Thực trạng công tác Bảo Hộ Lao Động của công ty cổ phần Khí Công Nghiệp

Lời nói đầu Hiện nay Đảng và nhà nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới nhằm phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Nền kinh tế của đất nước ta trong hơn 10 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, sản xuất phát triển mạnh mẽ, xã hội phong phú và đa dạng, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Luật đầu tư nước ngoài của nhà nước ta đã khuyến khích mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư vào Việt Nam, vì vậy hầu hết các cơ sở sản xuất công nghiệp đã được đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ làm nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hoá và hạ giá thành sản phẩm. Máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại một mặt làm tăng năng suất lao động, giảm lao động cơ bắp cho công nhân, mặt khác nó là đối tượng chủ yếu gây ra tai nạn lao động cho người lao động. Như Bác Hồ đã nói” Con người là vốn quý nhất của xã hội, sức khoẻ là vốn quý nhất của con người”, do vậy trong quá trình lao động sản xuất phải coi trọng công tác Bảo Hộ Lao Động, phòng ngừa tai nạn xảy ra đối với người và thiết bị. Việc cải thiện điều kiện lao động nhằm bảo vệ sức khoẻ cho người lao động là vấn đề cần thiết cấp bách, là yếu tố không thể thiếu được trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và con người của Đảng và nhà nước ta. Báo cáo tình hình công tác an toàn, vệ sinh lao động tại công ty cổ phần Khí Công Nghiệp là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về hoạt động BHLĐ tại cơ sở trong chương trình thực tập tốt nghiệp của kỹ sư BHLĐ. Nội dung chính của báo cáo bao gồm : ã Chương 1 : Cơ sở lý luận khoa học kỹ thuật Bảo Hộ Lao Động. ã Chương 2 : Đặc điểm tình hình sản xuất của công ty. ã Chương 3 : Thực trạng công tác Bảo Hộ Lao Động của công ty. ã Chương 4 : Nhận xét, đánh giá, kiến nghị về công tác Bảo Hộ Lao Động và các giải pháp cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động tại công ty. Lời nói đầu Chương 1 : cơ sở lý luận khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động 1.1 một số định nghĩa, khái niệm cơ bản về BHLĐ 1.1.1 Bảo Hộ Lao Động(BHLĐ) 1.1.2 Điều kiện lao động(ĐKLĐ) 1.1.3 Các yếu tố nguy hiểm có hại 1.1.4 Tai nạn lao động(TNLĐ) 1.1.5 Bệnh nghề nghiệp(BNN) 1.2 mục đích ý nghĩa của công tác BHLĐ. 1.2.1 Mục đích của BHLĐ. 1.2.2 ý nghĩa của BHLĐ. 1.3 tính chất của công tác bhlđ. 1.3.1 Tính khoa học kỹ thuật của BHLĐ. 1.3.2 Tính pháp lý của BHLĐ. 1.3.3 Tính quần chúng của BHLĐ. 1.3.4 Tính quốc tế. 1.4 Nội dung của công tác BHLĐ. 1.4.1 Nội dung về KHKT của BHLĐ. 1.4.1.1 Nội dung về kỹ thuật an toàn. 1.4.1.2 Nội dung kỹ thuật vệ sinh. 1.4.1.3 Khoa học y học lao động. 1.1.1.1 Khoa học về các phương tiện bảo vệ cá nhân(PTBVCN) 1.1.1.2 Khoa học về Ecgonomi. 1.1.1.3 Công tác phòng chống cháy nổ. 1.1.2 Xây dựng và thực hiện pháp lệnh, chế độ, thể chế về BHLĐ. 1.1.2.1 Những văn bản pháp luật chủ yếu về BHLĐ. 1.1.2.2 Chỉ thị, nghị quyết, thông tư, văn bản hướng dẫn của nhà nước và các ngành có liên quan đến BHLĐ. 1.1.2.3 Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo TNLĐ. 1.1.3 Nội dung về giáo dục, vận động quần chúng làm tốt công tác BHLĐ. Chương 2 : Đặc điểm tình hình của công ty. I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. II.Đặc điểm tổ chức bô máy quản lý ở công ty cổ phần Khí Công Nghiệp. III Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất và tổ chức sản xuất của công ty cổ phần KHí công nghiệp. Chương 3 : Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại công ty. 3.1 Nhận thức của công ty về công tác BHLĐ. 3.2 Tổ chức bộ máy làm công tác BHLĐ của công ty 3.2.1 Bộ máy làm công tác BHLĐ chuyên môn. 3.2.2 Nhiệm vụ của hội đồng BHLĐ là : 3.3 Tổ chức công đoàn với công tác BHLĐ. 3.4 Thực trạng công tác BHLĐ của công ty. 3.4.1 Kế hoạch BHLĐ của công ty. 3.4.1.1 Các biện pháp về kỹ thuật an toàn. 3.4.1.1.1 Mặt bằng nhà xưởng. 3.4.1.1.2 An toàn điện. 3.4.1.1.3 An toàn máy móc thiết bị. 3.4.1.2 Phòng chống cháy nổ. 3.4.1.2.1 Công tác phòng cháy chữa cháy. 3.4.1.2.2 Công tác phòng nổ. 3.4.1.3 Hệ thống cấp thoát nước cho sản xuất. 3.4.1.4 Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động. 3.4.1.4.1 Vi khí hậu. 3.4.1.4.2 Các yếu tố vật lý : ánh sáng và tiếng ồn. 3.4.1.4.3 Nước thải và chất thải rắn ở công ty. 3.4.1.4.4 Bụi. 3.4.1.4.5 Khí thải. 3.4.2 Chế độ - chính sách BHLĐ. 3.4.2.1 Công tác trang cấp thiết bị PTBVCN. 3.4.2.2 Chế độ đối với lao động nữ. 3.4.2.3 Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. 3.4.2.4 Công tác huấn luyện, tuyên truyền về BHLĐ ở công ty. 3.4.3 Báo cáo tình hình TNLĐ-BNN và biện pháp phòng ngừa. 3.4.4 Chăm sóc sức khoẻ NLĐ. 3.4.5 Công tác kiểm tra về BHLĐ. 3.4.6 Phong trào xanh sạch đẹp ở công ty. Chương 4 : Nhận xét đánh giá, kiến nghị về công tác BHLĐ và các giải pháp cải thiện ĐKLĐ chăm sóc sức khoẻ NLĐ tại công ty. 4.1 Nhận xét, đánh giá. 4.1.1 Mặt tích cực. 4.1.1.1 Về mặt tổ chức. 4.1.1.2 Về mặt kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động. 4.1.2 Những hạn chế tồn tại. 4.2 Một số đề xuất kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác BHLĐ trong những năm tới. 4.2.1 Về mặt tổ chức : 4.2.2 Về kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động. 4.3 Một số giải pháp cải thiện ĐKLĐ, chăm sóc sức khoẻ NLĐ tại công ty. 4.3.1 Về tổ chức : 4.3.2 Về mặt kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động. Kết Luận Chung

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 3248 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng công tác Bảo Hộ Lao Động của công ty cổ phần Khí Công Nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c gi¶i ph¸p vÒ an toµn bøc x¹, gi¶m thiÓu t¸c h¹i cña chóng nªn c¬ thÓ ng­êi lao ®éng ng¨n chÆn BNN. Khoa häc y häc lao ®éng. Lµ khoa häc ®i s©u kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè nguy hiÓm cã h¹i ph¸t sinh trong s¶n xuÊt, nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña chóng tíi c¬ thÓ ng­êi lao ®éng. Tõ ®ã khoa häc y häc lao ®éng ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn, giíi h¹n cho phÐp cña c¸c yÕu tè cã h¹i, nghiªn cøu ®Ò ra c¸c chÕ ®é lao ®éng nghØ ng¬i hîp lý, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p y häc ®Ó c¶i thiÖn §KL§ vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p ®ã ®èi víi søc khoÎ NL§. Khoa häc y häc lao ®éng qu¶n lý vµ theo dâi søc khoÎ NL§, ph¸t hiÖn sím c¸c BNN vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ ®iÒu trÞ BNN. Khoa häc vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n(PTBVCN) §©y lµ ngµnh khoa häc nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o nh÷ng ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ ng­êi lao ®éng ®Ó sö dông trong s¶n xuÊt nh»m h¹n chÕ ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i, khi c¸c biÖn ph¸p vÒ kü thuËt vÖ sinh, kü thuËt an toµn kh«ng thÓ lo¹i trõ ®­îc. Khoa häc vÒ PTBVCN ®· sö dông thµnh tùu cña nhiÒu ngµnh khoa häc kh¸c nhau ®Ó nghiªn cøu, chÕ t¹o ra c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ cã hiÖu qu¶ chÊt l­îng sö dông vµ thÈm mü cao phï hîp víi tõng lo¹i c«ng viÖc, nghÒ nghiÖp. Khoa häc vÒ Ecgonomi. Khoa häc Ecgonomi nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ thiÕt bÞ, c«ng cô lao ®éng, chç lµm viÖc, m«i tr­êng lao ®éng còng nh­ viÖc ¸p dông c¸c chØ tiªu t©m sinh lý Ecgonomi, c¸c d÷ kiÖn nh©n tr¾c ng­êi lao ®éng ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng cô, ph­¬ng tiÖn lao ®éng, tæ chøc chç lµm viÖc, c¶i thiÖn §KLV, t¨ng yÕu tè thuËn lîi vµ tiÖn nghi, an toµn trong lao ®éng, gi¶m nhÑ nÆng nhäc, TNL§ vµ BNN cho NL§. C«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ. VÊn ®Ò ch¸y, næ hiÖn nay ®ang ®­îc tÊt c¶ mäi ng­êi quan t©m bëi nã cã thÓ xÈy ra bÊt cø lóc nµo vµ g©y t¸c h¹i kh«ng l­êng kÓ c¶ trong ®êi sèng hµng ngµy vµ trong s¶n xuÊt, ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi chung cña ®Êt n­íc. V× vËy PCCN lµ kh©u quan träng trong c«ng t¸c BHL§. PCCN lµ tËp hîp c¸c biÖn ph¸p tæ chøc, kü thuËt nh»m ng¨n ngõa kh«ng cho ch¸y næ xÈy ra. Trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn g©y ch¸y næ ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa thÝch hîp. Trong ph¹m vi doanh nghiÖp th× nguyªn nh©n g©y ch¸y, næ trong s¶n xuÊt th­êng do c¸c yÕu tè mÊt an toµn hoÆc kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh g©y ra. §ã lµ nguy c¬ mµ NL§ cÇn ®­îc b¶ohé trong s¶n xuÊt h¬n n÷a bé m¸y tæ chøc qu¶n lý BHL§ trong doanh nghiÖp sÏ ®¶m nhËn nhiÖm vô chØ ®¹o c«ng t¸c PCCN. X©y dùng vµ thùc hiÖn ph¸p lÖnh, chÕ ®é, thÓ chÕ vÒ BHL§. HÖ thèng chÕ ®é, chÝnh s¸ch vÒ BHL§ cña n­íc ta hiÖn nay ®ang ®­îc x©y dùng theo s¬ ®å sau : LuËt lao ®éng LuËt cã liªn quan ®Õn BHL§ C¸c ngµnh luËt cã ®iÒu kho¶n liªn quan ®Õn BHL§ NghÞ ®Þnh 06/ CP Th«ng t­ ChØ thÞ Tiªu chuÈn quy ph¹m an toµn Tiªu chuÈn vÖ sinh HiÕn Ph¸p Nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt chñ yÕu vÒ BHL§. Th¸ng 8/1947 B¸c Hå ra s¾c lÖnh ®Çu tiªn sè 195L vÒ BHL§ trong ®ã cã c¸c ®iÒu 133, 140 nªu râ “C¸c xÝ nghiÖp ph¶i cã ®ñ ph­¬ng tiÖn b¶o ®¶m an toµn vµ gi÷ g×n søc khoÎ cho c«ng nh©n : nh÷ng n¬i lµm viÖc ph¶i réng r·i, tho¸ng khÝ vµ cã ¸nh s¸ng mÆt trêi”. Ngµy 18/12/1964 héi ®ång chÝnh phñ ®· ra nghÞ ®Þnh sè 181/CP ban hµnh ®iÒu lÖ t¹m thêi vÒ BHL§. Th¸ng 9/1991 Nhµ n­íc th«ng qua vµ c«ng bè ban hµnh ph¸p lÖnh vÒ BHL§ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc ngµy 01/01/1992, liªn bé BL§TBXH-BYT- TL§L§VN ban hµnh th«ng t­ liªn bé sè 17/TT-LB ra ngµy 26/12/1998 h­íng dÉn thùc hiÖn ph¸p lÖnh BHL§. Ngµy 01/01/1995 nhµ n­íc ®· ban hµnh bé luËt lao ®«ng trong ®ã cã 9 ch­¬ng gåm 16 ®iÒu vÒ AT-VSL§. TL§L§VN ban hµnh th«ng t­ sè 07/TT-TL§ ra ngµy 06/02/1995 h­íng dÉn triÓn khai c¸c ®iÒu, c¸c bé luËt lao ®éng vµ nghÞ ®Þnh chÝnh phñ vÒ ATL§-VSL§. Ngoµi ra cßn cã c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn BHL§ nh­ : LuËt C«ng §oµn n¨m 1990. NghÞ ®Þnh 133/H§BT ngµy 20/04/1991. LuËt b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n n¨m 1989. LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng n¨m 1993. ChØ thÞ, nghÞ quyÕt, th«ng t­, v¨n b¶n h­íng dÉn cña nhµ n­íc vµ c¸c ngµnh cã liªn quan ®Õn BHL§. Ph¸p lÖnh phßng ch¸y, ch÷a ch¸y n¨m 1961. H­íng dÉn viÖc tæ chøc chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch BHL§. H­íng dÉn chÕ ®é huÊn luyÖn kü thuËt an toµn BHL§ cho c¸n bé, c«ng nh©n, h­íng dÉn c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng chung cho c¬ së vµ c¸c biÖn ph¸p an toµn ®èi víi mét sè c«ng viÖc ®Æc thï. H­íng dÉn quy ®Þnh vÒ chÕ ®é, thêi gian lµm viÖc, ngµy nghØ, phô cÊp lµm ®ªm, lµm thªm giê, chÕ ®é lao ®éng n÷, tiªu chuÈn trang cÊp ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n, båi d­ìng ®éc h¹i. H­íng dÉn chÕ ®é kiÓm tra BHL§, m¹ng l­íi an toµn vÖ sinh viªn. H­íng dÉn khai b¸o ®iÒu tra thèng kª b¸o c¸o TNL§, BNN. Khai b¸o, ®iÒu tra, thèng kª, b¸o c¸o TNL§. Ngµy 20/03/1982 liªn bé BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ra quyÕt ®Þnh sè 45/L§- Q§ vÒ viÖc khai b¸o, ®iÒu tra vµ thèng kª b¸o c¸o TNL§. §iÒu 108 cña bé luËt lao ®éng quy ®Þnh vÒ khai b¸o, b¸o c¸o TNL§. NghÞ ®Þnh 06/CP ra ngµy 20/01/1995 t¹i ®iÒu B kho¶n 7 quy ®Þnh vÒ ®iÒu tra, khai b¸o, thèng kª, b¸o c¸o TNL§. Th«ng t­ liªn tÞch sè 03/1998/TTLT/BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ra ngµy 26/03/1998 h­íng dÉn vÒ khai b¸o vµ ®iÒu tra TNL§. Néi dung vÒ gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng lµm tèt c«ng t¸c BHL§. C«ng t¸c BHL§ liªn quan ®Õn tÊt c¶ mäi ng­êi, tõ ng­êi lao ®éng cho tíi ng­êi sö dông lao ®éng. Mäi cè g¾ng trë nªn v« nghÜa nÕu kh«ng ®­îc mäi ng­êi ñng hé. C«ng t¸c BHL§ chØ ®­îc thùc hiÖn tèt vµ phæ biÕn s©u réng khi ng­êi lao ®éng võa lµ ®èi t­îng võa lµ chñ thÓ cña c¸c ho¹t ®éng BHL§, nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ tù gi¸c thùc hiÖn c¸c luËt lÖ chÕ ®é quy ®Þnh vÒ BHL§. Do vËy tuyªn truyÒn gi¸o dôc vËn ®éng quÇn chóng lµ néi dung kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña c«ng t¸c BHL§. Cô thÓ nh­ : B»ng mäi h×nh thøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho NL§ nhËn thøc ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o ®¶m an toµn trong s¶n xuÊt, ph¶i n©ng cao hiÓu biÕt vÒ c«ng t¸c BHL§ ®Ó tù b¶o vÖ m×nh. HuÊn luyÖn cho ng­êi lao ®éng ph¶i thµnh th¹o tay nghÒ vµ n¾m v÷ng c¸c yªu cÇu kü thuËt an toµn, vÖ sinh trong s¶n xuÊt. VËn ®éng khuyÕn khÝch quÇn chóng ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, biÕt b¶o qu¶n vµ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. Tæ chøc chÕ ®é tù kiÓm tra BHL§ t¹i chç lµm viÖc, t¹i ®¬n vÞ, c¬ së s¶n xuÊt. Duy tr× m¹ng l­íi an toµn vÖ sinh viªn ho¹t ®éng trong c¸c tæ, ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Lµ mét tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi réng lín cña ng­êi lao ®éng, tæ chøc C«ng §oµn cã mét vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc vµ chØ ®¹o phong trµo quÇn chóng lµm c«ng t¸c BHL§. C«ng §oµn víi chøc n¨ng c¬ b¶n lµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng­êi lao ®éng cã quan hÖ mËt thiÕt víi c«ng t¸c BHL§. Trªn ®©y lµ nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c BHL§, c¸c néi dung nµy cã liªn hÖ mËt thiÕt, bæ trî nhau gióp cho c«ng t¸c BHL§ ®­îc hoµn chØnh h¬n. Trªn c¬ së nh÷ng nÐt tæng quan vÒ BHL§, øng dông trong thùc tÕ c«ng t¸c AT-VSL§ cña c«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp, b¸o c¸o nµy sÏ ph©n tÝch cô thÓ tõng néi dung, trªn c¬ së ®ã rót ra nh÷ng ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy, nh÷ng nh­îc ®iÓm cÇn kh¾c phôc trong c«ng t¸c BHL§. Ch­¬ng 2 : §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña c«ng ty. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp cã vÞ trÝ ®Þa lý t¹i Ph­êng §øc Giang – QuËn Long Biªn – TP Hµ Néi. C¸ch trung t©m thñ ®« 8,5Km vÒ phÝa §«ng – B¾c theo quèc lé 1A. C¸ch ®­êng 1A 300m vÒ phÝa bªn ph¶i n¬i cã khu«n viªn ®Ñp c©y xanh to¶ m¸t. C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp ®­îc thµnh lËp d­íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn trªn c¬ së cæ phÇn ho¸ toµn bé gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ n­íc t¹i c«ng ty KhÝ C«ng NghiÖp vµ vèn gãp cña c¸c cæ ®«ng. C«ng ty ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña luËt c«ng ty, nghÞ ®Þnh 44/CP vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan. TiÒn th©n cña c«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp lµ nhµ m¸y D­ìng KhÝ Yªn Viªn, thµnh lËp n¨m 1960 thuéc côc khai kho¸ng ho¸ chÊt chØ víi mét hÖ thèng m¸y s¶n xuÊt 50m3/h vµ 50 c«ng nh©n. N¨m 1970-1971 ®­îc trang bÞ thªm 2 m¸y 70M. N¨m 1972 m¸y bay Mü nÐm bom, nhµ m¸y bÞ ph¸ huû nÆng nÒ. N¨m 1973 nhµ m¸y l¾p ®Æt thªm mét d©y truyÒn s¶n xuÊt OG 125m3/h thay thÕ d©y chuyÒn 50m3/h ®· bÞ ph¸ huû. N¨m 1974 ®­îc ®Çu t­ thªm mét hÖ thèng m¸y 70M n÷a. Nhµ m¸y D­ìng KhÝ Yªn Viªn trong nhiÒu n¨m ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng : cung cÊp d­ìng khÝ cho c«ng nghiÖp, y tÕ, quèc phßng ... Sau nh÷ng n¨m 1973-1975 ®­îc ®Çu t­ míi mét sè thiÕt bÞ, n¨m 1978 nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¹t s¶n l­îng cao nhÊt 1.200.000m3 Oxy khÝ; 120.000 lÝt Nit¬ láng/n¨m; 66.000 m3 khÝ Nit¬. Nh­ng tõ n¨m 1980 trë ®i, do ®iÖn kh«ng ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ, cïng víi nh÷ng sa sót cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng x· héi cña CBCNV nhµ m¸y còng l©m vµo t×nh tr¹ng suy sôp nghiªm träng : m¸y mãc h­ háng kh«ng cã phô tïng thay thÕ, nhu cÇu x· héi ®ang cÇn oxy nh­ng nhµ m¸y kh«ng cã s¶n phÈm cÊp, nhÊt lµ oxy cho y tÕ cÊp cøu håi søc ë c¸c bÖnh viÖn, Nit¬ láng cÇn cho b¶o qu¶n tinh ®«ng viªn cña n«ng nghiÖp còng kh«ng cã cÊp, c«ng nh©n kh«ng cã viÖc lµm, ®êi sèng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, tæng côc ho¸ chÊt ®· ph¶i cö gi¸m ®èc míi vÒ. C«ng cuéc kh«i phôc l¹i nhµ m¸y ®­îc b¾t ®Çu b»ng : Kh«i phôc l¹i kû c­¬ng, thiÕt lËp l¹i trËt tù, s¾p xÕp l¹i tæ chøc, ®µo t¹o l¹i lao ®éng s¶n xuÊt. Kh«i phôc l¹i s¶n xuÊt b»ng ®Èy m¹nh c¸c dÞch vô kü thuËt chuyªn nghµnh, ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý vµ triÓn khai khoa häc kü thuËt. Thùc hiÖn ngay c¬ chÕ qu¶n lý míi : ®Ò cao chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, ph¸t huy cao c¬ chÕ tù qu¶n tù chñ tõ c¸ nh©n, tæ, ®¬n vÞ s¶n xuÊt, c«ng t¸c ®Ó thùc hiÖn d©n chñ, c«ng khai, c«ng b»ng vµ x©y dùng. X©y dùng mét céng ®ång kinh tÕ- x· héi lµnh m¹nh. §i ngay vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng : ho¹ch to¸n kinh doanh tæng hîp, t¨ng c­êng th«ng tin qu¶ng c¸o, më héi nghÞ kh¸ch hµng-kh«i phôc l¹i kh¸ch hµng. KÕt qu¶ lµ ®· chÊm døt ngay ®­îc n¹n thiÕu oxy cho y tÕ, nhanh chãng lµm tho¶ m·n s¶n phÈm cho x· héi. Nh­ng kh«i phôc kh«ng ph¶i ®Ó kh«i phôc, mµ kh«i phôc lµ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y D­ìng KhÝ Yªn Viªn l¹i b¾t tay ngay vµo viÖc kh«i phôc l¹i nhµ m¸y OG 250m3/h vµ x©y dùng mét nhµ m¸y míi t¹i Thanh Am(HiÖn nay lµ Ph­êng §øc Giang – QuËn Long Biªn – TP Hµ Néi) ®Ó chÊm døt n¹n s¶n xuÊt bÊp bªnh kÐo dµi, kh¼ng ®Þnh ®­îc sù tån t¹i. Nh­ vËy c«ng cuéc kh«i phôc l¹i nhµ m¸y ®· thµnh c«ng, t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt cho nhµ m¸y Thanh Am – C«ng ty KhÝ C«ng NghiÖp ThanhGas tù tin b­íc vµo c«ng cuéc ®æi míi vµ chuÈn bÞ ph¸t triÓn l©u dµi cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tõ sù phÊn ®Êu liªn tôc ®ã, nªn nh÷ng n¨m 1988-1989 Tæng côc Ho¸ ChÊt ®· tÆng b»ng khen vµ cê thi ®ua cho nhµ m¸y,c¸c n¨m1991-1992-1993 Nhµ m¸y ®Òu ®­îc Bé C«ng NghiÖp nÆng, Bé Néi Vô, Uû Ban Nh©n D©n Thµnh Phè, HuyÖn Gia L©m liªn tôc tÆng b»ng khen, giÊy khen. Gi¸m ®èc vµ mét sè c¸ nh©n ®· ®­îc : Thñ t­íng ChÝnh Phñ, Bé C«ng NghiÖp NÆng, Tæng Côc Ho¸ ChÊt tÆng b»ng khen, giÊy khen, C«ng ®oµn tÆng huy hiÖu v× sù nghiÖp C«ng ®oµn. N¨m 1997 Nhµ n­íc ®· tÆng c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng 3. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ Doanh NghiÖp Nhµ n­íc cña ChÝnh Phñ, tõ th¸ng 5 n¨m 1999 C«ng ty chÝnh thøc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp. Nghµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt, ph©n phèi, xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i khÝ c«ng nghiÖp : oxy; nit¬ d¹ng láng, khÝ; CO2 ; CH2 ; Ar vµ c¸c lo¹i khÝ hçn hîp kh¸c; cung cÊp c¸c dÞch vô thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ vÒ ¸p lùc vµ khÝ c«ng nghiÖp. Khi míi thµnh lËp, vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty chØ cã 5 tû VND chia thµnh 50.000 cæ phÇn phæ th«ng víi tæng nguån vèn kho¶ng 15 tû VND. §Õn th¸ng 12 n¨m 2003 sau gÇn 4 n¨m ho¹t ®éng, vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®· t¨ng nªn thµnh 10 tû VND víi tæng nguån vèn kho¶ng 20 tû VN§. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn kh¸i qu¸t ë mét sè chØ tiªu trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh­ sau : Chi tiªu 2001 2002 2003 Tæng doanh thu 14.189.000.000 15.802.475.740 20.457.585.094 Tæng chi phÝ 12.729.751.375 14.986.284.899 18.955.062.377 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 1.459.248.635 816.190.841 1.502.522.717 Tæng nguån vèn 14.840.906.991 17.547.192.776 19.834.433.820 -NV chñ së h÷u 4.933.700.000 5.863.555.035 6.571.019.094 II.§Æc ®iÓm tæ chøc b« m¸y qu¶n lý ë c«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp. §­îc thµnh lËp d­íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc mét c¸ch chÆt chÏ, thèng nhÊt tõ trªn xuèng d­íi, gi÷a c¸c bé phËn phßng ban cã sù ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng vµ cã mèi liªn hÖ kh¨ng khÝt, hç trî lÉn nhau ®Ó cïng thùc hiÖn môc tiªu chung cña c«ng ty, víi khÈu hiÖu hµnh ®éng lµ : “ TÝn – NghÜa – Danh – Lîi”. Trong ®ã Gi¸m ®èc lµ ng­êi tæ chøc, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®­îc giao phï hîp víi ®iÒu lÖ, quy chÕ néi bé c«ng ty vµ hîp ®ång ký gi÷a Gi¸m ®èc vµ Héi ®ång qu¶n trÞ. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c tr­ëng phßng nghiÖp vô. NhiÖm kú cña Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng trïng víi nhiÖm kú cña Héi ®ång qu¶n trÞ. III §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn KHÝ c«ng nghiÖp. Lµ ®¬n vÞ ®Çu ngµnh trong lÜnh vùc khÝ c«ng nghiÖp, cung cÊp cho thÞ tr­êng réng lín tõ Thanh Ho¸ trë ra, c¸c s¶n phÈm oxy láng, oxy khÝ, nit¬ láng, nit¬ khÝ ®· vµ ®ang lµ nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty. C¸c s¶n phÈm nµy ®­îc s¶n xuÊt b»ng nguån nguyªn liÖu chÝnh lµ khÝ trêi ®­îc hót trùc tiÕp. Mçi mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã thÓ cho ra nhiÒu lo¹i khÝ kh¸c nhau, song ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt cao, an toµn, mçi mét s¶n phÈm ®­îc thùc hiÖn trªn mét d©y chuyÒn riªng biÖt, khÐp kÝn, liªn tôc ®­îc nhËp tõ CHLB §øc, Liªn X«. Trong khu«n khæ b¸o c¸o nµy em xin ®i s©u vµo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm oxy khÝ, s¶n phÈm truyÒn thèng, mòi nhän cña c«ng ty, chiÕm 30- 40% tæng doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty. Còng nh­ c¸c s¶n phÈm chñ yÕu kh¸c, oxy khÝ ®­îc s¶n xuÊt tõ nguån nguyªn liÖu lµ khÝ trêi ®­îc hót trùc tiÕp. KhÝ nµy ®­îc tr¶i qua c¸c qu¸ tr×nh nÐn, t¸ch khÝ ®Ó läc bá c¸c bôi bÈn, t¹p khÝ ®Ó trë thµnh oxy khÝ nguyªn chÊt, ®¸p øng nhu cÇu sö dông cña c¸c bÖnh viÖn, c¸c c¬ së khÝ, ho¸ chÊt kh¸c. Qu¸ tr×nh nµy ®­îc thùc hiÖn trªn d©y truyÒn m¸y OG 250m3/h vµ ®­îc m« t¶ ë s¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt oxy khÝ : Kh«ng khÝ NÐn khÝ Läc th« Lµm l¹nh Ng­ng tô HÊp thô Zeolit Tr­ng cÊt Trao ®æi nhiÖt NÐn khi N¹p khÝ T¨ng nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt Lo¹i bôi bÈn §­a kh«ng khÝ vÒ nhiÖt ®é m«i tr­êng Lo¹i n­íc Lo¹i CO2, H2O, C2H2 T¹o oxy khÝ Chai oxy khÝ thµnh phÈm T¹o oxy láng Trë vÒ nhiÖt ®é m«i tr­êng ChÝnh do ®Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt oxy khÝ nãi riªng vµ c¸c s¶n phÈm khÝ c«ng nghiÖp nãi chung ë c«ng ty nh­ vËy nªn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt ë c«ng ty ®­îc thùc hiÖn rÊt chÆt chÏ, cã sù phèi kÕt hîp mét c¸ch kh¨ng khÝt vµ th­êng xuyªn gi÷a tæ ®éi s¶n xuÊt, ph©n x­ëng s¶n xuÊt víi phßng kü thuËt, phßng KCS vµ c¸c tæ phôc vô s¶n xuÊt kh¸c. Ch­¬ng 3 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng t¹i c«ng ty. 3.1 NhËn thøc cña c«ng ty vÒ c«ng t¸c BHL§. BHL§ cã néi dung chñ yÕu lµ c«ng t¸c AT-VSL§, c¸c ho¹t ®éng ®ång bé trªn c¸c mÆt luËt ph¸p, tæ chøc hµnh chÝnh, kinh tÕ, x· héi, khoa häc kü thuËt nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng(§KL§), ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp(BNN), b¶o ®¶m an toµn b¶o vÖ søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. Ho¹t ®éng BHL§ g¾n liÒn víi ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c cña con ng­êi. Nã ph¸t triÓn phô thuéc vµo tr×nh ®é nÒn kinh tÕ, khoa häc, c«ng nghÖ vµ yªu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi cña mçi n­íc. BHL§ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó b¶o vÖ NL§, yÕu tè chñ yÕu vµ n¨ng ®éng nhÊt cña lùc l­îng s¶n xuÊt x· héi. NL§ lµ mét