Tiểu luận Kết thúc học phần - chương trình cao học

Trong thåìi âaûi ngaìy nay, våïi sæû phaït triãøn nhanh choïng cuía khoa hoüc, kyí thuáût, cäng nghãû giaïo duûc ngaìy caìng âoïng vai troì quan troüng trong cäng cuäüc cäng nghiãûp hoïa, hiãûn âaûi hoïa âáút næåïc. Giaïo duûc laì quäúc saïch haìng âáöu. Do âoï trong thåìi kyì âäøi måïi ,viãûc phaït huy näüi læûc cuía caí næåïc, cuía nghaình Giaïo duûc - Âaìo taûo hay cuía mäøi caï nhán, laì mäüt trong nhæîng giaíi phaïp hæîu nháút âäúi våïi chiãún læåüc phaït triãøn con ngæåìi cuîng nhæ phaït triãøn kinh tãú - xaî häüi cuía Âaíng vaì Nhaì næåïc. Ngæåìi giaïo viãn - nhaì giaïo duûc trong thåìi âaûi måïi, laì ngæåìi coï âaûo âæïc, læång tám nghãö nghiãûp, coï thãú giåïi quan duy váût biãûn chæïng nhçn nháûn quaï trçnh daûy hoüc trãn nhiãöu phæång diãûn, yãúu täú , khêa caûnh trong sæû váûn âäüng , phaït triãøn cuía noï vaì cuía xaî häüi. Tæì âoï, ngæåìi giaïo viãn náng cao tinh tháön traïch nhiãûm, reìn luyãûn âaûo âæïc, trçnh âäü chuyãn män , âäøi måïi phæång phaïp nhàòm phaït huy hiãûu quaí näüi læûc cuía hoüc sinh, âãø náng cao cháút læåüng giaïo duûc, cháút læåüng daûy hoüc goïp pháön xáy dæûng vaì phaït triãøn sæû nghiãûp giaïo duûc cuía næåïc nhaì.

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 1857 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Kết thúc học phần - chương trình cao học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÅÍ ÂÁÖU – & — Mäüt trong nhæîng phát minh vé âaûi cuía Caïc Maïc-Àng ghen laì “Pheïp biãûn chæïng duy váût”. Quan âiãøm biãûn chæïng laì quan âiãøm coï tênh caïch maûng sáu sàõc vãö sæû phaït triãøn. Àng ghen viãút: “Pheïp biãûn chæïng laì phæång phaïp maì âiãöu càn baín laì noï xem xeït nhæîng sæû váût vaì nhæîng phaín aïnh cuía chuïng trong tæ tæåíng, trong mäúi liãn hãû qua laûi láùn nhau cuía chuïng trong sæû raìng buäüc, sæû váûn âäüng, sæû phaït sinh vaì tiãu vong cuía chuïng”. Xem xeït sæû váût theo quan âiãøm biãûn chæïng coï vai troì hãút sæïc to låïn trong caïc hoaût âäüng xaî häüi. Trong quaï trçnh daûy hoüc cuîng váûy, ngæåìi giaïo viãn phaíi coï caïch nhçn thãú giåïi quan duy váût biãûn chæïng âãø tçm ra nhæîng phæång phaïp hæîu hiãûn nhàòm náng cao cháút læåüng, hiãûu quaí daûy hoüc trong nhaì træåìng, âaïp æïng âæåüc yãu cáöu ngaìy caìng cao cuía xaî häüi âäúi våïi sæû nghiãûp giaïo duûc. Baín thán ngæåìi viãút laì mäüt giaïo viãn træûc tiãúp giaíng daûy våïi tinh tháön traïch nhiãûm cao âäúi våïi thãú hãû treí cuía âáút næåïc âaî luän suy nghé, tràn tråí âãø tiìm toòi vaì váûn duûng caïc quy luáût cuía pheïp biãûn chæïng duy váût nhàòm phaït huy täúi âa näüi læûc nàng læûc cuía hoüc sinh âãø hoüc sinh coï thãø tiãúp thu kiãún thæïc mäüt caïch coï hiãûu