Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước

MỤC LỤC A: LỜI MỞ ĐẦU 1 B : NỘI DUNG 2 CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN . 2 1.1: Nguồn nhân lực Doanh nghiệp nhà nước . 2 1.1.1: Khái niệm 2 1.1.2: Các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực : . 3 1.2: Tác động của một số chính sách đến việc quản lý nguồn nhân lực: 4 1.2.1: Chính sách quản lý nguồn nhân lực: 4 1.2.2: Trình độ quản lý 5 1.2.3: Quản lý nguồn nhân lực trước xu hướng hội nhập 5 và toàn cầu hoá . 1.2.4: Quản lý nguồn nhân lực trước xu hướng nâng cao chất lượng .7 1.2.5: Trình độ người lao động 8 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 10 2.1 : Đặc điểm và thực trạng lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: . 10 2.1.1: Xét ở giai đoạn 1996-2000 : . 15 2.1.2: Xét ở giai đoạn 2001-2002-2003 : . 17 2.2: Một số tác động của toàn cầu hoá kinh tế đến phát triển nguồn nhân lực: . 21 2.2.1. Bàn về những chỉ tiêu phân tích thị trường lao động 25 2.2.2 : Hoàn thiện chính sách đối với người lao động trong DNNN khi chuyển sang cổ phần hoá ( CPH ): 26 2.2.3 Thực hiện chế độ qui định của nhà nước đối với người lao động khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 29 2.3: Chiến lược việc làm : . 32 2.3.1. Việc làm biểu hiện sự phát triển nhân lực của đất nước. 34 2.3.2 Vấn đề việc làm cho thanh niên. 35 2.3.4: Việc thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước : . 36 2.4 : Những khó khăn và hạn chế : . 38 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HIỆN NAY 40 3.1 : Phương hướng : 40 3.2: Kiến nghị : . 43 3.2.1 : Với Nhà nước : 43 3.2.2: Với doanh nghiệp : . 44 C : KẾT LUẬN . 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 49

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 2293 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng cÊp kinh phÝ cho ®µo t¹o 80 kü s­ tµi n¨ng. ChÝnh s¸ch tù do ho¸ du häc tù tóc ®· thóc ®Èy nhiÒu ng­êi r a n­íc ngoµi häc tËp .§Õn n¨m 1997 ®· cã 5500 ng­êi ra n­íc ngoµi du häc tù tóc ,hiÖn nay ®· cã kho¶ng trªn 10 ngh×n ng­êi ®­îc ®µo t¹o ,thùc tËp t¹i n­íc ngoµi theo con ®­êng tù tóc .C¬ chÕ häc suèt ®êi víi sù nç lùc hç trî cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ viÔn th«ng ®ang trë thµnh nhu cÇu cña mäi ng­êi lao ®éng . Thø t­ :XuÊt khÈu lao ®éng t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc TÝnh ®Õn n¨m 2002 ®· cã 310 ngh×n ng­êi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®ang lµm viÖc t¹i 40 n­íc vµ vïng l·nh thæ víi h¬n 30 nhãm nghÒ kh¸c nhau .§Æc tr­ng cña xuÊt khÈu lao ®éng trong c¸c n¨m gÇn ®©y lµ t¨ng xuÊt khÈu lao ®éng cã kü n¨ng .Ngoµi ®µo t¹o CMKT lao ®éng xuÊt khÈu cßn ®­îc chuÈn bÞ ngo¹i ng÷ ,gi¸o dôc ý thøc kû luËt ,ph¸p luËt lao ®éng .XuÊt khÈu lao ®éng ra thÞ tr­êng quèc tÕ víi sù chÊp nhËn c¸c quy luËt kinh tÕ thÞ tr­êng ®· trë thµnh ®éng lùc quan träng thóc ®Èy ph¸t triÓn hÖ thèng ®µo t¹o nghÒ nghiÖp n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc . Thø n¨m :T¸c ®éng cña TCHKT ®èi víi hÖ thèng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o . Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ¶nh h­ëng ®Õn hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o kh«ng nh÷ng vÒ quy m« mµ cßn kÝch thÝch ®æi míi né i dung ,ch­¬ng tr×nh ,ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò gi¸o viªn ...®Ó ®µo t¹o nh©n lùc ®¹t chÊt l­îng cao .ViÖc ®æi míi ®­îc thùc hiÖn theo h­íng cËp nhËt c¸c tri thøc khoa häc –c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña khu vùc vµ thÕ giíi ,t¨ng c­êng kh¶ n¨ng thùc hµnh cña häc sinh .§Æc biÖt ,n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng nhu cÇu lao ®éng lµnh nghÒ víi nhiÒu phÈm chÊt míi ®Æt ra cña thÞ tr­êng lao ®éng .ViÖc tranh thñ hîp t¸c ,tranh thñ viÖn trî cña c¸c tæ chøc ,c¸c tr­êng thuéc lÜnh vùc gi¸o dôc ®µo t¹o cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi (Uc Ph¸p ,Anh ,MÜ ,..) vµ c¸c tæ chøc UNDP,SIDA,AIT-tr­êng kÜ thuËt ch©u ¸ ...®· gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o lao ®éng cã tr×nh ®é lµnh nghÒ .Trong c¸c n¨m héi nhËp xu h­íng ®µo t¹o ch¹y theo thÞ hiÕu cña ng­êi lao ®éng thiÕu ®Þnh h­íng ,ph©n luång dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ ®µo t¹o ch­a g¾n vµo nhu cÇu ,thÞ tr­êng lao ®éng ,cña c¸c khu vùc kinh tÕ vµ c¸c ngµnh ,mÊt c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh nghÒ ®µo t¹o .Xu h­íng th­¬ng m¹i ho¸ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ngµy cµng t¨ng ,gi¶m phÇn nµo g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch nhµ n­íc nh­ng nã còng g©y ra nh÷ng tiªu cùc ®èi víi ph¸t triÓn nguån nh©n lùc .Th­¬ng m¹i ho¸ gi¸o dôc ,®µo t¹o lµm xuÊt hiÖn hiÖn t­îng ch¹y theo qui m« ,chó träng Ýt ®Õn chÊt l­îng vµ do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng nguån nh©n lùc .Mét bé phËn lín ng­êi lao ®éng sau ®µo t¹o kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng ,®µo t¹o ch­a thùc sù t¹o ra cho ng­êi lao ®éng c¬ héi t×m viÖc lµm 2.2.1. Bµn vÒ nh÷ng chØ tiªu ph©n tÝch thÞ tr­êng lao ®éng Kh¸i niÖm ®Çu tiªn cÇn lµm râ lµ b¶n th©n thÞ tr­êng lao ®éng .VÒ nguyªn t¾c ,®©y lµ mét thÞ tr­êng nh­ mäi thÞ tr­êng kh¸c ,trong ®ã nh÷ng c¸ nh©n (hoÆc nh÷ng thµnh viªn cña hé gia ®×nh )b¸n nh÷ng dÞch vô lao ®éng cña hä vµ nh÷ng ng­êi chñ sö dông lao ®éng mua nh÷ng dÞch vô ®ã .Th­êng lµ cung lao ®éng trùc tiÕp thay ®æi cïng víi tiÒn l­¬ng thùc tÕ (khi tiÒn l­¬ng thùc tÕ t¨ng lªn ,sè l­îng cña nh÷ng dÞch vô lao ®éng mµ c¸c hé gia ®×nh muèn cung cÊp còng t¨ng thªm ),trong khi ®ã cÇu lao ®éng thay ®æi ng­îc l¹i cïng víi tiÒn l­¬ng thùc tÕ (khi tiÒn l­¬ng thùc tÕ t¨ng lªn ,nh÷ng ng­êi chñ së h÷u lao ®éng muèn mua Ýt dÞch vô lao ®éng h¬n ).Nh­ trong mäi thÞ tr­êng ,sù c©n b»ng xuÊt hiÖn khi cÇu c©n b»ng víi cung ,. Trong thùc tÕ ,thÞ tr­êng lao ®éng phøc t¹p h¬n nhiÒu so víi ®a sè c¸c thÞ tr­êng s¶n phÈm kh¸c .Bëi do tÇm quan träng cña nã ®èi víi phóc lîi x· héi ,thÞ tr­êng lao ®éng th­êng lµ ®èi t­îng ®iÒu chØnh cña chÝnh phñ .C¶ nh÷ng ng­êi lao ®éng lÉn chñ së h÷u lao ®éng cã thÓ cã nh÷ng tæ chøc ®Ó ®iÒuch×nh thêi h¹n vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc ,TËp qu¸n vµ thùc tiÔn ¶nh h­ëng tíi ph¹m vi mµ c¸c lùc l­îng thÞ tr­êng ho¹t ®éng . Mét lÜnh vùc mµ vÉn cßn nhiÒu lÉn lén lµ tiÒn l­¬ng .Theo gãc ®é cña ng­êi lao ®éng ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ thu nhËp ,tr¶ c«ng b»ng tiÒn l­¬ng hoÆc hµng ho¸ cho thêi gian lµm viÖc (th«ng th­êng ®­îc gäi lµ tiÒn l­¬ng vµ tiÒn c«ng trùc tiÕp )vµ cho thêi gian kh«ng lµm viÖc nh­ kú nghØ phÐp hµng n¨m ,nghØ ngµy lÔ vµ nghØ h­ëng l­¬ng .Theo gãc ®é cña nh÷ng chñ së dông lao ®éng ,®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ gi¸ lao ®éng ,®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ gi¸ lao ®éng ,thu nhËp c«ng gép víi nh÷ng chi phÝ vÒ b¶o hiÓm x· héi ,vµ møc thuÕ mµ nh÷ng ng­êi chñ ph¶i tr¶ ,céng víi nh÷ng chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn viÖc lµm ,vÝ dô nh­ chi phÝ tuyÓn mé ,huÊn luyÖn ng­êi lao ®éng vµ nh÷ng ph­¬ng tÞªn nh÷ng dÞch vô cña nhµ m¸y cho ng­êi lao ®éng .Nh÷ng thùc tÕ ®o ®¹c tÝnh to¸n quèc gia thay ®æi kh«ng ph¶i chØ trong kh¸i niÖm vÒ thu nhËp ®­îc sö dông ,mµ cßn trong thêi h¹n tÝnh (hµng n¨m,hµng th¸ng ,tuÇn ,ngµy ,giê ).§èi víi c¸c nhµ lËp kÕ ho¹ch viÖc lµm quèc gia ®iÒu nµy thËt quan träng ®Ó lµm râ vÒ nh÷ng kh¸i niÖm ®ang ®­îc sö dông ë cÊp quèc gia ,vµ ®Ó ch¸c ch¾n r»ng nh÷ng ®o ®¹c tÝnh to¸n sö dông ®­îc ®iÒu chØnh phï hîp trong nh÷ng so s¸nh quèc tÕ .ViÖc ®o thu nhËp tõ c«ng viÖc tù lµm viÖc th× thËm chÝ khã kh¨n h¬n .Thu nhËp gép cu¶ ng­êi chñ ®iÒu hµnh cã thÓ nhËn ®­îc bëi viÖc trõ nh÷ng chi phÝ ho¹t ®éng tõ ®Çu ra gép .Tuy nhiªn ,®Ó t¸ch riªng lîi nhuËn do lao ®éng ,thËt cÇn thiÕt trõ ®i sù gi¶m thu nhËp gép cña chñ ®iÒu hµnh theo gi¸ thay thÕ cña nh÷ng tµi s¶n sinh lîi ®­îc tiªu thô ®Ó t¹o ra thu nhËp ®ã mµ nã sinh ra thu nhËp thuÇn cña chñ ®iÒu hµnh .Trong viÖc tÝnh to¸n nh÷ng thay ®æi theo thêi gian thËt cÇn thiÕt tÝnh gi¸ trÞ thu nhËp danh nghÜa hoÆc tiÒn l­¬ng tÝnh theo chØ sè gi¸ .TiÒn l­¬ng danh nghÜa tÝnh theo chØ sè gi¸ s¶n xuÊt ,th­êng ®­îc gäi lµ tiÒn l­¬ng s¶n xuÊt thùc tÕ ,chØ dÉn ®Ó lµm sao nh÷ng thay ®æi theo thêi gian hoÆc nh÷ng kh¸c biÖt theo vïng trong thÞ tr­êng lao ®éng ®èi víi nh÷ng chñ sö dông lao ®éng .§Ó theo dâi tÝnh c¹nh tranh quèc tÕ cña m«t nÒn kinh tÕ thËt h÷u Ých x©y dùng nh÷ng chØ sè kh¸c nhau cña mét ®¬n vÞ lao ®éng ,mµ cÇn ®­îc ®Þnh nghÜa cÈn thËn 2.2.2 : Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng trong DNNN khi chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ ( CPH ): - Nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch vÒ CPH DNNN : CPH DN lµ mét chñ tr­¬ng lín cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta, lµ nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng trong c¶i c¸ch DNNN , t¹o chuyÓn biÕn c¬ b¶n trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña DN . Trong qu¸ tr×nh ®æi míi , s¾p xÕp CPH DN NN , vÒ tæ chøc s¾p xÕp lao ®éng lµ viÖc lµm tÊt yÕu . §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt l¹i lao ®éng trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ s¾p xÕp DNNN th× chÝnh s¸ch , chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng , trong ®ã CPH DN NN lµ mét h×nh thøc quan träng hµng ®Çu . §¶ng vµ chÝnh phñ ViÖt Nam liªn tôc t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho ng­êi lao ®éng trong DN CPH . ChÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng nãi chung vµ riªng ®­îc h×nh thµnh theo hai h­íng : Mét lµ , chÝnh s¸ch hÖ thèng ph¸p luËt lao ®éng hiÖn hµnh theo bé luËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt h­íng dÉn luËt . Hai lµ chÝnh s¸ch riªng ®èi víi ng­êi lao ®éng trogn CPH ( ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c nghÞ ®Þnh , quyÕt ®Þnh nªu trªn .) Ngoµi c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng ®· ®­îc quy ®Þnh t¹i bé luËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn bé luËt lao ®éng nh­ : chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng , trîc cÊp th«i viÖc vµ ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng khi chuyÓn DNNN sang c«ng ty cæ phÇn cßn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i riªng ®èi víi ng­êi lao ®éng . T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi lao ®éng cã cæ phÇn trong DN . Cã thÓ nãi ®©y lµ mét chÝnh s¸ch , mét chñ tr­¬ng lín cña nhµ n­íc ®Ó ngµy cµng æn ®Þnh ®êi sèng ng­êi lao ®éng , chÝnh s¸ch chñ tr­¬ng nµy ®· ®­îc thÓ chÕ thµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt . Víi chñ tr­¬ng nµy ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau : QuyÕt ®Þnh sè 2002/CT ngµy 8/6/1992 ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng hai ­u ®aÜ : §­îc nhµ n­íc b¸n chÞu cæ phÇn kh«ng lÊy l·i cho c«ng nh©n viªn chøc trong DN CPH , b×nh qu©n mét ng­êi 3 triÖu ®ång ( cao nhÊt 5 triÖu ®ång ) trong 5 n¨m ph¶i tr¶ . KhuyÕn khÝch c«ng nh©n viªn chøc bá tiÒn riªng ra mua cæ phÇn th× nhµ n­íc sÏ cho vay vèn ®Ó mua cæ phÇn víi l·i suÊt ­u ®·i ( 4%/ n¨m trong vßng thêi h¹n 5 n¨m ) . Sè l­îng c«ng nh©n bá ra mua cæ phiÕu víi tû lÖ 1/1 ( mua 1 cæ phiÕu ®­îc vay thªm ®Ó mua thªm 1 cæ phiÕu n÷a . Víi nghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 7/5/1996 nh÷ng ­u ®·i nµy ®­îc t¨ng thªm : Nhµ n­íc cÊp mét sè cæ phiÕu tuú theo th©m niªm vµ chÊt l­îng céng t¸c cña tõng ng­êi , ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng 100% cá tøc , ®­îc thõa kÕ cho con lµm viÖc t¹i c«ng ty cæ phÇn , nh­ng kh«ng ®­îc chuyÓn nh­îng mua b¸n v× nh÷ng cæ phiÕu nµy thuéc së h÷u nhµ n­íc t¹i c«ng ty cæ phÇn . Trong nghÞ ®Þn sè 44/1998 N§-CP chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi ng­êi lao ®éng ®­îc chia sã d­ quü khen th­ëng , phóc lîi ( b»ng tiÒn ) kh«ng ph¶i nép thuÕ thu nhËp ®Ó mua cæ phÇn ; phÇn vèn DN ®· vay cña ng­êi lao ®éng tr­íc khi CPH nÕu ng­êi lao ®éng chÊp thuËn th× ®­îc chuyÓn thµnh cæ phÇn cña c«ng ty : §Õn nghÞ ®Þn sè 64/2002 N§-CP ngµy 19/6/2002 cña chÝnh phñ :ngoµi c¸c chÕ ®ä chÝnh s¸ch nh­ qui ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh sè 44/1998/N§-CP ®· nªu ë trªn , chÝnh phñ cßn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp xö lý ngay sè lao ®éng d«i d­ t¹i thêi ®iÓm CPH vµ kÓ c¶ trong thêi gian 12 th¸ng kÓ tõ khi c«ng ty cæ phÇn ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nªu do nhu cÇu tæ chøc l¹i san xuÊt kinh doanh , thay ®æi c«ng nghÖ ®èi víi ng­êi lao ®éng ë doanh nghiÖp nhµ n­íc truyÓn sang m¸t viÖc lµm ho¹c th«i viÖc kÓ c¶ ng­êi lao ®éng tù nguyÖn th«i viÖc th× ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch lao ®éng d«i d­ theo qui ®Þnh tai nghÞ ®Þnh sè 174/2002/N§-CP , ngµy 14/4/2002 cña chÝnh hñ nÕu thuéc ®èi t­îng cña nghÞ ®Þnh sè 41/2002N§-CP vµ ®­îc quÜ lao ®éng d«i d­ hçi trî . Trong nghÞ ®Þnh sè 64N§-CP ,møc cæ phÇn ­u ®·i cho ng­¬i lao ®éng cßn m¬ ra cho c¶ ng­êi s¶n xuÊt vµ cung cÊp nguyªn t¾c khoong v­ît qu¸ gi¸ tri phÇn vèn nhµ n­íc t¹i doanh nhiÖp sau khi ®· trõ gi¸ trÞ cæ phÇn nhµ n­íc n¾m gi÷ ,thay cho viÖc n¾m khèng chÕ møc cæ phÇp b¸n ­u ®·i cho ng­êi lao ®éng chØ b»ng 20%ho¹c tèi ®a 30% gi¸ trÞ vèn nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp thÎo N§ sè 44/1998 N§-CP : ChÝnh s¸ch ®µo t¹o cho ®ao t¹o tai ng­êi lao ®éng .®èi víi ng­êi lao ®éng d«i d­ tai thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸ ®­îc ®µo t¹o , d­îc ®µo t¹o l¹i ®Ó bè trÝ viÖc lµm míi trong c«ng ty cæ phÇn kinh phÝ 6 th¸ng ®µo t¹o , mçi th¸ng hçi trî 355.000 ®ång tõ quÜ hçi trî s¾p xÕp vµ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Ó t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng . 2.2.3 Thùc hiÖn chÕ ®é qui ®Þnh cña nhµ n­íc ®èi víi ng­êi lao ®éng khi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc trªn ®Þa bµn thµnh phè Hå ChÝ Minh. T×nh h×nh thùc tiÔn .N¨m 1987 trªn ®Þa bµn thµnh phè Hå ChÝ Minh cã 709 doanh nghiÖp nhµ n­íc DNNN , n¨m 2000 cã 668 DNNN , trong ®ã cã 303 doang nghiÖp thuéc trung ­¬ng qu¶n lý vµ 366 doang nghiªp thuéc thµnh phè qu¶n lý víi tæng lao ®éng ®ang lµm viÖc lµ 387.174 ng­êi (189.249 n÷) Tõ n¨m 1993 , thµnh phè ®· thùc hiÖn thÝ ®iÓm CPH DNNN . C¬ cÊu lao ®éng cña DNNN ®· CPH ®­îc s¾p xÕp bè trÝ l¹i vÒ chÊt l­îng cã t¨ng lªn , sè lao ®éng qu¶n lý chiÕm tû lÖ 17,12% . Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh chiÕm tû lÖ 82,88% . B×nh qu©n thu nhËp cña ng­êi lao ®éng lµ 1,5 triÖu ®ång / ng­êi / th¸ng , t¨ng 20% so víi tr­íc khi CPH .Theo b¸o c¸o vµo th¸ng 12/2000 cña 45 DN NN ®· CPH th× hiÖn nay kh«ng cã sè lao ®éng d«i d­ , nh­ng theo kh¶o s¸t cña Bé lao ®éng – Th­¬ng binh vµ x· héi phèi hîp víi së lao ®éng th­¬ng binh thµnh phè Hå ChÝ Minh vµo th¸ng 8/2000 tai 30 DN NN chuyÓn CPH th× sè lao ®éng d«i d­ b×nh qu©n 31ng­êi / DN . Sau khi CPH c¸c DN nÕu cã c¸c lao ®éng d«i ra ®· tiÕp tôc tiÕn hanh mét sè biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó gi¶i quyÕt lao ®éng d«i ra theo h­íng : Sè lao ®éng cßn trÎ khoÎ , tæ chøc ®µo t¹o l¹i tay nghÒ ®Ó bè trÝ lµm kh¸c . Sè lao ®éng cã nguyÖn väng xin chuyÓn c«ng t¸c th× t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä ; -Lao ®éng gÇn hÕt tuæi lao ®éng th× gi¶i quyÕt th«i viÖc víi chÝnh s¸ch trî cÊp th«i viÖc vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi chê h­u . Lao ®éng tù nguyÖn xin th«i viÖc hoÆc kh«ng thÓ cßn c¸ch s¾p xÕp th× gi¶i quyÕt cho nghØ viÖc theo chÕ ®é trî cÊp mÊt viÖc lµm . Nh÷ng v­íng m¾c trong chÝnh s¸ch lao ®éng khi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ kiÕn nghÞ : NghÞ ®Þnh 44/CP vµ th«ng t­ 11/TT-L§TBXH quy ®Þnh ng­êi lao ®éng chuyÓn qua DN cæ phÇn , sau 12 th¸ng tù nguyÖn nghØ viÖc hoÆc do nhu cÇu tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh dÉn ®Õn th× c«ng ty cæ phÇn tr¶ trî cÊp th«i viÖc thùc hiÖn theo h­íng dÉn bé tµi chÝnh . §©y lµ chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch hîp lý , tuy nhiªn ®Õn nay vi ch­a cã h­íng dÉn cô thÓ nªn m«t sè doanh nghiÖp cæ phÇn bÞ ¸ch t¾c trong viÖc giai quyÕt trî cÊp th«i viÖc cho lao ®éng tù nguyÖn hoÆc gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d­ sau 1 n¨m thùc hiªn cæ phÇn ho¸. CÇn x©y dùng l¹i khung gi¸ ®Þnh m­c kinh phÝ cho 1 n¨m ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i cho ng­¬i lao ®éng d«i d­ ®Ó bè trÝ viÖc lµm sau khi thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn . Tai ®iÒu 2 kho¶n 5 N§ 44 /1998/N§- CP qui ®Þnh møc mua cæ phÇn gi¸ ­u ®·i cña c¸n bé gi÷ chøc vô l·nh ®¹o vµ c¸c ®ãi t­¬ng qui ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu 13 ph¸p lÖnh chèng tham nhòng ®­îc khèng chÕ kh«ng v­ît qu¸ møc cæ phÇn b×nh qu©n . Quy ®Þnh nh­ vËy ch­a hîp lý , nªn nghiªn cøu söa ®æi quy ®Þnh møc mua cña ng­êi lao ®éng vµ cã thÓ khuyÕn khÝch cao h¬n . Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ ( CNH )- hiÖn ®¹i ho¸ ( H§H ) : Trªn thÕ giíi ngµy nay , cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ míi ®ang t¹o ra ng÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn sang tri thøc: Tõ lao ®éng ch©n tay sang lao ®éng trÝ ãc; tõ s¶n xuÊt kiÓu vËt chÊt sang kiÓu phi vËt chÊt; tõ tÝnh khÐp kÝn, tÝnh khu vùc sang tÝnh më, tÝnh toµn cÇu. Bªn c¹nh ®ã, lµ sù chuyÓn biÕn to lín vµ c¬ b¶n vÒ qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt vµ c¸c c«ng quy tr×nh c«ng nghÖ kh¸c . Nh÷ng ®iÒu nµy sÏ lµm thay ®æi c¬ cÊu lao ®éng x· héi . Xu thÕ chung kh«ng thÓ ®¶o ng­îc lµ sù t¨ng nh©n lùc trong c¸c ngµnh dÞch vô , ®Æc biÖt lµ dÞch vô cã hµm l­îng trÝ tuÖ cao nh­ xö lý th«ng tin , giao dÞch tµi chÝnh ng©n hµng , b­u chÝnh viÔn th«ng vµ c¸c dÞch vô tri thøc kh¸c . Vµ do vËy , ®ßi hái cã sù ®æi míi mang tÝnh c¸ch m¹ng vÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc ë hÇu hÕt c¸c quèc gia . §èi víi ViÖt Nam , khi chóng ta ®ang chuÈn bÞ nguån nh©n lùc ®ñ n¨ng lùc néi sinh vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ cho CNH- H§H trong thËp kû tíi , vÊn ®Ò lµm chñ c«ng nghÖ cao , ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh trong khoa häc , c«ng nghÖ cã vÞ trÝ cùc kú quan träng . Nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng cao vÒ trÝ tuÖ vµ tay nghÒ ngaú cµng trë thµnh lîi thÕ c¹nh tranh cho mçi quèc gia , viÖc më réng nh÷ng ngµnh nghÒ míi cÇn ®ßi hái nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: Mét nÒn gi¸o dôc m¹nh ®ñ søc n©ng cao d©n trÝ th­êng xuyªn vµ ®µo t¹o ®æi míi nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é trÝ tuÖ vµ tay nghÒ cao , Mét hÖ thèng chÝnh s¸ch gióp khuyÕn khÝch ph¸t triÓn tµi n¨ng trÎ , ph¸t huy mäi n¨ng lùc s¸ng t¹o cña nguån nh©n lùc khoa häc c«ng nghÖ trong n­íc vµ ngoµi n­íc . Mét hÖ thèng hç trî vµ ph¸t triÓn m«i tr­êng nghiªn cøu ®Ó liªn tôc t¨ng tr­ëng kho tµng trÝ tuÖ cña ®Êt n­íc . C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi sè l­îng vµ chÊt l­îng nguån nh©n lùc lao ®éng : Tèc ®é t¨ng d©n sè , quy ®Þnh vÒ ®é tuæi lao ®éng, thu nhËp møc sèng , c¸c ®iÒu kiÖn sèng , phong tôc tËp qu¸n . C¸c nh©n tè vÒ chÊt l­îng lao ®éng : Nhãm nh©n tè liªn quan ®Õn thÓ chÊt nguån lao ®éng nh­ di truyÒn , chÊt l­îng sèng cña ng­êi phô n÷ ...... ; nhãm nh©n tè liªn quan ®Õn tr×nh ®é nghÒ nghiÖp :gi¸o dôc , ®µo t¹o; nhãm c¸c chÝnh s¸ch ; nhãm c¸c nh©n tè vÒ tËp qu¸n ; nhãm nh©n tè vÒ nhu cÇu viÖc lµm . Xu thÕ TCH nÒn kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· h«i ë ViÖt Nam hiÖn nay ®ang ®ßi hái ph¶i cÊu tróc l¹i nÒn kinh tÕ trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®¸t n­íc theo h­íng CNH – H§H . Chóng ta lu«n quan niÖm “ Con ng­êi lµ ®éng lùc vµ môc tiªu c¶u sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi “ . Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chÝnh lµ ph¸t huy nh©n tè con ng­êi , gia t¨ng toµn diÖn gi¸ trÞ con ng­êi trªn c¸c mÆt trÝ tuÖ , ®¹o ®øc , thÓ lùc , n¨ng lùc s¸ng t¹o vµ b¶n lÜnh chÝnh trÞ : §Æc ®iÓm cña nguån lao ®éng n­íc ta : Nguån lao ®éng lín , do d©n sè vÉn ®ang t¨ng víi tèc ®é nhanh , trung b×nh mçi n¨m l­îng lao ®éng t¨ng thªm 1 triÖu ng­êi . Tû lÖ thÊt nghiÖp cao , mét bé phËn lao ®éng chØe cã viÖc lµm kh«ng th­êng xuyªn . ChÊt l­îng nguån nh©n lùc . Tû lÖ cao nguån lao ®éng cßn lµm viÖc trong khu vùc n«ng nghiÖp vµ ph©n bè kh«ng ®Òu gi÷a c¸c vïng . Møc sèng d©n c­ tuy cã ®­îc c¶i thiÖn trong nh÷ng n¨m võa qua , song nh×n chung vÉn cßn thÊp. §iÒu nµy kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng nguån lao ®éng hiÖn t¹i mµ c¶ trong t­¬ng lai do chç ng­êi lao ®éng kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn häc tËp båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n . 2.3: ChiÕn l­îc viÖc lµm : Gi¶i quyÕt viÖc lµm , n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng lµ mét bé phËn quan träng cña ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mçi quèc gia. §iÒu nµy cµng cã ý nghÜa h¬n khi toµn nh©n lo¹i ®ang chuÈn bÞ b­íc vµo thiªn nhiªn kû míi. Thùc hiÖn ®­êng nèi ®æi míi cña §¶ng, cïng víi viÖc chuyÓn ®æi tÝch cùc trªn mäi m¾t cña ®êi sèng x· héi, con ng­êi ®· ®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝ trung t©m cña sù ph¸t triÓn. Mäi chÝnh s¸ch, mäi gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®Òu h­íng tíi môc tiªu ph¸t triÓn n¨ng lùc vµ ph¸t huy tèi ®a tiÒm n¨ng cña con ng­êi. VÊn ®Ò viÖc lµm vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ®· ®­îc thay ®æi c¬ b¶n c¶ vÒ nhËn thøc vµ tæ chøc thùc hiÖn...nhê vËy x· héi ®· huy ®éng ®­îc nhiÒu nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm. Cã thÓ nãi ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng ®· t¹o ra chuyÓn biÕn tÝch cùc trong nhËn thøc, trong ph­¬ng thøc t¹o më viÖc lµm cho lao ®éng. Tuy nhiªn nh×n mét c¸ch tæng quan chóng ta cßn thiÔu nh÷ng chÝnh s¸ch ®ñ m¹nh vµ ®ång bé ®Ó khuyÕn khÝch ®Çu t­, huy ®éng mäi nguån lùc ®Ó t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ t¹o më viÖc lµm. V× vËy vÉn ch­a khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng cña x· héi trong gi¶i quyÕt viÖc lµm. Tõ nh÷ng thanh c«ng vµ nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm, chiÕn l­îc viÖc lµm trong thêi kú n¨m 2001 – 2010 nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu lµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng phï hîp víi c¬ cÊu kinh tÕ víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®¶m b¶o viÖc lµm cho phÇn lín lao ®éng cã nhu cÇu viÖc lµm n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng thu nhËp vµ c¶i tjiÖn chÊt l­îng cuéc sèng cho nh©n d©n. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tuªu nªu trªn ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn viÖc lµm tËp trung vµo nh÷ng néi dung c¬ b¶n lµ : VÒ gi¶i quýªt viÖc lµm: H­íng chñ ®¹o cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh lµ thóc ®Èy gi¶i quýªt viÖc lµm vµ t¹o më viÖc lµm g¾n víi ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp hµng hãa lín trªn c¬ së ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc, gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ tÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸. Cïng víi gi¶i quyÕt viÖc lµm trong n­íc cÇn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. Coi ®©y lµ mòi nhän rÊt quan träng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng, n©ng cao kinh tÕ ®èi ngo¹i...Mét h­íng t¹o më viÖc lµm cã tÝnh x· héi réng r·i vµ tÝch cùc lµ hç trî vÒ vèn th«ng qua Quü quèc gia hç trî viÖc lµm. VÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §Ó nÒn kinh tÕ n­íc ta hoµ nhÞp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi chóng ta cÇn n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc mµ tr­íc hÕt cÇn ph¶i t¨ng nhanh bé phËn lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao, ®Æc biÖt lµ lao ®éng trong lÜnh vùc tin häc vµ c«ng nghÖ... Hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng, viÖc lµm vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng: KhuyÕn khÝch vµ t«n vinh nh÷ng ng­êi lµm giÇu chÝnh ®¸ng, ®¶m b¶o quúªn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng. T¨ng c­êng vai trß cña nhµ n­íc trong vÞªc kiÓm so¸t vµ ®iÒu chØnh quan hÖ cung cÇu trong thÞ tr­êng lao ®éng, cô thÓ chóng ta cÇn tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò sau: + Hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ thu hót nhiÒu lao ®éng x· héi, nhÊt lµ lao ®éng t¹i chç. + N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc lµ nh©n tè c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp CNH-H§H. + TiÕp tôc hoµn thiÖn khung ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch nh»m më réng thÞ tr­êng lao ®éng. + Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng vµ thµnh phÇn tham gia xuÊt khÈu lao ®éng, ®æi míi chÝnh s¸ch tµi chÝnh, c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, t¹o sù th«ng tho¸ng, gi¶m phiÒn hµ cho ng­êi lao ®éng vµ doanh nghiÖp. + Song song víi viÖc hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chóng ta cÇn nhanh chãng x©y dùng chÝnh s¸ch b¶o hiÓm thÊt nghiÖp ®Ó hç trî cho ng­êi lao ®éng khi bÞ mÊt viÖc lµm. + X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n. + X©y dùng ch­¬ng tr×nh hç trî trùc tiÕp ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi thÊt nghiÖp, ng­êi thiÕu viÖc lµm. + X©y dùng ch­¬ng tr×nh xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. + X©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ Ph¸t triÓn vµ më réng hîp t¸c quèc tÕ, tranh thñ c¸c nguån lùc bªn trong trªn c¬ së t«n träng sù ®éc lËp chñ quyÒn cña ®Êt n­íc. Ph¸t triÓn viÖc lµm kh«ng chØ cã ý nghÜa t¹o viÖc lµm thuÇn tuý mµ cßn cã ý nghÜa rÊt to lín trong viÖc thóc ®Èy sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi mét c¸ch bÒn v÷ng. V× vËy ph¶i coi ph¸t triÓn viÖc lµm lµ nhiÖm vô cña c¶ n­íc ®Ó tiÕp tôc ®æi míi c¬ b¶n vÒ nhËn thøc, vÒ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch. 2.3.1. ViÖc lµm biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn nh©n lùc cña ®Êt n­íc. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn cña n­íc ta lµ lÊy con ng­êi lµ trung t©m dùa trªn nguyªn t¾c gióp ®ì mäi ng­êi d©n b»ng c¸ch ph¸t triÓn m«i tr­êng t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh, æn ®Þnh vµ b×nh ®¼ng. Môc ®Ých cña t¨ng tr­ëng lµ tiÕn tíi lµm giÇu cuéc sèng cho mäi ng­êi d©n. HiÖn nay n­íc ta cã lîi thÕ vÒ lùc l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é gi¸o dôc vµ kû luËt cao. Trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ qu¶n lý tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, ViÖt nam ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu to lín. Trong nh÷ng n¨m 1990 – 1997 tèc ®é ta3­ng GDP b×nh qu©n cña n­íc ta h¬n 8%. Tõ n¨m 1998, do ¶nh h­ëng cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh ë mét sè n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ th× GDP 5,8%. C¶i c¸ch ®· lµm thay ®æi c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ vµ cÊu thµnh cña lao ®éng. HiÖn nay, ViÖt nam ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn dùa trªn tiÕn tr×nh CNH-H§H ®Êt n­íc, viÖc §TH ®· thu hót thªm nhiÒu viÖc lµm. Tuy viÖc lµm ®­îc më réng s¶n xuÊt trong khu vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nh­ng kh«ng ®ñ ®Ó thu hót hÕt lùc l­îng lao ®éng ®ang t¨ng nhanh víi tèc ®é trªn 3%. ViÖc lµm cßn t¨ng lªn trong khu vùc dÞch vô vµ ®Æc biÖt trong khu vùc phi chÝnh quy, nh­ng hÇu hÕt c¸c c«ng viÖc trong khu vùc nµy n¨ng xuÊt kh«ng cao. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, ViÖt nam ®ang ®Çu t­ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nh¨m n©ng cao tr×nh ®é gi¸o dôc vµ n¨ng lùc lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng, viÖc t¹o nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu trong qu¸ tr×nh CNH hiÖn nay. HiÖn nay chÊt l­îng ®µo t¹o gi¸o dôc cña n­íc ta cßn thÊp, ChÝnh phñ cã thÓ t¨ng viÖc lµm b»ng c¸ch ®Çu t­ vµo gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nghÒ, më mang thÞ tr­êng, hç trî c¸c doanh nghiÖp cã quy m« nhá vµ viÖc lµm ë khu vùc phi chÝnh quy, t¹o ra mét nÒn kinh tÕ dÞch vô cã hiÖu qu¶ vµ khuyÕn khÝch c¸c c«ng nghÖ thu hót ng­êi lao ®éng. §èi víi ng­êi d©n, h×nh thøc tham gia vµo thÞ tr­¬ng tèt nhÊt lµ th«ng qua viÖc lµm ®­îc tr¶ c«ng vµ cã n¨ng xuÊt. MÆc dï GDP theo ®Çu ng­êi cña ViÖt nam vÉn cßn rÊt thÊp (352USD) vµ chØ sè ph¸t triÓn nguån nh©n lùc n»m ë vÞ trÝ d­íi trung b×nh so víi c¸c n­íc ( 122/174 quèc gia) nh­ng c«ng cuéc c¶i c¸ch cña n­íc ta ®· ®¹t ®­îc tiÕn bé ®¸ng kÓ trong viÖc më réng c¸c lùa chän vµ c¶i thiÖn cuéc sèng cña ng­êi d©n. ViÖc më réng c¸c c¬ héi cã viÖc lµm nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu vµ nguyÖn väng cña mäi ng­êi d©n lµ mét trong nh÷ng ­u tiªn hµng ®Çu ®èi víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nh©n lùc trong nh÷ng n¨m tíi. §ã sÏ lµ mét nhiÖm vô to lín vµ khã kh¨n. 2.3.2 VÊn ®Ò viÖc lµm cho thanh niªn. ë n­íc ta thanh niªn chiÕm 21,8% lùc l­îng lao ®éng. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ nÕu tÝnh b×nh qu©n th× cø 5 lao ®éng cã mét ng­êi trong tuæi thanh niªn. VÊn ®Ò viÖc lµm cho thanh niªn ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay. Mét sè l­îng lín thanh niªn ®ang thÊt nghiÖp hoÆc bÞ h¹n chÕ bëi nh÷ng viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh hay nh÷ng viÖc lµm ng¾n h¹n. Theo sè liÖu ®iÒu tra lao ®éng viÖc lµm n¨m 2000, trong tæng sè 8,6 triÖu lao ®éng trong ®é tuæi tõ 15-24, cã 5,9 triÖu thanh niªn cã ®ñ viÖc lµm, 2,2 triÖu thanh niªn thiÕu viÖc lµm vµ 0,5 triÖu kh«ng cã viÖc lµm. N¨m 2002 thanh niªn kh«ng cã viÖc lµm th­êng xuyªn ë c¶ khu vùc n«ng th«n vµ thµnh thÞ chiÕm tû lÖ 6,5% tæng sè thanh niªn c¶ n­íc. thanh niªn vÉn chiÕm tû lÖ thÊt nghiÖp cao nhÊt so víi lao ®éng trong c¸c nhãm tuæi kh¸c. Ngoµi c¸c nguyªn nh©n vÒ kinh tÕ – x· héi , vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, t×nh tr¹ng cßn bÞ t¸c ®éng bëi mét yÕu tè chñ quan xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n ng­êi lao ®éng lµ do tuæi ®êi cßn trÎ, thiÕu kinh nghiÖm vÒ kiÕn thøc. X· héi cµng ph¸t triÓn th× yÕu tè tri