Thực trạng và giải pháp xử lý vấn đề xây dựng không phép, lấn chiếm đất công tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phần mở đầu Vấn đề cải cách bộ máy nhà nước, cải cách nền hành chính quốc gia là một trong những yêu cầu cấp bách trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ta hiện nay. Đây là một trong những chương trình quan trọng của Chính phủ nhằm phát triển nhanh chóng nền kinh tế xã hội, phục vụ lợi ích nhân dân, hàng loạt điều kiện đảm bảo công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia đều được coi trọng, đặc biệt nhân tố con người đóng một vai trò có tính quyết định đến sự thành công của sự nghiệp đổi mới. Xét đến cùng, hiệu lực của bộ máy nhà nước nói chung và hệ thống hành chính nhà nước nói riêng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu suất công tác của đội ngũ cán bộ công chức, chính là con người. Đây cũng chính là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Quản lý và sử dụng đất đai một cách có hiệu quả là nhiệm vụ cấp thiết của Đảng và Nhà nước ta. Bởi đất đai là vốn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai chiếm một vị trí quan trọng trong môi trường sống, các cơ sở kinh tế - văn hoá - xã hội - an ninh và quốc phòng đồng thời mọi cư dân đều nhờ đất mà sinh sống và phát triển. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế của các nước trên thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đòi hỏi việc sử dụng tài nguyên đất sao cho có hiệu quả là một công việc hoàn toàn cần thiết hiện nay. Chính vì vậy trong Hiến pháp nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi rõ: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý”. Việc đưa ra những quyết định hành chính liên quan đến vấn đề đất đai trong quá trình quản lý đòi hỏi cũng phải rất thận trọng, chính xác trên cơ sở cân nhắc kỹ những vấn đề, nội dung liên quan; gắn liền với đó là việc tiến hành xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tham gia vào quá trình quản lý đất đai có trình độ chuyên môn cao để tham mưu kịp thời cho các cấp quản lý đưa ra những quyết định hành chính đúng đắn nhằm giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến vấn đề đất đai trong quá trình quản lý xã hội. Chính vì vậy, trong tiểu luận này tôi muốn đề cập tới một tình huống cụ thể về vấn đề quản lý đất đai và trật tự xây dựng của cấp quản lý hành chính tại chính quyền cơ sở, đó là việc xử lý xây dựng không phép, lấn chiếm đất công tại Phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mục lục Phần mở đầu . 2 I. Nội dung tình huống 3 1 Hoàn cảnh xuất hiện 3 2 Mô tả tình huống 3 II. Phân tích tình huống . 4 1 Mục tiêu . 4 2 Cơ sở pháp lý - lý luận . 5 3 Phân tích nguyên nhân diễn biễn tình huống . 14 4 Hậu quả tình huống . 16 III. Xử lý tình huống . 16 1 Mục tiêu . 16 2 Xây dựng, lựa chọn phương án . 17 3 Kế hoạch thực hiện phương án đã lựa chọn 21 IV. Kiến nghị . 22 V. Kết luận 23 Tài liệu tham khảo . 24

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2240 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và giải pháp xử lý vấn đề xây dựng không phép, lấn chiếm đất công tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Æc biÖt quan t©m. Qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lµ nhiÖm vô cÊp thiÕt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. Bëi ®Êt ®ai lµ vèn tµi nguyªn v« cïng quý gi¸ cña mçi quèc gia, lµ t­ liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, ®Êt ®ai chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong m«i tr­êng sèng, c¸c c¬ së kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi - an ninh vµ quèc phßng ®ång thêi mäi c­ d©n ®Òu nhê ®Êt mµ sinh sèng vµ ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi nãi chung còng nh­ ViÖt Nam nãi riªng ®ßi hái viÖc sö dông tµi nguyªn ®Êt sao cho cã hiÖu qu¶ lµ mét c«ng viÖc hoµn toµn cÇn thiÕt hiÖn nay. ChÝnh v× vËy trong HiÕn ph¸p n­íc C«ng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ghi râ: “§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ n­íc qu¶n lý”. ViÖc ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh liªn quan ®Õn vÊn ®Ò ®Êt ®ai trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®ßi hái còng ph¶i rÊt thËn träng, chÝnh x¸c trªn c¬ së c©n nh¾c kü nh÷ng vÊn ®Ò, néi dung liªn quan; g¾n liÒn víi ®ã lµ viÖc tiÕn hµnh x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc tham gia vµo qu¸ tr×nh qu¶n lý ®Êt ®ai cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®Ó tham m­u kÞp thêi cho c¸c cÊp qu¶n lý ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh ®óng ®¾n nh»m gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña nh©n d©n liªn quan ®Õn vÊn ®Ò ®Êt ®ai trong qu¸ tr×nh qu¶n lý x· héi. ChÝnh v× vËy, trong tiÓu luËn nµy t«i muèn ®Ò cËp tíi mét t×nh huèng cô thÓ vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý ®Êt ®ai vµ trËt tù x©y dùng cña cÊp qu¶n lý hµnh chÝnh t¹i chÝnh quyÒn c¬ së, ®ã lµ viÖc xö lý x©y dùng kh«ng phÐp, lÊn chiÕm ®Êt c«ng t¹i Ph­êng Quúnh Mai, quËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi ®èi víi hé gia ®×nh bµ TrÇn Lan P tró t¹i phè 8/3, Quúnh Mai, Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi. I. Néi dung t×nh huèng 1. Hoµn c¶nh xuÊt hiÖn t×nh huèng: T×nh huèng vô viÖc x¶y ra vµo cuèi n¨m 2006, hé gia ®×nh bµ TrÇn Lan P ë phè 8/3, Quúnh Mai, Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi ®· lÊn chiÕm ®Êt c«ng, x©y dùng tr¸i phÐp dÉn ®Õn viÖc chÝnh quyÒn c¬ së ®· tiÕn hµnh c­ìng chÕ. Trong qu¸ tr×nh c­ìng chÕ, c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh bµ TrÇn Lan P ®· cã hµnh vi x« s¸t vµ chèng ®èi quyÕt liÖt víi ®éi TrËt tù qu¶n lý x©y dùng ®« thÞ, buéc chÝnh quyÒn së t¹i ph¶i sö dông ®Õn lùc l­îng c«ng an ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt vµ tiÕn hµnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi mét sè thµnh viªn trong gia ®×nh bµ TrÇn Lan P. Vô viÖc mÆc dï ®· ®­îc gi¶i quyÕt song vÉn cßn cã nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau cña d­ luËn x· héi; qua t×m hiÓu vµ nghiªn cøu kÕt qu¶ gi¶i quyÕt, b¶n th©n t«i vÉn cßn thÊy cã vÊn ®Ò bÊt cËp vµ theo suy nghÜ cña t«i cã thÓ ®­a ra c¸c c¸ch gi¶i quyÕt kh¸c cã thÓ sÏ hîp lý ®óng ®¾n h¬n. 2. M« t¶ t×nh huèng B¶n th©n bµ TrÇn Lan P nguyªn lµ c«ng nh©n quèc phßng ®· nghØ chÕ ®é, toµn bé gia ®×nh gåm ba thÕ hÖ cã 12 nh©n khÈu sinh sèng trªn tæng diÖn tÝch 56m2, trong ®ã cã 40 m2 nhµ lµ ®­îc ph©n, 16 m2 lÊn chiÕm bao gåm s©n, bÕp ¨n vµ khu vÖ sinh phÝa tr­íc nhµ ®­îc gia ®×nh sö dông æn ®Þnh trong thêi gian dµi kh«ng cã sù tranh chÊp. Gia ®×nh bµ TrÇn Lan P ®­îc cÊp cho 01 c¨n hé víi diÖn tÝch 40 m2, t¹i phè 8/3, Quúnh Mai, Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi. Bµ TrÇn Lan P ®· vÒ nghØ chÕ ®é tõ n¨m 1990 víi ®ång l­¬ng h­u thÊp, chång mÊt do bÖnh nÆng, cã bè mÑ ®Î vµ hai con trai ®· x©y dùng gia ®×nh cïng c¸c con nhá ë cïng, nh­ng ch­a cã c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh nªn cuéc sèng sinh ho¹t cña gia ®×nh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Ng«i nhµ cÊp 4 mµ hiÖn gia ®×nh bµ ®ang sèng ®· ®­îc x©y dùng thêi gian tõ kh¸ l©u, sau nhiÒu n¨m sö dông kh«ng ®­îc tu söa ®· bÞ h­ háng nÆng t­êng ®· xuÊt hiÖn nhiÒu vÕt r¹n nøt, t×nh tr¹ng ng«i nhµ xuèng cÊp nghiªm träng cã nguy c¬ sôp ®æ bÊt cø lóc nµo. ChÝnh v× vËy, gia ®×nh bµ ®· quyÕt ®Þnh dån tiÒn vµ vay m­în thªm cña ng­êi th©n vµ b¹n bÌ ®Ó ph¸ dì nhµ cò vµ x©y l¹i ng«i nhµ ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc ¨n ë vµ sinh ho¹t cña gia ®×nh. Ngµy 15/10/2006, bµ TrÇn Lan P lµm ®¬n