Tìm hiểu thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 2 1. Lý do chọn đề tài. 2 2. Mục đích nghiên cứu: 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu: 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 4 5. Phạm vi nghiên cứu. 4 6. Các phương pháp nghiên cứu. 5 PHẦN NỘI DUNG 6 Chương 1. Lịch sử và cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 6 Chương 2. Thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS huyện Vụ Bản - tỉnh Nam định. 12 Chương 3. Một số giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả 25 công tác chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH ở THCS 25 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 30 Tài liệu tham khảo 33 Phụ lục 34 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. 1.1. Những năm đầu thế kỷ XXI, cả đất nước đang trong thời kỳ tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập với thế giới, Đảng ta đã khẳng định trong nghị quyết VI khoá VII "Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển giáo dục đào tạo, phát huy nguồn nhân lực con người, yếu tố cơ bản của sự nghiệp phát truyển nhanh và bền vững"[ ;4]. Với tư tưởng chỉ đạo này thì mục tiêu đào tạo của nhà trường cũng phải điều chỉnh, kéo theo sự thay đổi tất yếu của nội dung và phương pháp dạy học. Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong văn kiện Đại hội VIII của Đảng nêu rõ phương hướng phát triển của giáo dục và đào tạo trong những năm tới là "Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học "[ ;5] 1.2. Phương pháp dạy học chính là cách thức diễn ra hoạt động dạy và hoạt động học. Trong các thành tố cấu trúc của hoạt động dạy học thì phương pháp dạy học là thành tố quan trọng, thể hiện rõ nét nhất sự sáng tạo của người giáo viên trong việc tổ chức hoạt động học tập của học sinh. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu trong tiến trình đổi mới nội dung và chương trình sách giáo khoa. Việc quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của người cán bộ quản lý là một nội dung quản lý cơ bản trong trường trung học cơ sở và nó có tính chất quyết định đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Phương pháp là thành tố cơ bản nhất của quá trình dạy học và nhờ nó mà nội dung dạy học mới được hiện thực hoá, nó quyết định đến hiệu quả cũng như chất lượng dạy học. Bởi vậy việc đổi mới phuơng pháp dạy học là hết sức cần thiết và cần được sự quan tâm thích đáng của mọi người mọi cấp có trách nhiệm. 1.3. Bậc học trung học cơ sở là bậc học nhằm hình thành cho học sinh những kiến thức nền móng ban đầu về mọi mặt như khoa học, xã hội và cả về phong cách sống, phong cách làm việc. Vì vậy nhà trường THCS cần rèn luyện cho học sinh tính năng động và sáng tạo, phát huy năng lực và sở trường của từng học sinh, làm cho các em chủ động và sẵn sàng tiếp thu kiến thức và rèn luyện con người tạo tiền đề cho đất nước hoà nhập với cộng đồng Quốc tế. 1.4. Nhận định chính thức về thực trạng phương pháp dạy học được nêu trong nghị quyết ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 khoá VIII: " Cách dạy và cách học mang dấu hiệu nhồi nhét thụ động mất cân đối giữa hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh, cách dạy nặng về truyền thụ kiến thức nhẹ về việc hình thành kỹ năng học và kỹ năng vận dụng. Dạy mang tính đồng loạt ít chú ý tới cá thể hoá. Quá trình dạy học ít tạo điều kiện để học sinh bộc lộ và phát triển khả năng hiện có của mình"[ ;5] . Từ năm 1996 việc đổi mới phương pháp dạy học đã tạo dựng nên một phong trào, một không khí cách tân về phương pháp dạy học và đã mang lại kết quả đáng kể. Năm học 2002 - 2003 cùng với việc tiến hành thay sách giáo khoa lớp 6, việc đổi mới phương pháp dạy học diễn ra có sắc thái mới với những quan niệm mới về cách dạy, cách học. Nút thắt về nội dung và chương trình đã phần nào được giải toả, đặc biệt việc trình bày sách giáo khoa đã được đánh giá cao, đã tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học trong quá trình giảng dạy. Tới nay đã qua 5 năm của quá trình đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, bởi vậy một điều đặt ra với các ngành, các cấp lãnh đạo giáo dục, đặc biệt là những người quản lý trường THCS là cần nhìn nhận lại thực trạng chỉ đạo quá trình đổi mới dạy học để từ đó có những đánh giá cũng như những điều chỉnh cho việc tiếp tục công cuộc đổi mới của ngành, cũng như của đất nước nhằm tạo đà đưa đất nước nhanh chóng hoà nhập cùng thế giới. Với những lý do đã trình bày ở trên, đặc biệt sau khi đã được trang bị lý luận quản lý tôi nhận thức được nhiều điều cả trên bình diện lý luận và thực tiễn. Tôi mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài về điều tra thực trạng chỉ đạo hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của người quản lý các trường THCS trên địa bàn huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2057 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c sinh. - Lµ sù ¸p dông c¸c PPDH tÝch cùc, c¸c PPDH hiÖn ®¹i vµo qóa tr×nh d¹y häc. - Lµ sù øng dông c¸c thµnh t­ô cña KHKT, c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo qu¸ tr×nh d¹y häc. - Lµ sù kÕ thõa, sö dông cã chän läc vµ s¸ng t¹o c¸c PPDH truyÒn thèng. - Lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi häc ho¹t ®éng vµ sö dông kinh nghiÖm cña m×nh. - §æi míi c¸ch tæ chøc, qu¶n lý ®Ó tèi ­u ho¸ qu¸ tr×nh d¹y häc. - §æi míi ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ d¹y häc vµ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc. Nh­ vËy, quan ®iÓm vµ còng lµ ®Þnh h­íng cña ®æi míi PPDH ë THCS lµ tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, d¹y häc h­íng vµo viÖc ph¸t huy tÝnh tù gi¸c, tÝch cùc, ®éc lËp, s¸ng t¹o cña ng­êi häc c. D¹y häc tÝch cùc: - D¹y häc tÝch cùc lµ mét quan ®iÓm d¹y häc víi luËn ®iÓm bao trïm lµ d¹y häc ph¶i ph¸t huy ®­îc tÝnh tù gi¸c, tÝch cùc, s¸ng t¹o cña ng­êi häc. - Ph­¬ng ph¸p tÝch cùc (PPTC): + PPTC lµ mét kh¸i niÖm lµm viÖc, nh»m h­íng vµo viÖc tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp vµ ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña ng­êi häc. Trong ®ã c¸c ho¹t ®éng häc tËp ®­îc thùc hiÖn vµ ®iÒu khiÓn, ng­êi häc kh«ng thô ®éng mµ tù lùc lÜnh héi néi dung häc tËp. + Ho¹t ®éng häc tËp ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së sù hîp t¸c vµ giao tiÕp trong häc tËp ë møc ®é cao. + PPTC kh«ng ph¶i mét PPDH cô thÓ mµ lµ mét kh¸i niÖm réng, bao gåm nhiÒu ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc,kü thuËt cô thÓ kh¸c nhau. - §Æc tr­ng cña d¹y häc tÝch cùc lµ: + ChuyÓn tõ d¹y häc truyÒn thô mét chiÒu sang viÖc tæ chøc cho häc sinh häc trong hµnh ®éng vµ b»ng hµnh ®éng tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o chó träng h×nh thµnh n¨ng lùc, ph­¬ng ph¸p tù häc. + ChuyÓn tõ d¹y häc ®ång lo¹t, ®¬n ph­¬ng sang viÖc tæ chøc d¹y häc theo h×nh thøc t­¬ng t¸c x· héi, ®¶m b¶o sù ph©n ho¸ vÒ mÆt néi dung vµ c¸ thÓ ho¸ vÒ mÆt tæ chøc. + §æi míi c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc theo h­íng ®a d¹ng ho¸ vµ ®æi míi c¸ch häc cña häc sinh. - Cã 5 dÊu hiÖu ®Ó ph©n biÖt PPTC víi c¸c ph­¬ng ph¸p thô ®éng. §ã lµ: + D¹y vµ häc th«ng qua tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cu¶ häc sinh. + D¹y vµ häc chñ ®éng rÌn luyÖn ph­¬ng ph¸p tù häc. + T¨ng c­êng häc tËp c¸ thÓ, phèi hîp víi häc tËp hîp t¸c. + KÕt hîp ®¸nh gi¸ cña thÇy ®èi víi tù ®¸nh gi¸ cña trß. + Häc sinh tù gi¸c, thÝch thó víi viÖc häc. d. Mét sè PPDH tÝch cùc ë tr­êng THCS. Muèn ®æi míi c¸ch häc ph¶i ®æi míi c¸ch d¹y. Râ rµng, c¸ch d¹y chØ ®¹o c¸ch häc nh­ng ng­îc l¹i, thãi quen häc tËp cña trß ¶nh h­ëng ®Õn c¸ch d¹y