöû lí ñôn giaûn, vaø trong moät soá tröôøng hôïp, chuùng gaây baát lôïi cho quaù trình xöû lí. Moät öu ñieåm cuûa quaù trình xöû lí sinh hoïc töøng baäc laø khaû naêng ñieàu hoøa söï xöû lí: löôïng BOD khoâng ñöôïc xöû lí trong suoát giai ñoaïn coù taûi troïng cao seõ ñöôïc giöõ trong beå phaûn öùng, vaø noù seõ ñöôïc xöû lí trong giai ñoaïn coù taûi troïng thaáp. Neáu qui trình hoaït ñoäng töông öùng vôùi doøng chaûy hay vôùi meû, vaø giaûm thôøi gian laøm thoaùng trong suoát giai ñoaïn doøng chaûy beù, quaù trình coù theå seõ khoâng bao giôø coù khaû naêng ñuoåi kòp söï xöû lí. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 20 Moät qui trình ñieàu khieån ñôn giaûn cho 1 beå SBR khuaáy troän hoaøn toaøn seõ cho moät khaû naêng khöû BOD vöôït troäi, söï Nitrat hoùa, vaø trong moät soá tröôøng hôïp laø söï ñeà Nitrat hoùa. Tuy nhieân, söï khoâng ñeå yù ñeán qui trình hoaït ñoäng, chæ laø moät phaàn cuûa toaøn boä qui trình, seõ taïo ra traïng thaùi thieáu khí. Trong ña soá caùc tröôøng hôïp, 25% ñeán 50% cuûa toaøn boä qui trình ñöôïc thoåi khí ôû hoaëc thaáp hôn so vôùi thieát keá cho doøng chaûy. Ñieàu ñoù coù nghóa laø ít nhaát laø 25% vaø gaàn 50% cuûa caû doøng ñi vaøo beå phaûn öùng khuaáy troän hoaøn chænh, ôû ñoù oâxy töï do ñöôïc cung caáp ñeå khoâng xaûy ra ñieàu kieän thieáu khí hay kò khí, taïo ra quaù trình Nitrat hoùa vaø/hay söï khöû chaát dinh döôõng khoâng thích hôïp 25% ñeán 50 % moãi ngaøy. Vì theá, neân söû duïng moät quaù trình xöû lí sinh hoïc töøng baäc khuaáy troän hoaøn chænh chæ cho yeâu caàu khöû BOD vaø Nitrat hoùa. Qui trình ñieàu khieån neân caøng ñôn giaûn caøng toát. Qui trình ñieàu khieån töông öùng theo ñoä phöùc taïp cuûa doøng chaûy thì caøng coù nhieàu khaû naêng daãn ñeán thaát baïi, ñaét tieàn hôn, khoù khaên cho vieäc naém baét vaø baûo trì heä thoáng ñoái vôùi nhöõng thôï maùy bình thöôøng, vaø khoâng ñem laïi nhöõng thuaän lôïi cho qui trình. Keát luaän SBR coù theå ñöôïc thöïc hieän ñeå ñaït ñöôïc söï oâxy hoùa Cacbon, keát hôïp vôùi söï khöû Phoátpho vaø giaûm thieåu Nitô. Söï giaûm thieåu caùc thaønh phaàn treân coù theå ñaït hoaøn haûo, vôùi vieäc söû theâm hoaëc khoâng söû duïng theâm hoùa chaát bôûi söï thay ñoåi hoaït ñoäng cuûa beå phaûn öùng. Phoátpho coù theå ñöôïc khöû baèng caùch theâm vaøo chaát ñoâng tuï hay quaù trình sinh hoïc maø khoâng caàn theâm vaøo chaát ñoâng tuï. Söï giaûi phoùng Phoátpho vaø söï haáp thu BOD coù theå xuaát hieän trong quaù trình hieáu khí cuûa pha khuaáy troän kò khí. Vôùi söï thay ñoåi thôøi gian phaûn öùng, söï loaïi boû Nitô vaø Nitrat hoùa cuõng coù theå ñöôïc hoaøn thaønh. Toaøn boä thôøi gian cuûa chu trình coù theå thay ñoåi töø 3 ñeán 24 giôø. Moät nguoàn Cacbon trong pha thieáu khí seõ raát caàn ñeå hoã trôï cho söï Nitrat hoùa, hoaëc la øtöø nguoàn beân ngoaøi hoaëc laø söï hoâ haáp noäi baøo cuûa sinh khoái ñang toàn taïi. Quaù trình buøn hoaït tính phaûn öùng theo meû lieân tuïc laø moät söï löïc choïn lí töôûng cho 1 daûi roäng caùc yeâu caàu xöû lí. Vaø 1 söï tin töôûng, thieát keá giaù thaønh hieäu quaû coù theå ñaït ñöôïc baèng vieäc söû duïng ñôn giaûm caùc caùc cô sôû kó thuaät caên baûn, vaø 1 chuùt nhaïy beùn. 