yÕu tè quan träng nhÊt cÊu thµnh nªn lùc l­îng s¶n xuÊt, do vËy b¶o vÖ ng­êi lao ®éng còng chÝnh lµ b¶o vÖ lùc l­îng s¶n xuÊt nh»m thóc ®Èy l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng xuÊt chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp víi nhiÒu lo¹i h×nh lao ®éng, ë bÊt kú lo¹i h×nh lao ®éng nµo còng ®Òu tiÕp xóc víi yÕu tè nguy hiÓm cã h¹i nh­ : h¬i khÝ ®éc,ch¸y,næ,nãng,bôi,ån,rung,t©m lý lao ®éng c¨ng th¼ng... Tõ nh÷ng thùc tÕ ®ã nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c BHL§, c«ng ty ®· rÊt quan t©m chó träng ®Õn c«ng t¸c BHL§ ë c«ng ty, cô thÓ nh­ c«ng ty ®· thµnh lËp ban b¶o hé lao ®éng vµ phèi hîp víi C«ng §oµn c«ng ty thùc hiÖn. C«ng t¸c BHL§ ë c«ng ty ®­îc tæ chøc cã hÖ thèng chÆt chÏ tõ chñ tÞch héi ®ång BHL§ ®Õn c¸c an toµn viªn, phæ biÕn h­íng dÉn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, c¸c néi quy, quy ®Þnh an toµn trong s¶n xuÊt cña c«ng ty nh»m h¹n chÕ TNL§, BNN, ch¨m lo b¶o vÖ søc khoÎ cho NL§, gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng c«ng t¸c. §Ó lµm tèt c«ng t¸c BHL§ c«ng ty ®· cã nhiÒu v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ BHL§ cña nhµ n­íc vµ ®Ò ra nh÷ng néi quy lao ®éng trong c«ng ty, lËp kÕ ho¹ch BHL§ vµ c¸c biÖn ph¸p AT-VSL§ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng. §Þnh kú 3- 6 th¸ng, Héi ®ång BHL§ tæ chøc kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§ ë c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®Ó cã c¬ së tham gia vµo kÕ ho¹ch, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c BHL§ t¹i c«ng ty vµ cã quyÒn yªu cÇu ng­êi qu¶n lý s¶n xuÊt thùc hiÖn nghiªm c¸c néi quy, quy tr×nh quy ph¹m ®Ó cã biÖn ph¸p lo¹i trõ c¸c nguy c¬ g©y tai n¹n lao ®éng. Héi ®ång BHL§ ®Ò nghÞ víi ng­êi sö dông lao ®éng khen th­ëng hoÆc kû luËt nh÷ng c¸ nh©n, ®¬n vÞ cã thµnh tÝch hoÆc vi ph¹m chÕ ®é BHL§. 3.2 Tæ chøc bé m¸y lµm c«ng t¸c BHL§ cña c«ng ty 3.2.1 Bé m¸y lµm c«ng t¸c BHL§ chuyªn m«n. C«ng ty c¨n cø vµo ch­¬ng IX bé luËt lao ®éng vµ nghÞ ®Þnh 06 CP ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1995 cña chÝnh phñ vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng, c¨n cø th«ng t­ liªn tÞch sè 14/1998/BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 1998 vÒ viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§, c«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp thµnh lËp héi ®ång BHL§ gåm cã : §ång chÝ Tr­ëng phßng KCS – Chñ tÞch héi ®ång. §ång chÝ Chñ tÞch C«ng §oµn – Phã chñ tÞch héi ®ång. §ång chÝ Tr­ëng phßng kü thuËt – Uû viªn th­êng trùc. §ång chÝ Tr­ëng phßng tæ chøc lao ®éng – Uû viªn th­êng trùc. §ång chÝ C¸n bé an toµn – Uû viªn th­êng trùc. §ång chÝ C¸n bé y tÕ – Uû viªn th­êng trùc. §ång chÝ Qu¶n ®èc PX KhÝ C«ng NghiÖp – Uû viªn th­êng trùc. §ång chÝ Qu¶n ®èc NM ThiÕt BÞ ¸p Lùc – Uû viªn th­êng trùc. 3.2.2 NhiÖm vô cña héi ®ång BHL§ lµ : LËp kÕ ho¹ch BHL§ ®ñ 5 néi dung : C¸c biÖn ph¸p vÒ kü thuËt an toµn vµ phßng chèng ch¸y næ. C¸c biÖn ph¸p vÒ vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc huÊn luyÖn BHL§. Mua s¾m c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. Ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, c¶i thiÖn §KL§ gi¶m nhÑ søc lao ®éng cho c«ng nh©n vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ vÖ sinh lao ®éng. Tæ chøc kiÓm tra th­êng xuyªn, ®ét xuÊt ph¸t hiÖn nh÷ng thiÕu sãt vÒ an toµn lao ®éng ®Ó cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa kÞp thêi, cã sè liÖu kiÓm tra, kiÕn nghÞ. Tæ chøc huÊn luyÖn c¸c néi quy, quy tr×nh, quy ph¹m, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch BHL§, cã sæ l­u c¸c danh s¸ch CBCNV tham gia huÊn luyÖn vµ cã ch÷ ký c¸ nh©n. Chñ tr× lËp biªn b¶n c¸c vô tai n¹n lao ®éng nhÑ, theo dâi thèng kª ph©n tÝch ghi chÐp ®Çy ®ñ sæ theo dâi tai n¹n lao ®éng. Th­êng xuyªn phèi hîp víi tæ chøc y tÕ theo dâi t×nh h×nh èm ®au vµ tai n¹n lao ®éng cña c«ng nh©n ®Ó kÞp thêi ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc mäi biÖn ph¸p cÇn thiÕt b¶o vÖ søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. §«n ®èc kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch BHL§ ®· ®­îc gi¸m ®èc duyÖt, s¬ kÕt 3- 6 th¸ng/1 lÇn vµ tæng kÕt hµng n¨m. C«ng ty triÓn khai gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng an toµn vÖ sinh lao ®éng t¹i c¸c ®¬n vÞ nhá th«ng qua an toµn viªn. Nh÷ng ng­êi vi ph¹m néi quy sÏ bÞ trõ vµo tiÒn l­¬ng lµ 30.000 ®ång. §éi ngò an toµn viªn mét tuÇn mét lÇn ®i kiÓm tra vµ xÕp lo¹i A,B,C cho toµn bé c«ng nh©n trong c«ng ty. 3.3 Tæ chøc c«ng ®oµn víi c«ng t¸c BHL§. Tæ chøc c«ng ®oµn cã nhiÖm vô sau trong c«ng t¸c BHL§ : Thay mÆt ng­êi lao ®éng ký tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ víi ng­êi sö dông lao ®éng trong ®ã cã néi dung vÒ c«ng t¸c BHL§, vÒ ATL§, vËn ®éng ng­êi lao ®éng thùc hiÖn tèt nghÜa vô cña m×nh vÒ BHL§ nh­ ®· tho¶ thuËn trong tho¶ ­íc. Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ BHL§, phæ biÕn chÕ ®é chÝnh s¸ch quyÒn lîi vµ nghÜa vô BHL§ cho ng­êi lao ®éng. TËp hîp ý kiÕn, kiÕn nghÞ cña ng­êi lao ®éng, x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch BHL§, biÖn ph¸p ATVSL§, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, tham gia x©y dùng quy chÕ phèi hîp vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm, quy chÕ th­ëng ph¹t vÒ BHL§. Tham gia ®iÒu tra, xö lý c¸c vô tai n¹n lao ®éng, theo dâi t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o tai n¹n lao ®éng, sù cè ch¸y næ, bÖnh nghÒ nghiÖp, ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng BHL§ víi c«ng ®oµn cÊp trªn. VËn ®éng c«ng nh©n lao ®éng thi ®ua ph¸t huy s¸ng kiÕn tù c¶i t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc, tæ chøc ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh lao ®éng c¬ së vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng cña m¹ng l­íi ATVSV trong c¸c ph©n x­ëng, tæ s¶n xuÊt. C«ng ®oµn tham gia c¸c cuéc häp cña c«ng ty liªn quan ®Õn c«ng t¸c BHL§. Khi ph¸t hiÖn n¬i lµm viÖc cã dÊu hiÖu nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng ng­êi lao ®éng th× cã quyÒn yªu cÇu ng­êi sö dông lao ®éng thùc hiÖn ngay c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng kÓ c¶ viÖc ngõng ho¹t ®éng nÕu thÊy cÇn thiÕt, ®Ò nghÞ xÐt th­ëng hoÆc kû luËt c¸c tËp thÓ c¸ nh©n lµm tèt c«ng t¸c BHL§ hoÆc vi ph¹m an toµn vÖ sinh lao ®éng. C«ng ®oµn thµnh lËp m¹ng l­íi ATVSV theo sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ban chÊp hµnh C«ng §oµn nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô : ®«n ®èc nh¾c nhë mäi ng­êi trong tæ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ AT-VSL§ ®· ghi trong néi quy cña c«ng ty, tæng hîp c¸c ý kiÕn cña c«ng nh©n trong tæ tham gia vµo viÖc c¶i tiÕn thiÕt bÞ an toµn, c¶i t¹o §KLV, nh¾c nhë tæ tr­ëng thùc hiÖn kÕ ho¹ch BHL§ cïng mäi ng­êi tham gia phong trµo chèng TNL§ vµ cÊp cøu ng­êi bÞ tai n¹n. Th«ng qua m¹ng l­íi C«ng §oµn míi n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh c«ng t¸c BHL§ mét c¸ch chÆt chÏ. V× vËy ®Ó lµm tèt c«ng t¸c BHL§ cÇn ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a héi ®ång BHL§ vµ tæ chøc C«ng §oµn trong c«ng ty. §iÒu nµy cã t¸c ®éng rÊt lín thóc ®Èy c«ng t¸c BHL§ ngµy cµng ph¸t triÓn. 