cña thÇy. Cã tr­êng hîp häc sinh ®ßi hái c¸ch d¹y tÝch cùc ho¹t ®éng nh­ng gi¸o viªn ch­a ®¸p øng ®­îc. Còng cã tr­êng hîp, gi¸o viªn h¨ng h¸i ¸p dông PPDH tÝch cùc nh­ng thÊt b¹i v× häc sinh ch­a thÝch øng, vÉn quen lèi häc tËp thô ®éng. V× vËy gi¸o viªn ph¶i kiªn tr× dïng c¸ch d¹y ho¹t ®éng ®Ó dÇn x©y dùng cho häc sinh ph­¬ng ph¸p häc tËp chñ ®éng mét c¸ch võa søc tõ thÊp ®Õn cao. Do ®ã trong ®æi míi PPDH ph¶i cã sù hîp t¸c cña thÇy vµ trß, sù phèi hîp gi÷a ho¹t ®éng d¹y vµ ho¹t ®éng häc th× míi thµnh c«ng. * Nhãm ph­¬ng ph¸p thùc hµnh: Lµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc cho häc sinh vËn dông c¸c quy t¾c, c«ng thøc lý thuyÕt ®Ó lµm bµi t©p. * Ph­¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm: Lµ ph­¬ng ph¸p gi¸o viªn chia líp thµnh nhiÒu nhãm nhá. C¸c thµnh viªn trong nhãm trao ®æi tù do vÒ vÊn ®Ò gi¸o viªn yªu cÇu nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh béc lé quan ®iÓm vµ ý kiÕn riªng, ®ång thêi l¾ng nghe ý kiÕn, quan ®iÓm cña c¸c b¹n häc kh¸c. * Ph­¬ng ph¸p ®éng n·o: Lµ ph­¬ng ph¸p t¹o ra mét sè l­îng lín ý t­ëng s¸ng t¹o theo mét quy t¾c lµ: + Mäi ý t­ëng ®Òu ®­îc hoan nghªnh. + ChØ quan t©m ®Õn sè l­îng, chó kh«ng cÇn chÊt l­îng. + Kh«ng cho phÐp ®¸nh gi¸ c¸c ý t­ëng. + ý t­ëng lµ tµi s¶n. * PPDH ®Æt vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: Lµ PPDH ®­a häc sinh vµo chÝnh sù t×m tßi cã hiÖu qu¶ cña c¸c nhµ khoa häc, tøc lµ chuyÓn ho¸ sù t×m tßi thµnh phÈm chÊt cña c¸ thÓ häc sinh theo con ®­êng tùa nh­ con ®­êng mµ loµi ng­êi ®· theo ®Ó kh¸m ph¸, t×m kiÕm vµ ®· vËt chÊt ho¸ thµnh c¸c ph¸t minh, ph¸t kiÕn. §Æc tr­ng cña d¹y häc nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thÓ hiÖn ë hai yÕu tè thµnh phÇn: T×nh huèng cã vÊn ®Ò vµ gi¶ thuyÕt ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. * Nhãm ph­¬ng ph¸p trß ch¬i: Lµ mét d¹ng trß ch¬i ®­îc tæ chøc d­íi d¹ng tranh tµi gi÷a c¸c nhãm hoÆc c¸ nh©n. 1.2.2 HiÖu tr­ëng qu¶n lý ®æi míi PPDH. D¹y häc lµ mét ho¹t ®éng chñ yÕu vµ ®Æc tr­ng nhÊt cña mçi nhµ tr­êng. Do ®ã, chÊt l­îng gi¸o dôc phô thuéc tr­íc hÕt vµo chÊt l­îng d¹y häc. Trong ho¹t ®éng d¹y häc th× PPDH cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, lµ mét nh©n tè c¬ b¶n nhÊt, “®éng”, “s¸ng t¹o” nhÊt cña qu¸ tr×nh d¹y häc vµ nhê ®ã néi dung d¹y häc míi ®­îc thùc hiÖn. Nã quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc ®æi míi PPDH ®ang ®­îc ®Æt thµnh mét nhiÖm vô träng t©m trong ho¹t ®éng gi¸o dôc. C¸c nhµ khoa häc vµ qu¶n lý gi¸o dôc ®Òu thèng nhÊt r»ng viÖc ®æi míi sÏ theo hai h­íng c¬ b¶n lµ d¹y häc ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cu¶ häc sinh vµ tæ chøc c¸c qu¸ tr×nh d¹y häc ph¶i lÊy häc sinh lµm trung t©m. §¸nh gi¸ hai h­íng nµy, gi¸o s­ TrÇn Hång Qu©n ®· kh¼ng ®Þnh: “CÇn ph¶i ®æi míi m¹nh mÏ PPDH theo ®óng h­íng d¹y häc tÝch cùc, lÊy ng­êi häc lµm trung t©m”. D¹y häc h­íng vµo häc sinh, thùc chÊt lµ tæ chøc qu¸ tr×nh d¹y cña thÇy vµ qu¸ tr×nh häc cña trß theo h­íng thÇy h­íng dÉn cho tõng c¸ nh©n, tõng nhãm häc sinh vÒ c¸c t×nh huèng, c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. Häc sinh tù nghiªn cøu, t×m tßi c¸ch xö lý c¸c t×nh huèng, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò, tù m×nh t×m ra kiÕn thøc míi. Ngµy nay tr­íc sù bïng næ th«ng tin khoa häc còng nh­ yªu cÇu cÊp thiÕt cña sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt n­íc, chóng ta ph¶i tiÕn hµnh ®æi míi gi¸o dôc, tøc lµ ph¶i ®æi míi vÒ môc tiªu, néi dung, ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn, tæ chøc qu¶n lý vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸. Bëi vËy viÖc ®æi míi PPDH nãi chung vµ ®æi míi PPDH ë THCS nãi riªng võa lµ kÕ thõa cã chän läc, s¸ng t¹o nh÷ng thµnh tùu cña ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng võa tiÕp nhËn ®óng møc c¸c PPDH míi, øng dông c¸c thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¸ tr×nh d¹y häc vµ ph¶i ®­îc duy tr× th­êng xuyªn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ d¹y häc. §Ó c«ng cuéc ®æi míi PPDH ®­îc tiÕn hµnh réng kh¾p vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao th× c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH trong nhµ tr­êng cña ng­êi hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng cÇn ®Æc biÖt ®­îc quan t©m, nhÊt lµ ®èi víi THCS, khi mµ qu¸ tr×nh ®æi míi néi dung, ch­¬ng tr×nh SGK vµ ®æi míi PPDH ®· thùc hiÖn xong mét vßng. Trong nhµ tr­êng, hiÖu tr­ëng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm viÖc ®æi míi PPDH ë tr­êng m×nh nªn ph¶i ®Æt vÊn ®Ò nµy ë tÇm quan träng ®óng møc, trong sù phèi hîp víi c¸c ho¹t ®éng toµn diÖn cña nhµ tr­êng. HiÖu tr­ëng cÇn chñ ®éng nghiªn cøu n¾m v÷ng b¶n chÊt, ®Æc ®iÓm cña PPTC, t×m hiÓu nh÷ng kinh nghiÖm ®æi míi PPDH, vËn dông vµo c¸c m«n häc. HiÖu tr­ëng cÇn cã th¸i ®é tr©n träng, ñng hé, khuyÕn khÝch mçi s¸ng kiÕn c¶i tiÕn dï nhá cña gi¸o viªn nh­ng còng cÇn biÕt h­íng dÉn, gióp ®ì gi¸o viªn vËn dông PPTC thÝch hîp víi m«n häc, ®Æc ®iÓm häc sinh, ®iÒu kiÖn d¹y vµ häc ë ®Þa ph­¬ng, lµm cho phong trµo ®æi míi PPDH ngµy cµng réng r·i, th­êng xuyªn vµ cã hiÖu qu¶ cao h¬n. §æi míi PPDH theo h­íng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, kh«ng thÓ ngµy mét ngµy hai mµ ®«ng ®¶o gi¸o viªn tõ bá ®­îc kiÓu d¹y truyÒn thô kiÕn thøc, tiÕp thu thô ®éng ®· quen thuéc tõ l©u. ViÖc ph¸t triÓn c¸c PPDH tÝch cùc ®ßi hái mét sè ®iÒu kiÖn trong ®ã quan träng nhÊt lµ båi d­ìng gi¸o viªn, ®æi míi kh©u ®¸nh gi¸ häc sinh vµ gi¸o viªn. §Ó c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH trong nhµ tr­êng ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ng­êi hiÖu tr­ëng cÇn tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p sau: - T¸c ®éng chuyÓn ho¸ vÒ mÆt nhËn thøc, t¹o ra nhu cÇu thiÕt th©n ®èi víi mçi thµnh viªn trong tËp thÓ s­ ph¹m: + NhËn thøc: ThÊy ®­îc quy luËt kh¸ch quan cña sù ®æi míi PPDH, ®æi míi lµ ph¸t triÓn, kh«ng ®æi míi lµ tôt hËu vµ cã nguy c¬ bÞ sa th¶i trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh lµnh m¹nh. + Tæ chøc båi d­ìng s©u vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô (c¶ vÒ lý luËn khoa häc lÉn néi dung, ph­¬ng ph¸p bé m«n), t¹o tiÒm n¨ng cho viÖc c¶i tiÕn PPDH cña tõng gi¸o viªn. + Sö dông nh÷ng biÖn ph¸p t©m lý x· héi ®Ó cho gi¸o viªn thuéc nhiÒu løa tuæi, th©m niªn nghÒ nghiÖp, n¨ng lùc tr×nh ®é kh¸c nhau v­ît qua nh÷ng mÆc c¶m hay nh÷ng ch­íng ng¹i vÒ t©m lý khi ®i vµo ®æi míi PPDH. - Tæ chøc chØ ®¹o ®æi míi PPDH. §©y lµ mét qu¸ tr×nh khã kh¨n phøc t¹p nh­ng cã nh÷ng mÆt thuËn lîi. V× thÕ, kh«ng ph¶i nãng véi mµ ph¶i tiÕn hµnh tõng b­íc ch¾c ch¾n vµ cã hiÖu qu¶: B­íc 1: ChuÈn bÞ ®iÒu kiÖn cho viÖc chØ ®¹o ®æi míi PPDH: - Nghiªn cøu hiÖn tr¹ng vÒ mèi t­¬ng quan gi÷a n¨ng lùc tr×nh ®é, kü n¨ng sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn d¹y häc cña gi¸o viªn. - Ph©n tÝch nguyªn nh©n cña sù tån t¹i c¸c ph­¬ng ph¸p l¹c hËu vµ sù xuÊt hiÖn cña c¸c ph­¬ng ph¸p míi. - Dù th¶o ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch tæ chøc chØ ®¹o ®æi míi PPDH. - Tæ chøc héi th¶o trao ®æi trong tËp thÓ s­ ph¹m ®Ó thèng nhÊt ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng. B­íc 2: ChØ ®¹o thùc hiÖn ®æi míi PPDH: - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho viÖc ®æi míi PPDH: T¸c ®éng nhËn thøc, t¹o dùng ®éng c¬, x©y dùng bÇu kh«ng khÝ hµo høng phÊn khëi tù gi¸c, tÝch cùc trong tËp thÓ s­ ph¹m vµ tËp thÓ häc sinh. - X©y dùng kÕ ho¹ch, hîp ®ång tËp thÓ, c¸ nh©n. - Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua ®æi míi PPDH. - ChØ ®¹o ®iÓm. - Nh©n ®¹i trµ trªn toµn thÓ gi¸o viªn vµ ë mäi m«n häc. - Theo dâi ®iÒu hµnh, phèi hîp, ®iÒu chØnh uèn n¾n, ®¸nh gi¸ s¬ bé trong tõng giai ®o¹n. B­íc 3: KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, rót ra bµi häc kinh nghiÖm ®Ó triÓn khai tiÕp. Trong b­íc nµy cÇn ph¶i : - Tæ chøc c¸c h×nh thøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc d¹y cña thÇy, viÖc häc cña trß. - S¬ kÕt thi ®ua, khen th­ëng, tr¸ch ph¹t(nÕu cÇn). - Tæ chøc viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. - Tæng kÕt , nªu bµi häc qu¶n lý. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi ppdh cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n - tØnh nam ®Þnh. 2.1 Vµi nÐt vÒ kh¸ch thÓ ®iÒu tra: 2.1.1 VÒ ®Þa bµn nghiªn cøu: Vô B¶n lµ mét huyÖn t­¬ng ®èi nhá cña tØnh Nam §Þnh gåm 18 x· víi 19 tr­êng THCS, cã nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu. MÆc dï møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cßn rÊt khiªm tèn so víi c¶ tØnh nh­ng phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc ®· vµ ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ c¶ ë bÒ réng lÉn chiÒu s©u. NhiÒu n¨m liÒn, ngµnh GD-§T huyÖn Vô B¶n ®­îc UBND tØnh Nam §Þnh tÆng cê “ Thi ®ua xuÊt s¾c” v× cã nh÷ng thµnh tÝch næi bËt vÒ chÊt l­îng gi¸o viªn giái, häc sinh giái c¸c cÊp vµ chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn. §Ó cã ®­îc thµnh tÝch rùc rì Êy ph¶i kÓ ®Õn c«ng lao to lín cña c¸c cÊp l·nh ®¹o chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong toµn huyÖn, c¸c c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn, nh©n viªn trong c¸c nhµ tr­êng trong ®ã cã c¸n bé qu¶n lý c¸c tr­êng THCS ®Æc biÖt lµ c¸c hiÖu tr­ëng vµ c¸c phã hiÖu tr­ëng. HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng nhµ tr­êng trong ®ã quan träng nhÊt lµ ®¶m b¶o chÊt l­îng gi¸o dôc ë tr­êng m×nh, nhÊt lµ ho¹t ®éng d¹y häc. §Ó chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn ®­îc n©ng cao th× nhiÖm vô quan träng nhÊt cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng c¸c nhµ tr­êng lµ chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH. ChÝnh v× thÕ mµ chóng t«i tiÕn hµnh ®iÒu tra c¸c hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n vÒ viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS. 2.1.2 VÒ kh¸ch thÓ ®iÒu tra: Kh¸ch thÓ ®iÒu tra ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 1: Kh¸ch thÓ ®iÒu tra: DÊu hiÖu SL §é tuæi Chøc vô Th©m niªn QL Giíi tÝnh S ≤ 40 41 - 50 > 50 HT PHT ≤ 10 10 - 20 > 20 Nam N÷ SL 8 14 10 16 16 12 20 0 20 12 32 % 25 43,8 31,2 50 50 37,5 62,5 0 62,5 37,5 100 Qua b¶ng thèng kª chóng t«i thÊy ®éi ngò hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n cã ®é tuæi t­¬ng ®èi ®ång ®Òu. Cã 25% sè ng­êi d­íi 40 tuæi, ®©y lµ ®é tuæi mµ søc khoÎ vµ trÝ tuÖ ®ang ë tuæi sung m·n cã thÓ lµm nªn nh÷ng thµnh tÝch xuÊt s¾c trong sù nghiÖp, gãp phÇn n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn cña c¶ huyÖn. Bªn c¹nh ®ã cã 43,8% sè ng­êi ë ®é tuæi 41-50, ë ®é tuæi nµy kinh nghiÖm sèng, kinh nghiÖm gi¶ng dËy ®Æc biÖt lµ kinh nghiÖm qu¶n lý ®· tÝch luü ®­îc kh¸ nhiÒu, gióp hä thu ®­îc thµnh c«ng lín trong c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh. Víi 31,2% sè ng­êi ë ®é tuæi trªn 50 cho ta dÊu hiÖu s¾p cã sù thay thÕ trong ®éi ngò CBQL. §©y lµ mét thuËn lîi v× ®éi ngò CBQL ®­îc trÎ ho¸ n¨ng ®éng s¸ng t¹o nh­ng còng cã kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ kinh nghiÖm qu¶n lý. Trong sè 18 ng­êi ®­îc ®iÒu tra cã 6 n÷, nh­ vËy tû lÖ CBQL n÷ ®· t¨ng lªn so víi tr­íc kia. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng v× chÞ em phô n÷ ®· thùc sù “giái viÖc tr­êng, ®¶m viÖc nhµ”, cã ý thøc phÊn ®Êu v­¬n lªn trong sù nghiÖp, lµm g­¬ng cho nh÷ng gi¸o viªn n÷ (chiÕm tû lÖ lín) häc tËp, noi theo. Cã 62,5% sè CBQL cã th©m niªn c«ng t¸cqu¶n lý trªn 10 n¨m, chóng t«i nhËn thÊy ®éi ngò CBQL c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n cã kinh nghiÖm qu¶n lý v÷ng vµng, gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc ®æi míi gi¸o dôc, nhÊt lµ ®æi míi PPDH hiÖn nay. Tuy nhiªn còng cã tíi 37,5% sè CBQLcã th©m niªn qu¶n lý d­íi 10 n¨m, trong sè nµy cã nh÷ng ng­êi kinh nghiÖm qu¶n lý cßn ch­a nhiÒu, sÏ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc chØ ®¹o ®æi míi PPDH. 2.2. thùc tr¹ng c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n. Thùc tr¹ng c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n ®­îc nh×n nhËn d­íi nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau nh­ng trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi chóng t«i tËp trung ®iÒu tra nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau ®©y: - NhËn thøc cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n vÒ ®æi míi PPDH ë THCS. - C¸c biÖn ph¸p ®· ®­îc hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n sö dông trong chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS. - Nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ chñ yÕu cña viÖc chØ ®¹o ®æi míi PPDH vµ nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng ®ã. (Nh÷ng néi dung nµy ®Òu ®­îc thÓ hiÖn râ trong phiÕu ®iÒu tra ë phÇn phô lôc cña v¨n b¶n.) 2.2.1 NhËn thøc cña hiÖu tr­ëng vµ phã hiÖu tr­ëng vÒ nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ®æi míi PPDH ë THCS: §Ó nghiªn cøu thùc tr¹ng viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n, tr­íc hÕt chóng t«i t×m hiÓu nhËn thøc cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n vÒ ®æi míi PPDH ë THCS v× chóng t«i cho r»ng tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng ®Òu b¾t ®Çu tõ nhËn thøc. NhËn thøc ®óng th× ho¹t ®éng ®¹t kÕt qu¶ tèt. NhËn thøc ch­a ®óng hoÆc sai th× kÕt qu¶ ho¹t ®éng kÐm thËm chÝ cßn g©y ra hËu qu¶ xÊu. CBQL cã nhËn thøc ®óng vÒ ®æi míi PPDH th× míi cã hµnh ®éng qu¶n lý ®óng. B¶ng 2: NhËn thøc cña HT, PHT c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n vÒ ®æi míi PPDH: STT Néi dung R§Y §Y PV K§Y Tæng SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % 1 §æi míi PPDH lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan 20 62,5 12 37,5 32 100% 2 §æi míi PPDH lµ nhiÖm vô träng t©m cña ®æi míi néi dung, ch­¬ng tr×nh THCS 22 68,8 8 25 2 6,3 32 100% 3 §æi míi PPDH theo h­íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng,s¸ng t¹o cña HS 16 50 16 50 32 100% 4 Lµ sù kÕ thõa, sö dông cã chän läc vµ s¸ng t¹o c¸c PPDH truyÒn thèng 22 68.8 10 31.3 32 100% 5 Lµ sù ¸p dông c¸c PPDH tÝch cùc, c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn ®¹i 18 56,3 12 37.5 2 6,3 32 100% 6 Lµ sù øng dông c¸c thµnh tùu cña KHKT, c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo qu¸ tr×nh d¹y häc 16 50 14 43.8 2 6,3 32 100% 7 §æi míi PPDH ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé víi viÖc ®æi míi c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh d¹y häc 20 62,5 12 37,5 32 100% Tõ kÕt qu¶ thu ®­îc ë b¶ng 2 chóng t«i nhËn thÊy: - Nh×n chung c¸c CBQL ë c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n ®Òu nhËn thøc ®óng, n¾m v÷ng nh÷ng quan niÖm, néi dung c¬ b¶n vÒ ®æi míi PPDH ë THCS. - Cô thÓ: 100% ý kiÕn ®ång ý víi néi dung ®æi míi PPDH lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, ®iÒu nµy chøng tá r»ng hä rÊt chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi gi¸o dôc, ®æi míi PPDH. - Trong viÖc ®æi míi néi dung, ch­¬ng tr×nh THCS, 100% ý kiÕn cho r»ng ®æi míi PPDH lµ nhiÖm vô träng t©m, nh­ vËy hä sÏ ®Çu t­ trÝ tuÖ, c«ng søc vµo viÖc chØ ®¹o ®æi míi PPDH, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn. - Cã 100% ý kiÕn nhÊt trÝ ®æi míi PPDH theo h­íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh, trong ®ã cã kÕ thõa, sö dông