Tiểu luận Hướng nghiệp công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (vdsc)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION, giọi tắt là VDSC) được thành lập theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCK-GPĐKKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006 và giấy phép điều chỉnh số 32/UBCK-GP ngày 15/08/2007. Với mức vốn điều lệ hiện tại là 330 tỷ đồng. VDSC được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh. VDSC chính thức khai trương hoạt động từ ngày 26/04/2007 với mong muốn sẽ đóng chung góp tích cực vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Với định hướng trở thành NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ hàng đầu và tốt nhất Việt Nam, VDSC lấy “trung thực, chuyên nghiệp, sáng tạo và hiệu quả” làm tôn chỉ hoạt động trên nền tảng triết lý kinh doanh “Sáng tạo không ngừng trước các cơ hội kinh doanh”. MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC) . 3 1.1 NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN 3 1.2 SỨ MỆNH 4 1.3 GIÁ TRỊ CỐT LÕI . 4 1.4 CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP . 4 1.5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC . 7 CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 8 2.1 PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ . 8 2.2 KHỐI MÔI GIỚI 11 2.3 KHỐI Tư VẤN . 13 CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM . 15 CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC KINH DOANH QUỐC TẾ . 17

pdf20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1967 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Hướng nghiệp công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (vdsc), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÛNG VIEÂN ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN MUÏC LUÏC CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN CHÖÙNG KHOAÙN ROÀNG VIEÄT (VDSC) ........................................................................................................................................................... 3 1.1 NHÖÕNG THOÂNG TIN CÔ BAÛN ........................................................................................ 3 1.2 SÖÙ MEÄNH .......................................................................................................................... 4 1.3 GIAÙ TRÒ COÁT LOÕI ............................................................................................................. 4 1.4 COÅ ÑOÂNG SAÙNG LAÄP....................................................................................................... 4 1.5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ............................................................................................................... 7 CHÖÔNG II: ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU ................................................................................... 8 2.1 PHOØNG HAØNH CHÍNH NHAÂN SÖÏ ................................................................................... 8 2.2 KHOÁI MOÂI GIÔÙI .............................................................................................................. 11 2.3 KHỐI TƢ VẤN ................................................................................................................. 13 CHÖÔNG III: BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM ................................................................................... 