Tìm hiểu xu hướng và hành vi người tiêu dùng phía Bắc về sản phẩm Bánh kẹo của công ty Bánh kẹo Hải Hà

Tìm hiểu xu hướng và hành vi người tiêu dùng phía Bắc về sản phẩm Bánh kẹo của Cty Bánh kẹo Hải Hà LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hôm nay cạnh tranh luôn được coi là hoạt động tất yếu mang tính chất phức tạp và và phổ biến trên thị trường. Lợi nhuận là mục tiêu chính của tất cả các hoạt động kinh doanh, để có lợi nhuận tối đa doanh nghiệp phải len lỏi trên thị trường, phải có nghệ thuật và thủ pháp để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nuớc chúng ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trong tiến trình hội nhập của nền kinh tế nước ta với các nước khu vực và thế giới thì Marketing đóng vai trò rất quan trọng trong thương trường góp phần vào tự do hoá thương mại. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu hành vi người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp hiện nay, nhất là trong khâu tiếp thị, bởi vì tiếp thị không chỉ bán sản phẩm của doanh nghiệp mà còn nhận biết nhu cầu của khách hàng qua việc nghiên cứu thị trường, phát sinh các sản phẩm hàng hoá làm thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng nhằm thu lợi nhuận ngày càng cao. Thành công sẽ đến với nhà tiếp thị nào biết nắm bắt được quy luật vận động của thị trường và hành vi sử dụng của người tiêu dùng mà họ phục vụ. Vì thế tôi mạnh dạn đi sâu tìm hiểu hành vi người tiêu dùng sản phẩm của một doanh nghiệp , từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh khâu tiếp thị khai thác thị trường để thu được tối đa lợi nhuận cho doanh nghiệp . Được sự giúp đỡ của các Thầy cô giáo, đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Tâm và các cô chú trong phòng Marketing của Công ty Bánh kẹo Hải Hà tôi đã hoàn thành được bản báo cáo thực tập với đề tài "Tìm hiểu xu hướng và hành vi người tiêu dùng phía Bắc về sản phẩm Bánh kẹo của Công ty Bánh kẹo Hải Hà" với các nội dung cơ bản sau: I. Nhận dạng doanh nghiệp trên các phương diện 1. Lịch sử ra đời và phát triển 2. Loại hình doanh nghiệp 3. Lĩnh vực kinh doanh 4. Quy mô và cơ cấu tổ chức II. Mô tả và đánh giá tổng hợp môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 1. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 2. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô III. Mô tả và đánh giá tổng hợp năng lực và các điều kiện kinh doanh ở bên trong doanh nghiệp . 1. Khả năng tài chính , vốn liếng 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 3. Tình hình lao động 4. Tổ chức và quản lý IV. Mô tả và đánh giá tổng hợp về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua. 1. Doanh số và khối lượng bán 2. Tỷ phần thị trường 3. Chi phí, thu nhập , lỗ lãi V. Mô tả và đánh giá tổng hợp về tình hình hoạt động Marketing của doanh nghiệp thời gian qua. 1. Những vấn đề chiến lược 2. Những giải pháp về Marketing - Mix Trong điều kiện thời gian không cho phép, với sự nhận thức còn hạn chế chắc chắn bản báo cáo thực tập tổng hợp này còn có nhiều thiếu sót, em rất mong được sự góp ý chỉ bảo của cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn!

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 1679 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu xu hướng và hành vi người tiêu dùng phía Bắc về sản phẩm Bánh kẹo của công ty Bánh kẹo Hải Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng h«m nay c¹nh tranh lu«n ®­îc coi lµ ho¹t ®éng tÊt yÕu mang tÝnh chÊt phøc t¹p vµ vµ phæ biÕn trªn thÞ tr­êng. Lîi nhuËn lµ môc tiªu chÝnh cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ®Ó cã lîi nhuËn tèi ®a doanh nghiÖp ph¶i len lái trªn thÞ tr­êng, ph¶i cã nghÖ thuËt vµ thñ ph¸p ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. D­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ®Êt nuíc chóng ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, trong tiÕn tr×nh héi nhËp cña nÒn kinh tÕ n­íc ta víi c¸c n­íc khu vùc vµ thÕ giíi th× Marketing ®ãng vai trß rÊt quan träng trong th­¬ng tr­êng gãp phÇn vµo tù do ho¸ th­¬ng m¹i. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc t×m hiÓu hµnh vi ng­êi tiªu dïng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay, nhÊt lµ trong kh©u tiÕp thÞ, bëi v× tiÕp thÞ kh«ng chØ b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp mµ cßn nhËn biÕt nhu cÇu cña kh¸ch hµng qua viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, ph¸t sinh c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ lµm tho¶ m·n nhu cÇu ng­êi tiªu dïng nh»m thu lîi nhuËn ngµy cµng cao. Thµnh c«ng sÏ ®Õn víi nhµ tiÕp thÞ nµo biÕt n¾m b¾t ®­îc quy luËt vËn ®éng cña thÞ tr­êng vµ hµnh vi sö dông cña ng­êi tiªu dïng mµ hä phôc vô. V× thÕ t«i m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu hµnh vi ng­êi tiªu dïng s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp, tõ ®ã ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh kh©u tiÕp thÞ khai th¸c thÞ tr­êng ®Ó thu ®­îc tèi ®a lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. §­îc sù gióp ®ì cña c¸c ThÇy c« gi¸o, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o NguyÔn ThÞ T©m vµ c¸c c« chó trong phßng Marketing cña C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ t«i ®· hoµn thµnh ®­îc b¶n b¸o c¸o thùc tËp víi ®Ò tµi "T×m hiÓu xu h­íng vµ hµnh vi ng­êi tiªu dïng phÝa B¾c vÒ s¶n phÈm B¸nh kÑo cña C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ" víi c¸c néi dung c¬ b¶n sau: I. NhËn d¹ng doanh nghiÖp trªn c¸c ph­¬ng diÖn 1. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn 2. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp 3. LÜnh vùc kinh doanh 4. Quy m« vµ c¬ cÊu tæ chøc II. M« t¶ vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. C¸c yÕu tè thuéc m«i tr­êng vi m« 2. C¸c yÕu tè thuéc m«i tr­êng vÜ m« III. M« t¶ vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp n¨ng lùc vµ c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh ë bªn trong doanh nghiÖp. 1. