Tiểu luận Môn tư tưởng HCM

Toàn thế giới đã bước vào thời kì quá độ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã khẳng định rằng CNTB là chế độ xã hội đã lỗi thời về mặt lịch sử, sớm hay muộn cũng phải thay bằng hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người nên chủ nghĩa xã hội khoa học, tự do, dân chủ và nhân đạo mà loài người vươn tới luôn đại diện cho những giá trị tiwwns bộ của nhân loại, đại diện cho lợi ích của người lao động, là hình thái kinh tế xã hội cao hơn chủ nghĩa tư bản.

pdf20 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/10/2013 | Lượt xem: 2026 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Môn tư tưởng HCM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quy n l i thì h l i đi vào con đ ng th a hi p.ượ ộ ố ề ợ ọ ạ ườ ỏ ệ - Năm 1925-1926 đã di n ra ễ Phong trào yêu n c dân ch công khaiướ ủ c a ti uủ ể t s n thành th và t s n l p d i. H l p ra nhi u t ch c chính tr nh :ư ả ị ư ả ớ ướ ọ ậ ề ổ ứ ị ư Vi t Nam Nghĩa đoàn, Ph c Vi t (1925), H ng Nam, Thanh niên cao v ngệ ụ ệ ư ọ (1926); thành l p nhi u nhà xu t b n nh ậ ề ấ ả ư Nam Đ ng th xãồ ư (Hà N i), ộ C ngườ h c th xãọ ư (Sài Gòn), Quan h i tùng thả ư (Hu ); ra nhi u báo chí ti n b nhế ề ế ộ ư Chuông r n (La Cloche fêlée), Ng i nhà quê (Le Nhaque), An Nam tr (Laạ ườ ẻ jeune Annam)... Có nhi u phong trào đ u tranh chính tr gây ti ng vang khá l nề ấ ị ế ớ nh đ u tranh đòi th Phan B i Châu (1925), l truy đi u và đ tang Phanư ấ ả ộ ễ ệ ể Châu Trinh, đ u tranh đòi th nhà yêu n c Nguy n An Ninh (1926). Cùngấ ả ướ ễ v i phong trào đ u tranh chính tr , ti u t s n Vi t Nam còn ti n hành m tớ ấ ị ể ư ả ệ ế ộ cu c v n đ ng văn hóa ti n b , tuyên truy n r ng rãi nh ng t t ng t doộ ậ ộ ế ộ ề ộ ữ ư ưở ự dân ch . Tuy nhiên, càng v sau, cùng s thay đ i c a đi u ki n l ch s ,ủ ề ự ổ ủ ề ệ ị ử phong trào trên đây ngày càng b phân hoá m nh. Có b ph n đi sâu h n n aị ạ ộ ậ ơ ữ vào khuynh h ng chính tr t s n (nh Namướ ị ư ả ư Đ ng th xã), có b ph nồ ư ộ ậ chuy n d n sang qu đ o cách m ng vô s n (tiêu bi u là Ph c Vi t, H ngể ầ ỹ ạ ạ ả ể ụ ệ ư Nam). - Năm 1927-1930 Phong trào cách m ng qu c gia t s nạ ố ư ả g n li n v i s raắ ề ớ ự đ i và ho t đ ng c a Vi t Nam Qu c dân Đ ng (25-12-1927). C i ngu nờ ạ ộ ủ ệ ố ả ộ ồ Đ ng này là Nam Đ ng th xã, lãnh t là Nguy n Thái H c, Ph m Tu n Tài,ả ồ ư ụ ễ ọ ạ ấ Nguy n Kh c Nhu và Phó Đ c Chính. Đây là t ch c chính tr tiêu bi u nh tễ ắ ứ ổ ứ ị ể ấ c a khuynh h ng tủ ướ ư s n Vi t Nam, t p h p các thành ph n tả ở ệ ậ ợ ầ ư s n, ti uả ể tư s n, đ a ch và cả ị ủ ả hạ sĩ quan Vi t Namệ trong quân đ i Pháp.ộ V t t ng, Vi t Nam qu c dân Đ ng mô ph ng theo ch nghĩa Tam Dânề ư ưở ệ ố ả ỏ ủ c a Tôn Trung S n. V chính tr , Vi t Nam qu c dân Đ ng ch tr ng đánhủ ơ ề ị ệ ố ả ủ ươ đu i đ qu c, xóa b ch đ vua quan, thành l p dân quy n, nh ng ch a baoổ ế ố ỏ ế ộ ậ ề ư ư gi có m t đ ng l i chính tr c th , rõ ràng. V t ch c, Vi t Nam qu cờ ộ ườ ố ị ụ ể ề ổ ứ ệ ố Khoa Kê Toań ́ 5 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ dân Đ ng ch tr ng xây d ng các c p t Trung ng đ n c s , nh ngả ủ ươ ự ấ ừ ươ ế ơ ở ư cũng ch a bao gi có m t h th ng t ch c th ng nh t.ư ờ ộ ệ ố ổ ứ ố ấ Ngày 9-2-1929, m tộ s đ ng viên c a Vi t Nam Qu c dân Đ ng ám sát tên trùm m phu Badanhố ả ủ ệ ố ả ộ (Bazin) t i Hà N i. Th c dân Pháp điên cu ng kh ng b phong trào yêu n c.ạ ộ ự ồ ủ ố ướ Vi t Nam Qu c dân Đ ng b t n th t n ng n nh t. Trong tình th h t s c bệ ố ả ị ổ ấ ặ ề ấ ế ế ứ ị đ ng, các lãnh t c a Đ ng quy t đ nh d c toàn b l c l ng vào m t tr nộ ụ ủ ả ế ị ố ộ ự ượ ộ ậ chi n đ u cu i cùng v i t t ng “không thành công cũng thành nhân”.ế ấ ố ớ ư ưở Ngày 9-2-1930, cu c kh i nghĩa Yên Bái bùng n , trung tâm là th xã Yên Bái v iộ ở ổ ị ớ cu c ti n công tr i lính Pháp c a quân kh i nghĩa. m t s đ a ph ng nhộ ế ạ ủ ở ở ộ ố ị ươ ư Thái Bình, H i D ng... cũng có nh ng ho t đ ng ph i h p.ả ươ ữ ạ ộ ố ợ Kh i nghĩa Yên Bái n ra khi ch a có th i c , vì th nó nhanh chóng b th cở ổ ư ờ ơ ế ị ự dân Pháp dìm trong bi n máu. Các lãnh t c a Vi t Nam qu c dân Đ ng cùngể ụ ủ ệ ố ả hàng ngàn chi n sĩ yêu n c b b t và b k t án t hình. Tr c khi b c lênế ướ ị ắ ị ế ử ướ ướ đo n đ u đài h hô vang kh u hi u "Vi t Nam v n tu ". Vai trò c a Vi tạ ầ ọ ẩ ệ ệ ạ ế ủ ệ Nam Qu c dân Đ ng trong phong trào dân t c Vi t Nam ch m d t cùng v iố ả ộ ở ệ ấ ứ ớ s th t b i c a kh i nghĩa Yên Bái.ự ấ ạ ủ ở Nhìn chung, các phong trào yêu n c theo khuynh h ng dân ch t s n ướ ướ ủ ư ả ở Vi t Nam đã di n ra liên t c, sôi n i, lôi cu n đông đ o qu n chúng tham giaệ ễ ụ ổ ố ả ầ v i nh ng hình th c đ u tranh phong phú, th hi n ý th c dân t c, tinh th nớ ữ ứ ấ ể ệ ứ ộ ầ ch ng đ qu c c a giai c p t s n Vi t Nam, nh ng cu i cùng đ u th t b iố ế ố ủ ấ ư ả ệ ư ố ề ấ ạ vì giai c p t s n Vi t Nam r t nh y u c v kinh t và chính tr nên khôngấ ư ả ệ ấ ỏ ế ả ề ế ị đ s c gi ng cao ng n c lãnh đ o s nghi p gi i phóng dân t c.ủ ứ ươ ọ ờ ạ ự ệ ả ộ M c dùặ th t b i nh ng các phong trào yêu n c theo khuynh h ng dân ch t s n đãấ ạ ư ướ ướ ủ ư ả góp ph n c vũ m nh m tinh th n yêu n c c a nhân dân ta, b i đ p thêmầ ổ ạ ẽ ầ ướ ủ ồ ắ cho ch nghĩa yêu n c Vi t Nam, đ c bi t góp ph n thúc đ y nh ng nhà yêuủ ướ ệ ặ ệ ầ ẩ ữ n c, nh t là l p thanh niên trí th c có khuynh h ng dân ch t s n ch nướ ấ ớ ứ ướ ủ ư ả ọ l a m t con đ ng m i, m t gi i pháp c u n c, gi i phóng dân t c theo xuự ộ ườ ớ ộ ả ứ ướ ả ộ th c a th i đ i và nhu c u m i c a nhân dân Vi t Nam. ế ủ ờ ạ ầ ớ ủ ệ Chinh vi thê, măc dú ̀ ́ ̣ ̀ rât khâm phuc tinh thân c u n c cua ông cha, nh ng Hô Chi Minh không tań ̣ ̀ ứ ướ ̉ ư ̀ ́ ́ thanh con đ ng cua ho, ma quyêt tâm ra đi tim con đ ng m i. ̀ ườ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ườ ớ 1.2.2 CMTS là không tri t đ :ệ ể Trong kho ng 10 năm v t qua các đ i d ng, đ n v i nhân lo i c nả ượ ạ ươ ế ớ ạ ầ lao đang tranh đ u nhi u châu l c, qu c gia trên th gi i. Ng i đã k t h pấ ở ề ụ ố ế ớ ườ ế ợ nghiên c u lý lu n và th c ti n 3 cu c CM đi n hình: CM M 1776, CM tứ ậ ự ễ ộ ể ỹ ư s n Pháp 1789 và CM tháng 10 Nga, Ng i đ c Tuyên ngôn đ c l p c a n cả ườ ọ ộ ậ ủ ướ M , Tuyên ngôn dân quy n và nhân quy n c a cách m ng Pháp. Ng i nh nỹ ề ề ủ ạ ườ ậ th y: CM Pháp cũng nh CM M đ u là CM t s n, CM không đ n n i, ti ngấ ư ỹ ề ư ả ế ơ ế là C ng hòa dân ch , kỳ th c trong thì nó t c l c công nông, ngoài thì nó ápộ ủ ự ướ ụ b c thu c đ a, công nhân n i d y kh p n i. Chúng ta đã hi sinh làm CM thìứ ộ ị ỗ ậ ắ ơ làm đ n n i, làm sao khi CM r i thì quy n giao l i cho dân chúng s nhi u,ế ơ ồ ề ạ ố ề Khoa Kê Toań ́ 6 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ th thì dân chúng kh i ph i hi sinh nhi u l n, dân chúng m i h nh phúc. B iế ỏ ả ề ầ ớ ạ ở l đó, Ng i không đi theo con đ ng cách m ng t s n.