Tiểu luận Công tác tổ chức kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên trường THCS Ea Phê

PHẦN I : MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Về lý luận Ở trường phổ thông việc dạy học được tổ chức qua nhiều hình thức khác nhau dạy trên lớp, ngoài giờ lên lớp các hoạt động văn thể mỹ hoạt động sản xuất, các hoạt động xã hội, mỗi hình thức có tác dụng riêng của nó, nhằm thực hiện mục tiêu chung là giáo dục toàn diện cho học sinh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong các hình thức đó, hình thức hoạt động dạy học trên lớp chiếm hầu hết thời gian dạy học của người giáo viên, hoạt động này có tầm quan trọng đặc biệt nó đóng vai trò quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường với chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo viên đóng vai trò chỉ đạo trong việc truyền thụ kiến thức và học sinh đóng vai trò tích cực chủ động phát triển kiến thức. Vậy việc kiểm tra giờ dạy trên lớp là cơ sở để hiệu trưởng nắm bắt tình hình, thu nhập thông tin về năng lực sư phạm của giáo viên. Đây là một hoạt động nghiệp vụ quản lý của hiệu trưởng nó đảm bảo lập mối quan hệ ngược thường xuyên kịp thời giúp hiệu trưởng hoàn thành cơ chế điều chỉnh hướng đích trong quá trình quản lý nhà trường, rút kinh nghiệm cho bản thân và dần dần biến những kinh nghiệm này thành tài sản chung của tập thể. Kiểm tra nội bộ trường học còn tác dụng đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ cá nhân, bộ phận trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định rằng kiểm tra nội bộ trường học vừa là tiền đề, vừa là điều kiện để đảm bảo thực hiện các mục tiêu giáo dục là yếu tố tạo nên chất lượng giáo dục trong nhà trường.

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2545 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Công tác tổ chức kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên trường THCS Ea Phê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñaùp öùng vôùi nhu caàu. Töø thöïc teá cho thaáy hieäu quaû coâng taùc kieåm tra trong nhöõng naêm qua coøn thaáp, chöa thuùc ñaåy ñöôïc chaát löôïng giaùo duïc, vì vaäy toâi maïnh daïn choïn ñeà taøi “Hieäu tröôûng toå chöùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân tröôøng THCS Ea Pheâ” nhaèm ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm cho coâng taùc quaûn lyù saép tôùi ñeå naâng cao chaát löôïng daïy hoïc cuûa tröôøng . II. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ TAØI Nghieân cöùu ñeà taøi nhaèm tìm hieåu vaø phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng kieåm tra giôø daïy treân lôùp ôû ñôn vò vaø soi roïi cô sôû lyù luaän vaø cô sôû phaùp lyù. Töø ñoù ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm, ñeà xuaát caûi tieán coâng taùc kieåm tra giôø hoïc treân lôùp ôû ñôn vò vaø vaän duïng khi tham gia coâng taùc thanh kieåm tra caùc ñôn vò baïn ngaøy moät hieäu quaû hôn. III. NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU - Tìm hieåu cô sôû lyù luaän, cô sôû phaùp lyù cuûa vieäc kieåm tra giôø daïy treân lôùp. - Phaân tích thöïc traïng cuûa vieäc toå chöùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp taïi ñôn vò. - Ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm veà vieäc toå chöùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp, kieán nghò nhöõng vaán ñeà thieát thöïc ñeå caûi tieán vieäc toå chöùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp. IV. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU 1. Phaïm vi veà noäi dung Trong nhaø tröôøng phoå thoâng caùc hoaït ñoäng veà kieåm tra giaùo vieân dieãn ra raát ña daïng vaø phong phuù. Do thôøi gian khoâng cho pheùp vaø khaû naêng coù haïn trong phaïm vi ñeà taøi, toâi xin ñöôïc pheùp ñi saâu veà vaán ñeà “Hieäu tröôûng toå chöùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân tröôøng THCS Ea Pheâ huyeän Kroâng Paéc tænh Ñaêk Laêk” naêm hoïc 2007-2008. 2. Phaïm vi taøi lieäu - Hieäu tröôûng quaûn lyù hoaït ñoäng daïy vaø giaùo duïc treân lôùp (Baøi giaûng cuûa thaày Buøi Ñöùc Minh) - Moät soá vaán ñeà lyù luaän cô sôû veà quaûn lyù giaùo duïc cuûa Thaïc só Traàn Thò Tuyeát Mai. - Kieåm tra noäi boä tröôøng hoïc (Baøi giaûng phaân tích cuûa thaày Buøi Ñöùc Minh) - Ñieàu leä nhaø tröôøng phoå thoâng - Nghò quyeát Trung öông II khoaù VIII. - Chæ thò 40TW ngaøy 15/06/2004 Nghò quyeát cuûa Quoác hoäi veà giaùo duïc. - Thoâng tö soá 07/2004/TT-BGD&ÑT ngaøy 30 thaùng 03 naêm 2004. PHAÀN II : NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI I. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1. Khaùi nieäm - Giôø hoïc treân lôùp cuûa giaùo vieân : Laø nôi dieãn ra hoaït ñoäng daïy cuûa giaùo vieân, hoaït ñoäng hoïc cuûa hoïc sinh, khaû naêng giao tieáp cuûa thaày vaø troø coøn laø nôi theå hieän trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï vaø ngheä thuaät sö phaïm, kyû naêng linh hoaït cuûa giaùo vieân, theå hieän söï hieåu bieát suy nghó, phaùt trieån tö duy cuûa hoïc sinh. - Kieåm tra : Laø chöùc naêng quaûn lyù, thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñaùnh giaù thöïc traïng, phaùt hieän öu khuyeát ñieåm nhöõng sai leäch ñeå tö vaán thuùc ñaåy nhaèm hoaøn thieän hoaït ñoäng sö phaïm cuûa giaùo vieân, goùp phaàn phaùt trieån naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc. - Kieåm tra giôø hoïc treân lôùp cuûa giaùo vieân : Laø hoaït ñoäng xem xeùt, ñaùnh giaù trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï vaø naêng löïc ngheä thuaät sö phaïm cuûa giaùo vieân. Qua ñoù phaùt hieän nhöõng thieáu soùt, nhöõng sai leäch cuûa giaùo vieân trong quaù trình sö phaïm maø coù höôùng ñieàu chænh kòp thôøi nhaèm naâng cao chaát löôïng daïy hoïc ñaït hieäu quaû ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng. 2. Caùc nguyeân taéc kieåm tra Kieåm tra giôø hoïc treân lôùp cuõng tuaân theo caùc nguyeân taéc kieåm tra trong quaûn lyù giaùo duïc, cuï theå nhö sau : - Kieåm tra phaûi chính xaùc, khaùch quan, coâng baèng keát quaû kieåm tra phaûi phaûn aùnh ñuùng thöïc traïng veà ñoái töôïng kieåm tra, traùnh ñònh kieán, suy dieãn vaø caùc hình thöùc giaû taïo. - Kieåm tra phaûi coù hieäu quaû, kieåm tra khoâng phaûi laø “Vaïch laøm tìm saâu” kieåm tra phaûi coù taùc duïng ñoân ñoác, thuùc ñaåy, vieäc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa giaùo vieân ñöôïc toát hôn khoâng ñeå giaùo vieân hieåu laàm laø kieåm tra ñeå ñaùnh giaù. - Kieåm tra phaûi thöôøng xuyeân, kòp thôøi khoâng phaûi ñôïi coù “Vaán ñeà” môùi tieán haønh kieåm tra, maø phaûi xem ñaây laø vieäc laøm thöôøng xuyeân, lieân tuïc cuûa hieäu tröôûng. - Kieåm tra phaûi coâng khai, daân chuû hieäu tröôûng phaûi laøm sao cho giaùo vieân thaáy ñöôïc vieäc kieåm tra giôø daïy treân lôùp laø vieäc laøm khoâng theå thieáu ñöôïc , ñeå qua ñoù bieán quaù trình kieåm tra thaønh quaù trình töï kieåm tra, quaù trình töï boài döôõng cuûa giaùo vieân. 