quaí nháút nhàòm náng cao cháút læåüng giaïo duûc Trong phaûm vi baìi viãút naìy, våïi sæû tiãúp thu baìi giaíng cuía Tiãún sé Âoaìn Âæïc Hiãúu vaì qua viãûc nghiãn cæïu nhæîng taìi liãûu coï liãn quan, ngæåìi viãút âaî nhçn nháûn laûi quaï trçnh daûy hoüc tæì goïc âäü triãút hoüc Maïc-Lãnin vaì cuîng âäöng thåìi cuîng tçm tháúy nhæîng âiãöu bäø êch phuûc vuû cäng taïc chuyãn män trong cäng taïc giaïo duûc chênh trë, tæ tæåíng cho hoüc sinh. Våïi nhæîng kiãún thæïc âæåüc tháöy giaïo trang bë, våïi väún kiãún thæïc vàn hoüc êt oíi cuía baín thán, tiãøu luáûn naìy chàõc chàõn seî khäng traïnh khoíi nhæîng haûn chãú, thiãúu soït. Kênh mong sæû thäng caím cuía Quyï Tháöy, Cä vaì caïc baûn âäöng nghiãûp. Xin chán thaình caím ån Tiãún sé Âoaìn Âæïc Hiãúu âaî hãút sæïc nhiãût tçnh truyãön thuûû kiãún thæïc. NÄÜI DUNG – & — 1. CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN Ngay tæì thåìi cäø âaûi con ngæåìi âaî coï nhæîng phoíng âoaïn thiãn taìi vãö sæû taïc âäüng qua laûi cuía caïc màût âäúi láûp vaì xem sæû taïc âäüng qua laûi âoï cuía caïc màût âäúi láûp laì cå såí váûn âäüng cuía thãú giåïi. Nhiãöu âaûi biãøu triãút hoüc cäø âaûi phæång Âäng âaî cho ràòng váûn âäüng laì do sæû hçnh thaình caïc màût âäúi láûp vaì caïc màût âäúi láûp áúy cuîng luän váûn âäüng vaì phaït triãøn. Nhaì triãút hoüc Hy Laûp cäø âaûi Hãracålêt - Ngæåìi âæåüc Lã nin coi laì äng täø cuía pheïp biãûn chæïng, cho ràòng trong sæû váûn âäüng biãûn chæïng vénh viãùn cuía mçnh, caïc sæû váût âãöu coï khuynh hæåïng chuyãøn sang màût âäúi láûp. Trãn quan âiãøm duy tám khaïch quan, Platän âaî âi tåïi quan âiãøm xem pheïp biãûn chæïng laì hoüc thuyãút vãö sæû váûn âäüng cuía khaïi niãûm, khi giaíi quyãút mäüt váún âãö gç cuîng phaíi xem xeït tæì hai luáûn âiãøm âäúi láûp. Træåïc khi pheïp biãûn chæïng Maït xêt ra âåìi, tæ tæåíng biãûn chæïng vãö nhæîng màût âäúi láûp âaût âæåüc âènh cao nháút trong hoüc thuyãút biãûn chæïng cuía caïc nhaì triãút hoüc cäø âiãøn Âæïc maì tiãu biãøu nháút laì I. Cantå vaì G.V Hãghen. Kãú thæìa mäüt caïch coï phã phaïn táút caí nhæîng thaình tæûu coï giaï trë nháút trong toaìn bäü lëch sæí hån 2000 nàm cuía triãút hoüc, dæûa trãn nhæîng thaình quaí måïi nháút cuía khoa hoüc hiãûn âaûi vaì khaïi quaït thæûc tiãùn thåìi âaûi mçnh, C. Maïc vaì Ph. Àng ghen âaî phaït triãøn hoüc thuyãút máu thuáùn biãûn chæïng lãn mäüt táöm cao måïi. Quan âiãøm lyï luáûn âoï âæåüc thãø hiãûn trong "Quy luáût thäúng nháút vaì sæû âáúu tranh cuía caïc màût âäúi láûp". Máu thuáùn laì sæû taïc âäüng láùn nhau cuía caïc màût, caïc khuynh hæåïng âäúi láûp, sæû taïc âäüng qua laûi âoï taûo thaình nguäön gäúc cuía sæû váûn âäüng vaì phaït triãøn. Máu thuáùn laì mäüt hiãûn tæåüng khaïch quan vaì phäø