cã chän läc vµ s¸ng t¹o c¸c PPDH truyÒn thèng vµ ®æi míi PPDH ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®ång bé víi viÖc ®æi míi c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh d¹y häc. - §èi víi viÖc ¸p dông c¸c PPDH tÝch cùc, c¸c PPDH hiÖn ®¹i vµ øng dông c¸c thµnh tùu cña KHKT, c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo qu¸ tr×nh d¹y häc th× mét sè CBQL cßn ph©n v©n dÌ dÆt. Hä cho r»ng kh«ng lµm nh­ thÕ th× chÊt l­îng d¹y häc, chÊt l­îng gi¸o dôc vÉn ®­îc ®¶m b¶o. - ë c©u hái më, cã ý kiÕn kh¸c cho r»ng, ®æi míi PPDH ë THCS lµ ph¶i d¹y cho häc sinh biÕt hîp t¸c mét c¸ch s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh häc tËp. - So s¸nh víi kÕt qu¶ ®iÒu tra cña c¸c tr­êng ë huyÖn ý yªn, Mü Léc th× thÊy r»ng nh÷ng néi dung trªn ®©y ®Òu t­¬ng ®èi thèng nhÊt, t­¬ng ®ång. Nh­ vËy cã thÓ thÊy r»ng, c¸c CBQL ë c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n nãi riªng vµ tØnh Nam §Þnh nãi chung ®Òu nhËn thøc ®óng ®¾n vµ n¾m v÷ng nh÷ng quan niÖm, néi dung c¬ b¶n vÒ ®æi míi PPDH ë THCS. §©y lµ mét thuËn lîi lín cho c«ng cuéc ®æi míi gi¸o dôc nãi chung vµ ®æi míi PPDH nãi riªng. 2.2.2. C¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS ë c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n: T×m hiÓu vÒ c¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n, chóng t«i x¸c ®Þnh ®©y lµ nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt trong viÖc t×m hiÓu, ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS. Trong phiÕu ®iÒu tra, chóng t«i sö dông nh÷ng c©u hái kÝn vÒ c¸c nhãm biÖn ph¸p. Trong mçi nhãm biÖn ph¸p chóng t«i chØ ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ mang tÝnh quy tr×nh cña viÖc chØ ®¹o ®æi míi PPDH. B¶ng 3: C¸c nhãm biÖn ph¸p ®· ®­îc HT, PHT c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n sö dông trong chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS: STT Nhãm biÖn ph¸p Møc ®é sö dông HiÖu qu¶ TX TT KTX RTD CTD KTD SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % 1 T¸c ®éng ®Õn nhËn thøc, t¹o t©m thÕ cho GV 30 93.7 2 6.3 24 75 8 25 2 ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®æi míi 20 62.5 10 31.2 2 6.3 26 81.3 6 18.7 3 LËp kÕ ho¹ch vµ thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng 22 68.8 8 25 2 6.3 28 87.5 2 6.3 2 6.3 4 ChØ ®¹o ®iÓm 28 87.5 4 12.5 28 87.5 4 12.5 5 ChØ ®¹o më réng ®¹i trµ 26 81,3 6 18.7 26 81.3 6 18.7 6 Tæng kÕt ®¸nh gi¸ 24 75 6 18.7 2 6.3 30 93.7 2 6.3 Theo c¸c sè liÖu thèng kª ë b¶ng 3, chóng t«i thÊy r»ng: - PhÇn lín c¸c ý kiÕn ®Òu kh¼ng ®Þnh sö dông c¶ 6 biÖn ph¸p mµ chóng t«i ®· nªu vµ ®· thu ®­îc hiÖu qu¶ tèt.Trong ®ã 100% ý kiÕn cho r»ng 5 nhãm biÖn ph¸p ®Çu ®Òu ®­îc sö dông vµ ®Òu cã t¸c dông, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. - §Æc biÖt nhãm biÖn ph¸p “T¸c ®éng ®Õn nhËn thøc, t¹o t©m thÕ s½n sµng tham gia ®æi míi PPDH cho GV” cã tíi 93.7% ý kiÕn cho biÕt lµ ®­îc sö dông mét c¸ch th­êng xuyªn vµ rÊt cã t¸c dông (75%), nhãm biÖn ph¸p “ChØ ®¹o ®iÓm” còng ®­îc sö dông rÊt th­êng xuyªn (87.5%) vµ còng cã tíi 87.5% sè ý kiÕn nhÊt trÝ lµ rÊt cã t¸c dông. §©y lµ hai nhãm biÖn ph¸p ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. - Tuy nhiªn cã 5,6% ý kiÕn cho r»ng nhãm biÖn ph¸p “Tæng kÕt ®¸nh gi¸” ch­a ®­îc sö dông mét c¸ch th­êng xuyªn mÆc dï lµ nã cã t¸c dông. §Ó t×m hiÓu mét c¸ch cô thÓ h¬n n÷a nh÷ng biÖn ph¸p ®· ®­îc sö dông ®Ó chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n, trong mçi nhãm biÖn ph¸p chóng t«i ®­a ra tõng biÖn ph¸p cô thÓ d­íi d¹ng c¸c c©u hái kÝn, ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c b¶ng sè liÖu sau ®©y: B¶ng 3a: BiÖn ph¸p t¸c ®éng ®Õn nhËn thøc: STT BiÖn ph¸p Møc ®é sö dông HiÖu qu¶ TX TT KTX RTD CTD KTD SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % 1 Tæ chøc häc tËp, héi th¶o §MPP. 30 93,7 2 6,3 0 0 28 75 4 25 0 0 2 BiÖn ph¸p t©m lý 24 75 8 25 0 0 16 50 16 50 0 0 Qua b¶ng sè liÖu trªn chóng t«i thÊy r»ng 100% ý kiÕn cho r»ng c¸c biÖn ph¸p nµy ®Òu ®­îc sö dông vµ ®Òu cã t¸c dông. Trong hai biÖn ph¸p kÓ trªn th× biÖn ph¸p “Tæ chøc häc tËp, héi th¶o” ®­îc 93,7% sè ý kiÕn cho r»ng ®­îc sö dông mét c¸ch th­êng xuyªn vµ rÊt cã t¸c dông (75%). BiÖn ph¸p “t©m lý x· héi” ®­îc sö dông t­¬ng ®èi th­êng xuyªn, cã t¸c dông song ch­a cao. Trong mäi ho¹t ®éng, ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng th× c«ng t¸c chuÈn bÞ lµ rÊt quan träng. §Æc biÖt lµ ho¹t ®éng ®æi míi PPDH, viÖc chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®æi míi ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong hai nhãm biÖn ph¸p ®­îc chó träng nhÊt, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt trong qu¸ tr×nh ®æi míi PPDH. Chóng t«i ®· ®­a ra 4 biÖn ph¸p c¬ b¶n trong viÖc chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®æi míi ®Ó ®iÒu tra vµ thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng 3b: C¸c biÖn ph¸p chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn ®æi míi: STT BiÖn ph¸p Møc ®é sö dông HiÖu qu¶ TX TT KTX RTD CTD KTD SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % 1 Kh¶o s¸t ®éi ngò, rµ so¸t ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt 28 87,5 4 12,5 0 0 20 62,5 12 37,5 0 0 2 Båi d­ìng ®éi ngò vÒ ®æi míi PP 30 93,7 2 6,3 0 0 22 68,7 10 31,3 0 0 3 Hoµn thiÖn vµ trang bÞ míi, CSVC vµ PTKTDH 24 75 8 25 12 37,5 20 62,5 0 0 4 Ph¸t hiÖn nh©n tè tÝch cùc 32 100 0 0 0 0 26 81,3 6 18,7 0 0 Nh­ vËy, trong 4 biÖn ph¸p cña nhãm biÖn ph¸p “chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®æi míi”, 100% sè ý kiÕn cho r»ng biÖn ph¸p 1;2;4 ®­îc sö dông vµ cã hiÖu qu¶. Trong ®ã næi bËt nhÊt lµ biÖn ph¸p ph¸t hiÖn nh©n tè tÝch cùc ®­îc sö dông th­êng xuyªn 100% vµ rÊt cã t¸c dông (81,3%). TiÕp ®ã lµ biÖn ph¸p båi d­ìng ®éi ngò ®æi míi PPDH (93,7% cho r»ng sö dông th­êng xuyªn vµ 68,7% cho r»ng r¾t cã t¸c dông). B¶ng 3c: BiÖn ph¸p lËp kÕ ho¹ch vµ thèng nhÊt kÕ ho¹ch hµnh ®éng: STT BiÖn ph¸p Møc ®é sö dông HiÖu qu¶ TX TT KTX RTD CTD KTD SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % 1 Thµnh lËp ban chØ ®¹o, dù th¶o kÕ ho¹ch 28 87,5 4 12,5 0 0 26 81,3 6 18,7 0 0 2 Tæ chøc héi th¶o thèng nhÊt kÕ ho¹ch hµnh ®éng 30 93,7 2 6,3 0 0 30 93,7 2 6,3 0 0 3 Ph¸t ®éng thi ®ua 28 87,5 4 12,5 0 0 20 62,5 12 37,5 0 0 Qua b¶ng trªn chóng t«i thÊy 100% sè ý kiÕn cho biÕt c¶ 3 biÖn ph¸p ®Òu ®­îc sö dông vµ ®Òu cã t¸c dông. §Æc biÖt cã 93,7% ý kiÕn cho r»ng “tæ chøc héi th¶o thèng nhÊt kÕ ho¹ch hµnh ®éng” ®­îc sö dông mét c¸ch th­êng xuyªn vµ rÊt cã t¸c dông. Tuy nhiªn chóng t«i còng thÊy r»ng, mÆc dï biÖn ph¸p “ ph¸t ®éng thi ®ua” cã ®­îc sö dông nh­ng hiÖu qu¶ ch­a cao (37,5% cho r»ng cã t¸c dông). Cïng víi nhãm biÖn ph¸p “chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®æi míi” th× “chØ ®¹o ®iÓm” lµ nhãm biÖn ph¸p ®­îc ®¸nh gi¸ rÊt cao. Trong nhãm biÖn ph¸p nµy chóng t«i t×m ra 4 biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu tra theo b¶ng d­íi ®©y: B¶ng 3d: BiÖn ph¸p chØ ®¹o ®iÓm: STT BiÖn ph¸p Møc ®é sö dông HiÖu qu¶ TX TT KTX RTD CTD KTD SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % 1 X©y dùng chuÈn ®¸nh gi¸ 26 81,3 4 12,5 2 6,3 22 68,8 10 31,2 0 0 2 Thèng nhÊt c¸ch thiÕt kÕ bµi häc 24 75 8 25 0 0 22 68,8 10 31,2 0 0 3 D¹y thö nghiÖm 28 87,5 4 12,5 0 0 28 87,5 4 12,5 0 0 4 Dù giê, ®¸nh gi¸ giê d¹y, rót kinh nghiÖm 28 87,5 4 12,5 0 0 30 93,7 2 6,3 0 0 Tõ sè liÖu thu ®­îc ë b¶ng 3d, chóng t«i thÊy r»ng “d¹y thö nghiÖm” vµ "dù giê, rót kinh nghiÖm” lµ biÖn ph¸p ®­îc sö dông th­êng xuyªn nhÊt (87,5%), ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt (87,5%) Bªn c¹nh ®ã, “x©y dùng chuÈn ®¸nh