3. Hình thöùc kieåm tra Hình thöùc kieåm tra chuû yeáu giôø daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân laø döï giôø, tuy nhieân caàn coù söï löïa choïn ñoái töôïng ñeå tieán haønh kieåm tra coù chuû ñònh. 3.1 Caùc hình thöùc döï giôø - Döï giôø baùo tröôùc : Nhaän xeùt naêng löïc cao nhaát maø giaùo vieân sau khi ñaõ coù ñieàu kieän chuaån bò theå hieän trong giôø leân lôùp. - Döï giôø ñoät xuaát : Nhaèm xaùc ñònh roõ giaùo vieân ñaõ chuaån bò baøi nhö theá naøo, lôùp hoïc ña chuaån bò ra sao trong ñieàu kieän bình thöôøng. - Döï giôø chuyeân ñeà : Nhaèm muïc ñích nghieân cöùu toaøn dieän heä thoáng laøm vieäc vaø kinh nghieäm tích luyõ tieán boä cuûa moãi giaùo vieân. - Döï giôø leân lôùp song song : Nhaèm phaùt hieän nhöõng ñaëc ñieåm thuoäc veà baûn lónh cuûa moãi thaày giaùo, hieäu quaû cuûa phöông phaùp naøy hay phöông phaùp môùi. 3.2 Quy trình döï giôø coù theå thöïc hieän theo caùc böôùc sau : Böôùc 1 : Böôùc chuaån bò - Xaùc ñònh muïc tieâu, muïc ñích döï giôø, vò trí cuûa döï giôø trong tieán ñoä thöïc hieän chöông trình. - Naém muïc ñích yeâu caàu, noäi dung baøi giaûng vaø nhöõng döï kieán thöïc hieän giaûng daïy cuûa giaùo vieân. - Nghieân cöùu tình hình hoïc taäp cuûa lôùp seõ döï. - Phaùt thaûo noäi dung caàn quan saùt - Xaùc ñònh phöông phaùp kieåm tra tri thöùc, kyû naêng hoïc sinh sau giôø hoïc. Böôùc 2 : Tieán haønh döï giôø - Ghi cheùp caån thaän, quan saùt hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø suoát tieát hoïc, töø noäi dung baøi giaûng, phöông phaùp laøm vieäc cuûa thaày vaø troø ñeán caùc vaán ñeà thuoäc kyû naêng nhö söû duïng ñoà duøng daïy hoïc, toå chöùc neà neáp hoïc taäp ñeå coù theå taùi hieän laïi toaøn boä nhöõng tình huoáng cô baûn nhaèm ñaùnh giaù baøi hoïc theo quan ñieåm tieáp caän heä thoáng. Böôùc 3 : Phaân tích vaø ñaùnh giaù giôø daïy cuûa giaùo vieân - Phaân tích giôø daïy : Laø chæ ra öu khuyeát ñieåm vaø nguyeân nhaân cuûa nhöõng öu khuyeát ñieåm vaø phaûi caên cöù vaøo caùc thaønh toá sau : + Hoaït ñoäng daïy cuûa giaùo vieân nhö coâng taùc chuaån bò noäi dung kieán thöùc, phöông phaùp töï hoïc, khaû naêng söû duïng duïng cuï thí nghieäm. + Quan heä giao tieáp cuûa thaày - troø, troø - troø vieäc xöû lyù caùc tình huoáng xaûy ra trong giôø hoïc. Ngoaøi ra coøn phaûi phaân tích theâm keát quaû caùc baøi kieåm tra laøm cô sôû cho vieäc trao ñoåi goùp yù giaùo vieân. - Ñaùnh giaù giôø daïy : Cô sôû ñeå ñaùnh giaù giôø daïy laø “Tieâu chuaån giôø leân lôùp” tuy nhieân ngöôøi döï phaûi bieát vaän duïng nhö theá naøo ñeå giuùp giaùo vieân naâng cao chaát löôïng giôø daïy vì muïc ñích chuû yeáu cuûa vieäc kieåm tra laø ñeå xaây döïng laø laøm chuyeån hoaù töø kieåm tra beân ngoaøi vaøo töï kieåm tra vaø töï boài döôõng chöù khoâng phaûi ñeå ñaùnh giaù. 4. Quy trình toå chöùc kieåm tra 4.1 Xaây döïng chuaån kieåm tra vaø ñaùnh giaù Chuaån kieåm tra laø coâng cuï ñeå hieäu tröôûng ñaùnh giaù giaùo vieân, höôùng daãn giaùo vieân neân haønh ñoäng, muoán kieåm tra giaùo vieân trong giôø leân lôùp phaûi coù chuaån ñaùnh giaù tieát daïy. Xaây döïng chuaån laø ngöôøi hieäu tröôûng caên cöù vaøo chuaån ñaùnh giaù cuûa caáp treân maø vaän duïng chuaån ñoù sao cho phuø hôïp vôùi thöïc teá nhaø tröôøng, nhöng vaãn ñaûm baûo tinh thaàn cô baûn cuûa chuaån vaø coù tính thoáng nhaát trong quaûn lyù, chuaån phaûi ñaûm baûo hai yeáu toá ñònh tính vaø ñònh löôïng khi xaây döïng chuaån caàn tuaân thuû caùc quy ñònh sau : - Döï thaûo - Thaûo luaän - Ñieàu chænh + giaûi thích - Quyeát ñònh + ban haønh 4.2 Xaây döïng löïc löôïng kieåm tra Löïc löôïng kieåm tra coù yù nghóa quyeát ñònh chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa vieäc kieåm tra, do ñoù khi xaây döïng löïc löôïng kieåm tra phaûi thöïc hieän caùc böôùc sau : * Xaùc ñònh cô cheá kieåm tra tuyeán kieåm tra - Cô cheá kieåm tra + Cô cheá tröïc tieáp : Do ban kieåm tra chuyeân moân thöïc hieän + Cô cheá giaùn tieáp : Do toå chuyeân moân vaø caùc giaùo vieân trong toå thöïc hieän. - Tuyeán kieåm tra : Tuyeán tröôøng, tuyeán toå chuyeân moân, tuyeán caù nhaân nhöõng tuyeán kieåm tra toå chuyeân moân laø quan troïng nhaát vì quaù trình sö phaïm ñöôïc dieãn ra chuû yeáu ôû toå chuyeân moân vaø treân lôùp. * Xaây döïng löïc löôïng kieåm tra - Khi tuyeån choïn nhaân söïï phaûi ñaûm baûo yeâu caàu veà chaát löôïng, nghóa laø phaûi heát söùc chuù yù vaøo trình ñoä ñaøo taïo, naêng löïc chuyeân moân, uy tín. - Phaûi phaân coâng phaân nhieäm roõ raøng, boài döôõng nghieäp vuï kieåm tra vaø thöïc hieän cheá ñoä chính saùch cho giaùo vieân laøm coâng taùc kieåm tra. 4.3 Xaây döïng keá hoaïch kieåm tra Keá hoaïch kieåm tra nhaát laø keá hoaïch kieåm tra giôø daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân, phaûi ñöôïc xaây döïng ñoàng thôøi vôùi keá hoaïch naêm hoïc keá hoaïch phaûi cuï theå : Muïc ñích, hình thöùc, ñoái töôïng, noäi dung, löïc löôïng, thôøi gian kieåm tra, keá hoaïch kieåm tra phaûi ñöôïc raõi ñeàu töø ñaàu naêm ñeán cuoái naêm hoïc. 4.4 Thöïc hieän kieåm tra : Thöïc hieän theo quy trình ba böôùc ñaõ neâu ôû treân. 4.5 Toång hôïp ñieàu chænh : - Sau keát quaû cuûa caùc tieát döï giôø hieäu tröôûng phaûi toång hôïp caùc thoâng tin thu ñöôïc vaø xöû lyù caùc thoâng tin ñoù laøm cô sôû cho vieäc ra caùc quyeát ñònh quaûn lyù. - Töø nhöõng thoâng tin thu ñöôïc qua xöû lyù ngöôøi hieäu tröôûng phaûi ra caùc quyeát ñònh ñieàu chænh hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân nhaèm caûi tieán quaù trình daïy hoïc naâng cao trình ñoä chuyeân moân, chaát löôïng giôø daïy vaø hieäu quaû ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng. - Keát quaû kieåm tra cuûa giaùo vieân phaûi löu tröõ vaøo hoà sô caù nhaân. II. CÔ SÔÛ PHAÙP LYÙ Coâng taùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp trong nhaø tröôøng phoå thoâng döïa treân cô sôû phaùp lyù sau : - Luaät giaùo duïc (naêm 2005) - Ñieàu 14, ñieàu 17, ñieàu 28 cuûa ñieàu leä tröôøng trung hoïc theo quyeát ñònh soá 23/2000/QÑ-B6D&ÑT ngaøy 11 thaùng 07 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä giaùo duïc ñaøo taïo veà vaán ñeà taêng cöôøng toå chöùc vaø hoaït ñoäng thanh tra trong ngaønh giaùo duïc. - Ñieàu 22 quyeát ñònh soá 478/QÑ ngaøy 11 thaùng 03 naêm 1993 cuûa Boä giaùo duïc. - Höôùng daãn soá 10227 /THPT cuûa Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo veà vieäc ñaùnh giaù xeáp loaïi giôø daïy ôû baäc trung hoïc; - Keá hoaïch naêm hoïc - Thoâng tö soá 07/2004/TT-BGD&ÑT ngaøy 20 thaùng 03 