Thực trạng hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam

I. PHẦN MỞ ĐẦU KHÁI NIỆM BẢO HIỂM: Bảo hiểm là một sự thoả thuận hợp pháp thông qua đó một cá nhân hay tổ chức (người tham gia bảo hiểm) chấp nhận đóng góp một khoản tiền nhất định (phí bảo hiểm) cho một tổ chức khác (người bảo hiểm) để đổi lấy những cam kết về những khoản bồi thường hoặc chi trả khi có sự kiện quy định trong hợp đồng xảy ra. Bảo hiểm ngày nay được thực hiện dưới hình thức hợp đồng. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận có tính chất ràng buộc pháp lý được lập bằng văn bản, thông qua đó người tham gia bảo hiểm cam kết nộp phí bảo hiểm để người được bảo hiểm hoặc một người thứ ba (người được hưởng quyền lợi bảo hiểm) được nhận số tiền chi trả hay bồi thường từ công ty bảo hiểm khi phát sinh các sự kiện được bảo hiểm theo quy định người hợp đồng. TÍNH CẦN THIẾT CỦA CÁC DỊCH VỤ BẢO HIỂM: +CƠ SỞ LÝ LUẬN: Các dịch vụ bảo hiểm ra đời là một hệ quả tất yếu của nhu cầu được bảo hiểm của dân chúng. Nhu cầu bảo hiểm là nguyện vọng của con người muốn cuộc sống của chính bản thân mình, của những cá nhân trong tổ chức mình, gia đình mình trong tương lai được đảm bảo. Theo thang bậc nhu cầu của Maslow, nhu cầu bảo hiểm không phải là nhu cầu căn bản nhất của con người nhưng là nhu cầu kề cận với nhu cầu cơ bản của con người. Nhu cầu bảo hiểm là một nhu cầu đặc biệt mà đôi khi người ta lầm tưởng quyết định mua bảo hiểm là một quyết định tiêu dùng, nhưng quyết định mua bảo hiểm chính là một quyết định tiết kiệm. Cả J.M Keynes và I. Fisher cũng đều khẳng định rằng thu nhập là nhân tố quyết định của tiêu dùng và tiết kiệm. Người ta sẽ tiết kiệm nhiều hơn khi có thu nhập cao hơn. Chính vì vậy con người ngày càng có nhiều nhu cầu được bảo hiểm. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của các dịch vụ bảo hiểm là một tất yếu. +CƠ SỞ THỰC TIỄN: Tai nạn gây ra nhiều tổn thất về tài chính , tinh thần thậm chí là cả tính mạng cho chính bản thân và gia đình của những người không may gặp rủi ro. Hiện nay, trên thế giới có hơn 700000 người chết, hơn 10.000.000 người bị thương do tai nạn giao thông, thiệt hại kinh tế toàn cầu là 5000 tỷ đô la. Hiện nay nguy cơ chiến tranh và nguy cơ khủng bố, nội chiến sắc tộc ở các nước châu Phi, tranh chấp lãnh thổ giữa một số quốc gia vùng trung và nam châu Á, .vẫn luôn thường trực xảy ra, đe doạ sự an toàn của tất cả mọi người. Vẫn đang từng ngày cướp đi sinh mạng, tiền của của rất nhiều người, thiên tai như lũ lụt, bão, động đất ngày càng hoành hành dữ dội tại nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Hi Lạp . Sự ổn định cuộc sống của mỗi con người đang bị đe doạ nghiêm trọng. Trong khi đó, thu nhập của họ đang được nâng lên đáng kể, nhu cầu tiết kiệm để đảm bảo cuộc sống trong tương lai rất được chú trọng. Những năm gần đây, thị trường các lĩnh vực đầu tư khác rất bất ổn. Các thị trường chứng khoán New York , London, Paris . luôn chao đảo bởi sự kiện khủng bố ngày 11.9.2001, sự kiện phá sản của các tập đoàn Enron, bê bối tài chính của Worldcom, thảm hoạ tài chính của Vivendi . Do vậy các hoạt động bảo hiểm lại là sự lựa chọn an toàn của những người tham bảo hiểm. Đó chính là những đòi hỏi khách quan cho sự ra đời,tồn tại và phát triển của các loại hình dịch vụ bảo hiểm trên thế giới. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều nguy cơ có thể ảnh hưởng tới cuộc sống ổn định của con người. Theo thống kê, năm 2000 xảy ra 22.486 vụ tai nạn, tăng 8,5% so với năm 1999. Trong đó làm chết 7500 người, tăng 12.4% so với năm trước, số người bị thương là 25.400 người, tăng 6.2%. Đặc biệt tỷ lệ tai nạn giao thông đang tăng ở mức độ báo động do số lượng các phương tiện giao thông vận hành trên các đường phố ngày càng nhiều. Tai nạn do những người điều khiển mô tô, xe máy gây ra chiếm 62,3% tổng số các vụ tai nạn, do lái xe ô tô gây ra chiếm 26,2%, còn các phương tiện còn lại gây ra khoảng 11,4%. Các hiện tượng thiên tai lũ lụt cũng xảy ra thường xuyên hơn, mức độ thiệt hại to lớn hơn, làm cho mọi người luôn luôn lo lắng cho cuộc sống của bản thân họ, của gia đình họ và của cả những người xung quanh. Chính nhu cầu được bảo hiểm của con người là cơ sở cho sự ra đời của bảo hiểm. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Trong bài viết này em đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản sau: Phương pháp phân tích: Dựa vào các bài báo sưu tầm được, em phân tích để thấy được các tính chất đặc điểm riêng có của bảo hiểm. Phương pháp tổng hợp: toàn bộ nội dung bài viết này được tổng hợp từ nhiều bài báo chuyên ngành nhỏ lẻ, nội dung rời rạc. Phương pháp thống kê: nhờ có phương pháp thống kê, em có thể tổng kết được các số liệu về các ngành bảo hiểm trong hệ thống bảo hiểm Việt Nam. Ngoài ra, em còn sử dụng thêm các phương pháp khác: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp mô hình hóa NỘI DUNG: Đề án bao gồm các nội dung sau: Chương 1: Lý luận chung. Chương 2: Thực trạng bảo hiểm Việt Nam. Chương 3: Giải pháp.

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3234 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. PhÇn më ®Çu Kh¸i niÖm b¶o hiÓm: B¶o hiÓm lµ mét sù tho¶ thuËn hîp ph¸p th«ng qua ®ã mét c¸ nh©n hay tæ chøc (ng­êi tham gia b¶o hiÓm) chÊp nhËn ®ãng gãp mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh (phÝ b¶o hiÓm) cho mét tæ chøc kh¸c (ng­êi b¶o hiÓm) ®Ó ®æi lÊy nh÷ng cam kÕt vÒ nh÷ng kho¶n båi th­êng hoÆc chi tr¶ khi cã sù kiÖn quy ®Þnh trong hîp ®ång x¶y ra. B¶o hiÓm ngµy nay ®­îc thùc hiÖn d­íi h×nh thøc hîp ®ång. Hîp ®ång b¶o hiÓm lµ sù tho¶ thuËn cã tÝnh chÊt rµng buéc ph¸p lý ®­îc lËp b»ng v¨n b¶n, th«ng qua ®ã ng­êi tham gia b¶o hiÓm cam kÕt nép phÝ b¶o hiÓm ®Ó ng­êi ®­îc b¶o hiÓm hoÆc mét ng­êi thø ba (ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm) ®­îc nhËn sè tiÒn chi tr¶ hay båi th­êng tõ c«ng ty b¶o hiÓm khi ph¸t sinh c¸c sù kiÖn ®­îc b¶o hiÓm theo quy ®Þnh ng­êi hîp ®ång. TÝnh cÇn thiÕt cña c¸c dÞch vô b¶o hiÓm: +c¬ së lý luËn: C¸c dÞch vô b¶o hiÓm ra ®êi lµ mét hÖ qu¶ tÊt yÕu cña nhu cÇu ®­îc b¶o hiÓm cña d©n chóng. Nhu cÇu b¶o hiÓm lµ nguyÖn väng cña con ng­êi muèn cuéc sèng cña chÝnh b¶n th©n m×nh, cña nh÷ng c¸ nh©n trong tæ chøc m×nh, gia ®×nh m×nh trong t­¬ng lai ®­îc ®¶m b¶o. Theo thang bËc nhu cÇu cña Maslow, nhu cÇu b¶o hiÓm kh«ng ph¶i lµ nhu cÇu c¨n b¶n nhÊt cña con ng­êi nh­ng lµ nhu cÇu kÒ cËn víi nhu cÇu c¬ b¶n cña con ng­êi. Nhu cÇu b¶o hiÓm lµ mét nhu cÇu ®Æc biÖt mµ ®«i khi ng­êi ta lÇm t­ëng quyÕt ®Þnh mua b¶o hiÓm lµ mét quyÕt ®Þnh tiªu dïng, nh­ng quyÕt ®Þnh mua b¶o hiÓm chÝnh lµ mét quyÕt ®Þnh tiÕt kiÖm. C¶ J.M Keynes vµ I. Fisher còng ®Òu kh¼ng ®Þnh r»ng thu nhËp lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cña tiªu dïng vµ tiÕt kiÖm. Ng­êi ta sÏ tiÕt kiÖm nhiÒu h¬n khi cã thu nhËp cao h¬n. ChÝnh v× vËy con ng­êi ngµy cµng cã nhiÒu nhu cÇu ®­îc b¶o hiÓm. Sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c dÞch vô b¶o hiÓm lµ mét tÊt yÕu. +C¬ së thùc tiÔn: Tai n¹n g©y ra nhiÒu tæn thÊt vÒ tµi chÝnh, tinh thÇn thËm chÝ lµ c¶ tÝnh m¹ng cho chÝnh b¶n th©n vµ gia ®×nh cña nh÷ng ng­êi kh«ng may gÆp rñi ro. HiÖn nay, trªn thÕ giíi cã h¬n 700000 ng­êi chÕt, h¬n 10.000.000 ng­êi bÞ th­¬ng do tai n¹n giao th«ng, thiÖt h¹i kinh tÕ toµn cÇu lµ 5000 tû ®« la. HiÖn nay nguy c¬ chiÕn tranh vµ nguy c¬ khñng bè, néi chiÕn s¾c téc ë c¸c n­íc ch©u Phi, tranh chÊp l·nh thæ gi÷a mét sè quèc gia vïng trung vµ nam ch©u ¸,...vÉn