gi¸” lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt, rÊt hiÖu qu¶, nã gióp cho mçi gi¸o viªn cã c¨n cø ®Ó phÊn ®Êu ®¹t kÕt qu¶ c«ng t¸c tèt nh­ng vÉn cã mét sè CBQL (6,3%) cho r»ng kh«ng ®­îc sö dông th­êng xuyªn. Trong bÊt cø ho¹t ®éng nµo th× kh©u tæng kÕt ®¸nh gi¸ còng ®Òu ®­îc coi träng. Nã gióp ta nh×n nhËn l¹i qu¸ tr×nh thùc hiÖn, kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh­ thÕ nµo, cßn h¹n chÕ g× ®Ó tõ ®ã cßn triÓn khai tiÕp c¸c ho¹t ®éng. Cã 4 biÖn ph¸p trong nhãm biÖn ph¸p “Tæng kÕt ®¸nh gi¸” ®­îc chóng t«i lùa chän ®Ó ®iÒu tra. C¸c biÖn ph¸p vµ kÕt qu¶ thÓ hiÖn: B¶ng 3e: BiÖn ph¸p tæng kÕt ®¸nh gi¸: STT BiÖn ph¸p Møc ®é sö dông HiÖu qu¶ TX TT KTX RTD CTD KTD SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % 1 S¬ kÕt thi ®ua, khen th­ëng, tr¸ch ph¹t 28 87,5 4 12,5 0 0 24 75 8 25 0 0 2 Tæng kÕt theo häc kú, n¨m häc 30 93,7 2 6,3 0 0 20 62,5 12 37,5 0 0 3 ViÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm 24 75 8 25 0 0 4 12,5 28 87,5 0 0 4 Héi th¶o trao ®æi kinh nghiÖm 26 81,2 6 28,8 0 0 28 87,5 4 12,5 0 0 Chóng t«i thÊy r»ng 100% sè ý kiÕn cho r»ng c¶ 4 biÖn ph¸p trªn ®Òu ®­îc sö dông vµ ®Òu cã t¸c dông trong viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH. Trong 4 biÖn ph¸p nµy th× “ S¬ kÕt thi ®ua, khen th­ëng tr¸ch ph¹t” vµ “ Héi th¶o trao ®æi kinh nghiÖm” ®­îc sö dông th­êng xuyªn h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n. biÖn ph¸p “ViÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm” ®­îc sö dông t­¬ng ®èi th­êng xuyªn song t¸c dông ch­a cao (chØ 12,5% cho r»ng rÊt t¸c dông). §Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êngTHCS huyÖn Vô B¶n mét c¸ch kh¸i qu¸t vµ chØ ra ®­îc nh÷ng mÆt m¹nh, nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng t¸c nµy tõ ®ã t×m kiÕm nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS , chóng t«i ®­a ra 6 ­u ®iÓm chÝnh, 5 h¹n chÕ c¬ b¶n trong chØ ®¹o dæi míi PPDH ë THCS vµ tiÕn hµnh ®iÒu tra theo b¶ng sau: B¶ng 4a: Nh÷ng ­u ®iÓm chÝnh cña c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS: STT Néi dung ý kiÕn §ång ý Kh«ng ®ång ý SYK % SYK % 1 T¹o b­íc chuyÓn biÕn râ rÖt vÒ nhËn thøc vµ h×nh thµnh th¸i ®é tÝch cùc vÒ ®æi míi c¸ch d¹y vµ häc 32 100 0 0 2 TriÓn khai ®æi míi PPDH theo ®óng ®Þnh h­íng ®Ò ra 32 100 0 0 3 GV ®· thùc hiÖn ®æi míi c¸ch so¹n gi¸o ¸n, c¸ch x¸c ®Þnh môc tiªu bµi häc, c¸ch ®Æt c©u hái trªn líp ®¸p øng yªu cÇu ®Ò ra. 32 100 0 0 4 GV ®· dÇn h×nh thµnh c¸ch d¹y míi: Sö dông linh ho¹t c¸c ph­¬ng ph¸p, m¹nh d¹n sö dông ph­¬ng tiÖn, kü thuËt d¹þ häc hiÖn ®¹i 32 100 0 0 5 §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®· gãp phÇn t¹o b­íc chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ vÒ chÊt l­îng d¹y vµ häc 32 100 0 0 6 §æi míi PPDH dÇn ®i vµo thùc chÊt vµ chiÒu s©u 32 100 0 0 KÕt qu¶ thu ®­îc tõ b¶ng 4a cho thÊy: 100%sè ý kiÕn ®ång ý víi nh÷ng ­u ®iÓm chÝnh mµ chóng t«i ®­a ra, nhÊt lµ viÖc ®æi míi c¸ch x¸c ®Þnh môc tiªu, c¸ch so¹n gi¸o ¸n, c¸ch ®Æt c©u hái trªn líp...lµ nh÷ng ®æi míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ngay víi mäi gi¸o viªn. §Æc biÖt lµ ®æi míi PPDH ®· gãp phÇn t¹o b­íc chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ chÊt l­îng d¹y vµ häc: häc sinh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong häc tËp, cã kü n¨ng tù häc vµ vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn. H¬n thÕ n÷a, ®æi míi PPDH®· dÇn ®i vµo thùc chÊt vµ cã chiÒu s©u. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm chÝnh th× vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ c¬ b¶n ®­îc ®iÒu tra theo b¶ng sau: B¶ng 4b: Nh÷ng h¹n chÕ c¬ b¶n cña c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS: STT Néi dung ý kiÕn §ång ý Kh«ng ®ång ý SYK % SYK % 1 Mét bé phËn GV ng¹i ®æi míi, kh¶ n¨ng thÝch øng sù ®æi míi kÐm 32 100 0 0 2 C«ng t¸c chØ ®¹o thùc sù cßn ch­a ®­îc khoa häc, bµi b¶n nhÊt lµ kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm cßn ch­a ®­îc lµm tèt 32 100 0 0 3 ViÖc ®æi míi ®«i khi cßn mang tÝnh h×nh thøc, ch­a ®i vµo chiÒu s©u 32 100 0 0 4 Ch­a tiÕn hµnh ®æi míi PP mét c¸ch ®ång bé víi c¸c yÕu tè kh¸c 32 100 0 0 5 Ch­a ®¹t ®ùoc toµn bé c¸c yªu cÇu ®Æt ra vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p 32 100 0 0 Nh­ vËy, tÊt c¶ c¸c ý kiÕn ®Òu ®ång ý víi 5 h¹n chÕ c¬ b¶n mµ chóng t«i ®· chØ ra. ViÖc ®æi míi chØ ®­îc thùc hiÖn nhiÒu vµ cã hiÖu qu¶ trong c¸c ®ît héi gi¶ng, thao gi¶ng cßn trong thùc tÕ gi¶ng d¹y hµng ngµy ë mét sè m«n, mét sè tiÕt vÉn cßn mang tÝnh h×nh thøc, thùc hiÖn mét c¸ch hêi hît. MÆt kh¸c, viÖc ®æi míi PPDH muèn cã hiÖu qu¶ cao ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch ®ång bé víi c¸c yÕu tè, ®æi míi c¸ch ®¸nh gi¸, c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc, ®éi ngò gi¸o viªn... mµ nh÷ng yÕu tè nµy kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu mµ cã ngay ®­îc. Ngoµi nh÷ng h¹n chÕ c¬ b¶n mµ chóng t«i ®· chØ ra, cßn mét sè h¹n chÕ kh¸c ®­îc nªu ra trong c©u hái më nh­: - PhÇn lín CBQL chØ ®­îc ®µo t¹o chuyªn mét m«n nªn trong viÖc chØ ®¹o ®æi míi PPDH ë nh÷ng m«n kh«ng ®­îc ®µo t¹o gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. - NhËn thøc vµ sù quan t©m cña nh©n d©n ®Õn phong trµo ®æi míi gi¸o dôc ë ®Þa ph­¬ng ch­a cao. - NÒn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng cßn nghÌo møc thu nhËp cña ng­êi d©n thÊp. §Ó t×m c©u tr¶ lêi cho nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng trªn trong phiÕu ®iÒu tra chóng t«i ®­a ra nh÷ng yÕu tè cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng ®æi míi PPGD ë THCS. Chóng t«i ®· chØ ra 6 yÕu tè c¬ b¶n ¶nh h­ëng ®Õn vÊn ®Ò nµy vµ tiÕn hµnh ®iÒu tra møc ®é ¶nh h­ëng theo thø bËc cña c¸c yÕu tè ®ã. KÕt qu¶ ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 5: Nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc chØ ®¹o ®æi míi PPDH ë THCS. STT C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng Møc ®é ¶nh h­ëng ®iÓm 1 2 3 4 5 6 SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % 1 §éi ngò gi¸o viªn: NhËn thøc vµ th¸i ®é, kh¶ n¨ng thÝch øng víi sù ®æi míi 6 18,7 22 68,8 4 12,5 162 2 Häc sinh: TÝch cùc h­ëng øng, thÝch øng nhanh víi sù ®æi míi 2 6,3 4 12,5 6 18,7 10 62,5 52 3 C¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc 2 6,3 6 18,7 4 12,5 6 18,7 14 43,8 72 4 Ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, c¸ch thøc ®¸nh gi¸. 2 6,3 2 6,3 8 25 18 56,3 2 6,3 112 5 Sù chØ ®¹o cã hiÖu qu¶ cña qu¶n lý cÊp trªn. 4 12,5 8 25 2 6,3 6 18,7 4 12,5 8 25 106 6 NhËn thøc vµ n¨ng lùc qu¶n lý cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng. 18 56,3 6 18,7 4 12,5 2 6,3 2 6,3 164 (Ghi chó: Møc ®é 1: 6 ®iÓm; møc ®é 2: 5 ®iÓm; ......; møc ®é 6: 1 ®iÓm) Qua sè liÖu thèng kª ë b¶ng 5 chóng t«i thÊy r»ng: - NhËn thøc vµ n¨ng lùc qu¶n lý cña hiÖu tr­ëng vµ phã hiÖu tr­ëng ®­îc coi lµ yÕu tè cã ¶nh h­ëng nhiÒu nhÊt, mang tÝnh quyÕt ®Þnh chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPGD ë THCS. HiÖu tr­ëng vµ phã hiÖu tr­ëng lµ nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng, hiÖu qu¶ mäi ho¹t ®éng c¶ nhµ tr­êng trong ®ã ho¹t ®éng dËy häc lµ träng t©m. - NhËn thøc vµ th¸i ®é, kh¶ n¨ng thÝch øng víi sù ®æi míi gi¸o dôc nãi chung vµ ®æi míi PPDH nãi riªng cña ®éi ngò gi¸o viªn còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc qu¶n lý ®æi míi PPDH ë THCS v× gi¸o viªn võa lµ ng­êi thiÕt kÕ, võa lµ ng­êi thi c«ng ho¹t ®éng d¹y, lµ ng­êi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho häc sinh trong c¸c giê häc. - Bªn c¹nh ®ã chóng t«i còng thÊy r»ng sù chØ ®¹o s©u s¸t, cã hiÖu qu¶ cña cÊp trªn vµ sù h­ëng øng tÝch