naêm 2004 cuûa Boä giaùo duïc ñaøo taïo veà vaán ñeà thanh tra toaøn dieän tröôøng phoå thoâng vaø thanh tra hoaït ñoäng sö phaïm cuûa giaùo vieân trung hoïc. + Veà muïc ñích : Ñaùnh giaù khaùch quan, toaøn dieän hoaït ñoäng sö phaïm cuûa giaùo vieân ñeå tö vaán bieän phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng giaûng daïy ñoân ñoác vieäc tuaân thuû quy cheá chuyeân moân xaùc ñònh moät trong nhöõng caên cöù quan troïng phuïc vuï cho vieäc boá trí söû duïng, ñaøo taïo, boài döôõng vaø ñaûi ngoä giaùo vieân moät caùch hôïp lyù. + Veà yeâu caàu : Kieåm tra vaø ñaùnh giaù chaát löôïng, hieäu quaû giaûng daïy cuûa giaùo vieân ñoái chieáu vôùi nhöõng quy ñònh cuûa chöông trình, noäi dung, phöông phaùp vaø keá hoaïch giaûng daïy, xem xeùt hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân phaùt hieän caùc tieàm naêng haïn cheá vaø thieáu soùt. + Veà noäi dung thanh tra : Trình ñoä sö phaïm, thöïc hieän quy cheá chuyeân moân, keát quaû giaûng daïy, thöïc hieän nhieäm vuï khaùc. + Veà vieäc döï caùc giôø leân lôùp : Döï ít nhaát 2 tieát cuûa caùc baøi daïy khaùc nhau ôû phaân moân chuû yeáu cuûa nhöõng boä moân maø giaùo vieân ñaõ ñöôïc ñaøo taïo ñoái vôùi giaùo vieân daïy khaùc moân khi caàn thieát phaûi thanh tra thì vieäc döï giôø nhaèm ñaùnh giaù chuû yeáu khaû naêng thaâm nhaäp vaøo boä moân chöa ñöôïc ñaøo taïo, tröôøng hôïp vaãn chöa quyeát ñònh ñöôïc xeáp loaïi thì döï tieát thöù 3 ghi bieân baûn ñaùnh giaù tieát daïy. + Veà vieäc xeáp loaïi : Giaùo vieân ñöôïc ñaùnh giaù 4 loaïi : Gioûi, khaù, ñaït yeâu caàu vaø chöa ñaït yeâu caàu (Löu yù phaûi caên cöù vaøo thoâng tö soá 10227/THPT cuûa Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo veà vieäc ñaùnh giaù xeáp loaïi giôø daïy ôû baäc trung hoïc) III. THÖÏC TRAÏNG TOÅ CHÖÙC KIEÅM TRA GIÔØ DAÏY TREÂN LEÂN LÔÙP CUÛA GV Taïi tröôøng THCS Ea Pheâ – huyeän Kroâng Paéc – tænh Ñaêk Laêk. 1. Ñaëc ñieåm tình hình Tröôøng THCS Ea Pheâ thaønh laäp naêm 1999 ñöôïc taùch töø tröôøng caáp 2, 3 Leâ Hoàng Phong do nhu caàu phaùt trieån tröôøng lôùp vaø ñaëc bieät laø quan taâm ñeán hoïc taäp cuûa con em ñoàng baøo caùc daân toäc ít ngöôøi, vôùi dieän tích cuûa tröôøng laø 9760m2 naèm treân ñòa baøn cuûa 2 buoân ñoàng baøo daân toäc (Buoân Puaên A vaø B). Naêm hoïc 1999-2000 tröôøng coù 8 lôùp vôùi 417 hoïc sinh, caùn boä giaùo vieân 21. Veà cô sôû vaät chaát ban ñaàu coøn thieáu soùt : Chæ coù 8 phoøng hoïc laõnh ñaïo nhaø tröôøng laøm vieäc ôû chaân caàu thang, saân chôi baøi taäp coøn ngoãn ngang caây, coû, raùc beà boän. 2. Veà thuaän lôïi vaø khoù khaên 2.1 Thuaän lôïi - Ñöôïc söï quan taâm cuûa UBND huyeän Kroâng Paéc, Phoøng giaùo duïc ñaøo taïo, Ñaûng uyû, UBND xaõ Ea Pheâ veà muïc tieâu xaây döïng vaø phaùt trieån ñôn vò tröôøng nhaèm thu huùt soá löôïng hoïc sinh con em caùc daân toäc ít ngöôøi (Daân toäc EÂ Ñeâ taïi choã vaø hoïc sinh caùc daân toäc ôû phía Baéc vaøo laäp nghieäp) - Ñòa phöông coù truyeàn thoáng caùch maïng, ñoàng baøo caùc daân toäc bieát ñoaøn keát, thaät thaø chòu thöông chòu khoù, caàn cuø lao ñoäng, nhaân daân coù truyeàn thoáng hieáu hoïc. - Laõnh ñaïo nhaø tröôøng ñoaøn keát nhaát trí, ñoäi nguõ giaùo vieân treû khoeû nhieät tình, phaàn lôùn laø giaùo vieân môùi ra tröôøng ña soá laø ngöôøi ôû ñòa phöông. - Ban ñaïi dieän cha meï hoïc sinh quan taâm, giuùp ñôõ caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 2.2 Khoù khaên - Ñoäi nguõ giaùo vieân treû kinh nghieäm, naêng löïc giaûng daïy coøn haïn cheá moät soá giaùo vieân chöa yeân taâm coâng taùc soá löôïng giaùo vieân khoâng ñeàu giöõa caùc boä moân. - Hoïc sinh ñoàng baøo daân toäc chieám khoaûng 70% phaàn lôùn laø con em noâng daân lao ñoäng thu nhaäp chính laø laøm nöông raãy phuï thuoäc vaøo thôøi tieát thieân nhieân neân ñôøi soáng kinh teá gaëp nhieàu khoù khaên. - Moät soá phuï huynh chöa quan taâm ñeán vieäc hoïc taäp ñieàu kieän ñi laïi cuûa 1 boä phaän hoïc sinh coøn khoù, laày loäi veà muøa möa, gioù buïi veà muøa khoâ tuyeån hoïc sinh ñaàu vaøo chaát löôïng thaáp. - Cô sôû vaät chaát coøn thieáu : Caùc phoøng chöùc naêng, phoøng thöïc haønh, thö vieän vaø ñaëc bieät laø thieát bò ñoà duøng daïy hoïc maø thieáu vöøa khoâng ñoàng boä, coâng taùc boài gioûi phuï keùm gaëp khoù khaên. - Taäp theå caùn boä giaùo vieân trong tröôøng coi khoù khaên laø taïm thôøi vaø xaùc ñònh thuaän lôïi laø ñieàu cô baûn, caàn phaûi taäp trung trí tueä cuûa nhaân daân, goùp phaàn vaøo xaây döïng söï nghieäp giaùo duïc ôû mieàn ñaát Taây Nguyeân. Phaùt huy maët thuaän lôïi : Cho ñeán nay veà tình hình nhaø tröôøng cô baûn ñöôïc ñaùp öùng töông ñoái ñuû phuïc vuï cho vieäc daïy vaø hoïc 2 ca vôùi 16 phoøng hoïc vaø 32 lôùp vôùi 1509 em. - Veà tình hình ñoäi nguõ Toång soá caùn boä giaùo vieân : 64 Laõnh ñaïo : 03 Giaùo vieân : 57 Vaên thö, haønh chính, thö vieän : 04 Baûo veä : 02 (Hôïp ñoàng ngaén haïn) - Soá giaùo vieân theo trình ñoä chuaån Ñaït trình ñoä chuaån trôû leân : 57 Trong ñoù treân chuaån : 16 - Soá giaùo vieân chia theo ñoä tuoåi Chia ra : Döôùi 31 : 41 Töø 31-40 : 09 Töø 41-50 : 07 - Soá caùn boä nhaân vieân khaùc chia theo ñoä tuoåi Chia ra : Döôùi 31 : 04 Töø 31-40 : 0 - Caùn boä quaûn lyù Chia ra : Hieäu tröôûng : 01 Phoù hieäu tröôûng : 02 - Soá CBQL chia theo ñoä tuoåi Chia ra : Döôùi 31 : 0 Töø 31-40 : 01 Töø 41-50 : 02 - Soá löôïng Ñaûng vieân : 09 Trong ñoù : Daân toäc : 01 Tình hình veà ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân ñöôïc chia : 05 toå 1. Toå : Toaùn, Lyù 2. Toå : Vaên, Myõ thuaät 3. Toå : Söû, Giaùo duïc coâng daân, Nhaïc 4. Toå : Sinh, Hoaù, Ñòa 5. Toå : Haønh chính, Thieát bò thö vieän * Tình hình veà hoïc sinh Loaïi HS Toång soá Khoái 6/8 lôùp Khoái 7/8 lôùp Khoái 8/8 lôùp Khoái 9/8 lôùp Toång soá 1509 372 365 383 389 Trong ñoù soá nöõ 758 171 178 192 217 Daân toäc 1056 270 257 277 252 Nöõ daân toäc 548 125 128 142 153 * Ñaùnh giaù xeáp loaïi 2 maët : Haïnh kieåm vaø ñaïo ñöùc Soá HS phaân theo haïnh kieåm Toång soá Khoái 6 Khoái 7 Khoái Khoái 9 Chia ra : Toát 1509 372 365 383 389 Trong toång soá : Nöõ 963 263 255 199 246 Daân toäc 607 153 156 140 158 Nöõ daân toäc 617 175 174 125 143 418 110 112 94 Soá HS phaân theo haïnh kieåm Toång soá Khoái 6 Khoái 7 Khoái 8 Khoái 9 Chia ra : Khaù 1509 372 365 383 389 Trong toång soá : Nöõ 463 96 77 163 127 Daân toäc 143 18 18 52 55 Nöõ daân toäc 389 85 59 139 106 125 15 14 48 48 Chia ra : Trung bình 71 13 32 13 13 Trong toång soá : Nöõ 8 0 4 0 4 Daân toäc 45 10 23 9 3 Nöõ daân toäc 5 0 2 0 3 Chia ra : Yeáu 8 0 1 4 3 Trong toång soá : Nöõ 0 0 0 0 0 Daân toäc 3 1 2 0 Nöõ daân toäc 0 0 0 0 0 Soá hoïc sinh phaân theo hoïc löïc 1509 372 365 383 381 Chia ra : Gioûi 13 5 0 7 1 Trong toång