lu«n th­êng trùc x¶y ra, ®e do¹ sù an toµn cña tÊt c¶ mäi ng­êi. VÉn ®ang tõng ngµy c­íp ®i sinh m¹ng, tiÒn cña cña rÊt nhiÒu ng­êi, thiªn tai nh­ lò lôt, b·o, ®éng ®Êt ngµy cµng hoµnh hµnh d÷ déi t¹i nhiÒu n­íc nh­ Trung Quèc, Ên §é, Hi L¹p... Sù æn ®Þnh cuéc sèng cña mçi con ng­êi ®ang bÞ ®e do¹ nghiªm träng. Trong khi ®ã, thu nhËp cña hä ®ang ®­îc n©ng lªn ®¸ng kÓ, nhu cÇu tiÕt kiÖm ®Ó ®¶m b¶o cuéc sèng trong t­¬ng lai rÊt ®­îc chó träng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ tr­êng c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ kh¸c rÊt bÊt æn. C¸c thÞ tr­êng chøng kho¸n New York , London, Paris... lu«n chao ®¶o bëi sù kiÖn khñng bè ngµy 11.9.2001, sù kiÖn ph¸ s¶n cña c¸c tËp ®oµn Enron, bª bèi tµi chÝnh cña Worldcom, th¶m ho¹ tµi chÝnh cña Vivendi... Do vËy c¸c ho¹t ®éng b¶o hiÓm l¹i lµ sù lùa chän an toµn cña nh÷ng ng­êi tham b¶o hiÓm. §ã chÝnh lµ nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cho sù ra ®êi,tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i h×nh dÞch vô b¶o hiÓm trªn thÕ giíi. ë ViÖt Nam còng cã rÊt nhiÒu nguy c¬ cã thÓ ¶nh h­ëng tíi cuéc sèng æn ®Þnh cña con ng­êi. Theo thèng kª, n¨m 2000 x¶y ra 22.486 vô tai n¹n, t¨ng 8,5% so víi n¨m 1999. Trong ®ã lµm chÕt 7500 ng­êi, t¨ng 12.4% so víi n¨m tr­íc, sè ng­êi bÞ th­¬ng lµ 25.400 ng­êi, t¨ng 6.2%. §Æc biÖt tû lÖ tai n¹n giao th«ng ®ang t¨ng ë møc ®é b¸o ®éng do sè l­îng c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn hµnh trªn c¸c ®­êng phè ngµy cµng nhiÒu. Tai n¹n do nh÷ng ng­êi ®iÒu khiÓn m« t«, xe m¸y g©y ra chiÕm 62,3% tæng sè c¸c vô tai n¹n, do l¸i xe « t« g©y ra chiÕm 26,2%, cßn c¸c ph­¬ng tiÖn cßn l¹i g©y ra kho¶ng 11,4%. C¸c hiÖn t­îng thiªn tai lò lôt còng x¶y ra th­êng xuyªn h¬n, møc ®é thiÖt h¹i to lín h¬n, lµm cho mäi ng­êi lu«n lu«n lo l¾ng cho cuéc sèng cña b¶n th©n hä, cña gia ®×nh hä vµ cña c¶ nh÷ng ng­êi xung quanh. ChÝnh nhu cÇu ®­îc b¶o hiÓm cña con ng­êi lµ c¬ së cho sù ra ®êi cña b¶o hiÓm. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Trong bµi viÕt nµy em ®· sö dông mét sè ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu c¬ b¶n sau: Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch: Dùa vµo c¸c bµi b¸o s­u tÇm ®­îc, em ph©n tÝch ®Ó thÊy ®­îc c¸c tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm riªng cã cña b¶o hiÓm. Ph­¬ng ph¸p tæng hîp: toµn bé néi dung bµi viÕt nµy ®­îc tæng hîp tõ nhiÒu bµi b¸o chuyªn ngµnh nhá lÎ, néi dung rêi r¹c. Ph­¬ng ph¸p thèng kª: nhê cã ph­¬ng ph¸p thèng kª, em cã thÓ tæng kÕt ®­îc c¸c sè liÖu vÒ c¸c ngµnh b¶o hiÓm trong hÖ thèng b¶o hiÓm ViÖt Nam. Ngoµi ra, em cßn sö dông thªm c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c: ph­¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, ph­¬ng ph¸p m« h×nh hãa… Néi dung: §Ò ¸n bao gåm c¸c néi dung sau: Ch­¬ng 1: Lý luËn chung. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng b¶o hiÓm ViÖt Nam. Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p. II.Néi Dung: Ch­¬ng 1: lý luËn chung 1.1. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ra ®êi cña b¶o hiÓm: H×nh thøc s¬ khai nhÊt cña b¶o hiÓm ®ã lµ h×nh thøc dù tr÷ ®Ó ®Ò phßng nh÷ng rñi ro bÊt tr¾c cã thÓ x¶y ra. Sau nµy con ng­êi nhËn thÊy dù tr÷ cã tæ chøc hoÆc dù tr÷ theo nhãm cã hiÖu qu¶ h¬n dù tr÷ c¸ nh©n. Vµo nh÷ng n¨m 2.500 TCN ë Ai CËp nh÷ng ng­êi thî ®Ïo ®¸ ®· biÕt thiÕt lËp quü ®Ó gióp ®ì n¹n nh©n cña c¸c vô tai n¹n. Khi th­¬ng nghiÖp ph¸t triÓn, c¸c th­¬ng gia, thay v× tù tÝch cãp, ng­êi ta cã thÓ vay tiÒn ®Ó ®ñ tiÒn cho mét chuyÕn hµng. Vay còng lµ mét h×nh thøc tù b¶o hiÓm khi hä cÇn nh÷ng kho¶n chi tiªu ®ét suÊt. ë Babylon (n¨m 1700 n¨m TCN) vµ ë Athen (n¨m 500 TCN) ®· xuÊt hiÖn hÖ thèng vay m­în l·i suÊt cao. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy cã thÓ dÉn tíi nh÷ng kho¶n nî chång chÊt do l·i suÊt cao. V× vËy, sau nµy ®· xuÊt hiÖn h×nh thøc gãp cæ phÇn. H×nh thøc nµy gi¶m ®­îc g¸nh nÆng tæn thÊt cho mét ng­êi v× nã ®­îc chia cho nhiÒu ng­êi cïng g¸nh chÞu. Tuy nhiªn nh÷ng ng­êi tham gia gãp cæ phÇn sÏ mÊt nhiÒu thêi gian ®Ó t×m ®èi t¸c, ph¶i dµn xÕp, tho¶ thuËn chia sÎ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi. Nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c biÖn ph¸p tù b¶o hiÓm ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho h×nh thøc b¶o hiÓm ra ®êi. Nh÷ng tho¶ thuËn b¶o hiÓm ®Çu tiªn xuÊt hiÖn g¾n liÒn víi ho¹t ®éng giao l­u, bu«n b¸n b»ng ®­êng biÓn. B¶n hîp ®ång b¶o hiÓm cæ nhÊt cßn l­u l¹i ®­îc ph¸t hµnh t¹i Genoa- Italia vµo n¨m 1347. Nh­ vËy b¶o hiÓm hµng h¶i lµ lo¹i b¶o hiÓm ®Çu tiªn, ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña b¶o hiÓm. Khi x· héi ph¸t triÓn, c¸c h×nh thøc cæ truyÒn kh«ng cßn ®¶m b¶o an toµn cho cuéc sèng c¸ nh©n vµ céng ®ång n÷a do vËy c¸c lo¹i b¶o hiÓm kh¸c ®· ra ®êi. N¨m 1667 c«ng ty b¶o hiÓm ho¶ ho¹n ®Çu tiªn ra ®êi t¹i Anh. N¨m 1762, c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Equitable lµ c«ng b¶o hiÓm nh©n thä ®Çu tiªn ra ®êi t¹i Anh. Cuèi thÕ kû 19 hµng lo¹t c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm ®· ra ®êi nh­: b¶o hiÓm « t«, b¶o hiÓm m¸y bay, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù… 1.2 nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm 1.2.1 nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ho¹t ®éng b¶o hiÓm B¶o hiÓm ho¹t ®éng theo quy luËt sè ®«ng: Quy luËt nµy gióp c¸c nhµ b¶o hiÓm ­íc tÝnh x¸c suÊt rñi ro nhËn b¶o hiÓm, nh»m gióp tÝnh phÝ vµ qu¶n lý c¸c quü dù phßng cña c«ng ty b¶o hiÓm. Nguyªn t¾c quyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm: QuyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm lµ quyÒn së h÷u, quyÒn chiÕm h÷u, quyÒn sö dông, quyÒn tµi s¶n, quyÒn vµ nghÜa vô nu«i d­ìng, cÊp d­ìng ®èi víi ®èi t­îng ®­îc b¶o hiÓm. Nguyªn t¾c trung thùc tuyÖt ®èi: Thø nhÊt, lµ ®èi víi ng­êi tham gia b¶o hiÓm: ®ã chÝnh lµ bæn phËn khai b¸o ®Çy ®ñ chÝnh x¸c tÊt c¶ c¸c yÕu tè quan träng cã liªn quan ®Ó gióp c«ng ty b¶o hiÓm gi¶m chi phÝ ®iÒu tra rñi ro. §èi víi ng­êi b¶o hiÓm: C«ng ty b¶o hiÓm cã nhiÖm vô ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn hîp ®ång b¶o hiÓm, gi¶i thÝch c¸c ®iÒu kho¶n, gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cho kh¸ch hµng. Nguyªn t¾c “nguyªn nh©n gÇn”: Nguyªn nh©n gÇn lµ nguyªn nh©n chñ ®éng h÷u hiÖu vµ chi phèi sù viÖc dÉn ®Õn tæn thÊt cho ®èi t­îng ®­îc b¶o hiÓm. C«ng ty b¶o hiÓm sÏ båi th­êng nÕu nguyªn nh©n gÇn lµ nguyªn nh©n thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm. Nguyªn t¾c båi th­êng vµ nguyªn t¾c kho¸n: Nguyªn t¾c båi th­êng: Môc ®Ých cña nguyªn t¾c båi th­êng lµ kh«i phôc t×nh tr¹ng ban ®Çu hoÆc mét phÇn theo møc ®é thiÖt h¹i cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm. Nguyªn t¾c båi th­êng chØ ¸p dông cho b¶o hiÓm thiÖt h¹i vµ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù. Nguyªn t¾c kho¸n: Ng­êi ta ¸p dông nguyªn t¾c kho¸n mµ sè tiÒn ®­îc Ên ®Þnh tr­íc trong c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm vµ t¸ch biÖt víi kh¸i niÖm båi th­êng. Nguyªn t¾c nµy ®­îc ¸p dông trong c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng­êi vµ b¶o hiÓm nh©n thä. Nguyªn t¾c thÕ quyÒn ®ßi båi hoµn: Khi rñi ro do mét bªn thø ba g©y ra vµ ph¶i g¸nh chÞu mét phÇn tæn thÊt th× c«ng ty b¶o hiÓm sÏ båi th­êng ®óng gi¸ trÞ tæn thÊt. Sau khi ®· nhËn ®ñ tiÒn båi th­êng, ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ph¶i uû quyÒn cho c«ng ty ®ßi l¹i phÇn tr¸ch nhiÖm cña bªn