cùc, kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh víi sù ®æi míi cña häc sinh còng cã nh÷ng ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS. - Ngoµi ra ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ®· cã c¸ch biªn so¹n, c¸ch viÕt gãp phÇn gîi ý vÒ ph­¬ng ph¸p cho ng­êi dËy, nót th¾t vÒ néi dung, ch­¬ng tr×nh ®· phÇn nµo ®ù¬c gi¶i to¶ nªn kh«ng g©y ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc chØ ®¹o ®æi míi PPDH ë THCS. Tuy nhiªn viÖc ®æi míi c¸ch thøc ®¸nh gi¸ ch­a kÞp thêi víi ®æi míi néi dung ch­¬ng tr×nh, c¸ch ®¸nh gi¸ phÇn lín vÉn nÆng vÒ kiÕn thøc mµ ch­a chó träng ®Õn kü n¨ng, th¸i ®é mét c¸ch ®óng mùc còng cã nh÷ng ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh ®Õn c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS. - YÕu tè c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc còng Ýt nhiÒu cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®ái míi PPDH bëi v× ®Ó ®æi míi PPDH th× cÇn ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i vµ gi¸o viªn ph¶i biÕt sö dông chóng mét c¸ch thµnh th¹o, tõ ®ã l«i cuèn häc sinh vµo bµi häc vµ khai th¸c néi dung bµi häc mét c¸ch s©u s¾c h¬n. S¬ kÕt: Qua c¸c sè liÖu ®· thu ®­îc trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra chóng t«i thÊy: C¸c hiÖu tr­ëng vµ phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô b¶n ®· n¾m v÷ng nh÷ng néi dung ®æi míi PPDH vµ ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p qu¶n lý ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc cã hiÖu qu¶. Tuy vËy, ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ch­a thùc sù ®i vµo chiÒu s©u, cßn cã nh÷ng bÊt cËp cÇn ®­îc gi¶i quyÕt so s¸nh víi nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña t¸c gi¶ L­¬ng ThÞ Hµ trªn CBQL c¸c tr­êng THCS huyÖn ý Yªn vµ t¸c gi¶ Ba chóng t«i thÊy cã nh÷ng nÐt t­¬ng ®ång kh¸ lín. Nh÷ng ­u ®iÓm chÝnh, nh÷ng nh­îc ®iÓm c¬ b¶n, nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc qu¶n lý ®æi míi PPDH ë THCS vµ møc ®é ¶nh h­ëng cña nã lµ c¬ së ®Ó ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý ®æi míi PPDH ë THCS. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ qu¶n lý ®æi míi PPDH còng chÝnh lµ n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ d¹y häc. Ch­¬ng 3: mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi ppdh ë thcs Qua ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë c¸c tr­êng THCS huyÖnVô B¶n, ý Yªn, Mü Léc. Trªn c¬ së thùc tr¹ng, lý gi¶i nh÷ng nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng ®ã chóng t«i ®­a ra 5 gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý ®æi míi PPDH ë THCS vµ tiÕn hµnh ®iÒu tra thu thËp ý kiÕn cña CBQL vÒ c¸c gi¶i ph¸p ®ã. KÕt qu¶ thu ®­îc ë b¶ng sau: B¶ng 6: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý ®æi míi PPDH ë THCS. STT Gi¶i Ph¸p TÝnh cÊp thiÕt TÝnh kh¶ thi RCT CT KCT RKT IKT KKT SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % SYK % 1 N©ng cao h¬n n÷a nhËn thøc vµ båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn vÒ ®æi míi PPDH ë THCS. 16 50 16 50 0 0 28 87,5 4 12,5 0 0 2 TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn d¹y häc. 14 43,8 18 56,2 0 0 28 87,5 4 12,5 0 0 3 TiÕn hµnh tæng kÕt ®¸nh gi¸ trªn nh÷ng quy m« kh¸c nhau ®Ó rót kinh nghiÖm c«ng t¸c qu¶n lý ®æi míi PPDH. 10 31,3 22 68,7 0 0 30 93,7 2 6,3 0 0 4 §æi míi c¸ch kiÓm tra. ®¸nh gi¸ HS. 30 93,7 2 6,3 0 0 32 100 0 0 0 0 5 Hoµn thiÖn nh©n c¸ch ng­êi qu¶n lý. 28 87,5 4 12,5 0 0 32 100 0 0 0 0 Tõ nh÷ng sè liÖu thu ®­îc ë b¶ng 6 dùa vµo tÝnh cÊp thiÕt vµ tÝnh kh¶ thi chóng tèi thÊy c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH bao gåm: 3.1 N©ng cao h¬n n÷a nhËn thøc vµ båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn vÒ ®æi míi PPDH ë THCS: Gi¶i ph¸p nµy thùc ra ®· ®­îc ¸p dông nh­ng vÉn cÇn ®­îc duy tr× víi nh÷ng yªu cÇu míi nh»m gióp gi¸o viªn n¾m v÷ng néi dung ch­¬ng tr×nh, thµnh th¹o trong viÖc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p míi, lµm chñ c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i Gi¸o viªn lµ ng­êi b¶o ®¶m quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc v× vËy ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó hä cã nhËn thøc ®óng ®¾n, s©u s¾c h¬n n÷a vÒ ®æi míi PPDH, n¾m v÷ng néi dung, thµnh th¹o trong viÖc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p míi, lµm chñ c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i tõ ®ã cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ d¹y häc cña mçi gi¸o viªn, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ gi¸o dôc cña nhµ tr­êng. Trong phiÕu ®iÒu tra chóng t«i thÊy 100% sè ý kiÕn cho r»ng gi¶i ph¸p nµy lµ cÊp thiÕt vµ kh¶ thi, trong ®ã cã 87,5% sè ý kiÕn cho r»ng lµ rÊt kh¶ thi. Nh­ vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh: N©ng cao h¬n n÷a nhËn thøc vµ båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn lµ ®Ó tiÕp tôc ®­a ®æi míi PPDH ë THCS ®i vµo thùc chÊt vµ chiÒu s©u lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ lµ gi¶i ph¸p cã tÝnh kh¶ thi cao, gãp phÇn n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý ®æi míi PPDH ë THCS trong thêi gian tíi. Chóng t«i cho r»ng ®Ó thùc hiÖn tèt gi¶i ph¸p nµy cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng b­íc sau: . HiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng nghiªn cøu vµ n¾m ch¾c vÒ ®æi míi PPDH, ®¸nh gi¸ ®óng ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó tõ ®ã tiÕp thu vµ vËn dông thµnh c«ng chØ ®¹o ®æi míi PPDH ë THCS. . Ngay tõ ®Çu n¨m häc, hiÖu tr­ëng vµ phã hiÖu tr­ëng tæng kÕt nh÷ng ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm trong viÖc thùc hiÖn ®æi míi PPDH ë nh÷ng n¨m tr­íc ®Ó ph¸t huy ­u ®iÓm, kh¾c phôc nh­îc ®iÓm. . H­íng dÉn gi¸o viªn häc tËp c¸c tµi liÖu vÒ ®æi míi néi dung ch­¬ng tr×nh, ®æi míi PPDH ë THCS nãi chung vµ ®æi míi PPDH bé m«n m×nh phô tr¸ch nãi riªng. . Tæ chøc héi th¶o vµ ®æi míi PPDH, trao ®æi c¸ch x¸c ®Þnh môc tiªu, c¸ch so¹n gi¸o ¸n, c¸ch ra ®Ò kiÓm tra, trao ®æi vÒ c¸c bµi khã d¹y...trong tõng tuÇn, tõng th¸ng. . Ph©n c«ng gi¸o viªn phô tr¸ch ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ d¹y häc theo m«n, khèi, líp mét c¸ch cô thÓ. Tæ chøc trao ®æi, h­íng dÉn c¸ch sö dông, b¶o qu¶n ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc, nhÊt lµ c¸c thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i. KiÓm tra viÖc sö dông ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc cña gi¸o viªn trong c¸c giê lªn líp mét c¸ch th­êng xuyªn. . Tæ chøc héi gi¶ng th­êng xuyªn theo tuÇn, theo th¸ng, chó träng vµo nh÷ng m«n khã, nh÷ng m«n khoa häc thùc nghiÖm v× nh÷ng m«n nµy th­êng xuyªn ph¶i sö dông ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc. Tæ chøc dù c¸c giê héi gi¶ng miÒn, huyÖn ®Ó häc tËp. §èi víi tæ tr­ëng chuyªn m«n, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä ®­îc dù nh÷ng giê héi gi¶ng tØnh ®Ó häc tËp vÒ ®æi míi PPDH, tõ ®ã phæ biÕn l¹i trong tæ chuyªn m«n ®Ó mäi ng­êi cïng häc tËp. . Tæ chøc thi viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ ®æi míi PPDH, tæng kÕt vµ phæ biÕn réng r·i trong nhµ tr­êng nh÷ng s¸ng kiÕn hay. 3.2. TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®æi míi PPDH §æi míi gi¸o dôc muèn ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®ång bé víi c¸c yÕu tè kh¸c trong ®ã cã ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc. Víi môc tiªu lµ t¨ng c­êng thùc hµnh, vËn dông kiÕn thøc cho häc sinh trong mçi giê häc th× viÖc hoµn thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc vµ ®éi ngò gi¸o viªn lµ ®Æc biÖt quan träng. Qua phiÕu ®iÒu tra chóng t«i thÊy