Tìm hiểu và xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định trong kế toán doanh nghiệp

Lời nói đầu Sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin hiện nay đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của xã hội. ở nước ta, việc định hướng và điều phối các hoạt động triển khai công nghệ thông tin không còn ở mức độ thử nghiệm nữa mà đã thành nhu cầu bức thiết của quá trình phát triển. Mỗi năm, có hàng trăm dự án tin học nằm dưới sự điều phối của ban chỉ đạo chương trình quốc gia về công nghệ thông tin và rất nhiều dự án của các bộ, nghành được triển khai. Phạm vi ứng dụng của CNTT ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực: Truyền thông, đo lường, điều khiển tự động, quản lí các hoạt động của con người và xã hội . Đặc biệt, ở nước ta hiện nay việc ứng dụng tin học trong quản lí chiếm phần lớn về sản phẩm phần mềm tin học. Những thành tựu về tin học hoá công tác quản lí đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo ra phương pháp quản lí mới hiệu quả, nhanh chóng và chính xác. Giúp các nhà quản lí có tầm nhìn bao quát, nắm bắt kịp thời các đòi hỏi về thông tin và các yêu cầu cần xử lí. Đề tài “ Tìm hiểu và xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định trong kế toán doanh nghiệp” xuất phát từ nhu cầu thực tế trên của các cơ sở doanh nghiệp kinh tế, nhằm đưa máy tính vào hỗ trợ công tác kế toán. Tạo ra cách thức làm việc trực quan hơn, đáp ứng yêu cầu về tính hiệu quả và năng suất trong việc xử lí thông tin phức tạp. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc tìm hiểu kĩ các kiến thức đã học, kết hợp với tra cứu tài liệu chuyên nghành để hoàn thành được các yêu cầu đặt ra của luận văn, xây dựng đựơc một hệ chương trình phần mền ứng dụng tiện lợi, có bố cục sáng sủa. Nhưng vì khả năng có hạn. Do đó nội dung của luận văn có nhiều thiếu sót, rất mong đón nhận sự đánh giá, bổ sung của giáo viên hướng dẫn, các thầy cô giáo và các sinh viên yêu thích môn tin học. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Vũ Chí Cường,người đã định hướng và giúp đỡ tôi tận tình trong quá trình học tập nguyên cứu. Cảm ơn các thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin- Trường Đại học Vinh đã giảng dạy và chỉ bảo những vấn đề liên quan đến đề tài, Xin cảm ơn người thân và bạn bè đã giúp đã động viên giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn.

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1426 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu và xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định trong kế toán doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Sù ph¸t triÓn nh¶y vät cña c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn nay ®· t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn mäi lÜnh vùc cña x· héi. ë n­íc ta, viÖc ®Þnh h­íng vµ ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng triÓn khai c«ng nghÖ th«ng tin kh«ng cßn ë møc ®é thö nghiÖm n÷a mµ ®· thµnh nhu cÇu bøc thiÕt cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Mçi n¨m, cã hµng tr¨m dù ¸n tin häc n»m d­íi sù ®iÒu phèi cña ban chØ ®¹o ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ c«ng nghÖ th«ng tin vµ rÊt nhiÒu dù ¸n cña c¸c bé, nghµnh ®­îc triÓn khai. Ph¹m vi øng dông cña CNTT ngµy cµng ®­îc më réng trªn nhiÒu lÜnh vùc: TruyÒn th«ng, ®o l­êng, ®iÒu khiÓn tù ®éng, qu¶n lÝ c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi vµ x· héi ... §Æc biÖt, ë n­íc ta hiÖn nay viÖc øng dông tin häc trong qu¶n lÝ chiÕm phÇn lín vÒ s¶n phÈm phÇn mÒm tin häc. Nh÷ng thµnh tùu vÒ tin häc ho¸ c«ng t¸c qu¶n lÝ ®· mang l¹i nhiÒu lîi Ých thiÕt thùc, t¹o ra ph­¬ng ph¸p qu¶n lÝ míi hiÖu qu¶, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. Gióp c¸c nhµ qu¶n lÝ cã tÇm nh×n bao qu¸t, n¾m b¾t kÞp thêi c¸c ®ßi hái vÒ th«ng tin vµ c¸c yªu cÇu cÇn xö lÝ. §Ò tµi “ T×m hiÓu vµ x©y dùng phÇn mÒm kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh trong kÕ to¸n doanh nghiÖp” xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ trªn cña c¸c c¬ së doanh nghiÖp kinh tÕ, nh»m ®­a m¸y tÝnh vµo hç trî c«ng t¸c kÕ to¸n. T¹o ra c¸ch thøc lµm viÖc trùc quan h¬n, ®¸p øng yªu cÇu vÒ tÝnh hiÖu qu¶ vµ n¨ng suÊt trong viÖc xö lÝ th«ng tin phøc t¹p. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t×m hiÓu kÜ c¸c kiÕn thøc ®· häc, kÕt hîp víi tra cøu tµi liÖu chuyªn nghµnh ®Ó hoµn thµnh ®­îc c¸c yªu cÇu ®Æt ra cña luËn v¨n, x©y dùng ®ù¬c mét hÖ ch­¬ng tr×nh phÇn mÒn øng dông tiÖn lîi, cã bè côc s¸ng sña. Nh­ng v× kh¶ n¨ng cã h¹n. Do ®ã néi dung cña luËn v¨n cã nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong ®ãn nhËn sù ®¸nh gi¸, bæ sung cña gi¸o viªn h­íng dÉn, c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c sinh viªn yªu thÝch m«n tin häc. T«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi thÇy gi¸o Vò ChÝ C­êng,ng­êi ®· ®Þnh h­íng vµ gióp ®ì t«i tËn t×nh trong qu¸ tr×nh häc tËp nguyªn cøu. C¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o khoa C«ng nghÖ th«ng tin- Tr­êng §¹i häc Vinh ®· gi¶ng d¹y vµ chØ b¶o nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Ò tµi, Xin c¶m ¬n ng­êi th©n vµ b¹n bÌ ®· gióp ®· ®éng viªn gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ hoµn thµnh luËn v¨n. Vinh: th¸ng 05 n¨m 2006. Ng­êi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh Xu©n Ch­¬ng I: §Æc t¶ bµi to¸n kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh I. §Æc t¶ bµi to¸n. HÖ thèng kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh trong mét c¬ quan doanh nghiÖp lµ do kÕ to¸n to¸n tr­ëng qu¶n lý vµ theo dâi. Chøc n¨ng c¬ b¶n cña hÖ thèng theo dâi c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh ë trong c«ng ty. Cã nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau cña c«ng viÖc kÕ to¸n nh­ h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung hay h×nh thøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph©n t¸n.Lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp vÝ dô nh­ h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ, h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung. 1. Kh¸i niÖm. 1.1. Tµi s¶n cè ®Þnh: Lµ c¸c t­ liÖu lao ®éng chñ yÕu vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi. Tuú theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh, mµ quy ®Þnh tiªu chuÉn cña TSC§ cã kh¸c nhau. Tuú theo ®Þnh hiÖn hµnh gi¸ trÞ cña TSC§ tõ 10.000.000 vµ thêi gian sö dông tõ mét n¨m trë lªn. 1.2. TSC§ h÷u h×nh: Lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng cã h×nh th¸i vËt chÊt, cã ®ñ tiªu chuÉn cña TSC§ vÌ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông theo quy ®Þnh trong chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh.(trõ tr­êng hîp cã quy ®Þnh riªng ®èi víi mét sè tµi s¶n ®Æc thï). 