Tiểu luận Môn Hóa Tin “Các tài nguyên Multimedia trong Hoá học”

LỜI NÓI ĐẦU Tiểu luận Hóa tin là kết quả của những ngày tìm hiểu, học tập các kiến thức và kỹ năng sử dụng Tin học vào chuyên nghành Hoá học. Trong quá trình làm tiểu luận này, chúng tôi đã thu nhận được những kiến thức rất quan trọng phục vụ tốt cho việc học tập và nghiên cứu của mình trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn Thầy PGS.TS. BÙI THỌ THANH đã tận tình hướng dẫn, đóng góp những ý kiến quý báu để giúp chúng tôi hoàn thành tiểu luận của mình. Đồng thời xin cảm ơn các bạn học viên lớp Cao học Hóa K16 đã đóng góp các ý kiến để tiểu luận của tôi được hoàn thiện hơn. Do thời gian có hạn, chúng tôi chỉ có thể trình bày một số điểm nổi bật trong mục tiêu chính của đề tài để các bạn tham khảo. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của Thầy và các bạn để chúng tôi ngày càng tiến bộ hơn. Trân trọng kính chào!

pdf24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2302 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Môn Hóa Tin “Các tài nguyên Multimedia trong Hoá học”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI Đ UẦ  Ti uể luận Hóa tin là k tế quả của những ngày tìm hi u, ể học tập các ki nế th c và k năng s d ng Tin h c vào chuyên nghành Hoá h c. Trong quá trình làmứ ỹ ử ụ ọ ọ ti u lu n này, chúng tôi đã thu nh n đ c nh ng ki n th c r t quan tr ng ph c vể ậ ậ ượ ữ ế ứ ấ ọ ụ ụ t t cho vi c h c t p và nghiên c u c a mình trong th i gian s p t i. Xố ệ ọ ậ ứ ủ ờ ắ ớ in chân thành c mả ơn Th yầ PGS.TS. BÙI TH THANH Ọ đã tận tình hướng dẫn, đóng góp nh ngữ ý ki n quý báuế để giúp chúng tôi hoàn thành ti u lu n c a mình.ể ậ ủ Đ ng th i xin c m n các b n h c viên l p Cao h c Hóa K16 đã đóng góp cácồ ờ ả ơ ạ ọ ớ ọ ý ki n đ ti u lu n c a tôi đ c hoàn thi n h n.ế ể ể ậ ủ ượ ệ ơ Do th i gian có h n, chúng tôi ch có th trình bày m t s đi m n i b t trongờ ạ ỉ ể ộ ố ể ổ ậ m c tiêu chính c a đ tài đ các b n tham kh o. R t mong đ c s đóng góp ýụ ủ ề ể ạ ả ấ ượ ự ki n c a Th y và các b n đ chúng tôi ngày càng ti n b h n.ế ủ ầ ạ ể ế ộ ơ Trân tr ng kính chào!ọ 1 PH N M Đ UẦ Ở Ầ I. LÝ DO CH N Đ TÀIỌ Ề Th gi i b c vào k nguyên m i nh ti n b nhanh chóng c a vi c ngế ớ ướ ỉ ớ ờ ế ộ ủ ệ ứ d ng công ngh thông tin (ụ ệ CNTT) vào t t c các lĩnh v c. Cho đ n nay ph i nói r ngấ ả ự ế ả ằ không ai nghi ng v vai trò to l n và nh ng tác d ng kì di u c a ờ ề ớ ữ ụ ệ ủ CNTT trong đ iờ s ng. Vi c ng d ng ố ệ ứ ụ CNTT cũng đem l i nhi u k t qu đáng k và nh ng chuy nạ ề ế ả ể ữ ể bi n l n trong h c t p, nghiên c u và gi ng d y. V i xu th phát tri n chung c aế ớ ọ ậ ứ ả ạ ớ ế ể ủ toàn xã h i, thông tin đóng m t vai trò quan tr ng trong s phát tri n m i m t nhộ ộ ọ ự ể ọ ặ ư kinh t , khoa h c và giáo d c. Hi n nay ngu n thông tin trên m ng Internet r t phongế ọ ụ ệ ồ ạ ấ phú, n u chúng ta bi t khai thác chúng thì đây chính là ngu n tài nguyên multimediaế ế ồ (multimedia đ c hi u là đa ph ng ti n, đa môi tr ng, đa truy n thông) kh ng lượ ể ươ ệ ườ ề ổ ồ trong m i lĩnh v c, cũng nh trong Hoá h c. Đ có đ c các thông tin (đ c truy nọ ự ư ọ ể ượ ượ ề d i các d ng: văn b n, đ ho , ho t nh, nh ch p, âm thanh và phim