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh, vèn liÕng 2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt 3. T×nh h×nh lao ®éng 4. Tæ chøc vµ qu¶n lý IV. M« t¶ vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong thêi gian qua. 1. Doanh sè vµ khèi l­îng b¸n 2. Tû phÇn thÞ tr­êng 3. Chi phÝ, thu nhËp, lç l·i … V. M« t¶ vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng Marketing cña doanh nghiÖp thêi gian qua. 1. Nh÷ng vÊn ®Ò chiÕn l­îc 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ Marketing - Mix Trong ®iÒu kiÖn thêi gian kh«ng cho phÐp, víi sù nhËn thøc cßn h¹n chÕ ch¾c ch¾n b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy cßn cã nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý chØ b¶o cña c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn I NhËn d¹ng doanh nghiÖp trªn c¸c ph­¬ng diÖn I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i: Sè 25 ®­êng Tr­¬ng §Þnh - QuËn Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi Tªn giao dÞch lµ: Hai Ha Confectionery Company ViÕt t¾t lµ: HaiHaCo. HiÖn nay s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt trªn kh¾p mäi miÒn cña ®Êt n­íc vµ ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi ­a chuéng. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy C«ng ty ®· ph¶i cè g¾ng vµ nç lùc rÊt nhiÒu trong suèt 41 n¨m phÊn ®Êu vµ tr­ëng thµnh. Qu¸ tr×nh nµy ®­îc tãm t¾t nh­ sau: + Giai ®o¹n tõ 1960 - 1965: §©y lµ giai ®o¹n ®Çu C«ng ty míi thµnh lËp víi c¸i tªn lµ x­ëng miÕn Hoµng Mai. NhiÖm vô chñ yÕu s¶n xuÊt miÕn ¨n tõ nguyªn liÖu ®Ëu xanh, ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n. Tõ n¨m 1961 x­ëng miÕn Hoµng Mai s¶n xuÊt thµnh c«ng mÆt hµng x× dÇu, gi¶i quyÕt thµnh c«ng t×nh tr¹ng khan hiÕm n­íc chÊm trªn thÞ tr­êng vµ chÕ biÕn tinh bét ng« cung cÊp nguyªn liÖu cho nhµ m¸y pin V¨n §iÓn. N¨m 1965, xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt. + Giai ®o¹n tõ 1965 - 1975: Thêi kú c¶ n­íc ®ang tiÕn hµnh x©y dùng Chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vµ tËp trung nguån lùc ®¸nh Mü, gi¶i phãng miÒn Nam. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh nµy, n¨m 1966 "X­ëng miÕn Hoµng Mai" ®· ®æi tªn thµnh "Nhµ m¸y thùc nghiÖm thùc phÈm H¶i Hµ". Vµo th¸ng 6/1970, nhµ m¸y tiÕp nhËn mét ph©n x­ëng kÑo H¶i Ch©u bµn giao sang víi c«ng suÊt 900 tÊn/n¨m, víi nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt kÑo, nha, giÊy tÝnh bét vµ ®­îc ®æi tªn thµnh "Nhµ m¸y thùc phÈm H¶i Hµ". N¨m 1975, nhµ m¸y v­ît kÕ ho¹ch 18 ngµy so víi n¨m tr­íc. + Giai ®o¹n tõ 1976 - 1985: Vµo thêi kú nµy nhµ m¸y trùc thuéc Bé l­¬ng thùc vµ thùc phÈm. Th¸ng 12/1976, Nhµ n­íc phª chuÈn ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ më réng nhµ m¸y víi c«ng suÊt 6000 tÊn/n¨m, ®ång thêi nhµ m¸y ®Çu t­ m¸y mãc theo h­íng c¬ giíi ho¸ thay thÕ thñ c«ng. N¨m 1977, nhµ m¸y ¸p dông thµnh c«ng d©y truyÒn s¶n xuÊt kÑo chuèi xuÊt khÈu lµm cho n¨ng suÊt t¨ng 6 lÇn so víi n¨m 1975. + Giai ®o¹n tõ 1986 ®Õn nay: N¨m 1987 "Nhµ m¸y thùc phÈm H¶i Hµ" mét lÇn n÷a ®æi tªn thµnh "Nhµ m¸y kÑo xuÊt khÈu H¶i Hµ" trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp vµ c«ng nghÖ thùc phÈm. Vµo n¨m 1992, theo quyÕt ®Þnh sè 216 CNN/TCL§ cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ, nhµ m¸y ®æi tªn thµnh "C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ" vµ tªn nµy ®­îc gi÷ cho ®Õn nay. N¨m 1993, thµnh lËp C«ng ty liªn doanh H¶i Hµ - Kotobuki chuyªn s¶n xuÊt kÑo cøng, b¸nh snach, cookies, b¸nh t­¬i, kÑo cao su … N¨m 1995, thµnh lËp C«ng ty liªn doanh H¶i Hµ - Miwon chuyªn s¶n xuÊt m× chÝnh. N¨m 1996 thµnh lËp C«ng ty liªn doanh H¶i Hµ - Kemeda. Do ho¹t ®éng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ cao nªn C«ng ty nµy ®· gi¶i thÓ vµo th¸ng 11/1998. HiÖn nay, H¶i Hµ lµ mét trong nh÷ng C«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ cã m¹ng l­íi tiªu thô réng c¶ n­íc. II. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc Bé c«ng nghiÖp ®­îc thµnh lËp vµo 25/12/1960, chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh s¶n phÈm b¸nh kÑo, chÕ biÕn thùc phÈm do Nhµ n­íc ®Çu t­ vµ qu¶n lý víi t­ c¸ch lµ chñ së h÷u. III. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø VII cña Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam vÒ c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®Ðn n¨m 2005, C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ ®· x¸c ®Þnh môc tiªu vµ chøc n¨ng chñ yÕu cña m×nh táng thêi kú nµy nh­ sau: + T¨ng c­êng ®Çu t­ chiÒu s©u víi môc ®Ých kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm nh»m më réng thÞ tr­êng vµ ®¸p øng nhu cÇu cña tõng vïng tõ n«ng th«n ®Õn thµnh thÞ, tõ trong n­íc tíi ngoµi n­íc. Ph¸t triÓn mÆt hµng míi nhÊt lµ c¸c lo¹i b¸nh kÑo truyÒn thèng d©n téc. + §i s©u nghiªn cøu thÞ tr­êng, æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ thÞ tr­êng cò, më réng thÞ tr­êng míi, nhÊt lµ thÞ tr­êng phÝa Nam vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu. + Ngoµi viÖc s¶n xuÊt b¸nh kÑo lµ chÝnh C«ng ty sÏ kinh doanh c¸c mÆt hµng kh¸c ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn ngµy mét lín m¹nh cña C«ng ty. Ngoµi ra, C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ cßn cã c¸c nhiÖm vô sau: + B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®­îc giao. + Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc + Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n … Nh­ vËy, môc tiªu chung cña C«ng ty lµ ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c thêi kú, ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc, ®ång thêi kh«ng ngõng ph¸t triÓn quy m« doanh nghiÖp, còng nh­ n©ng cao ®êi sèng cña toµn bé c«ng nh©n viªn. IV. LÜnh vùc kinh doanh. + Giai ®o¹n 1960 - 1965: - S¶n xuÊt miÕn ¨n tõ nguyªn liÖu ®Ëu xanh - N­íc chÊm x× dÇu - ChÕ biÕn tinh bét ng«. + Giai ®o¹n tõ 1966 - 1975: - S¶n xuÊt kÑo nha - GiÊy tinh bét + Giai ®o¹n tõ 1976 - 1985: - Më réng nhµ m¸y ¸p dông thµnh c«ng d©y truyÒn s¶n xuÊt kÑo chuèi xuÊt khÈu. + Giai ®o¹n tõ 1986 ®Õn nay: C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh kÑo nh­: kÑo cøng, b¸nh snach, cookies, b¸nh t­¬i, kÑo cao su … Ngoµi ra, C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ cßn liªn doanh víi H·ng Miwon chuyªn s¶n xuÊt m× chÝnh. V. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ®­îc biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Qua s¬ ®å trªn ta thÊy bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕt chøc n¨ng, bao gåm ban l·nh ®¹o, c¸c phßng ban trùc thuéc qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt. Víi kiÓu tæ chø bé m¸y nh­ trªn, C«ng ty ®· ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm cho tõng phßng ban, gióp c¸c phßng ban nµy cã thÓ linh ®éng vµ s¸ng t¹o trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt. Bé m¸y nµy ®­îc tæ chøc nh­ sau: - Ban l·nh ®¹o gåm 4 ng­êi: + Tæng gi¸m ®èc: lµ ng­êi cã quyÒn cao nhÊt, quyÕt ®Þnh chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc C«ng ty còng nh­ hai C«ng ty liªn doanh, Bé c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp. + Phã tæng gi¸m ®èc kü thuËt - s¶n xuÊt: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chØ ®¹o, kiÓm tra kü thuËt ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Cô thÓ lµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña phßng kü thuËt vµ phßng KCS, c¸c xÝ nghiÖp trªn khÝa c¹nh an toµn s¶n xuÊt, an toµn lao ®éng; nghiªn cøu vµ b¶o d­ìng thiÕt bÞ m¸y mãc; ®µo t¹o vµ båi d­ìng tay nghÒ. + Phã tæng gi¸m ®èc tµi chÝnh: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t phßng tµi vô. + Phã tæng gi¸m ®èc kinh doanh: chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nguån nguyªn vËt liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lu«n ®óng tiÕn ®é vµ ®¹t c¸c yªu cÇu ®Æt ra. - C¸c phßng ban trùc thuéc qu¶n lý bao gåm: + Phßng kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt cña quy tr×nh c«ng nghÖ; tÝnh to¸n ®Ò ra c¸c ®Þnh møc vµ tû lÖ tiªu hao nguyªn vËt liÖu; nghiªn cøu lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt; kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, chÕ t¹o s¶n phÈm míi. + Phßng KCS: chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra qu¸ tr×nh chÕ biÕn ®­a nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. + C¸c xÝ nghiÖp t¹i Hµ Néi vµ ngo¹i tØnh: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung cña toµn C«ng ty. + Phßng tµi vô: ®¶m b¶o vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ theo dâi mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty d­íi h×nh th¸i gi¸ trÞ ®Ó ph¶n ¸nh cô thÓ chi phÝ ®Çu vµo, kÕt qu¶ ®Çu ra; ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng th¸ng, quý, n¨m, ph©n phèi nguån thu nhËp ®ång thêi cung cÊp th«ng tin cho Tæng gi¸m ®èc nh»m phôc vô qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. + Phßng kinh doanh: cã nhiÖm vô cung øng vËt t­, nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Çu ra, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tiªu thô s¶n phÈm hîp lý, tæ chøc marketing tõ qu¸ tr×nh nghiªn cøu, th¨m dß, më réng thÞ tr­êng, ®Õn lËp ra c¸c chiÕn l­îc tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o vµ kÕ ho¹ch cho nh÷ng n¨m sau. + V¨n phßng: chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng. Hµng th¸ng ph¶i cã b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng cña hai phßng nµy. + Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò vÒ b¶o hiÓm, an toµn lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, phôc vô tiÕp kh¸ch, nhµ ¨n, y tÕ, b¶o vÖ. + Phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng: cã nhiÖm vô tÝnh l­¬ng, th­ëng cho c¸n bé. PhÇn II M« t¶ vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp I. C¸c yÕu tè thuéc m«i tr­êng vi m« 1. Ng­êi cung øng nguyªn vËt liÖu Hµng n¨m, doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh mét khèi l­îng lín b¸nh kÑo, do vËy cã nhu cÇu tiªu dïng cao vÒ ®­êng, s÷a, bét g¹o, bét mú, tinh dÇu, gluco, nha … Trong khi ®ã, thÞ tr­êng trong n­íc míi chØ cung c¸p ®­îc mét sè nguyªn liÖu nh­ ®­êng, bét g¹o, nha … tõ c¸c nhµ m¸y ®­êng Lam S¬n, Qu¶ng Ng·i, C«ng ty C¸i L©n … cßn phÇn lín c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c ph¶i nhËp ngo¹i vµ ph¶i chÞu sù biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Tû gi¸ hèi ®o¸i th­êng xuyªn thay ®æi ®· g©y nhiÒu khã kh¨n trong viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, lµm ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, C«ng ty ®· chñ ®éng kü kÕt hîp ®ång cung øng dµi h¹n víi mét sè C«ng ty, nhµ m¸y chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu nh»m gi¶m bít chi phÝ vµ b¶o qu¶n ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. 2. VÒ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty bao gåm thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. 2.1. ThÞ tr­êng trong n­íc. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm trong n­íc cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ cã thÓ chia thµnh ba khu vùc thÞ tr­êng chÝnh lµ thÞ tr­êng miÒn B¾c, thÞ tr­êng miÒn Trung vµ thÞ tr­êng miÒn Nam. trong ®ã thÞ tr­êng miÒn B¾c lµ thÞ tr­êng chñ yÕu cña C«ng ty, nhu cÇu tiªu dïng tËp trung cao vµo mïa l¹nh vµ c¸c dÞp lÔ tÕt, sinh nhËt, c­íi hái … cßn vÒ mïa nãng th× ng­êi ta th­êng Ýt tiªu dïng ®å ngät h¬n. ThÞ tr­êng miÒn Trung còng tiªu thô ®­îc mét phÇn, do thu nhËp cña ng­êi d©n thÊp h¬n h¼n so víi hai khu vùc thÞ tr­êng B¾c - Nam nªn cã nhu cÇu tiªu dïng b¸nh kÑo Ýt h¬n. Chñ yÕu hä tiªu dïng nh÷ng lo¹i b¸nh kÑo chÊt l­îng võa ph¶i, gi¸ thµnh rÎ vµ hä Ýt quan t©m ®Õn h×nh thøc mÉu m· s¶n phÈm. §èi víi thÞ tr­êng nµy, s¶n phÈm ®­îc tiªu dïng nhiÒu nhÊt lµ kÑo s÷a mÒm, kÑo hoa qu¶, kÑo cèm, kÑo b¾p, b¸nh c©n … Riªng ë thÞ tr­êng miÒn Nam d©n c­ rÊt ®«ng nh­ng l­îng tiªu thô l¹i Ýt h¬n so víi miÒn B¾c vµ miÒn Trung, chñ yÕu chØ tiªu thô ®­îc ë ngay t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña sù kh¸c biÖt vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô ë c¸c khu vùc thÞ tr­êng trªn lµ do c¸c yÕu tè c¹nh tranh, sù xa c¸ch vÒ mÆt ®Þa lý vµ quan träng h¬n c¶ lµ do ®Æc ®iÓm, thÞ hiÕu, t©m lý, thãi quen tiªu dïng cña kh¸ch hµng ë mçi vïng l¹i kh¸c nhau. 2.2. ThÞ tr­êng n­íc ngoµi Tr­íc ®©y C«ng ty cã mét thÞ tr­êng tiªu thô t­¬ng ®èi lín lµ Liªn X« cò vµ c¸c §«ng ¢u. Tuy nhiªn tõ khi hÖ thèng c¸c n­íc XHCN tan r·, thÞ tr­êng nµy cña C«ng ty coi nh­ ®· bÞ mÊt. HiÖn nay, C«ng ty chØ míi b¾t ®Çu thiÕt lËp ®­îc víi mét sè thÞ tr­êng míi nh­: M«ng Cæ, Trung Quèc … 3. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ. 3.1. §èi thñ c¹nh tranh trong n­íc ë thÞ tr­êng miÒn B¾c mµ cô thÓ lµ t¹i Hµ Néi, H¶i Hµ cã mét ®èi thñ c¹nh tranh t­¬ng ®èi lín lµ C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u, ®©y lµ mét C«ng ty s¶n xuÊt s¶n phÈm t­¬ng tù nh­ H¶i Hµ nh­ng gi¸ c¶ thÊp h¬n, do vËy ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho H¶i Hµ. Ngoµi ra, còng ngay trªn thÞ tr­êng Hµ Néi, H¶i Hµ còng ph¶i chÞu sù c¹nh tranh m·nh mÏ cña nhiÒu C«ng ty kh¸c nh­: s¶n phÈm b¸nh quÕ, kÑo cèm cña Trµng An cã chÊt l­îng cao, th¬m ngon, gi¸ c¶ l¹i t­¬ng ®èi vµ ®­îc ng­êi tiªu dïng ®¸nh gi¸ cao; b¸nh kÑo cña C«ng ty s÷a Vinamilk nh­ b¸nh Petitbeur chÊt l­îng ngon nh­ H¶i Hµ; s¶n phÈm b¸nh kÑo cña nhµ m¸y ®­êng 19/5; Thiªn H­¬ng, H÷u NghÞ … §èi víi khu vùc thÞ tr­êng miÒn Trung vµ miÒn Nam th× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu cña H¶i Hµ lµ C«ng ty ®­êng Qu¶ng Ng·i, Lam S¬n, Biªn Hoµ. Hä cã mét ­u thÕ h¬n h¼n so víi H¶i Hµ lµ cã kh¶ n¨ng tù s¶n xuÊt ra ®­êng - nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt b¸nh kÑo, nªn gi¸ ®Çu vµo thÊp h¬n. MÆt kh¸c, hä kh«ng ph¶i chÞu thuÕ ®èi víi s¶n phÈm ®­êng nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm rÎ h¬n. Ngoµi ra, H¶i Hµ cßn chÞu sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña C«ng ty liªn doanh Perfetti míi xuÊt hiÖn gÇn ®©y víi c¸c s¶n phÈm nh­ kÑo cao su Bigbable, Korea Pusse, kÑo s÷a Alpenliebe Original vµ C«ng ty Kinh §« víi c¸c lo¹i b¸nh kem, gat«, bimbim, cã chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng nªn chiÕm ®­îc mét thÞ phÇn ®¸ng kÓ trªn thÞ tr­êng. 3.2. §èi thñ c¹nh tranh n­íc ngoµi HiÖn nay, l­îng b¸nh kÑo nhËp ngo¹i cßn trµn lan ë mét sè thÞ tr­êng, ®Æc biÖt tËp trung ë c¸c thÞ tr­êng s¸t biªn giíi. §èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu cña H¶i Hµ vÉn lµ kÑo Th¸i Lan vµ b¸nh Trung Quèc. Tuy nhiªn, gÇn ®©y uy tÝn cña b¸nh kÑo ngo¹i ®ang bÞ gi¶m sót, nhÊt lµ b¸nh Trung Quèc. Tuy h×nh thøc, mÉu m· ®Ñp, gi¸ l¹i rÎ nh­ng chÊt l­îng kÐm (dÔ bÞ Èm, mèc …). ChÝnh v× vËy mµ H¶i Hµ sÏ dÔ c¹nh tranh ®­îc víi b¸nh kÑo ngo¹i trªn c¶ hai mÆt h×nh thøc vµ mÉu m·. II. M«i tr­êng vÜ m«: §èi víi nh÷ng s¶n phÈm b¸nh kÑo cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ lu«n ®­îc coi lµ nh÷ng s¶n phÈm kh«ng qu¸ xa l¹ vµ ®ßi hái qu¸ cao n¨ng lùc mua s¾m cña ng­êi d©n ViÖt Nam chóng ta. ChÝnh v× vËy mµ s¶n phÈm b¸nh kÑo cña C«ng ty lu«n ®­îc ­a chuéng vµ tiªu thô nhanh chãng. Trong 10 n¨m trë l¹i ®©y thu nhËp cña nhiÒu ng­êi cã chiÒu h­íng t¨ng lªn, l¹m ph¸t vµ tû lÖ thÊt nghiÖp gi¶m xuèng ®iÒu ®ã còng lµ nh÷ng yÕu tè gióp cho viÖc tiªu thô b¸nh kÑo phôc vô do nhu cÇu sinh ho¹t cña ng­êi tiªu dïng ngµy mét nhiÒu h¬n. Ngoµi ra, sù thay ®æi c¬ cÊu tuæi t¸c cña d©n c­, sè l­îng nh÷ng ng­êi thuéc c¸c nhãm tuæi kh¸c nhau. Tû lÖ ng­êi cao tuæi t¨ng v× vËy tû lÖ sinh ®Î gi¶m xuèng vµ tuæi thä trung b×nh th× l¹i t¨ng lªn. HiÖn nay, tû lÖ d©n c­ thay ®æi n¬i c­ tró ngµy cµng t¨ng, h­íng ®i chuyÓn chñ yÕu cña hä lµ ®Õn c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, H¶i Phßng … Vµ ®a phÇn hä ®Òu lµ n«ng d©n kh«ng cã viÖc lµm ë c¸c vïng n«ng th«n. §iÒu nµy lµm cho nhµ tiÕp thÞ cÇn chó ý ®Õn c¸c dÞch chuyÓn nh­ vËy. V× chóng b¸o hiÖu cho thÊy sù kh¸c biÖt vÒ cung c¸ch chi tiÒn trong c«ng chóng. Cã mét sù thùc vÒ m«i tr­êng häc vÊn n÷a lµ ng­êi d©n ViÖt Nam chóng ta cã tr×nh hé häc vÊn ngµy cµng cao vµ phÇn lín ®· lµm nh÷ng c«ng viÖc gi¸n tiÕp (tøc lµ kh«ng ph¶i lao ®éng ch©n tay nhiÒu nh­ tr­íc). ViÖc thay ®æi nh­ vËy dÉn ®Õn ng­êi mua hµng ngµy cµng kü tÝnh (thËn träng) h¬n vµ ®ßi hái chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng cao. PhÇn III M« t¶ vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp n¨ng lùc vµ c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh ë bªn trong doanh nghiÖp. I. Nguån vèn kinh doanh. Vèn lµ mét trong nhòng yÕu tè ®µu vµo kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Nã quyÕt ®Þnh n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ lµ c«ng cô cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¸i më réng s¶n xuÊt. Trªn thùc tÕ, ®· cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp trong tæng sè gÇn 6000 doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· ph¶i ®ãng cöa v× thiÕu vèn. XuÊt ph¸t tõ ®Æc tÝnh cña b¸nh kÑo lµ kinh doanh kh«ng ®ßi hái vèn ®Çu tõ lín, kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh, kÕt hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nhiÒu n¨m qua lu«n ®¹t hiÖu qu¶, C«ng ty l¹i cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh H¶i Hµ lµ mét C«ng ty cã nhiÒu tiÒm lùc m¹nh vÒ vèn. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 1: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty N¨m ChØ tiªu 1998 1999 2000 2001 I. Theo c¬ cÊu 1. Vèn l­u ®éng 36,456 38,930 41,965 43,567 2. Vèn cè ®Þnh 69,239 71,820 76,800 79,896 Tæng vèn 105,695 110,75 118,765 123,463 II. Theo nguån 1. Vèn chñ së h÷u 54,961 56,480 58,710 59,680 2. Vay vèn ng©n hµng 33,863 35,948 36,570 37,843 3. Vay tõ c¸c nguån kh¸c 16,871 18,322 23,485 97,543 Tæng vèn 105,695 110,75 118,765 123,463 (Sè liÖu lÊy t¹i phßng Tµi vô th¸ng 1/2002) XÐt theo c¬ cÊu cã thÓ nhËn thÊy r»ng nguån vèn cña C«ng ty ®· t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, nhÊt lµ vèn cè ®Þnh. §iÒu ®ã chøng tá r»ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty lµ rÊt lín. L­îng vèn l­u ®éng nhiÒu, C«ng ty cµng cã kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn ®Çu t­ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ … XÐt theo nguån vèn ta thÊy, vèn chñ së h÷u cña C«ng ty chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn, v× vËy C«ng ty lu«n gi÷ thÕ chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong khi ®ã c¸c nguån vèn kh¸c cña C«ng ty nh­ vay ng©n hµng, vay tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty… l¹i t¨ng lªn râ rÖt. §iÒu ®ã cho thÊy kh¶ n¨ng huy ®éng vèn tõ c¸c nguån cña C«ng ty lµ rÊt lín. C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc h¬n n÷a ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nh»m hoµn thµnh tèt mäi nghÜa vô Nhµ n­íc giao. II. Nguån lao ®éng cña C«ng ty Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ sau quyÕt ®Þnh 379 cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ, C«ng ty hÕt søc chó träng tíi lùc l­îng lao ®éng ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt, víi tr×nh ®é vµ kü thuËt m¸y mãc thiÕt bÞ tiªn tiÕn. Lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. - VÒ sè l­îng: Sè lao ®éng cña C«ng ty liªn tôc ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu më réng s¶n xuÊt. Tõ mét xÝ nghiÖp chØ cã gÇn 1000 c«ng nh©n, tÝnh ®Õn nay con sè nµy ®· lªn ®Õn 1962 ng­êi. Trong ®ã, do ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt lµ lao ®éng nhÑ nhµng ®ßi hái sù khÐo lÐo cña ng­êi lao ®éng, nªn lao ®éng n÷ chiÕm 80% trong tæng sè lao ®éng cña toµn C«ng ty vµ ®­îc tËp trung chñ yÕu trong c¸c kh©u bao gßi, ®ãng hép. C«ng ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ chÕ ®é khen th­ëng hîp lý, nªn ®· khuyÕn khÝch ®­îc c«ng nh©n lµm viÖc h¨ng h¸i, nhiÖt t×nh v× môc tiªu chung cña toµn C«ng ty. - VÒ chÊt l­îng lao ®éng: TÊt c¶ c¸c c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt ®Òu cã tr×nh ®é, chuyªn m«n vµ tay nghÒ cao. BËc thî trung b×nh lµ 4/7. B¶ng 2: C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é v¨n ho¸ ChØ tiªu §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp CN kü thuËt 1. C¸n bé kü thuËt 63 37 69 2. C¸n bé qu¶n lý 129 15 138 3. C«ng nh©n bËc 6-7 208 4. C«ng nh©n bËc 4-5 443 5. C«ng nh©n bËc 3 (gãi kÑo) 757 6. C«ng nh©n bËc <3 (gãi kÑo) 103 Tæng sè 192 52 207 1511 (Sè liÖu lÊy t¹i v¨n phßng 1/2002) HiÖn nay C«ng ty ®· cã 195 ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, 54 ng­êi cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ 207 ng­êi ®¹t tr×nh ®é trung cÊp. NÕu ®em so s¸nh víi c¸c C«ng ty s¶n xuÊt nãi chung vµ C«ng ty B¸nh kÑo nãi riªng th× B¸nh kÑo H¶i Hµ cã tr×nh ®é ®¹i häc còng nh­ tr×nh ®é chuyªn m«n vµo lo¹i kh¸ nhÊt, ®iÒu nµy ®· gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Víi lùc l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn hïng hËu c¶ vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô còng nh­ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó hä cã thÓ ®¸p øng ®­îc víi sù ph¸t triÓn chung cña C«ng ty trong t×nh h×nh míi. III. Nguån lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ. - VÒ khoa häc kü thuËt: C«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ trªn c¸c mÆt: tiÕp nhËn, ph©n tÝch th«ng tin khoa häc kü thuËt cña thÕ giíi vµ trong n­íc ®Ó øng dông vµo s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. + Nghiªn cøu vµ ban hµnh ®­a vµo s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm míi ®ång bé c¶ vÒ c«ng nghÖ, ®Þnh møc tiªu chuÈn vµ quy tr×nh quy ph¹m. + C«ng ty ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu sö dông nh÷ng nguyªn liÖu, vËt t­ kü thuËt, phô tïng ho¸ chÊt trong n­íc thay thÕ cho hµng nhËp khÈu. + TiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, ®¶m b¶o chiÕn l­îc s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. - VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ: + XÝ nghiÖp kÑo gåm ba ph©n x­ëng cã c«ng suÊt 6200 tÊn/n¨m víi trang thiÕt bÞ gåm: hai d©y truyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng, hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo mÒm c¸c lo¹i vµ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo g«m. XÝ nghiÖp cßn ®­îc trang bÞ mét m¸y gãi kÑo cøng vµ hai m¸y gãi kÑo mÒm cña Balan. + XÝ nghiÖp b¸nh cã ba d©y chuyÒn s¶n xuÊt gåm: mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh biscuis, mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp, vµ mét d©y chuyÒn lµm bét g¹o. Tr×nh ®é trang thiÕt bÞ cña H¶i Hµ tuy ®­îc gäi lµ tiªn tiÕn so víi trong n­íc, nh­ng so víi c¸c n­íc trong khu vùc hoÆc trªn thÕ giíi th× vÉn cßn l¹c hËu. HÇu hÕt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty ®Òu ®­îc nhËp tõ c¸c n­íc §«ng ©u trong nh÷ng n¨m tr­íc ®©y. HiÖn nay khi nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ngµy cµng t¨ng, ®ßi hái s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®­îc n©ng cao c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng. Do ®ã trong vßng ba n¨m gÇn ®©y, C«ng ty liªn tôc ®Çu t­ thªm mét sè trang thiÕt bÞ míi. N¨m 1998, ®Çu t­ thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo Jelly cña Indonesia. N¨m 1999, ®Çu t­ thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo Caramel cña §an M¹ch vµ mét d©y chuyÒn m¸y ®ãng gãi b¸nh cña NhËt. N¨m 2000 ®Çu t­ thªm d©y chuyÒn b¸nh kem xèp cña Italia. IV. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty B¸nh kÑo lµ s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty. Thµnh phÇn chñ yÕu cña chóng gåm: ®­êng, nha, bét m×, h­¬ng liÖu, c¸c chÊt phô gia … Mçi lo¹i s¶n phÈm cã thµnh phÇn tû lÖ vµ h­¬ng liÖu kh¸c nhau. B¸nh kÑo lµ nh÷ng s¶n phÈm thuéc ®å ¨n ngät phôc vô cho c¸c dÞp lÔ tÕt, do vËy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty mang tÝnh thêi vô. Trong khi ®ãm chóng l¹i ®­îc chÕ biÕn tõ c¸c nguyªn liÖu h÷u c¬ dÔ bÞ vi sinh ph¸ huû nh­ ®­êng, b¬, s÷a … nªn thêi gian b¶o qu¶n ng¾n, th­êng lµ 90 ngµy, riªng kÑo cµ phª lµ 180 ngµy, tû lÖ hao hôt t­¬ng ®èi, yªu cÇu vÖ sinh cao. Kh¸c víi s¶n phÈm th«ng th­êng, quy tr×nh ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm b¸nh kÑo ng¾n, chØ trong kho¶ng 3 - 4 giê nªn kh«ng cã s¶n phÈm dë dang. C«ng nghÖ ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm bao gåm c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt: lß nÊu, m¸y can, c¾t, gãi … Nhê nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã cña s¶n phÈm b¸nh kÑo nªn viÖc tiÕn hµnh c¶i tiÕn mÉu m· ®a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng h¬n, nh­ng ®iÒu quan träng lµ ph¶i ®¸p øng vµ tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. PhÇn IV M« t¶ vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong thêi gian qua. 