1.3.TSC§ v« h×nh: Lµ c¸c TSC§ kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt,thÓ hiÖn mét l­îng gi¸ trÞ ®· ®­îc ®Çu t­, chi tr¶, chi phÝ nh»mcã ®­îc c¸c lîi Ých mµ gi¸ trÞ cña chóng xuÊt ph¸t tõ c¸c ®Æc quyÒn hoÆc quyÒn cña doanh nghiÖp nh­:quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn ph¸t hµnh, nh·n hiÖu hµng ho¸…phï hîp víi tiªu chuÉn ghi nhËn TSC§VH. 2. §Æc ®iÓm: 2.1. ®Æc ®iÓm TSC§ h÷u h×nh: + Tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt vµ vÉn gi÷ ®­îc h×nh th¸i hiÖn vËt ban ®Çu cho ®Õn khi h­ háng ph¶i lo¹i bá. + Gi¸ trÞ cña TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ chuyÔn dÇn tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp. + C¸c TSC§ h÷u h×nh còng bÞ hao mßn v« h×nh trong qu¸ tr×nh sö dông do c¸c tiÕn bé vÒ khoa häc kü thuËt. 2.2. §Æc ®iÓm cña TSC§ v« h×nh: T­¬ng tù nh­ TSC§ h÷u h×nh. 3. NhiÖm vô: - Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c. ®Çy dñ, kÞp thêi vÒ sè l­îng, hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ TSC§ trong néi bé doanh nghiÖp, nh»m gi¸m s¸t viÖc mua s¾m, ®Çu t­, b¶o qu¶n vµ sö dông TSC§ ë doanh nghiÖp. - Ph¶n ¸nh kÞp thêi gi¸ trÞ hao mßn TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông, tÝnh to¸n ph©n bæ hoÆc kÕt chuyÔn chÝnh x¸c sè khÊu hao vµo chi phÝ SXKD. Tham gia lËp kÕ ho¹ch s÷a ch÷a vµ dù ®o¸n chi phÝ s÷a ch÷a TSC§, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chi phÝ thùc vÒ söa ch÷a TSC§, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ chi phÝ s÷a ch÷a TSC§. - Tham gia kiÓm kª, kiÓm tra ®Þnh kú hay bÊt th­êng TSC§, tham gia ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ khi cÇn thiÕt, tæ chøc ph©n tÝch t×nh h×nh, b¶o qu¶n vµ sö dông TSC§ ë doanh nghiÖp. II. §¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i TSC§ Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§ §¸nh gi¸ TSC§ lµ biÓu hiÖn gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh b»ng tiÒn thoe nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý TSC§, trong qu¸ tr×nh sö dông,TSC§ ®­îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. Néi dung ®¸nh gi¸ 2.1. §¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ 2.1.1. Kh¸i niÖm: Nguyªn gi¸ TSC§ lµ toµn bé c¸c chi phÝ hîp lý mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã TSC§ , ®­a TSC§ vµo vÞ trÝ s½n sµng sö dông. 2.1.2. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh :(TSC§HH) 2.1.2.1. TSC§HH mua s¾m: Nguyªn gi¸ TSC§HH mua s¾m bao gåm: Gi¸ mua (trõ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i hoÆc gi¶m gi¸) C¸c kho¶n thuÕ ( kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®­îc hoµn l¹i) C¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®­a tµi s¶n ®Õn tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông, nh­: chi phÝ chuÉn bÞ mÆt b»ng: chi phÝ vËn chuyÔn bèc xÕp ban ®Çu; chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö (trõ gi¸ trÞ phÕ liÖu, s¶n phÈm thu håi do ch¹y thö) vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c. Tr­êng hîp TSC§HH mua s¾m ®­îc thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm th× nguyªn gi¸ TSC§ ®ã lµ gi¸ mua tr¶ ngay t¹i thêi ®iÓm mua. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè tiÒn thanh to¸n vµ gi¸ mua tr¶ ngay ®­îc h¹ch to¸n theo kú h¹n. 2.1.2.2. TSC§HH mua d­íi h×nh thøc trao ®æi. a. Tr­êng hîp trao ®æi víi mét TSC§HH kh«ng t­¬ng tù hoÆc TSC§HH kh¸c, th× nguyªn gi¸ cña TSC§HH ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ HH nhËn vÒ hoÆc b»ng gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§HH ®em trao ®æi sau khi ®iÒu chØnh c¸c kho¶n tiÒn tr¶ thªm hoÆc thu vÒ (gi¸ trÞ hîp lý lµ gi¸ trÞ tµi s¶n cã thÓ ®­îc trao ®æi gi÷a c¸c bªn cã ®Çy ®ñ hiÓu biÕt trong sù trao ®æi ngang gi¸) b. Tr­êng hîp trao ®æi víi mét TSC§HH t­¬ng tù hoÆc do b¸n ®Ó ®æi lÊy quyÒn së h÷u mét TSC§HH t­¬ng tù th× nguyªn gi¸ TSC§HH nhËn vÒ ®­îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH ®em ®i trao ®æi . (TSC§HH t­¬ng tù lµ TSC§HH cã c«ng dông t­¬ng tù trong cïng lÜnh vùc kinh doanh vµ cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng) 2.1.2.3. ®èi víi TSC§HH do ®Çu t­ XDCP theo ph­¬ng thøc giao thÇu Nguyªn gi¸, gåm: - Gi¸ quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®Çu t­ XDCP - Chi phÝ liªn quan trøc tiÕp kh¸c - LÖ phÝ tr­íc b¹ (nÕu cã) 2.1.2.4. §èi víi TSC§HH tù x©y dùng hoÆc tù chÕ Nguyªn gi¸ TSC§HH do doanh nghiÖp tù x©y dùng hoÆc tù chÕ, gåm: - Gi¸ thµnh thùc tÕ cña TSC§HH tù x©y dùng hoÆc tù chÕ - Chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö ( nÕu cã) 2.1.2.5. §èi víi TSC§ ®­îc cÊp, ®­îc biÕu, ®­îc tÆng, nhËn vèn gãp liªn doanh, nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh,… Nguyªn gi¸ TSC§HH, gåm: - Gi¸ trÞ hîp lý ban ®Çu - C¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®­a tµi s¶n vµ tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông. 2.1.3. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh(TSC§VH ) 2.1.3.1. TSC§VH mua riªng biÖt: Nguyªn gi¸ TSC§VH mua riªng biÖt, gåm: Gi¸ mua(trõ chiÕt khÈu th­¬ng m¹i hoÆc gi¶m gi¸) C¸c kh¶n thuÕ(kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®­îc hoµn l¹i) C¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®­a tµi s¶n vµo sö dông theo dù tÝnh. Tr­êng hîp quyÒn sö dông ®Êt ®­îc mua cïng víi viÖc mua nhµ cöa, vËt kiÕn tróc trªn ®Êt th× gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh riªng biÖt vµ ghi nhËn lµ TSC§VH. Tr­êng hîp TSC§VH mua s¾m ®­îc thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm.(t­¬ng tù tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh). NÕu TSC§VH h×nh thµnh tõ viÖc trao ®æi thanh to¸n b»ng chøng tõ liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u vèn cña doanh nghiÖp th× nguyªn gi¸ TSC§VH lµ gi¸ trÞ hîp lý cña c¸c chøng tõ ®­îc ph¸t hµnh liªn quan ®Õn viÖc së h÷u vèn. 2.1.3.2. TSC§VH h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh s¸t nhËp doanh nghiÖp. Nguyªn gi¸ lµ gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n ®ã vµo ngµy mua (ngµy s¸t nhËp doanh nghiÖp). 2.1.3.3. TSC§VH lµ quyÒn sö dông ®Êt cã thêi h¹n. Nguyªn gi¸ lµ quyÒn sö dông ®Êt cã thêi h¹n khi ®­îc giao ®Êt hoÆc sè tiÒn tr¶ khi nhËn chuyÓn nh­îng, quyÒn sö dông ®Êt tõ ng­êi kh¸c hoÆc gi¸ trÞ nhËn gãp vèn liªn doanh. 2.1.3.4. TSC§VH ®­îc nhµ n­íc cÊp hoÆc ®­îc biÕu, tÆng nguyªn gi¸ gåm: gi¸ trÞ hîp lÝ ban ®Çu, c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®­a tµi s¶n vµo sö dông theo dù kiÕn 2.1.3.5 TSC§VH mua d­íi h×nh thøc trao ®æi -Tr­êng hîp trao ®æi TSC§VH kh«ng t­¬ng tù hoÆc tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c th× nguyªn gi¸ lµ gi¸ trÞ hîp lÝ cña TSC§VH nhËn vÒ hoÆc TSC§VH ®em trao ®æi sau khi ®iÒu chØnh c¸c kho¶n tiÒn tr¶ thªm hoÆc thu vÒ. -Tr­êng hîp trao ®æi TSC§VH t­¬ng tù hoÆc do b¸n ®Ó ®æi lÊy quyÒn së h÷u mét TSC§VH t­¬ng tù th× nguyªn gi¸ b»ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§VH ®em trao ®æi. 2.1.3.6 TSC§VH ®­îc t¹o ra tõ mét bé phËn doanh nghiÖp. Nguyªn gi¸ bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong giai ®o¹n triÓm khai ®­îc ghi nhËn lµ tµi s¶n v« h×nh cho ®Õn khi TSC§VH ®­a vµo sö dông. 2.1.4 Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh : Gi¸ mua thùc tÕ, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì, chi phÝ sö ch÷a t©n trang, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö, thuÕ vµ chi phÝ lÖ phÝ tr­íc b¹ . 