video) vàướ ạ ả ồ ạ ạ ả ả ụ ph n m m, chúng ta có th Download t các Website trên Internet. đó chúng ta sầ ề ể ừ Ở ẽ tìm đ c nh ng E-book ho c nh ng ph n m m Hoá h c hay nh ng đo n phim môượ ữ ặ ữ ầ ề ọ ữ ạ ph ng các hi n t ng Hoá h c, phim video các thí nghi m Hoá h c th c . V i mongỏ ệ ượ ọ ệ ọ ự ớ mu n là hi u bi t k h n v nh ng trang Web Hoá h c và s d ng hi u qu cácố ể ế ỹ ơ ề ữ ọ ử ụ ệ ả thông tin và ph n m n Hoá h c có đ c t m ng Internet, nh m ph c v t t choầ ề ọ ượ ừ ạ ằ ụ ụ ố vi c h c t p, nghiên c u và gi ng d y môn Hoá h c trung h c ph thông, chúng tôiệ ọ ậ ứ ả ạ ọ ọ ổ ch n ọ “Các tài nguyên Multimedia trong Hoá h c” ọ làm đ tài nghiên c u choề ứ Seminar môn Hoá Tin c a mình.ủ II. Đ I T NG NGHIÊN C U C A Đ TÀIỐ ƯỢ Ứ Ủ Ề Đ tài t p trung làm rõ nh ng v n đ sau:ề ậ ữ ấ ề - Gi i thi u m t s trang web v multimedia s d ng trong Hoá h c.ớ ệ ộ ố ề ử ụ ọ - Trình bày các thí d vi c s d ng các tài nguyên mulimedia trong Hoá h c.ụ ệ ử ụ ọ III. PH NG PHÁP NGHIÊN C U C A Đ TÀIƯƠ Ứ Ủ Ề Khi th c hi n đ tài này, chúng tôi đã tìm ki m các trang web v multimediaự ệ ề ế ề s d ng trong Hoá h c. Sau đó tìm hi u các trang web hay và minh ho vi c ngử ụ ọ ể ạ ệ ứ d ng các tài nguyên tìm đ c vào trong h c t p và gi ng d y Hoá h c. ụ ượ ọ ậ ả ạ ọ 2 PH N N I DUNGẦ Ộ CH NG 1ƯƠ M T S TRANG WEB V MULTIMEDIA S D NG TRONGỘ Ố Ề Ử Ụ HOÁ H CỌ CH ĐỦ Ề N I DUNGỘ Đ A CHỊ Ỉ 1. Text Hoá h cọ D ng văn b n (có kèmạ ả thêm hình nh, phimả minh ho )ạ 2. Animation hóa h cọ D ng flashạ essentialchemistry/flash/flash.mhtml D ng swf, gifạ sounds/sound.html D ng swfạ index.htm Greenbowe/sections/projectfolder/ simDownload/index4.html Có kèm theo phim index.ht ml 3 3. Phim và hình nhả hóa h cọ Chemistry comes alive JCESoft/CCA/ Trang web c a đ i h củ ạ ọ Michigan. File mov. Stock1lj/demos.htm Phim và hình nh ph nả ả ngứ versuche/english/versuche.html opiskelumodulit/kemia/labra/ Hình và phim minh h aọ cho sách hóa h c đ iọ ạ c ng c a A Pearsonươ ủ Company medialib/media_portfolio/ Các đo n phim v ph nạ ề ả ng (xem tr c tuy n )ứ ự ế welcome.htm l 4. Trang web c aủ đ i h cạ ọ Oxford Multimedia hóa h cọ index.html Phòng hóa h c oọ ả defa ult.html 5. Trang web v ề nguyên Hình b ng tu n hoàn vàả ầ tính ch t các nguyên tấ ố Hình nh v nguyên t ,ả ề ố tr ng thái và ng d ngạ ứ ụ (trang web c a Đ c)ủ ứ 4 t ố hoá h cọ Hình nh v tr ng thái v tả ề ạ ậ lí, tr ng thái t n t i trongạ ồ ạ thiên nhiên (không l uư đ c, c t sang paint r i l uượ ắ ồ ư thành hình) Hình v c u trúc phân tề ấ ử index.html Hình và phim minh hoạ PeriodicTable/index.html Hình nh nguyên tả ố GoBlack/ETechnik/elektro/ gru ndlagen/elemente/ periodensystem.htm Nhi u nh đ p về ả ẹ ề nguyên tố Nhi u hình nh đ p vàề ả ẹ phim (ti ng Đ c)ế ứ psframe.htm Tra c u h p ch t h nứ ợ ấ ỗ h p (ti ng Đ c)ợ ế ứ Lexikon Hình các lo i b ng tu nạ ả ầ hoàn khác nhau f ault.html 5 6. Hình nhả Khoáng s n Úcả ở minerals.html Khoáng s nả by_name.htm Khoáng ch tấ index.htm Hóa h c v ch t khíọ ề ấ Microscale_Gas_Chemistry.html 7. Trang web c a đ i h củ ạ ọ Elmhurst Sách hóa h c oọ ả (có hình nh)ả vchembook/ H ng d n th c hi nướ ẫ ự ệ các thí nghi m hóa h cệ ọ (có hình nh minh h a)ả ọ index.html 