biãún, noï täön taûi trong táút caí caïc sæû váût vaì hiãûn tæåüng, åí moüi giai âoaûn täön taûi vaì phaït triãøn cuía suû váût vaì hiãûn tæåüng. Máu thuáùn trong tæû nhiãn, xaî häüi vaì trong tæ duy hãút sæïc âa daûng. Càn cæï vaìo quan hãû giæîa caïc màût âäúi láûp âäúi våïi mäüt sæû váût hiãûn tæåüng ngæåìi ta phán loaûi thaình nhæîng máu thuáùn bãn trong vaì bãn ngoaìi. Máu thuáùn bãn trong laì sæû taïc âäüng qua laûi giæîa caïc màût, khuynh hæåïng âäúi láûp cuía cuìng mäüt sæû váût hiãûn tæåüng. Máu thuáùn bãn ngoaìi âäúi våïi mäüt sæû váût hiãûn tæåüng laì máu thuáùn diãùn ra trong mäúi quan hãû giæîa sæû váût âoï våïi caïc sæû váût khaïc. Dæûa trãn yï nghéa âäúi våïi sæû täön taûi vaì phaït triãøn cuía toaìn bäü sæû váût caïc máu thuáùn âæåüc chia thaình máu thuáùn cå baín vaì máu thuáùn khäng cå baín. Máu thuáùn cå baín laì máu thuáùn qui âënh baín cháút cuía sæû váût, qui âënh sæû phaït triãøn åí táút caí caïc giai âoaûn cuía sæû váût, noï täön taûi trong suäút quaï trçnh täön taûi cuía sæû váût. Hoaût âäüng thæûc tiãùn nhàòm biãún âäøi sæû váût laì quaï trçnh giaíi quyãút máu thuáùn cuía noï. Máu thuáùn chè âæåüc giaíi quyãút khi coï âuí âiãöu kiãûn chên muäöi. 2. MÁU THUÁÙN TAÛO NÃN ÂÄÜNG LÆÛC CUÍA QUAÏ TRÇNH DAÛY HOÜC Quaï trçnh daûy hoüc laì mäüt hiãûn tæåüng xaî häüi nãn tuán theo quy luáût váûn âäüng chung cuía sæû váût hiãûn tæåüng. Do váûy quaï trçnh daûy hoüc luän luän váûn âäüng vaì phaït triãøn khäng ngæìng. Træåïc hãút ta phaíi xem xeït táút caí caïc nhán täú cuía hãû thäúng daûy hoüc âoï laì: Muûc âêch, nhiãûm vuû daûy hoüc, näüi dung daûy hoüc, phæång phaïp daûy hoüc, giaïo viãn våïi hoaût âäüng daûy, hoüc sinh våïi hoaût âäüng hoüc vaì kãút quaí daûy hoüc. Theo quan âiãøm triãút hoüc thç nguäön gäúc taûo ra sæû váûn âäüng vaì phaït triãøn cuía quaï trçnh daûy hoüc laì do máu thuáùn naíy sinh trong quaï trçnh daûy hoüc vaì viãûc giaíi quyãút coï hiãûu quaí caïc máu thuáùn âoï seî taûo nãn âäüng læûc cuía quaï trçnh daûy hoüc. Do âoï âäüng læûc cuía quaï trçnh daûy hoüc laì nhæîng máu thuáùn naíy sinh trong quaï trçnh daûy hoüc vaì viãûc giaíi quyãút coï hiãûu quaí nhæîng máu thuáùn âoï. Trong quaï trçnh daûy hoüc täön taûi hai loaûi máu thuáùn âoï laì caïc máu thuáùn bãn ngoaìi vaì caïc máu thuáùn bãn trong. Caïc máu thuáùn bãn ngoaìi laì máu thuáùn giæîa caïc nhán täú cuía mäi træåìng kinh tãú - xaî häüi, khoa hoüc - cäng nghãû ... våïi caïc thaình täú cuía quaï trçnh daûy hoüc chàóng haûn nhæ : w Yãu cáöu cuía xaî häüi ngaìy caìng cao máu thuáùn våïi muûc âêch daûy hoüc coìn chæa âaïp æïng âæåüc. w Máu thuáùn giæîa sæû buìng näø thäng tin vãö moüi lénh væûc khoa hoüc hiãûn nay âoìi hoíi phaíi hiãûn âaûi hoïa, quäúc tãú hoïa vãö näüi dung daûy hoüc, nhæîng