ẽ ườ ườ ạ ư ả 1.2.3 Con đ ng giai phong dân tôcườ ̉ ́ ̣ : H Chí Minh th y đ c CM tháng M i Nga không ch là m t cu cồ ấ ượ ườ ỉ ộ ộ CMVS, mà con là m t cu c CM gi i phóng dân t c. Nó nêu t m g ng sáng̀ ộ ộ ả ộ ấ ươ v s gi i phóng các dân t c thu c đ a và “m ra tr c m t h th i đ i cáchề ự ả ộ ộ ị ở ướ ắ ọ ờ ạ m ng ch ng đ qu c, th i đ i gi i phóng dân t c”.ạ ố ế ố ờ ạ ả ộ * nh h ng to l n và sâu s c c a CM Tháng M i Nga đ n phong trào CMẢ ưở ớ ắ ủ ườ ế Vi t Nam: ệ CM Tháng M i Nga thành công đã m ra m t k nguyên m i cho l chườ ở ộ ỷ ớ ị s nhân lo i-Th i kỳ quá đ t CNTB lên CNXH trên ph m vi toàn th gi i.ử ạ ờ ộ ừ ạ ế ớ Thành công c a CM Tháng M i Nga đã nh h ng to l n và sâu s c đ nủ ườ ả ưở ớ ắ ế phong trào CM trên th gi i nói chung và CM Vi t Nam, nói riêng. Nh ng nhế ớ ệ ữ ả h ng to l n và sâu s c đó đã đ c Ch t ch H Chí Minh nh n th c r t đ yưở ớ ắ ượ ủ ị ồ ậ ứ ấ ầ đ và h ng phong trào gi i phóng dân t c Vi t Nam đi theo. Nh n xét c aủ ướ ả ộ ệ ậ ủ Ch t ch H Chí Minh đ c th hi n t p trung trong tác ph m “Đ ng cáchủ ị ồ ượ ể ệ ậ ẩ ườ m nh” và tác ph m “CM Tháng M i vĩ đ i m ra con đ ng gi i phóng choệ ẩ ườ ạ ở ườ ả dân t c”. Tr c h t, Ch t ch H Chí Minh ch ra tính tri t đ c a CM Thángộ ướ ế ủ ị ồ ỉ ệ ể ủ M i Nga: “Trong th gi i bây gi ch có CM Tháng M i Nga là đã thànhườ ế ớ ờ ỉ ườ công và thành công đ n n i”. Tính tri t đ c a CM Tháng m i Nga đã đ cế ơ ệ ể ủ ườ ượ Ch t ch H Chí Minh nh n th c m t cách r t sâu s c. Đó là, chính quy nủ ị ồ ậ ứ ộ ấ ắ ề thu c v tay đ i đa s qu n chúng nhân dân lao đ ng. N u chính quy n cònộ ề ạ ố ầ ộ ế ề n m trong tay “m t b n ít ng i”-b n t b n, thì CM không tri t đ , “ch aằ ộ ọ ườ ọ ư ả ệ ể ư đ n n i”. Bên c nh đó, theo Ch t ch H Chí Minh tính tri t đ c a m t cu cế ơ ạ ủ ị ồ ệ ể ủ ộ ộ CM còn th hi n ch : gi i phóng nhân dân lao đ ng kh i ách áp b c, bócể ệ ở ỗ ả ộ ỏ ứ l t m t cách tri t đ và đem l i h nh phúc, t do và bình đ ng th c s choộ ộ ệ ể ạ ạ ự ẳ ự ự h . Đi u này, sau này, đ c Ng i th hi n d i d ng khát v ng l n lao:ọ ề ượ ườ ể ệ ướ ạ ọ ớ “Tôi ch có m t ham mu n, ham mu n đ n t t b c là làm sao n c nhà đ cỉ ộ ố ố ế ộ ự ướ ượ hoàn toàn đ c l p, dân ta đ c hoàn toàn t do, đ ng bào ta ai cũng có c m ăn,ộ ậ ượ ự ồ ơ áo m c, ai cũng đ c h c hành” (5). Nh n xét này c a c a Ch t ch H Chíặ ượ ọ ậ ủ ủ ủ ị ồ Minh đã lóe sáng khát v ng v xã h i t ng lai-xã h i XHCN.ọ ề ộ ươ ộ T nh n th c v tính tri t đ c a CM Tháng M i Nga, Ch t ch H Chíừ ậ ứ ề ệ ể ủ ườ ủ ị ồ Minh đã kh ng đ nh: “CM Vi t Nam mu n thành công ph i đi theo con đ ngẳ ị ệ ố ả ườ CM Tháng M i Nga. Đây là m t trong nh ng bài h c thành công c a CMườ ộ ữ ọ ủ tháng M i Nga. “Tinh th n CM tri t đ ”, theo Bác, m t là ti n công k thùườ ầ ệ ể ộ ế ẻ m t cách tri t đ , hai là, thái đ tinh th n dũng c m, kiên quy t đ u tranh,ộ ệ ể ộ ầ ả ế ấ không ng i gian kh hy sinh-Ng i ch rõ: “luôn gi ng cao ng n c c a chạ ổ ườ ỉ ươ ọ ờ ủ ủ nghĩa anh hùng CM, không s gian kh , hy sinh, kiên quy t đ u tranh đ nợ ổ ế ấ ế cùng vì đ c l p dân t c vì CNXH”. V n d ng bài h c này vào Vi t Nam,ộ ậ ộ ậ ụ ọ ệ Ng i ch rõ: “Dù ph i đ t cháy c dãy Tr ng S n cũng quy t giành choườ ỉ ả ố ả ườ ơ ế đ c đ c l p”-CM Tháng Tám; “Chúng ta thà hy sinh t t c ch nh t đ nhượ ộ ậ ấ ả ứ ấ ị Khoa Kê Toań ́ 7 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ không ch u m t n c, không ch u làm nô l ”-L i kêu g i toàn qu c khángị ấ ướ ị ệ ờ ọ ố chi n; “chúng ta quy t không s …Không có gì quý h n đ c l p t do”-khángế ế ợ ơ ộ ậ ự chi n ch ng M c u n c.ế ố ỹ ứ ướ “K t h p ch t ch lòng yêu n c v i tinh th n qu c t vô s n”. Bàiế ợ ặ ẽ ướ ớ ầ ố ế ả h c này đ c ch t ch H Chí Minh v n d ng m t cách khá nhu n nhuy nọ ượ ủ ị ồ ậ ụ ộ ầ ễ vào cách m ng Vi t Nam. Trong quá trình ti n hành CM gi i phóng dân t cạ ệ ế ả ộ cũng nh trong CM XHCN, m t m t chúng ta tranh th s giúp đ c a qu cư ộ ặ ủ ự ỡ ủ ố t , m t khác chúng ta cũng th c hi n t t nghĩa v qu c t v i các n c anhế ặ ự ệ ố ụ ố ế ớ ướ em (Lào, Campuchia, Trung Qu c…) và th gi i. V bài h c này, Ng i chố ế ớ ề ọ ườ ỉ rõ: “…trong th i đ i ngày nay, CM gi i phóng dân t c là m t b ph n khăngờ ạ ả ộ ộ ộ ậ khít c a c a cách m ng vô s n, trong ph m vi toàn th gi i, CM gi i phóngủ ủ ạ ả ạ ế ớ ả dân t c phát tri n thành CM XHCN thì m i giành th ng l i hoàn toàn”. L chộ ể ớ ắ ợ ị s Vi t Nam ch ng minh nh n đ nh trên c a ng i là hoàn toàn đúng đ n.ử ệ ứ ậ ị ủ ườ ắ CM Tháng M i Nga thành công đã có nh h ng r t to l n đ i v i CM Vi tườ ả ưở ấ ớ ố ớ ệ nam, nói riêng và CM th gi i, nói chung. M t m t c vũ tinh th n, m t khácế ớ ộ ặ ổ ầ ặ đ l i nh ng bài h c kinh nghi m h t s c quý báu. Ch t ch H Chí Minh đãể ạ ữ ọ ệ ế ứ ủ ị ồ có nh ng nh n xét r t sâu s c, toàn di n v CM Tháng M i Nga. T đó,ữ ậ ấ ắ ệ ề ườ ừ Ng i lãnh đ o CM Vi t Nam theo con đ ng mà CM Tháng M i Nga đãườ ạ ệ ườ ườ m ra b ng cách v n d ng sáng t o nh ng bài h c kinh nghi m quý và đ aở ằ ậ ụ ạ ữ ọ ệ ư CM Vi t Nam theo xu th th i đ i mà CM Tháng M i Nga đã m ra. Vàệ ế ờ ạ ườ ở th c t l ch s đã ch ng minh tính đúng đ n trong nh n xét và v n d ngự ế ị ử ứ ắ ậ ậ ụ nh ng bài h c CM M i Nga vào CM Vi t Nam c a Bác.ữ ọ ườ ệ ủ Ti p xúc v i lu n c ng c a Lê Nin Ng i “hoàn toàn tin theo Lênin và Qu cế ớ ậ ươ ủ ườ ố t th ba” chính vì Lênin và Qu c t th ba đã “bênh v c cho các dân t c b ápế ứ ố ế ứ ự ộ ị b c”., Ng i tìm th y đó con đ ng gi i phóng dân t c và ch rõ: Các đứ ườ ấ ở ườ ả ộ ỉ ế qu c v a xâu xé thu c đ a, v a liên k t nhau đàn áp CM thu c đ a; Thu c đ aố ừ ộ ị ừ ế ộ ị ộ ị cung c p c a c i và binh lính đánh thuê cho đ qu c đ đàn áp CM chính qu cấ ủ ả ế ố ể ố và thu c đ a. Vì th giai c p vô s n chính qu c và thu c đ a có chung k thùộ ị ế ấ ả ố ộ ị ẻ và ph i bi t h tr nhau ch nả ế ỗ ợ ố g Đ qu c.. Ng i ví CNĐQ nh con đ a 2 vòi,ế ố ườ ư ỉ 1 vòi c m vào chính qu c, 1 vòi v n sang thu c đ a, mu n gi t nó thì ph iắ ố ươ ộ ị ố ế ả c t 2 vòi, ph i ph i h p CM chính qu c v i thu c đ a. CM gi i phóng thu cắ ả ố ợ ố ớ ộ ị ả ộ đ a và CM chính qu c là hai cánh c a CM vô s n, mu n c u n c gi i phóngị ố ủ ả ố ứ ướ ả dân t c không có con đ ng nào khác con đ ng CMVS.ộ ườ ườ Trong bài Cu c kháng Pháp, H Chí Minh vi t: “Ch có gi i phóng giai c p vôộ ồ ế ỉ ả ấ s n thì m i gi i phóng đ c dân t c; c hai cu c gi i phóng này ch có th làả ớ ả ượ ộ ả ộ ả ỉ ể s nghi p c a ch nghĩa c ng s n và c a CM th gi i”.ự ệ ủ ủ ộ ả ủ ế ớ V t qua s h n ch v t t ng c a các sĩ phu và c a các nhà CM có xuượ ự ạ ế ề ư ưở ủ ủ h ng t s n đ ng th i, H Chí Minh đã đ n v i h c thuy t CM c a chướ ư ả ươ ờ ồ ế ớ ọ ế ủ ủ nghĩa Mác-Lênin và l a ch n khuynh h ng chính tr vô s n. Ng i kh ngự ọ ướ ị ả ườ ẳ đ nh: “Mu n c u n c và gi i phóng dân t c không có con đ ng nào khácị ố ứ ướ ả ộ ườ Khoa Kê Toań ́ 8 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ con đ ng CM”, “…ch có CNXH, CNCS m i gi i phóng đ c các dân t c bườ ỉ ớ ả ượ ộ ị áp b c và nh ng ng i lao đ ng trên th gi i kh i ách nô l ”.