Tìm hiểu và vận hành BTS (Alcatel) A9100 trong hệ thống GSM

Phần I: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÈ HỆ THỐNG GSM IỂ LICH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA HÊ THÓNG GSM: trang 2 II. HE THONG GSM (Global Svstem for Mobile Communication - Hê thống thôns tin di đôn2 toàn cầu): trang 3 1. Mô hình hê thông GSM: trang 3 2. Mang GSM: trang 4 3. Các kênh được sử dụng trong GSM: trang 6 4. Câu trúc đia ỉv của mans: trang 7 CHƯƠNG II: HÊ THỐNG TRAM GỐC ã ã I. HÊ THÓNG TRAM GÓC BSS - TÔNG OUẢT: trang 10 1. Bô điêu khiên tram sôc BSC: trang 10 2. Tram vô tuvên 2ÔC RBS: trang 11 /Jể HE THONG TRAM GOC BSC: trang 11 /ẻ Tông quát: trang 11 2. Chức năng của BSC: trang 11 3. Câu trúc BSC: trang 13 4. Câu trúc Dhân cứng: trang 13 5. Hê thôns điêu khiên cửa BSC, APZ: trang 14 6. Hê thôns ứng duns của BSC. APT: trang 14 II. HE THONG TRAM GOC BTS: trang 16 1. Tons quát: trang 16 2. Chức năng: trang 16 3. Câu trúc RBS: trang 19 CHƯƠNG III: HÊ THỐNG CHUYỂN MACH ã ã /. MỞ ĐÂU: trang 24 II. CÂU TRÚC CỦA HÊ THÓNGAXE10 ■ Sơ ĐÒ: trang 24 1. Các đơn vi chức năng: trang 25 2. Các hê thống con ở APT: trang 26 r r 3. Câu trúc của APZ và các hê thông con ở APZ: trang 32 II. HE THONG CHUYENMACHMSC/VLR. GMSC: trang 34 1. Tổns auan: trang 34 2. Cẩu trúc hê thốns. các hê thống con: trang 35 3. Hê thốns con điên thoai di đôns (MTS) ở MSC/VLR: trang 36 4. Hê thốns con điên thoai dì đông ịMTS) ở GMSC: trang 37 IV. HÊ THÔNG CHUYỂNMACHHLR/AUC: trang 37 1. Tong quát: trang 37 2. Cấu trúc phần cứng và các chức năng cơ sở: trang 38 3. Cẩu trúc hê thống: trang 41 CHƯƠNG IV: CÁC QUI TRÌNH GIAO TIÉP VÔ TUYỂN I. TÔNG OỤAN CÁC THỦ TUC THÔNG TIN: trang 44 iế MS tắt m«y.Ệ trang 44 2ệ MS bât mảy, trans thái rỗi: trang 44 3. MS bân: trang 44 II. LƯU ĐỒNG VÀ CẨPNHẢT VI TRÍ: trang 44 l.Quá trình lưu động: trang 44 2. Cập nhật vị trí: trang 44 III. THỦ TUC NHẤP MANG-ĐăNG KÝ LầN ĐẦU: trang 46 IV. THỦ TUC RỜI MANG: trang 47 V. TÌM GOI: trang 47 VI. GOI TỪ MS-GOI KHỜI XƯỞNG TỪ TRAM DI ĐỎNG: trang 48 VII. GOI ĐẾN MS : trang 48 VIII. LƯU Đồ CÁC TRƯỜNG HƠP THÔNG TIN: trang 51 1. Trường hợp các cuôc gọi kết cuối ở tram di đông: trang 51 2. Thiết lâp cuôc goi khởi đầu di đôns . trang 54 3. Xóa cuỏc gọi: trang 56 CHƯƠNG V: MÁY DI ĐÔNG I. CỘNG SUẤT RA CỦA MÁY DI ĐỒNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT: trang 58 II. CÁC ĐƠN VI CHứC NăNG TRONG MáY DI ĐÔNG: trang 58 1. Khối điều khiển (Overatins part): trang 58 2. Khối kiểm soát (Control part): trang 58 3. Khối cao tần (Radio part): trang 59 4 ẳ Bô loc đinh hướng anten (Duplex): trang 59 III. MODUN NHẬN DẠNG THUÊ BAO (SIM): trang 59 L Khái niêm: trang 59 2. SIM Card: trang 59 IV. CÁC TÍNH NĂNG MÁY DI ĐỘNG: trang 60 1. Hiển thi sổ bi gọi: trang 60 2. Hiến thi các tín hìêu trong quá trình tiến hành cuôc