3.4 Thùc tr¹ng c«ng t¸c BHL§ cña c«ng ty. 3.4.1 KÕ ho¹ch BHL§ cña c«ng ty. 3.4.1.1 C¸c biÖn ph¸p vÒ kü thuËt an toµn. 3.4.1.1.1 MÆt b»ng nhµ x­ëng. C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp cã diÖn tÝch mÆt b»ng 1,1ha. PhÝa §«ng gi¸p víi c«ng ty VËt T­ ThiÕt BÞ, PhÝa T©y gi¸p víi c¸nh ®ång, PhÝa Nam gi¸p víi khu c©y xanh, PhÝa B¾c gi¸p víi c¸nh ®ång. C«ng ty cã vÞ trÝ mÆt b»ng rÊt thuËn lîi gÇn khu c©y xanh. 3.4.1.1.2 An toµn ®iÖn. Nguån ®iÖn cung cÊp cho c«ng ty lµ nguån ®iÖn quèc gia 6KV, toµn c«ng ty cã 1 tr¹m biÕn ¸p 500KVA, c­êng ®é dßng ®iÖn lµ 1000A ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt, th¾p s¸ng... C«ng ty ®· sö dông mét sè biÖn ph¸p trong vÊn ®Ò nµy lµ : BiÖn ph¸p tæ chøc : Ng­êi ®­îc ®µo t¹o vµ huÊn luyÖn vÒ kü thuËt an toµn ®iÖn, kü thuËt ®iÖn, cã tr¸ch nhiÖm míi ®­îc tiÕn hµnh l¾p ®Æt, b¶o d­ìng, söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn vµ thiÕt bÞ tiªu hao ®iÖn. CBCNV sö dông thiÕt bÞ ®iÖn vµ thiÕt bÞ tiªu hao ®iÖn ph¶i ®­îc huÊn luyÖn, ph¶i lµm ®óng quy tr×nh, thao t¸c lµm viÖc còng nh­ sö lý khi x¶y ra sù cè vµ cÊp cøu khi x¶y ra tai n¹n. BiÖn ph¸p kü thuËt : HÖ thèng ®­êng d©y dÉn trong c«ng ty ®Òu ®­îc c¸ch ®iÖn b»ng nhùa, vá cao su. C¸c m¸y sö dông ®iÖn ®Òu nèi ®Êt trung tÝnh nguån ra vá m¸y hoÆc nèi ®Êt. C¸c tñ ®iÖn cña c¸c ph©n x­ëng ®Òu cã d©y trung tÝnh ®­a nguån vÒ ®Õn tñ. ý thøc râ t¸c h¹i cña ®iÖn trong s¶n xuÊt cïng víi c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu trªn trong nh÷ng n¨m qua ë c«ng ty ch­a cã sù cè nµo vÒ ®iÖn. 3.4.1.1.3 An toµn m¸y mãc thiÕt bÞ. V× c«ng ty phÇn lín lµ sö dông c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, ng­êi c«ng nh©n th­êng xuyªn lµm viÖc víi m¸y mãc nªn an toµn m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty lµ v« cïng quan träng. M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty cã ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ an toµn ®óng tiªu chuÈn kü thuËt vµ ho¹t ®éng tèt nh­ : chu«ng b¸o, ®Ìn b¸o, kho¸ ®iÖn. C¸c thiÕt bÞ nh­ hép cÇu dao, c«ng t¾c, æ c¾m cã che ch¾n b¶o hiÓm. C¸c bé phËn chuyÓn ®éng nh­ d©y cuaroa, b¸nh r¨ng, trôc truyÒn khíp nèi ®Òu cã che ch¾n. Kh«ng vËn hµnh nh÷ng m¸y mãc kh«ng ®¶m b¶o tiªu chuÈn an toµn. C«ng nh©n vËn hµnh m¸y ®· nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ vËn hµnh m¸y ®óng thao t¸c, ®óng quy tr×nh, th­êng xuyªn ë bªn m¸y khi m¸y ®ang ch¹y ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ sö lý c¸c sù cè cã thÓ x¶y ra. M¸y mãc th­êng xuyªn ®­îc kiÓm tra vÒ møc ®é an toµn cho ng­êi sö dông. Tr­êng hîp mÊt ®iÖn,c«ng nh©n vËn hµnh m¸y ph¶i h¹ hÕt cÇu dao chÝnh cña m¸y vµ t¾t hÕt c«ng t¾c, khi cã ®iÖn trë l¹i ph¶i sö lý ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu an toµn ®iÖn, thiÕt bÞ míi ®­îc tiÕp tôc vËn hµnh. Mçi ph©n x­ëng ®Òu cã néi quy v©n hµnh m¸y khi s¶n xuÊt. Nh­ng bªn c¹nh ®ã c¸c néi quy cña tõng lo¹i m¸y l¹i d¸n ë nh÷ng n¬i khã nh×n vµ nh÷ng néi quy nµy do l©u ngµy nªn mê ®i cã ¶nh h­ëng tíi viÖc thao t¸c ®èi víi c«ng nh©n ch­a cã kinh nghiÖm lµm viÖc. 3.4.1.2 Phßng chèng ch¸y næ. 3.4.1.2.1 C«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y. §Ó lµm tèt c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®èi víi ph©n x­ëng nãi riªng vµ c«ng ty nãi chung. Ban phßng chèng ch¸y næ lªn ph­¬ng ¸n phßng ch¸y ch÷a ch¸y nh­ sau : Qua nghiªn cøu mét sè th«ng b¸o vµ quyÕt ®Þnh vÒ vÊn ®Ò PCCC cña c«ng ty, qua thùc tÕ c¬ cÊu c¸c ®¬n vÞ trong ph©n x­ëng, C«ng ty ®· thµnh lËp ®éi PCCC cña c«ng ty nh­ sau : - V¨n phßng qu¶n ®èc ph©n x­ëng : 1 ng­êi. - Tæ vËn t¶i : 2 ng­êi. - Tæ c¬ khÝ : 2 ng­êi. Tæ axetylen : 2 ng­êi. Tæ KTC : 2 ng­êi. Tæ vËn chuyÓn : 2 ng­êi. Tæ b¶o vÖ : 2 ng­êi. Tæ OG-250 : 5 ng­êi. Phßng kü thuËt : 2 ng­êi. Tæng sè ®éi PCCC cã 20 ng­êi.Mçi ®¬n vÞ ®Òu cã c¸c thµnh viªn tham gia ®éi PCCC, v× thÕ c¸c thµnh viªn nµy lµ lùc l­îng nßng cèt cña c¸c ®¬n vÞ. §éi PCCC ho¹t ®éng theo sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o cña ban chØ huy PCCC tõ trªn xuèng mµ trùc tiÕp lµ ®ång chÝ Qu¶n ®èc ph©n x­ëng khi cã ch¸y x¶y ra trong ph©n x­ëng, ®éi PCCC cña ph©n x­ëng ®Òu ph¶i cã mÆt ngay ®Ó lµm nhiÖm vô. Khi cã ch¸y x¶y ra ë tõng ®¬n vÞ, nh÷ng thµnh viªn cña ®¬n vÞ cã trong ®éi PCCC cña c«ng ty lµ lùc l­îng chñ ®éng triÓn khai c«ng viÖc vµ h­íng dÉn mäi ng­êi trong ®¬n vÞ cïng lµm. C«ng ty trang bÞ hÖ thèng PCCC ®ång bé vµ hoµn thiÖn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nghµnh còng nh­ c¬ quan chøc n¨ng ®Ò ra. Cô thÓ nh­ : Bao gåm b×nh ch÷a ch¸y lo¹i x¸ch tay MF4 lµ 38 b×nh, lo¹i cã b¸nh xe ®Èy MT35 lµ 2 b×nh. §­êng cÊp n­íc tõ tr¹m b¬m vµo nhµ s¶n xuÊt KKA- 0,25 ®­êng kÝnh èng f = 150 mm. Trªn ®­êng nµy l¾p mét häng n­íc kÐp t¹i s¸t t­êng nhµ kh¸m nghiÖm chai. §­êng n­íc cÊp ®i c¸c n¬i kh¸c ®Òu cã ®­êng kÝnh f = 50 mm l¾p häng ®¬n, vµ l¾p mét häng n­íc phÝa ®Çu nhµ ®Æt thiÕt bÞ. Trong hÖ thèng cÊp n­íc cho s¶n xuÊt, sinh ho¹t vµ cho c¶ c«ng t¸c ch÷a ch¸y, C«ng ty cã mét tr¹m b¬m n­íc ho¹t ®éng 24h/ngµy, c«ng suÊt 120 m3/h vµ ¸p suÊt cña n­íc trªn ®­êng èng lµ 2,5 Kg/cm2. Víi hÖ thèng ch÷a ch¸y häng n­íc v¸ch t­êng sö dông l¨ng phun cã l­u l­îng tiªu chuÈn Q = 2,8 l/gi©y. Chän ®­êng kÝnh èng l¨ng phun = 50 mm, ®­êng kÝnh miÖng l¨ng = 13 mm, cuén vßi v¶i tr¸ng cao su dµi 20m. §­êng èng nh¸nh lªn häng tõ ®­êng èng n­íc chÝnh cã ®é cao 1,25m, vËt liÖu lµm èng häng n­íc lµ èng thÐp tr¸ng kÏm ®­êng kÝnh = 50mm. HiÖn nay trong khu«n viªn cña c«ng ty cã 3 bÓ dù tr÷ n­íc, víi l­îng n­íc 150m3. Trong tr­êng hîp mÊt ®iÖn toµn bé, trªn ®­êng èng kh«ng cã n­íc cÊp, do vËy c«ng ty dïng m¸y b¬m ColeYAMAHA hót n­íc tõ c¸c bÓ n­íc dù tr÷ b»ng vßi tr¸ng cao su 20m x 5 vßi nèi liÒn ®­a tíi vïng cã ch¸y x¶y ra. C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp cã mét lîi thÕ lµ cã c¶ s¶n phÈm CO2(khÝ CO2 ho¸ láng) kho¶ng 100 b×nh víi dung tÝch mçi b×nh tõ 46-65 lÝt vµ chøa ®­îc 25- 45 Kg CO2/b×nh. §©y ®­îc coi lµ ph­¬ng tiÖn dù tr÷ chiÕn l­îc ®Ó ch÷a ch¸y cã hiÖu qu¶, khi cÇn thiÕt sÏ ®­îc huy ®éng. Víi ph­¬ng ch©m “Phßng ch¸y h¬n ch÷a ch¸y” hµng n¨m c«ng ty cã mêi c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ c«ng t¸c PCCC cña thµnh phè vÒ huÊn luyÖn, kiÓm tra, h­íng dÉn vÒ nghiÖp vô PCCC cho toµn thÓ c«ng nh©n trong c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp ®Æc biÖt tró träng ®Õn c«ng t¸c tuyªn truyÒn, nh¾c nhë c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c¬ quan thùc hiÖn tèt c¸c néi quy, biÖn ph¸p an toµn PCCC. 3.4.1.2.2 C«ng t¸c phßng næ. C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i khÝ : «xy, nit¬, axªtylen, cacbonic, argon,... Trong s¶n xuÊt, næ th­êng x¶y ra víi 2 nguyªn lý lµ : Næ vËt lý : do ¸p suÊt cao v­ît qu¸ giíi h¹n bÒn cho phÐp cña thiÕt bÞ g©y ra næ. Næ ho¸ häc : lµ sù biÕn ®æi vÒ mÆt ho¸ häc cña c¸c chÊt diÔn ra trong mét thêi gian rÊt ng¾n víi mét tèc ®é lín t¹o ra mét l­îng s¶n phÈm ch¸y lín ® t¹o ra nhiÖt ®é cao ® ¸p lùc lín vµ g©y næ. V× vËy c«ng ty ®· ®Ò ra néi quy phßng næ ®èi víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ chai n¹p khÝ lµ : §­îc thö ¸p : Pthö = 1,5.Plv §Þnh kú kiÓm ®Þnh theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc (TCVN 6153 ¸ 6156/96). Sau khi kh¸m nghiÖm ®¹t tiªu chuÈn theo TCVN míi ®­îc sö dông, nÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu th× lo¹i bá. Ng­êi c«ng nh©n vËn hµnh ®óng quy tr×nh, quy ph¹m, thùc hiÖn ®óng néi quy an toµn lao ®éng. Th­êng xuyªn kiÓm tra tay nghÒ ®Ó n©ng cao nghiÖp vô. Chai n¹p ph¶i cßn h¹n l­u hµnh. Chai n¹p ph¶i thùc hiÖn ®óng theo TCVN 6155 ¸ 6156/96 : Kh«ng ®Ó rç rØ qu¸ s©u so víi quy ®Þnh. Mµu s¬n chai n¹p ®óng theo quy ®Þnh cho tõng lo¹i khÝ. Chai kh«ng bÞ biÕn d¹ng, mÐo, phång rép, kh«ng cã vÕt nøt, vÕt hµn. Chai vµ van chai s¹ch sÏ, kh«ng dÝnh dÇu mì. C«ng nh©n n¹p h¬i ph¶i thùc hiÖn ®óng quy tr×nh ®· häc. Hµng ngµy khi nhËn chai cña kh¸ch vµo n¹p h¬i ph¶i ®­îc qua kh©u kiÓm tra t¹i chç, chai nµo kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶i lo¹i ra, ph©n lo¹i ®­a xuèng n¬i kh¸m nghiÖm chai ®Ó xö lý. Thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy an toµn lao ®éng trong kh©u n¹p s¶n phÈm. Kh«ng ®em bÊt cø viÖc g× cã tÝnh chÊt ch¸y næ vµo khu vùc n¹p h¬i. Bèc xÕp vËn chuyÓn chai nhÑ nhµng, cã ph­¬ng tiÖn che n¾ng kh«ng ®Ó chai khÝ gÇn nguån nhiÖt. 