Tìm hiểu và vận hành BTS (Alcatel) A9100 trong hệ thống GSM

Phần I: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÈ HỆ THỐNG GSM IỂ LICH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA HÊ THÓNG GSM: trang 2 II. HE THONG GSM (Global Svstem for Mobile Communication - Hê thống thôns tin di đôn2 toàn cầu): trang 3 1. Mô hình hê thông GSM: trang 3 2. Mang GSM: trang 4 3. Các kênh được sử dụng trong GSM: trang 6 4. Câu trúc đia ỉv của mans: trang 7 CHƯƠNG II: HÊ THỐNG TRAM GỐC ã ã I. HÊ THÓNG TRAM GÓC BSS - TÔNG OUẢT: trang 10 1. Bô điêu khiên tram sôc BSC: trang 10 2. Tram vô tuvên 2ÔC RBS: trang 11 /Jể HE THONG TRAM GOC BSC: trang 11 /ẻ Tông quát: trang 11 2. Chức năng của BSC: trang 11 3. Câu trúc BSC: trang 13 4. Câu trúc Dhân cứng: trang 13 5. Hê thôns điêu khiên cửa BSC, APZ: trang 14 6. Hê thôns ứng duns của BSC. APT: trang 14 II. HE THONG TRAM GOC BTS: trang 16 1. Tons quát: trang 16 2. Chức năng: trang 16 3. Câu trúc RBS: trang 19 CHƯƠNG III: HÊ THỐNG CHUYỂN MACH ã ã /. MỞ ĐÂU: trang 24 II. CÂU TRÚC CỦA HÊ THÓNGAXE10 ■ Sơ ĐÒ: trang 24 1. Các đơn vi chức năng: trang 25 2. Các hê thống con ở APT: trang 26 r r 3. Câu trúc của APZ và các hê thông con ở APZ: trang 32 II. HE THONG CHUYENMACHMSC/VLR. GMSC: trang 34 1. Tổns auan: trang 34 2. Cẩu trúc hê thốns. các hê thống con: trang 35 3. Hê thốns con điên thoai di đôns (MTS) ở MSC/VLR: trang 36 4. Hê thốns con điên thoai dì đông ịMTS) ở GMSC: trang 37 IV. HÊ THÔNG CHUYỂNMACHHLR/AUC: trang 37 1. Tong quát: trang 37 2. Cấu trúc phần cứng và các chức năng cơ sở: trang 38 3. Cẩu trúc hê thống: trang 41 CHƯƠNG IV: CÁC QUI TRÌNH GIAO TIÉP VÔ TUYỂN I. TÔNG OỤAN CÁC THỦ TUC THÔNG TIN: trang 44 iế MS tắt m«y.Ệ trang 44 2ệ MS bât mảy, trans thái rỗi: trang 44 3. MS bân: trang 44 II. LƯU ĐỒNG VÀ CẨPNHẢT VI TRÍ: trang 44 l.Quá trình lưu động: trang 44 2. Cập nhật vị trí: trang 44 III. THỦ TUC NHẤP MANG-ĐăNG KÝ LầN ĐẦU: trang 46 IV. THỦ TUC RỜI MANG: trang 47 V. TÌM GOI: trang 47 VI. GOI TỪ MS-GOI KHỜI XƯỞNG TỪ TRAM DI ĐỎNG: trang 48 VII. GOI ĐẾN MS : trang 48 VIII. LƯU Đồ CÁC TRƯỜNG HƠP THÔNG TIN: trang 51 1. Trường hợp các cuôc gọi kết cuối ở tram di đông: trang 51 2. Thiết lâp cuôc goi khởi đầu di đôns . trang 54 3. Xóa cuỏc gọi: trang 56 CHƯƠNG V: MÁY DI ĐÔNG I. CỘNG SUẤT RA CỦA MÁY DI ĐỒNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT: trang 58 II. CÁC ĐƠN VI CHứC NăNG TRONG MáY DI ĐÔNG: trang 58 1. Khối điều khiển (Overatins part): trang 58 2. Khối kiểm soát (Control part): trang 58 3. Khối cao tần (Radio part): trang 59 4 ẳ Bô loc đinh hướng anten (Duplex): trang 59 III. MODUN NHẬN DẠNG THUÊ BAO (SIM): trang 59 L Khái niêm: trang 59 2. SIM Card: trang 59 IV. CÁC TÍNH NĂNG MÁY DI ĐỘNG: trang 60 1. Hiển thi sổ bi gọi: trang 60 2. Hiến thi các