15 CHÖÔNG IV: ÑEÀ XUAÁT CHO NGAØNH HOÏC KINH DOANH QUOÁC TEÁ ............................... 17 TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN CHÖÙNG KHOAÙN ROÀNG VIEÄT (VDSC) Coâng ty Coå phaàn Chöùng khoaùn Roàng Vieät (VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION, gioïi taét laø VDSC) ñöôïc thaønh laäp theo Giaáy pheùp hoaït ñoäng kinh doanh chöùng khoaùn soá 32/UBCK-GPÑKKD do UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc caáp ngaøy 21/12/2006 vaø giaáy pheùp ñieàu chænh soá 32/UBCK-GP ngaøy 15/08/2007. Vôùi möùc voán ñieàu leä hieän taïi laø 330 tyû ñoàng. VDSC ñöôïc pheùp thöïc hieän ñaày ñuû caùc nghieäp vuï kinh doanh bao goàm: moâi giôùi chöùng khoaùn, löu kyù chöùng khoaùn, tö vaán taøi chính vaø ñaàu tö chöùng khoaùn, baûo laõnh phaùt haønh chöùng khoaùn vaø töï doanh. VDSC chính thöùc khai tröông hoaït ñoäng töø ngaøy 26/04/2007 vôùi mong muoán seõ ñoùng chung goùp tích cöïc vaøo söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. Vôùi ñònh höôùng trôû thaønh NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ haøng ñaàu vaø toát nhaát Vieät Nam, VDSC laáy “trung thöïc, chuyeân nghieäp, saùng taïo vaø hieäu quaû” laøm toân chæ hoaït ñoäng treân neàn taûng trieát lyù kinh doanh “Saùng taïo khoâng ngöøng tröôùc caùc cô hoäi kinh doanh”. 1.1 NHÖÕNG THOÂNG TIN CÔ BAÛN: Teân coâng ty: Coâng ty coå phaàn chöùng khoaùn Roàng Vieät Vieát taét: VDSC Website: www.vdsc.com.vn Truï sôû chính: Toøa nhaø Estar, taàng 3-4-5, 147-149 Voõ Vaên Taàn, Q.3, Tp.HCM TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN 1.2 SÖÙ MEÄNH: Khoâng ngöøng suy nghó vaø haønh ñoäng nhaèm taïo ra giaù trò cao nhaát cho khaùch haøng, coå ñoâng vaø ngöôøi lao ñoäng, ñoàng thôøi ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. Beân caïnh ñoù, chuùng toâi mong muoán chia seû traùch nhieäm vôùi coäng ñoàng vaø xaõ hoäi trong phaù trình phaùt trieån ñaát nöôùc. 1.3 GIAÙ TRÒ COÁT LOÕI: Taïi VDSC, ñoäi nguõ quaûn trò, ñieàu haønh vaø toaøn theå caùn boä nhaân vieân cuøng chia seû vaø cam keát tuaân thuû nhöõng giaù trò coát loõi döôùi ñaây laøm nguyeân taéc, ñònh höôùng cho caùc hoaït ñoäng cuûa mình: 1. Lôïi ích khaùch haøng laø öu tieân haøng ñaàu trong moïi hoaït ñoäng cuûa VDSC 2. Tính lieâm chính vaø minh baïch 3. Tính ñoaøn keát vaø tinh thaàn ñoàng ñoäi 4. Khuyeán khích vaø chaáp nhaän söï thay ñoåi, caûi tieán trong suy nghó, haønh ñoäng vaø phöông phaùp toå chöùc, laøm vieäc nhaèm ñem laïi nhöõng cô hoäi taïo ra giaù trò cao hôn cho coâng ty. 5. Coâng ty cam keát vaø taïo ñieàu kieän hoã trôï cho söï phaùt trieån naêng löïc cuûa nhaân vieân nhaèm ñaït ñeán vaø duy trì ôû möùc ñoä cao nhöõng kyõ naêng cần thieát vaø tính chuyeân nghieäp trong coâng vieäc. Ñoäi nguõ quaûn trò, ñieàu haønh vaø caùn boä nhaân vieân VDSC cam keát seõ laøm vieäc vôùi nieàm ñam meâ, tinh thaàn traùch nhieäm vaø noã löïc toái ña vì söï phaùt trieån cuûa coâng ty vaø moãi caù nhaân. 1.4 COÅ ÑOÂNG SAÙNG LAÄP: Caùc coå ñoâng saùng laäp cuûa VDSC laø nhöõng toå chöùc, caù nhaân hoïat ñoäng chuû yeáu trong caùc lónh vöïc taøi chính, ngaân haøng, ñaàu tö vaø thƣơng maïi dòch vuï. Söï keát hôïp cuûa caùc TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN coå ñoâng saùng laäp bao goàm caùc toå chöùc taøi chính, kinh teá lôùn, naêng löïc taøi chính maïnh, coù uy tín vaø kinh nghieäm hoaït ñoäng laâu năm treân thöông tröôøng vaø caùc chuyeân gia taøi chính giaøu naêng löïc, kinh nghieäm vaø taâm huyeát vôùi söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam laø cô sôû ñeå taïo neân uy tín vaø söï thaønh coâng cho VDSC. a. Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Xuaát Nhaäp khaåu Vieät Nam-EXIMBANK: Laø coå ñoâng saùng laäp vaø laø coå ñoâng phaùp nhaân lôùn nhaát cuûa VDSC, Eximbank laø moät trong nhöõng ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñöôïc thaønh laäp ñaàu tieân ôû Vieät Nam vaø thuoäc nhoùm ngaân haøng coå phaàn haøng ñaàu Vieät Nam veà quy moâ taøi voán, toång taøi saûn vaø hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh. Eximbank coù theá maïnh truyeàn thoáng veà taøi trôï xuaát nhaäp khaåu vaø kinh doanh ngoaïi teä vaø ñang höôùng ñeán muïc tieâu trôû thaønh một ngaân haøng tieâu chuẩn trung bình trong khu vöïc vaøo năm 2010. b. Toång coâng ty thƣơng maïi Saøi Goøn-SATRA: Satra laø một trong nhöõng taäp ñoaøn maïnh nhaát ôû khu vöïc phía NamVieät Nam veà hoaït ñoäng thƣơng maïi vaø dòch vuï. Satra khoâng chæ chuyeân nghieäp trong caùc hoaït ñoäng thƣơng maïi maø coøn coù naêng löïc raát lôùn trong caùc hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính qua caùc hình thöùc goùp voán tröïc tieáp vaøo caùc doanh nghieäp khaùc. c. Coâng ty coå phaàn Quaûn lyù quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn Vieät Long-VDFM: Ñöôïc thaønh laäp bôûi Coâng ty Vaøng baïc Ñaù quyù Saøi Goøn vaø caùc chuyeân gia giaøu kinh nghieäm trong lónh vöïc taøi chính ngaân haøng, VDFM ñang noå löïc ñeå trôû thaønh moät trong nhöõng coâng ty haøng ñaàu trong lónh vöïc quaûn lyù quyõ ñaàu tö ôû Vieät Nam. TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN Hieän nay. VDFM ñang quaûn lyù Quyõ ñaàu tö taêng tröôûng Vieät Long coù quy moâ voán ñieàu leä laø 300 tyû ñoàng, vôùi söï tham gia goùp voán cuûa caùc taäp ñoaøn taøi chính, ngaân haøng maïnh cuûa Vieät Nam nhö: Taäp ñoaøn Baûo Vieät, Eximbank, Habubank… VDFM thoâng qua VLF ñaõ tham gia ñaàu tö vaøo VDSC vaø trôû thaønh ñoái taùc chieán löôïc cuûa VDSC. d. Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö Taøi chính Saøi Goøn AÙ Chaâu: Laø một toå chöùc ñaàu tö taøi chính chuyeân nghieäp. Coâng ty coå phaàn Ñaàu tö taøi chính Saøi Goøn AÙ Chaâu laø coå ñoâng saùng laäp vaø ñoái taùc chieán löôïc cuûa VDSC, ñoàng thôøi laø coå ñoâng chieán löôïc cuûa một soá ñònh cheá taøi chính khaùc nhö Eximbank, Coâng ty coå phaàn Quaûn lyù quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn Vieät Long (VDFM)… e. Coâng ty coå phaàn Thöông maïi Nguyeãn Kim: Laø chuû sôû höõu cuûa Trung taâm mua saém Saøi Goøn- Nguyeãn Kim, một trong nhöõng ñòa chæ mua saém ñaùng tin caäy nhaát ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, Coâng ty coå phaàn thƣơng maïi Nguyeãn Kim ñang coù keá hoaïch môû roäng maïng löôùi trung taâm mua saém hoaït ñoäng kinh doanh sang lónh vöïc ñaàu tö taøi chính vaø ñaàu tö baát ñoäng saûn. TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN 1.5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC: TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN CHÖÔNG II: ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU 2.1 PHOØNG HAØNH CHÍNH NHAÂN SÖÏ 01 Hoï vaø teân TRAÀN THÒ XUAÂN HAØ Chöùc danh Tröôûng phoøng nhaân söï Phoøng ban coâng taùc Nhaân söï Trình ñoä hoïc vaán Ñaïi hoïc Heä ñaøo taïo Ñoâng Phöông hoïc-Trung vaên a. Chi tiết công việc: Gồm 2 mảng chính: 