3.4.1.3 HÖ thèng cÊp tho¸t n­íc cho s¶n xuÊt. HiÖn nay trong khu«n viªn cña c«ng ty cã 3 bÓ dù tr÷ n­íc, víi l­îng n­íc 150m3, nguån n­íc cung cÊp cho c«ng ty ®­îc lÊy tõ nguån n­íc cña thµnh phè. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®· cã hai hÖ thèng tho¸t n­íc chÝnh(næi vµ ch×m) kh¸ hoµn chØnh nªn mïa m­a lò kh«ng g©y óng ngËp : HÖ thèng tho¸t n­íc næi lµ r·nh m­¬ng x©y b»ng g¹ch. HÖ thèng tho¸t n­íc ch×m lµ hÖ thèng ®­êng èng dÉn n­íc th¶i s¶n xuÊt, sinh ho¹t. C«ng ty cã sö dông hÖ thèng xö lý n­íc ngÇm gåm cã : tr¹m b¬m víi c«ng suÊt 120m3/giê, n­íc tõ ®ã qua ®­êng èng vµo bÓ chøa tíi c¸c ph©n x­ëng phôc vô s¶n xuÊt, sinh ho¹t. 3.4.1.4 C¸c biÖn ph¸p vÒ kü thuËt vÖ sinh lao ®éng. 3.4.1.4.1 Vi khÝ hËu. C¸c yÕu tè vi khÝ hËu gåm c¸c th«ng sè : nhiÖt ®é, ®é Èm, vËn tèc giã vµ bøc x¹ nhiÖt. C¸c yÕu tè nµy ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng ®iÒu hoµ nhiÖt cña c¬ thÓ. Vi khÝ hËu cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn søc khoÎ ng­êi lao ®éng. V× vËy hµng n¨m c«ng ty cã kÕt hîp víi uû ban khoa häc kü thuËt m«i tr­êng, trung t©m y tÕ dù phßng Hµ Néi tiÕn hµnh ®o ®¹c, ®¸nh gi¸ m«i tr­êng lµm viÖc cña C«ng ty. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· sö dông mét sè biÖn ph¸p vi khÝ hËu nh­ sau : Tõng b­íc tiÕn hµnh c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ c¸c qu¸ tr×nh lao ®éng ë vÞ trÝ cã nhiÖt ®é cao, bøc x¹ nhiÖt cao. Quy ®Þnh chÕ ®é lao ®éng thÝch hîp, nghØ ng¬i hîp lý. Trang bÞ ®ñ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n chèng nãng, chèng l¹nh. Trang bÞ qu¹t th«ng giã cho c«ng nh©n. 3.4.1.4.2 C¸c yÕu tè vËt lý : ¸nh s¸ng vµ tiÕng ån. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cã rÊt nhiÒu yÕu tè vËt lý cã h¹i ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ nh­ : tiÕng ån, ¸nh s¸ng... t¸c ®éng cã h¹i g©y « nhiÔm m«i tr­êng lao ®éng, m«i tr­êng xung quanh, ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ ng­êi lao ®éng. C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp lu«n cè g¾ng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ nh»m gi¶m thiÓu tiÕng ån, t¨ng l­îng giã th«ng tho¸ng vµ t¨ng nguån chiÕu s¸ng cho tÊt c¶ c¸c bé phËn s¶n xuÊt vµ cÊp ph¸t hµng, ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp. C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp ®· ®­îc së Khoa Häc C«ng NghÖ vµ M«i Tr­êng quyÕt ®Þnh phª chuÈn b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng do Gi¸m §èc Së Lª TrÇn L©m ®· ký ngµy 14/3/2003. 3.4.1.4.3 N­íc th¶i vµ chÊt th¶i r¾n ë c«ng ty. Do ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ nhu cÇu n­íc s¶n xuÊt kh«ng nhiÒu, c«ng ty chñ yÕu dïng phôc vô cho sinh ho¹t mµ nguån n­íc cung cÊp cho c«ng ty ®­îc lÊy tõ nguån n­íc s¹ch cña thµnh phè nªn n­íc rÊt ®¶m b¶o : kh«ng cã ho¸ chÊt, ®é PH lµ trung tÝnh kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cã hÖ thèng tho¸t n­íc kh¸ hoµn chØnh, v× vËy cã thÓ nãi : n­íc th¶i cña c«ng ty ra ngoµi m«i tr­êng lµ ®¶m b¶o, kh«ng g©y « nhiÔm. VÒ chÊt th¶i r¾n : qu¸ tr×nh s¶n xuÊt axetylen tõ cacbua canxi(CaC2) khi s¶n xuÊt cã th¶i ra b· ®Êt ®Ìn, C«ng ty ®· thuª thiÕt kÕ vµ thi c«ng bÓ l¾ng, bÓ ph¬i b· CaC2 vµ ®· hîp ®ång víi C«ng ty VÖ Sinh M«i Tr­êng ®Þnh kú chë chÊt th¶i r¾n ®Õn n¬i quy ®Þnh. 3.4.1.4.4 Bôi. Do ®Æc thï cña c«ng nghÖ m¸y mãc, kü thuËt hiÖn ®¹i nªn nh×n chung l­îng bôi ë c¸c ph©n x­ëng kh«ng v­ît qu¸ tiªu chuÈn. C«ng ty tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho CBCNV Ýt nhÊt mét n¨m mét lÇn. Trang bÞ ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn chèng bôi cho c«ng nh©n vµ ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt chèng bôi nh­ bao kÝn thiÕt bÞ, d©y truyÒn s¶n xuÊt ph¸t sinh bôi, tù ®éng ho¸ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¸t sinh bôi. ChÝnh v× vËy mµ cho ®Õn nay ch­a cã ng­êi lao ®éng nµo bÞ m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp vÒ bôi. 3.4.1.4.5 KhÝ th¶i. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng l­îng khÝ th¶i ra xung quanh vµ m«i tr­êng sèng lµ rÊt lín, nã cã thÓ tõ c¸c m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu... C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp víi thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i nhËp tõ CHLB §øc vµ Liªn X« cò nªn l­îng khÝ th¶i ra m«i tr­êng lµ rÊt Ýt. §Ó gi¶m bít l­îng khÝ th¶i ®éc ra ngoµi m«i tr­êng c«ng ty ®· sö dông mét sè biÖn ph¸p sau : Th­êng xuyªn söa ch÷a, ®¹i tu m¸y mãc. Trang bÞ cho c«ng nh©n ®ñ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n khi tiÕp xóc víi khÝ ®éc. Th­êng xuyªn tham gia c«ng t¸c vÖ sinh. 3.4.2 ChÕ ®é - chÝnh s¸ch BHL§. 3.4.2.1 C«ng t¸c trang cÊp thiÕt bÞ PTBVCN. C«ng ty thùc hiÖn trang bÞ ®Çy ®ñ PTBVCN cho NL§ nh­ : quÇn ¸o, giÇy dÐp, ñng, mò, gang tay, khÈu trang, kÝnh BHL§,...theo quý vµ th¸ng ®óng quy ®Þnh. Mäi trang bÞ BHL§ ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh, tiªu chuÈn. Tuy nhiªn c«ng ty ch­a cã c¸c dÞch vô vÒ PTBVCN, ch­a thiÕt kÕ mÉu PTBVCN vµ triÓn khai vµo thùc tÕ. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng c«ng nh©n kh«ng mang ®Çy ®ñ PTBVCN khi lµm viÖc : giÇy, quÇn kh«ng ®óng quy ®Þnh, kh«ng ®eo g¨ng tay... Nªn c«ng ty ®· cã biÖn ph¸p sau : cö ng­êi chuyªn theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn mang PTBVCN ®Çy ®ñ khi lµm viÖc, khiÓn tr¸ch hoÆc sö ph¹t nh÷ng ai vi ph¹m nh­ lµm mÊt ph­¬ng tiÖn hay kh«ng mang ph­¬ng tiÖn khi lµm viÖc. 3.4.2.2 ChÕ ®é ®èi víi lao ®éng n÷. B­íc vµo n¨m 2004 tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty cã 205, C«ng ty kh«ng cã lao ®éng nµo ph¶i lµm viÖc trong ®iÒu nÆng nhäc. Lao ®éng n÷ trong c«ng ty lµ 65 ng­êi chiÕm 31,7%. C«ng ty ®· cã nh÷ng chÕ ®é sau víi hä : Kh«ng huy ®éng lao ®éng n÷ cã thai tõ th¸ng thø 7 trë lªn, phô n÷ ®ang nu«i con d­íi 12 th¸ng tuæi vµo lµm ca. Lao ®éng n÷ trong nh÷ng ngµy vÖ sinh theo chu kú hµng th¸ng ®­îc nghØ 30 phót mçi ngµy, thêi gian nu«i con nhá d­íi 12 th¸ng tuæi ®­îc nghØ mçi ngµy 1 giê cho con bó tÝnh vµo giê lµm viÖc Thêi gian nghØ thai s¶n ®­îc nghØ theo quyÕt ®Þnh cña chÝnh phñ. Hµng n¨m lao ®éng n÷ ®­îc nghØ phÐp nÕu cã ®ñ 12 th¸ng lµm viÖc cô thÓ lµ : ®­îc nghØ 12 ngµy lµm viÖc. Khi cã c«ng viÖc ®ét xuÊt c«ng ty huy ®éng c«ng nh©n lµm thªm giê tõ 120 ¸ 150 giê/1n¨m nh­ng ®èi víi lao ®éng n÷ cã con nhá th× 1 n¨m chØ lµm thªm 70 ¸ 90 giê. 3.4.2.3 ChÕ ®é båi d­ìng b»ng hiÖn vËt. C«ng ty tæ chøc lo b÷a ¨n ca vµ chÕ ®é båi d­ìng 3 ca b»ng hiÖn vËt theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc : Thêi gian lµm viÖc cña nh÷ng ng­êi lµm ca lµ 8 giê liªn tôc theo ca, gi÷a ca ®­îc nghØ 30 phót ®Ó ¨n gi÷a ca, ca 3 tõ 22h ®Õn 6h s¸ng ngµy h«m sau ®­îc nghØ gi÷a ca 45 phót ®Ó ¨n gi÷a ca. ¸p dông theo th«ng t­ sè 20/TTLB/1992/BL§TBXH-BYT ra ngµy 24/9/1992 h­íng dÉn quy ®Þnh vÒ viÖc tr¶ båi d­ìng b»ng hiÖn vËt cho CBCNV trong c«ng ty nh­ sau : 100% CBCNV ¨n ca t¹i chç do C«ng ty bao cÊp : 3.500®/1 xuÊt. Ca 3 ®­îc båi d­ìng 3.500® x 2 = 7.000®/1 xuÊt. 3.4.2.4 C«ng t¸c huÊn luyÖn, tuyªn truyÒn vÒ BHL§ ë c«ng ty. NhËn thøc ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña c«ng t¸c BHL§ trong t×nh h×nh míi lµ ®ßi hái ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ BHL§ ®Ó cho NL§ võa lµ ®èi t­îng vËn ®éng võa lµ chñ thÓ cña nh÷ng ho¹t ®éng BHL§ nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ tù gi¸c thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ BHL§. C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p, h×nh thøc tuyªn truyÒn gi¸o dôc huÊn luyÖn cho NL§ vÒ c«ng t¸c BHL§ nh»m phæ biÕn s©u réng cho toµn bé CBCNV c«ng ty hiÓu vµ gióp hä nhËn thøc ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt, thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ BHL§ cña c«ng ty ®Ó tù b¶o vÖ m×nh. Theo quy ®Þnh mçi n¨m mét lÇn c«ng ty tæ chøc huÊn luyÖn cho toµn thÓ NL§ nh÷ng néi dung cô thÓ vÒ AT-VSL§ cÇn thiÕt vµ s¸t thùc víi nh÷ng c«ng viÖc ®¶m nhiÖm, nhÊt lµ cho NL§ lµm viÖc ë nh÷ng n¬i cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ AT-VSL§ ®Òu ®­îc huÊn luyÖn rÊt râ rµng, tØ mØ. §èi víi c«ng nh©n míi ®­îc tuyÓn dông hoÆc chuyÓn c«ng viÖc th× ®Òu ®­îc huÊn luyÖn l¹i cho phï hîp víi c«ng viÖc víi ®Çy ®ñ nh÷ng néi dung nªu t¹i kho¶n 1 môc II cña TT 08/1995 BL§TBXH-TT ra ngµy 11/4/1995 vÒ h­íng dÉn c«ng t¸c huÊn luyÖn AT-VSL§. C«ng t¸c huÊn luyÖn ®­îc tæ chøc rÊt quy m« theo tõng b­íc, sau ®ît huÊn luyÖn cã kiÓm tra s¸t h¹ch vµ cÊp chøng chØ cho ng­êi ®· qua huÊn luyÖn ®¹t yªu cÇu. C«ng t¸c huÊn luyÖn ®­îc c¸n bé phô tr¸ch c«ng t¸c BHL§ cña c«ng ty phèi hîp víi c¸c phßng ban, c«ng ®oµn so¹n th¶o cho phï hîp víi tõng c«ng viÖc cô thÓ sau ®ã ®­îc ph«t« phæ biÕn cho tõng c«ng nh©n cña c«ng ty. 3.4.3 B¸o c¸o t×nh h×nh TNL§-BNN vµ biÖn ph¸p phßng ngõa. Nh­ chóng ta ®· biÕt : tuú mçi lo¹i c«ng nghÖ s¶n xuÊt mµ tai n¹n x¶y ra hay kh«ng x¶y ra víi sè l­îng nhiÒu hay Ýt. Nh÷ng n¨m qua t¹i c«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp cã x¶y ra 1 vô TNL§ nÆng t¹i dµn n¹p h¬i oxy. §ã lµ vµo ngµy 24/4/2002, Khi ®ång chÝ c«ng nh©n vËn hµnh më van chÆn chÝnh ®Ó ®­a khÝ oxy vµo dµn n¹p, t¹i van chÆn khÝ x¶y ra mét xung ¸p kÕt hîp víi ma s¸t t¹o ra nhiÖt l­îng cao g©y ch¸y dÉn ®Õn hai ng­êi ®øng c¹nh bÞ báng. Hai ng­êi bÞ tai n¹n lao ®éng trong ®ã cã 1 nam vµ 1 n÷. Sè ngµy c«ng nghØ do tai n¹n lao ®éng lµ 122 ngµy. C«ng ty ®· chi phÝ cho mçi ng­êi bÞ TNL§ lµ 7 triÖu ®ång. C¸c vô TNL§ ®Òu ®­îc c«ng ty khai b¸o vµ ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. 3.4.4 Ch¨m sãc søc khoÎ NL§. Cã thÓ nãi vÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ cho NL§ t¹i c«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp lµ kh¸ tèt. Nã thÓ hiÖn râ qua c¸c vÊn ®Ò sau : C«ng ty cã x©y dùng nhµ ¨n ngay trong c«ng ty, phôc vô ¨n uèng cho tÊt c¶ c¸n bé, c«ng nh©n viªn víi trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ : ®Üa, b¸t, ®òa,... C¸c b÷a ¨n cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn lu«n ®­îc c¶i thiÖn cung cÊp ®ñ dinh d­ìng cÇn thiÕt. C«ng ty chi phÝ cho c«ng t¸c BHL§ b»ng nh÷ng biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng nh­ : Lµm m¸i che chèng n¾ng t¹i ph©n x­ëng KhÝ C«ng NghiÖp : 25triÖu ®ång. Mua thªm qu¹t th«ng giã : 5 triÖu ®ång. Mua trang thiÕt bÞ BHL§ vµ dông cô lµm viÖc : 12 triÖu ®ång. Båi d­ìng + ¡n ca : 110 triÖu ®ång. Tuyªn truyÒn – HuÊn luyÖn : 1 triÖu ®ång. L¾p thªm häng n­íc cøu ho¶ vµ n¹p thªm b×nh ch÷a ch¸y : 13triÖu ®ång. Chi phÝ cho c¸c kho¶n kh¸c trong AT-VSL§ : 1 triÖu ®ång. Thêi gian lµm viÖc vµ nghØ ng¬i kh¸ hîp lý : sè giê lµm viÖc lµ 8h/ngµy, sè ngµy lµm viÖc trong tuÇn lµ 6 ngµy/tuÇn, c«ng ty kh«ng tæ chøc ngµy lµm thªm. Nh÷ng ng­êi lµm theo ca 8h liªn tôc ®­îc nghØ gi÷a ca lµ 30phót, ca 3 tõ 22h ®Õn 6h s¸ng ngµy h«m sau ®­îc nghØ 45 phót. Víi nh÷ng ng­êi bÞ TNL§ c«ng ty ®· ®­a ®i cøu ch÷a kÞp thêi vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Sau khi ®iÒu trÞ xong søc khoÎ b×nh phôc c«ng ty s¾p xÕp viÖc lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng. Hµng n¨m c«ng ty ®Òu tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, phôc håi chøc n¨ng cho NL§. C«ng ty ®ãng ®Çy ®ñ c¸c lo¹i b¶o hiÓm cho NL§ : b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ ®ãng thªm b¶o hiÓm th©n thÓ, b¶o hiÓm nh©n thä cho c¸c ®èi t­îng ®­îc quy ®Þnh trong tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ. C«ng ty lËp c¸c quü nh­ quü phóc lîi : triÖt ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian, nguyªn vËt liÖu, ®iÖn, n­íc, tµi chÝnh vµ tËn thu phÕ liÖu ®Ó t¨ng c­êng quü phóc lîi, kÕt hîp víi c«ng ®oµn sö dông quy phóc lîi ®Ó tõng b­íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt cho NL§ th«ng qua chÕ ®é b×nh xÐt A,B,C hµng th¸ng ®Ó khen th­ëng kÞp thêi vÒ n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ tiÕn ®é. C«ng ty cã c¸c chÕ ®é th¨m hái kÞp thêi víi nh÷ng gia ®×nh gÆp hoµn c¶nh khã kh¨n, èm ®au, tö tuÊt... 3.4.5 C«ng t¸c kiÓm tra vÒ BHL§. Ph¸t huy kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ néi dung c«ng t¸c BHL§. C«ng ty ®· t¨ng c­êng c«ng t¸c tù kiÓm tra, n©ng cao chÊt l­îng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kh¸ch quan, s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§ : C«ng ty cã hÖ thèng sæ s¸ch theo dâi vµ l­u tr÷ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c BHL§ nh­ sæ theo dâi huÊn luyÖn, sæ kiÓm tra an toµn, sæ cÊp ph¸t trang thiÕt bÞ BHL§ ... §Æc biÖt mÆc dï c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®­îc chÕ t¹o tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn, c¸c thiÕt bÞ an toµn rÊt ®Çy ®ñ, ®é an toµn cao trong s¶n xuÊt, kh«ng cã yÕu tè ®éc h¹i ph¸t sinh nh­ng vÉn ®­îc th­êng xuyªn kiÓm tra, kiÓm ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng theo quy ®Þnh. M¹ng l­íi an toµn vÖ sinh viªn lu«n theo dâi n¾m b¾t th«ng tin vÒ kü thuËt nghiÖp vô tõ trªn xuèng vµ ng­îc l¹i, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®èi víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vµ l·nh ®¹o c«ng ty. Tuy nhiªn ®«i khi viÖc kiÓm tra vÒ BHL§ cßn ch­a kÞp thêi vµ thiÕu chÝnh x¸c. 3.4.6 Phong trµo xanh s¹ch ®Ñp ë c«ng ty. Ch­¬ng 4 : NhËn xÐt ®¸nh gi¸, kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c BHL§ vµ c¸c gi¶i ph¸p c¶i thiÖn §KL§ ch¨m sãc søc khoÎ NL§ t¹i c«ng ty. 4.1 NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 4.1.1 MÆt tÝch cùc. 4.1.1.1 VÒ mÆt tæ chøc. Ban l·nh ®¹o c«ng ty, tæ chøc C«ng ®oµn còng nh­ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu nhËn thøc râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c BHL§. C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng c«ng t¸c BHL§ hoµn chØnh víi sù phèi hîp cña C«ng ®oµn C«ng ty. C«ng ty ®· tæ chøc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c cÊp vÒ c«ng t¸c ATL§. Hµng n¨m tæ chøc huÊn luyÖn vÒ ATL§, PCCC, kü thuËt ®iÖn vµ an toµn ®iÖn cho ng­êi lao ®éng. 100% c«ng nh©n ®Òu cã trang phôc BHL§ theo ®óng yªu cÇu, thùc hiÖn cung cÊp ®Çy ®ñ PTBVCN cho NL§ theo ®óng chøc danh, chñng lo¹i cña nhµ n­íc vµ ngµnh quy ®Þnh. Lao ®éng n÷ trong c«ng ty ®­îc ­u tiªn, cã chÕ ®é ®Çy ®ñ theo ®óng tiªu chuÈn, cã båi d­ìng b»ng hiÖn vËt t¹i chç. C¸c vô tai n¹n x¶y ra trong c«ng ty ®Òu ®­îc khai b¸o ®Çy ®ñ. Nh÷ng ng­êi bÞ tai n¹n ®­îc ®­a ®i cÊp cøu kÞp thêi vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Sau khi ®· ®iÒu trÞ xong, søc khoÎ b×nh phôc c«ng ty s¾p xÕp viÖc lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng. §ãng ®Çy ®ñ b¶o hiÓm cho ng­êi lao ®éng, lËp quü phóc lîi. Båi d­ìng ®éc h¹i : nh÷ng c«ng nh©n lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu yÕu tè nguy hiÓm ®éc h¹i ®Òu ®­îc h­ëng chÕ ®é ­u ®·i vÒ thêi gian phï hîp cho tõng c«ng viÖc. Quy ®Þnh chÕ ®é lao ®éng thÝch hîp, nghØ ng¬i hîp lý. 4.1.1.2 VÒ mÆt kü thuËt an toµn – vÖ sinh lao ®éng. C«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c dù ¸n n©ng cÊp, më réng nhµ x­ëng vµ ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ bæ xung tõng b­íc theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. C¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®­îc kiÓm ®Þnh vÒ ATL§ th­êng xuyªn theo quy ®Þnh nh»m ph¸t hiÖn sím c¸c yÕu tè ®éc h¹i ph¸t sinh tõ m¸y mãc. Söa ch÷a ®¹i tu l¹i ®­êng d©y h¹ ¸p trong c«ng ty, hÖ thèng ®­êng d©y dÉn ®iÖn ®Òu ®­îc c¸ch ®iÖn b»ng nhùa, vá cao su, c¸c m¸y mãc sö dông ®iÖn ®Òu ®­îc nèi ®Êt... c¶i thiÖn mét b­íc rÊt lín vÒ an toµn ®iÖn. T¹i mçi ph©n x­ëng m¸y mãc ®Òu cã néi quy vËn hµnh m¸y khi s¶n xuÊt, mçi m¸y mãc thiÕt bÞ ®Òu ®­îc l¾p ®Æt cÇu dao ®ãng c¾t b¶o vÖ riªng vµ cã hép bao che, bäc c¸ch ®iÖn. Trong c«ng ty ®· cã nh÷ng néi quy quy ®Þnh cÊm löu, cÊm hót thuèc ë nh÷ng n¬i nguy trong c«ng ty vµ ®· cã nh÷ng møc ph¹t tiÒn ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m. Trang bÞ c¸c dông cô ch÷a ch¸y ®ñ c¶ vÒ chÊt l­îng lÉn sè l­îng. Bæ sung thªm nguån chiÕu s¸ng, qu¹t giã cho c«ng nh©n. Thùc hiÖn kiÓm tra th­êng xuyªn vµ ®ét xuÊt, xö lý nghiªm tóc nh÷ng tr­êng hîp cè t×nh vi ph¹m néi quy an toµn nh»m n©ng cao ý thøc thùc hiÖn nghiªm chØnh quy t¾c, quy tr×nh an toµn trong vËn hµnh m¸y. Thµnh lËp ®éi chuyªn quÐt dän, sö lý c¸c chÊt th¶i tr¸nh g©y « nhiÔm m«i tr­êng. X©y dùng c¶nh quang t¹i chç, t¹o m«i tr­êng tho¶i m¸i cho NL§. 