ứ ữ ườ ộ ế ớ ỏ ệ Ch t ch H Chí Minh đa khăng đinh:ủ ị ồ ̃ ̉ ̣ "Gi ng nh m t tr i chói l i, CMố ư ặ ờ ọ tháng M i chi u sáng năm châu, th c t nh hàng tri u ng i b áp b c, bóc l tườ ế ứ ỉ ệ ườ ị ứ ộ trên trái đ t. Trong l ch s loài ng i, ch a t ng có cu c CM nào có ý nghĩa toấ ị ử ườ ư ừ ộ l n và sâu xa nh th "ớ ư ế 1.3 Cach mang giaí ̣ ̉ phong dân tôc trong th i đai m i phai do Đang cônǵ ̣ ờ ̣ ớ ̉ ̉ ̣ san lanh đaỏ ̃ ̣ . Cac l c l ng lanh đao CM giai phong dân tôc tr c khi Đang công sań ự ượ ̃ ̣ ̉ ́ ̣ ướ ̉ ̣ ̉ Viêt Nam ra đ i đêu thât bai do ch a co môt đ ng lôi đung đăn, ch a co môṭ ờ ̀ ́ ̣ ư ́ ̣ ườ ́ ́ ́ ư ́ ̣ c s ly luân dân đ ng. Cac phong trao chông phap tr c năm 1930 n cơ ở ́ ̣ ̃ ườ ́ ̀ ́ ́ ướ ở ướ ta đa xuât hiên cac đang phai nh : Duy Tân hôi, Viêt Nam Quang Phuc hôi, Viêt̃ ́ ̣ ́ ̉ ́ ư ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ Nam Quôc Dân Đang,…chinh vi nh ng Đang nay thiêu đ ng lôi đung đăn,́ ̉ ́ ̀ ữ ̉ ̀ ́ ườ ́ ́ ́ thiêu tô ch c chăt che, thiêu c s rông rai trong quân chung nên không thê lanh́ ̉ ứ ̣ ̃ ́ ơ ở ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ̃ đao khang chiên thanh công va bi tan ra v i cac khuynh h ng c u n c theọ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̃ ớ ́ ướ ứ ướ hê t t ng phong kiên, t san.̣ ư ưở ́ ư ̉ Từ thăng l i cua CM thang 10 Nga do Đang công san lanh đao, ng i khănǵ ợ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̃ ̣ ườ ̉ đinh: CM muôn thăng l i, tr c hêt phai co Đang lanh đao, không co đang châṇ ́ ́ ợ ướ ́ ̉ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̉ chinh lanh đao CM không thê thăng l i. Đang co v ng CM m i thanh công,́ ̃ ̣ ̉ ́ ợ ̉ ́ ữ ớ ̀ ng i câm lai co v ng thi thuyên m i chay. Đang muôn v ng thi phai co côngườ ̀ ́ ́ ữ ̀ ̀ ớ ̣ ̉ ́ ữ ̀ ̉ ́ nhân lam côt. Không co chu nghia cung nh ng i không co tri khôn, không cò ́ ́ ̉ ̃ ̃ ư ườ ́ ́ ́ kim chi nam. Đang phai xac đinh ro muc tiêu, ly t ng chu nghia công san, phaỉ ̉ ̉ ́ ̣ ̃ ̣ ́ ưở ̉ ̃ ̣ ̉ ̉ tuân thu cac nguyên tăc tô ch c cua Đang theo hoc thuyêt Đang kiêu m i cuả ́ ́ ̉ ứ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ớ ̉ Lênin. Nguyên Ai Quôc phân tich va cho răng: “nh ng ng i giac ngô va cã ́ ́ ́ ̀ ̀ ữ ườ ́ ̣ ̀ ̉ nhân dân ta đêu nhân thây: lam CM thi sông, không lam CM thi chêt. Nh ng̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ư CM giai phong dân tôc muôn thanh công, theo Ng i, tr c tiên phai co Đang̉ ́ ̣ ́ ̀ ườ ướ ̉ ́ ̉ CM lanh đao. Đang co v ng, CM m i thanh công. Bây gi hoc thuyêt nhiêu,̃ ̣ ̉ ́ ữ ớ ̀ ờ ̣ ́ ̀ chu nghia nhiêu, nh ng chu nghia chân chinh nhât, chăc chăn nhât, cach mênh̉ ̃ ̀ ư ̉ ̃ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ nhât la chu nghia Lênin. CM Viêt Nam muôn thăng l i phai đi theo CN Mac vá ̀ ̉ ̃ ̣ ́ ́ ợ ̉ ́ ̀ CN Lênin” Trong tac phâm Đ ng cach mênh, Ng i khăng đinh: “tr c hêt phai co Đanǵ ̉ ườ ́ ̣ ườ ̉ ̣ ướ ́ ̉ ́ ̉ cach mênh đê trong thi vân đông va tô ch c dân chung, ngoai thi liên lac v i dâń ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ứ ́ ̀ ̀ ̣ ớ tôc bi ap b c va vô san giai câp moi n i. Đang co v ng cach mênh m i thanḥ ̣ ́ ứ ̀ ̉ ́ ̣ ơ ̉ ́ ữ ́ ̣ ớ ̀ công, cung nh ng i câm lai co v ng thuyên m i chay.”̃ ư ườ ́ ́ ữ ̀ ớ ̣ *Đang công san Viêt Nam chinh la ng i lanh đao duy nhât. Đâu năm 1930, Hổ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ườ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ Chi Minh sang lâp ra Đang công san Viêt Nam, môt chinh đang cua giai câṕ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ công nhân va dân tôc Viêt Nam, lây chu nghia Mac - Lênin “lam côt”, co tô ch c̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̃ ́ ̀ ́ ́ ̉ ứ chăt che, ky luât nghiêm minh va mât thiêt liên lac v i quân chung. Theo Hô Chị ̃ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ớ ̀ ́ ̀ ́ Minh: “Đang công san Viêt Nam la đang cua giai câp công nhân, cua nhân dân̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ lao đông va cua dân tôc Viêt Nam”̣ ̀ ̉ ̣ ̣ Khoa Kê Toań ́ 9 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ Phat triên sang tao hoc thuyêt Mac Lênin vê Đang công san, Ng i chó ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ườ răng “Đang công san Viêt Nam la Đang cua giai câp vô san, đông th i la Đang̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ờ ̀ ̉ cua dân tôc Viêt Nam. Đang cua giai câp công nhân va nhân dân lao đông, nghiả ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̃ la nh ng ng i th thuyên, dân cay va lao dông tri oc kiên quyêt nhât, hăng haì ữ ườ ợ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ nhât, trong sach nhât, tân tâm tân l c phung s Tô Quôc va nhân dân.” Khí ̣ ́ ̣ ̣ ự ̣ ự ̉ ́ ̀ khăng đinh Đang công san Viêt Nam la đang cua giai câp công nhân va nhân dân̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ lao đông Viêt Nam, Hô Chi Minh đa nêu lên luân điêm đinh h ng cho viêc xâỵ ̣ ̀ ́ ̃ ̣ ̉ ̣ ướ ̣ d ng đang công san Viêt Nam thanh đang co s găn kêt chăt che v i giai câpự ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ự ́ ́ ̣ ̃ ớ ́ công nhân va nhân dân lao đông va ca dân tôc trong moi th i ky cua CM Viêt̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ờ ̀ ̉ ̣ Nam. Moi ng i Viêt Nam yêu n c du la đang viên hay không, đêu thât ṣ ườ ̣ ướ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ự cam nhân đang công san Viêt Nam la đang cua Bac Hô, la đang cua minh, đêủ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ goi đang “la đang ta”. Hô Chi Minh đa xây d ng môt đang CM tiên phong, phụ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̃ ự ̣ ̉ ̀ h p v i th c tiên cach mang Viêt Nam, găn bo v i nhân dân, v i dân tôc, môtợ ớ ự ̃ ́ ̣ ̣ ́ ́ ớ ớ ̣ ̣ long môt da phung s tô quôc, phung s nhân dân, đ c nhân dân, đ c dâǹ ̣ ̣ ̣ ự ̉ ́ ̣ ự ượ ượ tôc th a nhân la đôi tiên phong cua minh. Ngay t khi m i ra đ i, đang do Hộ ừ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ừ ớ ờ ̉ ̀ Chi Minh sang lâp đa quy tu đ c l c l ng va s c manh cua toan bô giai câṕ ́ ̣ ̃ ̣ ượ ự ượ ̀ ứ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ công nhân va dân tôc Viêt Nam. Đo la môt đăc điêm, đông th i la môt u điêm̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ờ ̀ ̣ ư ̉ cua đang. Nh đo, ngay t khi m i ra đ i, Đang đa năm ngon c lanh đao duỷ ̉ ờ ́ ừ ớ ờ ̉ ̃ ́ ̣ ờ ̃ ̣ nhât đôi v i CM Viêt Nam va tr thanh nhân tô hang đâu bao đam moi thăng l í ́ ớ ̣ ̀ ở ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ợ cua CM .̉ 1.4. L c l ng cua cach mang giai phong dân tôc bao gôm toan dân, trênư ượ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ c s liên minh công nông.