2.2 §¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh: -Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®­îc tÝnh b»ng nguyªn gi¸ trõ gi¸ trÞ hao mßn (sè gi¸ trÞ khÊu hao hoÆc tÝnh b»ng gi¸ trÞ thùc tÕ cßn l¹i theo thêi gi¸. -Nguyªn gi¸ TSC§ ®­îc dd¸nh gi¸ lµ, th× gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh theo c«ng thøc : Gi¸ ®¸nh l¹i cña TS Gi¸ trÞ cßn l¹i Gi¸ trÞ cßn l¹i nguyªn gi¸ cña TS C§ cña TSC§ sau = cña TSC§ tr­íc x khi ®¸nh gi¸ l¹i khi ®¸nh gi¸ l¹i 3. C¸c tr­êng hîp thay ®æi nguyªn gi¸ TSC§ ChØ ®­îc thay ®æi nguyªn gi¸ TSCC§ trong c¸c tr­êng hîp sau: -§¸nh gi¸ l¹i TSC§ -X©y dùng trang bÞ thªm TSC§ -C¶i t¹o, n©ng cÊp lµm t¨ng n¨ng lùcvµ kÐo dµi thêi gian h÷u dông cña TSC§ -Th¸o dì bít mét sè bé phËn lµm gi¶m gi¸ trÞ TSC§ II. KÕ to¸n t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh 1.Tr×nh tù lËp,lu©n chuyÓn xö lÝ chøng tõ: 1.1. Chøng tõ kÕ to¸n gåm: - Biªn b¶n giao nhËn TSC§(mÉu 01-TSC§/BB) - ThÎ TSC§(mÉu 02-TSC§/BB) - Biªn b¶n thanh lÝ TSC§(mÉu 03-TSC§/BB)C¸c chøng tõ kh¸c liªn quan(c¸c tµi liÖu kü thuËt) 1.1.1. Biªn b¶n giao nhËn TSC§: *MÉu sè: MÉu sè 01-TSC§ §¬n vÞ Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Sè: §Þa chØ Ngµy th¸ng n¨m Nî: Cã: C¨n cø quyÕt ®Þnh ngµy th¸ng n¨m cña VÒ viÖc bµn giao TSC§ Ban giao nhËn TSC§ gåm: +¤ng(bµ): Chøc vô: §¹i diÖn bªn giao +¤ng(bµ): Chøc vô: §¹i diÖn bªn nhËn +¤ng(bµ): Chøc vô: §¹i diÖn §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: X¸c ®Þnh viÖc nhËn TSC§ nh­ sau: Sè thø tù Tªn, ký m· hiÖu Sè hiÖu TSC§ N­íc SX N¨m SX N¨m SD C.suÊt TÝnh nguyªn gi¸ TSC§ Thêi gian SD Tµi liÖu kü thuËt Gi¸ mua C­íc phÝ Chi phÝ Nguyªn gi¸ A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E Céng X X X X X X X Dông cô kÌm theo: Sè thø tù Tªn, quy c¸ch dông cô, phô tïng §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ trÞ Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nhËn Ng­êi giao (Ký, Hä tªn, §ãng dÊu) (ký,Hä tªn) (ký,Hä tªn) (ký,Hä tªn) * Môc ®Ých: Nh»m x¸c ®Þnh viÖc giao nhËn TSC§ sau khi hoµn thµnh x©y dùng, mua s¾m, ®­îc cÊp trªn cÊp ph¸t,biÕu tÆng nhËn vèn gãp liªn doanh, TSC§ thuª ngoµi……®­a vµo sö dông hoÆc TSC§ cña ban giao cho ®¬n vÞ kh¸c cña cÊp trªn,theo hîp ®ång liªn doanh.Biªn b¶n giao nhËn TSC§ lµ c¨n cø ®Ó giao nhËn vµ ghi sè thÎ TSC§, sæ kÕ to¸n cã liªn quan. * Ph­¬ng ph¸p vµ tr¸ch nhiÖm ghi: Khi cã TSC§ míi ®­a vµo sö dông hoÆc ®iÒu TS cho ®¬n vÞ kh¸c, ®¬n vÞ ph¶i lËp héi ®ång bµn giao gåm:§¹i diÖn bªn giao,®¹i diÖn bªn nhËnvµ mét sè uû viªn. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ lËp cho tõng TSC§ hoÆc nhiÒu TS cïng lo¹i cïng gi¸ trÞ hoÆc cïng 1 ®¬n vÞ giao. C¸c cét tõ A ®Õn cét 3:Ghi theo néi dung ph¶n ¸nh ë chØ tiªu. Cét 4,5,6:Ghi c¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn nguyªn gi¸ TSC§ Cét 7 = cét (4 + 5 + 6) Cét 8:Ghi sè n¨m sö sông(theo quy dÞnh cho tõng TSC§) Cét E:Ghi nh÷ng tµi liÖu kü thuËt kÌm theo TSC§ khi bµn giao. B¶ng kª dông cô phô tïng kÌm theo:LiÖt kª phô tïng,dông cô ®å nghÒ kÌm theo TSC§ khi bµn giao. Sau khi bµn giao xong c¸c thµnh viªn giao nhËn TSC§ cïng ký vµo viªn b¶n. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ ®­îc lËp thµnh 2 b¶n, mçi bªn (giao, nhËn) gi÷ mét b¶n, chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ l­u. 1.1.2. ThÎ TSC§: *MÉu: MÉu sè 02-TSC§ §¬n vÞ thÎ tµi s¶n cè ®Þnh Sè:…….. §Þa chØ …….. Ngµy th¸ng n¨m …….. lËp thÎ KÕ to¸n tr­ëng(ký, Hä tªn) C¨n cø biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè ngµy th¸ng n¨m Ban giao nhËn TSC§ gåm: Tªn, ký hiÖu m·, quy c¸ch (cÊp h¹ng)TSC§: Sè hiÖu TSC§: N­íc s¶n xuÊt(x©y dùng): N¨m s¶n xuÊt Bé phËn qu¶n lý, sö dông: N¨m ®­a vµo sö dông C«ng suÊt(diÖn tÝch), thiÕt kÕ: §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy th¸ng n¨m Lý do ®×nh chØ: Sè hiÖu chøng tõ Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Ngµy,th¸ng,n¨m DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m Gi¸ trÞ hao mßn Céng dån A B C 1 2 3 4 Dông cô kÌm theo: TT Tªn, quy c¸ch dông cô, phô tïng §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ trÞ A B C 1 2 + Ghi gi¶m TSC§ - chøng tõ sè ………ngµy ………. Th¸ng……. Lý do gi¶m: C¨n cø lËp: Biªn b¶n gaio nhËn TSC§ Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ B¶ng tÝnh vµ ph©n bá khÊu hao TSC§ Biªn b¶n thanh lý TSC§ C¸c tµi liÖu kü thuËt cã liªn qua Môc ®Ých: Theo dâi tõng TSC§ cña ®¬n vÞ, t×nh h×nh thay ®æi nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch hµng n¨m cña tõng TSC§ . Ph­¬ng ph¸p vµ tr¸ch nhiÖm ghi: ThÎ ®­îc lËp cho tõng ®èi t­îng ghi TSC§ + Ghi c¸c chØ tiªu chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh nh­ tªn, n¨m s¶n xuÊt, n­íc s¶n xuÊt… + Ghi c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸ TSC§ khi b¾t ®Çu h×nh thµnh vµ qua tõng thêi kú do ®¸nh gi¸ l¹i, x©y dùng, trang bÞ thªm hoÆc th¸o dì vµ gi¸ trÞ hoa mßn ®· trÝch ra hµng n¨m. Cét A: Ghi sè hiÖu chøng tõ ghi t¨ng (gi¶m) TSC§. Cét B: Ghi ngµy th¸ng n¨m cña chøng tõ. Cét C: Ghi lý do h×nh thµnh TSC§. Cét 1: Ghi nguyªn gi¸ TSC§ t¹i thêi ®iÓm ®ã. Cét 2: Ghi n¨m tÝnh gi¸ trÞ hao mßn t¹i thêi ®iÓm ®ã. Cét 3: Ghi gi¸ trÞ hao mßn tÝnh cña tõng n¨m. Cét 4: Ghi tæng gi¸ trÞ tiÒn ®· trÝch céng dån ®Õn thêi ®iÓm vµo thÎ . §èi víi nh÷ng TSC§ kh«ng ph¶i trÝch khÊu hao, nh­ng ph¶i tÝnh gi¸ trÞ hao mßn th× còng ghi gi¸ tÞ hao mßn vµo thÎ. + Ghi sè phô tïng vµ dông cô kÌm theo TSC§ . Cét A,B,C: Ghi sè thø tù tªn quy c¸ch vµ ®¬n vÞ tÝnh cña tõng dông cô, phô tïng. Cét 1,2: Ghi sè l­îng vµ gi¸ trÞ cña tõng lo¹i phô tõng vµ dông cô kÌm theo. + Ghi gi¶m TSC§: Ghi sè ngµy, th¸ng, n¨m… cña chøng tõ ghi gi¶m TSC§ vµ lý do gi¶m. ThÎ TSC§ do kÕ to¸n lËp, kÕ to¸n tr­ëng ký x¸c nhËn. ThÓ ®­îc l­u ë phßng kÕ to¸n suèt qu¸ tr×nh sö dông TSC§. 1.1.3 Biªn b¶n thanh lý TSC§ *MÉu sè: §¬n vÞ Biªn b¶n thanh lý TSC§ Sè: §Þa chØ Ngµy th¸ng n¨m Nî: Cã: C¨n cø quyÕt ®Þnh sè cña VÒ viÖc thanh lý TSC§ I. Ban qu¶n lý TSC§ gåm: ¤ng(bµ):……..…….. §¹i diÖn: ……..…….. Tr­ëng ban ¤ng(bµ):……..…….. §¹i diÖn:……..…….. Uû viªn ¤ng(bµ):…….. …….. §¹i diÖn :…….. …….. Uû viªn II. TiÕn hµnh ban thanh lý TSC§ Tªn, Ký m· hiÖu, quy c¸ch TSC§ Sè hiÖu TSC§ N­íc s¶n xuÊt(X©y dùng) N¨m s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo sö dông Sè thÎ TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch ®Õn thêi ®iÓm thanh lý Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ III.KÕt luËn cña ban thanh lý TSC§ Ngµy th¸ng n¨m Tr­ëng ban thanh lý (ký,Hä tªn) IV. KÕt qu¶ thanh lý TSC§ Ghi phÝ thanh lý TSC§ ……..…….……..……..…….. …….. …….. Gi¸ trÞ thu håi: …….. …….. …….. …….. ….