näüi dung daûy hoüc trong caïc loaûi hçnh træåìng cuía chuïng ta váùn coìn laûc háûu, läùi thåìi. w Khoa hoüc kyî thuáût phaït triãøn máu thuáùn våïi trçnh âäü giaïo viãn coìn haûn chãú vãö nhiãöu màût. w Máu thuáùn giæîa khoa hoüc kyî thuáût phaït triãøn våïi phæång phaïp daûy hoüc coìn laûc háûu. Viãûc phaït hiãûn vaì giaíi quyãút këp thåìi nhæîng máu thuáùn bãn ngoaìi seî taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho sæû phaït triãøn cuía quaï trçnh daûy hoüc. Tuy nhiãn coï thãø trong nhæîng træåìng håüp âàûc biãût, caïc máu thuáùn bãn ngoaìi laûi coï yï nghéa quyãút âënh âãún caïc váûn âäüng vaì phaït triãøn cuía quaï trçnh daûy hoüc. Caïc máu thuáùn bãn trong laì máu thuáùn giæîa caïc thaình täú cáúu truïc cuía quaï trçnh daûy hoüc hoàûc giæîa caïc yãúu täú trong tæìng thaình täú våïi nhau : Chàóng haûn : w Muûc âêch, nhiãûm vuû daûy hoüc âoìi hoíi cao máu thuáùn våïi näüi dung daûy hoüc coìn haûn chãú, laûc háûu. w Näüi dung daûy hoüc âaî hiãûn âaûi hoïa máu thuáùn våïi phæång phaïp, hçnh thæïc daûy hoüc coìn laûc háûu. w Yãu cáöu nhiãûm vuû hoüc táûp náng cao âäúi våïi hoüc sinh máu thuáùn våïi trçnh âäü, khaí nàng coìn haûn chãú cuía hoüc sinh. w ÅÍ ngæåìi giaïo viãn : Trçnh âäü chuyãn män máu thuáùn våïi trçnh âäü sæ phaûm. w ÅÍ hoüc sinh : Yãu cáöu cao máu thuáùn våïi âiãöu kiãûn âaïp æïng tháúp (taìi liãûu, phæång tiãûn, thåìi gian...) Nhæîng máu thuáùn bãn trong laì nguäön gäúc cuía sæû váûn âäüng vaì phaït triãøn, viãûc phaït hiãûn vaì giaíi quyãút coï hiãûu quaí nhæîng máu thuáùn naìy seî taûo nãn hãû thäúng âäüng læûc thuïc âáøy quaï trçnh daûy hoüc phaït triãøn. Trong caïc máu thuáùn bãn trong coï mäüt máu thuáùn cå baín våïi ba âiãöu kiãûn sau âáy: w Máu thuáùn âoï phaín aïnh baín cháút cuía quaï trçnh daûy hoüc (Baín cháút cuía quaï trçnh daûy hoüc laì quaï trçnh nháûn thæïc âäüc âaïo cuía hoüc sinh nhàòm thæûc hiãûn muûc âêch, nhiãûm vuû cuía giaïo duûc âãö ra). w Viãûc giaíi quyãút máu thuáùn âoï quyãút âënh træûc tiãúp quaï trçnh daûy hoüc vaì noï chi phäúi viãûc giaíi quyãút caïc máu thuáùn khaïc. w Máu thuáùn naìy täön taûi trong suäút quaï trçnh daûy hoüc. Nhæ váûy máu thuáùn cå baín cuía quaï trçnh daûy hoüc laì máu thuáùn giæîa mäüt bãn laì yãu cáöu, nhiãûm vuû hoüc táûp ngaìy caìng cao vaì mäüt bãn laì trçnh âäü, nháûn thæïc cuía hoüc sinh coï haûn. Viãûc phaït hiãûn vaì giaíi quyãút këp thåìi coï hiãûu quaí máu thuáùn cå baín taûo nãn âäüng læûc chuí yãúu thuïc âáøy sæû phaït triãøn maûnh meî cuía quaï trçnh daûy hoüc. Thæûc tiãùn daûy hoüc chæïng toí ràòng máu thuáùn muäún tråí thaình âäüng læûc cáön coï ba âiãöu kiãûn sau : w Máu thuáùn âoï phaíi âæåüc hoüc sinh yï thæïc mäüt caïch âuïng âàõn vaì âáöy âuí tæïc laì hoüc sinh