4.1.2 Nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i. M¹ng l­íi an toµn vÖ sinh viªn ho¹t ®éng ch­a th­êng xuyªn nªn vÊn ®Ò kü thuËt an toµn-vÖ sinh lao ®éng vÉn ch­a ho¹t ®éng hoµn chØnh nªn vÉn cßn t×nh tr¹ng hót thuèc trong giê lµm viÖc. MÆt nÒn nhµ kho, n¬i vËn chuyÓn bèc xÕp kh«ng ®­îc ph¼ng nªn khi ng­êi c«ng nh©n vËn chuyÓn b×nh khÝ sÏ t¹o ra ma s¸t nªn cã thÓ næ v× vËy rÊt nguy hiÓm. Theo quy ®Þnh th× mçi chai n¹p khÝ ®Òu ph¶i cã 2 vµnh ®Öm nh­ng phÇn lín c¸c chai ®Òu kh«ng cã vµnh ®Öm v× qua qu¸ tr×nh sö dông, vËn chuyÓn ®· lµm mÊt vµ háng. §èi víi chai chë khÝ th× quy ®Þnh th× mÆt thïng ph¶i cã tÊm ®Öm nh­ng cã mét sè xe th× kh«ng cã tÊm ®Öm. ë x­ëng s¶n xuÊt mçi m¸y ®Òu cã quy tr×nh vËn hµnh nh­ng c¸c quy tr×nh nµy ®· cò vµ ®­îc d¸n ë nh÷ng n¬i khã nh×n nªn rÊt khã kh¨n cho nh÷ng c«ng nh©n míi lµm. Ng­êi c«ng nh©n trong tæ n¹p khÝ lµm viÖc thiÕu an toµn khi hä cho chai khÝ vµo n¹p th× hä ch»ng vµi chai chung mét xÝch(theo quy ®Þnh mçi chai n¹p khÝ ®Òu ®­îc ch»ng 1 xÝch). V× khi n¹p nã rung nªn cã thÓ g©y ®æ chai khÝ vµ cã thÓ næ nªn rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng. 4.2 Mét sè ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c BHL§ trong nh÷ng n¨m tíi. 4.2.1 VÒ mÆt tæ chøc : Tæ chøc ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n ¸p dông vµo thùc tÕ cã hiÖu qu¶, ®Çu t­ n©ng cao vÒ n¨ng lùc cung nh­ thêi gian ®Ó ®¶m b¶o ®­îc trong d©y truyÒn s¶n xuÊt ®­îc an toµn. Tæ chøc c¸c cuéc thi vÒ BHL§ cho toµn c«ng ty nh»m n©ng cao nhËn thøc, tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ CBCNV ®èi víi c«ng t¸c BHL§. Ph¸t huy tèt vai trß cña m¹ng l­íi ATVSV th«ng qua viÖc phèi hîp chÆt chÏ h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ®oµn víi c«ng t¸c BHL§. KhuyÕn khÝch, ®éng viªn CBCNV tham gia c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt. 4.2.2 VÒ kü thuËt an toµn - vÖ sinh lao ®éng. Nghiªm cÊm kh«ng ®Ó chai khÝ, nguyªn vËt liÖu che ch¾n c¶n trë giao th«ng ®­êng ®i l¹i nhÊt lµ ®­êng tho¸t hiÓm hay ®èi víi cÇu dao, b¶ng ®iÖn. Trang bÞ ñng c¸ch ®iÖn, th¶m c¸ch ®iÖn, sµo c¸ch ®iÖn cho c«ng nh©n lµm viÖc ë tr¹m biÕn ¸p. KÎ l¹i b¶ng hiÖu, lµm míi quy tr×nh vËn hµnh t¹i mçi m¸y cho c«ng nh©n. Trang bÞ thªm vµnh ®Öm, tÊm ®Öm cho nh÷ng chai khÝ, xe chë chai khÝ ®· bÞ mÊt hoÆc háng. Söa ch÷a l¹i mÆt nÒn nhµ kho, n¬i bèp xÕp vËn chuyÓn chai khÝ. T¹i x­ëng n¹p khÝ cÇn cã biÖn ph¸p sö ph¹t thËt nghiªm nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m quy tr×nh, quy ph¹m an toµn ®èi víi chai n¹p khÝ nh­ : chai n¹p khÝ th× mçi chai ph¶i ch»ng mét xÝch... 4.3 Mét sè gi¶i ph¸p c¶i thiÖn §KL§, ch¨m sãc søc khoÎ NL§ t¹i c«ng ty. 4.3.1 VÒ tæ chøc : C«ng ty ®· t¨ng c­êng nghiªn cøu ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr­êng lao ®éng lµm c¬ së khao häc cho viÖc nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p y sinh häc, biÖn ph¸p kü thuËt, tæ chøc qu¶n lý, c¸c chÝnh s¸ch ®Ó c¶i thiÖn m«i tr­êng lao ®éng, BNN. Nghiªn cøu t©m sinh lý, søc khoÎ lao ®éng trong quan hÖ gi÷a ng­êi vµ m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ m«i tr­êng lao ®éng. Tæ chøc c¸c cuéc th¶o luËn nhãm nh÷ng ng­êi liªn quan t¹i n¬i lµm viÖc ®Ó c¶i thiÖn §KL§. ¸p dông c¸c ngµnh khoa häc tù ®éng ho¸, ®iÒu khiÓn cho nh÷ng kh©u kh¸ nguy hiÓm nh»m gi¶m bít lao ®«ng nÆng nhäc cho NL§. Tæ chøc c«ng viÖc : ph©n phèi nhiÖm vô, cã ng­êi thay thÕ lµm viÖc theo nhãm, lu©n phiªn nghØ ng¬i ®Ó c«ng nh©n kh«ng ph¶i lµm viÖc qu¸ søc. 4.3.2 VÒ mÆt kü thuËt an toµn vÖ sinh lao ®éng. C«ng ty ®· cã khu ®ùng ®å phÕ th¶i còng nh­ khu ®Ó xe ngay ng¾n quy cñ . C«ng ty ®· cã mét c¨ng tin nhµ ¨n trong c«ng ty ®Ó c«ng nh©n cã thÓ nghØ ng¬i khi ¨n tr­a hoÆc ¨n gi÷a ca ®­îc s¹ch sÏ ®¶m b¶o søc khoÎ, thêi gian lµm viÖc cho NL§. N­íc uèng, n¬i vÖ sinh s¹ch sÏ, gãc nghØ ng¬i, n¬i ¨n, bé cÊp cøu ®¶m b¶o vÖ sinh, an toµn. Th­êng xuyªn kiÓm tra hµm l­îng h¬i khÝ ®éc 1n¨m/lÇn, kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng. Tæ chøc kh¶o nghiÖm c¸c lo¹i m¸y hiÖn cã, thiÕt kÕ bæ sung c¬ cÊu an toµn. Tæ chøc cho c«ng nh©n ®i nghØ m¸t ®Çu n¨m, lËp quü khen th­ëng ®Ó th­ëng cho nh÷ng ®¬n vÞ, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt c«ng t¸c BHL§. Cã chÕ ®é lµm viÖc thÝch hîp, lu©n chuyÓn c«ng viÖc cho c«ng nh©n th­êng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c yÕu tè ®éc h¹i. C¸c phßng ban cã kÕ ho¹ch ®Þnh kú bè trÝ thêi gian hµng ngµy cho NL§ thùc hiÖn vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ vÖ sinh m«i tr­êng, tr¸nh hiÖn t­îng bôi bÈn, dÇu mì. KÕt LuËn Chung Trªn ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ BHL§ mµ c«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp ®· thùc hiÖn trong thêi gian qua vµ ®Ò ra mét sè ph­¬ng h­íng trong c«ng t¸c BHL§ s¾p tíi cña c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp vµ nh÷ng thµnh tÝch to lín cña m×nh ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua ®Ó tiÕn b­íc tiÕn vµo giai ®o¹n míi víi khÝ thÕ vµ niÒm tin r»ng sÏ thùc hiÖn ®­îc thµnh c«ng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra cho thêi gian tíi trong lao ®éng s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c BHL§, v× ®©y lµ sù nghiÖp ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ NL§ gãp phÇn b¶o vÖ nguån nh©n lùc cho sù nghiÖp ph¸t triÓn bÒ v÷ng cña ®Êt n­íc. ThÊy ®­îc tÇm quan träng vµ ý nghÜa lín lao ®ã nªn hµng n¨m c«ng ty ®Òu cã kÕ ho¹ch cô thÓ vµ triÓn khai thùc hiÖn mét c¸ch cã hÖ thèng tõ trªn xuèng vÒ c«ng t¸c BHL§. Tõ thùc tÕ trªn mµ c«ng nh©n trong c«ng ty ®­îc c¶i thiÖn §KL§ mét c¸ch râ rÖt. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng ty cßn mét sè h¹n chÕ, tån t¹i c¶ vÒ tæ chøc vµ kü thuËt an toµn – vÖ sinh lao ®éng. Qua thùc tÕ t×m hiÓu thùc tr¹ng c«ng t¸c BHL§ t¹i c«ng ty víi mong muèn häc hái thùc tÕ vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc häc ®­îc trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng §¹i häc C«ng ®oµn, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn h¬n n÷a §KL§ cña c«ng nh©n trong c«ng ty, t¹o m«i tr­êng lµm viÖc thuËn lîi vµ tiÖn nghi h¬n ®¶m b¶o AT-VSL§ cho NL§. Do thêi gian vµ tr×nh ®é kiÕn thøc cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp, viÕt b¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®­îc sù chØ dÉn, gióp ®ì cña thÇy gi¸o – TS NguyÔn §øc Träng vµ c¸c B¸c, c¸c anh chÞ trong c«ng ty cæ phÇn KhÝ C«ng NghiÖp ®Ó sau khi ra tr­êng em lµm viÖc ®­îc tèt h¬n. Mét lÇn n÷a em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi thÇy gi¸o – TS NguyÔn §øc Träng vµ c¸c B¸c, c¸c anh chÞ trong c«ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2004. Sinh Viªn NguyÔn Tr­êng Giang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác Bảo Hộ Lao Động của công ty cổ phần Khí Công Nghiệp.Doc
Luận văn liên quan