ơ ơ 1.4.1 CM la s nghiêp cua quân chung bi ap b c̀ ự ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ứ : Năm 1924, Hô Chi Minh đa nghi đên môt cuôc kh i nghia vu trang toaǹ ́ ̃ ̃ ́ ̣ ̣ ở ̃ ̃ ̀ dân. Ng i cho răng: “ đê co c thăng l i, môt cuôc kh i nghia vu trang ườ ̀ ̉ ́ ơ ́ ợ ̣ ̣ ở ̃ ̃ ở Đông D ng:1- phai co tinh chât môt cuôc kh i nghia quân chung ch khôngươ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ở ̃ ̀ ́ ứ phai môt cuôc nôi loan. Cuôc kh i nghia phai đ c chuân bi trong quân̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ở ̃ ̉ ượ ̉ ̣ ̀ chung…”́ Hô Chi Minh nghiêm khăc phê phan viêc lây am sat ca nhân va bao đông̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ non lam ph ng th c hanh đông. “hoăc xui dân bao đông ma không bay cach tồ ươ ứ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ch c, hoăc lam cho dân quen tinh y lai, ma quên tinh t c ng”. Ng i khăngứ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ự ườ ườ ̉ đinh “ Viêt Nam lam CM giai phong dân tôc, đo la viêc chung ca dân chung cḥ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ứ không phai viêc môt hai ng i. CM muôn thăng l i phai đoan kêt toan dân, phaỉ ̣ ̣ ườ ́ ́ ợ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ lam cho si, nông, công th ng đêu nhât tri chông lai c ng quyên. Trong s̀ ̃ ươ ̀ ́ ́ ́ ̣ ườ ̀ ự nghiêp nay phai lây công nông la ng i chu cach mênh… công nông la gôc cacḥ ̀ ̉ ́ ̀ ườ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ mênh”̣ Trong CM thang 8 năm 1945 cung nh hai cuôc khang chiên chông phap vá ̃ ư ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ chông my, Hô Chi Minh lây nhân dân lam nguôn s c manh. Quan điêm “lây dâń ̃ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ứ ̣ ̉ ́ lam gôc” xuyên suôt qua trinh chi đao chiên tranh cua Ng i. “Co dân la co tât̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ườ ́ ̀ ́ ́ ca”, “dê trăm lân không dân cung chiu, kho van lân dân liêu cung xong”. Khi con̉ ̃ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ hoat đông n c ngoai Hô Chi Minh noi: “đôi v i tôi câu tra l i đa ro rang: tṛ ̣ ở ướ ̀ ̀ ́ ́ ́ ớ ̉ ờ ̃ ̃ ̀ ở Khoa Kê Toań ́ 10 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ vê n c, đi vao quân chung, th c tinh ho, tô ch c ho, đoan kêt ho, huân luyêǹ ướ ̀ ̀ ́ ứ ̉ ̣ ̉ ứ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ho, đ a ho ra đâu tranh gianh t do, đôc lâp”.̣ ư ̣ ́ ̀ ự ̣ ̣ Hô Chi Minh đanh gia rât cao vai tro cua quân chung nhân dân trong kh ì ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ở nghia vu trang. Ng i coi s c manh vi đai va năng l c sang tao cua quân chung̃ ̃ ườ ứ ̣ ̃ ̣ ̀ ự ́ ̣ ̉ ̀ ́ la then chôt bao đam thăng l i. Ng i khăng đinh: “ dân khi manh thi quân linh̀ ́ ̉ ̉ ́ ợ ườ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ́ nao, sung ông nao cung không chông lai nôi. Phai d a vao dân, d a chăc vaò ́ ́ ̀ ̃ ́ ̣ ̉ ̉ ự ̀ ự ́ ̀ dân thi thi ke đich không thê nao tiêu diêt đ c. Chung ta tin chăc vao tinh thâǹ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ượ ́ ́ ̀ ̀ va l c l ng cua quân chung, cua dân tôc”.̀ ự ượ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ 1.4.2 L c l ng cua CM giai phong dân tôcự ượ ̉ ̉ ́ ̣ : Đê đoan kêt toan dân tôc, Nguyên Ai Quôc chu tr ng xây d ng Măt̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̉ ươ ự ̣ Trân dân tôc thông nhât rông rai đê liên kêt s c manh toan dân tôc đâu tranḥ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ̉ ́ ứ ̣ ̀ ̣ ́ gianh đôc lâp t do. Khi soan thao c ng linh đâu tiên cua Đang, trong Sach̀ ̣ ̣ ự ̣ ̉ ươ ̃ ̀ ̉ ̉ ́ L c Văn Tăt, NguyênAi Quôc chu tr ng: “Đang phai hêt s c liên lac v i tiêuượ ́ ́ ̃ ́ ́ ̉ ươ ̉ ̉ ́ ứ ̣ ớ ̉ t san, tri th c, trung nông, thanh niên, Tân Viêt…đê keo ho đi vao vô san giaiư ̉ ́ ứ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ câp. Con đôi v i bon phu nông, trung, tiêu đia chu va t ban An Nam ma ch á ̀ ́ ớ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ư ̉ ̀ ư măt phan CM thi phai l i dung it lâu rôi m i cho ho đ ng trung lâp. Bô phâṇ ̉ ̀ ̉ ợ ̣ ́ ̀ ớ ̣ ứ ̣ ̣ ̣ nao đa ra măt phan CM thi phai đanh đô”. Sach l c nay phai đ c th c hiêǹ ̃ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ượ ̀ ̉ ượ ự trên quan điêm giai câp v ng vang- nh ng i xac đinh: “công nông la gôc̉ ́ ữ ̀ ư ườ ́ ̣ ̀ ́ cach mênh, con hoc tro, nha buôn nho, điên chu nho cung bi t ban ap b c sonǵ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̃ ̣ ư ̉ ́ ứ không c c khô băng công nông, 3 hang ây chi la bâu ban cach mênh cua côngự ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ nông thôi, va trong khi liên lac v i cac giai câp, phai rât cân thân, không khi naò ̣ ớ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ đ c nh ng môt chut l i ich gi cua công nông ma đi vao đ ng thoa hiêp”.ượ ượ ̣ ́ ợ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ườ ̉ ̣ Trong l c l ng toan dân tôc, Hô Chi Minh hêt s c nhân manh vai troự ượ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ứ ́ ̣ ̀ đông l c CM cua công nhân va nông dân. Ng i phân tich: cac giai câp công̣ ự ̉ ̀ ườ ́ ́ ́ nhân va nông dân co sô l ng đông nhât, nên co s c manh l n nhât. Ho lai bi ap̀ ́ ́ ượ ́ ́ ứ ̣ ớ ́ ̣ ̣ ̣ ́ b c boc lôt năng nê nhât, nên long cach mênh cang bên, chi cach mênh cangứ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ quyêt…công nông la tay không chân rôi, nêu thua thi chi mât môt cai kiêp khô,́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ nêu đ c thi đ c ca thê gi i, cho nên ho gan goc”. T đo Ng i khăng đinh:́ ượ ̀ ượ ̉ ́ ớ ̣ ́ ừ ́ ườ ̉ ̣ “công nông la gôc cach mênh”. Khăng đinh vai tro đông l c CM cua công nhâǹ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ự ̉ va nông dân la môt vân đê hêt s c m i me so v i nhân th c cua nh ng nha yêù ̀ ̣ ́ ̀ ́ ứ ớ ̉ ớ ̣ ứ ̉ ữ ̀ n c tr c đo.ướ ướ ́ Năm 1941, Nguyên Ai Quôc vê n c tr c tiêp lanh đao CM giai phong dân tôc,̃ ́ ́ ̀ ướ ự ́ ̃ ̣ ̉ ́ ̣ ng i đê xuât v i Đang thanh lâp Măt Trân Viêt Nam Đôc Lâp Đông Minh.ườ ̀ ́ ớ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ Ng i chu tri Hôi nghi đa đê ra nghi quyêt xac đinh “ l c l ng CM la khôi đaiườ ̉ ̀ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ự ượ ̀ ́ ̣ đoan kêt toan dân tôc, không phân biêt th thuyên, dân cay, phu nông, đia chu,̀ ́ ̀ ̣ ̣ ợ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ t ban ban x , ai co long yêu n c th ng noi se cung nhau thông nhât mătư ̉ ̉ ứ ́ ̀ ướ ươ ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̣ trân, thu gop toan l c đem tât ca ra gianh quyên đôc lâp, t do cho dân tôc, đanḥ ́ ̀ ự ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ự ̣ ́ tan giăc phap- nhât xâm chiêm n c ta”. Thang 9/ 1955, ̣ ́ ̣ ́ ướ ́ Hô Chi Minh khăng đinh: “ Măt Trân Viêt Minh đa giup ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ CM thang 8 thanh́ ̀ công”. Khoa Kê Toań ́ 11 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ 1.5 CM gi i phóng dân t c c n đ c ti n hành ch đ ng, sáng t o và cóả ộ ầ ượ ế ủ ộ ạ kh năng giành th ng l i tr c CM VS chính qu c.