8. Ph n m mầ ề v công th cẽ ứ hóa h cọ ChemDraw ChemWindows 9. Ph nầ m mề th ng kêố Statgraphics Centurion on_RUZ.rar.html Ho c ặ d=6ZPX38KQ 6 10. Ph nầ m mề chuyên d ng Hoáụ Tính Toán HyperChem p erChem.v8.0.6-RECOiL.part1.rar erChem.v8.0.6-RECOiL.part2.rar erChem.v8.0.6-RECOiL.part3.rar 11. Trang web hình nh, hi n t ngả ệ ượ hoá h cọ chem3- 5/qual_cat/overview/ procedure.html 12. Trang web c a đ i h củ ạ ọ Creighton 13. Trang web c a chemistryủ learning cente (file avi va mov) demos.html 14. Demonstration c a khoa hóa _đ iủ ạ h c Wisconsin-Madisonọ demonstrations/Default.htm 15. Trang web v ph n ng axit,ề ả ứ baz có hình nhơ ả acids.htm#10 16. Trang web v các lo i pin đi nề ạ ệ hóa electro.htm l 17. Media hóa h cọ 18. Trang web có nhi u hình, ph nề ả ng minh h a cho sách Introductoryứ ọ Chemistry objects/476/488316/index.html 7 CH NG 2ƯƠ CÁC THÍ D MINH HO VI C S D NG CÁC TÀIỤ Ạ Ệ Ử Ụ NGUYÊN MULITMEDIA TRONG HOÁ H CỌ I. NG D NG TÀI NGUYÊN HOÁ H C TRONG H C T P VÀ NGHIÊNỨ Ụ Ọ Ọ Ậ C UỨ II.1. Các tài nguyên d ng văn b n, hình nh, mô ph ng, phim Videoạ ả ả ỏ II.1.1. Tài nguyên d ng văn b nạ ả Khi h c t p và nghiên c u v Hoá tính và Lý tính v các các lo i ch t, chúng tôi sọ ậ ứ ề ề ạ ấ ẽ nghiên c u c s lý thuy t c a các ch t này trong các quy n sách Hoá đ i c ng,ứ ơ ở ế ủ ấ ể ạ ươ 8 Hoá vô c , H u c …. Ngoài ra, chúng tôi còn truy c p vào các website đ tìm thêmơ ữ ơ ậ ể các tài li u liên quan đ minh ho , m r ng cho v n đ đang nghiên c u. ệ ể ạ ở ộ ấ ề ứ Thí d 1ụ : Khi h c bài Clo trong ch ng trình THPT.ọ ươ Bài: CLO Clo là ch t khí, màu vàng l c, mùi x c, n ng h n không khí 2,5 l nấ ụ ố ặ ơ ầ Khí clo tan v a ph i trong n c ( 20ừ ả ướ ở 0C, 1 lit n c hoà tan 2,5 lit clo). Dung d chướ ị clo trong n c có màu vàng nh t.ướ ạ Clo tan nhi u trong dung môi h u c , nh t là hexan và cacbon tetraclorua.ề ữ ơ ấ Khí clo r t ấ đ cộ , nó phá ho i niêm m c đ ng hô h p. C n ph i c n th n khi ti pạ ạ ườ ấ ầ ả ẩ ậ ế xúc v i khí clo.ớ Qu ng Cacnalit ặ (KCl.MgCl2.6H2O) Qu ng xinvinit ặ (NaCl.KCl) H mu iồ ố ( NaCl) Ngu n: hoahocphothong.comồ Chlorine was discovered in 1774 by the Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele (1742-1786). He produced this element by heating pyrolusite (MnO2) with hydrogen chloride, HCl, an acid first made by alchemists in the fifteenth century and named "muriatic acid" by the French chemist Antoine Lavoisier. Scheele thought that the yellow-green product gas was a compound of oxygen and, believing that the pyrolusite had removed phlogiston from "muriatic acid", Scheele named 9 this air dephlogisticated muriatic acid (also oxygenated muriatic acid, oxymuriatic acid). T : ừ Thí d 2: ụ Khi h c v ph n ng Diel - Alderọ ề ả ứ Diels-Alder Reaction (Nobel Prize in 1950) • The Diels-Alder reaction is a conjugate addition reaction of a conjugated diene to an alkene (the dienophile) to produce a cyclohexene. • The simplest example is the reaction of 1,3-butadiene with ethene to form cyclohexene: • The analogous reaction of 1,3-butadiene with ethyne to form 1,4- cyclohexadiene is also known: • Since the reaction forms a cyclic product, via a cyclic transition state, it can also be