göi ra UBND ph­êng së t¹i xin söa ch÷a nhµ ë. Sau khi nhËn ®­îc ®¬n, UBND ph­êng së t¹i ®· cö c¸n bé ®Õn kiÓm tra thùc tÕ hiÖn tr¹ng ng«i nhµ cña gia ®×nh cña bµ TrÇn Lan P . §©y lµ ng«i nhµ ®­îc x©y dùng tõ kh¸ l©u, nhµ m¸i ngãi cÊp 4 diÖn tÝch 40 m2 ®· bÞ xuèng cÊp nghiªm träng cã thÓ g©y nguy hiÓm cho ng­êi sö dông bÊt cø lóc nµo nªn c¸n bé chuyªn tr¸ch ®· h­íng dÉn gia ®×nh bµ tiÕn hµnh c¸c tr×nh tù, thñ tôc xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng. Sau ®ã, gia ®×nh bµ ®· tù ®éng ph¸ bá ng«i nhµ cò ®Ó x©y dùng l¹i ng«i nhµ míi nh­ng kh«ng tiÕn hµnh c¸c thñ tôc xin giÊy cÊp phÐp x©y dùng theo ®óng tr×nh tù thñ tôc nh­ ®· h­íng dÉn cña c¸n bé chuyªn tr¸ch. ViÖc ph¸ bá nhµ cò cña gia ®×nh bµ ®· g©y sù bøc xóc vµ ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c¸c hé gia ®×nh liÒn kÒ. V× vËy, ngµy 20/10/2006 c¸c hé d©n sèng liÒn kÒ ®· göi ®¬n ra UBND ph­êng tr×nh b¸o vµ yªu cÇu UBND ph­êng gi¶i quyÕt. Ngµy 25/10/2006, Tæ qu¶n lý trËt tù x©y dùng ph­êng ®· ®Õn kiÓm tra t×nh h×nh thùc tÕ vµ ph¸t hiÖn gia ®×nh bµ TrÇn Lan P ®· tù ý dì bá ng«i nhµ cò khi ch­a cã giÊy phÐp x©y dùng nhµ ë, ®ang lµm mãng ®Ó chuÈn bÞ x©y dùng nhµ míi víi diÖn tÝch 56 m2 (gåm 40 m2 ®· ®­îc ph©n cÊp vµ 16 m2 lÊn chiÕm). Tæ qu¶n lý trËt tù x©y dùng ph­êng ®· lËp biªn b¶n h×nh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý trËt tù x©y dùng. §ång thêi, Tæ qu¶n lý trËt tù x©y dùng ph­êng së t¹i ®· tiÕn hµnh kiÓm tra hå s¬, giÊy tê nhµ ®Êt vµ ph¸t hiÖn gia ®×nh bµ TrÇn Lan P cã biÓu hiÖn gi¶ m¹o, gian lËn giÊy tê, lµm sai lÖch hå s¬ trong viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë v× vËy ®· lËp biªn b¶n vi ph¹m vµ yªu cÇu gia ®×nh bµ TrÇn Lan P ngõng ngay viÖc x©y dùng ®Ó chÝnh quyÒn xem xÐt xö lý. Tuy nhiªn, gia ®×nh bµ TrÇn Lan P ®· ph¶n kh¸ng kÞch liÖt vµ cã biÓu hiÖn chèng ®èi l¹i nh÷ng ng­êi thi hµnh c«ng vô, dÉn ®Õn x« s¸t gi÷a c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh víi Tæ qu¶n lý trËt tù x©y dùng cña ph­êng. Vô viÖc kÐo dµi gÇn 03 giê, cho ®Õn khi chÝnh quyÒn ph¶i cö lùc l­îng c«ng an ®Õn ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt. II. Ph©n tÝch t×nh huèng 1. Môc tiªu ph©n tÝch t×nh huèng ViÖc tù ý ph¸ dì nhµ cò ®Ó c¶i t¹o, x©y dùng nhµ míi mµ kh«ng xin phÐp tr×nh b¸o c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn (mµ trùc tiÕp lµ tr×nh b¸o ra Uû ban nh©n d©n ph­êng) lµ mét tr­êng hîp vi ph¹m kh¸ phæ biÕn trong c«ng t¸c qu¶n lý trËt tù x©y dùng ë ®« thÞ hiÖn nay. Cã nh÷ng khu tËp thÓ cña c¬ quan nhµ n­íc, sè gia ®×nh vi ph¹m quy ®Þnh ph¸p luËt theo h×nh thøc nµy chiÕm tíi 85-90 %. ViÖc ph¶n kh¸ng kÞch liÖt vµ cã hµnh vi dïng b¹o lùc chèng ®èi l¹i nh÷ng ng­êi thi hµnh c«ng vô. §©y lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i mµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ chÝnh quyÒn së t¹i gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, v­íng m¾c khi gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp nh­ trªn. Cô thÓ ë ®©y, nh÷ng ng­êi thi hµnh c«ng vô ®øng tr­íc hai kh¶ n¨ng rÊt khã lùa chän: (1)- NÕu nh÷ng ng­êi thi hµnh c«ng vô nÕu cø kiªn quyÕt tiÕn hµnh lÖnh c­ìng chÕ ph¸ dì th× ch¾c ch¾n sÏ x¶y ra xung ®ét. (2)- NÕu nh÷ng ng­êi thi hµnh c«ng vô kh«ng kiªn quyÕt c­ìng chÕ, l¹i ngõng tiÕn hµnh lÖnh c­ìng chÕ ph¸ dì – Tøc lµ huû bá quyÕt ®Þnh c­ìng chÕ ph¸ dì cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn, dÉn ®Õn t¹o ra mét tiÒn lÖ lµ hÔ ë ®©u: c«ng d©n cã biÓu hiÖn chèng ®èi gay g¾t, kÞch liÖt ®èi víi nh÷ng ng­êi thi hµnh c«ng vô th× ph¶i ch¨ng chÝnh quyÒn sÏ lïi b­íc, v« h×nh chung tù ®¸nh mÊt vai trß vµ hiÖu lùc cña chÝnh quyÒn c¬ së. Kh«ng nh÷ng thÕ, d­ luËn tõ nh©n d©n ë ph­êng cßn cho r»ng: ®· cã nh÷ng biÓu hiÖn vÒ c¸n bé, c«ng chøc cña Ph­êng nhËn hèi lé cña nh©n d©n; nh©n d©n ®Ò nghÞ cÊp trªn cÇn kiÓm tra, ®Ó ph¸t hiÖn, xö lý nghiªm kh¾c nh÷ng tr­êng hîp lîi dông chøc quyÒn, nhËn hèi lé, vi phạm nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý nhµ ®Êt, vÒ quyÒn sö dông nhµ ë cña c«ng d©n, nh»m ®¶m b¶o tÝnh nghiªm minh cña ph¸p luËt. VËy ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt mét c¸ch triÖt ®Ó, võa cã t×nh võa cã lý trong tr­êng hîp vi ph¹m nh­ vËy. §©y lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i mµ chÝnh quyÒn së t¹i gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, v­íng m¾c khi gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp nh­ trªn. ë kh¸ nhiÒu n¬i, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng xem nh­ kh«ng biÕt ®Õn nh÷ng vô viÖc nh­ vËy, nÕu nh­ thÕ l¹i lµ viÖc bu«ng láng qu¶n lÝ trËt tù x©y dùng ë ®« thÞ. VËy ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ®Ó kh«ng bu«ng láng c«ng t¸c qu¶n lÝ trËt tù x©y dùng ®« thÞ, nh»m gi¶i quyÕt mét c¸ch triÖt ®Ó, võa cã t×nh võa cã lý trong nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m vÒ tr©t tù x©y dùng ®« thÞ nh­ vËy. 2. C¬ së ph¸p ph¸p lÝ - lý luËn - LuËt nhµ ë ®­îc Quèc héi Kho¸ XI ban hµnh ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005; - LuËt X©y dùng, ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003. - LuËt §Êt ®ai ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003. - NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP, ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2006, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ë. - NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP do ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 29/10/2004 h­íng dÉn thi hµnh LuËt ®Êt ®ai. - NghÞ ®Þnh sè 127/2005/N§-CP, cña ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2005, h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 23/2003/QH11, ngµy 26 th¸ng 11n¨m 2003 cña Quèc héi vµ NghÞ quyÕt sè 755/2005/QH -UBTVQH11 ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2005 cña ñy ban Th­êng vô Quèc héi quy ®Þnh viÖc gi¶i quyÕt ®èi víi mét sè tr­êng hîp cô thÓ vÒ nhµ ®Êt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ ®Êt vµ chÝnh s¸ch c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa tr­íc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991; - Luật Nhà ë năm 2005, §iều 8. “Những hành vi bị nghiªm cấm trong lĩnh vùc nhà ë: 1.1- X©m ph¹m, c¶n trë việc thùc hiện c¸c quyền và nghĩa vô về së h÷u, sö dông nhà ë cña tæ chøc, c¸ nh©n. 1.2- Vi phạm c¸c quy ®Þnh cña Luật này và ph¸p luËt vÒ x©y dùng trong viÖc ph¸t triÓn nhà ë. 1.3- Gi¶ m¹o, gian lËn giÊy tê, làm sai lÖch hå s¬ trong viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi nhà ë. 1.4- Sö dông nhà ë vào c¸c ho¹t ®éng bÞ cÊm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.5- ChiÕm dông diÖn tÝch nhà ë tr¸i ph¸p luËt, lÊn chiÕm kh«ng gian và c¸c bé phËn c«ng tr×nh thuéc së h÷u chung hoÆc cña c¸c chñ së h÷u kh¸c d­íi mäi h×nh thøc. 1.6- Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n, v­ît qu¸ quyền h¹n hoÆc thiÕu tr¸ch nhiÖm trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ nhà ë. 1.7- Nh÷ng hành vi kh¸c bÞ nghiªm cÊm trong lĩnh vùc nhà ë theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh­ vËy, theo kÕt qu¶ kiÓm tra ®­îc ghi trong Biªn b¶n kiÓm tra cña Tæ qu¶n lý trËt tù x©y dùng ph­êng së t¹i th× gia ®×nh bµ TrÇn Lan P ®· vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña LuËt Nhà ë n¨m 2005 t¹i kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 5, §iều 8 và ph¸p luËt vÒ x©y dùng trong viÖc ph¸t triÓn nhà ë: - Hµnh vi x©y dùng nhµ ë kh«ng cã giÊy phÐp; - Cã biÓu hiÖn gi¶ m¹o, gian lËn giÊy tê, làm sai lÖch hå s¬ trong viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi nhà ë; - ChiÕm dông diÖn tÝch nhà ë tr¸i ph¸p luËt, lÊn chiÕm kh«ng gian và c¸c bé phËn c«ng tr×nh thuéc së h÷u chung. §iÒu 24, NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP, cña ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2006, Quy ®Þnh chi tiÕt và h­íng dÉn thi hành Lô©t Nhà ë ®· quy ®Þnh: “§èi t­îng ®­îc thuª, thuª mua nhà ë x· héi” 1. C¸n bé, C«ng chøc, viªn chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc. 2. Sü quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc lùc l­îng vò trang nh©n d©n h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. 