phaíi biãút vãö máu thuáùn âoï, hoüc sinh phaíi hiãøu vãö máu thuáùn âoï vaì hoüc sinh phaíi coï nhu cáöu giaíi quyãút máu thuáùn âoï. w Máu thuáùn âoï phaíi væìa sæïc våïi hoüc sinh. Tæïc laì máu thuáùn maì våïi sæû näù læûc täúi âa cuía hoüc sinh thç coï thãø giaíi quyãút âæåüc vaì näù læûc täúi âa åí âáy laì näù læûc vãö thãø læûc vaì trê tuãû. w Máu thuáùn âoï noï phaíi naíy sinh vaì täön taûi trong suäút quaï trçnh daûy hoüc. 3. NÄÜI LÆÛC CUÍA NGÆÅÌI HOÜC Tæì viãûc xaïc âënh máu thuáùn cå baín cuía quaï trçnh daûy hoüc vaì tçm hiãøu nguyãn nhán, âäüng læûc cuía quaï trçnh daûy hoüc nhæ âaî noïi åí trãn, mäüt trong nhæîng váún âãö cáön âæåüc quan tám sáu sàõc âoï laì phaït huy nhæîng näüi læûc cuía hoüc sinh. Trong viãûc hoüc, kiãún thæïc, kyî nàng, caïch hoüc, caïch tæ duy, nhán caïch væìa laì muûc tiãu cáön âaût âãún, væìa laì cäng cuû, âäüng læûc âãø âaût âãún muûc âêch : nãúu muäún âaût âãún nhæîng kiãún thæïc måïi thç hoüc sinh cáön phaíi váûn duûng kiãún thæïc cuî, caïc kiãún thæïc naìy väún laì muûc âêch trong láön hoüc træåïc, nay tråí thaình phæång tiãûn. Cuîng tæång tæû nhæ thãú, nãúu muäún coï nhæîng kyî nàng måïi thç phaíi váûn duûng âæåüc thaình thaûo nhæîng kyî nàng cuî. Tæ duy âãø âi tæì kiãún thæïc cuî âãún kiãún thæïc måïi thç kiãún thæïc måïi laì muûc âêch nhæng tæ duy cuía hoüc sinh cuîng âæåüc maìi sàõc thãm; Váûn duûng nhiãöu pháøm cháút âãø thàõng caïc læûc caín trong hoüc táûp thç caïc pháøm cháút âoï âæåüc cuíng cäú vaì phaït triãøn, sæû cuíng cäú vaì phaït triãøn naìy cuîng laì muûc âêch. Cho nãn viãûc hoüc bao giåì cuîng gàõn liãön våïi tæû hoüc, tæû reìn luyãûn âãø nhàòm phaït triãøn nhán caïch cuía ngæåìi hoüc. Tæû hoüc, tæû nghiãn cæïu, tæû giaïo duûc chênh laì näüi læûc cuía ngæåìi hoüc (hoüc sinh). Coï tæû làõng nghe tháöy giaíng, tæû âoüc saïch, tæû ngáùm nghé, tæû læûa choün, tæû váûn duûng, tæû phaït hiãûn caïi sai, tæû sæía, cäú phaït triãøn tæ duy âäüc láûp, âãø tæì âoï coï tæ duy phã phaïn, coï khaí nàng giaíi quyãút váún âãö, saïng taûo ra caïi måïi thç måïi phaït triãøn toaìn diãûn vãö nhán caïch. Sæû hæåïng dáùn cuía tháöy laì quan troüng nhæng chè coï taïc duûng laìm cho hoüc sinh âåî phaíi moì máùm trong viãûc "thæí, sai, sæía", coìn âiãöu quyãút âënh laì sæû tæû læûc cuía baín thán ngæåìi hoüc sinh. Khäng nãn hiãøu tæû læûc laì khi hoüc khäng coï tháöy bãn caûnh maì tæû læûc åí âáy laì phaíi tæû mçnh cäú gàõng chuï yï làõng nghe, nghe räöi âäüng naîo, âäüng naîo räöi måïi biãút hoíi tháöy nhæ thãú naìo laì coï êch nháút cho sæû hiãøu biãút cuía mçnh. Vç váûy måïi coï træåìng håüp hai hoüc sinh cuìng hoüc mäüt låïp, cuìng nghe mäüt tháöy giaíng nhæng sæû nháûn thæïc, lénh häüi tri thæïc âãø tiãún bäü khaïc nhau tuìy theo sæû