1. Tuyển dụng nhân sự: vôùi muïc tieâu đáp ứng nhu cầu và yêu cầu cụ thể của từng phòng ban trong công ty. Sau khi tuyển dụng nhaân vieân, phoøng nhaân söï tiến hành tập huấn nghiệp vụ cuï theå. Để phục vụ cho việc tập huấn nghiệp vụ nhanh hơn sau khi đào tạo, chị Hà đã tiến hành cho thực hiện việc xây dựng sổ tay dành cho nhân viên với những điều cốt lõi và thƣờng gặp nhất khi nhân viên bƣớc vào làm việc tại VDSC. 2. Tổng hợp, theo dõi tiền lƣơng, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chính sách liên quan đến nhân sự nhƣ nghỉ phép, thai sản… b. Nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng caàn thieát ñeå laøm tröôûng phoøng nhaân söï: - Veà maët chuyeân moân: Caàn phaûi coù kó naêng, phöông phaùp ñeå tìm ra öùng vieân phuø hôïp vôùi phoøng ban trong coâng ty. Caùc tính caùch cuûa öùng vieân seõ ñöôïc phaân TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN tích thoâng qua quaù trình kieåm tra, phoûng vaán vaø ñoøi hoûi ñoä nhaïy beùn, söï nhìn nhaän thaáu ñaùo vaø ñöa ra nhöõng nhaän xeùt ban ñaàu veà tính caùch, veà khaû naêng cuûa öùng vieân. Caàn phaûi am hieåu veà hoaït ñoäng kinh doanh cuûa VDSC cuõng nhö caùc hoaït ñoäng rieâng leû cuûa töøng phoøng ban ñeå coù theå tuyeån nhaân vieân phuø hôïp. - Veà maët kyõ naêng caàn coù: Phaûi coù khaû naêng quan saùt, ñaùnh giaù vaø ñöa ra nhaän xeùt ñeå coù theå ñaùnh giaù naêng löïc laøm vieäc cuûa nhaân vieân Phaûi coù kó naêng giao tieáp toát, caàn coù söï thoâng hieåu nguoàn nhaân löïc ñeå coù theå haøi hoøa ñöôïc nhu caàu cuûa nhaân vieân cuõng nhö nhu caàu veà nhaân söï cuûa VDSC. Phaûi bieát söû duïng nhöõng maùy moùc, phöông tieän cô baûn trong vaên phoøng nhö maùy tính, fax, photo,… Khaû naêng tieáp thu vaø truyeàn ñaït thoâng tin ñeå coù theå nắm baét ñöôïc nhöõng phaûn hoài cuûa nhaân vieân trong coâng ty vaø ñaøo taïo nhaân vieân môùi deã daøng hôn. c. Thuaän lôïi trong coâng vieäc: ñöôïc laøm vieäc trong một moâi tröôøng treû, naêng ñoäng, thôøi gian laøm vieäc linh hoaït, moái quan heä giöõa caùc ñoàng nghieäp chaân thaønh, thaúng thaén. Laõnh ñaïo coâng ty côûi môû, ñöôïc pheùp ñöa yù kieán, phaûn hoài vaø trao ñoåi thaúng thaén. Ñieàu kieän laøm vieäc toát, nhöõng phöông tieän hoã trôï ñöôïc cung caáp khi caàn thieát taïo ñöôïc moâi tröôøng laøm vieäc thoaûi maùi, chuû ñoäng trong coâng vieäc. d. Khoù khaên: tình hình thò tröôøng hieän nay khoâng nhö mong muoán neân kinh phí daønh cho nhaân söï trong vieäc ñaøo taïo coù giôùi haïn. Khoù coù theå thöïc hieän caùc hoaït ñoäng, sinh hoaït ñoäi nhoùm cho nhaân vieân trong VDSC vôùi nguoàn ngaân saùch hieän coù. TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN Vieäc tuyeån duïng khoâng thöôøng xuyeân vaø taäp trung cuõng gaây khoù khaên cho vieäc huaán luyeän nhaân vieân môùi. e. Ñieàu taâm ñaéc: Naém baét ñöôïc taâm lyù cuûa nhaân vieân ñeå khuyeán khích nhaân vieân ñi laøm trong thôøi gian khoù khaên cuûa thò tröôøng. Dung hoøa ñöôïc möùc löông trung bình cuûa thò tröôøng vaø coâng ty. Naém baét ñöôïc tính caùch cuûa nhaân vieân ñeå phaân boå coâng vieäc phuø hôïp cho töøng ngöôøi. f. Lôøi khuyeân cho sinh vieân môùi ra tröôøng: - Sinh vieân môùi toát nghieäp caàn phaûi naém ñöôïc luaät lao ñoäng vì sinh vieân ñaõ phaûi chuaån bò ñeå kyù moät hôïp ñoàng lao ñoäng nhöng laïi khoâng naém roõ luaät. Ñieàu ñoù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quyeàn lôïi cuûa sinh vieân khi ñi laøm. - Caàn reøn luyeän