thø ba g©y ra. Nguyªn t¾c ®ãng gãp tæn thÊt: Nguyªn t¾c nµy quy ®Þnh khi c¸c c«ng ty cïng b¶o hiÓm cho ®èi t­îng b¶o hiÓm bÞ tæn thÊt cã nghÜa vô ®ãng gãp båi th­êng theo tû lÖ phÇn tr¨m tr¸ch nhiÖm ®· nhËn b¶o hiÓm. 1.2.2) c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm c¬ b¶n C¨n cø vµo tÝnh chÊt ho¹t ®éng, b¶o hiÓm ®­îc chia thµnh b¶o hiÓm x· héi (BHXH), b¶o hiÓm y tÕ (BHYT) vµ b¶o hiÓm th­¬ng m¹i (BHTM). a)b¶o hiÓm x· héi: BHXH lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm ®­îc thùc hiÖn kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn. BHXH lµ chÝnh s¸ch x· héi cña nhµ n­íc nh»m t¹o lËp quü tµi chÝnh tËp trung nh»m tµi trî cho ng­êi lao ®éng gÆp rñi ro. BHXH cã 5 chÕ ®é chi tr¶ sau: trî cÊp èm ®au, trî cÊp thai s¶n, trî cÊp tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, chÕ ®é h­u trÝ, chÕ ®é tö tuÊt. BHXH ®· më réng quyÒn cho ng­êi lao ®éng, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña ng­êi lao ®éng, ®ång thêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi sö dông lao ®éng, trî gióp c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi cña nhµ n­íc, ®¶m b¶o cho qu¶n lý vµ an ninh l©u dµi cña nhµ n­íc. Tuy vËy BHXH vÉn cßn nhiÒu tån t¹i: thø nhÊt, BHXH chØ ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi t­îng lµ ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã sö dông tõ 10 lao ®éng trë lªn, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. Thø hai, b¶o hiÓm chØ giíi h¹n trong 5 chÕ ®é chi tr¶ ®· kÓ trªn, vµ trong mçi chÕ ®é ®ã cßn h¹n chÕ ph¹m vi ®­îc b¶o hiÓm.. Thø ba, møc ®é chi tr¶ BHXH hiÖn nay vÉn cßn thÊp ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu mong ®îi cña ng­êi lao ®éng. Thø t­, thñ tôc chi tr¶ chÕ ®é BHXH cßn mang tÝnh quan liªu, hµnh chÝnh ... g©y khã kh¨n cho ng­êi lao ®éng. b)B¶o hiÓm y tÕ: Còng gièng nh­ b¶o BHXH, BHYT ho¹t ®éng kh«ng v× môc ®Ých kinh doanh. BHYT lµ chÝnh s¸ch x· héi do nhµ n­íc tæ chøc thùc hiÖn nh»m huy ®éng sù ®ãng gãp cña ng­êi sö dông lao ®éng, ng­êi lao ®éng, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ®Ó thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh. QuyÒn lîi ®­îc b¶o hiÓm cña BHYT ¸p dông cho 2 tr­êng hîp: kh¸m bÖnh vµ ch÷a bÖnh, ®iÒu trÞ néi tró. BHYT cã ý nghÜa to lín: nã gióp nh÷ng ng­êi tham gia b¶o hiÓm kh¾c phôc khã kh¨n, gãp phÇn gi¶m g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch nhµ n­íc, thøc hiÖn c«ng b»ng x· héi, n©ng cao tÝnh céng ®ång vµ g¾n bã mäi thµnh viªn trong x· héi. §ång thêi BHYT ®· kh¾c phôc ®­îc h¹n chÕ cña BHXH lµ: BHYT ®­îc ¸p dông cho mäi ®èi t­îng trong x· héi. Tuy nhiªn, BHYT vÉn cßn mét sè h¹n chÕ: thø nhÊt, kh¸ch hµng cßn Ýt hiÓu biÕt vÒ BHYT. Thø hai, møc ®é b¶o hiÓm cßn thÊp: b¶o hiÓm y tÕ chi tr¶ 80% chi phÝ kh¸m bÖnh, 20% cßn l¹i ng­êi bÖnh tù chi tr¶. Thø ba, thñ tôc qu¶n lý BHYT vÉn cßn r­êm rµ, g©y nhiÒu trë ng¹i cho kh¸ch hµng, chi tr¶ b¶o hiÓm kh«ng ®óng chÕ ®é, cã sù mÊt c©n ®èi gi÷a chi phÝ cho kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró vµ ch÷a bÖnh néi tró. c)B¶o hiÓm th­¬ng m¹i: BHTM ho¹t ®éng v× môc tiªu lîi nhuËn. BHTM lµ biÖn ph¸p chia nhá tæn thÊt cña mét hay mét sè Ýt ng­êi dùa vµo mét quü chung b»ng tiÒn ®­îc lËp bëi sù ®ãng gãp cña nhiÒu ng­êi th«ng qua ho¹t ®éng cña c«ng ty b¶o hiÓm. Tõ ®©y, nÒn kinh tÕ cßn cã mét nguån ®Çu t­ ®¸ng kÓ tõ quü cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. BHTM ®­îc chia thµnh hai lo¹i: b¶o hiÓm nh©n thä (BHNT) vµ b¶o hiÓm phi nh©n thä(BHPNT): *) b¶o hiÓm nh©n thä: lµ lo¹i b¶o hiÓm qua ®ã c«ng ty b¶o hiÓm cam kÕt sÏ tr¶ mét sè tiÒn tho¶ thuËn khi cã sù kiÖn quy ®Þnh x¶y ra liªn quan ®Õn tÝnh m¹ng vµ søc khoÎ cña con ng­êi. BHNT chi tr¶ trong c¸c tr­êng hîp sau: chi tr¶ cho ng­êi thõa h­ëng trong tr­êng hîp ng­êi ®­îc b¶o hiÓm kh«ng may qua ®êi, chi tr¶ cho ng­êi b¶o ®­îc b¶o hiÓm khi hÕt h¹n hîp ®ång, chi tr¶ cho ng­êi b¶o hiÓm khi hä bÞ th­¬ng tËt. PhÝ cña mét hîp ®ång BHNT th­êng c¨n cø vµo: tû lÖ tö vong, l·i suÊt kü thuËt (lµ nh÷ng gi¶ ®Þnh vÒ sè l·i mµ c«ng ty b¶o hiÓm thu ®­îc nhê ®Çu t­ kho¶n phÝ t¹m thêi nhµn rçi vµo c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ kh¸c), c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty *) b¶o hiÓm phi nh©n thä: BHPNT lµ c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm th­¬ng m¹i kh¸c kh«ng ph¶i lµ BHNT. BHPNT ®­îc chia thµnh ba lo¹i h×nh c¬ b¶n sau:B¶o hiÓm tµi s¶n, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù vµ b¶o hiÓm con ng­êi. Ngoµi c¸c ®Æc tr­ng gièng nh­ BHTM nãi chung (xem 1.2.2), BHPNT cßn cã c¸c ®Æc tr­ng chñ yÕu sau:Ho¹t ®éng BHPNT lµ mét hîp ®ång cã thêi h¹n ng¾n: th­êng lµ mét n¨m hoÆc ng¾n h¬n. BHPNT chØ båi th­êng vµ chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm khi cã rñi ro ®­îc b¶o hiÓm x¶y ra. Ch­¬ng 2: thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¶o hiÓm ë ViÖt Nam 2.1 thùc tr¹ng ngµnh b¶o hiÓm XHVN: 2.1.1) nguån thu: BHXH ViÖt nam lµ mét quü BHXH ®­îc qu¶n lý thèng nhÊt vµ sö dông ®Ó chi tr¶ 5 chÕ ®é BHXH (xem phÇn 1.2.4). Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, BHXH ViÖt Nam ®· tõng thùc hiÖn c¶ theo 2 m« h×nh: nhµ n­íc thùc hiÖn toµn bé (bao cÊp) vµ nhµ n­íc tæ chøc cã sù tham gia cña giíi chñ vµ giíi. Theo nghÞ ®Þnh 12/CP ngµy 26/1/1995 cña chÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh ®iÒu lÖ quy ®Þnh: ®èi t­îng tham gia BHXH ®­îc më réng cho c¶ nh÷ng ng­êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã sö dông tõ 10 lao ®éng trë lªn. Còng theo quy ®Þnh nµy, quü BHXH ®­îc h×nh thµnh tõ: sù ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éng 5% tiÒn l­¬ng, ng­êi sö dông lao ®éng 15% quü l­¬ng. Sè d­ BHXH n¨m 2002 lµ 25.000 tû ®ång. Sè ng­êi tham gia BHXH n¨m 2002 lµ 4,8 triÖu ng­êi. Ngoµi ra, BHXH cßn cã nguån thu tõ lîi nhuËn ®Çu t­. L·i thu tõ ®Çu t­ cña quü BHXH n¨m 2002 lµ 1.100 tû ®ång. 2.1.2)Chi: Tõ nguån thu nãi trªn quü BHXH ViÖt Nam ®· sö dông ®Ó chi tr¶ c¸c lo¹i chi phÝ. Sè ng­êi ®­îc h­ëng chÕ ®é BHXH n¨m 2002 kho¶ng 190.950 ng­êi. §ã lµ chi tr¶ cho c¸c ®èi t­îng ®­îc h­ëng BHXH tõ sau 1/1/1995, v× nh÷ng ®èi t­îngvÒ h­u. Trong nhiÒu n¨m gÇn ®©y, BHXH ViÖt Nam ®· cè g¾ng tù c©n ®èi thu chi ®Ó gi¶m nguån trî cÊp tõ Ng©n s¸ch nhµ n­íc. Tuy vËy, tõ n¨m 2002, hµng n¨m quü BHXH thu kh«ng ®ñ chi, ph¶i dïng quü BHXH tån tÝch cña nh÷ng n¨m tr­íc ®Ó chi tiªu. Dù b¸o ®Õn kho¶n n¨m 2035 th× quü BHXH sÏ hÕt kh¶ n¨ng chi tr¶. HiÖn nay, BHXH cßn ®ang nç lùc ®ãng gãp vai trß trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng ë ViÖt Nam. Bëi v× quü BHXH ®ãng gãp ®­îc sö dông ®Ó chi tr¶ 5 chÕ ®é(xem 1.2.3.a) trong ®ã cã chÕ ®é h­u trÝ vµ tö tuÊt. N©ng cao møc sèng cña nh÷ng ng­êi lao ®éng ®· th«i lao ®éng th× BHXH lµ mét môc tiªu träng yÕu. Bªn c¹nh tÊt c¶ nh÷ng vai trß quan träng trªn ®©y, BHXH vÉn cßn tån t¹i rÊt nhiÒu h¹n chÕ: h¹n chÕ trong quy chÕ qu¶n lý thu BHXH, h¹n chÕ ë quy chÕ qu¶n lý chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH, h¹n chÕ vÒ quy chÕ b¶o toµn vµ t¨ng tr­ëng quü, h¹n chÕ trong quy chÕ c©n ®èi quü. 2.2) thùc tr¹ng ngµnh bHYT: Qua ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ 10 n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHYT(1992-2002) chóng ta cã thÓ ®­a ra mét sè nhËn xÐt kh¸i qu¸t sau: · Sè ng­êi tham gia b¶o hiÓm tuy cã xu h­íng t¨ng nhanh: ChÝnh s¸ch B¶o hiÓm y tÕ (BHYT) sau gÇn 10 n¨m triÓn khai thùc hiÖn ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt quan träng . Sè ng­êi tham gia BHYT t¨ng nhanh tõng n¨m, tÝnh ®Õn thêi ®iÓm n¨m 2002 ®· cã 12,7 triÖu ng­êi tham gia b¶o hiÓm y tÕ ,chiÕm 16% d©n sè trong c¶ n­íc. Ngoµi khu vùc BHYT b¾t buéc, cßn cã trªn 4,2 triÖu ng­êi ®ang tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh BHYT x· héi tù nguyÖn · sö dông quü BHYT NhiÒu n¨m qua, nguån thu BHYT ®· gÇn b»ng 1/3 Ng©n S¸ch Nhµ n­íc dµnh cho ngµnh y tÕ vµ 50% Ng©n s¸ch dµnh cho lÜnh vùc ®iÒu trÞ. Trªn 90% bÖnh nh©n ch¹y thËn chu kú t¹i c¸c trung t©m läc m¸u lµ ng­êi cã thÎ BHYT. Hµng n¨m thanh to¸n quü BHYT cho hµng ngµn ng­êi m¾c bÖnh, víi chi phÝ tíi hµng chôc triÖu ®ång mét ng­êi. Ngoµi nh÷ng dÞch vô y tÕ thiÕt yÕu ,ng­êi cã b¶o hiÓm BHYT cßn ®­îc quü BHYT thanh to¸n chi phÝ cho c¸c dÞch vô y tÕ kü thuËt cao nh­ c¸c kü thuËt chuÈn ®o¸n h×nh ¶nh hiÖn ®¹i (siªu ©m mµu ,chôp ¶nh c¾t líp vi tÝnh CT Scaner, céng h­ëng tõ h¹t nh©n MRI...c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu trÞ chi phÝ cao (thËn nh©n t¹o ,®iÒu trÞ ung th­,mæ tim...) HÖ thèng BHYT vµ c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ®· phèi hîp ®Ó t¨ng c­êng tiÕp cËn dÞch vô y tÕ cho ng­êi tham gia BHYT, ®¶m b¶o cho bÖnh nh©n BHYT ®­îc ch¨m sãc søc khoÎ ngay t¹i y tÕ tuyÕn x·. §Õn cuèi n¨m 2002, kho¶ng 50% tr¹m y tÕ x· trong toµn quèc ®· tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh th«ng th­êng cho ng­êi cã thÎ BHYT. BHYT vµ c¸c bÖnh viÖn ë mét sè thµnh phè lín ®· triÓn khai thÝ ®iÓm c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong tiÕp nhËn vµ kh¸m bÖnh, kª ®¬n cÊp thuèc cho bÖnh nh©n BHYT. QuyÒn lîi bÖnh nh©n BHYT ngµy cµng ®­îc t¨ng c­êng vµ ®¶m b¶o h¬n. 2.3) b¶o hiÓm th­¬ng m¹i: 2.3.1 viÖc h×nh thµnh ngµnh b¶o hiÓm ë ViÖt Nam: C«ng ty b¶o hiÓm ®Çu tiªn ®­îc thµnh lËp ë ViÖt Nam lµ c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt)-tiÒn th©n cña tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam ngµy nay. B¶o ViÖt ®­îc thµnh lËp theo quy ®Þnh sè 179/CP ngµy 17/45/1964 cña chÝnh phñ vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 15/01/1965. B¶o ViÖt cã trô së chÝnh t¹i Hµ Néi vµ mét chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng. B¶o ViÖt ho¹t ®éng kh¸ thµnh c«ng trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam. 2.3.2) hÖ thèng c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ë ViÖt nam. a) c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nhµ n­íc: TÝnh ®Õn th¸ng 5/2003, ViÖt Nam cã 18 doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm: 3 doanh nghiÖp nhµ n­íc, chiÕm 75% thÞ phÇn, 5 c«ng ty cæ phÇn, 5 c«ng ty liªn doanh, 5 c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi. D­íi ®©y lµ mét sè c«ng ty ®iÓn h×nh. *) Tæng c«ng ty b¶o hiÓm B¶o ViÖt: hiÖn nay B¶o ViÖt lµ c«ng ty b¶o hiÓm lín nhÊt ViÖt nam cã chi nh¸nh vµ ®¹i lý réng kh¾p trªn c¶ n­íc. Sè vèn cña b¶o hiÓm còng rÊt lín, tÝnh riªng sè quü dù phßng b¶o hiÓm còng chiÕm trªn 2200 tû ®ång. *) c«ng ty b¶o hiÓm thµnh phè Hå ChÝ Minh (B¶o Minh) B¶o Minh ®­îc thµnh lËp theo quy ®Þnh sè 1164 TC/Q§/TCCB ngµy 28/11/1994 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 20/12/1994. B¶o Minh ®­îc thµnh lËp víi sè vèn ®¨ng ký kinh doanh lµ 40 tû ®ång. b) c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cæ phÇn: *) C«ng ty b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO): c«ng ty b¶o hiÓm Petrolimex lµ c«ng ty cæ phÇn ®Çu tiªn ho¹t ®éng trong ngµnh b¶o hiÓm ®­îc thµnh lËp ngµy 15/06/1995 víi sè vèn kinh doanh ban ®Çu lµ 55 tû ®ång. c) c¸c c«ng ty b¶o hiÓm liªn doanh: Gåm 5 c«ng ty: *) C«ng ty liªn doanh b¶o hiÓm quèc tÕ VIA: C«ng ty nµy chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 5/8/1996. VIA lµ kÕt qu¶ cña sù liªn kÕt thµnh lËp bëi 3 c«ng ty: B¶o ViÖt- ViÖt Nam, commercial union-UK vµ Tokyo Marine and Fire insurance Co.-NhËt B¶n. Vèn ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty lµ 6000.000 ®« la Mü. Trong ®ã B¶o ViÖt gãp 51% vèn, 49% cßn l¹i chia ®Òu cho c¶ hai c«ng ty n­íc ngoµi. TÝnh ®Õn n¨m 2000 thÞ phÇn b¶o hiÓm cña c«ng ty chiÕm 2%. C«ng ty VIA chØ tham gia b¶o hiÓm phi nh©n thä. *)c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n b¶o hiÓm nh©n thä B¶o Minh-CMG: §©y lµ c«ng Ty liªn doanh gi÷a tËp ®oµn CMG (óc) vµ c«ng ty b¶o hiÓm thµnh phè Hå ChÝ Minh. C«ng ty chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 12/11/1999 víi thêi h¹n ho¹t ®éng 30 n¨m. Sè vèn ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty lµ 10.000.000 USD. d) C¸c c«ng ty b¶o hiÓm 100% vèn n­íc ngoµi: *) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n BHNT Chinfon-Manulife: ®©y lµ c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi liªn doanh gi÷a tËp ®oµn Chinhfon-§µi Loan vµ tËp ®oµn Manulife-Cana®a. C«ng ty liªn doanh nµy chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 12/6/1999, cã thêi h¹n ho¹t ®éng 50 n¨m. Vèn ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty lµ 10.000.000 ®« la Mü. LÜnh vùc ho¹t ®éng lµ thÞ tr­êng BHNT. *) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n BHNT Prudential: ®©y lµ mét c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi cña Anh Quèc, chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 29/10/1999. Vèn ®¨ng ký kinh doanh 14.000.000 ®« la Mü, ho¹t ®éng trong thêi h¹n 50 n¨m. Prudential cã tèc ®é khai th¸c t­¬ng ®èi tèt, chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch ®¹i lý ®i vÒ c¸c ®Þa ph­¬ng khai th¸c vµ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. *) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n BHNT quèc tÕ Mü (AIA): lµ mét c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi cña Mü, ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 22/2/2000 víi sè vèn ®¨ng ký kinh doanh lµ 14.000.000 ®« la Mü, cã thêi h¹n ho¹t ®éng 50 n¨m. Ngoµi ra cßn mét sè c«ng ty b¶o hiÓm míi ®­îc cÊp giÊy phÐp kinh doanh nh­: c«ng ty liªn hiÖp b¶o hiÓm UIC, c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt-óc c«ng ty b¶o hiÓm dÇu khÝ, c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm B¶o B­u, c«ng ty m«i giíi b¶o hiÓm B¶o ViÖt-Inchcape, c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm B¶o Long, c«ng ty Allianz, c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi Groupama-Gan ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc b¶o hiÓm n«ng nghiÖp (cÊp cuèi n¨m 2001), c«ng ty liªn doanh b¶o hiÓm gi÷a ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam víi mét ®èi t¸c cña ¤xtraylia ®ang chê giÊy phÐp thµnh lËp… 2.3.3) m«i tr­êng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt nam. a) ViÖt Nam lµ mét thÞ tr­êng b¶o hiÓm tiÒm n¨ng: Thø nhÊt, ViÖt Nam lµ mét con sè c¸c quèc gia ®«ng d©n trªn thÕ giíi, n¨m 1999 d©n sè ViÖt Nam vµo kho¶ng 76 triÖu d©n. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña b¶o hiÓm. Thªm vµo ®ã, mçi ng­êi kh¸c nhau ë nh÷ng ®é tuæi kh¸c nhau, giíi tÝnh kh¸c nhau… l¹i cã nh÷ng nhu cÇu b¶o hiÓm kh¸c nhau nªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm sÏ kh«ng ngõng thay ®æi vµ ph¸t triÓn. Thø hai, nguån tiÒn do d©n n¾m gi÷ chiÕm 1 tû lÖ t­¬ng ®èi lín kho¶ng 6-8 tû ®« la, trong ®ã cã kho¶ng 64% lµ n¾m gi÷ d­íi d¹ng bÊt ®éng s¶n. Do ®ã nhu cÇu b¶o hiÓm tµi s¶n l¹i nhiÒu. Thø ba, n­íc ta ®ang b­íc vµo giai ®o¹n ®æi míi toµn diÖn, ®êi sèng nh©n d©n kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn, c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh ®­îc thµnh lËp. V× ®iÒu nµy nªn tµi s¶n cña con ng­êi së h÷u sÏ t¨ng lªn, c¸c nguy c¬ rñi ro ®èi víi con ng­êi vµ tµi s¶n cña hä còng t¨ng lªn. Tõ ®ã nhu cÇu b¶o hiÓm còng t¨ng. Thø t­, ViÖt Nam lµ d©n téc cã truyÒn thèng “t­¬ng th©n t­¬ng ¸i”, “l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch”. Tinh thÇn t­¬ng th©n t­¬ng ¸i còng chÝnh lµ néi dung cña b¶o hiÓm, v× vËy nÐt v¨n ho¸ ViÖt Nam chÝnh lµ mét thuËn lîi cña b¶o hiÓm. b) b¶o hiÓm ViÖt Nam ®· cã 1 hiÖp héi riªng: C¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam thèng nhÊt thµnh lËp hiÖp héi b¶o hiÓm ViÖt Nam tõ ngµy 9/7/1999 theo quy ®Þnh cña bé tr­ëng. HiÖp héi cã 13 c«ng ty thµnh viªn gåm 7 c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam, 3 c«ng ty liªn doanh, 3 c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi. HiÖp héi b¶o hiÓm thùc hiÖn chøc n¨ng cÇu nèi gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm, thùc hiÖn quy chÕ tù qu¶n, duy tr× m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ thóc ®Èy hîp t¸c trong kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm. c) B¶o hiÓm ViÖt Nam ®· cã hµnh lang ph¸p lý riªng: Nhµ n­íc ViÖt Nam ®· cã c¸c th«ng t­ h­íng dÉn thi hµnh luËt kinh doanh b¶o hiÓm b¶o vÖ lîi Ých cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, ng­êi kinh doanh b¶o hiÓm vµ c«ng chóng. Mét sè c¸c luËt vµ v¨n b¶n d­íi luËt vÒ kinh doanh c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm cã thÓ ®­îc kÓ ®Õn lµ: LuËt d©n sù ngµy 9/11/1995 liªn quan ®Õn hîp ®ång b¶o hiÓm ( môc 11, ch­¬ng 2 tõ ®iÒu 271 ®Õn ®iÒu 584). LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12/11/1996 (bæ sung, söa ®æi ngµy 9/6/2000) liªn quan ®Õn doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi b¶o hiÓm tµi s¶n vµ tr¸ch nhiÖm víi c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ViÖt Nam ( ®iÒu 28 ch­¬ng 4) Ngoµi ra cßn cã c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c nh­ nghÞ ®Þnh sè 72/1998/N§-CP, nghÞ ®Þnh sè 92/1998/N§-CP, th«ng t­ sè 71/2001/TT-BTC, th«ng t­ sè 72/2002/TT-BTC … §ã chÝnh lµ c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ë ViÖt Nam. 2.3.4) ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm: C¸c c«ng ty BHTM lµ c¸c c«ng ty tµi chÝnh phi ng©n hµng, do vËy nghiªn cøu ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty nµy chÝnh lµ nghiªn cøu ho¹t ®éng thu chi ng©n quü cña chóng. a) ë nghiÖp vô thu: phÇn lín nguån thu cña c¸c c«ng ty BHTM ®­îc h×nh thµnh tõ thu phÝ b¶o hiÓm, vµ mét phÇn tõ lîi nhuËn tõ ®Çu t­. *) LÜnh vùc BHNT: Trªn thÞ tr­êng BHNT cã sù ®ua tranh s«i ®éng cña 5 c«ng ty lín ®ã lµ: c«ng ty b¶o hiÓm B¶o ViÖt, Manulife, Prudential, B¶o Minh-CMG vµ AIA. Doanh thu phÝ b¶o hiÓm cña c¸c c«ng ty BHNT ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. N¨m 2001 ®¹t 2.775 tû ®ång chiÕm 55% phÝ b¶o hiÓm toµn thÞ tr­êng, ®¹t 0.55% GDP, n¨m 2002 ®¹t kho¶ng 4.500 tû ®ång, n¨m 2001 t¨ng tr­ëng115.6% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 t¨ng tr­ëng 67,6% so víi n¨m 2001. Nh­ vËy, doanh thu phÝ BHNT chiÕm 58,6% tæng doanh thu phÝ toµn thÞ tr­êng, ®¹t gÇn 1% GDP, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 ®¹t 2% GDP. Theo ®¸nh gi¸, doanh thu phÝ BHNT cã kh¶ n¨ng ®¹t 18.000 tû ®ång vµo n¨m 2007. NÕu tÝnh theo sè hîp ®ång BHNT th× c¸c con sè còng ph¶n ¸nh tèc ®é t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi nhanh trong n¨m 2001 chØ cã kho¶ng 387.500 hîp ®ång BHNT ®­îc ký kÕt vµ duy tr× th× tÝnh ®Õn ngµy cuèi 2002 trªn toµn thÞ tr­êng cã kho¶ng 2.346.700 hîp ®ång BHNT ®ang cã hiÖu lùc, ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng 19,41%.. Riªng c«ng ty BHNT 100% vèn n­íc ngoµi Prudential ®· ®¹t ®­îc 1000000 hîp ®ång vµo cuèi th¸ng 12 n¨m 2002. B×nh qu©n cø 25 ng­êi d©n l¹i cã 1 hîp ®ång BHNT. Tuy nhiªn nh÷ng con sè ®¹t ®­îc vÉn cßn lµ kh¸ khiªm tèn ®èi víi mét thÞ tr­êng BHNT ®Çy tiÒm n¨ng nh­ ViÖt Nam. *)LÜnh vùc BHPNT: Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña BHPNT phô thuéc nhiÒu vµo c¸c yÕu tè kh¸ch quan: ®ã lµ tû lÖ rñi ro vµ møc ®é khèc liÖt cña nã. N¨m 2002, tæng doanh thu ­íc ®¹t 3.180 tû ®ång. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña ngµnh b¶o hiÓm ViÖt Nam ng­êi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ theo thÞ phÇn ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. Trong n¨m 2002, trËt tù cña c¸c c«ng ty trªn thÞ tr­êng ®· cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ. Nhãm thø nhÊt gåm 4 c«ng ty b¶o hiÓm ®øng ®Çu vÒ thÞ phÇn, nãi chung kh«ng cã sù thay ®æi vÒ vÞ trÝ nh­ng thÞ phÇn cña B¶o ViÖt ®· gi¶m kho¶ng 9,5%, thÞ phÇn cña PVIC t¨ng 7%. Nhãm 2 gåm 3 c«ng ty b¶o hiÓm tiÕp theo. Trong nhãm nµy ®· cã sù thay ®æi vÞ trÝ Allianz ®· bøt ph¸ vÞ trÝ tõ thø 7 lªn thø 5, ®Èy PTI vµ UIC xuèng thø 6 vµ thø 7. ThÞ phÇn cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam trong n¨m 2002 ®­îc thÓ hiÖn trong biÓu ®å sau: ThÞ phÇn cña c¸c c«ng ty BHNT n¨m 2002 ThÞ phÇn cña c¸c c«ng ty BHPNT n¨m 2002 Ngoµi nguån thu tõ phÝ b¶o hiÓm c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cßn cã thÓ thu tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­. Tû suÊt lîi nhuËn ë thÞ tr­êng ViÖt Nam thÊp, nh­ng víi sè l­îng vèn nhµn rçi t­¬ng ®èi lín, nªn lîi nhuËn thu tõ ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm còng t­¬ng ®èi lín. b)Sö dông vèn: C¸c c«ng ty b¶o hiÓm huy ®éng vèn b»ng c¸c b¸n c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm vµ ph¶i thùc hiÖn thanh to¸n cho nh÷ng ng­êi ®­îc b¶o hiÓm khi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong hîp ®ång x¶y ra. V× vËy viÖc sö dông vèn cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm t­¬ng ®èi ®a d¹ng vµ phøc t¹p: *) NghiÖp vô chi tr¶ b¶o hiÓm: ®Ó t¹o ®­îc ch÷ tÝn trong kinh doanh b¶o hiÓm viÖc chi tr¶ b¶o hiÓm ®óng chÕ ®é, ®óng thêi h¹n lu«n lµ yÕu tè hµng ®Çu. §èi víi c¸c c«ng ty BHNT viÖc chi tr¶ cã tÝnh chÊt dµi h¹n vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, ngo¹i trõ 1 sè rñi ro ph¸t sinh. Trong n¨m 2002 ®· cã nhiÒu hîp ®ång BHNT ®¸o h¹n céng víi nh÷ng rñi ro ®èi víi kh¸ch hµng, tæng sè tiÒn chi tr¶ cña c¸c c«ng ty BHNT B¶o ViÖt lµ 150 tû ®ång. §èi víi lÜnh vùc BHPNT, viÖc chi tr¶ diÔn ra kh¸ th­êng xuyªn vµ kh«ng æn ®Þnh. T×nh h×nh tæn thÊt x¶y ra trong n¨m 2002 kh«ng cã biÕn ®éng lín so víi n¨m 2001, tæng sè tiÒn båi th­êng c¶ n¨m 2002 kho¶ng 1.200 tû ®ång, chiÕm 37% tæng doanh thu phÝ b¶o hiÓm. *) NghiÖp vô ®Çu t­: C¸c c«ng ty b¶o hiÓm lµ 1 kªnh huy ®éng vèn kh«ng thÓ thiÕu cña nÒn kinh tÕ vµ hiÖn ®ang ®­îc khai th¸c mét c¸ch hiÖu qu¶ ë nhiÒu n­íc. Tæng kÕt n¨m 2002 cho thÊy c¬ cÊu ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸ ®a d¹ng vµ ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c ®Çu t­ lµ: ®¶m b¶o an toµn cho quü dù phßng, danh môc ®Çu t­ cã kh¶ n¨ng sinh lêi, c«ng cô ®Çu t­ ph¶i cã kh¶ n¨ng thanh kho¶n cao. Danh môc ®Çu t­ cho thÊy t¹i ViÖt Nam mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm rÊt g¾n bã v× cã ®Õn 52,9% sè vèn nhµn rçi cña c¸c c«ng ty ®­îc göi t¹i c¸c ng©n hµng. C¸c kho¶n môc ®Çu t­ kh¸c lµ: gãp vèn liªn doanh: 7.2%, ®Çu t­ bÊt ®éng s¶n 6.8%, cho vay trùc tiÕp 4.7%, ®Çu t­ tr¸i phiÕu 29.2%. Cïng víi B¶o ViÖt, sù tham gia ®Çu t­ trë l¹i nÒn kinh tÕ cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc sím h×nh thµnh thÞ tr­êng vèn ë ViÖt Nam. Tèc ®é t¨ng tr­ëng vèn ®Çu t­ trë l¹i nÒn kinh tÕ cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸ nhanh, trong giai ®o¹n tõ 1996-2002 kho¶ng 125,3%/ n¨m lµm cho thÞ tr­êng vèn thªm s«i ®éng: Tèc ®é t¨ng vèn ®Çu t­ trë l¹i nÒn kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm(%) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 9.6491 45.578 67.834 64.012 65.775 512.1 112.16 Ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh ®· t¹o nªn phÇn lín lîi nhuËn cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ trë thµnh x­¬ng sèng n©ng ®ì cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm. N¨m 2002, B¶o ViÖt tham gia ®Çu t­ vµo dù ¸n nhµ m¸y xi m¨ng Th¨ng Long t¹i Hoµnh Bå, Qu¶ng Ninh víi tæng sè vèn ®Çu t­ xÊp xØ 350 triÖu USD víi t­ c¸ch lµ cæ ®«ng s¸ng lËp gãp 30% vèn chñ së h÷u. Ngoµi ra cã thÓ kÓ tíi mét sè ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh¸c nh­ gãp vèn vµo quü hç trî ®Çu t­ quèc gia, ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn ¸ ch©u, khu vui ch¬i gi¶i trÝ d­íi n­íc Hå T©y. HiÖn nay, tæng nguån dù phßng cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä cã thÓ ®Çu t­ 6000 tû ®ång. §¸nh gi¸ mét c¸ch tæng quan, BHTM ViÖt Nam trong n¨m 2002 cã møc t¨ng tr­ëng kho¶ng 48,5%. N¨m 2003, møc t¨ng BHNT dù kiÕn kho¶ng 50%, møc t¨ng chung cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam dù kiÕn ë møc 38% so víi tæng phÝ víi tæng phÝ b¶o hiÓm trªn 10.590 tû ®ång (b¨ng 1,8% GDP n¨m 2003). 2.3.5) nh÷ng tån t¹i cña b¶o hiÓm th­¬ng m¹i Bªn c¹nh nh÷ng tiÕn bé cña ngµnh b¶o hiÓm ViÖt Nam, chóng ta cßn cã thÓ nhËn thÊy nh÷ng tån t¹i cña b¶o hiÓm ViÖt Nam. Thø nhÊt, thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam míi b¾t ®Çu ®­îc khai th¸c, tû lÖ doanh thu phÝ chiÕm tû träng trong GDP cßn thÊp, sè ng­êi tham gia b¶o hiÓm cßn Ýt. Sè phÝ BHNT chØ chiÕm 1% GDP n¨m 2002 (rÊt nhá so víi 4-5% GDP cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ 13-15% GDP ë c¸c n­íc ph¸t triÓn). Tû lÖ ng­êi tham gia BHNT míi lµ 3% (trong khi ë NhËt B¶n tû lÖ nµy lµ 100%). PhÇn ®«ng d©n chóng ch­a hiÓu râ vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm. C¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm cßn ë d¹ng s¬ khai, mét sè s¶n phÈm b¶o hiÓm míi ®ang ë giai ®o¹n thÝ ®iÓm, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ vµ d©n c­. Thø hai, thÞ tr­êng b¶o hiÓm mÆc dï ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao nh­ng l¹i kh«ng chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè hiÖu qña vµ bÒn v÷ng. §iÒu ®ã thÓ hiÖn ë chç: nhiÒu s¶n phÈm mang tÝnh tiÕt kiÖm cao, ®­îc tÝnh phÝ víi l·i suÊt kü thuËt cao trong khi l·i suÊt ®Çu t­ thùc tÕ cã thÓ thÊp h¬n l·i suÊt ®· ®­a vµo tÝnh phÝ nªn cã thÓ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n trong t­¬ng lai. Thø ba, thÞ tr­êng ®Çu t­ ViÖt Nam míi ë giai ®o¹n h×nh thµnh trong cßn thiÕu c«ng cô ®Çu t­ dµi h¹n, g©y khã kh¨n cho vÊn ®Ò t¸i ®Çu t­ më réng vèn cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm dÉn ®Õn c¬ cÊu ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm cßn Ýt nhiÒu bÊt hîp ph¸p hîp lý ®em l¹i tû suÊt sinh lêi kh«ng cao, kh¶ n¨ng më réng nguån quü cßn h¹n chÕ. Thø t­, hÖ thèng ph¸p luËt ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm cßn ch­a ®ång bé, mét sè quy ®Þnh cÇn thiÕt cßn thiÕu, mét sè quy ®Þnh ch­a râ rang, ch­a t¹o ra sù linh ®éng lín nhÊt cã thÓ cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm, hiÖu lùc thùc thi c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cßn ch­a cao. Thø n¨m, nh÷ng hiÖn t­îng c¹nh tranh thiÕu lµnh m¹nh nh­ th«ng tin thÊt thiÖt, kinh doanh theo kiÓu “chép giËt”, ®¹i lý chiÕm ®o¹t, chiÕm dông phÝ b¶o hiÓm cña kh¸ch hµng, ®¹i lý v× lîi Ých cña b¶n th©n mµ t­ vÊn bÊt lîi cho kh¸ch hµng…§Æc biÖt lµ hiÖn t­îng trôc lîi b¶o hiÓm ®ang trë thµnh mét lo¹i téi ph¹m míi ë ViÖt Nam. VÝ dô nh­ khai b¶o kh«ng trung thùc khi mua b¶o hiÓm, tai n¹n råi míi mua b¶o hiÓm. C«ng ty PJC ®Çu n¨m 2003 ®ang ph¶i ®èi ®Çu víi 2 vô trôc lîi b¶o hiÓm, ®ã lµ: vô t¹i n¹n t¹i ®Ìo giã-B¾c K¹n vµ vô ®¾m tµu c¸ Nam H¶i t¹i Nam §Þnh. Hai vô viÖc nµy hiÖn ®ang ®­îc c¬ quan c«ng an lµm râ. Thø s¸u, ho¹t ®éng m«i giíi b¶o hiÓm vµ nh­îng t¸i b¶o hiÓm cßn Ýt s«i ®éng: hai c«ng ty m«i giíi b¶o hiÓm ch­a thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng cña m×nh. Trong khi c«ng ty t¸i b¶o hiÓm quèc gia Vinare míi chØ b­íc ®Çu gióp c¸c c«ng ty b¶o hiÓm gèc ®µm ph¸n vµ thu xÕp c¸c ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm trong n¨m 2002 cho c¸c ho¹t ®éng b¶o hiÓm vÒ n¨ng l­îng vµ hµng kh«ng. Ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm míi chØ chó träng thu xÕp c¸c hîp ®ång nh­îng t¸i b¶o hiÓm b¾t buéc mµ ch­a quan t©m nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng nhËn t¸i b¶o hiÓm tõ thÞ tr­êng ngoµi vÒ ViÖt Nam, vµ ch­a quan t©m ®Õn viÖc khai th¸c vµ nhËn t¸i b¶o hiÓm tù nguyÖn. Thø b¶y, tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé ®¹i lý b¶o hiÓm cßn thÊp, uy tÝn vµ tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp ch­a cao. ThËm chÝ, ë ViÖt Nam vÉn cßn tån t¹i nhiÒu c¸n bé b¶o hiÓm c©u kÕt víi ng­êi tham gia b¶o hiÓm khai t¨ng tæn thÊt, khai sai lÖch nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n ®Ó rót tiÒn tõ quü b¶o hiÓm, nhiÒu c¸n bé cßn cã th¸i ®é lµm viÖc h¸ch dÞch, s¸ch nhiÔu, g©y khã kh¨n cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm, lµm mÊt lßng tin cña nh©n d©n. Trªn ®©y míi chØ lµ mét sè vÊn ®Ò næi cém cßn tån t¹i trong hÖ thèng BHTM ViÖt Nam. §Ó kh¾c phôc c¸c yÕu kÐm nµy, cÇn ph¶i cã nh÷ng cè g¾ng tõ phÝa nhµ n­íc vµ tõ phÝa c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p cho BHTM ViÖt Nam. 3.1 nh÷ng gi¶i ph¸p tõ phÝa nhµ n­íc: 3.1.1) nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, n©ng cao tr¸ch nhiÖm c¬ quan qu¶n lý kinh doanh b¶o hiÓm: Nhµ n­íc tiÕp tôc hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p luËt cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm, t¹o ®iÒu kiÖn c¹nh tranh b×nh ®¼ng. §ång thêi tiÕn hµnh qu¶n lý gi¸m s¸t chÆt chÏ nh»m ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn æn ®Þnh n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh, n¨ng lùc kinh doanh… Trªn c¬ së c¸c luËt ®· ®Ò ra, nhµ n­íc cÇn t¨ng c­êng vµ bæ sung lùc l­îng c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. Bé phËn nµy cÇn ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c phßng ban chøc n¨ng chuyªn gi¸m s¸t vµ qu¶n lý tõng lÜnh vùc chuyªn m«n cô thÓ. 3.1.2) t¨ng c­êng n¨ng lùc cña hiÖp héi b¶o hiÓm ViÖt Nam: . Trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t, tèi thiÓu hiÖp héi ph¶i cã 10 c¸n bé chuyªn tr¸ch giái vÒ chuyªn m«n vµ ngo¹i ng÷. §Ó thu hót ®­îc nh©n tµi th× c¬ chÕ tµi chÝnh ph¶i hîp lý, tiÒn l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÖp héi tèi thiÓu ph¶i b»ng tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c¸c c«ng ty thµnh viªn. §i liÒn víi c¬ chÕ tµi chÝnh, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña hiÖp héi ph¶i ®ñ m¹nh ®Ó xö ph¹t c¸c thµnh viªn vi ph¹m. MÆt kh¸c, c¸c c«ng ty lµ héi viªn ph¶i ®­îc h­ëng mét sè ­u ®·i tõ chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ n­íc ®Ó thu hót thµnh viªn tham gia hiÖp héi, ®Èy lïi c¸c hiÖn t­îng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. 