described as a "cycloaddition". • The reaction is a concerted process: • Due to the high degree of regio- and stereoselectivity (due to the concerted mechanism), the Diels-Alder reaction is a very powerful reaction and is widely used in synthetic organic chemistry. • The reaction usually thermodynamically favourable due to the conversion of 2 π-bonds into 2 new stronger σ-bonds. • The two reactions shown above require harsh reaction conditions, but the normal Diels-Alder reaction is favoured by electron withdrawing groups on the 10 electrophilic dienophile and by electron donating groups on the nucleophilic diene. • Some common examples of the components are shown below: Dienes Dienophile s Ngu n: vào Google – gõ “Diel Alder reaction” và tìm ki m.ồ ế II.1.2. Tài nguyên d ng hình nhạ ả Hình nh minh ho là m t tài nguyên quan tr ng đ i v i ng i h c t p vàả ạ ộ ọ ố ớ ườ ọ ậ nghiên c u v Hoá h c, giúp chúng ta bi t và nh lâu h n v màu s c, hìnhứ ề ọ ế ớ ơ ề ắ d ng, c u t o c a các ch t… Nh ng ki n th c đ c t ng quát hoá b ng sạ ấ ạ ủ ấ ữ ế ứ ượ ổ ằ ơ đ , bi u b ng s giúp ng i h c có đ c cách nhìn khái quát v n đ đangồ ể ả ẽ ườ ọ ượ ấ ề h c.ọ Thí d : Hình nh các m u ch t, s đ , bi u b ng… ụ ả ẫ ấ ơ ồ ể ả Pyrite: used in the manufacture of sulfuric acid and sulfur dioxide; pellets of pressed pyrite dust have been used to recover iron, gold, copper, cobalt, nickel, etc.; used to make inexpensive jewelry. ng d n làm t PVCỐ ẫ ừ S đơ ồ ch ng c tư ấ d uầ 11 Brom l ngỏ L u huỳnh cháyư Dung d ch Fe(SCN)ị 63- Pin đi n Hoá: Cu - Znệ Bán kính nguyên tử II.1.3. Các mô ph ng Hoá h cỏ ọ Mô ph ng Hoá h c minh ho ỏ ọ ạ thí nghi m khó x y ra trong t nhiên hay khó thu đ cệ ả ự ượ trong phòng thí nghi m, nh ng quá trình thu c h vi mô mà chúng ta không th th yệ ữ ộ ệ ể ấ đ c…Do đó, mô ph ng Hoá h c giúp ng i h c n m đ c b n ch t c a v n đ . ượ ỏ ọ ườ ọ ắ ượ ả ấ ủ ấ ề Thí d : ụ (Click vào hình đ xem mô ph ng)ể ỏ 12 Mô ph ng: tính axit HCl (đi n li hoàn toàn) m nh h n tính axit HF (đi n li không hoànỏ ệ ạ ơ ệ toàn) Mô ph ng s xen ph gi a obitan s c a H và obitan p c a Cl t o thành HClỏ ự ủ ữ ủ ủ ạ Mô ph ng thí nghi m: tìm ra electronỏ ệ II.1.4. Phim thí nghi m Hoá h cệ ọ 13 Giúp ng i h c n m rõ k năng, thao tác, hi n t ng thí nghi m… t đó cóườ ọ ắ ỹ ệ ượ ệ ừ cái nhìn đúng đ n, chính xác v tính ch t v t lý và hoá h c c a các ch t.ắ ề ấ ậ ọ ủ ấ Phim thí nghi m ph n ng gi a Al và Bromệ ả ứ ữ (Click vào hình để xem phim) Phim thí nghi m ph n ng gi a axetilen và AgNOệ ả ứ ữ 3 trong amoniac (Click vào hình để xem phim) II.2. Các ph n m m ng d ng h tr vi c h c t p và nghiên c uầ ề ứ ụ ỗ ợ ệ ọ ậ ứ II.2.1. Chemsketch ACD/ChemSketch – ph n m m h tr v công th c, ph ng trình và tính toán cânầ ề ỗ ợ ẽ ứ ươ b ng hóa h c , ACD/ChemSketch đ c dùng đ v ho c thi t k đ h a dùng trongằ ọ ượ ể ẽ ặ ế ế ồ ọ bộ môn Hóa h c. M t đ c đi m h t s c n i b t c a ph n m m này là nó đ c phátọ ộ ặ ể ế ứ ổ ậ ủ ầ ề ượ hành hoàn toàn mi n phí. Thêm vào đó module ACD/Labs m r ng có nhi u tính năngễ ở ộ ề ti n ích giúp các nhà hóa h c v nguyên t , ph n ng, bi u đ , các tính toán đ cệ ọ ẽ ử ả ứ ể ồ ặ tr ng c a hóa h c, thi t k các b n báo cáo và trình chi u chuyên nghi p.