tæû læûc cuía tæìng ngæåìi. Cho nãn tæû hoüc, tæû nghiãn cæïu, tæû giaïo duûc luän gàõn liãön nhæ hçnh våïi boïng våïi viãûc hoüc, nghiãn cæïu, âæåüc giaïo duûc báút luáûn laì coï tháöy åí bãn caûnh hay khäng. Viãûc "daûy" bao giåì cuîng chè laì "ngoaûi læûc" taïc âäüng âãún ngæåìi hoüc sinh, "ngoaûi læûc" âoï seî âæa laûi hiãûu quaí cao nháút khi noï taûo âæåüc sæû cäüng hæåíng våïi "näüi læûc" åí hoüc sinh. 4. VAI TROÌ CUÍA NGÆÅÌI GIAÏO VIÃN Ngæåìi giaïo viãn nháûn xeït âuïng âàõn vãö sæû váûn âäüng vaì phaït triãøn cuía quaï trçnh giaïo duûc noïi chung vaì quaïú trçnh daûy hoüc noïi riãng cuìng våïi caïc yãúu täú cå baín nhàòm thuïc âáøy sæû hçnh thaình vaì phaït triãøn tæ duy, nàng læûc laìm mäüt nhiãûm vuû táút yãúu cuía quaï trçnh daûy hoüc. Vç váûy trong quaï trçnh daûy hoüc ngæåìi giaïo viãn phaíi phaït huy näüi læûc cuía hoüc sinh bàòng nhæîng máu thuáûn biãûn chæïng trãn cå såí trçnh âäü kiãún thæïc cuía hoüc sinh vaì näüi dung, muûc âêch, phæång phaïp daûy hoüc. Viãûc phaït hiãûn vaì giaíi quyãút këp thåìi coï hiãûu quaí máu thuáùn cå baín taûo nãn âäüng læûc chuí yãúu thuïc âáøy sæû phaït triãøn maûnh meî cuía quaï trçnh daûy hoüc cuía giaïo viãn coï vai troò ráút låïn trong viãûc phaït huy näüi læûc cuía hoüc sinh. Viãûc xaïc âënh näüi læûc cuía ngæåìi hoüc laì yãúu täú cå baín thuïc âáøy âäüng læûc cuía quaï trçnh daûy hoüc, coï thãø noïi ràòng, noï laì âäüng læûc cuía âäüng læûc cuía quaï trçnh daûy hoüc. Chênh vç váûy maì taïc âäüng cuía ngæåìi giaïo viãn âãún hoüc sinh phaíi nhæ thãú naìo âãø hoüc sinh phaït huy âæåüc cao nháút "näüi læûc" cuía mçnh laì mäüt trong nhæîng váún âãö näøi cäüm cáúp thiãút trong nhaì træåìng hiãûn nay, âoï laì phaíi biãút khai thaïc näüi læûc trong quaï trçnh pháún âáúu hoüc táûp, reìn luyãûn cuía hoüc sinh nhàòm hoaìn thiãûn nhán caïch cho hoü. Båíi váûy âäúi våïi ngæåìi giaïo viãn træåïc tiãn phaíi laì mäüt táúm gæång tæû hoüc, tæû nghiãn cæïu. Våïi thæûc tiãùn tæû hoüc, tæû nghiãn cæïu thç giaïo viãn måïi biãút caïch taûo loìng ham hoüc vaì phæång phaïp tæû hoüc, tæû nghiãn cæïu åí hoüc sinh. Nghãû thuáût sæ phaûm cuía ngæåìi giaïo viãn trong giaíng daûy laì nàõm bàõt, phaït hiãûn këp thåìi nhæîng máu thuáùn, xaïc âënh nhæîng máu thuáùn, nãu máu thuáùn vaì yãu cáöu hoüc sinh giaíi quyãút máu thuáùn âoï. Tháöy giaïo cáön phaíi giuïp cho hoüc sinh tæû mçnh phaït triãøn âæåüc máu thuáùn, tæû yï thæïc âæåüc máu thuáùn vaì täø chæïc cho hoüc sinh tæû mçnh giaíi quyãút máu thuáùn. Ngæåìi tháöy giaïo phaíi thæåìng xuyãn caíi tiãún caïch daûy, âäøi måïi näüi dung, âäøi måïi phæång phaïp phuì håüp våïi tæìng âäúi tæåüng cuû thãø. Âàûc biãût laì phaíi nàõm væîng vãö lyï thuyãút tçnh huäúng, khai thaïc triãût âãø tçnh huäúng coï váún