Thực trạng ly hôn và một số giải pháp nhằm hạn chế ly hôn tại địa phương

Tổng quan tài liệu: Phần I: Kết hôn có yếu tố nước ngoài Phần II: Thực trạng ly hôn và một số giải pháp hạn chế ly hôn tại địa phương nơi thực tập tốt nghiệp Phần III: Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên Phần IV: Một số giải pháp nhằm hạn chế ly hôn Phần V: Những vấn đề còn tồn tại LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay với xu thế toàn cầu thì xã hội ngày càng phát triển và các mối quan hệ trong xã hội luôn vận động và biến đổi không ngừng. Để có một xã hội luôn tươi đẹp và phồn thịnh thì xã hội ấy phải phát triển theo định hướng của pháp luật. Như chúng ta cũng đã biết để có một xã hội tốt thì pháp luật cần phải hoàn chỉnh và phù hợp để toàn xã hội hướng tới. Mà ngành Luật Hôn nhân và gia đình là một ngành luật gắn liền với quyền nhân thân của mỗi công dân, điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình - một nhóm quan hệ phổ biến, kèm theo đó là nhiều vấn đề phức tạp như: Tài sản chung vợ chồng, quyền thừa kế, nghĩa vụ đối với con cái, . Với tính chất thiết thực và phức tạp của quan hệ hôn nhân và gia đình thì Luật Hôn nhân và gia đình ra đời và luôn được nhà nước quan tâm và sửa đổi, hoàn thiện sao cho ngày một tiến bộ và phù hợp hơn với thời đại. Năm 1959, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành Luật Hôn nhân và gia đình với những quy định dựa trên nguyên tắc tiến bộ, tự do, bình đẳng, một vợ một chồng. Đây là một mốc son lịch sử, một phát súng đầu tiên tiến công vào những quan niệm lạc hậu của chế độ trọng nam khinh nữ, hôn nhân lạc hậu và đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng một chế độ hôn nhân mới tự nguyện bình đẳng. Tiếp theo đó là sự ra đời của Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 và 2000 giúp cho Luật Hôn nhân và gia đình hoàn thiện hơn phù hợp với sự phát triển của đất nước, của con người, của thời đại. Nhìn chung Luật Hôn nhân và gia đình đã khá hoàn chỉnh quy định một cách hệ thống đầy đủ, rất gần gũi thiết thực cho cuộc sống xã hội. Tuy nhiên để pháp luật đi vào đời sống xã hội có hiệu quả đòi hỏi những nhà thực hiện chính sách xã hội, pháp luật phải có kinh nghiệm thực tế, có kiến thức pháp luật vững vàng. Được sự giới thiệu của ban giám hiệu trường Đại học Luật Hà Nội và sự giúp đỡ của Toà án tỉnh Hà Tây, được về thực tập tại TAND huyện Phú Xuyên. Được đi sâu vào thực tế công tác xét xử tại địa phương và so sánh những lý thuyết đã học với thực tế áp dụng trong đời sống xã hội, em đã có điều kiện nghiên cứu hoàn thành chuyên đề thực tập: Thực trạng ly hôn và một số giải pháp hạn chế ly hôn tại địa phương nơi thực tập . Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu do chưa có kinh nghiệm nên đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong được sự hướng dẫn từ phía nhà Trường . Em xin chân thành cảm ơn!

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 3754 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng ly hôn và một số giải pháp nhằm hạn chế ly hôn tại địa phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Ngµy nay víi xu thÕ toµn cÇu th× x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn vµ c¸c mèi quan hÖ trong x· héi lu«n vËn ®éng vµ biÕn ®æi kh«ng ngõng. §Ó cã mét x· héi lu«n t­¬i ®Ñp vµ phån thÞnh th× x· héi Êy ph¶i ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng cña ph¸p luËt. Nh­ chóng ta còng ®· biÕt ®Ó cã mét x· héi tèt th× ph¸p luËt cÇn ph¶i hoµn chØnh vµ phï hîp ®Ó toµn x· héi h­íng tíi. Mµ ngµnh LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh lµ mét ngµnh luËt g¾n liÒn víi quyÒn nh©n th©n cña mçi c«ng d©n, ®iÒu chØnh quan hÖ h«n nh©n vµ gia ®×nh - mét nhãm quan hÖ phæ biÕn, kÌm theo ®ã lµ nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p nh­: Tµi s¶n chung vî chång, quyÒn thõa kÕ, nghÜa vô ®èi víi con c¸i, ... Víi tÝnh chÊt thiÕt thùc vµ phøc t¹p cña quan hÖ h«n nh©n vµ gia ®×nh th× LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh ra ®êi vµ lu«n ®­îc nhµ n­íc quan t©m vµ söa ®æi, hoµn thiÖn sao cho ngµy mét tiÕn bé vµ phï hîp h¬n víi thêi ®¹i. N¨m 1959, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ban hµnh LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh víi nh÷ng quy ®Þnh dùa trªn nguyªn t¾c tiÕn bé, tù do, b×nh ®¼ng, mét vî mét chång. §©y lµ mét mèc son lÞch sö, mét ph¸t sóng ®Çu tiªn tiÕn c«ng vµo nh÷ng quan niÖm l¹c hËu cña chÕ ®é träng nam khinh n÷, h«n nh©n l¹c hËu vµ ®Æt nh÷ng viªn g¹ch ®Çu tiªn x©y dùng mét chÕ ®é h«n nh©n míi tù nguyÖn b×nh ®¼ng. TiÕp theo ®ã lµ sù ra ®êi cña LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 1986 vµ 2000 gióp cho LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh hoµn thiÖn h¬n phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, cña con ng­êi, cña thêi ®¹i. Nh×n chung LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh ®· kh¸ hoµn chØnh quy ®Þnh mét c¸ch hÖ thèng ®Çy ®ñ, rÊt gÇn gòi thiÕt thùc cho cuéc sèng x· héi. Tuy nhiªn ®Ó ph¸p luËt ®i vµo ®êi sèng x· héi cã hiÖu qu¶ ®ßi hái nh÷ng nhµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi, ph¸p luËt ph¶i cã kinh nghiÖm thùc tÕ, cã kiÕn thøc ph¸p luËt v÷ng vµng. §­îc sù giíi thiÖu cña ban gi¸m hiÖu tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi vµ sù gióp ®ì cña Toµ ¸n tØnh Hµ T©y, ®­îc vÒ thùc tËp t¹i TAND huyÖn Phó Xuyªn. §­îc ®i s©u vµo thùc tÕ c«ng t¸c xÐt xö t¹i ®Þa ph­¬ng vµ so s¸nh nh÷ng lý thuyÕt ®· häc víi thùc tÕ ¸p dông trong ®êi sèng x· héi, em ®· cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp: Thùc tr¹ng ly h«n vµ mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ ly h«n t¹i ®Þa ph­¬ng n¬i thùc tËp . Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu do ch­a cã kinh nghiÖm nªn ®Ò tµi cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®­îc sù h­íng dÉn tõ phÝa nhµ Tr­êng . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn : §µo ThÞ V©n Anh Lý do chän ®Ò tµi Gia ®×nh lµ tÕ bµo cña x· héi, gia ®×nh tèt th× x· héi tèt chÝnh v× vËy vÊn ®Ò nµy ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m vµ tró träng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tû lÖ ly h«n ngµy cµng t¨ng t¹o nªn sù bÊt æn vµ mÊt c©n b»ng trong x· héi. V× vËy mµ ph¸p luËt vÒ H«n nh©n vµ gia ®×nh ®· cã sù ®æi míi ®Ó phï hîp h¬n víi thùc tr¹ng trªn . §Ó nghiªn cøu s©u h¬n vÊn ®Ò nµy, chóng ta nghiªn cøu ch­¬ng vÒ Ly h«n - mét ch­¬ng ®· cã nhiÒu b­íc ®æi míi. Tõ viÖc nghiªn cøu nã mµ chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®óng ®¾n thùc tr¹ng, t×m ra nguyªn nh©n vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p nhÊt ®Þnh, cÇn thiÕt cho vÊn ®Ò Ly h«n nµy. §©y lµ mét vÊn ®Ò nãng báng mµ ph¶i dÇy c«ng nghiªn cøu. Bëi nh÷ng lý do trªn vµ ®­îc sù giíi thiÖu cña nhµ Tr­êng, sù gióp ®ì cña TAND huyÖn Phó Xuyªn, em ®· cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu vµ liªn hÖ vÒ thùc tr¹ng ly h«n t¹i ®Þa ph­¬ng do ®ã em d· lùa chän vµ dµnh nhiÒu thêi gian c«ng søc ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy . Sù lùa chän ®Ò tµi cña em cã thÓ cã nhiÒu thiÕu sãt vµ ch­a ®Çy ®ñ song ®©y lµ mét vÊn ®Ò mµ em thÊy gÇn gòi víi cuéc sèng vµ ý thøc muèn ®­îc nghiªn cøu. Em mong ®­îc sù h­íng dÉn chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em cã thªm kiÕn thøc v÷ng vµng khi t¹o lËp cuéc sèng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! PhÇn néi dung PhÇn I: KÕt h«n cã yÕu tè n­íc ngoµi . Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y víi chÝnh s¸ch : “..., hoµ b×nh, h÷u nghÞ, më réng giao l­u víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi” th× ë ViÖt Nam c¸c quan hÖ H«n nh©n vµ gia ®×nh cã yÕu tè n­íc ngoµi ngµy cµng t¨ng vµ ph¸t triÓn mét c¸ch ®a d¹ng, phøc t¹p c¶ vÒ bÒ réng lÉn chiÒu s©u. Quan hÖ H«n nh©n vµ gia ®×nh cã yÕu tè n­íc ngoµi ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 8 nh­ sau: “Quan hÖ h«n nh©n vµ gia ®×nh cã yÕu tè n­íc ngoµi lµ quan hÖ h«n nh©n vµ gia ®×nh a. Gi÷a c«ng d©n ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi; b. G÷a ng­êi n­íc ngoµi víi nhau th­êng tró t¹i ViÖt; c. Gi÷a c«ng d©n ViÖt Nam víi nhau mµ c¨n cø ®Ó x¸c lËp, thay ®æi, chÊm døt quan hÖ ®ã theo ph¸p luËt n­íc ngoµi hoÆc tµi s¶n liªn quan ®Õn quan hÖ ®ã ë n­íc ngoµi”. §èi víi kÕt h«n cã yÕu tè n­íc ngoµi th× ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 103 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 cô thÓ nh­ sau: Theo ®o¹n mét kho¶n 1 §iÒu 103 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 : “Trong viÖc kÕt h«n gi÷a c«ng d©n ViÖt Nam víi ng­êi n­íc ngoµi, mçi bªn ph¶i tu©n theo ph¸p luËt cña n­íc m×nh vÒ ®iÒu kiÖn kÕt h«n; nÕu viÖc kÕt h«n ®­îc tiÕn hµnh t¹i c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam th× ng­êi n­íc ngoµi cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña luËt nµy vÒ ®iÒu kiÖn kÕt h«n...” Theo quy ®Þnh nµy th× c«ng d©n ViÖt Nam kÕt h«n víi ng­êi n­íc ngoµi còng lu«n ph¶i tu©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ë n­íc ngoµi còng ph¶i tu©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ ®iÒu kiÖn kÕt h«n, ®iÒu kiÖn cÊm kÕt h«n (§iÒu 9, 10 LuËt H«n nh©n gia ®×nh n¨m 2000) VÝ dô : Mét nam c«ng d©n Anh kÕt h«n víi n÷ c«ng d©n ViÖt Nam. ViÖc kÕt h«n nµy ®­îc tiÕn hµnh tr­íc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam th× nam c«ng d©n Anh, ngoµi viÖc hä ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña Anh vÒ ®iÒu kiÖn kÕt h«n hä cßn ph¶i tu©n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 9,10 LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 cña ViÖt Nam. Ngoµi nh÷ng môc ®Ých kÕt h«n trong s¸ng, lµnh m¹nh th× còng cßn nhiÒu tr­êng hîp dùa vµo quy ®Þnh nµy ®Ó lµm sai tr¸i vµ sai môc ®Ých kÕt h«n . V× vËy theo luËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 còng ®· quy ®Þnh: “Nghiªm cÊm lîi dông viÖc kÕt h«n cã yÕu tè n­íc ngoµi ®Ó bu«n b¸n phô n÷, x©m ph¹m t×nh dôc ®èi víi phô n÷ hoÆc v× môc ®Ých trôc lîi kh¸c”. HiÖn nay c¸c quan hÖ h«n nh©n vµ gia ®×nh nh»m nh÷ng môc ®Ých kh¸c hoÆc lµm sai c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt x¶y ra kh«ng Ýt vµ v« cïng phøc t¹p. Hä ®· dùa vµo quan hÖ hén nh©n vµ gia ®×nh ®Ó bu«n b¸n phô n÷, x©m ph¹m th©n thÓ ng­êi phô n÷ ,... §Ó ng¨n chÆn t×nh tr¹ng trªn th× §¶ng vµ Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p cøng r¾n ®Ó h¹n chÕ vµ chÊm døt hiÖn t­îng sai tr¸i ®ã. PhÇn II: Thùc tr¹ng ly h«n vµ mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ ly h«n t¹i ®Þa ph­¬ng n¬i thùc tËp tèt nghiÖp. I. Kh¸i qu¸t chung vÒ ly h«n. Mét ngµy nªn nghÜa lµ mét quan niÖm ®Ñp ®· ¨n s©u vµo tiÒm thøc cña ng­êi Ph­¬ng §«ng. Víi quan niÖm Êy nhiÒu cÆp vî chång ®· chung sèng víi nhau h¹nh phóc trän ®êi. Nh­ng nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y do nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn m¹nh mÏ nªn sù nh×n nhËn vÊn ®Ò nµy thay ®æi m¹nh mÏ. C¸i nghÜa vî chång mçi ngµy l¹i ®­îc nh×n nhËn kh¸c ®i. Ng­êi ta b©y giê kh«ng cßn qu¸ coi träng vÊn ®Ò nµy nh­ ngµy x­a nªn khi ®Æt bót ký tªn vµo ®¬n ly h«n kh«ng cßn nÆng nÒ n÷a ®Ó gi¶i phãng cho mét trong c¸c bªn vî chång. NÕu t×nh c¶m vî chång kh«ng cßn, m©u thuÉn gia ®×nh tíi møc trÇm träng, cuéc sèng chung vî chång kh«ng thÓ duy tr× ®­îc th× gi¶i phãng cho nhau lµ ®iÒu tèt. Nh­ng ®¸ng tiÕc víi viÖc kh«ng coi träng vµ kh«ng cè g¾ng n©ng niu g×n gi÷ nghÜa vî chång mµ nhiÒu cÆp vî chång nhanh chãng ®· cã ý ®Þnh chia tay, chÊm døt mét quan hÖ vî chång khi ch­a c©n nh¾c kÜ ®· x¶y ra ®¸ng tiÕc. Do ®ã t×nh tr¹ng ly h«n ®ang ngµy cµng cã su h­íng t¨ng dÇn. Vµ qu¶ thùc ly h«n ngµy nay kh«ng cßn qu¸ khã, kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò träng ®¹i víi nhiÒu cÆp vî chång . Mçi gia ®×nh lµ mét phÇn cña x· héi, lµ mét x· héi thu nhá gia ®×nh t¸c ®éng ®Õn x· héi vµ ng­îc l¹i x· héi cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ ®Õn mçi gia ®×nh. V× vËy mµ chÝnh s¸ch x· héi thay ®æi kÐo theo mçi con ng­êi mçi gia ®×nh kh¸c ®i rÊt nhiÒu; vµ trong ly h«n do lµ biÓu hiÖn cña sù gia t¨ng c¸c vô ly h«n. Vµ chÝnh c¸c m©u thuÉn gia ®×nh , nh÷ng vô ly h«n ®· g©y ¶nh h­ëng sÊu cho x· héi. T×nh tr¹ng suy gi¶m ®¹o ®øc nÒ nÕp gia phong trong gia ®×nh ngµy cµng phæ biÕn, c¶nh nh÷ng ®øa con b¬ v¬ gi÷a cuéc ®êi khi ë bªn mÑ th× v¾ng cha, ë bªn cha th× v¾ng mÑ, chóng cã mÑ cã cha ®Êy nh­ng l¹i thiÕu sù ch¨m sãc cña mét trong hai ng­êi. ThiÕu mÑ hay cha ®Òu ®Ó l¹i nh÷ng th­¬ng tÝch kh«ng bao giê lµnh trong tr¸i tim mçi ®øa con téi nghiÖp nh×n cha mÑ chia tay nhau. Dï thÕ nµo th× ly h«n trong mäi tr­êng hîp ®Òu lµ gi¶i ph¸p bÊt ®¾c dÜ. §èi víi mçi con ng­êi kh«ng cã g× quý h¬n mét m¸i Êm gia ®×nh hoµ thuËn vµ h¹nh phóc. Vî chång chia tay cã thÓ lµ gi¶i ph¸p chót bá g¸nh