tín hìêu trong quá trình tiến hành cuôc gọi: trang 60 3. Chỉ thi quốc gia/mạng PLMN: trang 60 4. Chon auôc 2Ìa/mạng PLMN: trang 60 5. Chỉ thi nehiêp vu: trang 60 6. Tư kiểm tra- trang 60 CHƯƠNG VI: CÁC KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP I. GIỚI THIÊU: trang 62 II. PHƯƠNG PHÁP TRUYNHÀPKÊNH: trang 62 1. TỔNG QUÁT trang 62 2. FDMAITDMAICDMA: trang 62 3.FDMA: trang 63 4. TDMA: trang 64 5. CDMA: trang 65 PHẦN II: KHẢO SÁT THựC TẾ BTS ALCATEL A9100 CHƯƠNG Is TỔNG QUAN VÈ BTS A9100 ĩ.TÔNG QUAN: trang 68 II.VỊ TRÍ CỦA BTS TRONG MẠNG TTDĐ: trang 68 l.SƠĐỎ KÉT NỘI TRONG MỘT BTS: trang 69 2.CẨU TRÚC CỦA BTSA910Ò: trang 69 3.CÁC THÀNH PHẦN TRONG BTS: trang 70 4.TRUYỀN DẪN: trang 71 CHƯƠNG II: KHAI THÁC BTS A9100 I.VỊ TRÍ CÁC CARD TRONG TỦ : trang72 II.CÁC TRẠNG THẢI SUMA: trang 73 III.CÁC TRẠNG THẢI ANC: trang 74 IV.CÁC TRẠNG THẢI TRE: trang 75 V.SYSTEM ALARMĩ trang 76 CHƯƠNG III: BTS SBL & BTS TERMINALSBL (SECURITY BLOCK) PHẦN A: HỆ THỐNG BTA SBL (SECURITYBLOCK) I.CẢC ĐỊNH NGHĨA: trang 78 1.SBL (Security Block): 2.BIT (Replaceable Item): trang 78 II.CẮP BẠC SBL TRONG BTS: trang 79 III.CÁC TRẠNG THÁI SBL: trang 79 1 Human Operation: trang 80 2.cẩp của dịch vụ (Level of service): trang 80 3.Sự ngăn chặn do hệ thống (Inhibition due to system administration): trang 81 4.Quản lỷ cẩu hình: trang 81 VI.QUAN HỆ PHỤ THUỘC GIỮA CÁC SBL: trang 81 V.CÁC LỆNH VẬN HÀNH TRÊN SBL : trang 82 l.Read: trang 82 2.1nit: trang 82 3.Disable: trang 82 4.Restart: trang 83 5.Reset: trang 83 VI.BTS & OMU START-UP; RESET; RESTART: trang 84 1.LƯU ĐỒ TỔNG QUÁT: trang 84 2.BTS START-UP & /A7r.ệ trang 85 3. BTS START-UP & INIT(CONT trang 85 4.RESTART BTS SBL: trang 87 5.RESTART OMU SBL: trang 87 6.0MU SBL AUTO RESTART: trang 88 7.RESET BTS SBL: trang 88 8.RESET OMU SBL: trang 89 9A UTO RESET OMU SBL: trang 89 PHẦN B: HỆ THỐNG BTS TERMINALSBL I.CHỨC NĂNG BTS TERMINAL: trang 90 II. KẾT NỐI BTS TERMINAL: trang 91 III.CÁC MENU CHÍNH: trang 91 IV.ĐƯA BTSVÀO HOẠT ĐỘNG: trang 92 1. Download BTS Sojware: trang 92 2. Thiết lập Anten mapping: trang 92 3. Khởi tạo BTS: trang 93 4. Thực hiện thống kê card BTS: trang 93 5. Kiểm tra cáp RF: trang 94 6. Kiểm tra và test thử External Aỉartn: trang 94 7. Kiểm tra trạng thái của tất cả các card: trang 94 8. Kiểm tra suy hao anten, feeder (VSWR): trang 95 9. Kiểm tra accu: trang 95 10. Kết thúc commissioning: trang 95 11. Thiết lập truyền dẫn cho BTS: trang 95 V.THAYCARD SUMA: trang 95 VI.THAY CARD TRE: trang 96 VII.THAY CARD ANC: trang 96 VIII.KIẺM TRA LUÔNG: trang 96 IX.THUẬTNGỮ VIẾT TẮC: trang 97

pdf105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 1203 | Lượt tải: 8download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu và vận hành BTS (Alcatel) A9100 trong hệ thống GSM.pdf