3. C«ng nh©n làm viÖc t¹i c¸c khu kinh tÕ, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao. §iÒu 25, NghÞ ®Þnh sè: 90/2006/N§-CP, quy ®Þnh: §iÒu kiÖn ®­îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi; Ng­êi ®­îc thuª, thuª mua nhà ë x· héi ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Thuéc ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 NghÞ ®Þnh này. 2. Chưa cã së h÷u nhà ë và ch­a ®­îc thuª hoÆc thuª mua nhà ë thuéc së h÷u nhà n­íc; cã nhà ë thuéc së h÷u cña m×nh nh­ng diÖn tÝch b×nh qu©n trong hé gia ®×nh d­íi 5m2 sàn/ng­êi; cã nhà ë thuéc së h÷u cña m×nh nh­ng là nhà ë t¹m, h­ háng hoÆc dét n¸t. 3. Cã møc thu nhËp b×nh qu©n hàng th¸ng cña hé gia ®×nh kh«ng v­ît qóa 5 lÇn tæng sè tiÒn thuª nhà ë x· héi ph¶i tr¶ hàng th¸ng ®èi víi c¨n hé cò diÖn tÝch tèi ®a là 60 m2 sàn và kh«ng thÊp h¬n 4 lÇn sè tiÒn thuª ph¶i tr¶ ®èi víi c¨n hé cò diÖn tÝch tèi thiÓu là 30 m2 sàn, tÝnh theo møc gi¸ thuª do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh. 4. Ng­êi ®­îc thuª mua quü nhµ ë x· héi ngoài c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy còng ph¶i thanh to¸n lÇn ®Çu 20% gi¸ trÞ cña nhµ ë ®­îc thuª mua. 5. ViÖc lùa chän c¸c ®èi t­îng ®­îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi ®­îc thùc hiÖn theo thø tù ­u tiªn sau ®©y: a) Nhu cÇu bøc thiÕt vÒ nhµ ë (ch­a cã nhµ ë, míi lËp gia ®×nh, diÖn tÝch nhµ ë b×nh qu©n qu¸ thÊp); b) C¸c ®èi t­îng ®­îc h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¸n bé trÎ tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn, c«ng nh©n cã tay nghÒ tõ bËc 5 trë lªn ch­a ®­îc nhµ n­íc hç trî vÒ nhµ ë d­íi mäi h×nh thøc; c) C¸n bé, c«ng chøc thuéc diÖn ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch nhµ ë c«ng vô nh­ng ®· tr¶ l¹i nhµ ë c«ng vô cho Nhµ n­íc mµ cã nhu cÇu thuª, thuª mua nhµ ë x· héi trªn ®Þa bµn. 6. C¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ kho¶n 5 §iÒu nµy vµ ®iÒu kiÖn cña tõng ®Þa ph­¬ng, Uû ban Nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh cô thÓ vµ c«ng bè c«ng khai vÒ ®èi t­îng vµ ®iÒu kiÖn ®­îc thuª, thuª mua quü nhµ ë x· héi trªn ph¹m vi ®Þa bµn trong tõng thêi kú vµ tõng dù ¸n cô thÓ. Bµ TrÇn Lan P lµ ng­êi cã ®ñ ®iÒu kiÖn thuª, thuª mua nhµ ë x· héi theo quy ®Þnh cña §iÒu 25, kho¶n 2, 3, 4 NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP cña ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 06/9/2006: “Ng­êi ®­îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Thuéc ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Ch­a cã së h÷u nhµ ë vµ ch­a ®­îc thuª hoÆc mua thuª mua nhµ ë thuéc së h÷u nhµ n­íc; cã nhµ ë thuéc së h÷u cña m×nh nh­ng diÖn tÝch b×nh qu©n trong hé gia ®×nh d­íi 5m2 sµn/ng­êi; cã nhµ ë thuéc së h÷u cña m×nh nh­ng lµ nhµ ë t¹m, h­ háng hoÆc dét n¸t. 3. Cã møc thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng cña hé gia ®×nh kh«ng v­ît qu¸ 5 lÇn tæng sè tiÒn thuª nhµ ë x· héi ph¶i tr¶ hµng th¸ng ®èi víi c¨n hé cã diÖn tÝch tèi ®a lµ 60m2 sµn vµ kh«ng thÊp h¬n 4 lÇn sè tiÒn thuª ph¶i tr¶ ®èi víi c¨n hé cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 30m2 sµn, tÝnh theo møc gi¸ thuª do Uû ban Nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh. 4. Ng­êi ®­îc thuª mua quü nhµ ë x· héi ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy cßn ph¶i thanh to¸n lÇn ®Çu 20% gi¸ trÞ cña nhµ ë ®­îc thuª mua. §iÒu 77 NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP: Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ nhµ ë cña ®Þa ph­¬ng 1. Uû ban Nh©n d©n c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm: a) Thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ nhµ ë trªn ®Þa bµn; b) ChØ ®¹o, h­íng dÉn, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra, thanh tra c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nhµ ë trªn ®Þa bµn theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc giao; c) Tuyªn truyÒn, vËn ®éng c¸c tæ chøc, c¸ nh©n chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nhµ ë; d) §Þnh kú b¸o c¸o cÊp trªn vÒ t×nh h×nh triÓn khai LuËt Nhµ ë trªn ®Þa bµn. Qua nh÷ng vô viÖc kÓ trªn, chóng ta thÊy: UBND c¸c cÊp vµ c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND ®· thù hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý nhà n­íc vÒ nhà ë trªn ®Þa bàn; ®· chØ ®¹o, h­íng dÉn, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra, thanh tra c«ng t¸c qu¶n lý và ph¸t triÓn nhà ë trªn ®Þa bàn theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao; ®· tuyªn truyÒn, vËn ®éng c¸c tæ chøc, c¸ nh©n chÊp hành c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c qñan lý và ph¸t triÓn nhà ë; LuËt §Êt ®ai ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 §iÒu 138, LuËt §Êt ®ai quy ®Þnh vÒ: “Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai 1. Ng­êi sö dông ®Êt cã quyÒn khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh hoÆc hµnh vi hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai. 2. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: a) Tr­êng hîp khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh gi¶i quyÕt lÇn ®Çu mµ ng­êi khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt th× cã quyÒn khëi kiÖn t¹i Toµ ¸n nh©n d©n hoÆc tiÕp tôc khiÕu n¹i ®Õn Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng. Trong tr­êng hîp khiÕu n¹i ®Õn Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng th× quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng lµ quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cuèi cïng; b) Tr­êng hîp khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng gi¶i quyÕt lÇn ®Çu mµ ng­êi khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt th× cã quyÒn khëi kiÖn t¹i Toµ ¸n nh©n d©n; c) Thêi hiÖu khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai lµ ba m­¬i ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh hoÆc biÕt ®­îc cã hµnh vi hµnh chÝnh ®ã. Trong thêi h¹n bèn m­¬i l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn ®Çu mµ ng­êi khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý th× cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn hoÆc khëi kiÖn t¹i Tßa ¸n nh©n d©n. Gia ®×nh bµ TrÇn Lan P “cã nhu cÇu bøc thiÕt vÒ nhµ ë”, gia ®×nh cã 12 nh©n khÈu, bµ TrÇn Lan P l¹i thuéc diÖn ®èi t­îng ®­îc h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, gia ®×nh bµ l¹i thuéc diÖn ®èi t­îng khã kh¨n, cÇn ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch x· héi. Nh­ng kh«ng ph¶i tõ viÖc gia ®×nh ®«ng nh©n khÈu, ph¶i chÞu c¶nh chËt chéi (12 nh©n khÈu/40 m2) mµ gian lËn, lÊn ®Êt cña c«ng. §iÒu 3, NghÞ ®inh sè 181/2004/N§-CP: Ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt ®­îc giao ®Ó qu¶n lý. 1. Ng­êi ®øng ®Çu cña tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc ®èi víi viÖc qu¶n lý ®Êt trong c¸c tr­êng hîp sau: a) Tæ chøc ®­îc giao qu¶n lý c«ng tr×nh c«ng céng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 91 cña NghÞ ®Þnh nµy; b) Tæ chøc kinh tÕ ®­îc giao qu¶n lý diÖn tÝch ®Êt ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ theo h×nh thøc x©y dùng - chuyÓn giao (BT) theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 87 cña NghÞ ®Þnh nµy; c) Tæ chøc ®­îc giao qu¶n lý ®Êt cã mÆt n­íc cña c¸c s«ng lín vµ ®Êt cã mÆt n­íc chuyªn dïng; d) Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt ®­îc giao qu¶n lý quü ®Êt ®· thu håi theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. 