soá : Nöõ 10 3 0 7 0 Daân toäc 2 1 0 1 0 Nöõ daân toäc 2 1 0 1 0 Chia ra : Khaù 224 56 80 44 44 Trong toång soá : Nöõ 155 36 56 35 28 Daân toäc 83 23 32 18 10 Nöõ daân toäc 69 15 30 17 7 Chia ra : Trung bình 849 207 209 193 240 Trong toång soá : Nöõ 463 109 103 107 144 Daân toäc 615 152 162 138 163 Nöõ daân toäc 362 87 83 87 105 Chia ra : Yeáu 409 100 75 131 103 Trong toång soá : Nöõ 129 23 19 43 44 Daân toäc 347 90 62 116 79 Nöõ daân toäc 115 22 15 37 41 Chia ra : Keùm 10 4 1 4 1 Trong toång soá : Nöõ 1 0 0 0 1 Daân toäc 7 4 1 2 0 Nöõ daân toäc 0 0 0 0 0 Chia ra : Khoâng xeáp loaïi 4 4 Trong toång soá : Nöõ 0 0 Daân toäc 2 2 Nöõ daân toäc 0 0 3. Phaân tích Vôùi thöïc traïng chaát löôïng giaûng daïy cuûa nhaø tröôøng keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh coøn thaáp, ñaây laø vaán ñeà laõnh ñaïo nhaø tröôøng maø ñaëc bieät laø hieäu tröôûng phaûi suy nghó, traên trôû, tìm hieåu nguyeân nhaân, hoïc taäp caùc ñôn vò baïn ñeå ñeà ra nhöõng bieän phaùp thieát thöïc khaû thi trong quaù trình cuûa giaùo vieân giaûng daïy giaûng treân lôùp ñeå khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng giaûng daïy taïi ñôn vò. Ngay töø ñaàu naêm hoïc hieäu tröôûng toå chöùc cuoäc hoïp hoäi ñoàng vi phaïm quaùn trieät veà tinh thaàn chæ ñaïo cuûa caùc caáp thoâng qua caùc nghò quyeát cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø cuûa ngaønh laø khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc. Ñoàng thôøi quan taâm vieäc boû hoïc cuûa hoïc sinh vì nhieàu nôi moät soá em hoïc yeáu keùm hoaëc gia ñình khoù khaên veà kinh teá cuõng boû hoïc. Ñaây laø cô sôû ñeå caùc toå giaùo vieân coù ñònh höôùng ngay töø ñaàu vaø qua ñaïi hoäi caùn boä coâng nhaân vieân chöùc, töøng toå, töøng caù nhaân töï ñaêng kyù chæ tieâu, danh hieäu phaán ñaáu thoâng qua caùc ngaøy leã lôùn trong naêm hoïc nhö ngaøy 20/10 ; 20/11 ; 22/12 ; 8/3 vaø 26/3 ñeå ñaêng kyù thao giaûng, döï giôø giaùo vieân coù ñieàu kieän khoâng ngöøng töï hoïc, töï reøn, ñeå naâng cao chaát löôïng giaûng daïy. * Chæ tieâu - Giaùo vieân môùi ra : Döï giôø 2 tieát/ tuaàn tham gia hoäi giaûng 3 tieát ñeå ñaùnh giaù xeáp loaïi. - Giaùo vieân ra tröôøng töø 5 naêm trôû leân : Döï giôø 1 tieát/ tuaàn tham gia hoäi giaûng 2 tieát ñeå ñaùnh giaù xeáp loaïi, neáu tröôøng hôïp daïy 2 tieát chöa ñaït thì phaûi daïy tieát thöù 3. Laõnh ñaïo nhaø tröôøng vaø löïc löôïng kieåm tra tieán haønh döï giôø döïa treân baûng töï ñaêng kyù thao giaûng vaø hoäi giaûng cuûa moåi toå. Ngoaøi ra hieäu tröôûng chæ ñaïo cho ban kieåm tra tieán haønh kieåm tra ñoät xuaát khi caàn thieát. Khi caùc toå ñaêng kyù thao giaûng vaø hoäi giaûng caùc toå tröôûng baùo caùo vôùi phoù hieäu tröôûng toång hôïp, thoáng keâ, leân lòch thoâng baùo cho taát caû giaùo vieân naém lòch ñeå chuû ñoäng saép xeáp thôøi gian döï giôø ruùt kinh nghieäm cho ñoàng nghieäp. Hieäu tröôûng chæ ñaïo vaø xaây döïng ñöôïc keá hoaïch kieåm tra töông ñoái khoa hoïc vaø coù tính khaû thi keá hoaïch phuø hôïp vôùi tình hình cuûa nhaø tröôøng, thôøi gian kieåm tra ñöôïc quy ñònh roõ raøng, coâng khai. Maëc duø keá hoaïch kieåm tra khoâng ñöôïc raõi ñeàu khaép caùc tuaàn trong naêm hoïc nhöng vaãn hôïp lyù vì ôû caùc tuaàn ñaàu naêm hoïc, giöõa naêm, cuoái naêm baän oån ñònh neà neáp vaø phuïc vuï cho caùc kyø thi hoïc kyø. Maëc khaùc keá hoaïch coøn phuø hôïp vôùi keá hoaïch cuûa ngaønh veà toå chöùc caùc kyø thi giaùo vieân gioûi caùc caáp. Keá hoaïch kieåm tra cuûa nhaø tröôøng cuõng ñaûm baûo ñöôïc tính hieäu quaû, caùc tieát thanh kieåm tra ñöôïc raõi ñeàu khaép caùc moân hoïc coù taäp trung ôû caùc tuaàn troïng ñieåm trong naêm vaø khoâng bò ñoäng veà thôøi gian kieåm tra. Keá hoaïch ñöôïc boá trí ñeàu do ñoù laõnh ñaïo tröôøng coù thôøi gian ñi döï khaép caùc moân hoïc ñeå coù ñieàu kieän naém baét tình hình veà ñoäi nguõ ñeå coù höôùng boài döôõng ñieàu chænh hôïp lyù. Hôn nöõa keá hoaïch chöa ñeàu theo thôøi gian vaø toå chöùc thao giaûng vaøo caùc buoåi chieàu thöù baûy khoâng coù giôø chính khaùc taïo ñieàu kieän cho giaùo vieân coù thôøi gian döï giôø ñoâng ñuû nhaèm hoïc taäp kinh nghieäm veà noäi dung, phöông phaùp…… vieäc nhaân roäng hoïc taäp coù hieäu quaû hoaëc neáu coù nhöõng sai soùt, thì ngöôøi döï cuõng bieát ñeå töï ruùt kinh nghieäm töï reøn luyeän ñeå naâng cao naêng löïc trong giaûng daïy. Haïn cheá cuûa keá hoaïch laø giaùo vieân chuû ñoäng ñaêng kyù choïn baøi daïy thì thöôøng do nhöõng baøi ñeå daïy hoaëc theo caùc chuû ñeà trong caùc ngaøy leã trong naêm thöôøng ñöôïc laëp laïi, hoaëc nhöõng baøi coù tình huoáng neân keát quaû ñaùnh giaù giôø daïy chuû yeáu laø khaù gioûi ñieàu naøy daãn ñeán giaùo vieân deã sinh beänh “Chuû quan” coù khi mang tính chaát ñoái phoù vieäc ñaùnh giaù nhö vaäy ñaõ xeáp haïn giaùo vieân laø chöa thaät chính xaùc vaø cuõng coù theå daãn ñeán moät soá tieát daïy neáu khoâng coù söï kieåm tra thì keát quaû seõ sao neáu giaùo vieân chöa thaáy ñöôïc traùch nhieäm vôùi hoïc sinh taïo uy tín vôùi ñoàng nghieäp hoïc sinh vaø phuï huynh ñieàu naøy daãn ñeán chaát löôïng giaùo duïc laø thaáp. 4. Ñeà xuaát - Hieäu tröôûng caàn chuù yù ñeán vieäc chæ ñaïo phoù hieäu tröôûng caùc toå (nhoùm) tröôûng chuyeân moân vaø baûn thaân mình xaây döïng keá hoaïch kieåm tra ñoät xuaát giôø daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân thöôøng xuyeân hôn. - Caàn thay ñoåi caùch thöùc kieåm tra phoå bieán hieän nay laø giaùo vieân choïn baøi, choïn lôùp daïy, ñaêng kyù vôùi toå chuyeân moân roài phoù hieäu tröôûng leân keá hoaïch kieåm tra maø neân giaùo vieân trong toå (nhoùm) boác thaêm baøi daïy, lôùp daïy vôùi chöông trình daïy chính khoaù vaøo thôøi ñieåm nhaø tröôøng ñöa ra lòch kieåm tra. 5. Toå chöùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp 5.1. Xaây döïng chuaån Hieäu tröôûng caên cöù vaøo höôùng daãn ñaùnh giaù xeáp loaïi giôø daïy treân lôùp giaùo vieân THCS cuûa Boä giaùo duïc & ñaøo taïo vaø cuûa Sôû giaùo duïc – ñaøo taïo tænh Ñaêk Laêk. Chuaån ñaùnh giaù giôø daïy ñöôïc in vaøo soå döï giôø – phieáu döï giôø ñeå ngöôøi döï caên cöù cho ñieåm. Chính vì vaäy taát caû giaùo vieân cuõng bieát ñöôïc chuaån ñaùnh giaù. 5.2. Phaân tích - Veà maët lyù luaän, chuaån laø cô sôû ñeå ñaùnh giaù tieát daïy coù yù nghóa höôùng daãn ñoái töôïng haønh ñoäng. Do ñoù, ñoøi hoûi ngöôøi hieäu tröôûng treân cô sôû chuaån ñaùnh giaù cuûa caáp treân phaûi xaây döïng chuaån cho ñôn vò mình. Bôûi moãi tröôøng coù nhöõng ñaëc ñieåm rieâng vaø caùc moân hoïc, caùc loaïi baøi daïy cuõng coù nhöõng kieán thöùc daïy khaùc nhau, nhöng laïi duøng chung moät tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù tieát daïy laø chöa thaät phuø hôïp, chöa saùt thöïc