ả ắ ợ ướ ơ ố Đây la môt luân điêm̀ ̣ ̣ ̉ sang tao cua Hô Chi Minh vê CM giai phong dân tôc v í ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ớ CMVS: -Theo Mac- Ănghen: CMVS chinh quôc la cân thiêt va đ c th c hiêń ở ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ượ ự ̣ tr c.ướ - Theo Lênin: CM thuôc đia phu thuôc vao CMVS chinh quôc.̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ở ́ ́ -Con theo Hô Chi Minh: ̀ ̀ ́ CM giai phong dân tôc phai đ c tiên hanh chủ ́ ̣ ̉ ượ ́ ̀ ̉ đông va co kha năng gianh thăng l i tr c CMVS chinh quôc.̣ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ợ ướ ở ́ ́ C s đ a ra luân điêm:ơ ở ư ̣ ̉ -Hô Chi Minh vân dung nh ng nguyên ly ma C.Mac đ a ra: “s giaì ́ ̣ ̣ ữ ́ ̀ ́ ư ự ̉ phong cua giai câp công nhân chi co thê th c hiên đ c b i giai câp cônǵ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ự ̣ ượ ở ́ nhân”, đê đ a đen khăng đinh: “công cuôc giai phong anh em chi co thê th c̉ ư ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ự hiên đ c băng s nô l c cua ban thân anh em”. Vi thê nên công cuôc giaị ượ ̀ ự ̃ ự ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ phong cac dân tôc thuôc đia phai do chinh cac dân tôc đo th c hiên.́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ự ̣ -Hô Chi Minh nhân thây s tôn tai va phat triên cua CNTB la đ c d à ́ ̣ ́ ự ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ượ ự trên s ap b c boc lôt giai câp vô san chinh quôc va nhân dân cac dân tôcự ́ ứ ́ ̣ ́ ̉ ở ́ ́ ̀ ́ ̣ thuôc đia. Vi vây, cuôc đâu tranh cua giai câp vô san chinh quôc phai kêt h p̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ở ́ ́ ̉ ́ ợ chăt che v i cuôc đâu tranh cua cac dân tôc thuôc đia thi m i tiêu diêt đ c̣ ̃ ớ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ớ ̣ ượ hoan toan CNTB. H n n a theo đanh gia cua Hô Chi Minh trong giai đoaǹ ̀ ơ ữ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ĐQCN, s tôn tai va phat triên cua CNTB chu yêu d a vao viêc boc lôt nhânự ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ự ̀ ̣ ́ ̣ dân cac n c thuôc đia. Vi vây, cuôc CMVS chinh quôc tr c chăng khac naó ướ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ở ́ ́ ướ ̉ ́ ̀ đanh răn đăng đuôi. ́ ́ ̀ -Theo Hô Chi Minh chinh CM giai phong dân tôc thuôc đia co s c bât thuâǹ ́ ́ ̉ ́ ̣ ở ̣ ̣ ́ ứ ̣ ̣ l i h n vi:ợ ơ ̀ +Chinh sach khai thac thuôc đia hêt s c tan bao cua CNĐQ la mâu thuâń ́ ́ ̣ ̣ ́ ứ ̀ ̣ ̉ ̀ ̃ gi a nhân dân thuôc đia v i CNĐQ ngay cang gay găt vi vây ma tiêm năng CMữ ̣ ̣ ớ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ cua cac dân tôc bi ap b c la rât to l n.̉ ́ ̣ ̣ ́ ứ ̀ ́ ớ +Tinh thân yêu n c va CNTD chân chinh cua cac dân tôc thuôc đia là ướ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ môt s c manh tiêm ân cua CM giai phong dân tôc. S c manh đo nêu đ c CṆ ứ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ứ ̣ ́ ́ ượ Mac-Lênin giac ngô va soi đ ng thi CM giai phong dân tôc cac n c thuôć ̣ ̀ ườ ̀ ̉ ́ ̣ ở ́ ướ ̣ đia se co môt s c bât rât l n va co kha năng chu đông cao so v i CMVS chinḥ ̃ ́ ̣ ứ ̣ ́ ớ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ớ ở ́ quôc.́ +Thuôc đia la khâu yêu cua chu nghia t ban nên CM giai phong dân tôc̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̃ ư ̉ ̉ ́ ̣ thuôc đia dê dang gianh chinh quyên h n.ở ̣ ̣ ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ơ Khi CN Đ qu c xâm l c thu c đ a, CM gi i phóng dân t c có khuynhế ố ượ ộ ị ả ộ h ng phát tri n, nh ng lúc đó qu c t công san l i đánh giá th p CM gi iướ ể ư ố ế ̣ ̉ ạ ấ ả phóng thu c đ a. Nghiên c u lu n c ng c a Lê Nin v CM thu c đ a và xu tộ ị ứ ậ ươ ủ ề ộ ị ấ phát t áp b c c a CNĐQ v i thu c đ a, H Chí Minh l p lu n v nguyênừ ứ ủ ớ ộ ị ồ ậ ậ ề nhân c a CM thu c đ a : " Ng i Đông D ng không đ c h c, nh ng đauủ ộ ị ườ ươ ượ ọ ư kh , đói nghèo và s b o ng c c a CNTDlà ng i th y d y m u nhi m c aổ ự ạ ượ ủ ườ ầ ạ ầ ệ ủ Khoa Kê Toań ́ 12 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ h ; ng i Đông D ng s ti n b m t cách nhanh chóng khi th i c cho phépọ ườ ươ ẽ ế ộ ộ ờ ơ và h bi t t ra x ng đáng v i nh ng ng i th y d y c a h .""Không, ng iọ ế ỏ ứ ớ ữ ườ ầ ạ ủ ọ ườ Đông D ng không ch t, ng i Đông Du ng s ng mãi. Bên c nh s ph cươ ế ườ ơ ố ạ ự ụ tùng tiêu c c, Ng i Đông D ng s ng âm và s bùng n mãnh li t khi th iự ườ ươ ố ỷ ẽ ổ ệ ờ c đ n."ơ ế H Chí Minh ch rõ tính ch đ ng c a CM thu c đ a: “Thu c đ a là m c xíchồ ỉ ủ ộ ủ ộ ị ộ ị ắ y u nh t trong h th ng CNĐQ, trong khi đó nhân dân thu c đ a luôn có tinhế ấ ệ ố ộ ị th n yêu n c, căm thù xâm l c, h s vùng lên khi th i c đ n”. Vì v y,ầ ướ ượ ọ ẽ ờ ơ ế ậ năm 1924 Nguy n Ái Qu c kh ng đ nh: “CM thu c đ a không nh ng khôngễ ố ẳ ị ộ ị ữ ph thu c vào CMVS chính qu c mà có th n ra và giành th ng l i tr cụ ộ ố ể ổ ắ ợ ướ CM chính qu c và khi hoàn thành CM thu c đ a h có th giúp đ giai c p vôố ộ ị ọ ể ỡ ấ s n chính qu c ph ng Tây trong nhi m v gi i phóng hoàn toàn. ả ố ươ ệ ụ ả CM thu c đ a ph i ch đ ng giành th ng l i tr c CMVS chính qu c, CMộ ị ả ủ ộ ắ ợ ướ ố thu c đ a ch có th d a vào s n l c c a nhân dân thu c đ a, ph i đem s cộ ị ỉ ể ự ự ỗ ự ủ ộ ị ả ứ ta t gi i phóng cho ta”.ự ả Tom lai, đây la luân điêm co y nghia th c tiên to l n giup CM giai phonǵ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ự ̃ ớ ́ ̉ ́ dân tôc Viêt Nam không thu đông, y lai ch s giup đ t bên ngoai ma luôṇ ở ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ờ ự ́ ỡ ừ ̀ ̀ phat huy tinh đôc lâp t chu, t l c, t c ng nh đo ma CM Viêt Nam gianh́ ́ ̣ ̣ ự ̉ ự ự ự ườ ờ ́ ̀ ̣ ̀ thăng l i vi đai va gop phân đinh h ng cho phong trao giai phong dân tôc ́ ợ ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ướ ̀ ̉ ́ ̣ ở cac n c khac trên thê gi i trong th i ky đo. ́ ướ ́ ́ ớ ờ ̀ ́ 1.6 CM gi i phóng dân t c ph i đ c ti n hành b ng con đ ng cáchả ộ ả ượ ế ằ ườ m ng b o l cạ ạ ư . Theo CN Mác Lê Nin, có nhi u ph ng pháp giành chính quy n t tayề ươ ề ừ giai c p th ng tr . Nh ng k thù không bao gi t nguy n giao chính quy nấ ố ị ữ ẻ ờ ự ệ ề cho nhân dân. Vì v y CM mu n th ng l i ph i dùng b o l c c a qu n chúngậ ố ắ ợ ả ạ ự ủ ầ nhân dân đ giành chính quy n. H Chí Minh kh ng đ nh: các n c thu cể ề ồ ẳ ị Ở ướ ộ đ a, CN th c dân dùng b o l c ph n CM đàn áp các phong trào yêu n c. CMị ự ạ ự ả ướ gi i phóng dân t c mu n th ng l i thì ph i dùng b o l c CM ch ng l i b oả ộ ố ắ ợ ả ạ ự ố ạ ạ l c ph n CM. B o l c ph n CM là b o l c c a qu n chúng g m l c l ngự ả ạ ự ả ạ ự ủ ầ ồ ự ượ "chính tr " c a qu n chúng và l c l ng "vũ trang" v i 2 hình th c đ u tranhị ủ ầ ự ượ ớ ứ ấ chính tr và vũ trang k t h p v i nhau.