khaû naêng quan saùt, nhaän xeùt vaø phaùn ñoaùn tình huoáng. Beân caïnh ñoù sinh vieân caàn chuû ñoäng laøm quen vaø hoïc hoûi kinh nghieäm töø nhöõng anh chò ñoàng nghieäp. - Chuû ñoäng tìm hieåu theâm caùc lónh vöïc coù lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa mình. TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN 2.2 KHOÁI MOÂI GIÔÙI: 02 Hoï vaø teân NGUYEÃN ANH TUAÁN Chöùc danh Phoù phoøng moâi giôùi Phoøng ban coâng taùc Moâi giôùi Trình ñoä hoïc vaán Ñaïi hoïc Heä ñaøo taïo Taøi chính tín duïng vaø kinh doanh tieàn teä. a. Chi tiết coâng việc: anh Tuaán ñaûm nhaän veà vieäc tìm kieám vaø chaêm soùc khaùch haøng bao goàm caû caù nhaân vaø toå chöùc. Beân caïnh ñoù anh cuõng chòu traùch vieäc tö vaán cho caùc nhaø ñaàu tö. b. Nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng caàn thieát ñeå laøm phoù phoøng moâi giôùi: - Veà maët kyõ naêng caàn coù: Kyõ naêng giao tieáp ñeå tìm kieám vaø chaêm soùc khaùch haøng. Phaûi coù tính quyeát ñoaùn ñeå tö vaán cho khaùch haøng khi caàn thieát. Töï trau doài theâm kieán thöùc cuûa nhieàu ngaønh ngheà treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng nhö baùo, taïp chí, internet vaø nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán vó moâ. Beân caïnh ñoù, ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuõng laø moät ñieàu raát quan troïng ñoái vôùi moät chuyeân vieân moâi giôùi. c. Thuaän lôïi trong coâng vieäc: nhöõng nhaân vieân döôùi quyeàn, ñoàng nghieäp vaø caáp treân uûng hoä vaø hoã trôï trong coâng vieäc. d. Khoù khaên: tình hình thò tröôøng khaéc nghieät laøm cho vieäc tìm kieám khaùch haøng ngaøy caøng khoù hôn. TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN e. Ñieàu taâm ñaéc: Ñöôïc tö vaán cho khaùch haøng. f. Lôøi khuyeân cho sinh vieân môùi ra tröôøng: Sinh vieân caàn xaùc ñònh roõ ngheà nghieäp yeâu thích, möùc ñoä phuø hôïp cuûa baûn thaân veà maêt khaû naêng, ñaïo ñöùc ñoáùi vôùi coâng vieäc ñoù. Phaûi reøn luyeän khaû naêng tìm kieám vaø naém baét thoâng tin treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng, caù nhaân … Caàn kieân nhaãn nghieân cöùu saùch vôû, tìm hieåu kinh nghieäm cuûa ngöôøi ñi tröôùc veà moïi lónh vöïc nhö vaên hoùa, xaõ hoäi, phaùp luaät, vaø caùc ngaønh ngheà kinh teá lieân quan. Khoâng neân hoïc nhöõng khoùa hoïc ngaén haïn vì caùc kieán thöùc ñöôïc giaûng ñeàu laø nhöõng kinh nghieäm laïc haäu töø 3 ñeán 4 naêm tröôùc. Caùch hoïc hay nhaát laø neân ñeå baûn thaân trôû thaønh moät nhaø ñaàu tö hoaëc laøm trong moät coâng ty chöùng khoaùn. TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN 2.3 KHỐI TƯ VẤN: 03 Hoï vaø teân HOÀ TAÁN ÑAÏT Chöùc danh Tröôûng phoøng tö vaán 1 Phoøng ban coâng taùc Tö vaán vaø taøi chính doanh nghieäp Trình ñoä hoïc vaán Cao hoïc Heä ñaøo taïo Taøi chính-tín duïng a. Chi tiết công việc: Leân keá hoaïch cho phoøng vaø phaân coâng nhieäm vuï cho nhaân vieân. Kieåm tra, giaùm saùt quaù trình trieån khai keá hoaïch vaø nhöõng hoà sô cuûa khaùch haøng maø nhaân vieân phoøng ñaõ thöïc hieän. Tieáp xuùc vaø tìm kieám khaùch haøng. b. Nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng caàn thieát ñeå laøm tröôûng phoøng tö vaán: - Veà maët chuyeân moân: trang bò theâm caùc kieán thöùc chuyeân saâu lieân quan ñeán taøi chính nhö keá toaùn taøi chính, keá toaùn quaûn trò. Ngoaøi ra coøn hoïc theâm caùc coâng cuï phaân tích, phöông phaùp ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa moät coâng ty. - Veà maët kyõ naêng caàn coù: Khaû naêng giao tieáp ñeå thuyeát phuïc khaùch haøng, nhaân vieân, ñoàng nghieäp vaø caû caùc caáp laõnh ñaïo. Khaû naêng vieát, trình baøy, dieãn ñaït yù töôûng ñeå vieát baøi baùo caùo, phaân tích. Khaû naêng tìm kieám nhöõng thoâng tin coù lieân quan ñeán caùc ngaønh ngheà kinh teá. TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN c. Thuaän lôïi trong coâng vieäc: ñöôïc laøm vieäc trong moät moâi tröôøng treû, naêng ñoäng, thôøi gian laøm vieäc linh hoaït, moái quan heä giöõa caùc ñoàng nghieäp chaân thaønh, thaúng thaén. Laõnh ñaïo coâng ty côûi môû, ñöôïc pheùp ñöa yù kieán, phaûn hoài vaø trao ñoåi thaúng thaén. Phöông tieän laøm vieäc ñaày ñuû taïo ñöôïc moâi tröôøng laøm vieäc thoaûi maùi, chuû ñoäng trong coâng vieäc. d. Khoù khaên: tình hình thò tröôøng hieän nay khoâng nhö mong muoán neân vieäc tìm kieám khaùch haøng cuõng khoù khaên. Beân caïnh ñoù kieán thöùc baûn thaân cuõng chöa saâu vaø bao quaùt toaøn boä, moái quan heä coøn ít ñeå coù theå söû duïng höõu hieäu khi tìm kieám khaùch haøng vaø do coâng ty quy moâ coøn nhoû neân caùc nghieäp vuï phuïc vuï cho khaùch haøng cuõng coøn haïn cheá. e. Ñieàu taâm ñaéc: Coù theå hoaøn thieän ñöôïc baûn thaân, phaùt trieån tö duy caû veà trình ñoä chuyeân moân vaø kyõ naêng. f. Lôøi khuyeân cho sinh vieân môùi ra tröôøng: Phaûi xaùc ñònh ñöôïc nhöõng maët coøn thieáu, vaø yeáu cuûa mình roài ñöa ra nhöõng bieän phaùp ñeå khaùch phuïc nhöõng maët ñoù. Hoïc hoûi phong caùch laøm vieäc vaø ñaùnh giaù tuøy theo töøng moâi tröôøng ñeå hoïc hoûi vì trong moâi tröôøng laøm vieäc lôïi ích vaø quyeàn lôïi ñi keøm vôùi nhau, phaûi ñaùnh giaù ñöôïc tình huoáng ñeå hoïc hoûi maø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán quyeàn lôïi cuûa nhöõng nhaân vieân khaùc. Khoâng ñöôïc noùng voäi maø phaûi bieát nhaãn naïi, hoøa ñoàng vôùi ñoàng nghieäp. TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN CHÖÔNG III: BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM Trong thôøi gian gaàn 1 thaùng thöïc taäp taïi coâng ty coå phaàn chöùng khoaùn Roàng Vieät (VDSC) taïi phoøng quan heä coâng chuùng. Toâi ñaõ hoïc hoûi ñuoïc nhieàu ñieàu trong moät moâi tröôøng laøm vieäc thöïc teá. Ñaàu tieân laø phaûi hoøa ñoàng, giöõa toâi vaø caùc baïn cuøng thöïc taäp. Tuy laø khaùc boä phaän nhöng khi nhöõng kieán thöùc cuûa caùc baïn hoã trôï cho toâi nhieàu veà söï hieåu bieát cuûa caùc nghieäp vuï cuûa moät coâng ty chöùng khoaùn, caùch nhìn nhaän vaø ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng cuûa moät coâng ty ñöôïc nieâm yeát. Keá ñoù laø söï hoøa ñoàng cuûa sinh vieân thöïc taäp vaø caùc nhaân vieân chính thöùc cuûa coâng ty. Toâi phaûi chuû ñoäng laøm quen, hoûi hang ñeå coù theå bieát theâm ñöôïc nhöõng thoâng tin maø mình caàn. Thöù hai, caùch quan saùt vaø hoïc hoûi. Sinh vieân thöïc taäp thì ñieàu gì cuõng thaáy môùi laï khi böôùc chaân vaøo moâi tröôøng laøm vieäc cuûa moät coâng ty. Hoïc hoûi laø ñieàu taát yeáu nhöng phaûi bieát löïa choïn thôøi ñieåm ñeå hoûi. Traùnh tröôøng hôïp ñeå giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa mình maø caùc nhaân vieân chính thöùc phaûi taïm döøng coâng vieäc cuûa hoï. Khi moïi ngöôøi trong coâng ty ñang baän roän, mình phaûi bieát linh ñoäng chuyeån töø hoûi sang quan saùt. Sau khi quan saùt coù theå hieåu ñöôïc moät soá ñieàu maø mình ñònh hoûi vaø khi ñoù chæ can hoûi nhöõng