âãö aïp duûng vaìo baìi daûy, vaìo thæûc haình. Chuï yï âãún tám lyï hoüc væìa sæïc tæïc laì máu thuáùn taûo ra phaíi væìa sæïc, phuì håüp våïi tæìng âäúi tæåüng cuû thãø. Chàóng haûn : Khi thæûc hiãûn baìi daûy thç hãû thäúng cáu hoíi âàût ra phaíi phuì håüp våïi táút caí âäúi tæåüng trong låïp tæì keïm, yãúu, trung bçnh âãún khaï, gioíi. Âàûc biãût trong váún âãö giaïo duûc, tháöy giaïo cáön phaíi âi sáu vaìo tám lyï, tçnh caím, tæ duy, tæ tæåíng cuía mäüt con ngæåìi trong quaï trçnh hoüc táûp, reìn luyãûn. Táút caí nhæîng viãûc âoï, ngæåìi tháöy giaïo phaíi kãút håüp ráút kheïo leïo vaì tinh vi, tãú nhë vaìo trong viãûc truyãön thuû kiãún thæïc, kyî nàng khoa hoüc, chæï khäng phaíi taïch ra thaình nhæîng baìi giaíng mang tênh cháút chênh trë suäng trãn låïp. Âoï laì mäüt âiãöu ráút khoï, noï âoìi hoíi ngæåìi tháöy giaïo phaíi gioíi vãö khoa hoüc, âiãu luyãûn trong lao âäüng khoa hoüc saïng taûo våïi yï thæïc âáöy âuí vãö caïc quaï trçnh tæ tæåíng, tám lyï, tçnh caím, tæ duy xaíy ra. KÃÚT LUÁÛN – & — Trong thåìi âaûi ngaìy nay, våïi sæû phaït triãøn nhanh choïng cuía khoa hoüc, kyí thuáût, cäng nghãû giaïo duûc ngaìy caìng âoïng vai troì quan troüng trong cäng cuäüc cäng nghiãûp hoïa, hiãûn âaûi hoïa âáút næåïc. Giaïo duûc laì quäúc saïch haìng âáöu. Do âoï trong thåìi kyì âäøi måïi ,viãûc phaït huy näüi læûc cuía caí næåïc, cuía nghaình Giaïo duûc - Âaìo taûo hay cuía mäøi caï nhán, laì mäüt trong nhæîng giaíi phaïp hæîu nháút âäúi våïi chiãún læåüc phaït triãøn con ngæåìi cuîng nhæ phaït triãøn kinh tãú - xaî häüi cuía Âaíng vaì Nhaì næåïc. Ngæåìi giaïo viãn - nhaì giaïo duûc trong thåìi âaûi måïi, laì ngæåìi coï âaûo âæïc, læång tám nghãö nghiãûp, coï thãú giåïi quan duy váût biãûn chæïng nhçn nháûn quaï trçnh daûy hoüc trãn nhiãöu phæång diãûn, yãúu täú , khêa caûnh trong sæû váûn âäüng , phaït triãøn cuía noï vaì cuía xaî häüi. Tæì âoï, ngæåìi giaïo viãn náng cao tinh tháön traïch nhiãûm, reìn luyãûn âaûo âæïc, trçnh âäü chuyãn män , âäøi måïi phæång phaïp nhàòm phaït huy hiãûu quaí näüi læûc cuía hoüc sinh, âãø náng cao cháút læåüng giaïo duûc, cháút læåüng daûy hoüc goïp pháön xáy dæûng vaì phaït triãøn sæû nghiãûp giaïo duûc cuía næåïc nhaì. TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO – & — Âãö cæång baìi giaíng triãút hoüc-Huãú 2002 TS. Âoaìn Âæïc Hiãúu (Chuí biãn) TS. Nguyãùn Tiãún Duîng Âàûng Vuî Hoaût - Nguyãùn Sinh Huy - Haì Thë Âæïc. Giaïo duûc hoüc âaûi cæång. Huãú 2002. Giaïo trçnh triãút hoüc Mac-Lãnin (nhiãöu taïc giaí). NXB Chênh trë Quäúc gia Haì Näüi 2003 Lëch sæí triãút hoüc (nhiãöu taïc giaí) NXB Haì Näüi 2002

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDownload- Tiểu luận môn triết- Kết thúc học phần_ chương trình cao học.doc