2. Chñ tÞch UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc ®èi víi viÖc qu¶n lý ®Êt sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng ®­îc giao ®Ó qu¶n lý, ®Êt ®· thu håi thuéc khu vùc n«ng th«n ®èi víi tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vµ kho¶n 12 §iÒu 38 cña LuËt §Êt ®ai, ®Êt ch­a giao, ®Êt ch­a cho thuª t¹i ®Þa ph­¬ng. 3. Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc ®èi víi viÖc qu¶n lý ®Êt ch­a sö dông t¹i c¸c ®¶o ch­a cã ng­êi ë thuéc ®Þa ph­¬ng. 4. Ng­êi ®¹i diÖn cña céng ®ång d©n c­ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc ®èi víi ®Êt l©m nghiÖp ®­îc giao cho céng ®ång d©n c­ ®Ó b¶o vÖ, ph¸t triÓn rõng theo quy ®Þnh cña LuËt B¶o vÖ vµ Ph¸t triÓn rõng. Nh­ vËy, mÆc dï c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cña Nhà n­íc, mµ cô thÓ ë ®©y lµ LuËt Nhµ ë, LuËt §Êt ®ai, NghÞ ®Þnh sè 90/2006/ NĐ-CP, Quy ®Þnh chi tiÕt và h­íng dÉn thi hành LuËt Nhà ë; NghÞ ®Þnh sè 181/2004/NĐ-CP do ChÝnh phñ ban hành ngày 29/10/ 2004 h­íng dÉn thi hành LuËt §Êt ®ai ®· ®Þnh ra những quy ®Þnh vÒ thñ tôc hµnh chÝnh, vÒ ph©n cÊp qu¶n lÝ nhµ - ®Êt gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lÝ hµnh chÝnh c¸c cÊp, những quy định rµng buéc vÒ tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bªn rÊt chÆt chÏ, nh­ng vÉn cßn mét sè ng­êi trong ®ã cã c¶ mét sè c¸n bé, c«ng chøc nhà n­íc t×m mäi s¬ hë trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®Ó vô lîi. §iÒu 4, NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP: Nh÷ng b¶o ®¶m cho ng­êi sö dông ®Êt ViÖc gi¶i quyÕt ®Êt ë, ®Êt s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp cã c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt do Nhµ n­íc qu¶n lý, bè trÝ sö dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ ®Êt vµ chÝnh s¸ch c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa tr­íc ngµy 01/7/1991 ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 23/2003/QHH 11 cña Quèc héi vµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt h­íng dÉn thi hµnh NghÞ quyÕt nµy. LuËt X©y dùng, Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; §iÒu 10. C¸c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm trong ho¹t ®éng x©y dùng: “Trong ho¹t ®éng x©y dùng nghiªm cÊm c¸c hµnh vi sau ®©y: 1. X©y dùng c«ng tr×nh n»m trong khu vùc cÊm x©y dùng; x©y dùng c«ng tr×nh lÊn chiÕm hµnh lang b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, ®ª ®iÒu, n¨ng l­îng, khu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ khu vùc b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt; x©y dùng c«ng tr×nh ë Khu vùc cã nguy c¬ lë ®Êt, lò quÐt, trõ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó kh¾c phôc nh÷ng hiÖn t­îng nµy; 2. X©y dùng c«ng tr×nh sai quy ho¹ch, vi ph¹m chØ giíi, cèt x©y dùng; kh«ng cã giÊy phÐp x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh theo quy ®Þnh ph¶i cã giÊy phÐp hoÆc x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®óng víi giÊy phÐp x©y dùng ®­îc cÊp; 3. Nhµ thÇu ho¹t ®éng x©y dùng v­ît qu¸ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc hµnh nghÒ x©y dùng, n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng; khän nhµ thÇu Kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc hµnh nghÒ x©y dùng, n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ; 4. X©y dùng c«ng tr×nh kh«ng tu©n theo quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng; 5. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn tÝnh m¹ng con ng­êi, tµi s¶n vµ vÖ sinh m«i tr­êng trong x©y dùng; 6. C¬i níi, lÊn chiÕm kh«ng gian, khu vùc c«ng céng, lèi ®i vµ c¸c s©n b·i kh¸c ®· cã quy ho¹ch x©y dùng ®­îc duyÖt vµ c«ng bè; 7. §­a vµ nhËn hèi lé trong ho¹t ®éng x©y dùng; dµn xÕp trong ®Êu thÇu nh»m vô lîi, mua b¸n thÇu, th«ng ®ång trong ®Êu thÇu, bá gi¸ thÇu d­íi gi¸ thµnh x©y dùng c«ng tr×nh trong ®Êu thÇu; 8. L¹m dông chøc vô, quyÒn h¹n vi ph¹m ph¸p luËt vÒ x©y dùng; dung tóng, bao che cho hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ x©y dùng; 9. C¶n trë ho¹t ®éng x©y dùng ®óng ph¸p luËt; 10. C¸c hµnh vi kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ x©y dùng. Ngay trong ngµy 25/10/2006, Tæ qu¶n lý trËt tù x©y dùng ph­êng së t¹i ®· ®Õn kiÓm tra vµ ph¸t hiÖn gia ®×nh bµ TrÇn Lan P ®· tù ý dë bá ng«i nhµ cò trong khi ch­a cã giÊy phÐp x©y dùng nhµ ë, ®ang lµm mãng ®Ó chuÈn bÞ x©y dùng nhµ míi víi diÖn tÝch tæng céng 56 m2 (16 m2 chiÕm ®Êt c«ng), tæ c«ng t¸c ®· lËp biªn b¶n hµnh vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý trËt tù x©y dùng. Gia ®×nh bµ TrÇn Lan P ®· cã hµnh vi vi ph¹m kho¶n 2, kho¶n 6, §iÒu 10, LuËt X©y dùng n¨m 2003; vÒ “C¸c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm trong ho¹t ®éng x©y dùng” ViÖc dì bá ng«i nhµ cò trong khi ch­a cã giÊy phÐp x©y dùng nhµ ë, ®ang lµm mãng ®Ó chuÈn bÞ x©y dùng nhµ míi vµ c¬i níi, lÊn chiÕm kh«ng gian, khu vùc c«ng céng, lèi ®i tíi 16 m2. NÕu nh÷ng ng­êi thi hµnh c«ng vô cña Ph­êng kh«ng kiªn quyÕt c­ìng chÕ, l¹i ngõng viÖc tiÕn hµnh lÖnh c­ìng chÕ ph¸ dì, th× sÏ t¹o ra mét tiÒn lÖ xÊu, hä ®· vi ph¹m vµo kho¶n 6, §iÒu 10, LuËt X©y dùng n¨m 2003: “...dung tóng, bao che cho hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ x©y dùng”; ViÖc kh«ng kiªn quyÕt c­ìng chÕ ph¸ dì nhµ x©y dùng tr¸i phÐp chÝnh lµ mét hµnh vi t­¬ng tù nh­ dung tóng, bao che cho hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ x©y dùng; C¨n cø theo NghÞ ®Þnh sè 127/2005/N§-CP, cña ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2005 quy ®Þnh viÖc gi¶i quyÕt ®èi víi mét sè tr­êng hîp cô thÓ vÒ nhµ ®Êt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ ®Êt vµ chÝnh s¸ch c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa tr­íc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991. §iÒu 4, NghÞ ®Þnh sè 127/2005/N§-CP: “§èi víi nhµ ®Êt tuy thuéc diÖn ph¶i thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña NghÞ quyÕt sè 23/2003/QH11, Nhµ n­íc ch­a cã v¨n b¶n qu¶n lý, ch­a bè trÝ sö dông nhµ ®Êt ®ã th× Nhµ n­íc kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý theo c¸c chÝnh s¸ch tr­íc ®©y. ViÖc c«ng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ quyÒn sö dông ®Êt ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Tr­êng hîp ng­êi ®ang trùc tiÕp sö dông nhµ ®Êt lµ chñ së h÷u th× ph¶i cã giÊy tê hîp lÖ chøng minh lµ chñ së h÷u nhµ ®Êt ®ã lµm c¬ së ®Ó c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. NÕu ng­êi ®ang trùc tiÕp sö dông nhµ ®Êt kh«ng ®øng tªn trong c¸c giÊy tê vÒ së h÷u nhµ th× ph¶i kÌm theo giÊy tê vÒ mua b¸n, tÆng cho, ®æi hoÆc nhËn thõa kÕ nhµ ®Êt ®ã. 2. Tr­êng hîp ng­êi ®ang trùc tiÕp sö dông nhµ ®Êt kh«ng cã c¸c giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy th× ph¶i cã x¸c nhËn cña ñy ban nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ ñy ban nh©n d©n cÊp x·) vÒ viÖc kh«ng cã tranh chÊp vÒ së h÷u vµ phï hîp víi quy ho¹ch ®èi víi nh÷ng khu vùc ®· cã quy ho¹ch chi tiÕt ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt tr­íc khi ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Trong tr­êng hîp cã tranh chÊp vÒ së h÷u th× chØ thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sau khi ®· gi¶i quyÕt xong tranh chÊp…… §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 127/2005/N§-CP: “§èi víi nhµ ®Êt mµ Nhµ n­íc ®· cã v¨n b¶n qu¶n lý nh­ng trªn thùc tÕ Nhµ n­íc ch­a qu¶n lý, ch­a bè trÝ sö dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña NghÞ quyÕt sè 755/2005/NQ-UBTVQH11 th× gi¶i quyÕt nh­ sau: 1. Tr­êng hîp ng­êi ®ang trùc tiÕp sö dông nhµ ®Êt lµ chñ së h÷u th× ph¶i cã giÊy tê chøng minh lµ chñ së h÷u nhµ t¹i thêi ®iÓm Nhµ n­íc cã v¨n b¶n qu¶n lý lµm c¬ së ®Ó ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi nhµ ®Êt ®ã.