3.1.3) cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch nh»m ph¸t triÓn ngµnh hiÓm Tr­íc hÕt, ®ã lµ chÝnh lµ chÝnh s¸ch héi nhËp cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm: Nãi chung, møc ®é më cöa cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam cßn h¹n chÕ, sè l­îng doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn Ýt. ViÖc héi nhËp quèc tÕ trong lÜnh vùc b¶o hiÓm còng cã rÊt nhiÒu Ých lîi ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh b¶o hiÓm. Nhµ n­íc khi x©y dùng chÝnh s¸ch më cöa cÇn ph¶i ®¶m b¶o mét sè nguyªn t¾c nh­: më cöa ®Ó t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh nh­ng vÉn ph¶i b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm trong n­íc, gi÷ æn ®Þnh vÒ m«i tr­êng chÝnh s¸ch ®Ó t¹o niÒm tin cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­, ®Æt qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ trong lÜnh vùc b¶o hiÓm trong khu«n khæ héi nhËp tµi chÝnh quèc tÕ ViÖt Nam. Thø hai, nhµ n­íc nªn cã c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c ®¹i lý b¶o hiÓm: ViÖt Nam cÇn cã thªm nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ vµ cô thÓ h¬n vÒ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, ®µo t¹o, s¸t h¹ch, cÊp chøng chØ hµnh nghÒ ®¹i lý nh»m tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò ®¹i lý b¶o hiÓm ViÖt Nam ngang tÇm víi tiªu chuÈn khu vùc vµ thÕ giíi. Khi quy ®Þnh møc hoa hång tèi ®a ¸p dông cho toµn thÞ tr­êng, nhµ n­íc cÇn x¸c ®Þnh møc hoa hång cña c¸c nghiÖp vô sao cho ®¶m b¶o tÝnh hîp lý vµ c«ng b»ng ®ång thêi t¹o sù linh ho¹t tèi ®a cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc chi tr¶ hoa hång. Thø ba, nhµ n­íc cÇn quan t©m ®Õn l·i suÊt kü thuËt cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm: Nhµ n­íc cã thÓ ®­a ra mét møc l·i suÊt tham kh¶o ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc l·i suÊt kü thuËt thÝch hîp ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai tr¸nh tr­êng hîp l·i suÊt kü thuËt ®­a vµo qu¸ cao, dÉn tíi kh«ng c©n ®èi ®­îc thu chi trong dµi h¹n. Thø t­, nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­: C¸c chÝnh s¸ch nh­ thùc hiÖn ­u ®·i thuÕ thu nhËp tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ cña doanh b¶o hiÓm ®èi víi mét lÜnh vùc ®Çu t­ cÇn khuyÕn khÝch nh­ ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n, tham gia b¶o l·nh ph¸t hµnh vµ kinh doanh chøng kho¸n, mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ… Nhµ n­íc cã thÓ chñ tr­¬ng ph¸t hµnh thªm c¸c lo¹i tr¸i phiÕu chÝnh phñ cã kú h¹n dµi 15 n¨m, 20 n¨m, 25 n¨m…®Ó c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã nhiÒu c¬ héi lùa chän trong chiÕn l­îc ®Çu t­ dµi h¹n. 3.1.4) sö dông chÝnh s¸ch thuÕ ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng b¶o hiÓm: Ng­êi ta ®· chøng minh ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña chÝnh s¸ch thuÕ nÕu cã thÓ gi¶m thuÕ thu nhËp mét c¸ch hîp lý. Ng­êi ®Çu tiªn thùc hiÖn thµnh c«ng chñ tr­¬ng nµy lµ cè tæng thèng Mü, Kennedy. N¨m 1964, «ng thùc hiÖn gi¶m thuÕ thu nhËp . HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ngay lËp tøc ®· thÓ hiÖn sau ®ã: GDP t¨ng tõ 5,3% tõ n¨m 1964 lªn 6% vµo n¨m 1965, tû lÖ thÊt nghiÖp gi¶m tõ 5,7% n¨m 1963 xuèng 4,5% n¨m 1965. Do vËy, ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam, nhµ n­íc ta cã thÓ miÔn gi¶m mét phÇn thu nhËp ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n tham gia b¶o hiÓm nh©n thä tr­íc khi tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ c¸ nh©n. Khi miÔn gi¶m mét phÇn thu nhËp tr­íc thuÕ khi tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ sÏ t¸c ®éng m¹nh ®Õn t©m lý cña ng­êi cã thu nhËp cao. Do ®ã, nhu cÇu thùc tÕ vÒ b¶o hiÓm sÏ t¨ng, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã thªm nguån thu phÝ. Tõ ®ã sÏ t¨ng ®Çu t­ trë l¹i nÒn kinh tÕ thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn l©u dµi. Nhµ n­íc còng nªn thay ®æi c¶ thuÕ thu nhËp cña ®¹i lý b¶o hiÓm. HiÖn nay quy ®Þnh ®¸nh thuÕ 5% trªn hoa hång cña c¸c ®¹i lý dï hoa hång. ThËm chÝ mét sè ®¹i lý kh«ng ®¹t møc l­¬ng tèi thiÓu vÉn bÞ khÊu trõ 5%. Thªm vµo ®ã, ®Ó ®¹t ®­îc hoa hång, ®¹i lý b¶o hiÓm ph¶i bá ra kh¸ nhiÒu chi phÝ nh­ chi phÝ ®i l¹i, tiÕp thÞ… nªn khi x¸c ®Þnh thuÕ thu nhËp cho ®¹i lý còng ph¶i cã c¸ch x¸c ®Þnh phï hîp. 3.1.5) nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty m«i giíi. HiÖn t¹i, thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam cã 2 c«ng ty m«i giíi lµ AON-Inchinbrok vµ VIETQUOC. Song c¶ hai ®Òu ch­a thùc hiÖn tèt ®­îc chøc n¨ng t­ vÊn cho c¸c c¸ nh©n vµ nh÷ng doanh nghiÖp tham gia b¶o hiÓm. C¸c c«ng ty m«i giíi b¶o hiÓm ViÖt Nam thiªn vÒ sö dông mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng ë gãc ®é nµy, gãc ®é kh¸c ®Ó giíi thiÖu cho doanh nghiÖp b¶o hiÓm tr¶ phÝ m«i giíi cao h¬n. Do vËy, nhµ n­íc t¹o ra sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty m«i giíi, quy ®Þnh møc phÝ m«i giíi t­¬ng ®èi ngang b»ng cho c¸c c«ng ty ¸p dông. HiÖp héi b¶o hiÓm còng ph¶i tham gia qu¶n lý c¸c c«ng ty m«i giíi ®Ó c«ng ty m«i giíi lµ mét ®Þa chØ ®¸ng tin cËy cña kh¸ch hµng. 3.2) gi¶i ph¸p tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp : 3.2.1) c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô: C¸c c«ng ty b¶o hiÓm ph¶i ph¸t triÓn vµ cung cÊp dÞch vô theo h­íng cung cÊp dÞch vô tæng hîp. Tøc lµ, cung cÊp c¸c dÞch vô b¶o hiÓm kÌm theo c¸c dÞch vô kh¸c nh­ dÞch vô tµi chÝnh, dÞch vô t­ vÊn ®Çu t­, dÞch vô t­ vÊn tiªu dïng, t­ vÊn y tÕ, t­ vÊn luËt… §ång thêi, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm dÞch vô, ®­a ra nhiÒu møc phÝ b¶o hiÓm hîp lý phï hîp víi c¸c møc thu nhËp. C¸c doanh nghiÖp ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c kªnh ph©n phèi s¶n phÈm b¶o hiÓm, khi cung cÊp s¶n phÈm ph¶i lµm cho kh¸ch hµng thÊy ®­îc ý nghÜa thùc sù cña s¶n phÈm, gióp hä thÊy râ sù kh¸c nhau gi÷a b¶o hiÓm vµ c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm kh¸c nh­ tiÒn göi ng©n hµng… Doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã thÓ sö dông c¸c kªnh ph©n phèi nh­: ph©n phèi qua c¸c tæ chøc ng©n hµng, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, b¸n hµng qua internet, qua th­ trùc tiÕp… §Æc biÖt lµ sö dông c¸c ®¹i lý. §¹i lý b¶o hiÓm lµ mét nghÒ mµ thu nhËp hoµn toµn phô thuéc vµo hoa hång cña nh÷ng hîp ®ång b¸n ®­îc. C¸c c«ng ty b¶o hiÓm cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng ®¹i lý, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c ®¹i lý ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nh­: quy ®Þnh møc phÝ phï hîp, ph©n bè m¹ng l­íi c¸c ®¹i lý phï hîp, tr¸nh chång chÐo thÞ tr­êng, ®µo t¹o nghiÖp vô cho c¸c ®¹i lý… 3.2.2) c¸c doanh nghiÖp cÇn t¨ng c­êng ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé: C¸n bé b¶o hiÓm lµ ng­êi x©y dùng uy tÝn, tªn tuæi cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm v× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô, phong c¸ch phôc vô, d¹o ®øc nghÒ nghiÖp, thùc hiÖn tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé, ®¹i lý, kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh»m xo¸ bá hoµn toµn c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc nh­ ¨n chÆn tiÒn b¶o hiÓm cña kh¸ch hµng, ®ång lo· víi kh¸ch hµng ®Ó trôc lîi b¶o hiÓm, v× lîi Ých cña b¶n th©n mµ t­ vÊn bÊt lîi cho kh¸ch hµng… §Ó b¶o hiÓm cã thÓ cung cÊp cho thÞ tr­êng nh÷ng dÞch vô víi chÊt l­îng tèt, n©ng cao uy tÝn cña ngµnh. 