r»ng 100% sè ý kiÕn nhÊt trÝ gi¶i ph¸p nµy lµ cÊp thiÕt nh­ng cã tíi 87,5% cho lµ Ýt kh¶ thi. §iÒu nµy lµ hoµn toµn ®óng v× lÏ muèn x©y dùng, hoµn thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc th× cÇn ph¶i cã nguån kinh phÝ, mµ ®iÒu nµy c¸c nhµ tr­êng l¹i phô thuéc vµo ®Þa ph­¬ng vµ cÊp trªn. §Ó cã thÓ thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy mét c¸ch tèt nhÊt theo t×nh h×nh cô thÓ cña nhµ tr­êng, chóng t«i cho r»ng cÇn ph¶i tiÕn hµnh nh­ sau: . VÒ ®éi ngò: Tr­íc khi khai gi¶ng ph¶i ®Ò nghÞ cÊp trªn bæ sung cho nhµ tr­êng ®éi ngò gi¸o viªn: §ñ vÒ sè l­îng theo tû lÖ gi¸o viªn/ líp nh­ qui ®Þnh cña Bé GD- §T. §óng vÒ chñng lo¹i gi¸o viªn, nhÊt lµ c¸c m«n: ¢m nh¹c, mü thuËt, c«ng nghÖ vµ thÓ dôc. §¶m b¶o vÒ chÊt l­îng: gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é chuyªn m«n chuÈn vµ trªn chuÈn. . VÒ c¬ së vËt chÊt: Ngay tr­íc khi khai gi¶ng, hiÖu tr­ëng vµ phã hiÖu tr­ëng ph¶i n¾m v÷ng vÒ t×nh h×nh c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn cã cña nhµ tr­êng. Trªn c¬ së ®iÒu kiÖn hiÖn cã vÒ c¬ së vËt chÊt, ®éi ngò gi¸o viªn, häc sinh, cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc thiÕt yÕu vµ söa ch÷a nh÷ng thiÕt bÞ d¹y häc bÞ háng vµ bæ sung thªm ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ míi. §éng viªn khuyÕn khÝch gi¸o viªn tù lµm thiÕt bÞ d¹y häc, ph¸t ®éng phong trµo tù lµm nh÷ng thiÕt bÞ d¹y häc ®¬n gi¶n, tiÖn dông vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ sö dông cao. KiÓm tra, theo dâi chÆt chÏ th­êng xuyªn viÖc sö dông ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc cña gi¸o viªn. Tæ chøc h­íng dÉn häc tËp, héi th¶o trong gi¸o viªn vÒ c¸ch sö dông nh÷ng ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc míi vµ hiÖn ®¹i. 3.3. TiÕn hµnh tæng kÕt ®¸nh gi¸ trªn nh÷ng quy m« kh¸c nhau ®Ó rót kinh nghiÖm c«ng t¸c qu¶n lý ®æi míi PPDH: Trong mäi ho¹t ®éng th× tæng kÕt ®¸nh gi¸ lµ kh©u rÊt quan träng. Nã gióp ta nh×n nhËn ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm, h¹n chÕ, t×m ra ®­îc nguyªn nh©n tõ ®ã cã c¸c gi¶i ph¸p ph¸t huy ­u ®iÓm, kh¾c phôc h¹n chÕ ®Ó cã kinh nghiÖm triÓn khai tiÕp. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy 100% sè ý kiÕn cho r»ng gi¶i ph¸p nµy lµ cÊp thiÕt vµ kh¶ thi, trong ®ã 93,7% cho r»ng gi¶i ph¸p nµy rÊt kh¶ thi. Nh­ vËy cã thÓ nãi r»ng: Tæng kÕt ®¸nh gi¸ trªn nh÷ng quy m« kh¸c nhau ®Ó rót kinh nghiÖm c«ng t¸c qu¶n lý ®æi míi PPDH lµ cÇn thiÕt vµ rÊt kh¶ thi nhÊt lµ trong bèi c¶nh hiÖn nay lµ chóng ta ®· thùc hiÖn xong mét vßng ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa míi. §· ®Õn lóc chóng ta ph¶i nh×n l¹i, ®¸nh gi¸ l¹i kÕt qu¶ ®æi míi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng nãi chung vµ ®æi míi PPDH nãi riªng ®Ó ®iÒu chØnh vµ t¹o ®éng lùc cho nh÷ng bø¬c tiÕp theo. §Ó gi¶i ph¸p nµy mang l¹i hiÖu qu¶ theo chóng t«i cÇn thùc hiÖn nh­ sau: - Tæ chøc héi gi¶ng, héi th¶o mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc ®Ó ph¸t hiÖn gi¸o viªn giái ®Ó chØ ®¹o ®iÓm vµ rót kinh nghiÖm ngay sau ®ã ®Ó nh©n ®iÓn h×nh, më réng ®¹i trµ. - Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua ®æi míi PPDH réng r·i trong gi¸o viªn. - TÝch cùc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn, ho¹t ®éng häc cña häc sinh ®Ó kh¼ng ®Þnh kÕt qu¶, ý nghÜa, vai trß cña ®æi míi PPDH. - Tæng kÕt ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c ®ît héi gi¶ng cña gi¸o viªn, th«ng qua kÕt qu¶ thanh tra dù giê th­êng xuyªn. - Tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh qua c¸c kú thi, qua kiÓm tra tr¾c nghiÖm sau dù giê. - Tæng kÕt ®¸nh gi¸ sau mçi ®ît héi gi¶ng: CÊp tr­êng , miÒn, huyÖn ®Æc biÖt lµ héi gi¶ng tØnh. - Tæng kÕt ®¸nh gi¸ sau mçi häc kú, sau mçi n¨m häc. - Tæ chøc viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm vµ phæ biÕn réng r·i nh÷ng s¸ng kiÕn kinh nghiÖm xuÊt s¾c. 3.4 §æi míi c¸ch kiÓm tra, ®¸nh gi¸ häc sinh: Trong ®æi míi gi¸o dôc th× ®æi míi c¸ch kiÓm tra ®¸nh gi¸ lµ mét néi dung quan träng nh­ng trªn thùc tÕ th× ®ã cßn lµ mét c¶n trë ®èi víi viÖc ®æi míi PPDH. §æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh theo h­íng ph¸t triÓn trÝ th«ng minh, s¸ng t¹o, chó träng kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn cña häc sinh lµ viÖc lµm rÊt cÊp thiÕt vµ rÊt kh¶ thi. Kh¼ng ®Þnh nµy ®­a ra trªn c¨n cø kÕt qu¶ thu ®­îc tõ phiÕu ®iÒu tra: 100% sè ý kiÕn cho r»ng gi¶i ph¸p nµy rÊt cÊp thiÕt, 100% sè ý kiÕn cho r»ng gi¶i ph¸p nµy rÊt kh¶ thi. ViÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi häc cÇn ®­îc tÝnh ®Õn ngay tõ khi x¸c ®Þnh môc tiªu vµ thiÕt kÕ bµi häc nh»m gióp häc sinh vµ gi¸o viªn kÞp thêi n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin liªn hÖ ng­îc ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng d¹y vµ häc. §Ó ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh cÇn: -T¨ng c­êng chÊm, ch÷a bµi vµ trong lêi phª ph¶i chØ râ ­u- khuyÕt ®iÓm vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cho häc sinh. - Sau khi kiÓm tra ph¶i cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh ho¹t ®éng d¹y vµ häc, bæ sung nh÷ng lç hæng trong kiÕn thøc cña häc sinh, gióp ®ì häc sinh kÐm, båi d­ìng häc sinh giái vµ h­íng dÉn häc sinh ph¸t triÓn kü n¨ng vµ thãi quen tù ®¸nh gi¸, ®¸nh gi¸ lÉn nhau. - N©ng cao chÊt l­îng c¸c h×nh thøc kiÓm tra, tÝch cùc ¸p dông thö vµ ph¸t triÓn c¸c ph­¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm kh¸ch quan, nhËn râ ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy vµ sö dông phèi hîp hîp lý víi ph­¬ng ph¸p tù luËn. 3.5.Hoµn thiÖn nh©n c¸ch ng­êi qu¶n lý: Trong mçi nhµ tr­êng th× hiÖu tr­ëng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý mäi ho¹t ®éng, lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc §¶ng, Nhµ n­íc vÒ viÖc b¶o ®¶m chÊt l­îng gi¸o dôc ë tr­êng m×nh nhÊt lµ ho¹t ®éng d¹y häc. CBQL lµ tÊm g­¬ng cho mäi c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn vµ häc sinh trong nhµ tr­êng soi vµo ®Ó häc tËp vµ c«ng t¸c do ®ã ng­êi CBQL ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn nh©n c¸ch cña b¶n th©n. Qua phiÕu ®iÒu tra chóng t«i thu ®­îc kÕt qu¶: 100% sè ý kiÕn cho r»ng gi¶i ph¸p nµy lµ cÊp thiÕt ( 87,5% cho r»ng rÊt cÊp thiÕt) vµ 100% cho r»ng rÊt kh¶ thi. §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy mét c¸ch hiÖu qu¶, chóng t«i cho r»ng mçi CBQL cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng ®iÒu sau: RÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc trong s¸ng, mÉu mùc trong hµnh vi lèi sèng ë x· héi, nhµ tr­êng vµ gia ®×nh. N¾m v÷ng ®­êng lèi quan ®iÓm gi¸o dôc cña §¶ng vµ vËn dông s¸ng t¹o trong c«ng t¸c qu¶n lý. Kh«ng ngõng tù häc tù båi d­ìng ®Ó cã tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tr×nh ®é qu¶n lý v÷ng vµng. Lµm viÖc cã kÕ ho¹ch, khoa häc, s¸ng t¹o. S¬ kÕt: Chóng t«i cho r»ng c¸c gi¶i ph¸p mµ chóng t«i ®Ò xuÊt ë trªn nh»m ®­a ho¹t ®éng ®æi míi PPDH vµo chiÒu s©u lµ cã c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn x¸c ®¸ng trong ®ã chóng t«i thÊy gi¶i ph¸p t¨ng c­êng h¬n n÷a nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt lµ viÖc båi d­ìng ®éi ngò vÒ kÜ n¨ng vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi, lµm chñ c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i vµ gݶi ph¸p thay ®æi c¸ch thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ lµ c¸c gi¶i ph¸p ®­îc coi lµ chñ yÕu nhÊt. §èi chiÕu víi c¸c kÕt qu¶ ®iÒu tra cña t¸c gi¶ L­¬ng ThÞ Hµ vµ Ba chóng t«i nhËn thÊy cã mét sù t­¬ng ®ång kh¸ lín, chøng tá c¸c gi¶i ph¸p chóng tèi ®­a ra nhËn ®­îc sù ®ång t×nh cña ®«ng ®¶o c¸n bé qu¶n lý c¸c