ị ế ợ ớ Đ giành chính quy n ph i b ng b o l c, tr c h t là kh i nghĩa vũ trang c aể ề ả ằ ạ ự ướ ế ở ủ qu n chúng. ầ Trong th i đ i m i, th i đ i CMVS thì cu c kh i nghĩa vũ trangờ ạ ớ ờ ạ ộ ở ph i có s ng h c a CMVS th gi i, CM Nga, th m chí v i CMVS Pháp. ả ự ủ ộ ủ ế ớ ậ ớ T t ng v CM b o l c g n li n v i t t ng v xây d ng l c l ng vũư ưở ề ạ ự ắ ề ớ ư ưở ề ự ự ượ trang đ c H Chí Minh suy nghĩ t s m và khi tr thành ch tr ng c aượ ồ ừ ớ ở ủ ươ ủ Đ ng t i h i ngh trung ng VIII (5/1941), Ng i k t lu n: cu c CM Đôngả ạ ộ ị ươ ườ ế ậ ộ D ng đ c k t li u b ng kh i nghĩa vũ trang. Căn c vào t ng quan soươ ượ ế ễ ằ ở ứ ươ sánh l c l ng vào thiên th i, đ a l i. H Chí Minh bàn t i kh i nghĩa t ngự ượ ờ ị ợ ồ ớ ở ừ ph n, m r ng cho cu c t ng kh i nghĩa to l n giành chính quy n trong cầ ở ộ ộ ổ ở ớ ề ả n c. ướ Khoa Kê Toań ́ 13 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ T sau H i ngh trung ng VIII, H Chí Minh ch đ o xây d ng căn c đ a,ừ ộ ị ươ ồ ỉ ạ ự ứ ị l c l ng vũ trang, l c l ng Chính tr , chu n b t ng k t kh i nghĩa. Th ngự ượ ự ượ ị ẩ ị ổ ế ở ắ l i CM tháng 8 đa ch ng minh tính đúng đ n c a TTHCM v con đ ng b oợ ̃ ứ ắ ủ ề ườ ạ l c CM.ự Sang tao va phat triên nguyên ly CN Mac – Lênin vê con đ ng bao l c Hố ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ườ ̣ ự ở ̀ Chi Minh thê hiên chô:́ ̉ ̣ ở ̃ + Kh i nghia vuở ̃ ̃ trang đ ng nhiên phai dung vu khi, phai chiên đâuươ ̉ ̀ ̃ ́ ̉ ́ ́ băng l c l ng vu trang, nh ng không phai chi la môt cuôc đâu tranh quân s ,̀ ự ượ ̃ ư ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ự ma la nhân dân vung dây, dung vu khi đuôi quân c p n c. Đo la môt cuôc̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̃ ́ ̉ ướ ướ ́ ̀ ̣ ̣ đau tranh to tat vê chinh tri va quân s , viêc quan trong lam đung thi thanh công,́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ự ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ lam sai thi thât bai.̀ ̀ ́ ̣ + Th c hanh con đ ng bao l c cua Hô Chi Minh la tiên hanh đâu tranhự ̀ ườ ̣ ự ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ chinh tri, đâu tranh vu trang khi điêu kiên cho phep, th c hanh đâu tranh ngoaí ̣ ́ ̃ ̀ ̣ ́ ự ̀ ́ ̣ giao, đông th i phai biêt kêt h p đâu tranh chinh tri v i đâu tranh ngoai giao đề ờ ̉ ́ ́ ợ ́ ́ ̣ ớ ́ ̣ ̉ gianh va gi chinh quyên.̀ ̀ ữ ́ ̀ 2. S VÂN DUNG CUA ĐANG TAƯ ̣ ̣ ̉ ̉ *Kiên đ nh m c tiêu đ c l p dân t c và CNXH –chinh la s v n d ng sángị ụ ộ ậ ộ ́ ̀ ự ậ ụ t o t t ng H Chí Minh trong đi u ki n hi n nay. Đang ta đa khăng đinh,ạ ư ưở ồ ề ệ ệ ̉ ̃ ̉ ̣ đ i m i không ph i t b m c tiêu ch nghĩa xã h i mà là làm cho ch nghĩaổ ớ ả ừ ỏ ụ ủ ộ ủ xã h i đ c nh n th c đúng đ n h n, và đ c xây d ng có hi u qu h n.ộ ượ ậ ứ ắ ơ ượ ự ệ ả ơ Đ i m i không ph i xa r i mà là nh n th c đúng, v n d ng sáng t o và phátổ ớ ả ờ ậ ứ ậ ụ ạ tri n ch nghĩa Mác - Lê-nin, t t ng H Chí Minh, l y đó làm n n t ng tể ủ ư ưở ồ ấ ề ả ư t ng c a Đ ng và kim ch nam cho hành đ ng cách m ng"ưở ủ ả ỉ ộ ạ (1). Nh v y, ư ậ đ cộ l p dân t c và ch nghĩa xã h i là m c tiêu chính trậ ộ ủ ộ ụ ị không thay đ i, dù trongổ b t c giai đo n nào, hoàn c nh nào c a cách m ng Vi t Nam. ấ ứ ạ ả ủ ạ ệ Kh c sâu bài h c v đ c l p dân t c và ch nghĩa xã h i, khi ch quy n, toànắ ọ ề ộ ậ ộ ủ ộ ủ ề v n lãnh th đã thu c v nhân dân ta, công cu c đ i m i trong th i gian qua,ẹ ổ ộ ề ộ ổ ớ ờ càng kh ng đ nh b n lĩnh chính tr đúng đ n, v ng vàng c a Đ ng ta v kiênẳ ị ả ị ắ ữ ủ ả ề đ nh m c tiêu chi n l c c a cách m ng Vi t Nam, trong giai đo n m i.ị ụ ế ượ ủ ạ ệ ạ ớ Công cu c đ i m i hi n nay n c ta là ti p t c s nghi p gi i phóng dânộ ổ ớ ệ ở ướ ế ụ ự ệ ả t c theo con đ ng CMVS, trong đi u ki n m i. Đ c l p dân t c lúc này, đ iộ ườ ề ệ ớ ộ ậ ộ ố v i chúng ta, chính là s v n lên đ thoát kh i đói nghèo, l c h u, kh ngớ ự ươ ể ỏ ạ ậ ẳ đ nh v th c a Vi t Nam bình đ ng v i t t c các qu c gia dân t c khác trênị ị ế ủ ệ ẳ ớ ấ ả ố ộ th gi i, m i lĩnh v c: kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c... Dân giàu, n cế ớ ở ọ ự ế ị ọ ướ m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh là đi u ki n c b n đ b o vạ ộ ằ ủ ề ệ ơ ả ể ả ệ n n đ c l p dân t c m t cách th c t , v ng ch c trong h i nh p kinh t qu cề ộ ậ ộ ộ ự ế ữ ắ ộ ậ ế ố t r t ph c t p và đ y r y nguy c m t còn hi n nay. Trong quá trình đ iế ấ ứ ạ ầ ẫ ơ ấ ệ ổ m i, Đ ng ta đã s m c nh báo t i nguy c t t h u xa h n v kinh t so v iớ ả ớ ả ớ ơ ụ ậ ơ ề ế ớ các n c trong khu v c và trên th gi i s nh h ng không t t t i an ninhướ ự ế ớ ẽ ả ưở ố ớ qu c gia, ch quy n dân t c và n n đ c l p c a đ t n c. ố ủ ề ộ ề ộ ậ ủ ấ ướ Khoa Kê Toań ́ 14 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ Đ i m i đ phát tri n và phát tri n đ đ i m i m nh m và v ng ch c h n làổ ớ ể ể ể ể ổ ớ ạ ẽ ữ ắ ơ nh n th c căn b n và bi n ch ng v quan h gi a ch nghĩa xã h i và đ cậ ứ ả ệ ứ ề ệ ữ ủ ộ ộ l p dân t c. T p trung cho tăng tr ng m nh kinh t trong th i kỳ quá đậ ộ ậ ưở ạ ế ờ ộ chính là làm cho c s v t ch t c a CNXH ngày m t nhi u h n trên th c t ;ơ ở ậ ấ ủ ộ ề ơ ự ế do đó, càng có đi u ki n thu n l i h n trong công tác b o v và gi v ng n nề ệ ậ ợ ơ ả ệ ữ ữ ề đ c l p dân t c, ch đ ng h i nh p kinh t qu c t . Đ nh h ng xã h i chộ ậ ộ ủ ộ ộ ậ ế ố ế ị ướ ộ ủ nghĩa đ c Đ ng ta xác đ nh trong phát tri n kinh t th tr ng có ý nghĩa cănượ ả ị ể ế ị ườ b n đ m b o cho n n kinh t v a phát tri n theo quy lu t m t cách đúngả ả ả ề ế ừ ể ậ ộ h ng v a làm đi u ki n n n t ng gi i quy t nh ng v n đ xã h i b nướ ừ ề ệ ề ả ả ế ữ ấ ề ộ ề v ng. ữ Th c t cung cho th y, n n đ c l p dân t c càng đ c b o v v ng ch c thìự ế ̃ ấ ề ộ ậ ộ ượ ả ệ ữ ắ hi u qu công cu c xây d ng ch đ m i ngày càng cao. Công cu c xây d ngệ ả ộ ự ế ộ ớ ộ ự xã h i m i có hi u qu càng là đi u ki n quan tr ng thi t th c b o v n nộ ớ ệ ả ề ệ ọ ế ự ả ệ ề đ c l p dân t c v ng vàng. Nh xác đ nh đúng m i quan h này và t ch cộ ậ ộ ữ ờ ị ố ệ ổ ứ th c hi n t t trên th c t nên CM Vi t Nam trong th i kỳ đ i m i đã đ tự ệ ố ự ế ệ ờ ổ ớ ạ đ c nh ng thành t u to l n, có ý nghĩa l ch s trong c đ i n i và đ i ngo i.ượ ữ ự ớ ị ử ả ố ộ ố ạ Bài h c c a Đ i h i X v đ c l p dân t c và CNXH chinh là s trung thànhọ ủ ạ ộ ề ộ ậ ộ ́ ự và phát tri n sáng t o t t ng H Chí Minh v đ c l p dân t c và ch nghĩaể ạ ư ưở ồ ề ộ ậ ộ ủ xã h i c a Đ ng ta trong s nghi p cách m ng hi n nay. Theo H Chí Minh,ộ ủ ả ự ệ ạ ệ ồ quá đ lên CNXH Vi t Nam là th i kỳ xây d ng ộ ở ệ ờ ự ch đ dân ch m i,ế ộ ủ ớ trong đó, v ề chính tr ,ị m i quy n l c đ u thu c v nhân dân, d i s lãnh đ o c aọ ề ự ề ộ ề ướ ự ạ ủ Đ ng; v ả ề kinh t ,ế th c hi n n n kinh t nhi u thành ph n. ự ệ ề ế ề ầ Nh v y, quá đ đi lên ch nghĩa xã h i là th i kỳ phát tri n kinh t nhi uư ậ ộ ủ ộ ờ ể ế ề thành ph n. Quan đi m này đã đ c chúng ta th c thi t kh i s đ i m iầ ể ượ ự ừ ở ự ổ ớ (1986) và ngày m t hoàn thi n nó. Đ i h i X kh ng đ nh trên c s ba ch độ ệ ạ ộ ẳ ị ơ ở ế ộ s h u (toàn dân, t p th , t nhân), hình thành nhi u hình th c s h u vàở ữ ậ ể ư ề ứ ở ữ thành ph n kinh t . Các thành ph n kinh t ho t đ ng theo pháp lu t đ u làầ ế ầ ế ạ ộ ậ ề b ph n h p thành quan tr ng c a n n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h iộ ậ ợ ọ ủ ề ế ị ườ ị ướ ộ ch nghĩa, bình đ ng, cùng phát tri n lâu dài, h p tác và c nh tranh lành m nh.