thøc vµ kinh nghiÖm cµng ttrë lªn quan träng. §Ó kiÕm ®­îc mét c«ng viÖc thÝch hîp th× viÖc th­êng xuyªn trau dåi kiÕn thøc vµ rÌn luyÖn kinh nghiÖm lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi thanh niªn. Nh÷ng th¸ch thøc c¶u thÞ tr­êng lao ®éng kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò thÊt nghiÖp hay thiÕu viÖc lµm ngµy mét gia t¨ng mµ cßn lµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c«ng viÖc bÞ tr¶ l­¬ng thÊp hoÆc viÖc lµm chÊt l­îng thÊp trong khu vùc phi chÝnh thèng. Xóc tiÕn viÖc lµm h÷u Ých cho thanh niªn ®ang lµ ­u tiªn trong c¸c ch­¬ng tr×nh cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. Nç lùc cña chÝnh phñ trong lÜnh vùc nµy lµ ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch vµ c¸c ch­¬ng tr×nh kh¶ thi trong lÜnh vùc gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ nh»m lµm cho thanh niªn dÔ dµng hoµ nhËp hoµn toµn vµo x· héi céng ®ång. Mét ch­¬ng tr×nh tæng thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm cho thanh niªn th­êng ®Ò cËp ®Õn c¸c néi dung c¬ b¶n: chÝnh s¸ch t¹o viÖc lµm th«ng qua t¨ng tr­ëng kinh tÕ cÇn nhiÒu lao ®éng. ChÝnh s¸ch x· héi, thÞ tr­êng lao ®éng vµ gi¸o dôc lµnh m¹nh. ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng vµ lao ®éng khuyÕn khÝch t¨ng c­êng cÇu lao ®éng ®èi víi thanh niªn . Gi¸o dôc vµ d¹y nghÒ thÝch hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng . Hç trî kinh nghiÖm lµm viÖc ngay khi häc trong c¸c tr­êng häc . gi¶i quyÕt vÊn ®Ò bá häc sím . Më réng c¬ héi ®µo t¹o cho n÷ thanh niªn . Ch­¬ng tr×nh cã môc tiªu kÕt hîp ®µo t¹o . Ph¸t triÓn DN nhá . C¸c c¬ héi sö dông trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin liªn l¹c . C¶i thiÖn th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng vµ h­íng dÉn ®µo t¹o nghÒ . 2.3.4: ViÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d­ do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc : S¾p xÕp l¹i DNNN lµ mét chñ tr­¬ng lín cña §¶ng vµ ChÝnh phñ trong giai ®o¹n hiÖn nay , ®Ó thùc hiÖn chñ tr­¬ng th¾ng lîi nµy ChÝnh phñ ®· ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch quan träng trong ®ã cã chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d­ do s¾p xÕp l¹i DNNN ®· ®­îc thÓ hiÖn trong nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ sè 41/2002/ N§ - CP ngµy 11/4/2002 ®­îc thÓ hiÖn qua : KÕt qu¶ gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d­ : Theo sè liÖu tæng hîp tÝnh ®Õn 31/12/2003 ®· cã 461 DN ®­îc Bé tµi chÝnh duyÖt cÊp kinh phÝ ; sè ®èi t­¬ng ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ 19.341 ng­êi ; 17.593 ng­êi h­ëng trî cÊp mÊt viÖc lµm . §¸nh gi¸ : Qua triÓn khai thùc hiÖn vµ ý kiÕn ph¶n ¸nh cña c¸c ®¹i biÓu t¹i héi nghÞ triÓn khai ®Ò ¸n s¾p xÕp , ®æi míi DNNN ®· ®¸nh gi¸ mét sè mÆt nh­ sau : + MÆt ®­îc : ChÝnh s¸ch gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d­ ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó DN tiÕn hµnh tæ chøc l¹i s¶n xuÊt – kinh doanh , s¾p xÕp l¹i lao ®éng vµ gi¶i quyÕt ®­îc c¸c tån t¹i vÒ lao ®éng mµ tõ tr­íc tíi nay DN ch­a gi¶i quyÕt ®­îc ; Ng­êi lao ®éng sau khi ®· ®­îc gi¶i quyÕt c¸c quyÒn lîi theo chÝnh s¸ch quy ®Þnh , nãi chung ®Òu an t©m ; Tû lÖ lao ®éng d«i d­ hiÖn nay chiÕm kho¶ng 20% sè lao ®éng hiÖn cã cña DN cã hå s¬ göi vÒ bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi . + Tån t¹i : C¸c DN NN thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i theo h×nh thøc chuyÓn thµnh ®¬n vÞ sù nghiÖp hoÆc chia t¸ch vµ c¸c h×nh thøc kh¸c ; Nh÷ng DNNN ®­îc gi÷ nguyªn ph¸p nh©n ®Õn n¨m 2005 lµ DN 100% vèn nhµ n­íc ; Ch­a quy ®Þnh nguån quü ®Ó gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d­ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc ; C¸c DN ch­a thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¶i thÝch chÝnh s¸ch cña DN m×nh . V× vËy , kh«ng Ýt DN , ng­êi lao ®éng d«i d­ , lo l¾ng khi b¶n th©n bÞ s¾p xÕp vµo d«i d­ ; PhÇn lín hå s¬ cña DN ®Ò nghÞ Quü hç trî cÊp kinh phÝ ®Ó gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch lao ®éng d«i d­ ch­a ®óng quy ®Þnh . + KiÕn nghÞ : Tæ chøc tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc tiÕp tôc s¾p xÕp , ®æi míi ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ DNNN ®Ó nhanh chãng s¾p xÕp , nhÊt lµ CPH DN; lµm tèt kh©u hå s¬ theo quy ®Þnh ; CÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ h¬n gi÷a c¸c bé vµ uû ban nh©n d©n c¸c tØnh ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn . 2.4 : Nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ : Th¸ch thøc míi cña thÞ tr­êng lao ®éng trong nÒn kinh tÕ tri thøc ®èi víi nguån nh©n lùc ViÖt Nam : Ngµy nay nÒn kinh tÕ tri thøc ( Knowledge economy ) ®ang ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m nghiªn cøu , t×m hiÓu vÒ b¶n chÊt vµ mèi quan hÖ cña nã trong tiªn tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö . NÒn kinh tÕ tri thøc cã mét sè ®Æc tr­ng næi bËt sÏ ®ßi hái ë nguån nh©n lùc t­¬ng øng ph¶i ®­îc ®µo t¹o ®Æc biÖt vÒ néi dung ph­¬ng ph¸p míi : Lao ®éng ch©n tay chuyÓn sang lao ®éng trÝ tuÖ . S¶n xuÊt kiÓu vËt chÊt chuyÓn sang s¶n xuÊt phi vËt chÊt vµ khi ®ã tri thøc vµ th«ng tin trë thµnh ®ßn bÈy cña nÒn kinh tÕ . C¬ cÊu kinh tÕ , h×nh thøc x· héi thay ®æi c¬ b¶n Nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ nÒn kinh tÕ tri thøc víi c¸c ®Æc tr­ng cña nã ®· ®ñ nhËn thÊy sÏ xuÊt hiÖn mét thÞ tr­êng lao ®éng hÕt søc ®Æc biÖt víi th¸ch thøc míi ®èi víi nguån nh©n lùc . Nguån nh©n lùc t­¬ng lai sÏ ph¶i ®­îc coi träng gi¸o dôc vµ t­ duy s¸ng t¹o , vÒ n¨ng lùc tù chñ , tù häc hái...........ViÖt Nam cã nhiÒu c¬ héi ®Ó tiÕn tíi nÒn kinh tÕ tri thøc vµo nh÷ng thËp kû tíi cña thÕ kû XXI . C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi lao ®éng ViÖt Nam khi gia nhËp WTO : ViÖt Nam ®· nép ®¬n xin gia nhËp Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi ( WTO ) tõ n¨m 1995 vµ hiÖn ®ang trong qu¸ tr×nh xóc tiÕn ®µm ph¸n víi mong muèn trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc vµo n¨m 2005 tr­íc khi kÕt thóc vßng ®µm ph¸n Doha . C¬ héi ; + T¨ng c¬ héi t¹o thªm viÖc lµm ë mét sè ngµnh : C¬ héi cã viÖc lµm ®­îc t¹o ra mét mÆt do nhu cÇu më réng quy m« ho¹t ®éng cña c¸c DN cã kh¶ n¨ng cã c¹nh tranh x©m nhËp vµo thÞ tr­êng réng lín – thi tr­êng ®a quèc gia víi c¸c thµnh viªn WTO , mÆt kh¸c do ph¸t sinh c¸c ngµnh nghÒ míi tõ viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ , bÝ quyÕt kinh doanh . + T¹o ra nh÷ng biÕn ®æi lín vÒ chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng ViÖt Nam : ViÖc më cöa th­¬ng m¹i , khuyÕn khÝch vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cung víi sù bïng næ th«ng tin diÔn ra m¹nh mÏ ®· cã t¸c ®éng tÝch cùc , t¹o c¬ héi thuËn lîi cho ng­êi lao ®éng tiÕp xóc , giao l­u víi nÒn v¨n minh nhan lo¹i , ®ãn nhËn nh÷ng th«ng tin nhanh chãng vµ tiÐp cËn víi tiÕn bé khoa häc vµ kü thuËt , c«ng nghÖ tiªn tiÕn , kinh nghiÖm qu¶n lý hiÖn ®¹i . + Thu nhËp cµ ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ : MÆc dï ®Õn nay ch­a cã nghiªn cøu nµo ®­a ra c¸c kÕt qu¶ ®¸ng tin cËy vÒ ¶nh h­ëng cña tù do ho¸ th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ th«ng qua WTO ®èi víi møc t¨ng viÖc lµm vµ thu nhËp ë tõng nhãm ngµnh , tõng bé phËn lao ®éng... C¸c th¸ch thøc ; + §iÒu kiÖn lµm viÖc ®µng hoµng bÞ phít lê do søc Ðp c¹nh tranh vµ ch¹y theo môc tiªu lîi nhuËn . Thùc tÕ cho thÊy , mét khi møc ®é tham gia vµo qu¸ tr×nh TCH vÒ th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ ë khu