nhµ tr­êng THCS tØnh Nam §Þnh. PhÇn kÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ 1. Nh÷ng kÕt luËn chung: 1.1. D¹y häc lµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ ®Æc tr­ng nhÊt cña mçi nhµ tr­êng do ®ã chÊt l­îng gi¸o dôc phô thuéc tr­íc hÕt vµo chÊt l­îng d¹y häc. Trong ho¹t ®éng d¹y häc th× ph­¬ng ph¸p d¹y häc cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, lµ nh©n tè c¬ b¶n nhÊt, “ ®éng” nhÊt, “ s¸ng t¹o” nhÊt cña qu¸ tr×nh d¹y häc vµ nhê ®ã néi dung d¹y häc míi ®­îc thùc hiÖn, nã quyÕt ®Þnh chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ d¹y häc. §Ó c«ng cuéc ®æi míi PPDH ®¹t ®­îc thµnh c«ng th× c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë nhµ tr­êng THCS cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng cÇn ph¶i ®­îc quan t©m h¬n bao giê hÕt. 1.2. Trªn c¬ së lý luËn ®· häc vµ viÖc ph©n tÝch xö lý c¸c th«ng tin sau khi tr­ng cÇu ý kiÕn cña CBQL ë c¸c tr­êng THCS huyÖn Vô B¶n vµ mét sè tr­êng thuéc huyÖn Vô B¶n, Mü Léc vÒ c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH, chóng t«i nhËn thÊy c«ng t¸c nµy cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ sau: 1.2.1.Nh÷ng ­u ®iÓm: - Nh×n chung c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ®· t¹o b­íc chuyÓn biÕn râ rÖt vÒ nhËn thøc vµ th¸i ®é tÝch cùc vÒ ®æi míi c¸ch d¹y vµ häc. - TriÓn khai ®æi míi PPDH theo ®óng ®Þnh h­íng ®Ò ra. - Gi¸o viªn ®· thùc hiÖn ®æi míi c¸ch so¹n gi¸o ¸n, c¸ch x¸c ®Þnh môc tiªu bµi häc, c¸ch ®Æt c©u hái trªn líp ®¸p øng yªu cÇu ®Ò ra. - Gi¸o viªn ®· dÇn h×nh thµnh c¸ch d¹y míi: Sö dông linh ho¹t c¸c ph­¬ng ph¸p, m¹nh d¹n sö dông ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc hiÖn ®¹i. - §æi míi PPDH ®· gãp phÇn t¹o b­íc chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ vÒ chÊt l­îng d¹y vµ häc, ph¸t huy ®­îc tÝnh tù gi¸c, tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh, d¹y cho häc sinh ph­¬ng ph¸p tù häc. 1.2.2. Nh÷ng h¹n chÕ: - Mét bé phËn gi¸o viªn ng¹i ®æi míi, kh¶ n¨ng thÝch øng víi sù ®æi míi kÐm. - C«ng t¸c chØ ®¹o cßn ch­a thùc sù khoa häc, bµi b¶n nhÊt lµ kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm cßn ch­a ®­îc lµm tèt. - ViÖc ®æi míi ®«i khi cßn mang tÝnh h×nh thøc, ch­a ®i vµo chiÒu s©u. - Ch­a tiÕn hµnh ®æi míi ph­¬ng ph¸p mét c¸ch ®ång bé víi c¸c yÕu tè kh¸c nh­ c¸ch kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh, ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, ®éi ngò gi¸o viªn... - Ch­a ®¹t ®­îc toµn bé c¸c yªu cÇu ®Æt ra vÒ ®æi míi PPDH nh­ lµ nh÷ng yªu cÇu sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i, yªu cÇu ®æi míi mét c¸ch th­êng xuyªn, trªn ph¹m vi réng... 1.2.3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ yÕu kÐm: - Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña gi¸o viªn cßn h¹n chÕ, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cao cña qu¸ tr×nh ®æi míi. §éi ngò gi¸o viªn cßn thiÕu vµ ch­a ®ång bé, nhÊt lµ c¸c m«n: TiÕng n­íc ngoµi, ©m nh¹c, mü thuËt, c«ng nghÖ vµ thÓ dôc. - C¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc cßn thiÕu vµ ch­a ®ång bé, thiÕu sù chØ ®¹o s©u s¸t vµ th­êng xuyªn cña cÊp trªn. 1.3. Trªn c¬ së thùc tr¹ng c«ng t¸c chØ ®¹o ®æi míi PPDH, ®Æc biÖt lµ ®¸nh gi¸ ®óng nhøng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ cña c«ng t¸c nµy, chóng t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p sau ®Ó tiÕp tôc ®­a viÖc ®æi míi PPDH vµo thùc chÊt vµ chiÒu s©u: - Thø nhÊt, cÇn n©ng cao h¬n n÷a nhËn thøc vµ båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn vÒ ®æi míi PPDH ë THCS: N¾m v÷ng néi dung, thµnh th¹o trong viÖc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p míi, lµm chñ c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i... - Thø hai, tiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn d¹y häc, ®éi ngò gi¸o viªn. - Thø ba, tiÕn hµnh tæng kÕt ®¸nh gi¸ trªn nh÷ng quy m« kh¸c nhau ®Ó rót kinh nghiÖm c«ng t¸c qu¶n lý ®æi míi PPDH. - Thø t­ lµ ®æi míi c¸ch kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh. - Thø n¨m, c«ng t¸c chØ ®¹o ®æi míi PPDH cÇn ®­îc tiÕn hµnh bµi b¶n, khoa häc h¬n vµ nh­ vËy ng­êi qu¶n lý ph¶i lu«n lu«n hoµn thiÖn nh©n c¸ch cña b¶n th©n, thay ®æi c¸ch qu¶n lý ®Ó qu¶n lý sù thay ®æi. 2. Nh÷ng khuyÕn nghÞ: Tõ nh÷ng nghiªn cøu b­íc ®Çu nµy, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cña c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ, cÇn tÝch cùc t×m kiÕm nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng, hiÖu qu¶ viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH ë THCS nªn chóng t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét vµi khuyÕn nghÞ sau: 2.1 §èi víi phßng gi¸o dôc: - Th­êng xuyªn båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô chØ ®¹o ®æi míi PPDH cho CBQL c¸c nhµ tr­êng. - Tæng kÕt ®¸nh gi¸ c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng theo tõng häc kú ®Ó rót kinh nghiÖm, kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng h¹n chÕ yÕu kÐm vµ triÓn khai tiÕp. - T¹o ®iÒu kiÖn hç trî nhµ tr­êng vÒ c¬ së vËt chÊt, ®éi ngò gi¸o viªn, ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó nhµ tr­êng thùc hiÖn tèt h¬n n÷a viÖc ®æi míi PPDH. - Quan t©m h¬n n÷a ®Õn ®êi sèng gi¸o viªn, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn tËp trung thêi gian vµ trÝ tuÖ cho viÖc ®æi míi PPDH nãi riªng vµ ®æi míi gi¸o dôc nãi chung. 2.2. §èi víi ban gi¸m hiÖu - NhËn thøc ®óng ®¾n vÒ môc ®Ých, ý nghÜa, quan niÖm vµ néi dung ®æi míi PPDH vµ lµm cho mçi gi¸o viªn hiÓu ®óng vÒ nh÷ng ®iÒu nµy . - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch chØ ®¹o ho¹t ®éng ®æi míi PPDH mét c¸ch khoa häc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt vµ ®éi ngò gi¸o viªn nhµ tr­êng. - Thùc hiÖn bè trÝ ph©n c«ng nhiÖm vô cho gi¸o viªn, nh©n viªn mét c¸ch phï hîp, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho hä lµm viÖc vµ cèng hiÕn. - Quan t©m ®Õn ®êi sèng cña c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mäi gi¸o viªn ®­îc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tr×nh ®é chÝnh trÞ cña b¶n th©n. 2.3. §èi víi gi¸o viªn: - NhËn thøc ®óng vÒ quan niÖm néi dung ®æi míi PPDH, tÝch cùc tham gia ®æi míi PPDH. - N¾m v÷ng néi dung ch­¬ng tr×nh SGK, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y c¸c m«n, líp m×nh phô tr¸ch. - N¾m v÷ng c¸c PPDH tÝch cùc, vËn dông linh ho¹t s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh d¹y häc cña b¶n th©n. - M¹nh d¹n sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kü thuËt d¹y häc hiÖn ®¹i trong gi¶ng d¹y. Trªn ®©y lµ nh÷ng kÕt luËn chung cña ®Ò tµi nghiªn cøu vµ mét sè ®Ò xuÊt cña chóng t«i víi c¸c cÊp qu¶n lý, víi ®éi ngò gi¸o viªn. Chóng t«i hy väng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi sÏ gãp phÇn ®­a viÖc chØ d¹o ®æi míi PPDH cña hiÖu tr­ëng vµ phã hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THCS ®i vµo thùc chÊt vµ chiÒu s©u. Tµi liÖu tham kh¶o GS- TS TrÇn B¸ Hoµnh- §æi míi PPDH ë THCS- ViÖn Khoa häc Gi¸o dôc 2002 PGS- PTS TrÇn KiÒu- §æi míi PPDH ë tr­êng THCS- ViÖn khoa häc gi¸o dôc 1999 LuËt GD- NXB ChÝnh trÞ Quèc gia- Hµ Néi 2005 V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 4- Ban chÊp hµnh Trung ¦¬ng §¶ng kho¸ VII V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 2- Ban chÊp hµnh Trung ¦¬ng §¶ng kho¸ VIII TiÕn sÜ Ph¹m ViÕt V­îng- Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc gi¸o dôc NXB GD Hµ Néi 1998

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTìm hiểu thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS huyện Vụ Bản- Tỉnh Nam Định.doc
Luận văn liên quan