ủ ẳ ể ợ ạ ạ đó, kinh t nhà n c gi vai trò ch đ o, là l c l ng v t ch t quan tr ngỞ ế ướ ữ ủ ạ ự ượ ậ ấ ọ đ Nhà n c đ nh h ng và đi u ti t n n kinh t , t o đi u ki n thúc đ y cácể ướ ị ướ ề ế ề ế ạ ề ệ ẩ thành ph n kinh t cùng phát tri n; kinh t t nhân có vai trò quan tr ng, làầ ế ể ế ư ọ m t trong nh ng đ ng l c c a n n kinh t . ộ ữ ộ ự ủ ề ế H Chí Minh r t coi tr ng các thành ph n kinh t t nhân, t b n vàồ ấ ọ ầ ế ư ư ả xác đ nh v trí kinh t - xã h i to l n c a nó trong th i kỳ quá đ . Ng i choị ị ế ộ ớ ủ ờ ộ ườ r ng, ằ n u ta khéo lãnh đ o, khéo t ch c thì giai c p t s n cũng có th theoế ạ ổ ứ ấ ư ả ể chúng ta đi lên ch nghĩa xã h i.ủ ộ V b n ch t, đây là th i kỳ phát tri n l cề ả ấ ờ ể ự l ng s n xu t, xây d ng c s v t ch t - k thu t c a ch nghĩa xã h i,ượ ả ấ ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ ộ nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân. Mu n v y, ph i t p trungờ ố ậ ấ ầ ủ ố ậ ả ậ phát tri n l c l ng s n xu t, gi i phóng tri t đ s c s n xu t; quan h s nể ự ượ ả ấ ả ệ ể ứ ả ấ ệ ả xu t ph i phù h p v i tính ch t và trình đ c a l c l ng s n xu t. ấ ả ợ ớ ấ ộ ủ ự ượ ả ấ Khoa Kê Toań ́ 15 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ V n d ng t t ng H Chí Minh v v n đ này, Đ i h i X ch rõ Nhàậ ụ ư ưở ồ ề ấ ề ạ ộ ỉ n c ph i t p trung làm t t các ch c năng:ướ ả ậ ố ứ - Đ nh h ng s phát tri n b ng các chi n l c, quy ho ch, k ho ch và cị ướ ự ể ằ ế ượ ạ ế ạ ơ ch , chính sách trên c s tôn tr ng các nguyên t c c a th tr ng.ế ơ ở ọ ắ ủ ị ườ - T o môi tr ng pháp lý và c ch , chính sách thu n l i đ phát huy cácạ ườ ơ ế ậ ợ ể ngu n l c xã h i cho phát tri n.ồ ự ộ ể - H tr phát tri n, chăm lo xây d ng h th ng k t c u h t ng kinh t - xãỗ ợ ể ự ệ ố ế ấ ạ ầ ế h i quan tr ng, h th ng an sinh xã h i.ộ ọ ệ ố ộ - B o đ m tính b n v ng tích c c c a các cân đ i kinh t vĩ mô, h n ch cácả ả ề ữ ự ủ ố ế ạ ế r i ro và tác đ ng tiêu c c c a c ch th tr ng. ủ ộ ự ủ ơ ế ị ườ V văn hóa xã h i, con ng i,ề ộ ườ m t l n n a, Đ i h i X làm rõ và v n d ngộ ầ ữ ạ ộ ậ ụ đúng t t ng H Chí Minh v xây d ng và phát tri n n n văn hóa Vi t Namư ưở ồ ề ự ể ề ệ tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c v i năm quan đi m ch đ o c b n mangế ậ ả ắ ộ ớ ể ỉ ạ ơ ả tính chi n l c trong quá trình xây d ng và phát tri n n n văn hóa n c nhàế ượ ự ể ề ướ trong th i kỳ quá đ . Đ ng th i Đ i h i X cũng xác đ nh, phát tri n văn hóa,ờ ộ ồ ờ ạ ộ ị ể n n t ng tinh th n c a xã h i là m t trong nh ng nhi m v l n c a toànề ả ầ ủ ộ ộ ữ ệ ụ ớ ủ Đ ng, toàn dân và toàn quân.ả *Nâng cao s c chiên đâu cua đang, xây d ng Đ ng v ng m nh, làm trong s chứ ́ ́ ̉ ̉ ự ả ữ ạ ạ b máy Nhà n c, đ y m nh đ u tranh ch ng quan liêu, tham nhũng, th cộ ướ ẩ ạ ấ ố ự hi n c n ki m xây d ng CNXH. ệ ầ ệ ự Đ i h i X kh ng đ nh: Đ ng ta "Kiên đ nh ch nghĩa Mác - Lê-nin, tạ ộ ẳ ị ả ị ủ ư t ng H Chí Minh... V n d ng và phát tri n sáng t o ch nghĩa Mác - Lê-ưở ồ ậ ụ ể ạ ủ nin, t t ng H Chí Minh trong ho t đ ng c a Đ ng"ư ưở ồ ạ ộ ủ ả (4), v i t cách là n nớ ư ề t ng t t ng và kim ch nam cho hành đ ng cách m ng c a Đ ng trong th iả ư ưở ỉ ộ ạ ủ ả ờ kỳ đ y m nh CNH-HĐH:ẩ ạ - Kiên trì đ ng l i đ i m i, đ i m i toàn di n, có nguyên t c và sáng t o;ườ ố ổ ớ ổ ớ ệ ắ ạ trong quá trình đ i m i, ph i luôn luôn gi v ng và tăng c ng s lãnh đ oổ ớ ả ữ ữ ườ ự ạ c a Đ ng, kiên đ nh CN Mác - Lê-nin, t t ng H Chí Minh, kiên đ nh m củ ả ị ư ưở ồ ị ụ tiêu đ c l p dân t c và CNXH, không đa nguyên, đa đ ng. Đây chính là b nộ ậ ộ ả ả lĩnh chính tr c a Đ ng trung thành v i quan đi m c a H Chí Minh v Đ ngị ủ ả ớ ể ủ ồ ề ả lãnh đ o CM th i kỳ quá đ lên ch nghĩa xã h i. ạ ờ ộ ủ ộ - Đ ng ph i v ng m nh v chính tr , t t ng, và t ch c, th ng xuyên tả ả ữ ạ ề ị ư ưở ổ ứ ườ ự đ i m i, t ch nh đ n, nâng cao năng l c lãnh đ o và s c chi n đ u; đ i m iổ ớ ự ỉ ố ự ạ ứ ế ấ ổ ớ công tác xây d ng Đ ng. Phát huy dân ch trong Đ ng, th c hi n đúng nguyênự ả ủ ả ự ệ t c t p trung dân ch , gi v ng k c ng, k lu t; th ng xuyên t phê bìnhắ ậ ủ ữ ữ ỷ ươ ỷ ậ ườ ự và phê bình; gi gìn và tăng c ng xây d ng s đoàn k t th ng nh t trongữ ườ ự ự ế ố ấ Đ ng, đ u tranh kiên quy t v i nh ng ph n t c h i th c d ng... Xây d ngả ấ ế ớ ữ ầ ử ơ ộ ự ụ ự h th ng t ch c b máy trong s ch, v ng m nh, tinh g n; xác đ nh th mệ ố ổ ứ ộ ạ ữ ạ ọ ị ẩ quy n, trách nhi m rõ ràng, ho t đ ng có hi u l c, hi u qu . Coi tr ng xâyề ệ ạ ộ ệ ự ệ ả ọ d ng t ch c c s đ ng. Đây là s v n d ng sáng t o t t ng H Chíự ổ ứ ơ ở ả ự ậ ụ ạ ư ưở ồ Minh v Đ ng c m quy n.ề ả ầ ề Khoa Kê Toań ́ 16 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ - Đ ng chăm lo xây d ng, rèn luy n đ i ngũ cán b , đ ng viên có đ b n lĩnhả ự ệ ộ ộ ả ủ ả chính tr , ph m ch t, trí tu và năng l c ho t đ ng th c ti n đ hoàn thànhị ẩ ấ ệ ự ạ ộ ự ễ ể nhi m v . T o s chuy n bi n th c s và đ ng b trong công tác cán b trênệ ụ ạ ự ể ế ự ự ồ ộ ộ t t c các khâu đánh giá, quy ho ch, đào t o, b i d ng, luân chuy n, b trí,ấ ả ạ ạ ồ ưỡ ể ố s d ng cán b . Đ c bi t, coi tr ng xây d ng h t nhân lãnh đ o, tr ng d ngử ụ ộ ặ ệ ọ ự ạ ạ ọ ụ nhân tài mà H Chí Minh h ng quan tâm.ồ ằ - Tăng c ng g n bó m t thi t v i nhân dân, tôn tr ng và phát huy quy n làmườ ắ ậ ế ớ ọ ề ch c a nhân dân, d a vào nhân dân đ xây d ng Đ ng. Xây d ng các thi tủ ủ ự ể ự ả ự ế ch m r ng và phát huy dân ch , b o đ m các ch tr ng, chính sách c aế ở ộ ủ ả ả ủ ươ ủ Đ ng và Nhà n c đ u có s tham gia xây d ng c a nhân dân, ph n ánh ý chí,ả ướ ề ự ự ủ ả l i ích chính đáng c a nhân dân, c a qu c gia, dân t c. Cán b , đ ng viên vàợ ủ ủ ố ộ ộ ả công ch c luôn th c s là công b c c a nhân dân nh H Chí Minh đã d y.ứ ự ự ộ ủ ư ồ ạ - Đ làm trong s ch Đ ng và b máy công quy n, tăng c ng và nâng caoể ạ ả ộ ề ườ ch t l ng, hi u qu công tác ki m tra, giám sát - ch c năng và ph ng th cấ ượ ệ ả ể ứ ươ ứ lãnh đ o quan tr ng c a Đ ng. Th ng xuyên ki m tra vi c th c hi n cácạ ọ ủ ả ườ ể ệ ự ệ ngh quy t, quy t đ nh c a Đ ng đ phát huy u đi m, phòng ng a và kh cị ế ế ị ủ ả ể ư ể ừ ắ ph c k p th i m i sai ph m, khuy t đi m; ki m tra, giám sát k t qu công tác,ụ ị ờ ọ ạ ế ể ể ế ả năng l c và ph m ch t c a cán b , đ ng viên, góp ph n xây d ng t ch cự ẩ ấ ủ ộ ả ầ ự ổ ứ đ ng, c quan nhà n c và đ i ngũ cán b , đ ng viên ngày càng trong s ch,ả ơ ướ ộ ộ ả ạ v ng m nh. ữ ạ - Đ i m i ph ng th c lãnh đ o, nh t là ph ng th c lãnh đ o Nhà n c,ổ ớ ươ ứ ạ ấ ươ ứ ạ ướ b o đ m nâng cao năng l c lãnh đ o và s c chi n đ u c a Đ ng, phát huyả ả ự ạ ứ ế ấ ủ ả hi u l c, hi u qu qu n lý c a Nhà n c, tính tích c c, ch đ ng, sáng t oệ ự ệ ả ả ủ ướ ự ủ ộ ạ c a M t tr n, các đoàn th nhân dân. Đ ng ho t đ ng trong khuôn kh Hi nủ ặ ậ ể ả ạ ộ ổ ế pháp và pháp lu t..