vùc nµo ngµy cµng s©u th× sÏ t¹o ra søc Ðp c¹nh tranh ngµy cµng lín vµ sÏ cã thÓ ®Èy nhanh tèc ®é “ tôt xuèng dèc “ , vÒ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng . + Nguy c¬ “ ch¶y m¸u chÊt x¸m “ sang c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn . Di chuyÓn lao ®éng , bªn c¹nh viÖc gióp cho ng­êi lao ®éng cã thÓ t×m kiÕm viÖc lµm nhanh h¬n vµ n©ng cao thu nhËp , nh­ng mÆt tr¸i cña nã lµ hiÖn t­îng : bu«n b¸n bÊt hîp ph¸p phô n÷ vµ trÎ em , c¸c ®iÒu kiÖn tèi thiÓu kh«ng ®­îc ®¶m b¶o ... + T¨ng kho¶ng c¸ch chªnh lÖch vÒ thu nhËp vµ ph©n ho¸ giµu nghÌo . Nh­ vËy nh÷ng thuËn lîi cïng vãi nh÷ng khã kh¨n kh«ng thÓ phñ ®Þnh ®­îc khi ViÖt Nam tham gia s©u réng vµo qu¸ tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i th«ng qua t­ c¸ch lµ thµnh viªn cña WTO , th× nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lao ®éng còng trë lªn hÕt søc cÊp b¸ch . Do vËy cÇn ph¶i nhËn thøc ®­îc c¶ hai mÆt cña vÊn ®Ò ®Ó cã chiÕn l­îc thÝch hîp nh»m h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng t¸c ®éng tíi tiªu cùc ®èi víi ng­êi lao ®éng . Ch­¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn qu¶n lý nguån nh©n lùc trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay 3.1 : Ph­¬ng h­íng : Trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t ph¶i tËp trung søc t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng . Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch l©u dµi , lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch x· héi c¬ b¶n , lµ xu h­íng ­u tiªn trong toµn bé chÝnh s¸ch kinh tÕ – x· héi cña mçi quèc gia trªn thÕ giíi trong ®ã cã ViÖt Nam . Chóng ta cÇn cã nh÷ng ph­íng cô thÓ sau: Nhµ n­íc cïng toµn d©n ra søc ®Çu t­ ph¸t triÓn thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch vµ c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi . KhuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ , mäi c«ng d©n mäi nhµ ®Çu t­ trong n­íc vµ n­íc ngoµi më mang ngµnh nghÒ , t¹o nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng , mäi c«ng d©n ®Òu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt , ®­îc tù do hµnh nghÒ , thuª m­ín nh©n c«ng theo ph¸p luËt. Ph¸t triÓn dÞch vô viÖc lµm : Tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng hiÖn cã , phæ cËp nghÒ nghiÖp cho lao ®éng x· héi , tr­íc hÕt lµ cho thanh niªn nh»m h×nh thµnh ®éi ngò lao ®éng cã sè l­îng , c¬ cÊu vµ chÊt l­îng phï hîp víi c¬ cÊu hÖ thèng kinh tÕ míi vµ yªu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng . Ph¸t huy vai trß cña c¸c trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm trong viÖc m«i giíi gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng . KÕt hîp gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i chç lµ chÝnh víi tiÕp tôc ph©n bè l¹i d©n c­ vµ nguån lao ®éng trªn c¸c vïng l·nh thæ cña ®Êt n­íc , t¨ng d©n c­ trªn c¸c ®Þa bµn cã tÝnh chiÕn l­îc vÒ kinh tÕ vµ an ninh quèc phßng , x©y dùng c¸c vïng kinh tÕ – x· héi d©n c­ m¬Ý ®Ó g¾n lao ®éng víi ®Êt ®ai tµi nguyªn thiªn nhiªn . §ång thêi më réng hîp t¸c lao ®éng quèc tÕ , ®©û m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng , ®­a lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi . §a d¹ng ho¸ viÖc lµm trªn c¬ së ®ã mµ ®a d¹ng ho¸ thu nhËp , ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc sö dông kinh doanh phong phó trong mèi quan hÖ ®an xen gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ . CÇn coi träng vµ ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh thu hót ®­îc nhiÔu lao ®éng phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng . Trong ®ã chñ yÕu lµ doanh nghiÖp nhá vµ võa , khu vùc phi kÕt cÊu , viÖc lµm phi n«ng nghiÖp , h×nh thøc thanh niªn xung phong bé ®éi lµm kinh tÕ . Gi¶i quyÕt viÖc lµm ë thµnh thÞ : + Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¸c doanh nhgiÖp quy m« lín nhÊt lµ ë c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn thiÕt lËp c¸c khu chÕ xuÊt , khu c«ng nghiÖp tËp trung , ph¸t triÓn m¹nh c¸c tËp ®oµn s¶n xuÊt m¹nh cña nhµ n­íc ë c¸c vïng trªn ph¹m vi c¶ n­íc , c¸c c«ng ty cæ phÇn , c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n , c¸c dù ¸n thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó t¹o viÖc lµm cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao vµ gi¸ trÞ lao ®éng còng cao , phï hîp víi tÝnh chÊt vµ lao ®éng cña thµnh thÞ . Theo h­íng nµy cÇn ®Æc biÖt quan t©m viÖc ®µo t¹o vµ hoµn thiÖn kü n¨ng nghÒ nghiÖp cho ng­êi lao ®éng ë tr×nh ®é cao th«ng qua viÖc ph¸t triÓn c¸c trung t©m huÊn luyÖn cao cÊp ë mét sè ®Þa bµn träng ®iÓm . + Ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc , nghÒ nghiÖp cã kh¶ n¨ng thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng phï hîp víi lao ®éng thµnh thÞ . Trong ®ã cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ phi kÕt cÊu , c¸c doanh nghiÖp nhá võa ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô . §ång thêi ph¶i coi gia c«ng xuÊt khÈu lµ quèc s¸ch , lîi dông ­u thÕ tèi ®a cña n­íc ta lµ nguån lao ®éng dåi dµo , tiÒn c«ng rÎ , dÔ tiÕp thu kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi , l¹i cã nguån nguyªn liÖu trong n­íc t¹i chç phong phó , ph¸t triÓn c¸c c¬ së dÞch vô c«ng céng vµ ph¸t triÓn nhµ ë trong thµnh phè sÏ sÏ t¹o ra rÊt nhiÒu viÖc lµm cho d©n c­ thµnh thÞ , ®Æc biÖt lµ c¸c thµnh phè lín , khu c«ng nghiÖp tËp trung , khu chÕ xuÊt , khu c«ng nghiÖp kü thuËt cao . + Khai th¸c tiÒm n¨ng kinh tÕ vïng ven thµnh thÞ trong mèi liªn hÖ kinh tÕ gi÷a néi ngo¹i thµnh nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH – H§H ®Êt n­íc . CÇn h×nh thµnh c¸c vµnh ®ai cung cÊp thùc phÈm cho thµnh thÞ , hÖ thèng cung cÊp tÝn dông vµ hµng ho¸ cho n«ng th«n , chuyÓn nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt thÝch hîp tõ néi thµnh ra ngo¹i thµnh t¹o ra nh÷ng côm kinh tÕ vÖ tinh cña c¸c thµnh thÞ . Sö dông hîp lý lao ®éng ngo¹i tØnh di chuyÓn vµo c¸c thµnh phè . Gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n«ng th«n : + ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng ë n«ng th«n theo h­íng gi¶m dÇn lao ®éng thuÇn n«ng , gi¶i phãng ®Êt ®ai , kh¾c phôc t×nh tr¹ng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp b×nh qu©n ®Çu ng­êi qu¸ thÊp . §a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ thùc hiÖn nguyªn t¾c ng­êi nµo giái viÖc g× th× lµm viÖc Êy . + KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc hîp t¸c x· kiÓu míi trªn nguyªn t¾c hoµn toµn tù nguyÖn vµ cïng cã lîi ë quy m« thÝch hîp . + Ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng ë n«ng th«n nh­ng cÇn Ýt vèn vµ h­íng vÒ lµ hµng xuÊt khÈu nh­ c«ng nghiÖp gia ®×nh vµ doanh nghiÖp nhá ë n«ng th«n , kh«i phôc c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng cã gi¸ trÞ cao c¸c lµng nghÒ ph¶i g¾n liÒn víi ®« thÞ ho¸ n«ng th«n , h×nh thµnh c¸c thÞ trÊn , thÞ tø trªn c¸c trôc ®­êng giao th«ng . + H­íng vµ c¸c vïng cã kh¶ n¨ng thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng . ViÖc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ph¸p nµy cÇn kÕt hîp c¸c dù ¸n di d©n , x©y dùng c¸c vïng kinh tÕ x· héi d©n c­ míi ph¶i t¹o ra mét thÞ tr­êng vèn ®a d¹ng trong n«ng th«n d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau . TËp trung ®µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô sù nghiÖp CNH – H§H ®Êt n­íc : Mét nÒn khoa häc vµ c«ng nghÖ cña n­íc ta ®ang ph¸t triÓn ®i vµo CNH- H§H , b¾t buéc ph¶i v­¬n nhanh ®Ó san lÊp kho¶ng c¸ch vÒ n¨ng lùc t¹o ra tri thøc so víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn . Chóng ta ph¶i nhanh chãng n¾m b¾t , hÊp thô , lµm chñ cã chän läc , khai th¸c cã lîi cho m×nh tri thøc thÕ giíi vµ ph¶i tiÕn lªn s¸ng t¹o ®­îc nh÷ng tri thøc cña chÝnh m×nh . Gi¶i ph¸p hç trî DN gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d­ : “ Møc cÇu lao ®éng “ trong c¸c DN lµ bé phËn quan träng cÊu thµnh møc cÇu trung vÒ lao ®éng , lao ®éng d«i d­ hiÖn nay ®­îc xem lµ vÊn ®Ò næi cém cña nhiÒu DN , ®Æc biÖt lµ ®èi víi DNNN . Gi¶i ph¸p t¹o viÖc lµm ph¶i mang tÝnh chiÕn l­îc . H¹ thÊp tû lÖ sinh ®Ó gi¶m søc Ðp lao ®éng t¨ng qu¸ nhanh vÒ sè l­îng , yÕu vÒ chÊt l­îng . C¸c biÖn ph¸p t¹o viÖc lµm , gi¶m thÊt nghiÖp ®Ó tËn dông triÖt ®Ó tiÒm n¨ng nguån nh©n lùc hiÖn cã . N©ng cao ®êi sèng vµ thÓ chÊt ng­êi lao ®éng . T¹o lËp vµ qu¶n lý thÞ tr­êng lao ®éng , n©n cao hiÖu qu¶ sö dông nguån nh©n lùc trªn quy m« toµn x· héi . Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nghÒ nghiÖp . Nghiªn cøu nh÷ng ®Æc tr­ng v¨n ho¸ - x· héi cña con ng­êi ViÖt Nam nãi chung vµ ng­êi lao ®éng nãi riªng , t¹o c¬ së cho c¸c chÝnh s¸ch sö dông nguån nh©n lùc hîp lý vµ hiÖu qu¶ cao . 3.2: KiÕn nghÞ : 3.2.1 : Víi Nhµ n­íc : ChÝnh s¸ch qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ toµn thÓ c¸c quan ®iÓm t­ t­ëng , môc tiªu vµ gi¶i ph¸p nh»m ®µo t¹o , ph¸t triÓn vµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc cña ®Êt n­íc . Néi dung cña chÝnh s¸ch qu¶n lý nguån nh©n lùc : Trong bé luËt lao ®éng cña n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· nãi râ néi dung chñ yÕu cña qu¶n lý nh©n lùc bao gåm : N¾m cung cÇu vµ sù biÕn ®éng cña cung cÇu lao ®éng , lµm c¬ së ®Ó quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch quèc gia , quy ho¹ch , kÕ ho¹ch vÒ nguån nh©n lùc , ph©n bè vµ sö dông lao ®éng toµn x· héi . Ban hµnh vµ h­íng dÉn thi hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt lao ®éng X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ viÖc lµm , di d©n x©y dùng c¸c vïng kinh tÕ míi , ®­a ng­êi ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi . QuyÕt ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l­¬ng b¶o hiÓm x· héi ,an toµn lao ®éng , vÖ sinh lao ®éng vµ c¸c chÝnh kh¸c vÒ lao ®éng vµ x©y dùng c¸c mèi quan hÖ lao ®éng trong c¸c DN . Thanh tra , kiÓm tra viÖc thùc thi ph¸p luËt vÒ lao ®éng vµ xö lý c¸c tr­êng hîp vi ph¹m ph¸p luËt . Xö lý tranh chÊp vÒ lao ®éng . X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vÒ xuÊt khÈu lao ®éng vµ tæ chøc qu¶n lý lao ®éng ë n­íc ngoµi . 3.2.2: Víi doanh nghiÖp : Nhµ n­íc nªn cã thªm chÝnh s¸ch hç trî DN gi¶i quyÕt hiÖu qu¶ vÊn ®Ò lao ®éng d«i d­ : §ã lµ t¨ng trî cÊp th«i viÖc , mÊt viÖc , thùc hiÖn b¶o hiÓm thÊt nghiÖp , hç trî vèn , cho vay vèn ®Ó ng­êi lao ®éng häc nghÒ , t×m viÖc lµm míi trªn thÞ tr­êng lao ®éng , hoÆc tù t¹o viÖc lµm. §èi víi møc biÕn ®éng lao ®éng lín trong DN ngoµi quèc doanh th× nhµ n­íc còng cÇn thiÕt cã biÖn ph¸p ®Ó c¸c DN ngoµi quèc doanh tuyÓn dông , ký kÕt hîp ®ång lao ®éng vÒ tuyÓn dông lao ®éng . §èi víi vÊn ®Ò b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi lao ®éng , c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn thiÕt cã biÖn ph¸p chÊn chØnh viÖc ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong c¸c DN , tuyªn truyÒn vÒ chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ®Õn víi DN vµ ng­êi lao ®éng . Trªn c¬ së b¶o ®¶m quyÒn lîi x· héi ng­êi lao ®éng . §èi víi vÊn ®Ò tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng , Nhµ n­íc cÇn xóc tiÕn c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng : Quy ®Þnh møc l­¬ng míi phï hîp víi sù tiÕn triÓn cña thùc tiÔn , trong ®ã kh«ng nh÷ng ®æi míi tiÒn l­¬ng cña khu vùc DN mµ c¶ tiÒn l­¬ng cña khu vùc hµnh chÝnh nh©n sù . CÇn t¹o lËp c¸c chÝnh s¸ch t¹o viÖc lµm th«ng qua t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ t¨ng cÇu lao ®éng . CÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« thóc ®Èy t¨ng tr­ëng viÖc lµm tæng thÓ . ThÓ chÕ tiÒn l­¬ng , ph¸p luËt b¶o hé viÖc lµm , quy chÕ hîp ®ång cã thêi h¹n cè ®Þnh vµ c¸c ®Æc thï cña hÖ thèng thuÕ vµ phóc lîi th­êng ¶nh h­ëng tíi ng­êi lao ®éng khi tham gia vµo thÞ tr­êng lao ®éng . MÆc dï c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®­îc coi lµ nÒn t¶ng ®èi víi chiÕn l­îc cã hiÖu qu¶ nh»m c¶i thiÖn triÓn väng thÞ tr­êng lao ®éng cña ng­êi lao ®éng , song mét khu«n khæ chÝnh s¸ch toµn diÖn chu ý tíi thÓ chÕ thÞ tr­êng lao ®éng vµ t¸c ®éng cña nã tíi viÑc lµm vµ thu nhËp lµ cÇn thiÕt. Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nghÒ cÇn ph¶i phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng . Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cÇn gi÷ nhÞp ®é cïng víi sù thay ®æi c¸c yªu cÇu vÒ trÝnh ®é chuyªn m«n kü thuËt trong thÞ tr­êng lao ®éng do sù thay ®æi míi nhanh chãng cña c«ng nghÖ , viÖc c¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ vµ sù c¹nh tranh gay g¾t . ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng lao ®éng ®èi víi cong nh©n trÎ cÇn tÝnh ®Õn ch­¬ng tr×nh môc tiªu kÕt hîp ®µo t¹o l¹i t¹i tr­êng líp víi t×m viÖc lµm vµ t­ vÊn gióp ng­êi lao ®éng cã ®­îc nh÷ng kü n¨ng x· héi vµ thãi quen lµm viÖc cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ nhËn viÖc lµm tho¶ ®¸ng . T¨ng c­êng hÖ thèng th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng vµ h­íng dÉn nghÒ nghiÖp ,kh¾c phôc sù thiÕu th«ng tin vÒ c¸c c¬ héi trong thÞ tr­êng lao ®éng . Th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng vµ h­íng dÉn nghÒ nghiÖp lµ ®Æc biÖt cÇn ®èi víi thanh niªn , nh÷ng ng­êi mµ sù hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm cña hä tíi x· héi vµ viÖc lµm cßn h¹n chÕ . Mét lo¹i th«ng tin th­êng thiÕu liªn quan tíi viÖc kÕt nèi gi·u gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ ®Çu ra cña thÞ tr­êng lao ®éng . ViÖc sö dông th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng cã thÓ gióp t¨ng sè l­îng vµ chÊt l­îng viÖc bè rÝ c«ng viÖc phï hîp c«ng viÖc gi÷a nhu cÇu cña chñ sö dông lao ®éng vµ ng­êi t×m viÖc , gi¶m t×nh tr¹ng vµ thêi gian thÊt nghiÖp vµ nãi chung t¨ng hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng thÞ tr­êng . CÇn phØ cã kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®èi víi sù di chuyÓn lao ®éng ®Ó ph¸t triÓn hµi hoµ c¸c nguån lùc lao ®éng , nhÊt lµ lao ®éng n÷ . C«ng ®oµn cÇn hiÖn diÖn nhiÒu h¬n n÷a trong c¸c DN ngoµi nhµ n­íc ®Ó ch¨m lo vµ b¶o vÖ c¸c quyÒn lîi vµ lîi Ých hîp ph¸p cho cong nh©n, ®ång thêi tham gia vµo viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô ®µo t¹o l¹i c«ng nh©n . C : KÕt luËn §Êt n­íc muèn ph¸t triÓn nhanh ®ßi hái ph¶i cã mét chiÕn l­îc th«ng minh vÒ tiÕn cö vµ träng dông nh©n tµi . §©y chÝnh lµ chiÕc ch×a kho¸ ®Ó më c¸nh cöa phån vinh cho d©n téc trong thÕ kû XXI . Chóng ta cã thÓ ch­a ®¹t ®­îc tr×nh ®é ph¸t triÓn cao vÒ nªn KHCN , còng nh­ ®iÒu kiÖn tèt vÒ c¬ së h¹ tÇng , nh­ng nh÷ng ®iÒu ®ã kh«ng c¶n trë viÖc chóng ta trë thµnh mét con rång kinh tÕ trong vµi thËp niªn ë ®Çu thÕ kû XXI nÕu nh­ chóng ta biÕt ®Çu t­ , ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi mét chiÕn l­îc cã hiÖu qu¶ vÒ ®µo t¹o tiÕn cö vµ träng dông nh©n tµi . SÏ lµ kh«n ngoan nÕu nh­ biÕt nh©n m¹nh mét mÆt cña vÊn ®Ò ®ã lµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc . Lao ®éng vµ viÖc lµm hiÖn nay vµ trong t­¬ng lai vÉn lµ vÊn dÒ bøc xóc, nh¹y c¶m vµ cã t¸c ®éng ®Õn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ , x· héi an ninh quèc phßng , t¸c ®éng