ư ủ ọ ế ế ả ế ệ ACD/ChemSketch bao g m 2 ch đ làm vi c chính sau: ồ ế ộ ệ 14 Structure: Các ki u v dành cho vi c thi t k câu trúc hóa h c và tính toán các đ cể ẽ ệ ế ế ọ ặ tr ng c a chúng.ư ủ Draw: Các ki u v văn b n và thi t l p đ h a. u đi m n i b t dùng đ bi u di nể ẽ ả ế ậ ồ ọ Ư ể ổ ậ ể ể ễ các công th c c u t o c a các h p ch t h u c .ứ ấ ạ ủ ợ ấ ữ ơ Ví dụ: Đ v công th c c u t o c a các h p ch t h u c nh Benzen, R u Etylic ể ẽ ứ ấ ạ ủ ợ ấ ữ ơ ư ượ Hình 9: Dùng phần mềm Chemsketch đ ể biểu di n công thễ ức cấu tạo của các h pợ ch tấ hữu cơ II.2.2. Ph n m m HyperChemầ ề : là ph n m m chuyên d ng trong b môn Hóaầ ề ụ ộ Tính Toán ( ng d ng tin h c trong Hóa h c) hi n nay. Mô ph ng c u trúc 3D c aỨ ụ ọ ọ ệ ỏ ấ ủ h p ch t, t i u hóa c u trúc, tính toán m i thông s liên quan đ n h p ch t nh :ợ ấ ố ư ấ ọ ố ế ợ ấ ư năng l ng b m t, ph IR, UV,..., các dao đ ng nhi t, đ dài và năng l ng liênượ ề ặ ổ ộ ệ ộ ượ k t...ế * Nh ng tính năng c b n:ữ ơ ả + HyperChem có th bi u di n các phân t khác nhau trong h , ta có th thay đ iể ể ễ ử ệ ể ổ hình th c bi u di n ki u que, ki u hình c u, ki u hình c u ch ng lên nhau, ki uứ ễ ễ ể ể ầ ể ầ ồ ể ch m, ki u ch m-g ch.ấ ể ấ ạ + Ta có th đ t màu n n cho trang làm vi c, đ t các màu khác nhau cho các liên k tể ặ ề ệ ặ ế trong phân t , màu s c nguyên t (ví d ng m đ nh màu c a Cacbon là màu l c, Oxyử ắ ố ụ ầ ị ủ ụ là đ , Flo là vàng, Fe là đ , Cu là xanh lá...)ỏ ỏ + Ta cũng có th l y hình nh c a HyperChem chuy n qua các ng d ng khác nhể ấ ả ủ ể ứ ụ ư Word, PhotoShop... b ng cách đ t ch đ copy hình nh.ằ ặ ế ộ ả + HyperChem giúp v và hi u ch nh nh ng phân t trong không gian 2 chi u(2D) và 3ẽ ệ ỉ ữ ử ề chi u(3D).ề 15 + Trong HyperChem có h t a đ c a ng i quan sát và t a đ c a phân t , cho nênệ ọ ộ ủ ườ ọ ộ ủ ử ta có th d ch chuy n, quay và bi u di n h phân t theo t l màn hình làm vi c.ể ị ể ể ễ ệ ử ỷ ệ ệ + Xem đ c thu c tính c u trúc phân t , đo đ dài liên k t, góc liên k t, bi u di nượ ộ ấ ử ộ ế ế ể ễ momen l ng c c...ưỡ ự + C s d li u r ng l n, ta có th t o và bi u di n chu i polypeptide, hay l a ch nơ ở ữ ệ ộ ớ ể ạ ể ễ ỗ ự ọ các amino acid, các acid nucleic, polyme. - Tính toán obital phân t , c c ti u hóa năngử ự ể l ng c a h , t i u hóa c u trúc...ượ ủ ệ ố ư ấ Thí dụ: Khi so sánh tính axit c a phenol và p – cyanophenol.ủ Dùng ch ng trình Hyperchem, các tham s tính toán là: ph ng pháp PM3, cách tínhươ ố ươ RHF, convergence limit: 0,0001, interation limit: 3200, t i u hoá b ng ph ng phápố ư ằ ươ Polak – Rbbiere, RMS gradient: 0,0001 kcal/(A.mol), xác đ nh đ c đi n tích trênị ượ ệ nguyên t oxi c a các ion phenolat và p – cyanophenolat l n l t là: –0,573 và –0,520.ử ủ ầ ượ Ta suy ra đ c tính baz c a ion phenolat m nh h n c a ion p – cyanophenolatượ ơ ủ ạ ơ ủ V y tính axit c a p – cyanophenol m nh h n tính axit c a phenol.ậ ủ ạ ơ ủ II.2.3. Ph n m m Statgraphics Centurionầ ề : là ph n m m x lý th ng kê, là côngầ ề ử ố c phân tích d li u r t t t. Có h n 150 cách tính th ng kê: th ng kê c b n, phânụ ữ ệ ấ ố ơ ố ố ơ ả tích h i quy, phân tích ph ng sai, d báo… ng d ng quan tr ng trong phân tích cácồ ươ ự ứ ụ ọ s li u trong nghiên c u nhi t đ ng Hoá h c.