……..……..…….. §· ghi gi¶m sè thÓ TSC§ ngµy …….. th¸ng …….. n¨m …….. Ngµy …….. th¸ng …….. n¨m …….. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn) Môc ®Ých: x¸c nhËn viÖc thanh lý TSC§ vµ lµm c¨n cø ®Ó ghi gi¶m TSC§ trªn sæ kÕ to¸n. Ph­¬ng ph¸p vµ tr¸ch nhiÖm ghi: Khi cã quyÕt ®Þnh vÒ viÖc thanh lý TSC§ ®¬n vÞ ph¶i nép ban thanh lý TSC§.Thµnh viªn ban thanh lý ®­îc ghi ë môc I. Môc II: Ghi c¸c chØ tiªu chung cña TSC§ khi cã quyÕt ®Þnh thanh lý nh­ sè hiÖu TSC§ ,n¨m s¶n xuÊt, ngµy ®­a vµo sö dông, nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®ã. Môc III: Ghi kÕt luËn cña ban thanh lý . Môc IV: KÕt qu¶ thanh lý: Sau khi thanh lý xong c¨n cø vµo chøng tõ tÝnh tæng sè chi phÝ thanh lý vµ gi¸ trÞ thu håi. Biªn b¶n thanh lý TSC§ do ban thanh lý TSC§ lËp vµ cã ®Çy ®ñ ch÷ ký, ghi râ hä tªn cña tr­ëng ban thanh lý, kÕ to¸n tr­ëng vµ thñ tr­ëng ®¬n vÞ. 1.2. Tr×nh tù lËp,lu©n chuyªn vµ xö lý chøng tõ: * Khi cã t¨ng TSC§ : - LËp biªn b¶n giao nhËn TSC§ : LËp thµnh 2 biªn,mçi bªn (giao, nhËn ) gi÷ mét b¶n, sau ®ã chuyÓn cho phßng kÕ to¸n l­u vµ ghi sæ. - LËp thÎ TSC§ cho tõng ®èi t­îng ghi TSC§. ThÎ TSC§ ®­îc b¶o qu¶n t¹i hßm thÎ ë phßng kÕ to¸n trong suèt qu¸ tr×nh sö dông TSC§ . * Khi cã ghi gi¶m TSC§ : - LËp biªn b¶n giao nhËn TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§ … - C¸c chøng tõ trªn ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo phÇn gi¶m TSC§ trªn thÎ vµ ghi vµo c¸c cét liªn quan trªn sæ TSC§ vµ sæ TSC§ theo n¬i sö dông. III. Nh÷ng quy ®Þnh vµ ph­ong ph¸p ho¹ch to¸n. Tµi kho¶n 211 dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vµ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp theo nguyªn gi¸. Ho¹ch to¸n kÕ to¸n tµi kho¶n nµy cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau: - Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng ®­îc biÓu hiÖn d­íi h×nh th¸i vËt chÊt hoÆc phi vËt chÊt, cã ®ñ tiªu chuÈn cña TSC§ vÒ gi¸ trÞ vµ thêi h¹n sö dông theo quy ®Þnh trong chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh (trõ tr­êng hîp cã quy ®Þnh riªng ®èi víi mét sè tµi s¶n ®Æc thï ). TSC§ h÷u h×nh lµ nh÷ng tµi s¶n ®­îc biÓu hiÖn díi h×nh th¸i vËt chÊt nh­: §Êt ®ai, nhµ x­ëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ... TSC§ v« h×nh lµ nh÷ng tµi s¶n ®­îc biÓu hiÖn d­íi h×nh th¸i phi vËt chÊt. Nã thÓ hiÖn mét l­îng gi¸ trÞ ®· ®­îc ®Çu t­, chi tr¶ chi phÝ nh»m cã ®­îc c¸c lîi Ých hoÆc c¸c nguån cã kinh tÕ nh­: QuyÒn sö dông ®Êt; Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp; Gi¸ trÞ c¸c b»ng ph¸t minh, s¸ng chÕ; Chi phÝ vÒ lîi thÕ th­¬ng m¹i; PhÇn mÒm m¸y tÝnh... - TSC§ ®­îc ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶ 211 theo nguyªn gi¸, kÕ to¸n ph¶i theo dâi chi tiÕt nguyªn gi¸ cña tõng TSC§ ®ång thêi ph¶i theo dâi chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng, theo tõng lo¹i TSC§, theo tõng ®Þa ®iÓm b¶o qu¶n, sö dông, qu¶n lý TSC§. - Tuú thuéc vµo nh÷ng t×nh h×nh kh¸c nhau mµ nguyªn gi¸ cña TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh theo nh÷ng ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau - TSC§ h÷u h×nh Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh mua s¾m (kÓ c¶ víi tµi s¶n ®· sö dông) gåm: Gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö (nÕu cã). Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh tù xËy dùng, tù chÕ tgåm: Gi¸ thµnh thùc tÕ vµ chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö (nÕu cã ). Nguyªn gi¸ cña TSC§ h÷u h×nh nhËn vèn gãp liªn doanh ;lµ gi¸ trÞ TSC§ do c¸c bªn tham gia liªn doanh ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh lµ vèn gãp vµ c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö (nÕu cã). 3.2 TSC§ v« h×nh: Nguyªn gi¸ cña TSC§ v« h×nh lµ tæng sè tiÒn chi tr¶ nh»m cã ®­îc c¸c lîi Ých hoÆc c¸c chi phÝ thùc tÕ vÒ thµnh lËp doanh nhiÖp, vÒ c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn; Chi phÝ vÒ lîi thÕ th­¬ng m¹i, b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ . Toµn bé chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn TSC§ v« h×nh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh tr­íc hÕt ®­îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang. Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t­, ph¶i x¸c ®Þnh tæng chi phÝ ®Çu t­ theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phèi råi míi ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ theo TSC§ v« h×nh voµ tµi kho¶n 211 - TSC§ - Trong qu¸ tr×nh sö dông ph¶i tiÕn hµnh trÝch khÊu hao TSC§ theo møc ®é hao mßn vµ thêi gian sö dông vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - ChØ ®­îc thay ®æi nguyªn gi¸ TSC§ trong c¸c tr­êng hîp sau: §¸nh gi¸ l¹i TSC§ X©y l¾p trang bÞ thªm cho TSC§ lµm t¨ng n¨ng lùc vµ thêi gian h÷u dông cña TSC§. Th¸o dì mét sè bé phËn cña TSC§. - Mäi tr­êng hîp t¨ng gi¶m TSC§ ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n giao, nhËn TSC§ vµ ph¶i thùc hiÖn ®óng thñ tôc nhµ n­íc quy ®Þnh. KÕ to¸n cã nhiÖm vô lËp vµ hoµn chØnh hå s¬ cho TSC§ vÒ mÆt kÕ to¸n . KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 211 - TSC§ Bªn nî: Nguyªn gi¸ cña TSC§ t¨ng do mua s¾m, x©y dùng tù chÕ do c¸c ®¬n vÞ tham gia liªn doanh gãp vèn. §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ cña TSC§ do x©y l¾p, trang bÞ thªm hoÆc do c¶i t¹o n©ng cÊp. §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ do ®¸nh gi¸ l¹i. Bªn cã: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh do nh­îng b¸n thanh lý hoÆc ®em gãp vèn liªn doanh. Nguyªn gi¸ TSC§ gi¶m do th¸o bít mét sè bé phËn. §iÒu chØnh gi¶m nguyªn gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. Sè d­ bªn nî: Nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cã ë ®¬n vÞ Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n chñ yÕu 1. KÕ to¸n t¨ng TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh cña ®¬n vÞ t¨ng lªn do mua s¾m, do c«ng t¸c XDCB hoµn thµnh, nhËn gãp vèn liªn doang b»ng TSC§ . Khi mua s¾m TSC§, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m TSC§ (ho¸ ®¬n, phiÕu chi), kÕ to¸n x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ lËp hå s¬ kÕ to¸n vµ tiÕn hµnh ghi sæ kÕ to¸n: Nî TK - 211 (nguyªn gi¸) Cã TK 111 -TiÒn mÆt, hoÆc Cã TK 112 - TiÒn gëi ng©n hµng hoÆc Cã TK 331 -ph¶i tr¶ cho kh¸ch hµng, hoÆc Cã TK 311 - Ph¶i tr¶ tiÒn vay NÕu TSC§ ®­îc mua s¾m tõ c¸c quü cña doanh nghiÖp vµ ®­a vµo SXKD th× ®ång thêi viÖc ghi t¨ng TSC§, kÕ to¸n ph¶i ghi t¨ng vèn kinh doanh vµ gi¶m c¸c quü, ghi. Nî TK 415 - C¸c quü Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh 1.3. - §èi víi c«ng tr×nh XDCB ®· hoµn thµnh, nghiÖm thu vµ bµn giao ®­a vµo sö dông kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng tr×nh (phÇn gi¸ trÞ t¨ng TSC§ do kÕt qu¶ ®Çu t­ hoµn thµnh), ghi. Nî TK 211 - TSC§ Cã TK 241 - XDCB dë dang 1.4. – NhËn vèn tham gia liªn doang cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c