teá, daãn ñeán tình traïng ñaùnh giaù tieát daïy moät caùch chung chung, ñaùnh giaù theo caûm tính, thieáu khaùch quan vaø chính xaùc. Ñieàu ñoù khoâng coù yù nghóa naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï cho giaùo vieân, hoï caûm thaáy khoâng baèng loøng vôùi keát quaû ñaùnh giaù vaø khoù laøm chuyeån hoaù quaù trình kieåm tra töø beân ngoaøi chuyeån hoaù thaønh töï kieåm tra beân trong. Toâi xin ñöôïc pheùp neâu leân vaøi ví duï veà söï baát caäp giöõa tieâu chuaån ñaùnh giaù vôùi thöïc tieãn giaûng daïy vaø ñaëc thuø ñieån hình ôû töøng ñòa phöông, töøng tröôøng, töøng ñoái töôïng hoïc sinh. + Giôø daïy treân lôùp laø hình thöùc toå chöùc daïy hoïc vôùi nhöõng loaïi baøi khaùc nhau. Baøi hoïc lyù thuyeát, thöïc haønh, luyeän taäp, oân taäp … Do ñoù phaûi ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng chuaån ñaùnh giaù khaùc nhau. ÔÛ ñaây söû duïng moät tieâu chuaån ñaùnh giaù giôø daïy treân lôùp vôùi nhöõng loaïi baøi khaùc nhau laø hoaøn toaøn khoâng hôïp lyù. +Trong chuaån ñaùnh giaù tieát daïy coù tieâu chí “Söû duïng ñoà duøng daïy hoïc”. Trong khi ñoù, thieát bò daïy hoïc cuûa nhaø tröôøng laïi khoâng coù hoaëc coù khoâng ñoàng boä hoaëc hö chöa boå sung kòp thôøi, nhö vaäy khoâng coù khaû naêng phuïc vuï giôø daïy treân lôùp. Tieâu chí naøy ñaùnh giaù ra sao ? töông ñoái hay tuyeät ñoái ? Hieän nay chöa coù caùch naøo khaùc laø ñaùnh giaù hôi coøn chuû quan. * Ñeà xuaát yù kieán : Ñeå ñaùnh giaù chính xaùc, khaùch quan keát quaû giôø daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân vaø phaùt huy hieäu löïc höôùng daãn haønh ñoäng cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân, ñoøi hoûi ngöôøi hieäu tröôûng phaûi xaây döïng chuaån rieâng cho ñôn vò mình treân cô sôû chuaån chung cuûa sôû. Chuaån phaûi phuø hôïp vôùi töøng moân hoïc, töøng loaïi baøi hoïc vaø chuaån phaûi ñöôïc ñöa ra thaûo luaän ñeå moïi ngöôøi thoáng nhaát vaø thöïc hieän toát hôn. 6. Xaây döïng löïc löôïng kieåm tra 6.1. Thöïc traïng - Ngay töø ñaàu naêm hoïc, caên cöù vaøo tình hình ñaëc ñieåm cuûa nhaø tröôøng. Hieäu tröôûng ra quyeát ñònh thaønh laäp ban kieåm tra chuyeân moân. Löïc löôïng kieåm tra goàm : Hieäu tröôûng, tröôûng ban, phoù hieäu tröôûng, phoù ban, caùc toå tröôûng boä moân, giaùo vieân gioûi caáp tænh laø thaønh vieân. Ñaây laø hình thöùc kieåm tra theo cô cheá tröïc tieáp. - Hieäu tröôûng phaân coâng töøng nhoùm phuï traùch coâng taùc kieåm tra töøng caù nhaân, toå tröôûng chuyeân moân laøm nhoùm tröôûng coù traùch nhieäm toång hôïp ñaùnh giaù giaùo vieân, cuõng nhö taát caû caùc thoâng tin thu ñöôïc qua döï giôø. - Ngoaøi ra haøng tuaàn, haøng thaùng toå tröôûng chuyeân moân coù traùch nhieäm toå chöùc döï giôø thaêm lôùp, thao giaûng ôû toå ñeå ruùt kinh nghieäm hay minh hoaï cho ñeà taøi naøo ñoù chaúng haïn nhö tieát daïy khoù, tieát oân taäp … 6.2. Phaân tích - Thaønh vieân ban kieåm tra chuyeân moân ñeàu laø nhöõng löïc löôïng coát caùn, ñaït chuaån vaø treân chuaån veà chuyeân moân, coù uy tín, coù taâm huyeán vôùi ngheà, coù naêng löïc, coù tinh thaàn traùch nhieäm, coù uy vôùi ñoàng nghieäp. Trong hoaït ñoäng coù söï phaân coâng phaân nhieäm roõ raøng. - Qua thöïc traïng kieåm tra, hieäu tröôûng ñaõ xaây döïng ñöôïc tuyeán kieåm tra tröôøng vaø tuyeán kieåm tra toå. Ñieàu naøy phaùt huy vai troø, yù thöùc traùch nhieäm trong quaù trình kieåm tra hoaït ñoäng sö phaïm cuûa giaùo vieân, do ñoù hoï chuû ñoäng, noå löïc vöôït qua nhöõng khoù khaên ñeå hoaøn thaønh toát nhieäm vuï. Maët khaùc, vôùi cô cheá giaùn tieáp naêng ñoäng nhö vaäy, hieäu tröôûng ñaõ phaàn naøo nheï nhaøng hôn trong quaûn lyù, maø coù thôøi gian, ñieàu kieän ñeå suy nghó, vaïch ra chöông trình haønh ñoäng cuûa nhaø tröôøng moät caùch thieát thöïc hieäu quaû. Töø thöïc teá treân, hieäu tröôûng buoâng lôi cô cheá kieåm tra tröïc tieáp raát ít, hieäu tröôûng ñi döï giôø cuûa giaùo vieân. Roõ raøng hieäu tröôûng nhaø tröôøng ñaõ tin vaøo cô cheá kieåm tra giaùn tieáp, voâ tình ñaõ coù phaàn rôi vaøo “Chuû quan” khi ñaùnh giaù thöïc chaát veà ñoäi nguõ cuûa mình. - Hình thöùc kieåm tra ñoät xuaát giôø daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân, ít ñöôïc chuù yù, maëc duø ñaõ ñeà ra ngay töø ñaàu naêm hoïc. Nhöng khi laõnh ñaïo nhaän ñöôïc phaûn aùnh thoâng tin töø giaùo vieân boä moân giaùo vieân chuû nhieäm, hoïc sinh vaø phuï huynh veà nhöõng tieát daïy coù “Vaán ñeà” thì luùc ñoù môùi kieåm tra ñoät xuaát. - Veà coâng taùc boài döôõng löïc löôïng kieåm tra : Löïc löôïng kieåm tra ñöôïc cung caáp ñaày ñuû caùc vaên baûn höôùng daãn cuûa Boä, Sôû veà coâng taùc thanh kieåm tra. - Veà cheá ñoä chính saùch : Hieäu tröôûng maïnh daïn ñeà ra nhöõng cheá ñoä boài döôõng thoaû ñaùng ñeå khuyeán khích ñoäng vieân löïc löôïng kieåm tra laøm toát nhieäm vuï cuûa mình. 6.3. Ñeà xuaát - Laõnh ñaïo nhaø tröôøng caàn chuù yù nhieàu hôn ñeán nguyeân taéc hieäu quaû trong kieåm tra, ngoaøi vieäc cuõng coá taêng cöôøng löïc löôïng cho ban kieåm tra toå. - Hieäu tröôûng phaûi toå chöùc boài döôõng nghieäp vuï cho löïc löôïng kieåm tra. - Hieäu tröôûng, phoù hieäu tröôûng neân chuù troïng hôn ñeán cô cheá kieåm tra tröïc tieáp. Veà maët taâm lyù söï coù maët cuûa laõnh ñaïo tröôøng ñem ñeán cho giaùo vieân söï khích leä, höng phaán, vì hoï cuõng muoán chöùng toû baûn lónh, taøi naêng cuûa mình vôùi laõnh ñaïo. Maët khaùc laõnh ñaïo cuõng theå hieän ñöôïc söï quan taâm, gaàn guõi vôùi giaùo vieân. - Hieäu tröôûng cuõng neân taêng cöôøng kieåm tra ñoái vôùi toå (nhoùm) tröôûng coù theå laø ñònh kyø hoaëc xaùc suaát giaùo vieân nhieàu hôn, ñeå thu thaäp keát quaû kieåm tra chính xaùc hôn, roài töø ñoù coù höôùng ñieàu chænh, toå chöùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân cho phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa nhaø tröôøng, nhaát laø giaùo vieân treû môùi ra tröôøng. 7. Chæ ñaïo kieåm tra giôø daïy treân lôùp. 7.1. Chuaån bò döï giôø 7.1.1. Thöïc traïng Tröôùc khi kieåm tra, trong cuoäc hoïp hoäi ñoàng, hieäu tröôûng ñaõ nhaán maïnh ñeán yù nghóa cuûa vieäc kieåm tra, nhaéc nhôû löïc löôïng kieåm tra laøm ñuùng chöùc naêng, ngöôøi daïy chuaån bò kyõ baøi daïy, taïo ra baàu khoâng khí thi ñua soâi noåi laønh maïnh. Thöïc teá phaàn chuaån bò döï giôø cuûa ban kieåm tra theo tuyeán toå vaø tröôøng coøn sô saøi, coù leõ quaù tin vaøo naêng löïc cuûa baûn thaân vaø ñaõ quaù hieåu roõ noäi dung baøi maø hoï chuaån bò döï . 