ố ệ ứ ệ ộ ọ 16 Thí dụ: Tr ng l ng riêng d (g/ml) c a thu ngân các nhi t đ t (ọ ượ ủ ỷ ở ệ ộ 0C) khác nhau đ c ghi trong b ng sau đây: ượ ả t (0C) -10 0 10 20 30 40 50 d (g/ml) 13.6202 13.5955 13.5708 13.5462 13.5217 13.4973 13.4729 Dùng ph ng pháp phân tích th ng kê đ xác đ nh s t ng quan (n u có) gi a d vàươ ố ể ị ự ươ ế ữ t. Sau khi dùng ph ng pháp phân tích h i quy đ n, ta có k t qu phân tích nh sau:ươ ồ ơ ế ả ư + S bi n thiên c a d theo t là s bi n thiên tuy n tính, ph ng trình h i qui là:ự ế ủ ự ế ế ươ ồ d = 13,5955 - 0,002455 × t + P = 0,0029 < 0,05: Có m t m i quan h th ng kê tuy t v i gi a d và t v i đ tinộ ố ệ ố ệ ờ ữ ớ ộ c y là 95%.ậ + R2 = 99,9993%: nhi t đ t nh h ng lên tr ng l ng riêng d đ n 99,9993% ≈ệ ộ ả ưở ọ ượ ế 100%. II. NG D NG TÀI NGUYÊN HOÁ H C VÀO GI NG D Y PH THÔNGỨ Ụ Ọ Ả Ạ Ổ II.1. Các ph n m m ng d ng h tr thi t k bài gi ngầ ề ứ ụ ỗ ợ ế ế ả II.1.1. Ph n m m PowerPointầ ề PowerPoint là m t ph n m m trình di n, có th s d ng ti n l i trong d y h c, uộ ầ ề ễ ể ử ụ ệ ợ ạ ọ ư đi m c a ph n m m này là:ể ủ ầ ề - Hi u ng hình nh, màu s c, âm thanh phong phú, có tác d ng làm gi h c sinhệ ứ ả ắ ụ ờ ọ đ ng, h p d n h c sinhộ ấ ẫ ọ - Có th chèn nh, s đ , l c đ , b ng s li u th ng kê, hay video, clip trên m tể ả ơ ồ ượ ồ ả ố ệ ố ộ phông nên có màu s c hài hoà, giúp GV trong gi i thích, m r ng ki n th c.ắ ả ở ộ ế ứ 17 - Cho phép k t n i t ng n i dung d y h c đ t o thành m t ch ng trình logic, mế ố ừ ộ ạ ọ ể ạ ộ ươ ở r ng, liên k t ki n th c.ộ ế ế ứ - Cho phép k t n i v i m t trang web, m t file b t kỳ trong t p d li u đ tìm ki mế ố ớ ộ ộ ấ ệ ữ ệ ể ế thông tin. Đ ng th i, t o c s đ xây d ng các nhi m v h ng d n HS t h c.ồ ờ ạ ơ ở ể ự ệ ụ ướ ẫ ự ọ - Cho phép k t n i các ph n m m d y h c khác có h u ích nhi u trong d y h c Hoáế ố ầ ề ạ ọ ữ ề ạ ọ h c.ọ Ví d :ụ Gi ng gi i các đi u ki n nhi t đ đ x y ra ph n ng trong quá trình luy nả ả ề ệ ệ ộ ể ả ả ứ ệ qu ng thành gang (l p 12 nâng cao, bài 42), GV thi t k và trình chi u t ng giaiặ ớ ế ế ế ừ đo n, m i giai đo n đ t câu h i t ng ng.ạ ỗ ạ ặ ỏ ươ ứ Hình1: Giai đo n 1 Hình 2:Giai đo n 2ạ ạ Hình 3:Giai đo n 3ạ Hình 4:Giai đo n 4ạ Hình 5:Giai đo n 5ạ Hình 6:Giai đo n 6ạ II.1.2. Ph nầ mềm “CROCODILE-Chemistry” 18 Ph n m m Crocodile Chemistry mô ph ng thí nghi m ch y u cho các ph n ng vôầ ề ỏ ệ ủ ế ả ứ c , có s n h n m t trăm thí nghi m đã đ c thi t k đ tham kh o v m i ch đơ ẵ ơ ộ ệ ượ ế ế ể ả ề ườ ủ ề chung c a Hoá h c ph thông và m t ch đ m r ng. Các b c thi t k d dàngủ ọ ổ ộ ủ ề ở ộ ướ ế ế ễ cho b n trong vi c tham kh o đ t thi t k các thí nghi m mô ph ng trong ch ngạ ệ ả ể ự ế ế ệ ỏ ươ trình hoá ph thông.ổ Ví d :ụ Mô ph ng mô hình tính d n đi n c a các kim lo i, s n xu t nhôm b ng cáchổ ẫ ệ ủ ạ ả ấ ằ đi n phân nóng ch y Alệ ả 2O3, S n xu t Clo b ng đi n phân dung d ch NaCl…Nh ngả ấ ằ ệ ị ữ thí nghi m này rât khó th c hi n trong phòng thí nghi m hoá h c.ệ ự ệ ệ ọ Hình 7: II.1.3.Phần mềm “VIOLET” Violet là ph n m m công c giúp cho GV có th t xây d ng đ c các bài gi ng trênầ ề ụ ể ự ự ượ ả máy tính m t cách nhanh chóng và hi u qu . So v i các công c khác, Violet chúộ ệ ả ớ ụ tr ng h n trong vi c t o ra các bài gi ng có âm thanh, hình nh, chuy n đ ng vàọ ơ ệ ạ ả ả ể ộ t ng tác... r t phù h p v i HS t ti u h c đ n THPT.