ậ * Không ng ng cung cô va m rông khôi đai đoan kêt trong Măt trân Tô Quôcừ ̉ ́ ̀ ở ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ Viêt Nam, đ a chiên l c đai đoan kêt Hô Chi Minh lên môt tâm cao, môt chiêụ ư ́ ượ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ sâu m i.ớ Trong khuôn khô luât phap, tiêp tuc đôi m i chinh sach giai câp, chinh̉ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ớ ́ ́ ́ ́ sach xa hôi, hoan thiên chinh sach dân tôc, chinh sach tôn giao, chinh sach đôí ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ v i tri th c, chinh sach đôi v i công đông ng iViêt n c ngoai, tâp h p đênớ ứ ́ ́ ́ ớ ̀ ườ ̣ ở ướ ̀ ̣ ợ ́ m c rông rai nhât moi nhân tai, vât l c vao s nghiêp CNH, HĐH đât n c gănứ ̃ ́ ̣ ̀ ̣ ự ̀ ự ̣ ́ ướ ́ liên v i xây d ng kinh tê tri th c.̀ ớ ự ́ ứ Cai thiên đ i sông cac dân tôc miên nui, khăc phuc, đây lui tinh trang khỏ ̣ ờ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ khăn, lac hâu, ngheo nan đê không bi cac thê l c thu đich l i dung gây mâụ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ự ̀ ̣ ợ ̣ thuân.̃ *Kiên đinh con đ ng đi lên CNXḤ ườ Đ i v i Viêt Nam HCM kh ng đ nh tr c sau nh m t ch có CNXHố ớ ẳ ị ướ ư ộ ỉ m i có đ c s và đi u ki n đ th c hi n công cu c gi i phóng con ng iớ ủ ơ ở ề ệ ể ự ệ ộ ả ườ m t cách tri t đ và thi t th c .T c là th c hi n đ y đ các quy n c a conộ ệ ể ế ự ứ ự ệ ầ ủ ề ủ ng i, trong đó có quy n s ng, quy n t do và quy n m u c u h nh phúc t tườ ề ố ề ự ề ư ầ ạ ấ Khoa Kê Toań ́ 17 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ c con ng i. Cũng chính vì v y mà con đ ng đi lên CNXH và đ c l p ph iả ườ ậ ườ ộ ậ ả g n li n v i CNXH tr thành n i dung c t lõi trong t t ng HCM và là m cắ ề ớ ở ộ ố ư ưở ụ tiêu chi n l c trong s nghi p cách m ng Vi t Nam c a Đ ng c ng s nế ượ ự ệ ạ ệ ủ ả ọ ả Viêt Nam su t hai ph n ba th k và mãi mãi v sau.ố ầ ế ỷ ề Toàn th gi i đã b c vào th i đ i quá đ t ch nghĩa t b n lên ch nghĩaế ớ ướ ờ ạ ộ ừ ủ ư ả ủ xã h i. Th c ti n đã kh ng đ nh r ng CNTB là ch đ xã h i đã l i th i vộ ự ễ ẳ ị ằ ế ộ ộ ỗ ờ ề m t l ch s , s m hay mu n cũng ph i thay b ng hình thái kinh t - xã h i c ngặ ị ử ớ ộ ả ằ ế ộ ộ s n ch nghĩa mà giai đo n đù là giai đo n xã h i xã h i ch nghĩa.Ch nghĩaả ủ ạ ạ ộ ộ ủ ủ t b n không ph i là t ng lai c a loài ng i nên ch nghĩa xã h i khoa h c,ư ả ả ươ ủ ườ ủ ộ ọ t do, dân ch và nhân đ o mà loài ng i v n t i luôn đ i di n cho nh ngự ủ ạ ườ ươ ớ ạ ệ ữ giá tr ti n b c a nhân lo i, đâ di n cho l i ích c a ng i lao đ ng, là hìnhị ế ộ ủ ạ ị ệ ợ ủ ườ ộ thái kinh t xã h i cao h n ch nghĩa t b n. Đi lên CNXH là s nghi p caoế ộ ơ ủ ư ả ự ệ c là gi i phóng con ng i, vì s phát tri n t do và toàn di n c a conả ả ườ ự ể ự ệ ủ ng i .Đi theo dòng ch y c a th i đ i cũng t c là đi theo quy lu t phát tri nườ ả ủ ờ ạ ứ ậ ể t nhiên c a l ch sự ủ ị ử Ch có đi lên CNXH m i gi v ng đ c đ c l p, t do cho dân t c, m i th cỉ ớ ữ ữ ượ ộ ậ ự ộ ớ ự hi n đ c m c tiêu làm cho m i ng i dân đ c m no,t do, h nh phúc.Sệ ượ ụ ọ ườ ượ ấ ự ạ ự l a ch n c a chính l ch s dân t c l i phù h p v i xu th c a th i đ i. Đi uự ọ ủ ị ử ộ ạ ợ ớ ế ủ ờ ạ ề đó th hi n qua s quá đ lên ch nghĩa xã h i b qua ch đ t b n chể ệ ự ộ ủ ộ ỏ ế ộ ư ả ủ nghĩa là m t tât y u c a l ch s ộ ế ủ ị ử Khoa Kê Toań ́ 18 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ ư t ng HCM v v n đ dân t c và gi i phóng dân t c có nh ng lu nưở ề ấ ề ộ ả ộ ữ ậ di m sáng t o, đ c s c có giá tr lý lu n và giá tr th c t l n. Làm phongể ạ ặ ắ ị ậ ị ự ế ớ phú h c thuy t Mac-Lênin v CM thu c đ a. Lý lu n CM gi i phóng dân t cọ ế ề ộ ị ậ ả ộ c a Hô Chi Minh là m t đóng góp to l n vào kho tàng lý lu n CM c a th iủ ̀ ́ ộ ớ ậ ủ ờ đ i, soi đ ng th ng l i cho CM gi i phóng dân t c Vi t Nam. Đem l iạ ườ ắ ợ ả ộ ở ệ ạ nh ng k t qu tr c m t là s đ c l p: c đ i Hô Chi Minh đã dành tr n choữ ế ả ướ ắ ự ộ ậ ả ờ ̀ ́ ọ nhân dân, cho đ t n c, cho s nghi p đ u tranh gi i phóng con ng i, gi iấ ướ ự ệ ấ ả ườ ả phóng nhân lo i c n lao, thoát kh i áp b c, bóc l t, v n t i cu c s ng mạ ầ ỏ ứ ộ ươ ớ ộ ố ấ no, t do, h nh phúc. Cũng chính vì v y mà v n đ dân t c và gi i quy t v nự ạ ậ ấ ề ộ ả ế ấ đ dân t c đa đ c Ng i quan tâm, nung n u su t c cu c đ i. Gi i quy tề ộ ̃ ượ ườ ấ ố ả ộ ờ ả ế v n đ dân t c Vi t Nam m t n c n a thu c đ a, n a phong ki n tr cấ ề ộ ở ệ ộ ướ ử ộ ị ử ế ướ h t là ph i ti n hành đ u tranh gi i phóng dân t c, đánh đ b n tay sai giànhế ả ế ấ ả ộ ổ ọ đ c l p dân t c, t do cho nhân dân, hòa bình và th ng nh t cho đ t n c. Hộ ậ ộ ự ố ấ ấ ướ ồ Chí Minh coi m c tiêu đ u tranh vì đ c l p c a dân t c, t do c a đ ng bào làụ ấ ộ ậ ủ ộ ự ủ ồ l s ng c a mình. Quy n đ c l p không tách r i quy n con ng i và đ c l pẽ ố ủ ề ộ ậ ờ ề ườ ộ ậ là đi u ki n tiên quy t đ mang h nh phúc cho m i ng i dân c a đ t n cề ệ ế ể ạ ọ ườ ủ ấ ướ mình. Đ ng th i đ c l p dân t c còn là đi u ki n đ dân t c Vi t Nam đ cồ ờ ộ ậ ộ ề ệ ể ộ ệ ượ s ng bình đ ng, hòa thu n và cùng nhau đi t i cu c s ng m no, t do, h nhố ẳ ậ ớ ộ ố ấ ự ạ phúc. Theo H Chí Minh: Đ c l p, t do, hòa bình và th ng nh t đ t n c làồ ộ ậ ự ố ấ ấ ướ khát v ng cháy b ng c a ng i dân m t n c. ọ ỏ ủ ườ ấ ướ B i m t n c là m t t t c .ở ấ ướ ấ ấ ả S ng trong c nh m t n c, nhà tan, m i quy n l c n m trong tay quân xâmố ả ấ ướ ọ ề ự ằ l c, bon tay sai ph n đ ng thì quy n s ng c a con ng i cũng b đe d a chượ ̣ ả ộ ề ố ủ ườ ị ọ ứ nói gì đ n quy n bình đ ng, t do, dân ch c a con ng i. N u có ch là thế ề ẳ ự ủ ủ ườ ế ỉ ứ t do b t b , gi t h i và tù đày c a quân xâm l c và b n tay sai. Chính vìự ắ ớ ế ạ ủ ượ ọ v y mà trong su t hai cu c kháng chi n ch ng Pháp, quân và dân ta anh dũngậ ố ộ ế ố v i tinh th n “ thà hi sinh t t c ch nh t đ nh không ch u m t n c, nh tớ ầ ấ ả ứ ấ ị ị ấ ướ ấ đ nh không ch u làm nô l ” và ni m tin “kháng chi n nh t đ nh th ng l i”.ị ị ệ ề ế ấ ị ắ ợ T Khoa Kê Toań ́ 19 TIÊU LUÂN NHOM-13KKT3̉ ̣ ́ GVHD:NGUYÊN THI HÔNG THUỸ ̣ ̀ ́ Trong cu c đ ng đ l ch s gi a dân tôc Vi t Nam v i đ qu c M xâm l c,ộ ụ ộ ị ử ữ ệ ớ ế ố ỹ ượ quân và dân ta đã nêu cao tinh th n dám đánh M và quy t th ng M , v i tinhầ ỹ ế ắ ỹ ớ th n “Không có gì quý h n đ c l p t do”. Đo cung chinh la t t ng c a Hầ ơ ọ ậ ự ́ ̃ ́ ̀ ư ưở ủ ồ Chí Minh là ngu n c vũ các dân t c b áp b c trên toàn th gi i đang đ uồ ổ ộ ị ứ ế ớ ấ tranh ch ng CNTD. Do đo, H Chí Minh không nh ng là anh hùng gi i phóngố ́ ồ ữ ả dân t c c a Vi t Nam mà còn là “ Ng i kh i x ng cu c đ u tranh gi iộ ủ ệ ườ ở ướ ộ ấ ả phóng dân t c thu c đ a trong thê k XX”. ộ ộ ị ́ ỷ Khoa Kê Toań ́ 20

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận môn tư tưởng HCM.pdf
Luận văn liên quan