……. §iÒu 9, NghÞ ®Þnh sè 127/2005/N§-CP: “ViÖc t¹o ®iÒu kiÖn hç trî c¶i thiÖn nhµ ë ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp chñ së h÷u cã nhµ ®Êt mµ Nhµ n­íc ®· qu¶n lý, bè trÝ sö dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña NghÞ quyÕt sè 755/2005/NQ-UBTVQH11 ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: 1. Ng­êi ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn hç trî c¶i thiÖn nhµ ë quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña NghÞ quyÕt sè 755/2005/NQ-UBTVQH11 ph¶i lµ chñ së h÷u cã nhµ ®Êt mµ Nhµ n­íc ®· qu¶n lý, bè trÝ sö dông theo c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ c¶i t¹o nhµ ®Êt tr­íc ®©y vµ ®ang th­êng tró t¹i tØnh, thµnh phè cã nhµ ®Êt mµ Nhµ n­íc ®· qu¶n lý, bè trÝ sö dông tr­íc ngµy NghÞ quyÕt sè 755/2005/NQ-UBTVQH11 cã hiÖu lùc thi hµnh. 2. Trªn c¬ së ®¬n ®Ò nghÞ hç trî c¶i thiÖn nhµ ë, ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ ®¹o c¬ quan cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ cÊp tØnh kiÓm tra hå s¬ gèc vÒ viÖc Nhµ n­íc ®· qu¶n lý, bè trÝ sö dông nhµ ®Êt cña ng­êi cã ®¬n vµ chñ tr× phèi hîp víi ñy ban nh©n d©n cÊp x· n¬i ng­êi ®ã sinh sèng ®Ó kiÓm tra, x¸c nhËn thùc tr¹ng chç ë cña hä vµ ®èi chiÕu víi quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña NghÞ quyÕt sè 755/2005/NQ-UBTVQH11. 3. ViÖc x¸c ®Þnh thùc tr¹ng vÒ chç ë cña ng­êi cã ®¬n ph¶i c¨n cø vµo nhµ ë mµ ng­êi ®ã ®ang trùc tiÕp sö dông t¹i thêi ®iÓm cã ®¬n ®Ò nghÞ hç trî c¶i thiÖn nhµ ë vµ ph¶i ®¸p øng mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Nhµ ë mµ ng­êi thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®ang trùc tiÕp sö dông lµ nhµ thuª, m­în hoÆc ë nhê cña ng­êi kh¸c kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn trong hé gia ®×nh (nhµ ë nµy kh«ng thuéc quyÒn së h÷u riªng cña c¸c ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy). b) Nhµ ë mµ ng­êi thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®ang trùc tiÕp sö dông lµ nhµ ë thuéc së h÷u riªng cña hä nh­ng diÖn tÝch sö dông b×nh qu©n trong hé gia ®×nh thÊp h¬n hoÆc b»ng 6m2/ng­êi. ViÖc x¸c ®Þnh sè ng­êi cïng sinh sèng trong hé gia ®×nh ®Ó tÝnh b×nh qu©n diÖn tÝch ®Çu ng­êi quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy ph¶i c¨n cø vµo sè nh©n khÈu th­êng tró trong hé gia ®×nh cã x¸c nhËn cña c¬ quan c«ng an cÊp huyÖn n¬i cã nhµ ë tr­íc thêi ®iÓm NghÞ quyÕt sè755/2005/NQ-UBTVQH11 cã hiÖu lùc thi hµnh. Nh­ vËy, ®èi víi gia ®×nh bµ TrÇn Lan P, cã giÊy tê hîp lÖ chøng minh lµ chñ së h÷u nhµ ®Êt ®ã lµm c¬ së ®Ó c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Nh­ng nhµ ®Êt cña gia ®×nh bµ thuéc diÖn cã tranh chÊp vÒ së h÷u v× gian lËn 16 m2 ®Êt c«ng, cã ®¬n th­ kiÖn c¸o cña mét sè nhµ d©n ë xung quanh cho nªn c¬ quan nhà nước cã thÈm quyÒn chØ thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sau khi ®· gi¶i quyÕt xong tranh chÊp. H¬n n÷a, nhµ ë cña gia ®×nh bµ ®ang trùc tiÕp sö dông lµ nhµ ë thuéc së h÷u riªng nh­ng diÖn tÝch sö dông b×nh qu©n trong hé gia ®×nh qu¸ thÊp (12 ng­êi/40 m2, thÊp h¬n møc tiªu chuÈn 6m2/ng­êi). C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vÒ nhµ ë cña ®Þa ph­¬ng, thùc tr¹ng nhµ ë cña tõng tr­êng hîp vµ ®Ò nghÞ cña c¬ quan cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ cÊp tØnh, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh cã thÓ quyÕt ®Þnh ¸p dông mét trong c¸c h×nh thøc hç trî sau: a) Gi¶i quyÕt cho hä ®­îc thuª nhµ ë thuéc së h÷u Nhµ n­íc. b) Gi¶i quyÕt cho hä ®­îc mua nhµ ë tr¶ gãp theo quy ®Þnh vÒ b¸n nhµ ë cho ng­êi t¸i ®Þnh c­ hoÆc cho hä ®­îc mua nhµ ë theo quy ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 3. Ph©n tÝch nguyªn nh©n – diÔn biÕn t×nh huèng Nh­ vËy, trªn c¸c c¨n cø ph¸p lÝ vµ nh÷ng vi ph¹m kÓ trªn th× gia ®×nh bµ TrÇn Lan P ®· vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña LuËt Nhµ ë n¨m 2005 t¹i kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 5, §iÒu 8 vµ ph¸p luËt vÒ x©y dùng trong ph¸t triÓn nhµ ë : - Hµnh vi x©y dùng nhµ ë kh«ng cã giÊy phÐp; - Cã biÓu hiÖn gi¶ m¹o, gian lËn giÊy tê, lµm sai lÖch hå s¬ trong viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë; - ChiÕm dông diÖn tÝch nhµ ë tr¸i ph¸p luËt, lÊn chiÕm kh«ng gian vµ c¸c bé phËn c«ng tr×nh thuéc së h÷u chung (lÊn chiÕm 16m2 ®Êt thuéc së h÷u chung). Nh­ vËy, mÆc dï c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cña Nhà nước, mµ cô thÓ ë ®©y lµ LuËt Nhµ ë, LuËt §Êt ®ai, NghÞ ®Þnh sè 90/2006/ NĐ-CP, Quy định chi tiết và h­íng dÉn thi hành LuËt Nhà ë; NghÞ ®Þnh sè 181/2004 /NĐ-CP do ChÝnh phñ ban hành ngày 29/10/ 2004 h­íng dÉn thi hành LuËt ®Êt ®ai ®· ®Þnh ra nh÷ng quy ®Þnh vÒ thñ tôc hµnh chÝnh, vÒ ph©n cÊp qu¶n lÝ nhµ - ®Êt gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lÝ hµnh chÝnh c¸c cÊp, nh÷ng quy ®Þnh rµng buéc vÒ tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bªn rÊt chÆt chÏ, nh­ng vÉn cßn mét sè ng­êi trong ®ã cã c¶ mét sè c¸n bé, c«ng chøc nhà n­íc t×m mäi s¬ hë trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®Ó vô lîi. Tõ ho¹t ®éng qu¶n lý cña nhµ n­íc: H¹n chÕ tõ thÓ chÕ hµnh chÝnh vÒ qu¶n lÝ x©y dùng vµ qu¶n lÝ nhµ ®Êt MÆc dï c¸c quy định ph¸p luËt cña Nhà nước, mµ cô thÓ ë ®©y lµ LuËt Nhµ ë, LuËt §Êt ®ai, NghÞ ®Þnh sè 90/2006/ NĐ-CP, Quy ®Þnh chi tiết và h­íng dÉn thi hành LuËt Nhà ë; NghÞ ®Þnh sè 181/2004/NĐ-CP do ChÝnh phñ ban hành ngày 29/10/ 2004 h­íng dÉn thi hành LuËt §Êt ®ai ®· ®Þnh ra nh÷ng quy ®Þnh vÒ thñ tôc hµnh chÝnh, vÒ ph©n cÊp qu¶n lÝ nhµ - ®Êt gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lÝ hµnh chÝnh c¸c cÊp, nh÷ng quy ®Þnh rµng buéc vÒ tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bªn rÊt chÆt chÏ, nh­ng tr¶i qua nh÷ng n¨m th¸ng biÕn ®éng cña lÞch sö n­íc ta, nhiÒu quy ®Þnh cña Nhà n­íc kh¸c nhau, chång chÐo vÒ néi dung, ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhà n­íc, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc qu¶n lÝ ®Êt ®ai, nhµ ë... v× vËy, ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ trong h¬n 5 n¨m qua, c¶ n­íc cã h¬n mét v¹n vô khiÕu kiÖn vÒ nhµ - ®Êt, c¸c c¬ quan chøc n¨ng míi chØ gi¶i quyÕt ®­îc 60% sè vô viÖc. Tõ nh÷ng h¹n chÕ cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng: Những mÆt ®· lµm tèt: Uû ban Nh©n d©n vµ c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND ®· thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ nhµ ë trªn ®Þa bµn; ®· chØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra, thanh tra c«ng t¸c qu¶n lý nhµ ë trªn ®Þa bµn; ®· tuyªn truyÒn, vËn ®éng c¸c tæ chøc, c¸ nh©n chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nhµ ë; Những h¹n chÕ sau: - ThiÕu sãt trong tæ chøc, ho¹t ®éng qu¶n lý trËt tù x©y dùng ë ®« thÞ, trong qu¶n lÝ nhµ ®Êt; ThÊy mét sè d©n lÊn chiÕm ®Êt, nh­ng chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng kh«ng cã ý kiÕn can thiÖp. - ThiÕu sãt vÒ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, vÒ n¨ng lùc vÒ nghÞ lùc cña c¸n bé, c«ng chøc liªn quan ®Õn vô viÖc. Hä ®· kh«ng kiªn quyÕt thùc hiÖn LÖnh c­ìng chÕ ph¸ dì nhµ x©y dùng tr¸i phÐp chÝnh lµ mét biÓu hiÖn bu«ng láng qu¶n lÝ, hµnh vi ®ã còng t­¬ng tù nh­ dung tóng, bao che cho hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ x©y dùng; MÆt kh¸c, phong c¸ch lµm viÖc, tiÕp d©n cña mét sè c¸n bé qu¶n lý ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®æi míi cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh. H¹n chÕ cña ng­êi d©n - NhiÒu c«ng d©n ®· kh«ng n¾m v÷ng c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, mµ cô thÓ ë ®©y lµ LuËt Nhµ ë, LuËt §Êt ®ai, LuËt X©y dùng, NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë, NghÞ ®Þnh sè 181/2004/NĐ-CP,.... do ®ã ®· vi ph¹m c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cña Nhà n­íc vÒ nhµ ë, ®Êt ®ai, x©y dùng. - Mét sè c«ng d©n, trong ®ã cã c¶ mét sè c¸n bé, c«ng chøc nhà nước ®· thiÕu trung thùc khi ®­a ra lý do kh«ng n¾m v÷ng c¸c quy định ph¸p luËt cña Nhà nước vÒ nhµ ë, ®Êt ®ai, x©y dùng. MÆt kh¸c, hä cßn lîi dông c¸c kÏ hë trong nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt chång chÐo do nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp ban hµnh ®Ó vô lîi, dµnh lîi Ých cho b¶n th©n. - Mét sè c«ng d©n, dï cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ c¸c quy định ph¸p luËt cña Nhà nước, nh­ng vÉn cè t×nh vi ph¹m c¸c quy định ph¸p luËt cña Nhà nước vÒ nhµ ë, ®Êt ®ai, x©y dùng. 3. HËu qu¶ cña sù viÖc trªn - NÕu vô viÖc trªn kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng, nh÷ng ng­êi thi hµnh c«ng vô kh«ng kiªn quyÕt, l¹i ngõng tiÕn hµnh lÖnh c­ìng chÕ ph¸ dì, th× sÏ lµm v« hiÖu ho¸ mét quyÕt định c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn, tõ ®ã sÏ t¹o ra mét sù coi th­êng ph¸p luËt tõ phÝa những ng­êi d©n, sÏ t¹o ra mét tiÒn lÖ lµ hÔ ë ®©u: c«ng d©n cã biÓu hiÖn chèng ®èi gay g¾t, kÞch liÖt ®èi víi nh÷ng ng­êi thi hµnh c«ng vô, ph¶i ch¨ng chÝnh quyÒn sÏ ph¶i lïi b­íc. - NÕu nh÷ng ng­êi thi hµnh c«ng vô cña chÝnh quyÒn c¬ së cø kiªn quyÕt tiÕn hµnh lÖnh c­ìng chÕ ph¸ dì th× ch¾c ch¾n sÏ x¶y ra xung ®ét; hµnh vi cña những ng­êi trong gia ®×nh bµ P ban ®Çu cã thÓ chØ nh»m môc ®Ých ®e do¹ hoÆc g©y søc Ðp, nh­ng còng cã thÓ lµ những hµnh vi manh ®éng, do bÞ dån nÐn, th× cã thÓ dÉn ®Õn hËu qu¶ nguy hiÓm, khã cã thÓ l­êng tr­íc ®­îc. - NÕu vô viÖc trªn kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng, c«ng minh, døt ®iÓm, ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× sÏ g©y mÊt ®oµn kÕt, mÊt niÒm tin cña nh©n d©n vµo c¬ quan c«ng quyÒn. G©y d­ luËn xÊu trong nh©n d©n, v× ®· kh«ng xö lý nghiªm kh¾c nh÷ng tr­êng hîp lîi dông chøc quyÒn, nhËn hèi lé, vi phạm nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý nhµ ®Êt, vÒ quyÒn sö dông nhµ ë cña c«ng d©n, kh«ng b¶o vÖ nh÷ng quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n; sÏ kh«ng b¶o vÖ ®­îc nh÷ng quyÒn lîi hîp ph¸p, theo ®óng chÕ ®é ®·i ngé cña Nhµ n­íc ®èi víi gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng; qua ®ã lÊy l¹i niÒm tin trong nh©n d©n ®èi víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¬ quan nhµ n­íc. III. xö lý t×nh huèng 1. Môc tiªu cña xö lý t×nh huèng: - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tranh chÊp nhµ ®Êt trªn mét c¸ch nhanh chãng, c«ng minh, døt ®iÓm, ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong c«ng t¸c qu¶n lý trËt tù x©y dùng, kh«ng ®Ó vô viÖc khiÕu kiÖn kÐo dµi mµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh«ng gi¶i quyÕt thÊu t×nh ®¹t lý g©y mÊt ®oµn kÕt, mÊt niÒm tin cña nh©n d©n vµo c¬ quan c«ng quyÒn. - Xử lý nghiªm minh, kh¸ch quan, khoa häc, ®óng ph¸p luËt ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, vÒ quyÒn ®­îc x©y dùng vµ sö dông nhµ ë cña c«ng d©n . - Xö lý nghiªm kh¾c nh÷ng tr­êng hîp lîi dông chøc quyÒn, nhËn hèi lé, vi phạm nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý nhµ ®Êt, vÒ quyÒn sö dông nhµ ë cña c«ng d©n, nh»m ®¶m b¶o tÝnh nghiªm minh cña ph¸p luËt. - B¶o vÖ nh÷ng quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, ®Æc biÖt lµ b¶o vÖ nh÷ng quyÒn lîi hîp ph¸p, theo ®óng chÕ ®é ®·i ngé cña Nhµ n­íc ®èi víi gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng; §¶m b¶o lîi Ých cña Nhµ n­íc vµ cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, lÊy l¹i niÒm tin trong nh©n d©n ®èi víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¬ quan nhµ n­íc. - T¨ng c­êng vai trß qu¶n lý nhµ n­íc cña chÝnh quyÒn c¬ së trong vÊn ®Ò qu¶n lý nhµ, ®Êt, vÒ c«ng t¸c qu¶n lý trËt tù x©y dùng, vÒ quyÒn sö dông nhµ ë nh»m t¨ng c­êng ph¸p chÕ XHCN ë ®Þa ph­¬ng, th¾t chÆt kû luËt, kû c­¬ng trong x· héi. 2. X©y dùng, ph©n tÝch vµ lùa chän ph­¬ng ¸n kh¶ thi 2.1. §èi víi phÇn x©y dùng trong khu«n viªn ®Êt ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp cho sö dông Ph­¬ng ¸n 1 §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho cuéc sèng sinh ho¹t h»ng ngµy cña hé gia ®×nh bµ TrÇn Lan P, mÆt kh¸c l¹i chiÕu cè ®Õn ®èi t­îng gia ®×nh khã kh¨n; Uû ban nh©n d©n ph­êng chØ xö lý ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ cho tiÕp tôc x©y dùng, kh«ng c­ìng chÕ ph¸ dì, nh­ng yªu cÇu chñ c«ng tr×nh ph¶i hoµn chØnh thñ tôc xin phÐp x©y dùng tr­íc khi tiÕn hµnh thi c«ng tiÕp. ­u ®iÓm - Gi¶i quyÕt h­íng thiªn vÒ t×nh c¶m, xÐt ®Õn phÇn nhiÒu ®Õn ®êi sèng sinh ho¹t cña ng­êi d©n, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt cho ng­êi d©n. - Gi¶i quyÕt ®­îc t×nh tr¹ng c¸c nhµ cæ, nhµ æ chuét nhµ xuèng cÊp do x©y dùng tõ l©u, hiÖn nay ®· môc n¸t kh«ng ®¶m b¶o an toµn vÒ tµi s¶n vµ tÝnh m¹ng cho ng­êi sö dông. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ng­êi d©n tù söa nhµ cöa gãp phÇn lµm cho ®« thÞ ngµy cµng hiÖn ®¹i v¨n minh, s¹ch ®Ñp. - Thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch ­u tiªn ®èi víi ®èi t­îng lµ nh÷ng gia ®×nh khã kh¨n; Nh­îc ®iÓm - Kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý trËt tù x©y dùng. C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ®· cè t×nh lµm sai ph¸p luËt, dung tóng cho hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña c«ng d©n. - Xö lý theo ph­¬ng ¸n nµy qu¸ thiªn vÒ t×nh c¶m sÏ t¹o ra mét tiÒn lÖ xÊu ®èi víi c¸c tr­êng hîp ng­êi d©n cè t×nh vi ph¹m. - DÔ dÉn tíi t×nh tr¹ng ng­êi d©n coi th­êng ph¸p luËt, lîi dông tù ý tiÕn hµnh x©y dùng kh«ng phÐp; DÉn tíi viÖc kh«ng thùc hiÖn ®­îc môc tiªu t¨ng c­êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa; kh«ng xử lý nghiªm minh, kh¸ch quan, khoa häc, ®óng ph¸p luËt đối với những trường hợp vi phạm nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. Ph­¬ng ¸n 2 UBND ph­êng, mµ trùc tiÕp lµ Tæ qu¶n lý TTXD ®Õn hiÖn tr­êng kiÓm tra t×nh h×nh thùc tÕ vµ lËp biªn b¶n vÒ vô viÖc x©y dùng nhµ ë kh«ng cã giÊy phÐp, sau ®ã ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ thi c«ng c«ng tr×nh vµ tÞch thu ph­¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh, sau ®ã ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh c­ìng chÕ ph¸ dì phÇn thi c«ng kh«ng phÐp, yªu cÇu phôc håi nguyªn tr¹ng tr­íc khi cã giÊy phÐp cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. §ång thêi h­íng dÉn: Khi cã giÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh cña c¬ quan nhµ n­íc nhµ n­íc cã thÈm quyÒn, th× tiÕp tôc cho thi c«ng c«ng tr×nh. ¦u ®iÓm - Gi¶i quyÕt hîp lý ®óng víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh trong c«ng t¸c qu¶n lý trËt tù x©y dùng vµ viÖc xö lý c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sai phÐp, kh«ng