7.1.2. Phaân tích - Tröôùc khi döï giôø, ban kieåm tra khoâng nhaän phieáu nhaän xeùt ñaùnh giaù cuûa laàn kieåm tra tröôùc ñoù neân chuû yeáu laø ñaùnh giaù thöïc teá tieát daïy naøy… Chöa coù söï so saùnh ñònh löôïng giöõa 2 laàn kieåm tra maø chæ so saùnh theo kieåm ñònh tính. - Noäi dung baøi daïy, kieán thöùc troïng taâm, kyõ naêng caàn hình thaønh haàu nhö khoâng ñöôïc kieåm tra chuaån bò tröôùc. Vieäc phaùt thaûo noäi dung quan saùt baøi daïy cuõng chöa ñöôïc ñaàu tö nghieâm tuùc. - Vôùi söï chuaån bò chöa toát nhö vaäy, taát yeáu phaàn kieåm tra kó naêng vaø phoûng vaán hoïc sinh cuõng khoâng ñöôïc chuaån bò toát. 7.1.3. Ñeà xuaát - Söï chuaån bò chöa toát cuûa ban kieåm tra, laõnh ñaïo nhaø tröôøng coù naém ñöôïc khoâng. Bôûi vì ban kieåm tra ña soá ñeàu chöa hoïc taäp nghieäp vuï kieåm tra nhö chuyeân ñeà. - Vaäy hieäu tröôûng caàn höôùng daãn sôùm nhaát veà caùch thöùc vieäc chuaån bò kieåm tra giôø daïy treân lôùp cho ban kieåm tra, ñöøng ñeå hoï nghó raèng kinh nghieäm laø laøm ñöôïc taát caû. 8. Döï giôø quan saùt treân lôùp * Thöïc traïng : - Böôùc chuaån bò döï giôø tuy coù coøn sô saøi, nhöng khi döï giôø caùc thaønh vieân trong ban kieåm tra raát nghieâm tuùc, hoï ghi cheùp ñaày ñuû, quan saùt khaù toát caùc hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø trong suoát tieát daïy. Ghi nhaän ñaày ñuû caùc thoâng tin, caùc tình huoáng xaûy ra trong tieát daïy. Cuoái giôø ñaët caâu hoûi vaán ñaùp hoïc sinh nhaèm kieåm tra vieäc tieáp thu kieán thöùc vaø söï vaän duïng cuûa hoïc sinh. * Phaân tích : - Ban kieåm tra thöïc hieän khaù toát caùc yeâu caâu cuûa vieäc döï giôø. Tuy nhieân cuõng coøn vì ghi cheùp khoâng caån thaän, chuû quan, quan saùt thieáu taäp trung, aûnh höôûng ñeán vieäc phaân tích ñaùnh giaù goùp yù sau naøy. Phaân tích giôø daïy cuûa giaùo vieân * Thöïc traïng - Sau tieát daïy vôùi caùc söï kieän vaø döõ lieäu ghi nhaän ñöôïc, caùc thaønh vieân trong ban kieåm tra ñeàu raát nghieâm tuùc phaân tích, ñaùnh giaù giôø daïy vì söï tieán boä chung cho ñoàng nghieäp vaø chính baûn thaân mình. Qua phaân tích sö phaïm tieát daïy theo ñuùng caùc tieâu chí. Noäi dung kieán thöùc, phöông phaùp giaûng daïy, caáu truùc cuûa hoïc sinh… Töø ñoù xaùc ñònh möùc ñoä thöïc hieän nhieäm vuï cuûa giaùo vieân qua tieát daïy. - Caùc uyû vieân cuõng ñeà ra ñöôïc nhöõng giaûi phaùp thieát thöïc giuùp giaùo vieân caûi tieán veà phöông phaùp, caùch thöùc, noäi dung truyeàn ñaït nhaèm hoaøn thieän coâng taùc giaûng daïy cuûa hoï. - Baûn kieåm tra cuõng ñaõ thoáng nhaát ñöôïc noäi dung trao ñoåi vôùi giaùo vieân thoâng qua hoäi yù vaø tröôûng ban seõ laø ngöôøi cuoái cuøng ñaïi dieän ban kieåm tra ñeå neâu nhaän xeùt chung, nhöõng lôøi khuyeân vaø ñaùnh giaù xeáp loaïi toång keát keát quaû soá ñieåm treân moãi phieáu döï giôø cuûa caùc uyû vieân kieåm tra. - Phaân tích : Coù theå noùi nhôø thöïc hieän nghieâm tuùc böôùc phaân tích giôø daïy maø caû ngöôøi döï laãn ngöôøi daïy ñeàu ruùt ra ñöôïc nhöõng baøi hoïc toát, nhöõng kinh nghieäm quyù, khoâng ngöøng naâng cao naêng löïc giaûng daïy, nghieäp vuï cuûa mình. Ban kieåm tra ñaõ ñaûm baûo khaù toát nguyeân taéc thuyeát phuïc vaø nguyeân taéc hieäu quaû trong kieåm tra. Tuy nhieân phaûi thöïc söï nhìn nhaän raèng vaãn coøn moät soá ít uyû vieân kieåm tra chöa thöïc hieän toát hai nguyeân taéc neâu treân, ñaëc bieät laø ñoái vôùi ban kieåm tra tuyeán toå chaúng haïn nhö : Phaân tích sö phaïm tieát daïy coøn hôøi hôït hay laø mang tö töôûng caû neå, ngaïi noùi ra nhöõng yeáu keùm cuûa ñoàng nghieäp. Moät soá khaùc mang laïi tính aùp ñaët, quan lieäu ñònh kieán, coi yù nghó cuûa mình, quan ñieåm cuûa mình laø ñuùng nhaát. Coù tröôøng hôïp cuõng neân kieåm tra raát gioûi, coù nhieàu saùng taïo trong baøi daïy nhöng hoï laïi khoâng neâu ra, giöõ laøm rieâng cho mình. - Ñeà xuaát : Ban kieåm tra tuyeán trung gian caàn thaúng thaén maïnh daïn ñoùng goùp yù kieán baïn ñoàng nghieäp ñeå cuøng nhau chia seõ, cuøng nhau tieán boä. Tröôûng ban phaûi taäp trung laéng nghe toång hôïp yù kieán thaät chính xaùc, tìm nhöõng lôøi goùp yù ngaén goïn coù tính chaát xaây döïng. Trao ñoåi vôùi giaùo vieân – ñaùnh giaù xeáp loaïi tieát daïy - Thöïc traïng : Ban kieåm tra ñaõ thoáng nhaát, ñaïi dieän trao ñoåi vôùi giaùo vieân. Trong quaù trình trao ñoåi ñoù caùc uyû vieân khaùc coù theå trao ñoåi theâm vôùi giaùo vieân. Trong quaù trình trao ñoåi ñoù caùc uyû vieân khaùc coù theå trao ñoåi theâm vôùi giaùo vieân vaø ngöôïc laïi giaùo vieân daïy trao ñoåi vôùi caùc uy vieân kieåm tra veà yù kieán cuûa mình. Cuoäc trao ñoåi dieãn ra theo trình töï sau : Caên cöù vaøo thoâng tin ñaõ thu ñöôïc, phaân tích sö phaïm giôø daïy cuûa giaùo vieân treân cô sôû lyù luaän daïy hoïc vaø theo nhöõng tieâu chí khoa hoïc, xaùc ñònh möùc ñoä thöïc hieän nhieäm vuï cuûa giaùo vieân. - Phaân tích keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh -Ñeà ra caùc giaûi phaùp giuùp giaùo vieân tieán boä, hoaøn thieän trong coâng taùc giaûng daïy. - Döï kieán noâi dung trao ñoåi vôùi giaùo vieân (saép xeáp caùc vaán ñeà caàn trao ñoåi, chuaån bò caùch tieáp caän – caùch trao ñoåi – giuùp hoï töï ñaùnh giaù ñöôïc giôø daïy cuûa giaùo vieân, môùi coù theå laøm toát hôn ôû caùc giôø khaùc nöõa). - Ñöa thoâng tin phaûn hoài veà giôø daïy ñoäi giaùo vieân, tö vaán giuùp ñôõ giaùo vieân hoaøn thieän coâng taùc cuûa mình. - Ñeà nghò giaùo vieân trình baøy muïc ñích yeâu caàu cuûa baøi, caùc noäi dung, phöông phaùp, hình thöùc toå chöùc daïy hoïc ñaõ thöïc hieän so vôùi döï kieán ban ñaàu ñaõ ñaït ñöôïc ñeán ñaâu coù khoù khaên gì ? thuaän lôïi gì ? - Neâu nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm cuûa giôø daïy, hieäu quaû, giôø daïy. Cuøng vôùi giaùo vieân tìm phöông aùn naâng cao chaát löôïng giôø daïy. Neâu ra nhöõng lôøi khuyeân cuï theå thieát thöïc, khaû thi. - Ñaùnh giaù, xeáp loaïi giôø daïy. - Phaân tích : - Chuû ñeà chính cuûa cuoäc trao ñoåi laø vieäc giaûng daïy hoïc taäp chöù khoâng phaûi veà giaùo vieân. - Caàn taïo ra khoâng khí thuaän lôïi, trao ñoåi thaúng thaén, chaân tình, thoaûi maùi taïo caûm giaùc an toaøn, tin töôûng. Traùnh xuùc phaïm giaùo vieân hay laøm naûy sinh haønh vi töï veä. - Khuyeán khích giaùo vieân theå hieän quan ñieåm, töï nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù keát quaû cuûa giôø daïy . - Quaù trình trao ñoåi vôùi giaùo vieân ñaûm baûo caùc yeâu caàu cuûa coâng taùc kieåm tra. Tính chính xaùc (ñaùnh giaù ñuùng naêng löïc thöïc traïng khaùch quan …) tính hieäu quaû (ñaõ phaùt hieän ra nhöõng kinh nghieäm toát ñeå nhaân roäng hay nhöõng sai soùt ñöôïc uoán naén kòp thôøi) tính daân chuû (ngöôøi kieåm tra töï nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát daïy cuûa mình ñoàng thôøi laéng nghe hoïc taäp kieåm tra). - Veà cô cheá quaûn lyù, vôùi tinh thaàn xaây döïng côûi môû nhö vaäy roõ raøng chuùng ta ñaõ thaáy ñöôïc söï chuyeån hoaù tích cöïc töø kieåm tra beân ngoaøi vaøo töï kieåm