3.2.3) c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc ®Çu t­ hîp lý, danh môc ®Çu t­ phï hîp: Mét chiÕn l­îc ®Çu t­ ®óng ®¾n sÏ cã t¸c dông lµm t¨ng kh¶ n¨ng mang l¹i lîi nhuËn cña ®ång vèn bá ra, t¨ng kh¶ n¨ng chi tr¶ cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, n©ng cao phóc lîi cho toµn x· héi. C¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng c¸c chiÕn l­îc ®Çu t­ tµi chÝnh trong mçi giai ®o¹n cho tõng lo¹i tµi s¶n ®Çu t­ trùc tiÕp, ®Çu t­ gi¸n tiÕp. §ång thêi thùc hiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t­ mét c¸ch linh ho¹t trong c¸c tµi s¶n ®Çu t­. C¸c doanh nghiÖp cÇn n©ng cao tÝnh chuyªn nghiÖp trong ho¹t ®éng ®Çu t­. C¸c doanh nghiÖp cÇn cã 1 ®éi ngò c¸n bé chuyªn nghiÖp, am hiÓu vÒ thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ ®Çu t­ tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Çu t­. Thªm vµo ®ã, c¸c doanh nghiÖp nªn thµnh lËp c¸c ®Þnh chÕ ®Çu t­ ®éc lËp d­íi h×nh thøc c«ng ty ®Çu t­ hay quü ®Çu t­ do c«ng ty b¶o hiÓm së h÷u toµn bé hay n¾m gi÷ sè cæ phÇn chi phèi hay mua cæ phÇn trong nh÷ng tæ chøc ®Çu t­ kh¸c. Trong ®Çu t­, doanh nghiÖp b¶o hiÓm còng cÇn x¸c ®Þnh râ nguån vèn ®Çu t­ c¬ cÊu l­îng tiÒn t¹m thêi cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä vµ phi nh©n thä lµ kh¸c nhau, lu«n tån t¹i 2 luång tiÒn: ng¾n h¹n (phi nh©n thä) vµ dµi h¹n (nh©n thä), cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ 2 luång tiÒn nµy ®Ó cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ ®óng thêi h¹n, tr¸nh t×nh tr¹ng sö dông lÉn lén luång tiÒn ng¾n h¹n ®Çu t­ dµi h¹n vµ ng­îc l¹i. 3.2.4) hiÖn ®¹i ho¸ trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm: C¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm cÇn nhanh chãng n¾m b¾t vµ øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¸ tr×nh khai th¸c qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh, gi¶m chi phÝ qu¶n lý, h¹ thÊp phÝ b¶o hiÓm, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, chuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi nhanh chãng cña m«i tr­êng kinh doanh míi, héi nhËp vµo tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ nÒn kinh tÕ trÝ thøc. Bëi v×, chØ b»ng c¸ch nµy c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ViÖt Nam míi cã thÓ ®øng v÷ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh nh­ hiÖn nay. 3.2.5)c¸c doanh nghiÖp cÇn t¨ng c­êng hîp t¸c gióp ®ì lÉn nhau, t¨ng c­êng mèi quan hÖ víi c¸c lÜnh vùc kh¸c. ViÖc t¨ng c­êng hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®Ó cïng ph¸t triÓn vµ khai th¸c thÞ tr­êng. Sù hîp t¸c nµy cã thÓ thùc hiÖn trªn c¸c mÆt: hîp t¸c ®µo t¹o thÞ tr­êng, phßng chèng trôc lîi b¶o hiÓm, t¹o nguån c¸n bé ®¹i lý, x©y dùng uy tÝn, h×nh ¶nh tèt ®Ñp cña ngµnh, t¹o lËp vµ duy tr× sù c¹nh tranh lµnh m¹nh trªn thÞ tr­êng…C¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm cïng hîp t¸c ph¸t triÓn. T¨ng c­êng mèi quan hÖ gi÷a b¶o hiÓm víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n: b¶o hiÓm vµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i (NHTM) ®Òu lµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh. Thùc tÕ, trªn thÕ giíi ®· chØ ra r»ng ho¹t ®éng ng©n hµng ph¸t triÓn cµng sù ph¸t triÓn cña b¶o hiÓm. ViÖc ®Çu t­ cña c¸c NHTM chØ cã thÓ cã hiÖu qu¶ vµ an toµn khi cã sù tham gia cña b¶o hiÓm. V× vËy, nhµ n­íc cã quy ®Þnh ë mét sè lÜnh vùc nh­ cho vay ®ãng tµu, mua s¾m ph­¬ng tiÖn vËn t¶i.. th× ng­êi ®i vay ph¶i mua b¶o hiÓm. §Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn mèi quan hÖ hîp t¸c nµy, cÇn ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiÒn tÖ, t¹o sù th©m nhËp s©u h¬n cña c¸c tæ chøc b¶o hiÓm vµo ho¹t ®éng ng©n hµng vµ ng­îc l¹i, më réng viÖc c¸c NHTM lµm ®¹i lý b¶o hiÓm cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm (hiÖn nay cã: NHTM cæ phÇn ¸ Ch©u lµm ®¹i lý cho Prudential) ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam míi ®­îc h×nh thµnh nh­ng sù ph¸t triÓn cña nã ®· cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ. B¶o hiÓm còng chÞu ¶nh h­ëng cña t¸c ®éng nµy. ThÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn sÏ t¹o ra cho b¶o hiÓm nh÷ng c¬ héi ®Çu t­ võa cã lîi nhuËn cao, møc ®é an toµn cao mµ vÉn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh kho¶n. Ngoµi ra cßn cÇn t¨ng c­êng mèi quan hÖ gi÷a c¸c c«ng ty b¶o hiÓm vµ c«ng ty t¸i b¶o hiÓm nh»m san sÎ bít rñi ro. III. KÕt luËn: HiÖn nay, b¶o hiÓm ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn. Xu h­íng ph¸t triÓn hiÖn nay lµ c¸c c«ng t¨ng c­êng liªn kÕt víi nhau ®Ó h×nh thµnh nh÷ng tËp ®oµn cã søc c¹nh tranh lín. B¶o hiÓm còng ngµy cµng lÊn s©n s©u vµo lÜnh vùc kinh doanh cña ng©n hµng nh­ cho vay c¸c c«ng ty, cho vay tiªu dïng, cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c… B¶o hiÓm ViÖt Nam ®· cã ®ãng gãp lín vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ kiÕn thiÕt ®Êt n­íc. Do thêi gian h¹n hÑp, tr×nh ®é cßn non kÐm nªn khi viÕt ®Ò ¸n nµy em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, phÇn bè côc cßn thiÕu c©n ®èi, cßn thiÕu sè liÖu trong c¸c lÜnh vùc b¶o hiÓm. Em mong nhËn ®­îc ý kiÕn gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o vµ c¸c thÇy c« trong bé m«n lý thuyÕt tiÒn tÖ ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò ¸n. c¸c tµi liÖu tham kh¶o 1. t¹p chÝ b¶o hiÓm 2. t¹p chÝ ng©n hµng 3. t¹p chÝ tµi chÝnh 4. thêi b¸o tµi chÝnh 5. b¸o th«ng tin tµi chÝnh 6. tËp san cña tæng c«ng ty b¶o hiÓm B¶o ViÖt Môc lôc I. PhÇn më ®Çu 1 Kh¸i niÖm b¶o hiÓm 1 tÝnh cÇn thiÕt cña c¸c dÞch vô b¶o hiÓm 1 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3 II. Néi dung 4 Ch­¬ng 1. Lý luËn chung 4 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ra ®êi cña b¶o hiÓm 4 1.2. Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm 5 1.2.1. Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ho¹t ®éng b¶o hiÓm 5 1.2.2. C¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm c¬ b¶n 6 Ch­¬ng 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¶o hiÓm ë ViÖt Nam 8 2.1. Thùc tr¹ng ngµnh b¶o hiÓm XHVN 8 2.1.1. Nguån thu 8 2.1.2. Chi 8 2.2. Thùc tr¹ng ngµnh BHYT 9 2.3. B¶o hiÓm th­¬ng m¹i 10 2.3.1. ViÖc h×nh thµnh ngµnh b¶o hiÓm ë ViÖt Nam 10 2.3.2. HÖ thèng c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ë ViÖt Nam 11 2.3.3. M«i tr­êng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam 13 2.3.4. ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm 14 2.3.5. Nh÷ng tån t¹i cña b¶o hiÓm th­¬ng m¹i 18 Ch­¬ng 3. gi¶i ph¸p cho BHTM ViÖt Nam 20 3.1. Nh÷ng gi¶i ph¸p tõ phÝa Nhµ n­íc 20 3.1.1. Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, n©ng cao tr¸ch nhiÖm c¬ quan qu¶n lý kinh doanh b¶o hiÓm 20 3.1.2. T¨ng c­êng n¨ng lùc cña hiÖp héi b¶o hiÓm ViÖt Nam 20 3.13. CÇn cã c¸c chÝnh s¸ch nh»m ph¸t triÓn ngµnh b¶o hiÓm 21 3.1.4. Sö dông chÝnh s¸ch thuÕ ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng b¶o hiÓm 22 3.1.5. Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty m«i giíi 23 3.2. Gi¶i ph¸p tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp 23 3.2.1. C¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô 23 3.2.2. C¸c doanh nghiÖp cÇn t¨ng c­êng ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé 24 3.2.3. C¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc ®Çu t­ hîp lý, danh môc ®Çu t­ phï hîp 24 3.2.4. hiÖn ®¹i ho¸ trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm 25 3.2.5. C¸c doanh nghiÖp cÇn t¨ng c­êng hîp t¸c gióp ®ì lÉn nhau, t¨ng c­êng mèi quan hÖ víi c¸c lÜnh vùc kh¸c 25 III. KÕt luËn 26 C¸c tµi liÖu tham kh¶o 26

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam.doc
Luận văn liên quan