Kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Quản lý giáo dục: Biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ở địa phương

Giáo dục THPT là cấp học cuối cùng của bậc học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân, đội ngũ giáo viên THPT là lực lượng quyết định chất lương và hiệu quả giáo dục, đảm bảo mọi thành công chủ trương đổi mới giáo dục đồng thời là người trực tiếp thực hiện mục tiêu giáo dục THPT đội ngũ giáo viên là lực lượng trực tiêu thực hiện mục tiêu kế hoạch giảng dạy giáo dục trong nhà trường, là người tạo nên uy tín chất lượng và hiệu quả của nhà trường. Vì vậy việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ cần thiết trong mọi thời đại được Đảng và Nhà nước và các cấp các ngành quan tâm. Mỗi trường THPT muốn phát triển trước hết phải có một đội ngũ giáo viên giỏi đội ngũ là nguồn lực quý báu. “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải theo hướng chuẩn hoá nâng cao chất lượng, đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Từ thực tiễn công tác quản lý trong những năm vừa qua ở trường THPT bán công Bình Giang, từ cơ sở lý luận được tiếp thu về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ ở trường THPT. Trên cơ sở nghiên cứu các văn kiện, nghị quyết chỉ thị của các cấp chính quyền, văn bản hướng dẫn của ngành và phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên của nhà trường, tôi đi đến kết luận: muốn xây dựng và phát triển đội ngũ cần phải tiến hành qua các bước sau: - Lập quy hoạch nhân sự đội ngũ - Triển khai kế hoạch tuyển dụng bổ sung nhân sự - Triển khai các biện pháp bồi dưỡng sử dụng đội ngũ - Chăm lo xây dựng đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ giáo viên - Xây dựng tốt khối đoàn kết, truyền thống trong tập thể sư phạm nhà trường.

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2644 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Quản lý giáo dục: Biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ở địa phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDownload sáng kiến kinh nghiệm, tiểu luận kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên-quản lý giáo dục- Biện pháp xây dự.doc
Luận văn liên quan