ñieàu chöa hieåu hoaëc ñeå xaùc nhaän laïi xem mình ñaõ hieåu chính xaùc chöa. Thöù ba, toâi hoïc ñöôïc nhöõng coâng vieäc cuûa phoøng Quan heä coâng chuùng (PR). Quaûn lyù thoâng tin ñaêng taûi treân website, caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng; hôïp taùc vôùi ñôn vò (tröô øng ñaïi hoïc, baùo chí, …) ñeå quaûng baù thöông hieäu cuûa VDSC. TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN Cuoái cuøng, ñoù laø nhöõng kyõ naêng söû duïng caùc duïng cuï vaên phoøng: maùy fax, photocopy, ñieän thoaïi noäi boä, … TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN CHÖÔNG IV: ÑEÀ XUAÁT CHO NGAØNH HOÏC KINH DOANH QUOÁC TEÁ Qua thôøi gian hai naêm chuyeân ngaønh vöøa qua, baûn thaân toâi cuõng nhö caùc baïn khaùc trong chuyeân ngaønh phaàn naøo ñaõ thoûa maõn ñöôïc nguyeän voïng cuûa baûn thaân khi choïn ñaêng kí chuyeân ngaønh naøy vaøo cuoái giai ñoaïn ñaïi cöông. Tuy nhieân, beân caïnh ñoù, toâi cuõng coù moät soá ñeà xuaát ñoái vôùi ngaønh hoïc cuûa mình: - Thöù nhaát, veà baûn thaân “thöông hieäu” cuûa ngaønh, cho ñeán nay trong ñaïi boä phaän sinh vieân vaãn chöa coù caùi nhìn roõ reät veà söï khaùc bieät giöõa Kinh Doanh Quoác Teá vaø Ngoaïi Thöông, chính vì theá laøm giaûm ñi söùc huùt cuûa ngaønh. Toâi ñeà nghò treân caùc website cuûa khoa cuõng nhö tröôøng, vaø trong caùc buoåi giôùi thieäu chuyeân ngaønh cho sinh vieân ñaïi cöông, caùc thaày coâ neân laøm roõ cho sinh vieân thaáy söï khaùc bieät naøy, vaø giôùi thieäu veà ngaønh Kinh Doanh Quoác Teá moät caùch cuï theå hôn. - Thöù hai, trong baûn thaân nhöõng sinh vieân ñaõ hoïc ngaønh ñeán giôø naøy, vaãn coøn moät soá khoâng nhoû khoâng xaùc ñònh chính xaùc ñöôïc söï khaùc bieät cuõng nhö muïc tieâu cuûa ngaønh mình. Ñieàu naøy ñeán töø hai phía, veà phía sinh vieân, coù leõ do caùc baïn hôi hôøi hôït vaø ít chuù taâm vaøo ngaønh, nhöng veà phía thaày coâ, cuõng coù khaù nhieàu ngöôøi khi ñeán vôùi sinh vieân vaãn coøn noùi theo kieåu, “Kinh Doanh Quoác Teá laø khoâng theøm kinh doanh vôùi trong nöôùc ñaâu nha”, vaãn bieát ñoâi khi ñoù laø caâu noùi ñuøa cuûa thaày coâ, nhöng theo toâi nghó, chính trong giaùo vieân coøn coù moät soá thaày coâ chöa ñaùnh giaù heát vai troø cuûa ngaønh Kinh Doanh Quoác Teá vaø vaãn ñaùnh ñoàng noù veà vôùi Ngoaïi Thöông. Toâi hy TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN voïng trong thôøi gian tôùi, caû thaày coâ laãn sinh vieân chuyeân ngaønh Kinh Doanh Quoác Teá ñeàu ñaùnh giaù ñuùng vai troø vaø muïc tieâu cuûa chuyeân ngaønh, maø caàn nhaát laø töø phía thaày coâ, nhöõng ngöôøi aûnh höôûng raát lôùn ñoái vôùi theá heä sinh vieân. - Veà caùc moân hoïc cuûa ngaønh, ñoái vôùi caùc moân chuyeân ngaønh toâi thaáy vieäc hoïc laø ñeàu raát hôïp lyù, tuy nhieân toâi cuõng xin coù yù kieán laø vôùi moãi moân hoïc chuyeân ngaønh nhö theá naøy, thaày coâ neân neâu chi tieát cuï theå ra muïc ñích giaûng daïy. Maëc duø moân hoïc naøo cuõng coù moät baøi nhaäp moân giôùi thieäu veà moân hoïc, nhöng haàu heát ñeàu mang naëng tính lyù thuyeát, trong khi ñoù ôû nhöõng moân chuyeân ngaønh (raát quan troïng naøy), sinh vieân raát muoán thöïc söï kieán thöùc trong moân naøy seõ ñöôïc aùp duïng cho thöïc teá nhö theá naøo, hay laø böôùc ñeäm cho moân hoïc naøo v.v… - Ñaëc bieät vôùi caùc moân nhö Moâ Phoûng Kinh Doanh Quoác Teá vaø Thieát Laäp vaø Thaåm Ñònh Döï AÙn Ñaàu Tö Quoác Teá, caù nhaân toâi raát thích hai moân naøy, vì tính thöïc tieãn