trùc tiÕp nªn mçi cÊp , mçi ngµnh , mçi tæ chøc , mçi hé gia ®×nh vµ tõng ng­êi lao ®éng trong c¶ n­íc . VËy ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng trªn chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh­ thÕ nµo , ngµy nay nguån nh©n lùc lµ yÕu tè c¬ b¶n vµ n¨ng ®éng nhÊt cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi , ®øng tr­íc nh÷ng thö th¸ch nãi chung vµ tr­íc nh÷ng xu h­íng héi nhËp toµn cÇu ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nãi riªng , qu¶n lý nguån nh©n lùc trong c¸c tæ chøc cÇn ph¶i chó ý tíi mét sè vÊn ®Ò sau : C¬ cÊu l¹i tæ chøc theo h­íng toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp . §µo t¹o båi d­ìng mang tÝnh quèc tÕ . X©y dùng v¨n ho¸ trong khu vùc vµ thÕ giíi . N©ng cao chÊt l­îng . Ph¸t triÓn quan ®iÓm tÊt c¶ c¸c nhµ qu¶n lý ®Òu lµ c¸c nhµ qu¶n lý nh©n lùc . Bé phËn qu¶n lý nh©n lùc ph¶i cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi c¸c bé phËn kh¸c víi vai trß lµ bé phËn quan träng cung cÊp dÞch vô qu¶n lý nguån nh©n lùc . HÖ th«ng qu¶n lý nguån nh©n lùc cÇn cung cÊp ®éng lùc cho sù thay ®æi. HÖ thèng qu¶n lý nguån nh©n lùc cÇn hç trî c¸c chiÕn l­îc tæng thÓ cña tæ chøc . T¨ng c­êng vai trß cña bé phËn qu¶n lý nguån nh©n lùc tr­íc nh÷ng th¸ch thøc cña tæ chøc . Chóng ta cÇn ph¶i biÕt kÕt hîp sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc cïng c¸c ®¬n vÞ , tæ chøc doanh nghiÖp sao cho cã thÓ t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc . §ã lµ c«ng cuéc c¶i c¸ch l©u dµi vµ gian khæ ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý . §Ò tµi ®­îc hoµn thµnh kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt , em mong thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ãng gãp thªm ®Ó ®Ò tµi ®­îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« Lª ThÞ Anh V©n ®· h­íng dÉn gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy ! Danh môc Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh: Khoa häc qu¶n lý (tËp II) NXB khoa häc kü thuËt Chñ biªn: TS. §oµn ThÞ Thu Hµ TS. NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn 2. Gi¸o tr×nh: ChÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi NXB Khoa häc kü thuËt Chñ biªn: TS. §oµn ThÞ Thu Hµ TS. NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn 3. Qu¶n trÞ nh©n sù. Chñ biªn: NguyÔn H÷u Th©n 4. B¶n tin thÞ tr­êng lao ®éng Sè 2/2000 Bµi: ChiÕn l­îc viÖc lµm trong 10 n¨m ®Çu thÕ kû TS. Lª Duy §ång - Thø tr­ëng Bé L§TBXH 5. B¶n tin thÞ tr­ëng lao ®éng sè 1/2000. Bµi: Thùc trang lùc l­îng lao ®éng ë ViÖt Nam giai ®o¹n 1996 - 2000 vµ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt viÖc lµm giai ®o¹n 2001 - 2005. TS. Tr­¬ng V¨n Phóc - PG§ trung t©m th«ng tin thèng kª L§&XH. Bµi: Th¸ch thøc míi cña thÞ tr­êng lao ®éng trong nÒn kinh tÕ tri thøc ®èi víi nguån nh©n lùc ViÖt Nam. PGS.TS. NguyÔn ViÕt Sù. 6. B¶n tin thÞ tr­êng lao ®éng sè 3/2002 Bµi: TuyÓn dông lao ®éng ë khu c«ng nghiÖp tËp trung phÝa Nam, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. TG: NguyÔn Träng Phu - Vô tr­ëng - G§ trung t©m th«ng tin - Thèng kª L§&XH. 7. B¶n tin thÞ tr­êng lao ®éng sè 5/2002 Bµi: Mét vµi suy nghÜ vÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc cã kü thuËt cho xuÊt khÈu lao ®éng. TG: TS. TrÇn V¨n H¨ng - Côc tr­ëng Côc qu¶n lý lao ®éng víi n­íc ngoµi. 8. B¶n tin thÞ tr­êng lao ®éng sè 6/2002. Bµi: Thùc tr¹ng viÖc lµm biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña ®Êt n­íc. TG: Ph¹m §¨ng QuyÕt - Trung t©m th«ng tin - TK L§&XH. 9. B¶n tin thÞ tr­êng lao ®éng sè 2/2002 Bµi: VÊn ®Ò viÖc lµm cho thanh niªn TG: Ph¹m §¨ng QuyÕt - Trung t©m th«ng tin - TK L§&XH. 10. Bµi: Bµn vÒ nh÷ng chØ tiªu ph©n tÝch thÞ tr­êng lao ®éng TG: Ph¹m §¨ng QuyÕt. 11. B¶n tin thÞ tr­êng lao ®éng sè 1/2003 Bµi: Tæng quan t×nh h×nh lao ®éng - viÖc lµm 9 th¸ng ®Çu n¨m 2003. TG: TS. NguyÔn TÝn NhiÖm - ViÖn khoa häc lao ®éng vµ c¸c vÊn ®Ò XH. 12. B¶n tin thÞ tr­êng lao ®éng sè 4/2003 Bµi: Vai trß cña thÞ tr­êng lao ®éng (.) sù nghiÖp ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam. TG: §inh Träng Th¾ng - ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ TN. 13. B¶n tin thÞ tr­êng lao ®éng sè 1/2004 Bµi: Mét sè biÖn ph¸p tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn thÞ tr­êng lao ®éng ë n­íc ta. TG: "Kinh tÕ dù b¸o" 12/2003 Bµi: Lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp qua 3 cuéc ®iÒu tra PN 2001-2002-2003. Theo: "Thùc tr¹ng PN qua kÕt qu¶ ®iÒu tra n¨m 2001-2002-2003" Tæng côc thèng kª. 14. B¶n tin thÞ tr­êng lao ®éng sè 3/2004 Bµi: Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng (.) DNNN khi chuyÓn sang CPH. TG: NguyÔn ThÞ HuÖ - Vô lao ®éng - ViÖc lµm. 15. B¶n tin thÞ tr­êng lao ®éng sè 5/2004 Bµi: C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi lao ®éng VN khi ra nhËp WTO. TG: NguyÔn ThÞ Kim Dung - TrÇn ThÞ H­¬ng ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý KTTN 16. X· héi häc sè 3/2002 Bµi: Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô c«ng cuéc CNH - H§H thñ ®«. TG: Ph¹m Xu©n S¬n. 17. X· héi häc sè 4/2002 Bµi: Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong thêi kú ®Èy m¹nh CNH - H§H. TG : TrÞnh Duy Lu©n . 18. ChÝnh s¸ch trong qu¶n lý kinh tÕ- x· héi Bµi : Ph­¬ng h­íng c¬ b¶n vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm . TG : GS-PTS : §ç Hoµng Toµn . Môc lôc A: lêi më ®Çu 1 B : Néi dung 2 Ch­¬ng I : C¬ së lý luËn 2 1.1: Nguån nh©n lùc Doanh nghiÖp nhµ n­íc 2 1.1.1: Kh¸i niÖm 2 1.1.2: C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña nguån nh©n lùc : 3 1.2: T¸c ®éng cña mét sè chÝnh s¸ch ®Õn viÖc qu¶n lý nguån nh©n lùc: 4 1.2.1: ChÝnh s¸ch qu¶n lý nguån nh©n lùc: 4 1.2.2: Tr×nh ®é qu¶n lý…………………………………………………5 1.2.3: Qu¶n lý nguån nh©n lùc tr­íc xu h­íng héi nhËp………………5 vµ toµn cÇu ho¸…………………………………………………………………. 1.2.4: Qu¶n lý nguån nh©n lùc tr­íc xu h­íng n©ng cao chÊt l­îng .7 1.2.5: Tr×nh ®é ng­êi lao ®éng………………………………………………8 Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng qu¶n lý nguån nh©n lùc trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc . 10 2.1 : §Æc ®iÓm vµ thùc tr¹ng lao ®éng ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay: 10 2.1.1: XÐt ë giai ®o¹n 1996-2000 : 15 2.1.2: XÐt ë giai ®o¹n 2001-2002-2003 : 17 2.2: Mét sè t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®Õn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: 21 2.2.1. Bµn vÒ nh÷ng chØ tiªu ph©n tÝch thÞ tr­êng lao ®éng 25 2.2.2 : Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng trong DNNN khi chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ ( CPH ): 26 2.2.3 Thùc hiÖn chÕ ®é qui ®Þnh cña nhµ n­íc ®èi víi ng­êi lao ®éng khi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc trªn ®Þa bµn thµnh phè Hå ChÝ Minh. 29 2.3: ChiÕn l­îc viÖc lµm : 32 2.3.1. ViÖc lµm biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn nh©n lùc cña ®Êt n­íc. 34 2.3.2 VÊn ®Ò viÖc lµm cho thanh niªn. 35 2.3.4: ViÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d­ do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc : 36 2.4 : Nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ : 38 Ch­¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn qu¶n lý nguån nh©n lùc trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay 40 3.1 : Ph­¬ng h­íng : 40 3.2: KiÕn nghÞ : 43 3.2.1 : Víi Nhµ n­íc : 43 3.2.2: Víi doanh nghiÖp : 44 C : KÕt luËn 47 Danh môc Tµi liÖu tham kh¶o 49

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước.DOC
Luận văn liên quan