b»ng TSC§, c¨n cø gi¸ trÞ TSC§, c¨n cø gi¸ trÞ TSC§ ®­îc c¸c bªn liªn doanh ®¸nh gi¸, kÕ to¸n, ghi. Nî TK - TSC§ Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh (chi tiÕt nguån vèn kinh doanh) 1.5. NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh b»ng TSC§, c¨n cø gi¸ trÞ TSC§ do c¸c bªn liªn doanh ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh lµ vèn tr¶ ®Ó ghi t¨ng TSC§ vµ ghi gi¶m gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh. Ghi. Nî TK 211 -TSC§ Cã TK 221 - §Çu t­ tµi chÝnh (2212) 1.6. - Chi phÝ thµnh lËp, chuÈn bÞ s¶n xuÊt, chi phÝ vÒ lîi thÕ th­¬ng m¹i, chi phÝ mua, x©y dùng b¶n quyÒn ph¸t minh, s¸ng chÕ, phÇn mÒm m¸y tÝnh … ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 211 -TSC§ (chi tiÕt TK 2113): Khi tËp hîp chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh, ghi: Nî TK -XDCB dë dang Cã TK 111 - TiÒn mÆt, hoÆc Cã TK 112 -TiÒn göi ng©n hµng hoÆc Cã c¸c TK liªn quan Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t­, kÕ to¸n ph¶i tæng hîp, tÝnh to¸n chÝnh x¸c tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh ®Ó h¹ch to¸n vµo TSC§ v« h×nh, ghi: Nî TK 211 -TSC§ (2113) Cã TK 241 -XDCB dë dang 1.7. §¸nh gi¸ t¨ng TSC§: C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, kÕ to¸n x¸c ®Þnh phÇn nguyªn gi¸ ®iÒu chØnh t¨ng, ghi. Nî TK 211 - TSC§ (sè chªnh lÖch t¨ng nguyªn gi¸) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ vµ ®¸nh gi¸ l¹i TS (chi tiÕt TK 4132) 2. KÕ to¸n gi¶m TSC§ TSC§ cña doanh nghiÖp gi¶m do: Nh­îng b¸n, thanh lý, mÊt m¸t, ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª, ®em gãp vèn liªn doanh, th¸o gì bé phËn Trong mäi tr­êng hîp gi¶m TSC§, kÕ to¸n ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc, x¸c ®Þnh ®óng nh÷ng kho¶ thiÖt h¹i vµ thu nhËp (nÕu cã) c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ. 2.1. Tr­êng hîp nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ C¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc nh­îng b¸n, thanh lý TSC§, kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· thu hoÆc ph¶i thu cña ng­êi mua, ghi: Nî TK 11 - TiÒn mÆt, hoÆc Nî TK 112 -TiÒn göi ng©n hµng, hoÆc Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng, hoÆc Nî TK 152 - VËt liÖu dông cô Cã TK 711- Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c C¨n cø vµo biªn b¶n nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ ph¶n ¸nh phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i vµo chi phÝ, ®ång thêi ghi gi¶m nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn TSC§, ghi: Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (2141) (phÇn gi¸ trÞ ®· hao mßn) Nî TK 811 - Chi phÝ ho¹t ®éng (phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i) Cã TK 211 - TSC§ (nguyªn gi¸) C¸c chÝ phÝ liªn quan ®Õn nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ (nÕu cã), ®­îc tËp hîp biªn nî vµo TK 811 - Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c: Nî TK 811 -Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c Cã TK 811 - TiÒn mÆt, hoÆc Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 2.2. Tr­êng hîp gãp vèn tham gia liªn doanh víi ®¬n vÞ kh¸c b»ng TSC§ hoÆc thuª TSC§ thuª tµi chÝnh: §Çu t­ gãp vèn kinh doanh vµ cho TSC§ thuª tµi chÝnh ®­îc coi nh­ mét TK ®Çu t­ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. Gi¸ trÞ cña TSC§ gãp vèn liªn doanh vµ cho thuª lóc nµy ®­îc thÓ hiÖn lµ gi¸ trÞ ®Çu t­ tµi chÝnh. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan (hîp ®ång, biªn b¶n giao nhËn TSC§ ), kÕ to¸n ghi TSC§ (nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ ) vµ ghi t¨ng gi¸ trÞ ®Çu t­ tµi chÝnh theo gi¸ trÞ do 2 bªn ®¸nh gi¸ ®ång thêi ph¶n ¸nh chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§: Tr­êng hîp gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i x¸c ®Þnh lµ gãp vèn nhá h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ trªn sæ kÕ to¸n, ghi: Nî TK 221 - §Çu t­ tµi chÝnh Nî TK 214 -Hao mßn TSC§ Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ vµ ®¸nh gi¸ l¹i TS (4132) Cã TK 211 - TSC§ Tr­êng hîp gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i x¸c ®Þnh lµ gãp vèn liªn doanh lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ trªn sæ kÕ to¸n, kÕ to¸n ghi phÇn chªnh lÖch t¨ng vµo bªn cã cña TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ vµ ®¸nh gi¸ l¹i TS (4132). 2.3. Tr­êng hîp hoµn tr¶ vèn gãp cho bªn tham gia liªn doanh b»ng TSC§, c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ TSC§ cña c¸c bªn tham gia liªn doanh, biªn b¶n giao nhËn TSC§ liªn quan, kÕ to¸n ghi: - Tr­êng hîp gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n, ghi: Nî TK 411 - Nguån vèn kinh doanh (chi tiÕt nguån vèn liªn doanh) Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ Cã TK 211 - TSC§ Cã TK 413 - Chªnh lÖch vÒ gi¸ vµ ®¸nh gi¸ l¹i TS (chi tiÕt TK 4132) Tr­êng hîp gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n th× phÇn chªnh lÖch ghi nî TK 413 (4132) 2.4. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn thiÕu TSC§: mäi tr­êng hîp ph¸t hiÖn thiÕu TSC§ ®Òu ph¶i truy t×m nguyªn nh©n. C¨n cø vµo “Biªn b¶n kiÓm kª TSC§ ” vµ kÕt luËn vÒ nguyªn nh©n thiÕu TSC§ ®Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi tuú theo tõng tr­êng hîp cô thÓ, ghi: Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ Nî TK 138 -Ph¶i thu kh¸c (nÕu ng­êi cã lçi ph¶i båi th­êng) Nî TK 811 - Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c Cã TK 211 - TSC§ 2.5. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn thõa TSC§: NÕu tr­êng hîp thõa do ®Ó ngoµi sæ s¸ch, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo hå s¬ TSC§ ®Ó ghi t¨ng TSC§ theo tõng tr­êng hîp cô thÓ. NÕu TSC§ thõa ®ang sö dông, ngoµi nghiÖp vô ghi t¨ng TSC§, ph¶i c¨n cø vµo nguiyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hao mßn, lµm c¬ së tÝnh, trÝch bæ sung khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ SXKD, ghi: Nî TK 154 - Chi phÝ SXKD dë dang Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý, khinh doanh Cã TK 214 - Hao mßn TSC§. 2.6. §¸nh gi¸ gi¶m TSC§: C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, kÕ to¸n x¸c ®Þnh phÇn nguyªn gi¸ ®iÒu chØnh gi¶m, ghi: Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ vµ ®¸nh gi¸ l¹i TS (chi tiÕt TK 4132) Cã Tk 211 - TSC§ (sè chªnh lÖch nguyªn gi¸ gi¶m). 2.KÕ to¸n thuª mua TSC§ thuª tµi chÝnh. Trong mäi tr­êng hîp thuª TSC§ thuª tµi chÝnh, bªn ®i thuª vµ bªn cho thuª ph¶i cïng nhau tho¶ thuËn vÒ ®iÒu kiÖn, ph­¬ng thøc thuª vµ nghÜa vô, quyÒn lîi cña mçi bªn. Mäi tho¶ thuËn ph¶i chi tiÕt vµ ®­îc ghi trong hîp ®ång thuª TSC§ thuª tµi chÝnh. §èi víi bªn ®i thuª: 3.1. C¨n cø hîp ®ång thuª TSC§, biªn b¶n giao nhËn TSC§, ghi: Nî TK 211 - TSC§ (2112 - TSC§ thuª tµi chÝnh),(nguyªn gi¸ cña TSC§ ®i thuª) Nî TK 142 - Chi phÝ tr¶ tr­íc (sè l·i thuª ph¶i tr¶ hoÆc sè chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn thuª vµ nguyªn gi¸ TSC§ ) Cã TK 338 -Ph¶i tr¶ kh¸c (3388),(tæng sè nî thuª TSC§ ) §Ó ®¬n gi¶n trong viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu, sè l·i TSC§ thuª tµi chÝnh cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tæng sè nî thuª TSC§ theo hîp ®ång trõ ( -) nguyªn gi¸ TSC§ (do bªn thuª x¸c ®Þnh theo gi¸ thi tr­êng hoÆc theo gi¸ hiÖn t¹i c¶u TSC§ ). 