ươ ấ ợ ớ ừ ể ọ ế T ng t ph n m m Powerpoint, Violet có đ y đ các ch c năng dùng đ t o cácươ ự ầ ề ầ ủ ứ ể ạ trang n i dung bài gi ng nh : cho phép nh p các d li u văn b n, công th c, các fileộ ả ư ậ ữ ệ ả ứ d li u multimedia (hình nh, âm thanh, phim, ho t hình Flash...), sau đó l p ghép cácữ ệ ả ạ ắ d li u, s p x p th t , căn ch nh hình nh, t o các hi u ng chuy n đ ng và bi nữ ệ ắ ế ứ ự ỉ ả ạ ệ ứ ể ộ ế đ i, th c hi n các t ng tác v i ng i dùng... Riêng đ i v i vi c x lý nh ng dổ ự ệ ươ ớ ườ ố ớ ệ ử ữ ữ li u multimedia, Violet t ra m nh h n so v i Powerpoint, ví d nh cho phép thệ ỏ ạ ơ ớ ụ ư ể hi n và đi u khi n các file Flash ho c cho phép thao tác quá trình ch y c a các đo nệ ề ể ặ ạ ủ ạ phim v.v... 19 I.1.4. Ph nầ n mềm Chemoffice Chemoffice bao g m các công c v nh ChemDraw, Chem3D, ChemFinder vàồ ụ ẽ ư ChemACX dành cho nhà hóa h c; BioOffice, BioAssay, BioViz, và BioDraw cho nhàọ sinh h c, và Inventory, E-Notebook, The Merck Index cho nhà khoa h c.ChemOfficeọ ọ và BioOffice có the ch y trên đi u hành Microsoft Windows. ChemOffice ch dành choạ ề ỉ h đi u hành Windows. ệ ề Ví dụ: V c u trúc không gian c a phân t ,thi t k các đo n Flash bi u di n liênẽ ấ ủ ử ế ế ạ ễ ễ k tế II.2 Các tài nguyên d ng văn b n và hình nh đ c dùng minh h a choạ ả ả ượ ọ bài gi ngả Các tài nguyên v hóa h c d ng văn b n và hình nh r t đa d ng và phongề ọ ạ ả ả ấ ạ phú.Mu n s d ng và khai thác hi u qu nh t c n có s l a ch n h p lý. Đ i v iố ử ụ ệ ả ấ ầ ự ự ọ ợ ố ớ giáo viên ph thông ngoài sách giáo khoa và các sách tham kh o thì vi c bi t khai thácổ ả ệ ế s d ng các tài nguyên trên các trang wed là s h tr t t nh t cho vi c c p nh tử ụ ự ỗ ợ ố ấ ệ ậ ậ ki n th c đ đ a vào bài gi ngế ứ ể ư ả II.2.1. D ng văn b n ạ ả II.2.1.1. Bách khoa toàn th m :ư ở Là trang web có th tham kh o r t nhi u các v n đ trong cu c s ng bao g mể ả ấ ề ấ ề ộ ố ồ c lĩnh v c hóa h c, có th đ t các câu h i,dò tìm các câu tr l i c n thi t.ả ự ọ ể ặ ỏ ả ờ ầ ế Wikipedia không ch là m t b bách khoa toàn th mà còn là m t c ng đ ng wiki, n iỉ ộ ộ ư ộ ộ ồ ơ mà b t c ai cũng có th s a đ i thông tin t m t bài vi t cũ ho c b t đ u m t bàiấ ứ ể ử ổ ừ ộ ế ặ ắ ầ ộ vi t m i. Do v y ngu n thông tin đ c c p nh t liên t c. Đây là u đi m đ ng th iế ớ ậ ồ ượ ậ ậ ụ ư ể ồ ờ cũng là y u đi m c a ế ể ủ wikipedia b i đ chính xác c a nó không đ c đ m b o hoànở ộ ủ ượ ả ả 20 toàn. Tuy nhiên hi u qu c a nó đã đ c kh ng đ nh b i s t n t i c a nó trong th iệ ả ủ ượ ẳ ị ở ự ồ ạ ủ ờ gian dài và qua vi c t n t i nhi u d ng ngôn ng khác nhau.ệ ồ ạ ề ạ ữ Ví d :ụ C n tìm hi u kh i l ng riêng đ c đ nh nghĩa nh th nào ầ ể ố ượ ượ ị ư ế II.2.1.2.Th vi n tr c tuy n violet (ư ệ ự ế Là trang web m c đích ph c v cho công tác gi ng d y.ụ ụ ụ ả ạ Chúng ta có th đăngể nh p làm thành viên đ cùng chia s các bài gi ng đi n t , giáo án đi n t ,ậ ể ẻ ả ệ ử ệ ử t li uư ệ giáo d c và có th nh t v n m t s v n đ trong công vi c d y h c.