phÐp, lÊn chiÕm ®Êt c«ng cña ng­êi d©n. Mµ cô thÓ ë ®©y lµ: Xö lý c­¬ng quyÕt, døt ®iÓm víi hµnh vi vi ph¹m trËt tù x©y dùng. - Gãp phÇn n©ng cao ý thøc cña nh©n d©n trong viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cña Nhµ n­íc nãi chung vµ quy ®Þnh vÒ x©y dùng nãi riªng nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng x©y dùng nhµ kh«ng phÐp, lÊn chiÕm ®Êt c«ng cña ng­êi d©n mét c¸ch trµn lan ®· vµ ®ang diÔn ra ë Hµ Néi vµ c¸c thµnh phè lín ë n­íc ta. - §¶m b¶o thùc hiÖn tÝnh nghiªm tóc c¸c quy ph¹m cña ph¸p luËt trËt tù x©y dùng cña chÝnh quyÒn c¬ së. - Th«ng qua ho¹t ®éng trªn nh»m tăng cường vai trß qu¶n lý nhµ n­íc cña chÝnh quyÒn c¬ së trong vÊn ®Ò qu¶n lý nhµ, ®Êt, vÒ c«ng t¸c qu¶n lý trËt tù x©y dùng, vÒ quyÒn sö dông nhµ ë nh»m t¨ng c­êng pháp chế XHCN ë ®Þa ph­¬ng, thắt chặt kỷ luật, kỷ cương trong x· héi. Nh­îc ®iÓm - ViÖc ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ thi c«ng c«ng tr×nh, c­ìng chÕ ph¸ dì c«ng tr×nh ®ang x©y dùng cña hé gia ®×nh bµ TrÇn Lan P sÏ lµm ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiÕn ®é thi c«ng, ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng sinh ho¹t, lµm thiÖt h¹i vÒ tiÒn b¹c tµi s¶n cña cña nh©n d©n, lµm mÊt mü quan m«i tr­êng xung quanh vµ kh«ng ®¶m b¶o trËt tù an toµn cña c¸c hé d©n c­ trong khu vùc. - Xö lý c­¬ng quyÕt, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cøng r¾n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt g©y ra sù c¨ng th¼ng vÒ mÆt t©m lý m©u thuÉn gi÷a chÝnh quyÒn vµ hé gia ®×nh bµ TrÇn Lan P. ViÖc xö lý cøng nh¾c sÏ lµm cho t©m lý chung cña c«ng ®ång d©n c­ sinh sèng trªn ®Þa bµn ®ã sî ph¸p luËt mµ tu©n theo chø kh«ng thu phôc ®­îc lßng d©n. - Kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc t×nh tr¹ng nhµ xuèng cÊp nghiªm träng, kh«ng quan t©m ®Õn ®êi sèng sinh ho¹t, ®Õn nhu cÇu söa ch÷a nhµ cña ng­êi d©n. 2.2. §èi víi phÇn x©y dùng ngoµi khu«n viªn ®Êt ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp cho hé gia ®×nh Khi ph¸t hiÖn hé gia ®×nh bµ TrÇn Lan P x©y dùng kh«ng phÐp trªn phÇn ®Êt c«ng, kh«ng thuéc quyÒn sö dông cña gia ®×nh, UBND ph­êng kiÓm tra lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ thi c«ng, thu håi c¸c ph­¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh, sau ®ã sÏ xö lý tiÕp theo mét trong hai ph­¬ng ¸n sau: Ph­¬ng ¸n 1 NÕu phÇn ®Êt trªn (16m2) ®­îc nhµ gia ®×nh bµ TrÇn Lan P sö dông ®· l©u n¨m æn ®Þnh, kh«ng cã tranh chÊp khiÕu kiÖn UBND ph­êng sÏ nghiªn cøu xem xÐt, h­íng dÉn hé gia ®×nh hoµn tÊt thñ tôc ®Ó xin mua phÇn diÖn tÝch phô, sau ®ã tiÕn hµnh thñ tôc xin cÊp giÊy phÐp x©y dùng. ¦u ®iÓm - Xö lý ®óng c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý trËt tù x©y dùng; - Thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch ­u tiªn ®èi víi ®èi t­îng lµ nh÷ng gia ®×nh khã kh¨n; - Xö lý hîp t×nh ®¶m b¶o lîi Ých kinh tÕ vµ chó ý ®Õn ®êi sèng sinh ho¹t cña c¸c hé gia ®×nh trªn ®Þa bµn qu¶n lý. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó hé gia ®×nh bµ TrÇn Lan P söa ch÷a nhµ, gãp phÇn lµm cho bé mÆt ®« thÞ ngµy cµng v¨n minh hiÖn ®¹i. Nh­îc ®iÓm - ViÖc ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ thi c«ng c«ng tr×nh sÏ lµm chËm tiÕn ®é thi c«ng, thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ, ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng sinh ho¹t cña nh©n d©n vµ hé gia ®×nh ng­êi d©n. - Cã thÓ g©y mÊt vÖ sinh chung, kh«ng ®¶m b¶o an ninh trËt tù an toµn cña c¸c hé trong khu vùc. Ph­¬ng ¸n 2 C­ìng chÕ phÇn ®· x©y dùng vµ buéc kh«i phôc nguyªn hiÖn tr¹ng phÇn ®Êt l­u th«ng kh«ng thuéc quyÒn së h÷u ®ang lÊn chiÕm, tr¶ l¹i phÇn ®Êt ®ã cho c¬ quan qu¶n lý. ¦u ®iÓm - Xö lý ®óng qui ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lý trËt tù x©y dùng, ®¶m b¶o mäi vi ph¹m ph¸p luËt cña c«ng d©n ®Òu bÞ xö lý. - Tr¸nh cho c¸c c¬ quan qu¶n lý TTXD ph¶i gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu l¹i cña c¸c hé d©n kh¸c còng nh­ c¬ quan qu¶n lý nhµ ®Êt. Nh­îc ®iÓm - Xö lý qu¸ cøng nh¾c, kh«ng linh ho¹t; kh«ng quan t©m ®Õn hoµn c¶nh, kh«ng gi¶i quyÕt ®iÒu kiÖn sinh ho¹t chËt chéi cña ng­êi d©n. - G©y thiÖt h¹i lín vÒ kinh tÕ ®èi víi mét gia ®×nh cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ gia ®×nh bµ TrÇn Lan P, ®i ng­îc l¹i môc tiªu mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®ang phÊn ®Êu thùc hiÖn trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc hiÖn nay. Trªn c¬ së ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n ®­îc ®­a ra xem xÐt gi¶ quyÕt nh­ trªn, b¶n th©n ®­a ra 02 ph­¬ng ¸n chän nh»m ®¸p øng ®­îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra, ®¶m b¶o võa hîp t×nh võa hîp lý. Ph­¬ng ¸n chän 1 UBND ph­êng, mµ trùc tiÕp lµ Tæ qu¶n lý TTXD ®Õn hiÖn tr­êng kiÓm tra t×nh h×nh thùc tÕ vµ lËp biªn b¶n vÒ vô viÖc x©y dùng nhµ ë kh«ng cã giÊy phÐp, sau ®ã ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ thi c«ng c«ng tr×nh vµ tÞch thu ph­¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh, sau ®ã ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh c­ìng chÕ ph¸ dì phÇn thi c«ng kh«ng phÐp; yªu cÇu phôc håi nguyªn tr¹ng nhµ hé gia ®×nh bµ TrÇn Lan P vµ cã thÓ xem xÐt, hç trî hé gia ®×nh trong tr­êng hîp cÇn thiÕt. §ång thêi h­íng dÉn gia ®×nh cã ®¬n ®Ò nghÞ c¸c cÊp chÝnh quyÒn xin mua phÇn ®Êt ®· lÊn chiÕm, khi ®­îc gi¶i quyÕt vµ khi cã giÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh cña c¬ quan nhµ n­íc nhµ n­íc cã thÈm quyÒn, th× tiÕp tôc cho thi c«ng c«ng tr×nh. Ph­¬ng ¸n chän 2 ChÝnh quyÒn së t¹i thµnh lËp ®oµn c«ng t¸c liªn ngµnh (bao gåm c¶ mét sè tæ chøc ®oµn thÓ, tæ chøc héi), xuèng lµm viÖc t¹i gia ®×nh ng­êi d©n, xem xÐt cô thÓ c¸c khÝa c¹nh tõ nhu cÇu thùc sù cña hé gia ®×nh, còng nh­ vÊn ®Ò vi ph¹m lÊn chiÕm ®Êt c«ng. Trªn c¬ së ®ã lµm râ tõng vÊn ®Ò, thèng nhÊt víi ng­êi d©n (hé gia ®×nh bµ TrÇn Lan P) nh÷ng néi dung sÏ tiÕn hµnh xö lý theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kÓ c¶ viÖc tiÕn hµnh c­ìng chÕ vµ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, ®ång thêi trao ®æi, hiÖp th­¬ng hç trî nh÷ng néi dung mµ tù ng­êi d©n kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®­îc. Thùc tÕ qu¶n lý trËt tù x©y dùng vµ chÝnh quyÒn cÊp ph­êng hÕt søc khã kh¨n phøc t¹p, viÖc sö lý mét t×nh huèng cô thÓ ®­îc nªu ra trªn ®©y ch­a ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý. Th«ng qua t×nh huèng cô thÓ nµy t«i muèn ®­a ra mét ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt tèt nhÊt lµm sao võa ®¶m b¶o tÝnh chÆt chÏ, nghiªm minh cña ph¸p luËt, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho ®êi sèng cña nh©n d©n. 3. KÕ ho¹ch thùc hiÖn ph­¬ng ¸n ®· lùa chän 1- Cö c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c¸c lùc l­îng phèi hîp ®Õn kiÓm tra hiÖn tr¹ng viÖc x©y dùng kh«ng phÐp cña hé gia ®×nh bµ TrÇn Lan P, trªn c¬ së b¶n ®å ®Þa chÝnh cña Uû ban nh©n d©n ph­êng. 2- Sau khi kiÓm tra xong, ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong c«ng t¸c qu¶n lÝ trËt tù x©y dùng ®« thÞ, c¸n bé chuyªn tr¸ch qu¶n lý trËt tù x©y dùng ®« thÞ tiÕn hµnh lËp biªn b¶n. 3- C¸n bé chuyªn tr¸ch häp vµ b¸o c¸o l¹i toµn bé sù viÖc vµ xin ý kiÕn chØ ®¹o cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc h÷u quan ®Ó gi¶i quyÕt hµnh vi vi ph¹m qui ®Þnh trËt tù x©y dùng ®« thÞ . 