3.2. -Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông TSC§ thuª tµi chÝnh, bªn ®i thuª ph¶i tÝnh, trÝch khÊu hao vµ ph©n bæ chi phÝ tiÒn l·i thuª vµo chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c ®èi t­îng cã liªn quan: a/ Khi tÝnh, trÝch chi phÝ khÊu hao TSC§, ghi: Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ (2142) b/ TÝnh, ph©n bæ l·i ph¶i tr¶ vµo chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, ghi: Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh Cã TK 142 - Chi phÝ tr¶ tr­íc. 3.3. Hµng th¸ng (hoÆc ®Þnh kú theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª) tiÒn thuª TSC§ cho bªn cho thuª, ghi: Nî TK 338 - Ph¶i tr¶ kh¸c (3388) Cã TK 111 - TiÒn mÆt; hoÆc Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 3.4. Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª TSC§: - Tr­êng hîp bªn cho thuª chuyÓn giao quyÒn së h÷u cho bªn ®i thuª:Ghi chuyÓn TSC§ thuª tµi chÝnh thµnh TSC§ thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp: + Ghi chuyÓn nguyªn gi¸ TSC§: Nî TK 211 - TSC§ (2111) (TSC§ h÷u h×nh) Cã TK 211 - TSC§ (2112) (TSC§ thuª tµi chÝnh ). + Ghi chuyÓn gi¸ trÞ hao mßn: Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (2142) Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ (2141) - T­êng hîp bªn ®i thuª ph¶i chi thªm tiÒn ®Ó mua l¹i TSC§ th× ®ång thêi víi viÖc ghi chuyÓn TSC§ thuª tµi chÝnh thµnh TSC§ thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp (b»ng 2 bót to¸n nãi trªn) ph¶n ¸nh viÖc chi tr¶ tiÒn vµ gi¸ trÞ t¨ng thªm cña TSC§ ®ã, ghi: Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh Cã TK 111 - TiÒn mÆt; hoÆc Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng - Tr­êng hîp khi kÕt thóc hîp ®ång thuª; bªn ®i thuª tr¶ l¹i TSC§ cho bªn cho thuª, th× c¨n cø biªn b¶n giao nhËn TSC§ ®Ó ghi gi¶m TSC§ thuª tµi chinh, ghi: Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (2142) Cã TK 211 -TSC§ (2112). NÕu khÊu hao ch­a hÕt th× ph¶i trÝch khÊu hao cho ®ñ vµ tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý kinh doanh. - Tr­êng hîp ch­a tr¶ hÕt nî th× ph¶i chuyÓn tiÒn thanh to¸n nèt, khi thanh to¸n ghi: Nî TK 338 - Ph¶i tr¶ kh¸c Cã TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng. §èi víi bªn cho thuª TSC§ cho thuª tµi chÝnh, vÒ thùc chÊt lµ mét kho¶n vèn b»ng hiÖn vËt cho bªn ngoµi thuª, TSC§ vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña bªn cho thuª. Bªn cho thuª ph¶i theo dâi TSC§ ®· cho thuª tµi chÝnh vÒ mÆt hiÖn vËt vµ h¹ch to¸n gi¸ trÞ TSC§ cho thuª nh­ kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh. C¨n cø hîp ®ång cho thuª TSC§ vµ biªn b¶n giao nhËn TSC§, kÕ to¸n cÇn tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu cÇn thiÕt ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ ®Çu t­ cho thuª tµi chÝnh, ghi: Nî TK 221 - §Çu t­ tµi chÝnh (gi¸ trÞ cßn l¹i) Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (gi¸ trÞ hao mßn) Cã TK 211 - TSC§ - TiÒn thu cho thuª TSC§ (c¨n cø hîp ®ång kinh tÕ ghi sè tiÒn ph¶i thu hoÆc c¨n cø c¸c phiÕu thu ghi sè tiÒn thu ®­îc ) ®­îc tÝnh lµ kho¶n thu nhËp ®Çu t­ tµi chÝnh, ghi: nî TK 111 - TiÒn mÆt, hoÆc Nî TK 112 -TiÒn göi ng©n hµng Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c Cã TK 711 - Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c §ång thêi ®Þnh kú ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ ®Çu t­ cho thuª cÇn ph¶i thu håi trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµ coi ®©y lµ mét kho¶n chi phÝ ®Çu t­, ghi: Nî TK 811 - Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c Cã TK 221 - §Çu t­ tµi chÝnh (2218) - NÕu chuyÓn quyÒn së h÷u hoÆc b¸n TSC§ cho bªn ®i thuª khi kÕt thóc thêi h¹n hîp ®ång cho thuª: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ ®Çu t­ cho thuª ch­a thu håi, ghi: Nî TK 811 - Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c Cã TK 221 - §Çu t­ tµi chÝnh (2218) - Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn thu ®­îc khi thùc hiÖn viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt Nî TK 112 -TiÒn göi ng©n hµng Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c Cã TK 711 -Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c - NÕu nhËn l¹i TSC§ sau khi kÕt thóc hîp ®ång cho thuª, c¨n cø “biªn b¶n giao nh©n TSC§ ” ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu phôc håi TSC§ cña doanh nghiÖp, ghi: Nî TK 211 - TSC§ Cã TK 221 - §Çu t­ tµi chÝnh (2218). Ch­¬ng ii: PH¢N TÝCH Vµ THIÕT KÕ HÖ THèNG I. Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng 1.Lùa chän h­íng ph©n tÝch Khi ph©n tÝch thiÕt kÕ bµi to¸n ta cã thÓ dùa vµo hai h­íng lµ chøc n¨ng vµ d÷ liÖu. Víi c¸ch tiÕp cËn bµi to¸n theo h­íng chøc n¨ng t«i ®· ph©n tÝch thiÕt kÕ bµi to¸n kÕ to¸n bµi to¸n tµI s¶n cè ®Þnh tõ trªn xuèng cã cÊu tróc nh­ sau: C¸c b­íc thùc hiÖn - X©y dùng biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng - X©y dùng biÓu ®å luång d÷ liÖu - X©y dùng mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ - X©y dùng m« h×nh d÷ liÖu 2. Ph©n tÝch hÖ thèng cò Víi c¸ch qu¶n lý kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng sæ s¸ch sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc l­u tr÷ vµ xö lý th«ng tin. V× vËy cÇn ph¶i x©y dùng ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh ®Ó gióp c«ng viÖc kÕ to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, gi¶m nhÑ mét phÇn ®¸ng kÓ nh©n lùc vµ søc lùc cña nh©n viªn kÕ to¸n. Yªu cÇu cña hÖ thèng kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: - Theo dâi nhiÒu t×nh tr¹ng cña tµi s¶n cè ®Þnh - Xö lý th«ng tin chÝnh x¸c vµ khoa häc - Ch­¬ng tr×nh dÔ sö dông, cã hiÖu qu¶, phï hîp víi nhiÒu lo¹i m¸y tÝnh trªn thÞ tr­êng. - Cã kh¶ n¨ng hç trî nhiÒu ng­êi sö dông, phï hîp víi xu thÕ khoa häc m¸y tÝnh. 3.ThiÕt kÕ hÖ thèng míi. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. - CËp nhËt th«ng tin. - Ho¹t ®éng kÕ to¸n. - B¸o c¸o thèng kª. * CËp nhËt th«ng tin. - CËp nhËt phßng ban. - CËp nhËt lo¹i tµi s¶n. - CËp nhËt th«ng tin TSC§. - DiÔn gi¶i chøng tõ. - KiÓu chøng tõ. - HÖ thèng tµi kho¶n. * Ho¹t ®éng kÕ to¸n. - Ghi t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh. - Ghi gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. - §¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh. - KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. * B¸o c¸o thèng kª. - ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh. - Danh s¸ch TSC§ t¹i n¬i sö dông. - T×nh h×nh sö dông TSC§. - Danh s¸ch tµi s¶n cè ®Þnh. - Sæ tµi s¶n cè ®Þnh. 4. S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng. S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ®­îc sö dông ®Ó nªu ra chøc n¨ng vµ qu¸ tr×nh cho biÓu ®å luång d÷ liÖu, th«ng qua ®ã m« t¶ c¸c chøc n¨ng xö lý cña hÖ thèng theo c¸c møc. Kh¶o s¸t thùc tÕ cña bµi to¸n kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, t«i ®­a ra s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng nh­ sau: CËp nhËt th«ng tin KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh Ho¹t ®éng kÕ to¸n B¸o c¸o thèng kª CËp nhËt phßng ban CËp nhËt lo¹i tµi s¶n CËp nhËt th«ng tin TSC§ KiÓu chøng tõ HÖ thèng tµi kho¶n Ghi t¨ng TSC§ Ghi gi¶m TSC§ §¸nh gi¸ l¹i TSC§ KhÊu hao TSC§ ThÎ TSC§ Danh s¸ch TSC§ t¹i n¬i sö dông T×nh h×nh sö dông TSC§ §¨ng ký møc khÊu hao TSC§ Sæ TSC§ B¸o c¸o tæng hîp 5.BiÓu ®å luång d÷ liÖu. BiÓu ®å luång d÷ liÖu dïng ®Ó diÔn ta tËp hîp c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng trong mèi quan hÖ tr­íc, sau cña tiÕn tr×nh xö lý vµ trao ®æi th«ng tin trong hÖ thèng. BiÓu ®å luång d÷ liÖu ®­îc chia ë c¸c møc sau: 5.1. Møc ng÷ c¶nh. Lµ møc tæng quan nhÊt ®­îc x©y dùng ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch , ®­îc dïng ®Ó v¹ch ra biªn giíi cña hÖ thèng vµ buéc ng­êi ph©n tÝch thiªt kÕ ph¶i xem xÐt mäi tham trá bªn ngoµi hÖ thèng. Møc nµy ta chØ cÇn x¸c ®Þnh ®­îc c¸c t¸c nh©n vµ coi toµn bé c¸c xö lý hÖ thèng lµ mét chøc n¨ng, ch­a cã kho d÷ liÖu. C¸n bé kÕ to¸n Ban l·nh ®¹o KÕ to¸n TSC§ Th«ng tin yªu cÇu Th«ng tin yªu cÇu T«ng tin ®¸p øng T«ng tin ®¸p øng 5.2. Møc ®Ønh. Dùa vµo s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ta t¸ch c¸c chøc n¨ng thµnh c¸c chøc n¨ng con trªn c¬ së t«n träng 4 nguyªn t¾c sau: C¸c luång d÷ liÖu ®­îc b¶o toµn. C¸c t¸c nh©n ngoµi ®­îc b¶o toµn. Cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c kho d÷ liÖu. Cã thÓ bæ sung c¸c luång d÷ liÖu néi bé. TSC§ tµi s¶n, nhãm, §V Th«ng tin ®¸p øng CËp nhËt th«ng tin Ban l·nh ®¹o C¸n bé kÕ to¸n B¸o c¸o Thèng kª Ho¹t ®éng kÕ to¸n kho Th«ng tin ®¸p øng Th«ng tin yªu cÇu Th«ng tin yªu cÇu DS tµi s¶n theo ®¬n vÞ, nhãm Th«ng tin yªu cÇu Th«ng tin yªu cÇu Th«ng tin ®¸p øng kho 5.3.Møc d­íi ®Ønh . ë chøc n¨ng nµy ta tiÕn hµnh thµnh c¸c chøc n¨ng con chi tiÕt øng víi biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng thÊp nhÊt theo nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: - Ph¶i ph©n r· c¸c chøc n¨ng ë møc trªn xuèng d­íi. - C¸c chøc n¨ng ngoµi ®­îc b¶o toµn tõ s¬ ®ß møc ®Ønh. - Kho d÷ liÖu xuÊt hiÖn dÇn theo yªu cÇu bµi to¸n. - B¶o toµn c¸c luång d÷ liÖu vµo ra víi c¸c t¸c nh©n ngoµi vµ thªm c¸c luång d÷ liÖu néi bé. - Cã thÓ t¸ch biÓu ®ß thµnh tõng trang øng víi 1 hoÆc vµi chøc n¨ng ë møc ®Ønh. CËp nhËt th«ng tin HÖ thèng tµi kho¶n CËp nhËt phßng ban CËp nhËt lo¹i tµi s¶n CËp nhËt th«ng tin TSC§ CËp nhËt kiÓu chøng tõ C¸n bé kÕ to¸n kho Th«ng tin vÒ tµi kho¶n Danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ DS c¸c lo¹i tµi s¶n Th«ng tin vÒ chøng tõ Th«ng tin vÒ TSC§ Ho¹t ®éng kÕ to¸n Ghi t¨ng TSC§ Ghi gi¶m TSC§ §¸nh gi¸ l¹i TSC§ KhÊu hao TSC§ C¸n bé kÕ to¸n Ban l·nh ®¹o kho Th«ng tin ®¸p øng Th«ng tin ®¸p øng Th«ng tin ®¸p øng Th«ng tin ®¸p øng Th«ng tin ®¸p øng Th«ng tin yªu cÇu Th«ng tin ®¸p øng Th«ng tin yªu cÇu Th«ng tin ®¸p øng Th«ng tin yªu cÇu Th«ng tin yªu cÇu Th«ng tin ®¸p øng Th«ng tin yªu cÇu Th«ng tin yªu cÇu Th«ng tin yªu cÇu Th«ng tin yªu cÇu B¸o c¸o thèng kª ThÎ TSC§ DS TSC§ t¹i n¬i sö dông T×nh h×nh sö dông TSC§ §¨ng ký khÊu hao Sæ TSC§ B¸o c¸o tæng hîp C¸n bé kÕ to¸n Ban l·nh ®¹o Ban l·nh ®¹o C¸n bé kÕ to¸n kho TT ®¸p øng TT yªu cÇu TT yªu cÇu TT ®¸p øng TT ®¸p øng TT yªu cÇu TT ®¸p øng TT yªu cÇu TT ®¸p øng TT ®¸p øng TT yªu cÇu TT ®¸p øng TT ®¸p øng TT ®¸p øng TT yªu cÇu TT yªu cÇu TT yªu cÇu TT yªu cÇu TT ®¸p øng TT yªu cÇu TT ®¸p øng TT yªu cÇu TT ®¸p øng TT yªu cÇu 6. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ . 6.1. Tµi liÖu,kiÓu thùc . C¨n cø vµo qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, t«i ®· thèng kª c¸c danh s¸ch thuéc tÝnh vµ tiÕn hµnh chuÈn ho¸ nh­ sau: Ds thuéc tÝnh Madv Tendv Manhom Mats Tennhom Tents Mota Namsx Nuocsx Sohieutscd Phukien Soluong Tinhtranghn Ngaymua Tinhtrang Thoigiansd Ngaysd Nguyengia HMLKDK Hmlk Khthang Khnam Giatricon Giatritinhkh Tknguyengia Tkchiphi Tkhaomon Tkdoiung Tkno Tkco Sotien Makieu Tenct Madg Tendg Matk Tentk Soct Ngayct Dvmoi Nguyengiamoi Trangthaimoi Giatriconmoi D¹ng 1nf Madv Tendv Manhom Tennhom Tents Mota Namsx Nuocsx Sohieutscd Phukien Soluong Tinhtranghn Ngaymua Tinhtrang Thoigiansd Ngaysd Nguyengia HMLKDK Hmlk Khthang Khnam Giatricon Giatritinhkh Tknguyengia Tkchiphi Tkhaomon Tkdoiung Tkno Tkco Sotien Mats Makieu Tenct Madg Tendg Matk Tentk Soct Ngayct Dvmoi Nguyengiamoi Trangthaimoi Giatriconmoi D¹ng 2nf Madv Tendv Mats Madv Manhom Tennhom Tents Mota Namsx Nuocsx Sohieutscd Phukien Soluong Tinhtranghn Ngaymua Tinhtrang Thoigiansd Ngaysd Nguyengia HMLKDK Hmlk Khthang Khnam Giatricon Giatritinhkh Tknguyengia Tkchiphi Tkhaomon Tkdoiung Matk Tkno Tkco Sotien Makieu Tenct Madg Tendg Matk Tentk Makieu Mats Soct Ngayct HMLKDC NguyengiaDC D¹ng 3nf Madv Tendv Mats Madv Manhom Tennhom Tents Mota Namsx Nuocsx Sohieutscd Phukien Soluong Tinhtranghn Ngaymua Tinhtrang Thoigiansd Ngaysd Nguyengia HMLKDK Hmlk Khthang Khnam Giatricon Giatritinhkh Tknguyengia Tkchiphi Tkhaomon Tkdoiung Mats Matk Tkno Tkco Sotien Makieu tenct Madg Tendg Matk Tentk Mats Makieu Madg Soct NgaycT HMLKDC NguyengiaDC 6.2. ThiÕt kÕ c¸c b¶ng d÷ liÖu. 6.2.1 B¶ng: DONVI Thuéc tÝnh KiÓu d÷ liÖu KÝch th­íc DiÔn gi¶i MADV Text 5 M· ®¬n vÞ TENDV Text 50 Tªn ®¬n vÞ * Chøc n¨ng :L­u tr÷ tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ c¸c ®¬n vÞ trong c¬ quan cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu sö dông tµi s¶n cña mçi ®¬n vÞ. 6.2.2 B¶ng: NHOMTS Thuéc tÝnh KiÓu d÷ liÖu KÝch th­íc DiÔn gi¶i MANHOM Text 5 M· nhãm TENNHOM Text 50 Tªn nhãm tµi s¶n *Chøc n¨ng:L­u tr÷ th«ng tin vÒ lo¹i tµi s¶n mµ c«ng ty hiÖn cã.Nh»m môc ®Ých dÔ theo dâi t×nh trang cña tõng tµi s¶n trong nhãm. 6.2.3 B¶ng: KIEUCT Thuéc tÝnh KiÓu d÷ liÖu KÝch th­íc DiÔn gi¶i MAKIEU Text 5 M· chøng tõ TENCT Text 50 Tªn chøng tõ *Chøc n¨ng:LÊy th«ng tin vÒ c¸c lo¹i chøng tõ ph¸t sinh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kÕ to¸n tµi s¶n. 6.2.4 B¶ng: DIENGIAI Thuéc tÝnh KiÓu d÷ liÖu KÝch th­íc DiÔn gi¶i MADG Text 5 M· DiÔn gi¶i TENDG Text 50 Tªn DiÔn gi¶i *Chøc n¨ng:LÊy th«ng tin vÒ c¸c tr­êng hîp trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kÕ to¸n tµi s¶n(ghi t¨ng, ghi gi¶m…). 6.2.5 B¶ng: TAIKHOAN Thuéc tÝnh KiÓu d÷ liÖu KÝch th­íc DiÔn gi¶i MATK Text 5 M· tµi kho¶n TENTK Text 50 Tªn tµi kho¶n *Chøc n¨ng:LÊy th«ng tin vÒ c¸c tµi kho¶n trong qu¸ tr×nh ®inh kho¶n cho tõng tµi s¶n liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kÕ to¸n tµi s¶n(ghi t¨ng, ghi gi¶m…). 