tra cuûa moãi caù nhaân. Töø tuyeán trung gian ñaõ chuyeån hoaù ñeán caù nhaân moät caùch töï giaùc. - Ban kieåm tra khi trao ñoåi khoâng kheùo leùo, mang yù kieán aùp ñaët maát ñi tinh thaàn xaây döïng)…Coù giaùo vieân daïy laïi baûo thuû, töï aùi tröôùc khoâng lôøi trao ñoåi chaân thaät cuûa ban kieåm tra, khoâng chaáp nhaän vieäc ñaùnh giaù xeáp loaïi, khoâng kyù vaøo phieáu döï giôø tröôøng hôïp giaùo vieân baát ñoàng – coá gaéng thaûo luaän vôùi nhau. - Moät soá tieát döï xong, ban kieåm tra chöa saép xeáp ñeå trao ñoåi ñöôïc vôùi giaùo vieân ngay ñaõ taïo taâm lyù khoâng toát cho giaùo vieân vaø ñeán khi trao ñoåi ñöôïc thì noù ñaõ quaù laâu, nhöõng yù kieán hay cuûa ban kieåm tra vaø coù theå “queân” caû noäi dung baøi daïy. - Ñeà xuaát : Tröôùc, trong vaø sau khi kieåm tra, laõnh ñaïo vaø ban kieåm tra haõy coá gaéng taïo ra baàu khoâng khí taâm lyù thaät söï thoaûi maùi, nheï nhaøng vôùi taát caû moïi ngöôøi. Ñeå moïi ngöôøi ñeàu hieåu, ñeàu yù thöùc ñöôïc kieåm tra cuõng laø nhieäm vuï, traùch nhieäm vaø quyeàn lôïi cuûa baûn thaân mình. Kieåm tra phaûi xuaát phaùt töø tinh thaàn giuùp ñôõ, trao ñoåi kinh nghieäm vaø hoïc taäp laãn nhau. Sau moãi tieát döï, ban kieåm tra boá trí ngay ñòa ñieåm ñeå cuøng phaân tích trao ñoåi ñaùnh giaù xeáp loaïi tieát daïy khi neâu nhöõng sai soùt cuûa ñoàng nghieäp phaûi coù tính thuyeát phuïc vaø ñeà xuaát ngay höôùng khaéc phuïc sai soùt höôùng caûi tieán. Löu hoà sô Thöïc traïng Sau khi trao ñoåi, ñaùnh giaù xeáp loaïi giôø daïy, ban kieåm tra, hoaøn taát caùc phieáu nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát daïy vôùi caùc noäi dung cô baûn nhaát veà : Noäi dung tieát daïy, phöông phaùp …Nhöõng yù kieán tö vaán ….. thaønh phaàn ban kieåm tra kyù teân vaøo phieáu döï giôø. Giaùo vieân ñöôïc kieåm tra ñoïc qua phieáu döï giôø nhaän xeùt vaø kyù teân. Noäp caùc phieáu döï giôø, phieáu nhaän xeùt ñaùnh giaù baøi kieåm tra hoïc sinh (neáu coù) ñeå löu hoà sô giaùo vieân. - Phaân tích : Böôùc ñaàu hieäu tröôûng ñaõ toå chöùc toát coâng taùc löu hoà sô thanh tra cuûa tröôøng, taïo ñieàu kieän cho ban kieåm tra thöïc hieän kieåm tra moät caùch toaøn dieän hôn, hôn nöõa ñaùnh giaù chính xaùc quaù trình phaán ñaáu tieán boä cuûa töøng giaùo vieân. Tuy nhieân, ñaõ löu hoà sô toát nhöng hieäu tröôûng caàn söû duïng moät caùch hôïp lyù vaø coù ích cho söï ñaùnh giaù xeáp loaïi taïo cô sôû cho ñoäi nguõ daàn daàn thöïc hieän coâng taùc giaûng daïy ngaøy caøng hoaøn chænh theo yeâu caàu cuûa ñoåi môùi. - Ñeà xuaát Laõnh ñaïo tröôøng caàn chæ ñaïo cho boä phaän toå vaên thö haønh chính löu giöõ hoà sô moät caùch khoa hoïc, nhaèm phuïc vuï toát cho ban kieåm tra khi coù yeâu caàu lieân quan ñeán hoaït ñoäng giaûng daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân. 9. Toång hôïp ñieàu chænh 9.1. Thöïc traïng Sau khi hoaøn taát caùc thuû tuïc döï giôø, tröôûng ban kieåm tra chuyeân moân, phoù hieäu tröôûng, toång hôïp baùo caùo keát quaû cho hieäu tröôûng, hieäu tröôûng chuyeân moân, phoù hieäu tröôûng, toång hôïp baùo caùo keát quaû cho hieäu tröôûng, hieäu tröôûng cuøng hoïp baøn vôùi phoù hieäu tröôûng vaø caùc toå tröôûng chuyeân moân ñeå ñöa ra quyeát ñònh ñieàu chænh cho thích hôïp vôùi vieäc phaân coâng chuyeân moân cho thích hôïp nhaèm naâng cao chaát löôïng giaûng daïy cuûa ñoäi nguõ. Hieäu tröôûng cuõng tieán haønh toå chöùc sô keát, toång keát veà coâng taùc kieåm tra giôø daïy leân lôùp cuûa giaùo vieân, neâu öu khuyeát ñieåm chính, nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm vaø thoâng baùo quyeát ñònh ñieàu chænh. 9.2. Phaân tích - Hieäu tröôûng xaùc ñònh ñöôïc taàm quan troïng cuûa toång hôïp ñieàu chænh. Sau moãi ñôït kieåm tra keát quaû kieåm tra vaø hoà sô kieåm tra cuûa töøng giaùo vieân ñeàu ñöôïc löu tröõ. Hieäu tröôûng caøng naém vöõng ñöôïc trình ñoä vaø naêng löïc cuûa ñoäi nguõ. - Vôùi caùc thoâng tin thu nhaän ñöôïc, hieäu tröôûng ñaõ chuû ñoäng leân keá hoaïch sô keát caùc ñôït kieåm tra, coâng khai roõ tröôùc hoäi ñoàng sö phaïm veà keát quaû kieåm tra, töø cô sôû ñeà ra quyeát ñònh ñieàu chænh. Coù khi ñieàu chænh ôû ñoái töôïng kieåm tra, coù khi ñieàu chænh caùc thuû tuïc kieåm tra, hay ñieàu chænh ngay chính löïc löôïng kieåm tra…Nhôø vaäy ñôït kieåm tra tröôùc haïn cheá toái ña caùc maâu thuaãn naûy sinh. 3.3. Ñeà xuaát Sau moãi ñôït kieåm tra, hieäu tröôûng caàn toå chöùc cuoäc hoïp giöõa laõnh ñaïo tröôøng vôùi löïc löôïng kieåm tra ñeå laéng nghe yù kieán phaûn aùnh cuûa hoï veà thöïc chaát tình hình ñoäi nguõ, hay nhöõng baát caàn naûy sinh trong coâng taùc kieåm tra ñeå coù nhöõng ñieàu chænh phuø hôïp vôùi ñieàu kieän tình hình cuûa nhaø tröôøng. Hieäu tröôûng caàn maïnh daïn ñieåu chænh, thay ñoåi caùc uyû vieân kieåm tra khi hoï thieáu caùi “Taâm” trong coâng taùc kieåm tra, ñöøng vì neå hoï laø nhöõng “Chuyeân gia” ngoâi sao. Vieäc toång hôïp ñöôïc thöïc hieän toát, nhöng moãi boä hoà sô kieåm tra cuûa giaùo vieân neân sao theâm baûy phieáu nhaän xeùt, ñaùnh giaù giôø daïy giao cho toå tröôûng ñeå hoï tieän theo doõi toå vieân vaø kòp thôøi chuyeån ñeán ban kieåm tra nhöõng phieáu ñoù cho nhöõng laàn kieåm tra sau PHAÀN III : KEÁT LUAÄN I. ÑAÙNH GIAÙ CHUNG - Töø thöïc traïng vaø phaân tích thöïc traïng coâng taùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp cuûa hieäu tröôûng Tröôøng THCS Ea Pheâ – Kroâng Paéc, Ñaêk Laêk. Ta coù theå thaáy hieäu tröôûng ñaõ nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng ñaëc bieät cuûa kieåm tra noäi boä tröôøng hoïc noùi chung vaø kieåm tra giôø daïy treân lôùp noùi rieâng neân maëc duø hieäu tröôûng khoâng tröïc tieáp tham gia coâng taùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp nhieàu nhöng ñaõ xaây döïng ñöôïc keá hoaïch toå chöùc, chæ ñaïo caùc löïc löôïng trong nhaø tröôøng tham gia töông ñoái ñoàng boä coù chaát löôïng. Coâng taùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp, ñaõ thöïc töông ñoái toát caùc chöùc naêng kieåm tra ñaùnh giaù, tö vaán, keøm caëp vaø thuùc ñaåy, theå hieän roõ nhaát laø söï tröôûng thaønh, lôùn maïnh veà moïi maët cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân, chaát löôïng giaùo duïc – ñaøo taïo toaøn dieän ngaøy moät naâng leân. Thaønh tích cuûa tröôøng ñöôïc ñaùnh daáu baèng keát quaû caùc naêm lieàn ñeàu ñaït tieân tieán caáp huyeän. Rieâng naêm 2006-2007 chaát löôïng ñoäi nguõ cuõng ñöôïc naâng leân qua kì thi giaùo vieân gioûi caáp huyeän 7, caáp tænh 2, soá löôïng hoïc sinh gioûi huyeän 16 em, gioûi tænh giaûi ba : 2 em. Tuy nhieân trong quaù trình toå chöùc thöïc hieän coøn moät soá haïn cheá. + Chöa xaây döïng ñöôïc chuaån ñaùnh giaù phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm tình hình thöïc teá cuûa tröôøng cuõng nhö thöïc teá baøi daïy treân lôùp. + Chöa xaây döïng ñöôïc chi tieát keá hoaïch kieåm tra giôø daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân trong suoát naêm hoïc. + Chöa boài döôõng nghieäp vuï vaø thöïc hieän cheá ñoä boài döôõng ñoái vôùi löïc löôïng laøm coâng taùc kieåm tra. + Chöa thöïc söï laøm roõ nhaän thöùc saâu saéc cuûa vieäc kieåm tra cho ñoäi nguõ giaùo vieân, kieåm tra laø ñeå “tö vaán” thuùc ñaåy, nhaèm naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï chöù khoâng phaûi laø ñeå ñaùnh giaù. + Tuy nhieân hoaït ñoäng kieåm tra noäi boä trong nhaø tröôøng coøn toàn taïi haïn cheá. Do laõnh ñaïo nhaø tröôøng caàn ñaàu tö theâm thôøi gian trong coâng taùc quaûn lyù nhieàu hôn ñeå nhaø tröôøng ngaøy caøng vöõng maïnh hôn. Baøi hoïc kinh nghieäm Ñeå laøm toát coâng taùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân, hieäu tröôûng caàn phaûi. - Luoân khoâng ngöøng hoïc taäp vaø tìm hieåu veà lyù luaän daïy hoïc ñeå naém vöõng vaø coù hieäu bieát saâu saéc veà lí luaän kieåm tra noäi boä tröôøng hoïc noùi chung vaø coâng taùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp moâi tröôøng, coù nhö vaäy môùi chæ ñaïo höôùng daãn ñoäi nguõ thöïc hieän coâng taùc kieåm tra ñaït hieäu quaû cao. Laøm toát coâng taùc tö töôûng ñeå moïi giaùo vieân hieåu ñöôïc kieåm tra giôø daïy treân lôùp laø nhieäm vuï, quyeàn lôïi, traùch nhieäm cuûa hoï luoân taïo ñöôïc baàu khoâng khí taâm lyù laønh maïnh trong kieåm tra vaø phaûi cho hoï hieåu raèng kieåm tra laø ñeå giuùp ñôõ naâng cao trình ñoä chuyeân moân, goùp phaàn phaùt trieån naêng löïc cuûa moãi giaùo vieân. Hieåu ñöôïc nhö theá chaéc chaén hoï seõ töï giaùc thöïc hieän toát caùc giôø daïy “vui veû ” ñoùn nhaän caùc laàn kieåm tra ñoät xuaát. - Thöïc hieän ñaày ñuû caùc böôùc xaây döïng chuaån ñaùnh giaù thoâng qua thaûo luaän cuûa giaùo vieân seõ hieåu saâu saéc hôn veà caùc yeâu caàu chuaån vaø tieáp nhaän caùc yeâu caàu ñoù moät caùch töï giaùc. - Chæ ñaïo xaây döïng keá hoaïch kieåm tra phaûi ñöa ra keá hoaïch kieåm tra giaùo aùn cuûa giaùo vieân tröôùc khi döï giôø vaø haïn cheá caùch thöùc giaùo vieân choïn baøi daïy, choïn lôùp ñeå ñöa vaøo keá hoaïch kieåm tra. - Caàn xaùc ñònh roõ muïc ñích ñoái töôïng döï giôø ñeå coù nhöõng hình thöùc döï giôø phong phuù, taêng cöôøng döï giôø ñoät xuaát ñeå phaùt hieän nhöõng vaán ñeà môùi naûy sinh trong giôø leân lôùp, töø ñoù deã daøng kieåm tra vieäc chuaån bò buø daïy vaø vieäc söû duïng ñoà duøng daïy hoïc cuûa giaùo vieân trong ñieàu kieän bình thöôøng. - Chæ ñaïo saâu saéc hôn khaâu chuaån bò döï giôø cuûa ban kieåm tra, kòp thôøi chuyeån ñeán ban kieåm tra phieáu ñaùnh giaù nhaän xeùt cuûa giaùo vieân ñöôïc kieåm tra naêm tröôùc. Thöôøng xuyeân boài döôõng nghieäp vuï kieåm tra cho ban kieåm tra, neân yù thöùc traùch nhieäm, veà taùc phong thaùi ñoä khi döï giôø, khi phaân tích sö phaïm giôø daïy, khi trao ñoåi vôùi giaùo vieân… Vaø xaây döïng cheá ñoä phuø hôïp cho ban kieåm tra. II. Kieán nghò - Ñoái vôùi tröôøng - Naâng cao hôn nöõa, vai troø traùch nhieäm cuûa toå tröôûng, toå phoù boä moân trong vieäc toå chöùc boài döôõng chuyeân moân nghieäp vuï cho giaùo vieân. Bieán quaù trình kieåm tra thaønh quaù trình töï kieåm tra chính cuûa baûn thaân töø chuyeân moân. - Töøng böôùc xaây döïng cô cheá quaûn lyù giao tieáp trong hoaït ñoäng kieåm tra chuyeân moân. Ñaëc bieät laø kieåm tra hoaït ñoäng giôø daïy treân lôùp. - Laõnh ñaïo tröôøng caàn toång keát nhaän xeùt ñaùnh giaù, khen thöôûng kòp thôøi ñoái vôùi coâng taùc kieåm tra chæ ñaïo hoaït ñoäng chuyeân moân cuûa giaùo vieân. + Ñoái vôùi Phoøng vaø Sôû giaùo duïc + Caàn môû lôùp boài döôõng löïc löôïng kieåm tra tö dieän roäng ñaëc bieät laø löïc löôïng kieåm tra ôû tuyeán tröôøng. - Taêng cöôøng löïc löôïng kieåm tra cuûa Phoøng, Sôû nhöõng caùn boä ñoù phaûi thöïc söï coù kinh nghieäm, naêng löïc, laø nhöõng chuyeân gia gioûi cuûa töøng moân. Nhöõng nhaän xeùt, trao ñoåi cuûa hoï veà giôø daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân phaûi thöïc söï coù ích laø nhöõng kinh nghieäm quyù baùu cho löïc löôïng kieåm tra cuûa nhaø tröôøng. - Lôøi keát Toå chöùc kieåm tra noäi boä tröôøng hoïc noùi chung vaø kieåm tra giôø daïy treân lôùp noùi rieâng laø nhieäm vuï ñaëc bieät quan troïng cuûa hieäu tröôûng. Qua kieåm tra ruùt ra ñöôïc nhöõng kinh nghieäm nhöõng caùi ñaõ laøm toát, caùi chöa laøm toát cuûa hoaït ñoäng sö phaïm ñeå ñieàu chænh ñem laïi hieäu quaû cao nhaát. Kheùo kieåm tra, kieåm tra kòp thôøi coøn coù khaû naêng ngaên chaën nhöõng caùi sai phaïm trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñieàu naøy voâ cuøng quan troïng ñoái vôùi hoaït ñoäng sö phaïm, goùp phaàn vaøo vieäc naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc ñeå loâi keùo thu huùt hoïc sinh tích cöïc töï giaùc hoïc taäp. Baøn veà coâng taùc kieåm tra, Hoà Chuû Tòch ñaõ vieát kieåm soaùt kheùo leùo bao nhieâu nhöõng khuyeát ñieåm loøi ra heát, hôn nöõa kieåm soaùt kheùo veà sau khuyeát ñieåm nhaát ñònh seõ bôùt ñi. Muïc ñích cuûa coâng taùc kieåm tra nhaèm ñaït ñöôïc ba taùc duïng : Taùc duïng giaùo duïc, taùc duïng phaùt trieån vaø taùc duïng toå chöùc. Ba taùc duïng naøy cuûa coâng taùc kieåm tra laø thoáng nhaát vaø lieân heä höõu cô vôùi nhau taïo ra muïc ñích kieåm tra trong quaûn lyù tröôøng hoïc. Kieåm tra cuõng ñöôïc toå chöùc toát thì caøng coù nhieàu taùc duïng giaùo duïc phaùt trieån. Qua thôøi gian ñöôïc hoïc lôùp caùn boä quaûn lyù taïi tröôøng CBCL DGG-ÑT II ñöôïc quyù thaày coâ taän tình truyeàn thuï kieán thöùc, höôùng daãn, boå sung nhöõng kieán thöùc heát söùc quan troïng vaø raát caàn thieát trong coâng taùc quaûn lyù tröôøng hoïc trong giai ñoaïn hieän nay. Sau khoaù naøy seõ laø ngöôøi tham möu toát cho hieäu tröôûng veà coâng taùc kieåm tra noäi boä nhaát laø coâng taùc kieåm tra giôø daïy treân lôùp cuûa giaùo vieân. Töøng böôùc naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc cuûa ñôn vò nhaø tröôøng noùi rieâng maø coøn goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån cuûa söï nghieäp giaùo duïc cuûa maûnh ñaát Taây Nguyeân. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Luaät giaùo duïc. 2. Ñieàu leä tröôøng trung hoïc. 3. Caùc bieân baûn höôùng daãn cuûa Boä, Sôû, Phoøng. 4. Giaùo trình kieåm tra noäi boä cuûa coâ Traàn Thò Tuyeát Mai 5. Chuyeân ñeà kieåm tra noäi boä cuûa thaày Buøi Ñöùc Minh. 6. Moät soá baøi toång thu hoaïch cuûa caùc anh, chò khoaù tröôùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiểu luận QLGD- Công tác tổ chức kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên trường THCS Ea Phê.doc
Luận văn liên quan