2. Beå ñeäm TK1-202: − Soá löôïng :1 − Kích thöôùc : 10.2m x 14.8m x 4.6m − Löu löôïng hieäu quaû : 590m3 − Nhaø cung caáp : DECOFI, VIETNAM. − Nhieäm vuï: ñieàu chænh doøng chaûy cao töø beå SBR, doøng chaûy thích hôïp seõ ñöôïc bôm vaøo heä thoáng xöû lyù bypass. Khi hieäu quaû xöû lyù toát, doøng chaûy seõ qua heä thoáng bypass ñi tröïc tieáp ñeán hoà thaûi ra nguoàn tieáp nhaän. − Bao goàm: Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 21 Coù 3 phao baùo möùc nöôùc: HLL: möùc :22.2m HWL:möùc :18.8m LWL: möùc :18.3m Bôm trôï loïc PM1-202: Soá löôïng : 2 Loaïi : loaïi chìm. Dung tích : 150m3/hr x 10m(h). Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 7.5Kw Nhaø cung caáp : ShinMaywa, Nhaät. • Xöû lí baäc cao: Boä loïc tinh ñöôïc söû duïng ñeå giöõ laïi caùc maûnh buøn vôõ vaø boït vaùng thoaùt ra töø giai ñoaïn xöû lí sinh hoïc. Moät coâng trình xöû lí löïa choïn (khoâng baét buoäc) laø beå haáp phuï than hoaït tính, coù theå hoaït ñoäng khi ñoøi hoûi chaát löôïng nöôùc cao hôn. 1. Boä loïc tinh MS1-301: − Soá löôïng : 2 − Loaïi : maùy loïc ñöùng. − Dung tích : 1.2m3/phuùt. − Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 1.5Kw − Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. − Thieát bò loïc tinh hoaït ñoäng lieân tuïc vaø hoaøn toaøn töï ñoäng. Khe hôû cuûa vaät lieäu loïc coù theå cho pheùp nhöõng haït coù kích thöôùc khoaûng 8µm ñi qua ñöôïc. − Goàm coù: Bôm buøn PM1-301: Soá löôïng : 2 Loaïi : ly taâm ngang. Dung tích : 0.2m3/phuùt x 10m(h). Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 1.5Kw Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. 2. Hoá bôm TK1-302: − Soá löôïng :1 − Kích thöôùc : 4.0m x 2.5m x 5.7m Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 22 − Möùc nöôùc: HWL :möùc :22.0m LWL : möùc :18.5m − Löu löôïng hieäu quaû :43m3 − Nhaø cung caáp : DECOFI, VIETNAM. − Nhieäm vuï: trong nhöõng ñieàu kieän chaát löôïng nöôùc xaáu, doøng chaûy ñaàu ra seõ ñöôïc bôm töø hoà naøy ñeán xöû lyù ôû beå haáp thu than hoaït tính. − Bao goàm: Bôm trôï loïc cho beå than hoaït tính PM1-302: Soá löôïng : 2 Loaïi : loaïi chìm. Dung tích : 90m3/hr x 16m(h). Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 7.5Kw Nhaø cung caáp : ShinMaywa, Nhaät. 3. Beå haáp phuï than hoaït tính TK1-303: − Soá löôïng : 1 − Loaïi : aùp suaát thaúng ñöùng. − Kích thöôùc : 2.4m(φ) x 2.4m(h). − Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. − Nhieäm vuï: Than hoaït tính raát thích hôïp cho vieäc haáp thuï caùc kim loaïi naëng vaø haï thaáp COD. Heä thoáng naøy nhaèm ñaûm baûo cho doøng chaûy ra ñaït tieâu chuaån loaïi A khi gaëp ñieàu kieän xaáu nhaát. 4. Beå tieáp xuùc TK1-304 : − Soá löôïng :1 − Kích thöôùc : 4.0m x 3.9m x 5.7m − Möùc nöôùc: : möùc :22.6m − Löu löôïng hieäu quaû :73m3 − Nhaø cung caáp : DECOFI, VIETNAM. − Nhieäm vuï: duøng NaOCl ñeå gieát cheát nhöõng VSV coù khaû naêng gaây beänh. Thuøng chöùa NaOCl D-501: Soá löôïng : 1 Loaïi : truï ñöùng. Vaät lieäu : FRP. Kích thöôùc : 1.6m(φ) x 2.5m(h). Nhaø cung caáp : Liang-Chi, Ñaøi loan. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 23 Bôm ñònh löôïng NaOCl PM1-501: Soá löôïng : 2 Loaïi : loaïi maøng. Dung tích : 270L/phuùt x 5kg/cm2. Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 0.2Kw Nhaø cung caáp : Iwaki, Nhaät. 5. Hoá nöôùc ra TK1-305: − Soá löôïng :1 − Kích thöôùc : 4.0m x 1.3m x 9.2m − Möùc nöôùc: : 17.2m − Löu löôïng hieäu qua :14.5m3 − Nhaø cung caáp : DECOFI, VIETNAM. − Nhieäm vuï: bôm doøng chaûy ñaõ ñöôïc xöû lyù ñeán nôi tieáp nhaän. • Xöû lí buøn thaûi Phaàn buøn thaûi töø beå SBR ñöôïc bôm vaøo beå laøm ñaëc, 1 maùy loïc baêng taûi ñöôïc söû duïng ñeå loaïi nöôùc ra khoûi buøn, taïo thaønh baùnh buøn, roài ñem thaûi boû. 1. Beå taùi laäp chu kyø TK1-401: − Soá löôïng :1 − Kích thöôùc : 1.6m x 1.6m x 2.1m − Möùc nöôùc: HLL : möùc :21.8m HWL :möùc :21.3m LWL : möùc :20.7m − Löu löôïng hieäu quaû :2.8m3 − Nhaø cung caáp : DECOFI, VIETNAM. − Nhieäm vuï: taùi cheá nöôùc thu ñöôïc töø beå neùn buøn ñeå bôm ñeán beå ñieàu hoøa cho muïc ñích xöû lyù tieáp theo. − Trong beå coù laép ñaët 2 bôm tuaàn hoaøn PM1-401: Loaïi : loaïi chìm. Dung tích : 24m3/hr x 10m(h). Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 1.5Kw Nhaø cung caáp : ShinMaywa, Nhaät. 2. Beå laøm ñaëc buøn TK1-402: − Soá löôïng :1 − Kích thöôùc : 6.0m x 6.0m x 4.0m − Möùc nöôùc : HWL :möùc :24.6m LWL :möùc :14m Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 24 − Löu löôïng hieäu quaû :90.0m3 − Nhaø cung caáp : DECOFI, VIETNAM. − Nhieäm vuï: buøn loaõng töø beå SBR seõ ñöôïc laøm ñaëc töø 1% ñeán 5%. − Trong beå coù laép ñaët oáng thoâng khí ñeå traùnh tình traïng kò khí trong beå chöùa buøn. 3. Maùy suïc khí cho buøn: − Soá löôïng : 1 − Loaïi : loaïi chìm. − Dung tích : 15kg O2/hr x 4m(h). − Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 11Kw − Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. 4. Maùy bôm buøn ñaëc PM1-402A/B: − Soá löôïng : 2 − Loaïi : Mohnoe. − Dung tích : 10m3/hr x 1.0bar(h). − Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 2.2Kw − Nhaø cung caáp : Robbins&Myers, Myõ. − Nhieäm vuï: bôm buøn töø beå chöùa buøn ñeán maùy eùp loïc baêng taûi. 5. Bôm buøn PM1-402C: − Soá löôïng : 1 − Loaïi : loaïi ly taâm ngang. − Dung tích : 0.6m3/phuùt x 5m(h). − Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 1.5Kw − Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. 6. Heä thoáng loïc baêng taûi SP1-403: − Soá löôïng : 1 − Loaïi : loaïi 2 baêng. − Dung tích : 7~11m3 buøn öôùt/hr x 17m(h). − Vaûi loïc : vaät lieäu P.E.S. vaø ñoä daøy 1500mm. − Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 4Kw − Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. − Nhieäm vuï: ñeå buøn toàn taïi trong ñieàu kieän khoâ, deã cho vieäc loaïi boû. 7. Thuøng ñöïng Polime D-502: − Soá löôïng : 1 − Loaïi : loaïi truï ñöùng. − Vaät lieäu : FRP. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 25 − Kích thöôùc : 1.6m(φ) x 1.6m(h). − Nhaø cung caáp : Liang-Chi, Ñaøi loan. Trong coù laép ñaët moät maùy troän Polime MX1-502: Loaïi : loaïi ñöùng. Baùnh coâng taùc : 2 chaân vòt. Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 1.5Kw Nhaø cung caáp : Czeco, Ñaøi loan. Bôm ñònh löôïng Polime PM1-502: Soá löôïng : 2 Loaïi : loaïi maøng. Dung tích : 2.8L/phuùt x 5kg/cm2. Naêng löôïng : 380V x 3φ x 50Hz x 0.2Kw Nhaø cung caáp : Iwaki, Nhaät. III. Phöông phaùp vaän haønh: Hoá thu gom 1. Giai ñoaïn xöû lyù sinh hoïc: Nöôùc thaûi trong toaøn khu coâng nghieäp töø heä thoáng coáng thu gom qua song chaén raùc thoâ ñoå vaøo beå TK1-101. Trong beå TK1-101 coù laép ñaët hai bôm ñaàu vaøo PM1-101A/B vaø boä phao LS-1101 ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa hai bôm PM1-101A/B vaø maùy löôïc raùc SC1-102. Khi möïc nöôùc trong beå TK1-101 daâng leân möùc phao LS-1101H thì seõ ñieàu khieån moät trong hai bôm PM1-101A/B seõ chaïy töï ñoäng, sau moät luùc maùy löôïc raùc SC1-102 cuõng chaïy töï ñoäng, nöôùc ñöôïc bôm qua ñoàng hoà ño löu löôïng FE1-101 ñeå ño toác ñoä doøng chaûy, toång löu löôïng vaø ñöa qua maùy löôïc raùc SC1-102 löôïc ñi nhöõng baõ caën lôùn hôn 0.5mm coù trong nöôùc thaûi. Sau ñoù nöôùc thaûi ñöôïc löu tröõ trong beå TK1-103. Neáu möïc nöôùc trong beå TK1-101 daâng leân vaø ñang ôû möùc phao LS-1101 HH thì hai bôm PM1-101A/B seõ cuøng hoaït ñoäng vaø chuoâng treân tuû ñieàu khieån seõ baùo ñoäng nhaéc nhôû ngöôøi vaän haønh bieát nöôùc thaûi coù theå traøn qua beå TK-305, neáu möïc nöôùc trong beå xuoáng möùc phao LS-1101L thì bôm PM1-101A/B vaø maùy loïc raùc SC1-102 seõ ngöøng hoaït ñoäng. Bôm PM1-101 ñöôïc ñieàu khieån töï löïa choïn, trong khi möïc nöôùc xuoáng thaáp vaø daâng leân cao laàn tieáp theo. Maùy loïc khí BL1-103A/B ñöôïc ñieàu khieån baèng boä ñònh thôøi trong PLC vaø ñöôïc löïa choïn trong moãi 48 giôø. Ngoaøi ra khi möïc nöôùc trong beå TK1-103 qua möùc phao LS-1103HH thì bôm PM1- 101 cuõng ngöøng hoaït ñoäng nhaèm ngaên chaën nöôùc thaûi traøn qua hoà naøy. Nöôùc ôû hoà TK1-103 ñöôïc suïc khí leân tuïc qua heä thoáng phaân phoái khí ñeàu treân toaøn boä dieän tích beå, ñöôïc laép ñaët caùc phao LS-1103. Trong Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Th.S Trònh Baûo Sôn Trang 26 beå sinh hoïc SBR (TK1-201A/B) laép ñaët caùc phao LS-1201A/B. Khi möïc nöôùc trong beå TK1-103 daâng leân ôû möùc phao LS-1103H vaø möïc nöôùc trong beå TK1-201A ôû möùc phao LS-1201AL seõ löïa choïn chöông trình cho chu trình xöû lyù tieáp theo. Trong khi chu trình xöû lyù sinh hoïc cuûa beå TK1-201A baét ñaàu, van BV-115 ñieàu khieån ñaàu vaøo seõ môû ra vaø mixer JA1-201A1/A2/A3/A4 seõ hoaït ñoäng sau 30 giaây khuaáy ñeàu buøn döôùi ñaùy beå, moät trong hai bôm PM1-103A/B cuõng seõ hoaït ñoäng bôm nöôùc thaûi töø beå TK1-103 vaøo beå TK1-201A cho ñeán khi möïc nöôùc trong beå naøy ñaït ñeán möùc phao LS-1201 AH hoaëc möïc nöôùc trong beå TK1-103 döôùi möùc phao LS- 1103L. Sau 1.5 giôø caùc mixer JA1-201A1/A2/A3/A4 seõ ngöøng hoaït ñoäng, BL1-201A vaø AR1-201A1/A2 ñöôïc khôûi doäng moät trong hai caùi cung caáp vaø khueách taùn khí vaøo beå TK1-201A sau 4.5 giôø thoåi vaø suïc khí BL1-201A vaø AR1-201A1/A2 seõ ngöøng ñeå thöïc hieän pha laéng. Thôøi gian cho pha laéng laø 1.5 giôø, sau ñoù van BV-119 ñieàu khieån ñaàu ra seõ môû ñeå xaû nöôùc qua beå TK1-202, khi nöôùc trong beå TK1-202 ôû möùc phao LS-1202HH. Khi möùc nöôùc trong beå TK1-201A ôû möùc phao LS-1201AL hoaëc khi möïc nöôùc trong beå TK1-202 ôû

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfThực tập tại Nhà máy xử lý nước thải khu chế xuất Linh Trung.pdf