ụ ể ờ ư ấ ộ ố ấ ề ệ ạ ọ Trang này có đ y đ các môn h c b c ph thôngầ ủ ọ ở ậ ổ Ví d :ụ C n t i bài gi ng môn hóa h c,ầ ả ả ọ ch c n đăng nh p và ch n môn hóa h cỉ ầ ậ ọ ọ ->l p-> tên bàiớ II.2.1.3 Đây là m t trang web n c ngoài, h u ích cho vi c tra c u các ki n th c t ngộ ướ ữ ệ ứ ế ứ ổ quát nh t v h u c : cách hình thành 1 lo i liên k t xác đ nh,c ch c a ph n ng,ấ ề ữ ơ ạ ế ị ơ ế ủ ả ứ đ nh h ng cho t ng h p h u c … Ngoài ra trang web còn có nhi u các thông tinị ướ ổ ợ ữ ơ ề 21 h u ích khác : v công c Hóa H c, v sách tham kh o....Ch c ch n chúng ta s tìmữ ề ụ ọ ề ả ắ ắ ẽ đ c nhi u đi u b ích t i đây.ượ ề ề ổ ạ Ví d : Tìm hi u v c ch c a ph n ng ụ ể ề ơ ế ủ ả ứ Wurtz II.2.2. D ng hình nh và phimạ ả Các tài nguyên d ng hình và phim nh ngày càng đ c s d ng nhi u cho ho tạ ả ượ ử ụ ề ạ đ ng d y h c nh s h tr c a CNTT.Nó giúp bài gi ng sinh đ ng và có tínhộ ạ ọ ờ ự ỗ ợ ủ ả ộ thuy t ph c cao h n. Ng i d y có th l a ch n và đ a vào thông qua các ch ngế ụ ơ ườ ạ ể ự ọ ư ươ trình powerpoint, violet II.2.2.1. D ng hình nhạ ả Có nhi u trang web v hình nh nh hình nh các ch t hóa h c, các khoángề ề ả ư ả ấ ọ v t, các s n ph m t ng h p t hóa h c ho c chân dung các nhà hóa h c hay các sậ ả ẩ ổ ợ ừ ọ ặ ọ ơ đ , bi u b ng. N u khéo léo ch n l a đ minh h a cho bài gi ng thì hi u qu sồ ể ả ế ọ ự ể ọ ả ệ ả ẽ tăng lên đáng k .ể Ví d : Có th s d ng hình nh các nguyên t và hình nh ph n ng hóa h c ho cụ ể ử ụ ả ố ả ả ứ ọ ặ các s đ minh h a cách đi u chơ ồ ọ ề ế nöôùc NaCl 22 S đ miêu t tính tan c a mu iơ ồ ả ủ ố S đ đi u ch clo trong phòng thíơ ồ ề ế nghi mệ Van’t Hoff Dalton Ng.Thaïc Caùt Rutherford M endeleev Butlerov Scheele Hoffm an Hình nh các nhà hóa h cả ọ II.2.2.2 D ng phim nh ạ ả Các ph n ng hóa h c có khi đ c th c hi n và quay lai thành m t đo nả ứ ọ ượ ự ệ ộ ạ phim, có khi đ c thi t k o b ng các ph n m m chuyên d ng,các đo n flash, cácượ ế ế ả ằ ầ ề ụ ạ hình nh mô ph ng. M c đích s kh c sâu ki n th c cho h c sinh v m t tr c quanả ổ ụ ẽ ắ ế ứ ọ ề ặ ự và làm ti t h c h p d n h nế ọ ấ ẫ ơ Ví dụ: Các đo n flash miêu t các quá trình t ng h pạ ả ổ ợ Tháp t ng h p NHổ ợ 3 23 PH N K T LU NẦ Ế Ậ Các tài nguyên multimedia trong Hoá h c r t phong phú, đa d ng và có nhi uọ ấ ạ ề tài nguyên r t có giá tr .Trong kh năng và gi i h n v th i gian, đ tài này ch gi iấ ị ả ớ ạ ề ờ ề ỉ ớ thi u m t s trang web và minh ho vi c s d ng m t s tài nguyên vào vi c h cệ ộ ố ạ ệ ử ụ ộ ố ệ ọ t p và gi ng d y. Tuy nhiên đ s d ng và khai thác có hi u qu ngu n tài nguyên,ậ ả ạ ể ử ụ ệ ả ồ chúng ta c n ph i có nhi u th i gian đ tìm hi u thêm v các trang web và nghiên kầ ả ề ờ ể ể ề ỹ c u các ph n m m chuyên d ng ng d ng trong Hoá h c. Đ c bi t là ph i tháo bứ ầ ề ụ ứ ụ ọ ặ ệ ả ỏ rào c n ngo i ng .ả ạ ữ Cùng v i s phát tri n c a công ngh thông tin, các tài nguyên multimediaớ ự ể ủ ệ trong hóa h c không ng ng m r ng và hoàn thi n. Trong th i gian t i, c n ph i tìmọ ừ ở ộ ệ ờ ớ ầ ả hi u thêm v các ph n m m Hoá h c khác, ph ng pháp tìm ki m thông tin hi uể ề ầ ề ọ ươ ế ệ qu , các ph ng pháp d y h c hi n đ i…đ ph c v cho vi c h c t p và nghiênả ươ ạ ọ ệ ạ ể ụ ụ ệ ọ ậ c u c a mình, nâng cao hi u bi t v Tin h c và ng d ng hi u qu Tin h c trongứ ủ ể ế ề ọ ứ ụ ệ ả ọ Hoá h c.ọ 24

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận môn Hóa Tin Các tài nguyên Multimedia trong Hoá học.pdf
Luận văn liên quan