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ theo doanh thu vµ kÕt cÊu mÆt hµng. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét C«ng ty cã bÒ dµy lÞch sö vµ cã vÞ trÝ kh¸ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng s¶n phÈm b¸nh kÑo. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty liªn tôc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ míi, tæ chøc l¹i c¬ cÊu lao ®éng, tiÕn hµnh chuyªn m«n ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Bªn c¹nh c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng nh­ kÑo cøng cµ phª, cøng hoa qu¶, kÑo g«m, b¸nh bÝch quy … C«ng ty ®· cho ra ®êi h¬n 100 s¶n phÈm b¸nh kÑo c¸c lo¹i. §Ó cã thÓ ph¶n ¸nh râ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, ta cã thÓ ®¸nh gi¸ qua c¸c nhãm mÆt hµng ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 3: T×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ theo doanh thu vµ kÕt cÊu mÆt hµng. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo thÞ tr­êng cña C«ng ty Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®êi sèng cña con ng­êi ®­îc n©ng cao th× nhu cÇu tiªu dïng b¸n kÑo ngµy cµng t¨ng. N¾m b¾t ®­îc xu h­íng nµy C«ng ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý trong viÖc th©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng míi, më réng m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh trªn toµn quèc. Ta cã thÓ xem xÐt t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty qua mét sè thÞ tr­êng sau: PhÇn V M« t¶ vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng marketing cña doanh nghiÖp thêi gian qua. V× quyÒn lîi vµ nghÜa vô chung, môc tiªu tæng qu¸t cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m s¾p tíi lµ: "§Õn n¨m 2005, C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ ph¶i thùc sù trë thµnh mét C«ng ty b¸nh kÑo lín nhÊt ViÖt Nam, víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn vµ cã ®ñ kh¶ n¨ng canh tranh víi nÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt b¸nh kÑo cña c¶ n­íc vµ trªn thÕ giíi." §ã lµ môc tiªu to lín ®ßi hái C«ng ty ph¶i nç lùc phÊn ®Êu, ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch t¹o ra sù nhÞp nhµng ®ång bé tõ ®Çu vµo ®Õn s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng C«ng ty ®· v¹ch ra nh÷ng ®Þnh h­íng tr­íc m¾t vµ l©u dµi trong nh÷ng n¨m tíi nh­: 1. §Þnh h­íng tr­íc m¾t: + N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ ®· ®Çu t­. + Th­êng xuyªn thay ®æi mÆt hµng, c¶i tiÕn mÉu m·, bao b×, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt + Tæ chøc qu¶n lý n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, phÊn ®Êu vµo n¨m 2005 n¨ng suÊt ®¹t 15000 tÊn/n¨m, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng + T¨ng c­êng qu¶ng c¸o s¶n phÈm, g©y tiÕng t¨m nh»m thu hót kh¸ch hµng vµ më réng thÞ phÇn cña C«ng ty + N©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty th«ng qua c¸c h×nh thøc båi d­ìng vµ ®µo t¹o l¹i. H­íng tíi môc tiªu ®­a thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng lªn 130000 ®ång/ng­êi + Chó träng ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®¶m b¶o æn ®Þnh thÞ tr­êng cò vµ më réng thÞ tr­êng vµo c¸c tØnh miÒn Trung vµ miÒn Nam. 2. §Þnh h­íng l©u dµi + Nghiªn cøu sö dông nguyªn phô liÖu trong n­íc thay thÕ hµng nhËp khÈu nh»m gi¶m bít chi phÝ ®Çu vµo vµ h¹n chÕ ®­îc nh÷ng ¶nh h­ëng do sù biÕn ®éng cña gi¸ ngo¹i tÖ. + Cñng cè ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong n­íc, t¨ng c­êng më réng c«ng t¸c xuÊt khÈu, liªn doanh liªn kÕt víi n­íc ngoµi. + Nghiªn cøu më réng ph¹m vi kho¸n cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn tõ kh©u s¶n xuÊt liªn doanh ®Õn tiªu thô sao cho s©u s¾c, chÆt chÏ, hîp lý. + §Çu t­ l¹i toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®· nhËp khÈu tr­íc n¨m 1995. §­a m¸y mãc vµo thay thÕ hoµn toµn s¶n xuÊt thñ c«ng. + Hoµ nhËp ®­îc vµo thÞ tr­êng b¸nh kÑo cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. I. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chiÕn l­îc 1. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm S¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ hai lo¹i b¸nh vµ kÑo do ®ã viÖc ®Çu t­ ph¶i t¨ng c­êng theo hai h­íng: * §èi víi s¶n phÈm b¸nh: Thêi gian qua, C«ng ty chó träng ®Çu t­ m¹nh vµo s¶n phÈm b¸nh víi hai d©y chuyÒn c«ng nghÖ rÊt hiÖn ®¹i (gÇn 30 tû ®ång) cña ý vµ §an M¹ch. Vèn ®Çu t­ lín nh­ng ch­a ®ång bé nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cña Vinaco, Kinh §«, Biªn Hoµ ch­a ®­îc cao. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o thÕ c¹nh tranh tèt trªn thÞ tr­êng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt, ®ßi hái C«ng ty gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau: + N¨ng ®éng trªn thÞ tr­êng t×m nguyªn liÖu vµ nhËp khÈu nguyªn liÖu cã chÊt l­îng tèt, thêi gian sö dông ®¶m b¶o. + §Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng tay nghÒ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n kü thuËt vÒ c¸ch pha chÕ, hµm l­îng vi chÊt trong tõng lo¹i b¸nh ®Ó ®¶m b¶o ®é gißn, xèp, mÆn cho phï hîp víi së thÝch cña nhiÒu ng­êi tiªu dïng. + Trong mäi c«ng ®o¹n cÇn ph¶i cã ng­êi theo dâi, gi¸m s¸t, kiÓm tra th­êng xuyªn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ cho ®óng tr×nh tù, tiÕn ®é. NÕu sai sãt ph¶i xö lý ngay. + CÇn triÖt ®Ó sö dông c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng nh­ m¸y phun ®­êng, m¸y phun dÇu, rãt møt, m¸y tr¸ng bäc s«c«la … ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®éc ®¸o cña riªng m×nh nh­ b¸nh bÝch quy b¬, quy mÆn, b¸nh phun s«c«la theo h×nh xo¾n èc … ®Ó t¹o sù hÊp dÉn víi kh¸ch hµng. + Bao b× trang nh·, lÞch sù ®Æc biÖt nªn ®ãng thµnh hép cøng, hoÆc hép s¾t ®Ó tiÖn lîi cho viÖc biÕu tÆng trong c¸c dÞp lÔ tÕt. * §èi víi s¶n phÈm kÑo: KÑo lµ s¶n phÈm truyÒn thèng cña C«ng ty cã uy tÝn l©u n¨m trªn thÞ tr­êng. Do vËy C«ng ty cÇn gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn mÆt hµng nµy. + §èi víi nh÷ng s¶n phÈm kÑo cã kh¶ n¨ng tiªu thô tèt, møc l·i suÊt cao nh­ng kh¶ n¨ng cung øng bÞ h¹n chÕ th× cÇn ph¶i ®Çu t­ thªm trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó hµng ho¸ ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ n©ng cao c«ng suÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. + §èi víi nhòng lo¹i kÑo cã chÊt l­îng thÊp h¬n, xu h­íng tiªu dïng gi¶m cÇn ph¶i nghiªn cøu kü gi÷a viÖc nªn lo¹i bá hay ®Çu t­ n©ng cÊp c¶i tiÕn l¹i s¶n phÈm. + Th­êng xuyªn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm: Thay ®æi c«ng nghÖ, c«ng thøc chÕ phèi h­¬ng liÖu, nguyªn liÖu, nh·n hiÖu, bao gãi … ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm míi, ®éc ®¸o thu hót kh¸ch hµng. 2. X©y dùng chiÕn l­îc gi¸ c¶ hîp lý HiÖn nay, gi¸ c¶ lµ mét trong ba tiªu thøc c¹nh tranh chñ yÕu gi÷a c¸c h·ng trong ngµnh (chÊt l­îng, gi¸ c¶, dÞch vô) vµ cã vai trß quan trong ¶nh h­ëng tíi cung vµ cÇu s¶n phÈm. §èi víi H¶i Hµ l­îng s¶n phÈm cung øng cho thÞ tr­êng chiÕm tû lÖ cao, do ®ã chiÕn l­îc gi¸ c¶ cña C«ng ty Ýt nhiÒu ¶nh h­ëng tíi gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, ®ãi thñ cña H¶i Hµ cã rÊt nhiÒu ®ßi hái C«ng ty ph¶i thËn träng, c©n nh¾c trong viÖc ®Þnh gi¸. §Ó x¸c lËp mét chÝnh s¸ch gi¸ c¶ th× bªn c¹nh viÖc c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ hµng ho¸ tån kho kú tr­íc th× doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo c¸c yÕu tè cã ¶nh h­ëng tíi gi¸ c¶ thÞ tr­êng nh­: gi¸ cña s¶n phÈm thay thÕ, t×nh h×nh cung cÇu trªn thÞ tr­êng, c¸c môc tiªu tiªu thô mµ doanh nghiÖp ®Æt ra … Do vËy, doanh nghiÖp ph¶i cã mét chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t phï hîp theo nh÷ng thay ®æi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng còng nh­ c¸c thay ®æi kh¸c cã ¶nh h­ëng ®Õn thÞ tr­êng ®Çu ra cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian qua, C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ ®· tïng b­íc ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t trong kh©u tiªu thô. Cô thÓ: vµo dÞp lÔ tÕt C«ng ty ®Þnh gi¸ cao h¬n mét chót nahõm thu håi vèn nhanh vµ bï ®¾p ®­îc møc gi¸ mµ C«ng ty ®em l¹i hiÖu qu¶ tèi ­u v× gi¸ c¶ lªn xuèng thÊt th­êng sÏ g©y x¸o ®éng trong t©m lý ng­êi tiªu dïng. Kh«ng ph¶i ng­êi tiªu dïng nµo còng h­ëng øng viÖc thay ®æi gi¸. Do vËy C«ng ty cÇn ph¶i: + §Þnh ra møc gi¸ æn ®Þnh, chØ giao ®éng trong giíi h¹n nhá + NÕu s¶n phÈm bÞ ø ®äng muèn t¨ng nhanh l­îng hµng ho¸ tiªu th× C«ng ty nªn sö dông chÝnh s¸ch khuyÕn m·i hoÆc thay ®æi mét chót vÒ h×nh thøc mÉu m·, bao b× … + §Ó æn ®Þnh gi¸ c¶ C«ng ty nªn t¨ng møc s¶n xuÊt vµ cã kÕ ho¹ch dù tr÷ ®Ó ®¸p øng t×nh tr¹ng khan hiÕm hµng khi cã nhu cÇu t¨ng ®ét biÕn, tr¸nh t×nh tr¹ng t­ th­¬ng ®Çu c¬ tÝch tr÷ hµng ho¸ chªnh lÖch gi¸. + C«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i h¬n n÷a vÒ gi¸ c¶ ®èi víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng. Nh÷ng kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng lín th× bªn c¹nh viÖc chiÕt khÊu C«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch hç trî vËn chuyÓn tíi n¬i yªu cÇu. Ngoµi ra, C«ng ty nªn tiÕt kiÖm c¸c tiªu hao nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, chÊt l­îng cña s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc n©ng cao, kh«ng nh÷ng thÕ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm còng lu«n ®­îc quan t©m. V× vËy, C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ cÇn quan t©m tíi c¸c yÕu tè gi¶m chi phÝ nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã ®Èy m¹nh doanh sè b¸n ra. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt b¸nh kÑo, c¸c tiªu hao do l·ng phÝ nguyªn phô liÖu th­êng x¶y ra nh­: ®Ó r¬i v·i nguyªn phô liÖu, kh«ng thu håi ®­îc n­íc ®­êng khi röa nåi, khi nÊu kÑo cßn ®Ó bång trµo ra ngoµi … §Ó cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, C«ng ty cÇn ph¶i tiÕp tôc c«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu, c©n ®o ®ong ®Õm theo c«ng thøc, ghi sæ s¸ch vµ giao cho nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý … NÕu lµm tèt nh÷ng c«ng t¸c trªn th× ch¾c ch¾n gi¸ thµnh cña s¶n phÈm sÏ ë møc thÊp h¬n b©y giê vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thÞ tr­êng sÏ tiÕn xa h¬n. 3. §Èy m¹nh chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕn tr­¬ng Giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng lµ ®Ó cã cung cÇu gÆp nhau, lµ c¬ héi cho C«ng ty tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi gi¶m ®­îc chi phÝ vµ rñi ro trong kinh doanh. HiÖn nay, c«ng t¸c giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng cña C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ, ng©n s¸ch chi cho ho¹t ®éng nµy cßn ë møc khiªm tèn. Hµng n¨m, C«ng ty chØ dµnh 2 tû ®ång cho ho¹t ®éng marketing (trong ®ã cã c¶ chi phÝ cho nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi). V× vËy, C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt ®Ó ®Þnh ra mét møc ng©n s¸ch phï hîp cho ho¹t ®éng nµy. ViÖc t¨ng ng©n s¸ch ®Ó ®Èy m¹nh chÝnh s¸ch giao tiÕp - khuyÕch tr­¬ng ®­îc sö dông vµo c¸c c«ng viÖc sau: + T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ c¸c lo¹i b¸o, t¹p chÝ, ph¸t thanh truyÒn h×nh. + Thùc hiÖn c¸c chiÕn dÞch khuyÕn m·i (tÆng quµ, cho, biÕu s¶n phÈm …) ®Æc biÖt trong dÞp héi chî triÔn l·m. +VÒ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn vµ yÓm trî ho¹t ®éng b¸n hµng: C«ng ty nªn tæ chøc thªm c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, nhÊt lµ ë c¸c khu vùc ®«ng d©n c­ hoÆc ë c¸c ®Çu mót giao th«ng ®Ó t¨ng thªm kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty II. Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ marketing - mix 1. X©y dùng vµ cñng cè l¹i hÖ thèng c¸c ®¹i lý. Sè l­îng ®¹i lý cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ kh¸ lín song ph©n bè ch­a ®Òu, chñ yÕu tËp trung ë khu vùc miÒn B¾c. MiÒn Trung vµ miÒn Nam sè l­îng cßn h¹n chÕ. C«ng ty cÇn ph¶i c¾t gi¶m bít mét sè ®¹i lý ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ vµ ph©n bæ ®Òu h¬n ë c¸c khu vùc ®Ó ®¶m b¶o cho s¶n phÈm ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng. ViÖc gi¶m sè l­îng c¸c ®¹i lý kh«ng cã nghÜa lµ gi¶m l­îng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty mµ ng­îc l¹i, nã lµm gi¶m sù c¹nh tranh gay g¾t gi· c¸c ®¹i lý trong cïng khu vùc, khuyÕn khÝch c¸c ®¹i lý h¨ng say h¬n trong t×m kiÕm kh¸ch hµng. Ngoµi ra, viÖc gi¶m bít mét sè ®¹i lý kh«ng cÇn thiÕt tiÖn lîi cho viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t cña C«ng ty ®­îc chÆt chÏ h¬n, tr¸nh hiÖn t­îng hµng gi¶ ®éi lèt C«ng ty 2. §Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ HiÖn nay, ngoµi ra m¸y mãc thiÕt bÞ míi nhËp, m¸y mãc cßn l¹i cña C«ng ty chñ yÕu lµ m·y cò, ®­îc sö dông tõ rÊt nhiÒu n¨m nay. ChÝnh sù kh«ng ®ång bé trong m¸y mãc thiÕt bÞ ®· t¹o ra sù l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu vµ cã ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Do vËy, trong thêi gian tíi C«ng ty nªn cã sù ®Çu t­ theo h­íng: + Thay thÕ d©y chuyÒn, c«ng nghÖ s¶n xuÊt cò b»ng nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi. Cô thÓ: C«ng ty nªn thay d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo mÒm b»ng hÖ thèng d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, khÐp kÝn, thay m¸y c¸n kÑo thñ c«ng, m¸y c¾t däc, c¾t ngang b»ng hÖ thèng m¸y mãc ®ång bé … + C«ng ty còng cÇn cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é t­¬ng øng ®Ó vËn hµnh qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ã. 3. VÒ vËn chuyÓn vµ ph©n phèi hµng ho¸ Do c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô ho¹t ®éng vËn t¶i vµ l­u kho cßn thÊp kÐm, nªn chi phÝ ph©n vËn chuyÓn hµng ho¸ rÊt cao, chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ l­u th«ng hµng ho¸ cña C«ng ty. HÖ thèng ®­íng s¸, bÕn c¶ng, kho tµng, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña n­íc ta ®· bÞ xuèng cÊp rÊt nhiÒu khiÕn lµm gi¶m hiÖu qu¶ vµ t¨ng chi phÝ rÊt lín cho c«ng viÖc vËn chuyÓn vµ ph©n phèi hµng ho¸ cña C«ng ty. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ luu kho hµng ho¸ cña nhiÒu hÖ thèng marketing trong C«ng ty cßn ch­a khoa häc, hµng ho¸ vËn chuyÓn ®Õn c¸c thÞ tr­êng chØ dùa trªn c¸c hîp ®ång mua b¸n lÎ, theo tõng kh©u ph©n phèi, v× vËy qu¸ tr×nh vËn chuyÓn bÞ ng¾t ®o¹n, hµng ho¸ qua nhiÒu lÇn bèc xÕp ®· lµm t¨ng chi phÝ ph©n phèi. L­îng dù tr÷ hµng ho¸ tån kho b×nh qu©n trong c¸c kªnh ph©n phèi cßn qu¸ cao dÉn tíi cµng lµm t¨ng chi phÝ. ChÝnh v× vËy mµ cÇn ®Çu t­ vµ duy tr× mét hÖ thèng kho tµng riªng biÖt ë c¸c tØnh vµ cã mét ®éi xe chuyªn chë tèt. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng Tæng gi¸m ®èc Phßng kü thuËt Phã TG§ KT - SX Phã TG§ tµi chÝnh Phã TG§ kinh doanh V¨n phßng Phßng KCS C¸c xÝ nghiÖp t¹i Hµ Néi C¸c xÝ nghiÖp ngo¹i thµnh Xn kÑo mÒm Xn kÑo cøng Xn b¸nh Xn phô trî NM thùc phÈm ViÖt tr× NM bét Nam §Þnh Phßng tµi vô Phßng kinh doanh Kho Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ LD H¶i Hµ - Miwon LD H¶i Hµ - Kotobuki B¶ng 3: t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ theo doanh thu vµ kÕt cÊu mÆt hµng MÆt hµng 1998 1999 2000 S/S 1999/1998 S/S 1999/1998 DT T.T (%) DT T.T (%) DT T.T (%) C.L T.L (%) C.L T.L (%) 1. KÑo c¸c lo¹i 124,32 76,5 126,78 75,92 157,69 77,49 2,46 101,98 30,91 124,38 + KÑo cøng 64,65 52 65,91 51,99 87,44 55,45 1,26 101,95 21,53 132,67 + KÑo mÒm 33,32 26,8 30,57 24,11 35,73 22,66 -2,75 91,75 5,16 116,88 + KÑo dÎo 26,35 21,2 30,3 23,9 34,52 21,89 3,95 115 4,22 113,93 2. B¸nh c¸c lo¹i 38,18 23,5 40,22 24,08 45,81 22,51 2,04 105,34 5,59 113,9 + B¸nh ngät 31,5 82,5 33,43 83,12 38,76 84,61 1,93 106,13 5,53 115,94 + B¸nh mÆn 6,68 17,5 6,79 16,88 7,05 15,39 0,11 101,65 0,26 103,83 Tæng sè 162,5 100 167 100 203,5 100 4,5 102,77 36,5 121,86 ( Sè liÖu lÊy tõ phßng kinh doanh th¸ng 3/2001) B¶ng 4: T×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ theo thÞ tr­êng cña C«ng ty STT ThÞ tr­êng 1998 1999 2000 S/S 1999/1998 S/S 2000/1999 DT T.T (%) DT T.T (%) DT T.T (%) C.L T.L (%) C.L T.L (%) 1 Hµ Néi 56,65 32,4 54,18 32,44 69,09 33,95 1,53 102,9 14,91 127,52 2 Qu¶ng Ng·i 8,32 5,12 6,79 4,06 8,15 4,0 -1,53 81,61 1,36 120,03 3 Th¸i B×nh 11,5 7,07 12,65 7,57 13,1 6,43 1,15 110,0 0,45 103,55 4 H¶i Phßng 10,29 6,33 12,76 7,64 13,77 6,76 2,47 124,0 1,01 107,92 5 Nam §Þnh 12,8 7,87 13,25 7,93 14,07 6,91 0,45 103,52 0,82 106,19 6 §µ N½ng 11,96 7,36 9,53 5,71 12,81 6,29 -2,43 79,68 3,28 134,42 7 Hå ChÝ Minh 37,54 23,1 38,1 22,81 48,41 23,79 0,56 101,49 10,31 127,06 8 C¸c thÞ tr­êng kh¸c 14,14 8,7 15,72 9,41 18,93 9,3 1,58 111,17 3,21 120,42 9 XuÊt khÈu 3,3 2,03 4,02 2,4 5,17 2,54 0,72 121,82 1,15 128,6 Tæng céng 162,5 100 167 100 203,5 100 4,5 102,77 36,5 121,86 ( Sè liÖu lÊy tõ phßng kinh doanh th¸ng 3/2001) B¶ng 5: T×nh h×nh doanh thu b¸n hµng theo ph­¬ng thøc b¸n Ph­¬ng thøc b¸n TH 1998 TH 1999 TH 2000 S/S 1999/1998 S/S 2000/1999 DT T.T (%) DT T.T (%) DT T.T (%) C.L T.L (%) C.L T.L (%) Doanh sè b¸n hµng Trong ®ã: 162,5 100 167 100 203,5 100 4,5 102,77 36,5 121,86 1. B¸n bu«n 48,5 29,85 4,18 29,45 52,11 25,61 0,68 101,4 2,93 105,96 2. B¸n lÎ 28,3 17,42 29,1 17,43 31,75 15,6 0,8 102,83 2,65 190,1 3. B¸n qua ®¹i lý 82,4 50,7 84,7 50,72 114,47 56,25 2,3 102,79 29,77 135,15 4. XuÊt khÈu 3,3 2,03 4,02 2,4 5,17 2,54 0,72 121,82 1,15 128,6 ( Sè liÖu lÊy tõ phßng kinh doanh th¸ng 3/2001)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTìm hiểu xu hướng và hành vi người tiêu dùng phía Bắc về sản phẩm Bánh kẹo của công ty Bánh kẹo Hải Hà.doc
Luận văn liên quan