4- C¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn häp vµ ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ x©y dùng kh«ng phÐp vµ c­ìng chÕ ph¸ dì phÇn thi c«ng kh«ng phÐp (®©y lµ gi¶i ph¸p cã tÝnh t×nh thÕ nh»m ng¨n chÆn hµnh vi vi ph¹m cña hé gia ®×nh bµ TrÇn Lan P); 5- C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c¸c lùc l­îng phèi hîp ®Õn thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ®×nh chØ x©y dùng kh«ng phÐp vµ c­ìng chÕ ph¸ dì phÇn thi c«ng kh«ng phÐp; 6- C¸n bé chuyªn tr¸ch cña Uû ban nh©n d©n ph­êng ®Õn h­íng dÉn hé gia ®×nh TrÇn Lan P hoµn tÊt thñ tôc xin cÊp phÐp x©y dùng toµn bé l« ®Êt. 7- Uû ban nh©n d©n Ph­êng chØ ®¹o cho c«ng t¸c ®iÒu tra nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng c¸n bé c«ng chøc tham nhòng nhËn hèi lé cña c«ng d©n vµ ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kû luËt theo ph¸p luËt. 8- UBND ph­êng cö c¸n bé chuyªn tr¸ch th­êng xuyªn gi¸m s¸t, ®«n ®èc hé gia ®×nh bµ TrÇn Lan P (sau khi hé gia ®×nh nhËn ®­îc giÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh) x©y dùng theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña giÊy phÐp x©y dùng. Trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t ®«n ®èc cÇn hÕt søc quan t©m ®Õn c«ng t¸c hoµ gi¶i vµ viÖc thùc hiÖn Qui chÕ d©n chñ ë c¬ së. Thêi gian thùc hiÖn: th¸ng 10- 12 n¨m 2006. IV. kiÕn nghÞ 1. KiÕn nghÞ chung C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®­îc ban hµnh ph¶i cã quy ®Þnh vµ h­íng dÉn thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ chi tiÕt. Bëi c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh kh«ng thÓ ¸p dông linh ho¹t mµ ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cô thÓ cña ph¸p luËt. §Ò nghÞ t¨ng thªm thÈm quyÒn, chøc n¨ng cña chÝnh quyÒn cÊp c¬ së trªn tÊt c¶ c¸c mÆt c«ng t¸c, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc. Th­êng xuyªn ®µo t¹o, båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lý cã chÕ ®é ®·i ngé xøng ®¸ng vµ cã chÝnh s¸ch thu hót ®éi ngò c¸n bé trÎ cã tr×nh ®é n¨ng lùc tham gia. Tõng b­íc c¶i c¸ch hµnh chÝnh, thùc hiÖn d©n chñ ho¸ c«ng khai ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó mäi ng­êi d©n biÕt vµ thùc hiÖn theo. Mét lÇn n÷a ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan cÊp trªn cã nh÷ng v¨n b¶n chØ ®¹o phï hîp h¬n. 2. KiÕn nghÞ vÒ lÜnh vùc qu¶n lý ®Êt ®ai vµ trËt tù x©y dùng Nh÷ng viÖc ®· ph©n cÊp h­íng dÉn cho chÝnh quyÒn cÊp c¬ së trong quy ®Þnh 19 ®· võa tÇm, tuy nhiªn cÇn cã h­íng dÉn ®Çy ®ñ h¬n vÒ chÕ ®é th«ng tin, b¸o c¸o vµ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. CÇn nghiªn cøu ®Ó t¨ng c­êng thÈm quyÒn cña chÝnh quyÒn cÊp c¬ së ®Ó hä cã ®ñ ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng cã kh¶ n¨ng. CÇn nghiªn cøu hîp nhÊt qu¶n lý trËt tù x©y dùng vµ ®Þa chÝnh, nhµ ®Êt thµnh Ban ®Þa chÝnh nhµ ®Êt vµ x©y dùng, trong ®ã mçi phÇn viÖc cã mét c¸n bé chuyªn tr¸ch tuy nhiªn ph¶i ®¶m b¶o sù phèi hîp, gi¸m s¸t, lÉn nhau. CÇn cã chÕ ®é ®µo t¹o, båi d­ìng, ®·i ngé xøng ®¸ng ®èi víi ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch qu¶n lý trËt tù x©y dùng ®Ó hä yªn t©m c«ng t¸c, nh»m tr¸nh ph¸t sinh nh÷ng tiªu cùc trong ho¹t ®éng qu¶n lý. T¨ng c­êng c«ng t¸c phæ biÕn vµ gi¸o dôc ph¸p luËt n©ng cao hiÓu biÕt cña ng­êi d©n vÒ ph¸p luËt nãi chung vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai vµ trËt tù x©y dùng nãi riªng. V. KÕt luËn Trong qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc, t×nh huèng mµ t«i ®­a ra, tuy kh«ng ph¶i lµ mét t×nh huèng phøc t¹p nh­ng l¹i rÊt phæ biÕn trong thùc tÕ qu¶n lý ®Êt ®ai vµ trËt tù x©y dùng t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ trªn ®Þa bµn Thñ ®« Hµ Néi. HÇu hÕt c¸c tr­êng hîp x©y dùng, söa ch÷a nhµ ë ®Òu x¶y ra c¸c vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai vµ trËt tù x©y dùng. ViÖc xö lý c¸c tr­êng hîp nÕu qu¸ thiªn vÒ sù hîp t×nh sÏ dÉn ®Õn tíi t×nh tr¹ng ng­êi d©n coi th­êng ph¸p luËt, coi th­êng kû c­¬ng, coi th­êng c¬ quan qu¶n lý vµ rÊt dÔ x¶y ra hiÖn t­îng tiªu cùc. Nh­ng nÕu c¬ quan qu¶n lý hoÆc ng­êi l·nh ®¹o xö lý qu¸ cøng r¾n th× sÏ t¹o nªn t©m lý c¨ng th¼ng, ®èi kh¸ng gi÷a chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n. Nh÷ng v¨n b¶n hiÖn hµnh trong qu¶n lý ®Êt ®ai vµ trËt tù x©y dùng cßn ch­a ®Çy ®ñ, thñ tôc xin cÊp phÐp x©y dùng cßn ch­a phï hîp víi thùc tÕ sö dông ®Êt vµ nhµ ë cña nhiÒu hé d©n hiÖn nay. Quan ®iÓm xö lý cßn thiÕu nh÷ng chuÈn mùc, cßn cã nhiÒu ®iÓm cã thÓ vËn dông dÔ dÉn ®Õn tiªu cùc. Nh­ chóng ta ®· biÕt vÊn ®Ò qu¶n lý trËt tù x©y dùng ë ®« thÞ lu«n lµ vÊn ®Ò nh¹y c¶m vµ phøc t¹p ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i cã tr×nh ®é, s¸ng suèt, khÐo lÐo, khi gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp. Trong t×nh huèng t«i nªu ra trªn ®©y cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt, mçi ph­¬ng ¸n ®Òu cã ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm gi¶i quyÕt kh¸c nhau v× vËy cÇn cã c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt kh¸c nhau. ViÖc lùa chän mét ph­¬ng ¸n tèi ­u (võa ®¶m b¶o lîi Ých cña nhµ n­íc võa ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi d©n) phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ng­êi l·nh ®¹o, ng­êi qu¶n lý. ChÝnh v× vËy, nh­ ®· nªu ë phÇn më ®Çu “VÊn ®Ò c¶i c¸ch bé m¸y nhµ n­íc, c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu cÊp b¸ch trong c«ng cuéc ®æi míi, ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ®Êt n­íc ta hiÖn nay… XÐt ®Õn cïng, hiÖu lùc cña bé m¸y nhµ n­íc nãi chung vµ hÖ thèng hµnh chÝnh nhµ n­íc nãi riªng ®­îc quyÕt ®Þnh bëi phÈm chÊt, n¨ng lùc vµ hiÖu suÊt c«ng t¸c cña ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc, chÝnh lµ con ng­êi”./. Tµi liÖu tham kh¶o HiÕn ph¸p n­íc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 1992 (S§, BX n¨m 2001). NXB chÝnh trÞ, Hµ Néi 2002; LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; NXB chÝnh trÞ, Hµ Néi 2004; Luật Nhà ở ®­îc Quèc héi Kho¸ XI ban hµnh Ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005; NXB chÝnh trÞ, Hµ Néi 2005; LuËt X©y dùng, ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003. NXB chÝnh trÞ, Hµ Néi 2003; LuËt §Êt ®ai ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003. NXB chÝnh trÞ, Hµ Néi 2003; NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP, ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2006, Quy ®Þnh chi tiÕt và h­íng dÉn thi hành LuËt Nhà ë . NXB chÝnh trÞ, Hµ Néi 2006; NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP do ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 29/10/2004 h­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai. NXB chÝnh trÞ, Hµ Néi 2004; C«ng v¨n sè 894/N§-§KQLN cña Së Nhµ ®Êt thµnh phè, ngµy 21/ 12/ 2002 ; NghÞ quyÕt sè 48/1997/N§-CP cña ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 05/5/1997 vÒ sö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong qu¶n lý x©y dùng, qu¶n lý nhµ vµ c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ QuyÕt ®Þnh sè 109/2001/Q§- UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi ban hµnh ngµy 8/11/2001 vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh cÊp giÊy phÐp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. QuyÕt ®Þnh sè 25/2002 Q§- UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi ban hµnh ngµy 27/2/2002 vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o trËt tù, an toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. QuyÕt ®Þnh sè 19/2003/Q§- UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi ban hµnh ngµy 24/1/2002 quy ®Þnh vÒ qu¶n lý TTXD trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp xử lý vấn đề xây dựng không phép, lấn chiếm đất công tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.doc
Luận văn liên quan