nÆng cho nhau nh­ng nh÷ng ®øa con míi thùc sù thiÖt thßi. Mong sao tr­íc khi ®Æt bót ký vµo ®¬n ly h«n nh÷ng ng­êi cha ng­êi mÑ h·y thËn träng vµ suy xÐt kü cµng. Tr­íc hÕt vµ quan träng nhÊt lµ mçi c¸ nh©n ph¶i sèng víi nhau b»ng t×nh th­¬ng vµ tr¸ch nhiÖm, ph¶i lµm trßn bæn phËn vun ®¾p cho tæ Êm ®­îc h¹nh phóc hoµ thuËn, bÒn v÷ng. §Ó h¹n chÕ c¶nh vî chång chÊm døt quan hÖ h«n nh©n, vµ ngµy cµng ch¨m lo ®Õn cuéc sèng gia ®×nh, tuyªn truyÒn nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp, xo¸ bá nh÷ng quan hÖ, quan ®iÓm, tËp qu¸n l¹c hËu, chóng ta ®Ò ra vµ thùc hiÖn mét c¸ch s©u réng vÒ ph¸p luËt nh»m t¹o mét hµnh lang ph¸p lý an toµn cho mçi cuéc h«n nh©n, mçi quan hÖ vî chång . Ngµy nay nam n÷ ®­îc quyÒn tù do t×m hiÓu, tù nguyÖn kÕt h«n ®iÒu ®ã ®­îc ph¸p luËt cho phÐp vµ b¶o hé kh«ng vi ph¹m c¸c ®iÒu cÊm cña ph¸p luËt. Khi kÕt h«n cã nghÜa lµ hai c¸ thÓ víi hai t­ t­ëng kh¸c nhau hîp l¹i nh»m x©y dùng mét gia ®×nh míi – mét tÕ bµo cña x· héi do ®ã c¸c c¸ thÓ cÇn vun ®¾p vµ nu«i d­ìng nã ph¸t triÓn. Vî chång cã nghÜa vô yªu th­¬ng, chung thuû quý träng lÉn nhau cïng nhau x©y dùng mét gia ®×nh no Êm, b×nh ®¼ng, tiÕn bé, h¹nh phóc. MÆt kh¸c ph¸p luËt b¶o vÖ vµ t«n träng sù lùa chän cña vî chång khi nã phï hîp víi thùc tÕ víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m gi¶i phãng cho c¶ vî vµ chång nh÷ng g¸nh nÆng vÒ t­ t­ëng ®Ó c¶ hai tù lùa chän x©y dùng mét gia ®×nh míi phï hîp víi m×nh. §iÒu ®ã còng phï hîp víi b¶n chÊt cña Nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §Ó cã ®­îc sù hîp ph¸p ®ã ®ßi hái c¶ hai vî chång ph¶i ®­îc sù c«ng nhËn cña ph¸p luËt qua h×nh thøc ly h«n . VÒ ly h«n, theo kho¶n 8 §iÒu 8 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 quy ®Þnh: “Ly h«n lµ chÊm døt quan hÖ vî chång do Toµ ¸n c«ng nhËn hoÆc quyÕt ®Þnh theo yªu cÇu cña vî hoÆc chång hoÆc c¶ hai vî chång” . Nh­ vËy ly h«n lµ viÖc chÊm døt quan hÖ vî chång do mét bªn yªu cÇu hoÆc c¶ hai bªn thuËn t×nh ®­îc Toµ ¸n c«ng nhËn b»ng b¶n ¸n xö cho ly h«n hoÆc b»ng quyÕt ®Þnh thuËn t×nh ly h«n. Hay nãi c¸ch kh¸c ly h«n lµ sù chÊm døt quan hÖ vî chång tr­íc ph¸p luËt. Theo §iÒu 90 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 quy ®Þnh: “Trong tr­êng hîp vî chång cïng yªu cÇu ly h«n mµ hoµ gi¶i t¹i toµ ¸n kh«ng thµnh nÕu xÐt thÊy hai bªn thËt sù tù nguyÖn ly h«n vµ ®· th¶o thuËn vÒ viÖc chia tµi s¶n , viÖc tr«ng nom ch¨m sãc, nu«i d­ìng g¸o dôc con c¸i th× toµ ¸n céng nhËn thuËn t×nh ly h«n vµ sù tho¶ thuËn vÒ tµi s¶n vµ con c¸i trªn c¬ së b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña vî vµ con, nÕu kh«ng tho¶ thuËn hoÆc tuy cã tho¶ thuËn nh­ng kh«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cña vî vµ con th× Toµ ¸n quyÕt ®Þnh”. Cßn §iÒu 91 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 quy ®Þnh : “Khi mét bªn vî hoÆc chång yªu cÇu ly h«n mµ hoµ gi¶i t¹i Toµ ¸n kh«ng thµnh th× Toµ ¸n xem xÐt gi¶i quyÕt viÖc ly h«n”. Ly h«n lµ viÖc chÈm døt h«n nh©n, lµ kÕt qu¶ cña hµnh vi cã ý chÝ cña vî chång. Ngoµi hai vî chång ra kh«ng mét ng­êi nµo kh¸c cã thÓ yªu cÇu ly h«n ®­îc vµ viÖc chÊm døt h«n nh©n gi÷a hai vî chång ph¶i ®­îc Toµ ¸n cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh hoÆc c«ng nhËn th× míi cã gi¸ trÞ ph¸p lý. Trªn thùc tÕ cã nhiÒu cÆp vî chång sau khi x©y dùng gia ®×nh ®­îc mét thêi gian th× bá nhau, nh­ng kh«ng ly h«n, kh«ng ®­îc Toµ ¸n c«ng nhËn vµ c¶ hai ®Òu ®i x©y dùng gia ®×nh míi. §iÒu nµy kh«ng ®­îc ph¸p luËt cho phÐp vµ b¶o vÖ v× nã tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Khi ch­a ®­îc ph¸p luËt c«ng nhËn lµ vî chång ®· ly h«n b»ng quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n th× h«n nh©n lµ kh«ng hîp ph¸p, ph¸p luËt kh«ng c«ng d©n vµ cho phÐp . Khi xö cho vî chång ly h«n Toµ ¸n c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó gi¶i quyÕt . C¨n cø ly h«n lµ nh÷ng t×nh tiÕt ®­îc quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ chØ khi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã th× Toµ ¸n cho ly h«n . §iÒu 89 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh quy ®Þnh: “ Toµ ¸n xem xÐt yªu cÇu ly h«n nÕu thÊy t×nh tr¹ng trÇm träng, ®êi sèng chung kh«ng thÓ kÐo dµi, môc dÝch h«n nh©n kh«ng ®¹t ®­îc th× Toµ ¸n quyÕt ®Þnh cho ly h«n”. Trong tr­êng hîp vî hoÆc chång cña ng­êi bÞ Toµ ¸n tuyªn bè mÊt tÝch xin ly h«n th× Toµ ¸n gi¶i quyÕt cho ly h«n . Nh­ vËy, theo tinh thÇn cña ®iÒu luËt th× khi vî chång hoÆc c¶ hai vî chång cã yªu cÇu ly h«n th× Toµ ¸n nh©n d©n tiÕn hµnh ®iÒu tra, hoµ gi¶i nh»m ®oµn tô gia ®×nh. NÕu hoµ gi¶i kh«ng thµnh th× Toµ ¸n míi xö cho ly h«n vµ chØ cho ly h«n nÕu xÐt thÊy t×nh tr¹ng trÇm träng, ®êi sèng chung kh«ng thÓ kÐo dµi, môc ®Ých h«n nh©n kh«ng ®¹t ®­îc. T×nh tr¹ng trÇm träng, ®êi sèng chung kh«ng thÓ kÐo dµi kh«ng ®¬n thuÇn lµ t×nh yªu kh«ng cßn n÷a mµ lµ muèn nãi tíi mét thùc tr¹ng ®ã lµ ¶nh h­ëng tíi viÖc nu«i d­ìng, gi¸o dôc con c¸i. Khi hai ng­êi nam n÷ ®Õn víi nhau hä cã cïng môc ®Ých lµ x©y dùng mét gia ®×nh míi Êm no, h¹nh phóc, vî chång cã tr¸ch nhiÖm, cã t×nh th­¬ng ®èi víi nhau, cïng nhau nu«i d¹y con c¸i. Nh­ thÕ tr­íc khi kÕt h«n c¶ hai ng­êi ®Òu cã chung môc ®Ých nh­ng sau khi kÕt h«n th× môc ®Ých cña cuéc h«n nh©n ®ã kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc dÉn ®Õn cuéc sèng t×nh c¶m cã nhiÒu m©u thuÉn lôc ®ôc lµm cho c¶ hai vî chång ch¸n ghÐt nhau, kh«ng quan t©m ®Õn nhau, thËm trÝ kh«ng muèn nh×n mÆt nhau nªn viÖc ly h«n lµ mét gi¶i ph¸p tÝch cùc nh»m gi¶i phãng cho nhau ®Ó mçi bªn tù ®i t×m vµ x©y dùng cho m×nh mét h¹nh phóc míi th«ng qua ®ã b¶o ®¶m ®­îc quyÒn tù do, b×nh ®¼ng b¶o ®¶m quyÒn vµ lîi Ých cña vî chång theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. II . Thùc tr¹ng ly h«n t¹i ®Þa ph­¬ng. 2.1. Giíi thiÖu chung. VÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn: Phó Xuyªn lµ mét huyÖn n»m ë phÝa ®«ng nam cña tØnh Hµ T©y, däc theo quèc lé 1A. Phó Xuyªn lµ cöa ngâ phÝa nam cña thñ ®« Hµ Néi vµ mäi giao l­u víi c¸c tØnh phÝa nam ®Òu ph¶i qua ®Þa phËn cña huyÖn. Lµ mét huyÖn c¸ch kh«ng xa trung t©m v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi cña ®Êt n­íc nªn nh÷ng ¶nh h­ëng cña nã ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn chung cña huyÖn lµ rÊt lín. Phó Xuyªn cã hai thÞ trÊn: thÞ trÊn Phó Minh vµ thÞ trÊn Phó Xuyªn . Do ¶nh h­ëng lín ®ã mµ t×nh h×nh kinh tÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña huyÖn ph¸t triÓn kh«ng ngõng tõ n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, ®Õn thñ c«ng nghiÖp. Gãp phÇn kh«ng nhá tíi nÒn kinh tÕ chung cña toµn huyÖn. Trong hai n¨m trë l¹i ®©y c¸c lµng nghÒ thñ c«ng ®Æc biÖt ph¸t triÓn ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nh÷ng lao déng nhµn dçi ë n«ng th«n vµ tõng b­íc ®­a nÒn kinh tÕ cña huyÖn ph¸t triÓn. VÒ v¨n ho¸ x· héi th× trªn ®Þa bµn huyÖn cã bèn tr­êng PTTH nh­: Tr­êng Phó Xuyªn A, Phó Xuyªn B, tr­êng §ång Quan, tr­êng T©n D©n lµ nh÷ng c¬ së gi¸o dôc cã chÊt l­îng ®µo t¹o tèt; hµng n¨m cã tû lÖ häc sinh ®ç §¹i häc cao. Ngoµi ra cßn cã nh÷ng c¬ së d¹y nghÒ nh»m ®µo t¹o vµ båi d­ìng nh÷ng thî, nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. §êi sèng x· héi ®­îc n©ng cao, søc khoÎ cña nh©n d©n trong huyÖn ®­îc ®¶m b¶o vµ ®­îc ch¨m lo chu ®¸o.Trong toµn huyÖn ®· cã mét trung t©m y tÕ n»m t¹i thÞ trÊn huyÖn vµ tõng x· còng ®· cã nh÷ng tr¹m y tÕ riªng víi ®éi ngò c¸n bé y tÕ cã chuyªn m«n v÷ng vµng. Do lµ cöa ngâ cña thñ ®« nªn tèc ®é ®« thÞ ho¸ diÔn ra kh¸ nhanh nh­ng ch­a ®­îc ®ång bé gi÷a c¸c x·. NhiÒu n¬i vÉn cã nh÷ng t­ t­ëng phong kiÕn l¹c hËu träng nam khinh n÷, tr×nh ®é hiÓu biÕt ph¸p luËt vÉn cßn yÕu nªn vÉn cßn nhiÒu nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt x¶y ra trªn ®Þa bµn ®ßi hái c¸c nhµ thùc hiÖn ph¸p luËt ph¶i vËn dông cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt vµo ®êi sèng x· héi . 2.2. T×nh h×nh ly h«n t¹i ®Þa ph­¬ng. Trong hai n¨m trë l¹i ®©y (2003- 2004) trªn ®Þa bµn huyÖn Phó Xuyªn, sè l­îng ¸n nãi chung ®­îc thô lý kh¸ nhiÒu, trong ®ã l­îng ¸n vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh chiÕm tû lÖ cao nhÊt. Theo b¸o c¸o tæng kÕt cña Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Phó Xuyªn trong hai n¨m 2003- 2004 nh­ sau: N¨m Tæng sè vô thô lý ¸n HNvµG§ T¹m §C, §C HG C«ng nhËn thuËn ly Xö LH B¸c ®¬n 2003 116 55 10 1 30 8 1 2004 96 48 4 2 30 8 1 Trªn ®©y lµ nh÷ng con sè thùc vÒ tû lÖ ¸n ly h«n so víi c¸c ¸n kh¸c nã lªn tíi 47,4% n¨m 2003 vµ 50% n¨m 2004. Trong ®ã sè vô ®­îc gi¶i quyÕt lµ 90% - 94% tæng sè vô ®· thô lý. §Æc biÖt trong sè ¸n h«n nh©n gia ®×nh ®­îc thô lý th× cã ®Õn 69% ®Õn 79% kÕt qu¶ lµ ly h«n, sè ®­îc hoµ gi¶i ®oµn tô lµ tõ 2% ®Õn 4% cßn l¹i lµ t¹m ®×nh chØ, ®×nh chØ vµ b¸c ®¬n hoÆc chuyÓn ¸n. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ®­îc tham gia hoµ gi¶i, b¶n th©n em thÊy sù tÝch cùc cña c¸n bé toµ ¸n khi hoµ gi¶i c¸c vô ly h«n. Hä ®· kh«ng ng¹i khã kh¨n, s½n sµng ®i vµo ®êi sèng x· héi ®Ó t×m hiÓu ngän ngµnh, ph©n tÝch khuyªn gi¶i quyÒn lîi cña ng­êi vî ng­êi chång mét c¸ch thÊu t×nh ®¹t lý nh­ng ®«i khi kÕt qu¶ vÉn kh«ng nh­ mong ®îi. Mét thùc tÕ trong c¸c vô ly h«n th× ng­êi ®øng ®¬n chñ yÕu lµ ng­êi vî- nh÷ng ng­êi cã lßng chÞu th­¬ng chÞu khã vµ cã søc chÞu ®ùng tèt h¬n nam giíi. Mét con sè thùc tÕ lµ n¨m 2003 cã 55 vô thô lý th× cã tíi 40 ®¬n do vî ®øng ®¬n cßn l¹i lµ 15 ®¬n do chång ®øng ®¬n. VÒ c«ng t¸c xÐt xö nh×n chung cã nh÷ng vô ¸n ®a d¹ng, phøc t¹p víi nhiÒu t×nh huèng khã gi¶i nh­ng víi sù cè g¾ng vµ v÷ng vµng trong chuyªn m«n víi t©m huyÕt nghÒ nghiÖp c¸n bé toµ ¸n ®· gi¶i quyÕt ®óng ®¾n, chÝnh x¸c mµ nhanh chãng c¸c vô ¸n, tõ ®ã gi¶m ®­îc nhiÒu chi phÝ, nhiÒu thñ tôc kh«ng ®¸ng cã cho ®­¬ng sù, ®em l¹i lßng tin vµo c¬ quan ph¸p luËt tõ phÝa nh©n d©n. 2.3. §­êng lèi g¶i quyÕt. KÓ tõ khi LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 ®­îc Quèc héi th«ng qua vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/2001 ®· nhanh chãng ®­îc thùc thi trong toµn quèc. So víi c¸c luËt tr­íc th× luËt nµy cã nhiÒu b­íc tiÕn míi víi nhiÒu ®iÒu kho¶n quy ®Þnh mét c¸ch râ rµng cô thÓ. Tõ khi LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 cã hiÖu lùc th× trong c«ng t¸c xÐt xö cña huyÖn Phó Xuyªn còng cã nhiÒu thuËn lîi tõ ®ã gi¶m ®­îc nhiÒu ¸n tån ®äng trong nh÷ng n¨m tr­íc khi cã luËt míi. Vµ tõ khi cã luËt míi th× nh÷ng sai sãt ®Ó ph¶i söa ch÷a kh«ng nhiÒu, gi¶m ®¸ng kÓ so víi tr­íc ®©y. - Trong nghÞ quyÕt sè 35/2000/QH10 ngµy 09/06/2000 quy ®Þnh vÒ viÖc thi hµnh LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 . - NghÞ ®Þnh 77/ 2001/ N§- CP ngµy 22/10/2001 quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ®¨ng ký kÕt h«n theo NghÞ quyÕt 35/ QH10 cña Quèc héi vÒ thi hµnh LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000. Ngoµi ra cßn cã mét sè Th«ng t­ liªn tÞch cña Héi ®ång thÈm ph¸n h­íng dÉn thi hµnh mét sè quy ®Þnh cña LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000. Bªn c¹nh ®ã th× Bé luËt d©n sù, Bé luËt tè tông d©n sù míi vµ LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 còng ®­îc xem xÐt ¸p dông gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n vÒ h«n nh©n. a. VÒ h«n nh©n. Sau khi nhËn ®¬n Toµ ¸n xem xÐt thÊy vô ¸n thuéc thÈm quyÒn cña m×nh th× Toµ ¸n tiÕn hµnh thô lý vµ ®­a ¸n ra gi¶i quyÕt theo ®óng tr×nh tù thñ tôc ph¸p luËt quy ®Þnh. Toµ ¸n sÏ xem xÐt thÊy cuéc h«n nh©n nµy kh«ng vi ph¹m ®iÒu kiÖn thñ tôc quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 9,10,11 vµ §iÒu 14 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 th× Toµ ¸n tiÕn hµnh ®iÒu tra hoµ gi¶i. Trong vô ¸n h«n nh©n hoµ gi¶i lµ mét thñ tôc b¾t buéc trong qu¸ tr×nh tè tông. NÕu sau khi ®· hoµ gi¶i mµ c¸c ®­¬ng sù vÉn kh«ng thÓ c¶i thiÖn ®­îc ®êi sèng t×nh c¶m, kh«ng thÓ kÐo dµi ®êi sèng chung, môc ®Ých h«n nh©n kh«ng ®¹t ®­îc th× Toµ ¸n xö cho ly h«n. NÕu sau khi nhËn ®¬n mµ Toµ ¸n xÐt thÊy h«n nh©n ®ã lµ kh«ng hîp ph¸p th× Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh huû kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt theo §iÒu 16 LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 vµ buéc hai bªn nam n÷ ph¶i chÊm døt quan hÖ vî chång theo §iÒu 17 LuËt HN&G§ n¨m 2000. HiÖn nay LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh kh«ng cßn c«ng nhËn h«n nh©n thùc tÕ nªn c¸c vô ly h«n mµ kh«ng cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kÕt h«n tõ n¨m 2000 trë ®i lµ kh«ng hîp ph¸p. Trªn thùc tÕ th× Toµ ¸n vÉn gi¶i quyÕt mét sè vô ¸n kh«ng cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kÕt h«n theo quy dÞnh cña ph¸p luËt, khi gÆp nh÷ng vô ¸n ®ã th× tõng tr­êng hîp cô thÓ Toµ ¸n sÏ cã c¸ch gi¶i quyÕt kh¸c nhau. - NÕu h«n nh©n ®ã ®­îc x¸c lËp tr­íc khi LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh cã hiÖu lùc vµ h«n nh©n ®ã ®­îc hai vî chång ®ång ý, ®­îc mäi ng­êi xung quanh c«ng nhËn lµ vî chång vµ kh«ng vi ph¹m c¸c §iÒu 9, 10 LuËt HN&G§ n¨m 2000 th× Toµ ¸n c«ng nhËn ®ã lµ h«n nh©n thùc tÕ vµ tiÕn hµnh gi¶i quyÕt theo thñ tôc mµ ph¸p luËt quy ®Þnh gièng nh­ c¸c vô ly h«n hîp ph¸p (theo h­íng dÉn cña Toµ ¸n tèi cao). - NÕu h«n nh©n ®­îc x¸c lËp tõ sau khi LuËt HN&G§ n¨m 2000 cã hiÖu lùc th× dï kh«ng vi ph¹m §iÒu 9,10 vµ ®­îc hai bªn hä hµng ®ång ý, mäi ng­êi c«ng nhËn lµ vî chång, Toµ ¸n vÉn ra quyÕt ®Þnh tuyªn bè h«n nh©n kh«ng hîp ph¸p vµ kh«ng gi¶i quyÕt theo kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 17 LuËt HN&G§ n¨m 2000. b. VÒ con c¸i . Dï h«n nh©n cña cha mÑ kh«ng ®­îc c«ng nhËn lµ hîp ph¸p nh­ng quyÒn lîi cña con c¸i vÉn ®­îc gi¶i quyÕt nh­ tr­êng hîp cha mÑ xin ly h«n, h«n nh©n hîp ph¸p ( kho¶n 2 §iÒu 17 LuËt HN&G§ n¨m 2000). V× thÕ, vÒ con c¸i toµ ¸n th­êng ¸p dông theo §iÒu 92 LuËt HN&G§ n¨m 2000 víi néi dung sau: “Sau khi ly h«n vî chång vÉn cã nghÜa vô tr«ng nom, ch¨m sãc gi¸o dôc nu«i d­ìng con ch­a thµnh niªn hoÆc ®· thµnh niªn nh­ng bÞ dÞ tËt, mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, kh«ng cã kh¶ n¨ng lao ®éng vµ kh«ng cã tµi s¶n ®Ó tù nu«i m×nh. Ng­êi kh«ng trùc tiÕp nu«i con cã nghÜa vô cÊp d­ìng nu«i con. Vî chång tho¶ thuËn vÒ ng­êi trùc tiÕp nu«i con, quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn sau khi ly h«n ®èi víi con c¸i, kh«ng tháa thuËn ®­îc th× Toµ ¸n quyÕt ®Þnh...” §iÒu 93: “V× lîi Ých cña con, theo yªu cÇu cña mét bªn hoÆc c¶ hai bªn, Toµ ¸n cã thÓ quyÕt ®Þnh thay ®æi ng­êi trùc tiÕp nu«i con. ViÖc thay ®æi ng­êi trùc tiÕp nu«i con sau khi ly h«n...” §iÒu 94: “ Sau khi ly h«n ng­êi kh«ng trùc tiÕp nu«i con cã quyÒn th¨m con kh«ng ai ®­îc c¶n trë ng­êi ®ã thùc hiÖn quyÒn nµy...” c. VÒ tµi s¶n. Dùa trªn c¸c c¨n cø cña kho¶n 3 §iÒu 17 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 Toµ ¸n cã thÓ ¸p dông viÖc chia tµi s¶n theo c¸c §iÒu 95, 96, 97, 98, vµ §iÒu 99 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000. PhÇn III: Nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng trªn. Phó Xuyªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè l­îng ¸n h«n nh©n ®­îc thô lý kh¸ nhiÒu. §iÒu ®ã ®­îc t¹o thµnh bëi v« sè c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau trong cuéc sèng, vµ cã thÓ kÓ ®Õn mét lo¹t nh÷ng nguyªn nh©n sau: * M©u thuÉn gia ®×nh do ®¸nh ®Ëp ng­îc ®·i. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ tèc ®é ®« thÞ ho¸ hiÖn nay th× t¹i ®Þa bµn huyÖn Phó Xuyªn tèc ®é nµy còng ®ang diÔn ra m¹nh mÏ nh­ng cã sù kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c x· xa trung t©m thÞ trÊn, tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt còng nh­ vÒ nhËn thøc ch­a cao. ViÖc tuyªn truyÒn thùc hiÖn vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ch­a cao, ch­a tèt. Trong mét sè gia ®×nh ®«ng con th× khi con c¸i ®Õn tuæi tr­ëng thµnh ®· véi lo dùng vî g¶ chång ®Ó con tù lo lµm ¨n cßn bè mÑ ph¶i nu«i em. V× vËy mµ chuyÖn dùng vî g¶ chång cho con c¸i lµ kh¸ sím vµ rÊt phæ biÕn. Do cuéc sèng sinh ho¹t hµng ngµy cã nhiÒu nh÷ng t×nh huèng x¶y ra kh«ng nh­ mong muèn nªn c¸c bªn cßn nhiÒu lóng tóng khi xö sù. Tõ nh÷ng m©u thuÉn nhá tÝch tô dÇn thµnh nh÷ng m©u thuÉn lín ®Õn lóc kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®­îc vµ cuèi cïng lµ ®Én ®Õn ly h«n. NhiÒu tr­êng hîp ly h«n v× nguyªn nh©n nµy do vî ®øng ®¬n xin ly h«n v× hä kh«ng chÞu ®ùng ®­îc sù hµnh h¹ cña chång, ®a sè nh÷ng vô ly h«n v× lý do nµy ®Òu cã ng­êi chång hay uèng r­îu vµ ch¬i cê b¹c råi vÒ ®¸nh ®Ëp vî. Nguyªn nh©n nµy chiÕm kho¶ng 25%- 30% Tû lÖ nguyªn nh©n ly h«n. VÝ dô : L­¬ng V¨n Thµi sinh n¨m 1944 vµ NguyÔn thÞ TÝm sinh n¨m 1947 kÕt h«n n¨m 1970. C¶ hai ®Òu tró t¹i th«n Cæ Trai, x· §¹i Xuyªn, huyÖn Phó Xuyªn, tØnh hµ T©y. Xin ly h«n t¹i Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Phó Xuyªn víi lý do “ Chång ®èi xö víi vî tÖ b¹c, ng­îc ®·i…” * Ngo¹i t×nh Do tèc ®é ®« thÞ ho¸ n«ng th«n diÔn ra nhanh chãng nªn ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn Phó Xuyªn. V× vËy quan ®iÓm h«n nh©n gia ®×nh trong mçi c¸ nh©n lµ rÊt kh¸c nhau. Cã tr­êng hîp con trai con g¸i cã chót tµi s¾c tõ trong vïng n«ng th«n ra ngoµi thµnh phè bu«n b¸n lµm ¨n hä kh«ng muèn quay vÒ n¬i cò mµ muèn ë l¹i thµnh phè nªn hä t×m c¸ch kÕt h«n víi ng­êi ë thµnh phè ®Ó cã nhµ cöa dï hä kh«ng yªu. Sau mét thêi gian, khi ®· cã chç ®øng cho m×nh th× hä míi ®i t×m niÒm h¹nh phóc thùc sù cña m×nh nªn c¶ vî hoÆc chång kh«ng chung thuû lµ rÊt phæ biÕn. MÆt kh¸c cã n¬i cßn nÆng nÒ phong tôc l¹c hËu nªn cßn tån t¹i mét sè tr­êng hîp cha mÑ Ðp g¶ con c¸i cho ng­êi kh¸c trong khi ®ã con c¸i hä l¹i yªu ng­êi kh¸c nªn sau khi c­íi hä vÉn quay l¹i víi nhau. Khi chuyÖn vì lë, nhÊt lµ con trai th× hä coi ®ã lµ ®iÒu sØ nhôc nªn hä nhÊt quyÕt xin ly h«n . Cã mét sè tr­êng hîp ®i ngo¹i t×nh do tß mß, thÝch kh¸m ph¸ sù míi l¹ hay do vî bÞ l·nh c¶m hoÆc do chång bÊt lùc hay mét trong hai ng­êi cã khuyÕt tËt trong t×nh dôc nªn g©y sù kh«ng hoµ hîp trong sinh ho¹t vî chång dÉn ®Õn hä ®i ngo¹i t×nh. §¸ng tiÕc nhÊt vÉn lµ nh÷ng tr­êng hîp vî chång kh«ng quan t©m ®óng møc trong viÖc x©y dùng m¸i Êm gia ®×nh, x©y dùng cuéc sèng chung. Tõ ®ã dÔ bÞ t­ t­ëng ngo¹i t×nh t¸c ®éng, xa l¸nh gia ®×nh, mang lßng theo ng­êi ngoµi. Nh­ng so víi c¸c nguyªn nh©n kh¸c th× tû lÖ kh«ng ®¸ng kÓ. *M©u thuÉn mÑ chång nµng d©u. Phó Xuyªn lµ mét huyÖn ®«ng d©n chñ yÕu sèng b»ng n«ng nghiÖp nªn t­ t­ëng vÉn cßn l¹c hËu, ch­a xo¸ bá ®­îc nh÷ng hñ tôc tõ ®êi x­a. Mét sè bµ mÑ chång do bÞ ¶nh h­ëng cña lèi sèng tr­íc nªn ®· ¸p dông lªn chÝnh con d©u cña m×nh. Ngµy tr­íc bµ ph¶i chÞu nh÷ng c¶nh nh­ thÕ nµo th× ngµy nay bµ ¸p dông nªn con d©u bµ nh­ thÕ do nhiÒu nguyªn nh©n. Cã nhiÒu tr­êng hîp khi c¸n bé x· ®Õn can thiÖp th× hä cßn lín tiÕng b¶o ®ã lµ quyÒn cña hä, hoÆc cã mét sè tr­êng hîp con d©u chØ sinh toµn con g¸i mµ gia ®×nh chØ cã mét con trai ®éc nhÊt, mÑ chång ®ang muèn cã ch¸u trai ®Ó nèi dâi t«ng ®­êng. §a sè nh÷ng tr­êng hîp mÑ chång nµng d©u cã m©u thuÉn víi nhau th× ng­êi chång yÕu hÌn, hoÆc nghe lêi mÑ hoÆc sî mÑ ®¸nh ®Ëp vî con. V× thÕ ®a sè nh÷ng vô ly h«n v× nguyªn nh©n nµy ®Òu do ng­êi vî ®øng ®¬n. Nguyªn nh©n nµy hÇu nh­ kh«ng cã. *M©u thuÉn do tÝnh t×nh kh«ng hîp . Phó Xuyªn lµ mét huyÖn kinh tÕ cßn khã kh¨n, trong vïng nam n÷ kÕt h«n sím, thêi gian t×m hiÓu ng¾n ngñi, quan niÖm vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh mang tÝnh gi¶n ®¬n, sau khi vÒ sinh sèng míi ph¸t sinh m©u thuÉn v× thÕ trong gia ®×nh lu«n c·i cä. H¬n n÷a cã mét sè tr­êng hîp do ý thøc nhÊt thêi cña mét sè c¸c chµng trai c« g¸i míi lín nªn hä ch­a ý thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh cho gia ®×nh, mµ cßn mang nÆng tÝnh trÎ con. T×nh tr¹ng lÊy tr­íc yªu sau còng rÊt phæ biÕn v× nhiÒu gia ®×nh cã mèi quan hÖ qua l¹i víi nhau, cã con c¸i lín hä th­êng g¸n ghÐp cho nhau, v× hä th­êng nghÜ r»ng gia ®×nh ®ã lµ tèt, göi con c¸i vµo ®ã lµ s­íng. Nh­ng hä kh«ng biÕt r»ng con c¸i kh«ng thÝch hoÆc ®· cã ng­êi kh¸c, nªn cø ¸p ®Æt vµ nghÜ r»ng cø vÒ sèng víi nhau, sinh con ®Î c¸i lµ sÏ cã t×nh yªu nh­ tr­êng hîp ë løa tuæi m×nh ngµy tr­íc. Nªn sau khi kÕt h«n nh÷ng cÆp vî chång chung sèng ®­îc mét thêi gian ng¾n ngñi lµ ph¸t sinh m©u thuÉn, do nh÷ng bÊt ®ång trong lèi sèng suy nghÜ trong sinh ho¹t hµng ngµy. Cø thÕ kho¶ng c¸ch gi÷a hai vî chång ngµy mét xa h¬n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vî chång ch¸n n¶n, thËm chÝ kh«ng muèn nh×n mÆt nhau, råi cuèi cïng c¶ hai ®­a nhau ra toµ ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng trªn.Tû lÖ phÇn tr¨m cña nguyªn nh©n nµy so víi c¸c nguyªn nh©n kh¸c lµ kh¸ cao lªn tíi 35% trong tæng sè c¸c nguyªn nh©n kh¸c. *Khã kh¨n vÒ kinh tÕ. §©y còng lµ mét nguyªn nh©n dÉn ®Õn ly h«n chiÕm sè l­îng kh«ng nhá trªn ®Þa bµn huyÖn Phó XuyÓn trong hai n¨m gÇn ®©y. Kinh tÕ gia ®×nh khã kh¨n dÉn ®Õn c¶nh gia ®×nh nî nÇn, tóng bÊn tõ ®ã g©y ra nhiÒu m©u thuÉn trong ®êi sèng sinh ho¹t hµng ngµy. §Æc tr­ng næi bËt nhÊt cña huyÖn Phó Xuyªn vÒ c¸c gia ®×nh cã hoµn c¶nh kinh tÕ khã kh¨n l¹i lµ c¸c gia ®×nh ®«ng con, cã con c¸i nghiÖn ngËp dÉn ®Õn c¶ch x« x¸t th­êng xuyªn x¶y ra trong gia ®×nh. Ngoµi ra cßn mét sè c¸c nguyªn nh©n kh¸c tuy kh«ng phæ biÕn nh­ng nã còng dÉn ®Õn sù ®æ vì gia ®×nh nh­ c­ìng h«n, cã vî lÏ, mét bªn mÊt tÝch hay xa c¸ch l©u ngµy, mét bªn c¶i t¹o hoÆc ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t tï, mét bªn bÖnh tËt kh«ng con. ViÖc gia ®×nh kh«ng con lµ mét thiÖt thßi kh¸ lín, cã cÆp vî chång v× kh«ng cã con ®· buéc ph¶i ly h«n mÆc dï t×nh c¶m ch­a hÕt. Nguyªn nh©n vÒ kinh tÕ chiÕm kho¶ng h¬n 25% sè c¸c vô ly h«n. VÝ dô: Vò ThÞ Hîp sinh n¨m 1964 vµ NguyÔn Hång Khanh sinh n¨m 1958 kÕt h«n n¨m 1982. C¶ hai tró t¹i th«n Chanh, x· V¨n Nh©n, huyÖn Phó Xuyªn, tØnh Hµ T©y. Xin ly h«n v× m©u thuÉn gia ®×nh do ®iÒu kiÖn kinh tÕ khã kh¨n mµ sinh ra m©u thuÉn kh«ng thÓ hµn g¾n ®­îc. PhÇn IV: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ ly h«n. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan Phó Xuyªn lµ mét huyÖn thuÇn n«ng, l¹c hËu, sù kh¸c nhau gi÷a c¸c x· lµ rÊt lín nªn rÊt phøc t¹p ®ßi hái viÖc tuyªn truyÒn ph¸p luËt ph¶i cè g¾ng trong mét th¬i gian dµi míi cã thÓ cã kÕt qu¶ v× vËy ph¶i ®¸p øng mét sè yªu cÇu sau: - Xo¸ bá triÖt ®Ó c¸c phong tôc l¹c hËu, kh«ng cßn phï hîp víi ®êi sèng x· héi hiÖn nay vµ ph¸t huy nh÷ng phong tôc truyÒn thèng phï hîp víi nÒn v¨n ho¸ d©n téc. Khi xo¸ bá ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých t«n gi¸o, quyÒn tù do tÝn ng­ìng, ®Ó tõ ®ã t¹o lßng tin trong nh©n d©n. -T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn ph¸p luËt ®Õn nh©n d©n, nhÊt lµ nh÷ng vïng s©u vïng xa ®Ó tõ ®ã n©ng cao tÇm nhËn thøc cho mäi ng­êi ®Ó mäi ng­êi sèng vµ lµm viÖc theo ®óng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vµ ph¸p luËt. - TriÖt ®Ó cÊm c¸c c¬ quan t­ ph¸p cÊp giÊy chøng nhËn kÕt h«n cho c¸c ®èi t­îng ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn kÕt h«n, nhÊt lµ c¸c tr­êng hîp kh«ng ®ñ tuæi kÕt h«n nh»m ®¶m b¶o cho c«ng d©n ph¸t triÓn lµnh m¹nh ®Õn tuæi tr­ëng thµnh, ®¶m b¶o sau khi kÕt h«n c¶ hai vî chång ®Òu lµ ng­êi ®· tr­ëng thµnh ®· hoµn thiÖn c¶ vÒ ý trÝ vµ lý trÝ ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng suy nghÜ vµ ho¹t ®éng chÝnh ch¾n, sèng cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi gia ®×nh. - Båi d­ìng kiÕn thøc ph¸p lý vµ tÇm hiÓu biÕt x· héi cho nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c ph¸p luËt, ®Ó hä kh«ng chØ giái vÒ lý luËn mµ giái c¶ vÒ vÊn ®Ò t×nh c¶m x· héi. Cã nh­ thÕ th× hä míi gi¶i quyÕt theo ®óng ph¸p luËt vµ thÊu t×nh ®¹t lý ®Ó khuyªn gi¶i cho c¸c bªn ®­¬ng sù hiÓu ®­îc vÊn ®Ò. - KhuyÕn khÝch c¸c cÆp vî chång kÕt h«n vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cã nh­ thÕ hä míi ®ñ chÝn ch¾n biÕt suy nghÜ cã tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh. H¬n n÷a khi hä ®ñ ®iÒu kiÖn kinh tÕ cònh nh­ kinh nghiÖm sèng ®Ó sau khi sinh con hä cã s½n tµi s¶n trang tr¶i nh÷ng khã kh¨n trong sinh ho¹t hµng ngµy khi ng­êi vî nu«i con nhá. Tõ ®ã gióp n©ng cao h¬n møc sèng cña ng­êi d©n ®¶m b¶o quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña bµ mÑ vµ trÎ em cho ng­êi chång yªn t©m c«ng t¸c. - §oµn thanh niªn, héi phô n÷ th­êng xuyªn t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì vÒ vèn, kiÕn thøc ph¸p luËt cho c¸c cÆp vî chång vî chång trÎ cã ý trÝ lµm giµu chÝnh ®¸nh cã thu nhËp ®¶m b¶o nu«i sèng m×nh vµ gia ®×nh. §êi sèng vËt chÊt æn ®Þnh kÐo theo sù b×nh yªn trong gia ®×nh, d©n trÝ ®­îc n©ng cao gióp cho viÖc tuyªn truyÒn vµ phæ biÕn ph¸p luËt cã hiÖu qu¶ h¬n. - Nghiªm trÞ nh÷ng ng­êi quan hÖ víi nhau nh­ vî chång tr­íc khi kÕt h«n ®Æc biÖt lµ quan hÖ nh­ vî chång víi ng­êi ®ang cã vî hoÆc chång. Dï hiÖn t­îng nµy kh«ng phæ biÕn nh­ng cã nh­ thÕ míi ®¶m b¶o cho gia ®×nh yªn Êm, trõng trÞ nh÷nh kÎ ph¸ ho¹i h¹nh phóc gia ®×nh ng­êi kh¸c. PhÇn V: Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trªn ®Þa bµn huyÖn Phó Xuyªn ®· cã nhiÒu tÝch cùc trong c«ng t¸c triÓn khai vµ thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ phæ biÕn ph¸p luËt, UBND, Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Phó Xuyªn ®· phèi hîp víi nhiÒu ban ngµnh triÓn khai tuyªn truyÒn phæ biÕn ph¸p luËt ®Õn nh©n ®©n trong toµn vïng vµ kh«ng ngõng cñng cè n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt ph¸p luËt cña ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ph¸p luËt trong huyÖn. Tõ ®ã c¸c vô kiÖn còng nh­ sè l­îng c¸c vô ¸n ®­îc gi¶i quyÕt nhanh chãng tho¶ ®¸ng vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt, nªn sè l­îng ¸n bÞ c¶i söa còng nh­ bÞ huû Ýt khi x¶y ra, ®iÒu ®ã cho thÊy chÊt l­îng gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc ®· ®­îc n©ng cao. VÝ dô: Trong n¨m 2004 võa qua co 55 vô ¸n h«n nh©n gia ®×nh ®­îc thô lý th× chØ cã mét vô bÞ b¸c ®¬n, kh«ng cã vô kh¸ng c¸o nµo. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc th× cßn cã nh÷ng h¹n chÕ sau mµ ë ®Þa ph­¬ng vÉn cßn tån t¹i: - Víi ®¹i ®a sè ng­êi d©n trong huyÖn lµ thuÇn n«ng nªn tr×nh ®é häc vÊn cßn thÊp vµ sù hiÓu biÕt ph¸p luËt cßn yÕu nªn rÊt khã kh¨n trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn ph¸p luËt ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c hoµ gi¶i c¸c vô ¸n liªn quan tíi bé phËn ng­êi ë nh÷ng vïng xa trung t©m. - T×nh tr¹ng mét sè n¬i vÉn cßn t­ t­ëng l¹c hËu träng nam khinh n÷. §©y chØ lµ nh÷ng con sè nhá nh­ng Ýt nhiÒu vÉn ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh ®æi míi ph¸t triÓn chung cña toµn huyÖn . VÊn ®Ò nµy ®ang ®­îc th¸o gì vµ kh¾c phôc. - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngoµi hai thÞ trÊn th× mét sè n¬i xa trung t©m huyÖn th× kinh tÕ vÉn cßn khã kh¨n vµ ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu. - Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt ¸n ly h«n viÖc ph©n chia tµi s¶n chung vî chång, ph©n chia quyÒn sö dông ®Êt ë vµ ®Êt n«ng nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n, phøc t¹p. Trªn thùc tÕ nhiÒu khi diÖn tÝch ®Êt thùc cã mµ gia ®×nh ®ang sö dông vµ diÖn tÝch ®Êt ghi trong sæ ®Þa chÝnh cña x· ph­êng cã sù chªnh lÖch nhau dÉn ®Õn viÖc ph©n chia kh«ng tho¶ ®¸ng. MÆt kh¸c giÊy tê tµi liÖu vÒ ®Êt ®ai rÊt phong phó vµ phøc t¹p céng víi sù t¨ng lªn ®ét ngét cña gi¸ ®Êt dÉn ®Õn sù tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt trë lªn gay g¾t. Khi gÆp ph¶i tr­êng hîp trªn th× c¸n bé toµ ¸n vÉn bÞ lóng tóng trong khi gi¶i quyÕt, c¨n cø theo c¶ khung gi¸ cña nhµ n­íc quy ®Þnh c¸ch ®©y hµng chôc n¨m vµ c¨n cø c¶ theo khung gi¸ thùc tÕ trªn ®Þa bµn (sù kh¸c nhau vÒ gi¸ lµ rÊt lín). - Sau khi ly h«n vÊn ®Ò cÊp d­ìng, ®Òn bï kho¶n chªnh lÖch trong ph©n chia tµi s¶n gi÷a vî chång lµ rÊt khã kh¨n bëi ®iÒu kiÖn kinh tÕ kh«ng cho phÐp. ViÖc nµy ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn quyÒn lîi cña ng­êi phô n÷ vµ trÎ em. Thùc tÕ nhiÒu gia ®×nh do kinh tÕ khã kh¨n tóng quÉn míi ph¸t sinh m©u thuÉn vî chång nªn khi ly h«n tµi s¶n ch¼ng cã g× may ch¨ng chØ lµ mét chiÕc gi­êng c­íi vµ mét chiÕc xe ®¹p cò vµ mét sè ®å dïng kh«ng cã gi¸ trÞ nãi chi ®Õn viÖc cÊp d­ìng cho con. - T×nh tr¹ng träng nam khinh n÷ vÉn cßn tån t¹i dÉn ®Õn viÖc nu«i con sau khi ly h«n v× hai ng­êi ai còng ®ßi nu«i con trai víi lý do phông d­ìng tuæi giµ hoÆc nèi giâi t«ng ®­êng. §©y lµ mét suy nghÜ l¹c hËu mµ kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu cã thÓ thay ®æi ®­îc mµ cÇn cã thêi gian dµi kÕt hîp víi sù lç lùc tuyªn truyÒn phæ biÕn ph¸p luËt tõ c¸c c¬ quan ®oµn thÓ míi mong ®¹t ®­îc kÕt qu¶. - Do tr×nh ®é hiÓu biÕt ph¸p luËt cña ng­êi d©n ch­a cao nªn th­êng hµnh ®éng theo c¶m tÝnh mµ kh«ng biÕt ®ã lµ vi ph¹m ph¸p luËt. Cã nh÷ng ng­êi chång coi viÖc ®¸nh ®Ëp vî con lµ quyÒn cña m×nh, lµ chuyÖn riªng trong gia ®×nh nªn khi c¸c c¬ quan ®oµn thÓ can ng¨n tth× ng­êi chång to tiÕng ph¶n ®èi. - Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ cñng cè tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ph¸p luËt. Nh­ng do ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ph¸p luËt cßn rÊt máng vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn nhiÒu khi m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm kh«ng ®¸ng cã. T¹i Toµ ¸n huyÖn Phó Xuyªn co 4/8 c¸n bé cã tr×nh ®é häc chÝnh quy. - VÒ phÝa c¸c ®­¬ng sù theo ph¸p luËt quy ®Þnh hä ph¶i cung cÊp cho Toµ ¸n c¸c chøng cø liªn quan ®Õn vô ¸n vµ Toµ ¸n chØ x¸c minh khi cÇn thiÕt. Nh­ng trong thùc tÕ khi gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n th× ®­¬ng sù cø quanh co cßn Toµ ¸n ph¶i tù m×nh thu thËp c¸c th«ng tin, chøng cø liªn quan ®Õn vô ¸n. §©y lµ mét viÖc rÊt khã kh¨n phøc t¹p vµ mÊt nhiÒu thêi gian lµm cho viÖc xÐt xö chËm chÔ, ®«i khi r¬i vµo bÕ t¾c. Víi ng­êi d©n tr×nh ®é hiÓu biÕt ph¸p luËt cßn ch­a cao, hä sî liªn luþ ®Õn b¶n th©n, sî tiÕp xóc víi c¬ quan c«ng an, c¸n bé Toµ ¸n nªn viÖc triÓn khai thùc hiÖn ph¸p luËt lµ rÊt khã kh¨n. PhÇn VI: Mét sè kiÕn nghÞ. §­îc sù giíi thiÖu cña tr­êng ®¹i häc LuËt Hµ Néi, Khoa D©n sù, ®­îc sù h­íng dÉn cña c¸n bé Toµ ¸n huyÖn Phó Xuyªn, em ®· ®­îc vÒ thùc tËp t¹i ®Þa ph­¬ng, ë ®©y em cã ®iÒu kiÖn th©m nhËp thùc tÕ c«ng viÖc, ®­îc nghiªn cøu hå s¬ vµ t×m hiÓu s©u h¬n ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi thùc tËp cña m×nh. Qua thêi gian ®ã em cã mét sè ý kiÕn: - Ph¸p luËt quy ®Þnh ®èi víi c¸c tr­êng hîp sau khi ly h«n nÕu con ch­a ®Õn tuæi tr­ëng thµnh hoÆc tr­ëng thµnh nh­ng kh«ng cã kh¶ n¨ng lao ®éng th× bªn kh«ng trùc tiÕp nu«i con ph¶i cã nghÜa vô cÊp d­ìng nu«i con chung. Trªn thùc tÕ nhiÒu vô ly h«n khi cha mÑ chia tay nhau con vÒ ë víi cha hoÆc mÑ ng­êi kia ph¶i cÊp d­ìng nh­ng do ®iÒu kiÖn khã kh¨n, hä kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ hoÆc chèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm cña m×nh. §èi víi ng­êi cã quyÒn yªu cÇu cÊp d­ìng hä th­êng im lÆng v× ng¹i ra toµ mét lÇn n÷a v× thÕ mµ nhiÒu khi quyÒn lîi cña trÎ em, ng­êi ch­a thµnh niªn hay chÝnh hä kh«ng ®­îc ®¶m b¶o. NÕu nhµ n­íc quy ®Þnh cô thÓ giao cho UBND hoÆc Héi liªn hiÖp phô n÷ n¬i c¸c ®­¬ng sù c­ tró gi¸m s¸t nh»m thùc hiÖn tèt h¬n c¸c quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n. - Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n ly h«n cã tµi s¶n tranh chÊp mµ hai bªn kh«ng tù tho¶ thuËn ®­îc th× thêi gian th­êng kÐo dµi bëi v× toµ ¸n nh©n d©n kh«ng tù m×nh x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ tµi s¶n mµ ph¶i phô thuéc vµo héi ®ång ®Þnh gi¸ tµi s¶n, do ®ã nÕu toµ ¸n cã thÓ chñ ®éng trong vÊn ®Ò nµy sÏ gi¶m ®­îc nhiÒu chi phÝ kh«ng ®¸ng cã cho ®­¬ng sù, Nhµ n­íc còng nh­ c¸n bé lµm c«ng t¸c t¹i ®Þa ph­¬ng. - §iÒu 92 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 quy ®Þnh: “Vî chång tho¶ thuËn vÒ ng­êi trùc tiÕp nu«i con …NÕu con tõ ®ñ 9 tuæi trë lªn th× ph¶i xem xÐt ®Õn nguyÖn väng cña con”. Nh­ng trªn thùc tÕ c¸c vô ¸n ly h«n ®­îc gi¶i quyÕt theo thñ tôc s¬ thÈm c¸c toµ th­êng xuyªn quªn kh«ng xem xÐt ®Õn yÕu tè nµy. §©y lµ mét viÖc lµm kh«ng ®óng víi c¸c yªu cÇu cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. V× vËy c¸c c¬ quan ban hµnh ph¸p luËt cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o vµ kiÓm tra gi¸m s¸t kÞp thêi ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c toµ khi xÐt xö thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh trªn nh»m b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña con ch­a thµnh niªn. - Tr­íc kia cã quan niÖm ¸n t¹i hå s¬ nh­ng hiÖn nay kh«ng nh÷ng c¨n cø vµo hå s¬ mµ cßn ph¶i c¨n cø vµo phiªn toµ xÐt xö. Nh­ng trªn thùc tÕ mét sè vô ¸n mµ toµ xö s¬ thÈm ®Òu theo hå s¬, b¶n ¸n cã khi ®­îc viÕt tr­íc khi xÐt xö bëi v× sau khi tranh luËn héi ®ång xÐt xö chØ nghØ vµi phót vµo nghÞ ¸n råi quay ra víi b¶n ¸n dµy vµi trang viÕt tay. Nh­ vËy chØ trong vµi phót th× kh«ng thÓ nµo võa th¶o luËn võa viÕt ra ®­îc mét b¶n ¸n dµi nh­ vËy ®­îc. VËy ®©y cã ph¶i lµ b¶n ¸n ®· cã tr­íc khi xÐt xö vµ phÇn h×nh ph¹t bá trèng råi khi vµo nghÞ ¸n chØ viÖc ®iÒn vµo vµ ra tuyªn ¸n. - Chóng ta ®ang tuyªn truyÒn phæ biÕn ph¸p luËt s©u réng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng trong quÇn chóng nh©n d©n nh­ng thùc tÕ ch­a ch¾c ®· ®ñ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt g©y ra sù lóng tóng trong viÖc gi¶i thÝch cho nh©n d©n. Nªn ch¨ng t¹i toµ ¸n cã mét tñ s¸ch ph¸p luËt võa tiÖn cho c«ng t¸c xÐt xö, võa tiÖn ®Ó phæ biÕn cho nh©n d©n. PhÇn kÕt luËn Trong thêi gian ®i s©u vµo nghiªn cøu chuyªn ®Ò thùc tËp vÒ ly h«n th× gióp chóng ta cµng hiÓu râ h¬n vÒ thùc tr¹ng ly h«n ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p h¹n chÕ tíi møc tèi ®a t×nh tr¹ng ly h«n t¹i ®Þa ph­¬ng. §©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt gÇn gòi vµ cÇn thiªt ®èi víi ®êi sèng x· héi, vµ ®èi víi mçi gia ®×nh. Víi tÇm quan träng nh­ vËy mong sao chuyªn ®Ò cã thÓ ®ãng gãp mét phÇn nhá vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ h¹nh phóc cña mçi ng­êi, mçi gia ®×nh trong toµn x· héi LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 lµ mét b­íc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt H«n nh©n vµ gia ®×nh. Ngay khi ra ®êi th× nã ®· nhanh chãng ®i vµo ®êi sèng nh©n d©n vµ thu l¹i nh÷ng kÕt qu¶ rÊt tèt. Tuy nhiªn víi sù ®a d¹ng ho¸ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh­ hiÖn nay céng víi sù l¹c hËu, nhiÒu nh÷ng phong tôc tËp qu¸n cæ x­a cña mét sè bé phËn d©n c­ t¹o nªn sù phøc t¹p trong x· héi nªn viÖc ®­a ph¸p luËt vµo ®êi sèng nh©n d©n cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, v­íng m¾c - ®©y lµ mét thö th¸ch ®èi víi nh­ng nhµ thùc thi ph¸p luËt. ChÝnh v× vËy ®Ó LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 thu l¹i hiÖu qu¶ cao, h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng ly h«n ®ßi hái c¸n bé toµ ¸n ®Þa ph­¬ng lu«n n©ng cao n¨ng lùc, ®i s©u t×m hiÓu t©m lý ®êi sèng nh©n d©n. §Æc biÖt ph¶i gi¸o dôc cho mçi c¸ nh©n biÕt quý träng m¸i Êm gia ®×nh cña m×nh. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ mong ®îi chóng ta ph¶i cã sù kÕt hîp gi÷a c¸c ban ngµnh, c¸c tæ chøc x· héi, trong ®ã Toµ ¸n lµ c¬ quan quan träng nhÊt ®Ó thùc hiÖn vÊn ®Ò nµy. Víi dung l­îng ng¾n vµ trong ph¹m vi cho phÐp cña chuyªn ®Ò nµy kh«ng thÓ thÓ hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ mäi khÝa c¹nh, tÇm quan träng, sù phøc t¹p cña ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng ly h«n vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ ly h«n t¹i ®Þa ph­¬ng”. §©y lµ mét m¶ng kiÕn thøc x· héi khã ®ßi hái chóng ta ph¶i nghiªn cøu râ h¬n, s©u h¬n, vµ ph¶i cã mét kho¶ng thêi gian dµi h¬n ®Ó n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn nã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Bé LuËt D©n sù. 2. Bé LuËt Tè tông d©n sù. 3. B¸o c¸o tæng kÕt ngµnh toµ ¸n n¨m 2003,2004 cña Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Phó Xuyªn. 4.Gi¸o tr×nh LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh cña Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi. 5. Hå s¬ nh÷ng vô ¸n nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¹i Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Phó Xuyªn . 6. LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 1959, 1986, 2000. 7. NghÞ quyÕt 35/2000/QH10 ngµy 09/06/2000 quy ®Þnh vÒ viÖc thi hµnh LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000. 8. NghÞ ®Þnh77/2001/N§- CP ngµy 22/10/2001 quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ®¨ng ký kÕt h«n theo nghÞ quyÕt sè 35/2000/ QH10 ngµy 09/06/2000. 9.Th«ng t­ liªn tÞch sè 02/2000/NQH§TP ngµy 23/12/2000 cña Héi ®ång thÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao h­íng dÉn mét sè quy ®Þnh cña LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000. Môc Lôc Lêi nãi ®Çu …………………………………………………………...................1 Lý do chän ®Ò tµi……………………………………………………..................3 PhÇn néi dung………………………………………………………................. 4 PhÇn I: KÕt h«n cã yÕu tè n­íc ngoµi ………………….…………….........4 PhÇn II: Thùc tr¹ng ly h«n t¹i ®Þa ph­¬ng……………………..................5 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ ly h«n …………………………..............................5 2.Thùc tr¹ng ly h«n t¹i ®Þa ph­¬ng…………………..................................8 2.1. Giíi thiÖu chung................................................................................8 2.2. T×nh h×nh ly h«n t¹i ®Þa ph­¬ng.........................................................9 2.3. §­êng lèi gi¶i quyÕt........................................................................11 PhÇn III: Nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng trªn......................................13 * M©u thuÉn gia ®×nh do ®¸nh ®Ëp ng­îc ®·i…………........………....13 * Ngo¹i t×nh…………………………………………….......……........14 * M©u thuÉn mÑ chång - Nµng d©u…………………….......……........15 * M©u thuÉn do tÝnh t×nh kh«ng hîp …………………….......…….....15 * Khã kh¨n vÒ kinh tÕ……………………………………........…........16 PhÇn IV: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ ly h«n……………...……......16 PhÇn V: Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i ë ®Þa ph­¬ng……….………….........18 PhÇn VI: Mét sè kiÕn nghÞ qua thêi gian thùc tËp……………....….......20 PhÇn kÕt luËn……………………………………………………………...22 Tµi liÖu tham kh¶o………………………………………………………...23

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng ly hôn và một số giải pháp nhằm hạn chế ly hôn tại địa phương.doc
Luận văn liên quan