gọi: trang 60 3. Chỉ thi quốc gia/mạng PLMN: trang 60 4. Chon auôc 2Ìa/mạng PLMN: trang 60 5. Chỉ thi nehiêp vu: trang 60 6. Tư kiểm tra- trang 60 CHƯƠNG VI: CÁC KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP I. GIỚI THIÊU: trang 62 II. PHƯƠNG PHÁP TRUYNHÀPKÊNH: trang 62 1. TỔNG QUÁT trang 62 2. FDMAITDMAICDMA: trang 62 3.FDMA: trang 63 4. TDMA: trang 64 5. CDMA: trang 65 PHẦN II: KHẢO SÁT THựC TẾ BTS ALCATEL A9100 CHƯƠNG Is TỔNG QUAN VÈ BTS A9100 ĩ.TÔNG QUAN: trang 68 II.VỊ TRÍ CỦA BTS TRONG MẠNG TTDĐ: trang 68 l.SƠĐỎ KÉT NỘI TRONG MỘT BTS: trang 69 2.CẨU TRÚC CỦA BTSA910Ò: trang 69 3.CÁC THÀNH PHẦN TRONG BTS: trang 70 4.TRUYỀN DẪN: trang 71 CHƯƠNG II: KHAI THÁC BTS A9100 I.VỊ TRÍ CÁC CARD TRONG TỦ : trang72 II.CÁC TRẠNG THẢI SUMA: trang 73 III.CÁC TRẠNG THẢI ANC: trang 74 IV.CÁC TRẠNG THẢI TRE: trang 75 V.SYSTEM ALARMĩ trang 76 CHƯƠNG III: BTS SBL & BTS TERMINALSBL (SECURITY BLOCK) PHẦN A: HỆ THỐNG BTA SBL (SECURITYBLOCK) I.CẢC ĐỊNH NGHĨA: trang 78 1.SBL (Security Block): 2.BIT (Replaceable Item): trang 78 II.CẮP BẠC SBL TRONG BTS: trang 79 III.CÁC TRẠNG THÁI SBL: trang 79 1 Human Operation: trang 80 2.cẩp của dịch vụ (Level of service): trang 80 3.Sự ngăn chặn do hệ thống (Inhibition due to system administration): trang 81 4.Quản lỷ cẩu hình: trang 81 VI.QUAN HỆ PHỤ THUỘC GIỮA CÁC SBL: trang 81 V.CÁC LỆNH VẬN HÀNH TRÊN SBL : trang 82 l.Read: trang 82 2.1nit: trang 82 3.Disable: trang 82 4.Restart: trang 83 5.Reset: trang 83 VI.BTS & OMU START-UP; RESET; RESTART: trang 84 1.LƯU ĐỒ TỔNG QUÁT: trang 84 2.BTS START-UP & /A7r.ệ trang 85 3. BTS START-UP & INIT(CONT trang 85 4.RESTART BTS SBL: trang 87 5.RESTART OMU SBL: trang 87 6.0MU SBL AUTO RESTART: trang 88 7.RESET BTS SBL: trang 88 8.RESET OMU SBL: trang 89 9A UTO RESET OMU SBL: trang 89 PHẦN B: HỆ THỐNG BTS TERMINALSBL I.CHỨC NĂNG BTS TERMINAL: trang 90 II. KẾT NỐI BTS TERMINAL: trang 91 III.CÁC MENU CHÍNH: trang 91 IV.ĐƯA BTSVÀO HOẠT ĐỘNG: trang 92 1. Download BTS Sojware: trang 92 2. Thiết lập Anten mapping: trang 92 3. Khởi tạo BTS: trang 93 4. Thực hiện thống kê card BTS: trang 93 5. Kiểm tra cáp RF: trang 94 6. Kiểm tra và test thử External Aỉartn: trang 94 7. Kiểm tra trạng thái của tất cả các card: trang 94 8. Kiểm tra suy hao anten, feeder (VSWR): trang 95 9. Kiểm tra accu: trang 95 10. Kết thúc commissioning: trang 95 11. Thiết lập truyền dẫn cho BTS: trang 95 V.THAYCARD SUMA: trang 95 VI.THAY CARD TRE: trang 96 VII.THAY CARD ANC: trang 96 VIII.KIẺM TRA LUÔNG: trang 96 IX.THUẬTNGỮ VIẾT TẮC: trang 97

pdf105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 2486 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu và vận hành BTS (Alcatel) A9100 trong hệ thống GSM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu và vận hành BTS (Alcatel) A9100 trong hệ thống GSM.pdf