6.2.6 B¶ng: CTDK Thuéc tÝnh KiÓu d÷ liÖu KÝch th­íc DiÔn gi¶i MATK Text 5 M· Tµi kho¶n MATS Text 5 M· tµi s¶n TKNO Text 5 Tµi kho¶n nî TKCO Text 5 Tµi kho¶n cã SOTIEN Numeric Double Sè tiÒn * Chøc n¨ng :L­u tr÷ tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ chi tiÕt ®Þnh kho¶n cña tµi s¶n trong c¬ quan . 6.2.7. B¶ng: DANHGIA Thuéc tÝnh KiÓu d÷ liÖu KÝch th­íc DiÔn gi¶i MAKIEU Text 5 M· chøng tõ MATS Text 5 M· tµi s¶n MADG Text 5 M· diÔn gi¶i SOCT Text 10 Sè chøng tõ NGAYCT date Ngµy chøng tõ HMLKDC Numeric Numeric Hmlk ®iÒu chØnh NGUYENGIADC Numeric Numeric Nguyªn gi¸ ®iÒu chØnh * Chøc n¨ng :L­u tr÷ tÊt c¶ c¸c chøng tõ ph¸t sinh trong c¸c ho¹t ®éng cña kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (sæ kÕ to¸n) cña tµi s¶n trong c¬ quan. 6.2.8 B¶ng: TAISAN Thuéc tÝnh KiÓu d÷ liÖu KÝch th­íc DiÔn gi¶i MADV Text 5 M· ®¬n vÞ MATS Text 5 M· tµi s¶n MANHOM Text 5 M· nhãm TENTS Text 50 Tªn tµi s¶n MOTA Text 50 M« t¶ NAMSX Text 4 N¨m s¶n xuÊt NUOSX Text 50 N­¬c s¶n xuÊt SOHIEUTSC§ Text 20 Sè hiÖu TS PHUKIEN Text 50 Phô kiÖn SOLUONG Numeric Integer Sè l­îng TINHTRANGHN Text 50 T×nh tr¹ng hiÖn nay NGAYMUA Date Ngµy mua TINHTRANG Text 20 T×nh trang mua THOIGIANSD Numeric Integer Thêi gian sö dông NGAYSD Date Ngµy sö dông NGUYENGIA Numeric Double Nguyªn gi¸ HMLKDK Numeric Double Hao mßn luü kÕ ®Çu kú HMLK Numeric Double Hao mßn luü kÕ KHTHANG Numeric Double KhÊu hao th¸ng KHNAM Numeric Double KhÊu hao n¨m GIATRICON Numeric Double Gi¸ trÞ cßn GIATRITINHKH Numeric Double Gi¸ trÞ tÝnh khÊu hao TKNGUYENGIA Text 5 Tµi kho¶n nguyªn gi¸ TKCHIPHI Text 5 Tµi kho¶n chi phÝ TKHAOMON Text 5 Tµi kho¶n hao mßn TKDOIUNG Text 5 Tµi kho¶n ®èi øng Chøc n¨ng: L­u tr÷ tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ tµi s¶n trong c¬ quan. Lµ c¬ së cho viÖc kÕ to¸n tµi s¶n 6.3 M« h×nh quan hÖ thùc thÓ Ch­¬ng iii: Mét sè giao diÖn chÝnh 1.Giao diÖn chÝnh. Thùc hiÖn c¸c thao t¸c trong ch­¬ng tr×nh. 2.Khai b¸o tµi s¶n. Khai b¸o danh s¸ch tµi s¶n cña c«ng ty. 3.Ghi t¨ng tµi s¶n. Cho phÐp ng­êi sö dông nhËp sè liÖu khi cã nghiÖp vô ghi t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh ph¸t sinh trong n¨m. 4.Ghi gi¶m tµi s¶n. Cho phÐp ng­êi sö dông nhËp sè liÖu khi cã nghiÖp vô ghi ghi gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh ph¸t sinh trong n¨m nh­ thanh lý t¸i s¶n,nh­îng b¸n… 5.§¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. Cho phÐp ng­êi sö dông nhËp sè liÖu khi cã nghiÖp vô ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh ph¸t sinh trong n¨m.ViÖc ®¸nh gi¸ l¹i cã thÓ lµ ®¸nh gi¸ t¨ng hoÆc gi¶m vµ cho phÐp ®iÒu chØnh møc khÊu hao t¹i thêi ®iÓm bÊt kú. kÕt luËn X©y dùng phÇn mÒn kÕ to¸n lµ mét trong nhu cÇu cÇn thiÕt cña c¸c c¬ quan daonh nghiÖp. Tin häc ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n, gióp ng­êi kÕ to¸n cã thÓ thùc hiÖn nghiÖp vô cña m×nh mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶. Ch­ong tr×nh “ T×m hiÓu vµ x©y dùng phÇn mÒn kÕ to¸n trong kÕ to¸n doanh nghiÖp lµ mét ch­¬ng tr×nh réng vµ khã tin häc ho¸.Tuy nhiªn sau mét thêi gian nghiªn cøu thùc tÕ cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh, chu ®¸o cña thÇy gi¸o Vò ChÝ C­êng, gi¸o viªn trong khoa c«ng nghÖ th«ng tin,b¹n bÌ vµ nh÷ng ng­êi th©n, mét phÇn nµo ®ã t«i ®· hoµn thµnh c¬ b¶n ch­¬ng tr×nh. Nh×n mét c¸c tæng thÓ kho¸ luËn cña m×nh t«i thÊy kho¸ luËn ®· dËt d­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: Tr×nh bµy mét c¸ch cã hÖ thèng qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ bµi to¸n. Hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh b»ng ng«n ng÷ Visual basic. Ch­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n,dÔ sö dông. MÆc dï c«ng viÖc hoµn thµnh ,hÖ thèng ®· ®­îc x©y dùng, song tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ kh¶ n¨ng t×m hiÓu hÖ thèng cã h¹n nªn ch¾c ch¾n hÖ thèng cßn nhiÒu h¹n chÕ nhÊt ®Þnh.Bëi vËy,rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o,h­íng dÉn cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ b¹n bÌ gãp ý kiÕn kh¾c phôc nh­ng nh­îc ®iÓm cña ch­¬ng tr×nh, ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh theo quy m« lín h¬n,n©ng cÊp ch­¬ng tr×nh ®Ó cã thÓ sö dông hiÖu qu¶ h¬n. RÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« cïng c¸c b¹n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: §Æc t¶ bµi to¸n kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh I. §Æc t¶ bµi to¸n. 1. Kh¸i niÖm. 2 1.1. Tµi s¶n cè ®Þnh: 2 1.2. TSC§ h÷u h×nh: 2 1.3.TSC§ v« h×nh: 2 2. §Æc ®iÓm: 3 2.1. ®Æc ®iÓm TSC§ h÷u h×nh: 3 2.2. §Æc ®iÓm cña TSC§ v« h×nh: 3 3. NhiÖm vô: 3 II. §¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i TSC§ 3 Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§ 4 Néi dung ®¸nh gi¸ 4 2.1. §¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ 5 2.2 §¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh: 6 3. C¸c tr­êng hîp thay ®æi nguyªn gi¸ TSC§ 7 II. KÕ to¸n t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh 7 1.Tr×nh tù lËp,lu©n chuyÓn xö lÝ chøng tõ: 7 1.1. Chøng tõ kÕ to¸n 13 1.2. Tr×nh tù lËp,lu©n chuyªn vµ xö lý chøng tõ 14 III. Nh÷ng quy ®Þnh vµ ph­ong ph¸p ho¹ch to¸n. 14 1.Tµi s¶n cè ®Þnh 14 2. TSC§ ®­îc ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶ 211 theo nguyªn gi¸ 14 3. Nguyªn gi¸ cña TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh theo nh÷ng ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau 14 4.TrÝch khÊu hao TSC§ 15 5.Thay ®æi nguyªn gi¸ TSC§ 15 6. §¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 15 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n chñ yÕu 1. KÕ to¸n t¨ng TSC§ 16 2. KÕ to¸n gi¶m TSC§ 18 Ch­¬ng ii: PH¢N TÝCH Vµ THIÕT KÕ HÖ THèNG I. Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng 25 1.Lùa chän h­íng ph©n tÝch 25 2. Ph©n tÝch hÖ thèng cò 25 3.ThiÕt kÕ hÖ thèng míi. 25 . 4. S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng. 26 5.BiÓu ®å luång d÷ liÖu. 27 5.1. Møc ng÷ c¶nh 27 5.2. Møc ®Ønh. 28 5.3.Møc d­íi ®Ønh . 30 6. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ . 31 6.1. Tµi liÖu,kiÓu thùc . 32 6.2. ThiÕt c¸c b¶ng d÷ liÖu 33 6.3. S¬ ®å quan hÖ 37 Ch­¬ng iii: Mét sè giao diÖn chÝnh 1.Giao diÖn chÝnh. 39 2.Khai b¸o tµi s¶n. 40 3.Ghi t¨ng tµi s¶n. 41 4.Ghi gi¶m tµi s¶n. 42 5.§¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 43 kÕt luËn 44 Môc lôc 45 Tµi liÖu tham kh¶o 48 Tµi liÖu tham kh¶o KÕ To¸n Doanh NghiÖp víi ViSual Basic,2002 nhµ xuÊt b¶n thèng kª NguyÔn V¨n Ba, Bµi gi¶ng m«n ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng Tin, khoa CNTT,§HBK Hµ Néi. Ph¹m Quang Tr×nh, gi¸o tr×nh ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng, khoa c«ng nghÖ th«ng tin- tr­êng §¹i Häc Vinh. Hoµng H÷u ViÖt, Bµi gi¶ng Visual Basic 6.0, Khoa c«ng nghÖ th«ng tin, Tr­êng §¹i Häc Vinh. Lª TiÕn V­¬ng, NhËp m«n c¬ së d÷ liÖu, 1994, nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptbao cao.ppt
Luận văn liên quan