cao, ñoøi hoûi sinh vieân phaûi noã löïc laøm vieäc heát söùc. Tieác laø thôøi gian hoïc moân Moâ Phoøng Kinh Doanh Quoác Teá khaù ngaén, coøn khaù nhieàu vaán ñeà coù theå ñaøo saâu tìm toøi vaø hoïc hoûi theâm, neáu coù theâm cô hoäi, toâi vaãn tieáp tuïc muoán hoïc saâu theâm caùc moân naøy. Tuy nhieân, toâi coù kieán nghò vôùi moân Thieát Laäp vaø Thaåm Ñònh Döï AÙn Ñaàu Tö Quoác Teá, chæ coù 45 tieát laø hôi ngaén, ñoàng thôøi vieäc xeáp hoïc hai moân naøy song song vôùi nhau theo toâi laø khoâng neân. Vì ôû caû hai moân naøy, ñeàu caàn sinh vieân laøm vieäc heát söùc vaø nghieâm tuùc vaø coá gaéng raát nhieàu, vieäc hoïc hai moân naøy song song cuøng moät luùc khieán sinh vieân khaù stress vaø laøm vieäc quaù nhieàu. Neáu coù theå TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN xeáp hai moân ra hai giai ñoaïn khaùc nhau thì seõ taïo ñieàu kieän cho sinh vieân nghieân cöùu vaø hoïc hoûi ñöôïc nhieàu hôn. - Veà moân Anh vaên, thaät loøng toâi caûm thaáy mình khoâng hoïc ñöôïc gì nhieàu vôùi hai hoïc kì hoïc Anh vaên chuyeân ngaønh caû. Toâi caûm thaáy phöông phaùp daïy Anh vaên hieän nay laø chöa hieäu quaû. Baûn thaân laø moät sinh vieân hoïc Anh vaên khaù, nhöng toâi caûm thaáy tieáng Anh mình mai moät daàn khi hoïc taïi giaûng ñöôøng Ñaïi Hoïc. Theâm vaøo ñoù, giaùo trình Anh vaên ñaïi hoïc khoâng ñoàng ñeàu ñoái vôùi sinh vieân. Ñoái vôùi moät soá sinh vieân khaù gioûi, vieäc hieåu vaø theo kòp giaùo trình khoâng quaù khoù khaên, nhöng vôùi caùc baïn sinh vieân coøn laïi thì khoâng ñöôïc nhö theá. Vôùi moân Anh vaên chuyeân ngaønh, chuû yeáu ñöôïc hoïc Anh vaên theo hƣớng phaân tích baøi baùo ñeå tìm hieåu töø ngöõ vaø thaønh ngöõ trong baøi ñoù. Treân thöïc teá, toâi thaáy giaùo trình naøy töông ñoái khoù ñoái vôùi caùc sinh vieân thoâng thöôøng, caû veà töø ngöõ, thaønh ngöõ hay loái vieát vaên chöông cuûa baùo chí. Trong khi ñoù giaùo vieân laïi khoâng giaûng giaûi nhieàu maø chuû yeáu ñeå sinh vieân töï tìm hieåu nhö theá seõ raát khoù khaên cho caùc baïn sinh vieân khoâng coù ñieàu kieän. Neáu vieäc hoïc Anh vaên ñöôïc phaân chia theo trình ñoä ñeå giaûng daïy thì hieäu quaû seõ toát hôn vaø giaùo vieân seõ coù nhieàu thôøi gian taäp trung giuùp ñôõ sinh vieân tieán boä hôn. - Veà boä moân Marketing, khoa caàn saép xeáp cho hoïc theâm moân Quan heä coâng chuùng (PR). Sinh vieân ñaõ ñöôïc hoïc veà vaên hoùa caùc coâng ty ña quoác gia, caùc hình thöùc marketing, chieán löôïc caïnh tranh,… nhöng ñoái vôùi vieäc coâng boá thoâng tin, PR cuûa moät coâng ty nhö theá naøo thì laïi khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán. TIEÅU LUAÄN HÖÔÙNG NGHIEÄP SVTH: VUÕ NGOÏC YEÁN - Ngoaøi ra, caàn theâm vaøo chöông trình hoïc caùc buoåi ngoaïi khoùa tham quan coâng ty hoaëc toå chöùc ñeå sinh vieân coù theå hieåu roõ hôn quy trình laøm vieäc, caáu truùc cuûa moät coâng ty nhö theá naøo tröôùc khi ñi thöïc taäp. Beân caïnh ñoù, sinh vieân coù theå caäp nhaät theâm kieán thöùc veà neàn kinh teá Vieät Nam moät caùch thöïc teá hôn. Treân ñaây laø moät soá ñeà xuaát cuûa toâi ñoái vôùi chöông trình hoïc cuûa ngaønh Kinh Doanh Quoác Teá hieän nay. Toâi hy voïng trong caùc naêm tôùi ngaønh hoïc cuûa mình seõ ñöôïc caûi thieän nhieàu hôn nöõa ñeå chöông trình hoïc theâm thuù vò vaø thu huùt theâm nhieàu sinh vieân tham gia hoïc. 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận hướng nghiệp công ty cổ phần chứng khoán rồng việt (vdsc).pdf